Sunteți pe pagina 1din 3

o

Copitolul XVlll

VoPSITUL GENELOR 5l AL SPRINCENELOR

o

A. GENERALTTATT

Acest procedeu face

parte din cosmetica

decorativS, avind fin rol

estetic de infrumuselare.

Prin vopsit se realizeazd. o coloralie mai intensd a genelor gi a

sprineenelor, ceea ce ajutd la accentuarea expresivit5tii ochilor qi a

privirii. Este mai indicat deeit rimelul care necesitd un timp mai in-

delungat zilnic, este incomod, dd un aspect artificial, poate irita.

. In cazul sprincenelor,

desenarea este anevoioasd, cere multd rdb-

la sprincene, pentru

ci

dare gi dexteritate qi trebuie fdcutd zilnic. De aceea, este recomandat

oferi o coloralie

vopsitul atit Ia gene cit gi

naturali, plicutd qi dureazd 2-3 sd,ptdmini.

lnainte de

aplicarea vopselii se iau anumite misuri, 9i anume :

se alege culoarea

vcpselei (negru, negru-aXbistrui, maro) in

gi de aspectul estetic. In

functie de preferinla persoanei respective

-

*

general, sprincenele se vor colora intr-o nuan(d

a nu aspri

mai desctrisd: pentrlt

figu,ra, a nu imbdtrini gi a nu da un aspect neplicut ;

vopsitul genelor se face inainte de pensatul sprincenelor pen-

tru a nu se irita pielea ;

--- nu se

conjunctivitd, blefarita)

nu se vor

vor vopsi genele in caz de,afecl-iuni oqulare-(ochi irita!i,-,

sau dermatoze ale pleoapelor ;

vopsi in caz de alergie la vopsele ;

-

se vor folosi cantitdti necesare de perhi'drol gi

se evita accidentele oculare prin arsuri ;

-

apa pentru a

vor folosi numai vopsele speciale pentru cele pentru par sau Ursol. care ar putea produce

ochi

iritatii

. oculare.

qi nicidecum

qi inflamalii

lnainte de aplicarea vopselei, rEgiunea

Prin demachiere. Ei a'poi de orice

respectiruS va fi bine

[.*-c.prd!itd

li.+j"u

urmd de grisime, pentru

impiedica fixarea vopselei qi o colora{ie uniformd.

311

*"n*Jooseaua se aplicd in cantitate necesard, si p! torta lungimea

In ttr,b. vopseaua trerbuie

sd

aibd o curoare

ae robsii.

-ii*J-"rlo"ru"

deschisd

cios), pentru a fi p.o""piu ;i-ffi;

-

neagrd sau rogcatd, inseimnd

[a

(gri-atbi-

este

o"i,a;t;;;; ,"'"ip*r" fi folosita.

- Vopseaua se prezintd su,b trei forrne :

1) vopsea

pa.std, 2) vopsea praf, 3) vopsea lichida. preparare este diferit, in funclie de consistenia vopselei.

Modul de

7) Vopseaua pastd.

Este cea mai indicatd, deoarece

"".":lq

un timp scurt de prepa_

pdteaza pierea. se

eotycotor

+s

sau

.are, se fixeazd

cunosc rnai multe

bine qi dureazd timp

sufic-ient. nu

tqlu-ri de vopsea p*ta , L"".il;$;ii,

t*il, io"*iin

"f

" t".

(n egr u), -l 7 (n egru- al U,X

portelan

tie de suprafafa

apd' se amesrecd bine

aibd

Modul d'g prenarare. Intr.-un

se

pune aproximatiy

cf,_v_onsit), ,,

recipient speciar de sticra, plastic

i;-H_vopsea

(canbitatea este in func_

n ni"a.r"1i perhidrol qi 2_{ picaturi

cu un betrigbr du r;;;^;;r^ijrir.; trebuie sii

' 'r-r-^

rt

se oxicreazd si

consistenla unei paste.

voFgl*. se prepard in

momentur aplicdrii,

'^, qruEr

altfer

nu mai cd colora{ia necesard

2) Vopsea praf

de preporare. Se

iau doud

virfuri de penseta de vopsea

"na-.ir.ia-]unt.,

dizor_

zeamir penfru a_i da

^

pr-ar

^!I?!"1

la

care se

adaugd 10*15- picatu^r'i. ,as

de perhidrbl

vare' apoi 5 pictitur-i

consistenta trnei paste.

