Sunteți pe pagina 1din 97

CUPRINS

ul 1. Proprieteti generale ale componentelor pasive

, Notiuni teoretice

1.1.'l.Parametrii comuni componentelor pasive 'l.1.2.Determinarea tolerantelor parametrilor circuitelor

electronice in functie de toleranlele componentelor pasive

1.1.3. Determinarea coeficientului de varialie cu temperatura al parametrilor circuitelor electronice in functie de coeficientii de varialie cu temperatura ai componentelor pasive

1.1.4. Determinarea toleranlei globale a parametrilor circuitelor

electronice in functie de abaterea componentelor pasive 1.1.5.Solicitarea termicd a componentelor pasive 1.1.5.1. Determinarea temperaturii corpului componentei 1 .1.5.2. Puterea nominald gi puterea termicd maximd admisibild 1.1.6. Determinarea puterii nominale

Probleme rezolvate eme propuse

ul 2. Rezistoare liniare

1.1 . Parametrii rezistoarelor 1 .2. Solicitarea electric6 maximd a rezistoarelor. Determinarea valorilor maxim admisibile ale mdrimilor electrice

1.4. Proiectarea rezistoarelor realizate Drin tehnolooia straturilor groase

1,5. Relelele rezistive

1.6. Alegerea tipului de rezistor

rezolvate

propuse

| 3. Rezistoare dependente de temperaturi - termistoare

uni teoretice

1.2. Termistoare PTC

rezolvate

propuse

,

onente electronice

Capitolul 4. Condensatoare

4.3.

Capitolul 5. Inductoare

5.'1.

-

5-2.

5.3.

Anexa A1. Valorile nominale ale seriilor de valori E6_E192 Anexa A2. Parametrii rezistoarelor RMG, RCG, RpM, RBC. RBA

Anexa A3. Parametrii unor

Anexa 44. Termistoare pTC de

Anexa A5. Caracteristicile conductoarelor de bobinaj a;-Ern

Anexa 46.

termistoare NTC produse de EPCOS

tip RXE fabijcate de firma

Tehnologia 9i proiectarea transformatorului de

relea

monofazic de micd putere

Bibliografie

Qompotrorrlrr r'['clto|lico pasjvo

Capitolul 1

Probleme

PROPRIETATI GENERALE ALE COMPONENTELOR PASIVE

Componentele electronice pentru a putea fi utilizate la alcituirea

montajelor electronice (ansarnblelor gi subansamblelor) avdnd la bazi scheme

llectronice ce evidenliazi funcliunile cerute aparatului sau echipamentului din

fac parte montajele, sunt caracterizate prin intermediul unor parametrii ce

dimensiunile funclionale, constructive Si tehnologice. Numai

parametrilor in intreaga lor diversitate face posibili utilizarea onali a componentelor, asigurAnd echipamentului electronic funcliunile

in condiliile unor costuri minime. Dezideratul economiei de piafd, acela de a realiza produse competitive,

se poate atinge fbrd o cunoagtere profundi a specificului fiec6rui tip de

in pafie, utilizandu-se in final aceea componentA a cdrei dimensiuni

ce qi neelectrice corespund dimensiunilor functiei electrice proiectata.

pentru a se asigura o anume stabilitate frecventei oscilaliei unui oscilator, necesar ca bobina $i condensatorul sd prezinte la randul lor caracteristici in

cu stabilitatea impuse.

in cadrul acestui paragraf se abordeazi o pane din parametdi

nentelor pasive, comuni tuturor tipurilor acestor componente. Se au in de fapt acei parametrii care conduc putemic la modificarea valorii reale a

avdnd in vedere condiliile in care poate functiona componenta. Se

[nalizeazi de asemenea solicitarea termicd maximd a componentelor pasive.

Ll, No{iuni teoretice l.l.l, Parametrii comuni componentelor pasive

. Valoarea nominali XN $i toleranta t.

Valoarea nominalS XN reprezind valoarea componentei ce se dorefte a fi

oblinutd in urma procesului tehnologic, nominalizeazi componenta gi este

marcate in general pe corpul acesteia in cod sau in clar.

