Sunteți pe pagina 1din 5

sЭ ă ХКă ЛКг ă ОsЭОă ЦШНЮХă НОă КЛШrНКrОă Кă ЭТЦЩЮХЮТ.

ă SЭЮНОЧ ТТă ЭrОЛЮТОă s ă


ОЯТЭОă ОrШrТХОă ьЧă ЦКЧКРОЦОЧЭЮХă ЭТЦЩЮХЮТ,ă МОХОă ЦКТă ПrОМЯОЧЭОă ПТТЧНă
ЩrОгОЧЭКЭОăНОăМ ЭrОăI.CОКЮ ЮăД1,ăЩ.116Ж:ă
- S ăЦЮЧМОşЭТăЦКТăЦЮХЭăsКЮăЦКТărОЩОНОă(ьЧăМКНrЮХăЮЧОТăКМЭТЯТЭ Тă
МОăsОăНОsПКşШКr ăьЧЭr-un interval de timp determinat);
- S ă rОНЮМТă ЭТЦЩЮХă НОНТМКЭă КЧЮЦТЭШră КМЭТЯТЭ Т,ă МШЧsТНОrсЧНă М ă
acesЭОăКМЭТЯТЭ ТăsЮЧЭăЦКТăЩЮ ТЧăТЦЩШrЭКЧЭОăНОМсЭăКХЭОХО;
- S ărОКХТгОгТăНТПОrТЭОăsКrМТЧТăьЧăКМОХКşТ ЭТЦЩ,ăМШЧsТНОrсЧНăМ ăКsЭПОХă
ЮЭТХТгОгТăЭТЦЩЮХăьЧăЦШНăШЩЭТЦ;
- DКМ ăОşЭТăЭШЭăЭТЦЩЮХăШМЮЩКЭ,ăКТăsОЧгК ТКăМ ăьЧăКМОsЭăЦШНăЯОТăШЛ Т-
ne cele mai bune rezultate;
- DКМ ăКТăШărОsЩШЧsКЛТХТЭКЭОăЦКТăЦКrОăМrОгТăМ ăЭrОЛЮТОăs ăЦЮЧМОşЭТă
mai mult pentru a da exemplu;
- S ăКМШrгТăЦКТăЦЮХЭăЭТЦЩăХЮ rТТăЮЧШrăНОМТгТТăşТăКsЭПОХăНОМТгТТХОăЯШră
fi mai bine fundamentate.
PОЧЭrЮăЮЧăЦКЧКРОЦОЧЭăОПТМТОЧЭăОsЭОăТЦЩШrЭКЧЭăs ăsОăЩЮЧ ăКММОЧЭăЩОă
НОгЯШХЭКrОКăЩОrsШЧКХ ăЩrТЧăЯКХШrТПТМКrОКăЩrШЩrТЮХЮТăЩШЭОЧ ТКХ,ăЮЭТХТгсЧНă
ХКă ЦКбТЦă МШЦЩОЭОЧ ОХО,ă ЩrТЧă НОlegare, prin adoptarea unui stil de
ЦКЧКРОЦОЧЭăьЧăПЮЧМ ТОăНОăsТЭЮК ТКăОбТsЭОЧЭ .
Referinţe:
1. CEAŞU,ăI.ăEЧМТМХopОНТКățКЧКРОrТКХ . BЮМЮrОşЭТ:ăATTR,ă1999.ă
2. CRISTEA, S. țКЧКРОЦОЧtuХă orРКЧТгКţТОТă şМoХКrО.ă BЮМЮrОşЭТ:ă EНТЭЮrКă
DТНКМЭТМ ăşТăPОНКРШРТМ ,ă1996.
3. RA ,ăG. Strategii de gestionare a timpului liber. IКşТ:ăPТЦ,ă2007.
4. http://documents.tips/documents/managementul-timpului-c-
cucosdoc.html
ArtТМoХuХăКăПostărОКХТгКtăьЧăМКНruХăproТОМtuХuТăТЧstТtu ТoЧКХă15.817.06.23F
Concepția și metodologia de realiгare a conexiunii și continuității între și
intra cicluri de învățămсnt din perspectiva cadrului calificărilor și
clasificatorului de ocupații.

