Sunteți pe pagina 1din 13

UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ PĂRĂU ȘI STRUCTURA ȘCOALA GIMNAZIALĂ VENEȚIA DE JOS

JUDEŢUL: BRAȘOV
DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ PROFESOR: LISIANU-DUDU LAURA
ARIA CURRICULARĂ: „OM ŞI SOCIETATE” Nr. ore : 1h/săptămână
ANUL ŞCOLAR: 2020-2021
Cf. Plan – cadru aprobat prin OMEN 3393/ 28.02. 2017
Nr.827 din 28.09.2019 PLANIFICARE DIDACTICĂ ANUALĂ
EDUCAȚIE SOCIALĂ – GÂNDIRE CRITICĂ ȘI DREPTURILE COPILULUI
CLASA a V-a
COMPONENȚA SEM. I SEM. II TOTAL
1. FORMULAREA DE ÎNTREBĂRI 4 - 4
2. ARGUMENTAREA UNUI PUNCT DE VEDERE PERSONAL 10+1 (Școala - 11
altfel)

3. DREPTURI ȘI RESPONSABILITĂȚI ALE COPILULUI - 10 10


4. RESPECTAREA, APĂRAREA ȘI PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI - 3 3
5. PROIECTUL EDUCAȚIONAL - 2 2
6. EVALUARE ŞI SINTEZĂ 2 2 4
17 17 34
Competenţe generale:

1. Raportarea critică la fapte, evenimente, idei, procese din viața personală și a diferitelor grupuri și comunități, prin utilizarea unor achiziții specifice domeniului social
2. Cooperarea pentru realizarea unor activități și pentru investigarea unor probleme specifice diferitelor grupuri și comunități, prin asumarea unor valori și norme sociale și
civice
3. Participarea responsabilă la luarea deciziilor prin exercitarea spiritului de inițiativă și întreprinzător, respectiv prin manifestarea unui comportament social, civic și
economic activ

Competențe specifice:

1.1. Manifestarea interesului pentru formularea de întrebări cu privire la propriile drepturi și responsabilități;
1.2. Formularea unor opinii, explicații, argumente simple pentru promovarea propriilor drepturi și responsabilități;
1.3. Raportarea critică la opiniile, explicațiile și argumentele formulate de alte persoane în contextul unor dezbateri privind asigurarea și promovarea drepturilor copilului;
2.1. Formularea unor probleme care vizează drepturile copilului, ca punct de plecare în rezolvarea lor;
2.2. Identificarea, prin lucru în echipă, a unor măsuri de intervenție posibile pentru cazuri semnalate de încălcare a drepturilor copilului sau de promovare a acestora;
2.3. Realizarea, în echipă, a unui proiect de promovare a drepturilor copiilor pentru investigarea / soluționarea unor probleme specifice;
3.1. Exercitarea drepturilor și a responsabilităților în luarea unor decizii personale și de grup, în condițiile respectării drepturilor celuilalt;
3.2. Participarea la decizii de grup privind implicarea în promovarea și apărarea propriilor drepturi;

UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ PĂRĂU ȘI STRUCTURA ȘCOALA GIMNAZIALĂ VENEȚIA DE JOS
JUDEŢUL: BRAȘOV
DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ PROFESOR: LISIANU-DUDU LAURA
ARIA CURRICULARĂ: „OM ŞI SOCIETATE” Nr. ore : 1h/săptămână
ANUL ŞCOLAR: 2020-2021
PLANIFICAREA DIDACTICĂ SEMESTRIALĂ
EDUCAȚIE SOCIALĂ – GÂNDIRE CRITICĂ ȘI DREPTURILE COPILULUI
CLASA a-V-a
SEMESTRUL I -17 SĂPTĂMÂNI
NR. DOMENIUL DE CONȚINUT CONȚINUTURI NR. SĂPT. OBS.
CRT. COMPETENȚE SPECIFICE ORE
1.1. Manifestarea interesului pentru
formularea de întrebări cu privire la propriile
drepturi și responsabilități;
1.2. Formularea unor opinii, explicații,
argumente simple pentru promovarea propriilor 1.Introducere în studiul educației sociale
drepturi și responsabilități; 2. Capacitatea de a ne mira, valoarea
1.3. Raportarea critică la opiniile, explicațiile și întrebărilor – de ce nu luăm totul ca fiind S1
FORMULAREA DE argumentele formulate de alte persoane în cunoscut 4 S2
ÎNTREBĂRI contextul unor dezbateri privind asigurarea și 3. Formularea întrebărilor; cui putem adresa S3 Obs.
1. promovarea drepturilor copilului; întrebări și modalități alternative de a S4 curentă
5(4+1) ore 2.1. Formularea unor probleme care vizează formula întrebări
drepturile copilului, ca punct de plecare în 4. Recapitulare
rezolvarea lor;
3.1. Exercitarea drepturilor și a
responsabilităților în luarea unor decizii
personale și de grup, în condițiile respectării
Evaluare drepturilor celuilalt;
1 S5 Testare
scrisă
1.2. Formularea unor opinii, explicații,
ARGUMENTAREA UNUI argumente simple pentru promovarea propriilor
2. PUNCT DE VEDERE drepturi și responsabilități; 1.Fapte și opinii S6
PERSONAL 1.3. Raportarea critică la opiniile, explicațiile și 2. Susținerea părerii/opiniei proprii 4 S7 Obs.
argumentele formulate de alte persoane în 3. Formularea răspunsurilor; modalități S8 curentă
11 (10+1) ore contextul unor dezbateri privind asigurarea și alternative de a formula răspunsuri S9
promovarea drepturilor copilului; 4. Schimbul de opinii. Compararea opiniilor
2.1. Formularea unor probleme care vizează 5. Recapitulare-joc didactic
drepturile copilului, ca punct de plecare în 6. De ce avem nevoie de argumente S10
rezolvarea lor; 7. Condiții pentru acceptarea unui argument S11
2.3. Realizarea, în echipă, a unui proiect de formulat de o altă persoană 5 S12
promovare a drepturilor copiilor pentru 8. Stereotipii și prejudecăți S13
investigarea / soluționarea unor probleme 9. Persuasiunea S14 Școala
specifice; S15 altfel
3.1. Exercitarea drepturilor și a
responsabilităților în luarea unor decizii
personale și de grup, în condițiile respectării
drepturilor celuilalt;
3.2. Participarea la decizii de grup privind 10. Recapitulare 1 S16 Testare
implicarea în promovarea și apărarea propriilor scrisă
Evaluare drepturi;
3. Evaluare semestrială S17 Obs.
1 curentă

SEMESTRUL AL II-LEA- 17 SĂPTĂMÂNI


1.2. Formularea unor opinii, explicații, 1. Convenția ONU cu privire la drepturile
argumente simple pentru promovarea propriilor copilului:
drepturi și responsabilități; - Principiile generale ale convenției 3 S18
1.3. Raportarea critică la opiniile, explicațiile și - Prioritatea intereselor copilului S19
argumentele formulate de alte persoane în - Non- discriminarea S20
contextul unor dezbateri privind asigurarea și - Participarea copiilor la problemele care
promovarea drepturilor copilului; îi privesc
2.1. Formularea unor probleme care vizează 2. Drepturi ale copilului; responsabilități
DREPTURI ȘI drepturile copilului, ca punct de plecare în asociate acestora: Obs.
4. RESPONSABILITĂȚI ALE rezolvarea lor; - Exemplificarea unor drepturi în contexte S21 curentă
COPILULUI 2.2. Identificarea, prin lucru în echipă, a unor concrete (de exemplu, dreptul la identitate, 3 S22
11(10+1) ore măsuri de intervenție posibile pentru cazuri dreptul la familie, dreptul la educație, S23
semnalate de încălcare a drepturilor copilului sau dreptul lajoc și activități recreative, dreptul
de promovare a acestora; la protecție împotriva violenței, abuzului și
2.3. Realizarea, în echipă, a unui proiect de exploatării, dreptul la securitate și protecție
promovare a drepturilor copiilor pentru socială, protecția mediului- condiție a vieții)
investigarea / soluționarea unor probleme - Corelarea drepturilor cu responsabilitățile
specifice; asociate
3.1. Exercitarea drepturilor și a 1 S24
responsabilităților în luarea unor decizii 3. Modalități de exercitare a drepturilor și
personale și de grup, în condițiile respectării de asumare a responsabilităților:
drepturilor celuilalt; - Copiii, promotori ai propriilor drepturi
3.2. Participarea la decizii de grup privind - Școala ca spațiu de
implicarea în promovarea și apărarea propriilor exprimare/exercitare/asumare de către 2 S25
drepturi; copii a drepturilor și responsabilităților S26
Recapitulare 1 S27

