Sunteți pe pagina 1din 14

Republica Moldova

Notar *******
Sediul biroului: mun. Chişinău, *********
tel/fax: (022) *********** GSM: ************ e-mail: ************

CONTRACT DE VÂNZARE – CUMPĂRARE


A APARTAMENTULUI

Republica Moldova (în continuare - RM)


RM)
Municipiul Chişinău

Anul două mii douăzeci luna decembrie ziua a șaisprezecea

Subsemnații,
Unitatea administrativ teritorială municipiul Chișinău, din numele căreia, în temeiul Deciziei
Consiliului municipal Chișinău, înregistrată cu nr. 32-421 din data de 10 decembrie 2020,
acționează Primarul cet. CEBAN Ion, născut la data de 30 iunie 1980, cetățean al Republicii
Moldova, IDNP ****************, numită în continuare – Vânzător, pe de altă parte,
şi
Corporația COPENHAGA I A/S (Public Limited Company) înregistrată cu numărul – SO
652394 la data de 31 mai 2020, cu sediul în: Summit House, 3-5 Mitchell street, Edinburgh,
Scotland EH6 7BD, Marea Britanie, înregistrată în Republica Moldova la data de 27
noiembrie 2020, IDNO 04753390454, cu sediul în RM, mun. Chișinău, str. Dambus nr. 3
(trei), din numele căreia, în temeiul Actului de constituire (Statut), acționează cet. JENSEN
Carl, născut la data de 01 ianuarie 1964, cetățean al Republicii Turcia, IDNP 2003005006875,
domiciliat pe adresa: RM mun. Chişinău str. Liuba Dimitriu nr. 15 ap. 85, fiind titularul
Permisului de ședere provizorie pentru cetățeni străini B41948541, eliberat la data de 09
septembrie 2019 și valabil până la data de 17 aprilie 2022, numită în continuare - Cumpărător,
pe de o parte,
numite în continuare Părţi, acţionând benevol înţelegând sensul acţiunilor sale şi având
discernământ, au încheiat prezentul Contract de vânzare-cumpărare a apartamentului, numit
în continuare - Contract, cu intenţia de a produce următoarele efecte juridice:

1
CAPITOLUL I
OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Vânzătorul se obligă să predea partea componentă a bunului imobil (apartamentul)
în proprietatea Cumpărătorului, iar Cumpărătorul se obligă să preia partea componentă a
bunului imobil (apartamentul) și să achite pentru ea prețul convenit în prezentul Contract.
1.2. Obiectul prezentului Contract este – unitatea în condominiu, formată din: încăperea
izolată cu nr. 452 (patru sute cincizeci și doi), mod de folosință – Locativă, cu suprafața totală
de – 352, 00 (trei sute cincizeci și doi întregi) m.p., cu nr. cadastral – 0100212.580.01.452,
situată pe adresa: RM mun. Chişinău, sect. Centru, str. Sprâncenoaia nr. 58B, numită în
continuare – apartament.
1.3. Apartamentul este parte componentă a construcției, cu modul de folosință – bloc locativ,
în care sunt înscrieri la nivel de încăperi izolate și este amplasată pe bunul imobil (terenul), cu
nr. cadastral 0100212.580. Cota-parte în condominiu al apartamentului este – 1, 93 (unu întreg,
nouăzeci și trei zecimi) % (Act Declarație în condominiu nr. f/n din data de 04 iulie 2016) și îi
aparține cu drept de coproprietate forțat și perpetuu, asupra părților și dependențelor comune ale
blocului locativ și terenului, care prin destinația lor sunt în folosință comună a tuturor
proprietarilor (proprietate comună în condominiu).
1.4. Din componența apartamentului, de asemenea fac parte toate utilajele interioare, care
sunt necesare pentru exploatarea lui (dacă acestea se află în interiorul apartamentului): sistemul
termic din interior, inclusiv instalația de cazane pentru încălzit, rețeaua interioară de alimentare
cu apă, gaze şi de canalizare cu toate dispozitivele, rețeaua electrică interioară de forţă şi de
iluminare cu toată armătura de iluminat, rețelele interioare telefonice şi de semnalizare,
instalațiile de ventilare cu destinație sanitară, contoarele de gaz, electrice, termice şi de apă,
uşile, ferestrele şi alte articole de tâmplărie, pardoseala, construcțiile încorporate şi/sau etc..
Instalațiile nominalizate sunt sigilate de furnizor, sigiliile sunt intacte.
1.5. Apartamentul îi aparține Vânzătorului cu drept de proprietate în temeiul Deciziei
Consiliului Municipal, înregistrat cu nr. 20 din data de 10 septembrie 2019, înregistrat în
Registrul bunurilor imobile, deținătorul căruia este I.P. ”Agenția Servicii Publice”, Serviciul
cadastral teritorial ”Chișinău” (în continuare - Registrul bunurilor imobile) la data de 23
octombrie 2019;
1.6. Faptele stipulate în pct. 1.2, 1.3 şi 1.5 se confirmă prin Extrasul din Registrul
bunurilor imobile pentru efectuarea tranzacțiilor nr. 0100/20/68541, eliberat la data de 15
decembrie 2020, precum și prin datele preluate din registrul de publicitate, ținut în formă
electronică.

