Sunteți pe pagina 1din 15

M16 – REVIZII TEHNICE ALE AUTOMOBILELOR

Modulul,, Revizii tehnice ale automobilelor” se studiază în semestrul III, şcoala de


maiştrii. Modulul are alocate un număr de 64 ore ⁄ an, din care:
 teorie – 16 ore;
 laborator tehnologic – 32 ore;
 stagiu de pregătire practică – 16 ore;
Competenţe:
o 17.1. Stabileşte starea tehnică a automobilelor;
o 17.2. Planifică realizarea reviziilor tehnice în conformitate cu legislaţia în
vigoare;
o 17.3. Monitorizarea activităţile de revizii tehnice;
1. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND REVIZIILE TEHNICE ALE
AUTOMOBILELOR
1.1. Scopul reviziilor tehnice
Pentru asigurării exploatării automobilelor în condiţii de siguranţă a circulaţiei, precum şi
pentru realizarea de către acestea a normelor de parcurs, cu minimum de cheltuieli, este
necesar să se execute o serie de lucrări de întreţinere şi lucrări de reparaţii curente care
împreună formează deservirea tehnică auto.
Lucrările de întreţinere a automobilelor se execută periodic la termenele prevăzute în
normative, iar lucrările de reparaţii curente se execută atunci când apare necesitatea lor.
Întreţinerea automobilelor – au un caracter de prevenire a uzurilor anormale şi a defecţiunilor
tehnice ce pot interveni în timpul exploatării, precum şi de asigurare a unui aspect estetic
corespunzător circulaţiei pe drumurile publice.
Lucrări privind activitatea de verificare şi întreţinere a mijloacelor de transport
Programarea zilnică, dirijarea, urmărirea activităţii proceselor tehnologice de întreţinere a
reparaţiilor curente se fac de autocoloană la care au fost dislocate mijloacele de transport.
Programarea zilnică, verificarea şi calcularea foilor de parcurs se fac în fiecare zi conform
programului de lucru.
Lucrările executate se împart în două categorii:
- lucrări ce se execută zilnic
- lucrări ce se execută periodic.
Impiegatul de coloană execută zilnic următoarele lucrări:
- eliberarea şi primirea foilor de parcurs
- verificarea foilor de parcurs
- înscrierea datelor din foile de parcurs în centralizator
- calculul de consumului de combustibil normat
- completarea fiselor tehnice al automobilelor.
Lucrările de întreţinere al automobilelor constau din:
- îngrijirea zilnică
- spălarea şi curăţirea generală
1
- revizia tehnică de gradul I
- înlocuirea uleiului uzat din baia motorului
- revizia tehnică de gradul II
Controlul tehnic al automobilelor se face înainte de plecarea în cursă pe parcurs şi la venirea
din cursă.
Automobilul este verificat de către şofer care prezintă şefului de secţie eventualele defecţiuni
constatate. Dacă defecţiunea se poate remedia în unitate se deschide o unitate de comandă.
2. ATRIBUŢIILE SECŢIEI DE VERIFICARE ŞI REPARAŢII
ÎNTREŢINERE
 asigură activitatea de reparaţii planificate pe baza programului impus de normativele
tehnice;
 asigură activitatea de exploatare a utilajelor pe baza programelor întocmite de secţiile
de producţie;
 verifică prin sondaj la punctele de lucru modul de exploatare al mijloacelor de
transport;
 verifică deconturile de carburanţi, lubrefianţi, piese de schimb şi alte materiale
necesare secţiei;
 întocmeşte şi verifică prezenţa;
 programează efectuarea reparaţiilor curente, revizii tehnice şi reparaţii capitale pentru
toate mijloacele de transport din dotare, urmăreşte şi verifică executarea graficului de
reparaţii curente şi revizii tehnice în regie proprie programează reparaţiile capitale la
unităţile specializate urmărind respectarea termenelor de executare a lucrărilor;
 urmăreşte parcursurile realizate de autovehicule şi utilaje pe cicluri de reparaţii şi le
completează la zi fişele de activitate zilnică;
 stabileşte consumurile specifice de carburanţi şi lubrefianţi pe tipuri de utilaje şi
urmăreşte indicarea normelor de consum;
 elaborează norme de lucru pentru utilaje speciale;
 permite ieşirea utilajelor numai cu verificarea tehnică efectuată;
 urmăreşte efectuarea controlului medical periodic şi a examenului psihologic de către
toţi conducătorii auto;
 efectuează spălări, gresări, revizii tehnice (RT1, RT2) şi schimburi de ulei de motor şi
hidraulice ale utilajelor din dotare ;
 execută reparaţii curente şi verifică starea tehnică a utilajelor înainte şi la întoarcerea
din cursă ;
 remediază defecţiunile produse prin accident, cu respectarea dispoziţiilor legale
privind autorizarea acestora de către organele de poliţie ;
 recondiţionează şi confecţionează anumite repere, în limitele permise de normele
tehnice şi de reglementările legale privind siguranţa în circulaţie ;
 întocmeşte necesarul de piese de schimb, scule şi accesorii ;
 asigură şi răspunde de folosirea eficientă a capacităţilor de transport, mecanizarea
proceselor de încărcare şi descărcare precum şi de reducerea continuă a consumului de
