Sunteți pe pagina 1din 84

MINISTERUL EDUCA IEI CERCET RII I TINERETULUI

Proiectul Phare TVET RO 2005/017-553.04.01.02.04.01.03

MEdCTCNDIPT / UIP

AUXILIAR CURRICUL AR pentru CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI PROFILUL: TEHNIC CALIFICAREA: TEHNICIAN PROIECTANT CAD MODULUL:BAZELE DESENARII ASISTATE DE CALCULATOR NIVELUL: 3

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

Noiembrie 2008

AUTORI: Ing. Nela Al-Derwesh Ing. Nicoleta Mirela Blemovici Ing. Isabela Cealcu Ing. Gabriel Jiduc Prof. Gradul I, Colegiul Tehnic Iosif Siliman Brasov Prof. Gradul I, Colegiul Tehnic Mircea Cristea Brasov Prof. Gradul II, Grupul colar Industrial Electroputere Craiova Prof. Gradul I, Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida Bucure ti

CONSULTAN CNDIPT: ASISTEN TEHNIC :

RO U DORIN, EXPERT CNDIPT WYG INTERNATIONAL IVAN MYKYTYN, EXPERT

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

CUPRINS 1. Introducere 2. Competen e specifice 3. Obiective 4. Informatii pentru profesor 4.1. Fi a de rezumat a modulului 5. Fi a de rezumat a activit ii 6.Glosar (list de termeni, cuvinte cheie) 7. Informatii pentru elevi 7.1. Considera ii generale 7.2. Model de cercetare n educa ie 8. Activitati de invatare Activitate de nv are 1 Activitate de nv are 2 Activitate de nv are 3 Activitate de nv are 4 Activitate de nv are 5 Activitate de nv are 6 Activitate de nv are 7 Activitate de nv are 8 Activitate de nv are 9 Activitate de nv are 10 Activitate de nv are 11 9. Solu ii de activitate 10.Bibliografie 4 6 7 8 10 11 12 13 13 13 18 18 26 31 37 41 47 51 56 60 67 78 80 83

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

1. INTRODUCERE

Prezentul material se adreseaz preg tirii elevilor, pentru calificarea: Tehnician proiectant CAD, domeniului TEHNIC de nivel 3. Modulul pentru care a fost elaborat acest material auxiliar de nv are este Bazele desen rii asistate de calculator, pentru clasa a XI-a ruta directa a liceului tehnologic. Instruirea la acest modul se desf oar n 49 de ore n urm toarea structur : y teorie: 16 ore; y laborator tehnologic: 33 ore. Modulul Bazele desen rii asistate de calculator confer elevilor posibilitatea de a- i forma competen e tehnice n leg tur cu realizarea unor schi e i desene tehnice cu ajutorul calculatorului. Prin studierea n paralel a unor utilitare de acest gen, pe lng deprinderile de utilizare a facilit ilor acestora, se va avea n vedere i formarea capacit ilor necesare select rii celui mai adecvat program pentru o anumit activitate cerut . Pentru cre terea eficien ei procesului instructiv se va avea n vedere motivarea elevului i ncurajarea autoevalu rii lui, att pentru cre terea implic rii lui n proces, ct i pentru apropierea punctelor de vedere ale elevilor i profesorului. Specificul disciplinei impune metode didactice interactive, recomandnd cu prec dere aplica iile practice individuale, metoda descoperirii, a demonstra iei, conversa ia euristic . Intr-o prim faz elevii trebuie s rezolve etap cu etap , instruc iunile profesorului pentru familiarizarea lor cu obiectele si func iile aferente lor puse la dispozitie de utilitarele respective. Pentru depistarea erorilor elevilor pe parcursul instruirii, se impune ca profesorul s urm reasc strict fiecare elev, ceea ce presupune recurgerea la un sistem ordonat de prezentare, pas cu pas, n ritm impus, a facilit ilor programelor. Dup parcurgerea acestei etape, ritmul de instruire poate diferi n func ie de particularit ile fiec rui elev astfel inct la sfr itu modulului fiecare elev s ating performan ele sale maxime. nc de la nceputul fiec rei activit i elevii trebuie s cunoasc scopurile, obiectivele urm rite i criteriile de evaluare, att pentru cre terea nivelului autocunoa terii i autoevalu rii, ct i pentru urm rirea logicii activit ilor desf urate. Pentru o mai bun n elegere i fixare a termenilor, auxiliarul con ine un glosar al cuvintelor cheie utilizate n cadrul modulului care poate fi completat att de profesor ct i de elev. Pentru o eficien crescut a fiec rei activit i, trebuiesc gndite fi e de documentare, fi e ce vor con ine informa iile fundamentale necesare rezolv rii sarcinilor de lucru. Evaluarea elevului nu trbuie s se limiteze numai la rezultatele unor teste ci, ea trebuie s ia n calcul i evaluarea temelor, a observa iilor de la activit ile curente desfa urate n cadrul laboratorului tehnologic, etc. Aplica iile prezentate elevilor, cu care ace tia vor lucra, trebuie s aib ca obiect, pe ct posibil, probleme concrete ale activit ilor din domeniul de activitate pentru a sublinia avantajele utiliz rii sistemelor informatice.
Profilul: TEHNIC Nivelul 3

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

Evaluarea trebuie s se axeze pe capacitatea de a rezolva o situa ie-problem cu ajutorul calculatorului. Instruirea interactiv specific acestui modul contribuie i la con tientizarea faptului c un bun utilizator al calculatorului are anse mai mari de reu it n ac iunea de integrare socio-profesional . Activit ile propuse elevilor, exerci iile i rezolv rile lor urm resc atingerea majorit ii criteriilor de performan respectnd condi iile de aplicabilitate cuprinse n Standardele de Preg tire Profesional . Trebuie avut ns n vedere c acest auxiliar nu este un manual sau un tratat tiin ific despre Bazele desen rii asistate de calculator, iar suportul teoretic care nso e te fi ele de lucru are rolul de a sprijini procesul de nv are i nu cel de predare. Observa ie: n materialul ce urmeaz au fost alese, ca exemplificare a facilit ilor oferite de calculator n procesul desen rii, utilitarele: o AutoCAD o CorelDRAW o Word o Paint Alegerea f cut nu este obligatorie, fiecare profesor putnd alege num rul de utilitare i utilitarele prezentate n func ie de criteriile locale (profilul claselor, nivelul elevilor, baza material avut la dispozi ie, etc.)

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

2. COMPETEN E SPECIFICE

C1. Creeaz

i utililizeaz desene tehnice (desen) tehnic simpl

C2. Realizeaz n etape o schi

C3. Realizeaz schi e (desene) tehnice complexe

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

3. OBIECTIVELE MODULULUI
Dup parcurgerea modului Bazele desen rii asistate de calculator elevii vor fi capabili: O1. S execute opera iile de baz cu fi iere O2. S deseneze figuri de baz utiliznd facilit ile AutoCAD, CorelDraw, Paint sau Word O3. S realizeze modificarea propriet ilor obiectelor desenelor O4. S copieze, s mute, s elimine, s deformeze un obiect O5. S utilizeze ac iunile standard cu obiecte (gruparea, degruparea, alinierea, distribuirea) O6. S modifice propriet ile unor grupuri de obiecte (copiere, mutare) O7. S organizeze desene utiliznd straturi O8. S insereze text n desene O9. S introduc cote n desene O10. S execute edit ri de desene complexe O11. S ploteze desene O12. S selecteze utilitarul cel mai adecvat cerin elor impuse de un desen dat

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

4. INFORMA II PENTRU PROFESORI

Rela ia dintre competen ele modulului, obiective i activit ile de nv are.


Obiective O1. C1. O2. O11. O1. O2. C2. O3. O4. O11. O5. O6. O7. O8. C3. O9. O10. O11. O12. Activit i de nv are A1,.... A2, ... A10, .... A1, ... A2, ... A3, .... A4, .... A10, .... A5, .... A, ... A6, .... A7, .... A8, ... A9, ... A10, ... A11, .... Teme

Competen e

Observa ie: n materialul prezentat s-a creat cte o activitate de nv are pentru fiecare obiectiv al modulului, pentru o mai bun exemplificare a tuturor aspectelor legate de con inutul modulului. Pentru crearea deprinderilor, normal, fiecare obiectiv va putea fi atins prin mai multe activit i de nv are.

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

Sugestii metodoligice Predarea-nv area disciplinei Bazele desen rii asistate de calculator va fi axat pe rezolvarea unor sarcini de lucru, utilizndu-se preponderent metoda nv rii i a form rii deprinderilor prin rezolvarea unei game ct mai variate de aplica ii practice Locul de desf urare a instruirii se impune a fi un laborator de informatic n care dotarea minim s permit rezolvarea att a sarcinilor individuale, ct i cele specifice lucrului n echip (2-3 elevi) Profesorii vor alege cele mai potrivite aplica ii n func ie de specialitate fiec rei clase. Este de dorit ca n afara calculatoarelor, laboratorul s mai fie dotat cu imprimant i n special video proiector i tabl interactiva, deoarece specificul lucrului cu utilitarele ce asigur desenarea cu ajutorul calculatorului necesit exemplificarea opera iilor de profesor n fa a clasei. Pentru proiectarea didactic eficient , profesorul trebuie s - i propun finalizarea unei etape de instruire ntr-o edin de lucru de maxim 2 ore, astfel nct s nu mai fie necesar reluarea ultimelor secven e din edin a anterioar . Evaluarea trebuie s se axeze pe capacitatea de a rezolva o situa ie-problem cu ajutorul calculatorului. naintea nceperii studierii software-ului este de dorit sa fie prezentat o aplica ie demonstrativ complex care s -i motiveze suplimentar pe elevi n studierea cursului i se impune deasemenea sublinierea marilor avantaje aduse de desenarea cu ajutorul calculatorului (precizie, acurate e, posibilitatea transferului de date unui alt program sau ma in -unealt , etc.) y

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

5. FI

DE REZUMAT A MODULULUI

Fi ele de rezumat ale modulului ofer cadrelor didactice i elevilor mijloace de nregistrare a progresului. nregistr rile exaxte reprezint un aspect important al administr rii procesului de nv are, i poate de asemenea ajuta la informarea i motovarea elevilor. Elevii ar trebui ncuraja i s - i evalueze propriul proces de nv are comentnd cu privire la arii care le-au pl cut sau nu la un anumit subiect. Aceste comentarii pot oferi cadrelor didactice informa ii valoroase referitoare la arii care cauzeaz dificult i elevilor. Elevii ar trebui de asemenea s fie ncuraja i s i asume r spunderea pentru procesul de nv are. Elevul care i asum responsabilitatea pentru aspecte ce in de nregistrare pot contribui la acest obiectiv. Exemplul de copert de fi de rezumat de mai jos cuprinde o pagin a rezumatului progresului nregistrat de elev. Acest fapt poate fi folositor att pentru elev ct i pentru profesor i poate ajuta la motivarea elevilor oferindu-le o indica ie vizual clar a progresului pe care l-au f cut. Titlul modulului Data finaliz rii: Activitate de nv are Denumirea sau alt precizare referitoare la activitatea de nv are Activitatea de nv are 1 (Fi a de lucru, Fi a de documentare,Fi a de evaluare) Data ndeplinirii Data la care obiectivul nv rii a fost ndeplinit Verificat Semn tura profesorului

Numele elevului: Data nceperii: Competen e

Competen a 1

Competen a 2 Competen a 3

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

10

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

FI A DE REZUMAT A ACTIVIT

II

Competen Detalii referitoare la competen a care se dezvolt .

Activitate de nv are Denumirea sau alte preciz ri referitoare la activitatea de nv are Comentariile elevului De exemplu: y y y y

Obiectivele nv rii Obiectivul(ele) activit ii de nv are Aceast activitate va

Realizat Data la care obiectivul nv rii a fost ndeplinit

Ce le-a pl cut referitor la subiectul activit ii. Ce anume din subiectul activit ii li s-a p rut a constitui o provocare. Ce mai trebuie s nve e referitor la subiectul activit ii. Ideile elevilor referitoare la felul n care ar trebui s - i urm reasc obiectivul nv rii.

