Sunteți pe pagina 1din 6

FIŞA POSTULUI

Elementele de identificare a postului

Firma: S.C. SELERON S.R.L.


Compartimentul: PRODUCTIE

Funcţia din care face parte postul: Codul postului


Operatori la instalaţiile de transport mărfuri paletizate 834403
Nivelul postului: Denumirea postului: Punctajul postului:
Conducere: Execuţie: STIVUITORIST Minim: Maxim: Mediu:
X 1 5 2,5
Director adjunct / Director /
Titularul postului
Administrator Administrator
Numele şi prenumele: Numele şi prenumele: Numele şi prenumele:
Robert NAHARNEAC Robert NAHARNEAC
_________________________

Semnătura: Semnătura: Semnătura:

Data: _____ / _____ / ________ Data: _____ / _____ / ________ Data: _____ / _____ / ________

Obiective si criterii de performanţă asociate postului:

Acţionează şi supraveghează motostivuitoarele sau vehiculele similare pentru


Cantitate si transportul, ridicarea şi stivuirea paleţilor cu marfă.
calitate: Asigura transportul marfurilor in vederea unei bune desfasurari a activitatii
societatii.

Incadrarea in Isi desfasoara activitatea respectand sumele alocate prin bugetul de venituri si
costuri: cheltuieli

Are obligatia de a realiza intocmai si la timp obligatiile ce ii revin in cadrul


Respectarea
raportului juridic de munca, de a actiona in mod constiincios pentru sporirea
disciplinii muncii
eficientei si imbunatatirea calitatii serviciilor
Cunoasterea si Trebuie sa isi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa,
respectarea precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât sa nu
instruc-tiunilor expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesională atât propria persoana,
SSM, AII si de cat şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul
protectie a procesului de munca, sa respecte instructiunile de aparare impotriva incendiilor,
mediului precum si legislatia de protectie a mediului.
Utilizarea Resursele existente sunt utilizate cu realism şi obiectivitate ţinând cont de principiul
resurselor prudenţei;

1
Descrierea postului

Pregătirea Pregătirea de bază: Studii medii


profesională
impusă Pregătirea de specialitate: Atestat profesional; Autorizare ISCIR
ocupantului Perfecţionări (specializări) periodice: in
postului Calificarea: Stivuitorist domeniile legislatiei rutiere, SSM , PSI si
protectia mediului
Experienţa Experienţa în muncă: 2 ani
necesară executării Experienţa în specialitatea cerută de post: 1 an
operaţiilor Perioada necesară iniţierii în vederea executării operaţiilor specifice
specifice postului postului: 3 luni
Complexitatea (diversitatea) operaţiilor specifice postului:
- executata activitati cu un grad mediu de diversitate si complexitate
Gradul de autonomie în acţiune:
- ia decizii strict referitoare la conducerea mijlocului auto
Efortul caracteristic efectuării operaţiilor specifice postului:
- efort fizic si psihic ridicat
Dificultatea Necesitatea unor abilităţi deosebite:
operaţiilor - rezistenta la oboseala si solicitari fizice
specifice postului - inteligenta de nivel mediu (capacitate de analiza si sinteza, memorie, judecata
rapida, capacitate de deductie logica);
- asumarea responsabilitatilor;
- rezistenta la sarcini repetitive;
- capacitate de relationare interumana;
- adaptare la sarcini de lucru schimbatoare;
Tehnologii speciale care trebuie cunoscute:
- nu este cazul
De conducere:
Structuri: nu este cazul Echipe: nu este cazul Proiecte: ne este cazul
De pregătire a deciziilor: nu este cazul
Responsabilitatea Categoria de documente la care are acces: documentele strict necesare
implicată de post desfasurarii procesului de munca
De păstrare a confidenţialităţii: are obligatia de a pastra confidentialitatea
asupra activitatilor pe care le desfasoara.
Gradul de solicitare din partea structurilor interne: Se subordoneaza sefului de
productie.
 Gradul de solicitare din partea structurilor externe: Răspunde de toată
Sfera de relaţii activitatea pe care o desfasoara şi prezintă sefului nemijlocit orice
disfunctionalitate ce ii depaseste competenta
 Gradul de solicitare din partea cetăţenilor şi/sau subiecţilor serviciilor
oferite de organizaţie: Răspunde de luarea măsurilor de evitare a
întreruperilor, stagnărilor şi reducerea timpului neproductiv.

