Sunteți pe pagina 1din 25

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA DE DREPT
CATEDRA DREPT CIVIL

CURRICULUM
Disciplina

REPREZENTAREA ȘI MANDATUL ÎN DREPTUL CIVIL


( masterat)

AUTOR:
Gheorghe MÎȚU,
doctor în drept, lector superior universitar

APROBAT
la ședința Consiliului Facultăţii de Drept
Proces verbal nr. 1 din 05.09.2012.

Chişinău – 2012
I. PRELIMINARII
Reprezentarea oferă posibilitatea substituirii unei persoane de către o altă persoană,
substituire pe care legea o impune (în cazul reprezentării legale) sau o îngăduie (în cazul
reprezentării convenţionale şi judiciare) şi datorită căreia actul săvîrşit de o persoană îşi produce
efectele direct în persoana şi patrimoniul alteia.
Acesta poate fi unul din motivele pentru care reprezentarea îndeplineşte un rol important şi
are o deosebită importanţă în raporturile juridice.
Pe de o parte, ea constituie mijlocul tehnic cu ajutorul căruia persoanele lipsite de
capacitatea de exerciţiu din pricina alienaţiei sau debilităţii mintale ori a lipsei de maturitate îşi
exercită drepturile şi îşi asumă obligaţiile încheind acte juridice prin alte persoane, numite
reprezentanţi legali (părinţi, tutori, curatori).
Pe de altă parte, reprezentarea convenţională uşurează considerabil schimburile economice
între persoane aflate la mare distanţă unele de altele, îngăduie folosirea de către cei interesaţi a
persoanelor cu pregătire de specialitate într-un anumit domeniu şi permite o însemnată
economie de timp şi eforturi.
Astfel, reprezentarea a apărut nu numai din necesitatea încheierii unor contracte între
persoane care se găsesc la distanţă, dar chiar pentru a suplini inegalitatea de inteligenţă şi
aptitudini dintre oameni, căci uneori recurgem la serviciile altora pentru a realiza ceea ce nu
putem înfăptui singuri.
Domeniul de aplicabilitate al reprezentării este unul extrem de variat şi divers, incluzînd
reprezentarea legală a persoanelor fizice (minorii şi incapabilii), reprezentarea legală în materia
obligaţiilor (art. 529 şi 549 Cod civil), reprezentarea în cadrul exercitării acţiunii oblice (art. 599-
601 Cod civil), reprezentarea legală în raporturile patrimoniale dintre soţi, care se concretizează
în prezumţia mandatului tacit reciproc al soţilor de a încheia acte juridice civile care au ca obiect
bunuri mobile comune, reprezentarea persoanelor juridice de către administratori, reprezentarea
în domeniul proprietăţii intelectuale. Elemente ale reprezentării se regăsesc şi în mecanismul
specific de derulare a plăţilor prin cambii (reprezentarea cambială – art. 16 din Legea cambiei),
acreditiv, incasso. Totodată, Codul civil din 2002 a reglementat o multitudine de contracte în
cadrul cărora se regăsesc elemente de reprezentare dintre care un loc aparte îl ocupă contractul
de mandat. Evident, enumerarea domeniilor de aplicare a reprezentării reprezintă un demers
ştiinţific fără orizont, mai simplu fiind enunţarea cazurilor de neadmitere a aplicabilităţii acestei
instituţii a dreptului civil.
În lumina celor expuse, este evident faptul că raporturile juridice în acest domeniu
permanent se modifică şi se completează, avînd drept scop perfecţionarea sistemului de drept
pentru a fi utilă şi oportună societăţii civile.
Rolul cursului „Reprezentarea și mandatul în dreptul civil” subliniază aceste scopuri şi
contribuie la dezvoltarea atît noilor idei şi opinii în legislaţie şi practică, cît şi la formarea
cunoştinţelor şi aptitudinilor corespunzătoare la masteranzi mare studiază problemele de bază
ce ţin de raporturile juridice de reprezentare (legală şi convențională) la etapa actuală: în special
se aprofundează cunoştinţele în domeniul dreptului civil prin prisma evoluţiei istorice a acestei
instrituţii din stat, analiza şi cercetarea doctrinei şi legislaţiei, lacunelor din legislatie,
studierea sub aspect comparativ a conceptului de reprezentare din alte state, etc.
Curriculum la disciplina «Reprezentarea și mandatul în dreptul civil» reprezintă un
instrument de educaţie şi învăţămînt de drept bazat pe rezultatele performante ale doctrinei şi
practicii juridice, care are menire de a forma temelia în domeniu şi a dezvolta capacităţile
juridice ale studenţilor destinată îmbunătăţirii permanente a acestor instituţii juridice pentru a fi
cît mai folositoare societăţii civile.
Totodată, cursul « Reprezentarea și mandatul în dreptul civil » nu se limitează doar la
aducerea masteranzilor cunoştinţelor necesare, ci are drept scop şi formarea aptitudinilor practice
de aplicare a acestor cunoştinţe. Ba mai mult ca atît, datorită dezvoltării permanente a legislaţiei,
cursul include şi instrumentele de dezvoltare la masteranzi a unor capacităţi de găsire a soluţiilor

2
în situaţii nereglementate juridic în mod expres şi care nu au obţinut o hotărîre unanim
recunoscută de savanţi.
Toate cunoştinţele şi aptitudini care urmează a fi formate la masteranzi sunt sistematizate
în conformitate cu standardele metodice în vigoare. Curriculum la disciplina „Reprezentarea și
mandatul în dreptul civil” este una din temeliile învăţămîntului prin masterat şi se axează pe trei
niveluri: cunoaştere, aplicare şi integrare. Nivelul cunoaştere presupune acumularea
cunoştinţelor teoretice, formarea bazei conceptuale în domeniul relațiilor de reprezentare.
Aplicarea are menire de a forma abilităţile tipice cursolui în cauză, precum şi dezvoltarea
capacităţilor corespunzătoare. Integrarea are drept scop construirea capacităţii de transfer al
cunoştinţelor teoretice şi al abilităţilor practice în situaţii atipice, rezolvarea situaţiilor
problematice, soluţionarea unor sarcini cu un grad sporit de complexitate, manifestarea
atitudinilor personale faţă de diverse activităţi. Ultimul nivel formează finalitatea procesului de
studiu la disciplina „Reprezentarea și mandatul în dreptul civil”, bazată pe realizarea obiectivelor
de cunoaştere şi aplicare.
Toate acestea sunt necesare pentru acumularea şi formarea unui volum de cunoştinţe
speciale care stau la baza creării unor specialişti, profesionali în domeniul dreptului privat –
judecătorilor, notarilor, avocaţilor, procurorilor etc.
În ordine de consecutivitate, curriculum a inclus toate obiectivele, conţinutul scurt şi
realizările în timp ale cursului „Reprezentarea și mandatul în dreptul civil”.

II. OBIECTIVELE GENERALE ALE CURSULUI


În baza studierii cursului « Reprezentarea și mandatul în dreptul civil »
masterandul trebuie
La nivel de cunoaştere şi înţelegere:
- să definească noţiunile legale şi doctrinare ale dreptului civil care se referă la
reprezentare;
- să identifice obiectul şi metodele de studiu ale cursului Reprezentarea și mandatul în
dreptul civil;
- să determine corelaţia dintre doctrina şi practica în domeniul relațiilor de reprezentare;
- să identifice normele juridice civile ce reglementează relațiile de reprezentare;
- să interpreteze normele juridice civile ce reglementează reprezentarea și mandatul;
- să identifice temeiurile juridice de apariție a raporturilor de reprezentare;
- să delimiteze reprezentarea legală de cea convențională;

La nivel de aplicare:
- să identifice tendinţele societăţii în direcţia perfecţionării dreptului civil;
- să determine soluţiile corecte la problemele de ordin teoretic şi practic în cadrul
relațiilor de reprezentare;
- să facă generalizări referitoare la lacunele legislaţia care reglementează reprezentarea
și mandatul;
- să aplice metodele comparative cu privire la legislaţia naţională şi a altor state
(Germania, Franța, Italia, Olanda, România, Rusia, Ucraina ş.a.) în materia
reprezentării;
- să compare poziţiile doctrinare şi experienţa practică, să demonstreze temeinicia
teoriilor ştiinţifice sau a experienţei practice alese ca suport;
- să întocmească acte care determină apariția raporturilor de reprezentare (procuri,
contracte, ș.a.);
- să deprindă rezolvarea speţelor concrete;

3
La nivel de integrare:
- să aprecieze rolul şi importanţa reprezentării în doctrină, în practica judiciară şi
notarială, în viaţa cotidiană;
- să formuleze propuneri de compatibilizare a prevederilor normelor autohtone cu
prevederile legislaţiei europene;
- să estimeze eficienţa normelor care reglementează reprezentarea și mandatul;
- să deducă problemele, coliziile normelor de drept în domeniul reprezentării și
mandatului;
- să propună soluţii în caz de colizie a normelor de drept;
- să propună proiecte de norme noi, care ar urma să fie incluse în Codul civil și alte acte
legislative și normative.
- să creeze diverse situaţii practice în baza cunoştinţelor acumulate şi ţinînd cont de
prevederile legislaţiei în vigoare.