Comentariile profesorului De exemplu: y Comentarii pozitive referitoare la ariile n care elevul a avut rezultate bune, a demonstrate entuziasm, s-a implicat total, a colaborat bine cu ceilal i. Ariile de nv are sau alte aspecte n care este necesar continuarea dezvolt rii. Ce au stabilit elevul i profesorul c ar trebui s fac elevul n continuare lund n considerare ideile elevului despre cum le-ar pl cea s - i urmeze obiectivele nv rii.

y y

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

11

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

6. GLOSAR DE TERMENI

CAD Layer

Computer Aided Design (proiectare asistat de calculator) Strat n care pot fi desenate anumite p r i din desene mai complexe, p r i care au comune culoarea, tipul de linie folosit etc. Desene n care sunt predefinite elemente de baz , cum ar fi unit ile de m sur , culorile, tipurile de linie. Sunt folosite ca elemente ini iale pentru un desen nou. Fi ierele sunt salvate cu extensia .dwt n AutoCAD. Extensia unui fi ier desen (drawing) creat de AutoCAD Extensia unui fi ier creat de CorelDraw Cursor care apare pe ecran sub forma a dou linii care se intersecteaz Element grafic de baz al unui desen ob inut n urma unei singure comenzi M surarea i marcarea pe desen a dimensiunii unei entit i Meniul afi at la ac ionarea butonului dreapta al mouse-ului Caroiajul (sistemul de linii orizontale i verticale) care u ureaz pozi ionarea n desen Sistem de linii ajut toare n vederea alinierii obiectelor (spre deosebire de grid nu sunt echidistante i nu acoper ntreg formatul) Sistemul care permite alinierea automat a obiectelor la un anumit sistem (grid, alte obiecte, linii ajut toare)

Desene prototip (template) .dwg .cdr Colimator Obiect Cotare Meniu contextual Grid

Guidelines

Snap

Glosarul poate fi completat de fiecare elev i pus n portofoliul personal.

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

12

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

7. INFORMA II PENTRU ELEVI


7.1. Considera ii generale Genera iile actuale de elevi nu mai sunt dispuse s primeasc informa iile n mod clasic (manual tip rit, tabl , etc.) ci, sunt atrase de noile prezent ri apropiate propriilor preocup ri (calculator,Internet, interactivitate). De asemenea dorin a lor de studiu este mai redus (atrac ii puternice i variate ale mass mediei, n special televiziunea, Internetul, o supraveghere mai mic a familiei, jocurile pe calculator, etc.), n schimb tendin a de respingere a aprecierilor i informa iilor primite de la genera iile mature (n special p rin i i profesori) este mai mare. n aceste condi ii profesorul trebuie s g seasc modalit ile optime de comunicare cu elevii i n special particularizarea lor (mai ales n cazul elevilor problem ). Cu voia sau voia lor, elevii trebuie atra i nu numai n participarea la activit ile colare, ci i la planificarea, preg tirea lor. Astfel, dac n cazul con inuturilor schimb ri esen iale nu sunt posibile, n metodele i modul de desf urare al orelor, testelor, evalu rii, elevii pot fi atra i n selectarea lor. La nceputul unei teme noi, elevii trebuie s fie clarifica i att asupra obiectivelor, ct i asupra modalit ilor i criteriilor de evaluare. n special n cazul modulelor (obiectelor) care au o mare parte a activit ii lor bazat pe lucrul cu calculatorul, elevul poate fi atras n autoevaluare lui cu ajutorul unui film al ac iunilor ce trebuiau executate pentru rezolvarea problemei. O astfel de modalitate are avantajele unei obiectivit i totale i a unei mai bune n elegeri a modului corect de rezolvare a testului. Elevul nva din gre elile lui n ritm propriu, putnd insista asupra unor opera ii necunoscute sau complexe prin repetarea proiec iilor video a unor clipuri. Totodat , evaluarea i poate muta centrul de greutate de la testele de sf r it de tem , la activitatea desf urat de elevi n timpul orelor, n func ie de volumul i calitatea materialului lucrat de elevi, existent n memoria calculatorului. De asemenea activitatea de predare, exerci iile ca i testele pot fi prezentate mai atractiv cu ajutorul calculatorului prin diverse imagini, filme, anima ii. Printr-o astfel de abordare, ora de curs se apropie mai mult de activit ile extra colare ale elevilor i eficien a procesului instructiv-educativ cre te. Este adev rat c o abordare de acest tip, impune profesorului cuno tiin e superioare de IT, dar n cazul unor probleme complexe (ex: teste animate i interactive) se poate apela la profesorii de informatic sau, temele proiectelor elevilor de profil informatic pot fi inspirate din materialul informatic necesar unor ore de alte profile. Pentru depistarea modalit ilor optime de desf urarea a orelor, profesorul trebuie s desf oare n permanen o adev rat activitate de cercetare (ncepnd cu observarea curent i continu a desf ur rii orelor i terminnd cu elaborarea i interpretarea rezultatelor unor chestionare). n continuare se prezint un model de o astfel de activitate. 7.2. Model de cercetare n educa ie Tema cercet rii Aceast cercetare se realizeaz cu scopul mbun t irii studiului individual al elevilor i participarea mai activ la activit ile desf urate n timpul orelor de transmitere a noilor cuno tiin e Este o cercetare de tip ameliorativ Ipoteza cercet rii Dac se renun la metodele tradi ionale pentru instruirea elevilor atunci interesul ( i deci calitatea preg tirii) lor cre te Condi ia ipotezei
Profilul: TEHNIC Nivelul 3

13

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

Se propune diminuarea masiv a materialului tip rit si ata area acestuia a unui material video, care s redea con inutul manualului. Ipotezele temei: Copii nu mai sunt tenta i (ba chiar resping) cititul c r ilor Tinerii sunt atra i de calculator i i consum o mare parte a timpului lor in fa a calculatorului Impactul vizual este mai puternic dect cel auditiv O opera ie vizualizat este n eleas mai bine dect una descris verbal (n special n lucrul cu calculatorul) Filmul opera iilor poate fi reluat oricnd, de oriunde i de oricte ori este nevoie (fiecare nva n ritm propriu) Predarea se face pe baza materialului video: o Ore mai atractive o Elevii nu mai iau noti e ample (aten ia se ndreapt spre subiectul prezentat) Lipsa dict rii (noti elor ample) scurteaz timpul pred rii, r mnnd mai mult timp pentru aplica ii 1. Organizarea cercet rii 1.1. Stabilirea e antioanelor Deoarece n general n liceele de profil tehnic n ultimul timp exist dou clase paralele de specializarea Tehnician proiectant CAD (sau deoarece toate clasele de profil tehnic au un modul de Proiectare asistat de calculator) se alege o clas (ex: XI A) drept martor de control (va continua n stilul tradi ional de lucru) i alt clas (ex:XI B) drept lot experimental Observa ie: Pentru eliminarea unor factori nelua i n considerare sau ntmpl tori (nivel de preg tire, situa ie familial , etc.) dup parcurgerea unei teme (grup de teme) sau dup un semestru (an) colar pot s se inverseze rolurile celor dou clase. 1.2. Modul de lucru La clasa a XI-a A se va preda tradi ional, pe baza manualului i organiz rii activit ii orelor n mod clasic. La clasa a XI-a B: Nu se vor lua noti e sau va fi transmis strict o schem a lec iei n schimb la fiecare or de predare va fi utilizat un material video format din: o O prezentare PowerPoint sau alt variant de prezentare a lec iei o Un film care s exemplifice opera iile cuprinse n lec ie Elevii primesc acas acest material i au posibilitatea oricnd n clasa (inclusiv n timpul unor teste) s consulte pe calculator materialul video. n contrapartid elevii clasei a XI-a A pot consulta oricnd manualul. 1.3. Metode de cercetare Metodele utilizate n aceast cercetare vor fi: 1.3.1. Observa ia

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

14

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

Va fi urm rit comportamentul (interesul) elevilor celor dou clase n timpul transmiterii noilor cuno tiin e. Deoarece profesorul de specialitate realizeaz obsevarea acestora, procesul va fi de tipul: Direct (observatorul se afl integrat n colectivul de elevi) Cu observator ascuns (elevii nu tiu c sunt observa i) Sistematic (se desf oar dup un plan bine stabilit) Continu (se desf oar f r ntreruperi pe parcursul unei perioade mari stabilite) 1.3.2. Experimentul ntreaga activitate desf urat n vederea cercet rii constituie de fapt un experiment. El va fi de tip: Natural (se desf oar n condi iile normale de activitate) 1.3.3. Chestionarul Este o list de ntreb ri ordonate dup criterii metodologice,logice i psihologice, care se adreseaz subiec ilor pentru investigarea opiniilor, atitudinilor, n vederea adun rii informa iilor cu diferite scopuri. ntreb rile chestionarului pot fi: ntreb ri nchise (r spuns DA, NU sau DA, NU i NU TIU) ntreb ri deschise (r spunsul este construit n ntregime de c tre subiect) ntreb ri cu r spunsuri la alegere (precodificate) Chestionarul poate fi folosit n orice faz a cercet rii: Ini ial-pentru determinarea p rerii i impresiei elevilor fa de manuale i desf urarea orelor n general n timpul cercet rii pentru testarea pe parcurs a reac iilor elevilor i luarea eventualelor m suri pentru mbun t irea experimentului Final-pentru ob inerea concluziilor referitoare la efectul experimentului asupra elevilor. 1.3.4. Analiza produselor colare Se vor studia n mod obiectiv rezultatele activit ii elevilor celor dou clase cuprinse n experiment, urm rindu-se: Cantitatea i calitatea lucr rilor efectuate de elevii celor dou clase n timpul orelor de aplica ii practice Media notelor ob inute la teste 1.4. Ancheta pe baz de chestionar V rug m s completa i cu aten ie i sinceritate chestionarul urm tor. Datele vor fi confiden iale i vor fi utilizate pentru mbun t irea activit ii de instruire din cadrul orelor de CAD 1.
Profilul: TEHNIC Nivelul 3

n timpul preg tirii individuale utiliza i ca surs de informare manualul: La fiecare preg tire a unei ore
15

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

Destul de des Rar Niciodat 2. Considera i c manualul v ajut n preg tirea dumneaoastr Da Nu Nu tiu 3. Enumera i trei motive pentru care considera i manualul un ajutor: 1,.. 2 3 Enumera i trei motive pentru care nu considera i manualul un ajutor: 1 2 3 Care este sursa principal de informa ie privind specialitatea CAD: Profesorul de specialitate Manualul Colegii, prietenii Internetul Literatura de specialitate existenta pe pia 6. Care modalitate de prezentare a unui subiect nou, considera i c v-ar ajuta s -l n elege i mai bine: Prelegerea Proiec ie video Materialul tip rit Prezentare video cu explica ii de moment 7. Considera i c a i urm ri mai atent subiectul unei ore de curs dac nu a i lua noti e: Da Nu 8. n timpul unui test, pentru reamintirea unor opera ii, a i prefera s consulta i: Un film al opera iilor respective Un manual O lucrare anterioar executat la laborator Internetul 9. n desf urarea activit ilor din cadrul orelor (de CAD) considera i c ar trebui m rit durata aferent exerci iilor de laborator: Da Nu
Profilul: TEHNIC Nivelul 3

4.

5.

16

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

10.

