Sunteți pe pagina 1din 25

IT

}J ''._
:-

FRATII

GRIMl\,i

gat 9i omulLi 56tuia s-s ialiEplat sd-i cadi deva3h grs bolnave. Si cjnd a simtit cI i saPlopie sfirgihl, fseia $i-a chedt la cipdtii sidgurul ei copil, o felil{, ti ia spus :

fost odat{

om putred

<le

bo-

Draga mamei, orice li s ar intimpla, cata sd fii intotdeauna bunA ii cu sufletul neintinat. Acestea zicind, femeia iti mai privi o data copila ii inchise ochii pentru vecie. Fetila se ducea in fiecare zi la cimitir ti plingea amar la

momintul maice-si. Cind vedi iama, zdpada se a$ternu ca o maramA albA peste mormint, iar in pri mAvarS, cind razle soarelui o to_ piri, omul i'i ii lul o alti nevast;.

Ce, proasta asta se cade sA - cu noi in odaie ? o brulruluirS stea fetele. Cine vrea sd mdnince, n-are decit si munceasce I La bucdtdrie cu ea, cd acolo i-e locul 1...li luari straiele ei cele frmoase 5iO imbrecad c-o vechiture de rochie cenutie ti o incilFra cu niSte papuci de lemn.

Ian privili la domnila asta Eindr;, ce gdtitd e !... stdgare fe-

Femeia asta de-a doua i$i aduse in casd cele doud fete pe care le avea, Fetele, nu-i vorbd, erau frumoase, dar pe cit de luminos le era chipul, pe atit de intunecat ii plin de rdutate le era sufletul. Pentru fata cea vitregA incepurE a curge, de-aici inainte, zile pline de ama-

tele magterei, luind o in ris. $io duserd in bucitarie, intr-un alai de batjocuri. Aci, o pdserA se roboteasci din

d
I

noaptea : sd se scoale pind-n ziu;, sA ca.e api, sd aprindd focul, sA fac5 dmincare ti si spele rufele.

greu, de dimineaF ii pind cids

Si ca ti cum asta n-ar fi fost de ajus, cite Si mai cite nu mai puneau la cale cele douA surori ha-

sQlA, ci muncea de se spetea toati ziulica. Dar cum n-dvea un oar unde sA-Si jnhndA oasele trudle,'se cuibAEa in cenutA, lingd vatrd, si pina ;i somnul ii era numai chin si amar. $i fiindca din aceastd pricina era totdeauna plini de cenu5e Fi murdarA, ii ziserd in ris Cenuglntr{ zi, tat5l fetelor se preqd tea sA plece la un iarmaroc si mai inahte de a-$i lua r;mas -bun, dPucb sa ie intrebe pe cele douS fete vit.ege ce daruri vojau sa le
aduce de acolo,

zdrea in cenuga, de trebuid dpoj s o dleag6 bob cu bob. Seara, fata cAdea frintd de obo-

mai prididea de citd treabi avea de fdcut, ele zvirleau lintea si ma-

ine, ca sa-9i batd ioc de ea si s.o necdreasca inhrh; lar .ind nn

- Rochil frumoase - tespudse Ba mdrg{ritare $i nestemate-ziseadoua.


una.

Da' tie, Cenuiireaso,'4e+i do- inima rette sd-ii aduc ? intrebd taiintr-un slirgit. Cea dintii ramurice ce s-o aDina de pdlaria dumitale, la intoarcerea acasa, pe aia s.o rupi, draqd htA, si sA mio adt'.i. ld iamaroc, omul avu qrijd sE cumpere pentru fetele vitFqe rochii f@ase, mdrqaritdre ii nestemate, ln drum s-ore casi, cind fu s6 treacd printr-in desig inverzit, il atinse o cremqd de 6lun si-i dEdu jos p&l6da de ;e caD. Atunci
cA-seu,

resei, rupse cre;nga $io tub cu sine. Dupd ce ajunse acasd, ddrui fetelor vitrege ceea ce dotise fie-

