P. 1
Bolile Si Daunatorii Albinelor - Dr.I.ograda Ed.iii

Bolile Si Daunatorii Albinelor - Dr.I.ograda Ed.iii

|Views: 17|Likes:
Published by Ramona Ionela

More info:

Published by: Ramona Ionela on Jun 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/22/2014

pdf

text

original

Dr. I. O G R A D A

BOLllE $I DANNATOWll ALBllEbOP
Edijia a Ill-a (revizuifii ~i actualizatii)

Asociafia Creadtorilor de Albine din Repnblica Socialist4 Romlnia BUCUREqTI, 1 9 8 6

CUVfNT INAINTE

I

Orientarea ciitre o apiculturd intensivbi, in milsurd sti asigure produse apicole in cantitiiti tot m i mari, impune degrevarea farniliilor de albine de tot ce le impiedicd sd se dezvolte 9 sii lucreze la capacitatea i la aceste vietuitoare se intilnesc o serie de boli lor maximd. Faptul cd p care le redztc potentialul productiv a obligat speciali~tii sd-gi indrepte mai mult atentia spre problemele de patologie apicolii. Pe aceastd linie tara noastrii ~ i - aadus o contributie importantti, atit direct, prin realizdrile laboriosului Institut de cercetiiri pentru opiculturii, cit gi indirect, prin simpozioanele (la Merelbeke pentru nosemozii, la Sofia g i Lunz a m See pentru varroozd) organizate de pregedintele APIMONDIEI. Aceste progrese se cer ins6 valorificate cit mai deplin, in care scop este necesar ca ele sii fie popularizate i n masa apicultorilor, sd fie imbriicate intr-un limbaj care sii le confere o cit mai largd accesibilitate, sd fie transpuse in recomandiiri utile. Lucrarea de fa@ indeplinegte aceste deziderate gi n u numai atit. O m de ~ t i i n t d.yi apicultor totodatii, autorul reu$e$te sd aduci? o valoroasbi contributie la actualizarea literaturii autohtone de specialitate, trecind prin filtrul experientei proprii cele mai importante ~i rnai noi rnateriale apiirute in publicafiile de peste hotare $i adaptZnd principiile generale terapeutico-profilactice atit la conditiile - cu totul speciale - ale apiculturii moderne, cit g i la cele ale familiei de albine, ca organism social cu razd mare de deplasare. Datoriffi acestei contribufii, descrierea diverselor boli ale albinelor ciftigli in continut, tematica se imbogdtegte cu unele capitole de mare actualitate (intiirirea rezistentei naturale a materialului biologic apicol, utilizarea rational6 a medicamentelor, folosirea plantelor medicinale in combaterea bolilor la albine, legislatia apicold etc.), intregul ansamblu de elemente ce concurii la asigurarea sdnfitdtii albinelor fiind prezentat de o manier6 practicd $i realists. Este deci o lucrare vastd, scrisd pentru omul iscoditor a1 tainelor albinelor, in care atit eel ce vrea mai mult cit g i eel ce vrea sll riirninti dour cu esentialul giise~tece-i trebuie. De aceea apreciez cil ea v a constitui u n ajutor pretios in activitatea medicilor veterinari, inginerilor tootehni.yti 8i tuturor celor care se ocupii cu apicultura in tara noastrd.
Dr. GAVRILA POPA Prorector a1 Institutului W o n o m i e Bucuregti

. -k/-

PIng In prezent. Nurniirul familiilor de albine a crescut. unele din acestea au fost scoase din grupa bolilor supuse restrictiilor sanitar-veterinare (puietul S n sac). la 30 de zile. fricfnd $i salturi pin2 in continentele african ~i sud-american. care sB surprinda nu numai sporii ci ~i fazele intermediare de dezvoltare ale parazitului). In noua conjuncturri ce caracterizeazg apicultura actualil ~i I n care evolueazii fenomenul patologic. deqi tinut5 f n gah ca manifessri clinice cu ajutorul furnagilinei. tot fn ultimul timp s-a inregistrat o exacerbare a bolilor micotice qi parazitare.. rnai dificile decit fn trecut. Nosemoza. atlt fn riishitul acestui continent. principalele intrebgri care se puneau htr-o a t fel de situatie erau : . In schimb. semnalhdu-$i prezenta h toate stupinele din zonele nou afectate. de ce n-am spune-o. loca europeaniI perioada de carantinil s-a redus de la un an la 60 gi. Este - . respectiv. Pozitiv a fost faptul cil prin utilizarea antibioticelor cu spectru larg de actiune bolile bacteriene gi virotice au retrocedat mult b ierarhia gravititii. ascosferoza (puietul vAros) s-a exths de o maniera spectaculoas2. . De notat ins2.INTRODUCERE Apicultura actual5 se practicii Pn conditiuni diferite gi. c f t $i pe continentul american. stupinele mici cedeazii locul stupinelor mari de tip industrial.. care q i ea igi pune arnprenta asupra stupilritului de azi. notiunea de rentabilitate apicoI3 este din zi in zi rnai strins legat5 de stupiiritul pastoral. procent care ar atlnge probabil lirnita maxirni d a d diagnosticul ar f i stabilt eu o aparaturg rnai perfectionat5 (microscop electronic de ex. . c2 noile conditii f n care se practicil apicultura au produs mutatii importante $i P n patologia apicolh. iar la altele loca americanil. qtiut fiind c i elucidarea acestor chestiuni oferea gi premizele stabilirii metodologiei de combatere. o asifel de optid nu rnai satisface. I . a fost depistat5 sub form5 latent3 h toate tirile cu apiculturii dezvoltat3 fntr-un procent deosebit de mare (80Ol0 din stupine qi 4O0I0 din stupi) . ultimii 15 ani fiind caracterizati prin cea rnai accentuatg evolutie din acest punct de vedere. combaterea lor nemaifiind o problem5. Din Orientul Extrem varrooza a rnigrat pin% f n mijlocul Europei. Cantonat5 mult tirnp in apusul Europei.ce a determinat a2aritia ~i ce a favorizat extinderea acestor boli". Ca m a r e . respectiv de distrugere a agentului cauzal prin tratament medicamentos $ide impledicare a rrisplndirii lui prin suprimarea tuturor posibilitatilor de care dispune In acest sens. flora spontan5 a fost inlocuit2 prin masive melifere distantate fntre ele in timp ~i spatiu. f2rA s5 rnai vorbim de chirnizarea agriculturii.

De asemenea. respectiv.cert c5 marile aglomergri apicole (mii de familii de albine. ins5 omniprezenta acestor agenti. m5 impresioneaz5. Rousseau (regretatul conduc5tor a1 comisiei de patologie a APIMONDIEI) care obisnuia s5 spun5 c5 . confirma sau infirma aceste rezultate sau teorii. cu experienta pe care o au $i prin observatiile permanente pe care le fac. doc. cu toate consecintele negative.agentul patogen nu inseamn5 nimic. iar in privinta bolilor despre care vtiinta nu $i-a spus ultimul cuvint am cgutat s5 expun cit mai pe larg rezultatul cercetgrilor intreprinse pin5 in prezent.P. Bucurqti $i dr. incadrate organic in ansamblul agriculturii socialiste. Este de asemenea neindoielnic c5 stupiritul pastoral. obligg la medicatii permanente. ins5 stupinele industriale sTnt formatiuni necesare. cum numai un fenomen uimitor. in natur5 si in stupi. din cadrul aceluia~laborator. pentru contributia adusii la ridicarea nivelului tehnic yi. in scopul ca apicultorii. Este adev5rat c5 agentii patogeni ai nosemozei si puietului v5ros sint cunoscuti. Marin. este posibilg numai prin adoptarea unei noi linii de conduit5 in combaterea bolilor la albine $i anume axarea activitatii depuse in acest sens pe intgrirea rezistentei naturale a familiei de albine qi restringerea actualei tendinte prioritare de distrugere. asa G o fa&. de naturi s5-i pun5 in incurcgtur5 nu numai pe apicultori ci $i pe specialisti (mai ales cind stupina este afectat5 concomitent de mai multe boli care toate reclams tratament general).A. urmirind ca din confruntarea trecutului cu prezentul s5 rezulte m5surile ce ar putea apropia aceast5 insusire de valoarea ei initial& In rest. a r putea s Este motivul pentru care capitolul de profilaxie din prezenta lucrare se ocup5 in principal cu studiul factorilor care au asigurat pe vremuri aceast5 rezistenti. M. m-am striduit s5 ofer cititorilor indicatii cit rnai practice privind diagnosticul $i combaterea bolilor pe deplin cunoscute. care zboara pin5 la zece km dep5rtare ~i sug nectarul aceloraqi flori) favorizeaza aparitia uneia sau alteia din bolile transmisibile . fiecare format5 din zeci de mii de indivizi. la ilustrarea acestei cgrti. Far5 a fi a$a de categoric ca dr. a agentului patogen numai la bolile cu un caracter net de invazie.C. Agachi. 1 . s5 p o a s verifica. Tin sg multurnesc in incheiere dr. rjeful laboratorului de patologie apicol5 din I. am incercat s5 sistematizez $i s5 dimensionez cuprinsul In functie de importanta practic5 a capitolului sau bolii respective (chiar dacs pe alocuri am venit in conflict cu tradiva) $i tot In scopul unei cit mai depline utilit5ti am adaugat $i prevederile legale ce reglementead ap8rarea sanitgtii familiilor de albine. terenul este totul". m5rturisesc c5 rezistenta natural5 a familiei de albine. pentru o mare stupinti.. P. cu mijloace terapeutice. Ie$irea din impasul acestor realittiti. in cel mai fericit caz. aproape miraculos. fns5 acest mod de stupgrit este o practicg inevitabilg. precum yi invulnerabilitatea fat5 de medicamente a formelor lor de rezistent5 minimalizeazii eficacitatea tratamentelor sau. antrenind vehicularea pe sute de km a zeci de miliarde de albine (numai in tara noastrfi). supozitiile emise in leg5tur5 cu originea acestor boli $i aprecierile asupra tratamentelor incercate. reprezint5 principalul mijloc de difuzare a bolilor.

cu alte albine qi iqi incep imediat ac$iunea invadatoare. In h b a j medical aceste vietiti sint denumite agenti patogeni. Cunoaqterea. agenti etiologici sau agenti cauzali. varrooza ~i brauloza au drcpt cauzi determinanta un parazit (boli parazitare). sau a ~ t e a p t i . amibiaza. din arsenalul plantelor. c'lt si a mijloacelor organice de apgrare se impune ca o necesitate. boala neagri au la origine un virus (boli virotice) . In ce priv e ~ t efortele organice de aparare ale albinei. loca europeani. Altele patrund din afar& datoriti contactului . in linii mari.NOTIUNI SUMARE DE PATOLOGIE GENERALA Majoritatea bolilor la albine sint determinate. puietul pietrificat. acarapioza. puietul viros. ca qi la celelalte specii de animale. care adesea antreneazi moartea individului.pentru a se inmulti. tinind seama c i este vorba de principalii factori aflati in conflict ~i c i bolile pe care ne-am propus sB le studiem n u sint dectt o rezu1tant. mogtenite ca atare. o scadere a fortelor organice de apirare. loca americani. de diverse minuscule vietuitoare. melanoza s h t cauzate de o ciuperci (boli micotice) . paratifoza ~i septicemia sint produse de o bacterie (boli bacteriene) . puietul in sac. paralizia. iar nosemoza.A a acestui conflict. A Q B m PATOGENI Bacteriite sfnb organisme microscopice formate dintr-o singur8 celul8. provocind leziuni anatomo-patologice si dereglgri functionale. ce se inmultesc in interiorul sau la exteriorul organismului si se hrinesc pe seama acestuia. Astfel. Unele dintre microorganismele patogene triiesc in mod curent in corpul albinei si numai in anumite Pmprejursri devin vitimitoare. unele din ele sint functii ale unor organe specializate in acest sens. atft a agentilor patogeni. cilin- ' .direct sau indirect . f5rA nucleu distinct @rin metode speciale de colorare au fost puse in evidenv formafii cromatice. care ar putea fi considerate drept audeu). iar altele sint imprumutate din afarA. Din punct de vedere a1 formei ele pot f i sferice-coci. altele sint elaborate In cursul vietii la contactul cu agentii patogeni.

?d uawouaj 'yzomso r q ~ d a3ej as e a a w m -a$a yde 'a@.rqaq .10 o p a ~ t i m azazgeaa 15-ps eaqe$grq!sod pugAe 'ajoqoqne qqs aIa$p ' a a 7 8 ~ o u e~ o l a s sumas ad almqsqns qsaae ezg -aqu!s e ap eaqqpedw na nu ?a Bmea uyp ' a a w % o 4 u q s q n s ?mmu pt?~y e3 p a z g g n n p a d s a ~'a~oqoxajaqs q s ala u q alaun 'aF)equaui -qe e a 'c..xaj!p ~ u m e p' ~ 1 ~ q e a u x aeue.poao~!~e$s .x -aqasq rade osdn pa p a p n p z a x 'aplqon m o p .IOT 1nd.u p m 'p la ap !sdy[ ~ o d as ya ? ? m u nu a l q p '(aqo~aem y s q ) .n p d q d p s a a a u pp8.(aqo~aeueluawq) PI eluasqe q q p a p ~$lonzap qod as.rolaa e aun~saadap !alua.q aleod . nu 'q1nt.a p ~ r d s nes yuoyqla-qeq~n~ug 'gpeq-a+p . s p l a u o ~ a8e.ro3 '(aqe?!. 1 ! p aunrz!a!p T J 3sa$pmq ~ as alrpapea '(z 'Bg) po3oqdaqs .xvsa2au e~rqe~adaraq FB ~ u e q ap pzepgauaq ala p u p pzea ap !yur a-ra~beua ! es a m eAa$p UJ e3 a$!uuad UJ 'a~eo?yuguxase a$u!!j 33 qdej 'enop q !Sen! eaqsaae '~$eggnmfenop u g as-npu!$q?duq .g ~ a e q o l d p 'poao~d~p .enop aq53 pnop aqedn.ape-rqat 'po3u.18 q q s alalle 'aye~ozq asa!eq alaun y!$qns 15 !Bun1 'aqelnpuo a~eoS!.n q e d a l p nqed '. u a m o ap aloaau ne alaun '~fieqdsax aqhanl~d a3 q ' ~ o l ~ ~ q c m e aq g q o d q mdnl ap &poqaTao wsa r!lpl?p!um ea!q .as apun ap ' ~ ~ q od as nu a1n.rg ap q~adsena a q e u r s c ~ d o q o ~ !x!8unl d -a~d 'aol!1a8elj nes solgp p o t n f e na paS~uras alalle 'al!qour~ $ q s spun ' ( 1 'Bg)~$aLpoqdsnes g ! d s .!.red!zps) 1 3 3 a .~zarue~ u g 8 '.o d q q d n l er.xqwaur d u y d (vde 0/008 em aul)uoa aaea) e ~ g s e a e~ ~ ~ d r u g oa aI!paqoaq yqeoq a x 3 q eyinlos u p aaq ah!$ -p$na ala)uaura-[a aw3 q.m$rre~uj nes .Iarqui !mrgs ' u o q ~ eap ~ p ! x o ! q : aa!mZ~oue ~ol+utqsqns ealeaa .

