Sunteți pe pagina 1din 10

: Solicit rile aparatelor electrice în timpul exploat rii

‡ Tema proiectului meu este : Solicit rile aparatelor electrice în timpul exploat rii. Am tratat aceast tem în apte capitole grupate în dou p r i.

‡ Prima parte cuprinde cinci capitole dup cum urmeaz : ‡ Capitolul 1 No iuni generale unde am ar tat importan a cunoa terii din punct de vedere tiin ific a solicit rilor ce au ca efect defecte ale par ilor constructive sau avarii func ionale . ‡ Solicit rile cele mai frecvente care duc la avarii în aparatele electrice sunt : solicit ri electrice, solicit ri termice, solicit ri mecanice, solicit ri provocate de ac iunea combinat a factorilor de mediu în care lucreaz aparatul. ‡ In urm toarele capitole 2, 3, 4 i 5 am definit fiecare solicitare iar prin figuri explicative i formule am ar tat efectele acestor solicit ri asupra func ionarii aparatului electric.

‡ Partea a doua cuprinde 2 capitole : ‡ Capitolul 6 în care prin descrierea fenomenului ce provoac solicitarea electrica am încercat sa completez i s l muresc cerin ele temei. ‡ Capitolul 7 m suri i mijloace de protec ie a aparatului împotriva solicit rilor este caracterizat de dou elemente distincte, i anume : metode de protec ie a aparatelor împotriva solicit rilor i gradele de protec ie normalizate la care sunt construite aparatele pentru func ionare normal în diferite condi ii de mediu.

Cap. 1 No iuni generale


‡ In func ionarea aparatelor atât în condi ii normale de serviciu, cât i în cazul de avarii, fiecare dintre elementele componente este supus unor anumite solicit ri la care trebuie s reziste în bune condi ii timp de 10 / 20 de ani f r a fii necesare alte interven ii ale personalului de exploatare decât cele prev zute a se efectua cu ocazia reviziilor periodice. ‡ Solicit rile cele mai frecvente ale aparatelor electrice sunt: ‡ Solicit rile electrice ‡ Solicit rile termice ‡ Solicit rile mecanice ‡ Solicit rile electrodinamice ‡ Solicit rile provocate de ac iunea factorilor de mediu în care lucreaz aparatul.

Cap. 2 Solicit ri electrice

Capitolul 3 Solicit ri termice

Capitol 4 Solicit ri electrodinamice

Capitolul 5 Solicit ri datorate mediului în care lucreaz aparatele

Capitolul 6 Fenomene care produc solicit ri ale aparatelor electrice

Capitolul 7 Masuri si mijloace de protec ie a aparatelor electrice împotriva solicit rilor