Sunteți pe pagina 1din 13

UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ PĂRĂU ȘI STRUCTURA ȘCOALA GIMNAZIALĂ VENEȚIA DE JOS

JUDEŢUL: BRAȘOV
DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ-EDUCAȚIE PENTRU CETĂȚENIE DEMOCRATICĂ PROFESOR: LISIANU-DUDU LAURA
ARIA CURRICULARĂ: „OM ŞI SOCIETATE” Nr. ore : 1h/săptămână
ANUL ŞCOLAR: 2020-2021
Cf. Plan – cadru aprobat prin OMEN 3393/ 28.02. 2017
Nr. 827 din 28.09.2020 PLANIFICARE DIDACTICĂ ANUALĂ
EDUCAȚIE SOCIALĂ – EDUCAȚIE PENTRU CETĂȚENIE DEMOCRATICĂ
CLASA a VII-a
COMPONENTA SEM. I SEM. II TOTAL
1. SISTEMUL POLITIC ÎN ROMÂNIA 14 +1 (Școala - 15
altfel)
2. RAPORTUL CETĂȚENI-AUTORITĂȚI. DREPTURI ȘI RESPONSABILITĂȚI CETĂȚENEȘTI ÎN SOCIETATEA - 10 10
DEMOCRATICĂ
3. PROIECTUL EDUCAȚIONAL - 5 5
4. EVALUARE ȘI SINTEZĂ 2 2 4
17 17 34
Competenţe generale:

1. Raportarea critică la fapte, evenimente, idei, procese din viața personală și a diferitelor grupuri și comunități, prin utilizarea unor achiziții specifice domeniului social;
2. Cooperarea pentru realizarea unor activități și pentru investigarea unor probleme specifice diferitelor grupuri și comunități, prin asumarea unor valori și norme sociale și civice;
3. Participarea responsabilă la luarea deciziilor prin exercitarea spiritului de inițiativă și întreprinzător, respectiv prin manifestarea unui comportament social, civic și economic
active;

Competențe specifice:

1.1. Utilizarea corectă a termenilor specifici educației pentru cetățenie democratică;


1.2. Analizarea unor situații problematice determinate de abaterea de la valorile, principiile, practicile societății democratice;
1.3. Argumentarea în favoarea respectării valorilor, principiilor, normelor și practicilor specifice unei societăți democratice și statului de drept;
2.1. Elaborarea, în echipă, a unui proiect dedicat problemelor comunității educaționale/locale;
2.2. Participarea, prin derularea unui proiect, la rezolvarea problemelor comunității educaționale/locale;
2.3. Rezolvarea, în perechi/echipă, a unor sarcini de lucru referitoare la viața într-o societate democratică;
3.1. Manifestarea disponibilității pentru participare civică și pentru exercitarea calității de cetățean;
3.2. Aplicarea unor valori, norme și principii democratice în situații concrete care presupun decizie și acțiune;

UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ PĂRĂU ȘI STRUCTURA ȘCOALA GIMNAZIALĂ VENEȚIA DE JOS
JUDEŢUL: BRAȘOV
DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ PROFESOR: LISIANU-DUDU LAURA
ARIA CURRICULARĂ: „OM ŞI SOCIETATE” Nr. ore : 1h/săptămână
ANUL ŞCOLAR: 2020-2021
PLANIFICAREA DIDACTICĂ SEMESTRIALĂ
EDUCAȚIE SOCIALĂ – EDUCAȚIE PENTRU CETĂȚENIE DEMOCRATICĂ
CLASA a-VII-a