REPERE ISTORICEăÎNăSTUDIULăCERCET RILORă


PRIVIND MUNCAăEMO IONAL

Rodica PASCARI

EЦШ ТТХОăsЮЧЭăОбЩОrТОЧ ОăгТХЧТМОăКХОăЯТО ТТ,ăКЭсЭăьЧăЦОНТЮХăТЧЭТЦ,ăМсЭă


şТă ХКă sОrЯТМТЮ.ă RШХЮХă ОЦШ ТОТă ьЧă МШЧЭОбЭă ШrРКЧТгК ТШЧКХă Кă ПШsЭă ЩЮ ТЧă

49
ьЧ ОХОsă ьЧКТЧЭОă НОă КЧТТă ’90.ă PОФrЮЧă şТă FrОsОă (1992)ă ЧШЭКЮă М ă ОбТsЭ ă
foarte ЩЮ ТЧОăМОrМОЭ rТăьЧăНШЦОЧТЮХăОЦШ ТТХШrăХКăХШМЮХăНОăЦЮЧМ ,ăКЭсЭăьЧă
ХТЭОrКЭЮrКă НОă sЩОМТКХТЭКЭОă НТЧă MКrОКă BrТЭКЧТО,ă МсЭă şТă ьЧă МОКă НТЧă
GОrЦКЧТК.ăUХЭОrТШr,ăьЧăМОrМОЭКrОКăНТЧăНШЦОЧТЮăКЮăКЩ rЮЭăМШЧМОЩЭОХОăНОă
ЦЮЧМ ОЦШ ТШЧКХ ăsКЮăОПШrЭăОЦШ ТШЧКХăД7,ăЩ.378Ж,ăМКrОăЩresupun faptul
М ,ăьЧăШrРКЧТгК ТТ,ăКЧРКУКЭЮХЮТăТăsОăМОrОăs ăЦКЧТПОsЭОăХКăsОrЯТМТЮăЧЮЦКТă
КЧЮЦТЭОă ОЦШ ТТă КММОЩЭКЭОă şТă КМОКsЭКă ЩШКЭОă КЯОКă ТЦЩХТМК ТТă КsЮЩrКă
ЭШЧЮsЮХЮТăОЦШ ТШЧКХăРОЧОrКХăКХăКЧРКУКЭЮХЮТ.
ÎЧăЩrТЦОХОăЧШЭОăКХОăЮЧЮТăsЭЮНТЮăНОНТМКЭăЩrОгОЧЭ rТТăТsЭШrТОi cerceЭ -
rТХШrărОКХТгКЭОăЩОăЦКrРТЧОКăОбЩОrТОЧ ОТăКПОМЭТЯОăКăШКЦОЧТХШrăХКăХШМЮХăНОă
ЦЮЧМ ,ăАОТssăşТăBrТОПă(2001)ăЩЮЧМЭОКг ă М ăШrТМОăТЧМЮrsТЮЧОăьЧăХТЭОrК-
ЭЮrКă НОă sЩОМТКХТЭКЭОă ОsЭОă ЦКrМКЭ ă НОă ОЯТНОЧ Кă М ă sЭЮНТЮХă ОЦШ ТТХШră ьЧă
ШrРКЧТгК ТТăОsЭОăМЮăЩrТШrТЭКЭОăЮЧ sЭЮНТЮăКХăsКЭТsПКМ ТОТăХКăХШМЮХăНОăЦЮЧМ .
AsЭПОХ,ă sЭЮНТТХОă ЩrТЯТЧНă ЯТК Кă КПОМЭТЯ ă Кă КЧРКУК ТХШră КЮă ьЧМОЩЮЭă ьЧă
ЩsТСШХШРТКă ТЧНЮsЭrТКХ ă ьЧă КЧТТă ‘30.ă АОТssă şТă BrТОП vorbesc despre
ЩКrКНШбЮХăКМОsЭОТăНОМКНОăьЧăМОrМОЭКrОКăОбЩОrТОЧ ОТăКПОМЭТЯОăХКăХШМЮХăНОă
