Sunteți pe pagina 1din 14

F O R M A R E A C A PA C I T Ă Ț I I D E A D A P TA R E

EMOȚIONALĂ ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII


PROFESIONALE A CADRELOR DIDACTICE
D E B U TA N T E Î N Î N V Ă Ț Ă M Â N T U L P R I M A R

Conducător ştiinţific:
Corina Zagaievschi, dr., conf. univ Masterand:

Rica Cristina Iuliana


ACTUALITATEA TEMEI DE CERCETARE
Adaptarea are un rol esențial pentru a pune în operă ce
știm, pentru a ne realiza obiectivele propuse. Adaptarea
emoțională constiuie suportul laturii cognitive pentru
realizarea succesului profesional și în viața personală.

MOTIVAREA ALEGERII TEMEI


Am ales această temă deoarece am dorit să ne
documentăm cu privire la:
-adaptarea emoțională și dezvoltarea competențelor
emoționale ale cadrelor didactice debutante pentru a face față
provocărilor pe care le au în desfășurarea activității;
-legătura dintre adaptarea emoțională în contextual
integrării profesionale a cadrelor didactice debutante și
succesul profesional.
PROBLEMA CERCETĂRII
Sporirea capacității de adaptare emoțională a cadrelor didactice
debutante,pentru o integrare profesională de succes.
SCOPUL
Elaborarea și prezentarea unui program de activități privind formarea
capacității de adaptare emoțională a cadrelor didactice debutante.
OBIECTIVELE CERCETĂRII:
1. Prezentarea reperelor teoretice actuale privind capacitatea de adaptare
emoțională și integrare profesională a cadrelor didactice;
2. Determinarea problematicii afective a cadrelor didactice din învățământul
primar;
3. Analiza datelor experimentului de constatare a nivelului capacității de adaptare
emoțională a cadrelor didactice în contextul integrării profesionale;
4. Elaborarea Programului de activități privind formarea capacității de adaptare
emoțională a cadrelor didactice debutante în învățământul primar;
5. Prezentarea concluziilor și a recomandărilor.
METODE ȘI TEHNICI
Pentru realizarea cercetarii au fost aplicate urmatoarele metode: teoretice,
empirice și interpretative.

LUCRĂRI CARE AU STAT LA BAZA CERCETĂRII


Cojocaru-Borozan M, Metodologia cercetării culturii emoționale. Chișinău:
UPS”Ion Creangă”
Ezechil L. Comunicarea educaţională în context şcolar. Bucureşti, Editura
Didactică și Pedagogică, 2002
Goleman, D. Inteligența emoțională (Ediția.3). (G. Arsene, Ed., & I. –
M.Nistor, Trad.) București Editura Curtea Veche Publishing, 2008.
Verza F. E. Afectivitate şi comunicare, , Bucureşti Editura Fundaţiei
Humanitas, , 2004.
STRUCTURA ȘI VOLUMUL LUCRĂRII:
Capitolul 1 Repere teoretice ale studiului de adaptare emoțională în
contextul integrării profesionale prezintă:
-considerațiile teoretice referitoare la capacitatea de adaptare emoțională
-contextul integrării profesionale
-problematica afectivă a cadrelor didactice în contextul integrării
profesionale
Capitolul 2 Cercetarea experimentală prezintă:
-studiul experimental constatativ al nivelului de adaptare emoțională a
cadrelor didactice
-programul de activități pentru formarea capacității de adaptare
emoțională a cadrelor didactice debutante din învățământul primar
CONCLUZII PRIMUL CAPITOL:

Din informațiile prezentate în primul capitol rezultă că adaptarea


emoțională contribuie la menținerea echilibrului emoțional interior
iar aceasta este importantă deoarece nu îți îmbunătățește doar
viața
ta,ci și a oamenilor din jurul nostru fiind o condiție a succesului în
viață iar pentru integrarea profesională a cadrelor didactice un rol
important îl are adaptarea emoțională.
Capitolul 2 începe cu Experimentul constatativ

