Sunteți pe pagina 1din 7

GRUPURI DE MATRICE

Prof. Pop Adrian Ioan,


Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai”, Baia Mare

Fie n  N * şi M n (R ) mulţimea matricelor pătratice de ordinul n cu elemente numere reale.


Cuplul M n (R ),  este un grup comutativ, iar cuplul M n (R ), este un monoid necomutativ.
Vom da câteve exemple de submulţimi ale mulţimii M n (R ) care împreună cu înmulţirea
matricelor formează grupuri.

~Grupul liniar general de grad n~

Fie A  M n (R ) . Se ştie că matricea A este inversabilă în monoidul M n (R ), dacă şi numai


dacă det (A) ≠ 0. Mulţimea unităţilor monoidului M n (R ), se notează GLn (R ) şi avem:
GLn (R )  A  M n (R ) det( A)  0

TEOREMĂ

Perechea GLn (R ), este grup necomutativ , numit grup liniar general de grad n peste R.

▪ Demonstraţie

Fie A, B  GLn (R ) . Avem det(A·B)=det(A) · det(B)  R*, deci A  B  GLn (R ) . Prin urmare
mulţimea GLn (R ) este parte stabilă a mulţimii M n (R ) în raport cu înmulţirea matricelor.
Înmulţirea matricelor este asociativă şi admite elementul neutru I n  M n (R ) . Deoarece
det I n   1  0  I n  GLn (R ) .
Prin urmare, înmulţirea matricelor pe mulţimea GLn (R ) admite elementul neutru matricea
I n  GLn (R ) .

 
Dacă A  GLn (R ) , atunci det A1 
1
det( A)
 R * şi se obţine că A1  GLn (R ) .

În concluzie GLn (R ), este grup.

Grupul matricelor ortogonale~

Fie A M n (R ) .
• Definiţie
Matricea A M n (R ) se numeşte matrice ortogonală dacă t
A  A  I n . Mulţimea matricelor
ortogonale de ordinul n se notează On (R ) .
Observaţii

1. Dacă A  On (R ) , atunci det (A)={-1, 1}.


Într-adevăr, din A On (R ) se obţine că t A  A  I n . (1)
Din relaţia (1) se obţine succesiv
1  det I n   det t A  A  det t A  det  A  det( A)   det( A)   1,1
2

2. Avem incluziunea On (R )  GLn (R ) .

TEOREMĂ

Perechea On (R ), este un grup necomutativ, numit grupul matricelor ortogonale de ordinul n.

▪ Demonstraţie

Fie A, B  On (R ) rezultă că t A  A  I n şi t B  B  I n .
Avem:
t
 AB  · (AB)= ( t B
· t A ) · (AB)= t B ·( t A  A ) · B= t B  B  I n .
Aşadar, A  B  On (R ) , iar mulţimea On (R ) este parte stabilă a mulţimii M n (R ) în raport cu
înmulţirea matricelor.
Se verifică axiomele grupului.
(G1) Asociativitatea. Înmulţirea matricelor pe mulţimea On (R ) este asociativă, fiind operaţie
indusă de înmulţirea matricelor pe M n (R ) ( proprietate de ereditate a asociativităţii).
(G2) Elementul neutru. Din t I n  I n t I n  I n  I n t I n  I n deci I n  On (R ) . Rezultă că I n este
elementul neutru al înmulţirii matricelor pe mulţimea On (R ) .
(G3) Elementele simetrizabile.
Fie A  On (R ) . Din observaţia 1 rezultă că det(A) = ± 1, deci matricea A este inversabilă în
monoidul M n (R ) . Din relaţia t A  A  I n se deduce că A1 t A . Folosind această relaţie se obţine
t
 A   A   A  A
1 1 t t 1
 A  A1  I n , deci A1  On (R ) , iar elementul simetric al matricei A în
On (R ) este matricea A1 .
Înmulţirea matricelor nu este comutativă. În concluzie On (R ), este grup necomutativ.

