Sunteți pe pagina 1din 122

REZUMAT............................................................................................................................

SUMMARY...........................................................................................................................
INTRODUCERE..................................................................................................................
CAPITOLUL I Abordări privind obiectivele industrial-periculoase...................................
1.1. Definiţii şi termeni utilizaţi în domeniul securităţii industriale......................................
1.2. Securitatea industrială – componentă de bază a sistemului securităţii activităţii vitale..
1.3. Categoriile şi genurile obiectivelor industrial periculoase……………………………..
1.4. Nomenclatorul obiectivelor industrial-periculoase........................................................
1.5. Probleme şi factorii de risc la obiectivele industrial-periculoase...................................
1.6. Avarii şi incidente la obiectivele industrial-periculoase……………………………….
CAPITOLUL II Reglementarea şi managementul în domeniul securităţii iondustriale…..
2.1. Documentaţia normativ-tehnică în domeniul securităţii industriale. Cerinţe generale..
2.2. Principii generale privind raportarea obiectivelor la categoria obiectivelor industrial-
periculoase…………………………………………………………………………………
2.3. Documentaţia normativ-tehnică la obiectivele industrial-periculoase............................
2.4. Scurt istoric privind constituirea organului de control în domeniu securităţii
industriale………………………………………………………………………………….
2.5. Evenimente în domeniul securităţii industriale………………………………………
2.6. Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a obiectivelor
industrial-periculoase………………………………………………………………………
2.7. Cerinţele securităţii industriale privind funcţionarea obiectivelor industrial-
periculoase………………………………………………………………………………….
2.8. Delimitări privind construcţia şi recepţia în exploatare a obiectivelor obiectivelor
industrial-periculoase……………………………………………………………………….
CAPITOLUL III Cadrul praxiologic şi metodologia activităţilor în domeniul securităţii
industriale……………………………………………………………………….
3.1. Metodologia desfăşurării activităţilor în domeniul securităţii industriale……………..
3.2. Managementul exploatării obiectivelor industrial-periculoase………………………..
3.3. Programul de prevenire privind asgurarea funcţionării în siguranţă a obiectivelor
industrial-periculoase………………………………………………………………………
3.4. Structura şi conţinutul planului de localizare li lichidare a avariilor tehnologice……
3.5. Cerinţele de securitate industrială privind pregătirea pentru acţiunile de localizare şi
lichidare a efectelor produse de avarie la obiectivul industrial-periculos………………….
3.6. Instruirea şi atestarea personalului la obiectivele industrial-periculoase………………

1
3.7. Prevederi generale privind identificarea obiectivelor industrial-periculoase………….
3.7.1. Principii generale de identificare……………………………………………………
3.8. Cerinţe privind înregistrarea obiectivelor industrial- periculoase…………………….
3.8.1. Cerinţe privind atribuirea numerelor de înregistrare…………………………………
3.9. Licenţiarea domeniului de securitate industrială………………………………………
3.9.1. Activitatea de licenţiere în domeniul securităţii industriale………………………….
3.9.2. Funcţiile organului de licenţiere……………………………………………………..
3.10. Particularităţi de folosire a instalaţiilor tehnice la obiectivele industrial-periculoase..
3.11. Certificarea instalaţiilor tehnice la obiectivele industrial-periculoase………………..
3.12. Expertiza obiectivelor industrial-periculoase…………………………………………
3.12.1. Metodologia petrecerii expertizei securităţii industriale……………………………
3.12.3. Cerinţele legislaţiei privind expertizarea securităţii industriale…………………….
3.13. Declaraţia privind activitatea în domeniul securităţii industriale……………………..
3.13.1. Structura declaraţiei privind asigurarea securităţii industriale……………………..
3.13.2. Metodologia de prezentare a declaraţiei privind securitatea industrială……………
3.14. Controlul în producţie privind respectarea cerinţelor de securitate industrială la
obiectivele industrial-periculoase………………………………………………………….
3.14.1. Organizarea controlului în producţie la obiectivele industrial-periculoase………..
3.14.2. Exercitarea controlului în producţie………………………………………………..
3.15. Cercetarea tehnică a cauzelor avariei la obiectivele industrial-priculoase…………..
3.15.1. Generalităţi………………………………………………………………………….
3.15.2. Regulamentul de cercetare a avariilor………………………………………………
3.15.3. Procedura cercetării tehnice a cauzelor avariilor inclusiv avariilor care au generat
catastrofe cu caracter tehnogen…………………………………………………………….

3.15.4. Atribuţiile comisiei de cerecetare a cauzelor avariilor……………………………

3.15.5. Întocmirea materialelor pentru cercetarea tehnică a avariilor………………………

3.15.6. Evidenţa şi analiza avariilor produse la obiectul industrial periculos……………..

3.15.7. Constatarea cauzelor, analiza şi evidenţa incidentelor la obiectul industrial


periculos……………………………………………………………………………………

3.16. Asigurarea obligatorie de răspundere pentru prejudiciile cauzate în procesul de


exploatare a obiectului industrial periculos………………………………………………..
CONCLUZII..ŞI RECOMANDĂRI.................................................................................
BIBLIOGRAFIE................................................................................................................

2
REZUMAT
Ritmul trepidant al progresului tehnico-ştiinţific facilitează condiţii privind utiilizarea unor
tehnologii moderne în domeniul construcţiei, producerii, exploatării întreprinderilor, edificiilor,
liniilor tehnologice a obiectivelor industriale etc. Acest aspect pe de o parte este îmbucărător, pentru
că ridică nivelul confortului cotidian al omului, ridică nivelul de trai, de activitate, şi alte aspecte,
dar din al punct de vedere, prezintă şi un pericol sporit. Aceasta se explică prin faptul că majoritatea
obiectivelor, construcţiilor şi edificiilor de pe teritoriul R.Moldova la etapa dată se află în faza de
post exploatare, faza de uzură, fază caracterizată de o frecvenţă înaltă a refuzurilor tehnico-
tehnologice. La o exploatare incorectă, la o mică necorespundere, factorii de risc pot influenţa
nefast asupra activităţii vitale ale omului, asupra bunurilor materiale şi corespunzător asupra
mediului ambiant. (apare pericolul avariilor şi situaţiilor cu caracter tehnogen). În toate activităţile
viaţa omului are prioritate.
Actualmente la nivel de stat se pune accentul pe problema organizării competente a
activităţii la obiectivele industrial-periculoase privind desăvărşirea segmentului de securitate
industrială în scopul neadmiterii stuaţiilor de avarii în procesul de exploatare.
Deaceea în lucrarea de faţă se face o abordare detaliată asupra nomenclaturii obiectivelor
industrial periculoase, asupra cerinţelor înaintate, a rsicurilor specifice, se face o analiză de facto şi
de perspectivă a situaţiei securităţii industriale, se abordează problema documentar normativ-
legislativă, se indică metodologia identificării obiectivelor industrial-periculoase, procedura de
licenţiere, procedura de asigurare a risurilor industriale, metodologia organizării şi realizării
controlului în producţie, alte aspecte.
Toate aceste aspecte sunt înserate în cadrul a trei capitole, concluzii şi recomandări

3
SUMMARY

4
ÎNTRODUCERE
Actualitatea temei: Conform unui studiu realizat în domeniul securităţii industriale,
pierderea în cantităţi mari a bunurilor materiale, precum şi decesul oamenilor, distrugerea utilajelor,
lichidarea proceselor tehnologice, apariţia accidentelor la locurile de muncă, incidentelor şi a
avariilor tehnologice, în cele mai frecvente cazuri sunt provocate de incendii şi explozii. Incendiile
şi exploziile pot apărea oriunde şi oricînd, în construcţii, instalaţii inginereşti industriale, procese
tehnologice depozite de matertiale şi produse finite, depozite de substanţe uşor inflamabile şi
lichide combustibile, rezervoare de substanţe, centrale termice, construcţii hidrotehnice, instalaţii de
amoniac, instalaţii cu gaze naturale şi petrolier-lichefiate etc. În baza datelor statistice aproximativ
35% de incendii şi explozii apar anume la întreprinderile industrial-periculoase, staţii, instalaţii,
rezervoare, centrale de diverse destinaţii, conducte tehnologice etc. Factorii care provoacă această
situaţie sunt de deversă natură. Această stare de fapt ne indică cît de acută este situaţia la obiectivele
industriale, aspect ce pune în gardă şi pericol populaţia, construcţiile şi edificiile, păstrarea
bunurilor materiale, alte aspecte ce trebuie de luat în consideraţie la toate etapele de existenţă a
obiectivului, de proiectare, construcţie/montare, exploatare şi sigur la etapa post exploatare. Pentru
evitarea situaţiilor de avarii este necesar de repectat cerinţele de securitate industrială care se
rezumă în realizarea unui complex de măsuri de protecţie şi prevenire la etapa icipientă, măsură ce
necesită mari resurse materiale cît şi umane. Este foarte important şi necesar de a nu admite
provocarea unor astfel de situaţii cu caracter tehnogen. Dar în cazul declanşării lor ca condiţie
obligatorie - este să fie depistate la timp şi să se întreprindă măsuri de urgenţă privind localizarea şi
lichidarea lor. Pentru aceasta este important de cunoscut toate componetele securităţii industriale,
caracteristica lor, principiul reglementării şi certificării, metodologia identificării, şi corespunzător
în ansamblu, actele ormativ-legislative şi regulile în domeniul securităţii industriale. .
Scopul lucrării constă în descrierea factorilor periculoşi, a metodologiei organizării şi
funcţionării controlului în producţie, analiza şi reliefarea componentelor sistemului de securitate
industrial, realizarea bazei normativ-legislative în domeniu, instrumentarea metodologiei de
asigurare a securităţii industriale, stabilirea priorităţilor de dezvoltare a acestei direcţii la nivel de
obiectiv industrial, la nivel regional şi naţional.
Obiectul studiului îl constituie cercetarea şi descrierea metodologiei de reglementare,
identificare, licenţiere, expertizare, cercetare, control şi supraveghere tehnică a funcţionării
obiectivelor industrial-perculoase privite ca parte componentă a sistemului activităţii vitale.
Metodologia studiului a inclus următoarele tipuri de metode: a) teoretice: analiza şi
generalizarea surselor şi cercetărilor în domeniul securităţii industriale; analiza actelor normativ-

5
legislative, normative de stat cu privire la securitatea industrială etc. b)aplicative: metoda
bibliografică, chestionarea agenţilor economic, prelucrarea datelor.
Ipotezele înaintate:
- Revizuirea şi completarea bazei normativ-legislative cu noi instrumente de reglementare
a domeniului de securitate industrială, va crea condiţii mai favorabile agenţilor
economici din punct de vedere a realizării programelor de asigurare a securităţii
industriale;
- simplificarea procedurii de identificare şi expertizare a obiectivelor industrial-
periculoase va permite crearea unei baze de date mai complete privind problematica şi
factorii de risc a întreprinderilor cu grad sporit de pericol;
- modificarea şi utilarea/reutilarea proceselor tehnologice, a instalaţiilor şi liniilor
proceselor energotehnologice – va spori criteriul de fiabilitate a sistemului de protecţie
industrial;
- ridicarea cerinţelor mai dure faţă de personalul de răspundere şi cel de exploatare a
obiectivelor industrial-periculoase din partea organelor ierarhice superioare de control,
va facilita reducerea cazurilor de acidente şi avarii tehnologice etc.

6
CAPITOLUL I
Abordări privind obiectivele industrial-periculoase.
1.1. Definiţii şi termeni utilizaţi în domeniul securităţii industriale
Dinamica progresului tehnico-ştiinţific impune la toate etapele de dezvoltate a societăţii
crearea condiţiilor de confort cotidiene oamenilor prin construcţia clădirilor, edificiilor, sistemelor
inginereşti complexe, obiectivelor industriale etc., a altor sisteme sofisticate, care la rîndul său cît de
performante nu ar fi ele, totuşi necesită atenţie deosebită din partea omului. Factorul uman joacă un
rol important în procesul de exploatare a instalaţiilor, sistemelor, edificiilor şi construcţiilor.
Deaceea pentru factorul uman sunt înaintate unele cerinţe destul de dure, mai ales personalului
antrenat în activităţi de exploatare a obiectivelor industrial-periculoase. Obiectivele industrial-
periculoase care fac parte componentă din sistemul industrial, mai ales acele obiective care se află
în etapa de post exploatare, prezintă un pericol potenţial pentru sănătatea personalului de deservire,
pentru securitatea şi sănătatea oamenilor, care se găsesc în limita funcţionării acestor obiective,
pentru bunurile materiale, precum şi asupra mediulu ambiant.
Actualmente se pune accent pe problema organizării lucrărilor privind desăvărşirea
sistemului de securitate la obiectivele industrial-periculoase în scopul neadmiterii situaţiilor de
avarii sau de alt ordin în procesul de exploatare a acestora.
Pentru a face o abordare exaustivă a domeniului de securitate industrială vom prezenta în
rîndurile de mai jos unii termeni şi definiţii utilizate în cercetarea noastră.
activitate desfăşurată în domeniul securităţii industriale – activitate a cărei practicare în
mod neregulamentar poate prejudicia interesele vitale, sănătatea şi bunurile cetăţenilor şi ale
societăţii, precum şi mediul ambiant;
avarie– distrugere a construcţiilor şi/sau a instalaţiilor tehnice utilizate la obiectivul
industrial-periculos;
calificare– competenţe profesionale ce permit persoanei interesate să desfăşoare activităţi
specifice domeniului respectiv;
catastrofă cu caracter tehnogen– explozii spontane şi/sau emanaţii de substanţe periculoase,
precum şi intoxicări, contaminări cu aceste substanţe;
control de producţie– complex de măsuri tehnico-organizatorice ale agentului economic cu
scop de prevenire a avariilor şi incidentelor la obiectele industriale periculoase, constituind unul
dintre elementele sistemului de executare a lucrărilor în domeniul securităţii industriale; 
dispoziţie– document privind aplicarea măsurilor de drept, în conformitate cu legislaţia, faţă
de agentul economic în caz de depistare a necorespunderii cerinţelor de securitate industrială;

7
depozit– prezenţa unei cantităţi de substanţe periculoase în scop de depozitare/stocare în
condiţii de siguranţă;
documentaţie tehnică– documente şi instrucţiuni elaborate în conformitate cu prevederile
actelor normative şi ale documentelor normativ-tehnice de profil, aplicate în domeniul securităţii
industriale, de către producător pentru construirea, montarea, instalarea, reglarea şi punerea în
funcţiune, realizarea reviziilor, reparaţiilor şi/sau pentru deservirea tehnică a
instalaţiilor/echipamentelor, sistemului tehnologic, precum şi documente elaborate de către
persoanele fizice sau juridice autorizate pentru efectuarea acestor activităţi, în vederea realizării
sarcinilor specifice ce le revin. Documentaţia tehnică include, după caz, descrierea generală a
instalaţiei/echipamentului, a sistemului tehnologic, proiectele de execuţie, procesul de fabricaţie,
schemele şi circuitele pentru componentele instalaţiilor/echipamentelor, descrierile şi explicaţiile
necesare pentru înţelegerea acestor desene şi scheme, rezultatele calculelor de proiectare, rapoartele
încercărilor şi examinărilor şi alte aspecte asemănătoare;
documente normativ-tehnice în domeniul securităţii industriale – documente normative ce
includ norme şi reguli cu caracter obligatoriu, a căror respectare asigură exploatarea în siguranţă a
obiectelor industriale periculoase;
expertiză în domeniul securităţii industriale – proces prin care se evaluează respectarea
cerinţelor specifice pentru o instalaţie tehnică, proces tehnologic, activitate desfăşurată în domeniul
securităţii industriale conform actelor legislative şi altor acte normative din domeniu;
incident – defectare sau deteriorare a instalaţiei tehnice utilizate la obiectul industrial
periculos, abatere de la regimul procesului tehnologic, încălcare a prevederilor prezentei legi, ale
altor acte normative, precum şi ale documentelor normativ-tehnice în domeniul securităţii
industriale care reglementează executarea lucrărilor la obiectul industrial periculos;
instalaţie – ansamblu de maşini şi mecanisme montate în scop de producere, manipulare şi
depozitare a substanţelor periculoase sau de executare a lucrărilor în procesul de producţie la
obiectele industriale periculoase;
laborator de control nedistructiv în domeniul securităţii industriale – laborator care
efectuează diagnosticarea tehnică, inclusiv controlul nedistructiv, a instalaţiilor şi sistemelor
tehnologice utilizate la obiectele industriale periculoase;
lucrări efectuate la obiectele industriale periculoase – operaţii sau ansamblu de operaţii
efectuate de către agenţii economici în cadrul obiectelor industriale periculoase expertizate cu/sau
fără ajutorul maşinilor, utilajelor, materialelor şi în baza documentaţiei tehnice în vederea
funcţionării inofensive şi fiabile a obiectivelor industrial-periculoase; 

8
obiectiv industria l- periculos– spaţii de producţie, sectoare, terenuri, construcţii, încăperi,
depozite sau alte obiecte în a căror componenţă se conţin substanţe chimice şi/sau toxice specificate
la art. 5 alin. (1) şi în anexa nr. 1 din Legea privind securitatea industrială; producţii, utilaje,
instalaţii, tehnologii care pot provoca riscuri de avarie sau catastrofă cu caracter tehnogen;
organism de expertiză în domeniul securităţii industriale – organism care efectuează
expertize şi verificări tehnice în domeniul securităţii industriale;
permis de exercitare – document ce permite persoanei care activează în domeniul securităţii
industriale să desfăşoare activităţi şi/sau lucrări în acest domeniu, eliberat în baza unei examinări şi
evaluări a cunoştinţelor persoanei respective care deţine calificarea de profil;
pericol – proprietate esenţială a unei substanţe periculoase sau a unei situaţii fizice cu
potenţial de a afecta sănătatea umană şi/sau mediul;
securitate industrială a obiectivelor-industriale periculoase (în continuare – securitate
industrială) – grad de protecţie a intereselor vitale ale persoanei şi ale societăţii faţă de eventualele
avarii la obiectele industriale periculoase şi faţă de efectele acestora, asigurat prin aplicarea unui
complex de măsuri privind pregătirea organizatorică şi tehnică a agenţilor economici pentru
desfăşurarea activităţilor la obiectele industriale periculoase;
supraveghere tehnică de stat – control de stat asupra activităţii agentului economic,
organizat şi exercitat în conformitate cu actele legislative şi cu alte acte normative care se aplică
domeniului securităţii industriale în scop de monitorizare continuă a acestei activităţi şi de
respectare de către agenţii economici a cerinţelor stabilite în domeniul securităţii industriale.
1.2. Securitatea industrială – componentă de bază a sistemului securităţii activităţii
vitale
În conformitate cu legislaţia în domeniul securităţii industriale sistemul de securitate
industrial - reprezintă un complex de măsuri organizatorico-tehnice direcţionate spre realizarea
reglamentărilor tehnice în domeniul industrial în scopul asigurării securităţii personalului de
deservire, păstrării bunurilor materiale şi protecţiei mediului ambiant.
La categoria componentelor sistemului de securitate industrial se raportă:
- Baza normativ-legislativă în domeniul securităţii industriale;
- Mediul ambiant;
- Obiectivul industrial-periculos;
- Personalul de deservire;
- Populaţia din apropierea întreprinderilor industriale;
- Structura organizatorică privind controlul şi monitoringul securităţii industriale.

9
Între aceste componente a sistemului există o interacţiune reciprocă, aspect care face ca
sistemulu să funcţioneze ca un mecanism complex şi integru.
Personalul de deservire, care deserveşte şi exploatează obiectivul industrial-periculos este
admis în procesul de activitate numai avînd gradul de calificare respectivă. Studiile în domeniu
efectuate ne demonstrează, că cu cît nivelul de calificare a personalului este mai înalt, cu atît
probabilitatea de a se produce avarii cu caracter tehnologic este mai mică. Această concluzie o
desprindem la majoritatea specialiştiilor antrenaţi la obiectivele industrial-periculoase. Vom fi şi noi
de acord cu cele menţionate pentru că în mod direct acest aspect influenţează procesul funcţionării
în siguranţă a obiectivului industrial-periculos. Acţiunile incorecte ale personalului de deservire,
încălcarea regulilor tehnicii de securitate şi cerinţele securităţii industriale, pot servi cauze de avarii
de proporţii la obiectivele industrial-periculoase. În acelaşi timp avariile produse la obiectivele
industrial-periculoase prezintă pericol atît pentru personalul de deservire la întreprinderea dată, cît
şi pentru întreprinderile şi populaţia din imediata apropiere. Asupra acestei componente a sistemului
merită de acordat atenţie deosebită, deaceea considerăm că abordarea acestui subiect este oportună..
Baza normativ-legislativă în domeniul securităţii industriale reprezintă ansamblul actelor
normativ şi legislative, care conţin reguli, norme şi cerinţe a securităţii industriale. Starea bazei
normativ-legislative în domeniul securităţii-industriale determină nivelul raporturilor sociale şi
tehnico-economice în societate. La moment sunt elaborate o serie de legi, regulamente, hotărîri,
decizii, precum şi alte instrumente privind implementarea lor. Dar totuşi mai este necesar de creat
unele instrumente privind metologia instrumentării în mod detaliat a reglementărilor în domeniu.
Lipsa lor şi gradul de aplicabilitate dificil, complică procesul de funcţionarte a sistemului. Pe
măsură ce se dezvoltă progresul tehnico-ştiinţific, se implementează noi tehnologii, instalaţii şi
sisteme etc., se simte necesitatea reevizuirii, completării, reelaborării bazei legislative şi normativ-
tehnice. Cu aceste întrebări/probleme se ocupă Ministerul Economiei. (sectorul industrial).
Structura organizaţională de monitoring include organele de dirijare a securităţii industriale;
sistemul de dirijare a securităţii industriale în organizaţii, întreprinderi, exploatarea obiectivelor
industrial-periculoase; supravegherea şi e starea obiectivelor industrial-periculoase; realizarea
cerinţelor de securitate; metodologia sistemului de conducere a securităţii industriale, precum şi alte
aspecte destul de necesare şi importante.
În viziunea noastră funcţionarea sistemului privind asigurarea securităţii industriale, trebuie
de cercetat ca un tot întreg, luînd în consideraţie, că toate componentele sistemului interacţionează
între ele, şi dacă nu se respectă cerinţele/condiţiile pentru funcţionarea fiabilă a unui element,
corespunzător tot sistemul de securitate industrial dă refuz, mai ales în cazul frecvenţei acestor
refuzuri, aspect care duce la crearea condiţiilor declanşare a situaţiilor de avarii şi catastrofe

10
tehnologice. Componenta securitatea industrială privită din perspectiva securităţii activităţii vitale
merită o atenţie deosebită, deaceea la obiectivele industrial-periculoase trebuie să fie implementate
în mod obligatoriu reglementările de rigoare la toate etapele (proiectare, construcţii-montaj,
exploatare şi întreţinere tehnică).
1.3. Categoriile şi genurile obiectivelor industrial periculoase
În confomitate cu cerinţele Legii privind securitatea industrială la obiectivele industrial-
periculoase, la identificarea obiectivului industrial-periculos, în calitate de factor comun se
utilizează platformele sau clădirile industriale unde:
- se fabrică, utilizează, prelucrează, formează, depozitează, distrug (în continuare utilizează)
substanţe periculoase capabile să acţioneze letal asupra organismului uman;
- se utilizează instalaţii care funcţionează sub presiune mai mare de 0,07MPa sau la
temperatura apei mai mare de 1150C;
- conducte de abur şi apă fierbinte, precum şi instalaţii şi mecanisme de ridicat;
- se efectuează lucrări miniere şi de forare a sondelor la o adîncime mai mare de 100m, se
utilizează utilaje şi instalaţii cu grad sporit de pericol.
Extrasul obiectivelor industrial periculoase din Legea privind securitatea industrială este
prezentat în Anexa 6.
Totodată se consideră obiectiv industrial-periculos nu un mecanism, utilaj sau recipient cu
substanţe toxice aparte, ci obiectul, la care se utilizează asemenea instalaţii tehnice sau asemenea
substanţe.
În calitate de obiectiv industrial-periculos este necesar de evidenţiat întreprinderea (secţia,
sectorul etc. al acesteia), amplasată pe o singură platformă industrială, care nu depăşeşte 500m.
În cazul exploatării a mai multor obiecte la întreprindere, dintre care unul din ele posedă
caracteristici de pericol, se va considera periculos anume acel obiect, dar nu întreprinderea în
întregime.
În scopuri asigurării rscurilor industriale, obiectivele industrial-periculoase după gradul de
pericol se clasifică:
Tip I - obiectivele, la care se produc, utilizează, transform, prelucrează, formează,
depozitează, se transportă şi se distrug diferite genuri de substanţe periculoase în aşa cantitate care
este egală sau depăşeşte limita admisibilă.
Tip II - obiectivele care nu se raportă la prima categorie, dar care utilizează substanţe într-o
cantitate mai mică decît nivelul admisibil;
În procesul de identificare a obiectivelor industrial-periculoase de tipul I şi II se utilizează
următoarele reguli:

11
- în cazul cînd distanţa între obiectivele industriale este de cel puţin 500m - se ia în
consideraţie cantitatea sumară a substanţelor periculoase;
- dacă se utilizează cîteva genuri de substanţe periculoase de una şi aceiaşi categorie, atunci
cantitatea limit admisibilă (de prag) se determină prin relaţii matematice conform indicaţiilor
metodologice de bază.
Tip III - obiectivele, care nu se raportă nici la prima şi nici la a doua categorie, dar care
dispun de următorii indicatori de pericol:
- Utilizează substanţe periculoase care nu sunt indicate mai sus (prafuri combustibile, capabile
să se autoaprindă, precum şi să se aprindă de la surse exterioare şi pot să ardă chiar şi după
înlăturarea sursei de aprindere);
- Utilizează utilaje ce funcţionează sub presiunea mai mare de 0,07 MPa şi temperatura de
încălzire a apei mai mare decît 115 grade celisius;
- Utilizează instalaţii de ridicat, escalatoare, ascensoare;
- Produc aliaje şi metalee negre şi colorate;
- Eefectuează lucrări de minerit şi construcţii speciale.
1.4. Nomenclatorul obiectivelor industrial-periculoase

Obiectele industrial- periculoase sînt supuse înregistrării de stat de către autoritatea publică
abilitată cu funcţii specifice în domeniul securităţii industriale, la notificarea obligatorie a agentului
economic despre deţinerea obiectului industrial-periculos. Autoritatea publică abilitată cu funcţii
specifice în domeniul securităţii industriale este responsabilă de instituirea şi gestionarea
Registrului de stat al obiectelor industrial-periculoase. În favoarea ideii enunţate, prezentăm în
rîndurile de mai jos borderoul obiectivelor industrial-periculoase, preluate din Legea privind
securitatea industrială..

I. În domeniul chimic şi tehnologic

Obiecte la care se folosesc substanţe cu pericol de inflamabilitate şi substanţe toxice,


inclusiv: - instalaţii frigorifice cu amoniac; - depozite de produse petroliere; - staţii de alimentare
cu produse petroliere; - secţii de producere a alcoolului etilic; - secţii de extracţie a uleiurilor; -
secţii de vopsire; - secţii de uscare şi ambalare a zahărului; - depozite de substanţe inflamabile; -
staţii de clorare a apei; - depozite de acizi şi baze; - depozite de substanţe chimice periculoase
individuale; - instalaţii tehnologice cu substanţe chimice periculoase individuale; - secţii de
producere, de depozitare a bioxidului de sulf; - secţii de producere a lacurilor şi vopselelor; -
depozite de alcool etilic; - depozite de clor; - puncte de transvazare a produselor petroliere; -
rafinării de petrol; - secţii de producere a hidrogenului.

12
Obiecte de prelucrare şi păstrare a produselor cerealiere, inclusiv: - elevatoare; - mori; -
secţii de producere a nutreţurilor combinate; - depozite de păstrare a făinii fără ambalaj; - secţii de
colectare a produselor cerealiere; - secţii de producere a crupelor.

II. În domeniul instalaţiilor sub presiune şi al mecanismelor de ridicat

Cazane de abur, inclusiv cazane-boilere, supraîncălzitoare cu abur şi economizoare


autonome cu presiunea de peste 0,07 MPa (0,7 kgf/cm 2), cazane de apă fierbinte şi economizoare
autonome cu temperatura apei mai mare de 115°C.; recipiente care funcţionează sub presiune,
inclusiv recipiente care funcţionează sub presiunea apei la o temperatură mai mare de 115°C sau a
altor - - fluide netoxice, neinflamabile şi nedeflagrante, la temperatura ce depăşeşte temperatura de
fierbere cu presiunea de 0,07 MPa (0,7 kgf/cm 2): - recipiente care funcţionează sub presiunea
aburului, gazelor sau fluidelor toxice, inflamabile şi explozive mai mare de 0,07 MPa (0,7 kgf/cm2);
- butelii pentru transportarea şi depozitarea gazelor comprimate, lichefiate şi dizolvate sub presiune
mai mare de 0,07 MPa (0,7 kgf/cm2); - cisterne şi butoaie pentru transportarea şi depozitarea
gazelor comprimate şi lichefiate, a căror presiune a vaporilor la o temperatură de pînă la 50°C
depăşeşte 0,07 MPa (0,7 kgf/cm2); - cisterne şi recipiente pentru transportarea şi depozitarea
gazelor comprimate şi lichefiate, a fluidelor şi corpurilor friabile la care se creează presiunea mai
mare de 0,07 MPa (0,7 kgf/cm2) pentru golirea lor; - barocamere; - conducte de abur cu presiunea
ce depăşeşte 0,07 MPa (0,7 kgf/cm2) şi conducte de apă fierbinte cu o temperatură mai mare de
115°C; - macarale de toate tipurile; - ascensoare; - escalatoare; - turle; - căi de transport cu cablu
suspendat; - stivuitoare cu capacitatea de ridicare mai mare de 2000 kg; - instalaţii şi echipamente
destinate, montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii; - accesorii de securitate pentru
instalaţiile, echipamentele şi aparatele utilizate la obiectele industriale periculoase.

III. În domeniul folosirii subsolului

Fabrici şi instalaţii de concasare, sortare şi îmbogăţire a substanţelor minerale utile; -


depozite de materiale explozive şi lucrări de dinamitare; - sisteme tehnologice şi instalaţii tehnice la
efectuarea lucrărilor de forare; - sisteme tehnologice şi instalaţii tehnice utilizate în domeniul
minier; - accesorii de securitate pentru instalaţiile tehnice şi sistemele tehnologice, echipamentele şi
aparatele utilizate.

IV. În domeniul alimentării cu gaze

Activitatea de preparare, transportare, distribuţie şi furnizare a gazelor naturale, comprimate


şi lichefiate la obiectele economiei naţionale, precum şi deservirea obiectelor aferente acesteia,

13
inclusiv: - conducte magistrale şi obiectele aferente lor, inclusive ( conducte de gaze; - staţii de
compresare; - staţii de distribuţie a gazelor; - staţii de protecţie împotriva coroziunii; - staţii de
evidenţă şi de consum al gazelor; - staţii de alimentare a automobilelor cu gaze comprimate); -
sisteme de distribuţie şi obiectele aferente lor, inclusiv (- staţii de reglare a presiunii gazelor (SRG);
- posturi de reglare a presiunii gazelor (PRG); - mijloace de protecţie electrochimică contra
coroziunii conductelor şi recipientelor din oţel; - staţii de evidenţă şi măsurare a consumului de
gaze; - conducte, reţele de distribuţie a gazelor; -instalaţii de gaze petroliere lichefiate (- staţii de
depozitare şi îmbuteliere a gazelor; - staţii de alimentare cu gaze a automobilelor; - staţii de
îmbuteliere a gazelor; - sisteme de depozitare şi distribuţie a gazelor); - instalaţii de gaze industriale
tehnologice şi agricole; - instalaţii de gaze ale centralelor electrotermice şi termice cu capacitatea
termică unitară mai mare de 100 kW; - accesorii de securitate pentru instalaţiile, echipamentele şi
aparatele utilizate la obiectele industriale periculoase.

1.5. Probleme şi factorii de risc la obiectivele industrial-periculoase

Incendiile, exploziile, aruncarea produselor toxice şi incendiar- periculoase, alte incidente şi


situaţii de avarii la producere conduc la pierderi de bunuri materiale, duc la pierederi de produse,
cauzează efectele cu caracter letal şi de apariţie a traumatismului de producere a personalului
întreprinderilor şi a populaţiei, influenţează nefastl asupra mediului ambiant etc.

Situaţia de facto în domeniul securităţii industriale la majoritatea întreprinderilor industriale


lasă de dorit. Problemele generale şi factorii de risc, ce influenţează asupra stării securităţii
industriale a obiectivelor industrial-periculoase sunt cercetate de persoanele competente în
domeniul securităţii industriale. Cu lux de argumente prezentăm în rîndurile de mai jos doar unele
din problemele care persistă şi în cercul obiectivelor industrial-periculoase din Moldova:

- gradul de uzură sporit a fondurilor fixe, mai ales a utilajelor, instalaţiilor utilizate la
întreprinderile periculoase. Aproximativ la toate întreprinderile gradul de fiabilitate este redus, este
condiţionat de o intensitate/frecvenţă foarte mare a refuzurilor tehnice. În viziunea noastră asupra
acestui aspect se merită atenţie deosebită, pentru că este considerată problema cea mai principală.

- pregătire insuficientă a personalului de deservire şi a specialiştilor cu funcţii de răspundere


(responsabili) de diferite procese şi operaţiuni tehnologice. De cele mai frecvente cazuri instruirile
iniţiel cît şi cele ordinare nu se realizează calitativ, prin cunoştinţe, deci lasă de dorit. Deaceea
procesele verbale, premise de execritare în cele mai dese cazuri se procură. Unii din angajaţii ce

14
deservesc obiectivele industrial-periculoase nu au nici ce ma vagă închipuire despre factorii de risc
şi metodologia localizării şi lichidării în caz de situaţii excepţionale (cu caracter tehnogen);

- un pericol iminent îl prezintă exploatarea utilajelor/instalaţiilor obiectivului industrial-


periculos de către personal bolnavi psihic-mintal, nu se respectă procedura coretă de recrutrare a
personalului la angajare în cîmpul muncii, precum şi în process, se încalcă cerinţele CM şi alte acte
normative;

- nerespectarea normelor de proiectare, montare şi a regulilor de securitate şi de exploatare a


instalaţiilor, utilajelor, proceselor tehnologice etc. a obiectivelor industrial-periculoase;

- neasigurarea unui control şi unei supravegheri tehnice de stat mai stricte de către organele
ierarhice de control în domeneniul industrial. Controalele se realizează numai în cazurile cînd s-a
produs avaria sau incidentul. În viziunea noastră trebuie să se respecte graficul vizitelor de către
inspectori la întreprinderile industrial-periculoase care se realizează de cel puţin o dată în an, alte
aspecte.

În baza celor menţionate la întreprinderile industrial-periculoase apare necesitatea de a


realiza următoarele măsuri obligatorii:

- Petrecerea lucrărilor de inventariere a stării de facto a fondurilor fixe a obiectivelor


industrial-periculoase în scopul determinării resurselor de exploatare a utilajelor
tehnologice, precum şi realizarea măsurilor privind schimbarea utilajelor uzate;
- Petrecerea şi realizarea complexului de măsuri privind diagnosticarea tehnică a
resurselor de exploatare minime a utilajului sau instalaţiei, în scopul depistării
capacităţii de funcţionare în perioada pînă la schimbare, precum şi optimizarea
cheltuielilor, reconstrucţia şi perfectarea fondurilor de bază de producere, reparaţii
capitale şi curente a utilajului tehnologic;

- Desăvărşirea documentaţiei de proiect la elaborarea şi realizarea instalaţiilor, utilajelor


energotehnologice;

- Ridicarea nivelului disciplinei tehnologice şi de muncă privind exploatarea obiectivelor


industrial-periculoase, precum şi crearea condiţiilor şi pentru dezvoltarea şi desăvîrşirea
sistemului de dirijare a riscurilor industriale;

15
- Asigurarea condiţiilor de realizare a măsurilor, ce ţin de elaborarea declaraţiilor
obiectivelor industrial-periculoase, precum şi controlul privind mersul procedurii de
declarare, inclusiv la etapa de planificare a declaraţiei;

- Ridicarea nivelului de pregătire a muncitorilor profesiiliilor de bază a întreprinderilor,


mai ales la obiectivele cu grad sporit de pericol industrial;

- Ridicarea eficacităţii măsurilor, ce ţin de asigurarea unei protecţii fizice şi unei


stabilităţi a obiectivelor industrial-periculoase;

- Asigurarea nivelului necesar de pregătire a formaţiunilor şi serviciilor de salvare,


pregătirea şi controlul gradului de pregătire;

- Desăvărşirea bazei normative-legislative în problemele de reglare a activităţii


obiectivelor industrial-periculoase;

- Desăvîrşirea activităţii de licenţiere în baza asigurării unui control dur privind


respectarea cerinţelor de licenţiere a unor genuri de activitate, precum şi asigurarea unui
monitoring permanent activităţii de licenţiere din partea organelor ierarhice de control
în domeniu;

- Crearea unei baze metodologice comune/generale pentru formarea şi dezvoltarea


sistemelor integrate de conducere a securităţii industriale;

- Implementarea unor sisteme automatizate privind reglementarea securităţii industriale;

- Desăvărşirea sistemului de expertiză a securităţii industriale în baza armonizării acestei


proceduri cu normele şi standardele internaţionale;

- Elaborarea bazei normative, metodico-organizatorice, a programelor de învăţămînt şi a


planurilor de studii pentru învăţămîntul professional, pentru forţa de muncă, ce vor
exploata obiective industrial-periculoase;

- Desăvărşirea sistemului de supravehgere tehnică şi control a obiectivelor cu caracter


pericolos etc.

