Sunteți pe pagina 1din 16

S.C. ASA CONS ROMANIA S.R.L.

INSTRUCŢIUNI
proprii de securitate şi sănătate în muncă, pentru lucru la înălţime

Aprobat :

Director general

Numele Semnătura Data


Elaborat MÎRZA SEBASTIAN NICOLAE 04 09 2017

Copia nr. 1
IP Lucru la înălţime Pagina 1 din 16
INSTRUCŢIUNI
S.C.ASA CONS ROMANIA proprii de securitate şi sănătate în muncă
S.R.L. pentru lucru la înălţime

CUPRINS

Nr Număr
crt. pagină
1 SCOP 3
2 DOMENIU DE APLICARE 3
3 DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 3-4
4 REFERINŢE NORMATIVE 4
5 ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCĂ ŞI A ACTIVITĂŢILOR 4-8
6 EXECUTAREA LUCRARILOR LA INALTIME 8 - 16
8 LISTA REVIZIILOR 16
9 LISTA ECHIPEI DE ELABORARE 16

Ediţia 2017
IP Lucru la înălţime Pagina 2 din 16
INSTRUCŢIUNI
S.C.ASA CONS ROMANIA proprii de securitate şi sănătate în muncă
S.R.L. pentru lucru la înălţime

1.0 SCOP

Prevenirea accidentelor de munca la executarea lucrarilor la inaltime, eliminarea


riscurilor de accidentare existente in cadrul activitatilor proprii celor patru elemente
componente ale sistemului de munca (executant, sarcina de munca, mijloc de productie,
mediu de munca), pentru a permite companiei sa-si desfasoare activitatea intr-un mediu
de munca sanatos, pentru evitarea la maximum a riscurilor de accidentare al lucratorilor.

2.0 DOMENIU

Prezenta instructiune se aplica in cadrul intregii companii, la nivelul conducerii


cu atributii in respectarea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca,
respectiv pentru intregul personal de executie.

3.0 DEFINITII SI ABREVIERI

3.1 Definitii

Securitate si sanatate in munca: Ansamblul de activitati institutionalizate avand


ca scop asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea procesului de munca,
apararea vietii, integritatii fizice si psihice, sanatatii lucratorilor si ale altor persoane
participante la procesul de munca.
Comunicarea: Procedura care defineste caile si mijloacele de instiintare, privind
producerea unui eveniment. Este supus comunicarii:
- orice eveniment, imediat dupa declansare/producere
- orice boala profesionala, precum si cazurile suspecte de boala profesionala
Evenimentul: Se refera la:
- accidentul care a antrenat decesul sau vatamari ale organismului, produs in
timpul procesului de munca ori in indeplinirea indatoririlor de serviciu, situatia de
persoana data disparuta sau accidentul de traseu ori de circulatie, in conditiile in care au
fost implicate persoane angajate, incidentul periculos, precum si cazul susceptibil de
boala profesionala sau legata de profesiune.
Accident de munca: Vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia
acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea
indatoririlor de serviciu si care provoaca incapacitate temporara de munca (ITM) de cel
purin trei zile calendaristice, invaliditate ori deces.
Boala profesionala: Afectiune care se produce ca urmare a exercitarii unei
meserii sau profesiuni, cauzata de factori nocivi, fizici sau biologici, caracteristici
Ediţia 2017
IP Lucru la înălţime Pagina 3 din 16
INSTRUCŢIUNI
S.C.ASA CONS ROMANIA proprii de securitate şi sănătate în muncă
S.R.L. pentru lucru la înălţime

locului de munca, precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale


organismului in procesul de munca.
Echipament de munca: Orice masina, aparat, unealta sau instalatie folosita in
munca.
Factor de risc de accidentare sau imbolnavire profesionala: Cauza potentiala a
accidentelor de munca si bolilor profesionale.
Lucrul la inaltime: Activitatea desfasurata la minimum doi metri de la talpile
picioarelor lucratorului pana la baza de referinta naturala (solul) sau orice alta baza de
referinta artificiala, baza fata de care nu exista pericolul caderii in gol.

3.2 Abrevieri

SSM – Securitate si Sanatate in Munca


EIP – Echipament Individual de Protectie
ITM – Incapacitate Temporara de Munca

4.0 REFERINTE NORMATIVE

 Legea Securitatii si Sanatatii in Munca nr.319/2006;


 Norme Metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006;
 HG nr.1146/2006 privind cerinte minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;
 HG nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
santierele temporare sau mobile
 Ordinul nr. 753/2006 privind protectia tinerilor in munca.

