Sunteți pe pagina 1din 4

Opera LIRICĂ

Opera literară….scrisa de… prezintă caracteristicile unui text lyric, deoarece poetul/autorul
îsi prezintă, în mod direct, cele mai adânci stări sufletesti si emotii legate de ……, prin
intermediul vocii eului liric, și al limbajului expresiv.
Un prim argument pentru a evidentia caracterul liric îl constituie faptul că tema/ temele
creatiei literare sunt... reliefate de …..(le precizezi si dai exemple de versuri, arătând de unde
reies.).Prezenta eului liric, ca instantă a comunicării poetice,este proiectată în discurs prin indici
morfologici la persoana întâi, singular (forme pronominale, precum: ,,...", ,,...", ,,...", forme
verbale, precum ,,…’’) sau la persoana a doua (forme pronominale, precum: ,,…’’, forme
verbale, precum ,,…’’), care indică …(linistea, admiratia, ….fata de….) …substantivul în cazul
vocativ…sau interjectia afectivă (rarerori, apar indici la persoana a III-a).Textualizarea eului liric
pune în lumină tipul de lirism (subiectiv, confesiv sau adresativ sau obiectiv), discursul fiind de
tipul monologului liric.|adresat sau descriere subiectivă.

În altă ordine de idei, autorul/poetul îsi exprimă sentimentul/sentimentele de..., în mod


direct, iar subiectivitatea reiese si din valorificarea resurselor expresive ale limbii. Poetul este
capabil să transfigureze realitatea exterioară prin propria viziune, cu scopul de a exprima
metamorfozele fiintei. Figura de stil predominantă este... (,,..."), (,,...), însă nu lipsesc... (,,...") sau
(,,..."). Prin intermediul…..se accentueaza| sugereaza| contureaza| dezvaluie ideea ……
(Comentează două-trei figuri de stil care să sustină argumentul care surprinde sentimentul
dominant din poezie. )
Descrierea, ,ca mod predominant de expunere,, atestă apartenenta acestei opere la genul liric.
Imaginarul poetic este preponderent... (,,..."), surprins în regim... (,,..."). Tabloul prinde contur
prin îmbinarea elementelor apartinând planului... (,,...") sau ale celui (,,..."). Nu în ultimul rând,
elementele de versificatie care imprimă discursului liric o muzicalitate aparte, o tonalitate în
acord cu trăirile poetului,textul fiind compus din...strofe|catrene, în care rima este..., fapt care
confera poeziei o anumita simetrie, |cursivitate,|…
Asadar, datorită faptului ca autorul prezinta sentimente de….prin intermediul eului liric, al
descrierii|monologului prin intermediul unui limbaj sugestiv, opera literară …scrisa de ….
apartine genului liric.
Mesajul operei lirice
Mesajul unei opere lirice reprezintă un cumul al ideilor, al sentimentelor şi al stărilor pe
care poetul intenţionează să le transmită cititorului, în mod direct, prin vocea eului liric, cu
scopul de a impresiona, de a sensibiliza, de a-l impresiona din punct de vedere estetic. Accentul
este pus pe subiectivitate, pe nota afectivă, ce susţine caracterul confesiv al textului. 
În opinia mea mesajul textului/fragmentului …..scris de…. scoate în evidentă/pune în
lumină…(formulezi ideea centrală/sentimentele sau stările transmise, generalizând, făcând
referire şi la tema textului). 
În primul rând, semnificaţiile textului sunt transmise prin intermediul ideilor poetice
exprimate prin vocea eului liric: (care este ipostaza eului liric+mărcile lexico-gramaticale, care
sunt ideile poetice, le formulezi pe baza textului cu citate; sentimentele şi stările
exprimate+modurile de expunere) dezvolti primul argument de la gen liric
Structura textului liric reprezintă chintesenţa mesajului (se specifică structura poeziei şi se
comentează ideea poetică). 
În al doilea rând, mesajul operei lirice este redat printr-un limbaj artistic, figurile de stil,
dobândind, în context, valenţe deosebit de expresive. Astfel, imaginile artistice:
vizuale...auditive...etc. (care vor fi interpretate).Un rol important în transmiterea mesajului poetic
îl au şi figurile de stil... (3-4 figuri de stil-interpretate). Dezvolti al doilea argument de la gen
liric
Se mai pot interpreta interogaţiile şi exclamaţiile retorice care atrag atenţia asupra unor elemente
devenite simboluri în text sau asupra unor emoţii, stări sau punctele de suspensie. 
În concluzie, poezia … de ….are un conţinut original, profund, interesant, inedit, prin care
poetul …, iar mesajul transmis este unul profund/relevant, deschis interpretărilor cititorului ce ia
contact cu universul ficţional propus de poet.
TITLUL OPEREI LIRICE