4
III. ADMINISTRAREA CURSULUI

Cod Denumirea unităţii Tota Inclusiv Forma de Nr.c


de curs l ore evaluare redit
e
Contact Curs Semin Lucru
direct teoreti ar Coeficient individ
c ual

S01A09 Reprezentarea şi 150 40 30 10 1.5 110 Examen 5


S02A10 mandatul în dreptul
civil / Intermedierea
în dreptul privat

5
IV. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR

a) Tematica şi repartizarea orientativă a orelor de curs:

Realizarea în timp
Nr. crt. Tema
(ore)
1. Noţiuni generale privind reprezentarea și mandatul. Probleme, soluţii. 6

2. Problemele reprezentării legale. 6

3. Problemele reprezentării convenționale. 6

4. Problemele reglementării relațiilor de reprezentare și mandat. 6

5. Contractele de reprezentare. Probleme, soluţii. 4

6. Contrcactele de intermediere. Probleme soluții 2

Total 30

V. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI CONŢINUTURI

OBIECTIVELE DE REFERINŢĂ CONŢINUTURI


- să definească noţiunea de reprezentare; Noţiuni generale privind reprezentarea și mandatul:
- să definească noţiunea contractului de mandat;
- să identifice elementele definitorii ale reprezentării;  conceptul şi importanţa reprezentării;
- să definească noţiunile de reprezentant, reprezentat și terț;  subiecții reprezentării;
- să argumenteze importanţa instituției reprezentării în dreptul civil;  locul și rolul reprezentării în dreptul civil;
6
- să definească contractele de reprezentare;  noțiunea contractelor de reprezentare;
- să stabilească legăturile dintre contractele de reprezentare și instituția  noțiunea contractului de mandat;
reprezentării;  reglementarea juridică a relațiilor de reprezentare și
- să determine regulile în baza cărora o convenție se califică ca fiind mandat
una de reprezentare;
- să anticipeze problemele legate de reglementarea legală a relațiilor
de reprezentare;
- să identifice soluţii pentru lacunele din legislaţie.
- să definească noţiunile de reprezentare legală; Problemele reprezentării legale:
- să identifice cazurile în care se aplică reprezentarea legală;
- să distingă deosebirile dintre reprezentarea legală și cea  conceptul şi natura juridică a reprezentării legale;
convențională;  domeniul de aplicabilitate al reprezentării legale;
- să relateze despre practica aplicării reprezentării legale;  reprezentarea legală a persoanelor fizice;
- să caracterizeze natura juridică a reprezentării legale;  reprezentarea persoanelor juridice și a entităților
- să compare concepțiile care se referă la natura juridică a lipsite de personalitate juridică;
reprezentării legale;  reprezentarea statului și a unităților administrativ-
- să demonstreze importanţa reprezentării legale; teritriale
- să anticipeze problemele legate de reprezentarea legală în cazul  rprezentarea în raporturile dintre soți
reprezentării copiilor de către părinții minori necăsătoriți  reprezentarea în cadrul raporturilor juridice
- să identifice problemele reprezentării persoanelor juridice și a obligaționale
entităților lipsite de personalitate juridică
- să identifice elementele de reprezentare în cadrul raporturilor de
solidaritate activă și pasivă
- să identifice elementele de reprezentare în cadrul mecanismului de
exercitare de către creditori a acțiunii oblice
- să demonstreze existența elementelor de reprezentare în cadrul
procedurii de vînzare a bunurilor gajate
- să definească noţiunea de reprezentare convențională; Problemele reprezentării convenționale:
- să identifice cazurile în care operează reprezentarea convențională;
- să stabilească situațiile cînd reprezentarea convențională nu poate  conceptul de reprezentare convențională;
opera;  contractele de reprezentare convențională;
- să descrie natura juridică a reprezentării convenționale;  delimitarea reprezentării convenționale de
- să determine şi să interpreteze prevederile referitor la aplicarea reprezentarea legală și reprezentarea aparentă
7
reprezentării convenționale;
- să propună soluții de lege ferenda;
- să proiecteze acte juridice care determină aplicarea reprezentării
convenționale.
- să definească noţiunea de reglementare juridică; Problemele reglementării juridice a reprezentării și
- să determine modelul de reglementare a reprezentării și mandatului mandatului:
acceptat de legiuitorul moldovean;
- să distingă modalităţile de reglementare;  conceptul reglementării juridice a reprezentării și
- să descrie reglementarea juridică a reprezentării și mandatului în alte intermedierii în Codul Civil;
state (Germania, Franța, Olanda, provincia canadiană Qebeq, România, Rusia,  reglementarea reprezentării și mandatului în dreptul
ș.a); comparat;
- să evidențieze lacunele din legislație;  elemente comune dintre legislația RM și cea a altor
- să propună soluții de lege ferenda; state privind reglementarea juridică a reprezentării și
- să decidă asupra corectitudinii unor situaţii practice ce rezultă din mandatului;
modul de reglementare a reprezentării și mandatului.  propuneri de perfecționare a cadrului legal.
- să definească noţiunea de contract și să stabilească elementele Contractele de reprezentare:
definitorii ale acestuia;
- să stabilească locul contractelor de reprezentare în sistemul  Conceptul contractelor de reprezentare;
contractelor civile;  Contractul de mandat;
- să descrie elementele de individualizare a contractelor de  Varietățile contractului de mandat;
reprezentare;  Contractul de administrare fiduciară;
- să clasifice contractele de reprezentare;  Contractul de agenție;
- să identifice particularitățile mandatului comercial;  Contractul de comision
- să analizeze particularitățile varietăților contractului de mandat  Comisionarul profesionist
(mandatul în interes comun, mandatul prin interpunere de persoane, mandatul  Varietăți ale contractului de comision
aparent, mandatul de brokeraj, ș.a.)  Contractul de expediție
- să stabilească elementele de reprezentare în cadrul contractului de
administrare fiduciară
- să argumenteze aplicabilitatea elementelor de reprezentare în
contractele de agenție și expediție
- să determine specificul contractului de comision în raport cu
contractul de mandat;
- să identifice varietățile contractului de comision;
8
- să argumenteze necesitatea reglementării uniforme a tuturor
varietăților contractului de comision;
- să stabilească particularitățile comisionului profesionist;
- să descrie particularitățile contractului de comision în domeniul
activității vamale, pe piața financiară nebancară și în transport
- să elaboreze proiecte de contracte de intermediere.
- să definească noţiunea de contract de intermediere; Contractele de intermediere:
- să identifice elementele comune contractelor de intermediere;
- să descrie domeniile de aplicabilitate ale contractelor de  Conceptul contractelor de intermediere;
intermediere;  Delimitarea contractelor de intermediere de
- să delimiteze contractele de intermediere de conractele de contractele de reprezentare;
reprezentare;  Contractele de intermediere comercială.
- să identifice contractele de intermediere comercială
- să elaboreze proiecte de contracte de intermediere.
VI. SUGESTII PENTRU LUCRUL INDIVIDUAL AL STUDENŢILOR

SUBIECTE/PROBLEME FORME DE REALIZARE MODALITĂŢI DE EVALUARE


Analiza naturii juridice a reprezentării 1. Studii. √ prezentarea rezultatelor;
2. Analiza opiniilor doctrinei. √ participarea la conferinţe ştiinţifice;
3. Generalizarea doctrinei. √ elaborarea şi publicarea articolelor.
4. Formularea propriei păreri.
Reglementarea juridică a reprezentării și 1. Referate/rezumate. √ prezentarea rezultatelor;
mandatului 2. Elaborarea tezelor de magistru. √ participarea la conferinţe ştiinţifice;
3. Analiza cazurilor de fapt. √ elaborarea articolelor;
√ susţinerea tezelor de magistru
Istoricul și aspectele de drept comparat privind 1. Referate/rezumate. √ prezentarea rezultatelor;
reprezentarea și mandatul 2. Studii. √ participarea la conferinţe ştiinţifice;
3. Elaborarea tezelor de magistru √ elaborarea şi publicarea articolelor;
4. Portofoliu. √ susţinerea tezelor de magistru
Reprezentarea persoanelor fizice 1. Referate/rezumate. √ prezentarea rezultatelor;
2. Studii √ elaborarea şi publicarea articolelor;
3. Analiza cazurilor de fapt. √ publicarea rezumatelor.

