Sunteți pe pagina 1din 9

Act aditional la Regulamentul de ordine interioara

Continut: Reguli privind protectia , igiena si securitatea in munca , in cadrul societatii. Reguli privin principiul nediscriminarii. Drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor. Procedura de solutionare a petitiilor. Reguli concrete privind disciplina muncii in unitate. Abaterile disciplinare si sanctiunile aplicate. Procedura pentru cercetarea prealabila . Reglementari generale privind raporturile de munca. Prevederile prezentului document se aplica tuturor salariatilor din societate , indiferent de natura contractului , individual de munca si de functia detinuta . Pentru a asigura participarea salariatilor la elaborarea si aplicarea deciziei in domeniul protectiei muncii s-a organizat Comitetul de securitate si sanatate in munca ce se intruneste la initiativa conducerii societatii , cel putin o data pe trimestru si ori de cate ori este nevoie . Structura nominala a Comitetului de securitate si sanatate in munca , precum si principalele responsabilitati se stabilesc prin decizie interna . Angajatorul are urmatoarele obligatii in domeniul securitatii si sanatatii in munca : -sa adopte , din faza de cercetare , proiectare si executie a constructiilor , echipamentelor tehnice , precum si la elaborarea tehnologiilor de fabricatie si exploatare , solutii conforme normelor de protectie a muncii , standardelor de securitate a muncii si reglementarilor specifice, prin a caror aplicare sa fie eliminate sau reduse la minimum riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala a angajatilor ; -sa asigure evaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea angajatilor in vederea stabilirii masurilor de prevenire , incluzand alegerea echipamentului tehnic; -sa asigure auditarea de securitate si sanatate in munca a unitatii , cu ajutorul institutiilor publice ; -sa solicite autorizarea functionarii unitatii din punctul de vedere al protectiei muncii , sa mentina conditiile de lucru pentru care s-a obtinut autorizatia si sa ceara revizuirea acesteia in cazul modificarii conditiilor initiale pentru care a fost emisa ; sa stabileasca masurile tehnice si organizatorice de protectie a muncii , corespunzator conditiilor de munca si factorilor de risc evaluati la locurile de munca, pentru asigurarea sanatatii si securitatii angajatilor ; sa stabileasca in fisa postului atributiile si raspunderea angajatilor si a celorlalti participanti la procesul de munca in domeniul protectiei muncii , corespunzator functiilor exercitate; sa ia masuri pentru asigurarea de materiale necesare informarii si educarii angajatilor : afise , filme , carti , brosuri , pliante , acte normative , manuale , teste , fise tehnice de securitate ; sa angajeze numai persoane care , in urma controlului medical si a verificarii aptitudinilor

psiho-profesionale , corespund sarcinilor de munca pe care urmeaza sa le execute ; -sa prezinte documentele si sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca in timpul controlului sau al cercetarii accidentelor de munca sa acorde la recomandarea medicului , materiale igienico-sanitare si alimentatie de protectie; Obligatiile principale ale angajatilor sunt : -sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si masurile de aplicare a acestora ; sa utilizeze corect echipamentele tehnice , substantele periculoase si celelalte mijloace de productie ; sa nu procedeze la deconectarea , schimbarea sau mutarea arbitrara a dispozitivelor de securitate ale echipamentelor tehnice si ale cladirilor , precum si sa utilizeze corect aceste dispozitive ; sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala ; sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca in cel mai scurt timp posibil accidentele de munca suferite de persoana proprie sau de alti angajati; sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa informeze de indata conducatorul locului de munca ; sa dea relatii din proprie initiativa sau la solicitarea organelor de control si de cercetare in domeniul protectiei muncii ; Pregatirea si instruirea in domeniul protectiei muncii este parte componenta a pregatirii profesionale si are ca scop insusirea cunostintelor si formarea deprinderilor de securitate si sanatate in munca . Reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii . Libertatea muncii este garantata prin Constitutie .Dreptul la munca nu poate fi ingradit. Orice peroana este libera in alegerea locului de munca si a profesiei , meseriei sau activitatii pe care urmeaza sa o presteze . Nimeni nu poate fi obligat sa munceasca sau sa nu munceasca intr-un anumit loc de munca sau intr-o anumita profesie , oricare ar fi aceasta. Munca fortata este interzisa , prin aceasta intelegandu-se serviciul impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul liber . In acdrul relatiilor de munca functioneaza principiul egalitatii de tratament fata de toti salariatii si angajatorii . Orice discriminare directa sau indirecta fata de un salariat , bazata pe criterii de sex , orientare sexuala , caracteristici genetice , varsta , apartenenta nationala, rasa , culoare , etnie , religie , optiune politica , origine sociala , handicap , situatie sau responsabilitate familiala , apartenenta ori activitate sindicala este interzisa . Orice salariat care presteaza o munca beneficiaza de conditii de munca adecvate activitatii desfasurate , de protectie sociala , de securitate si sanatate in munca , precum si de respectarea demnitatii si a constiintei sale fara nici o discriminare .

