Sunteți pe pagina 1din 26

Cap.

1 Chemarea în lucrare
Cap. 2-3:5 Prolog
Cap. 3:6-6 Profeții pe timpul lui Iosia
Cap. 7-19 Profeții tematice
Cap. 20-31 Vestirea robiei de 70 de ani
Zedechia și Ioiachim
Cap. 32-39 Luarea Ierusalimului
Zedechia
Cap. 40-45 Migrarea în Egipt
Cap. 46-51 Profeții pentru neamuri
Cap. 52 Epilog – Zedechia -
SCOPUL CĂRȚII:
36:3 - ”Poate că, dacă va auzi
casa lui Iuda tot răul pe care
am de gând să i-l fac, se vor
întoarce fiecare de la calea lor
cea rea, şi le voi ierta astfel
nelegiuirea şi păcatul.”
IEREMIA 32

Un context fără speranță;


O poruncă ilogică, absurdă, însoțită
de o ascultare deplină;
O rugăciune sinceră;
O răsplătire pe măsură.
UN CONTEXT FĂRĂ SPERANȚĂ
IEREMIA 32:1 ”Iată cuvântul spus lui Ieremia din partea
Domnului, în al zecelea an al lui Zedechia, împaratul lui Iuda.
- acesta era anul al optsprezecelea al lui Nebucadnețar.”

587 î.Hr.

Un an până la judecata lui Dumnezeu


asupra Ierusalimului – distrugerea
cetății de către babilonieni
- regatul lui Iuda cucerit aproape în
întregime;
- cetatea Ierusalimului înconjurată de
trupele babiloniene;
- Ieremia - în închisoare – considerat
inamic al poporului

context social context personal


dificil complicat
Pedeapsa rostită de Dumnezeu, prin
Ieremia, este iminentă
Țara va fi cucerită Zedechia capturat
și dusă în robie și dus rob
IEREMIA 32:3-5 ”Iată, dau cetatea aceasta în mâinile
împaratului Babilonului, și o va lua; Zedechia, împăratul lui
Iuda, nu va scăpa de haldei, ci va fi dat în mâinile împăratului
Babilonului, îi va vorbi gură către gură și se vor vedea față în
față. Împăratul Babilonului va duce pe Zedechia la Babilon,
unde va rămâne până când Îmi voi aduce Eu aminte de el, zice
Domnul. Chiar dacă vă bateți împotriva haldeilor, nu veți avea
izbândă.”
O PORUNCĂ ILOGICĂ, ABSURDĂ
IEREMIA 32:6-7 ”Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
"Iată că Hanameel, fiul unchiului tău Șalum, va veni la tine
să-ți spună: "Cumpără ogorul meu care este la Anatot, căci tu
ai drept de răscumpărare ca să-l cumperi."”

”RĂSCUMPĂRĂ OGORUL DIN


ANATOT (sat levit aflat la 5 km N de
Ierusalim) AFLAT ÎN STĂPÂNIREA
COTROPITORILOR!”
LEVITIC 25:24-25 ”[...] în toata țara pe care o veți stăpâni
să dați dreptul de răscumpărare pentru pământuri. Dacă
fratele tău sărăcește și vinde o bucată din moșia lui, cel ce
are dreptul de răscumpărare, ruda lui cea mai de aproape, să
vină și să răscumpere ce a vândut fratele său.”

- ”țara pe care o veți stăpâni”  pace;


- ”dacă fratele tău sărăcește” o nevoie;
- ”…și vinde o bucată din moșia lui”
singura posibilitate de a ieși din sărăcie.
DINCOLO DE ABSURDITATEA
PORUNCII ȘI A BATJOCURII CELOR
DIN JUR, IEREMIA ASCULTĂ ȘI
CUMPĂRĂ OGORUL DIN ANATOT

IEREMIA 32:8-9 ”Am cunoscut că era Cuvântul Domnului.


Și am cumpărat de la Hanameel, fiul unchiului meu, ogorul de
la Anatot, și i-am cântărit argintul, șaptesprezece sicli de
argint.”
ZAPISUL DE CUMPĂRARE
- contract de vânzare / cumpărare;
- semnat de vânzător, cumpărător și martori;
- încheiat în două exemplare – unul se sigila și
se păstra, iar celălalt rămânea deschis pentru
oricine voia să verifice legalitatea tranzacției.