Se mai numesc ~i virusuri filtrabile. de inmultire. Datoritg functiei pe care o indeplinesc. prepararea de s e r e gi vaccinuri. virusurile se m8soar5 in milimicroni (a rnia parte dintr-un micron). stabilit prin incercarea de a reproduce boala la animale din aceeqi specie) Virusurile s h t cele rnai mici si mai simple forme de via@. testarea unor medicarnente noi. ci nurnai dink-un grup de molecule de acizi nucleici. sporii R.spor cennecesare pentru studierea cauzetral nedeforrmnt . Dace bacteriile se mAsoar5 h microni (a mia parte dintr-un milimetm). larvae. care mgregte imaginea pfnIi la 208 000 de ori. stabilirea diagnosticului bolii (diagnostic cultural.b -epor defmmant : lor care favorizeaz5 sau inhib2 c sgor subterrrbnel. fapt ce aratli: intre altele. mirosului ete. situate la capgtul sau la mij~ocul celulei bacteriene (fig.t5m5toare asupra organismului gazd5. d spor terminal dezvoltarea bacteriei respective. sub raportul hranei si respiratiei (mediu de culturil). virusul nu este format dinti--o celul6 cu protopiasm5. n celula infectat& fn jmul sau ! n 1nterio:-111 nucleului ei. ~espectivEn forme precelulare. apar de regul5 niste formatiuni de asemenea - - !f . c?i viata 'incepe dincolo de cetul5. fnconjurat de un oarecare Envelis proteic.spori. ins5 specifice. unii dintre ei p3strindu-si viabihtatea timp de zed de ani (ex. h ce prlvgte conformatia. pus pe baza aspectului. formatiuni robunde sau ovale. Cind conditiile redevin favorabile. membran5 si eventual cu nucleu. sau diagnostic experimental. Rezistenta sporilor la acvunea agentilor fizici sau chimici este foarte mare. El este lipsit de asemenea $i de fernenti. BacteriiIe pot fi ~ultivate in laborator prin crearea pentru fiecare specie in parte a celor mai favorabile conditii. iar cea nesporulat5 se numeqte form5 vegetativi. Faptul cii fieeare virue produoe simptome ~i leziuni anatomo-patolo ice caradmistice usureazP diagnosticul virozei pe care o provoad. forma sporulatg a bacteriei este denurnit5 formil de rezistent5.. Elc sint asa de mici Pncft nu pot fi vlizute la microscopul obi~nuitci nun?& la microscopul electronic. care fncep s5 se Tnrnulteasc5 si s5-$i exercite acpunea v5. 3). trec prin filtrele care retin bacteriile. a1 cultwii bacteriene. 3. datoritd dimensiunilor reduse. prin faptul c2. Multiplicarea virusului E n organism produce perturbhi rnai mul4 sau mai putin grave. 1 4 baekrienl : a . fiind nevoit sP faloseasc5 echipamentul enzimatic a1 gmdei pentru a-qi sintetPza substantele nutritive. sporii germineazg $i dau nastere la noi corpuri bacteriene. agentul cauzal a1 locei arnericane). Culturile bacteriene sfnt Fig.

Parazipi sint fiinte animale sau vegetale care tr5iesc pe seama altor vietuitoare. cind paraziteaz5 nurnai intr-o anumit5 faz5 a metamorfozei lor. Malpighamoeba mellifica). compresie. In organismul animal ei pot s5 se hrbeasc5 cu substantele digerate d i n intestin. se impart in dou5 categorii : ectoparaziti. Pe noi ne interest?& acele ciuperci microscopice care actioneaz5 nociv asupra oamenilor sau animalelor. petrecindu-~i intreaga viati4 in aceeaqi gazd5. in timp ce invadarea organismului cu bacterii patogene. mecanic5 . Privit la microscop miceliul apare format din numeroase firigoare (filamente) nurnite hife. format5 dintr-un aparat vegetativ $i un aparat de reproducere. din altele se extrag antibioticele.de iritare qi consecutiv de inflamare -. Ciupercile. Fixarea $i dezvoltarea parazitilor in organismul gazdii constituie procesul de invazie. cirora le provoac5 daune. Unele ciuperci s h t folosite ca alirnente. care ajuti la identificarea virusurilor. 200 000 specii). particulele virale se fixeaz5 pe o alt5 celulii din tesutul pentru care are preferint8. care se dezvolti la exteriorul organismului (Braula coeca. Invadarea organismului cu paraziti animali se nurne~te infestatie.albine $i extensivii gradul de r2spbdire a1 parazitilor la farniliile de albine dintr-un anurnit teritoriu. D U N distrugerea unei celule. sau temporari. Lumina solar: le omoar5 in 1 6 zile vara qi intr-un timp de zece ori mai mare iarna.de obstructie. Varroa jacobsoni) si endoparaziti.de intoxicare. numite incluzii celulare. Dup5 locul unde paraziteazg. Intensivitatea poate f i slabg. Agentii fizici $i chimici exercit5 o actiune nociv5 asupra virusurilor. reprezintg un grup de viewtoare foarte diferite ca inf5ti~are(se cunosc pin5 in prezent cca. prin descompunerea corpului lor. Actiunea parazitilor poate fi : spoliatorie . datorit5 exotoxinelor eliminate de paraziti h timpul vietii $i a endotoxinelor eliberate de ei dup5 ce mor. care se dezvolt5 in interiorul organismului (Nosema apis.caracteristice. tabloul patologic amplificindu-se proportional cu multiplicarea acestor particule.-. iritativi .de sustragere din hrana. fmpletite htre ele ca o @siturii. in timp ce extensivitatea se exprima in procente de familii contaminate. precurn gi reactia organic2 la aceasti agresiune poart5 numele de infeqie. 0 astfel de hif5 este constituitA dintr-o membran5 in form5 de tub. fragmentat5 prin pere@ transversali (septe) fntr-o se- . avind in interior o ma& protoplasmatid. Unii dintre ei sint paraziti permanenti. boli sau chiar moartea. Sub actiunea solutiei de soda caustic5 sau de form01 Z0I0 majoritatea virusurilor nu rezistii mai mult de 10 minute. numite $i fungi sau micete. Astfel. cu singele sau cu substantele rezultate din tesuturile distruse. Cind particulele virale sint inglobate in materii uscate este necesar5 o temperatur5 de 100°C pentru a le distruge. dar care au o structur5 organic5 tipic5. perforare sau traurnatizare . shgele sau wsuturile gazdei -. c5ldura urned5 de 55-60°C omoar5 majoritatea virusurilor in 10-30 minute. Denumirea de micete se datoreaz5 faptului cil aparatul lor vegetativ se compune dintr-un miceliu sau tal. toxic5 . medie sau masiv5. Se numegte invazie intensiv5 gradul de acumulare a1 parazitului in farnilia de .

realizat prin adaptarea speciei . limfocite etc. fie direct. ciupercile se impart in saprofite. care. a ciror aglomerare formeazg puroiul. $i parazite. oul din care va lua naStere o noui fiinti rezulta din contopirea a dou3 elemente de sex diferit. Se poate Pntlmpla ca fagoA nu-i distrug8 . avind clorofili i$i sintetizeazi substantele nutritive din substante anorganice. fie pe organe separate numite bazidii sau conidiofori. respectiv pe bazi de substante organice. Exist3 stilri de imunitate natural3 datorate tegurnentului qi mucoaselor. Imunitatea este de mai multe feluri : imunitate natural& sau rezistenw natural5 ~i imunitate dobinditi sau rezistentg specifici. la factorii nocivi ce-i ameninti existents. ceea ce constituie o caracteristicii pentru ciuperci.rie de portiuni previzute fiecare cu mai multi nuclei. pe care ii fnglobead qi apoi ! idigerfi. spre deosebire de celelalte plank. Celulele fagocitare (leucocite.de-a lungul vremurilor sau a individului . iar cele la care sporii se formeazi pe organe speciale fac parte din clasa Basidiomycetes. MIJLOACE ORGANICE DE A P W E Imunitatea este starea de rezistenw specific5 a unui organism fati de actiunea microbilor patogeni sau a produqilor toxici ai acestora. care se dezvolta pe seama fiintelor vii. Prima apartine in mod natural fiecilrui individ a1 speciei. care reprezintii pentru agentii patogeni bariere ce nu pot fi trecute decit prin distrugerea lor. Exist5 alte st&i de imunitate natural. sporul micetelor se deosebeqte de sporul bacterian. acesta constituie un citele s i inglobeze microbii dar s fenomen de microbism latent. este numai un element de rezistenti. Unele sint parazite sau saprofite obligatorii (toati viata). Avind ~i rol de multiplicare. folosind substanta organic2 a acestora.in timpul vietii -. DupA modul cum se hrilnesc. care distrug germenii patogeni $i toxinele infiltrate i n tesuturile vii prin fenomenul de fagocitozi. cea' dobindit5 o prezintii numai unii indivizi.) sint atrase de microbii pAtrun$i in organism. care se poate acutiza in situatia cfnd organismul se giseqte in conditii deficitare. dupi cum am viizut. Nutritia micetelor se face pe bazil de chimiosintezfi. fnmultirea micetelor se face pe cale asexuat3 sau sexuati. care folosesc substante organice provenite din corpul fiintelor moarte. In cazul inmultirii sexuate. altele sint parazite sau saprofite facultativ (intimplitor). toxinele eliberate de microorganisme pot ucide fagocitele. El se formeaza din miceliu. care. fie prin spori. sii-i fac5 nevittimiltori pentru insectele . cu ajutorul luminii. Este mijlocul cel mai important de apirare a1 animalelor ~i chiar a1 plantelor. In primul caz aparitia unor noi indivizi se realizeazfi fie prin inmugurire. In unele cazwi. datorate unor elemente humorale sau celulare. Ciupercile cu miceliul pluricelular $i cu corpuri de fructificare (asce) fac parte din clasa Ascomycetes. Se mai poate l n t h p l a ca fagocitele s5 inglobeze microbii.

antibiotice cu proprietiti bactericide ~i fungicide pe rare albinele le iau de la anumite plante odat5 cu polenul $i nectarul recoltat. La albine rezistenta naturalg. In organismul lor existB P n mod gbignuit o serie de gerrneni patogeni (ai paratifozei. albinele rnai beneficiaza de o armd antibacterianil. In cadrul acestui conflict. albinele produc ele hsele antibiotice (prin glanda faringiang).). Imunitatea dobindit5 reprezint8 starea de rezistenti civtigatg de un organism In cursul vietii fat8 de un anurnit microb. microbul sau toxinele lui provoacg elaborarea de citre organismul gazd8 a unor substante specifice numite anticorpi..rdulte dar sii existe posibilitatea transmiterii lor la larve. fn cantitate rnai mare in timpul sezonului activ.fitoncide. produseior apicole o certi valoare terapeutic5. Identificate nu numai in corpul ~i pe corpul albinei ci si in mate produsele ei (in miere. Pmbolnivfndu-le gi pe cele locale. fn foarte multe cazuri aceste infectii experimentale nu reuvesc. a relatat c-3 infesthdu-se experimental 29 colonii de albine cu nosemti $i loca europeana. precurn qi cu ocazia bolilor. deoarece rezultZl dintr-un conflict activ fntre macroorganism $i microorganismul patogen . lgptigor $i propolis). care actioneazg prin neutralizarea agentului patogen (nurnit P n acest caz . care erau cele mai slabe. Este vorba de . nu s-au putut frnbolnBvi dedt 14 dintre ele. caz in eare rrnunitatea se nurneqte pasivi. Dr. Incerchd s5 se provoace bolile rnai sus amintite prin introducerea in hrana familiilor de albine a culturilor microbiene respective. care au fost fabricati de un alt organism fn cursul unui conflict activ cu agentul patogen. ca loca sau ascosferoza. Acest gen de imunitate se nurneqte activii. Mai mult. Un organism poate deveni rezistent fa@ de o anurnit8 specie bacterianii in douA moduri : a) prin contact direct intre organism q i microbul patogen sau produsele sale de excretie. h afara imcmit6tii naturale gi dobfndite. Zimmermann. Imunitatea activB este cu mult mai eficace qi mai durabil2 decit cea pasiv8.antigen"). Rousseau. un mare numar de farnilii de albine rezist5 la imbolnilvire. fmprumutats din arsenalul plantelor. De asemenea. rezistenta care este transmisil ereditar gi farniliilor fiice. care fnsa nu-@ pot manifesta patogenitatea decft in cazuri cu totul exceptionale. Faptul c3 s-au gasit antibiotice pe teglumentul dbinelor la 24 ore de la na$tere a fost considerat ca o dovadii in acest sens. el a menwonat faptul (constatat de foarte rnulti apicultori) c H familiile de albine aduse din alte regiuni se hboln8vesc foarte tryor. In c-1 altor boli mai grave. de care beneficiaza nu numai familia de albine ci $i ornul. persistfnd uneori toat5 viata. b) primind anticorpi specifici. datorit8 coniLictului ce a survenit la un moment dat intre el qi acest microb. aceste antibiotice conferli. ai nosemozd etc. p8stur5. Dup5 cercetibrul elvetian P. regretatul director a1 laboratorului apicol din Nice. asupra ciirora acqtia sri actioneze nociv. respectiv imunitatea. . ai septicemiei. joacti un mare :-01 Pn p8strarea stgrii de silniltate. cearg.

Etiologic. S. in primul rind prin modificsrile morfologice pe care le prezenta fn perioada de formare a sporilor. De foarte mult timp numeroqi autori $i apicultori au bsnuit c5 exist5 mai multe forme de loci. loca viscoasi sau puietul putred.7 microni lqime. ins5 numai la inceputul see. propunindu-$i s Z i clarifice acest lucru.8 rnicroni. fiind cunoscut8 sub diferite denumiri ca : loca maligni.6-0.mod obiqnuit dup5 c5pgcire. Era agentul patogen a1 locii americane. Aparitia ei pe 8p5mint este semnalati inc5 din sec. White. 4). Ea este rispinditG i n toate t5rile crescgtoare de albine. dimensiunile lor fiind de 1.5 caracteristica a acestui bacil este c i in cadavrele larvelor moarte de loca americani el se g8seqte aproape in cultur8 puri. str8lucitor. a1 X s l e a s-a facut o diferentiere precis5 Pntre ea qi celelalte maladii ale puietului.7 pin& la 0. 0 alt.l1 . cercetitorul american White a descoperit i n larvele moarte un bacil care se deosebea de germenii lntilniti f n loca europeans. moartea acestuia producindu-se In . .porii bacilului larvae sint situati la mijlocul sau spre capetele acestuia. p u n M in libertate sporii qi smocuri de cili sau cili izolati. datoritb propriet5tii pe care o are de a produce o substang antibiotic5 ce ^mpiedic8 dezvoltarea altor microbi. previzut de-jur-imprejur cu cili lungi care il ajutil la miqcare (fig. apoi protoplasma qi membrana degenereaz5 $i dispar.n. In perioada de formare a sporilor bacilul se scurteaz8.BOLILE BACTERIENE LOCA AMERICANA Loca american5 este o maladie infecto-contagioas8 care atacS puietul albinelor. avfnd marginile cslorate qi ceritrul limpede. de c5trc scriitorul roman Calurnella. Acesta se prezintii ca un bastonq. lung de 2 pin5 la 5 rnicroni q i lat de 0. fn anul 1904. . 9 microni lungime ~i 0. I e. care a primit numele de Baeillus larvae. devine fuziform. Ei apar sub form5 de elemente ovoide.

In apa incilzitg la temperatura de 60°C el rnoare in circa 10 minute. de oaie. Bica si Al.'. 4. larvae au fost obtinute folosind un mediu de culturii stabilit de Institutul de cercet8ri pentru apicultur5.. penicilins $i o sensibilitate mijlocie fat5 de streptomicing $i cloramphenicol. gglbenu~de ou. In stare vegetativii (de bastona~) B.. galbenus de ou. Dup5 cercetiirile ficute de Rothe in 1962. agar ~i extract de larve. Dup5 Nasaroff. Cresterea ~i multiplicarea lili este posibilii nurnai pe medii speciale. violet de gentians sau colorantul Gram. ficat. de cal etc. larvae de a sporula. Rezistenta bacilului.forma sporulati . Pe fondul de culoare crem a1 acestui rnediu apar. eritromicin5. Popa (1957) au folosit in acest scop agarul ~i bulionul cu ser de cal lo'). dup8 24 ore de incubatie la 37"C. el cultivindu-se foarte greu pe mediile folosite in mod obisnuit. format din lapte. Punerea in evident5 a bacilului ~i sporilor se face prin colorarea acestora cu albastru de metilen. b .Pentru studierea sau punerea in evident5 in scop de diagnostic a unui germen.forma c . resla forme de rezistenti atunci cind el n u mai gilpectiv de a da n a ~ t e r e . extract glandular. care pot sB conflueze. fuxinii diluat5. larvae este destul de fragil f a t i de actiunea agentilor fizici ~i chimici. iar sub actiunea sodei caustice sau a formolului in concentratie de 2% el este distrus in 5 minute. colonii punctiforrne de culoare gri-perle. Bacillus larvae : a . Fig. Rezultate foarte bune de cultivare a B. Insu~irea B. acest germen prezinti in cultur8 o mare sensibilitate la unele antibiotice ca : teramicin8. Sensibilitatea la bactericide a diferitelor suSe cultivate este variabilg. ser de iepure. Din acest punct de vedere bacilul larvae prezintii multe dificultati. Rezistenta sporilor. furazolidona administrat3 in hran5 ar exercita o actiune bactericidg in concentratie de 1 la 200 000 $i o acfiune bacteriostatic2 in concentratie de 1 la 400 000. una din metodele utilizate frecvent in microbiologie este cea a culturilor de laborator. extract de levuri sau de morcov. creier. La noi in tar& V.forma ciliat8 veqetativ8 . care contin extract de larve. formind zone compacte.

