Sunteți pe pagina 1din 3

INSTRUCłIUNE DE LUCRU IL – 07-04-01

INSTRUCTIUNE PENTRU CONFECTIONAREA


ARMĂTURILOR/CARCASELOR DE ARMĂTURI PENTRU
FABRICAREA ELEMENTELOR PREFABRICATE SI
VERIFICAREA INTERNĂ A ACESTORA

1.Conditii prealabile
1.1 Existenta documentatiei de executie.
1.2 Existenta in stare de functionare, a utilajelor si dispozitivelor,sculelor de fasonat si legat otel beton.
1.3 Existenta echipamentelor,dispozitivelor de măsurare.
1.4 Existenta unor platforme de lucru, suporti pentru sprijinirea armaturilor,spatii de depozitare
corespunzătoare.
1.5 Existenta mijlocului de transport corespunzător pentru transportul elementelor
armaturi,armăturilor/carcaselor de la locul confectionării la locul de punere in operă.
1.6 Instruirea personalului privind prezenta instructiune de lucru si normele SSM , SU si Mediu.
2. Responsabilitati
2.1, Inginerul tehnolog din cadrul sectiei carcase al antrepenorului, impreuna cu inginerul tehnolog, sef
de echipa fierari al subantrepenorului răspund de buna organizare a procesului de productie.
2.2 Inginerul tehnolog din cadrul sectiei carcase al antrepenorului, răspunde de existenta elementelor de
otel fasonat care intra in componenta armaturilor a sculelor, dispozitivelor,utilajelor,utilajelor de ridicat
si manevrat , de aplicarea intocmai a prezentei instructiuni de lucru, de respectarea documentatiei
tehnice de executie a normelor tehnice in vigoare si verificarea internă a armăturilor/carcasei.
2.3 Responsabilul CQ al antrepenorului, verifică executia carcaselor de armături, semnănd inregistrările
de calitate( conform instrucțiunilor proprii IL 07-04-04).
2.4 Seful de echipă fierar, inginerul tehnolog al subcontractorului răspunde de respectarea proiectului
de executie, a prescriptiilor tehnice,legislatiei SSM,SU, Mediu in vigoare, a prezentei instructiuni de
lucru, făcand si controlul muncii prestate de muncitorii din echipă, identifică prin etichetare carcasa
confectionată de echipă.
2.5 Personalul de executie fierar al subantrepenorului răspunde de calitatea lucrărilor executate,
respectand prezenta instructiune de lucru, documentația de executie, normativele tehnice,IPSSM,SU si
Mediu in care sens au următoarele obligatii:
− verificarea prin autocontrol a calitătii lucrărilor efectuate
− gospodărirea judicioasă a materialelor.
-- respectarea legislatiei SSM,SU, Mediu,ISCIR in vigoare
-- purtarea EIP din dotare
3. Procesul de lucru
3.1 Pregătirea lucrării
3.1.1 Otelurile care se fasonează trebuie să fie curate si drepte, in acest scop se vor indepărta:
− eventualele impurități de pe suprafata barelor
− rugina, prin frecare cu perii de sârmă.
3.1.2 Otelul beton livrat in colaci trebuie să fie indreptat inainte de a se tăia la dimensiunile din
proiect si a se fasona.
3.1.3 Barele fasonate vor fi depozitate in pachete etichetate, in asa fel incat să se evite
confundarea lor si să se asigure păstrarea formei si curăteniei lor pană in momentul montării.
3.1.4 Armăturile nu se vor fasona la temperaturi sub –10 C.
3.2 Fasonarea barelor
3.2.1 Inainte de a se trece la fasonarea armăturilor, se va analiza, de către inginerul tehnolog al
antrepenorului, proiectul in ceea ce priveste posibilitătile practice de montare si fixare a barelor,
aspectele tehnologice de fasonare si montare. Dacă se consideră necesar, se va cere proiectantului
reexaminarea detaliilor de executie respective.
3.2.2 Fasonarea barelor, confectionarea si montarea carcaselor de armătură se va face in strictă
conformitate cu prevederile proiectului.
3.2.3 Tăierea barelor de otel beton se face cu masina de debitat otel beton sau stanta de taiat otel beton.
Tăierea si indoirea barelor va fi făcută folosind masinile de fasonat si dispozitive(dornuri), functie de
lungimea si diametrul barelor.
3.2.4 Indoirea barelor se face la masini de fasonat, folosind dornuri de diametre corespunzătoare
diametrelor de armătură de catre personalul muncitor al subantrepenorului.
3.2.5 Indoirea barelor se face cu miscare lentă, fără socuri.
3.2.6 In cazul in care la indoirea barelor apare tendinta de fisurare a lor, se va opri operatiunea,
anuntandu-se inginerul tehnolog, Responsabilul CQ al antrepenorului.
3.2.7 Se interzice indoirea barelor la cald, cu flacără oxiacetilenică sau electric, excepție face
doar cazul cand indoirea la cald este indicată explicit in proiect.
