Sunteți pe pagina 1din 19

CURS 1 – SCRIERE

ACADEMICĂ

ANUL 1
SCRIEREA ACADEMICĂ ȘI
DEMERSURILE ȘTIINȚIFICE
Demersul științific trebuie să demonstreze
cunoaşterea ştiinţifică a domeniului vizat, să
conţină elemente de originalitate în dezvoltarea
sau soluţionarea temei de cercetare, precum şi
modalităţi de validare ştiinţifică a acestora, la
nivelul de complexitate și cu gradul de autonomie
specifice ciclului educațional. Finalitatea
demersului științific este reprezentată de o lucrare
supusă validării rezultatelor cercetării științifice
întreprinse și care se elaborează conform
cerinţelor stabilite de către un coordonator sau
îndrumător, în funcție de specificul acesteia.
TIPOLOGIA LUCRĂRILOR
ȘTIINȚIFICE
REFERATUL
Un referat este o compunere argumentativă,
redactată după normele de conţinut şi de stil
academice, care indică măsura în care autorul
a întreprins o cercetare temeinică pe o
problemă foarte punctuală, fie oferind un
răspuns propriu la această problemă, fie
aducând argumente în plus pentru un răspuns
deja oferit. (Ghid pentru scriere academică,
Academia Națională de Informații ”Mihai
Viteazul”, 2011, p.5)
Referatul s-a definit, printr-o îndelungată
tradiţie academică, ca o componentă
esenţială a evaluării în cadrul examenului de
absolvire a studiilor universitare. Elaborarea
acesteia relevă capacitatea studentului de a
concepe, a realiza efectiv şi a prezenta o
cercetare ştiinţifică independentă. Scopul
acestor lucrări este cel al finalizării studiilor
şi atingerea unor standarde de calitate în
profesiunea aleasă. Pe de altă parte,
referatul trebuie să reprezinte şi să facă
dovada consistenţei în specializarea urmată
pe parcursul anilor de studii.
Lungimea referatului va
cuprinde între 5-10 pagini
(20.000-30.000 cuvinte) și se va
sprijini în mod obligatoriu pe
referințe bibliografice,
literatura consultată exprimând
măsura documentării în legătură
cu problema cercetată.
STRUCTURA DE REDACTARE A
UNUI REFERAT
Structura lucrării trebuie să cuprindă:
• Pagina de copertă
• Pagina interioară, aferentă copertei
• Pagina cuprinsului
• Pagina cu lista abrevierilor (dacă este cazul)
•Pagini aferente textului efectiv al lucrării,
respectând structura menţionată
• Pagini cu bibliografia utilizată
Coperta lucrării trebuie să conţină următoarele informaţii :
• Denumirea universităţii, a facultăţii;
• Textul: „REFERAT”;
• Numele şi prenumele şi titlul ştiinţific al coordonatorului
ştiinţific;
• Numele şi prenumele studentului;
• Textul „2021”
Prima pagină (pagina interioară aferentă copertei) a lucrării
trebuie să conţină următoarele informaţii :
• Denumirea universităţii, a facultăţii, denumirea programului
de licență,masterat, forma (zi)
• Textul : „Lucrare de licență, disertaţie……”;
• Titlul lucrării de licenţă sau disertaţie;
• Numele şi prenumele şi titlul ştiinţific al coordonatorului
ştiinţific;
• Numele şi prenumele studentului;
• Textul „2021” adică anul susţinerii examenului
Coperta
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV
FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTURI MONTANE (16pt)

REFERAT (26pt)

Coordonator ştiinţific, (14pt)


Conf.univ.dr. Prenume Nume
Student,
Prenume Nume (14pt)

Braşov, 2021
Prima pagină a lucrării
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV
FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTURI MONTANE
FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:ZI

Referat (24pt)
Titlul lucrării (26pt)
Coordonator ştiinţific, (14pt)
Conf.univ.dr. Prenume Nume
Student,
Prenume Nume (14pt)

Braşov, 2021
Conţinutul lucrării
Este recomandată următoarea structură a lucrării :
Cuprins
Introducere.......................................................
.pag Capitolul
1.Titlul..............................................pag 1.1.
Subcapitolul 1...................................pag
1.2. Subcapitolul 2 ........................... pag
1.3. ........ ......
Capitolul 2. Titlul
2.1.Subcapitolul 1
2.2.Subcapitolul
2 2.3......
Concluzii şi propuneri
Bibliografie
Anexe (dacă e cazul)
INTRODUCEREA LUCRĂRII