carburanţi şi lubrifianţi ;

2
 întocmeşte documentaţia pentru utilajele şi mijloacele de transport ce întrunesc
condiţiile de casare, şi o înaintează conducerii spre analiză şi avizare;
 înaintează conducerii lista cu maşinile şi utilajele necesare completării parcului ;
 organizează şi răspunde de activitatea atelierului de întreţinere şi reparaţii;
 înaintează conducerii lista de materiale şi piese de schimb necesare echipării
mijloacelor de transport , ce vor participa la deszăpezire;
 stabileşte incintele pentru gararea mijloacelor de transport şi utilajelor şi ia măsuri
pentru respectarea dispoziţiei date în acest sens;
 nu permite folosirea în scop personal mijloacelor de transport;
 verifică modul în care conducătorii auto întreţin utilajele sau mijloacele de transport
pe care lucrează, nu permite intrarea în garaj a maşinilor murdare şi ieşirea celor care
prezintă defecţiuni;
 răspunde şi asigură instruirea personalului cu privire la respectarea normelor de
protecţia muncii;
 răspunde ca ieşirea în exterior a oricărei adrese, situaţii, planuri să se facă numai prin
registratura instituţiei cu acordul conducerii;
 întocmeşte zilnic situaţia stării tehnice a parcului de utilaje pentru a stabili numărul
celor care vor putea fi folosite în ziua următoare;
 asigură completarea dosarelor cu date tehnice pentru utilajele din dotare, conform
reglementărilor în vigoare;
 eliberează foile de parcurs, foile de consum, bonurile de transport, bonurile de lucru şi
le primeşte confirmate de beneficiar ;
 face propuneri cu privire la planul de aprovizionare cu echipament de lucru şi de
protecţie, materiale cu caracter igienico - sanitar ;
 face propuneri privind necesarul de investiţii, materiale, scule, etc.;
 şeful secţiei are obligaţia completării şi actualizării ori de câte ori este nevoie a
atribuţiilor individuale ale lucrătorilor din subordine prin consemnarea în fişa postului;
Conform normelor în vigoare lucrările de întreţinere constau din:
 Controlul şi îngrijirea zilnică;
 Spălarea;
 Revizia tehnică de gradul I( RT – I);
 Revizia tehnică de gradul(RT – II);
 Revizia tehnică sezonieră;
Controlul şi îngrijirea zilnică
Controlul şi îngrijirea zilnică cuprinde lucrări de pregătire şi de verificare, a stării tehnice
generale sau pe agregate, ansamblurile şi subansamblurilor componente a automobilelor,
legate în special de siguranţa circulaţiei.
Cu această ocazie se execută şi lucrări de asigurare a unei stări de curăţenie a automobilului
atât în interior cât şi în exterior,
Operaţiile din cadrul lucrărilor de control şi îngrijire zilnică sunt date într-o anexă a
normativului grupate astfel:
o Lucrări de curăţire interioară;
o Lucrări de verificări sumare şi îngrijire zilnică;
3
o Controlul zilnic de siguranţă a circulaţiei la plecarea în cursă şi supraveghere în parcurs;
Controlul şi îngrijirea zilnică în parcurs se execută de şoferii automobilelor respective, după
150 Km efectivi parcurşi, respectiv după 3 – 4 ore de circulaţie, precum şi cu ocazia
staţionărilor pentru încărcare – descărcare.
Controlul şi îngrijirea zilnică, înainte de plecare şi după sosirea din cursă se execută, de regulă
de către şoferii automobilelor respective în timpul lor normal de lucru, fie în incinta unităţii, fie
în locurile de parcare stabilite în afara unităţii.
Răspunderea pentru menţinerea stării tehnice corespunzătoare a automobilelor revine
şoferilor automobilelor respective pentru perioadele dintre reviziile tehnice şi revizorilor
tehnici, maiştrilor.
Spălarea
Spălarea automobilelor şi remorcilor constă în lucrări care au drept scop menţinerea lor în
stare de curăţenie şi facilitatea efectuării celorlalte lucrări de deservire tehnice.
După anumite categorii de transport, în cadrul spălării se execută lucrări de salubrizare şi
dezinfectare.
Operaţiile care se execută cu ocazia spălării sunt cele prevăzute în Normativul
privind întreţinerea şi reparaţiile curente ale automobilelor şi remorcilor,Anexa 5.
Valoarea lucrărilor de salubrizare şi dezinfectare se suportă de către beneficiarii
transporturilor respective cu excepţia celor executate mijloacelor de transport călători.
Spălarea( inclusiv salubrizarea şi dezinfectarea) se execută mecanizat sau manual de către
spălătorii auto şi în lipsa acestora spălarea mijloacelor de transport se face de către şoferii
automobilelor în timpul normal de lucru.
Revizia tehnică de gradul I
Revizia tehnică de gradul I constă în verificarea, reglarea strângerea şi ungerea agregatelor,
ansamblurilor şi subansamblurilor automobilelor şi remorcilor , în scopul stării lor tehnice
corespunzătoare şi prevenirii defecţiunilor tehnice în parcurs. Reviziile tehnice de gradul I se
execută de personal calificat în incinta staţiilor de întreţinere auto.
