Sunteți pe pagina 1din 2

Angajator ……………………………

C.U.I………………………………...
Sediu…………………….…………..
Inreg. La Reg. Com: J……./.………….

ACT ADITIONAL nr. ….. din data de ………………


la contractul individual de munca incheiat si inregistrat sub nr. …
in registrul general de evidenta a salariatilor……………………….

Subsemnatul(a) …………………………..reprezentant legal al persoanei juridice


(angajator) ……………………… cu sediul in . …………………………, inregistrata la
registrul comertului din …………..sub nr. ……………………… CUI ………………………
si
Salariatul(a) .............…………..…………………………………………domiciliat(a)
in …………………………………………. jud………………………. posesor/oare al/a
actului de identitate ………….. seria …… nr…………………., eliberat de………
………………… la data de …………………….. CNP …………………………… ,
In temeiul prevederilor din Codul Muncii si luand in considerare urmatoarele prevederi ale:
- Ordinului nr. 585 din 2 iulie 2021 privind modificarea si completarea modelului - cadru al
contractului individual de munca, prevazut in anexa la Ordinul ministrului muncii si
solidaritatii sociale nr. 64/2003;
am incheiat prezentul act aditional la contractul individual de munca incheiat si inregistrat sub
nr. ……… in registrul general de evidenta a salariatilor………………………………………..
I. Incepand cu data de ………………………. se completeaza/modifica elementele
prevazute in Contractul Individual de Munca al angajatului/angajatei, dupa cum urmeaza:

F. Atributiile postului:
Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca,
cu exceptia microintreprinderilor cu pana la 9 salariati, definite la art. 4 alin. (1) lit. a) din
Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si
mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, care vor completa o scurta
caracterizare/descriere a
activitatii……………………………………………………………

M. Drepturi si obligatii generale ale partilor:


4. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
c^1) sa informeze angajatul cu privire la obligatia de a adera la un fond de pensii
administrat privat;

Prezentul act adidional a fost incheiat azi, ……………………, in 2 exemplare


originale, cate un exemplar pentru fiecare parte.
ANGAJATOR SALARIAT
Numele …………………… Numele………………………..
Prenumele ………………... Prenumele…………………….
Functia……………………. Am primit un exemplar ………
Angajator ……………………………
C.U.I………………………………...
Sediu…………………….…………..
Inreg. La Reg. Com: J……./.………….

Semnatura………………… Semnatura…………………….

S-ar putea să vă placă și