Aranja i ntr-un clasament al ocup rii timpului liber urm toarele activit i: urm rirea programelor TV, lucrul cu calculatorul, plimbare, sport, dans, discu ii cu prietenii: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

2. Prelucrarea i interpretarea datelor Datele ob inute n urma cercet rii n educa ie urmeaz a fi prelucrate i prezentate ntr-o form accesibil , sintetic i relevant . n acest scop sunt folosite metodele statisticomatematice i reprezent rile grafice. Metodele statistico-matematice surprind rela iile cantitative dintre fenomenele investigate, prin calculul unor indici cum ar fi: Media aritmetic (M) M= ai/n unde o ai valorile ob inute n procesul cercet rii o n num rul acestor valori Mediana (Me) valoarea care mparte irul datelor n dou grupe egale ca num r de componente Me=(n+1)/2 Modulul (Mo) valoarea cu frecven a cea mai mare dintr-un ir de date Amplitudinea mpr tierii (A) A=amax-amin Abaterea medie (AM) se ob ine prin calcularea diferen elor m sur rilor i media aritmetic , dup care se nsumeaz aceste diferen e i se mparte la num rul cazurilor. AM= (a i-M)/n Abaterea standard ( ) surprinde gradul de mpr tiere a rezultatelor fa de tendin a central (valoarea mijlocie) Este considerat cel mai precis indice al variabilit ii. Reprezentarea grafic a rezultatelor recoltate i prelucrate sintetic poate fi facut folosind: Curbe de probabilitate Distribu ii de frecven Histograme (reprezentare prin dreptunghiuri a c ror n l ime corespunde frecven ei m rimii respective) Scheme Grafice Figuri Tabele 3. Elaborarea concluziilor Concluziile trase trebuie s aduc n discu ie cauzele care au generat situa ia investigat . Indiferent dac aceste cauze sunt pozitive sau negative ele trebuie s fie analizate: Pentru decelerarea lor n vederea stimul rii (cauze pozitive) Pentru a ti precis ce urmeaz a fi contracarat Diagnoza i prognoza ca opera ii intrinseci unei cercet ri pedagogice nu sunt posibile f r o raportare ra ional la triada cauze-proces-efect
Profilul: TEHNIC Nivelul 3

17

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

8. ACTIVIT

I DE NV

ARE

Activitatea de nv are 1 Modulul: Bazele desen rii asistate de calculator Timp de lucru: 30 min Obiectivul: O1. S execute opera iile de baz cu fi iere Numele elevului........................... Data..................... Cunoa terea opera iilor de baz cu fi iere este o cerin esen ial n activitatea de desenare cu ajutorul calculatorului (de fapt f r aceste opera ii orice actvitate asistat de calculator nu se poate derula). Ca orice utilitar care lucreaz sub Windows i utilitarele alese pentru exemplificarea desen rii asistate de calculator lucreaz cu fi iere, care vor suporta acelea i opera ii standard: creare, deschidere, nchidere, salvare, copiere, mutare, etc. La crearea unui fi ier nou exist dou posibilit i: o Crearea fi ierului pe baza unui format predefinit o Crearea fi ierului pe baza unui anumit format care va fi selectat dintr-o list (varianta Template) o Crearea unui fi ier cu ajutorul Vr jitorului (Wizard) n general varianta dorit este aleas din op iunile puse la dispozi ie de utilitar printr-o fereastr special . Utilitarul Posibilitatea alegerii unui anumit ablon pentru un fi ier nou Word Da Paint Nu CorelDraw Da AutoCAD Da

FI A DE LUCRU nr. 1 n fiecare dintre utilitarele studiate s se execute urm torii pa i: o S se lanseze n lucru utilitarul respectiv o S se creeze un nou fi ier: o Pe baza ablonului implicit o Pe baza unui ablon ISO ( unit i de m sur n mm, format A3, etc.) o n fiecare din desenele create se deseneaz patru obiecte grafice diferite (la alegere) o Se salveaz desenele cu denumirea ablon implicit, respectiv ablon ales, n directorul C:\Exercitii o Se deschide fi ierul ablon implicit i se mai deseneaz cte dou obiecte grafice diferite o Se salveaz fi ierul astfel nct s fie p strate pe discul calculatorului ambele variante FI DE DOCUMENTARE nr. 1 Crearea unui fi ier nou n WORD: Dup lansarea n lucru a utilitarului pentru afi area ferestrei de dialog pentru fi ierele noi se selecteaz op iunea FILE-NEW
Profilul: TEHNIC Nivelul 3

18

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

Va fi afi at fereastra de dialog pentru alegerea ablonului noului fi ier: Tipuri de fi iere cu format dat

Tipuri de fi iere cu format la alegere: Formate predefinite ale utilitarului Word (nefiind un utilitar destinat desen rii, printre formatele predefinite nu se reg se te i unul cu cerin ele date. Se va alege formatul de tip Blank Document apoi cerin ele vor fi setate din op iunea FILE-PAGE SETUP)

Crearea unui fi ier nou n AutoCAD: Dup lansarea n lucru a utilitarului este afi at ferestra de selectare a ac iunii: Deschidere fi ier Creare fi ier nou cu ablon predefinit Creare fi ier nou cu alegere a ablonului Creare fi ier nou cu ajutorul Vr jitorului

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

19

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

Variantele de abloane puse la dispozi ie de utilitar (fiind un program specilizat pentru desenarea profesionost ntre abloanele puse la dispozi ie este i cel cerut de problem )

Crearea unui fi ier nou n CorelDRAW: Dup lansarea n execu ie a utilitarului i acesta pune la dispozi ia utilizatorului printr-o fereastr special tipurile de fi iere disponibile: Creare fi ier nou pe baza unui ablon predefinit Deschidere fi iere recent utilizate

Deschidere fi iere

Creare fi ier nou pe baza unui ablon ales Opera ii demonstrative pentru lucrul n CorelDRAW Nout i despre utilitar

Fi ierele ablon puse la dispozi ie de utilitar sunt de diverse forme (nu neap rat pentru abloane de desenare standard). Dup cum se observ din imaginea urm toare tipurile de abloane sunt mai asem n toare cu ale Word-ului dect cu cele ale AutoCADului.
Profilul: TEHNIC Nivelul 3

20

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

n timpul lucrului (nu la lansarea n execu ie a programului) submeniul op iunii FILE a meniului principal pune la dispozi ia utilizatorului toate posibilit ile de creare a unui fi ier nou:

Creare fi ier nou pe baza ablonului predefinit Creare fi ier nou pa baza unui ablon ales Deschidere fi ier creat anterior Importarea unui desen creat cu alt utilitar (ex.:AutoCAD)

Crearea unui fi ier nou n Paint: Dup lansarea n execu ie a utilitarului ca i n cazul altor ac iuni Paint-ul se dovede te cel mai s rac n op iunile puse la dispozi ia utilizatorului pentru crearea unui fi ier nou. Astfel prin submeniul FILE al meniului principal poate fi creat un nou fi ier pe baza unui format predefinit anterior (op iunea NEW).

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

21

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

FI

DE DOCUMENTARE nr. 2

Lucrul cu fi iere Ca orice utilitar care lucreaz sub Windows ac iunile standard cu fi iere sunt: o Deschidere o Salvare o Salvare ca alt variant o Salvare special Toate utilitarele studiate a acelea i modalit i de lucru cu fi ierele 1. Deschiderea fi ierelor Poate fi realizat n trei moduri: o Selectarea op iunii OPEN a submeniului FILE a meniului principal o Selectarea instrumentului OPEN al barei de instrumente o Ac ionarea tastelor CTRL+O (scurt tura) n oricare din situa iile prezentate se afi eaz o ferestr specific , n care se execut pa ii necesari deschiderii fi ierului Locul n care se afl fi ierul (calea)

Numele fi ierului c utat (sau se selecteaz din lista) Tipul fi ierului c utat (extensia sa) 2. Salvarea fi ierelor Ca i deschiderea lui un fi ier poate fi salvat (pentru a re ine modific rile efectuate i a fi utilizat ulterior) n trei moduri: o Selectarea op iunii SAVE a submeniului FILE a meniului principal o Selectarea instrumentului SAVE al barei de instrumente o Ac ionarea tastelor CTRL+S (scurt tura)
Profilul: TEHNIC Nivelul 3

22

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

Observa ie: Dac fi ierul exista n memoria calculatorului nainte de sesiunea de lucru curent i a fost modificat, la ac iunea de salvare, noua variant nlocuie te varianta precedent (varianta veche se pierde) Dac fi ierul se afl la prima salvare, atunci dupa oricare dintre ac iunile descrise, se deschide o fereastr pentru completarea datelor necesare salv rii (fereastra are componentele i ac iunile identice cu cele ale ferestrei afi ate la deschiderea unui fi ier):

3. Salvarea cu un alt nume a fi ierului Opera ia este asem n toare cu salvarea simpl , dar este aplicat unui fi ier salvat anterior, apoi modificat i pentru care se dore te re inerea ambelor variante Salvarea cu un alt nume poate fi realizat prin selectarea op iunii SAVE AS a submeniului FILE a meniului principal 4. Salvare special a fi ierului Aceast opera ie este necesar cnd se cunoa te o alt destina ie a fi ierului dect cea specific utilitarului respectiv (pentru u urarea lucrului cu fi ierul respectiv cu un alt utilitar). Ac iunea este posibil , fie prin op iunile de salvare suplimentare puse la dispozi ia utilizatorului de submeniul FILE, fie de modificarea extensiei fi ierului (Save as type) la salvarea sa cu un alt nume n fereastra de salvare caracteristic Exemple: o Word:

Salvare ca pagin de Internet


Profilul: TEHNIC Nivelul 3

23

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

o Paint

o AutoCAD

o CorelDRAW

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

24

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

5. nchiderea fi ierelor nchiderea unui fi ier n utilitarele prezentate se realizeaz prin: o Op iunea CLOSE a submeniului FILE a meniului principal o Ac ionarea butonului de nchidere al ferestrei

Observa ie: Aten ie la butonul de nchidere folosit (ac ionarea butonului superior din bara de titlu, determin nchiderea sesiunii de lucru cu utilitarul respectiv)

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

25

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

Activitatea de nv are 2 Modulul: Bazele desen rii asistate de calculator Timp de lucru: 100 min Obiectivul: O2.S deseneze figuri de baz utiliznd facilit ile utilitarelor Numele elevului........................... Data..................... Toate utilitarele care permit desenarea cu ajutorul calculatorului pun la dispozi ia utilizatorului o palet de obiecte cu ajutorul c reia se pot realiza schi ele cerute. Deosebirile esen iale n aceast activitate constau n existen a i facilit ile diferite de desenare precis i rapid a obiectelor componente unui desen, determinate de: o Re eaua Grid (cu posibilita i ct mai complexe de setare a acesteia) o Sistemul Snap (cu posibilita i ct mai complexe de setare al acestuia) o Sistemul de afi area coordonatelor n tabelul urm tor se face o compara ie ntre cele 4 utilitare din acest punct de vedere Utilitarul Sistemul Grid Snap Sistem coordonate AutoCAD F. bun F. bun F. bun CorelDRAW F. bun F. bun Bun Fi de lucru Word Bun Bun Inexistent Paint Slab Inexistent Bun

S se deseneze cu ajutorul fiec rui utilitar prezentat urm toarea schi :

Pentru fiecare utilitar se vor parcurge urm torii pa i: o Se va lansa n lucru utilitarul respectiv o Se va crea un document nou, setndu-se corespunz tor formatul o Se vor activa i seta corespunz tor mecanismele de lucru (grid, snap, etc.) o Se vor desena elementele desenului
Profilul: TEHNIC Nivelul 3

26

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

o Se vor dezactiva mecanismele de lucru i se va previzualiza desenul Se va salva desenul cu numele Schi i extensia corespunz toare n directorul C:\Exercitii FI DE DOCUMENTARE nr. 1

Setarea sistemelor specifice se realizeaz astfel: Sistemul Utilitarul AutoCAD Grid activare Click stanga pe butonul Grid din bara de stare Op iunea meniului principal View-Show Grid Setare Click dreapta pe butonul Grid din bara de stare Op iunea meniului principal View- Grid and Ruler Setup Snap Activare setare Click stanga pe butonul ObjectSnap corespunz tor din bara de stare Op iunea meniului principal View-Snap to Objects Setup Op iunea Grid a barei de instrumente Draw Sistem de coordonate Carteziene sau polare, n spa iu, cu inhibarea sau nu a deplas rii cursorului Carteziene plane, cu afi area punctului de mouse i deplas rii acestuia Nu exist

CorelDRAW

Word

Paint

Click stanga pe butonul Snap din bara de stare Op iunea meniului principal View-Snap to Grid (Object, Guidelines) Op iunea Op iunea Op iunea Grid a barei Grid a barei Grid a barei de de de instrumente instrumente instrumente Draw Draw Draw Op iunea Nu exist Nu exist meniului principal ViewZoomLarge Size i apoi Op iunea meniului principal ViewZoomShow Grid

Carteziene plane, cu afi area punctului de mouse i deplas rii acestuia

Un alt element care diferen iaz utilitarele enun ate n privin a desenarii obiectelor este i posibilitatea introducerii de la tastatur a coordonatelor punctelor (posibilitate existent la sistemul AutoCAD i par ial la CorelDRAW) Pentru asigurarea unui punct unitar de desenare a obiectelor se va prezenta numai varianta barei de instrumente (AutoCAD-ul mai permite i alte variante)

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

27

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

Bara de instrumente de desenare a AutoCAD-ului: Segmente de dreapta Linii Segmente duble Polilinie (linii combinate cu arce) Poligoane regulate Dreptunghiuri Arce de cerc Cercuri Linii curbe (spline) Elipse Blocuri Puncte Ha uri Regiuni Text Bara de instrumente de desenare a CoreDRAW-ului: Fa de cea a AutoCAD-ului aceast bar prezint subop iuni, care pot fi afi ate prin ac ionarea butonului stng al mouse-ului pe s geata butonului corespunz tor fiec rui set de obiecte. Deasemenea dup selectarea unui anumit obiect, bara de propriet i a ferestrei se modific corespunz tor caracteristicilor obiectului respectiv Bar de stare pentru desenarea unei linii:

Bar de stare pentru desenarea unui poligon:

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

28

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

Bara de instrumente de desenare a CorelDraw-ului are urm toarea componen : Instrumentul de selectare Forme (cu it, gum , etc) Instrumente de decupare Instrumente de vizualizare Desenare cu mna liber (segmente, linii curbe, linii artistice, etc.) Umplere sau desenare inteligent Dreptunghi (p tratul se deseneaz innd tasta Shift ap sat ) Elips (cercul se deseneaz innd tasta Shift ap sat ) Poligoane Forme geometrice de baz Text mbinare interactiv Pipet culoare Contur Umplere Umplere interactiv

Bara de instrumente de desenare a Word-ului:

Meniul de desenare Culoare liter Grosime linie Dreptunghi Diagrame Elips Caset text Inserare miniaturi Culoare contur Inserare poze Stil s ge i Stil umbre Aspect spa ial

Linie

S geat

Tip de linie

e e
Profilul: TEHNIC Nivelul 3

29

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

Bara de instrumente de desenare a Paint-ului: Instrumente de selec ie (form poligonal form dreptunghiular ) Gum tergere Instrument umplere culoare Pipet culoare Instrument modificare vizualizare Creion desenare Pensul culoare Spray culoare Text Desenare segment Desenare linie curb Dreptunghi Poligon Elips Elips cu col uri rotunjite Zon de selec ie a propriet ilor (se modific n func ie de instrumentul selectat)

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

30

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

Activitatea de nv are 3 Modulul: Bazele desen rii asistate de calculator Timp de lucru: 20 min Obiectivul: O3 S realizeze modificarea propriet ilor obiectelor desenelor Numele elevului........................... Data..................... Modificarea propriet ilor obiectelor componente unui desen este o opera ie deosebit de util , fie n cazul n care pe parcursul execut rii desenului au intervenit schimb ri, fie cnd dup desenarea unui obiect se observ neconcordan e cu originalul. Ca la toate opera iile cu obiecte, utilitarele studiate prezint o complexitate mai mare sau mai mic a acestei ac iuni (n func ie de ce propriet i se pot modica) Utilitarul Word Paint CorelDraw AutoCAD

Complexitatea Medie mecanismului de modificare a propriet ilor obiectelor desenului dat (ac iunile permise)

Nu exist

Mare

Foarte mare

Oricum ac iunea ncepe cu selectare obiectului ale c rui propriet i se vor modifica, opera ie care deja diferen iaz utilitarele (de la Paint care are o modalitate de selectare greoaie i relativ imprecis pn la AutoCAD cu o mul ime de variante de selec ie) FI A DE LUCRU nr. 1 n fiecare dintre utilitarele studiate s se execute urm torii pa i: o S se lanseze n lucru utilitarul respectiv o S se deschid desenul C:\Exercitii\Propriet i

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

31

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

o S se modifice urm toarele propriet i ale obiectelor: o Linia de contur a dreptunghiului 1 s fie de culoare ro ie o Axele de simetrie 2 ale dreptunghiului 1 s fie de tip linie-punct o Cercul 3 s treac prin punctul 4 o Linia de contur a hexagonului 5 s aibe grosimea dubl o Extremitatea dreapta a liniei curbe 6 s fie mutat n punctul 7 o S se salveze desenul cu modific rile efectuate Exemplu:

FI

DE DOCUMENTARE nr. 1

Selectarea obiectelor n WORD: Selectarea obiectelor n Word se realizeaz printr-un click stnga al mouse-ului pe obiectul respectiv. Dac se dore te o selectare multipl , n timpul acestei opera ii, se ine ap sat tasta Shift Selectarea obiectelor n Paint: Selectarea obiectelor n Paint se realizeaz , prin indicarea a dou col uri opuse ale unei ferestre ce va cuprinde obiectele de selectat, cu ajutorul instrumentului de selectare al barei de instrumente (dezavantajul apare la selectarea strict a unui singur obiect sau, la selectarea multipl a unor obiecte ntre care se afl i alte obiecte). Selectarea obiectelor n CorelDRAW: Selectarea obiectelor n CorelDRAW se realizeaz cu ajutorul instrumentului Pick Tool din bara de instrumente

:
Profilul: TEHNIC Nivelul 3

32

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

Selectarea se realizeaz : o Click stnga mouse pe obiectul respectiv o Pentru selec ie multipl se ine ap sat tasta Shift o Se incadreaz obiectul (obiectele) de selectat intr-o fereastr cu ajutorul mouse-ului prin procedeul drag and drop o Deselectarea unuia sau a mai multe obiecte se face prin: o click stnga mouse n afara obiectelor selectate o Un nou click stnga pe obiect tinnd ap sat tasta Shift Selectarea obiectelor n AutoCAD: Selectarea obiectelor n AutocAD se realizeaz prin: o click stnga al mouse-ului pe obiectul respectiv o ncadrarea obiectelor ntr-o fereastr indicat prin col urile sale opuse cu ajutorul mouse-ului o cteva ob iuni ale opera iei de selectare sunt: o r-elimin un element deja selectat din gruparea respectiv (elementul este indicat n continuare prin click stnga mouse) o a-adaug un element la grupul selectat anterior o w-selecteaz toate obiectele cuprinse n totalitate ntr-o fereastr indicat conform variantei de selec ie 2 o c- indicat conform variantei de selec ie 2 o cp- selecteaz toate obiectele cuprinse total sau par ial ntr-o fereastr poligonal ale carei vrfuri sunt indicate n continuare o all- selecteaz toate obiectele desenate, etc. Observa ie: Opera ia de selectare n AutoCAD se ncheie prin ac ionarea tastei Enter la cererea de selectare a calculatorului FI DE DOCUMENTARE nr. 2

Modificarea propriet ilor obiectelor n WORD: Dup selectarea obiectului se ac ioneaz instrumentul din bara de instrumente Draw corespunz tor propriet ii a c rei caracteristici se modific :

Instrumentul de umplere cu culoare Instrumentul de culoare pentru contur Instrumentul de culoare pentru fond Instrumentul pentru grosimea liniilor Instrumentul pentru tipul de linie Instrumentul pentru tipul de s geat Instrumentul pentru stilul de umbrire Instrumentul pentru stilul aspectul spa ial Modificarea propriet ilor obiectelor n Paint: n Paint propriet ile obiectelor nu pot fi modificate n sensul dorit. (Unele propriet i pot fi modificate, dar nu printr-un mecanism special ci, prin ac iuni relativ improprii activit ii. Exemplu: o Schimbarea tipului de linie s-ar putea realiza prin stergerea unor por iuni din linia continu
Profilul: TEHNIC Nivelul 3

33

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

o Schimbarea culorii prin umplerea celulelor cu ajutorul instrumentului de desenare (Pencil), .a.m.d. Oricum metodele sunt neaceptabile datorit volumului mare de lucru, impreciziei, opera iilor limitate ce pot fi executate, etc.) Modificarea propriet ilor obiectelor n AutoCAD: n AutoCAD propriet ile obiectelor pot fi modificate n trei variante: o Selectarea obiectului i apoi selectarea subop iunii Properties a op iunii Modify a meniului principal (sau scrierea n linia de comand a cuvntului cheie Properties) o Scierea n linia de comanda a cuvntului cheie Chprop o Scierea n linia de comanda a cuvntului cheie Change Varianta Properties: Se afi eaz o fereastr n care sunt afi ate valorile unor propriet i i n care pot fi efectuate modific rile impuse

Culoare Stratul de desenarea din care face parte Tipul de linie Scara tipului de linie (important la linia punctat , ntrerupt , etc.) Grosimea liniei Coordonatelei primului vrf (Componen a ferestrei se modific n func ie de obiectul selectat)

Varianta Change: o Dup scrierea cuvntului cheie i selectarea obiectului este afi at prompter-ul:

o Specify change point varianta implicit (se introduce un punct prin care va trece obiectul respectiv sau un cap t al lui-nu este aplicabil oric rui obiect pentru segmente, cercuri, arce, polilinii, etc.) o Properties permite afi area listei de propriet i:
Profilul: TEHNIC Nivelul 3

34

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

Color culoarea liniei obiectului Elev n l imea de desenare (pozi ia pe vertical a creionului de desenare) Layer stratul de desenare pe care se afl obiectul Ltype tipul de linii: o Continuous (continu ) o Dashed (ntrerupt ) o Dashdot (linie punct) o ltScale scara afi rii liniilor (important pentru tipurile discontinue de linii) o LWeight grosimea liniei o Thickness n l imea n spa iu a conturului plan desenat (pentru desenarea 3D de tip wireframe) Dup selectarea propriet ii dorite (prin tastarea literelor mari con inute de cuvntul corespunz tor) se introduce noua valoare a propriet ii Comanda se ncheie cu ac ionarea tastei Enter (ca la selectare) o o o o Varianta Chprop: Este o variant prescurtat a comenzii Change, deoarece dup scrierea cuvntului cheie i selectarea obiectului, se afi eaz direct lista propriet ilor disponibile:

Modificarea propriet ilor obiectelor n CorelDRAW: n CorelDRAW propriet ile obiectelor pot fi modificate cu ajutorul ferestrei Properties, fereastr afi at fie prin: o Selectarea op iunii Properties din meniul contextual (click dreapta mouse pe obiectul respectiv) o Selectarea op iunii Window Dockers Properties

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

35

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

Fereastra care este afi at con ine 6 subferestre cu ajutorul c rora pot fi modificate majoritatea propriet ilor: Subfereastra pentru umplere cu culoare (Fill) Subfereastra propriet ilor liniei de contur (Outline) Subfereastra propriet ilor generale ale obiectului selectat (General) Subfereastra propriet ilor geometrice ale obiectului (Details) Subfereastra propriet ilor legate de www (Internet) Subfereastra opera iilor legate de obiect (denumirea obiectului)

Grosimea liniei Culoarea liniei Tipul liniei Forma extremit ilor

Buton de blocare a obiectului (nu mai poate fi modificat) Buton de aplicare a modific rilor efectuate

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

36

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

Activitatea de nv are 4 Modulul: Bazele desen rii asistate de calculator Timp de lucru: 15 min Obiectivul: O4. S copieze, s mute, s elimine, s deformeze un obiect Numele elevului........................... Data..................... n cadrul acestei activit i de nv are se va lucra cu modalit i diferite de modificare a obiectelor dect cele prezentate la editarea complex a desenelor (obiectelor) Opera iile obi nuite de lucru cu obiecte (copiere,mutare,etc.) sunt relativ identice pentru toate utilitarele cu unele excep ii. Astfel toate con in n submeniul Edit al meniului principal sau instrumentele corespunz toare n bara Standard opera iile de: -copiere (Copy i Paste) -mutare (Cut i Paste) - tergere (Clear)

Deasemenea utilitarele prezentate (cu excep ia Paint-ului) prezint pentru obiectele desenate mai multe puncte de ancorare (numite noduri, grip-uri, etc.). Ac ionarea asupra fiec rui din aceste puncte determin o anumit deformare a obiectului respectiv. Ac ionarea lor se realizeaz prin metoda drag and drop (se d click stnga mouse pe el, se men ine butonul ap sat, se deplaseaz mouse-ul n pozi ia dorit i se elibereaz butonul mouse-ului). FI A DE LUCRU nr. 1 S se execute urm toarele ac iuni: o Se lanseaz n lucru cele patru utilitare studiate o ntr-un format nou se deseneaz un cerc i un dreptunghi o S se realizeze patru copii ale cercului n vrfurile dreptunghiului o S se mute cercul original n centrul dreptunghiului o S se tearg cercul din col ul stnga-sus al dreptunghiului o S se deformeze dreptunghiul astfel: o Col ul stnga sus s ajung n vechiul centru al dreptunghiului o Col ul dreapta sus s se deplaseze vertical pn la dublarea laturii respective o Col ul dreapta jos s se deplaseze orizontal pn n fostul mijloc al bazei o S se salveze desenul cu numele Edit ri simple n directorul C:\Exerci ii Exemplu: Desenul ini ial:
Profilul: TEHNIC Nivelul 3

37

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

Desenul dup copierea cercului:

Desenul dup mutarea cercului

Desenul dup

tergerea cercului

Desenul dup prima deformare

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

38

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

Desenul dup a doua deformare:

Desenul dup a treia deformare

FI

DE DOCUMENTARE

Opera iile expuse sunt valabile n Word cu o excep ie. Opera ia de deformare cu ajutorul grip-urilor nu este complet , deoarece sunt posibile numai mi c ri pe vertical , orizontal sau oblic la 450, iar deformarea este numai de tip transla ie. n concluzie deform rile cerute n problem nu sunt posibile-vor determina figurile:

Grid

Editarea simpl a obiectelor n Word Pentru u urarea activit ilor de acest gen se vor activa i seta mecanismele Snap i