2
CAPITOLUL II
PREŢUL APARTAMENTULUI şi MODUL DE ACHITARE
2.1. Apartamentul se vinde la prețul de – 520 (cinci sute douăzeci) EURO pentru un metru
pătrat. Reieșind din suprafața totală a apartamentului, indicată la pct. 1.2. al prezentului
Contract, Prețul total al apartamentului constituie 183 040, 00 (una sută patruzeci și trei mii
patruzeci, 00) EURO, ceea ce în echivalent constituie 3 834 889, 34 (trei milioane opt sute
treizeci și patru mii opt sute optzeci și nouă întregi, treizeci și patru zecimi) MDL, calculată la
Cursul Oficial al Băncii Naționale a Moldovei, la ziua semnării prezentului Contract.
2.2. Prețul cu care se vinde apartamentul sus numit este real, sincer și serios și este stabilit în
comun acord de către Părţi.
2.3. Părțile, de comun acord au stabilit că achitarea Prețului se va efectua în timp de 2 (două)
zile bancare din momentul semnării prezentului Contract, dar nu mai târziu de data de 20
decembrie 2020.
2.4. Toate achitările între Părţi, prevăzute de prezentul Contract, se efectuează în MDL, prin
virament bancar, pe contul curent al Vânzătorului.
2.5. Apartamentul este evaluat de Registrul bunurilor imobile la suma de 975 000, 00
(nouă sute șaptezeci și cinci mii, 00) MDL, fapt ce se confirmă prin Certificatul privind
valoarea bunului imobil cu nr. 0100/20/85426, eliberat la data de 15 decembrie 2020.
2.6. Îndeplinirea condițiilor stipulate în pct. 2.1. și pct. 2.3. ale prezentului Contract va fi
confirmată prin Declarația (în formă autentică) a Vânzătorului de primire a mijloacelor
bănești, care va include solicitarea Vânzătorului și temeiul de radiere din Registrul bunurilor
imobile a dreptului său de proprietate asupra apartamentului.

CAPITOLUL III
DREPTURILE şi OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
3.1. Părţile prezentului Contract îşi exercită drepturile şi îşi execută obligaţiile cu bună
credinţă, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile în RM.
3.2. Părțile contractante au convenit că prezentul Contract se încheie cu condiția rezervei
dreptului de proprietate al Vânzătorului până la data plății integrale a Prețului
apartamentului, stabilit în pct. 2.3. al prezentului Contract. Obligația de plată a
Cumpărătorului se consideră garantată prin rezerva dreptului de proprietate al Vânzătorului.
3.3. Vânzătorul se obligă să elibereze Cumpărătorului - Declarația de primire a
mijloacelor bănești (în formă autentică), în cazul în care Cumpărătorul își onorează obligația
de plată, stipulată în pct. 2.1 și 2.3 ale prezentul Contract.