i$i dinti

de ruqiniintej

CenusE-

Vin' de ne PiaPtEnE. auzi ? $i - de lustrui5te-ne li condurii I treci Ba incheie-ne Si cataramile, cd ne ducem la petrecerea de Ia Palatul impdratului I Fata fdcu precum i se Porucise, dar pliEe cu lacrimi amare, din Ddcinb c_il fi dorit 5r ea seL se ducE ia petrecere $! frindcd i plecea lare mult sd ddntuiascd, se rug; de
maicd-sa

il

se senduplece Si-n cele din urmd

Ia uite ici: am rdsturnat o linte in cenur5, si de etti in stare ca-n doua easuri si-mi alegi toati [ntea, atunci o strachind de
sd

lase li pe ea, " Ce-mi aud urechile, Cenusd- ?! se prefecu d fi uimit.i ma' reaso tten. E$ti toate ptna de praf ti murdArie Si-nce mai nazuietti a te duce la pdr{eie !... Poftim: n-ai dci o rochie mai ca lumea pe tine

vitregi

sd se indure 9i s-o

niti cu toatele de-mi ajutali


gem lintea:
,,Bobul

te ingddui sA mergi la petrecere ! Cenutereasa ie$i in gradind pe din dos fi prinse a striga : Blinde porumbile ti voi, turtu- ti voi, pesdri ale cerului, verel,
u$a s-ale-

hn, ici, in ulcici, Ilr cel rdu in guSulici...'


N-apuca sa slrriascd brne vorbele astea $i numai ce sosiri-n zbor doul porumbiie albe $i intrari pe lersstrA in bucAtarie. Dupe aceea se ivird douA turturle ti apoi, in-

$i nici incxltdri h picioare n-ai

9i-ai vrea sX daniuieiti ?!... Dar cum fata stxrui cu lacrimi in ochi in rugxmintea ei, mattela Pdru

tr-un lung alai venird loate zburi13

toarele cerului lopitind usurel din aripi. $i se agezard cu toatele in jurul vetrei ficindu-;i loc in cenurA. Porumbitele clitinar; dn cip$or ti incepur; sA ciugule ele intii: pic, pic, pic, pic, apoi toate celelalte incepur; si ciugule 9i ele, pic, pic, pic, pind ce aleseri boabele cle bune ti umplur; strachina virf cu ele, Nu trecuse nici un ceas de cjnd pAsArelele se apucaserd de
ales lintea 9i acuil mintuiseri trea ba Si $i luara zborul pe fercastre, afara. Fata ii duse mamei vitreqe strachina $i se bucura in qindul ei, crezind c-o vor lud Si pe ea la petrecere, Dar mastera i-o tdie scurt : Nu, fati, degeaba te iii scai

M'("\

$[J

iil)-

de- m;ne, nu t pot lua cu noi cd n-ai nici straie frumoase si nici se ddnluie;ti nu itii tt tare mi-e teamA c-ai s; fii numai de risul lumii...

-d

fM,vr
li intoarse apoi spatele ti pleci la petrecere cu fetele ei cele fudule.
DupA ce rdmase sinEur;-shguficd in toatd casa, Cenutdreasa se duse la mormintul mamei sale ti, a$ezindu se sub alun, gr;i:

N\\*.::
\,

Scuturale, rogu{e at, $i nA-nbrac;-n strai de.argint -Numa-n aur ii argint.


Pasarea cs albd, care se afla in alu, numai ce-i zvirli de sus o rochie iesutd toatd in aur 9i argint ti o pereche de conduri cu alesdturi de mdtase ;i argint.

Aluna$ drag, alunaq,

si cu feiele ei n-avura cum s o recunoasci, zicindu-ii cA ra, pesemne, vreo fatA de impdrat de pe alte

ti

Cenuidreasa se imbrdca in grabe se duse la petrecere. Dar mastera

din cenu$a. De cum o zari pe fat,i, feciorul impdratului jr ie9i indinre, o prinse de brat iLo poftr ld joc. Si nici ca mai vru sE danFiascd cu vreo altA s-apropia cineva s-o Doftedsca la dant, ii zicea de la obra; : Nu se poale, cA dAnluie$te
fat5. O iinea mereu de minA,

plaiuri, atit arata de frumoasi, in rochia ei iesutd din frre de dur sr .rgint. La Cenusareas6 nu se qin dird nici o clipE, cdci o cred;au acds;, linga vatra, ateqind lintea

ii cind

Ddnlui!6 jmpreuna, si pe Ia ceasul cind se inqina noapba cu zorile, fata vru sa se ducd dcas5 Merg eu cu tine, cd vrau - lin de 5i si-tri urit cit o dura drumul ii zise feciorul imparatutui.