9
4. Analiza generalizărilor practicii judiciare și
notariale
Reprezentarea societăților comerciale 1. Referate/rezumate. √ participarea la conferinţe ştiinţifice;
2. Studii. √ elaborarea şi publicarea articolelor;
3. Analiza cazurilor de fapt. √ publicarea rezumatelor
4. Generalizarea practicii judiciare √ susținerea tezelor de magistru
5. Elaborarea tezelor de magistru
Reprezentarea în domeniul proprietății 1. Referate/rezumate √ participarea la conferinţe ştiinţifice;
intelectuale 2. Studii √ elaborarea şi publicarea articolelor;
3. Analiza cazurilor de fapt √ publicarea rezumatelor.
Particularitățile reprezentării societăților civile 1. Referate/rezumate. √ prezentarea rezultatelor;
2. Studii. √ participarea la conferinţe ştiinţifice;
3. Analiza cazurilor de fapt. √ elaborarea şi publicarea articolelor
4. Generalizarea practicii judiciare
Contractul de mandat și locul lui în sistemul 1. Referate/rezumate. √ prezentarea rezultatelor;
contractelor de reprezentare 2. Studii. √ participarea la conferinţe ştiinţifice;
3. Analiza cazurilor de fapt. √ elaborarea şi publicarea articolelor
4. Generalizarea practicii judiciare √ susținerea tezelor de magistru
5. Elaborarea tezelor de magistru
Autocontractul și dubla reprezentare 1. Referate/rezumate. √ prezentarea rezultatelor;
2. Studii. √ participarea la conferinţe ştiinţifice;
3. Analiza cazurilor de fapt. √ elaborarea şi publicarea articolelor
4. Generalizarea practicii judiciare √ susținerea tezelor de magistru
5. Elaborarea tezelor de magistru
Mandatul prin interpunere de persoane 1. Referate/rezumate. √ prezentarea rezultatelor;
2. Studii. √ participarea la conferinţe ştiinţifice;
3. Analiza cazurilor de fapt. √ elaborarea şi publicarea articolelor
4. Generalizarea practicii judiciare √ susținerea tezelor de magistru
5. Elaborarea tezelor de magistru
Mandatul în interes comun 1. Referate/rezumate. √ prezentarea rezultatelor;
2. Studii. √ participarea la conferinţe ştiinţifice;
3. Analiza cazurilor de fapt. √ elaborarea şi publicarea articolelor
4. Generalizarea practicii judiciare √ susținerea tezelor de magistru
10
5. Elaborarea tezelor de magistru

Mandatul comercial 1. Referate/rezumate. √ prezentarea rezultatelor;


2. Studii. √ participarea la conferinţe ştiinţifice;
3. Analiza cazurilor de fapt. √ elaborarea şi publicarea articolelor
4. Generalizarea practicii judiciare √ susținerea tezelor de magistru
5. Elaborarea tezelor de magistru

Mandatul aparent 1. Referate/rezumate. √ prezentarea rezultatelor;


2. Studii. √ participarea la conferinţe ştiinţifice;
3. Analiza cazurilor de fapt. √ elaborarea şi publicarea articolelor;
4. Generalizarea practicii judiciare √ susținerea tezelor de magistru
5. Elaborarea tezelor de magistru
Contractul de administrare fiduciară și locul lui 1. Referate/rezumate. √ prezentarea rezultatelor;
în sistemul contractelor civile 2. Studii. √ participarea la conferinţe ştiinţifice;
3. Analiza cazurilor de fapt. √ elaborarea şi publicarea articolelor
4. Generalizarea practicii judiciare √ susținerea tezelor de magistru
5. Elaborarea tezelor de magistru
Contractul de agenție – un nou contract numit în 1. Referate/rezumate. √ prezentarea rezultatelor;
sistemul contractelor civile 2. Studii. √ participarea la conferinţe ştiinţifice;
3. Analiza cazurilor de fapt. √ elaborarea şi publicarea articolelor
4. Generalizarea practicii judiciare √ susținerea tezelor de magistru
5. Elaborarea tezelor de magistru
Contractul de comision și reglementarea lui 1. Referate/rezumate. √ prezentarea rezultatelor;
juridică 2. Studii. √ participarea la conferinţe ştiinţifice;
3. Analiza cazurilor de fapt. √ elaborarea şi publicarea articolelor
4. Generalizarea practicii judiciare √ susținerea tezelor de magistru
5. Elaborarea tezelor de magistru
Comisionarul profesionist 1. Referate/rezumate. √ prezentarea rezultatelor;
2. Studii. √ participarea la conferinţe ştiinţifice;
3. Analiza cazurilor de fapt. √ elaborarea şi publicarea articolelor
4. Generalizarea practicii judiciare √ susținerea tezelor de magistru
5. Elaborarea tezelor de magistru
11
Contractul de consignație 1. Referate/rezumate. √ prezentarea rezultatelor;
2. Studii. √ participarea la conferinţe ştiinţifice;
3. Analiza cazurilor de fapt. √ elaborarea şi publicarea articolelor
4. Generalizarea practicii judiciare √ susținerea tezelor de magistru
5. Elaborarea tezelor de magistru
Contractul de comision pe piața financiară 1. Referate/rezumate. √ prezentarea rezultatelor;
nebancară 2. Studii. √ participarea la conferinţe ştiinţifice;
3. Analiza cazurilor de fapt. √ elaborarea şi publicarea articolelor;
4. Generalizarea practicii judiciare √ susținerea tezelor de magistru
5. Elaborarea tezelor de magistru
Regimul juridic al comis-voiajorilor 1. Referate/rezumate. √ prezentarea rezultatelor;
2. Studii. √ participarea la conferinţe ştiinţifice;
3. Analiza cazurilor de fapt. √ elaborarea şi publicarea articolelor;
4. Generalizarea practicii judiciare √ susținerea tezelor de magistru
5. Elaborarea tezelor de magistru
Contractul de expediție: locul și rolul său în 1. Referate/rezumate. √ prezentarea rezultatelor;
sistemul contractelor civile 2. Studii. √ participarea la conferinţe ştiinţifice;
3. Analiza cazurilor de fapt. √ elaborarea şi publicarea articolelor
4. Generalizarea practicii judiciare √ susținerea tezelor de magistru
5. Elaborarea tezelor de magistru
Intermedierea în asigurări 1. Referate/rezumate. √ prezentarea rezultatelor;
2. Studii. √ participarea la conferinţe ştiinţifice;
3. Analiza cazurilor de fapt. √ elaborarea şi publicarea articolelor;
4. Generalizarea practicii judiciare √ susținerea tezelor de magistru
5. Elaborarea tezelor de magistru
Intermedierea de operațiuni bancare 1. Referate/rezumate. √ prezentarea rezultatelor;
2. Studii. √ participarea la conferinţe ştiinţifice;
3. Analiza cazurilor de fapt. √ elaborarea şi publicarea articolelor;
4. Generalizarea practicii judiciare √ susținerea tezelor de magistru
5. Elaborarea tezelor de magistru

Intermedierea în transport 1. Referate/rezumate. √ prezentarea rezultatelor;


2. Studii. √ participarea la conferinţe ştiinţifice;
12
3. Analiza cazurilor de fapt. √ elaborarea şi publicarea articolelor;
4. Generalizarea practicii judiciare √ susținerea tezelor de magistru
5. Elaborarea tezelor de magistru

13
VII. EVALUAREA DISCIPLINEI
1. Evaluări sumative periodice: lucrări de control; testări
Mostra 1.
Lucrare de control la tema: „Contractele de reprezentare”

Subiectul I: Elemente ale reprezentării în contractul de mandat

1.1. Definiţi contractul de mandat.


1.2. Analizați caracterele juridice ale contractului de mandat.
1.3. Delimitați contractul de mandat de:
a) instituția reprezentării
b) gestiunea de afaceri fără mandat
c) contractl de comision
d) contractul în folosul unui terț

Subiectul II: Mandatul comercial


2.1. Definiţi conceptul de mandat comercial.
2.2. Analizați reglementarea juridică a contractului de mandat comercial și faceți propuneri
de lege ferenda pentru optimizarea cadrului legislativ.

Mostra 2.

Lucrare de control la tema: “Contractele de intermediere”

Subiectul I: Intermedierea în asigurări

1.1. Definiţi intermediarii în asigurări și enumerați categoriile acestora.


1.2. Descrieți deosebirile dintre diferite categorii de intermediari în asigurări.

Subiectul II: Intermedierea în transport


2.1. Enumeraţi actele legislative care reglementează intermedierea în transport.
2.2. Stabiliți asemănările și deosebirile dintre expeditori și intermediarii din transport.

Subiectul III. Speţă.