3
3.4. Vânzătorul se obligă că până la predarea drepturilor de proprietate asupra
apartamentului către Cumpărător, nu va efectua acţiuni de dispoziţie (înstrăinare), grevare cu
gaj şi/sau predare a acestora persoanelor terțe.
3.5. Vânzătorul se obligă să asigure predarea apartamentului până la data de 20 decembrie
2020. Ziua predării va fi considerată drept moment al executării de către Vânzător a obligației
sale de a preda, iar de către Cumpărător de a primi apartamentul, ce constituie obiectul
prezentului Contract.
3.6. Vânzătorul se obligă să predea apartamentul împreună cu toate utilajele interioare, ce
trec împreună cu apartamentul în proprietatea Cumpărătorului ca un bun întreg. Primirea-
predarea apartamentului va fi efectuată prin Actul de primire-predare a apartamentului,
întocmit în formă scrisă la momentul predării apartamentului. Actele de instalare a contoarelor
şi cazanului de gaz sunt transmise Cumpărătorului la data transmiterii apartamentului.
3.7. Vânzătorul se obligă să achite toate datoriile privind plățile obligatorii (servicii
comunale şi etc.), care sunt necesare pentru întreținerea apartamentului până la momentul
predării lui, stipulat în pct. 3.5. al prezentului Contract.
3.8. Cumpărătorul se obligă să-și onoreze obligațiile de plată, prevăzute în prezentul
Contract. Totodată, Cumpărătorul este în drept de întârziere de la data stabilită pentru plata
Prețului apartamentului până la data de 30 decembrie 2020.
3.9. Cumpărătorul are dreptul să înainteze Vânzătorului, îndată ce a descoperit viciile
apartamentului nedeclarate de acesta până la vânzare, pretenţii dar nu mai târziu de termenul
stabilit în prezentul Contract.
3.10. Cumpărătorul se obligă să informeze Registrul bunurilor imobile în ziua semnării
prezentului Contract, despre autentificarea acestuia, anexând actele care confirmă orice
modificare a datelor cadastrale și să înregistreze prezentul Contract în Registrul bunurilor
imobile.
3.11. În urma îndeplinirii pct. 3.10. al prezentului Contract, dreptul de proprietate al
Cumpărătorului va fi înregistrat provizoriu (cu regim de proprietate comună în devălmășie a
soților). Din acest moment, Cumpărătorul își asumă responsabilitatea de a onorara cheltuielile
curente legate de întreținerea şi exploatarea apartamentului (servicii comunale și etc.).
Totodată, responsabilitatea de a achita toate taxele şi impozitele pentru apartament rămân în
sarcina Vânzătorului.
3.12. Cumpărătorul este obligat să achite toate cheltuielile legate de întocmirea, autentificarea
notarială şi înregistrarea prezentului Contract în Registrul bunurilor imobile, precum şi
cheltuielile aferente preluării documentelor necesare.

4
CAPITOLUL IV
DECLARAŢII şi GARANŢII
4.1. Reprezentantul Vânzătorul declară şi garantează că are toate împuternicirile legale
pentru a semna prezentul Contract, în condițiile și la Prețul stabilit, ceea ce se confirmă prin
Decizia Consiliului municipal Chișinău, înregistrată cu nr. 32-421 din data de 10 decembrie
2020. Totodată, Reprezentantul Vânzătorul declară că nu dispune de nici o informație privitor
la anularea deciziei, în baza căreia acționează.
4.2. Reprezentantul Vânzătorul declară şi garantează pe propria răspundere că
apartamentul nu este exclus din circuitul civil şi îi aparține cu drept de proprietate privată
Consiliului municipal Chișinău.
4.3. Reprezentantul Vânzătorului declară şi garantează că notarul **** a informat despre
obligația de a declara tranzacția de vânzare-cumpărare respectivă la organele fiscale și procedura
de determinare a creșterii sau pierderii de capital.
4.4. Reprezentantul Vânzătorului declară şi garantează că notarul **** a informat despre
dreptul special al Vânzătorului de rezoluțiune a prezentului Contract, sub rezerva proprietății.
4.5. Reprezentantul Vânzătorului declară că posedă limba română suficient pentru a
înțelege conținutul prezentului Contract și ca urmare a acestui fapt, conținutul prezentului
Contract a fost citit de el personal, în prezența notarului *****.
4.6. La momentul încheierii prezentului Contract, Vânzătorul declară şi garantează pe
propria răspundere următoarele:
4.6.1. apartamentul sus numit este vândut fără vicii de natură juridică şi este liber de orice
drepturi reale sau sarcini, constituite în baza contractelor sau legii. Nu a fost contractat sau
promis de a fi contractat altei persoane, nu este grevat cu gaj legal sau convenţional, nu este
sechestrat şi nu sunt aplicate interdicții asupra dreptului de posesie, folosinţă sau dispoziţie,
potrivit informaţiilor pe care le deţine Vânzătorul, nu fac obiectul vreunui litigiu şi nu există
nici o persoană care ar avea careva drept preferenţial, inclusiv nu au fost efectuate înscrieri în
Registrul bunurilor imobile a unui drept inexistent. Totodată, faptele date sunt confirmate prin
Extrasul din Registrul bunurilor imobile, precum și prin datele preluate din Registrul de
publicitate, ținut în formă electronică;
4.6.2. nu sunt necesare acorduri, aprobări sau acceptări suplimentare celor prezentate la
momentul semnării prezentului Contract din partea a careva organ colegial sau unipersonal sau
din partea a careva terță persoană pentru validarea prezentului Contract;
4.6.3. el sau orice altă persoană, la solicitarea sau indicațiile acestuia, nu a întreprins nici o
acțiune în scopul modificării proporțiilor şi regimului juridic al apartamentul vândut.

