Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei

Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

Examenul național de bacalaureat 2022


Proba E. b)

Limba și literatura croată maternă


BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Simulare

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.


• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu
se acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea
punctajului total acordat pentru lucrare la zece.
SUBIECTUL I (30 de puncte)

1. Točno određivanje likova. 5 bobova


2. Točno opisivanje novog učitelja. 5 bodova
3. Točno određivanje jezika koje je govorio novi učitelj. 5 bodova
4. Točno određivanje jezika koje je govorio učitelj. 5 bodova
5. Točno opisivanje starog učitelja. 5 bodova
6. Točan odgovor vezan za posetitelja učiteja. 5 bodova

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. Sadržaj i stil adekvatni zamišljenoj situaciji. 5 bodova


2. Poštivanje pravila u pisanju sastava. 5 bodova
3. Jasno i konkretno iznošenje sadržaja. 10 bodova
4. Logično iznošenja ideja i originalnost misli. 5 bodova
5. Respektiranje normi pravilnog izražavanja. 5 bodova

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. Određivanje književnog razdoblja kojemu pripada pisac. 2 boda


2. Smještaj u europsko književno razdoblje. 3 boda
3. Djetinjstvo i školovanje. 2 boda
4. Najpoznatija književna djela. 10 bodova
5. Teme, motivi i stil njegovih djela. 3 boda
6. Književna analiza najpoznatijeg djela Dundo Maroje. 10 bodova

Probă scrisă la limba și literatura croată maternă Simulare


Barem de evaluare și de notare
Pagina 1 din 1