Sunteți pe pagina 1din 8

Unitatea scolara : Scoala gimnaziala Jaristea Avizat

Disciplina: Matematica Director:


Profesor: Serban Andreea Elena
Clasa: a VI –a B,
Conform cu programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei Naționale NR. . 3393/28.02.2017

Planificare calendaristica
Anul scolar 2021 – 2022
Competente specifice:

1. Identificarea unor date, mărimi și relații matematice, în contextul în care acestea apar
1.1. Identificarea unor noţiuni specifice mulţimilor și relației de divizibilitate în ℕ
1.2. Identificarea rapoartelor, proporţiilor şi a mărimilor direct sau invers proporţionale
1.3. Identificarea caracteristicilor numerelor întregi în contexte variate
1.4. Recunoaşterea fracţiilor echivalente, a fracţiilor ireductibile şi a formelor de scriere a unui număr
raţional
1.5. Recunoaşterea unor figuri geometrice plane (drepte, unghiuri, cercuri, arce de cerc) în
configuraţii date
1.6. Recunoaşterea unor elemente de geometrie plană asociate noţiunii de triunghi
2. Prelucrarea unor date matematice de tip cantitativ, calitativ, structural, cuprinse în diverse
surse informaționale
2.1. Evidenţierea în exemple a relaţiilor de apartenenţă, de incluziune, de egalitate și a criteriilor de
divizibilitate cu 2, 5, 10n , 3 și 9 în ℕ
2.2. Prelucrarea cantitativă a unor date utilizând rapoarte și proporţii pentru organizarea de date
2.3. Utilizarea operațiilor cu numere întregi pentru rezolvarea ecuațiilor și inecuațiilor
2.4. Aplicarea regulilor de calcul cu numere raţionale pentru rezolvarea ecuaţiilor de tipul: x + a = b ,
x ⋅ a = b , x : a = b (a ≠ 0) , ax + b = c , unde a , b și c sunt numere raţionale
2.5. Recunoașterea coliniarităţii unor puncte, a faptului că două unghiuri sunt opuse la vârf, adiacente,
complementare sau suplementare şi a paralelismului sau perpendicularității a două drepte
2.6. Calcularea unor lungimi de segmente, măsuri de unghiuri în contextul geometriei triunghiului
3. Utilizarea conceptelor și a algoritmilor specifici în diverse contexte matematice
3.1. Utilizarea unor modalităţi adecvate de reprezentare a mulţimilor și de determinare a c.m.m.d.c. şi
a c.m.m.m.c.
3.2. Aplicarea unor metode specifice de rezolvare a problemelor în care intervin rapoarte, proporţii şi
mărimi direct/invers proporţionale
3.3. Aplicarea regulilor de calcul şi folosirea parantezelor în efectuarea operaţiilor cu numere întregi
3.4. Utilizarea proprietăţilor operaţiilor pentru compararea și efectuarea calculelor cu numere
raţionale
3.5. Utilizarea unor proprietăţi referitoare la distanţe, drepte, unghiuri, cerc pentru realizarea unor
construcții geometrice
3.6. Utilizarea criteriilor de congruenţă și a proprietăților unor triunghiuri particulare pentru
determinarea caracteristicilor unei configurații geometrice
4. Exprimarea în limbajul specific matematicii a informațiilor, concluziilor și demersurilor de rezolvare pentru o situaţie data
4.1. Exprimarea în limbaj matematic a unor situaţii concrete care se pot descrie utilizând mulţimile și
divizibilitatea în ℕ
4.2. Exprimarea în limbaj matematic a relaţiilor şi a mărimilor care apar în probleme cu rapoarte,
proporţii și mărimi direct sau invers proporţionale
4.3. Redactarea etapelor de rezolvare a ecuaţiilor şi a inecuaţiilor studiate în mulţimea numerelor
întregi
4.4. Redactarea etapelor de rezolvare a unor probleme, folosind operații în mulţimea numerelor
raţionale
4.5. Exprimarea, prin reprezentări geometrice sau în limbaj specific matematic, a noţiunilor legate de
dreaptă, unghi şi cerc
4.6. Exprimarea în limbaj geometric simbolic şi figurativ a caracteristicilor triunghiurilor și ale liniilor
importante în triunghi
5. Analizarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii date
5.1. Analizarea unor situaţii date în contextul mulţimilor și al divizibilității în ℕ
5.2. Analizarea unor situaţii practice cu ajutorul rapoartelor, proporţiilor şi a colecţiilor de date
5.3. Interpretarea unor date din probleme care se rezolvă utilizând numerele întregi
5.4. Determinarea unor metode eficiente în efectuarea calculelor cu numere raţionale
5.5. Analizarea seturilor de date numerice sau a reprezentărilor geometrice în vederea optimizării
calculelor cu lungimi de segmente, distanţe, măsuri de unghiuri şi de arce de cerc
5.6. Analizarea unor construcţii geometrice în vederea evidenţierii unor proprietăţi ale triunghiurilor
6. Modelarea matematică a unei situaţii date, prin integrarea achizițiilor din diferite domenii
6.1. Transpunerea, în limbaj matematic, a unor situaţii date utilizând mulţimi, operații cu mulțimi și
divizibilitatea în ℕ
6.2. Modelarea matematică a unei situaţii date în care intervin rapoarte, proporţii şi mărimi direct sau
invers proporţionale
6.3. Transpunerea, în limbaj algebric, a unei situaţii date, rezolvarea ecuației sau inecuației obținute și
interpretarea rezultatului
6.4. Interpretarea matematică a unor probleme practice prin utilizarea operaţiilor cu numere
raţionale
6.5. Interpretarea informaţiilor conţinute în reprezentări geometrice pentru determinarea unor
lungimi de segmente, distanţe şi a unor măsuri de unghiuri/arce de cerc
6.6. Transpunerea, în limbaj specific, a unei situaţii date legate de geometria triunghiului, rezolvarea
problemei obţinute şi interpretarea rezultatului