5.0 ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCA SI A ACTIVITATILOR

5.1 Lucrul la inaltime este permis numai daca locul de munca a fost amenajat si
dotat din punct de vedere tehnic si organizatoric astfel incat sa previna caderea de la
inaltime a lucratorilor. Se va acorda prioritate masurilor de protectie colectiva in raport
cu masurile de protectie individuala. Dimensionarea echipamentului de munca trebuie
sa fie adaptata la natura lucrarilor care urmeaza a fi executate si a constrangerilor
previzibile si sa permita circulatia fara pericol. Mijlocul de acces ales un trebuie sa
creeze riscuri suplimentare de cadere si sa permita evacuarea in caz de pericol iminent.
5.2. Responsabilul lucrarii va verifica, dupa fisele de instruire individuala, daca
toti lucratorii sunt instruiti din prevederile actelor normative referitoare la securitatea si
sanatatea in munca. In caz contrar va proceda la efectuarea unei instruiri si consemnarea
acesteia sub semnatura in fisa individuala de instruire.
Ediţia 2017
IP Lucru la înălţime Pagina 4 din 16
INSTRUCŢIUNI
S.C.ASA CONS ROMANIA proprii de securitate şi sănătate în muncă
S.R.L. pentru lucru la înălţime

5.4. Zilnic inainte de inceperea lucrului, conducatorul lucrarii va efectua o


instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca, care se va referi la prevederile de
securitate a muncii ce trebuiesc respectate la executarea lucrarilor din ziua respectiva.
5.5. Pentru lucrul la inaltime mica, de la caz la caz, in functie de gradul de pericol
existent si de conditiile concrete, specifice domeniului de activitate respectiv,
organizarea locului de munca trebuie sa fie facuta luandu-se toate sau numai o parte din
masurile tehnico-organizatorice prevazute pentru lucrul la inaltime, astfel ca pericolul
caderii in gol a lucratorilor sa fie eliminat; obligatoriu se va utiliza casca de protectie.
5.6. La organizarea locului de munca amplasat la inaltime trebuie respectate si
aplicate prevederile si reglementarile de securitate a muncii in vigoare, referitoare la
posibilele pericole de accidentare specifice activitatilor depuse in acel loc de munca,
altele decat pericolul caderii lucratorilor in gol.
5.7. Lucrul la inaltime trebuie sa se desfasoare numai sub supraveghere. In
functie de complexitatea lucrarilor si a gradului de periculozitate existent, persoana
desemnata pentru supraveghere este conducatorul locului de munca sau conducatorul
lucrarilor respective, sau alta persoana desemnata, echivalenta ca functie.
5.8. Inainte de inceperea lucrului, persoana desemnata cu supravegherea
activitatii trebuie sa verifice daca au fost asigurate toate masurile de securitate necesare
pentru prevenirea accidentarii si imbolnavirii lucratorilor.
5.9. Daca in timpul lucrului la inaltime se produc in mod neasteptat emanatii
nocive (toxice sau inflamabile), lucrarile trebuie oprite imediat, iar lucratorii trebuie
evacuati, luandu-se toate masurile de evitare a accidentelor si a incendiilor, pana la
indepartarea cauzelor care au provocat aparitia emanatiilor.
5.10. Locurile de munca amplasate la inaltime si caile de acces la si de la aceste
locuri de munca, trebuie marcate si semnalizate atat ziua cat si noaptea, in conformitate
cu standardele in vigoare. Din zona de siguranta, se vor evacua sau proteja
echipamentele de munca, care pot fi afectate de eventualele caderi de obiecte de la
inaltime.
5.11. In fiecare zi, inainte de inceperea lucrului, conducatorul lucrarii va verifica
personal: starea sculelor si a uneltelor, a centurii de siguranta si a cordoanelor acestora,
a scarilor tip „A” si a scarilor extensibile. In cazul in care cele enumerate mai sus ar
periclita siguranta lucratorului sau prezinta defectiuni, conducatorul lucrarilor sau cel
care constata acest lucru nu va permite folosirea decat dupa ce vor fi inlocuite cu altele
in buna stare.Pe timpul executarii lucrarilor la inaltime, conducatorul lucrarii va
supraveghea prin sondaj modul cum se aplica masurile dispuse.
5.12. Accesul la si de la locurile de munca amplasate la inaltime trebuie asigurat
impatriva caderilor in gol ale lucratorilor.
5.13. Lucrarile temporare la inaltime pot fi executate numai atunci cand conditiile
meteorologice nu pericliteaza securitatea si sanatatea lucratorilor.
Ediţia 2017
IP Lucru la înălţime Pagina 5 din 16
INSTRUCŢIUNI
S.C.ASA CONS ROMANIA proprii de securitate şi sănătate în muncă
S.R.L. pentru lucru la înălţime

5.14. Zilnic inaintea inceperii lucrului, conducatorul locului de munca va verifica


starea de sanatate si oboseala a lucratorilor .Daca in urma examinarii se constata ca
unele persoane prezinta stari maladive sau de oboseala, sau se afla sub influenta
bauturilor alcoolice, a unor medicamente sau droguri, nu vor fi admise la lucru.

Conditii generale pentru lucrul la inaltime

5.15. Pentru executarea lucrarilor la inaltime, in orice domeniu de activitate,


trebuie sa se tina seama de trei principii general-valabile si obligatorii:
Organizarea tehnologica prealabila a lucrarilor la inaltime prin realizarea tuturor
conditiilor de asigurare colective, in functie de specificul locului de munca, pentru toata
durata de desfasurare a lucrarilor.
Dotarea cu echipament individual de protectie in conformitate cu conditiile
concrete ale locului de munca, astfel incat sa fie asigurata securitatea executantului.
Obligativitatea instruirii, antrenarii si a utilizarii dotarilor colective si individuale,
corespunzatoare riscurilor locului de munca si a lucrarilor respective.