5
4.7. Cumpărătorul declară şi garantează pe propria răspundere că la momentul semnării
prezentului Contract, a luat cunoștință cu starea tehnică şi sanitară a apartamentului şi este de
acord. Normele tehnice şi sanitare ale apartamentului sunt corespunzătoare normele lor cerute
de legislație, neajunsuri după o examinare diligentă a apartamentului nu au fost descoperite.
4.8. Reprezentatul Cumpărătorului - cet. JENSEN Carl, declară că nu posedă limba
română suficient pentru a înțelege conținutul prezentului Contract și, ca urmare a acestui fapt,
traducerea verbală a conținutului prezentului Contract din limba română în limba turcă, a fost
efectuată de către Interpretul autorizat – cet. ******, deținător al Autorizației înregistrată cu
nr. ***** și eliberată la data de ***** prin Ordinul ministrului justiției nr. ***** din data de
*****.
4.9. Cumpărătorul de asemenea, declară şi garantează următoarele:
4.9.1. a luat cunoștință privind situația (planul amplasării) apartamentului şi acceptă starea de
fapt existentă fără pretenții;
4.9.2. a examinat titlul de proprietate şi situația juridică a apartamentului şi acceptă starea de
drept respectivă şi nu are pretenții.
4.9.3. a fost informat de către notarul ******* despre termenul de descoperire a viciilor
nedeclarate (juridice, materiale și altele), în conformitate cu legislația în vigoare;
4.10. Cumpărătorul declară că nu va înainta pretenții referitor la particularitățile
apartamentului, despre care a fost informat de către Vânzător și cu care a fost de acord,
inclusiv acele particularități care au fost depistate de el la examinarea nemijlocită și care nu au
fost imputate Vânzătorului.
4.11. Părţile contractante declară şi garantează pe propria răspundere că notarul ***** le-a
explicat sensul şi importanţa prezentului Contract şi a verificat conformitatea conţinutului lui cu
intenţiile lor reale.
4.12. Părțile contractante declară și garantează că au convenit asupra următoarelor:
4.12.1. dreptul de proprietate al Cumpărătorului asupra apartamentului, care constituie
obiectul prezentului Contract va fi înregistrat provizoriu în Registrul bunurilor imobile (cu
regim de proprietate comună în devălmășie a soților);
4.12.2. dreptul de proprietate al Vânzătorului asupra apartamentului, care constituie obiectul
prezentului Contract, nu va fi radiat din Registrul bunurilor imobile până la data îndeplinirii
obligației de plată a Cumpărătorului, în conformitate cu pct. 2.3. al prezentului Contract.
4.12.3. justificarea radierii din Registrul bunurilor imobile a dreptului de proprietate al
Vânzătorului asupra apartamentului va constitui Declarația Vânzătorului, eliberată în
conformitate cu pct. 2.6. al prezentului Contract. Totodată, Declarația menționată va constitui