In faguri. iar in miere peste un an. a solufilor de form01 50/0 si timp de 6 ore $i respectiv o or5. Hasemann. fiind o sursi de infectie atunci cind ceara provenit5 din a c e ~ t i faguri va fi folosit5 la producerea de faguri artificiali. Observatiile au ar5tat c i o infecfie atenuat2 s-a reactivat prin hr5nirea puietului cu miere contaminat8 . In a p i ei pier dupi 30 minute la 100°@. albinele lucritoare riispindesc sporii in tot interiorul stupului. pe peretii $i in crsp5turile stupilor. prin schimbarea fagurilor de la . a clorarninei 10% si a sublimatului coroziv 0. pe corp si mai ales pe piesele bucale. efectul putfnd fi accelerat prin expunerea la soare a obiectelor dezinfectate. Atit antibioticele cft ~i sulfatiazolul nu exercita nici o actiune asupra acestor spori. Ei r5min in cAmii$utele ce Sngroa~g peretii celulelor chiar si dup5 ce acestea au fost curstate de albine. La c5ldura uscati de 100°C. Sporii se g8sesc mai ales In larvele bolnave sau moarte aflate in celulele cspacite sau descipicite de albine. in miere sint distru~ila 105-107°C dupi 20-40 minute. Sub aceast5 form5 el rezistii multi ani far3 hrani. Rezistenw mare a acestor spori fa* de agentii fizici. prin trfntori. reprezinti factorul princi. prin uneltele din stupin5. Znfecfia naturald. Proviziile de miere din cuibul familiei bolnave reprezint3 o sursfl de infecfie suplimentar5. htr-o solutie de sulfatiazol lolo ei isi p8streaz5 virulenta timp de peste 15 luni. Albinele incearcs sB elimine din stupi aceste larve qi s8 curete celulele respective. sporii de loca americani mor abia dup5 8 ore. Totodati. care ataci qi fur8 mierea farniliilor sllbite . Ei suport5 actiunea acidului fenic 5% timp de luni de zile. Polenul este.pal care explica gravitates locii americane. constituie un alt factor de gravitate. f i r 5 a fi sterilizati. In cursul ingrijirilor date puietului ele ii transmit qi sporii de loca americani. la soare 1-6 s8ptiimini. sporii de B. curba pierderilor a devenit normal&.5-1% timp de citeva zile. pe faguri. precum qi de la o stupinfi la alta. de asemenea. eliminind aceasti miere. prin adspiltoare. bacilul se transform5 in spori dupil moartea larvei. diferiti autori (Maassen. Difuzarea maladiei de la o familie bolnavi la alta sgn5toas5. unde ei pot sii riming ascunqi tirnp de ani de zile. sporii se gssesc nu numai in larve ci qi in afara acestora. se face prin intermediul albinelor hoate. in miere $i polen.de boali. larvae s-au dovedit. a alcoolului de 96" timp de 40 zile. Solutia caldi de sod5 caustici 5% distruge sporii dupi 6 ore de contact. contaminat. odata cu liptiqorul destinat larvelor tinere sau cu amestecul de 15ptisor $i polen ce serveste ca hranii larvelor rnai virstnice. de asemenea. infaqurati fntre cele douB pelicule nimfale. Imbolnivirea puietului se realizeazi prin sporii a d u ~ ide albinele doici odati cu hrana. Fa@ de agentii chimici.se$te conditii prielnice de viat5. Morgenthaler) cithd cazuri in care boala a putut fi provocat5 prin cruste uscate de larve vechi de 20-40 ani. In p5mht sporii' rezist5 peste 200 zile. iar in cear8 abia la 120°C dupti 30 minute. De regul5. intrucit tinerele albine puratoare de spori particip3 qi la inmagazinarea polenului in celule. luind in felul acesta sporii pe picioruse. foarte rezistenti. chimici sau biologici.

fie datoritl aciditstii 15ptiqorului. d e ~ mai i putin conditionat5 de factorii de mediu decit celelalte boli ale puietului si albinelor adulte. sau activitatea de curgtenie diminueaza. Organismul larvei se aprira prin fenomenul de fagocitozl. Acela~irezultat se obtine atunci cfnd se hrPneqte o familie sh5toasl cu rnierea hat5 dintr-o familie bolnav8. dup8 ce microbul a strlbutut peretele intestinal. acestea molipsindu-se de obicei odat2 cu mierea furat5 din familiile bolnave si slgbite. devine aparent. sau dhdu-i in hranl un triturat de larve bolnave. Ea poate apirea $i la familiile puternice. p£n&atunci ascuns. Familia de albine se a p W de boa15 prin eliminarea larvelor bolnave. atingind apogeul fn a doua jumiitate a verii. fie din cauza continutului de zahar qi c& multiplicarea masivl are loc in hemoiimfi. larvae in momentul distrugerii lui de clitre fagocite. prin cump3rarea de material biologic apicol . Se pare ins3 c5 mediul intestinal nu este prielnic pentru i n multirea acestor gerrneni. sporii pritrund i n intestinul Iarvelor.un stup la altul. roiuri. Loca arnericanri nu se vindecri de la sine. D e ~expei yimental ea poate f i reprodusl in orice anotimp a1 anului . in sfirqit. ceea ce reuqeqte in general nurnai fnainte de moartea acestora. S-a constatat c l toxina este terrnostabiu. Introducfnd un f a g ~ e infectat intr-o familie s8nltoas8. Faptul c l bacilii e f e c t u e d aceasti4 trecere de regull in stadiul de nirnfA (stadiu ce coincide $i cu sclderea cantitstii de zahlr din intestin) explic5 mortaiitatea prin septicemie a puietului abia dupi clp8cire. unde gerrninead gi dupl 24 ore de la ingerare se transform5 in bacili. larvae tncllzitii o or& la 60°C provoaca moartea larvelor prin intoxicare. in conditii naturale boala apare de regull mai tfrziu decPt loca european8. Pns8 foeele ei de aplrare sint diminuate prin toxina eliminat6 de B. Ins8 nu cap5tl oonsistenw vlscoas~. pentru ca. Transmi~iodatA cu hrana.cu conditia ca i'n stup s5 se gliseascA puiet -. Patogenie. S-a demonstrat c l albinele sesizeaza imbolngvirea inainte ca omul sA-gi poat5 da searna de ea $i prin actiunea de curltenie pe care o fac. Hr8drea puietului de albine cu o culturl de B. de Indata ee conditiile de viatfi devin neprielnice.de combatere. Dac5 nu se iau m6suri imediate . se reu~eqte aproape cu regularitate sfi se hboln5veasc8 puietul acestei familii.familii.din stupine contaninate. In aceastti situatie larvele bolnave Tqi schimb6 culoarea $i pozitia. prin hranirea cu miere infeetata. prin diferlti paraziti ai stupului (i primul rind prin molia de cearl) qi. numtirul larvelor moarte sporeste neincetat. este totugi favorizats de clldurile mari din timpul verii. Se pare ~a boala. fnsg ea reprezinta un pericol pentru celelalte farnilii. Evolutia locii arnericane depinde de o serie de factori. mentin farnilia htr-o stare de slnltate aparentl sau de infectie latent& 0 astfel de infectie nu diluneaz3 productivitatii familiflor de albine respective. mltci . hbolniivirea larvelor shltoase se accentueaza ~i rgul. Consistenta lor cleioasi contribuie la contaminarea albinelor qi -difu- .

Dup2 ce larvele mor f n celulele c%p8cite. la inceput gslbuie. In urma unei contaminsri puternice familfile de albine pier pin3 la s f i r ~ i t q verii. E i n f e c h t CIA locg ce se trans. La inceputul bolii aceste celule s4nt putine ~i se observg greu. . masa vfscoasti se reduce progresiv' F i g . Pe m5sura trecerii timpului larvele se usuc8. . Albinele nu pot curd@ sau cur5t5 greu celulele cu puiet mort. In loca arnericans simptomele se refer2 la aspectul fagurilor cu puiet bolnav qi la modific5rile pe care le suferZi larvele contaminate. care se fntinde sub form3 de filament atunci cind n ea un b5t de chise introduce P brit g i se scoate dup3 aceea. Larvele moarte iyi pierd forma gi culoarea.puiet putred".celulelor permazarea infecgei la puiet. cum erau in stare normald.impr8qtiatU. fapt ce duce la aparitia unui puiet dispuo neuniform. 5 color). de care' este strins lipit5. In acemi timp continutul lor se transform3 htr-o mas%vfscoas5. in asa fel incit albinele nu o mai pot desface. .orm5 intr-o cojitd ail~eri~nfc dispusa Eil lungul peretelui inferior a1 celulei. ele se escaveazs. '6. .. ceea ce este qi mai rgu. Cnsd din cauza lipsei de albine tinere ele pier de regula primsvara timpuriu sau...azure de i a ~ n . q a h c ~ matcile t nu pot oua E n aceste celule. se Pncretesc qi se ingglbenesc. spre deosebire de cel din farnillile sin%toase. Aceasti3 r2m5~it5. . acest puiet degaj2 un miros caracteristic. In cazuri recente. reincep ciclul patelogic odat3 cu noua generave de puiet. care este q e z a t compact. Din plate! sau usor bombate. ce nu se fntiln q t e in nici o alt5 maladie qi anume de clei de timpldrie fncalzit sau de mucegai. Sinaptome. Ele devin E n scurt timp din ce i n ce mai numeroase. devenind apoi crem qi 4n cele din u r n 3 brune. devenind mai tirziu galben-brund qi brund. Cele slab infectate pot rezista ptnd iarna. conserv5 mult timp qi permite recunoa~tereabolii (fig. iar aderenw mare la pere* nentizeaz3 sursa de infeetie. 6)... se perforeaza sau se deqird. celul5. se produc modificiri caracteristice la nivelul cdp2celelor. sfPrqind prin a ocupa in cele din urmd rarna h totalitate (fig. acestea cap5t5 o culoare mai inchisi. intrucit ea pare sti fi suferit un proces de putrefaeie.' situat ia intrarea i n . Extremitatea cefalic5 a larvei apare dupA uscare ca se un mic tubercul dur. Descompunerea larvei moarte justific5 denumirea de .

bazat numai pe aspectul puietului ~i fagurilor. care nu lichideaza boala. Diagnosticul.Ca aspect general. ambalat in asa fel incit s i nu fie deforrnat in timpul transportului. aderenta larvelor moarte la peretii celulei qi participarea largi a albinelor . . puietul in sac. numarul de familii bolnave. Loca americani este o boa15 grav:. data cind a apsrut boala. In aceast. mai mult decit in orice alti boali. atit in stupi. numirul matricol a1 familiei din care s-a recoltat proba. cit ~i dupa uscarea acestora (fig. . . atit fnainte. ci o preschimb5 in formi latenti.. La inceputul bolii diagnosticul locii americane. iar resturile de larve moarte sint reduse ca numir si abia vizibile.mirosul de clei de timplgrie incins . este adesea greu de stabilit avind in vedere c i celulele infectate sint putin modificate.la r5spindirea infectiei. . 7 v. Limitarea actiunii de combatere numai la tratamentul medicamentos este o practic5 invechits.moartea larvelor dupi c5pGcire .aspectul . Tratament. cit si in exterior. simptomele bolii devin aparente ~i diagnosticul clinic este posibil. plan@ color). . manifestind apatie si inactivitate. rezistenta mare a sporilor.prin incercirile lor de a elimina masa viscoasi si crustele In care s-au transformat larvele moarte . Avind in vedere c i modificari asemantitoare ale capscelelor sau larvelor moarte se pot uneori intilni ~i in alte boli ale puietului. sursG permanents de infectie pentru stupii ~i stupinele din jur. cind deschiderea stupilor nu este recomandabilg. ca de exemplu in loca europeani. capabili s5 se activeze imediat ce rnedicamentele nu mai sint prezente in stup. numarul de familii din stupini. familiile de albine bolnave par demoralizate. 0 astfel de practici impune re- . Acest aspect are o mare importanw I n perioada primelor observatii de primivari. puietul ricit etc.impr5stiatC'a1 puietului pe fagure .aderenta la peretii celulei a larvelor moarte. este necesar s i se recurgs.. in locul alteia Pndoielnice si de moment. puietul intoxicat. In cazul unei infectii masive.prezenta cojilor uscate qi a butonilor cefalici in cazurile vechi . tratamentele aplicate qi rezultatul acestora etc. datoritc" factorilo* mai sus aritati si anume : capacitatea agentului patogen de a sporula. la examenul microscopic. s i se urmireasci obtinerea imei vindecsri complete si durabile.5 situatie loca americani se recunoagte clinic dupi : . Pentru efectuarea acestui examen se va trimite la laborator o portiune de 15/20 cm dintr-un fagure cu larve moarte. pentru precizarea diagnosticului.consistenta viscoasi qi filant: a larvelor moarte . fn combaterea locii americane trebuie. atitudine asem5nBtoare cu cea care insote~tede obicei lipsa mitcii. Proba trebuie s i fie Insotiti neaparat de o serie de date privitoare la adresa proprietarului stupinei. ne~tiintific: $i diunitoare. in care albinele lucritoare nu mai pot face f a t i indepirtirii larvelor imbolnivite. Prognostic.

In s f i r ~ i t . La fel de greqiti este qi practica de a se trata numai farniliile recunoscute ca bolnave. nu actioneaza decit asupra formelor vegetative ale agentilor patogeni qi numai asupra acelora care se giisesc 'n organismul larvelor (sau albinelor P n cazul bolilor acestora). eritromicina si cloramfenicolul. Inactivarea formei bacilaie a agentului patogen si crearea in sinul familiilor de albine a unor condifii impsoprii pentru germinarea sporilor. larvae. el urmind s5 impiedice reaparitia bolii in stupinii dup5 incetarea tratamentului medicamentos. de a inlocui . b. sulfatiazolul nu este aprobat pentru combaterea bolilor la albine. de a produce in cuib cgldura de care depinde o bun5 rezistenti organic5 si. stiut fiind c5 in specificul familiei de albine. pe peretii stupului sau pe corpul albinelor. In ce priveste doza folositi. sau care se vor contarnina in perioada imediat urm5toare. Trebuie avut in vedere c i medicamentele. A1 doilea obiectiv poate fi atins prin distrugerea materialului infectat. format5 din zeci de mii de indivizi. In tratamentul locei americane sulfamido-krapia qi antibio-terapia au dat rezultate satisfiiciitoare. repetati de trei ori la interval - . Asanarea stupilor prin distrugerea sporilor. tetraciclina. f i r 5 s5 contribuie la reducerea frecventei bolii.U. nu poate s5 compenseze incapacitatea acestor familii de a elimina materialul infectat.petarea tratarnentului la nesfirqit. De mentionat c5 in S. oricare ar fi ele. intr-o oarecare misur5. Din grupa sulfamidelor se remarc3 polisulfamida (plurisulfanul sau suzotrilul) si sulfatiazolul. misurile care se iau intr-o stuy'n5 bolnavi de loca americani trebuie s i vizeze dou5 obiective ~i anume : a. in polen. intrucit acesta.prin inmultire larvele moarte. Tinind cont de aceste principii unanim recunoscute ca valabile. Primul obiectiv se realizeazii prin tratamentul medicamentos qi are ca rezultat incetarea mortalitifii la puiet qi restabilirea capacitiitii productive a familiilor bolnave. prin transvazarea albinelor si prin dezinfectie. se soldeazi cu un consum mare de medicamente. ele omorind sau impiedicind inmultirea B.in actiunea de combatere trebuie s i se mai tini seama c i familiile de albine slabe nu sint in m3sur5 s3 valorifice tratamentul. in momentul cind semnele de boa15 au devenit vizibile deja in jur exist5 si alte familii contaminate. in miere. din cauz5 c5 este greu degradabil. in acela~itimp. d e a-si aduna ~i hrana necesari. Cantitstile necesare de medicament pentru tratamentul unei familii de putere medie sint in general de 3 g substant5 activi pentru sulfamide qi de 1. iar rezidiile pot s5 contamineze mierea. iar din grupa antibioticelor oxitetraciclina (teramicina). si. f5ri ins5 a avea vreo influent5 asupra sporilor. Ele nu au efect asupra sporilor qi nici asupra germenilor care se g5sesc pe faguri. oricit de eficace a r fi.5 g pentru antibiotice.A. aceasta consti din 1 g substant5 activi.