Ei rarna sau

Nu este recourandabii deoarece

necesitd

pentru

un rimp mai indelungat

uniformizare.

coloreaza

de pregdtire, trebuie bine amestecat

in

negru intens, deci ,u esLe indicat pentru sprincene gi pdteazri

pielea.

3) Vopseaua lichid.o

Se vor folosi 20 d-e picdturi de

vopsea, Ia care se adaugii 3_4 pi_

o"nir.,

cdluri de perhidrol,

3-4 picdturi de apd qi faind n", ,"#ii

a-i da consisten{a unei prste.

.?r:a

este

iosita imediat.

,

proaspdt preparatd, nu la.s;i reziduuri, deci trebuie fo_

$i_aceastii

u,, . i d r,i n o o*

vopsea necesitd un

;;;;; ;*ii f

"H

timo

#:li,ll"" fr "rL:* l,,i ffiT.;lj,:;

3t2

.(

B, VOPSITUL GENELOR

a. Pregtrtirea clientei gi a materialului necesar

Pentru vopsit,

clienta trebuie sd stea intr-o pozilie relaxetS, cu1-

cu o fa-gd elastica qi in jurul gitului se va pune

pentru a se indepirta

nu pita rochia.

catd pe fotoliul cosmetic.

Se va izoia parul

o bavetd pentru a

Se vor demachia bine genele qi pleoapele

orice unn6. de fard gi se r,,a gterge bine

pentru a indepdrta urmele de

grasime, care al' impiedica fixarea 1'qpselei.

Se confeclioneazd douA tampoane

dreptunghiulare de vatd (ase-

se umezesc Si pe o laturd se

mdnatoare ca la demachierea ochilor),

ung cu crema. Se fixeazd aceste

piele pentru a se,evita pdstrarea

virea va

fi

tampoane (cu partea cu cremd pe

pri-

ei) sub cilii ploapei inferioare -

in sus. Apoi se inchid ochii Ei se intind mai bine tampoa-

nele de vatA.

b. Aplicalea vopselei

Vopseaua se prepbrd

intr-un recipient special dupa tehnica cu-

(sau scobitoare) se aplicd vopseaua pe

nosctrtd. Cu un beligor special

toata iungimea genelor, de J.a rdddcina spre virf. Se va aplica o can-

titate su,ficienta de vop.sea gi se vor cuprinde toate firele de pal

(fig. ae).

Cu un alt beliqor se va aplica crema grasd pe pleoapa superioard.

marginea genelor, pentru a nu se pdta pielea.

in apropiere de

Timpul de pdstrare a vopselei pe gene este de 15-20 min gi se va folosi vopsea de culoare neagrd sau neagrd-albdstruie.

c. Indepdrtarea vopselei

Se vor qterge intii genele de

la raddcind spre virf cu un tampon

de vatd umezit qi bine stors pen-

tru a iradepdrta intreaga cantitate

de vopsea. Apoi, alternativ se vor

Eterge genele, cu un lqlqpqq _ dg-_

vati urmezit bine Ei

unul uscat,

de-a lungul pleoapei, din unghiul

intern cdtre cel extern.

Dupd opera{ii repetate de

Eter-

gere, cind tamponul ,de vatd rd-

mine curat, se deschide ochiul, se

I indepdrteazd pleoapa inferioari

I u4or .1i se vor qterge cilii de la

acest nivel de.a lungul pleoapei.

'grs

[ig. 4g. Apiicarea vopseloi po

tono.

./

.J

In caz cd

ochiul este

ugor iritat, se

picdt( de ploculin

,

calmarea gi gre_

.uu.Y1*11iin

vor pr_rne

(cu efect cairna"t,

i,*""o"sfrictor).