SEMESTRUL I – 17 SĂPTĂMÂNI
NR. DOMENIUL DE CONȚINUT COMPETENȚE SPECIFICE CONȚINUTURI NR. SĂPT. OBS.
CRT. ORE
1.1. Utilizarea corectă a termenilor Introducere în studiul educației pentru cetățenie S1
specifici educației pentru cetățenie democratică
democratică;
1.2. Analizarea unor situații Drepturile omului S2
problematice determinate de abaterea S3
de la valorile, principiile, practicile
societății democratice; Forme de guvernământ și regimuri politice:
1.3. Argumentarea în favoarea regimuri democratice, autoritare și totalitare 7 S4
SISTEMUL POLITIC ÎN respectării valorilor, principiilor, S5 Obs.
1. ROMÂNIA normelor și practicilor specifice unei Constituția României curentă
societăți democratice și statului de
17(15+2) ore drept; -Structura Constituției - Valori și principii
2.1. Elaborarea, în echipă, a unui constituționale S6
proiect dedicat problemelor S7
comunității educaționale/locale;
2.2. Participarea, prin derularea unui Recapitulare
proiect, la rezolvarea problemelor 1 S8
comunității educaționale/locale; Evaluare
2.3. Rezolvarea, în perechi/echipă, a 1 S9 Testare
unor sarcini de lucru referitoare la scrisă
viața într-o
societate democratică; Principii și instituții democratice
3.1. Manifestarea disponibilității
pentru participare civică și pentru - Statul democratic și principiul pluralismului:
exercitarea calității de cetățean; dreptul de asociere și partidele politice 1 S10
3.2. Aplicarea unor valori, norme și
- Statul democratic și principiul separării puterilor;
principii democratice în situații
concrete care presupun decizie și Autoritățile statului român: 1 S11
acțiune;
a) Autoritatea legislativă; legile

b) Executivul; Administrația centrală și locală 1 S12


c) Autoritatea judecătorească; aplicarea legilor
1 S13
d) Președintele României
Statul de drept 1 S14 Școala
altfel
1
S15

1
S16

2. Recapitulare – Evaluare Testare


semestrială 1 S17 scrisă

SEMESTRUL AL II-LEA- 17 SĂPTĂMÂNI


NR. DOMENIUL DE CONȚINUT COMPETENȚE SPECIFICE CONȚINUTURI NR. SĂPT OBS.
CRT. ORE
1.1. Utilizarea corectă a termenilor specifici Domnia legii și puterea cetățenilor
educației pentru cetățenie democratică;
1.2. Analizarea unor situații problematice Procesul de elaborare a legilor; participarea 1 S18
determinate de abaterea de la valorile, cetățenilor la elaborarea legislației
principiile, practicile societății democratice;
Drepturile și libertățile cetățenești și
1.3. Argumentarea în favoarea respectării
respectarea legilor;limite ale libertății
valorilor, principiilor, normelor și practicilor
RAPORTUL CETĂȚENI – specifice unei societăți democratice și Justiția ca instituție de apărare și de înfăptuire 1 S19
AUTORITĂȚI. DREPTURI ȘI statului de drept; a dreptății; Obs.
RESPONSABILITĂȚI 2.1. Elaborarea, în echipă, a unui proiect 1 S20 curentă
CETĂȚENEȘTI ÎN dedicat problemelor comunității Egalitatea în fața legii și accesul la justiție al
3. SOCIETATEA educaționale/locale; cetățenilor;
DEMOCRATICĂ 2.2. Participarea, prin derularea unui
11 (10+1) ore proiect, la rezolvarea problemelor Copilul în procesul judiciar; delincvența 1 S21
comunității educaționale/locale; juvenilă; consecințe ale nerespectării legii
2.3. Rezolvarea, în perechi/echipă, a unor 1 S22
sarcini de lucru referitoare la viața într-o
societate democratică;
3.1. Manifestarea disponibilității pentru
participare civică și pentru exercitarea Evaluare 1 Testare
calității de cetățean; scrisă
3.2. Aplicarea unor valori, norme și principii Cetățenia activă.
democratice în situații concrete care
presupun decizie și acțiune; Participarea cetățenilor la luarea deciziilor 1 S23
publice și la controlul aplicării acestora

Implicarea civică în contextul democrației


1 S24
reprezentative și al formelor de manifestare a
democrației directe

Alegerile și votul; alegerea reprezentanților; 1 S25


evaluarea activității reprezentanților aleși

Societatea civilă, organizații 1 S26


nonguvernamentale, tipuri de inițiative
cetățenești în comunitățile locale
1 S27
Rolul îndeplinit de mass-media în societate și
în formarea opiniei publice
1 S28
PROIECTUL EDUCAȚIONAL 2.1. Elaborarea, în echipă, a unui proiect 1. Elaborarea și derularea unui proiect
DEDICAT PROBLEMELOR dedicat problemelor comunității educațional intercultural:
COMUNITĂȚII educaționale/locale; Obs.
4. EDUCAȚIONALE/ 2.2. Participarea, prin derularea unui - Alegerea temei S29 curentă
LOCALE proiect, la rezolvarea problemelor - Elaborarea fișei de proiect S30
5 ore comunității educaționale/locale; - Derularea proiectului propus 5 S31
2.3. Rezolvarea, în perechi/echipă, a unor - Evaluarea proiectului propus S32
sarcini de lucru referitoare la viața într-o S33
societate democratică;

UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ PĂRĂU ȘI STRUCTURA ȘCOALA GIMNAZIALĂ VENEȚIA DE JOS
DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ – EDUCAȚIE PENTRU CETĂȚENIE DEMOCRATICĂ
PROFESOR: LISIANU-DUDU LAURA
DOMENIUL DE CONȚINUT: SISTEMUL POLITIC ÎN ROMÂNIA
NUMĂR ORE ALOCATE: 17 (15+2) ore

SPECIFICE.COMPETENȚE
CONŢINUTURI NR. ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.
(detalieri) ORE / MATERIALE PROCEDURALE DE
DATA EVALUARE

Introducere în studiul educației pentru - exerciții de clarificare, în contexte a. frontală test inițial
cetățenie democratică 1 relevante, a înțelesului unor termeni a. individuală
1.1
14-18 IX specifici domeniului (drepturile omului, observarea
1.2 forme de guvernare, regim politic, conversația sistematică a
constituție/constituționalism, manualul descrierea elevilor
2 cetățenie/cetățean, autoritate/autorități,
Drepturile omului 1.3. 21-25 IX principii democratice, pluralism, comparaţia
28 IX-2 X drept/responsabilitate, stat de drept,
societate civilă, opinie publică) culegeri de autoevaluare
2 - comentarea unor afirmații/enunțuri texte activitate pe grupe
Forme de guvernământ și regimuri 5-9 X referitoare la diferite aspecte ale
politice: regimuri democratice, 12-16 X cetățeniei democratice
autoritare și totalitare - realizarea unei hărți conceptuale cu ilustrații analiza
termeni definitorii pentru domeniu sinteza
Constituția României
2 - conceperea unor rebusuri cu termeni observarea
-Structura Constituției - Valori și 19-23 X care aparțin domeniului educației pentru dicţionare sistematică a
principii constituționale 26-30 X cetățenie democratică elevilor
2.3.
- realizarea unui mic dicționar cu termeni
3.1. 1 cheie din domeniul legislativ și juridic proiectul
Recapitulare 2-6 XI - exerciții de redactare a unui text fişe de lucru lectura
3.2.
plecând de la un număr de termeni dați, dezbaterea temă în clasă/
1 specifici domeniului pentru acasă
9-13 XI - recunoașterea principiilor și valorilor
Evaluare specifice societății democratice pornind
de la imagini date, filme adecvate vârstei Testare scrisă
Principii și instituții democratice elevilor, relatări din mass-media -
exemplificarea unor situații care implică
- Statul democratic și principiul 1 respectarea drepturilor omului, a legilor
pluralismului: dreptul de asociere și 16-20 XI și, respectiv, nerespectarea drepturilor a. frontală
partidele politice omului, a legilor manualul a. individuală
- exemplificarea unor situații în care observarea
- Statul democratic și principiul separării 1 practicile democratice referitoare la conversația sistematică a
puterilor; 23-27 XI participarea cetățenilor la luarea descrierea elevilor
deciziilor publice au fost culegeri de
respectate/încălcate texte comparaţia
Autoritățile statului român: - analizarea corelațiilor dintre unele
drepturi și îndatoririle fundamentale (de autoevaluare
a) Autoritatea legislativă; legile
exemplu, corelația dintre asigurarea ilustrații activitate pe grupe
b) Executivul; Administrația centrală și dreptului la educație și la ocrotirea
locală 3+1 sănătății și îndatorirea de a contribui
30 XI-4 XII financiar, prin plata taxelor și dicţionare analiza
c) Autoritatea judecătorească; 7-11 XII impozitelor, la susținerea cheltuielilor sinteza
aplicarea legilor 14-18 XII publice) observarea
11-15 I - identificarea drepturilor cetățenești în sistematică a Școal
d) Președintele României diferite situații juridice; exemplificarea fişe de lucru elevilor a
unor situații de respectare/încălcare a altfel
drepturilor cetățenești proiectul
- analiza unor studii de caz, în grupuri lectura
Statul de drept
1 mici, pentru discutarea unor consecințe dezbaterea temă în clasă/
18-22 I care decurg din încălcarea drepturilor pentru acasă
omului - realizarea, prin activități în
perechi/echipă, a unor
afișe/colaje/desene în format letric sau
electronic, care să exemplifice diferite
forme de implicare civică
- participarea la dramatizări ale unor
practici și procese democratice/activități
ale unor autorități/instituții (spre
exemplu, procesul de elaborare a legilor,
activitatea într-o secție de votare,
activitatea într-o instanță de
judecată/proces)
- participarea la jocuri de rol care vizează a. frontală
desfășurarea democratică a unei a. individuală
campanii electorale (de exemplu, manualul observarea
„Candidez pentru funcția de primar al conversația sistematică a
localității mele”) descrierea elevilor