Lucrările de revizie tehnică de gradul I atât pentru motoarele cu aprindere prin scânteie cât şi
cele cu aprindere prin compresie, sunt cele prevăzute în Normativul privind întreţinerea şi
reparaţiile curente ale automobilelor şi remorcilor, Anexa 6 respectiv Anexa 7, iar pentru
remorci Anexa 8.
În unităţile care nu au prevăzut în normativul de personal funcţia de ungător auto, lucrările de
ungere în cadrul reviziei tehnice de gradul I, se execută de către şoferii automobilelor şi
remorcilor respective, în timpul lor normal de lucru.
Revizii tehnice de gradul II
Revizia tehnică de gradul II cuprinde pe lângă lucrările prevăzute la revizia tehnică de grad
I, o serie de lucrări suplimentare a căror necesitate apare la o periodicitate mai mare.
Lucrările din cadrul reviziei tehnice de gradul II pentru automobilele cu motor cu aprindere
prin scânteie şi cu motor cu aprindere prin compresie sunt cele prevăzute în Normativul
privind întreţinerea şi reparaţiile curente ale automobilelor şi remorcilor, Anexa 9 şi
respectiv Anexa 10, iar pentru remorci în Anexa 11.
Revizia tehnică de gradul II se execută în incinta staţiilor de întreţinere sau în afara acestora
cu condiţia asigurării bazei tehnico-material corespunzătoare.

4
Executarea RT-2 confirmată pe talonul de evidenţă a reviziilor tehnice, dovedeşte îndeplinirea
obligaţiilor legale de executare periodică a verificării tehnice pentru autovehiculele deţinute.
Revizia tehnică sezonieră
Revizia tehnică sezonieră se execută numai la automobile şi constă din operaţii specifice
trecerii de la exploatarea din sezonul de vară la cea de iarnă şi invers, sau din operaţii cu
periodicitate mare.
Lucrările din cadrul reviziei tehnice sezoniere sunt cele prevăzute în Normativul privind
întreţinerea şi reparaţiile curente ale
automobilelor şi remorcilor ,Anexa 12 şi se efectuează în cadrul în cadrul unei RT-1 sau RT
-2.
Reviziile tehnice sezoniere se execută , de regulă la aceleaşi locuri de muncă ca şi la reviziile
tehnice de gradul I sau II odată cu care se execută.
NORMATIV PRIVIND ÎNTREŢINEREA PREVENTIVĂ ŞI
REPARAŢIILE CURENTE ALE AUTOMOBILELOR ŞI
REMORCILOR AUTO
Pentru exploatarea automobilelor şi remorcilor în condiţii de siguranţă a unor lucrări de
prevenire şi de înlăturare a defecţiunilor tehnice.
Lucrările de întreţinere preventivă a automobilelor şi remorcilor se execută periodic, la
termenele prevăzute, iar lucrările de reparaţii curente se execută numai atunci când apare
necesitatea lor.
Prin automobile se înţeleg toate mijloacele de transport rutiere prevăzute cu tracţiune
mecanică proprie, cu excepţia tractoarelor şi motocicletelor.
Prin remorci se înţeleg toate mijloacele de transport auto, fără sunt tracţiune mecanică
proprie, care sunt tractate de automobile, în cadrul procesului de transport (remorci mono şi
biaxe, semiremorci şi remorci trailer).
Prin agregate auto se înţeleg ansamblurile principale care intră în compunerea
automobilelor, cum sunt: motorul, cutia de viteză, puntea faţă, puntea spate, mecanismul de
direcţie, cadrul cabina, platforma, furgonul, bena.
Pentru corelarea necesităţilor de întreţinere şi de reparaţii cu gradul de solicitare al
automobilelor în exploatare , normele respective sunt stabilite în funcţie de parcursul
exprimat în kilometrii echivalenţi.
Prin kilometru echivalent se înţelege un kilometru convenţional care ţine seama de
solicitarea motorului şi a celorlalte agregate auto în exploatare, de starea drumurilor etc.
Determinarea parcursului în kilometrii echivalenţi pentru automobile şi remorci se face prin
aplicarea coeficienţilor de transformare prevăzuţi prin prezentul normativ privind
determinarea consumului de combustibil.
Periodicitatea lucrărilor de întreţinere preventivă a
automobilelor cu motoare cu aprindere prin scânteie
Controlul şi întreţinerea zilnică – se execută
 în fiecare din zilele în care automobilele sunt în circulaţie de către şoferii acestora,
cu
excepţia unităţilor unde această activitate este organizată prin echipe specializate.
Spălarea – se execută:
5
 zilnic, pentru autoturisme şi autobuzele întreprinderilor care efectuează transport
în comun;
 ori de câte ori este necesar, în cazul celorlalte automobile, pentru asigurarea
aspectului estetic, salubrităţii sau dezinfectării, precum şi a se putea executa lucrările de
deservire tehnică. Pentru planificare, periodicitatea se consideră de 300 km echivalent.