Pregătiţi un proiect de contract de mandat comercial.
2. Evaluare sumativă finală
Mostre de teste:
Testul nr. 1
Subiectul I. Statutul juridic al comis-voiajorilor.
1.1. Definiţi noţiunea de comis-voiajor.
1.2. Enumeraţi asemănările și deosebirile dintre comis-voiajori și alte categorii de
comisionari.
1.3. Expuneți părerea proprie față de modul de reglementare a comisionului de legiuitorul
moldav în Codul civil.

Subiectul II. Reprezentarea societăților comerciale de persoane


2.1. Definiți societățile de persoane.
2.2. Analizaţi specificul reprezentării societăților de persoane.
2.3. Identificaţi şi explicaţi deosebirile dintre reprezentarea societăților de persoane și
reprezentarea societăților de capitaluri.

Testul nr. 2

Subiectul I. Autocontractul și dubla reprezentare.


1.1. Definiţi noţiunile de autocontract și dublă reprezentare.
1.2. Analizați condițiile de valabilitate ale autocontractului și dublei reprezentări.
1.3. Primus a încheiat cu Secundus un contract de mandat prin efectul căruia l-a
împuternicit pe acesta din urmă să-i vîndă automobilul său de model Mercedes-Benz S Klasse
anul producerii 2008 cu prețul de 35 mii Euro. Conform pct. 5.3. din contract cumpărarea
automobilului de către mandatar este interzisă. După ce a studiat piața, Secundus a constatat că
prețul solicitat de Primus este sub nivelul pieței și a decis să cumpere automobilul respectiv. În
acest scop, a solicitat soției sale care la încheierea căsătoriei nu și-a schimbat numele să fie parte
a contractului de vînzare-cumpărare pentru a nu trezi suspiciune din partea lui Primus. După
încheierea contractului, soția lui Primus a solicitat în instanța de judecată anularea contractul de
vînzare-cumpărare, pe motivul că la încheierea lui nu s-a solicitat acordul său și în plus,
Secundus a încheiat contractul de vînzare-cumpărare cu sine însuși, devenind coproprietar al
automobilului.
Expuneți-vă asupra temeiniciei obiecțiilor invocate. Argumentați răspunsul.

Subiectul II. Contractul de intermediere în asigurări


2.1. Definiţi contractul de intermediere în asigurări
2.2. Analizați elementele contractului.
2.3.Identificați particularitățile mandatului de brokeraj în raport cu:
a) mandatul comercial
b) contractul de agenție
c) comisionarul profesionist
VIII. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE
Comentarii:
1. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. Vol. I. Chişinău: Arc, 2005.
2. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. Vol. II. Chişinău: Arc, 2006.
3. Roşca N., Baieş S., Cojocaru O. Comentariu teoretico-practic la Legea nr. 135/2007 privind
societăţile cu răspundere limitată. Chişinău: Î.S.F.E.P. „Tipografia Centrală”, 2009.
4. Mămăligă S. Societatea pe acţiuni. Comentariu la Legea nr. 1134-XIII/1997. Chişinău:
Museum, 2001.
5. Sprick C. Comentariu la Codul civil al Republicii Moldova. În: Revista de drept privat.
2002. nr. 4.
6. Комментарий к семейному кодексу Российской Федкрации. Oтв. рeд. Кузнецова И.M.
2-e изд., перераб. и дoпoлн. Moсквa: Юристъ, 2000.
7. Комментарий части второй Гражданского кодекса Российской Федерации для
предпринимателей. Под ред. Садикова O.Н. Mocквa: ИНФРА-М - НОРМА, 1996.

Monografii, manuale, tratate, ediţii periodice:


8. Albu I. Drept civil. Introducere în studiul obligaţiilor. Cluj-Napoca: Dacia, 1984.
9. Alexandresco D. Explicaţiunea teoretică şi practică a dreptului civil român în comparaţie cu
legile vechi. Tomul al VII-lea. Iaşi: Tipografia Naţională, 1901.
10. Alexandresco D. Explicaţiunea teoretică şi practică a dreptului civil român. Bucureşti:
Atelierele grafice SOCEC & Co, 1910.
11. Anca P. Unele precizări în legătură cu exercitarea drepturilor soţilor asupra bunurilor
comune. În: Revista română de drept. 1980, nr 4.
12. Andreiu D. şi alţii. Drept societar. Bucureşti: Lumina Lex,  2003.
13. Anescu R. Mandatul comercial şi contractul de comision. În : Ghid Juridic. 2003, nr 1.
14. Anescu V. Agenţii comerciali permanenţi. În: Ghid Juridic. 2002, nr 8.
15. Angheni S., Volonciu M., Stoica C. Drept comercial. Ed. a III-a. Bucureşti: All Beck, 2004.
16. Bacaci Al. Sancţiunea actelor juridice de dispoziţie privind imobilele bunuri comune
încheiate de unul dintre soţi fără consimţămîntul expres al celuilalt soţ. În: Revista română de
drept. 1985, nr. 11.
17. Bacaci Al., Dumitrache V., Hageanu C. Dreptul familiei. Bucureşti: All Beck, 2001.
18. Baieş S., Roşca N. Drept Civil: Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică.
Chişinău: F.E.P. „Tipografia Centrală”, 2004.
19. Baieş S., Roşca N. Drept Civil: Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică. Ediţia a
III-a. Chişinău: Î.S.F.E.P. „Tipografia Centrală”, 2007.
20. Baieş S. şi alţii. Drept civil. Drepturile reale. Teoria generală a obligaţiilor. Ediţia a II-a.Vol.
II. Chişinău: Î.S.F.E.P. „Tipografia Centrală”, 2005.
21. Banciu M. Reprezentarea civilă. Cluj-Napoca: Dacia, 1995.
22. Băieşu A., Rotari A., Alexa O. Dreptul comerţului internaţional. Chişinău: Cartdidact, 1998.
23. Bălan I. Efectele contractului de comision faţă de terţi. Clauza "star del credere".
În: Dreptul. 2003. nr 5.
24. Beleiu Gh. Capacitatea juridică a societăţilor comerciale din România. În: Revista de Drept
Comercial. 1991, nr 1.
25. Beleiu Gh. Drept civil. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil. Ed. a VII-a,
revăzută şi adăugită de Nicolae M. şi Truşcă P. Bucureşti: Universul juridic, 2001.
26. Beligrădeanu S. Raporturile juridice dintre societate şi administrator cu privire la contractul
de muncă. În: Dreptul. 1992, nr. 8.
27. Bistriceanu Gh. D., Bercea Fl., Macovei E. I. Dicţionar de asigurări. Chişinău: Logos, 1993.
28. Bocşan M.D. Mandatul în interes comun. În: Dreptul. 2001, nr 2.
29. Bodiul, T. Protecţia juridică a invenţiilor. Chişinău, 1997.
30. Bonciu V., Bonciu Gh. Aspecte teoretice şi practice privind reprezentarea în dreptul
comercial român. În: Studii de drept românesc. 2004, nr. 1-2.
31. Boroi G. Drept civil: Partea generală. Persoanele. Ed. a II-a revizuită şi adăugită. Bucureşti:
All Beck, 2001.
32. Burac V. Drept bancar. Chişinău: Tipografia Centrală, 2001.
33. Cantacuzino M. Elementele dreptului civil. Bucureşti: All Educational, 1998.
34. Caraiani Gh., Tudor M. Asigurări. Probleme juridice şi tehnice. Bucureşti: Lumina Lex,
2001.
35. Caraiani Gh., Tudor M. Teoria şi practica contractului de reasigurare. Bucureşti: Lumina
Lex, 2000.
36. Căpăţînă O. Societăţile comerciale în interpretarea jurisprudenţei. În: Revista de Drept
Comercial. 1999, nr. 1.
37. Cărpenaru St.D. Drept comercial român. Ed. a III-a. Bucureşti: All Beck, 2000.
38. Cărpenaru St.D şi alţii. Societăţile comerciale. Reglementare, doctrină, jurisprudenţă.
Bucureşti: All Beck, 2002.
39. Cebotari V. Dreptul familiei. Chişinău: Tipografia Academiei de Ştiinţe a Republicii
Moldova, 2004.
40. Cebotari V. Regimuri matrimoniale: aspecte de drept comparat. În: Revista Naţională de
Drept. 2009, nr 10-12.
41. Chelaru E. Drept civil. Persoanele. Bucureşti: All Beck, 2003.
42. Chibac Gh., Efrim O., Băieşu A., Rotaru A. Drept civil. Contracte speciale. Vol. III, Ed. a 2-
a. Chişinău: Cartier juridic, 2005.
43. Chibac Gh., Efrim O., Băieşu A., Rotaru A. Drept civil. Contracte şi succesiuni. Vol. III, Ed.
a 3-a revăzută şi completată. Chişinău: Cartier, 2010.
44. Chirica D. Drept civil. Contracte speciale. Bucureşti: Lumina Lex, 1997.
45. Chirtoacă L. Tratat de dreptul familiei. Chişinău: Bons Offices, 2005.
46. Chisari A. Reprezentarea legală în procesul civil. În: Buletinul Asociaţiei Tinerilor Jurişti.
Revistă de drept. 1999, nr 4 (17).
47. Ciobanu A. Intermediarii în asigurări. În: Revista română de drept al afacerilor. 2003, nr. 2.
48. Clocotici D. Mandatul comercial. În: Revista de Drept Comercial. 1996, nr 11.
49. Clocotici D., Gheorghiu Gh. Unele consideraţii privind contractul comercial de agent în
contextul relaţiilor comerciale internaţionale. În: Revista de Drept Comercial. 1995, nr 2.
50. Colin A., Capitant H. Curs elementar de drept civil francez. Vol. I. Ed. a VIII-a. Bucureşti:
Imprimeria Centrală, 1940.
51. Corhan A. Dreptul familiei. Bucureşti: Lumina Lex, 2001.
52. Cosma D. Teoria generală a actului juridic civil. Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1969.
53. Costin M.N. Acţiunea oblică (indirectă sau subrogatorie) în teoria şi practica dreptului civil
român. În: Revista Studia Universitatis Babeş – Bolyai. Jurisprudenţa 1987, nr 2.
54. Costin M.N. Marile instituţii ale dreptului civil român. Vol. 2. Persoana fizică şi persoana
juridică. Cluj-Napoca: Dacia, 1984.
55. Costin M.N. Marile instituţii ale dreptului civil român. Vol. 3. Teoria generală a obligaţiilor.
Cluj-Napoca: Dacia, 1993.
56. Costin M.N., Negară V. Elemente de drept comparat în materia contractului de comision
comercial. În: Legea şi viaţa. 1998, nr 3.
57. Crăciunescu C.M. Regimuri matrimoniale. Bucureşti: All Beck, 2000.
58. Danil M. Cîteva probleme ale funcţionării şi administrării societăţilor comerciale.
În: Revista de Drept Comercial. 1993, nr 3.
59. David S., Baias Fl. Răspunderea civilă a administratorului societăţii comerciale. În: Dreptul.
1992, nr 8.
60. Deak Fr. Tratat de drept civil. Contracte speciale. Bucureşti: Universul Juridic, 2001.
61. Deak Fr. Tratat de drept succesoral. Ed. a II-a actualizată şi completată. Bucureşti: Universul
Juridic, 2002.
62. Deak Fr., Cărpenaru St. D. Contracte civile şi comerciale. Bucureşti: Lumina Lex, 1993.
63. Deleanu I. Părţile şi terţii. Relativitatea şi opozabilitatea efectelor juridice. Bucureşti:
Rosetti, 2002.
64. Dumitrescu D.A. Valabilitatea împuternicirii acordate sucursalei de a reprezenta societatea
primară în relaţiile cu terţii şi în justiţie. În: Revista de Drept Comercial. 2005, nr 3.
65. Filipescu I. Tratat de dreptul familiei. Ed. a V-a. Bucureşti: All Beck, 2000.
66. Filipescu I.P., Filipescu A.I. Tratat de dreptul familiei. Ed. a VII-a. Bucureşti: All Beck,
2002.
67. Georgescu I.L. Drept comercial român. Vol. I. Bucureşti: All Beck, 2002.
68. Georgescu I.L. Drept comercial român. Vol. II. Bucureşti: All Beck, 2002.
69. Ghimpu S., Grossu S. Capacitatea şi reprezentarea persoanelor fizice în dreptul R.P.R.
Bucureşti: Ştiinţifica, 1960.
70. Ghişoiu N. Obligaţiile mandatarului în contractul de mandat comercial. În: Revista de Drept
Comercial. 2000, nr 7-8.
71. Golub S. Buna credinţă şi diligenţa. În: Ghidul Judecătorului în materie civilă şi comercială.
Ediţie revizuită şi completată. Chişinău, f.a.
72. Gribincea L. Dreptul comerţului internaţional. Chişinău: Reclama, 1999.
73. Gribincea L. Contractul de agent. În: Revista Naţională de Drept. 2003, nr. 8.
74. Hamangiu C., Rossetti-Bălănecsu I., Băicoianu Al. Tratat de drept civil român. Vol. III.
Bucureşti: All Beck, 1998.
75. Hessel M. şi alţii Administrarea societăţilor pe acţiuni în economia de piaţă şi de tranziţie.
Bucureşti: All, 1997.
76. Ionaşcu Tr. Capacitatea de exerciţiu a drepturilor civile şi ocrotirea sub aspect patrimonial a
lipsei şi a restrîngerii acestei capacităţi, în lumina recentei legislaţii a R.P.R. În: Revista Studii şi
cercetări juridice. 1956, nr 1.
77. Ionaşcu Tr. Ideea de aparenţă şi rolul său în dreptul civil modern. Bucureşti: Editura
cursurilor litografiate, 1943.
78. Ionaşcu Tr. Numele şi domiciliul persoanei fizice în lumina recentei legislaţii. În: Analele
Universităţii Bucureşti. 1956, nr 6.
79. Lazăr, T. Societatea comercială persoană juridică în economia de piaţă. Chişinău: Garuda
Art, 2000.
80. Lipton J., Martin C. Intermedierea comercială. Agentul comercial. Comisionarul
profesionist. În: Ghidul Judecătorului în materie civilă şi comercială a RM (instituţii selectate).
Chişinău: Rolsi Media SRL, 2004.
81. Lupan E. Drept civil. Persoana fizică. Bucureşti, 1999.
82. Lupan E. Drept civil. Persoana juridică. Bucureşti: Lumina Lex, 2000.
83. Lupulescu D. Drept civil: Introducere în dreptul civil. Bucureşti: Lumina Lex, 1998.
84. Lupulescu D. Dreptul de proprietate comună. Bucureşti: Lumina Lex, 2000.
85. Macovei L., Ioniche M. Contractul comercial de vînzare internaţională. Braşov, 1998.
86. Mazilu D. Dreptul comerţului internaţional. Partea specială. Bucureşti: Lumina Lex, 2000.