Planificare calendaristica algebra

Disciplina: Matematica- Algebra


Nr. ore pe saptamana: 2

Unitatea de Competente Continuturi Numar Saptaman Observatii


invatare specifice de ore a
Semestrul I
Test initial Recapitulare 2 S1
Test initial 1 S2
Multimi 1.2. 1. Mulţimi: descriere, notații, reprezentări; mulțimi 1 S2
2.2. numerice / nenumerice; element, relaţia dintre element
3.2. și mulțime
4.2. Relaţii între mulţimi (incluziune, egalitate)
5.2. 2. Mulțimi finite, cardinalul unei mulțimi finite; 1 S3
6.2. mulțimi infinite, N
3.Operații cu mulțimi reuniune, intersecție diferență 1 S3
4.Evaluare 1 S4
Mulțimea 1.1. 1. Descompunerea nr. naturale în produs de puteri de 1 S4
numerelor naturale 2.1. nr. prime
3.1. 2. Determinarea c.m.m.d.c. și a c.m.m.m.c; nr. prime 1 S5
4.1. între ele
5.1. 3. Proprietăți ale divizibilității în N 1 S5
6.1 aǀa; aǀb și bǀc => aǀc; aǀb și aǀc => aǀ(b±c);
aǀbc și (a,b)=1 => aǀc; a,b,c N
4. La dispoziția profesorului 1 S6
5. Evaluare 1 S6

Rapoarte și 1.2. 1.Rapoarte; proporţii. Proprietatea fundamentală a lor. 1 S7


proporții. 2.2. Aflarea unui termen necunoscut dintr-o proporţie
Organizarea 3.2. 2. Proporții derivate 1 S7
datelor și 4.2. 3.Sir de rapoarte egale 1 S8
probabilități 5.2. 4. Mărimi direct proporționale. Regula de trei simplă. 1 S8
6.2. 5.Mărimi invers proporționale. Regula de trei simplă. 1 S9
6.Procente 1 S9
7.Elemente de organizarea datelor; reprezentarea
datelor prin grafice în contextul proporționalității;
probabilități 1 S10
8.Evaluare 1 S10

