Sunteți pe pagina 1din 60

ISTORIE. SUPORT DE CURS PENTRU CLASA A XI-A/ A XII-A RP Prof.

Paruschi Alice-Georgiana (cabinet 16 etaj 1)

1. EUROPA I LUMEA N SECOLUL XX (1h) Domina ia Europei asupra lumii Europa la nceputul mileniului III
1. Domina ia Europei asupra lumii La nceputul sec. XX Europa era la apogeu- statele de ineau Imperii Coloniale. Marea Britanie avea cel mai ntins imperiu colonial; se mai adaug Fran a, Germania, Belgia, Olanda, Portugalia i Spania. Coloniile i resursele lor au devenit cu timpul motiv de confruntare ntre statele europene Domina ia Europei asupra lumii a nsemnat suprema ia omului alb asupra teritoriilor extraeuropene Colonie= teritoriu sau ar lipsit de independen caz, metropol politic i popula iilor

i economic , guvernat de o alta, numit , n acest

 Identifica i principalele puteri coloniale i coloniile de inute de acestea n Africa.

Politici coloniale ` ` Imperiul colonial francez- apare dup 1870 pentru a contracara Germania. De inea 10 mil km. Imp. Colonial britanic- ocupa din suprafa a Terrei i purta numele de Commonwealth. Anglia prefer s fac comer f r s domine atunci cnd e posibil, i accept s fac comer domine cnd este necesar is

Dorin a metropolelor era de a eficientiza exploatarea economic f r a crea institu ii i f r a ine cont de efectele dezastruoase asupra popula iilor indigene.

Hegemonia Europei ` ` Hegemonie= domina ie, hegemon= conduc tor, dominator Europa se baza pe: gradul ridicat de industrializare, re eaua de transporturi. Acestea erau sus inute de c rbune i petrol care veneau din colonii n mare m sur . Europenii erau tiutori de carte, n timp ce n colonii doar 10% erau alfabetiza i. Speran a de via n Europa era de dou ori mai mare ca n Africa sau Asia Hegemonia Europei s-a impus adeseori prin r zboaie coloniale. Dar st pnirea ei avea s se n ruiasc o dat cu R zboaiele Mondiale. 2. Erodarea domina iei Europei ` ` ` Primul R zboi Mondial a avut efecte grave asupra Europei. n schimb, cre te importan a Asiei, a SUA i a Rusiei. Consecin ele economice: refacerea economiei (abia n 1924/1925) Consecin ele sociale: pierderile omene ti aduc societatea european n criz , se amplific na ionalismul i tendin a egalit ii ntre sexe. Consecin ele financiare: devalorizarea monedelor. Acest lucru nu e valabil pentru SUA care a mprumutat pe timpul r zboiului majoritatea statelor europene. Consecin e politice: cre te rolul statului i se deregleaz mecanismele democratice. 2. Decolonizarea ` ` ` ` ` ` 2 A fost una din consecin ele DRM i a contribuit la schimbarea h r ii politice a lumii. Coloniile cer independen dup ce au ajutat cu trupe n DRM, marile puteri europene.

Intelectualii au sus inut mi c rile pentru independen . n condi iile R zboiului Rece SUA i URSS sus in decolonizarea pentru interese proprii( economice i politice) ci-au ob inut independen a: India, Birmania, Indonezia, Indochina, Algeria, Angola. Anul 1960= Anul Africii. Conferin a de la Bandung (1955) a decis dreptul coloniilor la independen i a realizat distinc ia dintre:

 Lumea nti= SUA + statele democratice Lumea a II-a= URSS +statele comuniste Lumea a III-a= fostele colonii, s race, subdezvoltate i suprapopulate 3. Europa nceputului de mileniu ` Dou fenomene domin Europa azi:

 Construirea i consolidarea identit ii europene Globalizarea ` Identitatea european = unificarea tuturor identit ilor na ionale a tradi iilor i culturii. Ea promoveaz valori universale precum libertatea, democra ia, respectarea drepturilor omului, calitatea vie ii.

Teme de lucru: 1) Citi i textele de mai jos i transcrie i 3 consecin e pozitive i 3 consecin e negative ale globaliz rii: A: Unii argumenteaz c amenin area de a tr i ntr-o societate unic integrat cu modele de comportament social i cultural standardizate ne-ar condi iona s mnc m aceea i mncare, s ascult m aceea i muzic sau s privim acelea i filme, indiferent unde tr im i care este na ionalitatea noastr . Aceast situa ie ar nega specificitatea fiec rei ri i ar viola dreptul nostru de a ne bucura de propriile noastre culturi. ( Rui Gomes, Repere. Manual de educa ie pentru drepturile omului) B : Cre terea mobilit ii i comunica ii mai rapide ne d ocazia s mp rt im i s nv alte culturi, nv nd s fim mai toleran i i s ne respect m mai mult. m unii de la al ii i de la

C: A devenit deja obi nuit s vorbim despre lume ca despre un sat mondial. Globalizarea este asociat n general cu posibilit i i riscuri sporite pentru comer , cooperare i comunicare. Dar adev rata provocare a globaliz rii r mne dezvoltarea unei con tiin e universale a c rei principal valoare sunt drepturile omului, democra ia pluralist i egalitatea tuturor oamenilor. ( Walter Schwimmer ) D Globalizarea reprezint trimful economic al occidentului. Liberalizarea pie elor, inclusiv circula ia nengr dit a fluxurilor de capital, a nlesnit p trunderea firmelor occidentale pe pie e pn de curnd inaccesibile. ( Christian Mititelu, Globalizarea i patriotismul economic , articol din Evenimentul zilei ) 2) Citi i cu aten ie urm toarea list ; ea cuprinde cauze ale migra iilor contemporane ` omaj crescut; r zboi civil; cerere de mn de lucru; educa ie mai bun ; libertatea de exprimare; teama de persecu ii din motive religioase, politice sau etnice; slujbe mai bine pl tite; siguran a dat de sistemul legislativ; hran suficient pentru toat lumea; s r cie; pu ine anse pentru o via decent ; suprapopulare; r zboi cu un stat vecin;

1. Selecta i din list dou cauze cu caracter economic i dou cauze cu caracter politic. 2. Selecta i din list dou cauze care determin migra ia for at . 3

3) Prezenta i situa ia politic de pe internet!

i economic actual a unei foste colonii din Africa folosind informa ii din pres sau

2.UNIUNEA EUROPEAN DE LA UTOPIE LA NECESITATE (3h) Geneza Uniunii Europene-de la idee la realitate Extinderea Uniunii Europene dup pr bu irea comunismului Europa contemporan : unitate, diversitate, integrare
Uniunea Europeana este un grup de 27 de tari membre,care au decis sa guverneze in comun pentru ca natiunile lor sa aiba o viata mai sigura si mai prospera. CRONOLOGIE: 1946-Mentinerea pacii intre invingatori si invinsi. 1950-Declaratia Schumann.Infiintarea UE. 1957-Belgia, Franta, Olanda si RF. Germana au semnat Tratatele de la Roma. 1960-A luat fiinta Asociatia Europeana a Liberului Schimb(EFTA). 1968-Se pun bazele Uniunii vamale. 1979-Primele alegeri directe pentru Parlamentul European.Este creat sistemul monetar. 1986-Membrii CEE semneaza Actul Unic European. 1989-Caderea Cortinei de Fier.Reunificarea Germaniei. 1992-Semnarea Tratatului de la Maastricht, prin care Comunitatea devine UE. 1997-Semnarea Tratatului de la Amsterdam, cu scopul reformarii institutiilor Uniunii. 2001-Semnarea Tratatului de la Nisa. Componentele UE Parlamentul European. Comisia Europeana. Consiliul UE. Curtea de Justitie. 4

 Curtea de Conturi. Consiliul European.

Parlamentul European Parlamentul European: este ,,vocea poporului ,institutia democratica ce reprezinta cetatenii statelor membre.El sustine drepturile cetatenilor ,are atributii legislative si de monitorizare si adopta propunerile puterii executive.In prezent, Parlamentul are 758 de membrii,fiind cel mai numeros organism european multinational.La fiecare 5 ani au loc alegeri,pentru stabilirea reprezentantilor celor 2 camere ale Parlamentului. Comisia Europeana Comisia Europeana:organismul executiv al UE-un fel de guvern.Comisia este si ,,forta politica a Uniunii:ea asigura respectarea de catre guvernele nationale , a normelor UE.Ea are puterea de a aduce guvernele nationale in fata Curtii de Justitie .Presedintele actual al CE este Jose Manuel Barroso(Portugalia) si conduce o echipa de 26 de comisari.Fiecare comisar are un mandat de 5 ani.Pentru CE lucreaza aprox 22.000 de persoane pe langa care se mai adauga si 3000 de translatori. Consiliul UE Cel mai important organism decizional al UE il constituie Consiliul European.Impreuna cu Parlamentul European ,aproba legile precum si dezbaterea problemelor atat de interes national, cat si pe plan european.Consiliul, cu sediul la Bruxelles, poate amenda,adopta, respinge propunerile de legi facute de Comisie. Curtea de Justitie Legile pot fi interpretate diferit.Curtea trebuie sa asigure interpretarea si aplicarea lor corecta, in intreaga Uniune Europeana.Are sediul la Luxemburg si este formata din cate un judecator numit de fiecare dintre statele membre , pe o perioada de 6 ani.Deciziile Curtii sunt definitive si irevocabile si nu pot fi atacate in nici un stat membru. Curtea de Conturi Uniunea Europeana este finantata din banii contribuabililor.Ei au dreptul sa stie daca banii lor sunt cheltuiti corect.Curtea , trebuie sa verifice daca sunt respectate normeel si regulamentele bugetare comunitare,ea publica anual un raport cu privire la modul in care sunt cheltuiti banii. Consiliul European Consilul European: este alcatuit din presedintii sau prim-ministrii statelor membre.Se reuneste de cel putin 2 ori pe an(Summit UE), pentru a discuta viitorul UE.Fiecare membru al UE preia pentru 6 luni presedentia Consiliului.

Statele membre UE:

1) BELGIA Date Geografice Capitala: Bruxelles Limba oficial: olandez, francez, german Sistem politic: monarhie constitu ional -rege: Albert al II-lea -prim-ministru: Guy Verhofstadt Suprafa : 30.510 km Popula ie total: 10.445.852 loc. Moned: euro Scurt istoric Diverse na iuni i culturi au ocupat teritoriul de ast zi al Regatului Belgiei, de la cel i i romani pn la francezi i olandezi. Originea numelui s u st n primii locuitori (belgienii), despre care Iulius Cezar f cea referire, pe cnd socotea campaniile sale din Galia. La pr bu irea Imperiului Roman, francii au preluat teritoriul i odat cu trecerea timpului, regiunea a ajuns s fie parte din rile de Jos, pn la r zboiul s u de independen (1830), desf urat sub auspiciile francezilor. Dup o scurt perioad de interven ie interna ional n regiune, pentru a se evita anexarea sa la Fran a, Regatul Unit a propus ca noua ar s fie condus de o cas regal dintr-o ar ter , sugernd-ul pe ducele Leopold de Saxe-Coburg, Germania, care se va transforma n regele Leopold I al Belgiei. n secolul XX se declar neutr , ns datorit invad rii sale n timpul celor dou r zboaie mondiale, decide s ncheie politica sa extern pacifist i s adere la NATO. Cultur Biserica majoritar este catolic (75%), urmat de Biserica Protestant Unit . Islamul i iudaismul sunt de asemenea recunoscute. Cultele recunoscute sunt finan ate de c tre stat. Criteriul confesional a fost una dintre cauzele care au provocat independen a sa fa de rile de Jos (preponderent protestante). ara este cunoscut la nivel interna ional pentru berea sa i pentru ciocolat . Cel mai popular sport este fotbalul, urmat de picioroange (wa les schaesses, fr les chasses), un sport al ora ului Namur.

2) GERMANIA Date Geografice Capitala: Berlin Limba oficial: germana Sistem politic: republic federal 6

 -pre edinte: Horst Khler -cancelar: Angela Markel Suprafa : 357.821 km Popula ie total: loc. Moned: euro Scurt istoric n urma celui de-al Doilea R zboi Mondial, Germania inclusiv Berlinul au fost mp r ite n patru sectoare, controlate de c tre Fran a, URSS, Regatul Unit i Statele Unite. Aceast mp r ire a culminat prin constituirea pe teritoriul Germaniei a dou state germane: partea de apus s-a numit Republica Federal Germania (RFG, Germania de Vest sau Bundesrepublik Deutschland), iar partea de r s rit, orientat spre URSS, s-a numit Republica Democrat German (RDG, DDR, Germania de Est sau de R s rit). Germania de vest i-a recuperat rapid nivelul de dinaintea r zboiului, devenind o putere economic important a Europei. n 1990, dup c derea comunismului n Europa, cele dou state germane s-au reunificat, prin aceea c landurile fostei RDG au aderat oficial la RFG, adoptnd bine-n eles i constitu ia RFG. Tratatul care a definit aceast reunificare se nume te "Doi Plus Patru" (a fost ncheiat de c tre cele dou state germane i cele patru puteri care de ineau suveranitatea asupra ntregii Germanii: SUA, Marea Britanie, Fran a i URSS). Statul unit este acum una dintre cele mai importante Cultura Contribu iile germane la cultura mondial sunt numeroase. Germania a fost locul de na tere al unor renumi i compozitori precum Ludwig van Beethoven, Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms i Richard Wagner; poe i precum Johann Wolfgang von Goethe i Friedrich Schiller; filosofi ca Immanuel Kant, Georg Hegel, Karl Marx sau Friedrich Nietzsche; de asemenea, oameni de tiin de calibrul lui Albert Einstein sau Max Planck. O mic selec ie de aspecte culturale specifice: Muzica Germaniei Bundesliga Oktoberfest 3)FRAN A Date Geografice Capitala: Paris Limba oficial: francez Sistem politic: republic parlamentar -pre edinte: Nicolas Sarkozy 7 ri din Uniunea European i din lume.

 -prim-ministru: Franois Fillon Suprafa : 674.843 km Popula ie total: 62.662.842 loc. Moned: euro Fran a dup al doilea r zboi mondial n urma celui de al doilea r zboi mondial, din data de 27 octombrie 1946 intr n vigoare cea de-A Patra Republic Francez fondat dup principiile celei de a treia republici. Instabilitatea guvernamental datorat regimului puternic parlamentar cu un num r mare de partide precum i problemele din Imperiul Colonial sub forma r zboaielor din Indochina i din Algeria au condus la o criz ce a necesitat schimbarea constitu iei. n ciuda aceste instabilit i i a schimb rilor frecvente de guverne, Fran a a manifestat o coeren puternic n ceea ce a nsemnat construc ia european , fiind printre principalii sus in tori ai Comunit ii Europene a C rbunelui i O elului i apoi a Tratatului de la Roma ce a pus bazele Pie ei Comune. De asemenea dezvoltarea industriei nucleare a permis Fran ei s desf oare o politic independent n anii 1960. Constitu ia celei de-a cincea republici franceze din 1958, redactat sub influen a lui Charles de Gaulle pune bazele unui sistem parlamentar ce se va dovedi mai stabil dect precedentul. Ulterior constitu ia este modificat i puterile pre edintelui sunt sporite astfel nct republica este considerat ca fiind semi-preziden ial . Revoltele din mai 1968 au avut importante consecin e asupra situa iei social-economice i culturale din Fran a. Din anii 1950 reconcilierea i apoi cooperarea cu Germania i-au permis Fran ei s joace un rol important n cadrul construc iei europene, aceasta, n ciuda respingerii Tratatului Constitu ional European n mai 2005, fiind considerat o ar partizan conceptului de o Uniune European puternic integrat din punct de vedere politic. Cultura Cultura francez este bogat , diversificat i veche, i reflect culturile sale regionale i influen a numeroaselor valuri de imigra ie de-a lungul timpului. Parisul, capitala sa, este numit i Ora ul Luminilor (francez la Ville lumire), a fost de-a lungul timpului un important centru cultural g zduind arti ti de toate originile, fiind actualmente ora ul care adun cel mai mare num r de situri cu un caracter cultural din lume (muzee, plate, cl diri i altele). n plus, aceste situri sunt consacrate unei mari variet i de teme. Locul de na tere al cartezianismului i al Secolului Luminilor, cultura francez a l sat mo tenire lumii limba diploma ilor, o anumit concep ie universal asupra omului (uneori considerat franco-centrist ), numeroase realiz ri tehnice i medicale i o art de a tr ii ancestral . Locul de na tere al cinematografiei i un sus in tor fervent al excep iei culturale, Fran a a dezvoltat o industrie cinematografic de calitate, una dintre pu inele industrii cinematografice europene ce pot rezista ma inii hollywoodiene. Cultura francez este unul dintre principalele liante ale Organiza iei Interna ionale a Francofoniei care reune te diversele ri care au afinit i culturale i care au fost puternic influen ate, de-a lungul timpului, de cultura francez . Cultura francez este reprezentat de: sculptur , pictur , arhitectur , muzic , literatur , cinema, buc t rie .