Testare
Evaluare 1 S28 scrisă
1.2. Formularea unor opinii, explicații,
argumente simple pentru promovarea propriilor 1. Respectarea și apărarea drepturilor
drepturi și responsabilități; copiilor:
1.3. Raportarea critică la opiniile, explicațiile și Categorii de copii în situații de risc și /sau
argumentele formulate de alte persoane în cu cerințe educative speciale ( copii din 1 S29
RESPECTAREA, APĂRAREA contextul unor dezbateri privind asigurarea și medii dezavantajate socio-economic, copii
ȘI PROMOVAREA promovarea drepturilor copilului; cu dizabilități, copii care aparțin unor
5. DREPTURILOR COPILULUI 2.1. Formularea unor probleme care vizează minorități, copii din mediul rural)
(3 ore) drepturile copilului, ca punct de plecare în Obs.
rezolvarea lor; curentă
2.2. Identificarea, prin lucru în echipă, a unor 2. Instituții guvernamentale și
măsuri de intervenție posibile pentru cazuri nonguvernamentale cu rol în respectarea,
semnalate de încălcare a drepturilor copilului sau apărarea și promovarea drepturilor
de promovare a acestora; copilului:
2.3. Realizarea, în echipă, a unui proiect de - Instituții guvernamentale: rolul statului; 2 S30
promovare a drepturilor copiilor pentru securitate și protecție S31
investigarea / soluționarea unor probleme - Organizații interguvernamentale și
specifice; nonguvernamentale, rolul societății civile
3.1. Exercitarea drepturilor și a
responsabilităților în luarea unor decizii
personale și de grup, în condițiile respectării
drepturilor celuilalt;

1.2. Formularea unor opinii, explicații, argumente 1. Elaborarea și derularea unui proiect Obs.
simple pentru promovarea propriilor drepturi și educațional pentru promovarea unui/unor curentă
PROIECTUL EDUCAȚIONAL responsabilități drepturi ale copilului: 2 S32
6. 2.3. Realizarea, în echipă, a unui proiect de - Alegerea temei S33
3(2+1)ore promovare a drepturilor copiilor pentru - Elaborarea fișei de proiect
investigarea / soluționarea unor probleme - Derularea proiectului propus
specifice; - Evaluarea proiectului propus
Evaluare semestrială și
finală Probă
1 S34 practică

UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ PĂRĂU ȘI STRUCTURA ȘCOALA GIMNAZIALĂ VENEȚIA DE JOS

DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ – GÂNDIRE CRITICĂ ȘI DREPTURILE COPILULUI


PROFESOR: LISIANU-DUDU LAURA
DOMENIUL DE CONȚINUT: FORMULAREA DE ÎNTREBĂRI
NUMĂR ORE ALOCATE: 5 (4+1) ore
SPECIFICE.COMPETENŢE
CONŢINUTURI NR. ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.
(detalieri) ORE / MATERIALE PROCEDURALE DE
DATA EVALUARE