Incadrarea si repartizarea lucratorilor

5.16. Incadrarea si repartizarea lucratorilor pentru lucrul la inaltime se fac pe


baza avizului medical eliberat in urma unui examen medical prin care trebuie verificate
aptitudinile si capacitatile neuropsihice necesare lucrului la înăltime.
5.17. Avizul medical la incadrare se da numai de catre medic (al persoanei
juridice care angajeaza sau al circumscriptiei teritoriale) pe baza examenelor clinico-
functionale si de laborator.
5.19. Toti lucratorii care lucreaza la inaltime vor fi supusi examenului medical
periodic. Periodicitatea si examinarile clinico-functionale vor fi stabilite de catre
Ministerul Sanatatii in functie de caracteristicile locului de munca.
5.20. Persoanele sub 18 ani nu vor fi admisi pentru lucru la inaltime.
Dotarea cu echipamente individuale de protectie – EIP
5.24. Toti cei care lucreaza la inaltime, indiferent de domeniul de activitate, vor
purta echipament individual de protectie, specific eliminarii pericolului caderii in gol.
5.25. Componenta echipamentului individual de protectie pentru lucrul la
inaltime se va stabili si se va acorda in functie de domeniul de activitate, complexitatea
tehnologiei aplicate, specificul conditiilor de munca
5.26. Echipamentul individual de protectie specific eliminarii pericolului in
desfasurarea activitatii, minim: centura de siguranta, centura complexa, casca de
protectie, incaltamintea cu talpa antiderapanta etc. 

Ediţia 2017
IP Lucru la înălţime Pagina 6 din 16
INSTRUCŢIUNI
S.C.ASA CONS ROMANIA proprii de securitate şi sănătate în muncă
S.R.L. pentru lucru la înălţime

5.27. Este interzisa utilizarea echipamentelor individuale de protectie care nu sunt


realizate si certificate in conformitate cu standardele si normativele de echipamente de
protectie in vigoare.
5.28. Echipamentul individual de protectie specific eliminarii pericolului caderii
in gol trebuie suplimentat, de la caz la caz, cu echipament individual de protectie pentru
combaterea riscurilor de accidentare si imbolnaviri profesionale, specific activitatilor
desfasurate la inaltime.
5.29. Pentru lucrul la inaltime mica, echipamentul individual de protectie trebuie
acordat in functie de gradul de periculozitate al activitatii depuse si de conditiile
concrete de munca.
5.31. Lucratorii sunt obligati sa foloseasca echipamentul individual de protectie a
muncii pe timpul lucrului precum si la accesul la si de la locul de munca si sa-l pastreze
in conditii bune de utilizare.
5.32. Conducatorul locului de munca este obligat sa ia masurile necesare pentru
ca echipamentul de munca pus la dispozitia lucratorilor sa corespunda lucrului prestat si
sa poata fi utilizat fara a pune in pericol securitatea si sanatatea acestora.

Manipulare, transport, depozitare


5.33. Pentru efectuarea operatiilor de manipulare, transport si depozitare, in
conditiile lucrului la inaltime,responsabilul lucrarii care conduce operatiile, stabileste
masurile de securitate necesare si supravegheaza permanent desfasurarea acestora.
5.34. Daca in timpul efectuarii operatiilor de manipulare, transport si depozitare
se produc modificari privind conditiile de munca, conducatorul locului de munca este
obligat sa faca lucratorilor un nou instructaj de lucru si de protectie a muncii,
corespunzator noilor conditii.
5.35. Este interzis accesul persoanelor care nu au o atributie legata de aceasta
activitate la locul de manipulare a materialelor.
Alte prevederi

5.36. In fiecare zi, inainte de inceperea lucrului, conducatorul lucrarii va verifica


personal: starea sculelor si a uneltelor, a centurilor de siguranta si a cordoanelor
acestora, a scarilor tip «A» si a scarilor extensibile. In cazul in care cele enumerate mai
sus ar periclita siguranta lucratorului sau prezinta defectiuni, conducatorul lucrarilor sau
cel care constata acest lucru nu va permite folosirea decat dupa ce vor fi inlocuite cu
altele in buna stare.
5.37. Pe timpul executarii lucrarilor la inaltime, conducatorul lucrarii va
supraveghea prin sondaj modul cum se aplica masurile dispuse.

Ediţia 2017
IP Lucru la înălţime Pagina 7 din 16
INSTRUCŢIUNI
S.C.ASA CONS ROMANIA proprii de securitate şi sănătate în muncă
S.R.L. pentru lucru la înălţime

6.0 EXECUTAREA LUCRARILOR LA INALTIME

La executarea lucrarilor la inaltime, lucratorii sunt obligati sa-si insuseasca si sa


respecte urmatoarele prevederi:

A. Scari rezemate
6.1. Scarile rezemate trebuie sa fie rezistente si eventual usoare, conform
standardelor in vigoare.
6.2. Lungimea totala a scarii trebuie stabilita astfel incat sa dea posibilitatea
lucratorului sa lucreze stand pe o treapta care se afla la o distanta de cel putin 1 m de la
capatul superior al scarii.
6.3. Picioarele scarilor trebuie bine fixate, pentru a evita alunecarea scarilor si
caderea lucratorului.
6.4. In cazul in care conditiile de lucru permit fixarea scarii sus , atunci se fixeaza
carlige la capetele superioare ale ramelor longitudinale.
6.5. Pentru ca scara sa nu alunece, capetele inferioare ale ramelor longitudinale
trebuie dotate, de la caz la caz, cu dispozitive antiderapante (sabotii metalici cu capete
ascutite sau cu saboti de cauciuc etc.) sau orice alte solutii cu eficacitate echivalenta.
6.6. Cand se lucreaza la o inaltime mai mare de 2m, in locurile cu circulatie
intensa sau pardoseli alunecoase, la baza scarii trebuie sa stea un lucrator care va
asigura stabilitatea scarii. La sol se va asigura o zona de protectie, avertizata vizibil, cu
o suprafata stabilita in functie de inaltimea maxima de lucru, accesul oricarei persoane
straine in zona fiind interzis.
6.7. Scarile trebuie sa fie utilizate de asa maniera incat sa permita lucratorilor sa
dispuna in orice moment de o prindere cu mana si de un sprijin sigur. Daca o greutate
trebuie transportata manual pe scara, aceasta nu trebuie sa impedice mentinerea unei
prinderi sigure cu mana.
6.8. Se interzice intnderea de conductoare sau ridicarea de greutati cu ajutorul
scarii.

B. Echipamente individuale de protectie pentru lucrul la inaltime


B.1. Alegerea echipamentelor individuale de protectie
6.9. Alegerea echipamentelor individuale de protectie trebuie facuta luand in
consideratie, in mod obligatoriu, situatia de lucru la inaltime, echivalenta cu una din
cele trei situatii in care EIP are rolul de:
a) pozitionare a lucratorului in timpul lucrului;
b) limitarea deplasarii lucratorului in directia sursei de accidentare prin cadere de la
inaltime;
c) pozitionarea si suspendarea lucratorului in timpul lucrului.
Ediţia 2017
IP Lucru la înălţime Pagina 8 din 16
INSTRUCŢIUNI
S.C.ASA CONS ROMANIA proprii de securitate şi sănătate în muncă
S.R.L. pentru lucru la înălţime

B.2. Utilizarea echipamentelor individuale de protectie


6.10. Este interzisa utilizarea EIP nestandardizate.
6.11. Este interzisa utilizarea EIP importate, daca acestea nu sunt certificate din
punct de vedere al protectiei muncii conform legislatiei in vigoare.
6.12. Este interzisa inlocuirea de catre utilizatori a componentelor, accesoriilor
sau pieselor metalice ale EIP defecte precum si repararea acestora. Aceste operatii
trebuie executate exclusiv de catre producatorii de EIP autorizati.
6.13. Utilizarea EIP trebuie sa se faca conform instructiunilor de utilizare emise
de catre producator si prevederilor acestei instructiuni.
6.14. Este interzisa utilizarea EIP care nu sunt insotite de instructiuni de utilizare.
6.15. Indiferent de domeniul de activitate si de tipul EIP, locul (punctul) de
ancorare (fix sau mobil) trebuie astfel ales incat zona de prindere a lucratorului de
acesta sa fie sub cota locului de ancorare pe toata perioada lucrului.
Rezistenta minima a locului de ancorare trebuie sa fie conform standardelor in vigoare.
6.16. Franghiile de siguranta (franghii, cabluri, lanturi) denumite si mijloace de
legatura trebuie sa aiba o lungime maxima desfasurata de 2m.
6.17. Reglarea franghiilor de siguranta se face astfel ca, dupa petrecerea peste
elementul de constructie (stalp, cheson, profil metalic) distanta dintre bustul lucratorului
si elementul de constructie sa fie de maximum 0,5m.
B.3. Casca de protectie
6.18. Pentru lucrul la inaltime, indiferent de domeniul de activitate, este
obligatorie purtarea castii de protecti fixata cu snur (curea de fixare).
6.19 Persoanele care coordoneaza, controleaza si indruma procesul de munca vor
purta obligatoriu casca de protectie atunci cand isi desfasoara activitatea in conditiile
lucrului la inaltime.
6.20.Pentru lucrul la inaltime mica, de la caz la caz, in functie de gradul de
periculozitate si in conditiile concrete de munca, lucratorii trebuie dotati cu casca de
protectie, obligatoriu cei care instaleaza si intretin retelele de telecomunicatii si fibra
optica.
6.21. La locurile de munca cu temperaturi scazute, casca de protectie trebuie
purtata peste un capison calduros.
6.22. Inainte de inceperea lucrului, este obligatorie verificarea de catre lucrator a
integritatii castii de protectie, a sistemului de amortizare si a posibilitatii de reglare a
acestuia si a curelelor de prindere.
Casca de protectie se va fixa obligatoriu folosind curelele de prindere!
6.23. Este interzisa folosirea castii de protectie daca aceasta prezinta sparturi,
fisuri ale calotei, defectiuni ale sistemului de amortizare etc. Casca defecta trebuie
scoasa imediat din uz.
Ediţia 2017
IP Lucru la înălţime Pagina 9 din 16
INSTRUCŢIUNI
S.C.ASA CONS ROMANIA proprii de securitate şi sănătate în muncă
S.R.L. pentru lucru la înălţime