4) ITALIA Date Geografice Capitala: Roma Limba oficial: italiana Sistem politic: republic parlamentar -pre edinte: Georgio Napolitane -prim-ministru: Romano Prodi Suprafa : 301.230 km Popula ie total: 58.751.711 loc. Moned: euro Scurt istoric Istoria Italiei este probabil cea mai important n privin a dezvolt rii culturale i a dezvolt rii sociale din mediteran . ara a fost o gazd pentru importante activit i n timpurile preistorice, i de aceea s p turi arheologice pot fi g site n multe regiuni: Lazio i Toscana, Umbria i Basilicata. Dup Magna Graecia, Civiliza ia etrusc i Imperiul Roman care a venit s domine acest parte a lumii, au urmat Evul Mediu Umanismul i Rena terea, care au ajutat mai apoi la formarea filozofiei i artei europene. Ora ul Roma con ine unele dintre cele mai importante exemple de Baroc. Italia n era modern a devenit un stat-na iune efectiv - pe 17 martie, 1861 - cnd statele peninsulei i Cele dou Sicilii au fost unite de c tre regele Victor Emmanuel II din dinastia de Savoia. Arhitectul unifica iei italiene, oricum, a fost Contele Camillo Benso di Cavour, primul ministru al lui Victor Emmanuel. Roma ns i a rmas un deceniu sub Papalitate, devenind parte a Regatului Italiei doar pe 20 septembrie, 1870, data final a unific rii italiene. Vaticanul este acum o enclav independent nconjurat de Italia, ca i San Marino. Italia particip al turi de Antant n primul r zboi mondial. Dictatura fascist a lui Benito Mussolini care a nceput n 1922 a condus la o alian dezastroas cu Germania i cu Japonia numit Axa Berlin-Roma-Tokio (Puterile Axei) i la nfrngerea ultimativ a Italiei n cel de-al doilea r zboi mondial. Pe 2 iunie, 1946 un referendum asupra monarhiei a rezultat n stabilirea Republicii Italiene, care a dus la adoptarea unei noi constitu ii pe 1 ianuarie, 1948. Membrii familiei regale au fost trimi i n exil datorit asocierii lor cu regimul fascist. Italia a fost membr fondatoare a NATO i a Uniunii Europene, i s-a al turat grupului de cre tere a unific rii politice i monetare din Europa de Vest, incluznd introducerea Euro n 1999. Cultura Mi c rile artistice ale Rena terii i barocului a ap rut n Italia ntre secolele al 14-lea i al 15-lea, respectiv la sfr itul secolului al 16-lea, determinnd o adev rat revolu ie artistic n Italia, mai nti, n Europa ulterior i apoi n ntreaga lume. Genurile literare care au nflorit n Italia, a a cum sunt poezia lui Petrarca, Tasso i a lui Ariosto, respectiv proza lui Dante, Boccaccio, Machiavelli i a lui Castiglione, au exercitat o influen durabil n dezvoltarea culturii vestice, la fel ca i pictura, sculptura i arhitectura, la care au contribuit arti ti extraordinari ca Leonardo da Vinci, Raffaello, Botticelli, Fra Angelico i Michelangelo. Influen a muzical a compozitorilor italiani ai epocii baroce, precum Monteverdi, Palestrina i Vivaldi s-a dovedit a fi remarcabil . Mai trziu, n secolul al 19-lea, opera romantic italian (gen muzical "inventat" de asemenea de italieni) a excelat datorit compozitorilor Gioacchino Rossini, Giuseppe Verdi i Giacomo Puccini. Arti tii, scriitorii, regizorii, arhitec ii, compozitorii i designerii contemporani italieni contribuie semnificativ la cultura vestic . Fotbalul este principalul sport na ional. Italia a c tigat Cupa Mondial de Fotbal de patru ori: n 1934, 1938, 1982 i 2006. Seria A a campionatului italian de fotbal a dat unii dintre cei mai buni juc tori de fotbal la nivel 9

mondial. Cele mai cunoscute echipe sunt A.C. Milan i Inter Milano FC din Milano, A.S. Roma i S.S. Lazio din Roma, Juventus din Torino i Fiorentina din Floren a. 5) LUXEMBURG Date Geografice Capitala: Luxemburg Limba oficial : luxemburghez , francez , german Sistem politic: monarhie constitu ional -marele duce: Marele Duce Henric -prim-ministru: Jean-Claude Juncker Suprafa : 2.586 km Popula ie total : 468.571 loc. Moned : euro Scurt istoric Istoria nregistrat a Marelui Ducat al Luxemburgului ncepe odat cu construc ia Castelului Luxemburg n anul 963. n jurul acestei fort re e s-a dezvoltat treptat un ora care a devenit centrul unui stat mic dar important. n 1437 a avut loc o criz , familia conduc toare neavnd mo tenitori legitimi pentru tron. n secolele urm toare, fort rea a Luxemburg a fost n mod constant m rit i nt rit de cei care au ocupat-o, ntre al ii, Bourbonii, Habsburgii, Hohenzollernii i francezii. Chiar i dup nfrngerea lui Napoleon n 1815, cnd Congresul de la Viena a conferit autonomie formal Luxemburgului, ara a devenit obiectul unei dispute ntre Prusia i Olanda. Revolu ia belgian dintre 1830 1839 a njum t it teritoriul Luxemburgului, atunci cnd partea vestic a rii, pur francofon , a fost transferat Belgiei. Independen a Luxemburgului a fost confirmat apoi n 1839, dar nu a fost ratificat formal dect n 1867, dup ce criza luxemburghez aproape a dus la un r zboi ntre Prusia i Fran a. n acela i an 1839, Luxemburg s-a al turat Confedera iei germane. Regele Olandei a r mas eful de stat al Luxemburgului, cu titlul de mare duce al Luxemburgului pn n 1890. La moartea lui Wilhelm al III-lea, tronul Olandei a revenit fiicei sale, Wilhelmina, iar Luxemburg (pe tronul c ruia nu puteau sta femei (vezi Legea Salic )) i-a fost dat lui Adolph de Nassau-Weilburg. Luxemburg a fost invadat i ocupat de Germania n timpul primului r zboi mondial i al celui de-al doilea r zboi mondial. n 1942, Luxemburgul a fost oficial anexat de Al treilea Reich. n timpul celui de-al doilea r zboi mondial, Luxemburg i-a abandonat politica de neutralitate, al turndu-se Alia ilor n lupta mpotriva Germaniei. Guvernul s u, n exil la Londra, a format un mic grup de voluntari, care au participat la invazia Normandiei. A devenit un membru fondator al NATO i al ONU n 1946. n 1957, Luxemburg a devenit unul dintre cele ase state fondatoare a Comunit ii Economice Europene (devenit apoi Uniunea European ), i n 1999 s-a al turat rilor care au adoptat moneda unic , euro. Mai multe organisme europene i au sediul n Luxemburg. 6) OLANDA Date Geografice Capitala: Amsterdam Limba oficial : olandez , frizian Sistem politic: monarhie constitu ional -rege: Beatrix -prim-ministru: Jean Peter Balkenende Suprafa : 41.526 km Popula ie total : 16.135.992 loc. 10

 Moned : euro Scurt istoric Sub Carol Quintul, mp rat al Sfntului Imperiu Roman i rege al Spaniei, regiunea face parte din cele 17 provincii ale rilor de Jos, care includeau i Belgia actual . Dup ce i-a ob inut independen a fa de Spania n 1648, Olanda a devenit o mare putere maritim i economic n secolul XVII. Aceast perioad , n timpul c reia Olanda i-a creat colonii i dependen e n lume este cunoscut ca i secolul de aur. Dup ce a fost integrat n Imperiul Francez de Napoleon, a fost creat un regat olandez mpreun cu Belgia i Luxemburg n 1815. Belgienii au devenit independen i ncepnd cu 1830 ca i luxemburghezii. 7) DANEMARCA Date Geografice Capitala: Copenhaga Limba oficial : danez Sistem politic: monarhie constitu ional -regin : Margareta a II-a -prim-ministru: Andres Fogh Rasmussen Suprafa : 43.094 km Popula ie total : 5.447.084 loc. Moned : coroana danez Scurt istoric Dup al doilea r zboi din Schleswig (n danez : Slesvig), n 1864, Danemarca a fost for at s cedeze SchleswigHolstein Prusiei, nfrngere ce a marcat pentru totdeauna identitatea na ional danez . Din acest moment, Danemarca a adoptat o politic de neutralitate, r mnnd prin urmare neutr in timpul primului r zboi mondial. n urma nfrngerii Germaniei, Danemarcei i s-a oferit de c tre puterile de la Versailles returnarea provinciilor Schleswig-Holstein. Temndu-de de atitudinea revan ard german , Danemarca a refuzat Holstein i a insistat asupra organiz rii unui plebiscit n ceea ce prive te returnarea provinciei Schleswig. n 1920, n urma plebiscitului, Schleswigul de nord a reintrat n componen a Danemarcei. n ciuda continuei neutralit i, Danemarca a fost invadat de Germania (Opera iunea Weserbung), pe 9 aprilie, 1940. De i i s-a acordat ini ial autonomie (pn n 1943 din cauza unei foarte active mi c ri de rezisten ), Danemarca a r mas ocupat militar de-a lungul ntregului r zboi. Danezii au avut o puternic simpatie pentru cauza aliat ; 1900 de ofi eri de poli ie danezi au fost aresta i de c tre Gestapo i trimi i, sub paz , pentru a fi de inu i la Buchenwald. Dup r zboi, Danemarca a devenit unul dintre membrii fondatori ai NATO i, n 1973, s-a al turat Comunit ii Economice Europene (mai trziu, Uniunea European ). Cultura Probabil cel mai faimos danez este de fapt un personaj literar englez: Hamlet, personajul piesei cu acela i nume de William Shakespeare, al c rui decor este castelul real Kronborg n Helsingr, la nord de Copenhaga. Un alt danez binecunoscut este Hans Christian Andersen, cunoscut n Danemarca drept H. C. Andersen, un autor cunoscut mai ales pentru pove tile sale pentru copii, precum Noile straie ale mp ratului, Mica siren , i R u ca cea urt . 8) IRLANDA Date Geografice Capitala: Dublin 11

 Limba oficial : irlandez , englez Sistem politic: republic parlamentar -pre edinte: Mary McAleese -prim-ministru: Parthaln hEachthairn Suprafa : 70.280 km

 Popula ie total : 3.969.558 loc. Moned : euro Scurt istoric In trecut Irlanda a fost mult timp un tinut enigmatic, considerat de multi o simpla legenda, si se spune ca romanii au renuntat la o potentiala colonizare din cauza unor asemenea povesti, dar mai ales pentru ca se stia ca vremea nu este deloc prietenoasa. De fapt, nici romanii nu stiau exact unde se gaseste aceasta tara, crezand ca este la vest de coastele Spaniei. Celtii din Irlanda au continuat sa venereze soarele, pana cand au fost convertiti la crestinism in secolul V, de catre Sf Patrick, despre care povestile locale spun ca a scapat Irlanda si de serpi. Invaziile vikinge din secolul IX, urmate de cea a normanzilor in secolul XII au reprezentat momente esentiale ale istoriei tarii. Britanicii au inceput din secolul XVII o campanie sustinuta de infrangere si colonizare a tarii, dar va dura mai bine de un secol pana cand acest lucru a fost dus la bun sfarsit. Abia in 1801 Irlanda devenea parte a Marii Britanii, prin Actul Unirii. Foametea din 1845 - 1849, dar mai ales revoltele din 1916 sunt alte momente-cheie din Istoria Irlanda. In 1921, dupa un scurt razboi civil, a luat fiinta Statul Irlandez Liber, un dominion al Imperiului Britanic, cu guvernare autonoma. Dar sase comitate, aflate in nord si avand o populatie majoritar protestanta, au ramas sub stapanire britanica. Noul stat a adoptat in 1936 o Constitutie republicana si a primit numele de Eire. In timpul celui de al doilea razboi mondial si-a pastrat neutralitate, iar in 1949 a devenit Republica Irlanda, retragandu-se oficial din Commonwealth. In 1973 Irlanda a devenit membru al Comunitatii Economice Europene, astazi Uniunea Europeana. 9) REGATUL UNIT Date Geografice Capitala: Londra Limba oficial : englez Sistem politic: monarhie constitu ional -regina: Elisabeta a II-a -prim-ministru: Gordon Brown Suprafa : 244.820 km Popula ie total : 60.209.500 loc. Moned : lira sterlin Scurt istoric De la nceputul secolului al XX-lea, influen a britanic s-a diminuat constant. Al doilea r zboi mondial a adus, pe lng serioase probleme economice, i dezmembrarea Imperiului, prin separarea coloniilor n state independente. Aceasta a condus la reinventarea Regatului Unit ca un stat european modern i prosper. 12

 Regatul Unit este membru al Comunit ii Economice Europene din 1973, ns atitudinea britanicilor fa de pia a unic european este mai degrab rezervat . Regatul Unit nc refuz adoptarea monedei euro, iar euroscepticismul se men ine la cote ridicate. Reforma politic n Regatul Unit este n plin desf urare. n 1997 a fost recreat Parlamentul regional sco ian, iar n 1999 s-au nfiin at Parlamente n ara Galilor i Irlanda de Nord. Monarhia se bucur n continuare de popularitate, n vreme ce republicanii adun ntre 15% i 25% popularitate. Regatul Unit este membru n Commonwealth, membru permanent n Consiliul de Securitate al ONU, i de asemenea un membru cheie al NATO. Este de asemenea una dintre pu inele puteri nucleare (4 submarine clasa Vanguard cu 384 de focoase termonucleare MIRV pe rachete Trident II). Cultura n Regatul Unit se afl dou dintre cele mai vechi i mai celebre universit i ale lumii, Oxford i Cambridge. Regatul a dat lumii mul i savan i i ingineri str luci i, precum Sir Isaac Newton, Charles Darwin, Michael Faraday, Paul Dirac sau Isambard Kingdom Brunel; inven ii precum motor cu aburi, motorul cu combustie intern , locomotiva, costumul, vaccinul, vasele din cristal, televiziunea, radioul, telefonul, hovercraft-ul, i au originea n Regatul Unit. William ShakespeareDramaturgul William Shakespeare este considerat cel mai celebru scriitor al lumii. Al i autori prestigio i au fost surorile Bront (Charlotte, Emily i Anne), Jane Austen, J. K. Rowling, Agatha Christie, J. R. R. Tolkien i Charles Dickens. Poe i importan i sunt George Gordon Byron, Robert Burns, Lord Tennyson, Thomas Hardy, William Blake sau Dylan Thomas. Vezi i Literatur englez . Din Regatul Unit au provenit compozitorii William Byrd, John Taverner, Thomas Tallis i Henry Purcell, din secolele XVI-XVII, iar mai recent, Sir Edward Elgar, Sir Arthur Sullivan, Ralph Vaughan Williams sau Benjamin Britten. 10) GRECIA Date Geografice Capitala: Atena Limba oficial : greac Sistem politic: republic parlamentar -pre edinte: Karolos Papoulias -prim-ministru: Kstas Karamanls Suprafa : 136.990 km