În cadrul experimentului de constatare a nivelului de adaptare a cadrelor


didactice am aplicat Testul pentru aprecierea nivelului de adaptare
emoțională.
Prin itermediul acestui experiment am dorit să cercetăm dacă cadrele
didactice debutante au dezvoltate competențele emoționale pentru a face
față provocărilor deoarece, în această etapă de început întâmpină
dificultăți și rezistentă în activitatea lor didactică.
Prezenta cercetare s-a efectuat pe un lot format din 18 cadre debutante,
din cadrul Școlii Gimnaziale nr.1, din Localitatea Ciorogârla, Județul
Ilfov, România.
Tabelul 2.1. Rezultatele experimentului de
constatare

Nivel peste
Niveluri Nivel scăzut Nivel mediu Nivel ridicat
mediu

  nr. % nr. % nr. % nr. %


Număr
cadre 22.22 38.89 27.78 11.11
4 7 5 2
didactice % % % %
%
Figura 2.1. Nivelul adaptării emoționale a cadrelor didactice
debutante
8

7
7

5
5

4
4
Nivelul adaptării emoţionale a profesorilor

2
2

0
scăzut mediu peste mediu ridicat
Analiza rezultatelor cercetării a scos în evidență următoarele valori:
Nivel scăzut:neimplicare, neîncrederea în forțele proprii, neasumarea
răspunderii,intoleranţă şi lipsă de cooperare, dificultăți în asumarea
responsabilităților.
Nivelul mediu și peste mediu prezintă un disconfort emoțional în raport
cu sine,tendința de evadare din realitatea vieții sociale, evitarea sau fuga
situațiilor problematice.
Nivelul ridicat se caracterizează prin adaptabilitate, maturitate
emoțională, prin lipsa anxietății și a rigidității, dar și prin sociabilitate,
prezența calităților de lider,comportament organizat.
Prin itermediul acestui experiment am dorit să cercetăm dacă cadrele
didactice debutante au dezvoltate competențele emoționale pentru a face
față provocărilor deoarece, în această etapă de început întâmpină dificultăți
și rezistentă în activitatea lor didactică.
Program de activități pentru formarea capacității de adaptare emoțională a
cadrelor didactice debutante din învățământul primar
Se propune un program format din 3 ședințe de training
Ședința 1
Scopul acomodarea sau familiarizarea cu problematica stabilității
emoționale, dar și cu caracteristicile sale funcționale și comportamentele ei,
rolul stabilității emoționale în activitatea profesională
Ședința 2
Scopul exersarea aotoexprimării prin mijloace nonverbale, dezvoltarea
relatiilor de grup.
Ședința 3
Scopul autocunoașterea, cugetarea asupra propriului comportament
emoțional
Scopul acestui program de activități este de a dezvolta
competențele emoționale ale cadrelor didactice debutante.
Creșterea adaptării emoționale are rezultate pozitive asupra
reducerii epuizării emoționale, a rezistenței stresului profesional, a
controlului emoțional.
Adaptarea emoțională se află în legătură
strânsă cu unele particularități ale personalițății cadrelor didactice
si de aceea considerăm că rezultatele obținute pot fi amplificate și
consolidate în timp.
CONCLUZII
1. Adaptarea emoțională reprezintă o condiție de bază a succesului
profesional în particular și a succesului în viață în general. Latura
emoțională a personalității este suport pentru latura cognitivă, în cazul
în care nivelul adaptării emoționale este scăzut nu pot fi transmise
către elevi cunoștințele la cel mai înalt nivel academic, constituind o
slăbiciune în etalarea posibilităților cognitive.

2.Un cadru didactic stabil emoțional este capabil să înfrunte, să depășească


situații stresante și nu evită greutățile pe care le întămpină.
3.Nivelul confortului emoțional al cadrelor didactice se transmite de obicei și
elevilor, iar ei vin cu plăcere la școală, drept urmare crește randamentul și succesul
școlar.

4.Pentru a concluziona, dacă cadrele didactice debutante dispun de capacități


specifice unui nivel ridicat de adaptare emoțională, atunci comunicarea dintre el și
elev este realizată cu eficiență, scopul învățării a fost înțeles, ceea ce sporește
creșterea și menținerea motivației elevilor de a participa activ în procesul de
predare-învățare, așadar de a învăța, fapt care duce la dezvoltarea, creșterea și
eficiența performanțelor școlare

S-ar putea să vă placă și