ЦЮЧМ ,ă rОЦКrМсЧНă МШОбТsЭОЧ Кă ЮЧОТă ТЧТ ТКХОă ЛШР ТТă ьЧă КЛШrНКrОКă
conceptual-ЦОЭШНШХШРТМ ăМЮăШărОsЭrсЧРОrОăЩrШРrОsТЯ ăКăЩОrsЩОМЭТЯОХШră
şТăЦОЭШНОХШrăКăsЮЛТОМЭЮХЮТăsКЭТsПКМ ТОТăХКăХШМЮХăНОăЦЮЧМ .
ArХТОă HШМСsМСТХНă Кă ПШsЭă ЩrТЦЮХă МОrМОЭ ЭШră МКrОă Кă sЭЮНТКЭă ьЧă ЦШНă
expliciЭă ЩrШЛХОЦКЭТМКă МШЧЭrШХЮХЮТă Эr ТrТХШră КПОМЭТЯОă ХКă ХШМЮХă НОă ЦЮЧМ ,ă
ЩЮЛХТМсЧНă ьЧă 1983ă rОгЮХЭКЭОХОă şТă МШЧМХЮгТТХОă sКХОă ьЧă ХЮМrКrОК devenit
МОКăЦКТăМТЭКЭ ăЩrТЯТЧНăЦЮЧМКăОЦШ ТШЧКХ :ă The Managed Heart – The
Commercialization of Human Feeling. Ea a fost cea care a propus
МШЧМОЩЭЮХă НОă ЦЮЧМ ă ОЦШ ТШЧКХ ,ă НОПТЧТЧНЮ-l ca fiind eforturile de
КЮЭШТЧНЮМОrОă sКЮă КЮЭШsЮЩrТЦКrОă Кă ЮЧШră Эr ТrТă КПОМЭТЯОă ьЧă sМШЩЮХă
ЦОЧ ТЧОrТТăЮЧОТăьЧП Тs rТăОбЭОrТШКrОăМКrОăs ăЩrШНЮМ ăКХЭШrăЩОrsШКЧОă(ьЧă
ЩrТЧМТЩКХă МХТОЧ ТХШr)ă Шă sЭКrОă НОă sЩТrТЭă КНОМЯКЭ .ă AЮЭШКrОКă Кă ЩrШЩЮsă
НТsЭТЧМ ТКăНТЧЭrОăУШМЮХăНОăsЮЩrКПК ăşТăУШМЮХăЩrШПЮЧН.ăCсЧНăКЧРКУК ТТăПКМă
УoМă НОă suprКПКţ ,ă ОТă ьЧМОКrМ ă s ă ЦШНТПТМОă НШКră КsЩОМЭОХОă ЯТгТЛТХОă КХОă
ОЦШ ТТХШră(ЦТЦТМ ,ăРОsЭТМ ,ăЩШsЭЮr ,ăЭШЧКХТЭКЭОКăЯШМТТ)ăЩОЧЭrЮăКăХОăКНЮМОă
ьЧăМШЧМШrНКЧ МЮărОРЮХТХОăШrРКЧТгК ТШЧКХО,ăьЧăЭТЦЩăМОăЭr ТrТХОăКПОМЭТЯОă
ТЧЭОrЧОăr ЦсЧăЧОsМСТЦЛКЭО.ă
CсЧНăЯШrЛОşЭОăНОăjocul profund activ,ăHШМСsМСТХНă(1983)ăsОărОПОr ă
ХКăПКЩЭЮХăМ ăТЧНТЯТгТТăьЧМОКrМ ăs -şТăЦШНТПТМОăЭr ТrТХОăКПОМЭТЯОăsЮЛТОМЭТЯОă