 Popula ie total : 10.665.989 loc. Moned : euro Scurt istoric rmurile M rii Egee au v zut dezvoltarea primelor civiliza ii europene, i anume cele ale minoanilor i miceenilor. Dup ce acestea au nceput s cad , a urmat o Er Neagr pn n 810 .Hr., cnd a ap rut o nou

13

civiliza ie elen . A fost Grecia ora elor-state care stabilea colonii n Mediteran , care rezista invaziilor per ilor i a c rei cultur va fi baza civiliza iei elene, dup c derea imperiului lui Alexandru cel Mare (rege al Macedoniei). Aceast cultur a avut o influen major asupra romanilor, care de i au reu it s treac de armata greceasc dec zut n 168 .Hr., au fost cuceri i ei n i i de civiliza ie. Pe cnd era o provincie a Imperiului Roman, Grecia domina cultura Mediteranei de est, iar cnd imperiul s-a mp r it n dou , Imperiul Roman de R s rit sau Bizantin, cu centrul la Constantinopol, a primit o natur greceasc . Din secolul IV pn n secolul XV, Imperiul Roman de R s rit a supravie uit atacurilor din vest i din est, pn cnd pe 29 mai 1453, Constantinopulul a c zut n fa a otomanilor. Domnia otoman se va p stra pn n 1821 cnd grecii i declar independen a. Dup ncheierea R zboiului Grec de Independe n 1828, Grecia alege calea unei monarhii (1833). n secolul XIX i la nceputul secolului XX, Grecia ncearc s - i nsu easc popula ia vorbitoare de greac din Imperiul Otoman, crescnd ncetul cu ncetul n teritoriu i popula ie, pn n 1947, cnd ajuge la m rimea sa de ast zi. Dup cel de-al doilea r zboi mondial, Grecia a trecut printr-un r zboi civil ce a durat pn n 1949, dup care a aderat la NATO n 1952. Pe 21 aprilie 1967 armata a preluat puterea n urma unei lovituri de stat, formnd a anumitul Regim al Coloneilor. n 1973 regimul a abolit monarhia greac . Problema Ciprului a dus la pr bu irea dictaturii militare n 1974 i la stabilirea unei republici democratice n 1975, dup un plebiscit. Grecia a aderat la Uniunea European n 1981 i a adoptat euro ca moned n 2001 (vezi Monedele euro grece ti). Cultura Cultura Greciei a evoluat de-a lungul a mii de ani, avnd r d cini puternice n civiliza iile sale precursoare miceene i minoene, continund cu a a-zisa civiliza ie a "Greciei clasice", influen at i puternic influen nd cultural Imperiul Roman, respectiv penetrnd pn n vremurile Rena terii prin Imperiul Bizantin, pentru ca s renasc dup perioada domina iei Imperiului Otoman prin r zboiul purtat pentru cucerirea independen ei i crearea statului modern grec. 11) SPANIA Date Geografice Capitala: Madrid Limba oficial : spaniol (catalan , galician , basc ) Sistem politic: monarhie constitu ional -rege: Juan Carlos I -prim-ministru: Jos Luis Rodrguez Zapatero : 504.782 km

 Suprafa

 Popula ie total : 44.108.150 loc. Moned : euro Scurt istoric 14

 n anii 1960 i anii 1970, Spania a fost transformat gradual ntr-o economie industrial modern cu un sector de turism n cre tere. Dup moartea dictatorului Generalul Franco n noiembrie 1975, succesorul s u desemnat personal, Prin ul Juan Carlos i-a asumat titlurile de rege i de conduc tor al statului. El a jucat un rol important n ghidarea Spaniei spre un stat democratic modern, mai ales n opozi ia unei ncerc ri de coup d'etat n 1981. Spania a aderat la OTAN n 1982 i a devenit membr a Uniunii Europene n 1986. Dup moartea lui Franco, vechilor na ionalit i istorice - ara Bascilor, Catalonia i Galicia - li s-a dat o autonomie mare, care, s-a extins spre toate regiunile spaniole. Cultura Cultura spaniol s-a manifestat in pictur ( Pablo Picasso, Diego Velzquez, Salvador Dal),in arhitectur (Antoni Gaud, Santiago Calatrava), literatur (Miguel de Cervantes, Arturo Prez-Reverte, Manuel Vzquez Montalbn, Jorge Semprn, Federico Garca Lorca, Flix Lope de Vega, Camilo Jos Cela, Pascual Madoz Ibaez), cinematografie (Luis Buuel, Pedro Almodvar, Alejandro Amenbar) i muzic (Isaac Albniz, Manuel de Falla, Enrique Granados, Joaqun Turina ). 12) PORTUGALIA Date Geografice Capitala: Lisabona Limba oficial : portughez Sistem politic: republic parlamentar -pre edinte: Anibal Cavaco Silva -prim-ministru: Jos Scrates Suprafa : 92.391 km

 Popula ie total : 10.605.870 loc. Moned : euro Scurt istoric Dup perioada ei de glorie mondial din secolele XV-XVI, Portugalia a pierdut mult din bun starea sa prin distrugerea Lisabonei ntr-un cutremur din anul 1755, prin ocuparea sa n timpul R zboaielor Napoleoniene i prin pierderea coloniei sale Brazilia, n 1822. Revolu ia din 1910 a distrus monarhia portughez , ini iind o perioad de republicanism haotic (Prima Republic ). n 1926 o lovitur de stat na ionalist militar a ini iat o perioad de cinci decenii de fascism. n 1974, o revolu ie militar de stnga a instalat un guvern care a instituit o serie de reforme democratice. n anul urm tor, Portugalia a declarat independen a coloniilor sale din Africa (Mozambic, Angola, Guineea-Bissau, Capul Verde i So Tom i Prncipe) i a pierdut colonia Timorul de Est, din Asia, din cauza unei invazii indoneziene. Portugalia ns i a intrat n Uniunea European n 1986, pierznd o alt colonie asiatic , Macau, retrocedat suveranit ii chineze, n decembrie 1999. 15

Cultura n Portugalia, cultura a fost dat de literatur .S-au remarcat scriitori si poe i precum: Al Berto (poet), Alexandre O'Neill (poet), Alves Redol (scriitor neo-realist), Agustina Bessa-Lus, Antero de Quental, Antnio Gedeo (poet), Antnio Lobo Antunes, romancier, Ary dos Santos (poet), Aquilino Ribeiro, Camilo Castelo Branco, Carlos de Oliveira, Cesrio Verde (poet), Daniel Sampaio, Ea de Queirs, Fernando Pessoa (poet), Ferreira de Castro (scriitor i jurnalist), Florbela Espanca (poet), Gil Vicente (dramaturg), Guerra Junqueiro, Herberto Helder (poet), Joo de Barros, Jos Cardoso Pires, Jos Saramago (Premiul Nobel pentru Literatur in 1998), Lus de Cames (poet, autorul Lusiadele), Mrio Cesariny de Vasconcelos (poet), Miguel Torga (poet), .a. 13) AUSTRIA Date Geografice Capitala: Viena Limba oficial: germana Sistem politic: republica federala -pre edinte: Heinz Fisher -cancelar: Alfred Gusenbauer Suprafat: 83.871 km Popula ie total: 8.150.835 loc. Moned: euro Scurt istoric Dup ce a fost cucerit de romani, huni, lombarzi, ostrogo i, bavarezi i franci, teritoriul central i estic al actualei Austrii a intrat sub conducerea dinastiei de Babenberg - din secolul X pn n secolul XIII - care, au fost nvin i la rndul lor de c tre Habsburgi, stabili i n sud-vestul Austriei. Mo tenitorii acestei familii vor conduce Austria pn n secolul XX. Dup abolirea Sfntului Imperiu Roman de Na iune German , Austria a devenit, ntre 1806 i 1867 monarhie de sine st t toare. Dup modificarea Constitu iei din 1867 a devenit monarhie dualist (Imperiul Austro-Ungar). Fiind n tab ra nvin ilor din Primul R zboi Mondial, partea german a acestei monarhii dualiste s-a constituit, n 1918, n Republica Austria. Austria a fost anexat Germaniei naziste n 1938 ("Anschluss"). Alia ii au ocupat Austria la sfr itul celui de Al Doilea R zboi Mondial, dup nl turarea regimului fascist n 1945 s-a constitut cea de a Doua Republic Austriac care, n 1955, i-a c tigat independen a deplin sub condi ia p str rii neutralit ii. Dup pr bu irea comunismului n Europa de Est, Austria a devenit din ce n ce mai implicat n procesul integr rii europene, iar n 1995 i 1999, Austria a aderat la Uniunea European i respectiv la sistemul monetar euro. Cultura 16

 Austria a fost locul de na tere al mai multor compozitori faimo i ca de exemplu Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Strauss Sr., Johann Strauss Jr., Arnold Schoenberg, Anton Weber sau Alban Berg (ultimii trei au f cut parte din faimoasa A Doua coal Vienez , vezi Muzica Austriei). La Viena i-au compus principalele opere compozitori renumi i, precum Ludwig van Beethoven, Joseph Haydn .a. Al i austrieci renumi i au fost fizicienii Ludwig Boltzmann i Erwin Schrdinger, filozofii Ludwig Wittgenstein i Kurt Goedel, psihoanalistul Sigmund Freud, poetul Peter Rosegger i pictorul Gustav Klimt. Mari juri ti precum Rudolf von Jhering, Hans Kelsen .a. au f cut celebr coala vienez de drept, n special n domeniul dreptului public i dreptului interna ional public. n domeniul economiei un austriac de seam a fost Joseph Alois Schumpeter. 14) FINLANDA Date Geografice Capitala: Helsinky Limba oficial : finlandez , suedez Sistem politic: republic parlamentar -pre edinte: Tarja Halonen -prim-ministru: Matti Vanhanen Suprafa : 338.145 km

 Popula ie total : 5.238.460 loc. Moned : euro Scurt istoric n Evul Mediu, regatul suedez a cucerit Finlanda i s-a ocupat de cre tinizarea acesteia. n 1809, Finlanda a devenit un mare ducat n Imperiul Rus. n 1917, profitnd de dezordinea cauzat de revolu ia bol evic , Finlanda i-a declarat independen a. Dezacordurile despre viitorul politic al rii au condus la un r zboi civil ntre Ro ii i Albi. Albii au c tigat. Independen a Finlandei a fost recunoscut n 1918. n 1939, n virtutea pactului Ribbentrop-Molotov, URSS a emis un ultimatum Finlandei i a atacat-o n urma refuzului acesteia. Acesta va deveni r zboiul iernii 1939 - 1940. Finlanda a pierdut 10% din teritoriu prin tratatul de la Paris din 1947, dar i-a p strat independen a, spre deosebire de alte state baltice.Finlanda a aderat la Uniunea European n 1995. Cultura Un colorit magnific al Finlandei l are Iarna. n p r ile de Sud ale rii z pada ncepe s cad pe la sfr itul lui noiembrie i se tope te prin aprilie. n p r ile de Nord ale rii iarna este mai lung cu aproximativ o lun . Cu venirea iernii, Finlanda se transform ntr-o poveste de iarna. Nu degeaba finlandezii sunt considera i cei mai mari iubitori de schi. Despre ei se mai glume te cum c se nasc cu patinele sau schiurile n picioare. n Finlanda sunt o mul ime de prtii de diferite categorii, pe toate gusturile, echipate modern i iluminate pe timp de 17

noapte. Pe la sfr itul lui decembrie, s rb torile de iarna sunt n toi, Cr ciunul, Anul Nou. La peisajele fermec toare, totul fiind acoperit de z pad , se adaug i minunatele tradi ii finlandeze. Totul este ornamentat i nfrumuse at nct ai crede c toat ara s-a pregatit un an ntreg pentru aceste s rb tori !!!! Printre alte tradi ii fiind i focurile de s rb tori. Tradi ii importante ale s rb torilor de iarn mai sunt i sauna de Cr ciun i totodat i d ruirea cadourilor. Momentul a teptat de to i este vizita Mo ului Joulupukin[1], care vine i mparte cadouri copiilor. Este un Mo Cr ciun finlandez. El vine pe o sanie tras de reni. 15) SUEDIA Date Geografice Capitala: Stockholm Limba oficial : suedez Sistem politic: monarhie constitu ional -rege: Carl al XVI-lea Gustaf -prim-ministru: Fredrik Reifeldt Suprafa : 449.964 km

 Popula ie total : 9.127.058 loc. Moned : coroana suedez Scurt istoric n secolul IX i secolul X, cultura viking a nflorit n Suedia. Comer ul, atacurile i colonizarea se f ceau n aceast perioad c tre est, spre Statele Baltice, Rusia i Marea Neagr . n 1397, cele 3 ri scandinave : Norvegia, Danemarca i Suedia au fost unite sub un singur rege. Aceasta a fost o uniune personal nu una politic , i n secolul XV Suedia a rezistat ncerc rilor de conducere centralizat ale regelui danez, chiar i prin rebeliune armat . Coroana suedez s-a desp r it n 1521 de aceast uniune personal cnd viitorul (1523) rege Gustav I al Suediei a devenit regent. Secolul XVII a fost martorul ridic rii Suediei ca una dintre marile puteri ale Europei prin participarea la R zboiul de 30 de ani. n secolul XVIII Rusia a luat h urile Europei de Nord i n cele din urm , n 1809, a rupt Finlanda din estul Suediei i a declarat-o Mare Ducat rusesc. Ultimul r zboi purtat de Suedia a fost mpotriva Norvegiei n 1814, ducnd la crearea unei uniuni personale cu aceasta din urm . Uniunea a fost dizolvat n mod pa nic n 1905. Suedia a r mas o ar neutr n timpul celor dou r zboaie mondiale. A continuat s stea nealiniat n timpul R zboiului Rece i nu este ast zi membr a nici unei alian e militare (de i a participat la antrenamentele NATO). Cultura O specialitate culinar suedez este kldolmar, asem n toare cu sarmalele romne ti, din carne de porc i frunze de varz . Mncare tipic pentru zona est mediteranean , sarmalele au fost aduse n Suedia n secolul XVIII de c tre armatele regelui Carl al XII-lea al Suediei, care au petrecut 2 ani n exil pe teritoriul Moldovei de 18

ast zi (ora ul Tighina). Pentru prima oar au fost men ionate ntr-o carte de bucate scris de Cajsa Warg n 1755. Atunci erau nc f cute cu foi de vi , care au fost repede nlocuite cu foi de varz , acestea fiind mult mai u or de g sit n Scandinavia. 16) CIPRU Date Geografice Capitala: Nicosia Limba oficial : greac , turc Sistem politic: republic parlamentar -pre edinte: Tassos Papadopoulos -prim-ministru: Mehmet Ali Talat Suprafa : 9.253 km N