Lucrare scrisă 1.Pregătirea lucrării scrise 2 S11


semestrială 2.Lucrare scrisă 1 S11
3. Analiza lucrarii scrise 1 S11

1.3. 1 S12
Mulțimea 1.Mulțimea numerelor întregi; opusul unui număr 1 S12
numerelor întregi întreg; reprezentarea pe axă. 1 S13
2.Modulul unui număr întreg. Compararea și ordonarea 1 S13
numerelor întregi 1 S14
3. Adunarea numerelor întregi; proprietăți 1 S14
4.Scăderea numerelor întregi
5.Evaluare
Semestrul al II-lea
Mulțimea 2.3. 1.Înmulţirea numerelor întregi; proprietăți. 1 S15
numerelor întregi 3.3. 2.Împărţirea numerelor întregi când deîmpărţitul 1 S15
4.3. este multiplu al împărţitorului.
5.3. 3.Puterea unui nr întreg nenul cu exponent număr 1 S16
6.3. natural. Reguli de calcul cu puteri
4.Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor 1 S16
5.Ecuaţii în Z 1 S17
6.Inecuaţii în Z 1 S17
7.Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuațiilor, 1 S18
inecuațiilor
8.La dispoziția profesorului 2 S18-S19
9.Evaluare 1 S19
Mulțimea 1.4. 1.Număr rațional. Mulțimea numerelor raționale; 1 S20
numerelor 2.4. reprezentarea numerelor raționale pe axa numerelor;
raționale 3.4. opusul unui număr rațional
4.4. 2.Modulul; compararea și ordonarea nr raționale 1 S20
5.4. 3.Adunarea și scăderea numerelor raționale; 2 S21
6.4. proprietățile adunării
4.Înmulţirea numerelor raţionale ; proprietăți 1 S22
5.Ridicarea la putere cu exponent număr întreg a unui 2 S22-S23
nr. rațional nenul; reguli de calcul cu puteri
6.Împărţirea numerelor raţionale 1 S23
7.Ordinea efectuării operaţiilor și folosirea parantezelor 2 S24
8.Ecuaţii in Q. (x+a=b, x·a=b, x:a=b, ax+b=c, unde a, 2 S25
b, c sunt numere raționale)
9.Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuațiilor 1 S26
10.La dispoziția profesorului 6 S26-S30
11.Evaluare 1 S30
Saptamana SCOALA ALTFEL S28
Lucrare scrisă 1.Recapitulare pentru teză 2 S31
semestrială 2. Lucrare scrisă 1 S31
3.Analiza lucrării scrise 1 S31
Recapitulare Timp la dispozitia profesorului 2 S32
Recapitulare semestriala 2 S33
Recapitulare anuala 2 S34
Planificare calendaristica geometrie