2
Descrierea activităţilor corespunzătoare postului
Responsabilităţi şi sarcini specifice postului:

OBLIGATII:

1. este obligat sa se prezinte la serviciu la ora fixata in program, odihnit, in tinuta corespunzatoare si sa
respecte programul stabilit;
2. participa la pregatirea programului si a activitatilor specifice postului;
3. va cunoaste si va respecta prevederile legale cu privire la circulatia pe drumurile publice;
4. nu paraseste locul de munca decat in cazuri deosebite si numai cu aprobarea sefului nemijlocit;
5. nu va conduce stivutorul in stare de ebrietate sau obosit;
6. ii este interzis sa transporte altceva decat destinatia prevazuta;
7. va respecta cu strictete itinerariul si instructiunile primite de la seful nemijlocit;
8. ii este interzis sa vorbeasca in numele firmei fara avizul prealabil al sefului coordonator;
9. zilnic verifica starea tehnica a stivuitorului, inclusiv anvelopele;
10.soferul nu are voie sa ia in autovehicul persoane straine;
11. la parcarea stivuitorului va lua toate masurile pentru asigurarea utilajului;
12. va duce la indeplinire orice alte dispozitii primite de la seful nemijlocit.

RESPONSABILITATI:
Stivuitoristul raspunde personal de:
- integritatea utilajului pe care il are in primire;
- integritatea materialelor transportate;
- intretinerea utilajului, ceea ce presupune: efectuarea la timp a reviziilor, schimburilor de ulei si filtre,
gresarea elementelor ce necesita aceasta operatiune;
- exploatarea stivuitorului in conformitate cu instructinule prevazute in cartea tehnica a acestuia.
• Asigura si supravegheaza incarcarea/destivuirea marfurilor;
• Executa transportul marfurilor pe rutele si traseele indicate, eliminand intreruperile nejustificate;
• Asigura si supravegheaza descarcarea/stivuirea marfurilor;
• Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic direct sau de supraordonatii acestuia in realizarea
strategiilor pe termen scurt ale companiei in limitele respectarii temeiului legal.

Descrierea responsabilitatilor postului

a. Privind relatiile interpersonale / comunicare


• executa, întocmai şi la timp, a dispoziţiilor date de şeful de formaţie;
• informeaza, în permanenţă a şeful de formaţie despre fiecare acţiune, astfel încât acesta să ştie în
permanenţă unde se află;
• informeaza şeful de formaţie după efectuarea fiecărei lucrări;
• informeaza şeful de formaţie asupra oricărei nereguli constatate;
• intervine pentru executarea imediată şi în termen a sarcinilor primite de la şeful de formaţie;

b. Fata de echipamenul din dotare


• Verifica conditiile tehnice ale principalelor sisteme ale vehiculului;
• Efectueaza curatenia interioara si exterioara a vehicului zilnic;
• Verifica si completeaza nivelul de combustibil al utilajului;
• Localizeaza si analizeaza defectele aparute la utilaj;

3
• intervine prompt pentru evitarea sau limitarea efectelor în caz de avarie; după eliminarea pericolului,
informează şeful de formaţie şi participă în continuare la remedierea defecţiunilor;
c. In raport cu obiectivele postului
• Raspunde de buna desfasurare a transportului marfurilor.
• Respecta codurile de semnalizare;
• Se prezinta la serviciu în stare „apt de lucru”;
• Menţine curăţenia în sectorul de activitate;
• Păstreaza cu grijă bunurile din dotare;
• Respecta cerinţele legale care ţin de activitatea sa;
• Ia măsuri pentru folosirea integrală a timpului de lucru;