 Popula ie total : 767.314 loc. Moned : lira cipriot (in zona greac ), Scurt istoric Insula Cipru a cunoscut numeroase st pniri n decursul istoriei: asirian , egiptean , persan , roman , bizantin . n sec. al XII-lea a fost ocupat de crucia i pn n 1489, cnd a trecut sub st pnirea Vene iei. n 1571 a fsot ocupat de Imperiul Otoman, iar n 1878 de Imperiul Britanic. La 16 august 1960 Ciprul a ob inut independen a de stat, constituindu-se ca republic federal bina ional , n cadrul Commonwealth-ului Britanic. Republica Turc a Ciprului de Nord a fost intemeiat datorita torturii grecilor in insul . Iar ca rezultat, Turcia i-a folosit drepturile pentru a avea o opera iune de pace in insul . Iar protec ia Armatei Turcesti , minoritatea turc , i-au anun at independen a la 15 octombrie 1983. Republica Turc a Ciprului de Sud e recunoscuta de Turcia, Afganistan si Pakistan in prima saptamana de la infiintare, dar datorita presiunii interna ionale, Pakistan si Afganistan si-au retras recunoasterea. 17) ESTONIA Date Geografice Capitala: Tallin Limba oficial : eston Sistem politic: republic parlamentar -pre edinte: Toomas Hendrik Ilves -prim-ministru: Andrus Ansip 19 lira turceasc (in zona turc )

 Suprafa

: 45.226 km

 Popula ie total : 1.342.409 loc. Moned : coroana eston Scurt istoric Pe teritoriul de ast zi al Estoniei nc din preistorie locuiau proto-europeni, care au fost asimilia i de c tre finougrici. ara a trecut printr-un vast proces de cre tinizare, ini iat de germani i danezi prin cteva r zboaie n 1208, urmnd ca aceasta s fie cucerit n 1227. Din Evul Mediu i pn n Epoca Modern , Estonia a fost controlat de diverse puteri nord-europene, precum Danemarca, Suedia, Polonia i n final Rusia. Estonia i-a declarat independen a dup invazia german , care a urmat retragerii bol evicilor din ar . Estonia a devenit independent dup ocupa ia german , n R zboiul Libert ii (24 februarie 1918). Dar a fost ocupat de Uniunea Sovietic n iunie 1940 i incorporat cu for a n august 1940. n final, a devenit independent doar dup dezintegrarea acestei uniuni (sfr itul lui 1990), la data de 20 august 1991. De aceea, 20 august este o s rb toare de stat n Estonia. n anii 1990, Estonia s-a apropiat de Europa Occidental , fiind legat cultural i istoric cu aceasta. A devenit membr a NATO pe 29 martie 2004 i a Uniunii Europene pe 1 mai 2004. 18) LETONIA Date Geografice Capitala: Riga Limba oficial : leton Sistem politic: republic parlamentar -pre edinte: Vadis Zatlers -prim-ministru: Aigars Kalvitis Suprafa : 64.589 km

 Popula ie total : 2.331.500 loc. Moned : lats Scurt istoric Tara a stat sub forma tribala, inchinandu-se zeilor baltici pana tarziu, si a fost crestinata prin sabie de cruciatii germani abia prin secolul 13. Istoria moderna nu i-a fost nici ea prea linistita. Dupa ce a fost calcata in picioare in primul razboi mondial, si-a declarat independenta in 1918, lucru care i-a folosit doar la ego-ul personal, pentru ca a ramas sub calcaiul URSS pana prin 1990.

20

 Si cum Rusia era o mare familie, i s-au infratit si popoarele: in Letonia doar 60% e populatie autohtona. Restul e compus din rusi, belarusi, polonezi si ucraineni. Se vorbeste letona, ca limba oficiala, dar daca o rupeti putin pe ruseste, o sa va intelegeti cu toata lumea.

Cultura Cultura a avut la baz mai ales muzica: Jazeps Vitols (1863-1948), considerat cel mai de seam maestru al muzicii letoniene, profesor la Conservatorul din Sankt Petersburg pn n 1918, cnd s-a ntors n ar unde a devenit rector i profesor la Conservatorul din Riga. 19) LITUANIA Date Geografice Capitala: Vilnius Limba oficial : lituanian Sistem politic: republic parlamentar -pre edinte: Vadas Adamkus -prim-ministru: Gediminas Kirkilas Suprafa : 65.200 km

 Popula ie total : 2.436.561 loc. Moned : litas Scurt istoric Lituania a intrat in istoria Europeana cand pentru prima data a fost mentionata intr un manuscris medieval german,cronica Quedlinburg in 14 Februarie 1009.Pamanturile Lituaniei au fost unite de Mindaugas in 1236,incoronarea oficiala a lui Mindaugas ca rege al Lituaniei a avut loc in 6 Iulie 1253.In perioada timpurie a lui Gediminas au fost ocupate terotorii ale Belarusului Ucrainei Rusiei si Poloniei.La sfarsitul secolului al 14 lea Lituania era cea mai mare tara din Europa. Cultura Universitatea din Vilnius, una dintre cele mai vechi universit i din Europa de R s rit, a fost fondat de tefan Bathory, Rege al Poloniei i Mare Duce al Lituaniei, n 1579. Datorit str daniilor iezui ilor n timpul Contrareformei, universitatea a devenit unul dintre cele mai importante centre culturale i tiin ifice ale regiunii. 20) MALTA Date Geografice Capitala: Valletta 21

 Limba oficial : malteza, engleza Sistem politic: republic parlamentar -pre edinte: Eduard Fenech Adami -prim-ministru: Lawrence Gonzi Suprafa : 316 km

 Popula ie total : 402.668 loc. Moned : lira

Scurt istoric Ordinul cavaleresc maltez, a fost alungat n 1798 din Malta prin Napolon dup aproape 270 de ani de domnie, urmnd ca acesta s formeze n continuare n Roma (n Via Condotti 68) cel mai mic stat din lume (cunoscut sub numele de Stare ia din Malta). Malta a devenit independent de Marea Britanie la 21 septembrie 1964, iar de la 1 mai 2004 este membr a Uniunii Europene. 21) POLONIA Date Geografice Capitala: Var ovia Limba oficial : poloneza Sistem politic: republic parlamentar -pre edinte: Lech Kaczy ski -prim-ministru: Jaros aw Kaczy ski Suprafa : 312.683 km

 Popula ie total : 38.518.241 loc. Moned : zlot polonez Scurt istoric Dup c derea comunismului, Polonia, precum alte state ale Europei Centrale, s-a transformat n republic democratic , i precum vecinii s i, s-a confruntat cu probleme economice i cu infla ia. Acum este clasificat drept stat n curs de dezvoltare. n 1999 a devenit membru al NATO i n 2004 al Uniunii Europene. Acum statul se preg te te pentru a intra n zona Schengen. Cultura 22

 Cultura polonez are o istorie bogat de o mie de ani, cu influen e att din occident, ct i orient. Ast zi, aceste influen e sunt vizibile n arhitectura, folclorul i arta rii. Polonia este locul de na tere a multor persoane celebre n ntreaga lume, precum papa Ioan Paul al II-lea, Marie Sk odowska-Curie, Kazimierz Pu aski, Tadeusz Ko ciuszko, Nicolaus Copernic, Frdric Chopin i alte. Caracterul unic al artei poloneze a reflectat ntotdeauna tendin ele mondiale. Pictorul celebru polonez, Jan Matejko, a inclus multe evenimente istorice importante n imaginile sale. Literatura polonez dateaz de la secolul XII i include mul i poe i i scriitori renumi i, precum Jan Kochanowski, Adam Mickiewicz, Henryk Sienkiewicz (c tigatorul Premiului Nobel 1905[24]), Boles aw Prus, W adys aw Reymont (c tigatorul Premiului Nobel 1924[24]), Juliusz S owacki, Witold Gombrowicz, Czes aw Mi osz (c tigatorul Premiului Nobel 1980[24]), Wis awa Szymborska (c tigatorul Premiului Nobel 1996[24]), Stanis aw Lem, Ryszard Kapu ci ski. Regizorii renumiti din Polonia includ c tigatorii Premiului Oscar Roman Pola ski, Andrzej Wajda, Zbigniew Rybczy ski, Janusz Kami ski i Krzysztof Kie lowski. Compozitorii celebri de muzic clasic sunt, ntre al i, Frdric Chopin (n Polonia cunoscut ca Fryderyk Chopin), Krzysztof Penderecki i Karol Szymanowski. Maryla Rodowicz n timpul concertului.Genuri variate de muzic modern sunt azi apreciate n Polonia. Cele mai populare acum sunt: pop, rock, dance, hip-hop, R&B i metal. Arti tii populari din polonia includ: Anita Lipnicka, Behemoth, Decapitated, Edyta Grniak, Ich Troje, Maryla Rodowicz, Riverside i Vader. Tineretul polonez ascult i muzicieni din alte ri. 22) CEHIA Date Geografice Capitala: Praga Limba oficial : ceha Sistem politic: republic parlamentar -pre edinte: Vclav Klaus -prim-ministru: Mirek Topolnek Suprafa : 78.866 km

 Popula ie total : 10.241.138 loc. Moned : coroana ceh Scurt istoric Str mo ii cehilor sunt slavii. Poporul ceh a tr it mult timp sub st pniri str ine. n sec. 16, anul 1526 poporul ceh intr sub st pnirea Imperiului Habsburgic(Ferdinand I, Rudolf al II-lea). n 1918 Cehia i proclam independen a apoi se une te cu Slovacia ntr-un nou stat: Cehoslovacia. n 1938 aceasta cedeaz Ungariei Ucraina subcarpatic . n perioada interbelic Cehoslovacia este anexat la Germania nazist i este eliberat de alia i la sfr itul celui de-al doilea r zboi mondial. n 1948, o Cehoslovacie reconstituit a c zut n sfera de influen sovietic . n 1968, o invazie de c tre trupele Pactului de la Var ovia a stopat eforturile liderilor rii de la liberlaiza regimul i de a crea un "socialism cu fa a 23

uman " n timpul Prim verii de la Praga. n 1989, Cehoslovacia i-a rec tigat independen a politic prin "Revolu ia de Catifea". La 1 ianuarie 1993 ara s-a mp r it n mod pa nic, crendu-se republicile independente Cehia i Slovacia. Republica ceh s-a al turat NATO n 1999 i Uniunii Europene la 1 mai, 2004. Cultura Arte plastice (pictur , scuptur , arhitectur ). Cea mai veche statuet descoperit este evaluat de arheologi c ar avea o vechime de 30 000 de ani. Cu o n l ime de 17 cm i forme ovale, Venu e din V stonice (Venus din V stonice) poart acest nume dup locul n care a fost descoperit n Doln V stonice n Moravia. Parl a introdus elemente noi de proiectare a boltei imensului spa iu al catedralei - bolta sub form de evantai, prima de acest fel din Europa Central i noi ancadramente ale ferestrelor, avnd ca motiv principal flac ra. Realismul este reprezentat n pictur de Chitussi (1847-1891), cu tablouri mici, adev rate bijuterii ale picturii care evoc frumuse ea peisajelor din cehia i regiunea deluroas ceho-morav , iar n sculptur de Josef Vclav Myslbek (1848-1922) dintre lucr rile de referin ale c ruia trebuie amintite statuia reprezentnd Muzica din foaierul Teatrului Na ional i statuia ecvestr a sf.Vclav din Vclavsk nm st. Muzica. A fost ntotdeauna o component natural a vie ii cehilor i a creat opere care fac parte din elita muzicii universale. Inceputurile tradi iei muzicale independente i au originea n evul mediu, cnd slujbele erau cntate n slavon i nu n latin .Reprezentanti: Bed ich Smetana, Antonn Dvo k, Leo Jan ek, .a. Teatru. Reprezentanti: Karel apek, Havel, Ladislav Fialka, .a. Film. Reprezentanti: Milo Forman, Ji Menzel, Karel Kachy a, .a. Literatur . Reprezentanti: Jan Hus, Jan Amos Komensk, Josef Dobrovsk, .a. 23) SLOVACIA Date Geografice Capitala: Bratislava Limba oficial : slovac Sistem politic: republic parlamentar -pre edinte: Ivan Ga parovi -prim-ministru: Robert Fico Suprafa : 48.845 km

 Popula ie total : 5.414.937 loc. Moned : coroana slovac Scurt istoric 24

 Slavizat n secolul VI, ara a constituit inima Marii Moravii din secolul IX i o provincie a Ungariei din secolul X pn n secolul XX. Slovacia i Republica Ceh au constituit din noiembrie 1918 pn n decembrie 1992 Cehoslovacia (cu excep ia perioadei 1939 - 1945). ara a redevenit independent n 1993, prin separarea de Cehia, la trei ani dup Revolu ia din 1989, care a pus cap t regimului autoritar comunist impus de c tre sovietici dup Prim vara de la Praga din august 1968. Semnifica ia expresiei Prim vara de la Praga se referea la "dezghe ul" pe care mi carea democratic l-a produs n con tiin a cehilor i a slovacilor (respectiv, a cehoslovacilor, cum erau denumi i oficial pe vremea aceea) referitor la democratizarea rii i ncercarea, pe atunci prematur de naiv , c se poate sc pa de influen a sovietic . Slovacia face parte din Uniunea European de la 1 mai 2004, precum i din NATO. Cultura Sportul na ional este hocheiul pe ghea . Slovacii au c tigat campionatul mondial n 2002. O curiozitate turistic rar i interesant din Slovacia oriental (lng Kosice) este num rul mare de biserici rurale din lemn de p dure, care aduc la a a-numitele stavkirke din Norvegia. 24) SLOVENIA Date Geografice Capitala: Ljubljana Limba oficial : slovena Sistem politic: republic parlamentar -pre edinte: Janez Drnov ek -prim-ministru: Janez Jan a Suprafa : 20.723 km

 Popula ie total : 2.011.473 loc. Moned : euro Scurt istoric Se crede c triburile slave, str mo ii slovenilor de ast zi, s-au a ezat n zon n secolul al 6-lea. Ducatul slav al Carantaniei, primul stat proto-sloven i primul stat slav stabil, s-a format n secolul al 7-lea. n 745, Carantania ia pierdut independen a n fa a Imperiului franc. Numero i slavi s-au convertit la cre tinism. Manuscrisele Freising, cele mai vechi documente scrise ntr-un dialect sloven i primele documente slave n alfabetul latin dateaz din jurul anului 1000. n timpul secolului al 14-lea, cele mai multe dintre regiunile Sloveniei au fost ocupate de Habsburgi, devenind apoi o parte a Imperiului austro-ungar. n 1848 a ap rut un puternic program pentru o Slovenie unit , o dat cu mi carea "Prim vara popoarelor" n Austria. 25

 Dup pr bu irea Austro-Ungariei n 1918, slovenii au format Regatul srbilor, croa ilor i slovenilor, denumit ulterior (1929) Regatul Iugoslavia. Dup refacerea Iugoslaviei la sfr itul celui de-al doilea r zboi mondial, Slovenia a devenit o parte a Republicii Socialiste Federale Iugoslavia, declarat oficial pe 29 noiembrie 1945. Slovenia modern s-a format la 25 iunie 1991 dup ob inerea independen ei fa de Iugoslavia. Slovenia s-a al turat NATO pe 29 martie 2004 i Uniunii europene pe 1 mai 2004. 25) UNGARIA Date Geografice Capitala: Budapesta Limba oficial : ungara Sistem politic: republic parlamentar -pre edinte: Lszl Slyom -prim-ministru: Ferenc Gyurcsny Suprafa : 93.030 km