6
temei pentru efectuarea înregistrării dreptului de proprietate al Cumpărătorului asupra
apartamentului (cu regim de proprietate comună în devălmășie a soților).
4.13. Părţile contractante, în prezența notarului *****, au declarat pe propria răspundere
următoarele:
4.13.1. consimțământul lor nu este viciat;
4.13.2. conștientizează acțiunile sale şi pot dirija cu ele;
4.13.3. prezentul Contract nu a fost încheiat din cauza unui concurs de împrejurări grele de care
a profitat cealaltă parte și/sau condiții extrem de nefavorabile;
4.13.4. prezentul Contract nu a fost încheiat în baza unei erori considerabile;
4.13.5. prezentul Contract nu a fost încheiat sub tăinuirea anumitor împrejurări (nu a fost
determinat de comportamentul dolosiv), la a căror dezvăluire cealaltă parte nu ar mai fi încheiat
Contractul dat;
4.13.6. prezentul Contract nu a fost încheiat în urma constrângerii prin violență fizică sau
psihică;
4.13.7. ele nu sunt lipsite de discernământ şi limitate în capacitatea de exercițiu, nu a fost
instituită asupra lor vreo măsură de ocrotire judiciară (ocrotire provizorie, curatelă, tutelă), nu
suferă de boli mintale și nu au deficiențe fizice, mintale sau psihologice ce ar împiedica
conștientizarea clauzelor esențiale al actului semnat.
4.14. Părțile declară şi garantează pe propria răspundere că prețul apartamentului indicat în
prezentul Contract este stabilit de ei de comun acord și este real, şi ei îşi asumă deplina
responsabilitate prin faptul declarării prețului indicat.
4.15. Părţile declară şi garantează că au clarificat, punctat şi detaliat toate întrebările referitor
la achitarea plăţilor comunale aşa precum: gazul, electricitatea, apă şi a comunicației incorporate
în apartament şi nu vor prezenta pretenţii legate direct sau tangenţial de acest subiect.
4.16. Părţile au convenit că până la eliberarea (predarea) apartamentului, prevăzută în pct.
3.5. al prezentului Contract, riscul pierii fortuite sau distrugerea (parţială sau totală) lor o poartă
Vânzătorul.
4.17. Părţile declară și garantează că notarul ****** le-a informat că termenul de răspundere a
Vânzătorului pentru viciile nedeclarate ale apartamentului este de 1 (una) lună din momentul
notificării Vânzătorului despre descoperirea acestora.
4.18. Părţile contractante declară şi garantează următoarele:
4.18.1. au fost preîntâmpinate de către notarul ****** că răspunderea pentru tăinuirea faptului că
apartamentul este înstrăinat, gajat, a existenței drepturilor terțelor persoane asupra
apartamentului, existenței grevărilor sau interdicțiilor (sechestru, arest) asupra

7
apartamentului, comunicarea prețului nereal al apartamentului, altor date eronate sau
prezentarea de documente false (nevalabile) în procesul autentificării prezentului Contract - o
poartă Partea vinovată;
4.18.2. consimt prelucrarea datelor cu caracter personal care le vizează de către notarul *****
(operator de date cu caracter personal nr. *********), pentru perioada necesară atingerii
scopurilor pentru care au fost colectate și în condițiile stabilite de Legea Nr. LP133/2011 din
data de 08 iulie 2011;
4.18.3. confirmă acordul pentru verificarea informațiilor, actelor și datelor prezentate în procesul
întocmirii prezentului Contract în Registrele de publicitate, ținute în formă electronică, cu
respectarea prevederilor Legii nr. LP246/2018 din data de 15 noiembrie 2018;
4.18.4. informațiile (declarațiile) prezentate în prezentul Contract sunt veridice şi au fost
preîntâmpinate de către notarul ******* despre răspunderea prevăzută de Codul Penal al
Republicii Moldova, în cazul prezentării informațiilor (declarațiilor) cu caracter vădit fals;
4.18.5. consecințele și efectele juridice ale Contractului, inclusiv obligația generală de achitare
a impozitelor și taxelor stabilite de legislație au fost explicate în mod imparțial de către notarul
*******;
4.18.6. conținutul şi consecințele juridice stabilite de prezentul Contract, corespund cu
manifestarea propriei lor voințe şi toate datele sunt indicate veridic.
4.19. Părţile contractante au declarat că în caz de neînțelegeri ce decurg din rea credinţă a
Părţilor sau declaraţii false privind prezentul Contract, nu vor formula pretenţii de nici o natură
asupra notarului ******, renunțând la toate căile de atac asupra acestuia.

CAPITOLUL V
RĂSPUNDEREA
5.1. Părţile poartă răspundere pentru executarea prezentului Contract în conformitate cu
prevederile legislaţiei în vigoare a RM.
5.2. Se consideră nerespectare a clauzelor contractuale: neonorarea completă ori parţială a
obligaţiilor Părţii, prin care i se aduce o daună celeilalte Părţi, aceasta din urmă pierzând ceea
ce îi revine conform Contractului. Pagubele cauzate de neexecutarea obligaţiilor contractuale
sunt reparate şi în cazul în care Contractul nu prevede astfel.
5.3. Părțile au convenit că în cazul în care Cumpărătorul nu plătește prețul integral în
termenul suplimentar de achitare a Prețului, stabilit la pct. 3.8. al prezentului Contract,
Vânzătorul are dreptul de a invoca rezoluțiunea unilaterală a prezentului Contract. În acest