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

39

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

Editarea simpl a obiectelor n Paint i n Paint sunt posibile opera iile de copiere, mutare i tergere a obiectelor (numai dac ele nu se intersecteaz cu altele, deoarece n acest caz n afara obiectului propriu-zis se selecteaz i p r ile comune cu celelalte obiecte ale desenului) Exemplu: Copierea dreptunghiului (inclusiv a por iunii de cerc inclus n el)

De asemenea n Paint nu exist mecanismul grip-urilor, deci deform rile propuse nu sunt posibile Editarea simpl a obiectelor n AutoCAD Toate mecanismele i opera iile prezentate exist n AutoCAD, deci to i pa ii problemei pot fi executa i. Este de men ionat c utilitarul con ine comenzi speciale pentru aceste opera ii (Copy, Move i Erase din meniul Modify), comenzi care dau precizie sporit opera iilor men ionate (pot fi introduse coordonatele punctelor unde se vor copia sau muta obiectele) Editarea simpl a obiectelor n CorelDRAW i CoreDraw-ul are n dotare mecanismele (Grid, Snap, ObjectSnap, Node-uri,etc) i comenzile necesare opera iilor cerute. n privin a modific rii pozi iei nodurilor apar acelea i probleme ca la Word (nu este posibil deplasarea individual a unui singur nod ci, translatarea ntregii laturi c reia i apar ine nodul respectiv. Exist dou situa ii: o Prin selectarea obiectului (click stnga mouse pe obiect cu instrumentul Pick) n aceast situa ie apar 9 noduri (8 de ncadrare a obiectului i unul n centrul s u) care permit transla ia pe vertical , orizontal , oblic la 450 (cele din col uri) sau mutarea obiectului (cel din mijloc).

o Prin dubl selectare a obiectului (dublu click stnga mouse pe obiect cu instrumentul Pick) n aceast situa ie apar tot 9 noduri: pentru deformare oblic pe vertical pentru deformare oblic pe orizontal pentru rotirea obiectului - cele din col uri (rotirea are loc n jurul celui de-al 9 lea nod acesta poate fi deplasat, modificndu-se astfel centrul de rota ie)
Profilul: TEHNIC Nivelul 3

40

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

Activitatea de nv are 5 Modulul: Bazele desen rii asistate de calculator Timp de lucru: 30 min Obiectivul: O5. S utilizeze ac iunile standard cu obiecte (gruparea, degruparea, alinierea, distribuirea) Numele elevului........................... Data..................... n cadrul lucrului cu desene (executare, editare, copiere, etc.) de multe ori este necesar definirea obiectelor n cadrul unui grup caracterizat prin anumite propriet i sau ac iuni (culoare, tip de linie, tergere, c utare, etc.) sau dimpotriv elementele care formeaz o entitate complex s fie considerate elemente de sine st t toare. Ac iunile standard suportate de obiecte sunt: o Gruparea mai multe elemente formeaz o singur entitate, o anumit ac iune asupra grupului respectiv avnd efect asupra tuturor elementelor din grup o Degrupare opera ie invers grup rii prin care, un grup este eliminat, elementele sale componenete devenind elemente de sine st t toare n cadrul desenului o Alinierea mai multe elemente ocup pozi ii similare fa de un reper (o linie n general) o Distribuirea pozi ionarea ordonat (la anumite distan e) a obiectelor unui desen Utilitarul Word Paint CorelDraw AutoCAD

Posibilitatea realiz rii obiectivului Gruparea-Degruparea DA Alinierea Distribuirea DA DA

NU NU NU

DA DA DA

DA DA NU

n AutoCAD alinierea are un mecanism mai complicat, doarece nu permite o aliniere direct fa de un anumit obiect sau limit a spa iului de desenare ci, permite alinierea prin puncte indicate ale obiectului ce se va alinia (permite ns o aliniere precis n spa iu a obiectelor pe care celelalte utilitare nu o pot realiza) FI DE LUCRU

n fiecare dintre utilitarele n care sunt posibile ac iunile standard cu obiecte (Word, CorelDRAW i AutoCAD) s se execute urm toarele opera ii: o S se deschid un fi ier nou care va fi salvat n directorul C:\Exercitii sub denumirea Ac iuni obiecte o n fiecare fi ier s se deseneze urm toarele entit i (f r dimensiuni impuse):

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

41

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

o Utiliznd ac iunea de grupare s se formeze: o Un grup triunghi care s nglobeze cele trei laturi o Un grup obiecte care s reuneasc toate cele trei figuri geometrice o S se eviden ieze crearea grupurilor prin ac iunile: o Mutare grupului spre stnga o Modificarea culorii obiectelor n albastru o S se elimine grupul obiecte o Reu ita opera iei se verific prin: o Schimbarea tipului de linie o Schimbarea grosimii liniei Schimbarea este posibil selectnd pe rnd fiecare figur geometric o S se realizeze trei variante la alegere de aliniere a celor trei figuri (dreptunghi, cerc, p trat) fa de: o Limitele spa iului de desenare o Unul dintre obiecte FI A DE DOCUMENTARE 1 GRUPAREA OBIECTELOR n WORD: o Se selecteaz obiectele ce vor forma grupul o Se selecteaz din meniul Draw al barei de instrumente DRAW op iunea Group
Profilul: TEHNIC Nivelul 3

42

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

n CorelDRAW: o Se selecteaz obiectele ce vor forma grupul o Se selecteaz subop iunea Group din submeniul op iunii ARRANGE a meniului principal

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

43

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

n AutoCAD: o Se scrie comanda Group n fereastra Command o n fereastra afi at : o Se completeaz numele grupului o Se selecteaz op iunea Selectable o Se ac ioneaz butonul New o Se selecteaz obiectele care vor forma grupul o Se ac ioneaz butonul OK

Observa ie: ac iunea de degrupare se desf oar cu aceea i pa i selectndu-se ins de fiecare dat op iunea invers Ungroup (pentru Word i CorelDraw) sau in fereastra Object Grouping se selecteaz din lista grupurilor (Group Name) numele grupului ce se va elimina i se ac ioneaz apoi butonul Explode (pentru AutoCAD) FI A DE DOCUMENTARE 2 ALINIEREA OBIECTELOR n WORD: o Se selecteaz obiectele ce vor fi aliniate o Se selecteaz din meniul Draw al barei de instrumente DRAW op iunea Align or Distribute o Se selecteaz alinierea sau distribuirea dorit pentru obiectele selectate o Dac este selectat c su a de validare Relative to Canvas atunci alinierea se va face fa de limitele spa iului de desenare o Dac nu este selectat c su a de validare Relative to Canvas atunci alinierea se va face fa de unul din obiectele selectate
Profilul: TEHNIC Nivelul 3

44

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

n CorelDRAW: o Se selecteaz obiectelor ce se vor alinia o Se selecteaz subop iunea Align and Distribute a op iunii Arrange a meniului principal o Se selecteaz , din lista afi at , alinierea sau distribuirea dorit (alinierea se face in toate cazurile n raport cu primul obiect desenat) o Dac se dore te alinierea fa de alt element (marginile selec iei, marginile spa iului de desenare) se va selecta op iunea Align and Distribute..., iar n fereastra afi at se selecteaz elementul de aliniere din caseta lista, setndu-se aici i ceilal i parametri

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

45

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

n AutoCAD: o Se scrie in fereastra Command instruc iunea Align o Se selecteaz obiectul ce va fi aliniat o Se indic succesiv: o Primul punct de referin al alinierii o Pozi ia ocupat de acest punct dup aliniere o Al doilea punct de referin al alinierii (dac nu exist se d un r spuns nul-se ac ioneaz tasta Enter) o Pozi ia ocupat de al doilea punct dup aliniere o Al treilea punct de referin al alinierii (n cazul unei alinieri de obiecte n spa iu) o Pozi ia ocupat de al treilea punct dup aliniere o Se r spunde pozitiv (Yes) sau negativ (No) dac se dore te scalarea obiectului odat cu alinierea: Dac da atunci obiectul se scaleaz astfel inct el s aibe ca extremit i punctele indicate ca pozi ii ale alinierii Dac nu elementele obiectului trec prin punctele noii pozi ii f r ns s fie extremit i ale obictului aliniat

Punctele ro ii i albastre sunt noile pozi ii dup aliniere ale punctelor specifice ale obiectului (capetele segmentului)

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

46

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

Activitatea de nv are 6 Modulul: Bazele desen rii asistate de calculator Timp de lucru: 30 min Obiectivul: O7.S organizeze desene utiliznd straturi Numele elevului........................... Data..................... Diferitele elemente ale unui desen pot fi organizate pe straturi (layer-e). Astfel, pentru un desen de ansamblu, fiecare pies component a ansamblului poate fi desenat pe un layer separat; sau la un desen de execu ie al unei piese, liniile de contur ale fiec rei proiec ii, ha urile, cotele pot fi desenate pe layer-e diferite. n acest fel, se poate renun a oricnd la afi area unuia sau mai multor elemente ale desenului (layer-e). Nu toate utilitarele care permit desenarea cu ajutorul calculatorului pot organiza desenul intr-o structur complex de acest gen. Utilitarul Posibilitatea realiz rii obiectivului Word NU Paint NU CorelDraw DA AutoCAD DA

FI

DE LUCRU

Realiza i urmatoarele opera ii n utilitarele care permit structurarea complex a desenului: o Se lanseaz n lucru, succesiv, fiecare utilitar o Se deschide un fi er nou o Se stabilesc limitele formatului A4 (210x297), tip vedere (Landscape) o Se definesc unit ile de m sur (milimetri, grade sexagesimale, precizie, etc.) n pa ii specifici fiec rui utilitar o Se salveaz fi ierul cu denumirea Straturi n diectorul C :\Exerci ii Observa ie : Ace ti pa i sunt necesari pentru evaluarea O1, necesar cre rii cadrului corespunz tor unei schi e (desen) date. o Se deseneaz un cerc cu centrul n mijlocul formatului o Se creaz n noul desen un strat nou, numit Strat suplimentar, caracterizat prin culoare ro ie i netip ribil o n noul strat se deseneaz un dreptunghi sub cercul desenat anterior o Se vizualizeaz desenul pentru eviden ierea set rilor straturilor (op iunea FILE-PRINT PREVIEW a meniului principal) o Se modific caracteristicile fiec rui strat (vizualizare, blocare, etc.) o Se salveaz forma final a fi ierului

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

47

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

FI A DE DOCUMENTARE 1 SETAREA FORMATULUI DESENULUI n CorelDraw setarea parametrilor se realizeaz n fereastra afi at dup deschiderea unui desen nou n AutoCAD setarea parametrilor se realizez dup deschiderea unui desen nou, n fereastra afi at dup selectarea op iunii FILE-PAGE SETUP

FI A DE DOCUMENTARE 2 CREAREA STRATURILOR n CorelDRAW o Selectarea op iunii TOOLS-OBJECT MANAGER din meniul principal o Afi area meniului contextual (click dreapta) al ferestrei Object Manager afi at (fig. 3)

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

48

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

o Selectarea op iunii New Layer o Setarea op iunilor noului strat (denumire, vizibilitate,culoare,etc.) fig. 1, fig. 2

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 n AutoCAD o Selectarea op iunii FORMAT-LAYER a meniului principal o n fereastra Layer Properties Manager se ac ioneaz butonul New, dup care se modific corespunz tor set rile (nume, culoare,etc.)
ON-OFF strat vizibil sau nu FEEZE-THAW strat ale c rui elemente pot fi sau nu regenerate

LOCK-UNLOCK strat ale c rui elemente pot fi sau nu modificate

Este sau nu plotat

Grosimea liniei

Tipul de linie

FI

DE EVALUARE

STRUCTURAREA DESENULUI Modulul: Bazele desen rii asistate de calculator Timp de lucru: 50 min Obiectivul: O8. S realizeze un desen utiliznd straturi de desenare Numele elevului........................... Data.....................
Profilul: TEHNIC Nivelul 3

49

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5.