Toleranla t, rezultata in procesul de fabricaJie al componentei, exprimd in

Procente abaterea maximd relativd a valorii reale X. fafe de valoarea nominalS

XN; pentru toleranle simetrice, rezult6:

t=lmrr;-

x. -x,

^rV

(l.l)

PentrLl tolcrnn.tc ersimctricc, cind tolcr n(a pozitiva t* este diteritd de cea

ltcgiltivir t , ccslcil sc vor dctcrruinu crr lL'llrliilc:

Cap. 1 proprietdti qenerale ale comoonentetor pasive

,

-

-

=X'u-Xtv

x,

X,.- X*

XN

Rezulti pentru toleranla simetrica relalia:

r = rlr.l= !r-l

y = 1x,LL-4L - *! u - x *,

^1y'

.*

XN

(r.s)

::,1:l,ITj, i"rp."tiv

valonl

,^.

date

X.M, reprezinrd valoarea minimi, respectiv

^

reale a componentei.

V"l-li:

nominale

$i

Pentru definirea

-ii""i,*s,a'

maxinr;i tr

fii'(l

ji:ill;

tolerantele

pnn seriilede valori Eo (prezentate

sunt standardizate internarlonal,

in anexa Al).

##":1 ,

"*"'

valorii

i","ld.i:ii,a

a'i",","":;il:f ,:';d:i""T,? va avea valoarea r"uta l-.--"'*

nominald XN qi toleranla tt, X,€ [XN(l_t), XN(l+r)]

o Domeniul

temperaturilor de utilizare t0,", oyl, reprezinta ,rr"r-llli,l

can

maxim de temperature in

componentei in rimpur r"*r,r.'l8l,"d:#,r":jil.j;fifffr:llr"?Xjlll:

l*l::, 1r'c^"

maxrmd.

corpul

componenrei in timpur fril;;;,;;;

Confotm unor nonne

,i ,"_0".",u,,,

prezeTl: :n cararog prin caief.il,lill"lllll'i;f ITT:Th::.1.*:K,i,ii,l

reprezinti 0.,

Nz este 0v si Nr esf,

supusd la r"."."rJ-.ffii.j

umiditatea, presiune".

;;;.-"*

o":ile pentru care componenta e sri'

il"-I3t:l

-unrorm

normelor ce precizeazd temperaturir,

o Coeficientul de variatie c:

modificarea valorii comoc

,

l:Tf**il

a valorii componentei,

0".

expnmd

^temp€ratura^

rrr,

#ffi#""":,:,iff::l"ff.:,"#ff,,ijiJii;,

prin

H}ff,H::,::'"ponente pasive

tdx

XdT

-

(h' =-

'

derinitie'"co;.;;;i; variatic r||

,

Dacd variafia

valorii X.cu temperatura este liniare

au o variafie liniard) atunci coeficientul d;

," 0".,"t',,1,1

";.i;;" ;.,;

(1.8)

componentele pasive temperatura do, va fi:

"

I

x. - x.

X, or-e

unde X1 este valoarea componentei la

temperatura 02. Considerdnd 0: - 0r=1

"

x) - X,

xt

oC, rezultd:

l

oc

Dcci. i;r rr v:rliirlit. lirriir.t cu

temperatura 0l $i X2 este valoarcrr lrr

tentpcritlUtil ir vitblii

( I I))

co|l1l)()nclll(.1,

rlr I r,[)(jlfor]lqo oasive

Probleme

icntul tlc vafiafie cu temperatura exprime abaterea relativA a valorii la

tenrpcrirturii cu un grad Celsius.

. Tolerante datorate actiunii unor factori externi, t;, cum ar fi:

vibralii mecanice, qocuri termice, electrice, etc.; sunt definite prin

'

X j

Xo

Xo

(1.10)

X0 este valoarea componentei inainte de acliunea factorului j;

4

este valoarea componentei dupe acfunea factorului j.

sunt

Toleranlele tj

precizate in cataloagele producitorului de

pasive sau pot rezulta din clasa de stabilitate din care face parte

respecdve.

o Toleranta globali, tg reprezinte abaterea maxima a valorii reale a

i fati de valoarea nominald care poate sa aparA in dmpul funcJiondrir

intr-un circuit electric avind

in vedere conditiile reale de

determinarea toleranJei globale t- vom aplica definitia tolerantei,

-

'\M

^N

^N -^ot

^N

^ N

XM reprezintA valoarea maximd, X. valoarea minime.

