Sunteți pe pagina 1din 5

01.03.

2017

PIAŢA TURISTICĂ
Factorii pieţei turistice

O serie de factori determină atât evoluţia pieţei interne cât şi pe cea a


pieţei externe, sau numai a uneia dintre acestea:
a) factori ce acţionează cu precădere asupra ofertei de produse şi servicii
turistice:
 potenţialul turistic al unei zone sau al unui teritoriu – exprimat prin
volumul, structura şi calitatea resurselor turistice;
 gradul de amenajare turistică;
 nivelul de dezvoltare a infrastructurii (generale şi turistice);
b) factori care acţionează cu precădere asupra cererii, iar prin intermediul
acesteia asupra pieţei turistice:
 nivelul veniturilor populaţiei;
 nivelul preţurilor şi tarifelor;
 nivelul inflaţiei;
 factori demografici, geografici sau psihologici
1

PIAŢA TURISTICĂ
Caracteristicile ofertei turistice

Oferta turistică – ansamblul atracţiilor (naturale, istorice etc.) la care se


adaugă capacitatea organizatorică a reţelei (infrastructura, baza tehnico-
materială) şi care împreună pot satisface, în anumite condiţii, cererea
populaţiei.
Oferta turistică este formată din două grupuri mari de elemente:
 elementele de atractivitate, existente la un moment dat numai potenţial;
 oferta de servicii, prin intermediul căreia sunt puse în valoare
elementele de atractivitate.
Caracteristicile ofertei turistice:
1. elementele de atractivitate nu au aceeaşi valoare turistică în tot cursul
anului, determinând o sezonalitate a ofertei;
2. oferta de servicii conţine o parte variabilă în anumite limite (personalul
din unităţi, desfacerile din alimentaţia publică) şi o altă parte rigidă
(infrastructura, baza tehnico-materială), ceea ce conferă întregii oferte o
anumită rigiditate.
2

1
01.03.2017

PIAŢA TURISTICĂ
Caracteristicile ofertei turistice

3. oferta are un caracter eterogen şi complex: nevoile turiştilor sunt


satisfăcute prin diverse activităţi, fiecare putând reprezenta o ofertă separată.
Unele dintre ele sunt create de activităţile umane, altele sunt naturale, unele
din ele îşi sporesc valoarea în timp (în special cele istorice) devenind tot mai
atractive, iar altele se uzează fizic şi moral (baza tehnico materială,
infrastructura), necesitând să fie produse şi reproduse în permanenţă;
4. elementele componente ale ofertei nu au aceeaşi ordine de
importanţă în procesul de satisfacere a nevoii turistice; această ordine
diferă de la un individ la altul, din care cauză există posibilitatea practică a
compensării unora pe seama celorlalte;
5. datorită multitudinii şi particularităţii componentelor sale, oferta turistică
are un pronunţat caracter de complementaritate, determinat atât de natura
variată a elementelor de atractivitate şi calităţii serviciilor ce alcătuiesc
produsul turistic, cât şi de profilul diferit al agenţilor economici care asigură
prestarea lor.
3

PIAŢA TURISTICĂ
Caracteristicile cererii turistice

Cererea turistică exprimă un cerc de nevoi de ordin superior, care la


rândul lor determină comportamente variate de cumpărare şi de consum ale
produselor şi serviciilor turistice.
Caracteristicile cererii turistice:
1. este o cerere în proporţie de 70-80% naţională;
2. este o cerere concentrată: Europa şi America de Nord concentrează cca.
85-90% din cererea mondială;
3. principala componentă a fluxurilor turistice internaţionale o reprezintă
turismul intra-regional (2/3 din cererea turistică internaţională e reprezentată
de deplasări între ţările aceluiaşi continent);
4. cererea turistică are un pronunţat caracter sezonier
5. creşterea medie anuală a circulaţiei turistice internaţionale înregistrează
în ultimele decenii o tendinţă de scădere, tendinţă ce sugerează atingerea
unui nivel aproape de maxim al cererii turistice;

2
01.03.2017

PIAŢA TURISTICĂ
Caracteristicile cererii turistice

6. cererea de turism este, în ansamblul ei, extrem de elastică la acţiunea


factorilor de influenţă;
7. cererea turistică se caracterizează printr-un ridicat grad de mobilitate,
determinat de caracterul rigid al ofertei;
8. exprimând nevoi de o mare diversitate, cererea turistică are un caracter
eterogen.