B.4. Centura de siguranta


6.24. Pentru lucrul la înăltime, purtarea centurilor de siguranta este obligatorie,
daca masurile integrate de amenajare si de dotare a locurilor de munca nu elimina
pericolul caderii in gol.
6.25. Daca in configuratia unui loc de munca amplasat la inaltime exista o zona in
care pericolul de cadere in gol se poate manifesta, lucratorii trebuie sa poarte obligatoriu
centura de siguranta impreuna cu franghia de siguranta care vor impiedica accesul
lucratorului in zona cu pericol, pe toata perioada lucrului.
6.26. Daca locul de munca amplasat la inaltime nu poate fi amenajat sau dotat
prin masuri integrate pentru eliminarea pericolului de cadere in gol, lucratorii trebuie sa
poarte centura de siguranta de tipul si in componenta specifica fiecarui domeniu de
activitate.
6.27. Centura de siguranta trebuie folosita fie ca mijloc de sprijin al corpului, fie
ca mijloc de protectie prin suspendarea impotriva caderii in gol, fie ca mijloc de oprire a
accesului intr-o zona periculoasa. Este interzis a se folosi centura pentru alte functii de
protectie decat cele pentru care a fost proiectata. Franghia de siguranta trebuie sa aiba o
lungime maxima desfasurata de 2m si va fi reglata astfel incat dupa petrecera peste
elementul de ancorare, distanta dintre bustul lucratorului si elementul rigid de ancorare
sa fie de maxim 0.5m.
6.28. Lucratorii trebuie sa foloseasca centurile de siguranta si accesoriile lor
numai in cadrul lucrarilor pentru care au fost dotati cu acestea, iar la terminarea lucrului
trebuie sa le predea conducatorului locului de munca.
6.29. Inainte de utilizare, centura de siguranta si accesoriile trebuie verificate in
mod obligatoriu.
Prin examinarea cu atentie se verifica cusaturile, cordoanele, partile metalice,
franghiile, carligele de siguranta, niturile etc.
6.30. Este interzisa utilizarea centurilor de siguranta care:
a) prezinta rupturi, pete, destramari, nituri lipsa sau slabite, catarame defecte,
rascoacerea pielii, ruginirea pieselor metalice, rosaturi etc.;
b) au fost odata solicitate dinamic (suspendarea corpului lucratorului cazut de la
inaltime);
c) au fost scurtate prin coasere (bucle).
6.31. Centurile de siguranta si franghiile acestora (cordoanele de legatura) trebuie
pastrate la loc uscat, fara umezeala sau temperaturi excesive, respectand instructiunile
producatorului.
6.32. Centurile de siguranta si franghiile acestora pastrate in magazii o perioada
mai mare (peste 1 an), inainte de folosire, se supun la incercari dinamice conform
instructiunilor producatorului.

Ediţia 2017
IP Lucru la înălţime Pagina 10 din 16
INSTRUCŢIUNI
S.C.ASA CONS ROMANIA proprii de securitate şi sănătate în muncă
S.R.L. pentru lucru la înălţime

B.5. EIP, altele decat cele specifice lucrului la inaltime


6.33. Dacă, în timpul lucrului la înălţime, exista pericole de accidentare, altele
decât pericolul caderii in gol, lucratorii trebuie sa poarte EIP specifice acestor pericole.
6.34. Conducătorii locului de munca trebuie sa identifice pericolele de
accidentare posibile de a se manifesta si sa doteze lucratorii cu EIP capabile sa elimine
aceste pericole. Purtarea EIP, altele decat cele specifice pericolului caderii in gol, nu
trebuie sa influenteze in nici un fel capacitatea de protectie a EIP specifice pericolului
caderii in gol.
C. Instalatii, dipozitive si scule pentru lucrul la inaltime
6.35 Utilizarea scarilor din lemn este permisa la o sarcina maxima de 1,5 kN si
numai de catre un singur lucrator.
6.36. Lungimea maxima a unei scari din lemn cu trepte late nu trebuie sa
depaseasca 5m, daca este folosita ca suport al locului de munca pentru lucrator.
6.37. Lungimea scarii trebuie sa permita lucrul de pe o treapta aflata la o distanta
minima de 1m fata de capatul superior al scarii.
6.38. Se interzice lucrul de pe primele doua trepte superioare ale scarilor simple,
duble sau triple, indiferent de tipul stalpului (lemn, metalic octogonal sau beton).
6.39. Se interzice utilizarea scarilor prelungite prin legare provizorie.
6.40. Se interzice utilizarea scarilor care au trepte lipsa sau sunt reparate
provizoriu.
6.41. Lucratorii care folosesc scarile trebuie sa poarte incaltaminte
corespunzatoare pentru evitarea alunecarii.
6.42. Este interzisa executarea de lucrari de pe scarile extensibile, fara persoana la
baza scarii pentru sustinere.
6.43. Conducatorul locului de munca trebuie sa verifice integritatea scarii inaintea
fiecarei montari (utilizari). Sistemul de imbinare trebuie sa fie sigur si rigid.
6.44. Este interzis ca pe scara extensibila sa se urce mai mult de un lucrator
pentru accesul la si de la locul de munca.
6.45.Trecerea de pe scara extensibila pe platforma (consola) locului de munca
este permisa numai dupa ce lucratorul se asigura cu cel de-al doilea cordon al centurii
de siguranta de un element rigid.
6.46. Este interzisa repararea scarilor extensibile de catre utilizatori. Reparatiile
trebuie executate numai de catre unitati specializate, de preferinta de catre producatori.
D. Lucrul la inaltime efectuat pe constructii tip stalp
6.47. In timpul lucrului la inaltime se vor mai respecta urmatoarele:
a) in toate cazurile, lucratorul trebuie sa fie asigurat, bine rezemat pe carlige,
zabrele, platforma, scara sau scaunel suspendat;

