Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECȚIE

MATEMATICĂ

Clasa:

Data:

Profesor:

Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii

Disciplina: Matematică

Unitatea de învățare: Înmultirea numerelor naturale mai mici decât 100

Subiectul: Ordinea efectuării operaţiilor. Exerciţii şi probleme

Tipul lecției: Consolidarea şi sistematizarea cunoştințelor

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
O.R.1: Să efectueze operaţii de adunare şi scădere cu numere mai mici decât 1000;
O.R.2: Să efectueze operaţii de înmulţire cu numere mai mici decât 100.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
Cognitive:
OC1 - să opereze cu termeni specifici matematicii;
OC2 - să folosească corect algoritmul de rezolvare a exerciţiilor şi problemelor propuse;
OC3 - să elaboreze planul logic de rezolvare a problemelor, efectuând operaţiile
corespunzătoare;
OC4 - să compună o problemă după un exerciţiu dat.

Afective:
OA1 - să participe cu interes la concurs;
OA2 - să manifeste un comportament adecvat în activitatea pe grupe.

Psiho-motorii:
OM1 - să-şi reprime tendinţa de efectuare a unor acţiuni inutile în timpul activităţii;
OM2 - să se deplaseze în spaţiul clasei pentru soluţionarea sarcinile primite;
OM3 - să adopte o poziţie corectă a corpului în timpul scrisului şi pe tot parcursul orei.

STRATEGIA DIDACTICĂ
Resurse procedurale:
Metode şi procedee: observaţia, conversaţia,explicaţia, exerciţiul, problematizarea,
brainstorming, jocul didactic, demonstraţia, şi munca independentă,
tehnica Ştiu/Vreau să ştiu/Am aflat.
Forme de organizare: frontală, în perechi, individuală .

Resurse materiale: fişe de lucru, fișe de evaluare, coli A4 și A3 , carton, marker, pix roșu,
tabla, creta albă și colorată, imagini cu frunze și fructe, plicuri.

1
Forme şi tehnici de evaluare: observarea sistematică, proba orală, proba scrisă, probă
practică, autoevaluare, aprecierea verbală, chestionarea orală,
calificative.

TIPUL DE INTERACŢIUNE: dialogată, expozitivă, dirijată, bazată pe activitatea elevilor,


frontală, pe echipe, individuală.

RESURSE TEMPORARE: 45 minute.

RESURSE UMANE: 20 elevi.

REZULTATE AŞTEPTATE:
Participarea activă la desfășurarea lecției;
Aplicarea informașiilor dobândite iîn rezolvarea sarcinilor didactice;
Manifestarea simtțului răspunderii prin evaluare reciprocă și autoevaluarea rezultatelor
muncii personale;
Asumarea responsabilității individuale și de grup.

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ:

FOARTE BINE BINE SUFICIENT


Rezolvă corect ex. de pe fișa de Rezolvă ex. de pe fișa de Rezolvă ex. de pe fișa de lucru cu
lucru; lucru; ajutorul învățătorului;
Cunoaște terminologia Cunoaște terminologia Cunoaște terminologia matematică,
matematică; matematică, cu unele ezitări; cu unele greșeli;
Rezolva coret toate exercitiile; Rezolvă coret toate Rezolvă coret toate exercițiile, cu
Rezolvă corect problema; exercițiile, cu mici ezitări; ajutor din partea învățătorului;
compune probleme dupa exerciții Rezolvă corect problema, cu Rezolvă corect problema, cu ajutor
date; mici ezitări; din partea învățătorului;
Participă activ la lecție. Compune probleme după Compune probleme după exerciții
exerciții date; date cu ajutorul învățătorului;
Participă la lecție. Este antrenat la lecție de către
învățător.

DEMERSUL DIDACTIC

CONŢINUTUL ÎNVĂŢĂRII STRATEGIA DIDACTICĂ


ETAPELE OB. EVALUARE
ACTIVITATEA
LECȚIEI OP.
INVĂȚĂTORULUI ACTIVITATEA METODE RESURSE FORME DE
ELEVILOR MATERIALE ORGANIZARE
OM1 Pregătește Se pregătesc Instructajul Cretă albă, Frontal. Observarea
Moment materialele pentru lecţie. verbal. Colorată. sistematică.
organizator necesare pentru Conversaţia.
ic lecţie.
Stabilește ordinea
şi disciplina.

Verificarea Verifică frontal Citesc Conversaţia. Caietele Frontal. Evaluarea


temei tema. rezultatele elevilor. orală.
găsite. Pix roșu.
Captarea Captarea atenţiei Elevii vor fi Conversația Scrisoarea. Frontal. Observarea
atenţiei se va realiza cu mobilizați să Observația. sistematică.
ajutorul scrisorii fie atenți.

2
lăsate de Zâna
Toamna.
Anunţarea Atunci haideţi Ascultă cu Explicaţia. Cretă albă, Frontal.
titlului copii să dăm curs atenţie. Observaţia. colorată. Individual. Expunerea.
lecţiei şi a provocării la care Reţin titlul și îl
obiectivelor ne-a supus notează.
Toamna şi să
rezolvăm sarcinile
lasate de ea în
plicuri. Rezolvând
aceste sarcini vom
exersa împreună.

Scrie titlul lecţiei


pe tablă .
Vom extrage Elevii sunt Exerciţiul. Cretă albă, Frontal. Evaluare
Dirijarea plicul-ciuperca- atenţi la Explicaţia. colorată. Individual. orală.
consolidării OC1 va avea cerinţele: explicaţiile Conversaţia. Caietele.
date. Brainstormi
OC2 Exerciţii de ng.
creaţie şi formare Rezolvă
de priceperi şi exerciţiile de
deprinderi de calcul oral.
calcul matematic
si consolidare a
terminologiei
matematice:
Se vor efectua
exerciții de calcul
oral:
52 + 7;
16-9 ;
9 x 3.