Concedierea salariatilor nu poate fi dispusa : -pe durata incapaciatii de munca , stabilita prin certificat medical conform legii. -pe durata concediului pentru carantina . -pe durata in care femeia salariata este gravida , in masura in care angajatorul a luat cunostinta de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere ; -pe durata concediului de maternitate ; -pe durata concediului pentru crestera copilului in varsta de pana la doi ani sau in cazul copilului cu handicap , pana la implinirea varstei de trei ani ; -pe durata concediului pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau in cazul copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente , pana la implinirea varstei de 18 ani; -pe durata indeplinirii serviciului militar ; pe durata exercitarii unei functii eligibile intr-un organism sindical , cu exceptia situatiei in care concedierea este dispusa pentru o abatere disciplinara grava sau pentru abateri disciplinare repetate , savarsite de catre acel salariat ; -pe durata efectuarii concediului de odihna ; Drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor Salariatul are in principal , urmatoarele drepturi : -dreptul la salarizare; dreptul la repaus zilnic si sapatmanal; -dreptul la concediu de odihna annual; -dreptul la egalitatede sanse si de tratament; -dreptul la demnitate in munca; -dreptul la securitate si sanatate in munca; -dreptul la acces la formarea profesionala; -dreptul la informare si consultare ; dreptul de a lua parte la determinarea , ameliorarea conditiilor de munca , a mediului de munca ; -dreptul la protectie in caz de concediere; -dreptul la negociere colectiva si individuala; -dreptul de a participa la actiuni colective; -dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat Salariatului ii revin in principal , urmatoarele obligatii generale :

-obligatia de a realiza norma de munca sau dupa caz , de a indeplinii atributiile ce ii revin conform fisei postului ; -obligatia de a respecta norma de munca sau dupa caz , de a indeplinii atributiile ce ii revin conform fisei postului; -obligatia de a respecta disciplina muncii ; -obligatia de a respecta prevedrile cuprinse in regulamentul intern , in contractul colectiv de munca aplicabil, precum si in contractul individual de munca ; -obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu; Angajatorul are in principal , urmatoarele drepturi : -sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii ; -sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat , in conditiile legii ; -sa dea dispozitie cu caracter obligatoriu pentru salariat , sub rezerva legalitatii lor ; -sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu ; -sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare , potrivit legioi , contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern; Angajatorului ii revin in principal , urmatoarele obligatii : -sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca; -sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca ; -sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege , din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractelel individuale de munca ; -sa comunice periodic salariatilor situatia economica si financiara a unitatii; -sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa , precum si sa retina si sa vireze contributiile si impozitele datorate de salariati , in conditiile legii ; -sa infiinteze registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze inregistrarile prevazute de lege -sa elibereze la cerere , toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului; -sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor Procedura de solutionare a petitiilor individuale ale salariatilor Salariatii si angajatorul societatii vor constitui deopotriva factori de intarire a ordinii si disciplinei la locul de munca, avand dreptul la informarea sau notificarea reciproca in legatura cu problemele ce pot aparea in desfasurarea activitatii in cadrul societatii . Salariatii au dreptul de a adresa angajatorului , in scris , petitii individuale , dar numai in legatura cu problemele proprii aparute la locul de munca si in activitatea desfasurata . Prin petitii se inteleg cererile sau reclamatiile individuale pe care un salariat le adreseaza angajatorului , in conditiile legii si ale regulamentului intern .