 Popula ie total : 9.381.334 loc. Moned : forint Scurt istoric Dup o perioad scurt de democra ie, 1946 - 1947, dup anul1948 liderul comunist Mtys Rkosi a instaurat regimul comunist dup modelul sovietic a lui Stalin. Acesta a fost principalul motiv al izbucnirii Revolu iei maghiare din 1956 (denumita de comunisti "contrarevolu ie"). Un nou guvern inclinat spre reforme , condus de Nagy Imre a anun at ie irea rii din Pactul de la Var ovia,ini iat si patronat de Uniunea Sovietic .Armata sovietic de ocupa ie a n bu it n snge revolta popular , sovieticii instalndu-l la conducerea statului pe Jnos Kdr,care devenise omul lor de ncredere. Profitnd de faptul c n timpul revoltei grani ele au fost deschise, circa un milion de maghiari au emigrat din Ungaria spre Occident. Ulterior,in anii 70 , sub conducerea lui Kadar regimul comunist a f cut unele reforme de liberalizare n domeniul economic si cultural . Ca urmare a noii politici de reforme ("perestroika " si "glasnosti") promovate de Mihail Gorbaciov in Uniunea Sovietic s-au pr bu it regimurile comuniste n ntreaga Europ de Est ,inclusiv in Ungaria. Trecerea la noua ornduire,bazat pe revenirea la economia de pia i pe respectarea drepturilor omului , s-a facut de aceast dat f r v rsare de snge. La 23 octombrie 1989, Mtys Sz rs a proclamat a treia Republic Ungar i a devenit pre edinte. Primele alegeri libere, democratice s-au desf urat n anul 1990. n 1999 Ungaria a devenit membru al NATO. 26) ROMNIA Date Geografice 26

 Capitala: Bucure ti Limba oficial : romn Sistem politic: republic parlamentar -pre edinte: Traian B sescu -prim-ministru: Emil Boc Suprafa : 238.392 km

 Popula ie total : 22.303.522 loc. Moned : leu romnesc Scurt istoric Dup ncheierea R zboiului rece n 1989, Romnia i-a mbun t it rela iile cu Europa, a aderat la NATO n 2004 i a aderat la Uniunea European . Alegerile parlamentare din 2004 au fost c tigate de Coali ia PSD+PUR. Dar PUR p r se te alian a i i schimb numele n Partidul Conservator. Alegerile preziden iale sunt c tigate de candidatul Alian ei Dreptate i Adevar: Traian B sescu. C lin Popescu T riceanu formeaz un guvern de coali ie format din: Alian a Dreptate i Adev r+Uniunea Democrat a Maghiarilor din Romnia+Partidul Conservator. Tratatul de aderare a Romniei i Bulgariei la Uniunea European a fost semnat de reprezentan ii statelor membre i cei ai rilor aderente n Luxemburg, la Aba ia Neumnster, pe 25 aprilie 2005 i a intrat n vigoare la 1 ianuarie 2007, dup ratificarea sa de c tre cele 25 de state ale Uniunii Europene. Romnia este republic parlamentar . Tot n 2007 pre edintele Traian B sescu este suspendat, dar este reales de popor. Cteva s pt mni mai trziu Alian a Dreptate i Adev r se destram . Cultura Localizarea Romniei, la contactul dintre Europa Central , Europa de Est i Peninsula Balcanic , face ca aceast cultur s fie foarte influen at de aceste trei regiuni. Domina ia Imperiului Otoman asupra rii, a l sat urme, ca i migra ia slavilor, i stabilirea sa ilor i secuilor. Totu i, originea latin a culturii i civiliza iei romne ti au fost p strate. n ultimele dou secole, Europa Occidental , n special Fran a, a influen at cultura romneasc . Literatura romn a fost foarte pu in promovat n str in tate, n ultimii 150 de ani unii scriitori au devenit cunoscu i la nivel European, chiar mondial, cum ar fi Mihai Eminescu, cel mai mare poet romn, Mircea Eliade, Eugen Ionesco sau Panait Istrati, Emil Cioran. 27) BULGARIA Date Geografice Capitala: Sofia Limba oficial : bulgara Sistem politic: republic parlamentar -pre edinte: Gheorghi P rvanov 27

 -prim-ministru: Serghei Stami ev Suprafa : 110.910 km

 Popula ie total : 7.322.000 loc. Moned : leva bulgar Scurt istoric Primul R zboi Mondial a dus la sosirea unui val de peste 250.000 refugia i veni i din Macedonia, Tracia i Dobrogea. n anii 1930 num rul a crescut, din cauza agresiunii Serbiei mpotriva bulgarilor. n al Doilea R zboi Mondial, Bulgaria a intrat n conflict de partea Axei, chiar dac niciun soldat bulgar nu a luptat mpotriva URSSului. n acest timp, bulgarii au ocupat o parte din Grecia i din Iugoslavia, locuite de bulgari. Bulgaria a fost una dintre cele doua ri (mpreun cu Finlanda) care a salvat to i cet enii evrei de lagarele naziste. n septembrie 1944, armata sovietic a intrat n Bulgaria, mai trziu punnd bazele Partidului Comunist i instaurnd o dictatur comunist . n 1944, Bulgaria a ntors armele mpotriva Germaniei. Mai mult de 30.000 de solda i bulgari au murit n r zboi. Dup cel de-al Doilea R zboi Mondial, Bulgaria a intrat n sfera de influen a URSSului, devenind Republic Popular n 1946 i unul dintre cei mai credincio i alia i ai URSS-ului. n anii 70', a nceput normalizarea rela iilor cu Grecia, iar n anii 90', rela iile cu Turcia. Republica Popular s-a sfr it n 1989, cnd mai multe regimuri comuniste din estul Europei au dec zut. Liderul comunist Todor Zhivkov a fost nl turat de la putere n data de 10 noiembrie 1989. Bulgaria a intrat n NATO pe 29 martie 2004, iar de la 1 ianuarie 2007, este membr a Uniunii Europene. Cultura Cultura Bulgariei este foarte bogata. Aici putem enumera: descoperirile unice din muzee , incluzand si cel mai vechi aur din lume, minunatele colectii de lucrari manuale a mesterilor batrani cat si cele a pictorilor moderni din galeriile de arta, concerte clasice si festivaluri de muzica si dans popular, s.a.m.d.

INTEGRAREA EUROPEAN Factori determinan i: Necesitatea elimin rii focarelor de conflict, de natur s genereze o nou conflagra ie mondial . Interesul statelor vest-europene de a dep i condi ia de puteri de rang secund, la care au fost reduse dup al doilea r zboi mondial. Necesitatea concert rii eforturilor statelor europene, n contextul ofensivei globaliz rii. Precursorii integ rii europene: NAPOLEON I, VICTOR HUGO Ideea organiz rii Europei sub forma unei structuri politice integrate este formulat explicit nc din sec. XIX. n sec.XX, ca urmare a traumelor produse de primul r zboi mondial, s-au afirmat personalit i politice de prim rang, care au urm rit punerea n practic a ideii de integrare european . P rin ii Europei: RICHARD von COUDENHOVE-KALERGI, ARISTIDE BRIAND, GUSTAV STRESEMANN; Robert Schuman i Jean Monnet au lansat la 9 mai 1950 Planul Schuman , sus inut de Konrad Adenauer. Bazat 28

pe ideea reconcilierii franco-germane, planul propune asocierea statelor europene produc toare de c rbune i o el. 1951 Tratatul de la Paris. Se formeaz Comunitatea European a C rbunelui i O elului. 1957 Tratatul de la Roma. Se formeaz Comunitatea Economic European ( Pia a Comun ) i Comunitatea European a Energiei Atomice (Euratom). La 5 mai 1949 s-a format Consiliul Europei, cuprinznd 10 state fondatoare.Ast zi num r 47de statemembre. Romnia a devenit membr n 1993. Scopuri ale integr rii politice: ap rarea drepturilor omului, democra iei parlamentare i suprema iei legii; dezvoltarea de acorduri pe ntregul continent pentru a standardiza practicile sociale i juridice ale rilor membre; con tientizarea unei identit i europene bazate pe valori mp rt ite i care str bate peste diferite culturi.

Tem de lucru: 1) Identifica i pe hart

i colora i statele fondatoare UE

2) Identifica i i colora i pe hart cu alt culoare statele care au aderat n: 1973, 1981, 1986, 1995, 2004, 2007.

29

TESTUL NUM RUL I

I. Scrie i litera corespunz toare r spunsului corect: (25 puncte)

1. Ce ar are cei mai mul i europarlamentari? 2. Cte valuri de extindere au avut loc pn acum? 3. Simbolurile Uniunii Europene sunt:

a) Germania; a) 4;

b) Fran a; b) 5; c) 6;

c) Marea Britanie; d) Italia; d) 7;

a) steagul, Parlamentul European, moneda unic , ; c) steagul, ziua de 9 mai, imnul, moneda unic ; a) 9 mai 1950; b) 9 mai 1951; c) 9 mai 1952; b) principiile democra iei;

b) ziua de 9 mai, Tratatul de la Maastricht; steagul;

4. Ziua UE a fost stabilit avndu-se n vedere un eveniment din:

5 Cercul de stele de pe steagul UE reprezint : a) stabilitatea monedei euro; c) solidaritatea, unitatea i armonia statelor membre;

d) unitate n diversitate deviza UE;

II. Aranja i literele n ordinea corespunz toare desf ur rii cronologice a evenimentelor(20 puncte)

a. b. c. d. e.

Romnia devine membru asociat al Uniunii Europene; constituirea Comunit ii Europene Economice; semnarea tratatului de aderare de c tre Romnia; Spania devine membru al Comunit ii Europene; Bulgaria devine membr UE;

III. Citi i cu aten ie textul apoi r spunde i ntreb rilor: (35 puncte)

Mini trii afacerilor externe din cele dou sprezece state ale Comunit ii Europene au semnat vineri 7 februarie la Maastricht, tratatul asupra Uniunii Europene ce concretizeaz acordul intervenit pe 9 i 10 decembrie ntre efii de stat i de guvern ai celor doisprezece.Tratatul vizeaz n principal: demararea unui program de uniune economic i monetar ce va conduce cel mai trziu la 1 ianuarie 1999 la adoptarea monedei unice europene, nt rirea coeziunii ntre statele membre, l rgirea politicilor al c ror obiectiv este crearea pie ei unice; nt rirea puterilor Parlamentului European, extinderea competen elor Comunit ii n domenii noi de cooperare, dezvoltarea unei politici externe i de securitate, ntr-un cadru institu ional unic, n vederea constituirii capacit ilor de ap rare comune, crerea unei cet enii europene, dezvoltarea coopr rii n probleme judiciare i poli iene ti; ( despre tratatul de la Maastricht ) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Transcrie i din text un obiectiv propus prin tratatul de la Maastricht pe plan politic. Transcrie i din text dou obiective propuse prin Tratatul de la Maastricht pe plan economic. Transcrie i din text dou informa ii aflate n rela ie cauz -efect. Men iona i alte dou simboluri ale UE, n afara celui preciza n text. Men iona i 5 state care erau membre UE n momentul adopt rii tratatului de la Maastricht. Men iona i alte dou institu ii UE, n afara celei precizate n text. Prezenta i importan a tratatului de la Maastricht. Men iona i 5 state foste comuniste care ast zi sunt membre UE. 2 puncte 4 puncte 6 puncte 4 puncte 5 puncte 4 puncte 5 puncte 5 puncte

30

IV. Comenta i urm toarea caricatur (10 puncte)

Fran a

Germania

C rbune i O el

TESTUL NUM RUL II

I. Scrie i litera corespunz toare r spunsului corect: (25 puncte) 1. Num rul de stele de pe steagul UE reprezint : a) num rul de state fondatoare; b) perfec iunea;

c) num rul statelor din zona Euro; d) num rul de state membre n anul adopt rii steagului UE; 2. Num rul stelelor de pe steagul Uniunii Europene este de: a) 15; b) 12; c) 27; d) 25; e) 20;

3. Care este singura institu ie a Uniunii Europene ai c rei membri sunt ale i prin vot de c tre cet enii europeni? a) Consiliul European; b) Parlamentul European; c) Comisia European ; d) Curtea de Conturi;

4. Care institu ie a Uniunii Europene reprezint guvernele na ionale ale statelor membre? a) Curtea de Justi ie; b) Parlamentul European; c) Comisia European ; d) Consiliul de Mini tri;

5. Reprezentarea grafic a monedei unice a fost inspirat de litera greceasc : a) alfa; b) beta; c) epsilon; d) gama;

31

II. Aranja i literele n ordinea corespunz toare desf ur rii cronologice a evenimentelor(20 puncte) a. b. c. d. e. constituirea Pie ei Comune; constituirea Comunit ii Europene a C rbunelui i O elului; Grecia devine membr UE; semnarea tratatului de la Maastricht; Polonia devine membru al UE;

III. Citi i cu aten ie texttele apoi r spunde i ntreb rilor: (35 puncte) A: Mndr de civiliza ia i cultura sa, Europa ar vrea parc s se fereasc de restul lumii. i-ar datora originalitatea patrimoniului ei cultural comun: antichitatea greac , Imperiul Roman i cre tinismul. Unitatea european se vrea modelul unei aristocra ii culturale cu aspira ii universale i ecumenice. ( ... ) Teritoriul comun al europenilor este cultura , scria Paul Valery. Europa, n dorin a ei de unitate se dore te un loc de integrare, favoriznd con tientizarea unui destin comun. (Elise Maillard, Ariane Molkthou, Europa) B: n Europa Central i de Est, apartenen a la Europa era ns singura alternativ posibil . Din motive diverse indiferent dac voiau s - i modernizeze economiile, s ob in acces la noi pie e ori ajutor str in, s stabilizeze politica intern , s se lege pe vecie de Vest sau doar s previn pericolul unei rec deri n comunismul na ional -, to i noii lideri, de la Tallin pn la Tirana, priveau spre Bruxelles. Perspectiva ader rii la UE, cu promisiunile ei de afluen i securitate, era fluturat tentant n fa a electoratelor eliberate din Europa postcomunist . (Tony Judt, Epoca postbelic . O
istorie a Europei de dup 1945 ) 1. Pornind de la textul A, formula i un punct de vedere referitor la originalitatea statelor europene. 5 puncte

2. Transcrie i din textul B, trei motive care au mpins statele foste comuniste pe drumul integr rii lor n UE. 6 puncte 3. Men iona i 5 state foste comuniste ast zi membre UE. 5 puncte i de Est n Uniunea

4. Preciza i un fapt istoric care a creat condi ii favorabile pentru integrarea statelor din Europa Central European . 5 puncte 5. Men iona i dou avantaje ale ader rii Romniei la UE. 6. Ce n elege i prin identitate european ? 7. Ce n elege i prin identitate na ional ? 8. Explica i deviza UE: Unitate n diversitate .