Găseşte numărul:
cu 7 mai mare
decât 5;
de 9 ori mai mare
decât 8;
cu 4 mai mic decât
67.

Află
triplul numărului
2;
suma nr 90 şi 30;
Diferenţa Vor alcătui oral Observarea
OC4
numerelor 360 şi probleme după Sistematică.
60. cele trei
exerciții.
Va cere:
compunerea orală
a trei probleme
folosind operațiile
subliniate.

3
OM2 Vom extrage a Rezolvă Exerciţiul. Cretă albă, Frontal. Evaluare
doua surpriză exerciţiile Explicaţia. colorată. Individual. orală.
pregătită pentru propuse la tablă Conversaţia. Caietele.
voi de vrăbiuță: şi în caiete.
OC2 Din codrul cel Răspund la
îngălbenit vrăbiuța întrebările
pentru voi a suplimentare.
pregătit exerciții
de rezolvat.

Rezolvare de
exerciţii și
probleme
Propune elevilor
rezolvarea
următoarelor
exerciţii la tablă :
74 + 243 – 59 –
182 + 0 =
700 – 9 x 8 + 2 x 3
x4=
47 – 7 + 3 x (5 + 8
x 0) – 6 x 6 =

Află diferența
dintre răsturnatul
numărului 983 și
triplul numărului
8.

Plicul 3-veverița Rezolvă Exerciţiul. Cretă albă, Frontal. Evaluare


OC2
exercițiul Explicaţia. colorată. Individual. orală.
Aflarea propus la tablă Conversaţia. Caietele. Observarea
termenului și în caiete sistematică.
necunoscut:
Propune spre
rezolvare exercițiul
de mai jos:
•5 x 7 + a = 6 x 9
Plicul 4-iepurașul Vor citi enunțul Conversaţia. Cretă albă, Frontal. Evaluare
OM2
problemei, vor Exerciţiul. colorată. Individual. orală.
OC3
Propune etapa Știu/ face oral planul Problemati- Caietele. Observarea
Vreau să știu/ Am de rezolvare, Zarea. Marker. sistematică.
învățat rezolvarea vor scrie în
următoarei caiete
probleme la tablă: rezolvarea.

Într-o toamnă
târzie, de vulpița
cea șireată s-au
speriat 7 vrăbiuțe
zgribulite și 3
iepurași. 2 arici
curajoși au sărit în
ajutor.

4
Câte piciorușe s-
au pus în mișcare
în această
aventură?

Plicul 5-melcul o Rezolvă fişa de Exerciţiul. Fișe de Individual. Evaluare scrisă.


Evaluarea OC1
fișă de lucru a lucru. Explicaţia. lucru. Oservarea
priceperilor și OC2 pregătit pentru voi: Conversaţia. Frunzulițe sistematică.
deprinderilor din carton.
Activitate
independentă
Elevii vor avea de
rezolvat fişa de
lucru

Distribui fişe de
lucru.

Monitorizează
activitatea
independentă.

Verifică exercițiile
prin citirea
rezultatelor.
Plicul 6-tufănica Îndeplinesc Exerciţiul. Cretă albă, Frontal. Evaluare scrisă.
OA1
sarcinile Explicaţia. Colorată. Individual. Oservarea
Joc didactic jocului Conversaţia. Desenul. sistematică.
Cuvântul magic - Jocul
rezolvare la tablă didactic.

Solicită elevii
pentru a nota în
căsuțele libere litera
corespunzătoare
pentru fiecare
răspuns parțial și
pentru cel final al
problemei, conform
grilei date.

Solicită citirea
cuvântului obţinut.

5
Încheierea Va face unele Ascultă Conversaţia. Manualul. Aprecieri
lecţiei aprecieri asupra concluziile, Explicaţia. verbale.
modului în care au observaţiile,
răspuns elevii în recomandările
cadrul orei. făcute.

Va da tema pentru Notează tema


acasă. pentru acasă.

FIȘĂ DE LUCRU

Colorează conform explicaţiilor de mai jos: 2-galben ; 4-portocaliu.


Ştii ce culoare au frunzele? Colorează-le!
6-roşu
8-violet
10-maro

6
FIŞA DE LUCRU

Obiective: să efectueze operaţiile de înmulţire; să colorează conform explicaţiilor

Itemii de evaluare

ITEMI FOARTE BINE BINE SUFICIENT


Calculează corect toate Calculează corect șase Calculează corect o trei operații.
I.1 operaţiile. operații.
Colorează corect conform Colorează conform Colorează corect conform
I.2 explicaţiilor. explicaţiilor. explicaţiilor.

JOC DIDACTIC – „CUVÂNTUL MAGIC”

Notați în căsuțele libere litera corespunzătoare pentru fiecare răspuns parțial și pentru
cel final al problemei, conform grilei date.
Citiţi cuvântul obţinut.

4x4= 7 – 3 = 4; 1 x 4 = 4 2x7= 2 x 4 =8 4+ 14 + 16 + 8 =

A B R O V

4 14 16 42 8

Zâna Toamnei.

Bună ziua, dragi copii! Sunt Zâna Toamnei. În


curând va trebui să plec în Ţara Soarelui. M-am simţit
bine în compania voastră încât aş dori să mai
rămân puţin cu voi. Vântul Năprasnic a suflat şi mi-a
golit toţi pomişorii de frunze şi fructe.
Dacă voi azi veţi rezolva sarcinile propuse
de doamna învăţătoare veţi câştiga merele şi frunzele
cu care veţi împodobi copacul toamnei. Ajutaţi-ma!
La revedere!

S-ar putea să vă placă și