87. Mămăligă S. Contractul de creditare a consumatorului. În: Ghidul judecătorului în materie
civilă şi comercială. Chişinău: Rolsi Media S.R.L.
88. Micescu I. Curs de drept civil. Bucureşti: All Beck, 2000.
89. Minea M. Şt. Constituirea societăţilor comerciale. Bucureşti: Lumina Lex, 1996.
90. Mîţu Gh. Actul cu sine însuşi şi dubla reprezentare. În: Rezumatele comunicărilor
Conferinţei ştiinţifice internaţionale „Învăţămîntul superior şi cercetarea – piloni de bază ai
societăţii bazate pe cunoaştere”. Ştiinţe socio-umanistice. Vol. II. Chişinău, 2006.
91. Mîţu, Gh. Noţiunea şi elementele definitorii ale reprezentării convenţionale. În: Rezumatele
comunicărilor Conferinţei ştiinţifice internaţionale „Învăţămîntul superior şi cercetarea – piloni
de bază ai societăţii bazate pe cunoaştere”. Ştiinţe socio-umanistice. Vol. II. Chişinău, 2006.
92. Mîţu Gh. Intermediarii pe piaţa valorilor mobiliare. În: Revista Naţională de Drept. 2008,
nr. 7
93. Mîţu Gh. Unele consideraţiuni teoretice şi practice privind intermedierea în domeniul
activităţii vamale. În: Revista Naţională de Drept. 2008, nr 9.
94. Mîţu Gh. Aspecte teoretice şi practice privind reprezentarea societăţilor comerciale.
În: Revista Naţională de Drept. 2008, nr 10-11.
95. Mîţu Gh. Intermedierea în transportul maritim. În: Rezumatele comunicărilor Conferinţei
ştiinţifice a masteranzilor şi doctoranzilor „Cercetare şi inovare – perspective de evoluţie şi
integrare europeană”, 23 septembrie 2009. Ştiinţe socioumanistice.
96. Mîţu, Gh. Reprezentarea legală în raporturile patrimoniale dintre soţi. Mandatul tacit
reciproc al soţilor în regimul comunităţii de bunuri. În: Rezumatele comunicărilor Conferinţei
ştiinţifice a masteranzilor şi doctoranzilor „Cercetare şi inovare – perspective de evoluţie şi
integrare europeană”, 23 septembrie 2009. Ştiinţe socioumanistice.
97. Mîţu Gh. Reprezentarea legală în materia obligaţiilor. În: Revista Naţională de Drept. 2009,
nr. 10-12.
98. Mîţu Gh. Intermedierea în asigurări. În: Studia Universitatis. Seria Ştiinţe Sociale. 2009. Nr.
8(28).
99. Moceanu M.M. Contractul de agenţie. În: Ghid juridic. 2004, nr. 10 (82).
100. Motica R. I., Popa V. Drept comercial român şi drept bancar. Bucureşti: Lumina Lex,
1999.
101. Moţiu Fl. A. Aspecte controversate privind contractul cu sine însuşi în cazul mandatului şi
comisionului. În: Revista de Drept Comercial. 2005, nr 3.
102. Moţiu Fl. A. Aspecte juridice privind activitatea comisionarilor în vamă. În: Revista de
Drept Comercial. 2004, nr 9.
103. Moţiu Fl. A. Intermediarii în operaţiuni bancare. În: Revista de Drept Comercial. 2005, nr 1
104. Munteanu E. Regimul juridic al administratorilor societăţilor comerciale pe acţiuni.
Bucureşti: All Beck, 2000.
105. Munteanu E. Unele aspecte privind statutul juridic al administratorilor societăţilor
comerciale. În: Revista de Drept Comercial. 1997, nr 4.
106. Munteanu R. Contractele de intermediere în comerţul exterior al României, Bucureşti:
Editura „ Academiei R.S.R.”, 1984.
107. Murzea C., Poenaru E. Reprezentarea în dreptul privat. Bucureşti: C.H. Beck, 2007.
108. Negară V. Contractele de intermediere în comerţul internaţional. Chişinău: Elan Poligraf,
2000.
109. Neaga E. Reprezentarea şi transmisia succesorală: delimitări şi tangenţe (comentariu la noul
Cod civil al Republicii Moldova). În: Revista Naţională de Drept. 2005, nr. 4.
110. Nistorescu C. Gestiunea intereselor altei persoane şi contractul de mandat. În: Revista de
ştiinţe juridice. Craiova 2002, nr.24(2).
111. Palanciuc V. Reprezentarea succesorală. În: Legea şi viaţa. 2003, nr. 3.
112. Papu V. Dobîndirea calităţii de administrator al unei societăţi comerciale. În: Revista
română de drept al afacerilor. 2004, nr 7-8.
113. Paşcu M., Pîrvu L.N. Acţiunea pentru recuperarea prejudiciului cauzat societăţii prin actele
juridice încheiate de către administratori sau directori. În: Revista de Drept Comercial. Serie
nouă. Anul XV. 2005, nr. 9.
114. Pătulea V., Turianu C. Drept economic şi comercial. Instituţii şi practică jurisdicţională. Ed.
a II-a. Bucureşti: Continent XXI, 1996.
115. Pătulea V., Turianu C. Curs de drept comercial român. Ed.a II-a. Bucureşti: All Beck, 
2000.
116. Piperea Gh. Obligaţiile şi răspunderea administratorilor societăţilor comerciale. Bucureşti:
All Beck, 1998.
117. Pop L. Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor. Vol. II. Iaşi: Editura Fundaţiei
„Chemarea”, 1993.
118. Popa Nistorescu C. Reprezentarea şi mandatul în dreptul privat. Bucureşti: All Beck, 2005.
119. Popescu D. A. Contractul de societate. Bucureşti: Lunina Lex, 1996.
120. Prescure T., Crişan R. Contractul de agenţie – un nou contract numit în dreptul comercial
român. În: Dreptul. 2003, nr 7.
121. Proiectul codului civil. În: Drept moldovean 2002, nr 1. Chişinău: Cartier juridic, 2002.
122. Reghini I. Observatii privind mandatul civil în interes comun. În: Studia Universitates
Babeş-Bolyai. 2001, nr 2.
123. Rizoiu R. Mandatul irevocabil ca tehnică de garantare a obligaţiilor. În: Revista română de
drept privat. 2009, nr. 4.
124. Roş V. Dreptul proprietăţii intelectuale. Bucureşti: Global Lex, 2001.
125. Roş V., Spineanu-Matei O., Bogdan D. Dreptul proprietăţii intelectuale. Dreptul proprietăţii
industriale. Mărcile şi indicaţiile geografice. Bucureşti: All Beck, 2003.
126. Roşca N., Baieş S. Dreptul afacerilor. Vol. I. Chişinău: Tipografia Centrală, 2004.
127. Roşu C. Contractul dintre asigurător şi agenţii de asigurare încheiat în temeiul Legii nr.
32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor. În: Revista de Drept
Comercial. 2001, nr. 10.
128. Roşu C. Reglementarea agenţilor comerciali potrivit Legii nr. 509/2002. În: Revista de
Drept Comercial. 2002, nr. 12.
129. Roşu C. Reprezentarea judiciară convenţională. În: Dreptul. 2002, nr 8.
130. Rotari A. Contractul de mandat: noţiune, particularităţi, efecte. În: Analele ştiinţifice ale
Universităţii de Stat din Moldova. 2004, nr. 7.
131. Safta – Romano E. Examen teoretic şi practic referitor la acţiunea oblică şi la acţiunea
pauliană. În: Revista română de drept, nr. 12/1989.
132. Sassu C., Golub S. Affectio societatis. În: Revista de Drept Comercial. 2001, nr 10.
133. Sitaru D.-A., Stănescu Ş. A. Contractele de intermediere în comerţul internaţional. În:
Revista de Drept comercial. 2005, nr 11.
134. Stănciulescu L. Drept civil. Contracte speciale. Succesiuni. Bucureşti: All Beck, 2002.
135. Stătescu C., Bîrsan C. Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor. Bucureşti: All Beck, 2000.
136. Stegărescu V. Mandatul aparent. În: Studia Universitatis Babeş-Bolyai. 2004, nr. 1-2.
137. Stoica C. I. Subscripţia publică internaţională de acţiuni şi de obligaţiuni. Bucureşti: All
Beck, 2000.
138. Toader C. Contractul de mandat. Aspecte din dreptul intern şi de drept comparat.
În: Pandectele Române. Supliment. 140 ani de la naşterea lui Constantin Hamangiu. Bucureşti,
2003.
139. Toader C. Drept civil. Contracte speciale. Bucureşti: All Beck, 2003.
140. Trofimov I. Drept civil. Contracte civile. Chişinău: Elena – V.I. 2004.
141. Turcu I. Operaţiuni şi contracte bancare. Bucureşti: Lumina Lex, 1997.
142. Turcu I. Teoria şi practica dreptului comercial român. Vol. I. Bucureşti: Lumina Lex, 1998.
143. Turcu I. Teoria şi practica dreptului comercial român. Vol. II. Bucureşti: Lumina Lex,
1997.
144. Ţuca Fl. Revocarea administratorului societăţii comerciale. În: Revista de Drept Comercial.
1999, nr 6.
145. Urs I.R., Ilie-Todică C. Teoria persoanelor. Subiecte de drept civil. Bucureşti: Oscar Print,
2003.
146. Vasilescu P. Regimuri matrimoniale. Parte generală. Bucureşti: Rosetti, 2003.
147. Vasilescu P. Relativitatea actului juridic civil. Repere pentru o nouă teorie a actului de drept
privat. Bucureşti: Rosetti, 2003.
148. Vonica R.P. Drept Civil: Partea generală. Bucureşti: Lumina Lex, 2001.
149. Vonica R.P. Drept comercial. Partea generală. Bucureşti : Lumina Lex,  2000.
150. Aнуфриева Л.П. Meждународное частное правo: в 3-х т. Toм 2. Oсoбeнaя часть:
Учебник. Москва: БEK, 2000.
151. Антокольская M.В. Семейное право: Учебник. Изд. 2-e, перераб. и дoпoлн. Moсквa:
Юристъ, 2000.
152. Бeлoв В.A. Сингулярное правопреемство в oбязательстве. 3-e изд. Mocквa:
ЮрИнфоР, 2002.
153. Бекяшев К.А., Моисеев Е.Г. Таможенное право: Учеб. Пособие. Москва: Проспект,
2003.
154. Богатых Е. Гражданское и торговое право. Москва: KONTRAKT, 2000.
155. Бoгуславский M.Н. Meждународное частное правo: Учебник. 3-e изд., пeрeрaб. и дoп.
Москва: Юристь, 2000.
156. Бoгуславский M.Н. Meждународное частное правo: Учебник. 5-e изд., пeрeрaб. и дoп.
Москва: Юристь, 2004.
157. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга Первая: Общие
пoлoжения. 2-e изд. Mocква: Статут, 2005.
158. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга 3. Договоры о
выполнение работ и оказания услуг. Moсквa: Статут, 2003.
159. Братусь С.Н. Субьекты гражданского права. Mocквa: Юридическая литература. 1984.