Lucrări de ungeri –
 gresare – la fiecare RT-1;
 înlocuire ulei motor – la autobasculante – 4000 km, iar la restul automobilelor – 5000
km;
 înlocuire ulei de transmisie – cu fiecare reviziilor tehnice sezoniere,
 înlocuire filtru ulei – la fiecare RT -1;
Revizia tehnică de gradul I – RT-1:
 autobasculante, autobuze – 2000 km echiv.
 restul automobilelor – 2500 km echiv.
Revizia tehnică de gradul II – RT-2:
 autobasculante, autobuze – 8000 km echiv.
 restul automobilelor – 10 000 km echiv.
Revizia tehnică sezonieră – RTS:
 de două ori pe an, în perioada 15 II – 30 IV şi 15 X – 30 XI. odată cu o revizie tehnică
de gradul I sau II. Pentru calculatoare de planificare şi normare, o revizie tehnică sezonieră se
consideră la 16.000 km echiv.
OBSERVAŢII :
 modul de stabilire a parcursului automobilului în Km echiv. este stabilit prin normativele
privind consumul de combustibil pentru automobile, în vigoare;
 în perioada de garanţie a automobilelor se vor executa lucrările de întreţinere prevăzute
de uzinele producătoare, la termenele stabilite de acestea;
 în perioada de rodaj a automobilelor reparate capital sau cărora li se montează motoare
reparate general, periodicitatea lucrărilor de întreţinere este arătată în anexe speciale;
 pentru automobile necuprinse în instrucţiunile de rodaj, se vor utiliza instrucţiunile uzinei
reparatoare;
Periodicitatea lucrărilor de întreţinere preventivă a
automobilelor cu motor cu aprindere prin compresie
Controlul şi întreţinerea zilnică – se execută:
 În fiecare din zilele în care automobilele sunt în circulaţie de către şoferii acestora, cu
excepţia unităţilor unde această activitate este organizată prin echipe specializate;
Spălarea – se execută:
 Zilnic, pentru autoturisme şi autobuze ;
 Ori de câte ori este nevoie, în cazul celorlalte automobile, pentru asigurarea
aspectului estetic, salubrizării sau dezinfectării precum şi pentru a se putea executa lucrările
de deservire tehnică. Pentru planificare, periodicitatea se consideră de 300 km echivalenţi;
Lucrări de ungere
 Gresare – la fiecare RT-1;
 Înlocuire ulei motor* - autobasculante – 5000 km echiv.
6
- Restul automobilelor – 6000 km echiv.
* pentru motoarele cu filtru centrifugal înlocuirea uleiului, a elementului filtrant de ulei şi a
manşetei de hârtie colectoare se face la 3 RT-1 – 7500 – 9000 km echiv.
 Înlocuire ulei transmisie – cu ocazia RTs;
 Înlocuire filtru ulei – la fiecare înlocuire de ulei;
- din două în două înlocuiri;
Revizia tehnică de gradul II – RT-1
 Autobasculante – 2500 Km echiv.
 Restul automobilelor – 3000 km echiv.
Revizia tehnică de gradul II – RT-2
 Autobasculante – 10000 km echiv.
 Restul automobilelor – 120000 km echiv.
Revizia tehnică sezonieră – RTs
 De două ori pe an în perioada 15-III – 30-IV şi 15-X – 30-XI, odată cu o revizie tehnică
de gradul I sau II;
 Pentru calculele de planificare şi normare, o revizie tehnică sezonieră se consideră la
18000 km echiv.
OBSERVAŢII:
 Modul de stabilire a parcursului automobilului în km echiv. este stabilit prin normativele
privind consumul de combustibil şi ulei pentru automobile, în vigoare;
 În perioada de garanţie automobilelor sau a motoarelor noi se vor efectua lucrările de
întreţinere prevăzute de uzinele constructoare, la termenele specificate de acestea;
 În perioada de rodaj a automobilelor reparate capital sau cărora li se montează motoare
reparate general, periodicitatea lucrărilor de întreţinere este menţionată în Anexa 24;
 Pentru automobilele necuprinse în instrucţiunile de rodaj, se vor utiliza instrucţiunile
uzinei reparatoare;
Periodicitatea lucrărilor de întreţinere preventivă a
remorcilor auto
Controlul şi îngrijire zilnică – se aplică:
 În fiecare din zilele în care remorca este în circulaţie de către şoferul autotrenului, cu
excepţia unităţilor unde această activitate este organizată prin echipe specializate;
Spălarea – se execută:
 Ori de câte ori este nevoie, pentru asigurarea aspectului estetic, salubrizare sau
dezinfectare precum şi pentru a se executa lucrările de deservire tehnică,
 Pentru lucrările de planificare, periodicitatea unei spălări, se consideră la 300 km;
Revizia tehnică de gradul I – RT-1
 Odată cu executarea RT-1 la automobilul tractor. Pentru lucrările de planificare,
periodicitatea se consideră de 2500 km echiv.
Revizia tehnică de gradul II – RT-2
 Odată cu executarea RT-2 la automobilul tractor. Pentru lucrările de planificare,
periodicitatea se consideră de 10000 km echiv.
