Sunteți pe pagina 1din 3

Planificarea a fost întocmită în conformitate cu programa şcolară pentru clasa a XII- a aprobată prin Ordinul ministrului E.C.T. nr.

5959/ 22.12.2006
privind structura anului şcolar 2011/2012.
Colegiul Tehnic „Elie Radu” – Ploiesti Aviz Director,
Profesor: Nicoleta Cichi Aviz şef de catedră,
Aria curriculară: Om – Societate
Disciplina: Geografie (Europa-Romania-UE Probleme fundamentale) An şcolar:2011 - 2012
Clasa: a XII – a (B,D,E)
a XIII-arp( A,C) PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
(Macroproiectarea instruirii) Sem. I – 15 Săptămâni (1h/săpt.)
Sem II- 21Saptamani
SEMESTRUL I

Nr. Unități de învățare Competenţe Conţinuturi Nr.ore Observaţii


crt. specifice Perioada
1. Recapitulare Evaluare iniţială 3ore
Sapt I-III
2. Europa si Romania-elemente 1.1; 1.2; 1.3; Spaţiul românesc şi spaţiul european.
geografice de baza (I) 1.4; 2.1; 2.2; 2.3; 1. Elemente fizico-geografice definitorii 7ore
2.5; 3.1. ale Europei şi ale României:
-geografie fizica 1.1. Relieful major – trepte şi unităţi Săpt. I-VIII
morfostructurale
1.2. Tipuri genetice şi unităţi de relief
1.3. Unităţi majore de relief
1.4. Clima (factorii genetici, elemnetele
climatice şi regionarea climatică
1.5. Harta sinoptică a Europei şi a
României
1.6. Hidrografie-aspecte generale
1.7. Dunărea şi Marea Neagră
1.8. Învelişul biopedogeografic
1.9. Resursele naturale
3. Europa si Romania-elemente 1.1; 1.2; 1.4; 2. Elemente de geografie umană ale
geografice de baza( II) 2.2; 2.4.;3.1. Europei şi ale României
2.1. Harta politică a Europei. România ca

1
-geografie umana stat al Europei
Joi 01
2.2. Populaţia şi caracteristicile ei 5ore
DECEMBRIE
demografice
2010 – ZIUA
2.3. Sistemul de oraşe al Europei Săpt. IX-XV NATIONALA A
2.4. Analiza geografică a unor oraşe: ROMÂ NIEI – ZI
Londra, Paris, Viena, Moscova LIBERA
2.5. Analiza geografică a unor oraşe:
Test
Bucureşti, Constanţa, Timişoara
secvenţial
2.6. Activităţile economice – caracteristici
generale
2.7. Analiza unei ramuri industriale –
energia electrică
2.8. Sisteme de transport
Recapitulare si evaluare

SEMESTRUL II

Nr. Unități de învățare Competenţe Conţinuturi Nr.ore Observaţii


crt. specifice Perioada
1. Europa si Romania- mediu, peisaje, 2.2; 2.3; 2.4 ;2.5 3.1. Mediu înconjurător şi peisaje
regiuni, tari vecine 3.2.Regiuni geografice în Europa şi
2.6;3.1 România 3 ore
3.2.1. Carpaţii – studiu de caz al unei Săpt. I-III
regiuni geografice
3.2.2. Ţările vecine României –
caracterizare geografică succintă
2. Romania si UE 1.1; 2.3; 2.4; 2.7; 4.1. Formarea Uniunii Europene şi
3.3.;3.3.; evoluţia integrării europene
4.2. Caracteristici geografice, politice şi
economice actuale ale U.E.
4.3. Statele Uniunii Europene:
4.3.1. Privire generală şi sintetică
4.3.2. Studii de caz: Franţa, Germania, 5+1 ore 1 oră la
Regatul Unit, Italia, Spania, Portugalia, Săpt. IV-XI dispoziţia
Grecia şi Austria profesorului

2
Evaluare secvenţială

VACANŢĂ DE PRIMĂVARĂ – 07.04.-22.04.2012

3. Romania ca parte a UE 1.3; 3.3; 3.4. 5. România ca parte a Uniunii Europene marti, 1 mai
2012 — Ziua
5.1. Oportunităţile geografice ale Muncii
României cu semnificaţie pentru Uniunea
Europeană
5.2. România şi ţările U.E. – 3 ore
interdependenţe geografice, economice Săpt. XIII-XVI
şi culturale
5.3. Problema energiei în U.E. şi în
România
Evaluare secvenţială

4. Europa si UE in lumea contemporana 1.1; 1.5; 2.4; 3.4; 6.1. Probleme fundamentale ale lumii luni, 4 iunie
2012 — a doua
contemporane zi de Rusalii
6.2. Rolul Europei în construirea lumii 5 ore
contemporane Săpt. XVII-XXI
6.3. U.E. şi ansamblurile economice şi
geopolitice ale lumii contemporane –
privire comparativă
6.4. Mondializare, internaţionalizare şi
globalizare din perspectivă europeană
6.5. Europa, Uniunea Europeană şi
România în procesul de evoluţie a lumii
contemporane în următoarele decenii
Recapitulare
Evaluare finală
Recapitulare finală