il
c
.:

cu dibicie afara din porumbar, alergase tntr-un suflet la alun, -se dezbrdcas in pripi de straiele cele iar pasirea cea alba Ie luase deacolo, de nu se mai putea deslu;i nimic. Apoi fata se imbrdcase iar iD trentele ei rufoase $i se atezdse in cenu$, linga vatrd. A doua zi, petrecerea se poni din nou la paldtul impdr;tesc; si, dupd ce pdrintii 9i surorile ei vi trege plecard intr-acolo, Cenui;reasa se grdbi sA se duc; la alun tii zise
:

Pds;mite, Cenut;reasa se furi$ase

frumoase si le pusese pe mormint,

- Alunag drag, alunar,


Scuture-te, rogu'te-a$, 5i md-mbracA-n strai de argint Numa-n aur Si drgint I

Eului

Citrd pirinlii Si surorile vitreoe se reintoarserd acasa $i intr;r5 in bucdtErie, o g66ir5 pe Ceirusereasa ling5 vatr5, stind in cenuse, ca intotdeauna. Vezi bine cd ti de data a6ta o luase inaintea lui taici-dn ti, Iuri$indu-se pine h alunul cel femecat, l5sase acolo mindretea de straie Si se imbrdcase cu zdrenlele-i ponosite gi rufoase. A treia zi, Cenu$dreasd a$tept; pind ce plecare din nou pdrinlii $i surorile vitrege Siapoi se duse iar la momintul maice-si gi-i qrdi po:

- Alunag Scuturtr-te,

Numa-n aur ti argint I De ast{ datd, pdsdrica ii arunc5 o rochie atit de f@oasd Si de stA-

ro$-tea$, $i m5-mbraca.n strai de-argint

drag, alunag,

luciloare, m nu s-a mai vdzut alta pe lume, iar condurii erau cu totul 9i cu totul numai din fir de aur. Cind se ivi Ia petrecere imbrdcatd cu rochia aceea, oaspefii Bu mai gtiurd ce se mai zicd, uimili de atita Irumusete trepamlnteud.

i:.i31,

Feciorut de impardL danlui idrasi numdi cu dinsd, rL de vened vre unul il c,iutd s-o poftedsca ta joc *" zrcea aceruid, drept in

Nu se poate, ci ddnluierte numai cu mine ! Cind se se iveasc; zorile, Cenugdreasa dddu iar s; ptece pe nesim, lite, dar feciorul de impArat se tud numaidecit dupi dinsd. Si se in timph ca zgitia de fatd sA se srrecoare cu atita dibecie, cA tindrut crai ii pierdu 9i de dstd datd urmd... Vezi insa cd e1 pusese ta cale un vicle;ug, poruncind sd se ungd din vreme treptele cu smoaid. gi cind Cenugdreasa cobori in goana citeva trepte, condurul din piciorul stinq ii rdmdse agaiat in smoali. Fecio, rul de impdrat il ridicb, ri,n palmd

tul din tir de aur. A doua zi, se grdbi sb se duc; la tat;l fetelor sr, dritindu.i cotrdurul. ii zise: Fata pe-al cErei picior se va
aceea

lur statea acum un condur mic si drdgala$, impletit cu totul si cu to-

de nici o alta, in afarS de ea, n-am

potdvi coDdurul acesta. numai imi va fi nevastd juruiE, ti

preget{ sh-i punii-n min; un culit, zicindtr-i :

qind auzirA spusle tinErului crdi. cele doua fete ale msterei se bu.trrdra grozav, Iiindca 9i ele avedu Diciorul micut. Cea ma mdre se du;e cu pantoful in iatac $i de fafh cu mam6-sa d6du s6-l incalte. Ddr ms de I incalfe, dacd poii I Degerul ipt mdre nu incdpea de fel, cd tare mic mai era condurul !... Dacd vizu asra ma$tera, se intutrecS la fat;, dar nu