OBSERVAŢII:

7
 Modul de stabilire a parcursului remorcilor în km echiv. este stabilit prin Normativele
privind consumul de combustibil şi ulei pentru autovehicule, în vigoare;
 În perioada de garanţie a remorcilor noi se vor executa lucrările de întreţinere
prevăzute de uzinele constructoare, la termenele stabilite de acestea;
 La remorcile de schimb periodicitatea lucrărilor de întreţinere se vor stabili
proporţional cu rulajul efectuat de fiecare remorcă, dar cel mai târziu la 3 luni pentru RT-1 şi
6 luni pentru RT-2;
OPERAŢII PREVĂZUTE LA CONTROLUL ŞI ÎNGRIJIREA
ZILNICĂ
1. Lucrări de întreţinere interioară:
a) Lucrări de curăţare interioară zilnică a saloanelor autoturismelor:
** curăţarea interioară a salonului( a caroseriei);
** ştergerea şi curăţarea banchetelor;
** curăţarea interioară a geamurilor;
b). Lucrări de curăţare zilnică a cabinei şi a caroseriei automobilelor de
marfă şi speciale, precum şi pentru remorci:
** curăţirea interioară a cabinei de conducere;
** curăţirea interioară a caroseriei automobilelor şi remorcilor auto;
** curăţarea geamurilor şi a oglinzilor retrovizoare,
** curăţarea geamurilor de la far, semnalizare şi tablelor cu numărul de
înmatriculare;
2. Lucrări de verificări sumare şi îngrijire zilnică
a). Verificarea plinurilor( lichid de răcire, ulei motor, combustibil, lichid frână, lichid
pentru spălat parbriz, alcool antigel pentru instalaţia de frânare, ulei acţionare instalaţii
hidraulice şi servodirecţie);
b). Verificarea stării şi fixării capacelor şi buşoanelor la releu, siguranţe,
rezervor pompă centrală, rezervor combustibil şi ulei acţionare instalaţii hidraulice, radiator,
butucul roţilor sau fuzetelor;
c). Verificarea etanşeităţii:
** sistemelor de răcire, de ungere şi de alimentare;
** casetei sau servomecanismului hidraulic de direcţie;
** elementelor de transmisie( ambreiaj cu sistem hidraulic de acţionare, cutie de viteze, punte
faţă şi spate, cutia de distribuţie sau reductor;
** sistemul hidraulic de acţionare la autobasculante sau automobile speciale;
d). Verificarea caroseriei şi a cadrului:
** integritatea caroseriei(benei);
**starea sudurilor din zonele greu solicitate;
**starea şi fixarea obloanelor şi cârligelor;
** strângerea şi asigurarea piuliţelor caroseriei şi cadrului;
** starea cadrului;
** fixarea barelor de protecţie;
** fixarea şi starea tablelor cu numărul de înmatriculare;
**fixarea şi asigurarea roţii de rezervă;

8
** starea şi fixarea scaunelor cabinei;
** starea şi fixarea cabinei;
** funcţionarea sistemului de blocare a cabinei;
** starea şi fixarea prelatei;
** existenţa extinctorului;
** starea portbagajelor la autoturisme;
** starea şi fixarea cutiei de scule;
** existenţa şi starea sculelor şi aparatelor din lotul de bord;
** funcţionarea mecanismelor de închidere şi deschidere a uşilor şi capotelor;
** existenţa şi integritatea dispozitivului de asigurare a răcoanţiei ( la automobile astfel
dotate);
** starea picioarelor telescopice şi a contravântuirilor la semiremorci;
** starea tehnică a dispozitivelor de asigurare( zăvorâre) a containerelor la automobile si
remorci portcontainer;
** existenţa trusei sanitare şi a triunghiurilor reflectorizante;
** integritatea geamurilor;
** starea şi fixarea mobilierului şi a barelor de susţinere interioare,
e). Verificarea stării bateriilor de acumulatoare, suporţilor şi capacelor de
protecţie, nivelului electrolitului şi curăţarea orificiilor de aerisire ( săptămânal);
f). Controlul repartizării uniforme a încărcăturii, nedepăşirea sarcinii maxime
admise;
g). Verificarea instalaţiilor speciale montate pe automobile
** prinderea, asigurarea şi starea instalaţiei;
** nivelul de ulei în rezervor;
** etanşeitatea instalaţiei hidraulice;
** decuplarea prizei de putere pe toată durata de neutilizare a instalaţiei;
** ridicarea picioarelor de sprijin în poziţia superioară când autovehiculul se deplasează sau
nu este necesară utilizarea instalaţiei;
** existenţa şi integritatea sigiliilor;
**starea conductelor flexibile;
h). Probe funcţionale şi supraveghere în parcurs:
** pornirea şi urmărirea funcţionării motorului, inclusiv pe parcurs, la diferite turaţii;
** verificarea funcţionării şi a indicaţiilor aparatelor de bord: presiunea uleiului în instalaţia de
ungere, temperatura lichidului de răcire, presiunea aerului în instalaţia de frânare;
** verificarea funcţionării instalaţiei de climatizare;
** verificarea instalaţiei electrice pentru comanda şi semnalizarea cuplării şi decuplării
reductorului, cutiei de distribuţie, prizei de putere, blocarea diferenţialelor;
** oprirea automobilului în cazul în cazul intrării în funcţiune a instalaţiei centrale de
semnalizare a avariilor şi remedierea cauzelor;
** urmărirea funcţionării cutiilor de viteză ;
** verificarea funcţionării instalaţiilor speciale montate pe automobil;
** verificarea şi curăţarea periodică a prefiltrelor de aer cel mult săptămânal; verificarea
decadală a filtrelor umede de aer, eventual curăţirea lui sau completarea uleiului;
** golirea apei din filtrele şi prefiltrele de motorină( cel mult săptămânal);
9
** verificarea funcţionării vitezometrului şi aparatului tahograf;
3. Controlul zilnic de siguranţă a circulaţiei la plecarea în
cursă şi supravegherea în parcurs:
a). Verificarea sistemului de rulare:
** presiunea în pneuri şi înlocuirea ventilelor defecte;
** starea pneurilor şi jenţilor, eliminarea corpurilor străine intrate în anvelopele jumelate;
** existenţa şi strângerea buloanelor şi a piuliţelor de la prezoanele roţilor;
b). Verificarea stării arcurilor şi bolţurilor
asigurarea lor(eventual starea pernelor de aer sau aeoanelor);
c). Verificarea sistemului de direcţie:
** jocul la volan să fie sub limita admisă;
** starea şi asigurarea volanului, cuplajelor elastice şi articulaţiilor cardanice ale volanului;
** starea burdufurilor de protecţie;
** verificarea pe parcurs a sistemului de direcţie ( nu se admit jocuri excesive sau blocări,
trepidaţii sau zgomot la acţionare), de asemenea nu se admite ca direcţia , să tragă” într-o
parte sau alta;
d). Verificarea sistemului de frânare:
** funcţionarea pedalei de frână;
** etanşeitatea conductelor, recipienţilor şi furtunului de legătură dintre vehiculul tractor şi
remorcă;
** la automobilele cu sisteme de protecţie împotriva îngheţului la instalaţia de frânare sub 5 0C
se asigură umplerea la capacitate a rezervorului pompei antigel cu alcool şi se acţionează
pompa în timpul umplerii rezervoarelor cu aer, cât şi în parcurs de mai multe ori în timpul zilei
de lucru;
** eliminarea condensului din rezervoarele de aer comprimat;
** valoarea presiunii de regim în instalaţia de frânare pneumatică;
** poziţia manetei regulatorului forţei de frânare a remorcii , în funcţie de încărcătura
acestora;
** starea inelelor de etanşare ale semicuplelor înainte de cuplarea remorcii;
** funcţionarea frânei de staţionare;
** existenţa calelor de staţionare la remorci;
e). Verificarea instalaţiei electrice:
** starea de funcţionare a instalaţiei de iluminare şi semnalizare( faruri, lămpi de poziţie,
lămpi de staţionare, lămpi de ceaţă, semnalizatoare, lampa stop, număr de înmatriculare,
claxon), inclusiv la remorcă;
** starea şi funcţionarea instalaţiei de avertizare a avariilor;
** starea şi funcţionarea ştergătorului de parbriz;
** starea şi funcţionarea instalaţiei electrice suplimentare pentru remorcă;
f). Verificarea sistemului de remorcare la automobile
** starea şi fixarea şeii şi dispozitivului de cuplare-înzăvorâre sau
cârligului de remorcare;
** starea şi asigurarea ochetului de împerechere, a dispozitivului de blocare a peridocului, sau
de asigurare a ţevii de tractare a remorcii;
** starea şi asigurarea proţapului remorcii;
10
** starea cablurilor sau lanţurilor de asigurare şi a cârligelor de prindere a lor;
OPERAŢII PREVĂZUTE LA SPĂLARE
1. Spălarea autoşasiului şi caroseriei
 înmuierea noroiului cu apă;
 îndepărtarea noroiului şi spălarea cu apă sub presiune a părţilor inferioare a
automobilelor şi remorcilor;
 spălarea generală şi limpezirea cu apă;
 ştergerea şi uscarea geamurilor şi elementelor de caroserie;
2. Spălarea exterioară a motorului
Această lucrare se execută înaintea lucrărilor de revizie tehnică sau reparaţii
curente.