I. Deschide i cele doua aplica ii studiate: AutoCAD i CorelDraw (5p) II. n AutoCAD: Deschide i fi ierul C:\ teste\ straturi.dwg (5p) Crea i un nou strat numit Strat1, avand culoarea ro ie, tipul de linie ntrerupt i grosimea liniei 0,30 (10p) Muta i condensatoarele pe noul strat (10p) Afi a i succesiv numai condensatoarele apoi, numai rezisten ele i reveni i la afi area ntregii scheme (5p) Salva i desenul n fi ierul C:\ teste\ straturi_modificat.dwg (5p) III. n CorelDRAW: Crea i un fi ier nou (5p) Importa i desenul C:\ teste\ straturi.dwg (5p) Degrupa i schema pe elemente (fiecare rezisten sau condensator s fie element individual) (10p) Crea i un strat nou numit Rezisten e, n care s muta i toate rezisten ele (10p) Reface i schema dup modelul al turat: (10p)

6. Afi a i succesiv por iunea schemei cu rezisten e, apoi cea cu condensatoare (5p)

7. Salva i desenul n fi ierul C:\ teste\ straturi_modificat.cdr (5p) Se acord 10 puncte din oficiu.

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

50

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

Activitatea de nv are 7 Modulul: Bazele desen rii asistate de calculator Timp de lucru: 20 min Obiectivul: O8.S insereze text n desene Numele elevului........................... Data..................... Toate utilitarele care permit desenarea cu ajutorul calculatorului au i un mecanism mai simplu sau mai complex de introducere a textului n cadrul desenului. Complexitatea mai mare sau mai mic este dat de capacitatea mecanismului de: o Creare a unui stil nou (propriu) de text o Introducerea caracterelor speciale (care nu pot fi introduse direct de la tastatur ) o Scrierea n format multillinie (tip paragraf) o Introduceea textului n orice situa ie (pozi ie, nclinare, m rime, culoare, etc) o Posibilitatea cre rii i format rii tabelelor o Preluarea textului din alt utilitar, .a.m.d. Toate cele patru utilitare luate ca exemplu permit introducerea textului. Din punct de vedere al complexit ii se poate considera urm toarea clasificare: Utilitarul Complexitatea mecanismului de introducere a textului Word Mare (nu toate cerin ele de introducere a textului pot fi realizate n formatul desen) Paint CorelDraw Mic Foarte mare AutoCAD Foarte mare

FI DE LUCRU n fiecare dintre utilitarele n care este posibil introducerea textului n desene (Paint, Word, CorelDRAW i AutoCAD) s se execute urm toarele opera ii: o Se va lansa n execu ie utilitarul respectiv
Profilul: TEHNIC Nivelul 3

51

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

o Se va deschide fi ierul C:\Exercitii\Schi cotat o Se va completa desenul cu textele urm toare: o Se va salva desenul n acela i director cu numele Schita text

FI Introducerea textului n WORD:

DE DOCUMENTARE

Ac iunea ce trebuie realzat este de a introduce textele date, nu intr-o pagin normal Word ci, n cadrul unui desen (n obiectul special pentru desenare denumit Canvas). Aceast ac iune este posibil numai cu introducerea n suprafa a respectiv a unor elemente grafice c rora li se va ad uga textul dorit (dac se dore te ascunderea formelor respective, dup introducerea textului se va modifica proprietatea lor-culoarea liniei de trasare a formei). Opera iile sunt posibile utiliznd bara de instrumente de desenare (Draw) i bara de instrumente de formatare a textului (Formatting)

Stilul textului

Tipul de caracter

Margini de Culoare Culoare celule tabel fond caractere vizibile text text Identarea textului -ascendent -descendent Marimea Modul Tipul Distan a Marcatori caracterului textului: alinierii dintre -numerici -ingro at -la stnga rnduri -geometrici -nclinat -la centru -subliniat -la dreapta -total

Observa ie: o nclinarea textului ntr-un element grafic poate fi numai de 900 sau 2700, de i elementul poate fi rotit cu orice unghi (textul nu l urmeaz )
Profilul: TEHNIC Nivelul 3

52

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

Introducerea textului n AutoCAD: n AutoCAD este posibil introducerea textului in dou variante: o Pe o singura linie (single line text) o Tip paragraf (multiline text) Amndou pot fi accesate din meniul principal, op iunea Draw De fapt, diferen a dintre ele nu const n num rul liniilor de text introduse (ambele pot introduce text pe o singur linie sau pe mai multe linii), ci n num rul mult mai mare de posibilit i de lucru (formatare imediat a textului) oferite de tipul paragraf. Pentru aceast variant se parcurg urm torii pa i: o Se acceeseaz ac iunea (Draw-Text-Multiline Text) o Se indic col urile opuse ale ferestrei care va con ine textul (click stnga mouse sau mai precis prin introducerea coordonatelor punctelor) o n fereastra afi at se scrie textul i se formateaz o Se ac ioneaz butonul Ok

Subfereastra de setare a caracterelor:

Tipul de caracter

Marimea Modul Buton Caracterului textului anulare Ac iune

Culoare caracter

Introducere caractere speciale

Subfereastra de setare a propriet ilor textului:

Stilul textului
Profilul: TEHNIC Nivelul 3

Alinierea textului

L imea casetei text

nclinarea textului
53

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

Subfereastra de setare a liniilor textului:

Subfereastra de c utare i nlocuire ntr-un text:

Cuvntul c utat (de nlocuit)

Buton de c utare

Cuvntul nlocuitor

Buton de nlocuire

Criterii de c utare: -diferen (liter mare-mic ) -caut numai cuvinte ntregi

Introducerea textului n CorelDRAW: n CorelDRAW este posibil introducerea textului in dou variante: o Artistic are mai multe posibilit i de formatare de tip WordArt din Word o Tip paragraf -text clasic Amndou pot fi accesate din bara de instrumente Dup selectarea instrumentului Text diferen ierea celor dou tipuri se face prin modul diferit de introducere in suprafa a desenului: o Cu un simplu click stanga pentru textul artistic o Cu indicare cu mouse-ul a col urilor opuse a casetei text tip paragraf Ca i la celelalte instrumente, dup selectarea instrumentului text, bara de propriet i afi eaz caracteristicile pentru text: coordonatele primului col
Profilul: TEHNIC Nivelul 3

dimensiunea

formatarea
54

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

al casetei text

buton pentru scar inegal

caracterului

caracterelor dime nsiu nile

nclinarea Copiere sc rii caracterului textului -orizontal -vertical

n oglind Tipul Modul Alinierea Edita-orizontal caracterului textului textului rea -vertical textului

Lucrul cu texte poate fi declan at i din op iunea Text a meniului principal: Cele mai uzuale opera ii posibile cu ajutorul acestui meniu sunt:

Formatarea caracterelor Formatarea paragrafelor: -alinierea n paragraf -scrierea pe coloane a textului -marcatori de linii -primul caracter cu format special Caseta de editare a textului Inserarea caracterelor speciale Format ri speciale Aliniaz textului la o curb existent n desen Realiniaz un text a c rui pozi ionare a caracterelor a fost schibat la linia de baz (forma ini ial ) Afi area (sau nu) a casetelor paragrafelor Instrumente text (corectare gramatical , nlocuire a gre elilor de ortografie,et Schimbarea tipului caracterelor (litera mare-mic , etc.) Introducerea textului n Paint:
Profilul: TEHNIC Nivelul 3

55

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

n Paint introducerea textului este un mecanism foarte limitat comparativ cu celealte utilitare prezentate. Introducerea textului se realizeaz cu ajutorul instrumentului Text din bara cu instrumente La partea inferioar a barei sunt pictogramele prin care utilizatorul opteaz pentru varianta n care caseta textului: -acoper fundalul -nu acoper fundalul Set rile i modific rile (destul de restrnse) sunt posibile cu ajutorul barei de instrumente Fonts i a meniului contextual (click dreapta pe textul selectat)

Activitatea de nv are 8 Modulul: Bazele desen rii asistate de calculator Timp de lucru: 30 min Obiectivul: O9. S introduc cote n desene Numele elevului........................... Data..................... Pentru un desen (schi ) tehnic cotarea este o opera ie esen ial deoarece, ea transmite informa iile despre dimensiunile elementelor, abaterile dimensionale i de pozi ie, calitatea suprafe ei, etc. Din aceste cauze lipsa cotelor ntr-un desen este de neacceptat. Utilitarele profesionale asigur prin mecanisme speciale realizarea aceastei opera ii. Continund compara ia ntre programele alese pentru exemplificarea desen rii asistate de calculator, n privin a cot rii avem urm toarea situa ie: Utilitarul Word Paint NU CorelDraw DA (mecanismul are ns ac iuni limitate) AutoCAD DA (mecanismul este complex putnd asigura orice opera ie necesar cot rii)

Existen a NU mecanismului (dar se poate cota de cotare un desen utiliznd facilit ile standard de desenare)

O cot este un element complex al desenului fiind format din mai multe componente:

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

56

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

Textul cotei 100

Linia de cot

Liniile ajut toare

Pentru a modifica componente ale cotei aceasta trebuie degrupat . Ac iunea se realizeaz : o n AutoCAD prin instrumentul Explode al barei de instrumente Modify

o n CorelDRAW prin subop iunea Break Linear Dimension Apart a op iunii Arrange a meniului principal

FI

DE LUCRU

n fiecare dintre utilitarele n care este posibil cotarea (Word, CorelDRAW i AutoCAD) s se execute urm toarele opera ii: o Se va lansa n execu ie utilitarul respectiv o Se va deschide fi ierul C:\Exercitii\Schi o Se va completa desenul cu cotele urm toare:

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

57

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

S se salveze desenul completat n directorul C:\Exercitii cu denumirea de Schita cotata FI DE DOCUMENTARE

Cotarea n WORD: Cum s-a prezentat anterior Word-ul nu are un mecanism specializat de cotare dar, utiliznd instrumentele de desenare se poate cota un desen simplu (opera ia binen eles este greoaie i necesit timp) Astfel o cot poate fi introdus desennd: o liniile ajut toare cu instrumentul Line al barei de instrumente Draw o linia de cot cu instrumentul Arrow al barei de instrumente Draw o textul cotei cu instrumentul Text Box al barei de instrumente Draw Binen eles acestea vor fi modificate pentru a corespunde desenului

Cotarea n AutoCAD: Se utilizeaz instrumentele specifice ale barei de instrumente Dimension Cotarea liniar (pe orizontal sau pe vertical ) Cotarea aliniat (paralel cu elementul cotat) Cotarea prin coordonatele punctului specificat Cotarea razelor Cotarea diametrelor Cotarea unghiurilor Cotarea rapid (prin selec ia subop iunilor asigur cotarea oric rui element) Cotarea cu aceea i baz (acee i linie ajut toare stng ) Cotarea continu (liniile ajut toare ale cotelor vecine se suprapun)
Profilul: TEHNIC Nivelul 3

58

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

Introducerea liniilor de indica ie Introducerea toleran elor unei cote Marcarea centrului unui cerc Modificarea cotei (pozi ie, nclinare, etc.) Modificarea alinierii textului cotei Reactualizarea cotelor (dup modificarea unor parametri ai acestora) Crearea unui stil propriu de cotare (sau modificarea stilului curent) Dup selectarea tipului de cot vor fi parcur i pa ii ceru i de program (selectarea elementului cotat, locul liniei de cot , al textului, con inutul textului cotei, etc.) Cotarea n CorelDRAW: Se utilizeaz ca i n AutoCAD instrumentele specifice subop iunii Dimension Tool a op iunii Curve Flyout a barei de instrumente:

Cotarea unghiular Validarea scrierii unita ii de m sur n desen

Activarea tipului de cotare dinamic

Cotarea liniar (att pe verticala, ct i pe orizontal )

Cotarea pe vertical

Cotarea pe orizontal

Cote nclinate

Comentarii

Pozi ia textului cotei

Sistemul unit ii de m sur

Unitatea de m sur

Prefixul sau sufixul valorii cotei

Precizia (nr. zecimalelor)

Dup pozi ionarea cotei: o Se ac ioneaz tasta F12 pentru deschiderea ferestrei Outline Pen n care se pot ad uga s ge i la extremit ile liniei de cot (sau alt element grafic) o Pentru introducerea caracterelor speciale (pentru diametru , unghi 0, etc.) cota este divizat n elemente componente (prin opera ia indicat la nceputul prezentarii activit ii de nv are), iar apoi textul este editat prin inserarea caracterelor speciale.
Profilul: TEHNIC Nivelul 3

59

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

Activitatea de nv are 9 Modulul: Bazele desen rii asistate de calculator Timp de lucru: 40 min Obiectivul: O10.S editeze desene complexe Numele elevului........................... Data..................... Mecanismele de editare ale desenului sunt absolut necesare execut rii desenelor complexe, deorece prin instrumentele lor permit: o executarea automat (de calculator) a unor p r i din desene o sc derea timpului de lucru o acurate e mare a desenului o opera ii imposibile sau care ar necesita un volum foarte mare dac ar fi executate cu instrumentele standard La fel ca i n cazul altor mecanisme de lucru, n func ie de complexitatea lor (num rul i precizia opera iilor executate), se poate face o categorisire a utilitarelor luate ca exemplu: Utilitarul Complexitatea mecanismului de editare al desenului (ac iunile permise) Word Mic : -rota ie (900,900, liber ) -oglindire (numai n jurul axelor de simetrie) Paint Medie: -rota ie (900,900, 1800) -oglindire (numai n jurul axelor de simetrie) -deformare cu orice unghi CorelDraw Mare -rota ie precis cu orice unghi -oglindire (numai n jurul axelor de simetrie) -deformare cu orice unghi -scalare cu orice AutoCAD Foarte mare -rota ie precis cu orice unghi -scalare cu orice scar -oglindire (fa de orice ax ) -deformare (nu ns
60

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

-scalare cu orice scar

scar

propor ional ) -multe alte opera ii

FI A DE LUCRU nr. 1 n fiecare dintre utilitarele studiate s se execute urm torii pa i: o S se lanseze n lucru utilitarul respectiv o S se deschid desenul C:\Exercitii\Editare o S se completeze desenul prin copiere n oglind orizontal i vertical o S se creeze o copie a obiectului rotit cu 450 o S se creeze o copie a obiectului ob inut care: o S aibe aceea i ax de simetrie orizontal o S aibe dimensiuni duble (centrul figurii r mne acela i) o S se creeze o copie a obiectului deformat astfel inct, laturile verticale s fie inclinate cu 450 spre stnga i latura inferioar s r mn n aceea i pozi ie o S se salveze desenul cu denumirea C:\Exercitii\Editare complet

Exemplu: - Desen ini ial

- Desen dup oglindire

- Desen dup copiere i rotire

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

61

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

- Desen dup copiere i scalare

- Desen dup copiere i deformare

FI
Profilul: TEHNIC Nivelul 3

DE DOCUMENTARE
62

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

Editarea desenului n WORD: Ca i celelalte opera ii grafice i editarea desenelor se realizeaz cu ajutorul op iunilor meniului Draw.