Pe linia securitatii si sanatatii in munca, are următoarele obligaţii:

a) sa utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transport şi alte
mijloace de producţie;
b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, sa îl înapoieze sau sa îl
pună la locul destinat pentru păstrare;
c) sa nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a
dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi
clădirilor, şi sa utilizeze corect aceste dispozitive;
d) sa comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de munca despre care au
motive întemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice
deficienta a sistemelor de protecţie;
e) sa aducă la cunostinta conducatorului locului de munca şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria
persoana;
f) sa coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cat este necesar, pentru a face posibila
realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de munca şi inspectorii sanitari, pentru
protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
g) sa coopereze, atât timp cat este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite
angajatorului sa se asigure ca mediul de munca şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate
şi sănătate, în domeniul sau de activitate;
h) sa isi însuşească şi sa respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în munca şi
măsurile de aplicare a acestora;

Obligatii pe linia apararii impotriva incendiilor

a. să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub orice formă, de
conducerea unitatii;
b. să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele, potrivit
instrucţiunilor tehnice, precum şi instructiunilor proprii;
c. să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de apărare
împotriva incendiilor;
d. să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă, orice încălcare a normelor de
apărare împotriva incendiilor sau situaţie stabilită de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum şi orice
defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor;
e. să coopereze cu salariaţii desemnaţi de catre administrator, respectiv cu cadrul tehnic specializat cu atribuţii
în domeniul apararii împotriva incendiilor, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
f. să acţioneze în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă la apariţia oricărui pericol iminent de
incendiu;
g. să furnizeze persoanelor abilitate, toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă, referitoare la
producerea incendiilor.
h. sa cunoasca si sa respecte prevederile instructiunilor proprii, specifice locului de munca, cunoasterea
modului de utilizare corecta a dispozitivelor si mijioacelor de prima interventie in caz de incendiu, precum

4
si a modului de utilizare a tuturor instalatiilor de prevenire si stingere a incendiilor cu care sunt dotate
incaperile si instalatiile respective;
i. sa participe la instructajele si actiunile instructiv- educative pe linie de P.S.I., precum si la exercitiile si
aplicatiile practice de stingere a incendiilor;
j. sa sesizeze imediat sefii ierarhici asupra aparitiei unor pericole, a unor cauze sau imprejurari de natura sa
provoace incendii;
k. sa respecte strict si intocmai, regulile stabilite sau dispozitiile primite din partea sefilor ierarhici in ceea ce
priveste folosirea corecta a echipamentelor tehnice, modul corect de efectuare a unor operatii speciale, a
interventiilor, etc; se interzice cu desavarsire orice abatere de la aceste reguli sau de la dispozitiile primite,
precum si orice initiativa proprie privind modificarea acestora, utilizarea altor metode de lucru sau
efectuarea de interventii, neorganizate sau neordonate de sefii ierarhici;
l. anunta de indata, seful ierarhic despre inceputurile de incendiu izbucnite;
m. executa imediat operatiunile de prima interventie, cu utilizarea tuturor mijioacelor de interventie aflate in
dotarea locului de munca, in conformitate cu regulile stabilite, precum si participarea in continuare la
operatiunile de stingere a incendiilor si de inlaturare a urmarilor acestora ;
n. aduce de indata, la cunostinta conducatorului sectorului de activitate, orice neregula, defectiune, anomalie
sau alta situatie de natura ce constituie un pericol, pe care le constata la locul de munca, precum si orice
incalcare a normelor de aparare impotriva incendiilor;
o. sa nu depuna pe echipamentele tehnice,corpurile de incalzire sau tablourile electrice hartii, tesaturi,
imbracaminte sau alte materiale combustibile ;
p. sa nu blocheze culoarele si scarile de acces cu materiale ce ar impiedica interventia pentru stingerea
incendiilor si evacuarea bunurilor ;
q. sa nu intervina, sub nici un motiv, la instalatii, aparate sau tablouri electrice; orice defectiune va fi adusa
imediat la cunostinta sefului ierarhic;
r. sa nu lase in incaperi carpe de sters imbibate cu ulei sau alte produse petroliere care se pot autoaprinde si
declansa incendii;
s. sa tina in buna stare de functionare instalatiile si echipamentele tehnice, cat si instalatiile, dispozitivele si
mijioacele de prevenire si stingere a incendiilor aflate in dotarea locului de munca;
t. folosirea si pastrarea, in conformitate cu regulile stabilite, a echipamentului de protectie, dispozitivelor si
mijioacele de siguranta si de interventie ;
u. se interzice fumatul sau introducerea de tigari, chibrituri, brichete, materiale ori produse care ar putea
provoca incendii in locurile de munca unde este interzis fumatul sau introducerea acestora este oprita;
v. personalul angajat, raspunde de respectarea ordinei si disciplinei in munca, de aplicarea tuturor masurilor
prevazute sau primite, destinate sa preantampine si sa inlature orice situatie care ar pune in primejdie viata
si sanatatea oamenilor sau care ar putea afecta siguranta instalatiilor si echipamentelor;
w. sa nu foloseasca pentru iluminare, foc deschis (chibrituri, lumanari, hartii aprinse, etc.) in spatiile de
depozitare, sau in orice alt loc in care este interzis Focul Deschis;