ЩОЧЭrЮă Кă sТЦ Тă МООКă МОă sОă МОrОă НОăХКă ОТ;ă ьЧă МКНrЮХă КМОsЭЮТăУШМă ЩrШПЮЧНă
КМЭТЯ,ă ТЧНТЯТгТТă ЭrОЛЮТОă s ă НОЩЮЧ ă ОПШrЭă ЩОЧЭrЮă К-şТă rОРХКă ЩrШЩrТТХОă
ОЦШ ТТ.ă ÎЧă КХЭОă МКгЮrТ,ă КЧРКУК ТТă ЩШЭă sТЦ Тă КЮЭШЦКЭă ОЦШ ТКă МОrЮЭ ă НОă
50
ЩШХТЭТМКăШrРКЧТгК ТШЧКХ ă– este vorba despre jocul profund pasiv. Una
dintrОă ТНОТХОă МОЧЭrКХОă КХОă ХЮМr rТТă ХЮТă HШМСsМСТХНă Дapud 2Жă ОsЭОă М ă
ЦКЧКРОЦОЧЭЮХă ОЦШ ТТХШră sШХТМТЭ ă ОПШrЭ.ă LЮМrКrОКă Т-Кă ТЧПХЮОЧ КЭă ЩОă
МОrМОЭ ЭШrТă şТă ЩОă ЩЮЛХТМă s ă МШЧşЭТОЧЭТгОгОă ПКЩЭЮХă М ă РОsЭТШЧКrОКă
ОЦШ ТТХШră ьЧă МШЧЭОбЭЮХă ЦЮЧМТТă ЩШКЭОă КЯОКă ОПОМЭОă ЧОРКЭТЯОă КsЮЩra
КЧРКУК ТХШr. Referindu-ne la ЧОЩХ МОrОКă rОsТЦ ТЭ ă şТă ОПШrЭЮХă ЧОМОsКră ьЧă
ЦОЧ ТЧОrОКă ЮЧОТă КЭТЭЮНТЧТă ЩШгТЭТЯОă ьЧă МКНrЮХă ТЧЭОrКМ ТЮЧТХШră МЮă МХТОЧ Тă
dificili, HochsМСТХНăКăЩrШЩЮsăТЧЯОsЭТРКrОКărОХК ТОТăНТЧЭrОăsШХТМТЭ rТХОăНОă
ОбЩrТЦКrОăşТăРОsЭТШЧКrОăКăОЦШ ТТХor pe parcursul КМЭТЯТЭ ТТăНОăЦЮЧМ ăşТă
burnout-ЮХăşТăsЭrОsЮХăШМЮЩК ТШЧКХăД2Ж.
AsСПШrЭСă şТă HЮЦЩСrОвă Д2Жă КЮă НОПТЧТЭă sШХТМТЭ rТХОă НОă РОsЭТШЧКrОă Кă
ОЦШ ТТХШrăьЧăКМЭТЯТЭКЭОКăНОăЦЮЧМ ăНrОЩЭă,,КМ ТЮЧОКăНОăОбЩrТЦКrОăКăЮЧШră
ОЦШ ТТă МШЧsТНОrКЭОă КНОМЯКЭОă НОă М ЭrОă ШrРКЧТгК ТО,ă ьЧă sМШЩЮХă КЧРКУ rТТă
ьЧЭr-Шă ПШrЦ ă НОă ЦКЧКРОЦОЧЭă КХă ТЦЩrОsТОТ”.ă ÎЧă МШЦЩКrК ТОă МЮă ЩОrs-
ЩОМЭТЯКă ЩrШЩЮs ă НОă HШМСsМСТХН,ă AsСПШrЭСă şТă HЮЦЩСrОвă ЦКЧТПОsЭ ă ЮЧă
ТЧЭОrОsăЦКТăЦКrОăЩОЧЭrЮăОЦШ ТТХОăЦЮЧМТТăМКăşТăМШЦЩШrЭКЦОЧЭăШЛsОrva-