Se vor respecta concentratiile. iar stropirea se va face cu un pulverizator. Solutia de teramicin5 in sirop de zah5r poate fi administrat5 nu numai in hrhitor ci si prin stropirea fagurilor. Terarnicina este un antibiotic cu spectru l a g antibacterian.pentru conservarea proprietifilor terapeutice.pentru sulfamide . de trei ori. S . adrninistrfndu-se cite 0. Farniliile de albine tratate vor primi doza total5 de medicament. Ambele medicamente se administreazi3 la farnilia de albine fie sub form5 de solutie sau suspensie In sirop de zahBr. pentru antibiotice. europeang.se dizolvii cantitatea necesarzi de medicament intr-o cantitate mic5 de apii fiartA qi r5citA .5 g.. Se prezinti ca o la rece qi pulbere galbenii gi necesitB conditii de p5strare deosebite intuneric . care Pnsotegte sau se confundi uneori cu loca americanii. cunoschd cg pentru sulfamide se recornand5 o concentratie medicamentoasil de 1°h (o fiol5 de 10 ml sulfatiazol 20% la 2 litri sirop).de 7 zile . in aqa fel incit siropul sg nu curga de pe faguri sau albine. o fiolzi de 10 ml continind 2 g substant5 activ5. repetatti tot de trei ori din 7l n 7 zile. Dintre medkamentele mai sus-amintite. iar urdinigele la stupi vor fi reduse. Prepararea siropului medicamentos se face h felul urm5tor : . . administrindu-se pentru fiecare familie cite un litru. in care scop tratamentul se va face seara. b.si de 0. dozele qi intervalele dintre administrzri aritate mai sus. la 7 zile interval iar pentru antibiotice (In spetg pentru teramicin5) amestecul const5 din 1 g la un litru sirop. Sulfatiazolul se g5se~tei n comert sub form5 de solutie 20"/". consecintii.se amestecg solutia obtinuti in cantitatea de sirop calculatg pentru nurnlirul familiilor ce vor h tratate. care contine 2. Familiile slabe dar active - . . fiind contraindicatA sistarea adrninistriirilor prescrise in . puietului gi albinelor. Tratarnentd se aplicii nu nurnai familiilor bolnave. fie i n past5 de zahgr sau l n zahiir pudrzi. cidoar s5 le umecteze. in aqa fel hcPt s A respecte cu rigurozitate doza stabilia pentru fiecare farniLie de albine. Institutul de cercetare qi productie pentru apiculturg din R. Indiferent de forma de administrare. sint folosite cel mai frecvent P n acest scop. Se va avea de asemenea grijii sii se evite furtigagul. Romhia a realizat produsul Locamicin. ci htregului efectiv de-albine din stupina respectivli. sulfatiazolul $i teramicina se bucur5 de aprecieri unanime in ceea ce prive~teeficacitatea ?n tratamentul lomi americane ~ i in .momentul dispariti-kisemnelor de boalg. avind avantajul fat5 de sulfatiazol c3 este eficace si in loca.5 1 de 3 ori la 7 zile interval. este necesar ca substanta medicamentoasli sii fie bine omogenizatfi fnmasa preparatului respectiv.5%0 teramicin6 in zahgr pudri gi se administreazii in 5-6 doze a cfte 100 g la interval de 5 zile. In aplicarea tratarnentului medicamentos trebuie respectate urm5toarele reguli : a.

prim5vara $1 vara. este nevoie de o perioadl de cel putin 2 ani. La sffrqitul zilei a treia. intreg echipamentul de faguri din stupii infectati va fi reformat aSa fel fncit s5 nu ocazioneze raspindirea gerrnenilor existenti In miere $i ceara). care apar intr-un teritoriu considerat pfni atunci ca indemn . c. pentru a permlte efectuarea in acest interval a lucr5rilor de asanare a stupilor bolnavi prin distrugerea sporilor. Ca linie de conduit& distrugerea (sacrificarea) va fi aplicats in urm5toarele cazuri : . roiul este mutab htr-un stug curat qi clezinfectat. Prin lege se prevede acordarea de despigubiri pentru sacrificarea familiilor de albine ordonatti de rnedicul veterinar. . . sau cel rnai curind dup5 48 ore. sirog de zahk). sau devenite puternice prin unire. Metoda este aplicaba insti numai. .la toG fagurii cu puiet bolnav . Acest roi artificial se duce undeva la rece $i htuneric (2ntr-o pivnita de exemplu). Ea trebuie s5 fie insotit5 neaplirat de tratamentul medicamentos a1 tuturcr farniliilor din stupin5 ~i eventual de transvazare. in momentul in care toate albinele sint i n interiorul stupului. phi3 ce albinele hcep s5 cad3 pe fundul lsditei. Pentru acelqi motiv ea nu se recornand5 dedt la familiile puternice. Transvazarea simpla se practicl de regulii f n modul urm5tor : cind albinele sint toate in stup. Tratamentul trebuie terminat cu 15 zile fnainte de culesurile principale. iar cele slabe $i totodatit bolnave sau iipsite de dinamism vor f i distruse. unde se tine far8 hrang tirnp de 2-3 zile.vor fi unite inainte de tratament. cunoscut5 ~i sub denumirea de metoda roiurilor artificiale. X u care se administreas 1 g de sulfatiazol. sl5bite de foame. Protectia asigurau prin tratamentul medicamentos trebuie s l se extindii pe o perioadl suficientl de timp. printr-un procedeu ce amintegte roirea natural& Ea poate f i simp12 sau dubl5. prevAzut8 cu un cistern de aeratie. atunci cfnd in stupin5 sint multe familii bolnave qi nu se pot jimprurnuta faguri de la familiile s&n5toase. Aici albinele primesc hranA din bebug (miere neinfectatg. pentru ca albinele sg aib2 timp sP creascri fagurii $i generatiile de puiet necesare unei bune iernAri. cu conditia ca imbolniivirea s5 fi fost anuntatg i n t e m e n de 48 ore de la data cind a fost constatat& iar proprietarii s i 5 fi luat toate m5surile necesare pentru prehtlmpinarea frnboln5virii Transvazarea albinelor. Este necesar deci ca tratamentul 65 fie continuat qi in anul urmiitor. Sacrificarea se execug grin asfixiere cu bioxid de sulf (realizat prin arderea sulfuh i ) . DupE transvazare. sint periate (tmgreunii cu matca) htr-o 18digi goal5 (sau roinitg). htrucft pentru schimbarea tuturor fagurilor. constti din eliminarea puietului bolnav $i plstrarea albinelor.ill cazurile sporadice de boal5. prev5zut nurnai cu faguri artificiali. iar stupii $i tot.la familiile slabe atinse de boa15 . de preferinti! seara. precum $i la farniliile realizate prin adunarea faguriior cu puiet de la familii infectate. echipamentul care a venit In contad ca ei vw f i dezinfectati.

Mai intii se face o Pmbiiere de suprafatti pentru inmuierea ~i degresarea resturilor de ceari. corpurile.) o cantitate de formol comercial. se usuc5 si se revopseste exter-iorul stupilor. Stupii impreuni cu caturile. el dovedind o mare putere sporocid8. ei putind fi valorificati in mod mult rnai eficient prin ceara rezultati5. Se spa15 apoi cu aceeasi solutie si se lasi la soare timp de cel putin 6 ore. pete de diaree. Specialisti ai Laboratorului veterinar din Nice-Franta consideri cti cel rnai eficace ~i rnai economic dezinfectant pentru apiculturti este n hipocloritul de sodiu. pamentul de lucru. uneltele si echicontact cu sporii B. in care caz echipamentul trebuie tinut sub actiunea dezinfectantului timp de 6 ore. vatra stupinei etc. insistindu-se rnai mult la cr5ptituri $i incheieturi. Nici sterilizarea cerii nu se poate face de ctitre apicultor. In aceastg situatie. intrucit dezinfectantul nu p5trunde in celule si nici in larvele uscate.Dezinfectia trebuie f i c u t i la intreg materialul care a venit In larvae : stupii. Uneltele si utilajele metalice se dezinfecteazi prin flambare. pentru c5 el intirzie in felul acesta eliminarea agentului patogen din stupins. aceqtia vor f i dezinfectati (exceptindu-se cei cu semne de boala) cu vapori de formol. Mierea provenit5 din stupii infectati se sterilizeaza prin diluare cu o cantitate egali de apti ~i prin fierbere pin5 cind revine la volumul initial. infectati. motive de ordin igienic se opun ca apicultorul s5 se ocupe de fagurii contaminati. Pe de altti parte. iar echipamentul de pinzti prin fierbere timp de 30 minute. fn care se supune la inc5lzire (pe un reqou de ex. ceea ce nu se realizeazi in topitorul solar sau prin fierbere in ap5. podisoarele si celelalte p5rti lemnoase se dezinfecteaza cu o solutie de soda caustic5 4°/0 in doui reprize. albinele moarte si resturile care au fost in stup. sau cu o concentratie de 10"/0. Imbiierea lor prin lichide antiseptice n u d i rezultate. obiectele din paie sau trestie etc. In cazul unui mare numtir de faguri noi. stupii vechi care nu rnai merit5 s i fie dezinfectati.!". Operatiunile de dezinfectie trebuie ficute cu cea rnai mare grij5. cu mentiunea express c5 provin din familii de albine bolnave de locti american5. neputind sti fie ins5 comercializati sau data in hrana albinelor. procedeul cel rnai indicat este ca fagurii in cauzi s5 fie ambalati cu grijti qi predati la centrele de colectare. ea necesitind mentinerea acesteia la o temperaturs umed5 de 120'0 timp de cel putin 30 minute. dup5 care se indepsrteazi soda p i n cl5tire cu multti ap5. murdirie etc. Dezinfectia stupilor se rnai poate face si cu solutie de formol 4". Fagurii nu pot fi dezinfectati in conditii de stupin5 $i nici n u merit: cheltuiala si volumul mare de munc5 necesitat de aceasti3 operatie. propolis. ci numai in autoclave cu vapori sub presiune. depozitindu-se fagurii in dulapuri sau in camere bine inchise. hrinitoarele. Se distrug prin foc in aer liber : albinele care au fost asfixiate. Se curit5 apoi aceste resturi printr-o rizuire minutioasi. Dupti o i muiere a fagurilor infectati timp de 30 minute intr-o solutie uzuali de . in care caz este necesar: o expunere de nurnai o or5.

dezinfectia stupilor infectati ~i a echipamentului lor. Prevenirea. cind ea are loc in prima jumitate a anului.aplicarea tratamentului medicamentos la toate familiile din stupins. . precum si a fagurilor cu mult puiet bolnav .5 g teramicin5 sau 1 g sulfatiazol intr-un litru sirop). supusa restrictiilor sanitare veterinare. precum $i a fagurilor cu mult puiet bolnav din familiile cu populatie normal5 . larvae iqi pierd capacitatea de germinare. pentru lichidarea focarului de infectie $i de asemenea pentru scurtarea perioadei de carantini. avind ca scop de a evita pitrunderea sporilor in stupin5 sau. in cazul cind sint slabe. distrugerea familiilor bolnave. In acest ultim caz. . de a opri riisptndirea lor la celelalte familii de albine. cuibul familiei va putea fi completat cu faguri cu miere si polen. dup5 mutarea familiilor sau transvazarea albinelor . Dezinfectantul in cauza nu este toxic pentru albine. In cazul cind m3rimea stupinei permite. s-a constatat c5 sporii de B. ea constituind un auxiliar pretios P in general qi a celor contagioase I n special. - - - . . pentru identificarea familiilor bolnave. iar fagurii dezinfectati sint bine acceptati de catre acestea. combaterea locei americane intr-o stupin5 bolnav5 se va desfasura dup5 urmZtorul protocol : controlul tuturor familiilor de albine. . . sau pe faguri goi. Loca americanfi este o boa15 declarabili. dupa ce albinele au consumat doza de medicament (0. Pentru a preintimpina aparitia locei americane se recomandii respectarea cu strictete a regulilor de profilaxie general3 descrise pe larg la capitolul respectiv -. . se vor reforma toti fagurii acestor familii. . dup5 disparitia semnelor de boa18 . 1 doilea seproveniti din farnilii sinitoase. ei fiind inlocuiti cu faguri cu miere qi polen proveniti din familii s h i t o a s e . c h d acest lucru nu a reuqit.in cazul cind sint putine familii bolnave se recornand5 transvazarea albinelor $i reformarea intregului echipament de faguri.realizats prin metodele cunoscute are ca rezultat sporirea rezistentei naturale si a fortelor proprii de n lupta b p o t r i v a bolilor apirare.mutarea farniliilor in stupi dezinfectati. fn mod practic. Fortificarea farniliilor .dezinfectia profilactic3 a tuturor stupilor cu ocazia punerii la iernat. a celor slabe. cind operatia are loc in a mestru al anului.in anul urmHtor stupina va fi tratat5 chiar dacH nu au ap5rut semne de boal3.hipoclorit de sodiu. Ea atrage carantinarea stupinei pe o perioadii de 60 zile de la disparitiasemnelor de boa18 $i dupa executarea -dezinfectiei finale. Transvazarea se va face pe foi de faguri artificiali.unirea familiilor slabe . cPnd se va scoate $i reforma un numzr cit mai mare de faguri de cuib din fostele familii bolnave. proveniti de asemenea de la familii siin5toase .

determinat de Streptococus apis. Bacillus orpheus (laterosporus) qi Streptococcus apis (fig.loca europeanGU E n trei maladii distincte si anume : . iar celelalte sint bacterii secundare. Autorii germani (Borchert. Morgenthaler) socotesc ins8 c5 toti microbii mai sus amintiti pot reproduce unii singuri. pe medii spwiale. Ea este IntPlnitB 4nsB pe toate continentelc qi in toate @rile cresciitoare de albine.loca benign& avind ca agenti cauzali B. Numele de Streptococcus (in 1ocul. .. i-a fost dat de Bailey i n anul 1956. fiind cunoscutti pi sub denumirea de loca benign5 sau loca urit mirositoare.+merican" pentru a accentua deosebirile dintre cele dou3 forme de loc5. data cind s-a reugit cre~terealui In cultur8. Nu s-a ajuns Pnc5 la o unanimitate de p k e r i fn ceea ce p r i v e ~ t e adevaratul agent cauzal. Bacterium eurydice.mentionate pe seurt . a c8rei etiologic este !qii~e stabilitg. altii asociati fntre ei forrne independente de boal8. Etiologia locei europene este complex5. pentru a nu crea eonfuzii in mintea apicultorilor.celui de Bacillus).Streptococcus pluton este un microb polimorf.. a klosit pentru prima datii termenii de . laterosporus. scindfnd ceea ce este in general cunoscut sub denumirea de . alvei. scriind introducerea la lucrarea lui White (1906) despre bacteriile din stupini. spre deosebire de loca american5. dar. nu sporuleaz5 si poate fi colorat cu metoda Gram.europeanU $i .LOCA EUROPEANA L o ~ aeuropezn5 este o boali infecto-contagioas8 a puietului d e dbine. pPn5 fn 1906 cele dou3 loci nu erau diferentiate. la aparitia ei participg (intr-o m5sur5 care nu a putut f i precizat5 pin5 In prezent) mai multe specii bacteriene. Speciile ba. 8). Unii autori (White. cu dimensiuni cuprinse intre 0. care fqi exercitg influenta v8t5miltoare numai dup5 ce infecva principal2 s-a produs. de asociatie.pnietul acru (otetit). Alexandrova) considers c5 bacteria care provoac3 boala este Bacillus pluton. Denumirea bolii ar putea face s5 se mead5 c51 aceastg maladie nu exist8 deeit in Europa. prezentindu-se . mzii ales c5 evolutia $i sirnptornatologia formelor de boa15 mai sus amintite sint foarte asem8niltoare iar tratamentul este acelagi. De altfel.ub form3 de elemente izolate.cteriene intilnite in l o ~ aeuropeang prezint5 . gracilesporus ~i apidarium . datoritrl faptului cZi fn intestinul larvelor bolnave sau moarte de aceastii boa13 se IntPlnesc microbi diferiv qi anurne : Bacillus (Streptococcus) pluton.m 5 t o a r e l e caractere : .. Bacillus alvei.loca european5 provocat5 de Bacillus pluton . Wille. vom descrie in continuare acest sindrom sub denumirea generics de loca europeang.foulbrood" (pniet infectios sau loc5).5 si 1 micron. Totu~i. - - . Phillips a fost acela care. in l8nti~oaresau in gr5mezi. . ele fiind cunoscute numai sub numele de . El este imobil. cel maj adesea rotund.