4 puncte 3 puncte 3 puncte 4 puncte

IV. Comenta i imaginea al turat (10 puncte)

32

3.ROMNIA I EUROPA N SECOLUL AL XX-LEA ( 3h) Romnia ntre cele dou R zboaie Mondiale. De la democra ie la regimurile autoritare si totalitare Romnia n spatele Cortinei de Fier
Romnia interbelic (ntre cele dou RM) Politica extern a Romniei nu e nici monopolul unui om, nici apanajul unui partid. E o politic profund na ional , ale c rei reguli, metode i eluri i trag originea din interesul patriei. Nicolae Titulescu n sec. XX Romnia a fost marcat de cele dou R zboaie Mondiale: 1914-1918- PRM 1939-1945- DRM Dup PRM s-a realizat Marea Unire. Perioada PRM-DRM= Perioada interbelic . Ea a fost caracterizat de prosperitate i democra ie. Realizarea Unirii s-a datorat i Conferin ei de Pace de la Versailles (1918-1919). Rela iile dintre state au fost ns tensionate pn la DRM din cauza revizionismului= doctrin de politic extern a unor state ce doresc modificarea frontierelor sau revizuirea unor tratate. Romnia a c zut prad statelor revizioniste, pierznd Basarabia i nordul Bucovinei, NV Transilvaniei i Cadrilaterul. Romnia a ncercat s se apere de agresiunea extern prin vocea Societ ii na iunilor = organism interna ional cu sediul la Geneva creat la sfr itul PRM cu scopul de a asigura respectarea tratatelor i men inerea p cii. Cel mai important om politic romn, pe plan extern a fost Nicolae Titulescu care a sus inut cooperarea dintre state i men inerea frontierelor stabilite la finalul PRM. Direc iile principale ale politicii externe a Romniei: Recunoa terea interna ional a Marii Uniri;

 Ap rarea p cii i statu-quo-ului teritorial; Democratizarea rela iilor interna ionale; Stabilirea de raporturi normale cu to i vecinii.

33

Tem de lucru: n tabelul cronologic de mai jos completa i evenimentele care au marcat istoria Romniei, eviden iind importan a lor:
Evenimentul Cauze interne/externe Consecin e pentru evolu ia Romniei

Data

1 Decembrie 1918 10-11 februarie 1938 30 august 1940 23 august 1944 4-11 februarie 1945

Dic ionar: Cuvntul democra ie provine din limba greac : demos nseamn popor, iar kratos, putere. Democra ia este n eleas ca putere a poporului. Aceasta poate fi exercitat direct sau indirect. Democra ia direct este eficient doar n comunit ile pu in numeroase, din zone pu in ntinse. De aceea, n epoca modern s-a impus democra ia reprezentativ , n cadrul c reia exercitarea puterii politice se face de c tre reprezentan i ale i, cu acordul i pe baza unui control al puterii poporului, realizat pe diferite c i. De la democra ie la regimurile autoritare i totalitare Caracteristicile democra iei romne ti S-a lovit de lipsa culturii politice romne ti (80% din popula ie tr ia la sate i era analfabet ) Votul universal s-a introdus dup PRM A fost instabil din cauza modific rilor politice interna ionale: apari ia fascismului (1922), a comunismului (1919) iar apoi a nazismului (1933)

Constitu ia din 1923 Consacra regimul politic= democra ie parlamentar Puterile regelui erau destul de largi

34

Parlamentul era o extensie a Guvernului Institu iile democratice nu s-au putut consolida

Extras din Constitu ie: TITLUL III DESPRE PUTERILE STATULUI Art. 33 Toate puterile Statului emana dela natiune, care nu le poate exercita decat numai prin delegatiune si dupa principiile si regulile asezate in Constitutiunea de fata. Art. 34 Puterea legislativa se exercita colectiv de catre Rege si Reprezentatiunea nationala. Reprezentatiunea nationala se imparte in doua Adunari: Senatul si Adunarea deputatilor. Orice lege cere invoirea a cator trele ramuri ale puterii legiuitoare. Nici o lege nu poate fi supusa sanctiunii regale decat dupa ce se va fi discutat si votat liber de majoritatea ambelor Adunari. Art. 35 Initiativa legilor este data fiecareia din cele trei ramuri ale puterii legislative. Totus orice lege relaliva la veniturile si cheltuelile Statului sau la contingentul armatei trebuie sa fie votata mai intaiu de Adunarea deputatilor. Art. 38 Nici o lege, nici un regulament de administratiune generala, judeteana sau comunala nu pot fi indatoritoare decat dupa ce se publica in chipul hotarat de lege. Art. 39 Puterea executiva este incredintata Regelui, care o exercita in modul regulat prin Constitutiune. Art. 40 Puterea judecatoreasca se exercita de organele ei. Hotararile lor se pronunta in virtutea legii si se executa in numele Regelui.

Tem de lucru: Completa i urm toarele propozi ii: 1) 2) 3) 4) 5) Puterea executiv conform Constitu iei din 1923 era reprezentat de Puterea legislativ conform Constitu iei din 1923 era reprezentat de Puterea judec toreasc conform Constitu iei din 1923 era de inut de Condi ia de baz pentru adoptarea unei legi era Regele i exercit puterea doar pe baza .. .. .. ..

Regimul autoritar al lui Carol al II-lea S-a instaurat pe fondul sl biciunii partidelor parlamentare i al evolu iilor politice europene 10-11 februarie 1938 Carol II preia puterea printr-o lovitur de stat Constitu ia din 1923 este nlocuit cu una nou Partidele politice sunt interzise Romnia se apropie de Germania i Italia 1940- pierde Basarabia, N Bucovinei, NV Transilvaniei i Cadrilaterul

35

Regimul antonescian Pe fondul pierderilor teritoriale din 1940, Carol al II-lea abdic Ion Antonescu devine conduc torul rii

Mihai, mo tenitorul lui Carol II r mne rege, dar avea puteri pu ine Antonescu a colaborat cu legionarii la conducere A implicat ara n DRM pentru a recupera teritoriile pierdute Este nl turat la 23 august 1944

 Tem pentru acas : Citi i cu aten ie textele i r spunde i cerin elor: Sa reglementam situatia in Balcani. Armatele voastre se gasesc in Romania si Bulgaria.... In ceea ce priveste Marea Britanie si Rusia, ce ati spune despre o predominanta de 90% in Romania pentru dumneavoastra, de o influenta de 90% pentru noi in Grecia si de o egalitate de 50%/50% in Iugoslavia? Am intins bucata de hartie, pe care erau inscrise procentele de influenta britanica, respectiv sovietica in Bulgaria, Romania, Grecia, Iugoslavia, Ungaria, in fata lui Stalin. Acesta si-a luat creionul albastru, apoi a trasat un semn de aprobare. Totul a fost rezolvat intr-un timp mai scurt decat imi trebuie pentru a relata faptele... (W. Churchill despre acordul cu Stalin privind Europa de Sud-Est, Moscova, octombrie 1944) Razboiul continua.... Armata Rosie in Romania se apropia de un milion, aducand cu ea foamea, jaful si frica. Sub protectia acesteia, comunistii din tara dau asaltul pentru a pune mana pe putere....Moscova vrea cu tot dinadinsul un guvern de toata obedienta sovietica. (Nicolae Baciu, Agonia Romaniei) 1) Care erau rile ce urmau s fie trecut n aria de influen sovietic ? 2) Care credeti ca au fost motivele pentru care Churchill a lasat jumatate din Europa in mainile lui Stalin? 3) Care au fost consecintele intrarii Europei de Sud-Est sub sfera de influenta a URSS-ului si Moscovei?

Romnia n spatele Cortinei de Fier Romnia a f cut parte din sfera sovietic de influen Romniei : Rela ii privilegiate cu URSS i Ruperea rela iilor cu Occidentul Integrarea Romniei n Cominform= Biroul comunist de informa ii Apartenen a la CAER (Consiliul de ajutor economic reciproc) Apartenen a la Pactul de la Var ovia rile surori ntre 1944-1990. Acest lucru a influen at politica extern a

36

Romnia adopt modelul economic i politic socialist=desfiin area propriet ii private,partid unic, planificarea economiei. Conduc torii Romniei comuniste: Gh. Gheorgiu Dej- 1945-1965 Nicolae Ceau escu 1965-1989

Dup moartea lui Stalin (1953), Romnia ncearc s se desprind de politica sovietic : Retragerea Armatei Ro ii din Romnia-1958 Declara ia din Aprilie -1964= declara ie de independen Romnia nu a participat la invadarea Cehoslovaciei n 1968

n 1964-1965, Romnia era singurul stat din lume care se putea l uda cu urm toarea combina ie de realiz ri: era aliat a Uniunii Sovietice, era prieten cu China i era statul comunist ale c rui rela ii diplomatice i comerciale cu Occidentul se mbun t iser i erau n expansiune

4.  

ECONOMIE I SOCIETATE N LUMEA POSTBELIC (3h) Economia contemporan Popula ie i societate Ocupa ii i statute profesionale

Economia contemporan y y Europa a suferit mari distrugeri in urma celui de-al Doilea Razboi Mondial S.U.A. au intervenit in ajutorul europenilor prin Planul Marshall (1947) care a constat intr-un masiv ajutor financiar acordat statelor din apusul Europei. Prin acest plan, statele Europei Occidentale au primit peste 12 miliarde dolari. Reconversia industriei europene a fost foarte rapid , astfel c n 1947 produc ia a crescut cu 64%. Au fost adoptate reforme monetare care au avut ca efect stoparea infla iei. Ca urmare a refacerii statelor democratice, in Estul Europei, URSS a creat CAER ( Consiliul de Ajutor Economic Reciproc) n 1949. n Asia, Japonia a cunoscut o refacere economic rapid , punndu-se accent pe produc ia de o el, c rbune si pe calificarea for ei de munc .

37

Economia mondial a cunoscut,pn n 1973 o cre tere spectaculoas . SUA asigurau 25% din totalul produc iei industriale la nivel mondial. URSS ajunge a doua mare putere industrial a lumii, iar Japonia a treia. Cre terea continu a produc iei, absen a crizei economice, prosperitatea i consumul au f cut ca anii 19451973 s fie numi i Anii Glorio i. Apar ramuri noi n industrie: electrocasnice, mase plastice,aeronautica, avia ia, electronica, industria IT, robotica. n agricultur tot SUA de in suprema ia, urmate de URSS. Baza agriculturii americane a constituit-o Ferma. n majoritatea rilor s-au aplicat reforme agrare, mai pu in n apanajul statului. rile cu regim comunist, unde agricultura era

y y

Dezvoltarea economiei necesita folosirea unor noi resurse energetice. Pre ul petrolului a sc zut de 4 ori ntre 1950-1973 ca urmare a cre terii produc iei zilnice. nafar de URSS, toate statele consumau mai mult petrol dect produceau. Astfel, cre te nevoia de petrol i se caut noi surse de acest fel. rile exportatoare de petrol, nemul umite de sc derea pre urilor au constituit n 1960, OPEC ( Arabia Saudit , Irak, Kuweit, Qatar, Iran, Venezuela) cu scopul stabilirii unei politici comune n domeniu. Din motive politice i militare pre ul petrolului va cre te brusc *1973* cu 70% ducnd lumea n criz . Acela i lucru s-a repetat n 1978-1979.

38

Popula ie i societate y La nceputul secolului XX popula ia planetei numara aprx. 2 mld locuitori. n 1990 existau 5, 3 mld, iar astazi sunt circa 6,7 mld locuitori. Statele totalitare au promovat o politica natalist , ncurajnd familiile cu mul i copii. n ultimul sfert al sec. XX n Europa natalitatea a sc zut, dar n Asia (China) a crescut. Astfel, popula ia european a mb trnit, lucru ce are consecin e sociale i economice grave. Popula ia este repartizat inegal, dar s-a remarcat dupa al Doilea R zboi Mondial, cre terea progresiv a popula iei urbane. De asemenea s-a remarcat specializarea popula iei pe anumite sectoare de activitate (economie, servicii, institu ii) n epoca contemporan familia i-a pierdut din importan . Se observ sc derea nr. de c s torii precum i cre terea ratei divor urilor. Statutul femeii n societate se modific , ea dorind s fie egala b rbatului. ( Femei celebre: Margaret Thatcher, Indira Ghandi, Angela Merkel) n via a cotidian , oamenii au un standard mediu de via Tem de lucru: Defini i urm torii termeni Natalitate Mortalitate Familie iar cu timpul, a ap rut distinc ia dintre public i privat.

y y

Egalitatea sexelor Public Privat

Ocupa ii i statute profesionale y y y n epoca contemporan se observ consolidarea clasei de mijloc, care este numeroas Apar noi profesii n timp ce altele, legate de agricultur i puternic .

i de mediul rural n general, sunt pe cale de dispari ie.

Cu timpul, apar tot mai mul i speciali ti n domenii precum: producerea energiei, utilizarea inteligen ei artificiae, explorarea spa iului, telecomunica ii, transporturi. Apar profesii noi: artist, consilier, psiholog, nutri ionist. Se statueaz cu claritate drepturile i obliga iile angaja ilor Europa a devenit o destina ie pentru imigran i, dar se observ n continuare i o migra ie de la sat la ora . A cheltui bani a devenit un scop n sine i o ocupa ie ca atare. Tr im n secolul vitezei i al societ ii de consum.

y y y y 39

Rezolva i rebusul de mai jos!

1 2 3 4 5 6 7 8

D N R

O L

1- Suma de bani imprumutata de un stat altui stat 2- Titlu care materializeaza dreptul detinatorului asupra unei parti din capitalul unei intreprinderi 3- Ramura industriala care ajuta la cresterea productivitatii in celelalte ramuri 4- Organizatia Natiunilor Unite ( prescurtare) 5- Poltica de reducere a valorii unei monede 6- Secretar de stat American autor al unui plan de refacere economica 7- Cresterea cantitatii de moneda fara acoperire in aur 8- Resursa energetica Pe verticala veti descoperi denumirea unei ramuri de activitate productiva.

Teme de lucru: 1) Scrie i un eseu de o pagin pe tema invad rii vie ii private de c tre pres pornind de la un exemplu concret. 2) Exprima i-v opinia n leg tur cu necesitatea luptei mpotriva imigra iei ilegale i a traficului de fiin e umane, ncercnd s r spunde i la urm toarele ntreb ri: a. Sunt acestea o form de exploatare umana? b. A focut comunitatea interna ional tot ce trebuie pentru a le combate? c. Cei care folosesc munca la negru au o parte de vin ? d. ccoala i alte institu ii ale statului dezvolt suficiente programe pentru combaterea celor dou fenomene? e. A i beneficiat de asemenea programe? f. Dac a i avea putere de decizie, ce a i face pentru eradicarea celor dou fenomene? g. Crede i c trebuie s ne implic m cu to ii pentru limitarea celor dou fenomene sociale? 3) Enumera i trei industrii de vrf i judeca i cum au intervenit, prin produsele lor, n via a noastr folosindu-v de variantele de mai jos: a. Comunic m mai rapid b. Diversific posibilit ile de informare 40

c. L rgesc orizontul cunoa terii d. Ajut la ndeplinirea sarcinilor casnice e. Fac via a mai pl cut f. mi fac meseria mai u or 4) Citi i cu aten ie textul de mai jos i r spunde i urm toarelor cerin e: Inten ia de a ameliora condi iile de via a determinat luarea unor m suri de remediere a dificult ilor pe care le nfrunt individul ori familia. O familie tr ie te n s r cie pentru c tat l bea sau joac c r i? Se acord copiilor mas gratuit i mbr c minte. O femeie i abandoneaz so ul i copiii? Copiii sunt institu ionaliza i (N.A. Smith, Statul providen ) Considera i c aceste m suri sunt expresia justi iei sociale sau considera i institu ionalizarea copiilor un abuz al statului? Textul descrie dou situa ii din societatea american . Cum s-ar rezolva n Romnia prima situa ie? Descrie i (dac a i cunoscut) situa ii similare i comenta i solu iile posibile.