1.6. Avarii şi incidente la obiectivele industrial-periculoase

16
Spaţiul acestui subcapitol ne permite o abordare mai aprofundată asupra problematicii
obiectivelor industrial periculoase, dar ne vom limita doar la unele aspecte din punct de vedere că
nu dispunem de o informaţie completă privitor la acest subiect. Acest aspect se datorează faptului că
organul ierahic superior în domeniul de specialitate consideră că informaţia dat este confidenţială.
Unele informaţii au fost culese din sursele de specialitate. Pe teritoriul ţărilor vecine sunt prevăzute
7 centrale nucleare electrice. Pe teritoriul R.M. sunt înregistrate peste 100 instituţii şi întreprinderi
cu peste 8 mii surse de iradiere. Sunt înregistrate în registrul de stat ca obiective strategice peste 200
obiective industriale din punct de vedere chimic: Clor lichid – 70 întreprinderi; amoniac lichid –
127 întreprinderi; Anhidridă sulfuroasă – 28 întreprinderi. În rîndurile de mai jos vom face o
abordare asupra doar a unelor domenii din seria întreprinderilor periculoase (obiectivele care
utilizează gaze combustibile şi exploatează sisteme ce se află sub presiunea lor)

Practic toate întreprinderile cu caracter productiv din ţară sunt racordate la sistemul de
alimentări cu gaze, ceia ce corespunzător deja prezintă pericol. Sunt prevăzute peste 2000 de staţii
şi puncte de reglare a presiuni gazelor. Aceste construcţii sunt ca nişte bombe în mijlocul cartierelor
locative, inclusiv în procesle tehnologice. Deaceea în continuare vom aborda puţin mai aprofundat
subiectul întreprinderilor care folosesc gaze combustibile în procesul tehnologic.

Gazele combustibile naturale sunt gazele care sunt extrase din adîncul pămîntului şi fiind
supuse unui proces de tratare (uscare, odorizare şi curăţare), prin intermediul conductelor sunt
transportate spre consumator, în cazul de faţă vom aborda consumatorii concentraţi, deci
consumatorii care consumă gaze mai mult de 50 m3/h.. Ca să abordăm aspectul periculos şi riscul
utilizării gazelor în domeniul industrial este binevenit să cunoaştem proprietăţile fizico-chimice.

Gazele naturale sunt amestecuri de gaze cu compoziţie variabilă, în funcţie de depozitul


subteran din care sunt extrase, în care componenta principală (de peste 90%) este metanul CH 4, iar
celelalte componente sunt hidrocarburile gazoase precum etanul (C2H6), propanul (C3H8), butanul
(C4H10) şi alte gaze: azotul, hidrogenul, oxigenul, argonul, heliul, dioxidul de carbon (CO2), oxidul
de carbon (CO), hidrogenul sulfurat (H2S), compuşii azotului (NOx), compuşii sulfului (SOx),
compuşi organici volatili (COV), amoniac (NH 3). Pe lângă aceste hidrocarburi gazoase, gazele
naturale mai conţin şi alte gaze precum azotul, hidrogenul, oxigenul, argonul, heliul, dioxidul de
carbon, hidrogenul sulfurat, compuşi organici volatili, oxizi ai azotului, oxizi ai sulfului şi alte
categorii de gaze în proporţii mai mici.
În spaţii închise metanul formează cu aerul amestecuri explozive în limitele 5 – 15 %.
Viteza medie de explozie a gazului metan este de circa 2300 m/s.

17
Deoarece metanul nu are miros, pentru a putea fi uşor recunoscut în caz de scăpări, i se
adaugă substanţe puternic mirositoare. Această operaţie se numeşte odorizare şi se face la staţiile de
distribuţie a metanului. Cel mai folosit în acest scop este etilmercaptanul.
Spre deosebire de combustibilii lichizi care necesită pentru ardere pulverizare cu aer sau cu
abur, metanul se aprinde cu uşurinţă chiar de la o scânteie, ceea ce duce în anumite împrejurări la
explozii.
În cazul utilizării metanului în instalaţiile industriale pot avea loc incendii şi explozii
datorită aprinderii necorespunzătoare a arzătoarelor sau în cazul întreruperii flăcării. Arzătoarele se
aprind de obicei prin introducerea unei torţe. Dacă în momentul introducerii torţei în spaţiul
focarului există un amestec exploziv gaz-aer, explozia se va produce în mod inevitabil. Amestecul
exploziv se poate forma în cazul în care ventilele de pe conducta de gaze sunt încomplet închise sau
defecte. Pentru a evita pătrunderea gazului în spaţiul focarului în cazul închiderii neetanşe a
ventilelor, este bine să se prevadă o conductă de derivaţie între arzător şi ventil care se scoate în
afara clădirii. Micile scăpări de gaz nu intră astfel în instalaţia tehnologică.
Gazul natural este un amestec puternic inflamabil, de regulă insipid şi inodor (din care cauză
pentru odorizare se adaugă gazului mercaptan cu scopul de a uşura detecta scurgerile) cu o
temperatură de aprindere de circa 600°C. Este un gaz mai uşor ca aerul; pentru arderea 1 m3 de gaz
sunt necesari circa 10 m3 de aer. Gazul este clasificat după compoziţie în diferite categorii, gaz
sărac şi gaz bogat. Gazul sărac are un procent mai ridicat de metan (87–99% volumic), pe când în
gazul bogat conţinutul în metan oscilează între 80 şi 87% volumic, având în compoziţie cantităţi
mai mari de dioxid de carbon şi azot. Densitatea este între 0,700–0,840 kg/m3. După compoziţie
(gaz sărac sau gaz bogat), căldura degajată prin ardere (puterea calorifică) este: 8,2– 11,1 kWh/m³ =
30–40 MJ/m3, iar temperatura de fierbere este de -161 C.
Datorită inflamabilităţii ridicate, adică a capacităţii de a se aprinde în amestec cu oxigenul
sau aerul, în prezenţa unei surse de aprindere, gazele naturale pot genera explozii cu consecinţe
dintre cele mai grave.
La aprecierea pericolului de incendiu şi explozie a gazelor trebuie luate în consideraţie
următoarele proprietăţi: limitele de inflamabilitate; densitatea gazului; componenţa chimică a
gazului; temperatura de inflamare; predispoziţia spre electrizare; capacitatea corozivă; toxicitatea;
solubilitatea în apă.
Limita inferioară de explozie (Linf) – concentraţia minimă a gazelor, vaporilor sau a
prafurilor în aer la care se produce explozia. Mai jos de această limită explozia este imposibilă.

18
Limita superioară de explozie (Lsup) – concentraţia maximă a gazelor, vaporilor sau a
prafului în aer la care aprinderea sau explozia nu mai este posibilă. Peste limita superioară de
explozie, arderea şi explozia nu pot avea loc datorită lipsei de aer, amestecul fiind prea bogat.
Explozia amestecului de gaze, vapori sau praf cu aerul sunt posibile numai între limitele
inferioară şi superioară, determinând în acest caz intervalul de explozie.
Limitele de explozie a unui amestec exploziv se pot calcula după formula lui Le Chatélier:

,% (1)

unde: a,b,c...n – conţinutul în procente de volum al fiecărui component;


A,B,C...N – limitele inferioare sau superioare de explozie ale componentelor din amestecul
considerat.
Creşterea temperaturii mediului înconjurător măreşte intervalul de explozie (cu influenţă
mai mare asupra limitei superioare).
Pentru a determina limitele de explozie în condiţiile creşterii temperaturii (peste cea
normală) se pot folosi următoarele relaţii:

,% (2)

,% (3)

unde: Linf.t, Lsup.t – limitele inferioară şi superioară de explozie la temperatura t,%;


Linf.20, Lsup.20 – limitele inferioară şi superioară de explozie la temperatura de 20°C;
t – temperatura amestecului.
Valorile limitelor de aprindere sau de explozie se folosesc la calcularea concentraţiei admise
de vapori sau gaze în interiorul aparatelor tehnologice cu pericol de explozie, a instalaţiilor de
ventilaţie, precum şi la determinarea concentraţiei maxime admise pentru prevenirea exploziei de
vapori, gaze şi praf combustibil în spaţii închise.
Inflamabilitatea şi potenţialul exploziv în amestec cu oxigenul sau aerul reprezintă cele mai
importante caracteristici de periculozitate ale gazelor naturale.

19
Ca urmare, scăpările de gaze în instalaţiile energotehnologice la obiectivele industrial-
periculoase reprezintă un posibil potenţial major care poate conduce la accidente tehnice cu
consecinţe grave.

CAPITOLUL II

REGLAMENTAREA ŞI MANAGEMENTUL ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII


INDUSTRIALE

Reglementarea activităţilor în domeniul securităţii industriale se efectuează în baza


Constituţiei Republicii Moldova, în baza Legii privind securitatea industrială, a altor acte normative
din domeniu, precum şi a tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, a
documentelor normativ-tehnice care stabilesc norme şi reguli de exploatare în siguranţă a obiectelor
industriale periculoase şi care au caracter obligatoriu şi se identifică prin sigla „NRS” (norme şi
reguli de securitate).

20
2.1. Documentaţia normativ-tehnică în domeniul securităţii industriale. Cerinţe
generale
Documentele normativ-tehnice în domeniul securităţii industriale stabilesc următoarele
aspecte importante:
a) cerinţe tehnice privind exploatarea în siguranţă a instalaţiilor tehnice din cadrul
obiectului industrial-periculos, a căror respectare asigură securitatea industrială în scop de prevenire
a incidentelor, avariilor şi de pregătire a întreprinderilor pentru localizarea şi lichidarea avariilor;
b) reguli generale şi linii directoare, proceduri de ordin metodico-organizatoric sau de
tehnică generală pentru desfăşurarea activităţilor în domeniul securităţii industriale. Controlul
exploatării în siguranţă a instalaţiilor tehnice şi a obiectelor industrial - periculoase se efectuează în
baza normelor şi regulilor de exploatare în siguranţă, a reglementărilor tehnice şi standardelor
naţionale aplicabile. 
Textele documentelor normativ-tehnice în domeniul securităţii industriale sînt accesibile
pentru public şi sînt plasate pe pagina-web oficială a Ministerului Economiei.
Documentele normativ-tehnice în domeniul securităţii industriale ale statelor cu care
Republica Moldova are încheiate acorduri respective se consideră echivalente cu documentele
normativ-tehnice naţionale în cazul în care contribuie în mod adecvat şi în acelaşi volum la
realizarea obiectivelor prevăzute de reglementările tehnice şi de documentele normative de profil
naţionale.
Modul de preluare a documentelor normativ-tehnice în domeniul securităţii industriale ale
altor state, considerate echivalente cu cele naţionale, se stabileşte de către organul abilitat în
domeniul securităţii industriale.
La categoria documentaţiei normativ-tehnice se raportă:
- Constituţia RM.;
- Legea nr. 116 privind securitatea industrială a obiectivelor industrial-periculoase;
- Legea cu privire la licenţierea unor genuri de activitate;
- Legea privind asigurarea obligatorie medicală;
- Hotărîrea Guvernului privind crearea organului abilitat în domeniul securităţii
industriale;
- Recomandări metodologice privind aplicarea procedurii de asigurare pentru
obiectivele industrial-periculoase;
- Regulile de efectuare a expertizei în domeniul securităţii industriale;
- Codul Muncii al R. M.;
- Regulamentul de cercetare a avariilor şi situaţiiilor excepţionale;

21
Autoritatea publică abilitată cu funcţii speciale în domeniul securităţii industriale este
Ministerul Economiei (în continuare –organ abilitat în domeniul securităţii industriale), care
elaborează politica de stat, exercită reglementarea normativă şi monitorizează activităţile în
domeniul securităţii industriale. Controlul şi supravegherea tehnică de stat în domeniul securităţii
industriale se efectuează de către Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a
Obiectelor Industriale Periculoase, care este autoritatea publică de specialitate abilitată cu funcţii
speciale de control şi supraveghere tehnică de stat a obiectelor industriale periculoase (în continuare
–organ de control şi supraveghere tehnică de stat).
Pentru obiectivele industrial-periculoase (prezentate în nomenclatorul din legea 116) sunt
răspîndite la general următoarele norme şi reguli:
- Indicaţii metodologice privind identificarea obiectivelor industrial – periculoase;
- Indicaţii metodologice privind determinarea resurselor de exploatare a obiectivelor
cu potenţial pericol industrial;
- Indicaţii metodice privind efectuarea analizei riscului obiectivelor industrial –
periculoase;
- Indicaţii metodice privind implementarea sistemului de asigurări obligatorii a
obiectivelor industrial periculoase;
- Norme şi reguli de securitate privind efectuarea lucrărilor cu pericol sporit de
incendiu şi de explozie;
- Nomenclatorul materialelor explozive, a utilajelor, permise la efectuarea lucrăroilor
cu pericol sporit de explozie;
- Reguli de construire şi exploatare inofensivă a conductelor tehnologice;
- Reguli de construire şi exploatare inofensivă a vaselor ce funcţionează sub presiune;
- Reguli de construire şi exploatare inofensivă a macaralelor;
- Reguli de construire şi exploatare inofensivă a cazanelor de abur şi apă fierbinte;
- Reguli de exploatare a sistemelor de alimentări cu gaze;
- Reguli de securitate în ramura de gazificare;
- Reguli de securitate privind transportul gazelor prin conducte magistrale;
- Reguli de securitate privind exploatarea staţiilor de alimentări cu gaze petrolier-
lichefiate şi produse petroliere;
- Instrucţiuni privind exploatarea inofensivă a instalaţiilor electrice;
- Indicaţii metodologice privind înregistrarea, evidenţa, analiza actelor de cercetare a
avariilor şi catastrofelor.

22
Procesul de reglementare normativ-tehnic în domeniul securităţii industriale reprezintă un
proces continuu, deaceea documentele, actele existente se precizează, se completează, se
elaborează/reelaborează şi se pun în vigoare în termenii stabiliţi de legislaţia în vigoare.
2.2. Principii generale privind raportarea obiectivelor la categoria obiectivelor industrial-
periculoase
În conformitate cu Legea privind securitatea industrtială la categoria obiectivelor industrial-
periculoase sînt raportate întreprinderile sau secţiile acestora, sectoarele, terenurile ori alte obiecte
care conţin instalaţii tehnice sau tehnologice a căror ieşire din funcţiune pot provoca avarii de
proporţii:
1) cu excepţia substanţelor chimice toxice de menaj, se produc, se utilizează, se prelucrează,
se depozitează, se transportă, se nimicesc următoarele substanţe periculoase:
a) substanţe inflamabile – gaze care, în amestec cu aerul, la presiune normală, devin
inflamabile şi a căror temperatură de fierbere, la presiune normală, este mai mică sau este egală cu
20 de grade Celsius;
b) substanţe oxidante – substanţe ce menţin arderea, provoacă inflamabilitatea şi/sau
favorizează inflamabilitatea altor substanţe ca rezultat al reacţiei exotermice de oxidare-reducere;
c) substanţe combustibile – lichide, gaze, prafuri, fibre cu proprietatea de a se autoaprinde
sau de a forma, în contact cu aerul, amestecuri explozive, precum şi de a lua foc de la o sursă de
aprindere, care continuă să ardă şi după îndepărtarea sursei;
d) substanţe explozive – substanţe care, sub acţiunea anumitor factori externi, suportă
transformări chimice cu autoextindere extrem de rapidă, degajînd căldură şi formînd gaze;
e) substanţe toxice – substanţe care, acţionînd asupra organismelor vii, pot provoca moartea
acestora şi au următoarele caracteristici:
- doza medie letală la introducerea în stomac – de la 15 pînă la 200 miligrame la un
kilogram;
- doza medie letală la contactul cu pielea – de la 50 pînă la 400 miligrame la un kilogram; 
- concentraţia medie letală în aer – de la 0,5 pînă la 2 miligrame la un litru;
f) substanţe de înaltă toxicitate – substanţe care, acţionînd asupra organismelor vii, pot
provoca moartea acestora şi au următoarele caracteristici:
- doza medie letală la introducerea în stomac – cel mult 15 miligrame la un kilogram;
- doza medie letală la contactul cu pielea – cel mult 50 miligrame la un kilogram;
- concentraţia medie letală în aer – cel mult 0,5 miligrame la un litru;
g) substanţe ce prezintă pericol pentru mediul înconjurător – substanţe care, în mediul
acvatic, sînt caracterizate de următorii indici de toxicitate acută;

23
- doza medie letală la acţiunea prin inhalare asupra unui peşte în decurs de 96 de ore – cel
mult 10 miligrame la un litru;
- concentraţia medie de toxine ce provoacă un anumit efect la acţiunea asupra dafniilor în
decurs de 48 de ore – cel mult 10 miligrame la un litru;
- concentraţia medie de inhibare la acţiunea asupra algelor în decurs de 72 de ore – cel mult
10 miligrame la un litru;
2) se utilizează instalaţii ce funcţionează sub o presiune de peste 0,07 megapascali sau la o
temperatură de încălzire a apei ce depăşeşte 115 grade Celsius, precum şi conducte de aburi şi de
apă fierbinte;
3) se utilizează instalaţii şi mecanisme de ridicat;
4) se utilizează instalaţii tehnice şi tehnologice la efectuarea lucrărilor miniere şi de forare.
Factorii de risc în toate cazurile sunt majoraţi, deaceea este necesar de acordat o mare atenţie
acestor obiective la toate etapele de existenţă (proiectare, execuţie, exploatare şi întreţinere
tehnică).
Spaţiul limitat al acestui subcapitol nu ne permite să facem o abordare mai aprofundată a
acestor aspect, deaceea în continuare vom prezenta nomenclatura documentaţiei tehnice necesare
obiectivului industrial periculos.
2.3. Documentaţia normativ-tehnică la obiectivele industrial-periculoase.

Organizarea lucrărilor privind asigurarea securităţii industriale la obiectivele industrial-


periculoase ţine de elaborarea şi coordonarea unui program complex de documente ce
reglementează o serie de întrebări în domeniul securităţii industriale. În afară de aceasta, este
important de evidenţiat, că documentele tipice existente nu iau în consideraţie specificul şi
condiţiile concrete de exploatare a obiectivului, deaceea la etapa de exploatare a obiectivului este
necesar de precizat şi de completat şiaceste aspecte.

Exploatarea obiectivelor industrial-periculoase se bazează pe respectarea unor norme şi


reguli unde sunt stipulate cerinţele şi condiţiile de securitate industriale ce ţin de pregătirea şi
întocmirea documentaţiei corespunzătoare.

În rîndurile de mai jos se prezintă lista documentaţiei de bază strict necesară la obiectivul
industrial-periculos, care trebuie să fie în dotarea oricărei întreprinderii, care exploatează obiectivul
industrial-periculos. La categoria documentaţiei se raportă:

- Documentele ce confirmă statutul de înregistrare a întreprinderii;

24
- Licenţa la toate genurile respective de activitate, ce ţine de exploatarea obiectivului
industrial-periculos;

- Borderoul de identificare a obiectivelor industrial-periculoase;

- Certificatul de înregistrare a obiectivului industrial-periculos în Registrul de stat şi


fişa de evidenţă completată;

- Avizul de expertiză a obiectivului industrial-periculos eliberat de către Centrul


Tehnic de Expertiză;

- Declaraţia securităţii industriale întocmită de către deţinătorul instalaţiilor


energotehnologice ce prezintă pericol sporit industrial;

- Contractul privind asigurarea riscului (cu companiile de asigurări reglementate la


nivel de stat);

- Documentaţia de proiectare, de exploatare, reparare şi întreţinere tehnică,


regulamentul tehnologic, paşaportul dispozitivelor şi instalaţiilor tehnice etc. ;

- Certificatele de conformitate, actele de încercări şi omologări tehnice, permise la


producerea şi utilizarea dispozitivelor tehnice etc.;

- Regulamentul Intern al întreprinderii;

- Fişele de post pentru specialişti şi muncitori;

- Instrucţiuni pe securitatea şi sănătatea în muncă pentru toate profesiile antrenate în


activitatea de exploatare a obiectivului industrial-periculos;

- Instrucţiuni de exploatare a obiectivului industrial-periculos;

- Ordinele privind numirea persoanelor responsabile de supravegherea tehnică şi


exploatarea inofensivă a utilajelor obiectivului inndustrial-periculos, precum şi instrucţiuni pentru
această categorie de personal;

- Documentele ce confirmă dreptul persoanelor cu funcţii la conducerea/monitorizarea


lucrărilor (permise de exerrcitare eliberate de către organul ierarhic superior);

25
- Programele de instruire şi de efectuare a instruirii (aprobate şi coordonate) privind
tehnica securităţii şi registrele de evidenţă a instruirilor, procesele verbale a comisiei de atestare;

- Planurile de lucru privind realizarea controlului în producţie;

- Regulamentul privind efectuarea lucrărilor cu grad sporit de pericol, cu toate


anexele;

- Contracte privind deservirea obiectivelor industrial-periculoase (personalul să fie


autorizat, instalaţiile şi utilajele, dispozitivele să fie conforme);

- Planul de măsuri privind localizarea avariilor şi incidentelor şi lichidarea


consecinţelor lor;

- Actele de cercetare a accidentelor de muncă, de cercetare a avariilor, registre de


evidenţă a avariilor etc.;

- Prescripţii ale organelor ierarhice de control.

De la caz la caz această listă poate fi completată şi cu alte documente care pot fi solicitate de
către organul ierarhic superior de control în domeniul dat, în funcţie de specificul de producere.
Dorim să menţionăm faptul că de această documentaţie nu trebuie să dispună numai întreprinderea
care prezintă pericol iminent, dar şi întreprinderea care prin contract de colaborare realizezază unele
lucrări de montaj, exploatare şi întreţinere tehnică. Ca exemplu putem menţiona întreprinderea S.A.
Zernoff, care este considerată obiectiv-industrial periculos (cu pericol de deflagraţie). La această
întreprindere actualmente se realizează o serie de lucrări de reconstruire (lucrări de
montaj/demontaj, sudare, izolare etc. în proceul tehnologic. Este o procedură normală, se majorează
capacitatea de producţie, se înnoiesc liniile tehnologice, se reduce riscul/frecvenţa ieşirilor din
funcţiune a unor instalaţii prin ridicarea gradului de fiabilitate). Dar conform cerinţelor legislaţiei în
vigoare întreprinderea care efectuează aceste categorii de lucrări, trebuie să deţină tot pachetul de
documente necesar şi să dispună de aviz Centrul Tehnic de Expertiză, precum are dreptul de a
efectua lucrări de tipul dat la obiectivele industrial-periculoase. Aceasta ar însemna că
personalultrebuie să fie instruit, să deţină de permisele de execritare, să fie ordin de numire a
persoanei responsabile de securitatea industrială, să deţină de mijloacele şi dispozitivele de
protecţie, să dispună de regulamentul controlului intern în producţie, să dispună deci de tot pachetul
de documente necesar ca şi la o întreprindere cu pericol industrial. Sigur că se poate adus ca
exemplu şi alte întreprinderi. Unele din ele vor fi abordate în cadrul unui alt subcapitol.

26
Documentaţia se elaborează de către întreprinderea care are în dotare instalaţii, utilaje, procese
periculoase sau de către altă întreprindere printr-un contract de colaborare. De regulă se elaborează
de către specialistul în domeniul protecţiei şi prevenirii numit prin ordin ca persoană responsabilă
de realizare a acestei proceduri, precum şi a efectuării controlului în producţie. Documentaţia se
întocmeşte în corespundere cu cerinţele actelor normative, se aprobă şi se coordonează în ordinea
stabilită. În continuare în Anexa 1 se prezintă concret lista documentaţiei în dotarea întreprinderii
pentru a primi aviz cu dreptul de exploata obiectivul industrial-periculos.

2.4. Scurt istoric privind constituirea organului de control în domeniu securităţii industriale
Organul de Supraveghere tehnică asupra exercitării controlului de lucrări în Republica
Moldova a fost instituit la 15 septembrie 1945. Prin Hotărîrea Sovietului Comisarilor Poporului nr.
850 din 15.09.1945 a fost format Inspectoratul de Stat minier-tehnic în cadrul Sovietului
Comisarilor Poporului al Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti. Inspectoratul exercita
controlul asupra desfăşurării activităţii fără pericol la obiecte miniere şi industriale.
Conform Hotărîrii Sovietului Miniştrilor RSSM din 22 august 1958 sub nr. 353 s-a creat
Inspectoratul de Stat pentru supravegherea asupra exercitării fără pericol a lucrărilor în industrie şi
supravegherea minieră pe lîngă Sovietul Miniştrilor RSSM. În componenţa lui a intrat Inspectoratul
de Stat Cazane şi Instalaţii de Ridicat, Supraveghere tehnică gaz.
În a. 1968 Inspectoratul de Stat s-a reorganizat în Direcţia supravegherea de stat pentru
exercitarea fără pericol a lucrărilor în industrie şi a supravegherii miniere pe lîngă Sovietul
Miniştrilor RSSM (supraveghere minier-tehnică de stat).
În februarie 1982 Direcţia Supraveghere de Stat pentru exercitarea fără pericol a lucrărilor în
industrie şi a supravegherii miniere s-a reorganizat în Comitetul de Stat pentru supraveghere asupra
exercitării fără pericol a lucrărilor în industrie şi supraveghere minieră.
În iulie 1990 Comitetul de stat s-a reorganizat în Inspectoratul de stat pentru supravegherea
asupra exercitării fără pericol a lucrărilor.
În martie 1991 Inspectoratul de stat se reorganizează în Departamentul de Stat pentru 
Supraveghere Tehnică.
În septembrie 1992 a fost creat Departamentul de Stat Standarde, Metrologie şi
Supraveghere Tehnică prin fuzionarea Departamentului de Stat pentru Supraveghere Tehnică şi a
Departamentului de Stat Standarde şi Metrologie.
În octombrie 1994 Departamentul de Stat se reorganizează în Departamentul Standarde,
Metrologie şi Supraveghere Tehnică (DSMST).
În iunie 1996 în cadrul Departamentului se creează Întreprinderea de Stat „Centrul de
Expertiză Tehnică”, care în noiembrie 1998 se reorganizează în Întreprinderea de Stat „Agenţia

27
Naţională pentru Supraveghere Tehnică” (ANST), în structura căreia făceau parte: Inspectoratul
Cazane şi Instalaţii de Ridicat, Inspectoratul Supraveghere Tehnică - Gaz, Inspectoratul Chimic -
Tehnologic, Inspectoratul Minier - Tehnic, Inspectoratul pentru Protecţia Radiaţională,
subdiviziunile Agenţiei pentru Supravghere Tehnică din Bălţi, Cahul, Ciadîr-Lunga, Secţia
Certificare, Secţia Atestare a cadrelor, Laboratorul de încercări, Inspectoratul pentru Controlul
Calităţii Produselor Petroliere.
La acel moment, Supravegherea Tehnică a Republicii Moldova, în corespundere cu
Regulamentul despre Departamentul Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 776 din 25 octombrie 1994, realiza reglementarea de stat şi supravegherea
asupra stării de securitate la exercitarea lucrărilor miniere şi de prospecţiune geologică, precum şi
de protecţie a subsolului; păstrarea şi folosirea materialelor explozibile şi substanţelor toxice cu
efect puternic, exploatării obiectelor cu pericol de deflagraţie; executarea şi exploatarea fără pericol
a mecanismelor de ridicat, instalaţiilor de cazangerie şi recipiente ce funcţionează sub presiune;
obiectelor miniere; activităţilor de proiectare, construcţie şi exploatare a conductelor magistralelor
de gaze, conductelor de gaz cu presiunea medie şi joasă, precum şi a construcţiei, stocării, utilizării
şi înhumării surselor de radiaţie ionizante şi a deşeurilor radioactive; depozitarea materialelor
combustibile şi a materialelor lubrifiante; staţiilor de alimentare de gaze şi PECO.
Pînă la 1 martie 2002 DSMST elibera licenţe agenţilor economici care practicau activităţi în
domeniul securităţii industriale În scopul asigurării securităţii vieţii şi sănătăţii cetăţenilor, protecţiei
imobilului şi a mediului ambiant, precum şi protecţiei pieţei de livrare a tehnologiilor, serviciilor şi
instalaţiilor pentru obiecte industrial periculoase, supuse controlului supravegherii tehnice. În cadrul
ANST a fost creat Organismul de Certificare a producţiei pentru obiectele cu grad sporit de pericol,
producţiei şi lucrărilor. În cadrul Organismului de certificare activează 9 sectoare (după tipul
produselor) pentru certificare şi laboratorul acreditat pentru control al produselor petroliere şi
reactivelor chimice. Aşa dar, DSMST, inclusiv prin activitatea Întreprinderii de Stat „Agenţia
Naţională pentru Supraveghere Tehnică” la acel moment exercita lucrări pentru perfecţionarea
organizării şi ridicării eficacităţii de supraveghere, de creare a condiţiilor de muncă fără pericol la
obiectele industriale periculoase.
În anul 2005 conform Hotărîrii Guvernului RM nr. 586 din 16 iunie în scopul optimizării şi
separării funcţiilor ce ţin de supraveghere şi control de stat de funcţiile ce ţin de prestarea serviciilor
în domeniul evaluării conformităţii Întreprinderea de Stat „Agenţia Naţională pentru Supraveghere
Tehnică” a fost reorganizată în Întreprinderea de Stat „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială
şi Certificare” care la momentul actual se află în structura Ministerului Economiei şi Comerţului

28
Republicii Moldova ca întreprindere monitorizată, conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.
549 din 30.04.2008.
2.5. Evenimente în domeniul securităţii industriale
Iunie, 1993, aprobarea Codului Subsolului nr.1511-XII din 15..06.93, care reglementează
relaţiile miniere, protecţia subsolului, asigurarea securităţii lucrărilor la folosirea subsolului.
Anul 1996 Crearea sistemului de expertiză în domeniul securităţii industriale a obiectelor
industrial-periculoase.
Februarie, 2000 aprobarea Legii nr.803-XIV din 11.02.2000 privind securitatea industrială a
obiectelor industriale periculoase, care consfinţeşte bazele juridice, economice şi sociale pentru
asigurarea funcţionării obiectelor industrial- periculoase în scopul prevenirii avariilor la obiectele
industriale periculoase.
28 septembrie 2001 la Moscova a fost semnat Acordul de colaborare prin care a fost instituit
Consiliul Interstatal în domeniul asigurării securităţii industriale la obiectele industrial periculoase a
ţărilor membre ale CSI.
Aprilie, 2005 a fost format Inspectoratul Principal de Stat pentru Supraveghere Tehnică a
Obiectelor Industrial-Periculoase cu preluarea funcţiilor de control şi supraveghere de stat de la
Agenţia Naţională pentru Supraveghere Tehnică.
7-8 septembrie 2006 or. Chişinău, a fost organizată şi petrecută şedinţa a V-a a Consiliului
Interstatal în domeniul securităţii industriale, la care au participat reprezentanţii ţărilor membre CSI
şi invitaţii din România.
2.6. Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a obiectivelor industrial-
periculoase
(IPSSTOIP) are misiunea de asigurare a implementării şi executării prevederilor actelor
normative şi documentelor normative în vigoare din domeniul securităţii industriale, ale tratatelor
internaţionale din domeniul securităţii industriale la care Republica Moldova este parte. De
asemenea, Inspectoratul efectuează controlul şi supravegherea tehnica de stat a activităţilor şi/sau a
lucrărilor în domeniul securităţii industriale.
Inspectoratul are următoarele funcţii şi atribuţii de bază:
 efectuează controlul şi supravegherea tehnică de stat, în scopul verificării condiţiilor de
securitate a obiectelor industriale periculoase la care se practică activităţi şi/sau lucrări, inclusiv la
transportarea, păstrarea şi folosirea materialelor explozive, la prelucrarea şi îmbogăţirea materiei
prime minerale, precum şi a gradului de respectare a cerinţelor actelor normative şi ale
documentelor normativ-tehnice;

29
 participă şi/sau verifică corectitudinea cercetării tehnice a cauzelor avariilor şi incidentelor
produse la obiectele industriale periculoase, inclusiv a furturilor materialelor explozive, precum şi a
suficienţei măsurilor întreprinse, în corespundere cu rezultatele acestor cercetări;
 prescrie dispoziţii agentului economic privind înlăturarea încălcărilor depistate referitoare la
cerinţele securităţii industriale;
 înaintează indicaţii, în limita împuternicirilor sale, privind securitatea industrială, inclusiv
necesitatea efectuării expertizei securităţii industriale, a diagnosticării tehnice (inclusiv a controlului
nedistructiv) a instalaţiilor tehnice şi a proceselor tehnologice utilizate la obiectul în cauză;
 prescrie dispoziţii agentului economic de suspendare a lucrărilor executate în condiţii de
nerespectare a cerinţelor securităţii industriale şi de sigilare a echipamentului sau a utilajului utilizat
la obiectul industrial periculos, inclusiv a încăperilor, în cazul în care utilizarea lor de mai departe
poate provoca avarii sau în caz de pericol pentru viaţa şi sănătatea salariaţilor şi/sau a populaţiei;
 înregistrează documentaţia de proiect pentru lucrările de construcţie-montare, reglare,
exploatare, diagnosticare tehnică, extindere, reconstrucţie, reutilare tehnică, conservare şi lichidare
a obiectelor industriale periculoase;
 participă în comisiile pentru atestarea personalului în domeniul securităţii industriale,
recepţia şi darea în exploatare a obiectelor industrial-periculoase. Prin recepţie se are în vedere un
complex de măsuri tehnico-organizatorice prevăzute pentru punerea în funcţiune a obiectului
industrial periculos, inclusiv verificarea primară a acestuia;
 eliberează autorizaţia tehnică unică la obiectivele industrial-periculoase pentru lucrări de
reglare a utilajului folosit la obiectul concret şi examinează dările de seamă privind efectuarea
lucrărilor de reglare;
 eliberează autorizaţia tehnică unică la obiectele industriale periculoase pentru punerea în
funcţiune a echipamentului şi utilajului folosit la obiectul concret după lucrările de montare, reglare,
extindere, reconstrucţie, reutilare tehnică şi de conservare a lui;
 exercită alte atribuţii stabilite prin actele şi documente normative;
 coordonează, din punctul de vedere al securităţii industriale, a planurilor anuale de
desfăşurare a lucrărilor miniere;
 participă la elaborarea documentelor normativ-tehnice în domeniul securităţii industriale.
 elaborează proiecte de politici de stat în domeniul securităţii industriale, aprobă proiecte de
documente normativ-tehnice care stabilesc norme şi reguli de exploatare în siguranţă a obiectelor
industriale periculoase;
 monitorizează activităţile de control şi supraveghere tehnică de stat;

30
 conlucrează cu organele cu funcţii de reglementare, de supraveghere şi de control, inclusiv
din alte ţări, şi cu organizaţiile internaţionale din domeniul securităţii industriale;
 coordonează programele didactice de specialitate pentru formarea profesională în domeniul
securităţii industriale;
 coordonează metodele şi/sau a procedurile de expertiză care nu sînt standardizate;
 ţine evidenţei avariilor produse la obiectele industriale periculoase;
 gestionează fondul de documente normativ-tehnice în domeniul securităţii industriale;
 reprezentă Republica Moldova în organizaţiile regionale şi internaţionale de specialitate;
 participă la instruirea şi atestarea inspectorilor de stat;
 monitorizează activităţile organismelor de expertiză în domeniul securităţii industriale;
 verifică corectitudinea cercetărilor tehnice a cauzelor avariilor şi incidentelor produse la
obiectele industrial-periculoase, precum şi a suficienţei măsurilor întreprinse în corespundere cu
rezultatele acestor cercetări;
 recunoaşte echivalenţa documentelor normativ-tehnice naţionale în domeniul securităţii
industriale cu cele ale altor state;
 participă la instruirea şi atestarea experţilor;
 participă la instruirea şi atestarea lectorilor din cadrul centrelor specializate de instruire.
Organul abilitat în domeniul securităţii industriale are următoarele drepturi:
a) să aibă acces la informaţiile, datele tehnice şi contractuale necesare pentru îndeplinirea
funcţiilor sale, cu respectarea confidenţialităţii;
b) să participe la activităţile comisiilor de stat pentru recepţia şi darea în exploatare a
obiectelor industriale periculoase strategice;
c) să participe la activitatea comisiilor create în cadrul centrelor specializate de instruire şi a
comisiilor de atestare în domeniul securităţii industriale, instituite de agenţii economici;
d) să solicite organului de control şi supraveghere tehnică de stat prezentarea rapoartelor şi
informaţiilor privind activitatea desfăşurată în domeniul securităţii industriale;
e) să solicite Camerei de Licenţiere şi Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în
Energetică informaţii privind licenţele acordate, suspendate sau retrase agenţilor economici care
desfăşoară activităţi în domeniul securităţii industriale în cazul în care titularul de licenţă a încălcat
condiţiile de licenţiere.
Controlul şi supravegherea tehnică de stat în domeniul securităţii industriale au drept scop
monitorizarea din partea statului şi verificarea executării de către agenţii economici a cerinţelor
privind securitatea industrială pe principii de parte terţă.