.

imbolniivirea si.5OlO. . in sirop de zahir 16-20 zile.Bacterium (Achromobacter) eurydice se prezinti sub form5 de bastonase izolate sau perechi. Cind acesta a fost examinat microscopic.3 primtivara $i . microbul este distrus d u p i 5 minute.2-1. moartea larvelor. la inceputul bolii frotiurile provenind din larve infectate cu locii europeani.7 microni $i lat de 0. transmitere. Streptococcus pluton poate f i p5strat in suspensie apoasi la temperatura laboratorului timp de 7-10 zile.perrnanganatului de potasiu 0. Dupi F. Gramnegativ ~i n u sporuleazi. El este n~obil. sezonul qi puterea farniliei d e albine joac3 rolul oel mai important..6. cu extremititile rotunjite. P e de a l t i parte.In ceea ce priveste rezistenta. Sub actiunea formolului lo. Declansarea. .2 microni. producind grave perturbiri fiziologice. Odati cu hrana primitii din partea albinelor doici. Ei rezistii la fierbere timp de 36 minute. Inmultirea microbilor se face pe seama hranei existente in intestinul larvei. toxinele pitrund prin peretele intestinului in tot organismul. numit a l t i d a t i Str. In aceasti fazii colonia rispunde foarte bine la tratament iar puietul redevine normal. agravarea si extinderea bolii s h t favorizate de o serie de factori. n u s-a mai giisit S. in timp ce forma vegetativii moare d u p i 5 minute. microbii sint introdusi in intestinul larvelor. Rezistenta sporilor este destul de mare. dar alte colonii din stupina in cauz5 pot sli traverseze ciclul descris mai sus. pluton.). Moeller (. colorate cu safranini sau alti coloranti potriviti. Patogenie. E. Pe m i s u r i ce trece tirnpul. este o bacterie oval5 cu dimensiuni de 0. Dup5 cca. loca europeang fiind mult mai frecvent. sau puietul de albine omorit de acest gerrnerl s i exale un miros acru.5 microni.Bacillus alvei are forma unui bastonas lung de 2. . iar in concentratie de 5°jo dupii o orii. Perrnanganatul de potasiu 2-4°/0 ii distruge dupa 2-7 ore. . Are aptitudinea de a produce acizi. Printre aceqtia. El sporuleazii. trei siptimini aproape tot puietul mort este de tip prenimfal. sporul luind naStere pe una din partile laterale ale bacilului. imbolnivirea afecteazi mai putin larvele tinere si mai mult larvele virstnice sau prenimfele. ceea ce duce la slabirea acesteia.'. unde ei se inmultesc si elimini toxine.Bacillus orpheus (Laterosporus) are forma unui baston+ drept. El este usor cultivabil. de otet. alvei. cu estremititile rotunjite si cu dimensiunile cuprinse intre 1. la mijlocul lungimii lui. iar in cadavrele larvelor pin5 la un an.8-1.Gram-pozitiv si produce spori.7-0. ele vor rimine in general sinitoase in sezonul urmitor. In cazul c h d coloniile respective supravietuiesc peste iarn5. care actioneaza fie prin slibirea rezistentei naturale a familiei de albine. fie prin exaltarea virulenpi germenilor microbieni.La sant4 de l'abeille" martie-aprilie 1980).eptococcus faecalis. sodei caustice 2OiO si fenolului 3('. evolufie. ceea ce face ca mediile de laborator pe care este cultivat. prezinti la examenul microscopic aproape nurnai S. pluton ci numai B. in cele din u r n s .9 rnicroni.Streptococcus apis.

alteori continuu . care hrinesc atit larvele recent infectate cft si pe cele sin5toase. prin trintori. in lunile apriliemai si se manifest5 in rnod diferit . prin trintori (care piitrund in orice stup). fntr-o familie puternic5 albinele elimin5 din vreme aceste larve. Boala apare. Sirnptomatologie.prin erori de zbor. ~ ale albinelor doici. La inceputul bolii sau in formele uyoarc de boa15 familiile de albine atinse de loca europeanii se deosebesc greu de cele s5nitoase.lc s :I 1'I \ L I : . cind c r e ~ t e r e apuietului inceteaz5. prin stup5rit pastoral ~i prin cumpiir5ri de material biologic apicol din stupine infectate. avind hran5 insilficient5 sau de slab5 calitate. Transmiterea infectiei in toat5 regiunea sau dintr-o regiune in alta se realizeazii prin f u r t i ~ a g . Unul din semnele caracteristice consti in faptul c5 boala atinge de obicei larvele tinere de 3-4 zile. prin diferiti paraziti sau pridgtori (molia de cear5. impachetate necorespunz5tor. uneltele sau echipamentul de protectie. Larvele bolnave constituie principala sursi de infectie. de obicei. iar m5tcile reuSesc s5 inlocuiasc5 larvele bolnave eliminate de catre albine. In cazul cind clup5 un cules principal nu se asigur5 albinelor un cules de intretinere. prin r5t5cirea albinelor in timpul culesului. dup5 ce albinele au r e u ~ is5 t elimine acest puiet.uneori cu intermitente. se creeaz5 in farniliile de albine respective conditii pentru reaparitia bolii.la familiile slabe.5. intrucit activitatea lor se p5streaz5 nemodificat.~ i dezinfecteze mfinile. La inceput aspectul fagurilor este normal. Abia dup5 trecerea unei perioade de timp boala devine aparent5. (251dura din timpul verii sau aparitia unui bun cules fac boala sB regreseze. Transmiterea bolii in interiorul stupului se face prin albinele lucrstoare. prin depopularea familiei de albine ~i prin mirosul acru sau de putrefactie ce se degaj5 la deschiderea stupului. Transmiterea maladiei in interiorul stupinei se produce prin pridarea (furtisagul) familiilor sl5bite de boal5.pin5 toanma tirziu. care Pndep5rteazii larvele bolnave sau moarte $i prin albinele doici. Streptococcus pluton a fost intilnil frecvcnt in glancli. Poltev si Alexandrova au intilnit deseori S t r e ~ t o coccus pluton in ovarele matcilor provenite din pris5ci infectate' cu loca european5. viespea). care mor fnainte de a fi c5pAcite. . Nurnai in cazuri rare ~i intr-o proportie redusii se constat5 imboln5viri la larve mai virstnice ~i respectiv mortalitiiti la puietul c5pGcit. apare aspectul de puiet fmprg~tiat. se constati o depunere neuniformii a puietului.datoritii faptului cZi miitcile a u instimintat celulele cu puiet bolnav mai tirziu. Aceiasi autori au stabilit c5 cel rnai periculos rezervolde conservare a1 acestui germen sfnt fagurii cu piisturfi. uneori intilnindu-se chiar vindec5ri spontane. Cind maladia s-a declarat. prin apicultol-ii care schimb5 fagurii si albinele din stupii infectati in stupi s5n5to~i sau care lucreazi f i r 5 s 5 . iar conditiile bune de hran5 ~i cildur5 de care beneficiaz5 puietul ii permit sri reziste la contaminare.

culoa~ealor ests cenuSIC.nd cSp5cire . Prin deshidratare. ceea ce face ca traheele qi tubul ei digefitiv s5 fie vizibile. 9. in care mortalitatea puietului dup5 cipacire se intilne$te foarte rar si in nurniir mic.rte Ir. co~sistenta moale. usor detaqabili. alteori acru sau arornnl. SF pare cj. de ccnsistezjii mucoas5. se ingslbeneste. lucitoare. iar cind predomin5 Stre~tococcus a ~ i s sau Bacterium e&ydice. mirosul variazs I n functie de specia germenilor care predominli In prxesul de descompunere a! larvelor.. larvele bolnave sau n1c:. se r5suce~tesi poatp apgrea cu partea dorsal5 sau ventral5 spre dcschiderea celulei (fig. alvei mirosul este de putrefactie. Cind organismnl este invadat in m a i mare ingsurg de R. care din alb-sidefie cum este in stare normals. in asa fel incit scoaterea si eliminarea larvelor de catre albine sint uyor de realizat.mi r-:?are inchis. mirosul lipseste. corpul larvei se transform5 cu timpul intr-o cojits cenuqie sau brun5. Exists ins5 ~i unele forme atipice cle loc5 europeanii. chiar ncgricoas5. In acest sens.i sc!limbfi culoarea.lea. Dups putin timp ea i ~ pierde i turgescenta. f5ra miros. corpul schimb5 pozitia normals.Ca urmare a mi. care se diferentiazs de fonna clasicg prin unele mici caractere qi in special prin virsta larvelor atinse. b. is . 9). Pe m j s u r j ce procesul patologic avanseazg. larveie ernan5 un miros acru sau aromat. pe teren pot fi intilnite 'Lrei cazuri si anume : a. corpul larvei nu se transform5 Intr-o mas5 viscoas5 sau filant5 si nici nu aderci la pcretii celulei. Aceasta este forma clasici de Inca european5. Continutul corpului se descnmpune si t. cadavrele sirlt negre.m:+n5 uneori un miros de putrefactie. Aceast5 f o r m i poate s5 fie asociata cu loca europeana clasic5. devine apoi galben-cafenie :i in ce1. Larvele atinse sint in celule cZp5cite .fn prima faza a imbolngvirii larva devine mai transparent: si mai turgesccntri' (cu inveli~ulintins). ! puiet bolnav da loca euro. F R Z U ~ ~ cu . De reguli.e din i:r. Larveie atinse sint foarte tinere $ mgr i cu mult Pnaintv de k l a . corpul devlne flasc (se inmoaie) ~i se segrnenteazj (se increte~te).sc5rilor agonice.

Euloarea lor este g5lbuie uneori brun ro~iatic2. La puietul nec5piicit semnele sint aceleqi ca In loca european5. perforate $i de culoare mai incnisi. ci este uneori acru sau in cele mai multe cazuri lipseqte cu totul. Mirosul nu este puternic.c. Loca europeanil clasid se recunoqte clinic dupii mortalitatea puietului inainte de dpiicire. Diagnostic. Larvele atinse slnt in celule dp5cite . Situatia este rnai dificil5 in cazul fonnelor atipice de locri europeanii.5 g la patru zile interval). dup5 consistenta nevfscoas5 qi nefilana a acestora $i dup2 neaderenta la peretii celulelor. c5p5celele sint fnchise la culoare qi perforate. In urma acestui tratament puietul a redevenit normal. clnd boala este descoperia din vreme $i tratarnentul se aplicii la prirnele semne. Aceast5 form5 poate sP fie confundat3 cu loca americani ~i de asemenea cu paraloca. Cel rnai adesea ea persist5 de o manierg ascunsfi. contiutul p5stos. Se citeaz5 cazul unor familii foarte puternice la care puietul a inceput s5 devinl bnpriiqtiat ca $i cum calitatea m5tcilor ar fi lfisat de dorit. 3 cm in loca american5). 35nuindu-se c5 ele aveau loc5 european5 dar c5 larvele boinave erau scoase din stup inainte ca omul s5 poat5 constata imbolngvirea. culoarea lor este castanie. alvei. Gip5eelele pot fi scobite. Mai putin gravli d&t loca americanli. dupii culoarea galbenB a larvelor. Un diagnostic precis poate fi stabilit i n laborator prin metode bacteriologice. Prognosticul este favorabil in cwul formelor uqoare. Se deosebe~te de loca european5. sin5tos qi compact. Exist2 astfel de cazuri. Agentul patogen se consider5 a f i Bacillus paraalvei. provocate de regulfi de B. NLirosul gretos poate s5 existe sau nu. ins5 filarnentul este mult mai scurt decit in loca arnerican5 (1. inrudit cu Bacillus alvei. filant. iar continutul lor este viscos ~i filant. de putrefacge sau de clei de timpl5rie. larvele moarte sfnt de culoare ciocolatie. Gojiple P n care se transform2 larvele moarte nu sfnt lipite de peretii celulelor. Prognostic. ele sint putin deformate. care pot f i confundate cu loca arnericana.5 cm ! n loca europeanfi. aceste colonii au fost supuse unui tratarnent cu streptomicin5 (trei administrgri de cite 0. Pn funeie de germenii prezenfi. deoarece puietul moare dup5 ciipiicirc. El este fnsg nefavorabil . dovedindu-se astfel cfi era intr-adev5r vorba de loc5 europeang. iar la puietul c8pScit larvele devin vfscoase qi degaj5 un miros de putrefactie. compromitfnd recolta prin slabirea familiilor Alteori ea provoac5 chiar inoartea coloniilor de albine. exist5 cazwi in care loca europeang poate sH dispar5 spontan. uneori uqor vfscos. 2 . 3. fat5 de cca. Cind se Pncearcii extragerea larvei moarte cu un beti~orcontinutul ei se poate intinde. Paraloca. Se considers c5 ele pot fi totuqi deosebite dup2 urmtitoarele trei semne : 1. fiind tipic5 prin faptul ca atac5 larvele fnainte qi dup5 c5p5icire.

continutul flaconului de streptomicinii se amestecii treptat (mai intii intr-o cantitate mica si apoi in cantitatea totalil) cu 200 g zahiir pudri. Terarnicina se foloseste in acelasi mod. care contine 1 g substant5 activi. aplicate la interval d e o siiptiirninii.5 g streptomicinii. 50 ml a p i fiarti $i riicitii. ceea ce este rnai important. aureomicina si biomicina. Nu trebuie pierdutii deci din vedere impo~tanta m5surilor de profilaxie sanitari. tetraciclina. cit si tehnologia combaterii in ansamblu. Teramicina prezintii avantajul cii are o sfer8 antibacterianil rnai mare. cum a r f i eritromicina. Tratamentul complet a1 unei familii de albine necesitii trei doze (1. continind 1. Familiile slabe vor fi unite fnainte d e tratament. Rezultate bune s-au obtinut. Singurele care au o eficienti recunoscutii sint antibioticele. ~i cu ajutorul altor antibiotice. unele virusuri si. c) Antibioticele se folosesc in dozi de 0. Tratament. fiind contraindicata suspendarea trata~nrntuluiin rnomentul disparitiei semnelor de boalii. iar cele slabe si in a c e l a ~ itimp bolnave vor fi distrust. repetatii de trei ori la interval de 7 zile. ltn cazul apliciri medicamentului in stare uscat5. agentul locei americane. este necesari o cantitate de 5 grame antibiotic. In tratamentul locei europene sulfamidele sint f5ri efect. obtinindu-se douii doze a 0. recomandiirile privind tratamentul in loca arnericang sint valabile s i pentru loca europeanii. Pentru a obtine de exemplu 10 doze de preparat. din 7 in 7 zile. nu numai cele bolnave. aplicate prin prifuire deasupra ramelor de cuib. atit in ce priveste terapia propriu-zis5.5 g pentru o familie de albine. rnai ales in ce priveste dezinfectia materialului apicol. In aplicarea tratamentului trebuie sii se tins seama de urm5toarea linie de conduit5 : a. In stupina in care s-a constatat boala trebuie tratate toate familiile de albine.atunci cind familiile de albine sint slabe sau cind conditiile naturale sint neprielnice pentru apiculturii. Tratamentul respectiv necesitii trei doze de cite 100 g preparat. dupii care se amestecii intr-un litru de sirop 1 : 1 (in timpul verii) sau 2 : 1 (primgvara). . In cazurile de locii europeani atipici (in special a celor care riscii sB se confunde cu loca americanii) cele rnai bune r e z u l t n t ~s-au obtinut cu ajutorul tcramicinei si Itanamicinei. b. de asemenea. un flacon de streptomicinii. dintre care cele rnai bune rezultate au fost obfinute prin intrebuintarea teramicinei ~i streptomicinei. dozele trebuind s5 fie riguros respectate. rezultind doui doze de preparat medicamentos. intr5 si Bacillus larvae.5 litri) sirop medicamentos.5 1 de sirop medicamentos. se dizolv5 rnai intii in cca. ce urmeazi s5 se amestece in 10 litri sirop sau 1 kg zahir pudr8. Practic. Tratamentele medicamentoase nu actioneaz5 decit asupra agenfilor patogeni care se giisesc in organismul larvei si numai asupra formelor de inmultire. In linii mari. Administrarea 101se poate face in sirop de zahiir sau prin puclraj. in care i n t r i multe specii bacteriene conditionat patogene.