- utilizarea corectă a termenilor și a conceptelor cu a. frontală


1. Introducere în studiul 1 conținut civic și social în diferite contexte a. individuală observarea
1.1
educației sociale 14-19 IX - participarea la discuții de grup ce oferă elevilor sistematică a
1.2. ocazia de a formula întrebări referitoare la preocupările conversația elevilor
lor actuale sau la probleme concrete privind drepturile manualul descrierea
1.3.
2. Capacitatea de a ne 1 copilului ( de exemplu, pornind de la întrebările„Ce?
mira, valoarea 21-26 IX Cine? Unde? Când? De ce?”) culegeri de comparaţia - autoevaluare
întrebărilor – de ce nu - formularea de întrebări pornind de la o situație de texte
luăm totul ca fiind încălcare a drepturilor copilului activitate pe
cunoscut ilustrații grupe
- elaborarea unui proiect individual privind o
problemă referitoare la drepturile copilului, pe baza dicţionare metoda
unui plan de documentare, observarea, prin discuții de ciorchinelui observarea
2 grup, a deosebirilor între opiniile bazate pe convingeri fişe de lucru sistematică a
1.1.
3. Formularea 28 IX-2 X personale și cele bazate pe argumente/ documente analiza elevilor
întrebărilor; cui putem 1.3. 5-9 X - implicarea în dezbateri privind corelarea drepturilor sinteza
adresa întrebări și cu responsabilitățile asociate și evidențierea relației joc de rol
2.1.
modalități alternative de între acestea. temă în clasă/
a formula întrebări proiectul pentru acasă
lectura
- exerciții pentru identificarea termenilor civici și dezbaterea
1 sociali în texte diferite brainstormingul
2. Evaluare 12-17 X test

UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ PĂRĂU ȘI STRUCTURA ȘCOALA GIMNAZIALĂ VENEȚIA DE JOS
DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ – GÂNDIRE CRITICĂ ȘI DREPTURILE COPILULUI
PROFESOR: LISIANU-DUDU LAURA
DOMENIUL DE CONȚINUT: ARGUMENTAREA UNUI PUNCT DE VEDERE PESONAL
NUMĂR ORE ALOCATE: 12( 11+1) ore
SPECIFICECOMPETENŢE
CONŢINUTURI NR.
(detalieri) ORE / ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.
DATA MATERIALE PROCEDURALE DE
EVALUARE

- analizarea unor fișe cu imagini care ilustrează a. frontală


1. Fapte și opinii 1 respectarea/încălcarea unor drepturi ale copilului a. individuală observarea
și formularea unor puncte de vedere personale sistematică a
1.2. 19-23 X cu privire la situațiile analizate conversația elevilor
- observarea, prin discuții de grup, a deosebirilor manualul descrierea
1.3. între opiniile bazate pe convingeri personale și studiu de caz
cele bazate pe argumente/ documente culegeri de comparaţia - autoevaluare
- participarea la realizarea regulementului clasei, texte
2. Susținerea 2.1. 1 care să reflecte drepturi și responsabilități ale activitate pe grupe
părerii/opiniei proprii 2-6 XI elevilor la nivel de clasă. ilustrații
- ilustrarea unor moduri de participare a copiilor metoda ciorchinelui
2.3. la soluționarea problemelor care îi privesc dicţionare
- redactarea unui text care să includă argumente analiza observarea
3. Formularea simple pe tema importanței respectării fişe de lucru sinteza sistematică a
răspunsurilor; 1 drepturilor copiilor. joc de rol elevilor
modalități alternative 9-13XI - exprimarea opiniilor în legătură cu fapte, idei
de a formula 3.1. etc. și susținerea acestora cu argumente proiectul
răspunsuri - observarea unor asemănări și deosebiri între lectura
explicațiile și argumentele formulate de elevi cu dezbaterea
3.2. privire la situațiile de promovare a drepturilor temă în clasă/
4. Schimbul de opinii. 1 copilului brainstormingul pentru acasă
Compararea opiniilor 16-20 XI - organizarea unor activități de grup în care elevii
exemplifică situații în care își pot manifesta
drepturile (de exemplu, dreptul la joc și dreptul la
educație)