~Exerciţii~

 2014 x 0 0
 
1. Se consideră matricea Ax   0 1 0  , pentru xR şi mulţimea G  Ax x  R  M 3 (R ) .
 0 x 1 

1 0 0
 
a) Să se verifice că I 3  M , unde I 3  0 1 0 .
0 0 1 

b) Să se demonstreze că Ax  Ay  Ax  y , x , y  R .

c) Să se arate că G , este grup comutativ.


Rezolvare:
a)

 20140 0 0 1 0 0 
    
A0   0 1 0    0 1 0   I3 
 0   I3  G
 0 1   0 0 1  
A0  G 

b)
 2014 x 0 0   2014 y 0 0   2014 x  y 0 0
     
Ax  Ay   0 1 0   0 1 0   0 1 0 
 0 x 1   0 y 1   0 x  y 1 

 Ax  y , x, y  R

c) Conform punctului b) Ax  Ay  Ax  y  G, x , y  R  G este parte stabilă a lui M3( R)

în raport cu “”.
G1) Asociativitatea . Înmulţirea matricelor pe mulţimea G este asociativă deoarece este operaţie
indusă de înmulţirea matricelor pe M3( R) .
G2) Comutativitatea: Ax , Ay  G, Ax  Ay  Ay  Ax

Ax  Ay  Ax  y , x , y  R 
  “ “ comutativă.
Ay  Ax  Ay  x  Ax  y 

G3) Elementul neutru:


A0  I 3  G astfel încât Ax  A0  A0  Ax  Ax , Ax  G  A0 element neutru.
G4) Elementele simetrizabile:
Ax  G, Ax '  G astfel încât Ax  Ax  Ax  Ax  I 3

 2014 x  x 0 0 1 0 0
   
Ax  Ax   Ax   Ax  I 3  Ax  x   Ax   x  A0   0 1 0   0 1 0 
 0 x  x  1   0 0 1 

2014 x  x  0
  x   x 
 x  x  0
Ax   A x  G este simetricul lui Ax .

 0 0 1 n 
  
2. Fie M   1 0 0  n  N *  M3 (R ) . Să se arate că M,  este grup comutativ.
 0 1 0  
  

Rezolvare:
0 0 1
 
Fie A   1 0 0  . Calculăm puterile matricei A, pentru a determina mulţimea M.
 0 1 0
 
0 0 1 0 0 1 0 1 0 
     
A  A  A   1 0 0    1 0 0   0 0 1  .
2

 0 1 0  0 1 0 1 0 0 
     
 0 1 0  0 0 1 1 0 0 
     
A  A  A   0 0 1    1 0 0   0 1 0   I 3 
3 2

1 0 0  0 1 0 0 0 1 
     

 
A3 p  A 3
p
 I 3, p  N * .

 I 3 , daca n  3 p

A   A, daca n  3 p  1
n

 M  I 3 , A, A 2 
 A 2 , daca n  3 p  2, p  N

Înmulţirea matricelor pe mulţimea M este asociativă deoarece este operaţie indusă de
înmulţirea matricelor pe M3( R) .
Alcătuim tabla operaţiei de înmulţire pe M:
. I3 A A2
I3 I3 A A2
A A A2 I3
A2 A2 I3 A
Din care deducem că “” pe M este comutativă, admite elementul neuru I3, şi orice element din M
este simetrizabil.
În concluzie M,  este grup comutativ.
 2x 3y  
3. Fie G    x , y  Q,4x 2
 3y 2
 1 . Să se arate că G este grup comutativ în
 y 2x  
raport cu înmulţirea matricelor.
Rezolvare:
  2x 3y  
G   A    x , y  Q, det A  1  M2 (R ) .
 y 2x  
G este parte stabilă a lui M2 (R ) în raport cu înmulţirea matricelor 
A, B  G  A  B  G .
 2x 3y   2z 3t 
Fie A   , x , y  Q, det A  1 şi B   , z , t  Q, det B  1 .
y 2x  t 2z 
 2x 3 y   2z 3t   4xz  3 yt 6xt  6 yz 
A  B          
y 2x   t 2z   2 yz  2xt 4xz  3 yt 
  3  
 2 xz  yt  32xt  2 yz 
  