31
Organul de control şi supraveghere tehnică de stat are statut de persoană juridică, dispune de
ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova şi cu denumirea sa în limba de stat, de conturi
trezoreriale. Structura şi regulamentul organului de control şi supraveghere tehnică de stat se aprobă
de Guvern.
În activitatea sa, organul de control şi supraveghere tehnică de stat se călăuzeşte de
Constituţia Republicii Moldova, de legile şi hotărîrile Parlamentului, decretele Preşedintelui
Republicii Moldova, hotărîrile, ordonanţele şi dispoziţiile Guvernului şi ale Ministerului
Economiei, de actele normative şi documentele normativ-tehnice în domeniul securităţii industriale,
de acordurile şi de convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Finanţarea organului de control şi supraveghere tehnică de stat se efectuează integral de la
bugetul de stat şi din defalcările prevăzute de legislaţie. Şeful organului de control şi supraveghere
tehnică de stat se numeşte de către Guvern.
Personalul organului de control şi supraveghere tehnică de stat, în exercitarea funcţiilor, cu
excepţia personalului de deservire, este supus asigurării obligatorii de stat în condiţiile şi în modul
stabilit de legislaţie. Lista funcţiilor organului de control şi supraveghere tehnică de stat atribuite la
categoria de funcţionari publici, conform legislaţiei, se aprobă de către Guvern.
Personalul organului de control şi supraveghere tehnică de stat, în timpul exercitării
funcţiilor, poartă uniformă confecţionată din contul mijloacelor financiare alocate conform
regulamentului aprobat de Guvern.
Organul ierahic de control şi supraveghere tehnică de stat trebuie:
- să aibă acces nelimitat în orice loc unde se desfăşoară activităţi şi/sau lucrări în domeniul
securităţii industriale, în conformitate cu prevederile actelor legislative, inclusiv la informaţiile şi
datele tehnice necesare pentru exercitarea controlului şi a supravegherii tehnice de stat, cu
respectarea confidenţialităţii;
- să tragă la răspundere administrativă, în modul stabilit de lege, persoanele culpabile de
nerespectarea cerinţelor de securitate industrială şi să înainteze instanţelor judecătoreşti materialele
respective pentru a fi trase la răspundere penală persoanele în cauză, în modul stabilit de legislaţie;
- să participe la activităţile comisiilor de atestare a personalului tehnic-ingineresc,
muncitoresc şi a experţilor în domeniul securităţii industriale;
- să acorde, în bază de contract, servicii contra plată persoanelor juridice. Lista serviciilor
cu plată şi tarifele respective se aprobă de Guvern; e) să aplice sancţiuni în conformitate cu Codul
contravenţional;
- să participe la instruirea şi atestarea lectorilor din centrele specializate de instruire.

32
Supravegherea tehnică de stat în domeniul securităţii industriale se efectuează din momentul
de înregistrare a documentaţiei de proiect şi pe parcursul executării lucrărilor în domeniul securităţii
industriale. 
În cadrul supravegherii tehnice de stat, la obiectul industrial-periculos se efectuează cel mult
un control planificat în decursul unui an calendaristic, iar dacă la aceste obiecte se desfăşoară lucrări
de dinamitare – cel mult un control la 3 luni.
Sistarea lucrărilor executate în condiţii de nerespectare a cerinţelor de securitate industrială
pe un termen de pînă la 2 luni se face în baza dispoziţiei organului de control şi supraveghere
tehnică de stat.
În cazul sistării lucrărilor executate în condiţii de nerespectare a cerinţelor de securitate
industrială pe un termen ce depăşeşte 2 luni, dispoziţia pentru sistarea lucrărilor este valabilă doar
cu adresarea în instanţa judecătorească în termen de 3 zile lucrătoare din ziua de emitere a
dispoziţiei pentru sistarea lucrărilor.
Planul anual de activitate a organului de control şi supraveghere tehnică de stat se aprobă de
către conducătorul organului abilitat în domeniul securităţii industriale.
În activitatea de supraveghere tehnică de stat se utilizează 3 tipuri de controale:
- control operativ – verificare planificată sau neplanificată a stării securităţii industriale,
efectuată de către inspector pe un traseu planificat;
- control cu destinaţie specială – verificare planificată sau neplanificată privind una din
problemele de asigurare a securităţii industriale, efectuată de către un inspector sau de un grup de
inspectori la una sau la cîteva întreprinderi supuse supravegherii;
- control complex – verificare planificată sau neplanificată a activităţii întreprinderii supuse
supravegherii conform complexului de probleme referitoare la asigurarea securităţii industriale,
efectuată de către un grup de inspectori.
Regulamentul privind activitatea de control şi supravegherea tehnică de stat în sistemul de
administrare a securităţii industriale se aprobă de Guvern.
În funcţie de complexitatea obiectelor şi a întreprinderilor supuse supravegherii tehnice de
stat, de amplasarea acestora şi de particularităţile de exercitare a activităţii de supraveghere tehnică
de stat, se utilizează următoarele forme de organizare a supravegherii tehnice de stat:
- individuală – activitatea individuală a inspectorului de stat la unul sau la cîteva obiecte
industriale periculoase atribuite lui (întreprinderi supuse supravegherii tehnice de stat);
- în grup – exercitarea activităţii de supraveghere tehnică de stat de către un grup de
inspectori.

33
Decizia privind aplicarea formelor concrete de organizare a activităţii de supraveghere
tehnică de stat se adoptă prin ordinul conducătorului organului de control şi supraveghere tehnică de
stat.
În cazul aplicării formei individuale de organizare a supravegherii tehnice de stat, lista
obiectelor industriale periculoase repartizate inspectorului de stat se modifică periodic, cel puţin o
dată la 5 ani.

2.7. Cerinţele securităţii industriale privind funcţionarea obiectivelor industrial-periculoase


Normele în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la construcţia, exploatarea obiectivelor
industrial-periculoase, protecţia populaţiei şi teritoriului în condiţiiile situaţiilor excepţionale,
inclusiv cu caracter tehnogen etc. reprezintă de fapt baza pentru a stabili categoria cerinţelor de
securitate industrială.
Către cerinţele de securitate industriale se raportă limitarea, interzicerea şi condiţiile
prevăzute de legislaţia şi baza normativ-legislativă a R. Moldova adoptate în ordinea stabilită, şi alte
acte, ce detaliază documentele menţionate anterior.
2.8. Delimitări privind construcţia şi recepţia în exploatare a obiectivelor obiectivelor
industrial-periculoase
Principalele documente necesare privind construcţia oricărui obiectiv sunt condiţiile tehnice
la proiectare, argumentarea tehnico-economică, sarcina tehnică/tehnologică eliberată de beneficiar,
regulamentul tehnologic şi proiectul de execuţie a lucrărilor care cuprinde şi desenele tehnice ale
obiectivului.
Elaborarea documentaţiei de proiect se realizează avînd soluţiile aprobate privind locul de
amplasare a obiectivului, în baza aprobărilor investiţionale în construcţie, a contractelor privind
proiectarea şi a rezultatelor cercetărilor inginereşti.
Proiectarea obiectivelor industrial-periculoase trebuie să fie realizate de către persoanele
fizice sau juridice, ce dispun de licenţă în domeniul dat de activitate. Proiectarea acestor obiective
se face numai în baza contractelor de colaborare.
Proiectul la construcţia obiectivului industrial-periculos trebuie să conţină:
- Date generale, ce caracterizează condiţiile şi securitatea şi sănătatea în muncă a angajaţilor,
măsurile sanitar-igienice, deciziile de bază inginereşti, securitatea muncii şi condiţiile asigurării
securităţii vitale a unor categorii de oameni;
- Măsuri privind amenajarea teritoriului, limitele zonei de protecţie sanitare etc.;
- Evaluarea posibilităţilor de declanşare a situaţiilor excepţionale şi soluţiile principale
privind lichidarea şi localizarea lor, datele privind cantitatea substanţelor nocive şi degajările

34
posibile în atmosferă şi sursele de apă, condiţiile tehnice privind delimitarea aruncărilor
substanţelor nocive;
- Componenţa personalului şi gradul de calificare, măsurile în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă etc;
- Măsurile pe electrosecuritate şi securitate la explozii, de protecţie a elementelor de
construcţii, a reţelelor şi instalaţiilor inginereşti etc.;
- Soluţiile privind alimentarea cu apă, de asigurare cu sistem de canalizare, cu căldură, cu
sistem de ventilare, cu energie electcrică, cu sistem de comunicare şi semnalizare în caz de situaţii
execepţionale, sistem de protecţie contra paratrăsnetului etc.;
- Protecţia mediului ambiant;
- Măsuri inginereşti tehnice de protecţie civilă, măsuri de prevenire a situaţiilor
excepţionale.
Abaterile de la proiectul de execuţie în procesul de execuţie, desăvîrşire, reconstrucţie,
dotare, conservare sau lichidare sunt inadmisibile. Toate modificările care pot apărea pe parcurs în
aceste procese trebuie să fie supuse unor procese de expertiză şi să fi coordinate în mod obligatoriu
cu organul ierarhic superior în domeniul de specialitate.
Normele şi regulile de recepţie a obiectivelor în exploatare sunt stabilite de normele şi
regulile în construcţii în vigoare.
Obiectul poate fi recepţionat în exploatare numai cu condiţia dacă se respectă toate cerinţele
şi condiţiile securităţii industriale.
Obiectivele cu caracter industrial sunt recepţionate în exploatare de către comisia de recepţie
de stat în componenţa căreia intră următorii reprezentanţi:
- Beneficiarul;
- Reprezentantul organizaţiei de exploatare;
- Antreprenorul general;
- Reprezentantul administraţiei publice locale;
- Reprezentantul instituţiei de proiectare;
- Reprezentantul organului ierahic de supraveghere tehnică şi control;
- Reprezentantul serviciului de protecţie civilă.
Pînă la prezentarea obiectivului spre recepţie, comisiei de stat de recepţie, beneficiarul
numeşte comisia de lucru, care recepţionează pe măsura finisării unele noduri, asambluri, complexe
de clădiri şi construcţii, utilaje, linii tehnologice, întocmeşte actele corespunzătoarte.
În componenţa comisiei de lucru intră reprezentantul benefeciarului, a antreprenorului, a
instituţiei de proeictare, a organelor de supraveghere şi control tehnic.

35
Comisiile de lucru au următoarele atribuţii:
- Verifică gradul de corespundere a lucrărilor de construcţiii-montaj, a măsurilor de securitate
şi sănătate în muncă, asigurarea protecţiei contra exploziilor, securităţii la incendiu, protecţiei
mediului ambiat, măsurile antiseismice în conformitate cu normelele şi regulile în construcţii;
- Recepţionează utilajul după o serie de încercări individuale şi încercări complexe;
- Verifică unele construcţii aparte, noduri de clădiri şi edificii;
- Verifică gradul de completare a obiectivului cu personal de exploatare calificat, gradul de
asigurare cu documentaţie normative-tehnică etc.
În procesul de recepţie în exploatare a obiectivului industrial-periculos, se verifică gradul de
corespundere a obiectivului documentaţiei de proiect, gradul de pregătire a organizaţiei către
problemele de exploatare a obiectivului şi a acţiunilor în caz de declanşare a situaţiilor excepţionale
cu caracter tehnogen pentru lichidare şi localizare.
Obiectivele industrial-periculoase nou construite şi cele supuse procesului de reutilare nu pot
fi primite în exploatare, dacă nu dispun de certificatele de conformitate a instalaţiilor, utilajelor, cît
şi de certificatul securităţii industriale,şi declaraţia în domeniul securităţii industriale.
Data de dare/recepţie în exploatare a obiectivului industrial-periculos se consideră data
semnării (aprobării şi coordonării) actului de recepţie de forma stabilită de către comisia de stat de
recepţie.

36
CAPITOLUL III
CADRUL PRAXIOLOGIC ŞI METODOLOGIA ACTIVITĂŢILOR ÎN DOMENIU
SECURITĂŢII INDUSTRIALE
3.1. Metodologia desfăşurării activităţilor în domeniul securităţii industriale
Pentru desfăşurarea activităţilor în domeniul securităţii industriale, agenţii economici sînt
obligaţi să prezinte autorităţii de licenţiere următoarele acte:
a) demersul organului de control şi supraveghere tehnică de stat privind corectitudinea
desfăşurării activităţii în domeniul securităţii industriale;
b) avizul pozitiv de expertiză eliberat de către organismul de expertiză în domeniul
securităţii industriale.
Pentru desfăşurarea, pe un termen de 5 ani, a activităţilor de întreprinzător în domeniul
securităţii industriale nesupuse licenţierii, agenţii economici sînt obligaţi să notifice organul abilitat
în domeniul securităţii industriale, cu prezentarea avizului pozitiv de expertiză, şi să deţină
demersul organului de control şi supraveghere tehnică de stat privind corespunderea cerinţelor de
securitate industrială.
Pentru desfăşurarea activităţilor de expertiză în domeniul securităţii industriale pe un
termen de 5 ani, agenţii economici sînt obligaţi să notifice organul abilitat în domeniul securităţii
industriale, cu prezentarea certificatului de acreditare, şi să deţină demersul organului de control şi
supraveghere tehnică de stat privind corespunderea cerinţelor de securitate industrială.
Avizul de expertiză se eliberează în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii, în
dependenţă de complexitatea obiectivului expertizat. Lista documentelor necesare pentru obţinerea
avizului de expertiză este prezentată în Anexa 3.
Echipamentele şi/sau instalaţiile tehnice şi tehnologice procurate pentru a fi utilizate ulterior
la obiectivele industrial-periculoase trebuie să corespundă reglementărilor tehnice aplicabile
domeniului de securitate.
Expertiza tehnică a documentaţiei de proiect se efectuează de către organismul de expertiză
în domeniul securităţii industriale pînă la începutul lucrărilor de construcţie-montaj a obiectului
industrial periculos.

37
Activităţile la obiectivul industrial-periculos se efectuează în corespundere cu documentaţia
normative – tehnică în vigoare. Exploatarea obiectulivului industrial-periculos poate fi începută
numai după darea în exploatare a acestuia.
Activităţile în domeniul securităţii industriale sînt supuse controlului şi supravegherii
tehnice de stat.
Se supun controlului şi supravegherii tehnice de stat materialele, instalaţiile, nodurile,
dispozitivele etc. folosite la construirea, montarea, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a
instalaţiilor şi aparatelor, şi anume:
a) produsele din metale feroase, neferoase şi materialele nemetalice: table, ţevi, tuburi,
profiluri forjate, turnate, semifabricate pentru organe de asamblare;
b) materialele pentru sudură: electrozi, sîrme, fluxuri, materialele pentru brazare.
Alte aspecte ce ţin de modul de desfăşurare a activităţii în domeniul securităţii industriale
sunt tratate în alte aliniate ale subcapitoleleor lucrării date.
3.2. Managementul exploatării obiectivelor industrial-periculoase
Agentul economic poate începe activitatea în domeniul securităţii industriale în cazul în care
întruneşte prevederile stipulate în Legea privind securitatea industrială, cu informarea organului de
control şi supraveghere tehnică de stat cu cel puţin 10 zile lucrătoare pînă la începerea activităţii
şi/sau a lucrărilor.
Darea în exploatare a obiectului industrial periculos se efectuează de către beneficiar, în
prezenţa reprezentantului organului de control şi supraveghere tehnică de stat, cu participarea
reprezentanţilor altor organe de supraveghere, după caz. În procesul recepţiei obiectului industrial
periculos se controlează corespunderea lui cu documentaţia tehnică, gradul de pregătire al agentului
economic pentru exploatarea obiectului industrial periculos şi pentru acţiunile de localizare şi
lichidare a efectelor produse de avarie. Actul de predare-recepţie, semnat de reprezentantul
organului de control şi supraveghere tehnică de stat, se consideră act permisiv pentru iniţierea
activităţilor la obiectul industrial periculos.
Agentul economic care desfăşoară activităţi în domeniul securităţii industriale este obligat:
- să respecte prevederile actelor normative şi ale documentelor normativ-tehnice în
domeniul securităţii industriale;
- să asigure completarea statelor de personal la obiectul industrial-periculos;
- să admită, pentru executarea lucrărilor la obiectul industrial-periculos, exclusiv persoane
calificate care deţin permis de exercitare şi care nu au contraindicaţii medicale pentru lucrările
respective;
- să asigure instruirea şi atestarea personalului în domeniul securităţii industriale;

38
- să deţină, la obiectivul industrial-periculos, acte legislative, alte acte normative şi
documente normativ-tehnice în domeniul securităţii industriale care reglementează executarea
lucrărilor la acest obiect, precum şi documente interne ce ţin de domeniul securităţii industriale;
- să organizeze şi să efectueze controlul de producţie, inclusiv cu atragerea părţilor terţe (a
organismelor de expertiză), asupra respectării cerinţelor de securitate industrială;
- să asigure, conform cerinţelor de securitate industrială, obiectul industrial periculos cu
utilajul şi sistemele de control necesare pentru verificarea tehnică a proceselor de producţie;
- să asigure exploatarea în siguranţă a instalaţiilor tehnice şi a sistemelor tehnologice la
obiectele industrial- periculoase;
- să nu admită accesul persoanelor străine la obiectivul industrial periculos, cu excepţia
cazurilor prevăzute la art. 18 alin. (10) lit. a) din Legea privind securitatea industrială;
- să asigure depozitarea substanţelor periculoase cu respectarea cerinţelor de securitate
industrială;
- să emită declaraţia privind securitatea industrială în conformitate cu prevederile legislaţiei
în vigoare;
- să deţină contract de asigurare obligatorie de răspundere pentru prejudiciile cauzate în
procesul de exploatare a obiectului industrial periculos;
- să execute, în termenii stabiliţi, dispoziţiile organului de control şi supraveghere tehnică
de stat şi ale persoanelor cu funcţii de răspundere ale acestuia în limitele împuternicirilor lor; 
- să suspende exploatarea obiectivului industrial-periculos din proprie iniţiativă ori în
temeiul dispoziţiei organului de control şi supraveghere tehnică de stat în caz de avarie, incident sau
de depistare a anumitor circumstanţe care pot provoca avarii sau incidente;
- să întreprindă măsuri de localizare şi lichidare a efectelor produse de avarie la obiectul
industrial-periculos, să acorde ajutor autorităţilor publice în cercetarea tehnică a cauzelor avariei;
- să participe la cercetarea tehnică a cauzelor avariei produse la obiectivul industrial-
periculos, să ia măsuri pentru lichidarea acestor cauze şi pentru prevenirea avariilor;
- să analizeze cauzele incidentului produs la obiectul industrial-periculos, să ia măsuri
pentru lichidarea acestor cauze şi pentru prevenirea incidentelor;
- să informeze, imediat şi în modul stabilit, organul de control şi supraveghere tehnică de
stat şi/sau alte autorităţi publice, precum şi populaţia, după caz, despre avaria produsă la obiectul
industrial periculos;
- să ţină evidenţa avariilor şi incidentelor produse la obiectul industrial periculos.
Personalul tehnic-ingineresc al întreprinderii care desfăşoară activităţi în domeniul
securităţii industriale trebuie să întrunească următoarele condiţii:

39
- să aibă capacitate de exerciţiu;
- să aibă studii superioare sau speciale tehnice de profil, să fie instruit şi atestat în domeniul
securităţii industriale în modul stabilit şi să aibă experienţa necesară în domeniu.
Personalul obiectului industrial periculos este obligat:
- să obţină instruirea şi atestarea în domeniul securităţii industriale în conformitate cu
prevederile legislaţiei în vigoare şi altor acte normative în domeniul securităţii industriale; 
- să anunţe imediat pe conducătorul său nemijlocit sau pe alte persoane cu funcţii de
răspundere despre producerea avariei sau a incidentului; 
- să suspendeze lucrările, în caz de avarie sau incident, conform documentelor normativ-
tehnice în domeniul securităţii industriale;
- să participe la lucrările de localizare a avariei, în conformitate cu prevederile prezentei legi
şi ale documentelor normativ-tehnice în domeniul securităţii industriale.
Cheltuielile pentru întreţinerea exploatării inofensive a obiectului industrial-periculos,
inclusiv pentru expertizarea şi asigurarea responsabilităţii în cazul unor producerii unor pagube
materiale în procesul de exploatare a obiectivului industrial-ericulos, conform legislaţiei în vigoare
sunt suportate de către agentul economic.
3.3. Programul de prevenire privind asgurarea funcţionării în siguranţă a obiectivelor
industrial-periculoase
Programul de prevenire a accidentelor industriale va conţine informaţia despre obiect,
analiza şi aprecierea riscurilor de accidente, politica de prevenire a accidentelor.
În cazul abordării problemei de securitate, siguranţă în exploatare este cazul să descriem şi
componenta de prevenire, care face parte ca element a sistemului securităţii activităţii vitale.
Măsurile de prevenire la obiectivele industrial-periculoase sunt descrise într-o serie de instrucţiuni,
norme şi reguli în domeniul dat, specific obiectivului. Principalele măsuri preventive privind
funcţionarea în siguranţă a obiectivelor industrial-periculoase sunt:
- Protecţia personalului de factorii de risc şi periculoşi ai avariilor tehnologice (pregătirea
adăposturilor şi dotarea lor cu toate atributele necesare privind activitatea cotidiană, evacuarea
personalului, asigurarea personalului cu mijloace individuale şi collective de protecţie, asigurarea
instruirii competente şi petrecerii antrenamentelor cu simularea cazurilor de avarii);
- Capacitatea complexului ingineresc tehnic de a face faţă acţiunii factorilor periculoşi ai
avariilor tehnologice;
- Fiabilitatea şi siguranţa funcţionării sistemelor de asigurare a obiectivului a activităţii
cotidiene (materie primă, resurse energetice etc.);

40
- Pregătirea obiectivului privind desfăşurarea lucrărilor de salvare/deblocare şi alte lucrări
de neamînat.
Asigurarea funcţionării în siguranţă a obiectivelor industrial-periculoase necesită realizarea
unui complex de măsuri tehnico-organizatorice inginereşti etc. realizate din timp şi calitativ. La
categoria acestor măsuri se raportă următoarele:
- Elaborarea măsurilor privind ridicarea stabilităţii funcţionării obiectivului industrial-
periculos în situaţii excepţionale (cu character tehnogen);
- Elaborarea planului de lichidare şi localizare a avariilor.
Prin stabilitatea funcţionării obiectivelor industrial-periculoase se subînţelege capacitatea
obiectivului de a se opune acţiunilor de distrugere a factorilor periculoşi ai avariilor cu character
tehnogen, producerea articolelor industriale în temenii prevăzuţi de plan în volumul şi
nomenclaturii solicitate, asigurarea securităţii activităţii vitale a personalului de deservire, a
populaţiei din imediata apropiere a aobiectivului industrial-periculos etc.
Planul de lichidare a avariilor include:
- Măsuri de salvare a angajaţilor, cît şi a populaţiei din imediata apropiere;
- Măsuri de lichidare a avariilor la etapa iniţială, precum şi acţiunile personalului cu funcţii de
răspundere şi a angajaţilor antrenaţi în activităţile de exploatare a obiectivului industrial-
periculos;
- Acţiunea formaţiunilor specializate la etapa iniţială etc. Schema planului de localizare şi
lichidare a situaţiilor de avarie este prezentată în Anexa 2.
În scopul asigurării gradului de pregătire privind acţiunile în caz de localizare şi lichidare a
consecinţelor avariilor, beneficiarul obiectivului industrial-periculos este obligat:
- Să planifice şi să realizeze măsuri de lichidare şi localizare a situaţiilor excepţionale; să
încheie contracte cu formaţiunile specializate profesionale dacă nu dispune pe ale sale, sau
cu serviciul SPS contracte de deservire pentru situaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare,
- Să organizeze formarea formaţiunii specializate şi să asigure gradul ei de aplicabilitate;
- Să dispună de rezervele de resursele finaciare şi materiale privind localizarea şi lichidarea
avariilor;
- Să asigure instruirea angajaţilor cu acţiunile în caz de declanşare a situaţiilor excepţionale;
- Să creeze un sistem de observare, comunicare, supraveghere şi susţinere a acţiunilor în caz
de avarii şi de a menţine aceste sisteme permanent într-o stare de gătinţă.
Formaţiunea specializată - reprezintă structura care este destinată pentru petrecerea lucrărilor
de localizare şi lichidare, care este formată din subdiviziunea de salvatori, cercetaşi, pompieri,
mecanici dotaţi cu tehnică specială, instalaţii, utilaje, instrumente şi materiale necesare.

41
Implicarea serviciului SPS şi a formaţiunilor specializate se asigură:
- În corespundere cu planul de protecţie a angajaţilor în caz de situaţii tehnogene, planul de
localzare şi lichidare a avariilor tehnologice la obiectivele date;
- Conform deciziei organelor ierarhice abilitate în domeniul dat.

3.4. Structura şi conţinutul planului de localizare li lichidare a avariilor tehnologice


În continuare vă prezentăm spre exemplificare care este structura unui plan de localizare şi
lichidare a avariilor şi incidentelor industriale (la un obiectiv industrial periculos – la instalaţiile cu
amoniac). Planul se elaborează de către întreprinderea posesoare de obiective periculoase cu
coordonarea de către Ministerul Economiei, Direcţia Supraveghere Tehnică şi Securitate
Industrială, Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţii Excepţionale şi Supravegherea de Stat a măsurilor
contra incendiilor.
Componentele de bază ale planului şi structural lor sunt:
a) Dispoziţii generale
- Documentul stabileşte acţiunile de salvare a personalului de serviciu la întreprinderile care
posedă instalaţii frigorifice cu amoniac lichid şi este întocmit în conformitate cu cerinţele normelor
tehnice şi legislaţiei în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova:
Legea Republicii Moldova privind securitatea industrială a obiectelor industrial-
periculoase;
Правила безопасности аммиачных холодильных установок ПБ - 09-595-03
aprobate spre aplicare pe teritoriul Republicii Moldova de către Serviciul Protecţiei
Civile şi Situaţiilor Excepţionale (scrisoare nr.19/4 din 01.11.2007);
ГОСТ 6221-90 Аммиак жидкий технический;
PG RG 09-536:2004 Indicaţii metodice privind modul de elaborare a planului de
localizare şi lichidare a situaţiilor de avarie (PLSA) la obiectele chimico-periculoase.
- Prevederile prezentului document sunt obligatorii pentru toţ angajaţii întreprinderii.
- Planul de localizare şi lichidare a avariilor şi protecţe a personalului conţine următoarele
compartimente:
Partea operativă;
Schema obiectului;
Repartizarea obligaţiilor între persoanele cu funcţie, participante la lichidarea avariilor;
Lista persoanelor care urmează să fie imediat informate.
- Planul de localizare şi lichidare a avariilor determină:
tipul situaţiilor de avarii, locul declanşării;

42
acţiunile privind salvarea persoanelor în timpul avariei;
acţiunile privind lichidarea situaţiilor de avarii şi a avariilor la etapa primară;
persoanele responsabile de îndeplinirea acţiunilor prevăzute de către instrucţiuni;
locul amplasării mijloacelor de protecţie a personalului şi a mijloacelor de stingere a
incendiului.
- PLSA se întocmeşte în scopul:
depistării apariţiei posibilelor avarii şi declanşarea lor;
capacitatea personalului pentru localizarea şi lichidarea situaţiilor de avarie la
obiectivul industrial-periculos;
planificarea acţiunilor personalului în vederea localizării şi lichidării situaţiilor de
avarie la obiectivul industrial-periculos;
planificarea acţiunilor în vederea localizării şi lichidării situaţiilor de avarie;
întocmirea măsurilor direcţionate către amplificarea protecţiei antiavarie şi diminuarea
volumului avariilor.
- PLSA presupune:
prognoza scenarului posibilei avarii;
nota pentru măsurile programate în apariţia unei avarii;
analiza activităţii personalului în vederea capacităţii localizării şi lichidării avariilor în
diferite domenii de apariţie şi declanşare.
b) Caracteristica substanţei folosite la instalaţiile de răcire
Instalaţia de producere a agentului frigorific este alimentată cu amoniac. Amoniacul,
formula chimică – NH3 este o substanţă gazoasă, incoloră, cu miros specific puternic şi foarte toxic.
Amoniacul este un gaz carburant. În prezenţa sursei de foc amoniacul poate exploda şi arde.
Amestecul de amoniac cu aer în concentraţie de la 15 pînă la 28 părţi volumetrice este deflagtrant în
prezenţa sursei de foc. La presiunea 0,7 - 0,8 MPa se transformă în amoniac lichid, care la
evaporare absoarbe o mare cantitate de căldură. Concentraţia limită admisibilă în aerul încăperii
este de 20 mg/m3, concentraţia letală a vaporilor de amoniac în încăpere este de la 350-700mg/m3,
amoniacul în stare gazoasă provoacă iritarea mucoasei şi a ochilor, lăcrimare puternică, guturai,
tusă, urticărie a pielii şi sufocarea.
v) Obligaţiunile persoanei responsabile de avertizare
- Din momentul cînd se anunţă despre avarie, persoana responsabilă de avertizare
informează personal persoanele responsabile conform schemei de înştiinţar;
- Pînă la sosirtea directorului persoana responsabilă îndeplineşte obligaţiunile de conducător
în vederea lichidării avariei;

43
- După sosirea conducătorului persoana dată trece în subordonareaa persoanei responsabile
de lucrări.
g) Obligaţiunile persoanei responsabile de efectuarea lucrărilor de lichidare a avariilor
- Responsabil de lucrările pentru lichidarea avariilor majore ce ameninţă şi alte secţii este
inginerul mecanic, iar în situaţii de avarie în perimetrul unei singure secţii este şeful de secţie;
- Pînă la sosirea responsabilului de lucrările pentru protecţia personalului cu lucrările pentru
lichidarea situaţiilor de avarie dirijează - şful secţiei;
- Persoanele antrenate în procesul de salvare a oamenilor şi de lichidare a avariei sunt
obligate să raporteze despre sosirea lor conducătorului lucrărilor şi la indicaţia acestuia să purceadă
la executarea atribuţiilor sale;
- În cazul în care pentru efectuarea lucrărilor de lichidare a avariilor sunt repartizaţi
muncitori, la orice sector în fruntea fiecărei echipe trebuie să fie numită o persoană responsabilă din
rîndul lucrătorilor ingineri tehnici;
- Persoana responsabilă de lucrările de lichidare a situaţiilor de avarie se documentează de
situaţia existentă şi purcede imediat la aplicarea acţiunilor prevăzute de planul de intervenţie în caz
de avarie, conduce cu procesul de salvare a personalului în caz de necesitate şi cu lichidarea avariei;
- Organizează postul de comandă a lichidării avariei şi anunţă toţi executanţii unde se află
postul de comandă fără să-l părăsească pînă la terminarea lucrărilor;
-În caz de incendiu verifică dacă a fost chemată echipa de pompiei şi dacă au fost anunţate
persoanele responsabile;
- Monitorizează executarea acţiunilor prevăzute în planul de lichidare a avariilor, executarea
ordinelor şi a misiunilor;
- Indentifică numărul de persoane surprinse de accident şi locul aflării lor;
- Dă ordine executanţilor;
- În cazul în care avaria durează mai mult de o oră împreună cu echipa de pompieri
elaborează un plan operativ de salvare a personalului, a mediului ambiant şi un plan de lichidare a
avariei;
- Dă indicaţii cu privire la evacuarea personalului din locurile periculoase, instalează posturi
de gardă la locurile de acces către avarie;
- Informează directorul întreprinderii despre situaţia creată la întreprindere;
- Numeşte persoana responsabilă pentru completarea registrului operativ de lichidare a
avariei;
- După lichidarea avariei dă permisiunea de începere a lucrărilor de reparaţie.
d) Obligaţiunile personalului

44
În cazul în care apare situaţia de avarie, personalul de producere este obligat să execute cu
stricteţe oblighaţiunile presrise în instrucţiunile de securitate şi sănătate în muncă, precum şi
indicaţiile persoanei responsabile de avertizare pînă la sosirea persoanei responsabile de efectuarea
lucrărilor de avarie.
e) Analiza situaţiilor de avarie şi acţiunile personalului de deservire în cazul apariţiei
regimurilor de lucru periculoase ale instalaţiei frigorifice cu amoniac lichid sau în caz de
avarie
- Situaţiile de avarie se crează în urma distrugerii cilindrilor şi corpurilor compresoarelor la
şocurile hidraulice, erupţiile şi scurgerile de amoniac din instalaţie sau apariţia surselor de iniţiere a
incendiilor;
- Acţiunile necorespunzătoare ale personalului de deservire în situaţia de avarie pot conduce
la deflagraţia amestecului aer-amoniac, care se formează în încăperea secţiei de compresoare sau la
accidente în urma intoxicaţiei cu amoniac.
- În cazul apartiţiei situaţiilor de avarie personalul de deservire trebuie să acţioneze conform
planului de localizare şi lichidare a situaţiilor de avarie (vezi Anexa 1).
Lucrările de localizare şi lichidare a avariei în încăperea în care are loc scurgerea de
amoniac se admite doar în condiţiile în care participă cel puţin două persoane în baza autorizaţiei de
lucru. În afara zonei gazate (impurificate) în mod obligatoriu se va afla un observator cu mască
antigaz şi persoana responsabilă de exploatarea fără pericol a instalaţiei cu amoniac.
Orice oprire forţată a instalaţiilor secţiei de compresoare trebuie să fie notificată în Registrul
de evidenţă zilnică a funcţionării compresorului.
Pornirea ulterioară a instalaţiei se va face doar cu acordul în scris a conducerii secţiei.
l) Responsabilitatea privind nerespectarea ceinţelor normelor şi instrucţiunilor
Personalul de deservire, care se face vinovat de încălcarea instrucţiei este pasibil de
responsabilitate disciplinară, materială şi penală în modul stabilit conform lelgislaţiei în vigoare.
3.5. Cerinţele de securitate industrială privind pregătirea pentru acţiunile de localizare şi
lichidare a efectelor produse de avarie la obiectivul industrial-periculos
În scop de asigurare a gradului corespunzător de pregătire pentru acţiunile de localizare şi
lichidare a efectelor produse de avarie la obiectivul industrial periculos, agentul economic este
obligat:
a) să elaboreze şi să aprobe planul acţiunilor de localizare şi lichidare a efectelor produse de
avarie;
b) să fie pregătit de a întreprinde acţiuni de localizare şi lichidare a efectelor produse de
avarie;

45
c) să creeze rezerve de mijloace financiare şi de resurse materiale necesare pentru
localizarea şi lichidarea efectelor produse de avarie;
d) să-i instruiască pe angajaţi asupra acţiunilor în caz de avarie sau incident;
e) să creeze sisteme de observare, de înştiinţare, de comunicare şi de sprijinire a acţiunilor
în caz de avarie şi să le menţină în stare bună de funcţionare;
f) să elaboreze şi să aprobe programul de prevenire a accidentelor industriale grave la
obiectivele industrial-periculoase la care se produc, se utilizează, se prelucrează, se formează, se
depozitează, se transportă, se lichidează substanţe periculoase în cantităţi care sînt egale sau
depăşesc cantităţile pentru grupa A (din Legea privind securitatea industrială la obiectivele
industrial periculoase).
3.6. Instruirea şi atestarea personalului la obiectivele industrial-periculoase
Agentul economic care desfăşoară activităţi în domeniul securităţii industriale este obligat să
asigure, din mijloace financiare proprii, condiţii necesare pentru instruirea teoretică şi practică a
personalului tehnic-ingineresc şi muncitoresc în scop de desfăşurare în siguranţă a activităţilor
respective.
Instruirea trebuie să cuprindă cursuri teoretice şi practice conform programelor stabilite.
Modul de instruire şi atestare a personalului agentului economic care desfăşoară activităţi în
domeniul securităţii industriale se aprobă de Guvern.
Instruirea şi verificarea periodică a cunoştinţelor muncitorilor, în cazul în care se desfăşoară
în cadrul întreprinderii, se realizează în conformitate cu programul intern de instruire, elaborat de
către agentul economic.
Instruirea primară şi/sau perfecţionarea personalului se efectuează prin cursuri în centrele
specializate de instruire, în baza programelor de instruire, coordonate cu organul abilitat în
domeniul securităţii industriale, cu eliberarea certificatului de audiere a cursurilor.
Personalul tehnic-ingineresc care activează în domeniul securităţii industriale trebuie să aibă
studii tehnice de profil şi să deţină permis de exercitare. Forma permisului de exercitare este
prezentat în Anexa 1.
Atestarea personalului tehnic-ingineresc care activează în domeniul securităţii industriale se
efectuează de către comisia creată în cadrul centrelor specializate de instruire, în a cărei
componenţă se include în mod obligatoriu un reprezentant al organului de control şi supraveghere
tehnică de stat, cu eliberarea permiselor de exercitare a activităţii în domeniul securităţii industriale.
Atestarea periodică se efectuează o dată la 36 de luni cu participarea în mod obligatoriu a
reprezentantului organului de control şi supraveghere tehnică. Instruirea întregului personal al
întreprinderii privind respectarea regulilor de securitate se realizează anual.