Rotire liber (cu orice unghi, dar f r posibilitate de introducere a valorii unghiului, deci imprecis ) Rotire la stnga cu 900 Rotire la dreapta cu 900 Oglindire fa Oglindire fa de axa vertical de axa orizontal

Observa ie: Pentru a crea figura prin oglindire se vor realiza trei copii ale desenului dat, iar acestea se vor oglindi corespunz tor, dup care se vor reuni ntr-o singur figur . Editarea desenului n Paint: Opera iile de editare impuse se reg sesc n submeniul op iunii Image a meniului principal Flip/Rotate Oglindire/Rotire Strech/Skew - Scalare/Deformare Fereastra Flip/Rotate:

Oglindire fa

de axa

vertical orizontal selectat

Oglindire fa de axa Rotire cu unghiul

Fereastra Strech/Skew:

Scalare pe orizontal
Profilul: TEHNIC Nivelul 3

63

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

Scalare pe vertical (cu sc rile introduse n casetele corespunz toare) Deformare pe orizontal Deformare pe vertical (cu unghiurile introduse n casetele corespunz toare) Editarea desenului n AutoCAD: Numeroasele opera ii puse la dispozi ie de utilitar pot fi accesate din bara de instrumente Modify (ele pot fi accesate i din submeniul op iunii Modify al meniului principal, sau prin scrierea cuvintelor cheie corespunz toare n fereastra Command)

tergere elemente (Erase) Copiere (Copy) Oglindire (Mirror) Desenare paralele (cercuri concentrice) (Offset) Copiere ordonat (rectangular sau polar ) (Array) Mutare (Move) Rotire (Rotate) Scalare (Scale) Deformare (Stretch) Modificarea lungimii unui element (Lengthen) Decupare element (n raport cu alte elemente) (Trim)

Extindere element (pn la intersec ia cu alt element) (Extend) Decupare element (ntre dou puncte) (Break) Te ire muchii (Chamfer) Racordare muchii (Fillet) Divizare a unui obiect complex n elemente componente (Explode) Dup declan area ac iunii se vor selecta op iunile dorite sau se vor introduce valorile cerute. Editarea desenului n CorelDRAW: i CorelDRAW-ul pune la dispozi ia utilizatorului instrumentele necesare edit rii unui desen. Ele pot fi selectate fie din bara de propriet i ale instrumentului de selec ie, fie din submeniul Transformations al op iunii Arrange a meniului principal

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

64

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

La selectarea oric rei op iuni se deschide o fereastra proprie ac iunilor de editare: Fereastra Transformations n varianta Position:

Butoanele de selectare a transform rilor

Pozi ia pe orizontal Pozi ia pe vertical

Op iunea de pozi ionare relativ (dac caseta este selectat ) noile coordonate se calculeaz fa de coordonatele actuale ale centrului obiectului (sau ale nodului selectat) Ac iunea se aplic unei copii a obiectului Ac iunea se aplic obiectului selectat Fereastra Transformations n varianta Rotation:

Unghiul de rotire (sensul pozitiv este sensul trigonometric)

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

65

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

Fereastra Transformations n varianta Scalare i Oglindire: Valoarea sc rii de transformare pe orizontal Valoarea sc rii de transformare pe vertical Oglindirea dup axa de simetrie vertical Oglindire dup axa de simetrie orizontal

Scar diferit pentru direc ia orizontal vertical (n cazul select rii casetei)

i cea

Fereastra Transformations n varianta M rime (Size): Se modific dimensiunile dreptunghiului de ncadrare a obiectului cu valorile indicate

Valoarea noii dimensiuni pe orizontal Valoarea noii dimensiuni pe vertical

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

66

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

Fereastra Transformations n varianta Deformare (Skew):

Unghiul orizontal

de

deformare

pe

direc ia

Unghiul de deformare pe direc ia vertical (sensul pozitiv este cel trigonometric)

Activitatea de nv are 10 Modulul: Bazele desen rii asistate de calculator Timp de lucru: 30 min Obiectivul: O11. S ploteze desene Numele elevului........................... Data.....................
Profilul: TEHNIC Nivelul 3

67

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

n numeroase cazuri este necesar prezentarea pe suport material (hrtie) a con inutului unui fi ier (mai ales n cazul unor desene, reprezent ri grafice). Din acest motiv toate utilitarele prezint instrumente mai complexe sau mai simple de tip rire a desenelor. n cazul utilitarelor specifice desen rii asistate de calculator termenul de imprimare (tip rire) este nlocuit cu cel de plotare. Sistemul de plotare are urm toarele avantaje: o Permite tip rirea unor formate foarte mari (A2, A1, A0) o Precizie superioar n redarea desenului o Bra ul de scriere a plotterului tip re te n ambele sensuri de parcurgere ( i de la dreapta la stnga) n cazul tuturor utilitarelor declan area tip ririi de realizeaz : o Cu ajutorul op iunii PRINT (PLOT pentru AutoCAD) a submeniului FILE a meniului principal o Cu ajutorul butonului PRINT (PLOT pentru AutoCAD) a barei de instrumente STANDARD (mai pu in Paint-ul) o Cu combina ia de taste CTRL+P (scurt tur )

Dup executarea oric rei variante se afi eaz o fereastr specific pentru setarea parametrilor necesari tip ririi. Observa ie: naintea ac iunii de tip rire este indicat o previzualizare a ceea ce se dore te s se tip reasc (pentru aprecierea gradului n care ceea ce se va tip ri concord cu ceea ce s-a dorit a se realiza) Ac iunea poate fi realizat : o Cu op iunea PRINT PREVIEW a submeniului FILE a meniului principal o Cu butonul PRINT PREVIEW a barei de instrumente STANDARD
Profilul: TEHNIC Nivelul 3

68

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

Moduri de previzualizare a spa iului de lucru naintea tip ririi n fereastra care se va afi a este prezentat spa iul de lucru care va fi tip rit (Exemplu fereastr de previzualizare n CorelDRAW)

n fiecare utilitar ac iunile sunt asem n toare sau chiar identice, diferen ele fiind relativ nesemnificative. FI DE LUCRU

S se execute urm toarele ac iuni: o Se lanseaz n lucru cele patru utilitare prezentate o ntr-un format nou, se deseneaz un dreptunghi (culoare contur ro ie), un cerc (culoare contur verde i culoare umplere galben) i o stea (culoare contur albastru) o Se va tip ri con inutul fi ierului astfel: o Formatul de tip rire s con in ntreg desenul i cu margini de maxim 20 mm
Profilul: TEHNIC Nivelul 3

69

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

o Cte un exemplar alb-negru, a a cum apar elementele n pagin o Cte un exemplar alb-negru, n care s apar numai dreptunghiul i steaua o Cte dou exemplare color o Imagina tip rit s se salveze ntr-un fi ier Tip rire.prn care apoi, va fi tip rit la o imprimant disponibi o Desenul va fi mp r it n patru p r i egale care vor fi tip rite separat, n final prin lipire ob inndu-se desenul complet Exemplu desen:

FI

DE DOCUMENTARE

Tip rirea n Word Fereastra de previzualizarea Fereastra de previzualizare din Word are urm toarea componen :

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

70

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

Butonul de declan are a imprim rii Butonul de m rire-mic orare a imaginii Butonul de afi are a unei singure pagini Butonul de afi are a mai multor pagini Factorul de scalare al imaginii Butonul de afi are (sau nu) a riglei Butonul de punere automat n pagin Butonul de vizualizare maxim (pe ntreg ecranul) Butonul de nchidere a ferestrei de previzualizare

Suprafa a de lucru tip ribil Fereastra de setare a parametrilor tip ririi Imprimanta n lucru Paginile ce vor fi tip rite: -toate (All) -cea curent (n care se afl cursorul) -paginile nscrise n caseta text al turat Num rul copiilor Modul de realizare a copiilor (set dup set sau toate copiile unei pagini) Ce se tip re te (con inutul documentului, set rile lui, etc.) Paginile care se vor tip ri din cele setate la Page range -toate -cele impare
71

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

-cele pare Tip rirea n Paint Fereastra de previzualizarea Butonul de declan are a tip ririi Butonul de vizualizare a paginii urm toare (dac documentul are mai multe pagini) Butonul de vizualizare a paginii anterioare (dac documentul are mai multe pagini) Butonul de afi are a cte dou pagini pe ecran Butonul de m rire a imaginii Butonul de mic orare a imaginii Butonul de nchidere a ferestrei de previzualizare Spa iul tip ribil

Fereastra de setare a parametrilor tip ririi Are o form mai simpl , iar elementele componente prin care se realizeaz set rile n vederea tip ririi sunt identice sau analoage cu cele din Word.

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

72

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

Tip rirea n CorelDRAW Fereastra de previzualizarea Caseta de selectare a stilului de tip rire Butoanle de ad ugare (+) sau eliminare (-) a unui stil de tip rire Buton pentru setarea op iunilor de tip rire (afi eaz fereastra de tip rire) Buton de declan are a tip ririi Instrumentul cu efect de lup (identic cu cel al programului) Previzualizare pe ntreg ecranul (Full screen) Descompunerea n nuan ele componente culorilor standard de tip rire (cyan-magenta-galben-negru) Buton de inversare a culorilor (ca la negativul foto) Butonul de copiere n oglind a desenului de tip rit Buton de nchidere al ferestrei Caseta cu modul de aliniere a obiectelor pentru tip rire (nu are efect n desenul propriu-zis) Coordonatele i dimensiunile suprafe ei de tip rire Scara tip ririi (pe orizontal , respectiv pe vertical ) Buton de uniformizare a degradeului n cazul alegerii variantei de tip rire cu nuan e cenu ii (grayscale Buton pentru tip rirea pe por iuni a desenului Instrumentul de selec ie (poate fi selectat numai tot desenul de tip rit) Instrumentul de impunere a marcajelor pentru tip rire n format ce va suferi o pliere (modul de pliere se seteaz dintr-o subfereastr a ferestrei de tip rire) Instrumentul de marcare a suprafe ei tip ribile (dac nu se folosesc instrumentele de pe bara de propriet i) Instrumentul lup Fereastra de setare a parametrilor tip ririi
Profilul: TEHNIC Nivelul 3

73

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

Datorit multiplelor set ri posibile n vederea tip ririi, fereastra cuprinde la rndul ei mai multe subferestre: Subfereastra General Cuprinde elemente asem n toare (identice) cu fereastra Word de tip rire