Xu=Xr (l+t)(l+texl+tr)

X. = XN (1 -tXl-ts)(l -tr)

(

I +tj)

(l-tt

Xr,r = XN (l +t+te+I'!+tt6+tt1+t!+

)

( 1.1 1)

(1.12)

(1.13)

(1.14)

Avdnd in vedere cd t, to 9i tj sunt mult mai mici decat 1, se poate aproxrma:

XM = XN (1+t+to+ttj)

Rezulta:

tg = t+to+ttj .

(1.15)

(1.16)

ToleranJa de fabricalie t gi toleranlele ti sunt prezentate de producetor in

Toleranla datorata temperaturii ts, trebuie insd determinati in funclie de

Orice componentd funcJioneazd intr-un mediu ambiant cu temperatura 0",

0.e [0-, 0rur],

(

1.17)

oa,n este temperatura minima a mediului gi 0"M, este temperatura maxima- In timpul funclionirii temperatura componentei 0",

0"e [0",", 0"n],

( 1. 18)

9". este temperatura minimi a corpului componentei gi gcM este cea maxlma.

(1.1e)

(1.20)

0"* = 0".

0"v=0"v+A0

A€ este supratemperatura datorata disipdrii de putere de cAtre componentd. In functie de coeficientul de variafie cu temperatura se poate determina cu

tolc|irnta datoratd temperaturii, rezultand o anumita abatere pozidve, $i

ncgativii. Dc oxcrrplu, (lilcar o1.> 0, rczultir,

Qjp. 1 Proprieteti qenerale ale componentelor

pasive

_

tr+ = oe (0"u-00)

te = cre (0.--00)

Avdnd in vedere cazul cel mai defavorabil, abaterea maximi, toleranta

(1.21)

(1.22)

datoratd temperaturii,

t€=t

indiferent de serrnul lui c,e, se poate determina cu relalia,

crelaeM,

0.23)

(1

)t\

A01a = 11;1^ito {0"M-00, eo 0",,,}

1.1.2. Determinarea tolerantelor parametrilor circuitelor electronice in

functie de tolcrantele componentelor pasive

Se considerd un parametru y al unui circuit electronic care depinde de

parametrului y

valorile componentelor pasive, pe care le vom nota cu X1,

rl circuitului i se poate pune in legitura o functie f(Xr, Xr

X

X")

ce stabile$te

corespondenla intre componentele circuitului gi respectivul parametru y = f(Xr,

X2

Componentels prezinta corespunzator tolerantele tr, t2

parametrului y, notatl cu tv se poate detemina in mai multe moduri.

a) Aplicarea defini{iei tolerantei l,u - Ir,,

l) *

rt,

}N

),, - trv

t,,.

Toleranla

( 1.2s)

(t.26)

unde yN1, respectiv yn} estc

yN este valoarea nominalA.

valoarea maximi respectiv minimd a parametrului y;

b) Calculul " Taylor"

y=f(Xr,X:

X")

Valorile X1, X:

Xn,

sunt independente. Daca functia f este de r ori

derivabild, sc poate dezvolta in serie Taylor,

"=1' +(x1 -r,r*lr,=",*+(x' xz;LO', ,,="*

*

*

*tr,-r,,r*lr,=r,r , (x, - xr*)z a2yi

2l

dtt x,.x,*

(x, - xrr)2 a21

2L

d]

x,-x;r,

(t .21)

Avind in vedere cd abaterile de forma X; - XiN sunt mult mai mici decit

unu, se pot retine numai termenii

\-/N-:(x,-x'^*.

,

de rangul intii, rezultdnd,

*l

a jly,

),r

lo

( r .2r)

{ ;(J llx)ttolllo ()II)(I||()|I|(i() l)ilsivo

r'!l Xi

,.X11y

I t,;x,

Xiru

x;

x,,

L,.

,

1 t, ax,

=s n,,,

;

lr tiir{l nlrrrtico(licienli

de pondete. ,, -

*jt

./N u^/

,'j I

x,=xr,\,

l'rob

(l

Pontru toleraIlte sinetrice, de forma tti, toleran[a parametrului y, devitl

/,, = tIl/tiliL

r' ) ( lalculul probabilistic.