46
Muncitorii sînt atestaţi de către comisia din cadrul agentului economic, formată din
personalul ingineresc-tehnic atestat corespunzător, cu participarea reprezentantului organului de
control şi supraveghere tehnică de stat, care se preîntîmpină cu cel puţin 5 zile înainte de examen.
Prima atestare se realizează la Centrele de Instruire prin Cursuri prin eliberarea permisului de
exercitare, iar cele ordinare se realizează în cadrul companiei de cel puţin o dată în an cu întocmirea
procesului verbal şi inscripţiile de rigoare în permisul de exercitare, adică se prelungeşte termenul
de valabilitate încă pentru un an de zile cu semnăturile comisiei şi preşedintelui comisiei. În urma
atestării se eliberează permis de exercitare.
Angajaţii obiectivului periculos trebuie să:
- Respecte cerinţele securităţii şi sănătăţii în muncă;
- Aplice mijloacele individuale de protecţie şi colective;
- Informeze conducătorul direct în ordinea stabilită în caz de avarii şi accidente;
- În ordinea stabilită să oprească procesul tehnologic în caz de accident tehnologic sau avarie;
- În ordinea stabilită să participe la lucrările de localizare şi lichidare a avariilor;
- Să respecte cerinţele actelor normative şi legislative, ce reglementează regulile şi ordinea de
efectuare a lucrărilor la obiectivul industrial periculos.
Experţii care activează în domeniul securităţii industriale sînt atestaţi de către comisia
creată în cadrul centrelor specializate de instruire, în a cărei componenţă se includ în mod
obligatoriu reprezentanţi ai organului abilitat în domeniul securităţii industriale şi ai organului de
control şi supraveghere tehnică de stat. Atestarea periodică se efectuează o dată la 36 de luni, cu
eliberarea permisului de exercitare.
Centrul specializat de instruire trebuie:
a) să dispună de documente care să demonstreze că este o entitate legal constituită;
b) să dispună de resursele necesare pentru funcţionarea corespunzătoare şi să asigure
stabilitatea financiară a sa;
c) să fie imparţial;
d) să angajeze personal cu pregătire, instruire, cunoştinţe tehnice corespunzătoare şi cu
experienţă necesară de minimum 5 ani pentru îndeplinirea funcţiilor sale;
e) să deţină proceduri şi instrucţiuni documentate;
f) să dispună de bază tehnică necesară pentru a-şi desfăşura activitatea;
g) să prezinte organului abilitat în domeniul securităţii industriale, la solicitare, informaţii şi
rapoarte privind activităţile desfăşurate.
3.7. Prevederi generale privind identificarea obiectivelor industrial-periculoase

47
Pentru a raporta obiectivul la categoria de pericol industrial-periculos se realizează aşa
numită procedura de identificare.
Procesul de identificare urmăreşte scopul:
- Depistării pericolului de pericol, caracteristic obiectivului industrial;
- Raportării obiectivului la o anumită categorie de pericol industrial;
- Determinării genului obiectivului după unii indici privind gradul de asigurare.
Identificarea obiectivelor industrial-periculoase se realizează în scopul înregistrării
obiectivelor în registrul de stat a obiectivelor industrial-periculoase şi serveşte bază legală pentru
încheierea contractelor de asigurare a riscurilor industriale cu companiile autohtone de asigurări.
Identificarea obiectivelor industrial-periculoase nou construite şi recepţionate recent se
efectuează de către întreprinderea care exploatează aceste obiective sau de către organismul de
expertiză care desfăşoară activităţi în domeniul securităţii industriale.
Întreprinderea exploatatoare stabileşte termenii de identificare şi persoanele responsabile de
identificare, forma de prezentare a rezultatelor identificării. Termenii de identificare a obiectivului
industrial-periculos nu trebuie să depăşească 30 zile de la data dării în exploatare.
Înregistrarea rezultatelor identificării obiectivului industrial-periculos în Registrul de Stat se
efectuează în baza unei fişe de evidenţă a obiectului în Registrul de Stat al obiectelor industrial-
periculoase, perfectată de întreprinderea exploatatoare.
Pe fişa de evidenţă se aplică ştampila şi se semnează de către administratorul întreprinderii
sau de către persoana împuternicită prin ordin. Schema fişei de evidenţă a obiectivelor industrial
periculoase înregistrate este prezentată în Anexa 7.
Corectitudinea executării identificării obiectelor se verifică de către organul de control şi
supraveghere tehnică de stat în domeniul securităţii industriale.
Fişa de evidenţă a obiectivului industrial-periculos va fi remisă în adresa organului de
control şi supraveghere tehnică de stat în domeniul securităţii industriale prin demers.
Fişa de identificare a obiectivului industrial-periculos trebuie să conţină următoarele date:
- Denumirea completă a obiectivului;
- Adresa localizării obiectivului;
- Indicii de pericol a obiectivului (se indică toţi indicii);
- Genul de activitate a obiectivului industrial periculos;
- Denumirea completă a întreprinderii explotatoare, adresa, forma de proprietate;
- Lista de evidenţă a obiectivelor periculoase. Această listă trebuie să conţină (denumirea
completă a întreprinderii de asigurare, adresa poştală, numele, prenumele persoanelor cu
funcţii de răspundere).

48
Lista obiectivelor industrial-periculoase cu cantitatea limită de substanţe periculoase, Vezi
Anexa 5, şi indicarea titului obiectivului şi Fişa de evidenţa obiectivelor industrial-periculoase este
standard, forma căreia este prezentată în actele normative. În fişa dată se prevede şi sistemul de
codare a informaţiei privind obiectivele industrial-periculoase. Întocmirea incorectă a rezultatelor
de identificare duce la responsabilităţi din partea beneficiarului, şi organul ierahic superior în caz de
depistare are dreptul să nu admită exploatarea în continuare a acestuia.
În procesul de identificare este necesar de relevat toate obiectivele industrial- periculoase, cu
determinarea caracteristicilor de pericol şi tipul fiecărui obiect industrial periculos exploatat de
întreprindere, ţinîndu-se cont de prevederile actelor legislative şi normative, documentelor
normativ-tehnice în domeniul securităţii industriale, documentaţiei de proiect, declaraţiilor privind
securitatea industrială, fişelor tehnologice şi altor documente, care reglementează exploatarea
obiectelor industrial-periculoase.
3.7.1. Principii generale de identificare
În procesul de identificare a obiectivelor industrial-periculoase este necesa de condus de
următoarele principii:
- Principiul zonării - constă în comasarea/concentrarea tuturor obiectivelor industria-
periculoase din componenţa întreprinderii. În calitate de criteriu comun poate fi utilizat terenul de
producere (sau o clădire industrială), unde de regulă se desfăşoară procesul tehnologic. Ca obiectiv
industrial periculos nu se consideră un mecanism în parte, un utilaj, un rezervor cu substanţe
periculoase etc. În cazul cînd întreprinderea se desfăşoară pe suprafeţele a cîtorva terenuri
industriale amplasate la distanţa mai mare de 500m, fiecare teren se tratează ca obiectiv industrial-
periculos. Dacă întreprinderea exploatează cîteva obiective şi măcar unul din ele se persupune că
dispune de indici periculoşi, atunci acest obiectiv se tratează ca un tot întreg (ca obiectiv industrial-
periculos).
- Principiul independenţei -constă în prezenţa concomitentă la obiectivul industrial-periculos
a cîtorva indictori de tipul III a obiectivelor industriale;
Principiul complectitudinii - constă în despistarea şi fixarea tuturor indicilor de pericol şi
tipul fiecărui obiectiv industrial-periculos în cadrul întreprinderii sau organizaţiei.
3.8. Cerinţe privind înregistrarea obiectivelor industrial- periculoase
În conformitate cu prevederile alin.(11), lit. d) al Legii nr. 116 din 18.05.2012, Organul de
control şi supraveghere tehnică de stat este obligat să ţină evidenţa obiectelor industrial-periculoase
conform unui soft special.
Înregistrarea obiectivelor în Registrul de Stat se efectuează în scopul ducerii evidenţei
obiectelor industrial-periculoase şi a întreprinderilor, care le exploatează. Relevarea unor asemenea

49
obiective se efectuează în procesul identificării obiectelor în conformitate cu cerinţele prezentului
document.
Înregistrarea obiectelor în Registru de Stat se efectuează de către Organul de control şi
supraveghere tehnică de stat (în continuare - organul de înregistrare).
Organul de înregistrare în procesul de creare a bazei de date:
- contribuie la formarea bazei de date a Registrului de Stat şi introducerea modificărilor necesare;
- acordă, în modul stabilit de legislaţia în vigoare, informaţiile solicitate de către autorităţile
cointeresate despre obiectivele industrial-periculoase înregistrate în Registrul de Stat.
Înregistrarea obiectivelor industrial-periculoase în Registrul de Stat se efectuează, în scopul
clasificării obiectivelor industriale periculoase exploatate de către întreprindere.
Întreprinderea care a identificat obiectivul industrial-periculos prezintă organului de
înregistrare documentele necesare pentru înregistrarea acestuia în Registrul de Stat, dar nu mai
tîrziu de 20 zile de la data identificării lui.
Obiectivele industrial-periculoase arendate se înregistrează sau se reînregistrează în
componenţa întreprinderii exploatatoare – arendaşului. Întreprinderea, care a dat în arendă
obiectivul industrial-periculos înregistrat, prezintă organului de înregistrare informaţii despre
arendaş.
Întreprinderea exploatatoare, pentru înregistrarea sau reînregistrarea obiectivelor, prezintă
organului de înregistrare o cerere conform cerinţelor Legii privind securitatea industrială cu
prezentarea următoarelor documente:
- fişele de evidenţă a obiectivelor, în două exemplare pentru fiecare obiect;
- originalul avizului de expertiză a securităţii industriale, în cazul cînd obiectivul industrial-
periculos este nou construit;
- copia documentului ce confirmă asigurarea de răspundere obligatorie pentru prejudiciile cauzate
în procesul de exploatare a obiectivului industrial-periculos;
- declaraţia privind securitatea industrială a obiectivului industrial-periculos, conform cerinţelor
Legii nr. 116 din 15.05.2012. Forma cererii prezentate pentru înregistrarea obiectivului industrial
periculos este prezentată în Anexa 4.
Organul de înregistrare, în termen de 10 zile execută următoarele aspecte:
a) verifică plenitudinea setului de documente prezentat, corectitudinea întocmirii lui şi
corectitudinea aplicării criteriilor de identificare la perfectarea acestora;

b) întroduce în fişele de evidenţă informaţii despre înregistrare şi numerele de înregistrare


ale obiectelor şi le autentifică prin ştampilă;

50
c) în caz de corespundere a documentelor prezentate cerinţelor prezentului document
normativ-tehnic, atribuie fiecărui obiect nou înregistrat un număr de înregistrare în Registrul de
Stat;
d) în caz de necorespundere a informaţiei prezentate cerinţelor prezentului document
normativ-tehnic, remite întreprinderii fişa de evidenţă, care este obligată să le reperfecteze în
decurs de 10 zile;
e) organul de înregistrare, în termen de 5 zile, atribuie fiecărui obiectiv industrial-periculos
un număr de înregistrare în Registrul de Stat;
g) numerele de înregistrare se atribuie obiectivelor în conformitate cu procedura indicată în
documentaţia normative-tehnică.
La întroducerea unor modificări, numerele de înregistrare şi data de înregistrare a
obiectivelor înregistrate anterior în Registrul de Stat nu se modifică, iar pentru obiectivele noi,
numerele de înregistrare se atribuie în conformitate cu cerinţele actelor normativ-tehnice în vigoare.
Întreprinderea, pentru a introduce în Registrul de Stat informaţii privind excluderea
obiectivului în urma conservării sau lichidării, scoaterii din exploatare (scoaterii de la balanţă) a
obiectivului sau modificării acestuia, expediază organului de înregistrare o scrisoare cu anexarea
documentului de confirmare/argumentare a conservării sau lichidării, scoaterii din exploatare
(scoaterii de la balanţă) a obiectivului.
În cazul excluderii obiectivului din Registrul de Stat, ca rezultat a modificării acestuia,
obiectivul îşi pierde caracteristicile de pericol.
În cazul înregistrării în Registrul de Stat şi a altor obiective industrial-periculoase, în afară
de cel exclus, exploatate de către întreprinderea dată, Organul de înregistrare efectuează înscrierile
necesare în Registrul de Stat. Obiectele industrial-periculoase, înregistrate în Registrul de Stat se
reînregistrează nu mai rar de o dată la 5 ani. Organul de înregistrare, în termen de 10 zile de la
primirea demersului de la agentul economic va plasa pe site informaţia referitor la obiectivele
industrial-periculoase înregistrate în Registrul de Stat.
Organul de înregistrare, lunar, va prezenta Organului abilitat în domeniul securităţii
industriale informaţia privind obiectivele industrial-periculoase înregistrate în Registrul de Stat.

51
3.8.1. Cerinţe privind atribuirea numerelor de înregistrare
La înregistrarea obiectelor în Registrul de Stat, fiecărui obiect i se atribuie un număr de
înregistrare, conform următoarei structuri:
IPSSTOIP MD - ХХХХ - XX Abrevierea
organului de înregistrare
(Inspectoratul Principal de Stat
pentru Supravegherea Tehnică a
Obiectelor Industriale Periculoase)

Codul internaţional al Republicii Moldova

Numărul curent de înregistrare al intreprinderii exploatare


în ordinea înregistrării

Numărul curent de înregistrare al obiectului industrial periculos în


componenţa întreprinderii în ordinea înregistrării lui de către organul
de înregistrare

La darea în exploatare a unui obiectiv de către întreprinderea, care anterior a mai înregistrat
obiective, obiectivul nou dat în exploatare i se atribuie următorul număr curent.
La reînregistrarea şi introducerea unor modificări în Registrul de Stat, ca urmare a
modificării informaţiilor despre obiectivul exploatat, numărul curent al întreprinderii şi al acestui
obiectiv rămîne neschimbat. De regulă, aceştea rămîn invariabile şi la întroducerea informaţiilor
modificate despre întreprindere, cu excepţia cazurilor de reorganizare a întreprinderii.
3.9. Licenţiarea domeniului de securitate industrială
Licenţierea unor genuri de activităţi, reprezintă instrumentul de reglare eficientă la nivel de
stat în domeniul asigurării securităţii industriale.
Licenţa – reprezintă în sine un document sub formă de permis cu dreptul de a realiza unele
genuri de activităţi respectînd cu stricteţe cerinţele şi condiţiile stipulate în ea. Licenţierea reprezintă
procesul şi măsurile legate de eliberarea, perfectarea sau retragerea licenţei, întocmirea
documentaţiei conform cerinţelor înaintate procesului de licenţiere.
Cerinţele şi condiţiile de licenţiere - reprezintă ansamblul de acte normativ-legislative şi
condiţii care sunt necesare de a fi îndeplinite de către posesorul de licenţă.
Condiţiile şi cerinţele de licenţiere prevăd:
- Respectarea bazei legislative a R. Moldova;

52
- Respectarea normelor şi regulilor ecologice, sanitaro-igienice, de securitate la incendiu, de
securitate şi sănătate în muncă;
- Cerinţe de calificare a posesorului licenţei;
- Cerinţe speciale către clădiri, construcţii, edificii, utilaje, linii tehnologice, prin interemediul
cărora se realizează genul dat de activitate;
Cerinţele şi condiţiile de licenţiere la anumite genuri de activitate legate de obiectivele
industrial-periculoase, include şi cerinţele de securitate industrială.
Licenţele se eliberează de către organul de licenţiere în mod separat pentru fiecare gen de
activitate pe durata indicată în regulamentul de licenţiere a genurilor de activitate.
Organul de licenţiere are dreptul să stopeze/conserveze activitatea sau să retragă licenţa pe o
perioadă de cel puţin 6 luni în cazul încălcării cerinţelor şi condiţiilor de licenţiere. Licenţa poate fi
anulată şi în baza deciziilor judecătoreşti la solicitarea organului de licenţiere în următoarele cazuri:
- Depistarea unor date false prezentate pentru primirea licenţei;
- Încălcări frecvente a condiţiilor şi cerinţelor stipulate în licenţă;
- Decizii neconstituţionale privind eliberarea licenţei.
Alte aspecte cu privire la modul de eliberare a licenţei în domeniul securităţiii industriale
sunt tratate în legislaţia în vigoare, precum şi în unele aliniate de mai jos.
3.9.1. Activitatea de licenţiere în domeniul securităţii industriale
Către genurile de activitate în domeniul securităţii industrial se raportă:
- proiectarea, construcţia, exploatarea, reconstrucţia, utilarea tehnică, conservarea şi
lichidarea obiectivului industrial periculos;
- fabricarea, montarea, reglarea, deservirea tehnică şi repararea instalaţiilor tehnice utilizate
la obiectivul industrial periculos;
- petrecerea expertizei securităţii industriale;
- pregătirea şi perfecţionarea lucrătorilor a obiectivului industrial periculos în Centrele de
Instruire prin Cursuri.
Ca condiţie obligatorie privind eliberarea licenţei la exploatarea obiectivelor industrial-
periculoase este prezentarea din partea beneficiarului organului de licenţiere a actului de recepţie în
exploatare a obiectivului industrial-periculos sau prezentarea avizului de expertiză a securităţii
industriale, precum şi prezentarea declaraţiei de securitatea indusatrială.
Utilizarea noţiunii de exploatare a instalaţiilor tehnice la obiectivele industrial-periculoase
incude toate utilajele care au tangenţă cu factorii de pericol industrial.
Licenţierea activităţii în domeniul securităţiii industriale se realizează în conformitate cu
Legea privind licenţierea unor anumite genuri de activitate şi a Regulamentului privind licenţierea.

53
În Regulamentul cu privire la licenţierea unor genuri concrete de activitate sunt concretizate
următoarele:
- obiectivele raportate la categoria de pericol incendiar-exploziv şi incendiar;
- activitatea ce ţine de exploatarea transportului prin conductele magistrale care include
(încercarea conductelor magistrale pînă la darea în exploatare; diagnosticarea conductelor
tehnologice; exploatarea conductelor magistrale, inclusiv activităţi de deservirea tehnică a
compresoarelor, instalaţiilor de pompare, sistemul de protecţie paratrăsnet; exploatarea sistemului
de conducte magistrale; exploatarea depozitelor de gaze combustibile cu amplasare subterană;
activitatea de exploatare a producerii şi tratării produselor petroliere; lichidarea şi conservarea
obiectelor de extracţie a ţîţeiului);
- activitatea privind exploatarea reţelelor de gaze; activitatea de expertizare a securităţii
industriale (espertiza documentaţiei de proiect la construcţia, reconstrucţia, reutilarea tehnică,
conservarea şi lichidarea obiectivului industrial periculos; instalaţiile tehnice utilizate la obiectivul
industrial-periculos; construcţiile şi clădirile la obiectivul industrial-periculos; declaraţia în
domeniul securităţii industriale etc.).
În aliniatele de mai jos vom prezenta funcţiile organului de licenţiere.
3.9.2. Funcţiile organului de licenţiere
Organul de licenţiere este împuternicit de a realiza următoarele sarcini:
- Licenţierea oricăror genuri de activitate pe teritoriul R. Moldova stipulate în nomenclatorul
activităţilor;
- Supraveghrerea de respectarea cerinţelor şi condiţiilor prescrise în licenţă;
- Retragerea sau perfectarea licenţei;
- Întocmirea documentaţiei, ce confirmă prezenţa licenţiei;
- Întocmirea şi evidenţa registrului privind eliberarea licenţelor.
Organul de licenţiere privind realizarea supravegherii tehnice de respectarea condiţiilor şi
cerinţelor de licenţiere are dreptul:
- Să verifice activitatea posesorului de licenţă la gradul de corespundere a cerinţelor şi
condiţiilor stipulate în licenţă;
- Să primească de la posesorul de licenţă informaţia necesară şi unele documente;
- Să elaboreze în baza unor verificări acte de control cu indicarea încălcărilor;
- Să elibereze posesorului de licenţă prescripţia privind lichidarea încălcărilor;
- Să întocmească fişele de evidenţă şi să înregistreze în registrul de stat a obiectivelor
industrial-periculoase obiectul dat etc. ;
Organul de licenţiere execută funcţiile:

54
- De conducere organizatoric-metodologică în domeniul dat;
- De asigurare a activităţilor de consultanţă, coordonare a activităţilor de rigoare;
- De completare a datelor privind eliberarea licenţelor şi registrul obiectivelor industrial-
periculoase, care deţin licenţe în domeniul securităţii industriale;
- De control privind activitatea de licenţiere a întreprinderilor;
- De luare a deciziilor privind eliberarea sau retragerea licenţelor etc.
Pentru obţinerea licenţei în domeniul securităţii industriale, pretendentul de licenţă prezintă
organului de licenţiere următoarele documente:
- Cerere privind eliberarea licenţei pentru genul respectiv de activitate;
- Copiile documentelor de înregistare de stat a întreprinderii;
- Copia certificatului privind înregistrarea de stat a întreprinderii (dacă este persoană fizică);
- Copia certificatului ce confirmă codul şi evidenţa la organele fiscale;
- Documentul ce confirmă plata pentru a primi licenţa;
- Date privind prezenţa şi gradul de calificare a angajaţilor la obiectivul industrial-periculos;
Organul de licenţiere adoptă deciziile de rigoare privind eliberarea sau refuzul eliberării
licenţei în termen de 30 zile calendaristice. Organul de licenţiere este obligat să anunţe în termenul
satbilit pretendentul la licenţă despre deciziile adoptate. Înştiinţarea de regulă se face în scris cu
indicarea tuturor rechezitelor bancare. În cazul cînd este refuz din partea organului de licenţiere,
acesta la rîndul său este obligat să facă o explicaţie în scris şi să i-o trimită pretendentului. Ca bază
în caz de refuz privind eliberarea licenţei poate fi:
- Prezentarea informaţiei false cu privire la activitatea profesională;
- Necorespunderea predententului de licenţă condiţiilor şi cerinţelor regulamentului de
eliberare a licenţei etc.
Pretendentul la licenţă are dreptul să facă plîngeri în conformitate cu modul stabilit de
legislaţia R. Moldova.
3.10. Particularităţi de folosire a instalaţiilor tehnice la obiectivele industrial-periculoase
Condiţiile aplicate instalaţiilor/dispozitivelor tehnice inclusive cele de producţie străină la
obiectivele industrial-periculoase, sunt obligatorii pentru toate persoanele juridice şi /sau fizice, care
realizează lucrări de proiectare, montare, reglare şi punere în funcţiune, reparare în conformitate cu
legislaţia în vigoare din R. Moldova.
Instalaţiile tehnice – reprezintă utilajele tehnologice, agregatele, sistemele tehnice,
complexe, aparate, noduri şi părţi componente utilizate la obiectivele industrial-periculoase. Ele
trebuie să corespundă cerinţelor de securitate industrială, precum şi să dispună de certificate de

55
formă specială şi să fie eliberate de organizaţia, care dispune de licenţă la efectuarea unui anumit
gen de activitate.
Pînă la începutul aplicării lor la obiectivele industrial-periculoase trebuie să fie supuse unor
încercări de control la recepţie, care sunt realizate de către o comiisie de recepţie, ce realizează
activitatea sa în ordinea stabilită.
Mijloacele de măsurat, care sunt incluse în completul instalaţiilor tehnice, trebuie să dispună
de certificate de conformitate în forma stabilită.
Deciziile privind utilizarea instalaţiilor tehnice la obiectivele industrial-periculoase cu
evidenţa expertizării securităţii industrial o ia Centrul de Expertiză Tehnică. Instalaţiile tehnice
destinate pentru utilizarea la obiectivele industrial-periculoase, pe toată perioada lor de utilizare
sunt supuse unei deserviri tehnice cu caracter continu din partea întreprinderii de exploatare.
Organizarea şi efectuarea controlului privnd petrecerea lucrărilor ce ţin de deservirea tehnică
a instalaţiilor/dispozitivelor tehnice se face din partea întreprinderii de exploatare a obiectivului
industrial-periculos. În documentaţia tehnică la dispozitivele/instalaţiile tehnice, inclusiv la cele de
producţie străină, destinate pentru utilizarea la obiectivul industrial-periculos, întreprinderea
producătoare indică condiţiile şi cerinţele de exploatare inofensivă, metodologia petrecerii
încercărilor acestor dispositive şi a nodurilor de bază, resursele şi teremnul de exploatare, ordinea
petrecerii deservirii tehnice, a reparării şi diagnosticării.
Fabricarea, montarea, reglarea, deservirea şi repararea instalaţiilor tehnice se realizează de
către întreprinderile care dispun de licenţă în domeniul dat la aceste genuri de lucrări.
La exploatarea şi deservirea tehnică a instalaţiilor tehnice se admit persoane care au trecut
instruirea respectivă şi dispun de documentaţia necesară.
Instalaţiile tehnice în procesul de exploatare sunt supuse expertizării securităţii industriale în
conformitate cu ordinea stabilită de către Legea privind securitatea industrială la obiectivele
industrial-periculoase.
3.11. Certificarea instalaţiilor tehnice la obiectivele industrial-periculoase
Certificarea instalaţiilor tehnice – reprezintă procedura prin intermediul căreia se confirmă
gradul de corespundere sau necorespundere a instalaţiilor tehnice cerinţelor securităţii industriale.
Sistemul de certificare este reprezintat de către Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială
şi Certificare. Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare (CT SIC) are misiunea de a
efectua expertiza securităţii industriale a obiectelor industriale periculoase, diagnostica şi verifica
tehnic utilajele, certifică produsele cu grad sporit de pericol, efectuiaza încercări de laborator
precum şi acorda asistenţa metodica agenţilor economici. 

56
Certificarea instalaţiilor tehnice se efectuează în corespundere cu cerinţele de securitate
vitale, securitatea şi sănătatea în muncă, a protecţiei bunurilor şi a protecţiei mediului ambiant
stabilită în actele normative în vigoare.
Certificarea instalaţiilor tehnice prevede:
- Depunerea cererii privind certificarea;
- Luarea deciziilor în baza cererii;
- Alegerea, identificarea modelelor/mostrelor pentru încercare;
- Evaluarea producerii (dacă este prevăzut în schema de certificare);
- Analiza rezultatelor şi luarea deciziilor privind posibilitatea de eliberare a certificatului de
conformitate;
- Realizarea controlului de inspecţie asupra procesului de certificare;
- Informarea privind rezultatele certificării.
Pentru realizarea procesului de certificare producătorii realizează următoarele funcţii:
- Direcţionează oferta privind certificarea, prezintă instalaţiile tehnice, şi documentaţia
normativ tehnică necesară;
- Asigură realizarea fără obstacole a funcţiilor sale prin intermediul persoanelor cu funcţii de
răspunedere, care realizează controlul de certificarea producţiei;
- Opreşte sau interzice realizarea producţiei dacă nu corespunde cerinţelor de securitate
industrială, precum şi în cazul cînd a expirat termenul de valabilitate a certificatului;
- Informează organul de certificare despre modificările întroduse în documentaţia tehnică şi în
procesul tehnologic.
Procesului de certificare sunt supuse instalaţiile tehnice utilizate la obiectivele industrial-
periculoase cum ar fi:
- Instalaţiile de ridicat (macarale, escalatoare, ascensoare etc.);
- Obiectele supravegherii de cazane (cazane, vase sub presiune, conducte tehnologice pentru
abur şi apă fierbinte);
- Utilaje şi instalaţii utilizate pentru lucrări de explozie în scopuri industriale;
Utilajul conductelor ce transport petrol şi produse petroliere, sisteme de alimentări cu gaze
pentru obiective tehniologice şi socio-comunale;
- Utilajul sondelor de gaze şi de ţîţei;
- Utilajul pentru cercetările inginereşti tehnice;
- Utilajul obiectivelor şi producţiilor cu character chimic;
- Utilajul pentru producţiile şi şi obiectivele de păstrarea şi prelucrare a produselor cerealiere;

57
- Utilajul producţiilor metalurgice (maşini pentru turnarea metalului şi a aliajelor, sobe şi
cuptoare etc.).

3.12. Expertiza obiectivelor industrial-periculoase


Expertiza securităţii industriale constă în evaluarea gradului de corespundere a obiectivului
cerinţelor înaintate de scuritatea industrială.
Procesul de expertizare se realizează de către organizaţia specializată ce dispune de licenţă
corespunzătoare în domeniul dat.
Expertiza obiectivelor industrial-periculoase se face cu scopul:
- Identificării obiectivelor industrial-periculoase;
- Depistării indicilor/factorilor de pericol sporit a obiectivului;
- Raportării obiectivului la o anumită categorie de pericol după indicatorii de asigurare a
riscului industrial;
- Evaluării gradului de corespundere a obiectivului cerinţelor de securitate industriale;
Rezultatele expertizei securităţii industriale sunt utilizate în scopul:
- Elaborării măsurilor privind securitatea industrială;
- Raportării obiectivului la o anumită categorie de obiective şi înregistrarea în registrul de stat
a obiectivelor insutrial-periculoase;
- Încheerii contractelor privind asigurarea de factorii de srisc industriali.
Realizarea procesului de expertiză a securităţii industriale este o condiţie obligatorie a
procesului de licenţiere, mai ales dacă se abordează obiectivele industrial-periculoase. Procesului de
expertiză sunt expuse:
- Documentaţia de proiect la construcţia, reconstrucţia, reutilarea tehnică, conservarea şi
lichidarea obiectivului industrial-periculos;
- Clădirile şi edificiile obiectivului industrial-periculos;
- Construcţiile tehnice obiectivului industrial-periculos;
- Declaraţia securităţii industriale şi alte documente ce ţin de exploatarea obiectivelor
industrial-periculoase.
Procedura de petrecere a expertizei securităţii industriale şi regulile de întocmire a
rapoartelor de expertiză, sunt reglementate de documentaţia tehnică conform legislaţiei în vigoare.
3.12.1. Metodologia petrecerii expertizei securităţii industriale
Organizaţia/întreprindere ce exploatează obiectivul industrial-periculos pentru realizarea
procesului de expertiză a securităţii industriale, trebuie să prezinte următoarele documente:

58
- Documentaţia de proiectare, construcţie, exploatare, de reparare, declaraţia securităţii
industriale, paşapoartele tehnice a instalaţiilor tehnice, a grupului de echipamente şi agremente
tehnice, instrucţiunile de exploatare, regulamentul tehnologic şi alte documente (în funcţie de
obiectivul supus expertizei);
- Datele privind caracteristica întreprinderii şi obiectivul supus expertizării;
- Actele încercării, certificate de conformitate, calculele de rezistenţă (în caz de necesitate);
- Modele de utilaje şi echipamente (în caz de necesitate).
Procedura de expertizare cuprinde următoarele etape:
- Etapa preliminară – coordonarea de către beneficiar şi organul de experizare conţinutul şi
mersul expertizei;
- Înaintarea cererii şi întocmirea contractului, precum şi elaborarea altor documente, ce
confirmăcondiţiile de petrecere a expertizei;
Procesul de expertiză include:
- colectarea informaţiei de la beneficiar, inclusiv printr-un studiu vizual la întreprindere,
gradul de corespunedere conform standardelor, normelor şi regulilor de securitate
industrială;
- petrecerea încercărilor;
- supravegherea de mersul lucrărilor;
- controlul competenţei colaboratorilor şi conducătorilor;
- controlul stării tehnice a încăperilor şi a utilajelor;
- controlul prezenţei sistemului de marcare şi codificare;
- controlul prezenţei documentaţiei normative-tehnice, a regulilor, a instrucţiunilor;
- controlul de respectarea cerinţelor către conţinutul şi întocmirea rapoartelor.
- Elaborarea şi eliberarea notei expertizate (aviz de expertiză).
Concluzia privind eliberarea sau refuzul avizului se eliberează de către expertul în domeniul
securităţii industriale în baza informaţiei şi documentelor normative înaintate, şi numai după
efectuarea plăţilor conform dispoziţiei de plată şi a indicaţiilor contractualui de colaborare.
Nota expertizată trebuie să conţină următoarele poziţii:
- Datele privind întreprinderea ce exploatează obiectivul industrial-periculos şi datele despre
organul de expertizare;
- Lista obiectivelor supuse expertizării;
- Scopul expertizei;
- Date privind documente, utilaje cu indicarea volumului de materiale, codul lor, numărul de
inventariere a utilajelor, marca, codul de identificare etc.;

59
- O caracteristică succintă şi destinaţia obiectului supus expertizei securităţii industriale;
- Rezultatele expertizei efectuate sub formă de raport;
- Concluziile şi recomandările privind deciziile tehnice şi măsurile preventive de protecţie.
Concluzia expertizei este semnată de către conducătorul instituţiei de expertiză şi este
aprobată prin ştampilă, care se transmite beneficiarului (conducătorul obiectivului industrial-
periculos), deci posesorului instalaţiilor tehnologice şi care în continuare va exploata obiectivul
industrial-periculos.
3.12.2. Cerinţele legislaţiei privind expertizarea securităţii industriale
Obiectivele industrial-periculoase cu termenul normativ de exploatare depăşit sînt supuse
evaluării privind siguranţa în procesul de exploatare de către organismul de expertiză acreditat în
domeniul securităţii industriale, cu eliberarea raportului sau a certificatului de expertiză.
Certificatul de expertiză pentru instalaţii tehnice şi sisteme tehnologice se perfectează în
baza raportului de control emis de laboratorul de control distructiv sau nedistructiv, care deţine
avizul pozitiv de expertiză, în cazurile stabilite în documentele normative, în cel mult 15 zile.
Sînt supuse expertizei în domeniul securităţii industriale:
a) documentaţia de proiect pentru construcţia, fabricarea, extinderea, reconstrucţia,
reutilarea tehnică, conservarea şi lichidarea obiectului industrial periculos;
b) clădirile şi construcţiile obiectivului industrial periculos;
c) instalaţiile tehnice şi sistemele tehnologice utilizate la obiectivul industrial-periculos.
Expertiza obiectivului industrial-periculos, inclusiv a siguranţei în exploatare, se realizează
de către organismul de expertiză autorizat de organul abilitat în domeniul securităţii industriale,
conform cerinţelor stipulate în legea privind securitatea industrială.
Se interzice presiunea comercială, financiară sau de altă natură asupra personalului
organismului de expertiză care i-ar putea influenţa decizia. 
Organismul de expertiză include cel puţin 3 experţi angajaţi permanent în domeniul de
expertiză pentru efectuarea funcţiunilor sale curente. Personalul responsabil pentru expertiză va
avea calificare, instruire şi experienţă adecvate şi cunoştinţe corespunzătoare cerinţelor expertizelor
pe care le va efectua şi poartă răspundere conform legislaţiei.
În cadrul organismului de expertiză sînt implementate proceduri documentate, prin care se
asigură că rezultatele expertizei efectuate nu pot fi influenţate de persoane sau de organizaţii din
afara organismului de expertiză.
Organismul de expertiză şi personalul său trebuie să fie independente de părţile implicate.
Organismul de expertiză şi personalul său responsabil pentru efectuarea expertizei nu trebuie să fie
proiectantul, fabricantul, furnizorul, instalatorul, cumpărătorul, proprietarul, utilizatorul sau cel care