- de la picior, ce o sd fii curind tui


35

Ce mdi a$tepli ? Taie-ii dege-

o rmpardt. Acestd o aburcd oe cal_ mgd srne, Sj pleca cu ea sore ca* ua,r crnd trecur6 prin &eotut atrnurur, poMbitele prin"ere ain oo,

tt trebuie se umbli pe fi"t1-o "t Fab rete; din calcii ti, cu chiu cu var, abia de putu s.i incalte con. ourur... Apoi, st;piDindu_si cu oreu ourred, se inf:tig ;ndnrd fi;t,,i

singele din el, de-i @pluse ciorapul alb, pinA sus. lnbarse calul 9i, ducind-o pe mirasa cea

plocon pArintilor ei : Nici 6ta nu-i cea adevAratd I - el, d minie-n glas. Au nu mai qAi aveli vreo alt6 fata $i nu vA indurali s-o dali de la voi ? Nu, nu mai avem altd ! r5s-

ffichoasA

acasd. o

ldsi

tot curge pic cu picl.. Nua mrreasa-adev;rala ! Eai peaproape, $i te_a$teaptd...


_Ld

Vai, conduru-i tare mic: Parca-D cleih, qa o stritrde )r-ndutru-i nmai sinoe, "

puse tatSl fetelot. Da', cum sA sDnn.-. de la nevdta dhtii mai am u^na, o biatb Cedus6redsd, da'nici vorba, nu poate fi ea mireasa 1 ..

Feciorul de impdrat se uit; .,,

Hi:, TJ;ii

j'.T."3#:,:,li

Feciorul de imperat ceru sd-i Iie aduse inainte, dar mattera sdd cu gura, de parc-ar fi fost mutcati de $arye : Nu, nu se Poate, indltimea ta' ci - e Drea ruJoas; ! Nu se cuvine

$:'::tl

si se'arate in lume in halul in

zice, Si.riuda le invenine intr-atit, ca se traserd ]a fdl6 $i se fdcuri galbene ca Fofranul. Ddr feciorul de impirat nu le invrednici nici m;cdr c-o cautAtura, $i tuind o oe Cenusared:; pe.al, Iingd sile Por nL fu od c;tre casJ. In cliDa cind

doui porumbile dlLe , r nedud Drioscra a ciripi, dind z\oana. bucu

tre(uri prn ,l.epiut dlunut;j, cele

- Vezi, conduru-i tdre mic, Drr de str ins, de fel n-o sirinqe.
Ed r mireasd-adevirari Mult dorit; $i visar5 1...

C; n-a curs macar un Dic |._


DupS ce strigara vo.bete astea,

Sr

nduntru nu e sjnqe,

isi luar; dmindou; zboruL si, rotin du-se, se aFezard usurel De umerii tetei, und ld dredptd si dlia la stin
12

care, iar Cenutdresei, creanga de alu. Fata ii multmi dir suflet ;i, cetre std, se duse la momintul maicd-si, dsidi creDgutra in P6mint si iDcepu sa plingd atit de @mic, cd lacrimile pionrd pe @urd ti'o udil5. $i crsguta creso Dare 9i e tdcu o mindrele de copac. De trei bd pe zi se ducea Cmutdfeasa la momintul MicA_si si de fi4de datd zdrea o pds6ricA albe ldsindu-se dia zbor p citeo cimgd a aluului. $i ori de cite od avea Iata vr@ dorhtd, pasarica i-o iEPlinea ti'i aMca din poB tot ce-i Poftea

idiea.

incheiate, 9i a poftit la osPdl Pe t6te fetele fmoase din iopdrtrlia lui. Pcdmite, iEpiratul gindea cd-D

ful se pud la cale o Bde Petre_ cere, cde tebuia sA $nd tei zile

Si s-a intlmplat cd odatd impera-

chipul Esta f*ioru.sdu o sE aib5 de ude se-si aleag{ mir6sa._. cind aflari ci fseseri 9i ele Ffdte la Petrtrqe, cele doui ffori tru_si Eai ilc5pue in piele de bucudl 9i, ch@lbd{ pe CenusiireasE. ti pomcL5 :