Un circuit este o alcltuire de componente electronice llterconectate

r'lc irr vedcrca realizirii unei anumite funclii electronice' amplificare de set 1,r'rrcrare dc semnal etc. Funclia obfinutd in unna interconectdrii cste depen

,1,' clcnrcntele schemei, are Proplietili

valotile acestom reprezinta pentru fi

r'orlponentA

in shlnsd legAture cu caractelil

r orrrlxrnentelor ce o alcdtuiesc Cum

in pafie o variabili aleatoare daci se au in vedere operaltl

rirl.itbile

aleatoare, se poate conclttziona cd Si funclia electrolicd a circu

r( irlizat este tot o variabili aleatoare 9i deci se supune proprietalilor acestora

in acest caz tolerauta parametrului y, ty, poate fi determinata cu relafi'

/r = rlE/,#

Aceste relalii servesc analizei inginerului la proiectarea ctrcu

l{b

lrllirrcrul nebuie sd aleagd, pe baza experienlei'

, orrponente astfel incat parametrul de ieEire y

anunlite toleranle I

se fie mcnlinut ln lil

.,lx ci!ictte. Calculul coeticien{ilor

,r',ri|ci atutere are lrarc

de pondere ajuta la detennirarea compo

il]fluen.td asupra functioldrii circuitului, deci a

Iol( fiinli (]ste bine si fie men{inutd scAzutd

l.l.-1. l)cterminarea

circuitelor

coeficientului de varia{ie

cu temperatura al param(

de coeficienfii de variatj

clectronice in funcfie

tcnlpcrilturil ai componentelor pasive.

Sc consitleri

un circuit electronic cancterizat de un parametru l'ce d(

pe clue le Vom nota cu Xt' X2 X. Componentr

rl, virIrlilc c0rrtpomentelor,

, rx ticieolii cla varia{ie cu tenperatura o1, t[2

r rx lit icrrlul (lc va[ialic cu tcmper-atura al paramefiului y Si cunoscand dcPe]

X.), se propune determinr

c[1,

corespunzator' Notand

lrri y rlc valotilc corlllonentelor, Y = f(Xr, X:

( i,rr l' )t]r r! l:rlrL i ,Ir'rI, littiti,.

tl, '

I

t

r1r'

rl0

t*1tt':

pnn

prin

Xr.X:

X"

temperatud alura

in.rpn.-,r--.^ ^

dx"\

r++

4*)

r ax,

A, X,-iA

in*,,"o,,

intermediul

ax.

sunr

,ninmi,jTitrJTl;,

rrri-ir"l

.r sw

"'"'^llirt.

af

rarameftul y depinde de

(i.34)

"r=l t(4

jla,

*.7h#*

zd0

d

",=t:++=i\

i=lj dxi d0

i?r f

(1.3s)

'\i

q

7 fi

1 dxt

iit

RezuIe,

= 't ' "o"6cienfi de pondere

= o'

(1.36)

(1.37)

dy = 2hiai

cu ajulorul relaliei

J

;*#;l.jJ

rl tR)

"- -^--

ll3^.*ll

:,?,::"1".,:, *,:-"a

(1 38)

_coencienrur de variarie cu

ilil: J,lf, t"

:[,

:f *ifj,,#;#ro*tr ffiHT ;.ff".Ti:

1.1.4, Determinarea

tolerantei

t

in runcgie de abiteffiillJ,lfiffi:ff:"ror circuiteror erectronice

, Considerdnd. ca gi in cazur

fi :ffi',ili,'.;.ffiJ;;3#+3,:eh:t::Tl::::Ticcarac,erza,

trf T iifl i*li:i:lxfi::#llTi','","

o-'i'* i'i;

u

qn' bebu ie

l 1.5. Solicitarea termici a componentelor pasive

(1.39)

orice ,componenrd. past va. ca de ahfel penrru

.t *,lu.n1T

*

ori.,

_ I iJ, :'#i,:'*" il, :Tff ,,: "n :l::in:

f #;li: ;",*

1.1.5.1.