5. TIIN A I SOCIETATEA N SECOLUL XX (4h)   Cercetare tiin ific i tehnologie n secolul XX Impactul tehnologiei asupra vie ii cotidiene i a mediului tiin a i tehnica n slujba r zboiului Studiu de caz: Contribu ii romne ti la dezvoltarea tiin ei i tehnicii

a) Caracteristici ale dezvolt rii tiin ei i tehnicii


y y y accelerarea descoperirilor tiin ifice ( ritmul descoperirilor este uluitor ); apari ia unor tiin e noi ( genetica, informatica, cibernetica ); mobilitatea oamenilor de tiin ; o tiin ele au devenit interdisciplinare; o scurtarea perioadei dintre cercetarea teoretic i aplicarea practic a acesteia; o cre terea costurilor cercet rii tiin ifice; o implicarea direct a statului n sus inerea i finan area activit ii tiin ifice;

Date importante: 1901 Guglielmo Marconi realizeaz prima transmisiune f r fir ntre Europa i America 1916 Albert Einstein public bazele teoriei relativit ii generalizate

41

1928 descoperirea penicilinei 1945 armele nucleare 1946 SUA ENIAC ( Electronic Numerical Integrator and Calculator ), primul calculator electronic, este pus n func iune n

1953 este descoperit structura ADN 1967 primul transplant de inim 1975 nfiin area companiei MICROSOFT 1978 primul copil conceput n eprubet 1996 prima clonare reu it a unui mamifer

b) Cucerirea spa iului

12 aprilie 1961 URSS lanseaz pe orbit n jurul P mntului prima nav cosmic -satelit din lume, avnd un om la bord, pe IURI GAGARIN. Cu nava Vostok , Iuri gagarin a nconjurat o singur dat planeta, n 108 minute. 1961 primul zbor n cosmos cu o durat mai mare de o zi; ( Gherman Titov, cu nava Vostok 2 ;

y y y y

1962 - primul zbor spa ial al unui astronaut american, anume John Glenn; 1962 - primul zbor n grup a dou nave sovietice ( Vostok 3 si Vostok 4 ) 1963 prima femeie n cosmos, Valentina Tere kova, cu nava Vostok 6 ; Tere kova, care avea la acea vreme 26 de ani, a nconjurat de 48 de ori planeta ntr-o nav spa ial incomod , n care abia se putea mi ca. S-a ntors pe p mnt dup 71 de ore. 1968 primul zbor pe orbit n jurul Lunii a fost realizat de americanii Frank Borman, james Lowell i William Anders; au fost efectuate 10 revolu ii n jurul satelitului natural al P mntului i au fost transmise imagini televizate ale suprafe ei terestre; 20 iulie 1969 americanul Louis Neil Armstrong devine primul om care pune piciorul pe Lun ; acesta a fost punctul terminus al ambi iosului program american Apollo.

c) Tehnologia i via a cotidian


Dezvoltarea tehnologic are efecte pozitive pentru via a cotidian ( s n tate, u urarea comunic rii, accesul la informa ie etc ).

42

Aplica ii electronice: y y y y y e-learning; e-working; e-commerce; e-banking; e-health;

Tehnologia n slujba s n t ii y n domeniul s n t ii, tehnologia ocup un loc att de important, nct azi este aproape imposibil stabilirea unui diagnostic f r datele oferite de aparatura tot mai performant . Secolul XX a debutat cu descoperirea capacit ii razelor X de a oferi imagini ale creierului sau ale inimii ( angiografie ). Utilizarea computerului pentru prelucrarea imaginilor ob inute cu ajutorul razelor X a m rit precizia acestora. Cele mai cunoscute tehnici de scanare cu ajutorul computerului sunt: - tomografia computerizat ; - chirurgia cu laser; - ecografia ( care utilizeaz ultrasunete ); - endoscopia, bazat pe fibre optice; Tema de lucru: Completa i schema de mai jos, indicnd i alte domenii care utilizeaz computerul, precum i moduri de utilizare n fiecare domeniu men ionat.

43

d) Tehnologia i mediul nconjur tor


Industrializarea i noile tehnologii are efecte negative asupra mediului nconjur tor: y y y y poluarea aerului, apei, solului; efectul de ser ( 1967 ); gaura din stratul de ozon epuizarea resurselor; ( 1985 );

n condi iile polu rii accentuate multe state au optat pentru surse alternative de energie: y y y energia eolian energia solar energia apei

44

energia hidraulic energia mareelor y y energia geotermic energie derivata din biomasa: biodiesel, bioetanol, biogaz

e) Noile tehnologii i timpul liber

Timpul liber este o valoare important a lumii contemporane, este accesibil oricui i, datorit noilor tehnologii, poate fi petrecut n moduri diferite; Dezvoltarea mijloacelor de transport, n mod special a avia iei, a dus la schimbarea destina iilor de vacan ; Televiziunea, prin programele sale variate, ocup o parte important a timpului liber; totodat , na te dependen i are efecte nepl cute asupra limbajului, intelectului i comportamentului; Internetul a dezvoltat o multitudine de mijloace de interac iune uman : e+mail, forumuri, chat, blog etc; Jocurile pe calculator concureaz televiziunea n privin a petrecerii timpului liber. i n cazul lor, se poate vorbi de efecte duble asupra persoanelor;

y y

y y

f) Contribu ii romne ti la dezvoltarea tiin ei i tehnicii

Matematic : - Gheorghe i eica; - Traian Lalescu; - Dimitrie Pompeiu; Chimie: y y 45 COSTIN D. NENI ESCU GHEORGHE SPACU

ALEXANDRU T. BALABAN

Medicin : y y y y VICTOR BABE microbiologie;

ION CANTACUZINO imunologie; GHEORGHE MARINESCU neurologie; CONSTANTIN endocrinologie; I. PARHON

NICOLAE PAULESCU fiziologie;

y y y

TEFAN ODOBLEJA psihologie; ANA ASLAN gerontologie; GEORGE EMIL PALADE biologie;

y y

HORIA HULUBEI DRAGOMIR HURMUZESCU

Stiinte tehnice: y y y y y HENRI COAND TRAIAN VUIA HERMANN OBERTH AUREL VLAICU GOGU CONSTANTINESCU Fizic : y TEFAN PROCOPIU

Biologie: y y y EMIL RACOVI biospeologie ( tiin a care studiaz vie uitoarele din pe teri);

ION BORCEA hidrobiologie (ramur a biologiei care studiaz via a animal procesele care au loc n ap ) DIMITRIE VOINOV citologie ( disciplina care studiaz structura, dezvoltarea i func iile celulelor ); GRIGORE ANTIPA biologie i vegetal din mediul acvatic, precum i toate

y y y

46

g) ctiin a i tehnica n slujba r zboiului

y y

y y y y y

  

Domeniul militar beneficiaza de progresele stiintei si tehnicii, vorbindu-se chiar despre o revolutie tehnico-militara Dezvoltarea tehnicii militare a vizat trei aspecte principale: o Marirea fortei de distrugere o Mobilitatea trupelor si a armamentului o Asigurarea comunicatiilor optime Apar navele cisterna-petrolierele Se creaza gazele toxice care necesita ptr aparare masti de protectie Apar armele chimice- folosite ptr prima data in DRM Primul tanc- Mark I- (tank *eng*= rezervor) Cea mai mare batalie de tancuri are loc in DRM la KURSK *germ-sovietici* fiind folosite circa 6000 de tancuri Avia ia: Folosita cu precadere in DRM Avioanele folosite atunci: Messerschmitt, Hurricane, B-29 *a transportat bomba atomica* Apar si portavioanele Comunica iile: In DRM- englezii au inventat Radarul, iar germanii un sistem de ghidare care conducea avioanele direct asupra tintelor Apar satelitii cu scop militar

Teme de lucru: ( pentru acas ) 1) Alege i una din datele importante de la punctul a) al lec iei i realiza i o scurt descriere (o pagin ) folosind sursele g site n c r i sau pe internet. 2) Explica i conceptul de efect de ser i prezenta i 3 solu ii pentru limitarea acestuia. 3) Alege i o personalitate a tiin ei i tehnicii romne ti de la punctul f) al lec iei i realiza i o scurt descriere a acesteia. 4) Explica i rolul: submarinului, avionului, gazelor toxice pentru purtarea unui r zboi modern.

47

  

6.STATELE I POLITICA LOR N PERIOADA CONTEMPORAN (4 h) Forme de organizare politic . Idei i regimuri politice Statele democratice Statele totalitare Romnia: de la statul totalitar la statul de drept

1. Forme de organizare politic . Idei i regimuri politice


n secolul XX cresc rolurile i func iile statului. Vorbim despre 3 tipuri de stat: Minimal (respect dreptul privat i securitatea oamenilor) Interven ionist Stat providen *Statul Na ional Are la baz ideea de na iune ca entitate, teritoriu, istorie, cultur comune Este suveran n grani ele sale, are legi interne de organizare, economie, reprezentare diplomatic interna ional Este o crea ie a secolului XX *Statul Federal Este compus din entit i autonome, cu legi i guverne proprii, dar care sunt sub autoritatea federa iei Modelul: SUA, Germania sau Belgia Intervine n domenii de larg interes: protec ionism economic, ap rare, politic monetar *Statul multina ional nglobeaz mai multe na iuni, diferen iate prin limb , cultur , istorie Exemplu: URSS (avea dup unele surse, 126 de na ionalit i) Teme de lucru: 1) Identificati o asemanare si o deosebire intre cele trei tipuri de stat! 2) Notati numele a 10 state extraeuropene si forma lor de organizare ( national, federal, multinational, monarhie, republica) Ideologii i regimuri politice n secolul XX s-au confruntat 3 mari ideologii: Liberal Fascist Comunist 48

*Ideologia comunist Este ntemeiat pe lucr rile lui K. Marx i Fr. Engels Denun capitalismul care exploateaz omul Sus ine clasa muncitoare Aplicat n URSS n forma regimului de democra ie popular , dictatur n numele poporului *Ideologia fascist Este un produs al perioadei interbelice, cu r d cini n nemul umirile provocate de r zboi Este anticapitalist i antidemocratic Este fundamentat pe na iune sau pe rase superioare, considernd c unele popoare au mai multe drepturi dect altele Regimul democratic (liberal) i are originea n lumea greac (demos, cratos) Se bazeaz pe legi, institu ii, participare la via a politic Puterile sunt separate n stat Guvernul este responsabil n fa a legislativului i a aleg torilor Regimurile totalitare Au dou variante: de extrem dreapta (Germania nazist ) i de extrem stnga (URSS) Fascismul nu este considerat un regim totalitar Tr s turi:dictatur personal sau de grup, control total, propagand , ndoctrinare, ur de ras , partid unic.

2. Statele democratice n perioada postbelic


 n primele decenii dup DRM num rul regimurilor democratice a sc zut fa interbelic . Exist numeroase regimuri comuniste dar i dictatoriale Femeile primesc drept de vot, se reduce majoratul electoral ( la 18 ani) Germania de Vest Are regim democratic Puterea legislativ apar ine Parlamentului ( Bundestag, Bundesrat) Cancelarul (primul ministru) ale cele mai multe atribu ii For ele Politice sunt: Uniunea Cre tin Democrat ; Uniunea Social Cre tin Democrat Personalit i: Willy Brandt, Helmuth Kohl Pre edintele are puteri restrnse, este ales de un colegiu al parlamentarilor 49 i Partidul Social de perioada

Fran a n 1946 se proclam Republica a IV-a, n care Adunarea Na ional avea puteri sporite n 1958 se proclam Republica a V-a n care cre te puterea executivului Pre edintele este ales pe 7 ani Personalit i: Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Francois Mitterand SUA Baza democra iei este Constitu ia din 1787 Puterea federal =pre edinte i Congres (Senat i Camera Reprezentan ilor) Institu iile judec tore ti sunt independente Exist dou partide principale: P. Republican, P. Democrat, care nu se diferen iaz ca ideologie ci ca baz social Dup 1990 se remarc centralizarea puterii, cre terea nr. statelor democratice. Exist i state nedemocratice, islamice-teocratice, autoritare

 n secolul XXI statul na ional intr n declin datorit realit ilor economice- existen a companiilor transna ionale 3.

Statele totalitare

Totalitarismul sovietic a supravie uit Celui de-al Doilea R zboi Mondial i s-a extins n Europa de Est i de Centru, n America i n Asia URSS Regimul comunist se instaureaz n 1917 Conduc tori: Lenin i Stalin- dictatur personal Teoretic, puterea apar ine sovietelor care trimit reprezentan i n Sovietul Suprem al URSS. n realitate puterea apar ine unui singur conduc tor care terorizeaz poporul cu deport ri, epur ri, intern ri, reeducare

50

 Dup moartea lui Stalin(1953), la Congresul XX al PCUS (1956) au fost dezv luite crimele acestuia. S-a introdus principiul conducerii colective, de inu ii politici au fost elibera i. Caracteristicile regimului se p streaz ns pn n 1990 Statele comuniste europene Victoria URSS n PRM a facilitat instaurarea regimului comunist n Polonia, Romnia, Ungaria, Bulgaria, Cehoslovacia, RDG, Iugoslavia i Albania. Au adoptat oficial democra ia popular elementele esen iale ele unui regim comunist. i au preluat

Exist variante na ionale ale regimului comunist, datorit deosebirilor de tradi ie, mentalit i, religie. ncerc ri de reform : Iugoslavia 1949, Ungaria Cehoslovacia 1968- nabu ite de armata sovietic 1956,

Comunismul chinez Instalat n 1949 n urma r zboiului civil cu for ele na ionaliste ale lui Jiang Jieshi La 1 octombrie 1949 este proclamat R.P. Chinez condus de Mao Zedong 1957- ncepe s adopte un model propriu i o revolu ie cultural 1990-cunoa te o dezvoltare f r precedent prin capitalurile str ine regimul r mne unul autocritic Evolu ii n statele comuniste 1980- n Europa comunist se manifest o criz moral regim se epuizase i ideologic profund . ncrederea n

1986- ncercare de reform a lui Mihail Gorbaciov ( glasnost, perestroika)- nereu it anul 1989-marcat de lupta pentru participarea la conducerea statului i rescpectarea drepturilor cet ene ti

4.Romnia de la statul totalitar la statul de drept


Represiunea politic 51 i controlul au f cut ca n Romnia societatea civil s nu se maturizeze

n 1970 apar diziden ele datorit : Crizei economice Semn rii la Helsinki a acordurilor privind respectarea drepturilor omului (1975) Apar mi c rile muncitore ti (1977-minerii de la Lupeni, 1983- greve n alte 7 mine, 1987-grev la Tractorul Bra ov) Apar mi c rile studen e ti: 1987 la Ia i vrem ap s ne sp l m i lumin s nv Apar criticile la adresa regimului Intelectualii din str in tate (Paul Goma, Doina Cornea, Mircea Dinescu, Mihai Botez, Pr. Gheorghe Calciu Dumitreasa) protesteaz fa de regimul Ceau escu O form de protest a fost i Scrisoarea celor 7 din 1989 n urma revolu iei romne din decembrie 1989 regimul comunist din Romnia cade Reapar partidele politice: PN , PNL, PSD, UDMR n mai 1990 au loc primele alegeri libere 1991 este aprobat prin referendum, Constitu ia Romniei (separarea puterilor n stat, drepturi i libert i cet ene ti) m

Teme pentru acas : 1) Prezenta i caracteristicile regimului nazist n Germania interbelic . 2) Prezenta i caracteristicile regimului fascist n Italia interbelic . 3) Alc tui i o prezentare despre conduc torii URSS n care s cuprinde i aspecte din via a lui V.I. Lenin i I.V. Stalin. 4) Prezenta i pe scurt revolu ia maghiar din anul 1956. 5) Prezenta i pe scurt evenimentul numit Prim vara de la Praga din 1968. 6) Prezenta i pe scurt evenimentele din Romnia sub conducerea lui Nicolae Ceau escu. 7) Prezenta i pe scurt evenimentele din Romnia din decembrie 1989. 8) Alc tui i o list cu partidele politice existente n Romnia la ora actual .

