Primaria ............................ Judetul .............................

DECLARATIE ─ TIP de notorietate cu privire la abilitatea de a desfasura activitatea pentru care se solicita autorizarea in cazul meseriilor traditionale si artizanale *T* Este notoriu ca domnul/doamna ...... cetatean ...... posesor al B.L (C.I.) seria ..... nr. ..... eliberat de ....... CNP ......, eliberat de ....... in calitate de: persoana fizica [ ]; reprezentant al asociatiei familiale [ ]; cu domiciliul in localitatea ....., str ..... nr. ...., bl ...., sc...., et. ..., ap. ..., judetul/sectorul ....., telefon ...., fax ...., e─mail ...., practica meseria traditionala/artizanala constand in ....., cu o vechime de ........... . Primar .............. Data .............