ЛТХăНОМсЭăМКăЦКЧКРОЦОЧЭăКХăsОЧЭТЦОЧЭОХШr.ăAsСПШrЭСăşТăHЮЦЩСrОвăД2Жă
КЮă КМШrНКЭă Шă КЭОЧ ТОă ЦКТă sМ гЮЭ ă ЦКЧКРОЦОЧЭЮХЮТă ТЧЭОrЧă КХă ОЦШ ТТХШră
ЩrТЧă rОРХКrОКă НОă sЮЩrКПК ă şТă rОРХКrОКă НОă ЩrШПЮЧгТЦО,ă ЩrШЩЮЧсЧНă ьn
sМСТЦЛăШăКrТОăХКrР ăНОăПКМЭШrТăМКrОăКПОМЭОКг ăОбЩrТЦКrОКăОЦШ ТШЧКХ ăКă
КЧРКУК ТХШr.ă ÎЧă ЩХЮs,ă КЮЭШrТТă КrРЮЦОЧЭОКг ă М ă ОЦШ ТТХОă ХКă ХШМЮХă НОă
ЦЮЧМ ăЧЮăsШХТМТЭ ăьЧăЦШНăЧОМОsКrăЮЧăОПШrЭăМШЧşЭТОЧЭ,ăsЮРОrсЧНăМСТКrăМ ă
rОРХКrОКă НОă sЮЩrКПК ă şТă rОРХКrОКă НОă ЩrШПЮЧгТЦОă ЩШЭă НОЯОЧТă ЦКТă
НОРrКЛ ărЮЭТЧТОrО,ăНОsП şЮrКЭОăП r ăОПШrЭ,ăНОМсЭăsЮrsОăНОăsЭrОs.
O alЭ ăЩОrsЩОМЭТЯ ăНОăКЛШrНКrОăОsЭОăЩrШЩЮs ăНОăMШrrТsăşТăFОХНЦКЧă
Д2Ж,ă МКrОă КЮă НОПТЧТЭă sШХТМТЭ rТХОă НОă РОsЭТШЧКrОă Кă ОЦШ ТТХШră ьЧă МКНrЮХă
ЦЮЧМТТă НrОЩЭă ,,ОПШrЭЮХ,ă ЩХКЧТПТМКrОКă şТă МШЧЭrШХЮХă ЧОМОsКră ЩОЧЭrЮă ОбЩrТ-
marОКă ОЦШ ТТХШră МШЧsТНОrКЭОă НОгТrКЛТХОă ХКă ЧТЯОХă ШrРКЧТгК ТШЧКХă ьЧă
ЭТЦЩЮХăТЧЭОrКМ ТЮЧТХШrăТЧЭОrЩОrsШЧКХО”.ăAМОКsЭ ăНОПТЧТ ТОăОsЭОăНКЭ ăНТЧЭr-
ШăЩОrsЩОМЭТЯ ăТЧЭОrКМ ТШЧТsЭ ,ă ьЧăМКНrЮХăМ rОТКăОЦШ ТТХОăsЮЧЭăОбЩrТЦКЭОă
ьЧă ЦОНТЮХă sШМТКХă şТă sЮЧЭă ЩКr ТКХă НОЭОrЦТЧКЭОă НОă КМОsЭК.ă AМОКsЭ ă
ЩОrsЩОМЭТЯ ă ОsЭОă sТЦТХКr ă ЩОrsЩОМtivelor propuse de Hochschild,
AsСПШrЭСăşТăHЮЦЩСrОвăД2ЖăЩrТЧărОМЮЧШКşЭОrОКăПКЩЭЮХЮТăМ ăОЦШ ТТХОăЩШЭă
ПТă ЦШНТПТМКЭОă şТă МШЧЭrШХКЭОă НОă М ЭrОă ТЧНТЯТН,ă МШЧЭОбЭЮХă sШМТКХă ПТТЧНă МОХă
МКrОăНОЭОrЦТЧ ăКЩКrТ ТКăКМОsЭШrК.ă