Petitiilor anonime nu li se va da curs , acestea fiind clasate . Cererile sau reclamatiile individuale vor fi adresate reprezentantului legal al societatii si vor primi numar de inregistrare prin grija compartimentului de secretariat . Angajatorul are obligatia sa comunice salariatului raspunsul , in termen de 30 zile de la data primirii cererii sau reclamatiei , indiferent daca solutia este favorabila sau nefavorabila . In situatia in care aspectele sesizate prin petitia salariatului necesita o cercetare mai amanuntita, angajatorul poate prelungi termenul cu cel mult 15 zile . Salariatii nu pot formula doua petitii privind aceeasi problema . In situatia in care un salariat adreseaza in aceeasi perioada de timp mai multe petitii , cu acelasi obiect , acestea se vor conexa , salariatul urmand sa primeasca un singur raspuns . Daca dupa trimiterea raspunsului se primeste o noua petitie cu acelasi continut sau care priveste aceeasi problema , aceasta se claseaza la numarul initial , facandu-se mentiune ca s-a raspuns . In cazul cererilor de concediu fara plata pentru formare profesionala , salariatii au obligatia de a inainta angajatorului cu cel putin 30 zile inainte anterior cererea privind efectuarea acestuia precizand mentiunile ce sunt expres reglementate de lege . Disciplina muncii in unitate Indatoriri ale salariatilor cu caracter general Sprijinirea desfasurarii activitatii prin mijloace proprii specifice drepturilor si obligatiilor de salariat , pentru rentabilizarea si mentinerea in conditii de viabilitate a unitatii . Respectarea obligatiilor stabilite in mod general : -de lege; -prin regulamentul intern; -in contractul colectiv sau individual de munca; -fisa postului cu atributiile de serviciu ; -deciziile date de catre angajator prin conducatorul sau legal . Respectarea obligatiilor stabilite prin clauze speciale privind : -pastrarea secretului de serviciu si a confidentialitatii asupra datelor si informatiilor primite cu ocazia muncii desfasurate; -fidelitatea fata de angajator in exercitarea atributiilor de serviciu ; -obligatia salariatului de a nu presta nici o activitate de orice natura la o firma concurenta . Respectarea stricta a programului de lucru si folosirea integrala cu maximum de eficienta a acestuia si respectiv : -sa nu ansenteze nemotivat peste numarul de zile stabilit prin regulamentul intern ; -sa se prezinte la lucru in deplina capacitate de munca pentru a putea executa in conditii de eficienta si securitate sarcinile ce ii revin si fara a expune la pericol sau la accidente persoana proprie sau ceilalti salariati ; -sa realizeze norma de munca sau dupa caz , sa indeplineasca atributiile ce-i revin conform fisei postului ; -sa nu paraseasca locul de munca fara aprobarea conducatorului locului de munca sau a formatiei de lucru ;