Ediţia 2017
IP Lucru la înălţime Pagina 11 din 16
INSTRUCŢIUNI
S.C.ASA CONS ROMANIA proprii de securitate şi sănătate în muncă
S.R.L. pentru lucru la înălţime

b) pe tot timpul lucrului, cordonul centurii de siguranta trebuie legat la un


element rigid component al stalpului, deasupra punctului de lucru, in asa fel, incat sa nu
fie stanjenite miscarile lucratorului;
c) trebuie sa se evite lucrul in pozitii etajate a doi sau mai multi lucratori pe
acelasi stalp;
d) lucratorii, inclusiv manevrantii autoutilajelor si organele de control trebuie
echipati tot timpul lucrului si cu casca de protectie.
6.48. Urcarea pe stalpi, indiferent de materialul din care sunt construiti este
permisa numai dupa verificarea prealabila a acestora la baza si pe tot parcursul urcarii.
Verificarea trebuie efectuata in conformitate cu prevederile fisei tehnologice a lucrarii
sau a instructiunilor tehnice proprii.
6.49. Inainte de a incepe urcarea pe stalp, lucratorul trebuie sa verifice rezistenta
si stabilitatea stalpului.
6.50. Inainte de urcarea pe stalpi (din lemn sau din metal) trebuie verificat gradul
de putrezire sau de coroziune la nivelul solului sau la 20-25 cm sub nivelul solului la
fundatiile aparente. Stalpul de metal nu trebuie sa fie deteriorat, corodat sau desprins din
sistemul de fixare si pozitionare.
6.51. Inainte de urcarea pe stalpii din beton trebuie efectuat un control vizual in
zona fundatiei si a consolelor pentru verificarea integritatii acestora.
6.52. Pentru urcarea si lucrul la inaltime trebuie folosite urmatoarele mijloace
certificate, in conformitate cu prevederile fiselor tehnologice sau a normelor tehnice:
- scari din lemn din material electroizolant sau metalice simple, duble, triple sau
extensibile;
- carlige pentru urcarea pe stalpi de lemn sau de beton;
- utilaje speciale (autoscari mecanice, platforme telescopice hidromecanice,
autotelescoape cu cos, platforme ridicatoare cu brate articulate etc.) ;
- constructii definitive ale stalpilor adecvate operatiilor de urcare si lucrului la
inaltime;
- dispozitive de lucru la inaltime (platforme, scari, dispozitive pentru schimbarea
elementelor din lanturile de izolare, carucior, pasitor etc.).
6.53. La locul de munca aflat la inaltime, trebuie ridicate numai materialele strict
necesare. Sculele necesare executarii diferitelor operatii trebuie pastrate in buzunare
speciale sau teci prinse in centura de siguranta.
6.54. Sculele si materialele trebuie sa fie urcate si coborate pe masura
necesitatilor cu funie de ajutor, interzicandu-se aruncarea acestora de la sol la pozitia de
lucru sau invers.
6.55. Asezarea chiar temporara a sculelor, dispozitivelor sau a materialelor
nefixate pe elementele stalpilor liniilor electrice aeriene este interzisa.

Ediţia 2017
IP Lucru la înălţime Pagina 12 din 16
INSTRUCŢIUNI
S.C.ASA CONS ROMANIA proprii de securitate şi sănătate în muncă
S.R.L. pentru lucru la înălţime