Cenu$lreasa se porni atunci De plins, Si, dacd vdzu astd, maici-;a vitrege ii zise : Ei, hai, dacd piDi-ntr,un ceas - in stare sA-mi esti alegi din cenuse doud strachitri de linte, se *ii cd te iu fi pe tine ! Dar in gindul ei mattera iti zicea: {Las' cd D-o se poatd se facd una ca asta, nici in ruptul capului !" Dupd ce vitrega rastumd doue strechini de linte ih cenus6, Iata se duse in gredind, pe uia din dos, ii stdge I Blinde porumbite, si voi, lur- ti voi pdsed ale cerului, turele, vetriti cu foatele de-mi ajutati s-aleg lintea : Bobul bun, ici, in ulcicd, Iar cel rdu in gu9ulic5..."

doud porumbite albe 9i intrild pe fereastre itr bucdtdde. Dupd aceea se ivird doud turturele Fi apoi, intr-u alai, venird toate zbur5toarele cerului, lopatind ugurel din aripi.

le astea 9i nmai ce sosird-n zbor

N-apucd se sfi$easci bine vorbe-

i
$i se aSezalE cu toatele in juruI vetrei, fdcindu-$i Ioc in cenusE. Porutobitele cldtinard din cdptor Si incepurd sd ciugule ele intii: pic, pic, pic, apoi todte celelalte incepure si ciugule $i ele, pic, pic, pic, pind ce aleseri boabele cele bune Fi umplur{ strachina vil{ cu ele. Nu trecuse jumAtatea de ceas Si pdsdrelele ispraviserd de ales toate afar;.

(r

Iinte Fi zbward iar pe lereastrd

maStera se impotrivi ti acum : Degeaba te omori cu firea, ce

Fata li duse mamei vitrege shachinil cu linte ti se bucurd in qindul ei crezind cd, de astd daid, o vor lua $i pe ea la petrecere, Dar

- n-o sA te iau cu noi ! Nu vezi : tot n-ai nici straie Irmoase $i nici sa dEntuieqti nu te pdcepi... Ce, vrei sd ne fie rusine o tine ?l

printre degete, ca prisoelul, Si aiuDgind acee tot intr-o fug5, se ascuse in pormbil. Fsiorul de impdrat asteptd pini ce veDi iatdl fetei fi-i spuse ci fata c6 Btiini, cu care d5niuise el toalti nemea, sepitulase in pol@bd. Mosneamlui n@ai ce-i trm u giDd p;in dnte: "Ei, driaia dracutui ! Nu degea&i se $6bi sd dschidd uta poMbantlui, ce nu zEri pe Dimeni iaEutru. Cind inlrild d tolil in

trta

DaL de dtept, el dorea sd afle cit mai degTabE a cui era mindrelea de fatii... Fata-i scaDd insi

l:@va o fi Cenuqireca?.,." Dil

case, o gdsirii IE Cenuserasa slitrd iD cou$e, imbrdcatE in acetedsi straie ruJoas di[totddlm. gi nu. Dai lmiDa slabd a rui opait, care pilplia IE cdnin, lmina incepera.

Atmci p5sdrica ii aMca o rochie Si mai fl@ose deit-cea din aju. $i citrd veni tata la petrecere, imbrE@te mindrelea aceea de 'tochie, sein hinunila toti de frumuselea ei nemaivdzutd. PasiBite, teciorul de impirdt stit$e pine atunci ca pe ghimpi ti-o tot agteptase sd viDe... Cind o vda 6pdrind, i se luE parci o greutate de p ioimd, Si, iegiodu-i in intimpinaie, o pofti de iadati la ioc. Si tinind-o de minE, parcE id nlo piirdE, ddn, lui toatd vreEea nmai cu ea. Iar de vdea -s{ pofteascil ciDeva ld JOC, et rr zlcea : Nu se poate, cd ddntuiegte - a mine ! numai Cind se ldsard oeguile noplii, Iata vru iilE se i se piardi lma, dar tindrul crai lud seua din vreme 9i se fuitd dupS ea, ca sd vadd