8
caz, Vânzătorul își va exercita dreptul la rezoluțiune printr-o declarație scrisă și notificată
Cumpărătorului. Din acest moment, Contractul se va considera rezoluționat de plin drept.
5.4. Vânzătorul se obligă să restituie mijloacele bănești, dacă acestea au fost primite de la
Cumpărător cu titlu de Preț al prezentului Contract, iar Cumpărătorul se obligă să restituie
apartamentul, ce constituie obiectul prezentului Contract, în termen de cel mult 3 (trei) zile
calendaristice de la notificarea Cumpărătorului despre exercitarea dreptului de rezoluțiune
unilaterală.
5.5. Îndeplinirea condițiilor stabilite la pct. 5.4. va fi confirmată prin declarația
Cumpărătorului de primire a mijloacelor bănești, în formă autentică.
5.6. Neexecutarea uneia din obligațiuni nu este imputabilă Părții contractante în cazul în care
se datorează unui eveniment în afara controlului (fenomene naturale, sociale și/sau alte fenomene
care ar împiedica executarea obligațiilor etc.), dacă survenirea sau efectele acestuia nu au putut fi
cunoscute de către Partea contractantă la momentul naşterii obligaţiei ori dacă partea
contractantă nu a putut împiedica sau înlătura survenirea evenimentului ori a consecinţelor lui.
5.7. Dacă este doar temporar, evenimentul în afara controlului poate fi invocat numai în
perioada pentru care acesta are efect asupra executării obligaţiei.
5.8. Dacă nu poate executa obligaţia din cauza unui eveniment în afara controlului, Partea
contractantă trebuie să notifice cealaltă parte despre aceste circumstanţe şi efectele lor asupra
executării. Dacă notificarea nu a ajuns într-un termen rezonabil de la data la care partea a
cunoscut sau trebuia să cunoască despre evenimentul în afara controlului, acesta din urmă
răspunde pentru prejudiciul cauzat prin lipsa de notificare.
5.9. Existenţa circumstanţelor enumerate mai sus va fi dovedită de către Vânzător și/sau
Cumpărător, în conformitate cu legislația în vigoare.
CAPITOLUL VI
DREPTUL APLICABIL şi SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
6.1. Legea aplicabilă prezentului Contract este cea a RM.
6.2. Dacă una din prevederile prezentului Contract va fi declarată oficial nulă de către o
instanţă de judecată competentă, atunci celelalte prevederi nu vor fi afectate şi vor rămâne
valabile.
6.3. Părţile acceptă că orice litigii apărute între ele privind încheierea şi executarea
prezentului Contract care nu vor fi soluţionate pe cale amiabilă, vor fi transmise spre soluţionare
instanţelor judecătoreşti competente ale RM.
6.4. În materie de alte condiţii care nu au fost expres prevăzute de prezentul Contract, Părţile
se vor conduce de prevederile legislaţiei în vigoare ale RM.

9
CAPITOLUL VII
NOTIFICĂRI
7.1. Orice notificare înaintată de către o Parte a prezentului Contract celeilalte Părţi, va
avea efect juridic doar dacă va fi întocmită în forma scrisă, în limba română şi transmisă în
conformitate cu prevederile prezentului capitol.
7.2. În sensul prezentului Contract, prin „înaintare a notificării” de către o Parte a
prezentului Contract celeilalte Părţi se înţelege: transmiterea oricărei comunicări, înştiinţări,
înaintarea cererilor, pretenţiilor, avizelor, răspunsurilor, transmiterea oricăror alte documente
referitoare la realizarea prevederilor prezentului Contract.
7.3. Notificările verbale invocate de către Părţile prezentului Contract vor fi lipsite de orice
efect juridic.
7.4. Notificările se transmit de către o Parte a prezentului Contract celeilalte Părţi pe cale
poştală, prin intermediul scrisorilor recomandate cu aviz de primire sau vor fi înmânate direct la
domiciliul Părţii respective, prin contrasemnarea recepționării notificării.