Determinarea temperaturii corpului componentei

Considerdnd o .^hn^_^

;:,1;l:"'' "#; {':;:#J;lli.'::';X,;i lfrl"T;"i3'H".liii,'i,l

i;ll

- Dactr puterea disipatd e1 este ca cea din figura Lla, inc zirea componentei,

-olmoonente electronice oasive

Probleme

llunci,

temperatura corpului componentei va cre$te in timp ca in figura 1.1.b qi

t_to

';:'

]

(1.40)

conforrnitate cu relatia,,

'{

,, =' )" .rr,*-,

- "

b) Temperatura corpului componentei

Fig. 1.1 incdlzirea componentei

3tr

b) Temperatura corpului componentei

Fig. 1.2 Rdcirea componentei

- DacA puterea disipa6 este de forma din figura 1.2.a (r-acirea componentei), atunci, temperatura componentei va scidea ca in figura 1.2.b gi in conformitate cu relalia,

e, = e" +le,M -e,h

l::!!

'''

(1.41)

S-au utilizat notaliile: 0,,, temperatura mediului ambiant; 0"M. temperatura

Cap.

.l proDrietdti oenerale ale componentelor Dasive

maxime ia care ajunge comul

rerruca de

rimp. care "r,. ]i]

ob-*"i],

Trebuie fricurd

vedere doar

conveclie; *,

comnrlna.ra;

TTo"jt"tei

in

regim pemanenr: r,h. consrirrlir

_,

j''.j^I:hL rh =

.R$mc; C,h este capacrratea rermi(ii.

{l'41) au fost deduse avdnd irr

evacuarea cat,e m.oiu p,i,,

,."r;-t;;';;],j:rrat]'re

"

""rG."olri#;'.H

cd temper

-

(140)

jr'ff

i[#:ii

Considerdnd

:atura mediului ambiant 0", ia valon in intervalul,

0"e [0" 0,r]

"*"tJ::ror::1:; co.puftii "omponenrei va lua valori in intervarul, (.42)

t"., 0o1a

'n9:,

reprezintd

temperatrr*

hi-;-x _^-

minime,

(1.41)

ambiant ; g"*, g"r

componentei.

p."rinta:0"1""*

respectiv maximi a mediului

.

temperatura minimd, respectiv maximd a corpul.i

Temperaturile e"h, ocM sunt

u", =8-

0"u=0ur,.r+A0p

(1,.44)

il"":"1tt este supratemperatura corpurui componentei auro.i,, ai.io#ioil

Supratemperalura

forma

A0o depinde

acesteia.

de rinrrt

de

tipul

componentei ^^_^^-- (qh, D), puterea disipati $i

cateva cazuri intdlnite frecvent in practica, 0"M se determina cu

pe;manent (puterea disipatd p0 este constanta ?n ump),

,"tu1rtf,"n"u

- Pent: regim

0"rl = 0*r+ 3

l/Rrh , coeficienrul

-,

rentru "^-_-?

_=

puterea sub formd de

decdt r,1 ii puterea ;;;;;

e"u= o"r+#

de disipare termicd.

(1.46)

in

;,:o"tt singular, cu durata impulsului t1 mai mare

-. Pe-ntru putere sub formd de imouls

decdt t,6 9i puterea

q"= 6"rajt,

t,oor'ffi, a,.n"'"

sind,,r-- ^

singnlar,

cu

( | .411

durata , impulsuiui ! mai micr.i

UT,,

- Pentru puterea sur rorma de

imnursnri

mare decat r,1 tt r:;;;rll'j,'J:uri

hali^r:^^

periodice'

cu

(1'4{i)

durara impulsului ro nrai

o"r = o*+3

| | .4q)

;il:'J.iJi::'"

sub forma de

impulsuri periodice, cu durata impulsurui r" nrai

e",=e^,*ff=a, *!

( r.50)

t4

l0QMAonorlo oloctronice pasive

Probleme

Raportul

periodic.