60
asigură mentenanţa entităţilor pe care le expertizează şi nici reprezentantul autorizat al uneia dintre
aceste părţi.
Organismul de expertiză trebuie:
- să dispună de documente care să demonstreze că este o entitate legal constituită;
- să dispună de resursele necesare pentru funcţionarea corespunzătoare şi să asigure
stabilitatea financiară a sa;
- să fie imparţial;
- să angajeze personal cu pregătire, instruire, cunoştinţe tehnice corespunzătoare şi cu
experienţă necesară de minimum 7 ani pentru îndeplinirea funcţiilor sale atribuite conform tipului,
domeniului şi volumului activităţilor efectuate;
- să deţină un sistem al calităţii care include proceduri şi instrucţiuni documentate adecvate
tipului, domeniului şi volumului lucrărilor efectuate;
- să dispună de oficii şi de bază tehnică necesară pentru a-şi desfăşura activitatea;
- să prezinte organului abilitat în domeniul securităţii industriale, la solicitare, informaţii şi
rapoarte privind activităţile desfăşurate.
Organismul de expertiză va utiliza metode şi proceduri de expertiză definite corespunzător
cerinţelor faţă de care va fi stabilită conformitatea.
3.13. Declaraţia privind activitatea în domeniul securităţii industriale
Pentru desfăşurarea activităţii la obiectivul industrial-periculos în corespundere cu cerinţele
de securitate industrială şi cu cerinţele faţă de localizarea şi lichidarea efectelor produse de avariile
la acest obiectiv, agentul economic emite declaraţia privind securitatea industrială a obiectivului
industrial-periculos, conform cerinţelor indicate în Legea privind securitatea industrială, care se
prezintă la înscrierea acestuia în Registrul de stat al obiectelor industriale periculoase.
Conducătorul agentului economic este responsabil, conform legii, de plenitudinea şi
autenticitatea informaţiei cuprinse în declaraţia privind activitatea în domeniul securităţii
industriale.
Declaraţia privind securitatea industrială este prezentată organului abilitat în domeniul
securităţii industriale. Forma de prezentare şi conţinutul declaraţiei privind securitatea industrială a
obiectivului industrial-periculos se aprobă de către organul abilitat în domeniul securităţii
industriale.
Declaraţia privind securitatea industrială se realizează în scopul accesibilităţii şi flexibilităţii
controlului privind respectarea măsurilor de securitate, evaluarea eficacităţii privind preîntîmpinarea
şi lichidarea situaţiilor excepţionale la obiectivul industrial periculos.
Procedura de declarare a asigurării securităţii-industriale presupune:

61
- evaluarea complexă a riscurilor de avarii şi a pericolelor posibile;
- analiza măsurilor de preîntîmpinare a avariilor, de asigurare a gradului de pregătire a
organizaţiei către exploatarea obiectivului industrial-periculos, precum şi localizarea şi
lichidarea consecinţelor avariilor la obiectivul industrial-periculos;
- elaborarea măsurilor îndreptate la reducerea scării consecinţelor avariei şi a mărimii
pagubelor provocate de avarie.
Declaraţia privind asigurarea securităţii industriale - reprezintă documentul în care se
reflectă caracterul şi scara pericolului la obiectivul industrial-periculos şi măsurile privind
asigurarea securităţii industriale, precum şi gradului de pregătire către acţiuni în caz de situaţii
excepţionale tehnogene.
Declarării obligatorii sunt supuse toate obiectivele industrial-periculoase la care se produc,
utilizează, prelucrează, formează, păstrează, transportă, se distrug substanţe periculoase indicate în
legea privind securitatea industrială.
Declaraţia se elaborează pentru obiectivele nou proiectate şi cele existente în componenţa
documentaţiei de proiect la construcţie, reconstrucţie, reutilarea tehnică, conservarea şi lichidarea
obiectivului industrial periculos, se precizează sau se elaborează din nou licenţa privind exploatarea
obiectivului industrial periculos.
Declaraţia şi alte deocumente ce ţin de exploatarea obiectivului industrial-periculos, este
supusă procesului de expertiză în ordineas stabiită de legislaţia în vigoare.
3.13.1. Structura declaraţiei privind asigurarea securităţii industriale
Declaraţiia privind asigurarea securităţii industriale conţine următoarele părţi componente:
- Foaia de titlu;
- Datele despre întreprinderea supusă expertizării;
- Cuprinsul;
- Capitolul 1. Date generale;
- Capitolul 2. Rezultatele analizei securităţiii industriale;
- Capitolul 3. Asigurarea cerinţelor securităţii industriale;
- Capitolul 4. Concluzii;
- Capitolul 5. Planul de situaţie.
- În afară de aceste aspecte la declaraţie se mai anexează:
- Memoriul explicativ şi sursele biblografice utilizate.
La capitolul I1 se face o abordare sucintă conform următoarei scheme:
- Se indică rechizitele organizaţiei ce include denumirea organului ierahic, datele despre
conducător, adresa, lista genurilor de activitate de bază;

62
- Se indică datele privind cantitatea de substanţe periculoase, în baza căror obiectivul se
raportă la categoria de obiectiv industrial-periculos, lista documentelor normativ-legislative
în baza căror s-a decis elaborarea declaraţiei;
- date privind amplasarea obiectivului, caracteristica locului, mărimile în plan, limitele
teritoriale, zonele sanitare şi de protecţie;
- date privind numărul de personal şi numărul de angajaţi maxim în orele diurne, lista
obiectivelor din apropiere şi alte localităţi, care pot să nimerească în zona de acţiune a
factorilor de risc;
- date despre asigurarea obiectivului, inclusiv rechizitele companiei de asigurare, precum şi
lista contractelor şi suma ede asigurare;
Capitolul 2 Analiza securităţii include următoarele:
- date despre substanţele periculoase, luate în consideraţie la identificarea obiectivului cu
indicarea denumirii, gradului de pericol şi caracterul privind acţiunea substanţelor asupra
organismului uman;
- date privind procesul tehnologic, ce include schemele de bază şi informaţii privind
distribuirea substanţelor periculoase cu indicarea cantităţii reale în sistem;
- rezultatele analizei riscului, ce include condiţiile de apariţie şi dezvoltare a avariilor (lista
factorilor şi cauzele posibile principale capabile să producă şi să dezvolte avariile, precum şi
o descriere succintă a scenariilor unor avarii posibile, evaluarea riscului avariilor, datele
privind cantitatea substanţelor ce pot participa la declanşarea avariei, numărul preventiv de
angajaţi ce pot fi accidentaţi în urma avariei, estimarea aproximativă a pierderilor de bunuri
materiale etc.);
Capitolul 3 Asigurarea cerinţelor de securitate industrială conţine:
- date privind asigurarea cerinţelor securităţii industriale la exploatarea obiectivului industrial-
periculos:
- date privind execuţia indicaţiilor şi a prescripţiilor organului ierarhic de control;
- lista genurilor de activitate care sunt supuse procesului de licenţiere legate de exploatarea
obiectivului industrial-periculos;
- informaţii privind pregătirea profesională a personalului cu indicarea periodicităţii verificării
cunoştinţelor în domeniul securităţii industriale şi ordinea de admitere la aceste lucrări;
- sistemul controlului intern de producţie privind respectarea cerinţelor securităţii industriale;
- lista expertizelor petrecute cu indicarea întreprindereii ce a efectuat expertiza;
- informaţii privind corespunderea condiţiilor de exploatare a obiectivului cerinţelor normelor
şi regulilor de securitate;

63
- informaţii privind gradul de pregătire faţă de acţiunile de localizare şi lichidare a avariilor;
- măsurile de localizare şi lichidare a consecinţelor situaţiilor excepţionale;
- componenţa forţelor, serviciilor speciale privind asigurarea securităţii industriale;
- resursele financiare şi materiale privind localizarea şi lichidarea consecinţelor avariilor;
- sistemul de comunicare şi înştiinţare în caz de declanşare a avariilor.
La concuzii se indică:
- Aprecierea nivelului de securitate cu indicarea celor mai periculoase componente a
obiectivului declarat, şi cei mai importanţi factori, ce influenţează asupra indicilor riscului
induistrial;
- Lista măsurilor planificate îndreptate în scopul reducerii riscului industrial.
Planul de situaţie include:
- schiţa grafică a zonelor cu potenţial maxim de risc pentru scenariile cele mai posibile;
- schiţa terenului/zonei industriale şi limitele zonei sanitare – industriale;
- amplasarea întreprinderii, a punctelor, a locurilor posibile de adunare a oamenilor;
- zonele de acţiune a factorilor periculoşi ai avariei şi măsurile de protecţie.
La declaraţie se anexează un borderou informaţional care cuprinde:
- denumirea întreprinderii, în componenţa căreia intră obiectivul declarat;
- date despre persoana responsabilă de informare şi legătură cu publicul;
- o descriere succintă a activităţii de producere;
- lista şi caracteristicile de bază a substanţelor periculoase folosite la obiectiv;
- date privind scara şi consecinţele posible a avariei şi măsurile de securitate;
- informaţii sucinte privind metodele de informare şi acţiunile necesare în cazul declanşării
avariilor tehnologice.
Ca parte componentă a declaraţiei este memorial explicativ, document în care se confirmă şi
argumentează evaluarea riscului avariei şi măsurile de securitate privind preîntîmpinarea avariilor.
Memoriul explicativ conţine următoarele date:
1. Denumirea şi numărul de înregistrare a obiectivului declarat în Registrul deStat;
2. Date despre întreprindere:
- lista componentelor obiectivului declarat;
- datele privind topografia raionului, limitele de protecţie a zonei sanitare, date privind
condiţiile climaterice a raionului, lista rapoartelor utilizate în proiect privind cercetările la
gradul de seismicitatea zonei date, caracteristica solului , relieful terenului etc.
- date privind amplasarea obiectivului cu indicarea numărului maxim de persoane, mai ales în
orele de noapte;

64
Analiza securităţii include:
-caracteristica substanţelor periculoase luate în consideraţie la etapa de identificare a
obiectivului industrial periculos;
-date privind tehnologia în procesul tehnologic ce cuprinde schema de principiu tehnologică
cu indicarea şi marcarea utilajului de bază, şi descrierea succintă a procesului tehnologic, planul de
amplasare şi lista utilajului de bază, date privind distribuirea substranţelor periculoase spre utilaje
şi instalaţii;
- descrierea soluţiilor inginereşti privind asigurarea securităţii industriale, îndreptate la
neadmiterea scurgerilor în utilaje şi neadmiterea aruncărilor a substanţelor periculoase, spre
preîntîmpinarea avariilor şi localizarea aruncărilor a substanţelor periculoase, asigurarea securităţii
la incendiu şi explozie, precum şi descrierea sistemelor de reglare automate, de blocare,
semnalizare şi altor mijloace de securitate;
- analiza unor avarii (lista avariilor şi defectelor tehnice care au avut loc la obiectivul dat
sau la obiective analogice, precum şi cauzele de declanşare a acestora, analiza condiţiilor de
declanşare şi dezvoltare a avariilor, cauzele posibile, factorii ce au contribuit la declanşare,
scenariile posibile, argumentarea tehnico-economică, calculul zonelor posibile afectate, evaluarea
numărului de angajaţi accidentaţi şi estimarea aproximativă a pagubelor materiale etc.
La concluzii şi propuneri se include:
- lista celor mai periculoase componente a obiecvtivului industrial-periculos;
- lista celor mai importanţi factori ce pot influenţa indicii riscului industrial;
- nota nivelului de securitate a obiectivului industrial-periculos;
- măsurile de securitate privind reducerea riscului avariilor.
3.13.2. Metodologia de prezentare a declaraţiei privind securitatea industrială
Declaraţia privind asigurarea securitate industriale a obiectivului industrial-periculos se
elaborează de sinestătător de către organizaţia/întreprinderea ce exploatează obiectivul, sau în baza
unui contract de colaborare, de către organizaţia care deţine de licenţa corespunzătoare în domeniul
dat.
Declaraţia este aprobată de către conducătorul întreprinderii, ce exploatează obiectivul
industrial-periculos, care poartă răspundere de corectitudinea şi veridicitatea datelor, informaţiei
declarate.
În scopul stabilirii informaţiei complete şi veridice, se realizează procedura de expertizare.
Declaraţia este prezentată Centrului Tehnic de Expertiză pentru a primi licenţă la
exploatarea obiectivului industrial-periculos.

65
Conducătorul întreprinderii ce exploatează obiectivul industrial-periculos, la rîndul său,
realizează următoarele sarcini:
- prezintă declaraţia în cîteva exemplare şi concluziile expertizei organului abilitat în
domeniul securităţii industriale;
- prezintă copiile declaraţiilor şi concluziile expertizei altor organelor ierahice de control
cointeresate, oragnelor de administrare publice locale în raza căruia este înscris obiectivul industrial
periculos;
- asigură accesul la declaraţie a tuturor reprezentanţilor oficiali;
- asigură prezentarea borderoului informaţional cetăţenilor ce locuiesc în imediata apropiere a
întreprinderii, sau agenţilor economic ice se limitează.
3.14. Controlul în producţie privind respectarea cerinţelor de securitate industrială la
obiectivele industrial-periculoase
Agentul economic este obligat să organizeze şi să exercite, în cadrul activităţilor la
obiectivul industrial-periculos, controlul de producţie asupra respectării cerinţelor de securitate
industrială.
Agentul economic este obligat să elaboreze, actualizeze, aprobe şi să aplice documentaţia
tehnică referitoare la organizarea controlului de producţie asupra respectării cerinţelor de securitate.
Controlul în producţie referitor la respectarea cerinţelor securităţii industriale constituie unul
din elementele importante ale sistemului de exercitare a securităţii industriale la obiectivele
industrial-periculoase.
Cerinţele securităţii industriale include condiţii, interdicţii, limitări şi alte cerinţe obligatorii,
care se conţin în reglamentările în vigoare, respectarea cărora asigură securitatea industrială.
Obiectivele controlului în producţie constituie prevenirea avariilor şi asigurarea gradului de
pregătire a întreprinderii pentru localizarea şi lichidarea efectelor avariilor la obiectivele industrial
periculoase datorită realizării complexului de acţiuni organizatorice şi tehnice.
3.14.1. Organizarea controlului în producţie la obiectivele industrial-periculoase
Sarcinile şi funcţiile principale ale controlului în producţie la obiectivul industrial periculos
sunt:
- asigurarea respectării cerinţelor securităţii industriale;
- analiza stării securităţii industriale, inclusiv aplicarea metodei de efectuare a unor expertize
corespunzătoare;
- elaborarea acţiunilor de ameliorare a stării securităţii industriale şi prevenire a prejudiciului
care poate fi cauzat mediului înconjurător;

66
- coordonarea lucrărilor de prevenire a avariilor la obiectele industrial periculoase şi asigurare
a capacităţii de pregătire pentru localizarea avariilor şi lichidarea efectelor acestora;
- efectuarea oportună a încercărilor şi verificărilor tehnice ale instalaţiilor tehnice, utilizate la
obiectivele industrial-periculoase, reparării şi verificării mijloacelor de măsură şi control;
- asigurarea respectării disciplinei tehnologice.
Funcţiile persoanei responsabile de exercitarea controlului în producţie se atribuie:
- unuia din locţiitorii conducătorului întreprinderii, dacă numărul specialiştilor angajaţi la
obiectivele industrial periculoase este mai mic de 50;
- unui specialist special desemnat, dacă numărul specialiştilor angajaţi la obiectivele industrial
periculoase constituie de la 50 pînă la 100 persoane;
- şeful serviciului control în producţie, dacă numărul specialiştilor angajaţi la obiectivele
industrial-periculoase constituie mai mult 100 persoane;
Fiecare întreprindere elaborează regulamentul privind controlul în producţie corespunzător
specificului tehnologiei aplicate şi particularităţilor tehnice ale obiectivelor industrial-periculoase
exploatate.
Regulamentul intern de producţie este aprobat de către conducătorul întreprinderii şi
coordonat în mod obligatoriu cu Organul de securitate industrială.
Regulamentul privind controlul în producţie include:
- funcţia specialistului responsabil de exercitarea controlului în producţie sau descrierea
organigramei serviciului control în producţie;
- modul de planificare şi efectuare a controalelor (operative, cu scop determinat şi complexe)
cu privire la respectarea cerinţelor securităţii industriale, precum şi modul de pregătire şi
înregistrare a dărilor de seamă privind rezultatele acestor controale;
- modul de colectare şi analiză a informaţiilor privind starea securităţii industriale cu
informarea conducerii şi tuturor specialiştilor, angajaţi la obiectivele industrial periculoase;
- modul de elaborare, adoptare şi realizare a deciziilor (inclusiv a celor operative) privind
asigurarea securităţii industriale, luînd în consideraţie rezultatele controlului în producţie,
precum şi modul de elaborare a planurilor de acţiuni pentru localizarea avariilor şi
incidentelor şi lichidarea afectelor acestora;
- modul de organizare a cercetării şi evidenţei accidentelor de muncă, avariilor şi incidentelor
la obiectivele industrial-periculoase;
- modul de evidenţă a rezultatelor controlului în producţie la soluţionarea problemelor de
stimulare morală şi materială a specialiştilor, care asigură securitatea industrială la
obiectivele industrial periculoase;

67
- modul de asigurare a serviciului control în producţie cu documenrtele normative şi juridice
necesare ce ţin de problemele securităţii industriale, precum şi evidenţa deţinerii acestor
documente de către serviciul control în producţie, actualizarea acestor documente;
- modul de adoptare şi realizare a deciziilor privind efectuarea expertizei securităţii
industriale;
- modul de pregătire şi atestare a specialiştilor serviciului control în producţie în domeniul
securităţii industriale;
- modul de informare a Organului de securitate industrială referitor la organizarea controlului
în producţie, rezultatele acestuia şi starea securităţii industriale la obiectivele industrial
periculoase.
În organigrama întreprinderii serviciul control în producţie trebuie să fie subordonat
conducătorului sau conducătorului tehnic ala acestei întreprinderi.
Serviciul control în producţie îşi exercită activitatea sa, interacţioinînd cu alte subdiviziuni ale
întreprinderii sale, cu serviciul control în producţie al organizaţiei ierahice, precum şi cu Organul de
securitate industrială.
Obligaţiile şi dreptului specialistului responsabil de exercitarea controlului în producţie sunt
stabilite în instrucţiunea de funcţie sau în contractul încheiat cu acest specialist, în corespundere cu
regulamentul de control.
Funcţiile principale ale serviciului control în producţie sunt:
- asigurarea evidenţei şi analizei cauzelor tehnice şi organizatorice ale avariilor şi accidentelor
de muncă la obiectivele industrial-periculoase;
- controlul realizării acţiunilor, propuse de comisiile de cercetare a cauzelor avariilor şi
accidentelor de muncă la obiectivele industrial-periculoase;
- efectuarea cercetărilor, asigurarea evidenţei şi analizei cauzelor incidentelor la obiectivele
industrial-periculoase;
- evaluarea eficienţei acţiunilor întreprinse de asigurare a securităţii industriale la obiectivele
industrial-periculoase.
Serviciul control în producţie se completează cu specialişti calificaţi, de regulă în dependenţă de
specificul obiectivelor industrial-periculoase, exploatate de agentul economic – tehnologi, mecanici,
electricieni, metrologi etc.
Cu scopul adoptării unor hotărîri coordonate privind asigurarea securităţii industriale a
obiectivelor industrial-periculoase în baza rezultatelor controlului în producţie, la întreprinderile cu
numărul specialiştilor angajaţi la obiectivele industrial periculoase mai mare de 100 persoane se
instituie comisii pentru execontrolului în producţie.

68
În componenţa lor este raţional de inclus conducătorii subdiviziunilor structurale şi specialiştii
cei mai calificaţi. Componenţa personală a comisiei este condusă de regulă de către conducătorul
întreprinderii sau conducătorul tehnic.
Programul de lucru al comisiei şi realizarea deciziilor adoptate este determinat, de regulă de
regulamentul cu privire la comisia pentru control în producţie, aprobat de către conducătorul
întreprinderii.
Comisia trebuie săă examineze proiectele planurilor de reparare capitală, reconstrucţie, reutilare
tehnică a obiectelor inndustrial-periculoase, planurilor de lichidare a avariilor şi alte chestiuni, ce ţin
de asigurarea securităţii industriale, stimularea specialiştilor pentru lucrul fără pericol şi avarii,
tragerea la răspundere a specialiştilor, care au încălcat cerinţele securităţii industriale.
Specialistul responsabil de exercitarea controlului în producţie trebuie să posede studii tehnice
superioare corespunzătoare specificului obiectivului industrial periculos; vechimea în muncă la
locul dat, la obiectivul industrial periculos nu mai puţin de 3 ani; certificat care să confirme
atestarea în domeniul securităţii industriale.
Specialistul responsabil de exercitarea controlului în producţie este obligat:
- să asigure efectuarea controlului în producţie respectării cerinţelor securităţii industriale de
către specialiştii angajaţi la obiectivele industrial periculoase;
- să elaboreze planul de lucru privind exercitarea controlului în producţie în subdiviziunile
întreprinderii;
- să efectuieze verificări complexe şi cu destinaţie specială ale securităţii inndustriale, să
depisteze factorii periculoşi la locurile de muncă;
- anual, în temeiul rezultatelor controalelor corespunzătoare şi atestării locurilor de muncă să
elaboreze planul de acţiuni privind asigurarea securităţii industriale;
- să organizeze elaborarea planurilor de acţiuni privind localizarea avariilor şi incidentelor şi
lichidarea efectelor acestora;
- să organizeze lucrări de pregătire pentru efectuarea expertizei securităţii industriale la
obiectivele industrial-periculoase;
- să participe la cercetarea tehnică a cauzelor avariilor, incidentelor şi aciidentelor de muncă;
- să efectuieze analiza cauzelor apariţiei avariilor şi incidentelor la obiectivele industrial-
periculoase şi să păstreze documentaţia de evidenţă a acestora;
- să organizeze pregătirea şi atestarea lucrătorilor în domeniul securităţii industriale;
- să participe la implementarea tehnologioilor şi utilajelor noi;

69
- să aducă la cunoştinţa specialiştilor de la obiectivele industrial-periculoase informaţii
privind modificarea cerinţelor securităţii industriale, stabilite prin documente normative, să
asigure specialiştii cu documentele menţionate;
- să înainteze conducătorului întreprinderii propuneri privind:
- întreprinderea acţiunilor de asigurare a securităţiii industriale;
- lichidarea abaterilor de la cerinţele securităţii industriale;
- sistarea lucrărilor, efectuate la obiectivul industrial periculos cu încălcarea cerinţelor
securităţii industriale, care prezintă un pericol iminent vieţii şi sănătăţii oamenilor, sau a
celor lucrări care pot provoca avarii sau aduce prejudicii mediului înconjurător; destituirea
din funcţie a persoanelor care nu posedă calificarea corespunzătoare, nu au fost oportun
pregătite şi atestate în domeniul securităţii innndustriale;
- tragerea la răspundere a persoanelor care au încălcat cerinţele securităţii industriale.
Specialistul responsabil de exercitarea controlului în producţie va asigura controlul:
- respectării condiţiilor de licenţiere pentru genurile de activitate în domeniul securităţii
industriale;
- construcţiei sau reconstrucţiei obiectivelor industrial-periculoase, precum şi reparării
instalaţiilor tehnice, utilizate la obiectivele industrial-periculoase, referitor la respectarea
cerinţelor securităţii industriale;
- înlăturării cauzelor apariţiei avariilor, incidentelor şi accidentelor de muncă;
- efectuării oportune de către serviciile respective a încercărilor şi verificărilor tehnice
corespunzătoare ale instalaţiilor tehnice, utilizate la obiectivele industrial-periculoase,
reparării şi verificării mijloacelor de măsură şi control;
- prezenţei certificatelor de conformitate pentru instalaţiile tehnice utilizate, conformitatea
acestora cu cerinţele securităţii industriale;
- îndeplinirii prescripţiilor Organului de securitate industrială referitor la problemele de
securitate industrială.
3.14.2. Exercitarea controlului în producţie
Controalele privind respectarea cerinţelor securităţii industriale trebuie să fie planificate şi
efectuate de către serviciul control în producţie astfel, încît să asigure controlul eficient al activităţii
subdivizunilor, activitatea cărora ţine de asigurarea securităţii industriale a obiectivelor industrial-
periculoase.
Volumele şi periodicitatea controalelor se planifică în dependenţă de importanţa activităţii
controlate pentru a asigura securitatea industrială.

70
Planul de efectuare a controlului privind respectarea cerinţelor securităţii industriale trebuie să
includă lista:
- genurilor şi domeniilor de activitate, supuse controlului;
- persoanelor responsabile de exercitarea controlului, luînd în consideraţie calificarea şi
experienţa lor;
- cauzelor datorită cărora se efectuează controalele (de exemplu, modificări organizatorice,
constatarea de abateri de la cerinţele securităţii industriale, controale curente şi
supraveghere, avarii şi accidente de muncă care s-au produs etc. ).
Controlul subdiviziunilor structurale ale întreprinderii trebuie să includă:
- organigrama;
- proceduri administrative şi de lucru;
- resurse umane şi materiale, utilaje;
- sectoare de lucru, operaţii şi procese de producţie;
- produse fabricate;
- documente, dări de seamă, înregistrarea şi păstrarea informaţiilor.
Persoanele responsabile de efectuarea controlului nu trebuie să fie implicate în activitatea
supusă controlului.
Rezultatele controlului efectuat privind respectarea cerinţelor securităţii industriale, avizul şi
recomandările serviciului control în producţie în formă de dări de seamă se vor prezenta spre
examinare conducerii întreprinderii.
Informaţiile care parvin la Organul de securitate industrială, trebuie sistematic analizate şi
generalizate cu scopul evaluării eficienţei organizării şi exercitării controlului în producţie.
Organul de securitate industrială efectuează evidenţa şi înregistrarea regulamentelor aprobate
pentru întreprinderi privind controlul în producţie, rapoartelor primite conform genurilor de
activitate, precum şi păstrarea copiilor acestor documente.
Controlul asupra implementării la întreoprinderi a controlului în producţie se efectuează de către
Organul de securitate industrială pe parcursul activităţii de supraveghere ş control.
Inspectorul Organului de securitate industrială în activitatea de control şi supraveghere la
analiza rezultatelor controlului, trebuie să evaluieze eficienţa funcţionării serviciilor control în
producţie şi să informeze conducătorii întreprinderii referitor la concluziile sale.
În scopul asigurării implementării la întreprinderi a controlului în producţie, Organul de
securitate industrială elaborează şi aprobă planurile şi graficele corespunzătoare, stabileşte controlul
executării lor.

71
3.15. Cercetarea tehnică a cauzelor avariei la obiectivele industrial-priculoase
3.15.1. Generalităţi
Cercetarea tehnică a cauzelor avariei se efectuează de către o comisie specială, condusă de
reprezentantul organului de control şi supraveghere tehnică de stat. Din componenţa comisiei fac
parte reprezentanţi:
a) ai autorităţii administraţiei publice locale pe al cărei teritoriu este amplasat obiectivul
industrial-periculos;
b) ai agentului economic care desfăşoară activităţi la obiectul industrial-periculos;
c) ai altor autorităţi publice conform legislaţiei.
Modul de cercetare tehnică a cauzelor avariei şi de întocmire a actului de cercetare tehnică a
cauzelor avariei se stabileşte de către organul abilitat în domeniul securităţii industriale.
Cheltuielile legate de cercetarea tehnică a cauzelor avariei se finanţează de către agentul
economic proprietar al obiectivului industrial-periculos la care s-a produs avaria. 
Comisia pentru cercetarea tehnică a cauzelor avariei, în termen de 10 zile calendaristice de
la crearea sa, întocmeşte procesul-verbal de cercetare tehnică a cauzelor avariei şi îl prezintă
organului abilitat în domeniul securităţii industriale. În caz de necesitate, termenul de cercetare
poate fi prelungit cu acordul organului abilitat în domeniul securităţii industriale. Formularul
procesului-verbal se aprobă de către organul abilitat în domeniul securităţii industriale.
3.15.2. Regulamentul de cercetare a avariilor

Cercetărilor tehnice sunt supuse cauzele avariilor survenite în rezultatul încălcării cerinţelor
de securitate stipulate în prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 şi documentele normativ-tehnice
în domeniul securităţii industriale în timpul exploatării obiectelor-industriale periculoase, şi care au
condus la distrugerea construcţiilor şi/sau a instalaţiilor tehnice utilizate la obiectele industriale
periculoase, explozii spontane şi/sau emanaţii de substanţe periculoase, intoxicări, contaminări cu
aceste substanţe.
Asupra fiecărui caz de producere a avariei la obiectivul industrial-periculos se efectuează
cercetarea tehnică a cauzelor avariei.
Informaţia operativă despre producerea avarie se transmite prin telefon Organului de control
şi supraveghere tehnică de stat, de către persoanele din cadrul întreprinderii la care a avut loc avaria
pe parcursul a cel mult 1 oră de la producerea acesteia.
Comunicatul operativ despre producerea avariei la obiectivul industrial-periculos întocmit
conform Anexei 8, se expediază de către persoanele din cadrul întreprinderii care exploatează
obiectivull industrial-periculos prin fax, e-mail sau alte mijloace de comunicare în termen de 24 ore
de producerea acesteia, Organului de control şi supraveghere tehnică de stat.

72
Întreprinderea, care exploatează obiectivul industria-periculos la care s-a produs avaria, va
întreprinde următoarele acţiuni:
a) va comunică imediat în formă scrisă despre producerea avariei întocmită conform modelului
prezentat în Anexa 8, în adresa:
- Întreprinderii ierarhic superioare (în cazul existenţei acesteia);
- Organului de control şi supraveghere tehnică de stat;
- Inspecţiei muncii;
- Organului administrării publice locale;
- Conducerii sindicatelor de ramură;
- Procuraturii regionale;
- Companiei de asigurări cu care a fost încheiat contract de asigurare obligatorie de
răspundere pentru prejudiciile cauzate în procesul de exploatare a obiectului industrial periculos, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012.
În cazul avariilor însoţite de explozii spontane şi/sau emanaţii de substanţe periculoase,
intoxicări, contaminări, suplimentar se va informa obligator:

- Ministerul Mediului;
- Ministerul Sănătăţii;
- Ministerul Afacerilor Interne.
b) va menţine neschimbat situaţia reală la locul de producere a avariei pînă la începutul
examinării, cu excepţia cazurilor, cînd este necesară efectuarea lucrărilor de lichidare a avariei şi
protecţiei vieţii şi sănătăţii persoanelor;

c) va participa la cercetarea tehnică a cauzelor avariei la obiectivele industrial-periculoase, şi


va lua măsuri de lichidare a cauzelor avariei şi preîntîmpinare a avariilor similare;
d) va efectua acţiuni de localizare şi lichidare a efectelor avariei la obiectivul industrial-
periculos;
e) va lua măsuri privind protecţia vieţii şi sănătăţii personalului şi mediului înconjurător în
caz de avarie la obiectivul industrial-periculos.
În caz de avarie, însoţită de explozii spontane şi/sau emanaţii de substanţe periculoase,
intoxicări, contaminări cu aceste substanţe, comunicatul operativ se transmite conform formei-tip
prezentate în anexa 4, şi conform anexelor 5 şi 6.
Cauzele incidentelor, care duc la refuzuri sau deteriorarea instalaţiilor tehnice, utilizate la
obiectul industrial-periculos, abateri de la regimul proceselor tehnologice, dar care nu au provocat
distrugerea edificiilor şi/sau instalaţiilor tehnice, se stabilesc şi se analizează luînd în considerare
cerinţele expuse anterior.

73
3.15.3. Procedura cercetării tehnice a cauzelor avariilor inclusiv avariilor care au generat
catastrofe cu caracter tehnogen
Cercetarea tehnică a avariilor are ca scop stabilirea circumstanţelor şi cauzelor avariilor,
mărimea prejudiciilor cauzate, elaborarea măsurilor de lichidare a efectelor acesteia şi măsurilor
pentru preîntîmpinarea avariilor similare la acest sau alte obiecte industriale periculoase.
Cercetarea tehnică a cauzelor avariei se efectuează de către o comisie specială, condusă de
reprezentantul organului de control şi supraveghere tehnică de stat, instituită nu mai tîrziu de 24 ore
de la recepţionarea informaţiei operative cu privire la producerea avariei. Din componenţa comisiei
fac parte reprezentanţii:
a) autorităţii administraţiei publice locale, pe al cărei teritoriu este amplasat obiectul
industrial-periculos;
b) întreprinderii care exploatează obiectul industrial periculos;
c) întreprinderii ierarhic superioare (în cazul existenţei acesteia);
d) companiei de asigurări cu care a fost încheiat contract de asigurare obligatorie de
răspundere pentru prejudiciile cauzate în procesul de exploatare a obiectului industrial periculos în
conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012;
e) sindicatelor de ramură;
d) ai altor autorităţi, conform legislaţiei.
Dacă în urma producerii avariei la obiectivul industrial-periculos au loc avarii însoţite de
explozii spontane şi/sau emanaţii de substanţe periculoase, intoxicări, contaminări cu aceste
substanţe, în cadrul comisiei pentru cercetarea tehnică a cauzelor avariilor se vor include obligator
reprezentanţi din cadrul Ministerului Mediului şi Ministerului Afacerilor Interne.
Comisia pentru cercetarea tehnică a cauzelor avariei, în termen de 10 zile calendaristice de
la instituirea sa, întocmeşte procesul-verbal de cercetare tehnică a cauzelor avariei, conform anexei
7 şi îl prezintă organului abilitat în domeniul securităţii industriale. În caz de necesitate, termenul de
cercetare poate fi prelungit cu acordul organului abilitat în domeniul securităţii industriale. În cadrul
comisiei pentru cercetarea tehnică a cauzelor avariei va fi inclus un număr impar de membri. Forma
procesului verbal este prezentată în Anexa 11.
Pentru efectuarea expertizei cauzelor şi caracterului distrugerilor edificiilor şi/sau
instalaţiilor tehnice, prin decizia comisiei privind cercetarea tehnică a cauzelor avariilor se poate
solicita includerea în cadrul comisiei a reprezentanţilor organismelor de expertiză care desfăşoară
activităţi în domeniul securităţii industriale. Deciziile organismelor de expertiză se prezintă de către
comisia privind cercetarea avariilor şi se anexează în calitate de materiale de examinare la procesul-
verbal de cercetare tehnică a cauzelor avariei.

74
Procesul-verbal de cercetare tehnică a cauzelor avariilor se semnează de către toţi membrii
comisiei pentru cercetarea tehnică a cauzelor avariei. În cazul cînd membrii comisiei refuză
semnarea procesului-verbal, se va anexa separat opinia de refuz, argumentată. Modul de întocmire
a procesului verbal este prezentat în Anexa 12.