)e'a aplica crema,grasd in jr-r'ur ochilor p",rl

.pile.e.

sare,a uegiunii, degresata prin

_".,,1r",irf;"Xe .iritare mai accentuatd se aplica cornprese de muqelel

Pent.u a avea q'ene rr-rngi .5i rucioase acestea trebuie ingrijite. In

cieqterii, i"".tei ." ,.q1 p-er.ia cu

a,nrestec,

;"id garic^2 s,

," ro ll"l'.uo,.,,.

o periu{a

speciard

10 g, va_

.,1;i"aiii"i"

dtrpa demachiere.

de la

scopul stimura.ii

inmuiatii in urmdto.ul

selinri ptrra 20 g. pe.iajul

radacina spr.e vit.f.

se poate folosi

numai ureiul de .ici.

si'rplu

terer gi-in lungirne,

stimuleaza creE_

Ei in desim;, ;i;,d .,"

;;';; rpitu

care

f'""i.ip;;."'

Dupa fiecare folosire, periula

"o"ilt*ii.apu.,,

C. VOPSITUL SPRIr{CENEIOR

a. Pregltirea clientei

-si

a materialtrltri necesar

Pozilia clientei Ei oregdtirea ei sint

vopsitul

acereaqi ca ra vopsitur genelor.

pensat, se va fixa bine

." ,r, aprica vop_

se

vo. trasa

doua

""

for*"

.^-I:o1u:e

se efectueazd inainte de

torma sprincenei

Il,lr

;,e.1ya.:

'a

este iar

dupd

pensat Ei pe aceasta foi.ma

acest'lucru cu

incadr,

precizie,

Daca.n. se poate face

cu

c'eio,

dermatograf, ce vo.

fn

interiort,i

rpit".*r"i'

fi data dr"rpii pensat.

Se

aplicd cremii de o

acestor iinii

se aplica vopseara.

parte qi de arta a

sprincenei, iar dacd pd.,l

;i foar.te lin, se aptica crema ;i pe sprineeana.

Se va folosi vopsea maro

aplica qi se va

_ t daca ciienta preferd

J flr,,se.va

sau,

neoparut'.rJ

indepdrta

im.ediat pentru a nu se oUtlie

colorafie intensd.

o

ltl.,

Fig. SO. Aplicarea vopselei pe sprin_

cene.

b. Aplicarea vopselei

Vopseaua

este pregdtitd intr_un

se aplicd cu un

sprincenei, pe

recipient special qi

beliEor de-a lungui

direc{ia de creg:tere a firelor de

pdr,

avind grijd sd ajungd .5i pe

firelor, nu numai la su_

interiorul

prafald (fig. 50).

314

de intensitatea vopsitului, vopseiei,

pa- -i'Are a

Timpul de

in func{ie de coloritul acesteia Ei

min.

este de 3-5-7

c. lndcpirtarea vopselei

Se va Eterge intii sprinceanal cu un

cdtre

tampon de vatd uscab din re-

extern al

ochiultri,

deci in

gir,rnea intersprincenoasa

direc{ia de cr,egtere a

unghiul

par,

firelor de

pind cind acesta rdmine curat.

l\poi, dupd indepdrtarea ei eompletd, se va Eterge regiunea sprin-

cenoasd, pe toate direcfiile, cll un tampon de vatd umezit, stors Ei

sapunit, prin miEcdri circulare qi liniare,

ugoare, fdrd a o irita. Se va

indepd,rta bine sipunul cu un tampon de vatA curat, umezit qi stors.

Daci se pdteaza pielea, aceasfa se va gterge cu un tampon de r,,atd

umezit, sdpunit qi imbibat in calbonat de calciu. $tergerea cu carbo-

nat de cal,ciu se faee uqor, fdrd a irita pielea. Apoi se curSld regiunea

cu un tampon de vatd umezit gi stors.

Dticd

regiunea este iritatS, se aplicd comprese cu muEelel ;i, apoi,

o crem:i grasd.