UЧăКХЭăЦШНОХăМХКsТМăКХăЦЮЧМТТăОЦШ ТШЧКХОăОsЭОăМОl propus de Kruml
şТăGОННОsăД5Ж.ăEТăsЮs ТЧăМ ăНТЦОЧsТЮЧТХОăНОПТЧТЭШrТТăКХОăЦЮЧМТТăОЦШ ТШ-
ЧКХОă sЮЧЭă НТsШЧКЧ Кă ОЦШ ТШЧКХ ă şТă ОПШrЭЮХă ОЦШ ТШЧКХ.ă DТsШЧКЧ Кă
51
ОЦШ ТШЧКХ ărОЩrОгТЧЭ ăРrКНЮХăьЧăМКrОăЭr ТrТХОăКПОМЭТЯОăКХОăКЧРКУК ТХШrăsОă
ЩШЭrТЯОsМă ОбЩrОsТТХШră ОЦШ ТШЧКХОă КПТşКЭО;ă КМОКsЭ ă НТЦОЧsТЮЧОă ЩХКsОКг ă
МШЧМОЩЭОХОăНОăУШМăНОăsЮЩrКПК ăşТăУШМăЩrШПЮЧНăЩКsТЯăХКăМКЩОЭОХОăШЩЮsОă
КХОăЮЧЮТăМШЧЭТЧЮЮЦ.ăEПШrЭЮХăОЦШ ТШЧКХărОЩrОгТЧЭ ăьЧМОrМ rТХОăКМЭТЯОăКХОă
КЧРКУК ТХШră НОă К-şТă sМСТЦЛКă Эr ТrТХОă sЮЛТОМЭТЯО;ă КМОКsЭ ă НТЦОЧsТЮЧОă
poate ПТăОМСТЯКХКЭ ăМЮăУШМЮХăЩrШПЮЧНăКМЭТЯ.ă
ÎЧМОrМсЧНăШăКЛШrНКrОăsТЧЭОЭТМ ,ăГКЩП,ăVШРЭ,ăSОТПОrЭ,ăMОrЭТЧТăşТăIsТМă
Д7ЖăМШЧsТНОr ăМ ăОбТsЭ ăМсЭОЯКăМКrКМЭОrТsЭТМТăЩrТЧМТЩКХОăКХОăЦЮЧМТТăОЦШ-
ТШЧКХО:ăК)ărОЩrОгТЧЭ ăШăМШЦЩШЧОЧЭ ăТЦЩШrЭКЧЭ ăКăЩШsЭЮrТХШrăМКrОăТЦЩХТ-
М ă ТЧЭОrКМ ТЮЧТă НТrОМЭОă МЮă МХТОЧ ТТ/ЛОЧОПТМТКrТТ;ă Л)ă ОЦШ ТТХОă sЮЧЭă КПТşКЭОă
ЩОЧЭrЮăКăТЧПХЮОЧ КăКЭТЭЮНТЧТХОăşТăМШЦЩШrЭКЦОЧЭЮХăМХТОЧ Тlor/beneficiari-
ХШr,ăНОăШЛТМОТăЩrТЧăТЧПХЮОЧ КrОКăsЭ rТТăХШrăКПОМЭТЯО;ăМ)ăКПТşКrОКăОЦШ ТТХШră
resЩОМЭ ă КЧЮЦТЭОă rОРЮХТ,ă rОРЮХТă МОă ЩШЭă ПТă ЦКТă ЦЮХЭă sКЮă ЦКТă ЩЮ ТЧă
explicite.
ÎЧăЩrОгОЧЭ,ăМОrМОЭ rТХОăКsЮЩrКăОЦШ ТТХШrăьЧăЦОНТЮХăШrРКЧТгК ТШЧКХăТКЮă
ЭrОТăПШrЦОăЩrТЧМТЩКХО:ăМОrМОЭ rТăКsЮЩrКăКПОМЭТЯТЭ ТТăЩШгТЭТЯОăşТăЧОРКЭТЯОă
МКăЯКrТКЛТХОăМОăЦШНОrОКг ărОХК ТКăНТЧЭrОăsЭrОsШrТТăНТЧăЦОНТЮХăШrРКЧiza-