culegeri de comparaţia
texte
autoevaluare
activitate pe grupe
ilustrații

analiza
dicţionare sinteza
observarea
sistematică a
proiectul elevilor
fişe de lucru lectura
dezbaterea

temă în clasă/
Recapitulare și evaluare semestrială pentru acasă
1
25-29 I

testare scrisă

UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ PĂRĂU ȘI STRUCTURA ȘCOALA GIMNAZIALĂ VENEȚIA DE JOS
DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ – EDUCAȚIE PENTRU CETĂȚENIE DEMOCRATICĂ
PROFESOR: LISIANU-DUDU LAURA
DOMENIUL DE CONȚINUT: RAPORTUL CETĂȚENI-AUTORITĂȚI.DREPTURI ȘI RESPONSABILITĂȚI CETĂȚENEȘTI ÎN SOCIETATEA DEMOCRATICĂ
NUMĂR ORE ALOCATE: 11(10+1)
COMPETENŢE
SPECIFICE
CONŢINUTURI NR.
(detalieri) ORE / ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.
DATA MATERIALE PROCEDURALE DE
EVALUARE

Domnia legii și puterea cetățenilor - exerciții de identificare, în


cadrul unor activități în
Procesul de elaborare a legilor; perechi/echipă, a drepturilor
participarea cetățenilor la elaborarea 1.1 1 universale ale omului și a
legislației 8-12 II responsabilităților care decurg manualul a. frontală a. frontală
1.2. din asumarea acestora, în a. individuală a. individuală
Drepturile și libertățile cetățenești și imagini, texte sau în cazuri date culegeri de texte conversația conversația
respectarea legilor;limite ale libertății 1.3. 1 - analiza unor studii de caz, în descrierea descrierea
Justiția ca instituție de apărare și de 2.2. 15-19 II grupuri mici, pentru discutarea ilustrații comparaţia comparaţia
unor consecințe care decurg din activitate pe grupe activitate pe grupe
înfăptuire a dreptății;
1 încălcarea drepturilor omului - dicţionare metoda ciorchinelui metoda ciorchinelui
Egalitatea în fața legii și accesul la 2.3 22-26 II realizarea, prin activități în fişe de lucru analiza analiza
justiție al cetățenilor; perechi/echipă, a unor lectura lectura
afișe/colaje/desene în format manualul dezbaterea dezbaterea
Copilul în procesul judiciar; 3.1. 1 letric sau electronic, care să a. frontală a. frontală
delincvența juvenilă; consecințe ale 1-5 III exemplifice diferite forme de culegeri de texte a. individuală a. individuală
nerespectării legii 3.2. implicare civică
1 - participarea la dramatizări ale ilustrații conversația conversația
8-12 III unor practici și procese descrierea descrierea
democratice/activități ale unor
autorități/instituții (spre
Evaluare exemplu, procesul de elaborare
1 a legilor, activitatea într-o secție manualul Testare
Cetățenia activă. 15-19 III de votare, activitatea într-o scrisă
instanță de judecată/proces) culegeri de texte a. frontală
Participarea cetățenilor la luarea - participarea la jocuri de rol a. individuală Temă pentru acasă
deciziilor publice și la controlul care vizează desfășurarea ilustrații conversația
aplicării acestora 1.1 democratică a unei campanii descrierea
electorale (de exemplu, dicţionare comparaţia
Implicarea civică în contextul „Candidez pentru funcția de fişe de lucru activitate pe grupe Autoevaluare
democrației reprezentative și al 1.2. primar al localității mele”) metoda ciorchinelui
formelor de manifestare a 1 - simularea unor situații în care manualul analiza
democrației directe 22-26 III viața în societate/diferite lectura
grupuri/comunități nu ar mai fi culegeri de texte dezbaterea Test
Alegerile și votul; alegerea 1 reglementată de norme/legi - a. frontală
reprezentanților; evaluarea activității 29 III-1 IV
reprezentanților aleși 1.3. exerciții de scriere/concepere a ilustrații a. individuală
unor norme de conduită în
Societatea civilă, organizații 1 școală conversația
nonguvernamentale, tipuri de 12-16 IV - prezentarea și discutarea unor descrierea
inițiative cetățenești în comunitățile studii de caz/cazuri, preluate din
locale 2.2 1 mass-media, privind Școala
19-23 IV delincvența, în general și/sau Altfel
Rolul îndeplinit de mass-media în delincvența juvenilă, în
societate și în formarea opiniei 3.1 1 particular
publice 3.2 26-29 IV - identificarea unor contexte și manualul a. frontală
modalități de acțiune pentru a. individuală
prevenirea și/sau reducerea, la culegeri de texte conversația
nivel de clasă/școală, a descrierea
manifestărilor violente (verbale ilustrații comparaţia
și fizice) în rândul elevilor - activitate pe grupe
realizarea unei scurte dicţionare metoda ciorchinelui
compuneri în care elevii își fişe de lucru analiza
imaginează că exercită, timp de lectura
o săptămână, o funcție într-o manualul dezbaterea
instituție publică (de exemplu, a. frontală
primar, parlamentar, judecător, culegeri de texte a. individuală
președinte)
- analizarea, din diferite ilustrații conversația
perspective, a unei situații descrierea
concrete de viață comunitară
(educațională/locală), pentru
exersarea luării unor decizii în
cunoștință de cauză

UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ PĂRĂU ȘI STRUCTURA ȘCOALA GIMNAZIALĂ VENEȚIA DE JOS
DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ – EDUCAȚIE PENTRU CETĂȚENIE DEMOCRATICĂ
PROFESOR: LISIANU-DUDU LAURA
DOMENIUL DE CONȚINUT: PROIECTUL EDUCAȚIONAL
NUMĂR ORE ALOCATE: 6(5+1)ore
SPECIFICECOMPETENŢE
CONŢINUTURI INSTRUMENTE OBS.
(detalieri) NR. RESURSE RESURSE DE
ORE / ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE MATERIALE PROCEDURALE EVALUARE
DATA

1. Elaborarea și derularea
unui proiect educațional - stabilirea temei proiectului, prin a. frontală
pentru promovarea 1.1. realizarea unei liste cuprinzând probleme a. individuală observarea
unui/unor drepturi ale de interes pentru comunitatea sistematică a elevilor
copilului: educațională/locală - implicarea fiecărui manualul conversația
- Alegerea temei elev, la nivel de clasă, școală sau la nivelul temă pentru acasă
- Elaborarea fișei de comunității locale, în echipele de proiecte, texte activitate pe grupe
proiect 1.2. pe diferite teme dedicate rezolvării unor
- Derularea proiectului probleme ale comunității ilustrații
propus educaționale/locale, prin: alegerea temei, observarea
- Evaluarea proiectului formularea unor alternative de fişe de lucru proiectul sistematică a elevilor
propus 4 soluționare, alegerea unei soluții lectura
2.1. 10-14 V dezirabile, identificarea unor resurse
17-21 V relevante
24-28 V - realizarea unor activități tip proiect (de dezbaterea
31 V-4 VI exemplu, „Proiectul cetățeanul/Project
2.2. Citizen”, „Proiecte în beneficiul
comunității”), prin care elevii să fie
implicați în exerciții de luare a deciziei, de test
propunere a unor strategii de rezolvare a
unor probleme ale clasei, școlii sau ale proiect
comunității locale
3.1. - participarea activă la realizarea
proiectelor propuse, pe diferite teme (de eseuri, rebus-uri
exemplu, proiecte referitoare la
prevenirea și combaterea violenței,
incluziunea socială și educațională,
proiecte privind influențarea
deciziilor/politicilor publice locale în
diferite domenii, proiecte legate de
protecția mediului
înconjurător/protejarea
testare scrisă
2. Evaluare sumativă 1
7-11 VI

3. Recapitulare și evaluare eseu


finală. 1
14-17 VI

Director, Șef metodic, Întocmit,

Prof. Lavinia Zaharie Prof. Anca Boier Prof. Laura Lisianu-Dudu