 spălarea cu detergenţi specifici;
 spălarea cu apă;
 suflarea cu aer comprimat;
3. Salubrizarea şi dezinfectarea automobilelor şi remorcilor
3.1. Curăţarea mecanică a eventualelor reziduuri rămase neînlăturate;
3.2. Spălarea şi perierea caroseriei autocamioanelor şi remorcilor acestora( spălarea se
poate face şi cu apă rece, dar cu apă caldă dă rezultate mai bune);
3.3. Dezinfectarea prin pulverizare fină a soluţiei de dezinfectare în strat continuu pe
suprafeţele interioare sau exterioare mijlocului de transport;
Dezinfectarea este de trei feluri:
 Dezinfecţia profilactică – care se aplică în caz că nu există suspiciunea unei boli. Se
execută cu soluţii de carbonat de sodiu, clorură de var, clor activ,sau sodă caustică, aldehidă
formică;
 Dezinfecţie de necesitate – solicitată de organele sanitare care recomandă şi soluţiile
de dezinfecţie speciale;
 Dezinfecţia mijloacelor de transport izoterme şi frigorifice;
OPERAŢII PREVĂZUTE LA REVIZIA TEHNICĂ GENERALĂ DE
GRADUL I A AUTOMOBILELOR
1. AUTOMOBILE CU MOTOR CU APRINDERE PRIN
SCÂNTEIE
1.1.Lucrări de control, strângere şi reglaje
Se execută de personal calificat utilizând sculele şi aparatele de măsură adecvate, toate
operaţiile prevăzute pentru control şi îngrijire zilnică. În afara lucrărilor specifice controlului şi
îngrijirii zilnice se vor executa şi următoarele lucrări:
 Verificarea stării fixării şi etanşeităţii:
 elementelor sistemului de răcire(racorduri, pompă de apă, vas expansiune);
 elementelor sistemului de alimentare(carburator, pompă de benzină, filtre, conducte,
rezervor);
 elementelor sistemului de ungere(filtru de ulei, filtru de ventilaţie carter,conducte);
 compresorului şi sistemului de frânare;
 curăţarea sitei carburatorului şi filtrelor decantor;
 verificarea stării şi fixării cablurilor de tracţiune;

11
 verificarea jocului tijei cilindrului de acţionare şi cursei libere a pedalei ambreiajului;
 verificarea strângerii şuruburilor de siguranţă ale bolţurilor cerceilor - asigurarea lor;
 verificarea articulaţiilor, barelor superioare şi inferioare ale suspensiei la
automobilele cu suspensie independentă;
 verificarea şi asigurarea levierului de comandă a direcţiei, a levierelor fuzetelor,
articulaţiilor sferice, a pârghiilor şi a mecanismelor de direcţie – nu se admit jocuri peste
limitele prescrise, nu se admit piese sudate sau deteriorarea cuplajului elastic al volanului;
 verificarea stării şi fixării: tobei de eşapament, măştii radiatorului, jaluzelelor,
apărătorilor de noroi ale motorului, aripilor, scărilor, farurilor, semnalizatoarelor, lămpilor
spate, balamalelor şi siguranţelor de închiderea obloanelor şi lăzii de scule;
 verificarea modului de închidere a capotelor şi uşilor;
 verificarea presiunii în pneuri şi înlocuirea ventilelor defecte;
 verificarea bateriei de acumulatoare( nivelul electrolitului, desfundarea orificiilor de
aerisire din buşoane, ungerea bornelor bateriei)
 verificarea stării şi contactelor cablajului electric;
 verificarea existenţei şi stării siguranţelor calibrate din instalaţia electrică;
 probe funcţionale;
1.2. Lucrări de diagnosticare
 verificarea aparatelor emiţătoare de lumină şi culorii luminilor şi puterii becurilor;
 verificarea instalaţiei electrice suplimentare pentru remorcă;
 verificarea funcţionării ştergătorului de parbriz şi a electromotorului încălzitorului;
 verificarea funcţionării releului de pornire, a stării şi fixării electromotorului şi a
conductorului de curent;
 verificarea tensiunii la bornele circuitului primar al bobinei de inducţie şi a rezistenţei
contactelor cu motorul nepornit;
 verificarea tensiunii de amorsare a bujiilor şi a dozajului amestecului carburant la
acceleraţii bruşte ale motorului;
 verificarea funcţionării aparatelor de control, inclusiv sigiliile de la vitezometru sau
instalaţia aparatului tahograf;
 verificarea frânei de serviciu,
 verificarea frânei de staţionare;
 verificarea jocului pivot-fuzetă şi a jocului la volan;
1.3. Lucrări de ungere
 curăţarea, verificarea gresoarelor şi înlocuirea celor defecte;
 gresarea(ungerea) conform schemei;
 se înlocuieşte uleiul din baia motorului când acesta este cald şi se spală cu ulei sistemul de
ungere;
 se înlocuieşte elementul de filtrare;
 se spală filtrul de aer de tip umed şi se înlocuieşte uleiul;
 se unge axul distribuitorului de aprindere şi se îmbibă cu ulei cu ulei ungătorul camelor;
 se ung comenzile automobilului, balamalele şi mecanismele de închidere a uşilor,
macaralele de geam şi articulaţiile capotelor şi portbagajului;

12
 verificarea şi completarea nivelului de ulei la axa motrică, cutia de viteze, cutia de
distribuţie, caseta de direcţie mecanică, servodirecţia hidraulică, pompa de injecţie în linie cu
ungere separată;

2. AUTOMOBILELE CU MOTOR CU APRINDERE PRIN