6.56. Pe stalpii metalici cu zabrele urcarea si coborarea se fac utilizand tehnologia


alpinismului utilitar, prin asigurarea personalului executant in trei puncte (ambele maini
si un picior sau ambele picioare si o mana). Asigurarea cu unul din cordoanele centurii
de siguranta este obligatorie in cazuri deosebite (stalp acoperit cu chiciura sau zapada)
precum si in cazul opririlor pentru odihna sau trecerea peste obstacole.
6.57. Se interzice urcarea si coborarea directa pe stalpi de beton acoperiti cu
polei.
6.58. In cazul stalpilor care nu au fost plantati definitiv sau care nu prezinta
siguranta se interzice urcarea pe acestia.
6.59. Se interzice urcarea si lucrul pe stalpii de colt in interiorul unghiului de
tragere a firelor (in partea dinauntrul coltului).
6.60. Se interzice lucratorilor sa aseze sculele si uneltele pe traverse sau sa infiga
toporasul in stalp sau traverse.
6.61. Sculele sau materialele se vor trimite la lucratorul aflat pe stalp numai cu
ajutorul franghiei si numai dupa ce s-a verificat corecta lor legare; este interzisa
aruncarea lor.
6.62. Se admite lucrul in cazul cand stalpii sunt acoperiti de polei numai cu
conditia utilizarii scarilor extensibile: ultima treapta a scarii se va lega obligatoriu de
stalp cu o franghie din dotare.
6.63. Este interzis lucrul pe stalpi pe timp de ploaie, furtuna, descarcari electrice
in zona de lucru.
6.64. In cazul stalpilor metalici octogonali, lucratorii nu vor incepe lucrul decat
dupa ce au legat ultima trapta a scarii de stalp, pentru evitarea accidentelor la un
eventual balans al scarii datorita suprafetei mici de sprijin. .
6.65. In cazul stalpilor de beton folositi in comun, lucratorii nu vor incepe lucrul
decat dupa ce au verificat cu instrumente indicatoare de tensiune absenta tensiunii de
defect sau daca aceasta a fost verificata de reprezentantii RENEL.
6.66 In apropierea liniilor electrice aeriene se vor folosi numai scari
electroizolante.
6.67. Daca lucratorul, prin natura sarcinii de munca, este obligat sa se urce intr-un
pom, se va asigura prin legarea de copac cu cordonul centurii de siguranta.
6.68. La trecerea peste liniile de cale ferata neelectrificata conducatorul locului de
munca va intocmi un proiect individual prin care se vor stabili si masuri in domeniul
securitatii muncii ce trebuie luate pentru evitarea oricaror evnimente/accidente.
Masuri pentru lucrarile ce se executa in zona LEA, LES
6.69. (1) Inainte de inceperea lucrului la liniile existente, toate circuitele vor fi
legate la pamant atat in punctele de sectionare conductiva (sau la ambele parti ale
locului de lucru), cat si de o parte si alta a stalpului pe care se lucreaza.

Ediţia 2017
IP Lucru la înălţime Pagina 13 din 16
INSTRUCŢIUNI
S.C.ASA CONS ROMANIA proprii de securitate şi sănătate în muncă
S.R.L. pentru lucru la înălţime

(2) Unul din fire va fi legat la pamant printr-o sonerie polarizata sau o lampa
cu neon. Legarea la pamant se va realiza cu ajutorul dispozitivelor mobile de
scurtcircuitare si legare la pamant, legand mai intai aceste dispozitive la priza de
pamant.
6.70. Ridicarea si intinderea conductorilor pe stalpi, in zonele expuse permanent
la inductie, se va face numai prin intermediul funiilor textile.
6.71. Ridicarea si intinderea conductelor de telecomunicatii, a funiilor de
suspensie (streanguri) si a cablurilor pe stalpi in zonele expuse tensiunilor se va face
numai prin intermediul funiilor din textile uscate.
6.72. Liniile si instalatiile de telecomunicatii aflate in zona de influenta a LEA de
inalta tensiune vor fi marcate cu un semn distinctiv. Se vor marca stalpii din doi in doi,
precum si toti stalpii care au conductori de punere la pamant.
6.73. Cand se executa orice fel de lucrari la liniile de telecomunicatii in punctele
de incrucisare cu LEA de inalta tensiune, se va solicita in prealabil unitatiii furnizoare
de energie electrica intreruperea alimentarii LEA. In cazul cand aceasta intrerupere nu
este posibila, se vor lua masurile de protectie corespunzatoare, conform reglementarilor
emise de Regia Autonoma de Electricitate.
6.74. Transportul scarilor si a stalpilor pe sub linia electrica de inalta tensiune se
va face numai in pozitia orizontala.
6.75. Se vor lua masuri speciale in timpul lucrului pentru a se evita micsorarea
spatiilor intre linia electrica de inalta tensiune si conductoarele liniei de telecomunicatii
ce se monteaza.
6.76. Este interzis ca lucratorii sa execute lucrari la liniile electrice pe timp de
furtuna, ploaie, descarcari electrice, ceata sau ninsoare.
6.77. La executarea lucrarilor din imediata apropiere a caii ferate electrificate sau
in punctele de subtraversare a acestora se vor intocmi proiecte individuale de catre
conducatorii locului de munca.
6.78. (1) In cazul lucrarilor in zona sau pe terasamentul caii ferate conducatorul
echipei va numi un observator care sa anunte prin fluier apropierea unui tren.
(2) In cazul liniilor de cale ferata cu vizibilitatea redusa (ex. in curbe
pronuntate sau pe un teren in panta), observatorul va fi dublat prin unul sau doua
ajutoare asezate la distante convenabile inainte si dupa locul de munca, astfel incat, sa
poata anunta supraveghetorul in timp util despre apropierea unui tren.
6.79. (1) La trecerea trenului sau la apropierea unei locomotive, lucratorii nu se
vor mai afla la inaltime si vor sta la o distanta corespunzatoare de sina de cale ferata
pentru eliminarea pericolului de accidentari.
(2) Dupa trecerea trenului, este interzisa reinceperea lucrului pana ce
conducatorul echipei nu se va convinge ca imediat dupa tren nu mai circula alte
vehicule ca: drezine, vagoane cu motor etc..
Ediţia 2017
IP Lucru la înălţime Pagina 14 din 16
INSTRUCŢIUNI
S.C.ASA CONS ROMANIA proprii de securitate şi sănătate în muncă
S.R.L. pentru lucru la înălţime