3.15.4. Atribuţiile comisiei de cerecetare a cauzelor avariilor


Pe parcursul cercetării tehnice a cauzelor avariei, comisia realizează următoarele sarcini:

- efectuează examinarea locului avariei, fotografierea (color) şi în cazuri necesare filmarea


video, întocmeşte schemele şi schiţele locului avariei, precum şi procesul-verbal de cercetare
tehnică a cauzelor avariei;

- conlucrează cu subdiviziunile de salvare în procesul de lichidare a avariilor;

- ia declaraţii scrise de la martorii oculari, primeşte lămuriri în scris de la persoanele din


cadrul întreprinderii care exploatează obiectul industrial periculos la care s-a produs avaria;

- concretizează circumstanţele, înainte de avarie, stabileşte cauzele de apariţie a acestora;

- concretizează caracterul abaterilor proceselor tehnologice, condiţiilor de exploatare a


utilajului;

- depistează abaterile de la cerinţele normelor şi regulilor documentelor normativ-tehnice în


domeniul securităţii industriale;

- verifică corespunderea obiectivului sau procesului tehnologic cu deciziile de proiect;

- verifică calitatea deciziilor de proiect aprobate;

- verifică corespunderea domeniului de utilizare a utilajului;

- verifică existenţa şi buna funcţionare a mijloacelor de protecţie;

- verifică gradul de calificare a personalului de deservire;

- verifică prezenţa contractului de asigurare obligatorie de răspundere pentru prejudiciile


cauzate în procesul de exploatare a obiectului industrial periculos în conformitate cu prevederile
Legii nr. 116 din 18.05.2012;

- stabileşte cauzele avariei şi scenariilor extinderii acesteia în baza declaraţiilor martorilor,


examinării documentaţiei normative, raportului de expertiză şi rezultatelor analizei locului avariei şi
controlului efectuat;

- stabileşte abaterile de la cerinţele securităţii industriale admise şi persoanele, care au comis


aceste abateri;

75
- propune măsuri de lichidare a cauzelor avariilor şi preîntîmpinarea apariţiei avariilor
similare;

- determină mărimea prejudiciului cauzat, care include pierderi directe, social-economice şi


pierderi din cauza neutilizării posibilităţilor de acţionare în caz de avarie, precum şi prejudiciul
cauzat mediului înconjurător.

3.15.5. Întocmirea materialelor pentru cercetarea tehnică a avariilor


Materialele pentru cercetare tehnică a cauzelor avariilor trebuie să conţină:

a) ordinul privind desemnarea membrilor comisiei pentru cercetarea cauzelor avariilor;

b) procesul-verbal de cercetare tehnică a avariei întocmit conform formei, prezentată în


anexă, la care se anexează:

- procesul-verbal privind analiza locului avariei cu materialele foto, video, grafice şi schiţele
necesare;

- ordinul preşedintelui comisiei privind necesitatea includerii organismului de expertiză în


cadrul comisiei pentru cercetarea tehnică a cauzelor avariei, şi alte dispoziţii emise de
comisia de cercetare tehnică a avariilor;

- avizul organismului de expertiză privind circumstanţele şi cauzele avariei cu calculele şi


materialele grafice necesare;

- raportul Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale şi raportul serviciilor


întreprinderii, referitor la procesul de lichidare a avariei, în cazul în care acestea au
participat;

procesele-verbale privind declaraţiile şi lămuririle persoanelor, implicate în avarie, precum


şi persoanelor oficiale, responsabile pentru respectarea cerinţelor securităţii industriale;

certificatele referitor la instruirea şi desfăşurarea instructajului tehnicii securităţii şi


verificarea cunoştinţelor personalului de producere;

alte materiale care caracterizează avaria, inclusiv informaţii despre persoanele care au
pătimit în rezultatul avariei.

copia contractului de asigurare obligatorie de răspundere pentru prejudiciile cauzate în


procesul de exploatare a obiectului industrial periculos în conformitate cu prevederile Legii nr.
116 din 18.05.2012;

Modul de întocmire a procesului-verbal de cercetare tehnică a cauzelor avariei este indicat în


anexa 12. Conform rezultatelor cercetării avariilor, administratorul întreprinderii emite un ordin cu

76
privire la măsurile de lichidare a cauzelor şi efectelor avariei, asigurării exploatării inofensive a
obiectului industrial-periculos, precum şi cu privire la răspunderea disciplinară a persoanelor, care
au admis încălcarea regulilor de securitate.
Conducătorul întreprinderii prezintă în scris Organului de control şi supraveghere tehnică de
stat, informaţia cu privire la executarea măsurilor propuse de către comisia privind cercetarea
avariei.
Cheltuielile legate de cercetarea tehnică a cauzelor avariei se finanţează de către agentul
economic, proprietar al obiectului industrial periculos, la care s-a produs avaria.
3.15.6. Evidenţa şi analiza avariilor produse la obiectivul industrial periculos
Întreprinderea duce evidenţa avariilor într-un registru special, conform formei indicate în
Anexa 13, analizează cauzele apariţiei acestora şi măsurile întreprinse. o dată la 6 luni prezintă,
conform formei din Anexele 9 şi 10, în adresa Organului de control şi supraveghere tehnică de stat
informaţia referitor la numărul de avarii, cauzele apariţiei acestora şi măsurile întreprinse.
Responsabilitatea pentru corectitudinea evidenţei avariilor este pusă în sarcina
conducătorului întreprinderii.
Întreprinderea, la solicitarea organelor de administrare publică centrală, organelor de
administrare publică locală, va prezenta informaţia referitor la cauzele apariţiei avariilor şi
acţiunilor întreprinse pentru lichidarea lor.
Organul abilitat în domeniul securităţii industriale ţine evidenţa avariilor produse la
obiectivele industrial-periculoase.
În baza analizei cauzelor avariei, care au avut loc la obiectivele industrial- periculoase,
organul abilitat în domeniul securităţii industriale, în caz de necesitate, introduce în ordinea stabilită
completările, modificările corespunzătoare în actele normative care reglementează efectuarea
inofensivă a lucrărilor la obiectivele industriale-periculoase.
3.15.7. Constatarea cauzelor, analiza şi evidenţa incidentelor la obiectul industrial
periculos

Constatarea cauzelor, analiza şi evidenţa incidentelor se efectuează de către întreprinderea,


care exploatează obiectivul industrial-periculos.
Pentru a constata cauzele incidentelor în cadrul întreprinderii se creează o comisie.
Componenţa comisiei se desemnează prin ordinul conducătorului întreprinderii. Constatarea
cauzelor incidentelor în domeniul chimic şi tehnologic, se efectuează cu participarea obligatorie a
reprezentantului organului de control şi supraveghere tehnică de stat.
Rezultatele lucrărilor de constatare a cauzelor incidentelor se perfectează într-un act,
conform formei stabilite de întreprindere. Procesul-verbal de cercetare trebuie să conţină informaţia

77
referitor la data şi locul incidentului, cauzele şi circumstanţele acestuia, măsurile întreprinse de
lichidare a incidentului, durata întreruperii funcţionării şi prejudiciul material, inclusiv prejudiciul
cauzat mediului înconjurător, precum şi acţiunile de lichidare a cauzelor incidentului.
Evidenţa incidentelor la obiectivul industrial-periculos se face într-un registru special
(conform anexei), unde se indică data şi locul incidentului, caracteristica şi cauzele acestuia, durata
întreruperii funcţionării, prejudiciul cauzat, inclusiv prejudiciul cauzat mediului înconjurător,
măsurile de lichidare a cauzelor incidentului şi informaţia privind executarea acestora.
Întreprinderea analizează cauzele incidentelor şi trimestrial comunică Organului de control
şi supraveghere tehnică de stat informaţia referitor la numărul de incidente, cauzele apariţiei
acestora şi măsurile întreprinse, prezentate conform formei indicate în anexă.
Organul de control şi supraveghere tehnică de stat efectuează controlul evidenţei şi analizei
incidentelor la obiectivele industrial-periculoase, precum şi verificarea suficienţei măsurilor
elaborate pentru lichidarea cauzelor, prîntîmpinarea incidentelor şi executarea acestora în termenul
stabilit.
3.16. Asigurarea obligatorie de răspundere pentru prejudiciile cauzate în procesul de
exploatare a obiectului industrial periculos
Agentul economic care deţine un obiect industrial înregistrat periculos este obligat să
efectueze asigurarea de răspundere pentru prejudiciile cauzate vieţii, sănătăţii sau bunurilor altor
persoane, precum şi mediului înconjurător, în caz de avarie la obiectivul industrial periculos, în
conformitate cu actele legislative şi cu alte acte normative. 
Mărimea sumei asigurării de răspundere pentru eventualele prejudicii se stabileşte în baza
rezultatelor evaluării riscului. La transportarea substanţelor periculoase prin localităţi, mărimea
sumei asigurate se stabileşte pornind de la prejudiciile maxime posibile în caz de avarie şi/sau de
accident al mijlocului de transport.
Scopul asigurării de răspundere constă în :
- protecţia bunurilor materiale şi a aintereselor întreprinderii ce exploatează obiective
industrial periculoase, ce ţine de riscul producerii unor pagube pentru viaţa oamenilor,
sănătăţii;
- finansarea măsurilor privind preîntîmpinarea avariilor şi incidentelor la exploatarea
obiectivelor industrial periculoase;
Asigurarea reprezintă raportul privind protecţia intereselor bunurilor a persoanelor fizice şi
juridice în cazul declanşării cazurilor de asigurare din contul fondurilor băneşti, formate în procesul
de plată companiilor de asigurări.

78
Asiguratorul este o persoană juridică de drept creată pentru realizarea activităţilor de
asigurare şi care dispune de licenţă în domeniul dat în vederea asigurării obiectivelor industrial
periculoase de toate pagubele pot apărea în procesul de exploatare la declanşarea diferitor situaţii
excepţionale.
În calitate de asigurat sunt întreprinderile care au în dotare obiective industrial periculoase.
Obiectivul industrial periculos pentru care se încheie contract de asigurare trebuie să
corespundă tuturor cerinţelor de securitate industrială, care se poate confirma prin document de
formă specială.
Pierderile de bunuri materiale în cazul cănd s-au produs avarii la întreprindere şi au fost
afectaţi angjaţii se compensează din contul fondului de asigurări sociale obligatorii special
destinate.
Compania de asigurări îşi formează o rezervă în mărime de 5% din acumulările de plată
pentru măsuri preventive, mijloacele care sunt destinate pentru finanţarea măsurilor privind
lichidarea şi localizarea avariilor la obiectivele industrial-periculoase.
Procesul de asigurare a răspunderii civile include responsabilităţi financiare privind sumele
de asigurări, tarifele, termenii de achitare.
Suma minimală de asigurare la asigurarea de către a înbtreprinderilor ce au obiective
industrial periculoase nu trebuie să fie mai mică ca:
-70000 de mărimi minimale din fondul de retribuire a muncii pentru obiectivele industriial-
periculoase de tipul I;
-10000 – pentru obiectivele industrial periculoase de tipul II;
- 1000 – pentru obiectivele industrial periculoase de tipul III.
Tipul obiectivului industrial periculos după criterile de asigurare se alege la etapa de
identificare a obiectivelor.
Mărimea plăţii de asgurare se determină de către asigurator în baza actului de cercetare a
acidentelor, avariilor, a deciziilor judecătoreşti şi alte materiale. Valoarea pagubelor care au
influenţat viaţa şi sănătatea oamenilor, au influenţat asupra mediului ambiant etc. se determină în
conformitate cu normele Codului Civil al R.M. , alte acte legislative şi normative în domeniu.
Achitarea despăgubirilor din partea companiei de asigurări se face în cel mult 10 zile din
momentul primirii din partea asiguratorului a cererii de la asigurat. Corespunzător la complexulde
documente se anexează şi alte acte acumulate în procesul de cercetare a asituaţiilor neprevăzute.
Între compania de asigurări şi agentul economic se încheie un contract de colaborare, în care
asiguratorul se obligă să asigure o prtecţie financiară obiectivelor periculoase în cazurile declanşării
situaţiilor excepţionale cu caracter tehnogen.

79
Contractul între părţi intră în vigoare din data semnării. În termen de 5 zile asiguratul este
obligat să transfere resursele financiare pentru prestările respective. De regulă ontractul de asigurări
se încheie pentru un singur an şi la început de an. Termenul de valabilitate a contractului poate fi
redus în următoarele cazuri:
- expirarea termenului indicat în contract;
- neachitarea sumei integrale asiguratorului din partea asiguratului;
- lichidarea asiguratorului;
- lichidarea asiguratului;
- etc.
Asiguratorul este în drept să denunţe contractul şi în cazul cînd asiguratul a depus mărturii
false la capitolul declanşării situaţiilor exceăţionale la obiectivele pe care le exploatează. Spaţiul
subcapitolului dat nu ne permite a abordare mai detaliată a acestui aspect, pentru că nu este scopul
lucrării noastre, dar unele reflecţii mai aprofundate asupra mecanismului de asigurare şi alte
aspecte sunt prevăzute în Legea cu privire la asigurări.
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
Rezultatele studiului au confirmat ipoteza, s-a atins scopul şi s-au realizat obiectivele.
Abordările subiectului privind securitatea industrială la obiectivele industrial periculoase au fost
semnificative şi pot fi exprimate sub formă de concluzii şi recomandări.
Concluzii:
Abordarea securităţii industriale la obiectivele industrial periculoase este actuală, dat fiind
faptul că în R.M. sunt foarte multe obiective industrial periculoase care se află la etapa
postexploatării, prezintă un sporit pentru societate, mediul ambiant. Cercetarea este oportună,
deaceea s-a analizat starea actuală a sistemului de securitate industrială la obiectivele industrial
periculoase, s-a cercetat baza normativ-legislativă, s-au depistat lacunele sistemului, s-au indicat
cerinţele faţă de obiectivele industrial periculoase, s-au analizat categoriile şi genurile obiectivelor
industrial periculoase, s-a realizat un studiu privind problematica avariilor şi incidentelor la
obiectivele industrial periculoase, s-a analizat baza de reglementare a sistemului de securitate
industrială, cerinţele faţă de obiectivele industrial periculoase, documentaţia necesară activităţii
obiectivelor industrial periculoase din punct de vedere a securităţii industriale, s-a descris istoricul
formării organului ierahic superior de supraveghere tehnic şi control ca structură de stat, funcţiile,
atribuţiile, periodicitatea efectuării controalelor, s-a descris metodologia desfăşurării activităţilor în
domeniul securităţii industriale, şi corespunzător s-a indicat programul de prevenire privind
asgurarea funcţionării în siguranţă a obiectivelor industrial-periculoase, s-a analizat structura şi
conţinutul planului de localizare şi lichidare a avariilor tehnologice, s-au descris cerinţele de

80
securitate industrială privind pregătirea pentru acţiunile de localizare şi lichidare a efectelor produse
de avarie la obiectivul industrial-periculos, s-a demonstrat procedura privind instruirea şi atestarea
personalului care exploatează obiectivele industrial-periculoase, s-au generalizat principiile
generale de identificare a acestor obiective, s-au prezentat cerinţele privind înregistrarea
obiectivelor industrial-periculoase, aspectele privind licenţiarea domeniului de securitate
industrială, particularităţile de certificare a instalaţiilor tehnice la obiectivele industrial-periculoase,
aprofundat s-a analizat şi s-a descris procedura expertizării, structura decalaraţiei, metodologia de
depunere, s-a studiat şi generalizat regulamentul cu privire la efectuarea controlului în producţie,
procedura cercetării accidentelor şi avariior tehnologice, în mod detaliat s-au descris aspetele
privind asigurarea obligatorie de răspundere pentru prejudiciile cauzate în procesul de exploatare a
obiectului industrial periculos, şi altele.
Recomandări:
1. Baza normativ legislativă se cere a fi evizuită şi completată cu noi instrumente legale de
reglementare a domeniului de securitate industrială, aspect ce va crea condiţii mai favorabile
agenţilor economici din punct de vedere a realizării programelor de asigurare a securităţii
industriale, şi corespunzător va ridica responsabilitatea şi va reduce cu mult nivelul riscului de
avarii şi incidente industriale.
2. Se recomandă ca să fie simplificată procedura de identificare şi expertizare a obiectivelor
industrial-periculoase. Realizarea acestei recomandări va permite crearea unei baze de date mai
complete privind problematica şi factorii de risc a întreprinderilor cu grad sporit de pericol.
3. Este necesar de realizat urgent o inventariere a obiectivelor industrial periculoase şi de
reutilat procesele tehnologice, instalaţiile şi liniile proceselor energotehnologice. Prin intermediul
acestei măsuri etc.

81
ANEXA 1

FORMA PERMISULUI DE EXERCITARE PENTRU PERSONALUL DE RĂSPUNDERE

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE PRIN CURSURI

PERMIS DE EXERCITARE
pentru desfăşurarea activităţilor şi/sau lucrărilor în domeniul securităţii industriale
Nr. 001-5-11 _______________20__

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii privind securitatea industrială a obiectelor


industriale periculoase, cu modificările şi completările ulterioare, domnului (doamnei):

________________________________________________________________________________
„CONDIVIV- IMPEX” S.R.L.
_
(denumirea întreprinderii)
şi permite desfăşurarea activităţii:

Eliberat în baza procesului-verbal de atestare nr. 001 din _______________________


la prezentarea buletinului de identitate.
Permisul este valabil pînă la _________________________

Preşedintele Comisiei __________________________________________ LŞ


CCiocanCiocan____
(semnătura, numele, prenumele)
Reprezentantul Organului abilitat
în domeniul securităţii industriale _________________________________ LŞ

82
ANEXA 2

PLANUL DE LOCALIZARE ŞI LICHIDARE A SITUAŢIILOR DE AVARIE

Nr. Denumirea Ordinea de acţiune Mijloace Locul aflării


crt. avariei/caracterul tehnice mijloacelor de
avariei pentru protecţie şi de
lichidarea lichidare avariei
avariei şi
executantul
1 2 3 4 5
1. Şocul hidraulic maşinistul de serviciu comunică la Butonul de În dulapul de la intrare
punctul discpecerat, îmbracă conectare a în secţia de
masca antigaz; sistemului de compresoare se află
deconecteză imediat alimentarea ventilare, mijloacele de protecţie
cu curent electric a tuturor butonul de individuală
motoarelor electrice ale instalaţiei conectare a
de la butonul de deconectare energiei
(concomitent se deconectează electrice.
sistemul de ventilare de avarie şi
iluminarea de avarie);
maşnistul de serviciu închide
obturatoarele la toate conductele
(în primul rînd la conductele de
debit a amoniacului lichid şi
vaporilor care fac conexiunea La conductele de debit
sectorului, recipientului, Obturatoa a amoniacului
aparatului sau compresorului rele
avariat cu restul sistemului de
răcire);
se verifică dacă au rămas
persoane în încăperea gazată;
se acordă primul ajutor
medical; Şef secţie,
se stabilileşte direcţia de persoana
propagare a vaporilor de responsabilă
amoniac; Şef secţie
se înştiinţează conducerea
întreprinderii, efectivul Şef secţie
formaţiunii specializate

Persoana
responsabilă
2. Cursa umedă a se deconectează imediat Maşinistul de
compreso- compresorul de la cel mai serviciu, şef
rului apropiat buton; de secţie
se închid obturatoarele de
aspirare şi de refulare ale
compresorului;
se închide obturatorul de
reglare respectiv;

83
se elimină cauza cursei umede.
Notă: Compresorul oprit se goleşte de
amoniacul lichid prin eliminarea
agentului răcitor cu ajutorul altui
compresor, totodată pentru prevenirea
îngheţării apa din cămaşa de răcire a
compresorului se scurge în prealabil.
3. Creşte presiunea de se opresc imediat Maşinistul de
pompare compresoarele şi se verifică: serviciu, şef
se determină gradul de secţie
deschidere a obturatoarelor la
conducta de pompare la
condensator şi la conducta de
debitare a amoniacului lichid în
aparatele sistemului de
vaporizare;
se verifică prezenţa aerului în
sistemul agentului de răcire
(îndepărtare, dacă este cazul);
4. Nivelul ridicat al La creşterea nivelului Maşinistul de
amoniacului lichid amoniacului în aparate pe serviciu, şef
în recipient (aparat) sectorul de joasă presiune pînă de secţie
la limita admisibilă este
necesar de a întrerupe debitarea
amoniacului şi de a stabili
cauza creşterii nivelului.
5. Creşterea se îmbrăcă masca antigaz şi
scurgerilor vaporilor alte echipamente individuale de
de amioniac prin protecţie (mănuşi, costum);
conexiunile cu se deconectează sistemul de
garnitură, suduri, cu ventilare prin aspirare -
flanşă sau armătură. refulare şi de avarie;
se deconectează aparatul,
recipientul, sectorul de conductă
de la sistemul cu amoniac cu
ajutorul obturatoarelor de
închidere;
se evacuează
amoniacul din sectorul,
recipientul sau aparatul afectat şi
se purjează cu aer;
se
realizează repararea recipientului
Defectat.
6. Incendiu în sala de se deconectează compresoarele Maşinistul de
maşini de la butoanele individuale; serviciu, şef
se deconectează alimentarea cu secţie,
curent electric de la staţie; efectivul
se acţionează conform formaţiunii
instrucţiunii care stabileşte specializate,
acţiunile personalului de deservire pompierii în

84
în caz de incendiu. caz de
necesitate
ANEXA 3

LISTA
DOCUMENTELOR PENTRU OBŢINEREA AVIZULUI DE EXPERTIZĂ

Tab. 1
Exploatarea staţiilor de alimentare cu produse petroliere şi depozitelor de produse petroliere

Nr. Denumirea documentului Baza


crt.
I. Documentaţia generală
1. Cerere (pe o blanchetă de formă stabilită) cu nr. de ieşire, NRS 35-01-18:2005
data, funcţia, semnătura conducătorului şi ştampila Art. 4 p. 4.1
întreprinderii solicitant
2. Certificat de înregistrare a întreprinderii NRS 35-01-18 2005 art.4
p.4.1
3. Rechizitele întreprinderii Pentru întocmirea
contractului
4. Documentaţia de proiect a obiectului NRS 35-01-18:2005
art. 4.4.2 p. 4.4.2.1,

5. Proces-verbal de recepţie a sistemului tehnologic (în cazul RG 35-05-63:2005 art. 4


recepţiei obiectului nou sau reconstrucţiei utilajului p. 4.9 Anexa A
tehnologic)
6. Proces-verbal de recepţie finală NRS 35-01-18:2005 p.1.3
7. Contractul de arendă (în cazul arendării obiectului) sau NRS 35-01-18:2005 art. 4
contractului de vînzare-cumpărare (în cazul cumpărării p. 4.1
obiectului)
8. Cartea tehnică a obiectului cu anexarea schemelor tehnologice Reguli de exploatare
şi electrice tehnică a SAPP art. 1
p. 1.12
9. Cărţile tehnice şi avizele tehnice privind diagnosticarea Reguli de exploatare
rezervoarelor tehnică a SAPP art. 1 p.
1.12. Reguli de exploatare
tehnică a rezervoarelor
art.2 p.2.1.18
10. Raportul tehnic despre măsurările anuale ale instalaţiilor Reguli de exploatare
electrice tehnică a SAPP art. 3
p.3.3.2 Reguli de
exploatare depozitelor de
produse petroliere p.
7.16.23
11. Cărţile tehnice ale coloanelor de distribuţie a combustibilului Reguli de exploatare
tehnică a SAPP art.1 p.1.12
12. Registrul de evidenţă a reparaţiei utilajului Reguli de exploatare
tehnică a SAPP art.1 p.
1.12
13. Registrul examinării periodice şi evidenţei stării supapelor de Reguli de exploatare

85
aerisire tehnică a depozitelor de
produse petroliere
p.7.1.49
14. Copia Regulamentului privind controlul în producţie referitor RG 35-01-33:2005
la respectarea cerinţelor securităţii industriale la obiectul Art. 3 p. 3.2
industrial periculos, aprobat de conducătorul întreprinderii
15. Planul de localizare şi lichidare a situaţiilor de avarie NRS 35-01-18:2005
art. 4.4.2 p. 4.4.2.1
16. AVIZ de prevenire şi stingere a incendilor RT DSE 1.01 - 2005
17. Instrucţiunile de securitate şi sănătate în muncă, fişe de post şi NRS 35-01-18 2005
instrucţiuni de producere şi tehnologice art. 4.4.2 p. 4.4.2.1
18. Ordinul cu privire la instituirea comisiei întreprinderii pentru RG 35-01-61:2004 art. 6
verificarea cunoaşterii de către personalul de deservire p. 6.1
19. Ordinele cu privire la numirea persoanelor responsabile de NRS 35-05-43 2002 p.
respectarea cerinţelor securităţii industriale la întreprindere şi 4.17
nemijlocit la obiectul industrial periculos
20. Ordinul cu privire la numirea persoanei responsabile de Reguli de exploatare
gospodăria electrică a obiectului, cu anexarea legitimaţiei tehnică a SAPP art. 13 p.
eliberate de Inspecţia supravegherii de stat în domeniul 13.11
energetic în anul calendaristic curent
21. Legitimaţiile personalului atestat, persoanelor responsabile de NRS 35-05-43:2002 art.1
tehnica securităţii p.1.14
22. Procesul-verbal de atestare a personalului de deservire în RG 35-01-61:2004 art.7
comisia întreprinderii p. 7.4 anexa C
23. Procesele-verbale sau legitimaţiile personalului de deservire RG 35-01-61:2004 art.3
care au urmat cursurile de calificare p.3.5
24. Registrul de evidenţă a trecerii instructajului de securităte şi Tehnica securităţii şi igienă
sănătate în muncă industrială la exploatarea
DPP şi SAPP art.1.3 p.
1.3.3
25. Asigurarea de răspundere pentru posibile pagube cauzate în Legea 116 din 18.05.2012
procesul desfăşurării activităţii la obiectul industrial periculos art.16 p.1
26. Informaţii privind îndeplinirea prescripţiilor Organului de
securitate industrială

Tab. 2
Exploatarea obiectelor şi sistemelor de alimentare cu gaze

Nr. Denumirea documentului Baza


crt.
1. Cerere (pe o blanchetă de formă stabilită) cu nr. de ieşire, NRS 35-01-18:2005
data, funcţia, semnătura conducătorului şi ştampila art. 4, p. 4.1
întreprinderii solicitant.
2. Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii NRS 35-01-18:2005
art. 4, p. 4.1;
Confirmarea legalităţii
existenţei întreprinderii
solicitant
3. Rechizitele întreprinderii, adresa juridică, telefoane de contact Serveşte drept bază pentru
introducerea în textul
contractului a datelor

86
despre solicitant
4. Documentaţia tehnică:
- documentaţia de proiect înregistrată la ISTG şi de execuţie NRS 35-01-18:2005
(construcţie) art. 4.4.2.1 a)
- raportul tehnic privind îndeplinirea lucrărilor de reglare, NRS 35-04-09:2002
inclusiv periodice Cap.5.3
- actul de recepţie finală NRS 35-04-09:2002
p.5.2.8
- la expirarea termenului – avizul privind posibilitatea RG 35-01-72:2006
prelungirii termenului de exploatare inofensivă p.5.14
NRS 35-01-18:2005
art. 4,4.2.1 f)
- rezultatele verificării tehnice conductelor de gaze subterane
din oţel şi polietilenă (actul) NRS 35-04-09:2002
p.6.3.18, p.6.3.27,
- cărţile tehnice (de exploatare) pentru conductele de gaze p. 6.3.28
exterioare, protecţie electrică pentru rezervoare şi grupurile de RG 35-04-29:2005
instalaţii, PRG, SRG, SÎG, SAAG etc.
NRS 35-04-09:2002
- documente, care confirmă exploatarea tehnică a obiectelor p.6.1.9
industriale periculoase (gestiunea registrelor, prezenţa NRS 35-04-69:2005
graficelor) Anexa A, p.4.3

NRS 35-01-18:2005
art. 4,4.2.1 a)
5. Copiile ordinelor pe întreprindere: RG 35-01-33:2005
- privind numirea persoanei responsabile de exercitarea p.3.1
controlului în producţie NRS 35-01-18:2005
art. 4.4.2.1 b)
NRS 35-04-09:2002
- privind numirea persoanei responsabile de exploatarea p.6.2.1
inofensivă a gospodăriei de gaze şi persoanei responsabile NRS 35-03-67:2004
privind starea bună de funcţionare a recipientelor sub presiune p.10.1.1 b)

- privind instituirea comisiei de examinare RG 35-01-61:2004


p.6.1
- privind numirea persoanei responsabile de gestiunea şi
integritatea documentaţiei de proiect şi execuţie NRS 35-04-09:2002
- privind numirea persoanelor, împuternicite cu dreptul de p.6.1.8
eliberare a permiselor de lucru, pregătire şi conducere a NRS 35-04-09:2002
lucrărilor periculoase cu gaze, precum şi asigurare cu mijloace p.9.5
individuale de protecţie, asigurare a stării lor bune de p.9.69
funcţionare şi încercare p.9.80
- privind numirea persoanei responsabile de asigurarea NRS 35-04-71:2005
securităţii antiincendiare p.19.1.1
6. Copiile Regulamentelor: NRS 35-04-09:2002
- privind organizarea şi exercitarea controlului în producţie p.4.2.2
- cu privire la serviciul tehnic gaz al întreprinderii sau NRS 35-04-09:2002
contractul încheiat cu întreprinderea specializată privind p.6.2.8
deservirea tehnică şi reparaţia conductelor şi utilajului gaz RG 35-04-24:2000
NRS 35-04-09:2002

87
p.5.2.11 b)
7. - instrucţiuni de serviciu pentru persoanele responsabile NRS 35-04-09:2002
- instrucţiuni de producere, instrucţiunilor privind metodele p.6.1.5
inofensive de executare a lucrărilor şi securitate antiincendiară NRS 35-04-09:2002
p.6.1.5
NRS 35-01-18:2005
Listele aprobate de administrator: p.4.4.2.1 a)
- de dotare a serviciului tehnic gaz cu mijloace materiale şi
tehnice NRS 35-04-09:2002
- lucrărilor periculoase cu gaze, care pot fi executate fără p.6.2.9
permis de lucru doar respectînd instrucţiunile NRS 35-04-09:2002
- documentelor normative (standarde, reguli, norme, p.9.6, p.9.7
instrucţiuni, etc.) NRS 35-01-18:2005
- prezenţei la întreprindere a personalului atestat şi calificarea p.4.4.2.1
acestuia (procese-verbale)
.
- aparatelor de măsură şi control şi termenele de verificare NRS 35-01-18:2005
periodică a acestora p.4.4.2.1 b)
p.5.5 RG 35-01-61:2004
- formelor tipizate de documentaţie tehnică de exploatare a p 4.2.1 NRS 35-04-
obiectelor şi sistemelor de alimentare cu gaze în dependenţă de 09:2005/A1
condiţiile locale de exploatare
NRS 35-04-09:2002
p.6.11.3

NRS 35-04-71:2005
p.21.2
8. Îndeplinirea lucrărilor conform graficelor de deservire tehnică NRS 35-04-09:2002
şi reparare a gospodăriei de gaze p.6.1.4)
9. Rezultatele verificării eficienţei protecţiei electrochimice a NRS 35-04-09:2002
conductelor p.6.10.6
10. Rezultatele verificării periodice şi curăţării canalelor de fum şi NRS 35-04-09:2002
ventilare p.6.7.14, p.6.8.14
11. Planul de interacţiune a serviciilor din diferite departamente NRS 35-04-09:2002
(după caz) p.10.6
12. Rezultatele verificării declanşării instalaţiilor de protecţie, NRS 35-04-09:2002
blocare şi semnalizare p. 6.11.1
13. Procesele-verbale de măsurare a rezistenţei contururilor de NRS 35-04-09:2002
legare la pămînt p.610.5
14. Planul de lichidare (localizare) a avariilor NRS 35-01-18:2005
Art.4, p.4.4.2.1
15. Asigurarea de răspundere pentru posibilele pagube cauzate în Legea nr. 116 din
procesul desfăşurării activităţii la obiectul industrial periculos 18.05.2012 art. 16 p.(1)
16. Aviz de prevenire şi stingere a incendiilor RT DSE 1.01-2005
17. Informaţii privind îndeplinirea complectă prescripţiilor NRS 35-04-09:2002,
Organului de securitate industrială p.4.3.5
Tab. 3
Exploatarea instalaţiilor cu amoniac lichid

Nr. Denumirea documentului referinţe


crt.

88
1. Cerere (pe o blanchetă de formă stabilită) cu nr. de ieşire, NRS 35-01-18:2005
data, funcţia, semnătura conducătorului şi ştampila art. 4, p. 4.1
întreprinderii
2. Copia certificatului înregistrării de stat a întreprinderii NRS 35-01-18:2005
art. 4, p. 4.1;
Confirmarea legalităţii
existenţei
întreprinderii .solicitant
3. Rechizitele bancare ale întreprinderii, adresa juridică .Referinţă pentru
introducerea în textul
contractului a datelor
despre solicitant
4. Copia Regulamentului privind controlul în producţie referitor RG 35-01-33:2001;
la respectarea cerinţelor securităţii industriale la obiectul NRS 35-01-18:2005
industrial periculos, aprobat de conducătorul întreprinderii şi art. 4, p. 4.4.2.1
coordonat cu Direcţia Supraveghere a pieţii, supraveghere
tehnică şi securitate industrială
5. Copiile ordinelor (ordinului) la întreprindere: NRS 35-01-18:2005
- Cu privire la organizarea supravegherii tehnice şi a p. 4.4.2.1;
exploatării fără pericol a instalaţiei; NRS 35-03-43:2002 p.4.17
- Cu privire la instituirea comisiei pentru verificarea
cunoştinţelor personalului, admis la lucru la obiectele
industriale periculoase la întreprindere”.
6. Documentele, care confirmă atestarea conducerii întreprinderii NRS 35-05-43:2002,
şi persoanelor responsabile privind cunoaşterea cerinţelor şi p.1.12; p.1.13
normelor de securitate industrială (Copiile Permiselor de
exercitare sau Proceselor-verbale)
7. Dovada (datată şi autentificată prin semnătura conducătorului NRS 35-01-18:2005
întreprinderii) privind existenţa la întreprindere a personalului art. 4, p. 4.4.2.1
instruit şi atestat (numele, prenumele, profesia, denumirea
Combinatului de instruire prin cursuri, anul absolvirii,
nr. legitimaţiei)
8. Data şi numărul de înregistrare ale proceselor-verbale de NRS 35-05-43:2002 p.4.16
verificare a cunoştinţelor personalului în comisia întreprinderii
pentru admiterea la lucru la obiectele industriale periculoase
(sau copiile acestor procese-verbale)
9. Lista fişelor de post pentru cadrele inginereşti-tehnice cu NRS 35-01-18:2005
funcţie de răspundere, aprobată de conducătorul întreprinderii art. 4, p. 4.4.2.1;
10. Lista (datată) instrucţiunilor de producere (privind efectuarea NRS 35-01-18:2005
inofensivă a lucrărilor) pentru personalul de deservire (de art. 4, p. 4.4.2.1;
producere), aprobată de conducătorul întreprinderii ПБ 09-595-03 p.2.1
11. Lista (datată) documentelor normative existente la NRS 35-01-18:2005
întreprindere (Reguli, Îndrumare tehnologice, Instrucţiuni art. 4, p. 4.4.2.1;
tehnologice, Norme în construcţii, procese tehnologice, TU,
SF, GOST, Îndrumare metodice etc.), aprobată de
conducătorul întreprinderii
12. Documentaţia de proiect şi documentaţia de execuţie pentru ПБ 09-595-03 p.2.1
instalaţia cu amoniac. Avizul expertizei proiectului pentru NRS 35-01-18:2005
corespundere cu cerinţele securităţii industriale, date despre art. 4, p. 4.4.2.1;
înregistrarea proiectului în inspectoratul IPSSTOIP şi actul de
recepţie finală .