Subfereastra Layout Pozi ionarea obiectelor n vederea tip ririi (nu are efect pentru desenul propriu-zis): -identic ca n desen -scalat s ncap pe ntreaga pagin -cu anumite pozi ion ri (ex: centrul paginii) Setarea ariei de tip rit de tip dreptunghiular (prin coordonate i dimensiuni) Setarea numarului de linii de caroiaj care vor mp r i suprafa a n cazul tip ririi pe buc i Tip rirea pe buc i a desenului (cnd dimensiunea desenului dep e te m rimea formatului de tip rire) Setarea marcatorilor de mp turire a desenului tip rit Buton de setare (previzualizare) a modului de tip rire n cazul formatelor pliate Buton pentru afi area ferestrei de previzualizare Buton de previzualizare n aceast fereastr
Profilul: TEHNIC Nivelul 3

74

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

Subfereastra Separations Con ine elemente de setare mai fin a variantelor de palete de culori pentru tip rirea desenelor (prin descompunerea n componentele de baz prezentate i n cazul ferestrei Preview)

Permite combinarea a cte 2-4 culori de baz sau a separa iei lor (selectarea unei singure culori)

Subfereastra Prepress

Elementele principale prezentate n fereastra Preview Tip rire pe: -negativ -cu imagine oglindit Informa ii despre fi ier Tip rire num r pagin Setarea degradeurilor de culoare (grayscale)

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

75

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

Subfereastra Misc Permite set ri referitoare la ceea ce se va tip ri i ceea ce nu se va tip ri din desen Casetele care sunt selectate impun tip rirea elementelor respective Modul de tip rire a culorilor: -color -alb-negru -nuan e de cenu iu Modul de tip rire a unei imagini bitmap: -nr de pa i pentru tip rira unei umpleri graduale -conversia documentului n format bitmap cu rezolu ia specificat (DPI) Impune o anumit rezolu ie pentru imaginile bitmap n func ie de varianta de culoare de tip rire aleas (color, nuan e cenu ii, alb-negru) Subfereastra Issues Prezint lista erorilor de tip rire depistat de program n urma set rilor i afi eaz indica ii pentru remedierea lor

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

76

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

Tip rirea n AutoCAD Fereastra de previzualizarea Fereastra de previzualizare n AutoCAD prezint numai imaginea care va fi tip rit , ea neavnd elemente de realizare a unor set ri sau ac iuni. P r sirea ferestrei Plot Preview se face prin ac ionarea tastei Esc. Fereastra de setare a parametrilor tip ririi Aceast fereastr con ine dou subferestre necesare set rilor n vederea tip ririi. Subfereastra Plot Devices

Caset combo de selectare a imprimantei ce va fi utilizat pentru tip rire Buton pentru setarea caracteristicilor imprimantei Caset combo de selectare a stilului de tip rire Butoane de modificare (Edit) sau creare (New) a unui stil de tip rire

Set rile n cazul tip ririi intr-un fi ier, tip rire la imprimant facndu-se mai trziu (salvare ntr-un fi ier de tip .prn) Num rul copiilor tip rite Domeniul de tip rire (ce se va tip ri) Butoane de afi are a ferestrei de previzualizare Butonele (de declan are-OK, renun are-Cancel sau cerere de informa ii-Help) plot rii

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

77

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

Subfereastra Plot Settings Salvarea set rilor (vor fi utilizate la o tip rire ulterioar a spa iului de lucru) Numele setului de set ri (cu buton de ad ugare la biblioteca de set ri) Formatul i dimensiunile spa iului de tip rire

Pozi ionarea formatului de tip rire: -portret -vedere Scara de tip rire a desenului Op iuni ale plot rii Definirea suprafe ei de plotare prin coordonatele centrului ei Domeniul de tip rit: -spa iul cuprins de limitele desenului (date de utilizator n timpul desen rii) -spa iul ce cuprinde strict ceea ce s-a desenat -spa iul vizualizat pe ecranul monitorului -spa iul indicat -spa iul cuprins ntr-o fereastr indicat pe desen de utilizator (se va ac iona butonul Window)

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

78

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

Activitatea de nv are 11 Modulul: Bazele desen rii asistate de calculator Timp de lucru: 80 min Obiectivul: O12. S selecteze utilitarul cel mai adecvat cerin elor impuse de un desen dat Numele elevului........................... Data..................... Toate utilitarele care permit desenarea cu ajutorul calculatorului prezint instrumente comune, dar i instrumente proprii care le diferen iaz . Astfel, cnd trebuie executat un desen cu ajutorul calculatorului trebuie f cut mai nti o analiz a pa ilor necesari i a instrumentelor implicate n acest proces. Dup completarea acestei liste se trece la o analiz temeinic a utilitarelor avute la dispozi ie i ales unul care s : o poat pune la dispozi ia utilizatorului instrumentele necesare realiz rii desenului dat o asigure precizia i acurate ea impus desenului o necesite un timp ct mai redus pentru rezolvarea cerin elor problemei o compatibilitatea desenului cu ac iunile ulterioare execut rii lui (prelucrarea n continuare cu un alt program, utilizarea lui n diverse scopuri, etc.) Aceast opera ie este deosebit de important i trebuie tratat cel pu in cu aceea i seriozitate ca i realizarea propriu-zis deoarece, n cazul unei analize gre ite sau superficiale, dup realizarea desenului se poate constata c produsul nu corespunde scopului propus. Exemple: o pentru realizarea unei reclame (cu impunere de anumit precizie a graficii) nu este de dorit desenarea cu AutoCAD-ul ci ar fi de dorit selectarea CorelDRAWului, care are mecanisme mai puternice pentru aspectul estetic. o pentru realizarea unui desen de precizie mare este clar c va fi selectat AutoCAD-ul, care are cele mai bune mecanisme n acest sens o dac desenul realizat va fi supus ulterior unei prelucrari artistice i nu are elemente grafice de precizie (dimensiunile nu sunt strict impuse) ar fi de dorit ca el s fie executat n Paint Nu este posibil o ierarhizare ini ial a utilitarelor, dar cerin ele unei probleme concrete pot pune la dispozi ia utilizatorului criteriile de departajare a lor. Observa ie: Dup cum s-a precizat la nceputul materialului alegerea celor patru utilitare a fost aleatoare i din anumite puncte de vedere nu o alegere perfect . Orice profesor poate schimba n func ie de condi iile i cerin ele concrete oricare dintre utilitarele prezentate (privind actualitatea i posibilit ile ulterioare de utilizare ar fi mai indicat de prezentat ca utilitare de desenare Flash, Adobe PhotoShop, etc.). FI DE LUCRU

Dndu-se desenul urm tor, s se execute urm torii pa i: o s se selecteze utilitarul cel mai adecvat pentru realizarea desenului (selectarea va fi demonstrat prin prezentarea a cel pu in trei criterii potrivit c rora utilitarul respectiv este optim) o s se execute desenul n utilitarul selectat o s se execute desenul n celelate utilitare prezentate
Profilul: TEHNIC Nivelul 3

79

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

o s se argumenteze n final pe baza celor 4 desene dac alegerea a fost corect . Se vor compara: y concordan a desenului cu modelul (dac au fost realizate toate elementele grafice) y realizarea preciziei impuse y timpul de lucru aferent n utilitarul respectiv y ndeplinirea cerin elor suplimentare (cele nelegate direct de realizarea elementelor grafice) y alte criterii

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

80

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

9. SOLU IONAREA ACTIVIT

ILOR

n spiritul lucrurilor prezentate, rezolvarea problemelor din cadrul activit ior de nv are au fost nregistrate sub forma unor filme care s poat fi folosite n cadrul orelor. Pentru testul de verificare este prezentat i varianta clasic a rezolv rii. Activitatea de nv are 1 Modulul: Bazele desen rii asistate de calculator Timp de lucru: 20 min Obiectivul: O1. S execute opera iile de baz cu fi iere Denumirea filmului: C:\Exercitii\Rezolvare fi iere Activitatea de nv are 2 Modulul: Bazele desen rii asistate de calculator Timp de lucru: 100 min Obiectivul: O2.S deseneze figuri de baz utiliznd facilit ile utilitarelor Denumirea filmului: C:\Exercitii\Rezolvare desenare obiecte Activitatea de nv are 3 Modulul: Bazele desen rii asistate de calculator Timp de lucru: 20 min Obiectivul: O3 S realizeze modificarea propriet ilor obiectelor desenelor Denumirea filmului: C:\Exercitii\Rezolvare proprietati obiecte Activitatea de nv are 4 Modulul: Bazele desen rii asistate de calculator Timp de lucru: 15 min Obiectivul: O4. S copieze, s mute, s elimine, s deformeze un obiect Denumirea filmului: C:\Exercitii\Rezolvare editari simple Activitatea de nv are 5 Modulul: Bazele desen rii asistate de calculator Timp de lucru: 30 min Obiectivul: O5. S utilizeze ac iunile standard cu obiecte (gruparea, degruparea, alinierea, distribuirea) Denumirea filmului: C:\Exercitii\Rezolvare gruparea si alinierea Activitatea de nv are 6 Modulul: Bazele desen rii asistate de calculator Timp de lucru: 30 min Obiectivul: O7.S organizeze desene utiliznd straturi
Profilul: TEHNIC Nivelul 3

81

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

Denumirea filmului: C:\Exercitii\Rezolvare lucrul cu straturi (Exerci iu din FI A DE LUCRU) Denumirea filmului: C:\Exercitii\Rezolvare test straturi (TEST DE EVALUARE) Solu iile exerci iilor testului: I. Se utilizeaz scurt turile de pe desktop, taskbar sau Start-All programms-... II. n AutoCAD 1. File-Open-selectare cale (Look in)-selectare fi ier sau alte variante 2. Format-Layer-buton New-setare parametri 3. Selectarea condensatoarelor, ac ionarea butonului Properties din bara de instrumente Standard, n fereastra afi at , modificarea stratului (proprietatea Layer) 4. Modificarea propriet ii vizibilitate a straturilor respective (ON-OFF) fie din caseta straturilor din bara de instrumente Object Properties, fie din fereastra de lucru cu straturi (deshis i la punctul II2) 5. File-Save as-selectare cale (Look in)-scrierea noului nume al fi ierului (File name) III. n CorelDRAW 1. File-New 2. File-Import-selectare cale (Look in)-selectare fi ier-click buton Import-inserare in pagin 3. Selectare schem -click dreapta pe centrul schemei-selectarea op iunii Ungroup-selectarea succesiv a elementelor fiec rui obiect (condensator sau reziaten )-la fiecare selec ie click dreapta pe centrul ei-selectarea op iunii Group 4. Selectarea op iunii Tools-Object Manager-n fereastra afi at click dreaptaselectarea op iunii New layer-completarea denumirii stratului-mutarea rezisten elor pe noul strat cu Cut si Paste 5. Activarea modului de aliniere la obiecte prin bifarea op iunii View-Snap to object-crearea noii scheme prin mutarea obiectelor n fiecare strat prin nodul de leg tur dintre ele 6. Selectarea/deselectarea propriet ii vizibilitate ,fie prin ac ionarea pictogramei corespunz toare din dreapta numelui stratului, fie prin meniul contextual al stratului, din fereastra Object Manager 7. File- Save- selectare cale (Look in)-scrierea numelui noului fi ier (File name) Activitatea de nv are 7 Modulul: Bazele desen rii asistate de calculator Timp de lucru: 20 min Obiectivul: O8.S insereze text n desene Denumirea filmului: C:\Exercitii\Rezolvare introducerea textului Activitatea de nv are 8 Modulul: Bazele desen rii asistate de calculator Timp de lucru: 30 min Obiectivul: O9. S introduc cote n desene Denumirea filmului: C:\Exercitii\Rezolvare cotarea
Profilul: TEHNIC Nivelul 3

82

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

Activitatea de nv are 9 Modulul: Bazele desen rii asistate de calculator Timp de lucru: 40 min Obiectivul: O10.S editeze desene complexe Denumirea filmului: C:\Exercitii\Rezolvare editare desene Activitatea de nv are 10 Modulul: Bazele desen rii asistate de calculator Timp de lucru: 30 min Obiectivul: O11. S ploteze desene Denumirea filmului: C:\Exercitii\Rezolvare tiparirea desenelor Activitatea de nv are 11 Modulul: Bazele desen rii asistate de calculator Timp de lucru: 80 min Obiectivul: O12. S selecteze utilitarul cel mai adecvat cerin elor impuse de un desen dat Denumirea filmului: C:\Exercitii\Rezolvare selectare utilitar

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

83

BAZELE DESEN RII ASISTATE DE CALCULATOR

Bibliografie
Ionel Simion Ivan Mykytyn Laviniu Aurelian B dulescu, Sorin Matei, Emilia Ioana B dulescu Sherry Kinkoph, Jennifer Fulton Ramona Cristina Pachef AutoCAD 2006 pentru ingineri mbun t irea activit ilor de nv are Ini iere n CorelDRAW

Microsoft Office XP n imagini Metode de cercetare n educa ie

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

84