,, =

-

I se numegte coeficient de umplere al semnalului dreptunghiular

tp

1.1,5.2. Puterea norninali !i puterea termici maxirnl admisibili

Din punct de vedere termic, un parametru foarte important pentru orice

componente pasive (electronicA) este puterea nominali, PN care reprezintA

puterea maxima pe care poate si o disipe o componente la o functionare

lndelungati intr-un mediu ambiant cu temperatura egald cu cea nominala, 0p 9i

amplasatd in anumite condilii prezentate de producetor. Dupd cum s-a prezentat puterea evacuata de cdtre o componentd este,

P",=o(e,-eo)

(1.51)

Avdnd in vedere definilia putedi nominale, rezulte ce in acest caz Pev= PN. = 0M, 0o = eN, respectiv,

pN = D(ou - er)=euU eu

(r.s2)

Puterea nominale depinde de factorul de disipaJie, de temperatura

maximd de utilizare a componentei gi de temperatura nominald. Temperatura

nominalS este practic aleasa de proiectantul de componente. Ia valori in general

ln intervalul 20'C

Prin puterea temice maximd admisibild, notatd cu PAe se va injelege

70

"C.

puterea maximd pe care poate sd o disipe o componente ce funcfioneaze intr-un

mediu ambiant cu temperatura 0", astfel incat sA nu se depd$eascA puterea

nominala PN, respectiv temperatura maximi 0y. Depiqirea puterii nominale a unei componente, conduce la o modificare nepermis de mare a parametrilor

acesteia gi in ultima instanfa la distrugerea termice a componentei.

Pentru regim stafionar (permanent), avand in vedere ci puterea Pa6 reprezinte puterea maxima disipatA, rezulte cA in acest caz temperatura

componentei este egal6 cu cea marimd, 0l,,I 9i in conformitate cu relatia (1.51),

va fi-

Pm=Dl9u-0")

( 1.5 3)

Av6nd in vedere gi relajia (1.52), rezulti,

Pee-Pw#I,

ta-.

_a

I

\aM -aN l

rl 54\

Reprezentand grafic pe Pa6 in functie de 0", rezulte aga zisa diagramd de disipafie a componentei.

Conform relaliei (1.54) 9i figurii 1.3, rezulti ce puterea temici maximd

udmisibila poate fi mai mare decit puterea nominala dace temperatura mediului

cste mai mic6 dccAt cca norr.rinalil 5i cstc urai micd decAt puterea nominald daci

ts

lemperatura

mediului esle mai mare.tc.;r ^--

mediur"i

-^_-,

Lcrnperarura mediutui

temperarura

j;,*:.:";.:*ll*;l

,-

egali

cu

"rru.",;#.lffi

"grra

.u

t"n.il.l:il'l:1Ty,"nu,_devine

;."xilfl:

zerr lrr

llag_pAgve

Probleme

('azurile b11- r'egim de impuls singular cu ti > 3trh gi b2r - regim de

lsLrli periodicc cu ti; tp > 3tr1, devin echivalente cu a, deci Fi pentru aceste ii l)a6 va fi deterninatd cu relaliile (1.55) 9i (1.56).

b12 Regim de inpuls singular cu durata irnpulsului ti mult mai mici

ronstanta termici de timp tth.

I)unand condilia ca temperatura

maximd a componentei in regim de

ls sa devind egala cu temperatura maximi de utilizare, rezulte din relalia

,41{),

0N

0r,r

U, U", =**

r

pi = D\ou - oo, )'",

II

=

(1.s7)

( 1.5 8)

Fig, L3 Diagrana de disipalie I

J

,."",.,,,.

aa-&Lrl,

A

-A

UM

UN Ii

Din molive de simplificare.

" "r "0,,,"i. i"'., ffi

p,

;1, iff

r,iTi;,*,"L.,il lil

:, :: $,:., ffi i;

Avdnd in vedere qi relaliile (1.55), (1.56), rezultA puterea tennica maxrm

(r.s9)

'^'".,r*;;ii.;;;.lHffi , j:.T."l'"ffi _::::1, ji:l* j:t:i;:ru;f

fl- sibild in regim de impuls singular cu t;< 3t,6,

Pea = Pufu

ti

, dacd O,nr e [0.,

0r]

t'na = Pu o!

- oau ttt', dacd o,v e lory. ov I

li

VM -VN

(

1.60)

011

Fig. 1.4 Diagrann de disipalie 2

acest caz puterea t(

'i;

0"e [0N, gru]. n."t- e" it,,,

nomr-nala,

':T::

maxim. admisibili

este egare cu ceir

'il este mai micd decat ."u no-inula p.ntru

**r.i::'j#i,,i:"ff ff ff ?T"fi) nd-predominanr, in I ucrarea de fale, in

$j in paragraful

admisibira p."r, ,i""rl"ij;:'":::. ".": derermina purerea rermica maxinl

,

.

idenric $i pentru 0! [0rn, oar{].

a) putere disipari tn,r-o

""r"r#llte

Avdnd in vedere cele expuse anterior, rezultd.