160. Братусь С.Н. и др. Гражданское и торговое право капиталистических стран. Москва:
Госюриздат, 1949.
161. Бушев A. Ю., Maкaрoвa O. A., Попондопуло В.Ф. Комерческое право зарубежных
стран: Учебноe пoсoбиe/ под. oбщ. рeд.: Попондопуло В.Ф. Санкт-Петербург: Питер, 2004.
162. Васьковский E.В. Учебник гражданского права. Серия „Классика российской
цивилистики”. Moсквa: Статут, 2003.
163. Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. Moсквa: Статут, 2004.
164. Вильнянский С.И. Лекции по советскому гражданскому праву. Харьков:
Издательство Государственного Университета им. А.М. Горького, 1958.
165. Витушко В.A. Курс гражданского права: Oбщая часть. T 1: Науч. – практическое
пособие. Moсквa: БГЭУ, 2001.
166. Габричидзе Б.Н. Российское таможенное право. Учебник для вузов. Москва: Норма,
2001.
167. Галагуза Н.Ф. Страховые посредники. Москва: ЮрИнфоР, 1998.
168. Гoрдoн A.O. Представительство в гражданском праве. Санкт-Петербург: Типография
Шредера, 1879.
169. Гoрдoн A.O. Представительство без полномочия. Санкт-Петербург: Типо-Литография
Ю.Я. Римана, 1893.
170. Гражданское и торговое право зарубежных государств. Том 1. Отв. ред. Васильев
E.A., Kомaрoв A.С. Moсквa: Meждународные oтнoшения, 2004.
171. Гражданское и торговое право зарубежных стран: Учебное пособие. Под общей ред.
Безбаха В.В., Пучинского В.К. Moсквa: MЦФЭР, 2004.
172. Гражданское и торговое право капиталистических государств. Tом. I. Под ред.
Васильева E.A., Комаровa A.С. Mocквa, 2004.
173. Гражданское право Tом. I. Под. ред. Aгарковa M.M., Генкина Д.М. Москва: Юрид.
издат-во НКЮ СССР, 1944.
174. Гражданское право Tом. 2. Под. ред. Aгарковa M.M., Генкина Д.М. Москва: Юрид.
издат-во НКЮ СССР, 1944.
175. Гражданское право. Пoд рeд. Залеесского В. В., Рассолова M. M.. Moсквa: Юнити-
Дaнa, 2003.
176. Гражданское право. Пoд. рeд. Иларионовой, T.И., Гонгало, Б.M., Плетнёва, В.A.
Moсквa: Нoрмa, 2001.
177. Гражданское право. Часть первая. Пoд. рeд. Kaлпинa A.Г., Maсляева A.И., Moсквa:
Юристъ, 2002.
178. Гражданское право Том. I. Под. ред. Толстого Ю.К., Сергеева А.П. Москва:
Проспект, 1996.
179. Гражданское право: Toм I. Учебник. Издание 5-е, перераб. и дoп. Отв. ред. Сергеев
А.П., Толстой Ю.К. Moсквa: „ПБOЮЛЛ. В. Рожников”, 2001.
180. Гражданское право под. ред. Толстого Ю.К., Сергеева А.П. Том. 2. Москва:
Проспект, 2001.
181. Гражданское право: В 4 Т. Toм I. Oбщая часть: Учебник. Oтв. ред. Суханов E.A. 3-e
изд., перераб. и дoп. Moсквa: Волтерс Клувер, 2004.
182. Гражданское право. Под. ред. Е.А. Сухановa. Том.II, полутом I. Москва: Бек, 2003.
183. Гришаев С.П. Интелектуальная собственость: Учебное пособие. Москва: Юристъ,
2004.
184. Дозорцев В. Доверительное управление. În: Вестник Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации. 1996 г., № 12.
185. Долинская В.В. Гражданско-правовые проблемы статуса руководителя организации.
În: Закон. 2004, № 1.
186. Евецкий А.А. О представительстве при заключении юридических сделок. Харьков: В
Университетской Типографии, 1877.
187. Ерпылёва Н.Ю. Meждународное бaнковcкoe прaвo: Учеб. Пoсoбиe. Москва: Дeлo,
2004.
188. Завидов Б.Д. Договоры посреднических услуг. Москва: ФБК-ПРЕСС, 1997.
189. Илюшина M. Актуалъные вопросы формы сделок и института представителъства
юридических лиц. În: Российский судья. 2006, № 2.
190. Йофе O.С. Избраные труды в 4-х томах, том. 3. Oбязательственое прaвo. Санкт-
Петербург: Юридический центр Пресс, 2004.
191. Йофе O.С. Избраные труды в 4-х томах. Том. 2. Советское гражданское право. Санкт-
Петербург: Юридический центр Пресс, 2004.
192. Казанцев Л. Учение о представительстве в гражданском праве: Кандидатское
рассуждение. Ярославль: В типографии Г.В. Фальк, 1878.
193. Калейник А. Коммерческое представительство и коммерческая доверенность. În:
Biznes pravo. 2005, нр. 2.
194. Комаров Б. К. Договор комиссии по советскому гражданскому праву. Москва:
ММГУ, 1961.
195. Крылов С. Доверенность в практике государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним. În: Российская юстиция. 2003 г., nr. 12.
196. Кузнецова O.A. Презумции в гражданском праве. 2-e изд. Санкт-Петербург: Изд-во
Юридический центр Пресс, 2004.
197. Кулагин М.И. Избранные труды по акционерному и торговому праву. 2-е изд., испр.
Серия „Классика российской цивилисгики”. Москва: Статут, 2004.
198. Лунц Л.A. Курс мeждународного частного права: В 3-х T. Москва: СПАРK, 2002.
199. Mейер Д.И. Русское гражданское право. В двух частях. Ч. 1. Серия «Классика
российской цивилистики». Москва: Статут, 1997.
200. Mейер Д.И. Русское гражданское право. В двух частях. Ч. 2. Серия «Классика
российской цивилистики». Москва: Статут, 1997.
201. Meждународное кoмeрчecкoe правo: Учебнoe пoсoбиe. Под. oбщ. рeд. Попондопуло
В.Ф. Москва: Oмeгa-Л, 2004.
202. Meждународное торговое правo: расчёты по контрактам: Учебнoe пoсoбиe. 2-e изд.,
пeрeрaб. и дoп. Москва: Юридический дoм „Юстицинформ”, 2003.
203. Мирошник А. Торговая посредническая деятельность в Республике Беларусь.
În: Вестник Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь. 2004 г., № 20.
204. Михеева Л.Ю. Доверительное управление имуществом. Москва: Юристь, 1999.
205. Невзгодина Е.Л. Представительство по советскому гражданскому праву. Томск: Изд-
во Томского Университета, 1980.
206. Нерсесов Н.O. Представительство и ценные бумаги в гражданском праве. Серия
„Классика российской цивилистики”. Moсквa: Статут, 2000.
207. Нерсесов Н.О. Понятие добровольного представительства в гражданском праве.
Mocквa: Типо-Литография И.И. Смирнова, 1878.
208. Новицкий И.Б. Oтдельные виды обязательств. Mocквa: Госюриздат, 1954.
209. Нохрина M.Л. Гражданско-правовое регулирование личных нeимущественных
oтнoшений, нe связаных с имущественными. Санкт-Петербург: Из-вo Р. Aсламова
„Юридический центр Пресс”, 2004.
210. Перетерский, И. С., Прушицкий, С. М., Раевич, С. И. Представительство. Mocквa:
Юрид. изд-во НКЮ РСФСР,1929.
211. Победоносцев K.П. Курс гражданского права: в 3-х томах. Тoм 3. Серия „Русское
юридическое наследие”. Под рeд. Toмсиновa, В.A. Москва: Зерцалo, 2003.
212. Проценко В. Коллизионные вопросы в международном договоре коммерческого
представителъства (агентском соглашении). În: Закон и жизнь. 2005, № 9.
213. Проценко, В. Факгоры становления и развития правовой модели агенского договора.
În: Закон и жизнь. 2006, № 1, с. 34-36.
214. Рясенцев В.A. Деятельность от имени другого лица без полномочий:
Представительство без полномочия. Учённые записи ВЮЗИ. Вып. 5. Вопросы
гражданского права. Mocквa, 1958.
215. Рясенцев В.А. Представительство и сделки в современном гражданском праве. Серия:
„Классика российской цивилистики”. Москва: Статут, 2006.
216. Сделки и договоры: Oбзор судебной практики к главам 9, 27, 28, 29 Гражданскогo
кoдeксa Рoссийской Федерации. Под. ред. Кoнoвaлoвa, A.В. Санкт-Петербург.: Изд-во: Р.
Aслaнoвa „Юридический Цeнтр Пресс”, 2004.
217. Сидоренко А. Доверености от имени юридических лиц. În: Biznes pravo. 2005, nr. 3.
218. Скловский К.И. Представительство в гражданском праве и процессе: Вопросы
теории: Сущность, содержание, структура. Харьков: Изд-во Харьковского
юридического института им. Ф. Э. Дзержинского, 1982.
219. Советское гражданское право. Т. I. Под. ред. Грибанова В.П. и Корнеева С.М.
Москва: Юридическая литература, 1979.
220. Советское гражданское право. Т. I. Под. ред. Йоффе О.С., Толстого Ю.К.,
Черепахина, Б.Б. Ленинград: ЛГУ, 1971.
221. Тосунян Г.A., Викулин A.Ю., Экмалян, A.M. Бaнковcкoe прaвo Российскoй
Фeдeрaции. Oбщая часть: Учебник. Пoд. общ. рeд. aкaд. Тoпoринa Б.Н. Москва: Юристь,
1999.
222. Филипповский В. Представительство в хозяйственном процессе. În: Вестник
Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь. 2005 г., №3.
223. Фогельсон Ю.Б. Комментарий к страховому законодателъству. Москва: Юристь,
2000.
224. Халабуденко О. Агентский договор. În: Biznes pravo. 2005, нр. 3.
225. Халабуденко О. Договор комиссии. În: Biznes pravo. 2005, нр. 2.
226. Цвайгерт K., Keтц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного
права. В 2-х томах. T. 2. Mocквa: Meждународные отношения, 1998.
227. Чебан Л. Инкассо – эффективный способ расчётов в международной торговли. În:
Экономическое обозрение № 44, 27.11.2009, c. 7.
228. Черепахин Б.Б. Органы и представители юридического лица. Ученные записи.
Всесоюзный научно-исследовательский институт советского законодательства. Moсквa:
1968 г. Вып.14.
229. Чернявский П.A., Mихaйлoвa В.Н. Основы бaнковcкoго прaва. Курс лекций в двух
частях. Часть 2. Кишинэу, 2001.
230. Чигир В. Правовое регулирование доверителъного управления имуществом.
În: Судовы весник. 1996, №. 4.
231. Шершеневич Г. Ф. Курс гражданского права. Серия „Юридическое наследие”. Тула:
Автограф, 2001.
232. Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. Т. I: Введение. Торговые деятели. Серия
Классика российской цивилистики. Москва: Статут, 2003.
233. Эриашвили Н.Д. Бaнковcкoe прaвo: Учебник для вузoв. – 2-e изд., пeрeрaб. и дoп.
Москва: ЮНИТИ – ДAНA, Зaкoн и прaвo, 2000.