6.79. Este interzisa circulatia de-a lungul caii ferate electrificate sau traversarea
acesteia de catre lucratori purtand pe umar scari sau obiecte lungi, acestea vor fi purtate
numai in mana, in pozitie orizontala.
6.80. Telefoanele portative ale personalului de intretinere si exploatare, precum si
cele ale echipelor de montaj vor fi prevazute cu dispozitive antisoc acustic.
6.81. Se interzice executarea lucrarilor pe liniile de telecomunicatii care se gasesc
in zona de influenta a liniei ferate electrificate inainte de a fi realizata (de ambele parti
ale locului) legarea la pamant a conductorilor liniei de telecomunicatii la priza de
pamant de protectie.
Schele şi scări
6.82. Atunci cand breviarul de calcul al schelei alese nu este disponibil sau cand
configuratiile structurale avute in vedere nu sunt prevazute de acesta, trebuie sa fie
realizat un calcul de rezistenta si de stabilitate, cu exceptia cazului in care schela este
asamblata in conformitate cu o configuratie standard general recunoscuta.
6.83. In functie de complexitatea schelei alese, un plan de montare, de utilizare si
de demontare trebuie sa fie intocmit de catre o persoana competenta. Acest plan poate
avea forma unui plan general, completat cu elemente referitoare la detaliile specifice ale
schelei in cauza.
6.84. Elementele de sprijin ale unei schele trebuie sa fie protejate impotriva
pericolului de alunecare fie prin fixare pe suprafata de sprijin, fie printr-un dispozitiv
antiderapant sau alt mijloc cu eficacitate echivalenta, iar suprafata de sprijin trebuie sa
aiba o capacitate portanta suficienta. Stabilitatea schelei trebuie sa fie asigurata.
Deplasarea inopinata a schelelor mobile in timpul lucrului la inaltime trebuie sa fie
prevenita prin intermediul dispozitivelor adecvate.
6.85. Dimensiunile, forma si dispunerea planseelor unei schele trebuie sa fie
adecvate naturii lucrarii care urmeaza sa fie executata si adaptate la sarcinile ce urmeaza
a fi suportate si sa permita lucrul si circulatia de o maniera sigura.
6.86. Planseele unei schele trebuie sa fie montate de asa maniera incat
componentele sa nu poata sa se deplaseze in cazul unei utilizari normale. Niciun gol
periculos nu trebuie sa existe intre componentele planseelor si dispozitivele verticale de
protectie colectiva impotriva caderii.
6.87. Schelele nu pot sa fie montate, demontate sau modificate substantial decat
sub supravegherea unei persoane competente si de catre lucratori care au fost instruiti
adecvat si conform operatiilor avute in vedere, care se refera la riscurile specifice in
conformitate cu art. 10 din hotarare, si vizand in special:
a) intelegerea planului de montare, de demontare si de modificare a schelei in
cauza;
b) securitatea in timpul montajului, al demontajului si al modificarii schelei in
cauza;
Ediţia 2017
IP Lucru la înălţime Pagina 15 din 16
INSTRUCŢIUNI
S.C.ASA CONS ROMANIA proprii de securitate şi sănătate în muncă
S.R.L. pentru lucru la înălţime

c) masurile de prevenire a riscurilor de cadere a persoanelor sau a obiectelor;


d) masurile de securitate in cazul schimbarii conditiilor meteorologice care ar
putea afecta negativ securitatea schelei in cauza;
e) conditiile in materie de sarcini admise;
f) orice alt risc pe care operatiile de montare, de demontare si de modificare il
pot cuprinde.
6.88. Persoana care supravegheaza si lucratorii implicati trebuie sa aiba la
dispozitie planul de montare, de utilizare si de demontare mentionat
6.89. Toate schelele trebuie sa fie concepute, construite şi întreţinute astfel încât
sa se evite prăbuşirea sau deplasarea lor accidentala.
6.90. Platformele de lucru, pasarelele şi scarile schelelor trebuie sa fie construite,
dimensionate, protejate şi utilizate astfel încât persoanele sa nu cada sau sa fie expuse
caderilor de obiecte.
6.91. Schelele trebuie controlate de către o persoana competenta, astfel:
a) înainte de utilizarea lor;
b) la intervale periodice;
c) după orice modificare, perioada de neutilizare, expunere la intemperii sau
cutremur de pământ ori în alte circumstanţe care le-ar fi putut afecta rezistenta sau
stabilitatea.
6.92. Daca se constata ca unele persoane prezinta stari maladive sau de oboseala,
sau se afla sub influenta bauturilor alcoolice,a unor medicamente sau droguri, acestea
nu vor fi admise la lucru.
8. Lista reviziilor documentului:
Revizia Natura modificării Data intrării în vigoare

9 Listă membrii echipei de elaborare

Subdiviziune
Nr. crt. Numele şi prenumele Funcţia
organizatorică
1. Mîrza Sebastian Nicolae Șef serviciu intern SSM
2 Rîștei Radu Director managementul proiectelor Montaj structura
prefabricata
3 Șopterean Mihai Manager de proiect Montaj structura
prefabricata
4 Gherman Lucian Șef punct de lucru Montaj structura
prefabricata

Ediţia 2017
IP Lucru la înălţime Pagina 16 din 16

S-ar putea să vă placă și