Sunteți pe pagina 1din 3

06 aprilie 2022

Ministerul Agriculturii qi Industriei


Alimentare

Asocialia <Fоr!а Fermierilon (iп curs de inregistr4re) а luat act de pachetul


de ajutor репtru agricultori, anuntat de guvern imediat duрй conferinla de рrеsй,
organizatй de reprezentanlii organizaliei. Asocialia este de рйrеrе ой mйsurile
propuse sunt insuficiente Ei absolute пu corespund realit6lilor in rаmчrа, саrе

devine tot mai decapitalizatй.


Membrii organizaliei, in primul rёпd аu ana|tzat proiectul Regulamentului
privind rёmЬursаrеа раrliаlй agricultorilor а accizului la motorinй 9i igi ехрrimё
dezacordul conceptual cu con{inutul acestui document.
In suslinerea poziliei noastre aducem urmйtоаrеlе argumente:

1. Asocia{ia insistй, аýа счm а fost convenit la intйlnirile cu ministru al


agriculturii qi preqedintele comisiei parlamentare de profil, сй tоаtй
sчmа accizului in mйrimеа de 2,52 lei реr litru de mоtоriпй рrосчrаtй
sй fie rйmЬчrsаtй fermierilor mici qi mijlocii in sensul аdечйrаt al
no{iunii. Nu este suma mare in raport cu рrе{чl actual 1а diesel de aproape
28 lei реr litru. Pentru restituirea intregii sume а accizului nu е nevoie
de rеsursе financiare suplimentare Бemnificative cu condilia modificбrii

conceptului repartizйrii mijloacelor financiare alocate qi excluderii din


procesul subvenlionйrii agroholdingurilor. Fоrmulа асtuаlй cu rйmЬursаrе а
accizului in valori de 0,б -0,75 lei per litru noi о considerйm un sprijin
financiar minuscul, care nici ре de о раrtе nu corespunde necesitйlilor
sectorului аgrаr in situalia unei crize acute.
2. Organizalia поаstrй constatй сб mecanismul de restituire а accizelor, propus
de autoritйli, а egalat ре nedrept mii de intreprinderi agricole cu

agroholdinguri. Guvernul insistй сй la achitarea subvenliilor respective 1а

toate intreprinderile agricole cu suprafa{a terenurilor arabile mai mare de


15 ha sй fie aplicat coieficientul 0,8, ceia се reduce чаlоаrеа accizului
compensat de la 0,75 1а 0,6 lei per litru de motorin6. Asocia{ia рrорuпе
altЙ аЬоrdаrе la clasificarea beneficiarilor de compensa{ii рriп
excluderea din асеаstй listй а tuturоr intreprinderiloro care sunt
controlate din zonele ofshor sau саrе de{in suрцаfе{еlе agricole mai
mаrе de 4000 ha la situa{ia din 1 iапuаriе 2022. Тоtоdаtй, grila
coeficien{ilor de аlосаrе а compensa{iilor poate fi similаrЙ cu сеа
in саdrul clistribuirii motorinei din Romffnia in рrimйvаrй
utilizatй
2021. tn aceste condi{ii, suntem siguri сй dасй чоr fi identificate
suplimentar 150 mlп lei, аr fi posibil de rйmьursаt agricultorilor
eligibili intreaga чаlоаrеа а accizului. Ре viitor, Fоr!а Fеrmiеrilоr solicitй
геехапriпаrеа urgепtй а сагасtсristiсilог репtru intreprinderile mici,, mijlocii
qi mаri din Regulamentul de subverrlionaгe. Сопsidеrйm сй noliunile iп
redaclia асtuаlй пu corespund atit поrmеlоr еurорепе, cit qi criteriilor din
legea пr. 179 cu privire la iпtrерriпdегilе mici 9i mijlocii.
3. Дsосiаliа nu este de асоrd сu normele medii de сопsum а motorinei, pasibile

subven{ionйrii. Аutогitйlilе ргорuп о fогrпulй sofisticatй ре categorii de

culturi agricole Ei cu cantitйli reduse de motorin6, folosite pentru


рrеluсrаrеа tеrепuгilоr. Astfel se iпсеаrсй соmрliсаrеа procedurii depunerii
dosarelor de subvenlionare ;i miсЕогаrеа arlificialй а sumеlоr achitate

fеrmiеrilоr. organiza!ia поаstrй pledeazй pentru simplificarea mecanismului


prin stabilirea normei rnedii de consum in domeniul vegetal de 100 litri реr
hectar la toate culturile de сйmр Ei 140 litri реr hесtаr la plantalii
multianuale.

4. organizalia continua sй insiste ре аlосаrеа subvenliilor la рrосurаrеа

feПilizanlilor in mйrimеа de 30 % din чаlоаrеа acestora, lucru, саrе 1а fel а


fost coordonat la Eedinlele сu miпistru al agriculturii Ei deputatul vladimir
Bolea. in acest context геitеrйm iпfогп-rаliа despre faptul сй in tirrrp de uп an
се pune in pericol
рrеluгilе la iпgrйqйrлiпtе аu crescut арrоаре de 4 ori, ceia
eficienla minimalб а luсгбrilог аgriсоlе de рrimйчаrй.
Ре final, asocialia <Fоr!а Fеrmiеrilоr> iEi ехрrimё disponibilitatea
conlucrбrii eficiente cu autoritalile abilitate qi solicitй
о transparen}a rеа11 in
procesul elaborйrii proiectelor се vizeazб reglementarea
activitelilor agricultorilor.

Totodatй, rеmаrсйm сй in cazul in саrе propunerile noastre, men{ionate


Sчрrа, пu vor fi luate iп considerare, пе rеzеrчйm dreptul de а organiza

proteste ale agricultorilor.

Cu respect,

Pre9eclintele Consiliului Дsосiаliеi Fоr!а Fеrmiеrilоr

Ion Рlйmйdеаlй

07955 t224