-sa nu doarma in timpul programului; -sa nu desfasoare alte activitati straine locului de munca pe care-l ocupa ; -sa nu manifeste neglijenta sau intarzieri nejustificate in rezolvarea lucrarilor. Luarea tuturor masurilor pentru a nu se crea pagube de nici o natura unitatii , de a nu se instraina bunurile care fac parte din patrimoniul societatii ; Initierea de actiuni de incetare a lucrului in unitate este interzisa : -in lipsa indeplinirii procedurilor prealabile de mediere si de arbitraj a conflictului de interese , in cazul incetarilor colective si voluntare ale lucrului; -in lipsa incunostiintarii in scris , a angajatorului cu cel putin un numar de zile anterior datei de incetare individuala a lucrului Cultivarea respectului fata de oricare salariat al societatii : -prin necomiterea de acte de violenta sau imorale la locul de munca sau la adresa colegilor sau a clientilor; -neimplicarea in altercatii cu alte persoane ; -luarea unei atitudini corespunzatoare fata de cei care incalca ordinea , disciplina si impiedica desfasurarea normala prin sesizarea imediata a conducatorului unitatii ; -sa nu tolereze sau sa promoveze actiuni de hartuire sexuala ; -asigurarea curateniei si ordinii generale la locul de munca Renuntarea in scris , la calitatea de salariat , in cazul in care , angajandu-se si la o lat unitate , prin activitatea desfasurata la aceasta , face concurenta neloiala unitatii unde este incadrat . Efecutarea concediului de odihna annual , in vederea refacerii capacitatii de munca si sanatatii , cu respectarea programarilor sau aprobarea conducatorului unitatii de modificare a respectivei programari. Folosirea concediilor de boala sau de incapacitate temporara de munca conform prescriptiilor medicului. Aducerea la cunostinta conducatorului locului de munca sau sefului de compartiment despre toate modificarile ce intervin in legatura cu persoana sa : orice caz de suspendare a contractului individual de munca conform art.51 Codul Muncii , precum si modificari privind concedii medicale , pregatirea profesionala , starea civila , situatia militara , schimbarea actelor de identitate , schimbarea domiciliului , numarul de copii , etc Prezentarea actelor doveditoare privind suspendarea contractului de munca sau alte modificari se va face intr-un termen determinat .Fiecare dintre angajatori va stabili respectivul termen . Pretinderea sau primirea de la colegii de munca subalterni , superiori sau persoane starine de avantaje materiale pentru exercitarea atributiilor de serviciu sau favorizarea rezolvarii unor servicii este interzisa . Indatoriri ale salariatilor cu caracter specific locului de munca -sa nu paraseasca locul de munca si sa nu iasa din incita un itatii fara bilet de voie aprobat de seful locului de munca ;sa respecte cu strictete dispozitiile referitoare la predarea -primirea schimbului -sa nu falsifice documentele folosite in procesul muncii si sa nu ponteze fisele de evidenta a prezentei la alte persoane decat persoana proprie , chiar daca acestea se afla la fata locului.

Sa intervina responsabil in cazul unor avarii sauaccidente tehnice sau umane , iar in situatia de calamitati naturale , sa se deplaseze din proprie initiativa la sediul unitatii pentru a contribui la salvarea si refacerea patrimoniului. -sa foloseasca materialele din dotarea tehnica a unitatii numai pentru activitatile specifice locului de munca. -sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice nereguli , defectiuni sau anomalii in functionarea aparatelor de masura si control Abaterile disciplinare Actiunea sau inactiunea savarsita cu vinovatie de catre salariati (indiferent de functia sau postul pe care il detin ) prin care se incalca obligatiile lor ce decurg: -din normele de disciplina a muncii si disciplina tehnologica , stipulate in regulamentul intern; -din contractele individuale sau colective de munca , dupa caz ,in fisa postului sau in acte normative; -din ordinele , deciziile si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici sau a conducatorilor societatii. Constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza , dupa caz cu : -avertisment scris -suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 10 zile lucratoare -retrogradarea din functie , cu acordarea salariatului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea , pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile -reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10% -reducerea salariului de baza si/sau , dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10% -modificarea temporara a locului de munca cu plata drepturilor salariale aferente noului loc de munca -desfacerea disciplinara a contractului individual de munca Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca constituie concediere pentru motive ce tin de persoana salariatului si intervine in urmatoarele situatii: Abaterea disciplinara grava-este o fapta in legatura cu muncasi care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat , prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern , contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil , ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici . Procedura pentru cercetarea prealabila Are la baza Referatul transmis de compartimentele de lucru ale societatii sau persoanelor special imputernicite de catre acesta sau Constatarea facuta direct de reprezentantul societatii si care trebuie sa contina urmatoarele elemente : -numele si prenumele celui in cauza si locul de munca