Raporturi între oferta şi cererea turistică:


a) oferta > cererea  grad de ocupare redus, situaţie de abundenţă pe
piaţă, piaţă a turiştilor;
b) oferta = cererea  situaţie de echilibru pe piaţa turistică;
c) oferta < cererea  capacitatea de cazare este depăşită, situaţie de
penurie pe piaţă, piaţă a prestatorului de servicii.
Conţinutul pieţei nu se limitează exclusiv la suma proceselor economice
care au loc efectiv, ci trebuie extins şi asupra celor potenţiale.
5

PIAŢA TURISTICĂ
Piaţa întreprinderii de turism

Piaţa întreprinderii de turism se defineşte prin gradul efectiv sau


potenţial de pătrundere în consum a produselor şi serviciilor în care este
specializată sau pe care le comercializează.

Piaţa produsului (serviciului) turistic se defineşte prin gradul de


penetraţie a acestuia în consum, gradul de solicitare de către consumatori,
prin posibilităţile prezente şi viitoare de desfacere a lui.

La nivelul întreprinderii de turism, piaţa acesteia se confundă cu piaţa


produsului său.
La nivelul pieţei totale însă, întreprinderea se va înscrie, prin produsele
sale, în piaţa unuia sau mai multor produse.

3
01.03.2017

PIAŢA TURISTICĂ
Dimensiunile pieţei întreprinderii de turism

Abordarea de marketing a pieţei turistice impune, între altele, stabilirea


concretă a dimensiunilor sale, la un moment dat dar şi în perspectivă.
Structura pieţei
Poate fi diferenţiată pornind de la criterii cum ar fi:
a) caracteristicile elementelor de atractivitate care motivează consumul
b) caracteristicile serviciilor prestate
Aria (localizarea) pieţei
În general, piaţa întreprinderii de turism se întinde pe o arie geografică
practic nelimitată; prin oferta sa întreprinderea se adresează atât
consumatorilor din zona sa de activitate cât şi celor proveniţi din alte zone
geografice.
Pi = Ci + (Ca – Cm)

Piaţa întreprinderii = Clienţii întreprinderii + (Cererea atrasă – Cererea care migrează)

PIAŢA TURISTICĂ
Dimensiunile pieţei întreprinderii de turism

Din punct de vedere geografic, piaţa întreprinderii de turism prezintă


două componente: una locală şi o alta naţională şi internaţională. Raportul
cantitativ în care se află cele două componente conferă unei zone caracterul
de zonă emiţătoare sau zonă receptoare de fluxuri turistice.

În funcţie de aria din care îşi recrutează cu precădere turiştii,


distingem pieţe de interes local (staţiuni turistice cu raza judeţeană), pieţe de
interes naţional şi pieţe de interes internaţional.

După locul unde se desfăşoară relaţiile de vânzare-cumpărare, piaţa


turistică poate fi internă sau externă.

4
01.03.2017

PIAŢA TURISTICĂ
Dimensiunile pieţei întreprinderii de turism

Bibliografie:

1. Virgil Balaure, Iacob Catoiu si Calin Veghes – Marketing turistic, Ed.


Uranus, 2005
2. Valentina Zaharia – Marketing turistic. Note de curs, Ed. Universitară,
2016
3. Aurelia Felicia Stăncioiu – Strategii de marketing în turism, Ed.
Economică, 2000

S-ar putea să vă placă și