2     2 3 ,
  3    2 
 2xt  2 yz 2 xz  yt    
  2 
3
unde   xz  yt  Q,   xt  yz  Q
2
det(A  B)  det( A)  det( B)  1 

 2 3 
A  B     G
 2 

G1) Asociativitatea .
G  M 2 ( R ) parte stabilã 

"" pe M 2 (R) este asociativă 

Înmulţirea matricelor pe G este asociativă .


G2) Comutativitatea: “” comutativă  A, B  G  A  B  G 

 2x 3y   2z 3t 
Fie A     G şi B     G
y 2x  t 2z 
 2x 3 y   2z 3t   4xz  3 yt 6xt  6 yz 
A  B       
y 2x   t 2z   2xt  2 yz 4xz  3 yt 
  A B  B  A
 2z 3t  2x 3 y   4xz  3 yt 6xt  6 yz  
B  A       
t 2z  y 2x   2xt  2 yz 4xz  3 yt  

G3). Elementul neutru


 2x 3y  1 0 
Verificăm dacă I 2  G  x , y  Q a. i .      şi 4x 2
 3y 2
 1
y 2x  0 1 
2
1 1 
x  , y  0 , 4x 2
 3y 2
 4    - 3  02  1 
2 2 
I 2  G astfel încât A  G, A  I 2  I 2  A  A .
G4). Elementele simetrizabile:
A  G , A 1  G astfel încât A  A 1  A 1  A  I 2

 2x 3y 
Fie A     G , x , y  Q, det A  1 .
y 2x 

1 A A12 
A 1   A * , A*   11 
det A  A21 A22 

 2x y 
t
A    , A11  2 x , A12  3 y , A21   y , A22  2 x 
 3y 2x 
1  2x - 3y 
A 1   A*    , det( A 1)  4 x 2  3 y 2
 1  A 1  G
det A  y 2x 

 1 a 
4. Fie G=  A(a )    / a  R   M 2 R  .
 0 1 
Să se arate că (G,) este grup abelian
Rezolvare:
G parte stabilă a lui M 2 R  în raport cu „·” 
[  A(a),A(b) G  A(a)·A(b) G]
1 a 1 b 1 a  b 1  
A(a) ·A(b) =   ·   =   =  , unde  = a+b  R  G parte stabilă.
0 1 0 1 0 1   0 1 
„·” pe G este asociativă fiind operaţie indusă de înmulţirea matricelor pe M 2 R  .

„·” comutativă   A(a), A(b)  G, A(a) · A(b) = A(b) · A(a)


A(a)  A(b)  A(a  b) 

  „·” comutativă
A(b)  A(a)  A(b  a)  A(a  b)
1 0
``Elementul neutru ``: A(0) =    I 2 .
0 1
 A(0)  G astfel incât A(a) · A(0) = A(0) · A(a) = A(a) ;  A(a)  G
``Elementele simetrizabile``:
 A(0)  G;  A(a ' ) Є G astfel incât A(a) · A(a ' ) = A(a ' ) · A(a) = I 2  A(a+a’) = A(a’+a) =
 1 a  a'   1 0 
A(0)    =   a’ = -a  R .
0 1   0 1 
  A(a )  A(a )  G .
1

Bibliografie:

1. Marius Burtea, Georgeta Burtea, Manual de matematică pentru clasa a XII-a, Editura Carminis,
2009.
2. Mircea Ganga, Manual de matematică pentru clasa a XII-a, Editura Mathpress, 2008.
3. Ghid metodic pentru Bacalaureat 2009, Editura Gill, 2009.