3.2.8 Toate barele fasonate care se depozitează vor fi etichetate.
3.3 Transportul, manipularea, depozitarea
3.3.1 Toate barele fasonate vor fi transportate langă locul de punere in operă, cu mijloace de transport
adecvate si in cazuri exceptionale manual.
3.3.2 Depozitarea barelor fasonate pe platforma zonei de lucru se va face in asa fel incat să se
evite corodarea si murdărirea lor. Ele vor fi depozitate pe loturi identificabile si usor accesibile.
3.4 Legarea armăturilor
3.4.1 La incrucisări, barele de armătură trebuie să fie legate intre ele prin legături cu două fire
de sârmă neagră moale de 1-1,5mm.
3.4.2 Rețelele de armături din plăci si panouri vor avea legate in mod obligatoriu 2 randuri de
incrucisări marginale pe tot conturul. Restul incrucisărilor, din mijlocul retelelor, vor fi legate din 2 in
2 in ambele sensuri( in sah).
3.4.3 La grinzi si stălpi, vor fi legate toate incrucisările barelor armăturii cu colturile etrierilor,sau cu
ciocurile agrafelor. Restul incrucișărilor acestor bare cu porțiunile drepte ale etrierilor pot fi legate din
2 in 2 . Barele inclinate vor fi legate in mod obligatoriu de primi etrieri cu care se incrucișează. Etrierii
si agrafele montate inclinat fată de armăturile longitudinale se vor lega de toate barele cu care se
incrucisează.
La incheierea confectionării carcasei de armătură, seful de echipă al subantrepenorului etichetează
carcasa inscriptionand pe etichetă: numele său obiectivul, codul elementului, , data confectionării
numărul de identificare al carcasei care va fi stabilit prin grija inginerul tehnolog din cadrul sectiei
carcase al antrepenorului..
3.5 Distante minime admise între armături, înădirea armăturilor
3.5.1 Se respectă cu strictete prevederile proiectului de executie.
3.6 Abateri limită admise la confecționarea si montarea armăturilor
Conform NE 012/2-2010, Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton
precomprimat. Executia lucrărilor de betonare:
* la distanțele dintre barele de armătură
- la fundații: cel mult  +_ 10mm
- plăci, pereți: cel mult +_ 5mm
- la stalpi si grinzi: cel mult +_ 3mm
- pentru etrieri, agrafe si frete: cel mult +_10mm
* la acoperirea cu beton a armăturii:
- h<150 mm: +_ 10 mm
- h= 400 mm: -10…+15 mm
- h≥ 2500 mm: -10….+20 mm
3.7 Criterii si modalitate de acceptare
Lucrarea de fasonare si montare a armăturilor la un element se consideră terminată si acceptată dacă au
fost respectate prescripțiile din documentația de execuție, din procedurile sistemului integrat si a
instructiunii de lucru. Acceptul lucrării pe baza acestor criterii se face intern de către Director
producție, Tehnolog fierari si final de către Responsabil CQ al antrepenorului, dacă au fost intocmite și
inregistrările calității.
4. Verificarea internă a procesului de confecționare a carcasei de armătură
Această verificare internă se efectuează de către inginerul tehnolog,CQ al antrepenorului impreuna cu
sef de echipa al subantrepenorului, si anume se verifică:
a) ca armarea să se facă conform proiectului de executie
b) starea armaturii (lipsa urmelor de ulei, grasimi, vopsea, noroi, rugină in profunzime sau alte
substante dăunatoare);
c) existența armăturii prevăzute, ca tip și dimensiuni (lungime,diametru), poziționate si legate la
distanțele specificate (inclusiv confecționarea si montarea piesele inglobate metalice aparținăand
carcasei);
d) confecționarea (calitatea sudurii, tip si dimensiuni elemente componente) și montajul pieselor
inglobate care fac parte integrată din carcasa de armătură;
e) existența etichetei de identificare(inclusiv pentru elemente precomprimate), completată corect(dată,
obiectiv, cod element,nr. de identificare carcasă, nume sef echipă), pt. carcasa verificată; după
verificarea carcasei eticheta se semnează de catre Tehnolog fierari al antrepenorului , ca și accept al
execuției corecte;
După efectuarea turnărilor, pe baza etichetei de identificare colectate si păstrate la Compartimentul CQ
al antrepenorului, seful de echipă fierar al subantrepenorului care a confecționat carcasa precum si
Tehnolog fierari al antrepenorului care a efectuat verificarea si a semnat eticheta de identificare a
carcasei, vor efectua semnăturile de rigoare in Registrul de evidență carcase, care se păstrează la
Compartimentul CQ al antrepenorului.

S-ar putea să vă placă și