Titlul operei...scrisa de...se constituie ca o sinteză a întregului mesaj poetic, el funcţionează


ca o cheie de lectură intratextuală, oferind indicii cu privire la ideea operei:... (care este ideea?).
Este, astfel spus, o poartă de intrare în lumea textului, pragul care face trecerea de la realitate la
ficţiune.
Pe de o parte, opera...de...este o creaţie lirică ce valorifică o singură dimensiune
tematică/două dimensiuni tematice...şi... (numeşti temele, dai exemple din text din care să reiasă
tema/le), într-o formă versificată (...strofe/catrene), evidenţiindu-se ca tip de lirism
(subiectiv/confesiv/adresativ/obiectiv). Apare vocea eului liric, care se află în ipostaza de…şi
reiese din utilizarea indicilor morfologici…Titlul este sintetic/analitic şi este alcătuit din...
(precizezi valoarea/valorile morfologice), poezia fiind o creaţie închinată... (cui?). In plan real,
titlul…semnifică…, iar în plan imaginar, acesta semnifică…(poate fi o figură de stil pe care o vei
comenta). primul argument de la genul liric

Pe de altă parte, (TITLUL) devine simbolul central al textului, întărind mesajul acestuia, iar
legătura cu creaţia propusă se face prin intermediul cămpului lexico-semantic (exemple), dar şi
cu ajutorul resurselor sugestive, având menirea de a spori expresivitatea ideilor poetice şi de a
indica percepţia subiectivă a eului liric asupra...accentuând sentimentele de....
Astfel, ( evidenţiezi figurile de stil şi le comentezi) al doilea argument de la genul liric

Asadar, titlul operei...de...reprezintă o chintesenţă\metafora, cheie a întregului mesaj poetic,


punând în lumină o creatie lirică pe tema..., de o surprinzătoare forţă expresivă.
DOINA POPULARĂ

Doina este o creatie a liricii populare, caracteristică folclorului românesc în care sunt
exprimate, cu sinceritate, cu căldură sau cu patos, sentimentele de dragoste, de dor, de jale, de
revolt si de nemultumire, prin intermediul sufletului românului, proiectate în mediul rural si sunt
interpretate pe o melodie tărăgănată.
Opera literară ....întruneste trăsăturile unei doine populare, deoarece autorul anonim exprimă
un sentiment de... (de dor, de jale, de revoltă) fata de...., iar din punct de vedere prozodic,
versurile sunt scurte, fapt care facilitează transmiterea pe cale orală, rima este împerecheată sau
monorimă, contribuind la realizarea unei muzicalităti implicite a discursului si a unei tonalităti
elegiace| melancolice.
Pe de o parte, opera ...este o doină populară, deoarece autorul anonim îsi exprimă, în mod
direct, un puternic sentiment de..., valorificând resursele expresive ale limbii, precum: epitete
(...); personificarea (...), (Comentezi două figuri de stil care sugerează sentimentul respectiv.)
Instanta comunicării specifice operelor lirice (si implicit si doinei), eul liric, care este
textualizat prin indici morfologici la persoana I ,,...", ,,...", evidentiindu-se lirismul subiectiv si
discursul de tipul... (monologul liric/adresat). Exteriorizarea eului liric indică tipul doinei de...
(de dor, de jale, de înstrăinare). Doina se distinge prin caracterul intim, personal care reiese din
confesiunea eului liric profund afectat de... (dorul fată de.../de dragostea.../de înstrăinarea.../de
trecerea timpului...).
Pe de altă parte, caracterul sincretic al acestei specii literare este pus în evidentă printr-o
muzicalitate aparte, implicită, realizată prin intermediul prozodiei. Versurile sunt scurte, având
măsura de...rima este..., iar ritmul este... .Specificul folcloric al acestei creatii se justifică, pe
lângă caracterul anonim (autorul nu este cunoscut), oral (a fost transmis prin viu grai de la o
generatie la alta) si prin prezenta unui limbaj specific,...diminutive, substantive în vocativ, versuri
cu valoare de refren, arhaisme/regionalisme... valorificând valentele expresiv-muzicale ale...
Aşadar, sintetizând cele afirmate, pot sustine faptul că opera literară X este o doină populară,
ilustrând sentimente de....prin îmbinarea limbajului artistic sugestiv cu mijloacele stilistice
variate într-o compozitie de o mare fortă expresivă.

S-ar putea să vă placă și