-Ca

precec

Pa6 = Pry, daci 0uye [0",, Ory]

PAe = pN !u-&L

= D(0M _ \oM ) daci 0,e [0N, 0v].

( 1.55)

(r.56)

I(r

Deci in acest caz puterea termica maxim admisibild este de (t,5/t1) on mar

dcc0t cea de regim permanent, putand depAfi puterea nominalA.

b22 Regim de impuls periodic cu durata perioadei mult mai micl

constanta termici de timp.

PunAnd condilia ca temperatura maximd in regim de impuls si he egald

ccr maxime de utilizare, rezultd din relalia (1.50),

P.

0u,0"v = ,T

4-D@M e"rli %ffi,

I

A

-ouu I

(1.61)

(t .62)

AvOnd in vedere gi relaqiile (1.55), (1.56), rezultd puterea termicd maxrm

ld in acest caz,

Pnet =;

, dacd

0,r4 e [0

0r]

t'no en qyt

oM

01u --1 . daca 0,r

oN

/

 

(1.63)

e 105. 0p1l

(1.64)

l)cci in regim de impuisuri periodice dreptungbiulare cu perioada mult

illti r)ricii (lccart constanla tennici, Pulerea termica maxim admisibili este de l/y lll'l ttriri nrirlc lulii (lc cea clc rcgirrr Pclnrirrrcnt, putand 1i mai mare clecat puterea It||nrinirlil.

It

Cap. 1 Proorietdli oenerale ale comoonentelor

oasivc

1.1.6. Determinarea puterii nominale

Din proiectarea electricA a

circuitelor electronice rezulta valoarcl

pasive (RLC) gi

ii.ipo,a.

mdrimile ----'^-- electrict,

sau cel mult egali crr

parametrului fundamental al componentelor

la care este solicitate, putandu-se detennina pute."u

Pundnd condilia ca puterea disipatd si fie mai micd

puterea maxim admisibilA rezulte, din paragraful 1 .1.5.2, puterea nomrnalA:

- renrru regtm permanent, impuls singular cu ti > qh.impuisuri periodice crr

PN> Pd, pentru

p

.,

tr

ou-0,

." e,,_q,"

0", s 0N

pentru 0N < 0.M < eN1

- Pentru impulsuri singulare cu t; < r,1

Pn2 p

'f

t

p.ntru 0,\,1 i0N

t,

!

P,>P.L"M

''

''

r

A

-A

"N

a^,

o,

Penlru

e\ < o't < ov

- Pentru

impulsuri periodice cu to <

P|r )

Pay

p

pentru 06q ( 051

pentru e11 < 0"11 < 0y

P^>P,y-t

"

e,

in funcfie

-A

-e,"

"^

tipul componentelor avute Ia

^-

dispozifie, se

componenta cu valoarea puterii nominale imediat superioar.d.

_de

1.2. Probleme rezolvate

(1.6s)

(l.661

(t

.6'7 )

( | .68)

( 1.69)

(1.70)

va ale-9c

1.2.1. Sd se calculeze

toleranta globala a unui rezistor.cu toleranla t = tl,l

temperatura s = 120 ppm/0C ce func{ioneazi intr

cuprinsi in intervalul [-30, 100]0C Ai un nivcl

ce duce la notlificaiea rezistenler cu U,5? .

$i coeficientul de variatie cu

u.n medi-u

ambiant cu temperaturi

ridicat al vibraliilor mecanice, ceea-

Temperatura de referinf6 este de 20"C

Rezolvare:

Folosind relafia 1.16, avem:

(,,

tH-tlt

1

\

"al ar+ .l.r l-+[ to

l=t

" )

= +0,0166 = +1,66Ea

Utiliziind rclatia exacti ( | .l I) vorrr rvea:

-2 +zo.(too-zo).t0 6+0,5.r0 ',,

til

L

Cortrpon(rrlc clr:r:lrorrrrr. l,r'.rv,,

t

8

(

.-LrtUAO

\

r

).

itt

/

'//.\,

110 l. '+0.16 I(l

-

r0.5 l0

lo.ro ro I

0.5 ro I *

t

).

