Sunteți pe pagina 1din 2

PROCEDURA DE SISTEM PS – 06 – 02

ÎNTRETINEREA UTILAJELOR, MIJLOACELOR DE


TRANSPORT PERSONAL MUNCITOR SI A SCULELOR DE MÂNĂ

Procedura de intreținere a utilajelor

1. DOMENIU DE APLICARE
Prezenta procedură de sistem reglementează modul de programare si efectuare a activitătilor de întretinere a
utilajelor, mijloacelor de transport personal muncitor, sculelor de mână utilizate la realizarea lucrărilor de
constructii si montaj.
Prevederile prezentei proceduri de sistem sunt aplicate de către toate functiile implicate în activitătile
specificate mai sus.
2. DEFINIłII, PRESCURTĂRI
Întretinere: activitate (revizie, reparatie) care are ca scop mentinerea stării de functionare corespunzătoare a
echipamentelor/ utilajelor,mijloacelor de transport.
Reparatie: complex de activităti efectuate asupra unui utilaj/ echipament pentru a-l readuce în stare de
functionare.
Instrument: unealtă sau aparat utilizat pentru a executa o anumită operatie.
3. DESCRIEREA PROCEDURII
3.1. Evidenta si întretinerea utilajelor si mijloacelor de transport
Evidenta utilajelor este tinută de Seful punctului de lucru, respectiv evidenta mijloacelor de transport
personal muncitor este tinută de Responsabilul parc auto în Lista utilajelor/ mijloacelor de transport
personal muncitor (vezi anexa).
Functionarea mijloacelor de transport personal muncitor este documentată în Foaia de parcurs (formular
tipizat), iar a utilajelor în Raportul de lucru (vezi anexa) întocmite de către Utilizator. Rapoartele de lucru
sunt centralizate de către Sef punct de lucru. Aceste înregistrări împreună cu Instructiunile de lucru
specifice / Cărtile tehnice constituie baza planificării si efectuării întretinerii utilajelor si mijloacelor de
transport.
Efectuarea întretinerii planificate a utilajelor este responsabilitatea Sefului punctului de lucru respectiv
este efectuată de către furnizori de servicii de întretinere-reparatii. Întretinerea planificată a mijloacelor de
transport este efectuată de către furnizori de servicii specializati. Înlăturarea defectiunilor tehnice simple ce
pot apare în timpul functionării sau efectuarea reglajelor asupra utilajelor/ mijloacelor de transport
reprezintă sarcina Utilizatorilor acestora.
Defectiunile tehnice ale utilajelor constatate de Utilizator sunt aduse la cunostinta Sefului punct de lucru,
care răspunde de solutionarea problemei. În cazul defectiunii mijloacelor de transport Utilizatorul aduce la
cunostinta Responsabilului parc auto problemele constatate, iar acesta răspunde de solutionarea lor.
Efectuarea activitătilor de întretinere planificate si accidentale asupra utilajelor, respectiv a mijloacelor de
transport este documentată de către Seful punctului de lucru, respectiv de către Utilizator în Fisa de
urmărire a stării utilajului/ mijlocului de transport/ sculei de mână (vezi anexa). specificând
interventia,tipul si cantitatea pieselor înlocuite, respectiv celelalte materiale utilizate sau documentul
justificativ care atestă efectuarea interventiei.
Efectuarea întretinerilor zilnice este înregistrată de către Utilizator în Raportul de lucru sau în Foaia de
parcurs.
3.2. Întretinerea utilajelor si echipamentelor aflate în regim ISCIR
În scopul planificării întretinerii utilajelor si instalatiilor supuse regimului ISCIR, Responsabilul
ISCIR( RSTVI) elaborează Planul de întretinere si reparatii (ISCIR) (vezi anexa), care este aprobat de
către Directorul managementul proiectelor
Responsabilul ISCIR răspunde pentru:
asigurarea materialelor necesare întretinerilor (reparatiilor), conform Procedurii de sistem PS-07-02;
efectuarea activitătilor prevăzute în Planul de întretinere si reparatii (ISCIR).
Interventiile efectuate asupra utilajelor si instalatiilor supuse regimului ISCIR sunt înregistrate de către
Responsabilul ISCIR în:
Procesul verbal de verificare, întocmit după interventiile efectuate asupra utilajelor,
Actul de predarea masinii/ utilajului în reparatie si receptia reparatei, care contine defectiunea
constatată, tipul interventiei si starea utilajului după interventie.
3.3. Evidența si întretinerea sculelor de mână
Evidența sculelor de mână este tinută de către Seful punct de lucru în Fisa de evidentă a sculelor de mână
(vezi anexa).
Întreținerea planificată este efectuată, pe baza Cărților tehnice, de furnizori. În cazul defectării
sculelor de mână, Seful punctului de lucru îl înstiințează pe Seful atelierului energomecanic, care
răspunde de repararea acestora si înregistrarea efectuării reparației în Fisa de urmărire a stării utilajului/
mijlocului de transport/ sculei de mână. În cazul în care scula de mână nu se mai poate repara, Seful
atelierului energomecanic propune, iar Directorul managementul proiectelor decide scoaterea acesteia
din uz.
Scoaterea din uz a sculei de mână este documentată de către Seful punctului de lucru în Fisa de evidență a
sculelor de mână.
4. GESTIONAREA ÎNREGISTRĂRILOR
Nr. Păstrare.Înregistrare.
Cine/ Până când/ Cum
1. Lista utilajelor/ mijloacelor de transport/ Seful punctului de lucru/Resp. parc autoTimp functionare.+1
an/Îndosariat
2. Foaie de parcurs/Responsabil parc auto/1 an /Îndosariat
3. Raport de lucru/Seful puntului de lucru//1 an/ Îndosariat
4.Fisa de urmărire a stării utilajului,mijlocului de transport,sculei de mână/Seful punctului de lucru /
Utilizator/Completare+3 ani/Îndosariat
5. Plan de întreținere si reparații (ISCIR)/RSTVI/1 an /Îndosariat
6. Procesul verbal de verificare/Seful atelierului energomecanic,RSTVI//Utilizare+1 an/Îndosariat
7.Actul de predarea masinii/ utilajului înreparație și recepția reparației/Seful atelierului
energomecanic,RSTVI/1 an /Îndosariat
8. Fisă de evidență a sculelor de mână/Seful punctului de lucru/Completare+ 1an/Îndosariat

Aprobat Întocmit
Director managementul proiectelor Șef serviciu intern de prevenire
ing. Rîstei Radu ing. Mîrza Sebastian

S-ar putea să vă placă și