Disciplina: Matematica- Geometrie


Nr. ore pe saptamana: 2

Unitatea de Competente Continuturi Numar Saptaman Observatii


invatare specifice de ore a
Semestrul I
Elemente de 1.3. 1. Elemente de geometrie; Poziții relative ale unui 1 S1
Geometrie 2.3. punct față de o dreaptă; Poziţii relative a două drepte;
(Recapitulare clasa 3.3. Lungimea unui segment
a V-a) 4.3. 2. Unghiul; Măsura unui unghi; Unghiuri congruente; 1 S1
5.3. Clasificări de unghiuri: unghi drept, unghi ascuţit, unghi
6.3. obtuz; unghi nul, unghi alungit; Calcule cu măsuri de
unghiuri
3. Figuri congruente; axa de simetrie 1 S2
Multimi unităţi de 1.3. 1. Unităţi de măsură pentru lungime. Perimetre. 1 S2
măsură 4.3. Transformări ale unităţilor de măsură
6.3. 2. Unităţi de măsură pentru arie. Aria pătratului. Aria 2 S3
(Recapitulare clasa dreptunghiului. Transformări ale unităţilor de măsură
a V-a) 3. Unităţi de măsură pentru volum, aplicații. Volumul 2 S4
cubului şi al paralelipipedului dreptunghic.
Transformări ale unităților de măsură
Noțiuni geometrice 1.5. 1. Unghiuri opuse la vârf, congruența lor; unghiuri în 1 S5
fundamentale 2.5. jurul unui punct; suma măsurilor lor
3.5. 2. Unghiuri suplementare, complementare 1 S5
4.5. 3. Unghiuri adiacente. Bisectoarea unui 1 S6
5.5. unghi.Construcția bisectoarei.
6.5 4. Drepte paralele; construirea (prin translaţie).Axioma 1 S6
paralelelor
5. Criterii de paralelism(unghiuri formate de două 1 S7
drepte paralele cu o secantă).
6. Probleme-aplicații practice în poligoane și corpuri
geometrice 2 S7-S8
7. Evaluare
8. Drepte perpendiculare în plan (def, notaţie; 1 S8
construcţie) oblice; aplicații practice în poligoane și 2 S9
corpuri
geometrice
9. Distanţa de la un punct la o dreaptă
10. La dispoziția profesorului 1 S10
11. Evaluare 1 S10
12. Mediatoarea unui segment; construcţie; simetria 1 S12
față de o dreaptă 1 S12

Noțiuni geometrice 3.5. 1. Cerc (def, construcție); elemente în cerc: centru, 1 S13
fundamentale 4.5. rază, coardă, diametru, arc de cerc, unghi la centru,
6.5. măsuri 1 S13
2. Pozițiile unei drepte față de un cerc 1 S14
3. Pozițiile relative a două cercuri 1 S14
4. Evaluare
Semestrul al II-lea
Triunghiul 1.6. 1.Triunghiul: definiţie, elemente, clasificare, perimetru. 1 S15
2.6. 2. Suma măsurilor unghiurilor unui triunghi; unghi 1 S15
3.6. exterior unui triunghi; teorema unghiului exterior
4.6. 3. La dispoziția profesorului 1 S16
5.6. 4. Evaluare 1 S16
6.6. 5. Construcţia triunghiului: cazurile LUL,ULU, LLL.; 1 S17
inegalități între elementele triunghiului (observate din
cazurile de construcție)
6. Linii importante în triunghi: bisectoarele unghiurilor 1 S17
unui triunghi; concurenţa lor. Cercul înscris în triunghi
7. Mediatoarele laturilor unui triunghi; concurența lor; 1 S18
cercul circumscris unui triunghi
8. Înălțimile unui triunghi: definiție, construcție, 1 S18
concurență
9. Medianele unui triunghi: definiție, construcție, 1 S19
concurenţa lor
10. La dispoziția profesorului 1 S19
11. Evaluare 1 S20
12. Congruenţa triunghiurilor oarecare; criterii de 1 S20
congruență ( LUL,ULU, LLL.)
13. Criterii de congruență a triunghiurilor dreptunghice 1 S21
(CC, IC, CU, IU.)
14. Metoda triunghiurilor congruente 1 S21
15. Aplicații: proprietatea punctelor de pe bisectoarea 1 S22
unui unghi/mediatoarea unui segment
16. La dispoziția profesorului 1 S22
17. Evaluare 1 S23
18. Proprietățile triunghiului isoscel; 1 S23
19. Proprietățile triunghiului echilateral 1 S24
21. La dispoziția profesorului 6 S24-S27
22. Evaluare 1 27

Saptamana SCOALA ALTFEL S28


Triunghiul 1. Proprietățile triunghiului dreptunghic: (cateta opusă 4 S29-S30
unghiului de 300, mediana corespunzătoare ipotenuzei,
teoreme directe și reciproce) teorema lui Pitagora (fără
demonstrație, verificări de triplete de numere
pitagoreice, determinarea de lungimi folosind pătratele
unor numere naturale)
2. Evaluare
1 S32
Recapitulare 1.Recapitulare semestriala 2 S32-S33
2.Recapitulare anuala 3 S33-S34