-+10

r

t,t,,.o t

r tralto

if

i

-

016 l0

' + 10

0.51

+ l0

0.16.

l0 . 0,51 0 .) = i0,0166856 = 11.668567o

! ,',.J

'

'

1*

l'robloIrc

1.2.2. SI se determine toleranfa globald a unui rezistor ce are toleranta de

lhbricalie t = t 27o, coeficientul termic ar = 200 ppm/oC, abaterea datorati

procesului de conectare a terminalelor este t 0,3 Vo, abaterea in timp datorata

$olicidrii termice este t 3 o/o, abaterea datorati factodlor climatici este t 1 7o.

ln timpul funcfionArii temperatura corpului rezistorului ia valori in intervalul I

20, 100]0C. Temperatura de referinlA este 200C.

Rezolvare:

|

=t ! a-LT lrl

"J

,

AT = max

tg=!2 vo !

{100

20,20 + 20}o C = 80oC

200 x80 x l0'4 Ea !o,3Ea + 3Vo + lo/a

t8= X1 ,9 Vo

1.2.3 Se considerd un oscilator cu punte Wien, cu fiecven{a

h "

= =+=

2rRC

. Sd se detennine toleran(a globale a lui fqy, Etiind cd R =1

70, OR = -100 ppm/"C, C = I

nF, tc = ll

Vo, ac = +30 ppm/"C,

temperatura componentelor 0q in tinlpul funcJiondrii ia valori in

20,801'c.

Rezolvare:

trfu

=x\t,"1+1a,,,rc, )

t ,,, = x\4t ^ +ln.t,l)

'

1r,

= L 4t

f,, ,lR

=2vp,6!l=

2nC R'

Prin simetrie,

t4- t,

t

tr, = +\l + l)Eo = +zo/a

c{ t,, - t00 t0'' t" c x30 10-6 f c - (70

1

30) 1 0 6 /' c.

A4, = nln^{80 20,20+20}c-60'c

r,,,, =12'1,tIl0 l0 " 607 |2.78t'/,,

l(,

de oscilalie

KQ, tR - tl

0o = 20"C,

intervalul [-

Cap. 1 Propriotdli oonsrale al€ componentelor paslvg

7.2.4. Sd se calculeze toleranla globald a rezistorului echivalent obtinut

pnn conectarea in serie a dou6

Rr= I KO,

R: = 2,2 KQ,

t, = *14-

rezistoare Ri $i R2 , $tiind cA:

ctr = +25 ppnPc $'

cr, = +25 ppnPc.

tz = ll%o,

Rezistoarele Rr $i R2 funcfio-neazd inft-un mediu cu temperatura cupnnsA in

inrervalul l-40. I I010C.00=250C.

Rezolvare:

Rezistorul echivalent R.= R,1(r. Notand cu t, toleranta sa in conformitate cu relalia ( 1.31), vom avea:

r.= 1( | hrrr l* lr,rt, ll

7,_

I

R. ,R

t

i,. 2

=-2

Rs

"_ s_

Rr ,Rl

R^,R

----

aR2

=

'1

R

R.

Rl*RZ

"2

Rl *R,

=

-

I

2,2+I

"'"'

=0.312

2'2

t+2,2

=o.tgl

"'""'

t s = t(0312.r + 0,687 .1) = +1Eo

Coeficientul de variafie cu temperatura al lui Rs va fi,

a, = h)a, + h,a2 = 03lz(t 25) + 0,687 (X Z5) = +25 ou,n1o g

t,"=tQ,+ u"rcl)

Le = maxftro -25, 25 + 40)= 85"C

/," = 1(1+ 85. 25 1o')=!r,ztE"

Rezulti deci prin conectarea in serie a celor doua rezistoare, un rezistor

echivalent cu toleranta de tlqo,

coeficientul de varialie cu temperatura t25

ppmfC qi o toleranl| global| de !1,21Vo.

1.2.5. Sd se calculeze toleranta gi coeficientul de variatie cu

remperaura

al unui rezistor echivalent obfinut prin