CAPITOLUL VIII
CONFIDENŢIALITATEA
8.1 În perioada valabilităţii prezentului Contract şi după încetarea lui din orice motiv, nici
una din Părţi nu va avea dreptul, fără acordul prealabil al celeilalte Părţi, să divulge terţilor, sau
să facă publică orice informaţie care a fost pusă la dispoziţie de una dintre Părţi în temeiul
prezentului Contract, sau a devenit cunoscută uneia dintre Părţi în procesul executării
obligaţiilor care reies din prezentul Contract. Această obligaţie nu se răsfrânge asupra
documentelor şi materialelor care sunt elaborate în scopul transferării prealabile terţilor conveniţi
sau conţin informaţie cu caracter public.
8.2 În scopul prezentului articol termenul „informaţie” include în sine, şi nu se limitează la,
următoarele: informaţie despre condiţiile Contractului; informaţie despre activitatea trecută,
prezentă sau viitoare a uneia dintre Părţi; informaţie despre starea tranzacţiilor sau a proprietăţii
uneia dintre Părţi a prezentului Contract; informaţie despre asistenţa (recomandările) în scris
sau verbală primită în procesul executării obligaţiilor care reies din prezentul Contract.
8.3 Obligaţia menţionată de respectare a confidenţialităţii nu are tangenţă cu situaţia de
furnizare a unei astfel de informaţii la solicitarea autorităţilor competente şi a persoanelor
juridice, în conformitate cu legislaţia în vigoare a RM.

10
8.4 Obligaţia de confidenţialitate a Părţilor în temeiul prezentului Contract nu se va
răsfrânge asupra informaţiei publice, inclusiv asupra faptului existenţei prezentului Contract,
precum şi asupra informaţiei care va deveni cunoscută terţilor nu din vina Părţilor contractante.

CAPITOLUL IX
DISPOZIŢII FINALE
9.1. Prezentul Contract servește temei pentru Cumpărător de a înregistra provizoriu
dreptul de proprietate comună în devălmășie a soților asupra apartamentului. Totodată, dreptul
de proprietate al Vânzătorului nu va fi radiat din Registrul bunurilor imobile, în condițiile
prezentului Contract.
9.2. Cumpărătorul va dobândi dreptul de proprietate comună în devălmășie a soților asupra
apartamentului din momentul îndeplinirii tuturor condițiilor și obligațiunilor stipulate în
prezentul Contract.
9.3. Prezentul Contract intră în vigoare în ziua semnării lui de către Părţi şi autentificării
notariale.
9.4. Prezentul Contract poate fi modificat de către Părţi, de comun acord, prin perfectarea în
scris a acordurilor adiţionale autentificate notarial şi înregistrate în Registrul bunurilor imobile.
9.5. Prezentul Contract produce nu numai efecte stipulate de către Părţi, dar şi efecte care
conform naturii Contractului, rezultă din lege, uzanțe sau din principiul echităţii.
9.6. Toate înţelegerile Vânzătorului în privința vânzării apartamentului indicat în prezentul
Contract, altor persoane terţe care au fost sau puteau fi îşi pierd forţa juridică din momentul
autentificării notariale a prezentului Contract.
9.7. Conținutul prezentului Contract, sensul lui, obiectul, scopul şi consecințele juridice ale
acestuia, inclusiv drepturile şi obligațiile Părților,
Părților de asemenea conținutul art. 337, 339, 341-
343, 432-433, 510, 511, 920-921, 926, 931, 1100-1108, 1110-1112, 1114-1117, 1122, 1124,
1126, 1129, 1167-1169, 1191-1194 ale Codului Civil al RM şi prevederile art. 5 al Legii
privind monitoringul bunurilor imobile nr. LP/267/2012 din data de 29 noiembrie 2012, art.
19, 20-22, 30–32 ale Legii nr. LP246/2018 din data de 15 noiembrie 2018 privind procedura
notarială, precum şi art. 32 al Legii nr. LP1453/2002 din data de 08 noiembrie 2002 cu
privire la notariat de către notarul ****** au fost interpretate (explicate) şi de către Părţi
sesizate (înțelese).
9.8. Toate documentele justificative necesare întocmirii și autentificării prezentului Contract,
se păstrează în arhiva notarului ******.
9.9. Prezentul Contract a fost verificat, revăzut şi redactat de către Părţi.