IEREMIA 32:8-9 ”Așa vorbește Domnul oștirilor,


Dumnezeul lui Israel: "Ia zapisele acestea de cumpărare, cel
pecetluit și cel deschis, și pune-le într-un vas de pământ, ca să
se păstreze multa vreme!"”
PĂSTRAREA CELOR 2 ZAPISURI ÎN
VASUL DE PĂMÂNT

DUMNEZEU PROMISIUNE
PECETLUIEȘTE PENTRU
FĂGĂDUINȚA IEREMIA

IEREMIA 32:8-9 ”Căci așa vorbește Domnul oștirilor,


Dumnezeul lui Israel: "Iarăși se vor mai cumpăra case, ogoare
și vii în țara aceasta."”
O RUGĂCIUNE CINSTITĂ,
SINCERĂ
IEREMIA 32:16-25 ”După ce am dat zapisul de cumpărare
lui Baruc, fiul lui Neriia, am făcut Domnului această
rugăciune: "Ah! Doamne Dumnezeule, iată, Tu ai făcut
cerurile și pământul cu puterea Ta cea mare și cu brațul Tău
întins: nimic nu este de mirat din partea Ta! […] Iată, șanțurile
de apărare se înalță împotriva cetății și o amenință; cetatea va
fi dată în mâinile haldeilor care luptă împotriva ei, biruită de
sabie, de foamete și de ciumă. Ce ai spus Tu s-a întamplat: Tu
însuți vezi! Și totuși, Doamne Dumnezeule, Tu mi-ai zis:
"Cumpără-ți un ogor cu argint și pune și martori!"… când
totuși cetatea este dată în mâinile haldeilor!"”
O RUGĂCIUNE DIN INIMĂ

CĂTRE DUMNEZEUL CREATOR LA CARE


NIMIC NU ESTE CU MIRARE,

CU PRIVIRE LA O PORUNCĂ CIUDATĂ PE


CARE A PRIMIT-O

PE CARE IEREMIA A ÎMPLINIT-O FĂRĂ


MURMUR,
DAR CĂREIA NU-I ÎNȚELEGE LOGICA!
DUMNEZEU RĂSPUNDE

IEREMIA 32:27 ”Iată, Eu sunt Domnul Dumnezeul oricarei


făpturi. Este ceva de mirat din partea Mea?”

PEDEAPSA ESTE INEVITABILĂ

neascultare idolatrie

ÎNSĂ DUMNEZEU VA TRIMITE CURÂND


VREMURI DE ÎNVIORARE
IEREMIA 32:37-44 ”Iată, îi voi strânge din toate țările unde
i-am izgonit în mânia Mea, în urgia Mea și în marea Mea
supărare; îi voi aduce înapoi în locul acesta și-i voi face să
locuiască în liniște acolo. Ei vor fi poporul Meu, și Eu voi fi
Dumnezeul lor. Le voi da o inimă și o cale, ca să se teamă de
Mine totdeauna, spre fericirea lor și a copiilor lor după ei.
Voi încheia cu ei un legământ veșnic că nu Mă voi mai
întoarce de la ei, ci le voi face bine și le voi pune în inimă frica
de Mine, ca să nu se depărteze de Mine. Mă voi bucura să le
fac bine, îi voi sădi cu adevărat în țara aceasta, din toata inima
și din tot sufletul Meu."
Căci așa vorbește Domnul: "După cum am adus peste
poporul aceasta toate aceste mari nenorociri, tot așa voi aduce
peste ei tot binele pe care li-l făgăduiesc.!"”
CUMPĂRAREA OGORULUI ȘI
PĂSTRAREA CELOR 2 ZAPISURI ÎN
VASUL DE PĂMÂNT

GEST PROFETIC!