unde se duce. Vezi insi ce fata -fdcu ce fdcu 9i-i scdpd de sub ochi, stie@rindu-se in grddina din dosul casei, utrde crescuae de ani Si adi un p5r mare gi frumos, incelcat cu pere miDunate. Fata se c5tdrd pdntre crAci, sprin-

tene ca o veveritS, si f4iorol de

din nou, gi-i zise :

impint ii

pini

pierdu uma. Asteptd el ce veni tatdl fetei

Fata cea streina frumoase - scdpat iar, ti, duphsi mi-a cit imi dau cu presupusul, s-a ascuns in iAmurigul pdrului estuia. 9i motneagului ii trecu din nou prin gind | ,,Ei, drecia naibii ! Mdre, n-o fi, cumva, Cenu$ereasa?1..,' Lud o scard, o priponi de copac ii urce pini-n vid, cercetind de-a rindul cr5cile, dar de gisit nu gisi pe nimeni tupilat in frunzis.

--'.i

impdrdteasd 5i n-o se mai trebuie umbli pe jos ! Fata i$i retez; degetul $i cu chiu cu vai, inchlla condurul. ADoi abid putind s,;-si st,tpjneascA ;urerea, se inf;il9a inaints tinArutui crai si acestd, urcitrd-o pe cal, ljngb ei, Pomr cu ea cAtre casa, socotind_o aleasa idmii lui, Dar vezi cE drumul de inapoiere ducea oe drnainsd treacd pe dcoio, numai ce auzire oe cele douid porumbitre strigind din tre cracile alunului:

tea mormintuiui, $i cind furii

sa

Atunci fecioruI de imPdrat cdtA mai cu luare-aminte la piciorul fe_ ter Si bag6 de semi cd singele curqea din el f5ra contenire. Pe loc intoame calul 9i ducind fata acase, le zise pddnlilor cd aceasta nu-i mireasa cea adeverate. APoi mai addugd c-ar dod sA incerce $i cealaltd fat6 condurul. Fata dea doua se duse ih iatac si cind df,du sd incerce condurul, ce sA vezi ! Virful Piciorului i se Dotrivea ca turndt, dar cdlciiul

lru p."a -ut" ti

tare mic : - Vai, conduru-i Parc,i-n clette, a$d o stritroe I $i-n,iuntru-i numai sinqe, Cd tot curge pic cu pic... Nu i mlreasa adevarate I Ea-i pe-aproape, $i te-a$teapta ..

oricit se strdduia ea. Dacd vezu oastera asta, se ingdlbsi de ciuda,

rdmdsese afara

dar nu stdtu mult la ginduri 9i, Punindu_i un cutit in mina, o imboldi I Ce te mai canotre$ti degeaba ! - vezi ce a$a nu-i chiP sd-l inNu calti ?... Taie-ti din cdlcii 9i gata ! Cd o sd fii in curind imPerdtease

Dar tindrul crai linu morii9 s-o vad; 9i, stdrui intr-atif ca pini la umd trebuiri s-o cheme, vrind-nevrind. Vezi insA cd fata awsese grijd sd se spele din vreme pe miini

ti

rului de impdrat se inclna inainte-i, iar el ii intinse pantoful de


aur, Fata se aleza pe u scEunel, scoase din picior papucul de lemn ce trdgea citeva ocale Si in-

pe obraz Si cind se infdF$a fecio-

cdltd condurul, care-i veni ca tumat. $i cind se ridice fata Si ti. nerul crai ii privi chipul, o recunoscu pe date, ce doar ea era domnila cu care dantuise $i car+l tobise

nu-Si putu stdpini strigdtul I Asta-i mircasa cea adevdrata I Magtera ti cele doud fiice ale ei incremenira de spaimd auzindu-l ce

cu frumuselea-i fdrd pereche. gi

ga.

1ffi3:l*:11

-$t

aq rEmc ard,

r berii
e-a

"tt

prdauit

C&

s'" w;

lf, colectl. .,TRAISTA CU pOvEgTt

CASUTA DIN PADURE

IAfA BABEI SI FATA

iNTELNPTUL

$I

CO.