Pentru a preintimpina aparitia locei europene. acolo unde medicamentele nu ajung sB actioneze asupra lor. p5duchi etc. Controlul si lucrsrile in stupin5 s5 inceap5 la familiile puternice si siingtoase.s5 se evite furtiqagul . . pentru a permite efectuarea in acest interval a lucriirilor de asanare a stupilor bolnavi. In acest sens se va urm5ri : .distrugerea familiilor bolnave in cazul cfnd sfnt &be.controlul tuturor familiilor de albine.dezinfectia profilacticg a tuturor stupilor cu ocazia punerii familiilor de albine la iernat.aplicarea tratamentului medicamentos la toate familiile din stupin5 . . In ceea ce priveste tehnica de combatere a unui focar de loc5 european5.s5 se dezinfecteze uneltele de lucru d u p i fiecare manipulare. iar stupii qi echipamentul acestora in fiecare an. direct sau indirect. sB se ia misuri impotriva acestora atunci cind au ap5rut. prin distrugerea sporilor sau a formelor vegetative microbiene existente in afara larvelor. d.s5 nu se introduca material biologic apicol din alte stupine . . precum si a fagurilor cu mult puiet bolnav .). .in practicarea stup5ritului pastoral sB se aleag5 vetre cit mai departate de cele ale altor stupine si in afara razei de zbor a albinelor acestora. Trebuie avute permanent in vedere c5ile de transmitere a germenilor patogeni de la o stupin5 la alta sau de la un stup la altul si luate m8surile pentru bararea acestor c5i. . Protectia asigurat5 prin tratamentul medicamentos trebuie s5 se extindg pe o perioada suficient5 de timp. . precum si a fagurilor cu mult puiet bolnav din familiile cu populatie nomalg . . aceasta const5 din urm5toarele m5suri aplicate cronologic : . cu stupinele infectate. decft dupg ce s-au controlat toate familiile acestora ~ i in dup5 examenul de laborator . . imediat dup5 mutarea familiilor .. pentru identificarea familiilor bolnave. - .mutarea familiilor in stupi dezinfectati. s5 se limiteze la maximum posibil schimbul de faguri si albine de la un stup la altul .unirea familiilor slabe . caz de dubiu. dupg disparitia semnelor de boa15 . . . pentru ca albinele s5 se p o a a orienta . s5 se aSeze stupii cit mai distantafi unii de alfii si de o manierg neregulat5.sB se previn5 a p a r i p parazitilor in stupine (g5selnit5. 15sfndu-se la urm5 familile slabe sau bolnave . a celor slabe.dezinfectia stupilor infectati si a anexelor acest.Temperatura lichidelor in care se introduc antibioticele nu trebuie sB dep5seasc5 40°C. Prevenire. trebuie s i se evite orice contact.ora.

el devine V5t5rn5tor in special atunci cind rezistenta natural5 a familiei scade datarit5 . stimularea m5tcilor de a depune puiet qi a albinelor de a c r e ~ t e faguri. Loca ameriaang . este greu pentru un apicultor sau chiar pentru un specialist s5 stabileasa5 un diagnostic precis pe baza semnelor clinice. In alte cazuri. asigurarea unui cules continuu.4TPFOZA SAU SALMONELOZA Paratifoza este o boa15 infecto-contagioas5 a albinelor adulte. PAR. Mentinerea intregului efectiv a1 stupinei in starea de familii puternice. se indic5 folosirea unui antibiotic cu eficacitate impotriva ambelor ioci (terarnicina. h t r e anii 1936 $i 1937 ea a fost studit5 qi in Franta de Tournanoff. a :. el permitltnd bolii s i se agraveze sau s5 difuzeze ~i la familiile din jur. fi intilnite in stupi diferiti. ~i cea europeanti. De r e w u t ins5 cil folosirea unei asemenea combinatii impune curnularea dozelor complete pentru fiecare boa13 in parte. iar in anul 1964 boala a fost semnalatii in mai multe regiuni din U. concomitent cu trimiterea probelor la laborator. Etiologie. in anul 1917. efectuarea examenului necesar rji primirea rezultatului constituie adeseori un mare risc. Pe de alt5 parte.necunoscut5 . streptomicin5-sulfatiazol. Atingerea acestui obiectiv este rezultatul aplic5rii Pntregului complex de inrisuri privitoare la cre~terea si intretinerea rentabil5 a familiilor de albine. orientate in directia valorificsrii la maximum a rezistentei naturale qi a fortelor proprii de ap5rare ale familiei de albine.iirei aparitie.R.Loca europeanz INFECT11 MIXTE .S.S. A fost descris5 pentru prima dat2 de Bahr. de exemplu) sau a unei combinatii medicamentoase.s5 se psstreze o permanent5 cur5tenie in stupi qi in stupin5.s5 . repetate de trei ori la interval de 7 zile. fntilnit frecvent in tubul digestiv a1 albinelor sZnZtoase. constituie cel de a1 doilea capitol de m5suri preventive. precurn $i in cazul formelor atipice de loc5 european5. care a descoperit-o intr-o stupin2 din Danemarca. evolutie qi putere de difuzare depinde in mare m5sur5 de conditiile de via@ ale farniliilor de albine. se evite hr5nirile cu miere cind originea acesteia este . respectiv 1 g sulfamid5 plus 0. Agentul patogen este Bacillus paratyphi alvei Bahr. cele dou5 loci pot stupin5.s5 Exist5 cazuri cind in aceea$ farnilie de albine pot fi intilnite atit loca american5.se inlocuiasc2 echipamentul de faguri cit mai des posibil. timpul lung pe care-1 necesita trimiterea unor probe la laborator in vederea preciz5rii diagnosticului. In asemenea cazuri. ins5 in aceea~i h aceste situafii.5 g antibiotic. . cit.

5 microni in Istime. . prin materialele utilizate de la un stup la altul far5 a fi dezinfectate etc. De la o familie la alta el se transmite pe c5ile comune tuturor maladiilor contagioase ~i anume : prin albinele hoate sau care se r5Gcesc P n alv stupi. se unesc ~i se stimuleazg familiile bolnave. p5trunde in hemoiimf5 qi determin5 moartea prin septicemie. el s5 e provoace imboln5virea acestora decit in cazul familiilor nu r e u ~ e ~ t slabe. antibioticele s-au dovedit ef icace impotriva paratifozei. rotunde. Sint ins5 cazuri cind boala poate s5 apar5 sub o form5 acut5 ~i s5 produc5 pierderi importante. bacilul se inmulte~teintens. utilizate la fel ca in cazul locei europene. au abdomenul balonat. dind culturii o inf5tiqare opac5 ~i o consistent5 viscoas5. In majoritatea cazurilor evolutia ei este usoarti. microbul isi exalt. de form5 oval5. Tratument. prin imputernicirea familiilor bolnave si prin tratament medicamentos. cit ~i pe sspectul coloniilor pe care le formeaz5 acest rmicrob in culturi : mici. Se dezinfecteaz5 uneltele ~i 'echipamentul de lucru. Salmoneloza apare de obicei prim5vara qi numai in rare cazuri in timpul verii. Albinele bolnave nu mai pot zbura. Este u n microb mic. In ce priveste tratamentul medicamentos. paralizeaz5 si mor. prin sursele de ap5 folosite in comun. ele putind fi intflnite si in alte maladii ale albinelor. Nu sporuleaz5 ~i nu se coloreaz5 prin metoda Gram. virulenta +i produce imboln5virea albinelor. Cind imprejurgrile I sint favorabile. Continutul intestinal sau hemolimfa albinelor bolnave se ins5minteaz5 pe medii de cultura $i dup5 1-2 zile se examineaz5 la microscop. prin trintori. cum a r fi nosemoza sau acarioza. Transmiterea susei microbiene cu virulenp exaltat5 de la o albin5 la alta se face pe cale bucal5. In intestinul acestora. Teramicina sau streptomicina. sl5besc $i devin inactive. reusesc s5 vindece aceast5 maladie in decurs de 10-20 zile de la aplicarea lor. albsstrui si semitransparente la inceput. prev5zut cu cili de jur imprejur.3-0. vindecarea producindu-se cel mai adesea spontan. Farniliile de albine in care boala evolueaz5 sub o form5 acutii se depopuleaz5. Simptome. Evolutie. In special atunci cind survin perioade de ploi reci si prelungite. Administrat in hrana albinelor in scop experimental. Manifestgrile patologice nu sint ins5 specifice. prezint5 diaree. Patogenie. Diagnosticul se pune atit pe baza prezentei in cimpul microscopic a1 bacilului paratyphi alvei. prin interrnediul apicultorului care nu respect5 regulile de profilaxie atunci cind a apgrut boala in stupina. Combaterea paratifozei se face prin m5suri de igien5. Boala provoac5 moartea albinelor si depopularea familiilor.unor factori neprielnici. fn fata stupului apar zilnic numeroase albine moarte $i bolnave. ele conflueaz5 dupi 48 ore. cu dimensiuni de 1-2 microni in lungime $i de 0. odat5 cu imbungtatirea conditiilor de via@ ale familiilor de albine. Diagnosticul nu poate fi pus decit prin examenul de laborator.

i n timp ce sub actiunea razelor solare nu rezistii rnai mult de 7 ore. fndeosebi atunci cPnd conditiile de intretinere ale farniliilor sfnt deficitare : umiditate crescutA In stupi datoritA a$ezirii stupinei I n locuri mli$tinoase sau unor ploi reci qi de lungs durati. o dispropofiie intre cantitatea de albine $i de puFig.SEPTICEMIA Este o boali infectioasi a albinelor adulte. nesporulat. imboln3virea albinelor. Combaterea acestei boli se realizeaza prin fmbunatitirea conditiilor de fntrevnere ale familiilor de albine. unde se inmulte$te $i provoac3 moartea prin septicemie. Evolutia bolii este insa benigni. fnctilzit la temperatura de 73OC este distrus In 30 minute. In albinele moarte el tr&ie$te cca. Sub actiunea vaporilor de formaldehida el i$i pierde virulenta dup5 7 ore. care considera c3 ea poate fi recunoscutii prin aceea cii dupa moarte albinele se descompun $i articulatiile lor se desprind la cea mai micA atingere. 10). formolul) I1 distrug instantaneu fn concentratiile obi~nuite.Contagiwitatea redus8.diagnostic. inregistrfndu-se cel mai adesea vindeciiri spontane. Bacillus apisepticus este foarte raspindit in naturii. Pntrucit sucurile digestive constituie un mediu neprielnic pentru dezvoltarea bacilului. este de asemenea . numit Bacillus apisepticus. Rezistenta lui fa@ de agentii fizici sau chimici este redus&. care apare ~i evolueaz5 in strict5 dependent5 de factorii de mediu. Dezinfectantele folosite in mod curent (soda causticii. Fragilitstea oadavrelor in septicemie iet. lipsa de cules etc. far5 a se extinde la un num5r foarte mare de farnilii.i vinrlenta. Agentul acestei maladii este un bacil mic (0. boala ap5rind In mod rAzlet. contractii abdominale fnainte de moarte gi mai ales fragilitatea cadavrelor (fig. prin fmputernicirea $i stimularea .l microni).7-1. aspectul l5ptos a1 hemolimfei. 10. Septicemia albinelor nu poate fi diagnosticat5 in mod precis decit prin examen de laborator. o lung. Ea poate fi insti b5nuita atunci cind se constat5 o activitate redus5 a unor farnilii (mai ales in ~ e r i o a I dele de culesj. iar la 100°C in 3 minute. A fost descrisi pentru prima datA in anul 1928 de Burnside. p&trunde fn aparatul respirator al insectei $i de aici in hemolirnf5. Contaminarea pe cale intestinal& se realizeaza foarte greu. atunci cfnd cauzele care i-au favorieat aparitia dispar sau se amelioreazti. Septicemia poate aparea in orice perioad3 a anului. Gram negativ. Etiologie. Simptome . dupa caracterele morf ologice si culturale ale agentului patogen. pierderea capacitiitii de zbor a acestora. el putind fi blilnit frecvent in interiorul stupilor. In anumite Pmprejurtiri. in care rezistenta natural3 a albinelor este diminuata. germenul i$i exa1t.

q e3 .luaza.r as!ldas!de ssuoru -opnasd ap aims Joun B!$!JB~E BSUJ 'eu!3!moldaqs ~$!soloj lsoj 8 a!la~l3 n g p~78~ (2961) 8 aII!M '?uatuela.rd 'e.a s ~ ~ o m )!.!JrgJap!suosaJ ap ~l!q!qda~sns alsa p!j!3ads ep!qlow aqel!qua ea eruraxqdas 'laj~lea a '!!les!ldmo~ alenluaha .aap!sumg exldas!de seuouropnasd aqsa la q q g e a a u j Fa puyappuoa 'snq$das!de snIIpeg l e ~ j ! s e p a ~ ns ( 6 ~ 6 1 )u o q a u q e x !S uyJapue7 'a!%o~oga8 3 ~~UIS!U€?~JOOJ~!UI aseommnu ap qeznea !j a)eod a2 moqdw!s un a!msap qpnlluj '1!qe~n~s!p alsa !a alaumu !4asuj ~2 a~a.-qo!q!~ue m$saae ea~ez!~!qn $eq!wq e a$uals!za.roun e!$!.rolsa3e .reqw!rps u u!.Iolne !!un .r?dap lujs ( y .rd u j eu!d ~ l ~ q e l s lsoj e nu agpads luaruE$eJl u n " ~ o ~ p l y r ea.x~da pu~!pa!dwj '!a!pu~ew a ~ l n l o ~l!qeJroAej a ezea$uan~ju! ala~!lo!q!lw .

in apa inc5lzit5 la temperatura de 50°C el i ~ pierde i virulenta dup5 10 minute. a identificat ~i descris in total 18 virusuri. Ele il rispindesc apoi in tot stupul ~i I1 transmit puietului sinitos odat5 cu hrana. In afara ultimilor 5. dr. cc-i permit sii treac5 prin filtrele destinate s i retini bacteriile. virusul din Kasmir si virusul apis iridescent.aripi innorate". Este un virus de form5 sferic5 sau ovala. Razele solare il distrug dup5 4-7 ore. iar in miere el devine inactiv tot in acela~iinterval de timp prin incilzirea la 70°C. boala din insula Wight.. paralizia $i boala neagri. In conditiile unei camere rezisti 20 zile. transformindu-1 intr-un . virusul din Arkansas.5. virusul filamentos. Esperientele f5cute au dovedit c i un lichid infectat. lucririle de specialitate descriind ca atare doar puietul in sac. care este o autoritate absolut5 in acest domeniu. capabile s5 determine . virusul din Egipt. Ulterior. mai putin gravZ si mai putin rispindita decit locile. Etiopatogenie. toate celelalte virusuri au fost identificate in Anglia. virusurile Y ~i X. trecut prin aceste filtre. in care larvele iau dup5 moarte aspectul caracteristic a1 unui sac plin cu lichid. cronicii asociat5).urmatoarele viroze la albine : puietul In sac. lenti. Agentul cauzal a fost descoperit in anul 1917 de citre White. ce se acumuleazti in interiorul corpului. virusul botcilor negre. Rezistenta virusului nu este prea mare. PUIETUL IN SAC Este o boa15 infecto-contagioas5 a puietului. este in masurii s Z i producii boala. Procesul de descompunere ce are loc in larvele moarte il inactiveazi dupi 3-5 zile.singure sau in asociatie . virusul . In organismul larvelor contaminate. cronici. Albinele vin in contact cu virusul atunci cind incearci sB scoati din celule puietul mort sau bolnav. in cazul cind este amestecat in hrana puietului.BOLILE VIROTICE Pin5 la mijlocul deceniului 70 se cuno$teau putine boli virotice la albine. Bailey de la Rothamsted Experimental Station din Anglia. L. paralizia (acut. iar in fagurii cu miere circa o lun5. puietul viros Thai. celulele epidermice reactioneaz5 printr-o secretie abundentti. cu dimensiuni foarte mici (28 milimicroni).