5. Recapitulare-joc
didatic 1 observarea
23-27 XI - identificarea problemelor cu care se confruntă a. frontală sistematică a
unii copii din perspectiva stereotipilor și a. individuală elevilor
6. De ce avem nevoie prejudecăților și exprimarea opiniilor cu privire la
de argumente 1 aceste situații manualul conversația
1.2. 30 XI-4XII - corelarea drepturilor cu responsabilitățile descrierea - autoevaluare
asociate acestora culegeri de
1.3. - examinarea consecințelor încălcării unor texte comparaţia
7. Condiții pentru drepturi (cauză și efect), de exemplu, a dreptului
acceptarea unui 1 de familie ilustrații activitate pe grupe
argument formulat de o 2.1. 7-11 XII - realizarea, în grup, a unui afiș/colaj care să
altă persoană ilustreze ideea „drepturile mele nu trebuie să dicţionare metoda ciorchinelui observarea
limiteze /îngrădească exercitarea drepturilor studiu de caz sistematică a
2.3. tale”; promovarea rezultatelor activității la fişe de lucru analiza elevilor
nivelul școlii sinteza
- facilitatea întâlnirii între elevii clasei și argumentarea
8. Stereotipii și Școala reprezentanții consiliului elevilor pentru
prejudecăți altfel discutarea unor probleme incluse în agenda proiectul
3.1. 14-18XII consiliului elevilor, relevante pentru lectura temă în clasă/ Școala
problematică drepturilor copiilor dezbaterea pentru acasă altfel

3.2. - utilizarea corectă a termenilor și a conceptelor brainstormingul


9. Persuasiunea cu conținut civic și social în diferite contexte
1 - exerciții pentru identificarea termenilor civili și
11-14 I sociali în texte diferite

10. Recapitulare
1
18-22 I
11. Evaluare
semestrială 1 test
25-29 I

UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ PĂRĂU ȘI STRUCTURA ȘCOALA GIMNAZIALĂ VENEȚIA DE JOS
DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ – GÂNDIRE CRITICĂ ȘI DREPTURILE COPILULUI
PROFESOR: LISIANU-DUDU LAURA
DOMENIU DE CONȚINUT:DREPTURI ȘI RESPONSABILITĂȚI ALE COPILULUI
NUMĂR ORE ALOCATE: 11 (10+1) ore
SPECIFICECOMPETENŢE
CONŢINUTURI NR.
(detalieri) ORE / ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.
DATA MATERIALE PROCEDURALE DE
EVALUARE