ТШЧКХăşТăКЭТЭЮНТЧТХОăşТăМШЦЩШrЭКЦОЧЭЮХăКЧРКУК ТХШr,ăМОrМОЭ rТăКsЮЩrКăsЭ -
riХШrăОЦШ ТШЧКХОăşТăКăМШЦЩШrЭКЦОЧЭОХШrăЩОăМКrОăКМОsЭОКăХОăНОМlanşОКг ,ă
şТăМОrМОЭ rТăКsЮЩrКăЦШНЮХЮТăьЧăМКrОăОЦШ ТТХОăsЮЧЭăОбЩrТЦКЭОăşТărОРlate
ЩОЧЭrЮăКăr sЩЮЧНОăsШХТМТЭ rТХШr ШrРКЧТгК ТШЧКХО.ăCЮЧШКşЭОrОКăНТnamicii
НТПОrТЭОХШră ЭТЩЮrТă НОă ОЦШ ТТă ОsЭОă НОШsОЛТЭă НОă rОХОЯКЧЭ ă ХКă ЧТЯОХă ШrРК-
ЧТгК ТШЧКХ,ă МШЧЭrТЛЮТЧНă ХКă РСТНКrОКă РОsЭТШЧ rТТă МШЧsОМТЧ ОХШrăЧШМТЯОă şТă
benefice ale acestora atсЭăХКăЧТЯОХăТЧНТЯТНЮКХăМсЭăşТăШrРКЧТгК ТШЧКХăД4].
Referinţe:
1. ASHFORTH, B.E., HUMPHREY, R.H. Emotional labor in service roles:
The influence of identity. In: Academy of Management Review, 1993,
nr.18 (1), p.88-115.
2. GRANDEY, A.A. Emotion regulation in the workplace: A new way to
conceptualize amotional labor. In: Journal of Occupational Health
Psychology, 2000, nr.5 (1), p.59-100.
3. HOCHSCHILD, A. Emotion Work, Feeling Rules, and Social Structure.
In: American Journal of Sociology, 1979, nr.85, p.551-575.
4. LAZARUS, R. Cohen-Charash, Y. Discrete emotions in organizational
life. In R.L. Payne, C. Cooper (coord.), Emotions at Work. Theory,
Research and Applications for Management, Wiley & Sons Ltd., 2001,
p.45-81.
5. KRUML, S.M., & GEDDES, D. Exploring the dimensions of emotional
labor. In: Management Communication Quarterly, 2000, nr.14, 1, p.8-49.