Din limpede. Din albe sidefii cum e l m inisi apol brune. Larve de d.infectie veche Simptome. poate s5 determine vindecarea.fel de pungi cu lichid. Evolutia ei depinde m u l t d e puterea familiei in A 11 care a apgrut.puiet in sac" 37 . 12. l l . c e n u ~ i i culoare rnai inchis5 decit restul corpului. larva incepe s i se usuce. ins5 este mai frecvent5 in timpul verii. tegumentul se sclerozeazi. Evolutie. celule cu cip5cele infundate.~spectul unei pungi pline cu lichid. respectiv de misura in care *ig. perforate.. acest lichid se tulburi cu timpul. Boala poate ap5rea in tot timpul sezonului activ. acest puiet seam5115 cu cel intilnit in loca american5 : puiet irnprsstiat. capul ei se ridic5 si se-incovoaie spre partea ventral5. Puietul moare de regula dup5 cip5cire.ina atacak larvele moarte sint eliminate $i inlocuite.o stupin2 infectati ea ataci doar una sau cfteva familii. adesea ilescip5cite (fig. continutul ei sc5zind odat5 cu trec9ereatimpului (fig. b . Acest continui nu cste viscos sau filant si nu are miros.-. mai inchise la culoare. h t r . Fagure cu . Pe m5suri ce Lichidul se evaporri. ModificArile pe care le sufer5 larvele ofer5 semnele cele mai importante pentru recunoa~tereabolii. cum era la inceput. 12). in prima faz5 larva are . capul avind o tial. acestea devin treptat galbene. 11). f5ri nici o interventie din partea apicultorului. datoriti descompunerii tesuturilor. Lar- Fig. de puiet in sac : a . cum ar fi un bun cules de esemplu. ceeace antreneaz5 si schimbkile de culoare ale larvei. Din contrti. Pe fagure. pe care ins5 nu le omoari decit daci survin conditii neprielnice de via@. aparitia unor factori favorizanti.iniectie recenti .

Dup5 acest autor. diagnosticul poate fi stabilit prin examenul microscopic a1 larvelor bolnave sau moarte de curind. Ea a fost descris5 pentru prima data de Morisson in anul 1936. maladia se manifest5 in perioada mai- . dezinfectia cu ap5 fiarts sau e5ldur5 uscat3 (cu lampa de henzing) a materialului lemnos. cu partea cefalic5 mai inchis5 la culoare si curbat5 in sus. de sac plin cu lichid la inceput.papuc chinezesc". incilzirea mierii extrase din acesti faguri timp de 30 minute la temperatura de 75'C (se interzice ins5 folosirea mierii pentru hr5nirea albinelor). Aceste aspecte deosebesc puietul sarciform de loca americanti (singura boa15 cu care s-ar putea confunda). schimbarea mtitcii etc. cum a r f i topirea fagurilor cu puiet bolnav. Pin5 in prezent nu au fost stabilite tratamente speciiice in maladiile virotice ale albinelor.vele moartc nu ader5 la peretii celulei. Farniliile slabe. luind astfel forma unei b5rci sau a unui . PARALIZIA ALEINELOR Paralizia este o boa15 infecto-contagioasii. se ~nentioneazri moartca puietului in faza de larvti nec5pticit5. corpul se transform5 intr-o cojit: neaderent5 la peretii celulei. asa incit albinelc !e pot scoate si indep5rta din stup. diagnosticul poate fi pus dup5 forma pe care o iau larvele infectate . tetraciclina. Prin uscare. In majoritatea cazurilor slnt suficiente. unde acest examen evidentiaz5 numeroase bacterii specifice sau de asociatie. int5rirea familiilor bolnave prin unirea lor. Tratament. a c5rei etiopatogenie nu este complet l5murit8. lipsa de miros si de viscozitate a continutului larvar. tratamcntul medicamentos. se recornand5 distrugerea ~ u i e t u l u iinfectat impreun5 cu a1 binele adulte s i dezinfectia stupilor cu clorur5 de var. In cazurile grave sc recornand: transvazarea albinelor. In caz de dubiu. Ca simptome. In cazul puietului in sac a fost incercat5. topirea tuturor fagurilor. Se recornand5 de asemenea un hatarnent cu sulfatiazol combinat cu streptomicinti. precum si psrasirea frecventi a stupilor de c5tre familiile atinse de boal5. cu partea ventral5 in sus. asigurarea unui bun cules si aplicarea unor m5suri de igien5. de cojite incovoiate intr-o faz5 mai avansat5. unde puietul T n sac este practic inexistent. alte deosebiri fiind neaderenta la celul5. Pentru combatere. precum si evolutia mai usoar5 a maladiei (in cadrul farniliei d e albine sau in stupinti). Spre deosebire de tara noastr5. Pe teren. puternic infectate. in India aceast5 boa15 imbracfi forme alarmante. trebuie distruse. stimularea activititii de cur5tenie a albinelor prin rrstringerea cuibului.. Semnul caracteristic este (atunci cind se lucreazii cu microscoape obisnuite) lipsa oriciiror germeni. sau numai cu teramicin5. Diagnostic. spre deosebire de ceca ce se constatti in cazul locilor. cu rezultate satisfdc5toarr. pentru combatrerea puietului in sac. constituind unu! din principalii d u ~ m a n i ai albinei (Apis cerana). in dublul scop al anihiltirii germenilor secundari si totodata pentru a preveni consecintele unei confuzii intre aceastti boa15 s i una din cele dou5 loci. Ele sfnt a ~ e z a t e pe planseul celulei.

din contrii. .contaminate experimental cu acest virus.ioneaz5 diferit. Presupunind cti aceast5 maladie ar putea fi de naturii criptogamic5. Ele incearci sii zboare $i nu reu$esc. s-a ineercat tratamentul ei cu sulfat de cupru (piatr5 vingtg). Simptome. S-a dovedit ins5 ulterior cii fnliturarea m5tcilor din familia de albine afectatii nu este un mijloc sigur de vindecare. asigurarea unui cules continuu. Cu aceast. Abdomenul este dilatat qi prezintil misc5ri respiratorii accelerate. Prezenta virusului in organismul albinelor este Intovirii$it5 in mod frecvent de formarea in celulele epiteliale ale intestinului gros a unor corpusculi rotunzi sau ovali. aripilor $i picioare!or. Tratamentul paraliziei nu a fost incti pus la punct. BOALA NEAGRA Aceasti denurnire se refers nu la o boali bine precizats. care se traduce prin tremuraturi ale antenelor. a caror etiologie este putin 15murit. Exist5 deci mai multe forme de boa15 neagrti. paralizeazg ~i mor cu aripile deviate In liituri qi in jos (sub form5 de acoperi~). provocind stupinelor pagube importante prin mortalitatea mare pe care o produce in rindul albinelor adulte. S-a emis ipoteza c5 virusul ar fi prezent si la albinele silnatoase. Etiologie.iunie. in care s-a amestecat vitarnina C. Agentul cauzal a1 paraliziei este un virus filtrabil. m3surind intre 1 si 5 microni. se consider5 c5 foloslrea lor complicti boala (Merdjianov).3 ocazie. care au ca simptome comune depilatia si culoarea neagrii a albinelor bolnave. ba. timp de 10-15 zile. fapt ce determinii albinele ssnitoase sii le scoaM afar2 din stup pe cele bolnave. prezentind simptome asem5nAtoare celor din infectia natural5. Familiile sgniitoase.5 qi fa@ de care familiile de albine react. Antibioticele nu au dat rezultate. perisorii de pe corpul aceslkh-a sPnt smulqi. Albinele bolnave par cuprinse de o agitatie continua. ea putind sti dureze uneori numai citeva zile qi sB se vindece de la sine sau s5 persiste timp de mai multe luni. ci ! a mai multe complexe de manifestan patologice. restringerea cuibului. fn cele din urma aibinele nu-qi rnai coordoneaz3 migciirile. iar matca ar transmite descendentilor predispozitia la fmboln5vire. iar acul este scos afar& Tegumentul este acoperit cu o substant5 ce degajii un miros de peqte. 0 usoar5 arneliorare a fost obtinut5 prin administrarea zilnicg. un comprimat la un litru de sirop. a unor ratii mici de sirop ciildut. ci de melanozri. se imbolnivesc in decurs de 2-5 zile. . Singurele mssuri care pot fi recornandate la ora actual5 i~npotriva acestei maladii sint acelea care vizeaz5 in6rirea rezistentei naturale a familiilor de albine: unirea celor sliibite de boala. rezultatele fiind contradictorii. iar in urma depilatiei tegumentul cap5tA un aspect negru strilucitor. Efectul favorabil pe care 1-a avut uneori piatra vin5ti a fost explicat de diver@ autori prin faptul cii in cazurile respective nu era vorba de paralizie.

ua[od nn !~ien!xolu! p u n g$!nq!.re!ya IS !.a ~ do-gu!~d leagdxa nc-a[ ad aa!801olecI rJBlsaj!ueru alaun s!.reds!p ~zeaua-rlue !ynl~~u ea.xaan an!8o-[olt.rnj .rn! u!p auiqlu ap alnliwej el ~Budo.IOJgsl?aJV w!uvlaur auaurouaj tpcoi\oad aJe3 'a.r!y !cur euneaploqug euo!zo-[aa ~ e u r ~ o u lnla!nd e ~3 'sauaurase ap '1eyqsuo3 e-s ~ l e ~ a u a 8 aap q e l p n ! !S ~ e u n o uyaadse n3 ! a uyp a ~ e l p r n ! '!$!.qe !aru IS !![!!ur?j a$[" el gs!ursue. e-5 '!!T!ur"J !"1"""!? eaJ!Aguioqur! lenoao.rasqo e-s 'lun.m..roun ~nlnadss p u y v 'aylelalan $pap !3!~i !em TInLil '!.Fnleru 121 .requr!yss ! -[eBa au!luaur as au!qIe ap a d n ~ 8Bnop alas a-rlug n!.ryuo!zoIaa [ndurq ur nes aluyeul dnls uip Fu!ur!Ia ! I alau!qle IS (e3S!w lod as e!qe eaase ~ d n p Jet 'alnlaa uyp !~n8u!s yse! es lod nu) g!qcIAau lugs !!.raqn.1a3 . lsa3c ug Jelelsuor.!r.r !!z!.r$uad gs!~r.18eau eleo(6 .18eau q e o a 'solyu:s Iaa ?!nap n!z.d s u .q~e~!uaBuon y.rSeau qeoq ap adn.101y.rel!paJa ag!zodsip .raurnu lnl.108) !.rd !S lcljurn lnuauropqe neaae 'a$eds ad nr?apya aJe3 'a-raug aiau!qIe el q!qes!ldxau! a$el!lel.r ! .u!q~e InJFurnN .1 un pea! eslew ~ m z e aap lajlse u~ a ! alsa 1.!u.ros ale ai\!s[nAuon [.!-n~.reoLu ap a]u!eui ne$uaza.13t?au Fie::q 31) ?UI.1~1 as n u q e o q : ~ n l d e u!.$!.raj!p !z!~!pu! u!p aqeurJoj !~$e~ndod Joun a ~ a ~ k elep u ne 'aseol~ugsal!!i!urej u!p !$!ua~o.rg~ssj!u~?ur ap lapse el aI!q!suas ~ e w lugs i ~ u q ~Sera~asr? [nlper.reol e ~ d ~ l .rl !j $nlnd e-u e:r?oa .rode.li a.rq!y 1LJap sn!801oled !.:lls lsoj 12 ~. q .rEurnu l u!p a$e$eumC~33 $e$e~suo3 e-s p n l a u g TnnsaJa u-1 !S yleqaaje eq!ruej u!p Ealem ap 1s J O ~ U J J I ap 'a. !~~$yur ea.rolauuras e!l!.rd e yseoltugs ag!uej o-.rd alnasa.sap i s elt'I.13nl ap $a!nd Ten1 u :ylua!~adxa eaJeolFurJn u y d en!$aua8 au!8!~o ap alsa aun!laaje gsease r p l!paAop e JayaJa .~.raaaq y e o q ap Jolauuras e!l!. I : arunur? r i y.rl el !S ! a 'a.ra s p ylup eur!.Insap ne polne !l!~aj!p 'ylel!ua8uo3 g e o q ap p u r ~ o jy s e a x ap F.requr!yDg .aIeurJoue .rd n.rd ealelpedea ! S u)uals!za~ yzeanu!ur!p gel!ua8uoa y.!n~nd.1~3ur auldnls alaun ug ' [ a j l s ~ 'g.rop ap alsa nu ea~el!u!a8uesuo.iopu!qIe ln.rnura..rolne !!un ~ d n a . a ~ n ~ o !!u!l un~ p o p a-~lug nes a.rolur.ranl a1aurqle el !emnu nu alelulsuo3 !j lod aa!ueIaur a l p -ysaj!ueur '!!I!Lu~J alsaae u1 ' ~ e u r ~ o ale$IoAzap u .roluj.reds!p ~ n a j a nn InAr! B !j3 -$p ea.: -adur! u?.xoru o $eA..raya.elelsuos as aJes u! au!q-[e ap !a!l!urej e ~ ~ ! l a n p -o.13a.lad ap a~!sdq'aseopnl !S a ~ 8 a u au!qIe Joun c !II!UPJ alaun u! e!l!.leurJoue e m aleuo!zo.13 au!qle ap al!!l!Luej ~ r suas .!.rgSpn~aug ~! u l ~ d!$eqnza.[ p p .13 gnop g$s!xa (l.reoly.Iejc U J 'g-[eurJou a!I!ruq o liaap ullnd !cur i.il 'suld rrI .xeurnu na @a Ilqlsuas aisa aleru.ralneJe3 '!!.xo[.r$ug g ~ t z u ~ o1?!1!urr?3 y !r!l.r~ ea~yde @eau q e o q a.[na Jo1!qeur !S Jol!Jolur-rl ' ~ 0 1 a ~ e o l y 3 nTn.redu u!~d gsaj!ueul as e z '. Je! 'quel~odur! 10. ur ap$3unppu! r.rn$g.roue .10 anaz ap a 8 a p ea 'ea~eq!yqanpo~daqSaa!~d a3 eaaa ur JE! ' ~ z o L ~ ~ s oe-[ L ~g!q!suas alJeoj alsa aq!urez Flseanv .rd ! ~ o l u ~ rn3 $ a l e S p n ~ 3 u 'elsase ~ InIaj U J a~nu!)qo a .id j $!pahop alsa an!801oled IJalsaj!ueur Talsaae Ie Jel!paJa In.1124 -rl>a.