În introducerea lucrării va trebui


pentru început să prezentaţi stadiul
actual al cunoaşterii în domeniul
abordat motivând alegerea temei şi
reliefând importanţa cercetării pe
care aţi derulat-o. Apoi, descrieţi pe
scurt fiecare dintre capitolele ce fac
cuprinsul lucrării (max. 5 pagini).
TEHNOREDACTAREA LUCRĂRII

Recomandări:
1. Este de preferat o structură cât mai compactă a
capitolelor astfel că ar trebui evitată "fărâmiţarea"
excesivă a subcapitolelor în paragrafe de câteva
rânduri.
2. Formatul paginii pe care îl recomandăm este
următorul:
 Formatul paginii: A4;
 Margini: Top 2,5 cm, Bottom 2,5 cm, Left 3 cm,
Right 2,5 cm, Gutter – left 0,5 cm
 Aliniat nou: Tab stop: 1,27 cm;
 Font: UT SANS 12 pt, line space 1,5, justified.
Este obligatorie folosirea diacriticelor!!!!!!!!!!!
Titlurile capitolelor trebuie să
fie numerotate continuu, iar
secţiunile vor fi numerotate în
funcţie de numărul capitolului,
fără însă a utiliza mai mult de 3
cifre (exemplu, 1.2.1.);
Numerotarea paginilor se va
realiza continuu, începând cu
numărul 1, pe prima pagină a
primului capitol, dreapta jos;
Pentru a face trimitere la anumite lucrări în
cadrul textului se va utiliza următoarea formă
(Autori, anul: paginile).
Bădicu, G., 2017, p.34 sau pp.36-40....

Sistemul de citare APA: Bădicu 2017, p.34

Articole sau documente descărcate de pe


Internet:

http://eminescu.petar.ro/opera_completa/ind
ex.html , accesat în 10.02.2012
Concluzii şi propuneri
Acest ultim capitol se
recomandă a fi alocat
concluziilor finale ce se
desprind din cercetarea
întreprinsă precum şi
propunerilor considerate
oportune şi care derivă, în
fapt, din concluziile asumate.
Bibliografia
Bibliografia trebuie să cuprindă lucrările
esenţiale ale domeniului studiat şi, pe cât
posibil, cele mai noi articole sau cărţi
apărute, precum şi literatură de specialitate
de pe o arie geografică cât mai largă.
Autorii lucrărilor trebuie prezentaţi în ordine
alfabetică. Dacă un autor este citat cu mai
multe lucrări atunci acestea vor fi
prezentate în ordine cronologică.
Cărţile vor fi citate în felul următor:
Bădicu, G. Teoria educaţiei fizice şi sportului,
Editura Universităţii Transilvania din Braşov,
Braşov, 2017.
Articolele care apar în revistele de specialitate
se citează în felul următor:
Bădicu, G., Balint, L. The influence of
leisure sports activities on social health in
adults", SpringerPlus Journal, Impact
factor: 1.13, DOI: 10.1186/s40064-016-3296-
9, Accession Number:
WOS:000391801900008, ISSN: 2193-1801,
Switzerland, Multidisciplinary Sciences,
Available online at
https://springerplus.springeropen.com/articl
es/10.1186/s40064-016-3296-9
.
ANEXELE
Anexele pot să cuprindă următoarele date:
- tabele conţinând numele şi prenumele subiecţilor,
vârsta, ocupaţia şi studiile fiecăruia (dacă este cazul);
indicaţii amănunţite date subiecţilor;
- fişe de observaţie;
- formulare de anchetă sub formă de chestionar sau
interviu
- figuri, desene, fotografii;
-dovezi care atestă aprobarea şi aplicarea desfăşurării
experimentelor (anchetelor, observaţiilor etc).

Trebuie menţionat faptul că toate datele esenţiale


privitor la cercetarea efectuată trebuie să se
regăsească în cadrul lucrării şi nu la capitolul “Anexe”.

S-ar putea să vă placă și