Sunteți pe pagina 1din 1

MODEL

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi ________________ în localitatea ___________________________

S.C./R.A. _________________________________________, cu sediul social în


_____________________________________________________________, are un număr total
de _____ salariaţi, încadraţi în baza unor contracte individuale de muncă.
Forma de capital social este: de stat sau privat, român sau străin/mixt (rămâne ce
corespunde realităţii, celelalte se barează).
Obiectul principal de activitate al S.C./R.A. este ________________________________
____________________________________________________________________________ .
Şedinţa se declară deschisă.
La şedinţă participă _______ salariaţi, îndeplinindu-se dispoziţia din Legea nr. 130/1996,
privind contractul colectiv de muncă, republicată în mai1998, care arată că la alegerea
reprezentanţilor salariaţilor vor participa cel puţin jumătate plus unu din numărul total al
salariaţilor.
Ordinea de zi: - Alegerea reprezentanţilor salariaţilor pentru negocierea şi semnarea
contractului colectiv de muncă ce se va încheia la nivel de unitate, pentru perioada 200--/200--.
Se propune şi se votează, prin vot deschis, să fie aleşi un număr de ___ reprezentanţi ai
salariaţilor, respectiv un număr egal cu numărul membrilor din comisia de negociere a
patronatului.
Se propun, în ordine, următorii: d-l ___________________, d-l ___________________
şi d-l ___________________________ .
Alegerea reprezentanţilor salariaţilor pentru negocierea şi semnarea contractului colectiv
de muncă ce se va încheia la nivel de unitate, pentru perioada 200--/200-- se face prin vot
secret, conform legii.
În urma numărării voturilor, reprezentanţii salariaţilor au fost desemnaţi în raport cu
numărul voturilor obţinute, după cum urmează:
D-l __________________, ___ voturi pentru , ___ voturi contra, ____ abţineri.
D-l __________________, ___ voturi pentru , ___ voturi contra, ____ abţineri.
D-l __________________, ___ voturi pentru , ___ voturi contra, ____ abţineri.
Epuizându-se ordinea de zi, şedinţa se declară închisă.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, în trei exemplare, din care un
exemplar pentru D.M.S.S.F., un exemplar pentru reprezentanţii aleşi ai salariaţilor iar un
exemplar pentru patronat.

Întocmit,
1. ______________________, ______________
(numele şi prenumele) (semnătura)
2. ……………………………………………….