DUMNEZEU SE VA ȚINE DE
PROMISIUNE, FII SIGUR, IEREMIA!
EL VĂ VĂ ÎNTOARCE ACASĂ!!!
OGORUL CUMPĂRAT VA FI O
MĂRTURIE PENTRU POPOR ÎN
ACELE ZILE CĂ DUMNEZEU CE
SPUNE, FACE ȘI CUVÂNTUL LUI SE
ÎMPLINEȘTE IOTĂ CU IOTĂ

IAR FAMILIA LUI IEREMIA VA FI


PRIMA CARE VA CULEGE RODUL
ASCULTĂRII PĂRINTELUI LOR!
IEREMIA 32 – ASCULTAREA DE
GLASUL DOMNULUI

INDIFERENT DE LOGICA PORUNCII

INDIFERENT DE REACȚIILE CELOR


DIN JUR

INDIFERENT DE CONSECINȚELE
IMEDIATE
NOE

”Fă-ți o corabie din lemn de gofer […] Și iată că Eu am să fac


să vină un potop de ape pe pământ, ca să nimicească orice
făptură de sub cer, care are suflare de viață; tot ce este pe
pământ va pieri.” (GENEZA 6:14,17)

”Prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre


lucruri care încă nu se vedeau, și, plin de o teamă sfântă, a
făcut un chivot ca să-și scape casa; prin ea, el a osândit lumea
și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin
credință.” (EVREI 11:7)
AVRAAM
” Prin credință Avraam, când a fost chemat să plece într-un loc
pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să
știe unde se duce.” (EVREI 11:8)

”Dumnezeu i-a zis: "Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe


care îl iubești, pe Isaac; du-te în țara Moria și adu-l ardere
de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune.” (GENEZA 22:2)
”Prin credință a adus Avraam jertfă pe Isaac, când a fost pus la
încercare: el, care primise făgaduințele cu bucurie, a adus
jertfă pe singurul lui fiu! Căci se gândea că Dumnezeu poate
să învie chiar și din morți; și, drept vorbind, ca înviat din morți
l-a primit înapoi.” (EVREI 11:17,19)
IONA

”Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și


strigă împotriva ei. Căci răutatea ei s-a suit până
la Mine!” (IONA 1:2)
”Îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele
decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face
mai mult decât jertfele, și păzirea cuvântului Său face
mai mult decât grăsimea berbecilor.”

INDIFERENT DE CÂT DE LOGICĂ SAU ABERANTĂ


POATE PĂREA PORUNCA

INDIFERENT DE CÂT DE UȘOARĂ SAU GREA AR FI


PORUNCA
INDIFERENT DE CÂTĂ DURERE SAU SATISFACȚIE
PERSONALĂ AR PRODUCE
INDIFERENT DE REACȚIA CELOR DIN EXTERIOR –
APRECIERE SAU PRIGOANĂ
DOMNUL ISUS HRISTOS –
exemplul suprem de ascultare
”El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca
un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a
dezbrăcat pe Sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-Se
asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, S-a
smerit și S-a făcut ascultător până la moarte, și înca moarte de
cruce. De aceea și Dumnezeu L-a înălțat nespus de mult și I-a
dat Numele care este mai presus de orice nume; pentru ca, în
Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri,
de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să
mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos
este Domnul.” (FILIPENI 2:6-11)
EU ȘI TU: ”[…] ceea ce propovăduim noi printre cei
desăvârșiți este o înțelepciune; dar nu a veacului acestuia, nici
a fruntașilor veacului acestuia, care vor fi nimiciți. Noi
propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută
ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu, spre slava noastră, mai
înainte de veci, și pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntașii
veacului acestuia; căci, dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit
pe Domnul slavei. […] ” (1 CORINTENI 2:6-8)
”Căci întrucât lumea, cu înțelepciunea ei, n-a cunoscut pe
Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit
cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia
propovăduirii crucii. […] Fiindcă propovăduirea crucii este o
nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării; dar pentru noi,
care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. ”
(1 CORINTENI 2:6-8)
NEBUNIA PROPOVĂDUIRII CRUCII –
MÂNTUIREA PRIN CREDINȚĂ

RĂSPLĂTIREA RĂULUI CU BINE

IUBIREA VRĂJMAȘILOR

SĂ FII CEL MAI MARE TREBUIE SĂ FII


SLUJITORUL CELORLALȚI
” Și, fără credință, este cu neputință să
fim plăcuți Lui! Căci cine se apropie de
Dumnezeu, trebuie să creadă că El este și
că răsplătește pe cei ce-L caută.”
(EVREI 11:6)

”Să ascultăm, dar, încheierea tuturor


învățăturilor: Teme-te de Dumnezeu și
păzește poruncile Lui. Aceasta este
datoria oricărui om.”
(ECLESIASTUL 12:13)

S-ar putea să vă placă și