La terminarea programului de lucru, sa controleze si sa elimine toate elementele care pot provoca
incendii, iar ultimul salariat care paraseste locul de munca este obligat sa verifice daca nu au ramas aparate si
utilaje conenctate la reteaua electrica, resturi de tigari nestinse, lumini aprinse, robinete de apa sau de gaze
deschise si sa inlature toate neregulile constatate.

Condiţiile de muncă

8 ore/zi ; 40 ore/saptamana
Programul de Sambata, in functie de urgente
lucru Posibilitate de prelungire peste program in situatiile cresterii numarului de
contracte si a presiunii timpului in vederea finalizarii lor sau alte situatii
exceptionale (accidente tehnice, accidente de munca);

5
Riscurile Riscuri normale ale sistemului de munca
implicate
Premii
Compensări Prime
Sporuri

APTITUDINI ŞI DEPRINDERI NECESARE:


1. capacitate de a înţelege mesajul verbal si scris;
2. memorie dezvoltată, capacitate de reţinere a informaţiilor;
3. uşurinţă în exprimare;
4. flexibilitate în gândire;
5. deducţie logică;
6. orientare spaţială;
7. atenţie concentrată şi distributivă;

CERINŢE PENTRU EXERCITARE:

1. rezistenţă la sarcini repetitive şi stres;


2. integrare în colectiv (sociabilitate);
3. menţinerea unei atmosfere colegiale in relaţiile de muncă (atât cu colegii cât şi cu superiorii)
4. spirit de echipă;
5. responsabilitate personală;
6. echilibru comportamental;
7. cunoştinţe solide teoretice şi practice;
8. comportament etic-moral în cadrul firmei;
9. eficienţă profesională;
10. receptivitate la solicitările profesionale;

CARACTERISTICI DE PERSONALITATE: spirit practic, încredere în sine, perseverenţă, activism,


energie, fluenţă verbală, creativitate, interes pentru informarea/ajutorarea şi dezvoltarea altora, sociabilitate,
tact, amabilitate,

Titularul postului raspunde dupa caz, civil, disciplinar, material sau penal, in cazul nerespectarii
atributiilor, sarcinilor sau lucrarilor ce-i revin, precum si a legislatiei in vigoare.

Prezenta Fisa a postului a fost incheiata in exemplar dublu, pentru dosarul personal al salariatului si pentru
acesta din urma.

Am luat la cunostinta de prevederile fisei postului si am primit un exemplar original.

Data

_____________________________ ____ / ____ / _______

S-ar putea să vă placă și