1. Convenția ONU cu privire 1 - realizarea, în grup, a unui afiș/colaj care manualul a. frontală observarea
la drepturile copilului: 8-12 II să ilustreze ideea „drepturile mele nu a. individuală sistematică a
- Principiile generale ale 1.2 trebuie să limiteze /îngrădească exercitarea culegeri de conversația elevilor
convenției drepturilor tale”; promovarea rezultatelor texte descrierea
- Prioritatea intereselor 1.3. 1 activității la nivelul școlii comparaţia
copilului 15-19 II ilustrații activitate pe grupe - autoevaluare
-Non- discriminarea 2.1 metoda ciorchinelui
- Participarea copiilor la 2.2. dicţionare analiza
problemele care îi privesc 1 fişe de lucru lectura
22-26 II dezbaterea
2. Drepturi ale copilului; 2.3. - elaborarea, în echipe, a unui pliant/afiș a. frontală observarea
responsabilități asociate care reflectă activitățile de voluntariat la manualul a. individuală sistematică a
acestora: nivelul școlii sau al comunității locale elevilor
3.1. pentru promovarea drepturilor copilului; culegeri de conversația
- Exemplificarea unor drepturi identificarea problemelor și a soluțiilor texte descrierea
în contexte concrete (de 3.2. 4 promovate în cadrul acestor activități - autoevaluare
exemplu, dreptul la 1-5 III - compararea unor mesaje cuprinse în texte ilustrații comparaţia
identitate, dreptul la familie, 8-12 III (orale și scrise), programe de televiziune, observarea
dreptul la educație, dreptul 15-19 III pagini web, filme, publicitate, muzică, în dicţionare activitate pe grupe sistematică a
la joc și activități recreative, 22-27 III care sunt promovate drepturile copilului/în elevilor
dreptul la protecție care sunt încălcate unele drepturi fişe de lucru metoda ciorchinelui
împotriva violenței, abuzului 1.2. - exercitarea drepturilor și a studiu de caz
și exploatării, dreptul la responsabilităților în situații date, de temă pentru acasă
securitate și protecție 1.3. exemplu, în organizarea unui grup de
socială, protecția mediului- inițiativă care să sprijine dreptul copiilor analiza
condiție a vieții) 2.1. dintr-o școală la protecție împotriva manualul sinteza
violenței argumentarea
2.2. - analizarea, în cadrul activităților pe grupe, culegeri de observarea
- Corelarea drepturilor cu a unor cazuri care privesc drepturile texte sistematică a
responsabilitățile asociate 2.3. copilului, soluționate de școală, de elevilor
primărie, autoritățile locale sau alte ilustrații proiectul
3.1. 1 organizații; inițierea unor unor evenimente lectura
29 III-1 IV în cadrul cărora elevii pot prezenta propriile dicţionare dezbaterea
3.2. soluții
- implicarea în activități de grup în care fişe de lucru temă pentru acasă
elevii exemplifică situații în care își pot
manifesta drepturile ( de exemplu, dreptul autoevaluare
2.1. la joc și dreptul la educație)
3. Modalități de exercitare a - realizarea, pe echipe, a unui portofoliu manualul a. frontală observarea
drepturilor și de asumare a 2.2. referitor la respectarea/încălcarea a. individuală sistematică a
responsabilităților: drepturilor copilului, prin utilizarea unor culegeri de conversația elevilor
- Copiii, promotori ai 2.3. surse diferite de informare, în scopul texte descrierea
propriilor drepturi 1 stabilirii unor modalități de implicare în comparaţia
- Școala ca spațiu de 12-16 IV promovarea drepturilor copilului ilustrații activitate pe grupe
exprimare/exercitare/asuma 3.1. - participarea activă ( individuală/ pe metoda ciorchinelui temă pentru acasă
re de către copii a perechi/pe echipe) la punerea în practică a dicţionare analiza
drepturilor și 3.2 1 proiectelor propuse, potrivit sarcinilor de sinteza
responsabilităților 19-23 IV lucru asumate/ atribuite fişe de lucru argumentarea autoevaluare
- utilizarea corectă a termenilor și a proiectul
conceptelor cu conținut civicși social în lectura
diferite contexte dezbaterea
- exerciții pentru identificarea termenilor test
civili și sociali în texte diferite

4. Evaluare 1
26-29 IV

UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ PĂRĂU ȘI STRUCTURA ȘCOALA GIMNAZIALĂ VENEȚIA DE JOS
DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ - GÂNDIRE CRITICĂ ȘI DREPTURILE COPILULUI
PROFESOR: LISIANU-DUDU LAURA
DOMENIUL DE CONȚINUT: RESPECTAREA, APĂRAREA ȘI PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI
NUMĂR ORE ALOCATE: 3 ore
SPECIFICECOMPETENŢE
CONŢINUTURI NR. ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE
(detalieri) ORE / RESURSE RESURSE INSTRUMENTE
DATA MATERIALE PROCEDURALE DE OBS.
EVALUARE