89
13. Cărţile tehnice ale recipientelor şi ale ţevilor pentru amoniac. ПБ 09-595-03,p.2.1; p.5.26

14. Schema de execuţie a ţevilor pentru amoniac, ulei, soluţie ПБ 09-595-03,p.5.1


refregerentă şi apă
15. Caracteristicile tehnice ale recipientelor, datele verificării NRS 35-01-18:2005
tehnice şi a reparaţiei recipientelor. Rapoartele art. 4, p. 4.4.2.1;
despre .încercările tehnice ale recipientelor, defectoscopia. ПБ 09-595-03,p.13.1
Graficul reparaţiilor planificate
16. Regulament tehnologic ПБ 09-595-03,p.2.1

17. Actele verificării parafulgerelor şi a prizei de pământ ПБ 09-595-03 p.7.9


18. Actele de verificare a sistemelor de ventilare NRS 35-05-43 p.10.9
19. Registru zilnic de funcţionare a recipientelor, de înregistrare a ПБ 09-595-03,p.2.4;
declanşării semnalizatorului concentraţiei de amoniac în p.15.2.7
încăpere, de verificare a sistemelor de semnalizare a ПБ 09-595-03,p.8.3.1
concentraţiei de amoniac, a sistemelor de protecţie antiavarie şi ПБ 09-595-03,p.10.25
a releelor de nivel.
20. Acte de verificare a aparatelor de măsură şi control ПБ 09-595-03,p.10.21

21. Fişe de securitate şi actele de verificare a supapelor de ПБ 09-595-03,p.9.11


siguranţă
22. Planul de localizare şi lichidare a avariilor NRS 35-01-18:2005
art. 4, p. 4.4.2.1
ПБ 09-595-03,p.2.1
23. Asigurarea de răspundere pentru posibilele pagube cauzate în Legea nr. 116 din
procesul desfăşurării activităţii la obiectul industrial periculos 18.05.2013 privind
securitatea industrială a
obiectelor industriale
periculoase
24. Informaţii privind îndeplinirea prescripţiilor Organului de
securitate industrială
25. Aviz pompieri RT DSE 1.01-2005

Tab.4
Exploatarea secţiilor de distilare şi depozitare a alcoolului etilic

Nr. Denumirea documentului referinţe


crt.
1. Cerere (pe o blanchetă de formă stabilită) cu nr. de ieşire, NRS 35-01-18:2005
data, funcţia, semnătura conducătorului şi ştampila art. 4, p. 4.1
întreprinderii
2. Copia certificatului înregistrării de stat a întreprinderii NRS 35-01-18:2005
art. 4, p. 4.1;
Confirmarea legalităţii
existenţei întreprinderii
solicitant
3. Rechizitele bancare ale întreprinderii, adresa juridică Referinţă pentru
introducerea în textul
contractului a datelor
despre solicitant
4. Copia Regulamentului privind controlul în producţie referitor RG 35-01-33:2001;

90
la respectarea cerinţelor securităţii industriale la obiectul NRS 35-01-18:2005
industrial periculos, aprobat de conducătorul întreprinderii şi art. 4, p. 4.4.2.1
coordonat cu Direcţia Supraveghere a pieţii, supraveghere
tehnică şi securitate industrială
5. Copiile ordinelor (ordinului) la întreprindere: NRS 35-01-18:2005
- Cu privire la organizarea supravegherii tehnice şi a p. 4.4.2.1;
exploatării fără pericol a obiectelor periculoase; NRS 35-03-43:2002 p.4.17
- Cu privire la instituirea comisiei pentru verificarea
cunoştinţelor personalului, admis la lucru la obiectele
industriale periculoase la întreprindere”.
6. Documentele, care confirmă atestarea conducerii întreprinderii NRS 35-05-43:2002,
şi persoanelor responsabile privind cunoaşterea cerinţelor şi p.1.12; p.1.13
normelor de securitate industrială (Copiile Permiselor de
exercitare sau Proceselor-verbale)
7. Dovada (datată şi autentificată prin semnătura conducătorului NRS 35-01-18:2005
întreprinderii) privind existenţa la întreprindere a personalului art. 4, p. 4.4.2.1
instruit şi atestat (numele, prenumele, profesia, denumirea
Combinatului de instruire prin cursuri, anul absolvirii,
nr. legitimaţiei)
8. Data şi numărul de înregistrare ale proceselor-verbale de NRS 35-05-43:2002
verificare a cunoştinţelor personalului în comisia întreprinderii p.4.16;
pentru admiterea la lucru la obiectele industriale periculoase
(sau copiile acestor procese-verbale)
9. Lista fişelor de post pentru cadrele inginereşti-tehnice cu NRS 35-01-18:2005
funcţie de răspundere, aprobată de conducătorul întreprinderii art. 4, p. 4.4.2.1;
şi 1ista (datată) instrucţiunilor de producere (privind efectuarea
inofensivă a lucrărilor) pentru personalul de deservire (de
producere), aprobată de conducătorul întreprinderii
10. Lista (datată) documentelor normative existente la NRS 35-01-18:2005
întreprindere (Reguli, Îndrumare tehnologice, Instrucţiuni art. 4, p. 4.4.2.1;
tehnologice, Norme în construcţii, procese tehnologice, TU,
SF, GOST, Îndrumare metodice etc.), aprobată de
conducătorul întreprinderii
11. Documentaţia de proiect şi documentaţia de execuţie pentru NRS 35-01-18:2005 art. 4,
producerea, depozitarea şi utilizarea alcoolului etilic. Avizul p. 4.4.2.1;
expertizei proiectului pentru corespundere cu cerinţele
securităţii industriale, date despre înregistrarea proiectului în
inspectoratul IPSSTOIP şi actul de recepţie finală .
12. Paşapoartele semnalizatoarelor de gaze (pentru alcool etilic) NRS 35-01-18:2005 art. 4,
p. 4.4.2.1;

13. Lista lucrărilor periculoase cu foc şi gaze în încăperi şi NRS 35-01-18:2005 art. 4,
recipiente. p. 4.4.2.1;

14. Regulament tehnologic NRS 35-01-18:2005 art. 4,


p. 4.4.2.1;

15. Actele verificării parafulgerelor şi a prizei de pământ a NRS 35-01-18:2005 art. 4,


aparatelor şi motoarelor electrice. p. 4.4.2.1;

16. Actele de verificare a sistemelor de ventilare şi aspirare NRS 35-05-43 p.10.9

91
17. Actele verificării aparatelor de măsură şi control NRS 35-01-18:2005 art. 4,
p. 4.4.2.1;

18. Planul de localizare şi lichidare a avariilor NRS 35-05-43 p.4.11


NRS 35-01-18:2005
art. 4, p. 4.4.2.1

19. Asigurarea de răspundere pentru posibilele pagube cauzate în Legea nr. 116 din
procesul desfăşurării activităţii la obiectul industrial periculos 18.05.2012 privind
securitatea industrială a
obiectelor industriale
periculoase
20. Informaţii privind îndeplinirea prescripţiilor Organului de
securitate industrială
21. Aviz pompieri RT DSE 1.01-2005

Tab. 5
Exploatarea cazanelor de abur sau cazanelor de apă fierbinte la obiectul industrial periculos

Nr. Denumirea documentului Baza


crt.
1. Cerere (pe o blanchetă de formă stabilită) cu nr. de ieşire, NRS 35-01-18:2005
data, funcţia, semnătura conducătorului şi ştampila art. 4, p. 4.1
întreprinderii
2. Copia certificatului înregistrării de stat a întreprinderii NRS 35-01-18:2005
art. 4, p. 4.1;
Confirmarea legalităţii
existenţei întreprinderii
solicitant
3. Rechizitele întreprinderii, adresa juridică Serveşte drept bază pentru
introducerea în textul
contractului a datelor
despre solicitant
4. Copia Regulamentului privind controlul în producţie referitor RG 35-01-33:2001;
la respectarea cerinţelor securităţii industriale la obiectul NRS 35-03-59:2003,
industrial periculos, aprobat de conducătorul întreprinderii art. 12.1.1;
NRS 35-01-18:2005
art. 4, p. 4.4.2.1
5. Copiile ordinelor (ordinului) pe întreprindere: NRS 35-03-59:2003,
„Cu privire la organizarea supravegherii”; art. 12.1.1
„Cu privire la instituirea comisiei întreprinderii pentru
verificarea cunoştinţelor personalului, admis la lucru la
obiectele industriale periculoase”
6 Documentele, care confirmă atestarea conducerii întreprinderii NRS 35-03-59:2003,
şi persoanelor responsabile privind cunoaşterea cerinţelor art. 12.1.1
NRS 35-03-59:2003 (copiile Permiselor de exercitare sau
Proceselor-verbale)
7. Dovada (datată şi autentificată prin semnătura conducătorului NRS 35-03-59:2003,
întreprinderii) privind existenţa la întreprindere a personalului art. 12.1.1;
instruit şi atestat (numele, prenumele, profesia, denumirea NRS 35-01-18:2005

92
Combinatului de instruire prin cursuri, anul absolvirii, art. 4, p. 4.4.2.1
nr. legitimaţiei)
8. Data şi numărul de înregistrare ale proceselor-verbale de NRS 35-03-59:2003,
verificare a cunoştinţelor personalului în comisia întreprinderii art. 12.1.5, 12.2.6
pentru admiterea la executarea lucrărilor la obiectele
industriale periculoase (sau copiile acestor procese-verbale)
9. Lista (datată) instrucţiunilor de serviciu pentru cadrele NRS 35-01-18:2005
inginereşti-tehnice cu funcţie de răspundere, aprobată de art. 4, p. 4.4.2.1;
conducătorul întreprinderii NRS 35-03-59:2003,
art. 12.1.1
10. Lista (datată) instrucţiunilor de producere (privind efectuarea NRS 35-01-18:2005
inofensivă a lucrărilor) pentru personalul de deservire (de art. 4, p. 4.4.2.1;
producere), aprobată de conducătorul întreprinderii NRS 35-03-59:2003,
art. 12.1.1
11. Lista (datată) documentelor normative existente la NRS 35-01-18:2005
întreprindere (Reguli, Îndrumare tehnologice, Instrucţiuni art. 4, p. 4.4.2.1;
tehnologice, Norme în construcţii, procese tehnologice, ТУ, NRS 35-03-59:2003,
SF, ГОСТ, Îndrumare metodice etc.), aprobată de art. 12.1.1
conducătorul întreprinderii

12. Cărţile tehnice ale cazanelor. NRS 35-01-18:2005


În cazul în care cazanele au fost supuse diagnosticării tehnice art. 4, p. 4.4.2.1;
cu prelungirea termenului de exploatare – copiile Avizelor NRS 35-01-18:2005
securităţii industriale privind prelungirea termenului de art. 4, p. 4.4.2.1 f);
exploatare inofensivă

13. Proiectul cazangeriei (partea termomecanică). Avizul NRS 35-01-18:2005


expertizei proiectului pentru corespundere cerinţelor securităţii art. 4, p. 4.4.2.1
industriale. Date privind înregistrarea proiectului în
inspectoratul instalaţii sub presiune
14. Raportul privind îndeplinirea lucrărilor de punere în funcţiune NRS 35-01-18:2005
şi reglare cu încercările de regim pentru fiecare cazan art. 4, p. 4.4.2.1
15. Caracteristicile tehnice ale cazanelor, date despre verificarea NRS 35-01-18:2005
tehnică şi reparaţia cazanelor art. 4, p. 4.4.2.1

16. Planul de lichidare a avariilor NRS 35-01-18:2005


art. 4, p. 4.4.2.1
17. Asigurarea de răspundere pentru posibilele pagube cauzate în Legea nr. 116 din
procesul desfăşurării activităţii la obiectul industrial periculos 18.05.2012 privind
securitatea industrială a
obiectelor industriale
periculoase
18. Informaţii privind îndeplinirea prescripţiilor Organului de -
securitate industrială

Tab. 6
Depozitarea, utilizarea lacurilor, vopselelor, solvenţilor organici şi substanţelor chimice toxice
Nr. Denumirea documentului Baza
crt.
1. Cerere (pe o blanchetă de formă stabilită) cu nr. de ieşire, NRS 35-01-18:2005

93
data, funcţia, semnătura conducătorului şi ştampila art. 4, p. 4.1
întreprinderii
2. Copia certificatului înregistrării de stat a întreprinderii NRS 35-01-18:2005
art. 4, p. 4.1;
Confirmarea legalităţii
existenţei întreprinderii
solicitant
3. Rechizitele bancare ale întreprinderii, adresa juridică Serveşte drept bază pentru
introducerea în textul
contractului a datelor
despre solicitant
4. Documentaţia de proiect înregistrată la Organul de NRS 35-05-92:2008p.4.4
Supraveghere Tehnică şi control cu actul de recepţie finală a NRS 35-01-18:2005
obiectului p.4.4.2.1
5. Copia Regulamentului privind controlul în producţie referitor RG 35-01-33:2001;
la respectarea cerinţelor securităţii industriale la obiectul NRS 35-01-18:2005
industrial periculos, aprobat de conducătorul întreprinderii şi art. 4, p. 4.4.2.1
coordonat cu Direcţia Supraveghere a pieţii, supraveghere
tehnică şi securitate industrială
6. Copiile ordinelor (ordinului) pe întreprindere: NRS 35-01-18:2005
-Cu privire la organizarea supravegherii stării tehnice şi a p. 4.4.2.1;
exploatării fără pericol a instalaţiei; NRS 35-03-43:2002 p.4.17
-Cu privire la instituirea comisiei întreprinderii pentru
verificarea cunoştinţelor personalului, admis pentru executarea
lucrărilor la obiectele industriale periculoase;
7. Documentele, care confirmă atestarea conducerii întreprinderii NRS 35-03-43:2002,
şi a persoanelor responsabile privind cunoaşterea cerinţelor
şi normelor de securitate industrială (Copiile Permiselor de
exercitare sau Proceselor-verbale)
8. Dovada (datată şi autentificată prin semnătura conducătorului NRS 35-03-43:2002,
întreprinderii) privind existenţa la întreprindere a personalului p.4.15 NRS 35-01-18:2005
instruit şi atestat (numele, prenumele, profesia, denumirea art. 4, p. 4.4.2.1
Combinatului de instruire prin cursuri, anul absolvirii,
nr. legitimaţiei)
9. Data şi numărul de înregistrare ale proceselor-verbale de NRS 35-03-43:2002,
verificare a cunoştinţelor personalului în comisia întreprinderii p.4.15 NRS 35-01-18:2005
pentru admiterea la lucru la obiectele industriale periculoase art. 4, p. 4.4.2.1
(sau copiile acestor procese-verbale) NRS 35-05-92:2008 p.4.7
10. Lista (datată) instrucţiunilor de serviciu pentru cadrele NRS 35-01-18:2005
inginereşti-tehnice cu funcţie de răspundere, aprobată de art. 4, p. 4.4.2.1;
conducătorul întreprinderii
11. Lista (datată) instrucţiunilor de producere (privind efectuarea NRS 35-01-18:2005
inofensivă a lucrărilor) pentru personalul de deservire (de art. 4, p. 4.4.2.1;
producere), aprobată de conducătorul întreprinderii
12. Lista (datată) documentelor normative existente la NRS 35-01-18:2005
întreprindere (Reguli, Îndrumare tehnologice, Instrucţiuni art. 4, p. 4.4.2.1;
tehnologice, Norme în construcţii, procese tehnologice, TU,
SF, GOST, Îndrumare metodice etc.), aprobată de
conducătorul întreprinderii
13. Cărţile tehnice şi actele verificărilor eficienţei sistemelor de NRS 35-03-43:2002 p.10.3
ventilare

94
14. Cărţile tehnice ale recipientelor NRS 35-01-18:2005
În cazul în care recipientele au fost supuse diagnosticării art. 4, p. 4.4.2.1;
tehnice cu prelungirea termenului de exploatare se anexează NRS 35-01-18:2005
actele verificărilor. art. 4, p. 4.4.2.1 f);
NRS 35-03-43:2002 p.7.1.6
NRS 35-03-43:2002
p..7.1.8
15. Sistem de protecţie automată antiavarie, sistem de blocare a NRS 35-05-92:2008 p.7.4.2
pompelor şi compresoarelor
16. Mijloace de protecţie contra flăcărilor, sisteme de alimentare NRS 35-05-92:2008 p.7.6.4
cu gaze inerte
17. Sisteme de dirijare a proceselor tehnologice NRS 35-05-92:2008 p.9.2
18. Fişele tehnice a semnalizatoarelor concentraţiei de gaze NRS 35-05-92:2008 p.9.3
19. Caracteristicile tehnice ale recipientelor, datele verificării NRS 35-01-18:2005
tehnice şi reparaţiei recipientelor art. 4, p. 4.4.2.1;

20. Actele verificării instalaţiilor electrice, a prizei de pământ şi a NRS 35-03-43:2002 p.9.1
paratrăsnetelor.
21. Regulament tehnologic NRS 35-05-92:2008 p.5.2
22. Planul de localizare şi lichidare a situaţiilor de avarie NRS 35-03-43:2002 p.4.11
23. Asigurarea de răspundere pentru prejudiciile cauzate în Legea nr. 116 din
procesul desfăşurării activităţii la obiectul industrial periculos 18.05.2012 privind
securitatea industrială a
obiectelor industriale
periculoase
24. Informaţii privind îndeplinirea prescripţiilor Organului de NRS 35-05-59:2003
securitate industrială
25. Aviz pompieri RT DSE 1.01-2005

Tab. 7
Exploatarea instalaţiilor de clorinare a apei cu clor lichid şi a depozitelor pentru clor
Nr. Denumirea documentului Baza
crt.
1. Cerere (pe o blanchetă de formă stabilită) cu nr. de ieşire, NRS 35-01-18:2005
data, funcţia, semnătura conducătorului şi ştampila art. 4, p. 4.1
întreprinderii
2. Copia certificatului înregistrării de stat a întreprinderii NRS 35-01-18:2005
art. 4, p. 4.1;
Confirmarea legalităţii
existenţei întreprinderii
solicitant
3. Rechizitele bancare ale întreprinderii, adresa juridică Serveşte drept bază pentru
introducerea în textul
contractului a datelor
despre solicitant
4. Documentaţia de proiect cu actul de recepţie finală a NRS 35-03-57:2003 p.3.3
obiectului NRS 35-01-18:2005
p.4.4.2.1
5. Copia Regulamentului privind controlul în producţie referitor RG 35-01-33:2001;
la respectarea cerinţelor securităţii industriale la obiectul NRS 35-01-18:2005
industrial periculos, aprobat de conducătorul întreprinderii şi art. 4, p. 4.4.2.1

95
coordonat cu Direcţia Supraveghere a pieţii, supraveghere
tehnică şi securitate industrială
6. Copiile ordinelor (ordinului) pe întreprindere: NRS 35-01-18:2005
-Cu privire la organizarea supravegherii stării tehnice şi a p. 4.4.2.1;
exploatării fără pericol a instalaţiei; NRS 35-03-43:2002 p.4.17
-Cu privire la instituirea comisiei întreprinderii pentru
verificarea cunoştinţelor personalului, admis pentru executarea
lucrărilor la obiectele industriale periculoase;
7. Documentele, care confirmă atestarea conducerii întreprinderii NRS 35-03-43:2002,
şi a persoanelor responsabile privind cunoaşterea cerinţelor p.4.15 NRS 35-03-57:2003
şi normelor de securitate industrială (Copiile Permiselor de p.3.7
exercitare sau Proceselor-verbale)
8. Dovada (datată şi autentificată prin semnătura conducătorului NRS 35-03-43:2002,
întreprinderii) privind existenţa la întreprindere a personalului p.4.15 NRS 35-01-18:2005
instruit şi atestat (numele, prenumele, profesia, denumirea art. 4, p. 4.4.2.1
Combinatului de instruire prin cursuri, anul absolvirii,
nr. legitimaţiei)
9. Data şi numărul de înregistrare ale proceselor-verbale de NRS 35-03-57:2003,
verificare a cunoştinţelor personalului în comisia întreprinderii p.3.8
pentru admiterea la lucru la obiectele industriale periculoase
(sau copiile acestor procese-verbale)
10. Lista (datată) instrucţiunilor de serviciu pentru cadrele NRS 35-01-18:2005
inginereşti-tehnice cu funcţie de răspundere, aprobată de art. 4, p. 4.4.2.1;
conducătorul întreprinderii
11. Lista (datată) instrucţiunilor de producere (privind efectuarea NRS 35-01-18:2005
inofensivă a lucrărilor) pentru personalul de deservire (de art. 4, p. 4.4.2.1;
producere), aprobată de conducătorul întreprinderii NRS 35-03-57:2003 p.3.3
12. Lista (datată) documentelor normative existente la NRS 35-03-57:2003,
întreprindere (Reguli, Îndrumare tehnologice, Instrucţiuni p.3.3
tehnologice, Norme în construcţii, procese tehnologice, TU,
SF, GOST, Îndrumare metodice etc.), aprobată de
conducătorul întreprinderii
13. Fişele tehnice şi actele verificărilor eficienţei sistemelor de NRS 35-03-57:2003,
ventilare p.6.17;p.6.18;p.6.19.
14. Cărţile tehnice ale recipientelor pentru clor. NRS 35-01-18:2005
În cazul în care recipientele au fost supuse diagnosticării art. 4, p. 4.4.2.1;
tehnice cu prelungirea termenului de exploatare se anexează NRS 35-01-18:2005
actele verificărilor. art. 4, p. 4.4.2.1 f);

15. Caracteristicile tehnice ale recipientelor, datele verificării NRS 35-01-18:2005


tehnice şi reparaţiei recipientelor art. 4, p. 4.4.2.1;
16. Acte de încercări a ţevilor pentru clor la presiunea de regim NRS 35-03-57:2003 p.4.2
17. Actele verificării instalaţiilor electrice, a prizei de pământ şi a NRS 35-03-43:2002 p.9.1
paratrăsnetelor.
18. Regulament tehnologic NRS 35-03-43:2002 p.4.7
19. Planul de localizare şi lichidare a situaţiilor de avarie NRS 35-03-43:2002 p.4.11
20. Asigurarea de răspundere pentru prejudiciile cauzate în Legea nr. 116 din
procesul desfăşurării activităţii la obiectul industrial periculos 18.05.2012 privind
securitatea industrială a
obiectelor industriale
periculoase

96
21. Informaţii privind îndeplinirea prescripţiilor Organului de NRS 35-05-59:2003
securitate industrială
Tab. 8
Exploatarea recipientelor sub presiune la obiectul industrial periculos

Nr. Denumirea documentului Baza


crt.
1. Cerere (pe o blanchetă de formă stabilită) cu nr. de ieşire, NRS 35-01-18:2005
data, funcţia, semnătura conducătorului şi ştampila art. 4, p. 4.1
întreprinderii
2. Copia certificatului înregistrării de stat a întreprinderii NRS 35-01-18:2005
art. 4, p. 4.1;
Confirmarea legalităţii
existenţei întreprinderii
solicitant
3. Rechizitele întreprinderii, adresa juridică Serveşte drept bază pentru
introducerea în textul
contractului a datelor
despre solicitant
4. Copia Regulamentului privind controlul în producţie referitor RG 35-01-33:2001;
la respectarea cerinţelor securităţii industriale la obiectul NRS 35-03-67:2004,
industrial periculos, aprobat de conducătorul întreprinderii art. 10.1.1;
NRS 35-01-18:2005
art. 4, p. 4.4.2.1
5. Copiile ordinelor (ordinului) pe întreprindere: NRS 35-03-67:2004,
„Cu privire la organizarea supravegherii”; art. 10.1.1
„Cu privire la instituirea comisiei întreprinderii pentru
verificarea cunoştinţelor personalului, admis la lucru la
obiectele industriale periculoase”
6. Documentele, care confirmă atestarea conducerii întreprinderii NRS 35-03-67:2004,
şi persoanelor responsabile privind cunoaşterea cerinţelor art. 10.1.1
NRS 35-03-67:2004 (сopiile permiselor de exercitare sau
Proceselor-verbale)
7. Dovada (datată şi autentificată prin semnătura conducătorului NRS 35-03-67:2004,
întreprinderii) privind existenţa la întreprindere a personalului art. 10.1.1;
instruit şi atestat (numele, prenumele, profesia, denumirea NRS 35-01-18:2005
Combinatului de instruire prin cursuri, anul absolvirii, art. 4, p. 4.4.2.1
nr. legitimaţiei)
8. Data şi numărul de înregistrare ale proceselor-verbale de NRS 35-03-67:2004,
verificare a cunoştinţelor personalului în comisia întreprinderii art. 10.2.4
pentru admiterea la lucru la obiectele industriale periculoase
(sau copiile acestor procese-verbale)
9. Lista (datată) instrucţiunilor de serviciu pentru cadrele NRS 35-01-18:2005
inginereşti-tehnice cu funcţie de răspundere, aprobată de art. 4, p. 4.4.2.1;
conducătorul întreprinderii NRS 35-03-67:2004,
art. 10.1.2
10. Lista (datată) instrucţiunilor de producere (privind efectuarea NRS 35-01-18:2005
inofensivă a lucrărilor) pentru personalul de deservire (de art. 4, p. 4.4.2.1;
producere), aprobată de conducătorul întreprinderii NRS 35-03-67:2004,
art. 10.2.6
11. Lista (datată) documentelor normative existente la NRS 35-01-18:2005

97
întreprindere (Reguli, Îndrumare tehnologice, Instrucţiuni art. 4, p. 4.4.2.1;
tehnologice, Norme în construcţii, procese tehnologice, ТУ, NRS 35-03-67:2004,
SF, ГОСТ, Îndrumare metodice etc.), aprobată de art. 10.1.1
conducătorul întreprinderii
12. Cărţile tehnice ale recipientelor. NRS 35-01-18:2005
În cazul în care recipientele au fost supuse diagnosticării art. 4, p. 4.4.2.1;
tehnice cu prelungirea termenului de exploatare – copiile NRS 35-01-18:2005
Avizelor securităţii industriale privind prelungirea termenului art. 4, p. 4.4.2.1
de exploatare inofensivă

13. Caracteristicile tehnice ale recipientelor, datele verificării NRS 35-01-18:2005


tehnice şi reparaţiei recipientelor art. 4, p. 4.4.2.1;

14. Proiectul de instalare a recipientelor. Avizul expertizei NRS 35-01-18:2005


proiectului pentru corespundere cerinţelor securităţii art. 4, p. 4.4.2.1;
industriale, date despre înregistrarea proiectului în
inspectoratul instalaţii sub presiune
15. Planul de lichidare a avariilor NRS 35-01-18:2005
art. 4, p. 4.4.2.1
16. Asigurarea de răspundere pentru posibilele pagube cauzate în Legea nr. 116 din
procesul desfăşurării activităţii la obiectul industrial periculos 18.05.2012 privind
securitatea industrială a
obiectelor industriale
periculoase
17. Informaţii privind îndeplinirea prescripţiilor Organului de -
securitate industrială

Tab. 9
Exploatarea fabricilor de extracţie a uleiurilor vegetale

Nr. Denumirea documentului referinţe


crt.
1. Cerere (pe o blanchetă de formă stabilită) cu nr. de ieşire, NRS 35-01-18:2005
data, funcţia, semnătura conducătorului şi ştampila art. 4, p. 4.1
întreprinderii
2. Copia certificatului înregistrării de stat a întreprinderii NRS 35-01-18:2005
art. 4, p. 4.1;
Confirmarea legalităţii
existenţei întreprinderii
solicitant
3. Rechizitele bancare ale întreprinderii, adresa juridică Referinţă pentru
introducerea în textul
contractului a datelor
despre solicitant
4. Copia Regulamentului privind controlul în producţie referitor RG 35-01-33:2001;
la respectarea cerinţelor securităţii industriale la obiectul NRS 35-01-18:2005
industrial periculos, aprobat de conducătorul întreprinderii şi art. 4, p. 4.4.2.1
coordonat cu Direcţia Supraveghere a pieţei, supraveghere
tehnică şi securitate industrială
5. Copiile ordinelor (ordinului) la întreprindere: NRS 35-01-18:2005
- Cu privire la organizarea supravegherii tehnice şi a p. 4.4.2.1;

98
exploatării fără pericol a instalaţiei; NRS 35-03-43:2002 p.4.17
- Cu privire la instituirea comisiei pentru verificarea
cunoştinţelor personalului, admis la lucru la obiectele
industriale periculoase la întreprindere”.
6. Documentele, care confirmă atestarea conducerii întreprinderii NRS 35-05-43:2002,
şi persoanelor responsabile privind cunoaşterea cerinţelor şi p.1.12; p.1.13
normelor de securitate industrială (Copiile Permiselor de
exercitare sau Proceselor-verbale)
7. Dovada (datată şi autentificată prin semnătura conducătorului NRS 35-01-18:2005
întreprinderii) privind existenţa la întreprindere a personalului art. 4, p. 4.4.2.1
instruit şi atestat (numele, prenumele, profesia, denumirea
Combinatului de instruire prin cursuri, anul absolvirii,
nr. legitimaţiei)
8. Data şi numărul de înregistrare ale proceselor-verbale de NRS 35-01-18:2005
verificare a cunoştinţelor personalului în comisia întreprinderii p. 4.4.2.1;
pentru admiterea la lucru la obiectele industriale periculoase
(sau copiile acestor procese-verbale)
9. Lista fişelor de post pentru cadrele inginereşti-tehnice cu NRS 35-01-18:2005
funcţie de răspundere, aprobată de conducătorul întreprinderii art. 4, p. 4.4.2.1;

10. Lista (datată) instrucţiunilor de producere (privind efectuarea NRS 35-01-18:2005


inofensivă a lucrărilor) pentru personalul de deservire (de art. 4, p. 4.4.2.1;
producere), aprobată de conducătorul întreprinderii
11. Lista (datată) documentelor normative existente la NRS 35-01-18:2005
întreprindere (Reguli, Îndrumare tehnologice, Instrucţiuni art. 4, p. 4.4.2.1;
tehnologice, Norme în construcţii, procese tehnologice, TU,
SF, GOST, Îndrumare metodice etc.), aprobată de
conducătorul întreprinderii
12. Documentaţia de proiect şi documentaţia de execuţie pentru. NRS 35-05-90:2008 P.3.1
Avizul expertizei proiectului pentru corespundere cu cerinţele NRS 35-01-18:2005
securităţii industriale, date despre înregistrarea proiectului în art. 4, p. 4.4.2.1;
inspectoratul IPSSTOIP şi actul de recepţie finală .
13. Cărţile tehnice ale recipientelor, utilajului tehnologic,
conducte, armătură, dispozitive şi sisteme de dirijare a NRS 35-05-90:2008 p.3.1
procesului tehnologic şi de siguranţă .

14. Calculul potenţialului energetic al pericolului de deflagraţie al NRS 35-05-43:2002 anexa


blocului B
15. Fişele tehnice ale semnalizatoarelor de gaze NRS 35-05-90:2008 p.4.10
16. Caracteristicile tehnice ale recipientelor, datele verificării NRS 35-01-18:2005
tehnice şi a reparaţiei recipientelor. Rapoartele despre art. 4, p. 4.4.2.1;
încercările tehnice ale recipientelor, defectoscopia.
Graficul reparaţiilor planificate
17. Regulament tehnologic NRS 35-05-90:2008 p.3.6
18. Actele verificării parafulgerelor şi a prizei de pământ NRS 35-05-90:2008
instalaţiilor şi a depozitului pentru solvenţi organici p.5.1.13, p.5.2.12
19. Verificarea releelor de nivel, supapelor de respiraţie şi a NRS 35-05-90:2008
barajelor de foc a recipientelor pentru solvenţi organici p.5.1.17
20. Sistemul de semnalizare şi legătură le depozitul pentru solvenţi NRS 35-05-90:2008
organici p.5.1.19
21. Actele de verificare a sistemelor aspirare şi ventilare NRS 35-05-90:2008 p.4.16

99
p.9.10
22. Graficul de curăţare a prafului tehnologic NRS 35-05-90:2008 p.4.19
23. Graficul de verificare a concentraţiei de dioxid de carbon NRS 35-05-90:2008
p.5.1.4
24. Registrul şi graficul de verificare a temperaturii seminţelor şi NRS 35-05-90:2008
şrotului p.5.1.8, p.5.1.9
25. Acte de verificare a aparatelor de măsură şi control şi NRS 35-05-90:2008
aanalizatoarelor pentru gaze şi lichide p.7.6.1 p.7.6.2
26. Actele de verificare a supapelor de siguranţă NRS 35-05-90:2008
p.6.4.20
27. Lista sistemelor de control, înregistrare, semnalizare şi blocare NRS 35-05-90:2008
la instalaţia de extracţie p.7.3.12 p.7.3.13
28. Verificarea recipientelor sub presiune NRS 35-05-90:2008
Ordin de numire a responsabilului pentru exploatarea p.6.3.9
recipientelor sub presiune.
29. Calculul termenelor de exploatare a instalaţiilor tehnice NRS 35-05-90:2008
utilizate în secţia de extracţie p.6.1.2 p.6.1.10
30. Lista sistemelor de blocare şi documentaţia de însoţire NRS 35-05-90:2008
p.6.3.8
31. Sisteme automate de protecţie antiavarie NRS 35-05-90:2008
p.7.3.1
32. Calculul suprafeţelor uşor detaşabile NRS 35-05-90:2008 p.11.2
33. Planul de localizare şi lichidare a avariilor NRS 35-05-43:2002 p.4.11
34. Asigurarea de răspundere pentru posibilele pagube cauzate în Legea nr.116 din
procesul desfăşurării activităţii la obiectul industrial periculos 11.02.2000 privind
securitatea industrială a
obiectelor industriale
periculoase
35. Informaţii privind îndeplinirea prescripţiilor Organului de
securitate industrială
36. Aviz pompieri RT DSE 1.01-2005

Tab. 10
Exploatarea secţiilor de producere, uscare şi depozitare a zahărului

Nr. Denumirea documentului referinţe


crt.
1. Cerere (pe o blanchetă de formă stabilită) cu nr. de ieşire, NRS 35-01-18:2005
data, funcţia, semnătura conducătorului şi ştampila art. 4, p. 4.1
întreprinderii
2. Copia certificatului înregistrării de stat a întreprinderii NRS 35-01-18:2005
art. 4, p. 4.1;
Confirmarea legalităţii
existenţei întreprinderii
solicitant
3. Rechizitele bancare ale întreprinderii, adresa juridică Referinţă pentru
introducerea în textul
contractului a datelor
despre solicitant

100
4. Copia Regulamentului privind controlul în producţie referitor RG 35-01-33:2001;
la respectarea cerinţelor securităţii industriale la obiectul NRS 35-01-18:2005
industrial periculos, aprobat de conducătorul întreprinderii şi art. 4, p. 4.4.2.1
coordonat cu Direcţia Supraveghere a pieţii, supraveghere
tehnică şi securitate industrială
5. Copiile ordinelor (ordinului) la întreprindere: NRS 35-01-18:2005
- Cu privire la organizarea supravegherii tehnice şi a p. 4.4.2.1;
exploatării fără pericol a obiectelor periculoase; NRS 35-03-43:2002 p.4.17
- Cu privire la instituirea comisiei pentru verificarea
cunoştinţelor personalului, admis la lucru la obiectele
industriale periculoase la întreprindere”.
6. Documentele, care confirmă atestarea conducerii întreprinderii NRS 35-05-43:2002,
şi persoanelor responsabile privind cunoaşterea cerinţelor şi p.1.12; p.1.13
normelor de securitate industrială (Copiile Permiselor de
exercitare sau Proceselor-verbale)
7. Dovada (datată şi autentificată prin semnătura conducătorului NRS 35-01-18:2005
întreprinderii) privind existenţa la întreprindere a personalului art. 4, p. 4.4.2.1
instruit şi atestat (numele, prenumele, profesia, denumirea
Combinatului de instruire prin cursuri, anul absolvirii,
nr. legitimaţiei)
8. Data şi numărul de înregistrare ale proceselor-verbale de NRS 35-05-43:2002
verificare a cunoştinţelor personalului în comisia întreprinderii p.4.16;
pentru admiterea la lucru la obiectele industriale periculoase
(sau copiile acestor procese-verbale)
9. Lista fişelor de post pentru cadrele inginereşti-tehnice cu NRS 35-01-18:2005
funcţie de răspundere, aprobată de conducătorul întreprinderii art. 4, p. 4.4.2.1;
şi 1ista (datată) instrucţiunilor de producere (privind efectuarea
inofensivă a lucrărilor) pentru personalul de deservire (de
producere), aprobată de conducătorul întreprinderii
10. Lista (datată) documentelor normative existente la NRS 35-01-18:2005
întreprindere (Reguli, Îndrumare tehnologice, Instrucţiuni art. 4, p. 4.4.2.1;
tehnologice, Norme în construcţii, procese tehnologice, TU,
SF, GOST, Îndrumare metodice etc.), aprobată de
conducătorul întreprinderii
11. Documentaţia de proiect şi documentaţia de execuţie Avizul NRS 35-01-18:2005 art. 4,
expertizei proiectului pentru corespundere cu cerinţele p. 4.4.2.1;
securităţii industriale, date despre înregistrarea proiectului în
inspectoratul IPSSTOIP şi actul de recepţie finală .
12. Lista lucrărilor periculoase cu substanţe chimice NRS 35-01-18:2005
art. 4, p. 4.4.2.1;

13. Lista lucrărilor periculoase cu gaze, Instrucţia de executare a „NRS 35-01-18:2005


lucrărilor. acte de permisie pentru executarea lor art. 4, p. 4.4.2.1;

14. Lista lucrărilor periculoase cu foc. Instrucţia de executare a NRS 35-01-18:2005


lucrărilor, acte de permisie pentru executare lor art. 4, p. 4.4.2.1;

15. Actele verificării parafulgerelor şi a prizei de pământ a „NRS 35-05-43 p..9.1


aparatelor şi motoarelor electrice.
16. Actele de verificare a sistemelor de ventilare, aspirare şi NRS 35-05-43 p.10.9
filtrare a aerului în încăperile cu categoria de deflagraţie Б.