COMPRESIE
2.1. Lucrări de control, strângeri şi reglaje
Se execută de personal calificat, utilizând scule şi agregate de măsură adecvate, toate
operaţiile prevăzute pentru lucrările de control şi îngrijire zilnică. În afara lucrărilor specifice
CIZ se vor executa şi următoarele lucrări:
 verificarea etanşeităţii elementelor sistemului de aspiraţie;
 golirea apei prin filtrele şi prefiltrul de combustibil ale motorului(săptămânal);
 verificarea stării şi întinderii curelelor de transmisie;
 verificarea fixării cilindrului receptor al ambreiajului cutiei de viteze, intermediar a
carcasei rulmentului arborelui cardanic, a stării şi prinderii articulaţiilor cardanice, a strângerii
capacului diferenţialului;
 verificarea stării şi asigurării elementelor sistemului de direcţie;
 verificarea stării anvelopelor şi adâncimii minime a profilului;
 verificarea presiunii în pneuri şi înlocuirea ventilelor defecte;
 verificarea strângerii piuliţelor roţilor;
 verificarea etanşeităţii şi prinderii amortizoarelor;
 verificarea nivelului lichidului, eventual aerisirea sistemului de comandă a frânei;
 eliminarea apei din rezervoarele de aer comprimat;
 verificarea stării şi fixării racordurilor şi burdufurilor din cauciuc de la instalaţia de
frânare;
 verificarea etanşeităţii instalaţiei de frânare;
 verificarea funcţionării manometrului de aer şi a regulatoarelor de presiune;
 verificarea etanşeităţii şi poziţiei corecte a conductelor şi îmbinărilor direcţiei asistate
hidraulic;
 verificarea bateriilor de acumulatoare( nivel electrolit, stare borne, etanşare bac, stare
orificii de aerisire);
2.2.Lucrări de diagnosticare
 verificarea funcţionării instalaţiei de iluminare şi semnalizare;
 verificarea funcţionării instalaţiei electrice auxiliare(pompă lichid parbriz, ştergător
parbriz);
 verificarea funcţionării instalaţiei electrice suplimentare pentru remorcă;
 verificarea funcţionării aparatelor de control, inclusiv sigiliile de la vitezometru sau
instalaţia aparatului tahograf;
 verificarea funcţionării sistemului de frânare;
 verificarea punţii faţă şi a sistemului de direcţie;
2.3. Lucrări de ungere
o gresarea fuzetelor;
o gresarea arborilor cu came a frânei,
13
o gresarea arborilor cardanici;
o gresarea suspensiei;
o gresarea pârghiilor de direcţie;
o gresarea pârghiei de schimbare a vitezelor;
o gresarea rolei de întindere
o gresarea cârligului de remorcare a cuplajului de remorcare;
o gresarea sistemului de comandă a reglajului pompei de injecţie;
o gresarea sistemului de comandă a frânei de motor;
o verificarea şi completarea nivelului de ulei la axa motrică, cutia de viteze, cutia de
distribuţie, caseta de direcţie mecanică, servodirecţia hidraulică, pompa de injecţie în linie cu
ungere separată;
o schimbarea uleiului şi curăţirea filtrului de aer umed;
o înlocuirea uleiului de ungere a motorului după curăţarea dopului;
o schimbarea elementului filtrant de ulei;
OPERAŢII PREVĂZUTE LA REVIZIA TEHNICĂ DE GRADUL I A
REMORCILOR
1. Lucrări de control, strângere şi reglaje
Se execută de personal calificat utilizând scule şi aparate de măsură adecvate, toate operaţiile
prevăzute pentru lucrările de control şi îngrijire zilnică.
În afara lucrărilor de curăţare şi îngrijire zilnică se vor executa şi următoarele lucrările:
 verificarea stării anvelopelor şi adâncimii profilului;
 verificarea presiunii în pneuri şi înlocuirea ventilelor defecte;
 verificarea stării şi integrităţii foilor de arc, a strângerii bridelor de arc şi de foi;
 verificarea stării aeoanelor( arcuri suplimentare de cauciuc);
 verificarea asigurării,eventual strângerea piuliţelor bolţurilor, cerceilor şi ecliselor, şi a
şuruburilor de fixare a suporţilor de arc de pe şasiu şi punte;
 verificarea jocului în rulmentul periodic şi a modului de rotire a cadrului periodic;
 verificarea stării şi fixării braţelor oscilante şi a suportului axului portant;
 verificarea filtrului decantor şi a filtrelor de la supapa electromagnetică şi releul
pneumatic;
 verificarea stării şi asigurării proţapului şi a dispozitivului de cuplare;
 verificarea stării şi asigurării lanţurilor de asigurare şi a cârligelor de prindere a lor;
2. Lucrări de diagnosticare
 verificarea eficacităţii instalaţiei de frânare;
 verificarea rezistenţei la rularea liberă;
 verificarea funcţionării supapei electromagnetice la acţionarea frânei de motor;
 verificarea modului de funcţionare a dispozitivelor de limitarea cursei cilindrului de
basculare;
3. Lucrări de ungere
 curăţarea, verificarea gresoarelor şi înlocuirea celor defecte;
 gresarea conform schemei;
 ungerea cu ulei de motor a pârghiei de acţionare a cuplajului şi a axelor rolelor de
conducere a cablului de la mecanismul frânei de marcare;
14
15

S-ar putea să vă placă și