-abaterea disciplinara si conditiile in care a fost savarsita Cercetarea prealabila se efectueaza in termen de maximum 15 zile de la primirea Referatului sau dupa caz a efectuarii Constatarii si se va face cu respectarea urmatoarelor etape : Convocarea in scris a salariatului de catre angajator cu precizarea motivului , datei , orei si locului intrevederii .Convocarea va fi transmisa prin orice mijloc cu confirmare de primire . Neprezentarea salariatului la data si locul stabilit , da dreptul angajatorului sa dispuna sanctionarea salariatului fara realizarea cercetarii disciplinare prealabile.Se excepteaza de la aceasta situatie imposibilitatea prezentarii din motive dovedite . In cazul in care pe perioada cercetarii disciplinarea prealabile , angajatorul procedeaza si la suspendarea contractului de munca al salariatului , angajatorul va comunica acest lucru salariatului cu ocazia convocarii. Pentru necorespundere profesionala si inaptitudine fizica si/sau psihica , emiterea deciziei de concediere este conditionata de urmatoarele obligatii ale angajatorului si salariatului , dupa caz: -angajatorul are obligatia de a oferta salariatului eventuale locuri de munca vacante ; -de a solicita in caz de refuz al acestuia , sprijin AJOFM , pentru eventualitatea redistribuirii Decizia de concediere se emite in termen de 30 zile calendaristice de la data constatarii cauzei concedierii , respectiv a Referatului transmis la compartimentele de lucru ale societatii , dar nu mai mult de 6 luni de la data savarsirii abaterii Reglementari generale privind raporturile de munca Contractul de munca se incheie dupa verificarea prealabila a aptitudinilor profesionale si personale ale persoanei care solicita angajarea . Angajatorul poate cere orice informatii in legatura cu persoana care solicita angajarea de la fostii sai angajatori , inclusiv functiile indeplinite si durata angajarii , sub conditia incunostiintarii prealabile a celui in cauza . Verificarea prealabila a aptitudinilor profesionale si personale se va face intr-una sau mai multe din urmatoarele modalitati , in scris sau practic, in raport cu postul care urmeaza a fi ocupat: -interviu initial si de selectie teste specializate de analiza a cunostintelor -test de performanta -examene de testare a cunostintelor profesionale -teste de evaluare a factorilor de stabilitate In baza verificarii prealabile , in raport cu rezultatele evaluarii persoanei in cauza , angajatorul lanseaza oferta de munca , aplicand in mod corespunzator prevederile referitoare la informarea prealabila , cu respectarea conditiilor enuntate in regulamentul de ordine interioara. La solicitarea salariatului , angajatorul este obligat sa elibereze un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta , vechimea in munca , in meserie si in specialitate . Angajatorul poate modifica temporar locul de munca ( chiar si in alta localitate ) , precum si felul muncii , in urmatoarele situatii: -cazuri de forta majora aparute in activitatea desfasurata -cu titlul de sanctiune disciplinara

-ca masura de protectie a salariatului Locul muncii poate fi modificat unilateral de catre angajator prin delegarea sau detasarea salariatului intr-un alt loc de munca decat cel prevazut in contractul individual de munca . Suspendarea contractului de munca poate interveni de drept , prin acordul partilor sau actul de vointa al uneia dintre parti , in conditiile si in conformitate cu prevedrile legii Concedierea constituie actul unilateral de vointa al angajatorului privind incetarea contractului individual de munca , pentru motive care tin sau nu tin de persoana salariatului , in conditiile prevazute sau impuse de lege si regulamentul intern. Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului poate fi individuala sau colectiva si este detereminata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat ca urmare : -a dificultatilor economice -a transformarii tehnologice -a reorganizarii activitatii Administrator

S-ar putea să vă placă și