11
9.10. Prezentul Contract a fost autentificat în 3 (trei) exemplare originale de către notarul
******, în limba română, fiecare exemplar având aceeaşi forţă juridică. Unul dintre acestea se
păstrează în arhiva notarului ******, unul revine Cumpărătorului și al treilea revine
Vânzătorului.
9.11. Părțile au făcut cunoștință cu conținutul actului juridic, iar pentru Reprezentantul
Cumpărătorului - cet. JENSEN Carl, conținutul prezentului Contract a fost tradus verbal din
limba română în limba turcă de către interpretul autorizat - cet. *****, după care textul
prezentului act a fost citit în glas de către notarul ******.
9.12. Consimțământul Părților pentru cele cuprinse în actul juridic, a fost confirmat prin
semnătura lor în prezența notarului ******.
9.13. Din motiv că Reprezentantul Cumpărătorului - cet. JENSEN Carl nu posedă limba
română suficient pentru a înțelege conținutul prezentului Contractt, textul prezentului contract i-a
fost tradus verbal în limba turcă de către traducătorul autorizat cet. *****.

Semnătura traducătorului autorizat:

__________________________________________________________________________
cet. ******

Semnăturile Părților:

Vânzător:
___________________________________________________________________________
Unitatea administrativ teritorială municipiul Chișinău,
din numele căreia, acționează Primarul cet. CEBAN Ion

Cumpărător:
_________________________________________________________________________________________
Corporația COPENHAGA I A/S (Public Limited Company,
Din numele căreia, acționează cet. JENSEN Carl

Republica Moldova

12
Notar ****
Sediul biroului: mun. Chişinău, ******
tel/fax: (022) ******* GSM: ****** e-mail: ********

Anul două mii nouăsprezece luna decembrie ziua a șaisprezecea

În concluzie, eu, notar ******, îndeplinind condițiile de fond și de formă, respectând voința
liberă și nealterată, intenția și consimțământul părților prezentului Contract, reieșind din actele,
datele și informațiile prezentate, bazându-mă pe imparțialitate, părțile Contractului fiind
asistate în mod egal, fără părtinire, autentific prezentul Contract și legalizez semnătura
interpretului autorizat - cet. ******, născut la data de *****, cetățean al RM, IDNP ******,
fiind titularul BI ******, eliberat la data de ****** și valabil până la data de *****.
În fața mea, la sediul biroului notarial, s-au prezentat părțile: Primarul cet. CEBAN Ion,
cetățean al Republicii Moldova, IDNP ****************, care acționează în interesele și
pentru Unitatea administrativ teritorială municipiul Chișinău, din numele căreia, în temeiul
Deciziei Consiliului municipal Chișinău, înregistrată cu nr. 32-421 din data de 10 decembrie
2020 și cet. JENSEN Carl, cetățean al Republicii Turcia, IDNP 2003005006875, domiciliat pe
adresa: RM mun. Chişinău str. Liuba Dimitriu nr. 15 ap. 85, fiind titularul Permisului de
ședere provizorie pentru cetățeni străini B41948541, eliberat la data de 09 septembrie 2019
și valabil până la data de 17 aprilie 2022, care acționează în interesele și pentru Corporația
COPENHAGA I A/S (Public Limited Company) înregistrată cu numărul – SO 652394 la data
de 31 mai 2020, cu sediul în: Summit House, 3-5 Mitchell street, Edinburgh, Scotland EH6
7BD, Marea Britanie, înregistrată în Republica Moldova la data de 27 noiembrie 2020, IDNO
04753390454, cu sediul în RM, mun. Chișinău, str. Dambus nr. 3 (trei), care au cerut
autentificarea prezentului contract.
Contractul întocmit a fost prezentat părților pentru a face cunoștință cu conținutul acestuia.
Cet. CEBAN Ion a citit textul personal, iar din motiv că cet. JENSEN Carl nu cunoaște limba
română, conținutul Contractului i-a fost tradus verbal din limba română în limba turcă de către
interpretul autorizat - cet. *****, apoi textul Contractului a fost citit în glas de către notarul
*****, iar pentru cet. JENSEN Carl, a fost tradus verbal de către interpret în limba turcă.
Fiind cunoscute cu cuprinsul și efectele prezentului Contract, părțile au declarat că i-au înțeles
conținutul şi că cele expuse reprezintă voința lor şi au consimțit la autentificarea Contractului,
semnând toate exemplarele acestuia.
Dreptul de proprietate asupra apartamentului înstrăinat a fost verificat. Identitatea părților a
fost stabilită.

13
S-a înregistrat cu nr. ***********
S-a perceput taxa de stat ******** lei
S-a perceput plata pentru asistența notarială ******* lei
Bon de plată seria ******* nr. *******

NOTAR

Acest document conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. ******, înregistrat în Registrul de evidență al
operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în
condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal.

14