Sunteți pe pagina 1din 7

DATA:

TEST PENTRU EXAMEN TEST NR. 0 0 0 02


la disciplina Tehnici și Tehnologii de Guvernare
Electronică
1. Care sunt obiectivele principale ale 7. Care etapă din ciclul de viață a servi-
guvernării electronice? ciului electronic include dezvoltarea soluției
1. servicii publice electronice de calitate tehnice?
2. procese de lucru interne performante 1. prestarea serviciului
3. participarea cetățenilor în procesul de- 2. scoaterea din uz
cizional 3. conceptul serviciului electronic
4. toate opțiunile 4. implementarea serviciului electronic

2. Câte etape sunt în ciclul de viață 8. Ce presupune testarea funcțională a


al unui serviciu public electronic? serviciului electronic?
1. 2 1. testarea disponibilității SI
2. 3 2. testarea functionalităților SI
3. 5 3. testarea performanței SI
4. 8 4. Toate opțiunile

3. Ce semnifică dezvoltarea continuă a 9. Ce presupune desfășurarea SI?


unui serviciu electronic 1. instalarea soluției tehnice pe platforma de
1. scoaterea din uz a serviciului producție
2. identificarea, proiectarea și implementarea 2. scoatera din uz a SI
funcționalităților noi 3. schimbarea accesului la SI
3. utilizarea platilor electronice 4. Toate opțiunile
4. utilizarea semnăturii electronice în serviciu
10. La ce etapă se efectuează activitatea
4. Care din următoarele opțiuni reprez- de proiectare a SI?
intă criteriu de identificare a serviciilor 1. scoaterea din uz
electronice? 2. prestarea serviciului
1. Necesitate identificată de cetățeni sau de 3. testarea disponibilității SI
mediul de afaceri 4. nici una din opțiuni
2. Necesitate identificată de stat
3. Prioritate externă a statului
4. Toate opțiunile 11. Care cerințe sunt considerate cerințe
funcționale?
1. cerințele ce țin de funcționalitatea SI
5. Ce aspecte sunt descrise în concep- 2. cerințele ce țin de disponibilitatea SI
tul serviciului public electronic? 3. cerințele ce țin de desfășurarea SI
1. funcționale 4. Toate opțiunile
2. juridice
3. financiare
12. Care din următoarele grupuri de cer-
4. Toate opțiunile ințe sunt considerate cerințe non-funcțion-
ale?
6. Care etapă din ciclul de viață a ser- 1. cerințele ce țin de funcționalitatea SI
viciului electronic include lansarea în pro- 2. cerințele ce țin de disponibilitatea SI
ducție? 3. cerințele ce țin de plățile electronice
1. conceptul serviciului electronic 4. Toate opțiunile
2. implementarea serviciului electronic
3. scoaterea din uz
13. La ce etapă este necesară asigurarea
4. prestarea serviciului suportului pentru utilizatorii serviciului?
1. scoaterea din uz a serviciului electronic
2. identificarea serviciului electronic
3. prestarea serviciului electronic
4. implementarea serviciului electronic
14. La ce etapă este necesară 21. Care din următoarele informații nu se
monitoriza- rea parametrilor de funcționare găsește pe portalul serviciilor publice?
a serviciului electronic? 1. descrierea serviciilor
1. identificarea serviciului electronic 2. costul serviciilor
2. prestarea serviciului electronic 3. cine a accesat serviciile
3. scoaterea din uz a serviciului electronic 4. adresa prestatorului
4. implementarea serviciului electronic
22. Cine publică informația despre ser-
15. Care din următorii parametri sunt viciile publice pe portalul serviciilor?
monitorizați pe parcursul funcționării 1. cetățenii
servi- ciului electronic? 2. mediul de afaceri
1. Numărul de tranzacții electronice într-un 3. Ministerul Afacerilor Interne
interval de timp 4. autoritățile prestatoare de servicii
2. numărul de utilizatori într-un interval de
timp
3. timpul mediu de procesare a unei tran- 23. În care din nivelele arhitecturale se
zacții păstrează datele sistemelor informaționale?
4. Toate opțiunile 1. Service Layer
2. Business Logic
3. Data Layer
16. În ce se exprimă maturitatea
unui serviciu electronic? 4. Data Access Layer
1. În procente
2. în nivele de maturitate 24. Care din următoarele nivele arhi-
3. în octeți tecturale este accesat de către utilizatorii
4. în numărul de tranzacții finali?
1. Service Layer
2. User interface
17. De ce este necesară re-ingineria 3. Data Access Layer
ser- viciilor?
4. Business Logic
1. pentru că se cer funcționalități noi
2. urmare a schimbărilor în legislație
3. pentru a asigura o calitate mai înaltă ser- 25. Care din următoarele nivele arhitec-
viciilor turale este utilizat pentru interconectarea
4. Toate opțiunile sistemelor informaționale?
1. Business Logic
2. Data Access Layer
18. Ce presupune analiza TO BE în 3. User Interface
con- textul re-ingineriei serviciilor
electronice? 4. Service Layer
1. studiul modelului actual de operare a ser-
viciului 26. Care din următoarele nivele arhitec-
2. descrierea modelului nou dorit în operarea turale vor fi afectate la înlocuirea SGBD în
serviciului arhitectura multi-nivel?