101
Graficul de curăţare a prafului-zahăr în secţia de uscare a
zahărului.
17. Ordinul de numire a responsabilului pentru funcţionarea „NRS 35-05-43 p.10.11
sistemelor de aspirare şi ventilare. Graficul de curăţare a
cicloanelor şi ţevilor de ventilare de praf-zahăr.
18. Paşapoartele aparatelor de control, dirijare şi protecţie instalate „NRS 35-01-18:2005
la sobele de producere a dioxidului de carbon. art. 4, p. 4.4.2.1;

19. Planul de localizare şi lichidare a avariilor NRS 35-01-18:2005


art. 4, p. 4.4.2.1

20. Asigurarea de răspundere pentru prejudiciile cauzate în Legea nr. 116 din
procesul desfăşurării activităţii la obiectul industrial periculos 18.05.2012 privind
securitatea industrială a
obiectelor industriale
periculoase
21. Informaţii privind îndeplinirea prescripţiilor Organului de
securitate industrială
22. Aviz pompieri RT DSE 1.01.-2005

Tab.11
Exploatarea elevatoarelor, morilor, secţiilor pentru producerea crupelor, fabricilor pentru nutreţuri
combinate, depozitelor pentru păstrarea făinii fără ambalaj.

Nr. Denumirea documentului referinţe


crt.
1. Cerere (pe o blanchetă de formă stabilită) cu nr. de ieşire, NRS 35-01-18:2005
data, funcţia, semnătura conducătorului şi ştampila art. 4, p. 4.1
întreprinderii
2. Copia certificatului înregistrării de stat a întreprinderii NRS 35-01-18:2005
art. 4, p. 4.1;
Confirmarea legalităţii
existenţei întreprinderii
solicitant
3. Rechizitele bancare ale întreprinderii, adresa juridică Referinţă pentru
introducerea în textul
contractului a datelor
despre solicitant
4. Copia Regulamentului privind controlul în producţie referitor RG 35-01-33:2001;
la respectarea cerinţelor securităţii industriale la obiectul NRS 35-01-18:2005
industrial periculos, aprobat de conducătorul întreprinderii şi art. 4, p. 4.4.2.1
coordonat cu Direcţia Supraveghere a pieţii, supraveghere
tehnică şi securitate industrială
5. Copiile ordinelor (ordinului) la întreprindere: NRS 35-01-18:2005
- Cu privire la organizarea supravegherii tehnice şi a p. 4.4.2.1;
exploatării fără pericol a obiectelor periculoase; NRS 35-03-43:2002 p.4.17
- Cu privire la instituirea comisiei pentru verificarea
cunoştinţelor personalului, admis la lucru la obiectele
industriale periculoase la întreprindere”.
6. Documentele, care confirmă atestarea conducerii întreprinderii NRS 35-05-43:2002,
şi persoanelor responsabile privind cunoaşterea cerinţelor şi p.1.12; p.1.13

102
normelor de securitate industrială (Copiile Permiselor de RG 35-05-44:2005 p.4.1.2
exercitare sau Proceselor-verbale)
7. Dovada (datată şi autentificată prin semnătura conducătorului NRS 35-01-18:2005
întreprinderii) privind existenţa la întreprindere a personalului art. 4, p. 4.4.2.1
instruit şi atestat (numele, prenumele, profesia, denumirea
Combinatului de instruire prin cursuri, anul absolvirii,
nr. legitimaţiei)
8. Copiile proceselor-verbale de verificare a cunoştinţelor NRS 35-05-43:2002 p.4.16;
personalului în comisia întreprinderii pentru admiterea la lucru RG 35-05-44:2005 p.4.2
la obiectele industriale periculoase
9. Lista fişelor de post pentru cadrele inginereşti-tehnice cu NRS 35-01-18:2005
funcţie de răspundere, aprobată de conducătorul întreprinderii art. 4, p. 4.4.2.1;
şi 1ista (datată) instrucţiunilor de producere (privind efectuarea
inofensivă a lucrărilor) pentru personalul de deservire (de
producere), aprobată de conducătorul întreprinderii
10. Lista (datată) documentelor normative existente la NRS 35-01-18:2005
întreprindere (Reguli, Îndrumare tehnologice, Instrucţiuni art. 4, p. 4.4.2.1;
tehnologice, Norme în construcţii, procese tehnologice, TU,
SF, GOST, Îndrumare metodice etc.), aprobată de
conducătorul întreprinderii
11. Documentaţia de proiect şi documentaţia de execuţie .Avizul NRS 35-01-18:2005 art. 4,
expertizei proiectului pentru corespundere cu cerinţele p. 4.4.2.1;
securităţii industriale, date despre înregistrarea proiectului în RG 35-05-44:2005 p.3.14
inspectoratul IPSSTOIP şi actul de recepţie finală .
12. Fişa tehnică de securitate antideflagrantă a obiectului RG 35-05-44:2005 p.3.10

13. Calculul construcţiilor uşor detaşabile RG 35-05-44:2005 p.5.4

14. Fişe tehnice ale descărcătorilor de explozii, ale RG 35-05-44:2005 p.6.2


mecanismelor de frânare a noriilor, a releelor de verificare a p.6.6; p.6.19; p.1.2.1
vitezei noriilor , transportoarelor, a barierelor magnetice,
sistemelor de dirijare automată de la distanţă a proceselor de
producere
15. Planul de localizare şi lichidare a avariilor RG 35-05-44:2005 p.3.11

16. Lista lucrărilor periculoase cu foc şi gaze în încăperi şi silozuri RG 35-05-44:2005 p.1.2.1

17. Graficul de colectare a prafului RG 35-05-44:2005 p.1.2.1

18. Registru pentru verificarea temperaturii în silozuri RG 35-05-44:2005 p.7.6

19. Graficul reparaţiilor planificate. RG 35-05-44:2005 p.6.16

20. Actele verificării parafulgerelor şi a prizei de pământ a RG 35-05-44:2005


aparatelor şi motoarelor electrice. p.10.1.2;
p.10.1.4.

21. Actele de verificare a sistemelor de ventilare şi aspirare NRS 35-05-43 p.10.9


RG 35-05-44:2005 p.9.7

103
22. Asigurarea de răspundere pentru prejudiciile cauzate în Legea nr. 116 din
procesul desfăşurării activităţii la obiectul industrial periculos 18.05.2012 privind
securitatea industrială a
obiectelor industriale
periculoase
23. Informaţii privind îndeplinirea prescripţiilor Organului de
securitate industrială
24. Aviz pompieri RT DSE 1.01-2005

Tab.12
Efectuarea de lucrări la obiectele miniere (la suprafaţă, în subteran, lucrări de forare, lucrări de
dinamitare)

Nr. Denumirea documentului Documentul normativ


crt.
1. Cerere (pe o blanchetă de formă stabilită) cu nr. de ieşire, data, NRS 35-01-18:2005
funcţia, semnătura conducătorului şi ştampila întreprinderii art. 4, p. 4.1
solicitant – (obiectul minier)
2. Copia certificatului înregistrării de stat a întreprinderii NRS 35-01-18:2005
art. 4, p. 4.1;
Confirmarea legalităţii
existenţei întreprinderii
solicitant
3. Rechizitele întreprinderii, adresa juridică, telefoane de contact Serveşte drept bază
pentru introducerea în
textul contractului a
datelor despre solicitant
4. Contractul pentru atribuirea în folosinţă a sectoarelor de subsol Codul subsolului
pentru extragerea substanţelor minerale utile nr.3-XVI din 02.02.2009
Actul, care confirmă transmiterea zăcământului de substanţe art.18, 2)
minerale utile la balanţa întreprinderii
5. Actul de confirmare a perimetrului minier Codul subsolului
nr.3-XVI din 02.02.2009
art.22
6. Documentul de autentificare a deţinătorului de teren Codul subsolului
nr.3-XVI din 02.02.2009
art.29
7. Proiectul de exploatare a zăcământului de substanţe minerale NRS 35-01-18:2005
utile art. 4.4.2 p. 4.4.2.1 a)
8. Avizul expertizei tehnice a proiectului Legea nr. 116 din
18.05.2012 art. 9 (3) a)
9. Avizul expertizei ecologice a proiectului Codul subsolului nr.3-
XVI din 02.02.2009,
art.56 (3)
10. Avizul controlului geologic de stat şi supravegherii miniere de Codul subsolului nr.3-
stat asupra proiectului XVI din 02.02.2009,
art.52 (4)
11. Actele de recepţie în exploatare a sistemelor tehnologice şi Legea nr. 116 din
instalaţiilor tehnice utilizate în domeniul minier 18.05.2012 art. 10 (2)
NRS PB 06-111-2003 p.3

104
NRS 35-02-91:2008
p.4.11
12. Copia Regulamentului privind controlul în producţie referitor la RG 35-01-33:2001
respectarea cerinţelor securităţii industriale la obiectul industrial art.3, p.3.2
periculos, aprobat de conducătorul întreprinderii

13. Cartea tehnică a depozitului de substanţe explozibile PB 13-01-92


Proiectul tip pentru efectuarea exploziilor masive p. 3; 28; 128.1
Carnetul unic al artificierului

14. Actele de recepţie în exploatare a instalaţiilor de forare Legea nr. 116 din
Copiile documentelor privind profesia maistrului, maşiniştilor 18.05.2012 art. 10 (2)
instalaţiilor de forare şi a ajutorilor acestora PB 08-37-93 p.1.5.2;
Cărţile tehnice ale instalaţiilor de forare 1.3.3; NRS 35-01-
18:2005 art.4.4.2
p.4.4.2.1 a)
1. Copiile ordinelor (ordinului) pe întreprindere: „Cu privire la NRS 35-01-18:2005
organizarea supravegherii”; art. 4.4.2 p.4.4.2.1 b)

16. Lista personalului ingineresc-tehnic atestat, cu drept de


conducere a lucrărilor miniere (în mină, carieră, la instalaţiile de
concasare-sortare, instalaţii de forare, lucrări de dinamitare etc.),
autentificată prin semnătura conducătorului întreprinderii. Legea nr. 116 din
Copiile documentelor de atestare 18.05.2012 art. 11 (1)
NRS 35-01-18:2005
17. Lista personalului muncitoresc atestat, admis la lucru. Procesele- art. 4.4.2 p.4.4.2.1 b)
verbale de verificare a cunoştinţelor în comisia întreprinderii

18. Lista aprobată a instrucţiunilor privind metodele inofensive de


desfăşurare a lucrărilor

19. Lista fişelor personale ale muncitorilor cu menţiunea înmânării NRS 35-01-18:2005
instrucţiunii privind metodele inofensive de executare a art. 4.4.2 p.4.4.2.1
lucrărilor pe profesii şi audierea instructajului de tehnica Se verifică prezenţa lor la
securităţii, autentificată prin semnătura conducătorului obiect
întreprinderii

20. Lista utilajului tehnologic


Registre în domeniul securităţii industriale

21. Planul de lichidare a avariilor (pentru mine) Legea nr. 116 din
Planul de ventilare (pentru mine) 18.05.2012 art. 12
Planul de alimentare cu energie electrică (pentru mine) NRS PB 06-111-2003
Registrul de iniţiere cu ieşirile de rezervă (pentru mine) p.14

22. Cărţile tehnice de consolidare a tavanului excavaţiilor miniere NRS PB 06-111-2003


(pentru mine) p.38; 241; 250
Cărţile tehnice ale abatajelor
23. Planul de dezvoltare a lucrărilor miniere pentru perioada NRS PB 06-111-2003 p.2

105
curentă, coordonat şi aprobat în modul stabilit. NRS PB 06-07:2003 p.1
24. Actele de încercări ale instalaţiilor de legare la pământ ale NRS PB 06-111-2003
echipamentelor electrice. cap. IX p.9; 10;
NRS PB 06-07:2003
p.411
25. Informaţia cu privire la asigurarea cu îmbrăcăminte şi NRS 35-02-91:2008
încălţăminte de protecţie, mijloace individuale de protecţie. p.4.21
Existenţa încăperilor de uz social şi igienic în atelierele NRS PB 06-111-2003 p.9
mecanice NRS PB 06-07-2003 p.14
PB 13-01-92 p.23
PB 08-37-93 p.1.2.8

26. Asigurarea de răspundere pentru posibilele pagube cauzate în Legea nr. 116 din
procesul exploatării zăcământului de substanţe minerale utile 18.05.2012
Art.16
27. Informaţii privind îndeplinirea prescripţiilor Inspectoratului _
Principal de Stat pentru Supraveghere Tehnică a Obiectelor
Industriale Periculoase

106
ANEXA 4

FORMA DE PREZENTARE A CERERII

Solicit (de ales punctul necesar)


1) să înregistraţi în Registrul de Stat al obiectelor industriale periculoase următoarele
obiecte, exploatate de întreprindere:
2) să reînregistraţi în registrul de Stat al obiectelor industriale periculoase următoarele
obiecte, exploatate de întreprindere:
3) să introduceţi în Registrul de Stat al obiectelor industriale periculoase modificări ale
informaţiilor cu privire la următoarele obiecte, exploatate de întreprindere:
4) să introduceţi în Registrul de Stat al obiectelor industriale periculoase modificări ale
informaţiilor cu privire la întreprinderea care exploatează obiecte industriale periculoase:
5) să excludeţi din Registrul de Stat al obiectelor industriale periculoase următoarele obiecte,
exploatate de întreprindere:
6) să excludeţi din Registrul de Stat al obiectelor industriale periculoase următoarele obiecte,
exploatate de întreprindere, care în urma modificărilor intervenite şi-au pierdut caracteristicile de
pericol:
Nr. Denumirea obiectului Date privind modificarea Nr. de înregistrare (pentru
crt. obiectului obiectele înregistrate
anterior)

Anexe: 1. Fişele de evidenţă a obiectelor ____foi, 2ex..


2. Fişele de evidenţă a obiectelor pînă la modificare ___foi, 1ex.

3. Fişele de evidenţă modificate ale obiectelor ____foi, 2ex.

4. Avizul expertizei securită ţii industriale____foi, 1ex.

5. Certificatul de înregistrare____foi, 1ex.

6. Copia certificatului de înregistrare____foi, 1ex.

107
ANEXA. 5

CANTITATEA LIMITĂ DE SUBSTANŢE PERIFCULOASE LA OBIECTIVUL INDUSTRIAL


PENTRU CARE SE ELABOREAZĂ PROGRAM DE PREVENIRE A ACIDENTELOR

 Tabelul 1  
Substanţe periculoase Cantitatea-limită, t
Grupa A Grupa B
Amoniac 200 500
Nitrat de amoniu (nitrat de amoniu şi amestecuri de amoniu, în care conţinutul – 2500
de azot din nitratul de amoniu constituie mai mult de 28% din masă, precum şi
soluţiile apoase ale nitratului de amoniu, în care concentraţia nitratului de
amoniu depăşeşte 90% din masă)
Nitrat de amoniu în formă de îngrăşăminte (îngrăşăminte simple pe bază de – 10000
nitrat de amoniu, precum şi îngrăşăminte compuse, în care conţinutul de azot din
nitratul de amoniu depăşeşte 28% din masă. Pe lîngă nitratul de amoniu,
îngrăşămintele compuse mai conţin fosfat şi/sau caliu)
Acrilonitril – 200
Clor 10 25
Oxid de etilenă 5 50
Cianură de hidrogen – 20
Fluorură de hidrogen – 50
Sulfură de hidrogen – 50
Dioxid de sulf 50 250
Trioxid de sulf – 75
Alchili de plumb 5 50
Fosgen – 0,75
Izocianat de metil – 0,15
Hidrogen 5 50

 Tabelul 2 
Substanţe periculoase Cantitatea maximă, t
Grupa A Grupa B
Gaze inflamabile 50 200
Lichide combustibile aflate la depozitele şi bazele de marfă şi de materie primă 5000 50000
Lichide combustibile utilizate în procesele tehnologice sau transportate prin 50 200
conducte magistrale
Substanţe toxice 50 200
Substanţe de înaltă toxicitate 5 20
Substanţe oxidante 50 200
Substanţe explozive 10 50
Substanţe care reprezintă pericol pentru mediul înconjurător 50 200

108
 Note:

1. Pentru substanţele periculoase neindicate în tabelul 1 se aplică datele din tabelul 2.

2. În cazul în care distanţa dintre obiectele industriale periculoase este mai mică de 500 de metri, se ia în
considerare cantitatea totală de substanţe periculoase.

3. Dacă se utilizează cîteva tipuri de substanţe periculoase din una şi aceeaşi categorie, cantitatea maximă
totală se calculează conform formulei:

 n  
∑ (m(i)) / (М(i)) > 1,
i=1,  

 în care:

m(i) – cantitatea substanţei utilizate;

M(i) – cantitatea maximă a substanţei utilizate în conformitate cu această listă pentru toate valorile lui i de
la 1 pînă la n.

109
ANEXA 6

OBIECTIVE INDUSTRIAL PERICULOASE

La categoria obiectelor industriale periculoase sînt raportate întreprinderile sau secţiile


acestora, sectoarele, terenurile ori alte obiecte care conţin instalaţii tehnice sau tehnologice a căror
ieşire din funcţiune poate provoca avarii şi la care:
1) cu excepţia substanţelor chimice toxice de menaj, se produc, se utilizează, se prelucrează,
se depozitează, se transportă, se nimicesc următoarele substanţe periculoase:
a) substanţe inflamabile – gaze care, în amestec cu aerul, la presiune normală, devin inflamabile şi a
căror temperatură de fierbere, la presiune normală, este mai mică sau este egală cu 20 de grade
Celsius;
b) substanţe oxidante – substanţe ce menţin arderea, provoacă inflamabilitatea şi/sau favorizează
inflamabilitatea altor substanţe ca rezultat al reacţiei exotermice de oxidare-reducere;
c) substanţe combustibile – lichide, gaze, prafuri, fibre cu proprietatea de a se autoaprinde sau de a
forma, în contact cu aerul, amestecuri explozive, precum şi de a lua foc de la o sursă de aprindere,
care continuă să ardă şi după îndepărtarea sursei;
d) substanţe explozive – substanţe care, sub acţiunea anumitor factori externi, suportă transformări
chimice cu autoextindere extrem de rapidă, degajînd căldură şi formînd gaze;
e) substanţe toxice – substanţe care, acţionînd asupra organismelor vii, pot provoca moartea
acestora şi au următoarele caracteristici:
- doza medie letală la introducerea în stomac – de la 15 pînă la 200 miligrame la un kilogram;
- doza medie letală la contactul cu pielea – de la 50 pînă la 400 miligrame la un kilogram;
- concentraţia medie letală în aer – de la 0,5 pînă la 2 miligrame la un litru;
f) substanţe de înaltă toxicitate – substanţe care, acţionînd asupra organismelor vii, pot provoca
moartea acestora şi au următoarele caracteristici:
- doza medie letală la introducerea în stomac – cel mult 15 miligrame la un kilogram;
- doza medie letală la contactul cu pielea – cel mult 50 miligrame la un kilogram;
- concentraţia medie letală în aer – cel mult 0,5 miligrame la un litru;
g) substanţe ce prezintă pericol pentru mediul înconjurător – substanţe care, în mediul acvatic, sînt
caracterizate de următorii indici de toxicitate acută:
- doza medie letală la acţiunea prin inhalare asupra unui peşte în decurs de 96 de ore – cel mult 10
miligrame la un litru;
- concentraţia medie de toxine ce provoacă un anumit efect la acţiunea asupra dafniilor în decurs de
48 de ore – cel mult 10 miligrame la un litru;
- concentraţia medie de inhibare la acţiunea asupra algelor în decurs de 72 de ore – cel mult 10
miligrame la un litru;
2) se utilizează instalaţii ce funcţionează sub o presiune de peste 0,07 megapascali sau la o
temperatură de încălzire a apei ce depăşeşte 115 grade Celsius, precum şi conducte de aburi şi de
apă fierbinte;
3) se utilizează instalaţii şi mecanisme de ridicat;
4) se utilizează instalaţii tehnice şi tehnologice la efectuarea lucrărilor miniere şi de forare.

110
ANEXA 7

FIŞA DE EVIDENŢĂ A OBIECTELOR ÎN REGISTRUL DE STAT AL OBIECTELOR


INDUSTRIALE PERICULOASE

Nr. Adresa Denumirea Sediul Denumirea Numărul şi data Denumirea


d/o Denumirea juridică, obiectului obiectul organismulu certificatului de întreprinderii
întreprinde telefon de industrial ui i de înregistrare emitente,
rii contact periculos/activităti industri expertiză/ numărul şi
i desfasurate la al Numărul şi data asigurării
obiectul industrial periculo data de răspundere
periculos s eliberărării obligatorie
avizului de
expertiză

111
ANEXA 8

FORMA TIP DE PREZENTARE A COMUNICATULUI OPERATIV PRIVIND


PRODUCEREA AVARIEI LA OBIECTIVUL INDUSTRIAL PERICULOS

1. Tipul avariei (informaţia necesară de indicat prin semnul „X” )


- distrugerea construcţiilor la obiectul industrial periculos
- distrugerea instalaţiilor tehnice la obiectul industrial periculos
- explozii spontane
- emanaţii de substanţe periculoase
- intoxicări şi contaminări cu substanţe periculoase
2. Legătura avariei cu accidentul de muncă _____________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(numărul persoanelor accidentate, inclusiv decedate)
3. Data şi ora producerii avariei _____________________________________________________
4. Întreprinderea __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5 Locul de amplasare a întreprinderii __________________________________________________
________________________________________________________________________________
6. Locul producerii avariei (atelierul, sectorul, secţia etc.) _________________________________
________________________________________________________________________________
7 Circumstanţele avariei şi efectele acestora (inclusiv accidentelor de muncă)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
8 Instituţiile participante la lichidarea situaţiei de avarie ___________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Transmis:
________________________________________________________________________
(Numele, Prenumele, Funcţia, Telefonul de contact, semnătura)

Primit: __________________________________________________________________________
(Numele, Prenumele, Funcţia, Telefonul de contact, semnătura)
Data şi ora primirii
_________________________________________________________________
Cauza reţinerii transmiterii informaţiei în termen (a indica în cazul reţinerii mai mult de 24 ore)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

112
ANEXA 9

INFORMAŢIA PRIVIND EXPLOZIILE SPONTANE ŞI/SAU EMANAŢIILE DE


SUBSTANŢE PERICULOASE

1 Denumirea proprietarului obiectului _________________________________________________


2 Denumirea obiectului, km pe traseu _________________________________________________
3 Informaţia despre conductă ________________________________________________________
3.1 Diametrul (mm) _______________________________________________________________
3.2 Grosimea peretelui (mm) ________________________________________________________
3.3 Marca oţelului _________________________________________________________________
3.4 Anul de recepţionare în exploatare ________________________________________________
3.5 Presiunea de funcţionare maxim admisibilă (MPa) ____________________________________
3.6 Presiunea la momentul producerii avariei (MPa)______________________________________
4 Caracterul avariei ________________________________________________________________
5 Întrerupere în muncă (data, ora) ____________________________________________________
6 Acţiunea asupra consumatorului ____________________________________________________
7 Descrierea efectelor, cauza posibilă _________________________________________________
8 Genul de reparaţie ____________ Începutul _________ Finisarea _________________________
9 Informaţia a fost transmisă de ______________________________________________________
(Numele, Prenumele, Funcţia, Telefonul de contact, semnătura)

113
ANEXA 10

INFORMAŢIA SUPLIMENTARĂ PRIVIND EXPLOZIILE SPONTANE CU SUBSTANŢE


PERICULOASE PRODUSE LA CONDUCTELE MAGISTRALE CARE TRANSPORTĂ
LICHIDE PERICULOASE

1 Denumirea obiectului şi locul de amplasare a acestuia ___________________________________


2 Tipul fluidului:
2.1 Denumirea ___________________________________________________________________
2.2 Formula chimică ______________________________________________________________
3 Volumul pierderilor (m3) __________________________________________________________
4 Durata scurgerilor pînă la lichidare (ore) _____________________________________________
5 În caz cînd nu s-a reuşit lichidarea completă a avariei, de indicat:
4.1 Volumul aşteptat de pierderi pînă la lichidarea avariei (m3) _____________________________
4.2 Durata de timp pînă la lichidarea avariei (ore) ________________________________________
5 Caracteristica locului de scurgere (de indicat tipul învelişului/ beton, prundiş nisip, păşune, etc.)
________________________________________________________________________________
6 Consecinţele pierderilor ___________________________________________________________
6.1 Pătrunderea în sursele de apă _____________________________________________________
6.2 Absorbţia în sol ________________________________________________________________
6.3 Pătrunderea în orizontul acvifer ___________________________________________________
7 S-a reuşit lichidarea totală a contaminării cauzată de scurgerea substanţei periculoase (Da/ Nu)
________________________________________________________________________________
8 Măsurile întreprinse pentru lichidarea consecinţelor avariei _______________________________
8.1 Metoda de curăţare _____________________________________________________________
8.2 Data finisării curăţării ___________________________________________________________
8.3 Metodele utilizate de depozitare a lichidului acumulat _________________________________
9 Condiţiile meteo ________________________________________________________________
10 Metoda şi circumstanţele de depistare a pierderilor ____________________________________
11 Distanţa pînă la cea mai apropiată sursă de apă (km) __________________________________

114
ANEXA 11

FORMA DE PREZENTARE A PROCESULUI VERBAL DE CERCETARE


TEHNICĂ A CAUZELOR AVARIEI DESFĂŞURATE LA “____”
________________20 ___
D.1 Denumirea întreprinderii, forma juridică de organizare, tipul de proprietate, adresa, numele,
prenumele, date de contact al administratorului întreprinderii,
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

D.2 Componenţa comisiei:


Preşedintele
____________________________________________________________________________
(Numele, Prenumele, Funcţia)
Membrii comisiei
____________________________________________________________________________
(Numele, Prenumele, Funcţia)
D.3 Caracteristica întreprinderii (obiectului, sectorului) şi locul unde s-a produs avaria.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
D.4 Calificarea personalului de deservire, specialiştilor, persoanelor responsabile de exploatarea
inofensivă a obiectului industrial periculos, persoanele implicate în avarie.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
D.5 Circumstanţele în care s-a produs avaria.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
D.6 Cauzele generalizate ale avariei (informaţia necesară de indicat cu semnul „X”)
a) tehnice:
- funcţionarea proastă a mijloacelor tehnice;
- imperfecţiunea mijloacelor tehnice;
- imperfecţiunea tehnologiilor de producere;
- imperfecţiunea sau erorile deciziilor de proiect;
- deteriorarea intenţionată sau ieşirea din funcţiune a mijloacelor tehnice;
- sistarea neplanificată de livrare a resurselor energetice;
b) organizatorice:
- nivelul insuficient de cunoştinţe, indisciplina executanţilor de lucrări;
- nivelul scăzut de dirijare a lucrărilor;
c) alte cauze
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
D.7 Măsuri de localizare şi lichidare a cauzelor
avariei.___________________________________

115
D.8 Avizul persoanelor responsabile de exploatarea inofensivă a obiectului industrial periculos
care au admis încălcarea cerinţelor securităţii şi a condus la producerea avariei
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
D.9 Consecinţele avariei.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

D.10 Cercetarea a fost efectuată:


____________________________________________________
(data, luna, anul)
D.11 Materialele de cercetare tehnică a cauzelor avariei
Anexe: Materialele cercetării tehnice a cauzelor avariei pe __________ file.
Semnăturile Preşedintele comisiei ________________________________________________
(Numele, Prenumele, Funcţia, Semnătura )
Membrii comisiei ___________________________________________________
(Numele, Prenumele, Funcţia, Semnătura )

116
ANEXA 12

MODUL DE ÎNTOCMIRE A PROCESULUI VERBAL DE CERCETARE TEHNICĂ A


CAUZELOR AVARIEI

E.1 În D.3, pe lîngă informaţia cu privire la perioada cînd a fost dat în exploatare obiectul
industrial periculos, amplasarea acestuia, este necesar de indicat datele de proiect şi executarea reală
a proiectului, de prezentat avizul privind starea obiectului industrial periculos pînă la avarie;
regimul de funcţionare al obiectului (utilajului) pînă la avarie (aprobat, real, de proiect); de indicat,
dacă s-au produs în sectorul (obiectului) dat avarii similare; de indicat informaţia referitor la
respectarea condiţiilor de licenţiere şi cerinţelor regulamentului declaraţiei securităţii.
E.2 În D.4 de indicat unde şi cînd persoanele responsabile implicate în avarie au fost supuse
instruirii şi instructajului tehnicii securităţii, au fost supuşi atestării în cadrul centrelor de instruire.
E.3 În D.5 de descris circumstanţele avariei şi scenariul de extindere a acesteia, informaţia
referitor la victime, de indicat factorii care au adus la situaţia de avarie şi efectelor acesteia,
decurgerea procesului tehnologic şi procesului de muncă, de descris acţiunile personalului de
deservire şi ale persoanelor din cadrul întreprinderii la care a avut loc avaria, de expus succesiunea
evenimentelor.
E.4 În D.6 de indicat deciziile comisiei privind cauzele avariei, făcute în baza studierii
documentaţiei normative, examinării (analizei) locului avariei, declaraţiilor martorilor oculari şi
persoanelor oficiale, raportului de expertiză.
E.5 În D.7 de expus măsurile de lichidare a efectelor avariei şi de preîntîmpinare a avariilor
similare, termenele de efectuare a măsurilor privind lichidarea cauzelor avariilor.
E.6 În D.8 de indicat persoanele responsabile pentru acţiunile sau inacţiunile sale, care au
cauzat avaria.
De indicat care din cerinţele documentelor normativ-tehnice nu au fost executate sau au
fost încălcate de persoana în cauză, executor al lucrărilor.

117
Denumirea întreprinderii

Locul avariei, denumirea obiectului industrial


periculos
Data şi ora avariei

________ anul 20___ )


Caracterul avariei

Descrierea succintă a circumstanţelor avariei,


cauzele
Prevederile documentelor normativ-tehnice în
domeniul securităţii industriale care au fost
încălcate

Prejudiciul economic în urma producerii avariei

118
Durata întreruperii funcţionării pînă la punerea în
exploatare din nou a obiectului, ore (ture)

Persoanele responsabile pentru avaria admisă şi


măsurile de sancţionare întreorinse
Măsurile, propuse de comisia de cercetare tehnică a
LA OBIECTIVELE INDUSTRIAL PERICULOASE

cauzelor avariei

Nota privind executarea măsurilor


(informaţii despre avariile produse la obiectele industriale periculoase pe parcursul semestrului
FORMA DE PREZENTARE A REGISTRULUI DE EVIDENŢĂ A AVARIILOR PRODUSE
ANEXA 13

Tabelul 1
BIBLIOGRAFIE
1. Legea nr.267 - XIII din 09.11.1994 privind apărarea împotriva incendiilor.
2. Legea Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale nr. 93-XVI din 05.07.2007.
3. Legea cu privire la gazele naturale nr. 123 din 23.12.2009.
4. Legea privind securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase nr. 116 din
18.05.2012
5. Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în domeniul industrial, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr.1511 din 31.01. 2008.
6. Reglementarea tehnică „Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica
Moldova” RT DSE 1.01-2005, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1159 din 24.10.2007.
7. Hotărârea Guvernului nr. 1058 din 09.08.2006 privind cerinţele minime pentru
îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial
risc datorat atmosferelor explozive.
8. NRS 35-05-43: 2002 Reguli de securitate antideflagrantă pentru producţiile chimice,
petrochimice şi de prelucrare a petrolului cu pericol de deflagraţie şi inflamabilitate,
Chişinău, Moldova Standard, 2002
9. NRS 35-03-96: 2008 Reguli de securitate industrială la construcţia, montarea, punerea în
funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a macaralelor Chişinău, Moldova
Standard, 2008
10. NRS 35-04-09: 2002 Reguli de securitate industrială la construirea şi exploatarea inofensivă
a escalatoarelor, Chişinău, Moldova Standard, 2002.
11. NRS 35-04-69: 2005 Reguli de securitate în ramura gazificării, Chişinău, Moldova
Standard, 2005.
12. NRS 35-04-41: 2005 Reguli prvind securitatea industrială la exploatarea staţiilor de
alimentare a automobilelor cu gaze lichefiate, Chişinău, Moldova Standard, 2005.
13. NRS 35-04-74: 2006 Reguli de explotare tehnică a sdistemelor de alimentări cu gaze,
Chişinău, Moldova Standard, 2006.
14. NRS 35-04-77: 2006 Reguli de securitate la exploatarea conductelor magistrale, Chişinău,
Moldova Standard, 2006.

119
15. NRS 35-05-57:2003 Rguli privind organizarea efectuării inofensivă a lucrărilor cu foc la
obiectivele cu pericol de deflagraţie şi inflamabilitate, Chişinău, Moldova Standard, 2003.
16. NRS 35-05-84:2008. Reguli de securitate la depozitarea, transportarea şi utilzarea clorului,
Chişinău, Moldova Standard, 2008.
17. NRS 35-01-36:2012 Modul de cercetare tehnicî a cauzelor avariei şi de întocmire a
procesului verbal de cercetare tehnică a cauzelor avariei, Chişinău, Moldova Standard, 2012.
18. NRS 35-01-26: 2012 Modul de înregistrare a obiectivelor în registrul de stat al obiectivelor
industrial periculoase, Chişinău, Moldova Standard, 2012.
19. RG 35-01-33:2005 Reguli privind organizarea şi exercitarea controlului în producţie
referitor la respectarea cerinţelor securităţii industriale la obiectivele industrial
periculoaseRegulament, Chişinău, Moldova Standard, 2005.
20. Codul subsolului nr.3 – XVI din 02.02.2009.
21. Recomandări metodice privind identificarea obiectivelor industrial periculoase, Centrul
Tehnic de Supreveghere Tehnic, Chişinău, 2012.
22. Regulamentul privind ordinea de eliberare a permiselor privind utilizarea dispozitivelor
tehnice la obiectivele industrial periculoase, Centrul Tehnic de Supraveghere Tehnic,
Chişinău, 2013.
23. Hotărîrea Guvernului nr. 1076 din 16.11.2010 Cu privire la clasificarea situaţiilor
excepţionale şi modul de acumulare şi prezentare a informţiilor în domeniul protecţiei
populaţiei şi teritoriului în caz de situaţiie xcepţionale.
24. ГОСТ Р 51898-2002 «Аспекты безопасности. Правила включения в стандарты». —
М.: Изд во стандартов, 2002- 17 с.
25. ГОСТ Р 22.10.01-2001 «Оценка ущерба. Термины и определения». М.: Изд -во
стандартов, 2001 — 21 с.
26. РД 12-378-00 Методические рекомендации по классификации аварий и инцидентов на
опасных промышленных объектах, подконтрольных газовому надзору М.: ГУП «НТЦ
Промышленная безопасность», 2000 - 15 с.

24.Феоктистов A.A. /Состояние промышленной безопасности в газовом хозяйстве


Российской Федерации// Безопасность труда в промышленности. — № 12-2003.-с. 7-10.
- 2007 - с.25-30
25. Шухов В. Промышленная безопасность опасных производственных обьектов.
Издательство Наука, Белгород, 2007.

120
Mult stimaţi membri ai comisiei, onorată asistenţă buna iua. Mă numesc _____________şi
am o deosebită plăcere să vă prezint atenţiei d-stre rezultatele cerecetării/lucrării cu
tema____________________.
Actualitatea, scopul, obiectivele, ipotezele, metodologia etc. (din teză)
Teza este constituită din introducere, trei capitole structurate în alte subcapitole, concluzii şi
recomandări, bibliografie şi anexe.

În Capitolul I şi se face descrierea/abordarea (în linii generale)


În capitolul II

121
În capitolul III
La concluzii şi recomandări se menţionează -----
Vă mulţumesc pentru atenţie. (10-15 min).

122

S-ar putea să vă placă și