Acte legislative și normative:


234.Codul civil al Republicii Moldova. Adoptat de Parlamentul Republicii Moldova prin Legea
nr. 1107-XV din 06.06.2002. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 82-86/661 din
22.06.2002.
235.Codul civil român. Adoptat de Parlamentul României prin Legea nr. 287/2009. Monitorul
Oficial al României, Partea I, Nr. 511 din 24 iulie 2009.
236.Codul familiei al Republicii Moldova. Adoptat de Parlamentul Republicii Moldova prin
Legea nr. 1316-XIV din 26.10.2000. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 47-48/210 din
26.04.2001.
237.Codul muncii al Republicii Moldova. Adoptat de Parlamentul Republicii Moldova prin
Legea nr. 154-XV din 28.03.2003. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 159-162/648 din
29.07.2003.
238.Codul de procedură civilă al Republicii Moldova. Adoptat de Parlamentul Republicii
Moldova prin Legea nr. 225-XV din 30.05.2003. Monitorul Oficial al Republicii Moldova
nr.111-115/451 din 12.06.2003.
239.Codul transportului feroviar al Republicii Moldova. Adoptat de Parlamentul Republicii
Moldova prin Legea nr. 309-XV din 17.07.2003. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.
226-228 /892 din 14.11.2003.
240.Codul vamal al Republicii Moldova. Adoptat de Parlamentul Republicii Moldova prin
Legea nr. 1149-XIV din 20.07.2000. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 160-162/1201
din 23.12.2000. Republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova ediţie specială din
01.01.2007.
241.Гражданское Уложение Германии. Серия «Германские и европейские законы», Книга
1. Науч. редакторы: А.Л. Маковский и др. Москва: WoltersKluwer, 2004.
242. Семейный Кодекс Российской Федкрации. Принят Государственой Думой 8 декабря
1995 года. Полный сбoрник кoдeксов Российской Федкрации. Mocквa: Изд-во ЗAO
„Славянский дом книги”, 2000.
243. Legea Republicii Moldova cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi. Nr. 845-XII din
03.01.1992. În: Monitor 2/33 din 28.02.1994.
244. Legea Republicii Moldova cu privire la asigurări. Nr. 1508-XII din 16.06.1993.
În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 5/53 din 15.09.1994, abrogată.
245. Legea Republicii Moldova cu privire la asigurări. Nr. 407 – XVI din 21.12.2006.
În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 47-49/213 din 06.04.2007.
246. Legea Republicii Moldova cu privire la avocatură. Nr. 1260-XV din 19.07.2002.
În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 126-127/1001 din 12.09.2002.
247. Legea Republicii Moldova privind actele legislative. Nr. 780-XV din 27.12.2001.
În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 36-38/210 din 14.03.2002.
248. Legea Republicii Moldova privind brevetele de invenţie. Nr. 461-XIII din 18.05.1995.
În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 53-54/601 din 28.09.1995.
249. Legea cambiei a Republicii Moldova. Nr. 1527-XII din 22.06.1993. În: Monitor nr. 10/285
din 30.10.1993.
250. Legea pentru aprobarea Codului navigaţiei maritime comerciale al Republicii Moldova. Nr.
599-XIV din 30.09.1999. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 1-4/2 din 11.01.2001.
251. Legea Republicii Moldova privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a
întreprizătorilor individuali. Nr. 220-XVI din 19.10.2007. În: Monitorul Oficial al Republicii
Moldova nr. 184-187/711 din 30.11.2007.
252. Legea instituţiilor financiare a Republicii Moldova. Nr. 550-XIII din 21.07.1995.
În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 1/2 din 01.01.1996.
253. Legea Republicii Moldova cu privire la fondurile de investiţii. Nr. 1204–XIII din
05.06.1997. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 45/397din 10.07.1997.
254. Legea Republicii Moldova cu privire la piaţa valorilor mobiliare. Nr. 199-XIV din
18.11.1998. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 27-28/123 din 23.03.1999.
255. Legea Republicii Moldova privind societăţile cu răspundere limitată. Nr. 135-XVI din
14.06.2007. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 127-130/548 din 17.08.2007.
256. Legea Republicii Moldova privind societăţile pe acţiuni. Nr. 1134-XIII din 02.04.1997.
În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 38-39/332 din 12.06.1997. Republicată în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 1-4/1 din 01.01.2008.
257. Legea României privind agenţii comerciali permanenţi. Nr. 509/2002. În: Monitorul Oficial
al României, partea I, nr. 581 din 6 august 2002.
258. Legea României privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate
consumatorilor persoane fizice. Nr. 289/2004. În: Monitorul Oficial al României nr. 611 din 6
iulie 2004.
259. Legea României privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor. Nr. 32/2000.
În: Monitorul Oficial al României nr. 148/10.04.2000.
260. Hotărîrea Guvernului RM nr. 1290 din 09.12.2005 pentru aprobarea Regulamentului cu
privire la activitatea brokerului vamal şi a specialistului în domeniul vămuirii. În: Monitorul
Oficial al R. Moldova nr. 168-171/1389 din 16.12.2005.
261. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1362 din 21.10.2002 privind aprobarea
Regulamentului reprezentanţilor în proprietatea industrială. În: Monitorul Oficial al Republicii
Moldova nr. 146-148/1500 din 31.10.2002.
262. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1010 din 31.10.1997 cu privire la aprobarea
Regulilor comerţului de consignaţie. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.79-80/814
din 02.12.1997.
263. Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţii Financiare cu privire la aprobarea actelor normative
privind activitatea de brokeraj şi dealer nr. 48/7 din 17.12.2002. În: Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr. 20-22/31 din 14.02.2003.
264. Directiva nr. 87/102/CEE din 22 decembrie 1986 pentru armonizarea prevederilor
legislative, administrative şi de reglementare privind creditul pentru consum. Jurnalul Oficial al
Comunităţii Europene (JOCE) nr. L42 din 12 februarie 1987.
265. Directiva I-a a Consiliului Uniunii Europene nr. 68/151/C.E.E. din 9 martie 1968 pentru
coordonarea măsurilor de protecţie a asociaţilor şi a terţilor, solicitate de statele membre potrivit
paragrafului 2 al articolului 58 din Tratat, în scopul echivalării acestor măsuri în cadrul
comunităţii. Publicată în Dreptul Privat al Afacerilor nr. 1/2003, pag. 10.
266. Directiva CEE nr. 86/653/1986 privind coordonarea legislaţiilor statelor membre cu privire
la desfăşurarea activităţii independente de agenţi comerciali. Jurnalul Oficial al Comunităţii
Europene nr. L 382 din 31.12.1986.