52

7. RELA IILE INTERNA IONALE- COOPERARE I CONFLICT (5h)   Sistemul Versaillez-Washington i noua ordine interna ional Rezolvarea conflictelor n lumea contemporan Rela iile interna ionale n perioada interbelic R zboiul Rece Pr bu irea sistemului comunist i impactul asupra rela iilor interna ionale

1. Sistemul Versailles-Washington
 Dup PRM se aplic Principiul Autodetermin rii i se creaz n Europa Statele na ionale, dup destr marea imperiilor multina ionale. n 1919 se nfiin eaz Societatea Na iunilor, pentru men inerea p cii i securit ii ntre na iuni. Se nlocuie te vechea ordine bazat pe echilibrul Marilor Puteri (stabilit la Congresul de la Viena-1815)

 La sfr itul PRM s-au semnat tratatele de pace dintre rile Antantei i statele nvinse (Germania, Bulgaria, Ungaria, Austria, Turcia). Aceste tratate au constituit Sistemul Versailles i au recunoscut frontierele statelor europene. Conferin a de la Paris care a deschis tratativele de pace a fost prezidat de G. Clemenceau. Particip i pre edintele american Th. W. Wilson. Apar nen elegeri ntre Fran a i Marea Britanie n cazul problemei germane. Germania este dezarmat i este obligat s pl teasc repara ii de r zboi. Din aceast cauz , apare n aceast ar o mi care na ionalist (NSDAP, care ajunge la putere 1933-1945) Discu iile de la Versailles sunt urmate de cele de la Washington (1921-1922), unde a avut loc Conferin a dezarm rii navale. Au participat: SUA, Marea Britanie, China, Fran a, Italia, Japonia, Olanda, Portugalia. Scopul: reducerea armamentului naval i detensionarea rela iilor din Extremul Orient. S-a consacrat trecerea practic a SUA n fruntea ierarhiei navale.

53

Tem de lucru: Stabiliti ordinea cronologica a semnarii tratatelor de pace, locul semnarii si prevederile acestora: Tratatul de Pace cu Austria ...a fost semnat la 10 septembrie 1919 la Saint-Germain-en-Laye. Se recunosc pr bu irea Imperiului Austro-Ungar i constituirea republicii Austria....Boemia, Moravia, Slovacia au intrat n componen a republicii Cehoslovacia, iar Gali ia era ncorporat Poloniei.....Tratatul consemna de asemenea, unirea Transilvaniei, Bucovinei i Banatului cu Romnia Tratatul de pace cu Turcia ....a fost semnat la 10 august 1920 la Sevres, de c tre guvernul sultanului care era lipsit de autoritate. Turcia devenea stat sub protectorat , cu un teritoriu restrns la zona central a Asiei Mici i Istanbulului. Celelalte teritorii pe care Imperiul Otoman le cucerise de-a lungul istoriei au fost trecute sub mandat francez, englez sau au fost preluate de Italia i Grecia. S-a fixat un nou regim al strmtorilor Bosfor i Dardanele......Prevederile tratatului de la Sevres nu au fost acceptate de patrio ii turci condu i de Musafa Kemal. n urma unor lupte sus inute cu for ele interven ioniste, n 1923 s-a impus un nou tratat semnat la Laussane. Tratatul de Pace cu Ungaria ....a fost semnat la 4 iunie 1920 la Trianon. Tratatul fixa grani ele Ungariei cu Romnia, Austria, Cehoslovacia, Regatul Srbilor Croa ilor i Slovenilor. Ungaria recuno tea intrarea n componen a statelor vecine a teritoriilor pe care le cucerise dup a ezarea ungurilor n Cmpia Pannonic i organizarea statal Tratatul de Pace cu Germania Preliminariile p cii cu Germania au fost nmnate delega iei acestei ri la 7 mai 1919. Premierul Fran ei, Clemenceau, n alocu iunea rostit cu acest prilej, a aruncat ntreaga vin a r zboiului pe germani. eful delega iei germane, Ulrich von Brockdorff Rantzau, a respins acuza iile. Pn la 28 iulie cnd tratatul a fost semnat ntre cele dou delega ii duelul acuza iilor nu a contenit. Ceremonia semn rii tratatul a avut loc la 28 iunie 1919 n Sala Oglinzilor din palatul de la Versailles. n prezen a lui G. Clemenceau, W. Wilson i Lloyd George, contele Ulrich von Brockdorff Rantzau a semnat tratatul care consemna nfrngerea Germaniei, proclamat principala i unica responsabil de declan area r zboiului. Tratatul de Pace cu Bulgaria ....a fost semnat la 27 noiembrie 1919 la Neuilly-sur-Seine. Documentul a consemnat teritoriile cedate vecinilor de c tre Bulgaria....Frontiera romno-bulgar a fost fixat conform prevederilor tratatului de la Bucure ti din august 1913. Bulgaria nu mai avea dreptul de a avea avia ie militar i flot de r zboi. A fost de asemenea obligat s pl teasc desp gubiri de r zboi.

54

2. RELA IILE INTERNA IONALE INTERBELICE (1919-1939)


-Dup PRM apar noi state, exist forme de organizare politic diferite, noi grani e i numeroase minorit i 1. 1919-1924- Reluarea leg turilor dintre nvin i i nving tori 2. 1924-1929- destindere 3. 1929-1939- tensiuni intre state PROBLEMELE PRINCIPALE ALE EPOCII INTERBELICE plata repara iilor de r zboi garantarea noilor grani e rezolvarea problemei minorit ilor refacerea economic dezarmarea rivalit ile dintre state

CURENTE POLITICE AFLATE IN CONFRUNTARE -curentul pacifist ( promoveaz arbitrajul n conflictele interna ionale) -curentul revizionist (promoveaz modificarea tratatelor de pace prin for STATE REVIZIONISTE - Germania -URSS -Italia -Japonia Acestea au ncheiat tratate: 1. Rapallo-1922- ( Germania-URSS) 55

2. Axa Berlin-Roma -1936 3. Pactul Anticomintern -1936 4. Pactul Ribbentropp-Molototov- 1939 EVENIMENTE REVIZIONISTE - 1931- agresiunea Japoniei n Manciuria -1935- anexarea Etiopiei de c tre Italia -1938- Anschluss-ul ( anexarea Austriei de c tre Germania) -1938- desprinderea regiunii Sudete din Cehoslovacia i alipirea ei la Germania

3. Rezolvarea conflictelor in lumea contemporana


Cel pu in 60 de milioane de oameni i-au pierdut via a n cel de-al Doilea R zboi Mondial aproximativ 25 de milioane de solda i i cam 35 de milioane de civili. La sfr itul r zboiului, milioane de refugia i erau pe drumuri, economia european se pr bu ise, 70% din infrastructura industrial a vechiului continent fusese distrus . Spre deosebire de ce s-a ntmplat la sfr itul Primului R zboi Mondial, nving torii apuseni nu au pretins desp gubiri de r zboi din partea rilor nvinse. Mai mult, un plan gndit de Secretarul de Stat al SUA, George Marshall, "Programul de refacere european ", mai bine cunoscut ca Planul Marshall, cerea Congresului SUA s aloce milioane de dolari pentru reconstruirea Europei De vreme ce Liga Na iunilor a e uat, n mod evident, s previn r zboiul, a fost pus la cale o nou ordine interna ional . n 1945 a fost fondat Organiza ia Na iunilor Unite. Pentru a preveni izbucnirea unui nou r zboi, la fel de devastator ca a doua conflagra ie mondial , i pentru a asigura o pace durabil n Europa, n 1951, a fost nfiin at Comunitatea Europen a C rbunelui i O elului, (Tratatul de la Paris), predecesoarea Uniunii Europene. ONU este responsabil i pentru crearea statului modern Israel, n 1948, n parte, ca r spuns la Holocaust. Organiza ia Na iunilor Unite este cea mai important organiza ie interna ional din lume. Fondat n 1945 dup Al Doilea R zboi Mondial, are 192 de state membre. ONU are misiunea de a asigura pacea mondial , respectarea drepturilor omului, cooperarea interna ional i respectarea dreptului interna ional. Sediul central al organiza iei este situat n New York.

Principalele conflicte contemporane 56 1949- blocada Berlinului

1950-1953- R zboiul din Coreea 1956- R zboiul Suezului 1962- Criza rachetelor din Cuba 1959-1975- R zboiul din Vietnam

Toate acestea au fost faze ale mai marelui conflict desfasuarat in epoca postbelica: R zboiul Rece

4. R ZBOIUL RECE NTRE TENSIUNI I DESTINDERE


La sfr itul DRM n lume mai r m seser 5 mari puteri: SUA, Marea Britanie, Fran a, URSS, China n realitate, lumea postbelic are doi poli de putere: unul patronat de URSS ( state comuniste) i altul patronat de SUA( state democratice). ntre cele dou s-a declan at un nou tip de r zboi: R zboiul Rece, generat de ambi ia celor dou puteri de a- i impune suprema ia n lume. R zboiul Rece a durat jum tate de secol ( 1947-1991) La 4 aprilie 1949 ia fiin La 14 mai 1955 ia fiin Cele dou nucleare. NATO ( SUA, Canada i 10 state europene) Tratatul de la Var ovia ( URSS i statele comuniste est-europene)

blocuri nu s-au nfruntat direct niciodat , r zboiul fiind unul al amenin rilor

1949- blocada Berlinului continuat n 1961 prin construirea Zidului Berlinului 1962- Criza rachetelor din Cuba Cursa narm rilor a determinat ONU s proclame anii 1970-1980 drept deceniul dezarm rii. Se urm rea limitarea experimentelor i a armelor nucleare.

5. Pr bu irea sistemului comunist i impactul s u asupra rela iilor interna ionale


o o Anul 1990 marcheaz sfr itul R zboiului Rece, ceea ce a necesitat o reconfigurare a lumii. URSS este transformat n CSI (Comunitatea Statelor Independente) o federa ie cu grave conflicte interne. Dezmembrarea URSS a f cut la ntre 1990-1991 Germania s se reunifice iar SUA s ramn singura Mare putere a lumii. NATO r mne singura alian politico-militar viabil i devine un garant al securit ii interna ionale. Statele foste comuniste caut acum s devin membre NATO.

o o 57

o o o

Integrarea se face la nceput (1994) n forma parteneriatului pentru pace. Se reglementeaz i rela iile NATO-Rusia n 1997, moment care permite nceperea extinderii NATO. De la 29 martie 2004 Romnia este membru NATO cu drepturi depline.

Teme pentru acas : 1) Realiza i o compara ie ntre Societatea Na iuniilor i Organiza ia Na iunilor Unite. 2) Realiza i o scurt istorie a NATO n care s cuprinde i cele mai importante evenimente istorice care au contribuit la apari ia i dezvoltarea acestei organiza ii. 3) Prezenta i n jum tate de pagin evenimentul numit i Criza rachetelor cubaneze (1962) 4) Prezenta i n jum tate de pagin evolu ia r zboiului din Vietnam. 5) Explica i importan a d rm rii Zidului Berlinului la sfr itul R zboiului Rece.

58

8.  

RELIGIA I VIA A RELIGIOAS N LUMEA CONTEMPORAN (3h) Marile religii i problemele contemporane Pelerinajul n secolul XX Islamul ntre integrism i fundamentalism Arhitectura religioas

n zilele noastre, tr iesc peste 1,7 mld cre tini ( ortodoc i, catolici, protestan i). Adep ii religiei musulmane sunt aproximativ 1 mld i locuiesc in nordul Africii, vestul Asiei, Pakistan, Indonezia, Pen. Arabic . Exist i numero i adep i ai budismului, iudaismului i ai altor religii. 1.   Iudaismul Origine: Orientul Mijlociu Este centrat n jurul unui singur Dumnezeu, Yahve C rti fundamentale: Tora, Cabala, Mishnah, Talmud Mesajul: se afirm existen a lui Dumnezeu pe care omul trebuie s -L caute toat via a. Se afirm i iubirea fa de oameni i de dreptate. Omul trebuie s respecte poruncile lui Dumnezeu Rug ciunea-permite fiec ruia s se reg seasc n fa a lui Dumnezeu. Ea se desf oar n Sinagog i este f cut numai de b rba i. Rabinul este ndrum torul spiritual, el conduce serviciul religios Crestinismul este ntemeiat pe nv tura i persoana lui Iisus Hristos apare n acela i spa iu cu iudaismul mesajul religios: iubirea fa de semeni; baza: cele 7 taine: botezul, c s toria, spovedania, mirungerea, mp rt ania, hirotonisirea, maslul. Liturghia cre tin este alc tuit din ceremonii i rug ciuni ce au la baz liturghia iudaic . Semnul crucii este propriu cre tinului. El aminte te jertfa pe care Iisus Hristos o face pt a-i mntui pe oameni Via a religioas se desf oar n Biseric n primele 3 secole ale existen ei sale, este persecutat de mp ra ii romani 313-Edictul de la Milano- devine religie oficial a Imperiului Roman 391- Teodosie cel Mare scoate cultele p gne nafara legii Biserica trece printr-o criz n secolele VIII-IX- iconoclasm 1054- Marea Schism - Biserica se separ n Catolic i Ortodox Islamul Propovaduieste stapanirea de sine si supunerea. Centrul religiei este Allah si profetul sau Mahomed. Cartea sfanta este Coranul, mesajul lui Allah catre profet. Este alcatuit din 114 sure (versete) si cuprinde cei 5 stalpi ai credintei: marturia de credinta, rugaciunea, milostenia, postul si pelerinajul la Mecca. Orase sfinte: Mecca si Medina.

2.  

   3. 

 59

 Exista mai multe orientari in islam: sunnitii si siitii. Astazi, se vorbe te tot mai mult despre Fundamentalismul Islamic, ca modalitate de c utare a identit ii pornind de la izvoarele credin ei. 4. Budismul Sustine ca totul este suferinta in jurul oamenilor iar acestia trebuie sa se elibereze de ea. Apare in India in secolele VI-V i. Hr. Este intemeiat de Buddha si are la baza cele 4 adevaruri sfinte : Universalitatea suferintei Sursa suferintei sunt placerile Oamenii se pot elibera de suferinta prin Nirvana Abtinerea de la fapte urate si minciuna pentru atingerea Nirvanei. Adep ii budismului tr iesc n special n India, China sau Japonia. n condi iile globaliz rii se constat intensificarea dialogului dintre religii, care este facilitat de posibilitatea de recunoa tere reciproc prin mijloacele moderne de comunicare. Libertatea religioas este recunoscut azi n cea mai mare parte a lumii, dar mai sunt locuri n care acest drept fundamental al omului este nc lcat. Teme de lucru: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Realiza i o list cu cele mai importante locuri de pelerinaj pentru adep ii religiei iudaice. Realiza i o list cu cele mai importante locuri de pelerinaj pentru adep ii religiei cre tine. Realiza i o list cu cele mai importante locuri de pelerinaj pentru adep ii religiei islamice. Realiza i o list cu cele mai importante locuri de pelerinaj pentru adep ii religiei budhiste. Descrie i pe scurt un l ca de cult(biseric ) iudaic . Descrie i pe scurt un l ca de cult(biseric ) cre tin ortodox . Descrie i pe scurt un l ca de cult(biseric ) cre tin catolic . Descrie i pe scurt un l ca de cult(biseric ) cre tin protestant . Descrie i pe scurt un l ca de cult(biseric ) islamic. Descrie i pe scurt un l ca de cult(biseric ) budhist. Prezenta i pe scurt p rerea voastr despre fundamentalismul islamic i despre conceptul de terorism legat de acesta.

60

S-ar putea să vă placă și