1. Respectarea și apărarea - realizarea unor jocuri de rol în care elevii


drepturilor copiilor: formulează soluții alternative la probleme manualul a. frontală
1.2.
- Categorii de copii în specifice problematicii drepturilor copilului (de a. individuală
situații de risc și /sau cu 1 exemplu, organizarea unui concurs de soluții culegeri de
cerințe educative speciale 10-14 V creative la problemele privind asigurarea texte conversația observarea
1.3.
(copii din medii dezavantajate dreptului la educație a copiilor cu CES și a unei descrierea sistematică a
socio-economic, copii cu soluții la nivelul clasei) ilustrații elevilor
dizabilități, copii care aparțin - analizarea unor fișe cu imagini care ilustrează comparaţia
2.1.
unor minorități, copii din respectarea/încălcarea unor drepturi ale dicţionare
mediul rural) copiluluiși formularea unor puncte de vedere activitate pe grupe
personale privitor la acestea fişe de lucru
2.2
2. Instituții guvernamentale și - dezbaterea unor cazuri de încălcare a metoda
nonguvernamentale cu rol în drepturilor copiilor, din mediul lor de viață sau articole ciorchinelui
respectarea, apărarea și prezentate în mass-media și identificarea unor analiza
promovarea drepturilor posibile măsuri de intervenție Convenția ONU sinteza temă pentru acasă
copilului: 2.3. 2 - examinarea consecințelor încălcării unor cu privire la
- Instituții guvernamentale: 17-21 V drepturi( condiții, cauză, efect) drepturile
rolul statului; securitate și 24-28 V - analizarea, în cadrul activităților pe grupe, a copilului proiectul
3.1.
protecție unor cazuri care privesc drepturile copilului lectura
Organizații soluționate de școală, de primărie, autoritățile Legea 272/2004 observarea
interguvernamentale și locale sau de alte organizații; inițierea unor privind sistematică a
nonguvernamentale, rolul evenimente în cadrul cărora elevii pot prezenta drepturile elevilor
societății civile propriile soluții copilului dezbaterea
- dezbaterea în grup și identificarea unor măsuri
de sustenabilitate, inclusiv prin implicarea unor
parteneri din afara școlii

UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ PĂRĂU ȘI STRUCTURA ȘCOALA GIMNAZIALĂ VENEȚIA DE JOS
DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ – GÂNDIRE CRITICĂ ȘI DREPTURILE COPILULUI
PROFESOR: LISIANU-DUDU LAURA
DOMENIUL DE CONȚINUT: PROIECTUL EDUCAȚIONAL
NUMĂR ORE ALOCATE: 3 ore

SPECIFICECOMPETENŢE
CONŢINUTURI INSTRUMENTE OBS.
(detalieri) NR. RESURSE RESURSE DE
ORE / ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE MATERIALE PROCEDURALE EVALUARE
DATA

1. Elaborarea și derularea - elaborarea unui proiect individual


unui proiect educațional privind o problemă referitoare la a. frontală
pentru promovarea drepturile copilului, pe baza unui plan de a. individuală observarea
unui/unor drepturi ale documentare; observarea, prin discuții de sistematică a
copilului: grup, a deosebirilor între opiniile bazate manualul conversația elevilor
- Alegerea temei 1.2. 2 pe convingeri personale și cele bazate pe
- Elaborarea fișei de 31 V-4 VI argumente/documente culegeri de activitate pe grupe temă pentru acasă
proiect 7-11 VI - implicarea elevilor, la nivel de clasă, texte
- Derularea proiectului școală sau la nivelul comunității locale, în observarea
propus 2.3. elaborarea unei propuneri de proiect de ilustrații sistematică a
- Evaluarea proiectului intervenție pentru promovarea unui/unor proiectul elevilor
propus drepturi ale copilului dicţionare lectura
- participarea activă (individuală/ pe proiect
perechi/ pe echipe) la punerea în practică fişe de lucru
1 a proiectelor propuse, potrivit sarcinilor dezbaterea eseuri, rebus-uri
2. Evaluare sumativă 14-18 VI de lucru asumate/atribuite
- participarea activă la elaborarea unor
instrumente de monitorizare/evaluare a
rezultatelor și impactului proiectului

Director, Șef metodic, Întocmit,

Prof. Lavinia Zaharie Prof. Anca Boier Prof. Laura Lisianu-Dudu