3. tranziția la un alt serviciu 1. Business Logic
4. nici una din opțiuni 2. Business Logic și Service Layer
3. Service Layer
19. Ce presupune activitatea de 4. Data Access Layer și Data Layer
planifi- care a tranziției în contextul
reingineriei? 27. Care din următoarele afirmații sunt
1. planificarea trecerii de la AS IS la TO BE adevărate în arhitectura multinivel?
2. planificarea trecerii de la TO BE la AS IS 1. nu poate fi implementată în practică
3. identificarea serviciului electronic 2. simplifică mentenanța și extinderea SI
4. Toate opțiunile 3. asigură implicit o performanță înaltă
4. este mai slab securizată
20. Cine sunt utilizatorii serviciilor 28. Ce oferă 2. costuri reduse la
elec- tronice? urmarea licențiere
principiilor SOLID 3. calitate înaltă
1. cetățenii în proiectarea soluțiilor tehnice
2. mediul de afaceri soluțiilor 4. asigură cadru
3. statul iformatice? juridic pentru
4. Toate opțiunile servicii
1. ridicarea calificării
personalului tehnic
29. Care din mai dificil de 35. Care tip de
principiile SOLID falsificat semnătură 39. Care este
prescrie ca fiecare electronică pericolul
modul să 34. Ce semnifică presupune divulgării cheii
implementeze o semnatarul utilizarea publice?
singură documentu- lui dispozitivelor
securi- zate de 1. poate compromite
responsabilitate? electronic? semnăturile aplicate
creare a
1. SRP 1. dispozitivul cu semnăturii? în
2. DIP care s-a aplicat trecut
semnătura 1. hardware 2. poate provoca
3. OCP
electronică 2. avansată necalificată pagube bănești
4. LSP 3. avansată calificată
2. certificatul 3. poate fi furată
electronic 4. simplă identitatea
30. Care din 3. persoana, care a persoanei
serviciile semnat 4. nu există nici un
enumerate nu documentul 36. Care cheie pericol
este electronic trebuie
serviciu de 4. persoana, cărui îi păstrată în 40. Care este
platformă? este destinat secret? pericolul
documen- tul divulgării cheii
1. MPass 1. cheia privată
2. MPay 2. cheia publică private?
3. e-Cazier 3. cheia personală 1. pot fi anulate toate
4. MSign 4. nici una din opțiuni semnăturile create
anterior
31. Care serviciu 2. pot fi efectuate
guvernamental 37. Care este tranzacții
oferă posibilitatea legătura dintre nedorite în nu-
semnării cheia pub- lică și mele
electronice a cea privată? titularului
conținu- tului? semnăturii
1. suma cheilor este 3. pot fi provocate
1. MPay egală cu zero pierderi de date
2. MSign 2. cheile sunt 4. nu există nici un
3. MConnect interdependente pericol
4. MCloud
3. lungimea cheilor
este egală 41. Care
32. Care din opțiune de
următoarele 4. nu există legătură semnătură
servicii nu inte- electron- ică
grează semnătura 38. Care este utilizează
mobilă? numărul maxim capacitățile
de perechi de chei telefoanelor mo-
1. MPass permis pentru o bile?
2. MConnect persoană?
3. MSign 1. semnătura windows
4. Toate opțiunile 1. 1 2. semnătura mobilă
2. 2 3. semnătura asimetrică
3 4. Toate opțiunile
33. Care din .
următoarele
afirmații nu este n
adevărată în raport e
cu documentul l
electron- ic? i
1. trebuie m
insoțit de o i
copie pe t
suport de a
hârtie t
2. poate fi semnat de
mai multe 4
persoane .
3. este ușor
transportabil 5
4. fiind semnat, este
42. Care tip de 47. Care din documentelor
fișiere trebuie următoarele juridice
transmise unui caracteristici 4. nici una din opțiuni
centru de sunt proprii
certificare pentru datelor
a obține guvernamentale
certificatul cheii de- schise?
publice?
1. pot fi procesate
1. pfx automatizat
2. cer 2. nu conțin date cu
3. csr caracter personal
4. key 3. sunt date primare și
nu agregate
43. Care din 4. Toate opțiunile
modalitățile de
plată nu sunt 48. Ce este
suportate de platforma
serviciul MPay? MCloud?
1. cardul bancar 1. soluție pentru
2. internet banking dezvoltarea
3. Bitcoin aplicațiilor
4. numerar 2. limbaj de
programare
44. Care din 3. mediu pentru
următoarele sunt găzduirea
nivele de eficientă a sistem-
interoperabilitate elor
? informaționale
ale statului
1. semantică 4. Platformă pentru
2. financiară date meteo
3. logică
4. Toate opțiunile 49. Ce fel de
echipamente
45. Ce conține trebuie proc-
catalogul urate pentru ca o
organizație să-și
semantic? găz- duiască
1. servicii sistemele sale
electronice informaționale în
2. seturi de date MCloud?
publice 1. discuri magnetice
3. active semantice 2. echipamente de
4. certificate imprimare
electronice 3. echipamente de
telecomunicații
46. Ce 4. nu este nevoie de
avantaje oferă echipamente
adaptarea datelor
în procesul de 50. Ce
schimb de date? reprezintă
1. integrare rapidă a autentificarea în
SI siste- mele
informaționale?
2. reducerea
costurilor de 1. verificarea
integrare identității
3. optimizarea utilizatorului
procesului de 2. verificarea
schimb de date legalității
4. Toate opțiunile accesului la
infor- mație
3. verificarea
legalității