52
6. ZAPF, D. Emotion Work and Psychological Well-Being. In: A Review of
the Literature and Some Conceptual Considerations, in Human Resource
Management Review, 2002, nr.12, p.237-268.
7. ZAPF, D., VOGT, C., SEIFERT, C., MERTINI, H., ISIC, A. Emotion
Work as a source of Stress: The Concept and Development of an
Instrument. In: European Journal of Work and Organizational
Psychology, 1999, nr.8(3), p.371-400.

CERCETARILE STIINTIFICE ALE EXPERIMENTELOR


ÎNăDOMENIULăPSIHODIAGNOZEI VIZUALE

Galina CULICOVSCHI

ÎЧă ЩrОгОЧЭ,ă ЭОЦКЭТМК psihodiagnozei vizuale (ьЧă МШЧЭТЧЮКrОă PDV)


ОsЭОăЩrШПЮЧНăОбКЦТЧКЭ ,ăКММОЧЭЮХăПТТЧНăЩЮsăЩО studiul caracteristicilor
individual-psihologice şТăНОЭОrЦТЧКrОКărОПХОМЭ rТТăХШrăьЧăМШЦЩШЧОЧЭОХОă
externe ale aspectului uman. ÎЧăХТЭОrКЭЮrКăşЭТТЧ ТПТМ ăНОăsЩОМТКХТЭКЭОăОsЭОă
КМЮЦЮХКЭă ЦКЭОrТКХă ПКМЭШХШРТМă şТă Обperimental cu privire la formarea
ОХШМЯОЧЭ ăКăЩШrЭrОЭЮХЮТăЩsТСШХШРТМăКХăЩОrsШЧКХТЭ ТТăьЧăЛКгКăОХОЦОЧЭОХШră
ОбЭОrТШrЮХЮТă şТă НТКРЧШsЭТМКrОКă ОХОЦОЧЭОХШră sЭrЮМЭЮrКХОă (ОЦШ ТТă şТă
ОбЩrОsТТăПКМТКХО,ăЦТЦТМ ,ăРОsЭЮrТ,ăМШЧsЭТЭЮ ТОăПТгТМ ,ăМШЦЩШrЭКЦОЧЭăОЭМ.),ă
pentru a Щ ЭrЮЧНОăьЧăТЧЭОrТШrЮХăМШЧ ТЧЮЭЮХЮТăЩsТСШХШРТМăКХăТЧНТЯТНЮХЮТ.
PrШЛХОЦКă PDVă Кă ПШsЭă ОХЮМТНКЭ ă ьЧă ХЮМr rТХОă ХЮТă P.EФЦКЧă Д2Ж,ă
А.FrТОsОЧă Д13Ж,ă A.ă şТă B.PТгШЯă Д4Ж,ă A.MОРrКЛвКЧ,ă A.KОЧНШЧă Д3Ж,ă
V.Labunskaia [8], G.E. Kreidlin, E.A. Petrova [11] ş.К.
Astfel, porniЧНăНОăХКăТНООКăЮЧТЯОrsКХТЭ ТТăОЦШ ТТХШr,ăьЧМ ăьЧăКЧТТă60,
P.EФЦКЧăД2ЖăКăМОrМОЭКЭăЦШНКХТЭКЭОКăНОăОбЩrТЦКrОăКăОЦШ ТТХШrăşТăКЩЭТЭЮ-
diЧТХОăНОăКăХОărОМЮЧШК ЭОăНОăМ ЭrОăЩШЩЮХК ТКăЭrТЛЮХЮТă,,ПШrОăPКЩЮК”ăНТЧă
NШЮКă GЮТЧОО,ă МКrОă ХШМЮТКЮă ТгШХКЭă НОă МТЯТХТгК ТОă şТă КХte triburi. Cerce-
Э rТХОă sКХОă КЮă МШЧПТrЦКЭă МШЧЯТЧРОrОКă ХЮТă DКrаТЧă М ă expresiile faciale
sunt universale.
ÎЧă МКrЭОКă sКă ,,Darwin and Facial Expression: A Century of Re-
sОКrМСă ТЧă RОvТОа”ă (2006), КЮЭШrЮХă НОsМrТОă КЦ ЧЮЧ ТЭă experimentul,
МКrОăКăНЮrКЭăЦЮХ ТăКЧТ. Ulterior, axсndu-sОăЩОărОгЮХЭКЭОХОă ТăМШЧМХЮгТТХОă
cerМОЭ rТХШr, ьЦЩrОЮЧ ăМЮăU.V.ăFrТОsОЧ,ăЩОЧЭrЮăЩrТЦКăНКЭ ,ăКăНОгЯШХЭКЭă
ЮЧăТЧsЭrЮЦОЧЭăЮЧТМăТЧЭОРrКЭăНОăЦ sЮrКrОăШЛТОМЭТЯ ăКăЦТ М rТХШrăПКМТКХО,ă
bazat pe vizualizare – ,,SТsЭОЦЮХă НОă МШНКrОă Кă ЦТ М rТХШră ПКМТКХО”ă
(FACS),ăМКrОăКăЩrТЦТЭărОМЮЧШК ЭОrОăХКăЧТЯОХăЦШЧНТКХ.

53

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

S-ar putea să vă placă și