care tine timp de citeva zile albinele in stare de neactivitate.ceea ce ar constitui perioada de incubatie a agentului patogen .continu5 dinsul -. Cehoslovac5 sustine cii boala neagr5 se datoreazB m5tcii. S. Maurizio. cit si albinele recent eclozionate nu sint atacate. atit puietul. Unii autori (Poltev. reusind s5 reproduc5 boala la familiile s5n5toase. Miiller) consider5 cii in realitate este vorba de toxicoze alimentare. prin introducerea in hrana acestora a unui filtrat dintr-un broiaj de albine bolnave. iar in anul urm5tor boala nu mai apare. Vecchi si Zambonelli au facut experiente in acest sens.Boala neagriir sau boala de p&dure Uni'l autori descriu aceast5 entitate morbid5 numai sub nurrlele de boala de pidure. ci numai un lichid apos. mare parte dintre ele nu se imboln5vesc. In s f l r ~ i t . P teaz5. Inginerul Vladimir Zaplata din R. fie de polen sau nectar devenit toxic sub influen@ unor factori climatici ocazionali. Dinsul afirm5 c5 dac5 se inlocuieste matca n 9 din 10 cazuri simptomele incefamiliei bolnave cu o matc5 tin5r5. aceast5 supozitie fiind bazat5 pe frecventa crescut5 a bolii in anii in care culesul de man5 este abundent. Pe de alt5 parte. Pierderea p e r i ~ r i l o rsi gradul 1 corpului. Aparitia ei este pus5 in leg5turs cu recolta de mans.boala neagrSi sint urmstoarele : a. manifestiiri patologice asem5n5toare se constat2 nu numai in zona de munte si de p5dure. matca unei familii bolnave este schimbat5 de albine qi. de exemplu). fie de polenul toxic pe care-1 produc in mod obiynuit anumite plante (cele din familia Ranunculacee. Alti autori (Kuntzsch.infirm2 posibilitatea unei imboln2viri cu eventuale substante toxice pe care le-ar contine filtratul respectiv.. Chiar dac5 nu am schimba-o noi . in orice caz. avind P acela~i masiv. ci qi in alte regiuni unde culesul de man5 lipse~te. Faptul c5 semnele de boa15 s-au manifestat dup5 dou5 zile de la ingerarea hranei infectate . pe faptul c5 ea apare yi dispare oclat3 cu inceputul si respectiv terminareaa cestui cules qi mai ales c5 ea survine dup5 o perioadii rece. Au fost emise numeroase ipoteze pentru a liimuri originea acestei afectiuni. Morgenthaler) considera cii simptomele ce caracterizeazii aceastii afectiune se datoresc unei carente proteice. Totuyi explicarea originii bolii numai prin culesul de maria nu este n vedere c5 desi familiile de albine culeg la intrutotul satisfiictitor. provocate fie de mierea de manii. iar la cele afectate pierderile variazii in limite foarte largi. ea nu supravietuieyte peste iarn5. caz in care simptomele ar apZrea imediat Simptomele observate cel mai frecvent in diversele mailifestilri patologice cunoscute sub numele de . precum si num5rul albinelor care prezint5 de pigrnentatie a . Depilarea qi fnnegrirea albinelor. intrucit in majoritatea cazurilor se constat5 la familiile amplasate in zona psdurilor de munte. cea mai acreditatii teorie este c5 boala neagrii este produs5 de un virus. ipotez5 sustinutii intre altele prin faptul cii in rectumul albinelor bolnave nu se g5seqte aproape niciodat5 polen. Aceastii ipotez5 este ins5 infirmat5 in mare m5surii de faptul cii in boala neagr5 de natur5 negeneticii. consecutivii unui cules slab de polen .

acest fenomen variazi in functie de forma - mai u ~ o a r 2 sau mai gravi - sub care evolueaz5 boala. In formele usoare, familiile prezint2 un numar redus de albine afectate, iar aspectul corpului este putin modificat, in sensul c5 periqorii sint numai uzati sau partial cazuti, aSa cum se intimp15 de obicei la albinele bdtrine. In formele grave, boala poate s2 cuprind2 intreg efectivul adult din stup, inclusiv trintorii si matca ; albinele sint depilate complet, corpul negru, lueios cu aspect unsuros, ceva mai mic decit la cele sin2toase. b. Prezenta in fata stupilor a unui numdr mare de albine vizibil bolnave, care incearcti sd zboare si nu reusesc, care sint cuprinse de un fel de excitatie, tradusii prin miscdri dezordonate ale corpului si care mor cu aripile tinute sub form2 de acoperis, dep8rtate si in jos. c. Agitatia familiei bolnave ~i aspectul dramatic pe care aceasta il prezint5. In interiorul stupului exists, de asemenea, numeroase albine moarte sau bolnave. Acestea din urmd se refugiaz2 deasupra ramelor sau la capatul stupului opus urdinisului, de unde sint culese si tirite afar3 de catre albinele sgndtoase. Eliminarea acestor albine bolnave nu are aspectul unei lupte propriu-zise, intrucit albinele care executd aceastii operatie n u folosesc acul, iar albinele eliminate nu se opun, au un comportament pasiv, resemnat. La urdinis exist5 P n permanents un num5r mare de aibine, care le impiedica pe cele bolnave sfi intre in stup. d. Stagnarea productiei, albinele consumind tot ce aduc. Diagnosticul se pune dupfi simptomele descrise mai sus ~ i de , asemenea, prin examen histologic. Dup5 Morisson, in celulele epiteliale ale intestinului mijlociu apar, la albinele bolnave, n i ~ t e incluziuni protoplasmatice, sub forma unor noduli sferici sau ovali de 1-8 microni. Desi alti autori sustin cB aceast5 formatiune poate exista si la albinele s8n2toase, t o t u ~ iprezenta lor in toate secfiunile histologice prelevate de la albinele cu semne de boala neagra indrept5t;este stabilirea acestui diagnostic. Tratamentul in aceast5 boala nu a fost elaborat. Pentru combatere au fost incercate numeroase medicamente, far5 s2 se obtin2 ins2 o eficacitate notabilfi. In aceast2 situatie, mdsurile care pot fi recomandate sint cele de zooigiend ~i anume : adunarea si arderea albinelor moarte, strimtorarea urdini~urilorpentru evitarea furti~ag,ului, precum ~i reducerea qi incdlzirea cuiburilor pentru a evita r5cirea puietului in urma depopul2rii. Mergind pe Linia ipotezelor care au fost emise in legiiturd cu etiologia acestei afectiuni, se indicii schimbarea m5tcilor la familiile bolnave, mfisurs eficientd in eventualitatea unei origini sau predispozitii ereditare. De asemenea, se recornand5 administrarea unor cantitiiti zilnice (cca. 250 ml) de sirop caldut, cu adaos de lapte fiert, in procent de (100 ml lapte la 900 ml sirop de zah5r 1 : I), terapie care vizeaza stimularea familiilor ~i concomitent, combaterea unor eventuale intoxicatii sau carente proteice. Considerind c2 albinele se epuizeazii si mor in urma cantitstilor mari de acid (gluconic) cu care trebuie sB intervin5 pentru a apropia pH-ul manei (5,9-7,9) de cel a1 mierii (3,8-4,8), autorii cehoslovaci recornand2 in tratamentul bolii de p5dure fie vitarnina C (acid ascorbic)

250 mg la un 1 sirop, fie sucul de la o limiie in 4 1 sirop, fie acid citric n cristalizat 1 g la un 1 sirop ; iar preventiv, introducerea vitaminei C I rezervele de iarnii $i a acidului citric (0,50/00) in apa de b5ut. Faptul c6 paralizia, boala de pildure qi boala neagrl au o simptomatologie asem5nstoare $i o etiologie identic6 (respectiv virall, dup5 cei rnai multi autori), i-a determinat pe specialiqtii francezi A. Brizard si J. Albisetti s5 le descrie impreunl. Un alt punct comun este considerat faptul cii manifestarea lor este legat5 de numeroase cauze secundare (miere de mans f i r 5 acizi, obturarea traheelor toracice din cauza mierii de mans, lipsa proteinelor sau vitaminelor, lipsa apei, dezechilibru nervos, ridicarea temperaturii din stup, predispozitie ereditar6 etc.), dintre care tulburgrile metabolice provocate de dezechilibrul dintre consurnul de polen $i mierea de man5 par s A fie cele rnai frecvente. In ce priveyte tratamentul, autorii sus-citati recrlnosc c6 pentru aceste boli (la fel ca $i pentru septicemie sau paratifozs) nu existil actualmente o medicatie specifid, singurele m5suri recomandabile fiind cele menite s5 atenueze . simptomele qi s5 previns eventualele complicatii.

ALTE VIRUSURI
Virusul
,,aripi

*-."'-'

-

-.
-'

innor~te"~)

Acest virus, unul din cei rnai mici cunoscuti actualmente, a fost descoperit in Marea Britanie, Egipt $i Australia. D e ~ iaripile albinelor puternic infestate i ~ pit.1.d i adeseori transparenta, acesta nu este t o t u ~ i un simptom sigur, fiind necesar un examen serologic pentru stabilirea diagnosticului. Viri~sul ,,aripi innorate" sau ,,aripi opace" formeaza mase cristaline in citoplasma celule!or musculare, in special a celor din lungul traheei. D e ~ s-a i dovedit c4 transmiterea se face prin intermediul aerului, el isi poate pierde rapid putere;+ infectant5, dovad5 imposibilitatea infectsrii experimentale a albinelor p i n aerosoli (incerc8ri facute de Roth). Albinele bolnave mor rapid iar familiile puternic contaminate devin inactive qi se depopuleaz5 masiv. Moartea acestor familii survine cel rnai adesea In perioada de iarn5.

V i r u s u l Y si X

."-,

Mult timp, virusul Y a fost confundat cu virusul X, ambii fiind localizati numai pe traiectul digestiv a1 albinelor adulte, avind aceeasi talie si forma. Pe ling5 micilc diferente de densitate $i relatii serologjce, d~osebirile principale apar in e\ 3lutia lor natural& In timp ce virusul X poate descoperit numai iarna, virusul Y se gase$te frecvent in luna rnai sau iu:iie. fn plus, virusul Y apare de regul5 la albine in asociere cu Nosema Api.7 ci, in testele de laborator, el infecteaz5 albinele mult rnai usor cind e s t ~ ingerat cu spori de Nosema Apis decit singur. Virusul Y este rnai r5spin,?it decPt virusul X ins5 rnai putin
')

Virusurile albinelor de L. Bailey, in La sante d e l'abeille nr. 78-79.

dsiun2tor. D e ~ i el contribuie la pierderile cauzate de nosemozfi in timpul iernii, totusi contributia I.ui la scurtarea vietii albinei este mult rnai rnicfi decft a Nosemozei. Spre deosebire, virusul X este rnai periculos, el putind sB .ornoare albina mult mai repede decit microorganismul rnai sus amintit. Virusul bdtcilor negre Virusul botcilor negre a fost confuridat mult timp cu virusul paraliziei acute. Mai fntii el a fost identificat drept cauza mortii larvelor sau prenimfelor de matcfi, rnai ales primavara sau la fnceputul verii. Descompunindu-se, nimfele de matcri se fnchid la culoare iar peretii celulei se piiteazri adesea cu negru. In primele stadii de boali, nimfele seamrinfi cu cele atinse de puiet in sac Pnsa, contrar virusului acestei boli, virusul botcilor negre atacfi rareori larvele de lucrfitoare. Totu~i, el se hmulteste mult la adultele atinse de Nosema apis .rji contribuie la scurtarea vietii albinelor fmpreunii cu aceasts n~icrosporidie. Boala isi manifest5 prezenta cu prec5dere in cresc5toriile de matci, respectiv in familiile orfanizate pentru obtinerea de material reproducfitor. Virusul filamentos Acest virus are forma unei tulpini flexibile continind acid dezosiribonucleic, infg~urat in cerc in interiorul unei membrane, formfnd impreun8 cu aceasta particule ovoide de 450 X 150 milimicroni. Aceste particule pot fi detectate la microscopul luminos ~i uneori ele s h t destul de numeroase in sfngele limpede a1 albinelor, pentru a-i da acestuia un aspect 1:ptos. Experimental, virusul infecteazri albinele mult rnai repede cind se administreaz: impreun5 cu sporii de Nosema apis qi este strfns asociat in natur5 cu acest parazit, la fel ca qi virusul Y si cel a1 botcilor negre. El este cel rnai putin patogen dintre v i r u ~ i idescri~iin acest capitol ~i totodata cel mai rzspindit, prezenta lui fiind semnalatfi in Marea Rritanie, America de Nord, Japonia si U.R.S.S. Roala d i n insula W i g h t Simptomele acestei boli seaman2 cu cele ale paraliziei, care a apzrut cu mult timp inainte si cu care a putut deci s2 fie confundat:. Frecventa paraliziei cronice in Marea Britanie a diminuat de la 8 O / 0 din probele aduse la diagnostic de apicultori in 1947 la rnai putin de 2 O / o in 1963. Aceastfi scadere este in corelatie cu numrirul familiilor de albine din aceasti tar& numfir care a sc5zut ~i el de la circa 500 000 i n perioada 1947-1950 la rnai putin de 200 000 la mijlocul deceniului 60. Ea este de asemenea in corelatie cu infectia produsri de Acarapis Woodi care, detectat5 in circa 50°/o din probele aduse la laborator in 1925, a scazut la 20°/o in 1947 qi la 10°/o in 1965. Aceste date permit sfi se creads c5 acutizarea masivii la inceputul secolului a acariozei - boalfi i n general u~oarfi$i care nu se manifest5

puietul in sac $i paralizia. in ultimul timp el a fost gasit din abundentg la albinele bolnave din California. iar acest sedentarism favorizeazs multiplicarea microorganismelor patogene. boala putind fi confundat5 cu loca.). de care ins5 se deosebeste prin esamen serologic.A. El formeaz5 cristale atit in tesuturi (unde se h m u l t e ~ t e ) cit ~i in laborator cfnd este purificat. Cristalele capat5 o culoare albastru-violet sau verde str5lucitor cind tesuturile sfnt luminate sau cind sint privite cu lupa la lumina naturali. V i r u s ~p ~ ul i e t i n s u c T h a i A fost descoperit in larvele moarte de Apis cerana din Thailanda in 1982.S. ca efect a1 faptului c5 nezvind ce culege albinele stau in stup mai mult decit de obicei. Seam5n5. iar dup5 aceea la Apis mellifera in Australia. c5ci el se Pnmultestc enorm cind este inoculat la albine sau frecat de corpul lor si le omoari in urm5toarele 2-3 zile. V i r u s u l d i n ICa~rnir Prima data a fost gasit la Apis cerana in Kasmir si India. Virusul Apis iridescent Seamani cu virusurile iridescente gisite la diferite specii de insecte. . fgr5 s5 fie ins5 identic. unde Apis cerana este inexistent& face s5 se cread5 c5 el a venit de la alte insecte comune in Australia ~i Asia de Sud-Est. 0 alt5 concluzie a fost aceea c5 suprapopularea cu albine a unei zone sau a unei tiiri favorizeaz5 riispindirea bolilor si mai ales a virozelor in sectorul apicol. ca ~i in cazul virusului paraliziei cronice. Avfnd in vedere u~urintacu care pitrunde prin cuticul8. Virusul din Arkansas Descoperit initial la albine aparent sgn5toase in Arkansas (U.decit cu mortalitatea familiilor puternic infestate la sfir~ituliernii s-a datorat paraliziei ~i maladiei din Insula Wight. transmiterea lui se face cu sigurant5 prin contactul direct intre albinele vii. cu virusul puietului in sac de la Apis mellifera. Nu seaman5 cu nici un alt virus cunoscut $i nu se cunoaste nimic asupra raporturilor dintre el $i albine. Albinele bolnave prezintg o mortalitate anorma15 in toate stadiile de dezvoltare. h India $i Nepal el a provocat in ultimii ani exacerbarea serioas5 a puietului sacciform. Prezenta acestui virus in Australia.cercet5rile intreprinse in acest sens nu au dat rezultate pin5 in prezent. Virusul din K q m i r poate f i usor depistat. Vir2isuL d i n E g i p t il fost detectat in 1979 in probe de albine moarte trimise clin Egipt. Totu~i.

potential periculo~isi greu de depistat . datoritg atit virusurilor cit $i celorlalti agenti patogeni. Este cazul virusurilor X. boa15 caracterizatg prin formarea unor rnici gr5mezi de albine care nu mai pot zbura (ca si in paralizia cronicg). Din fericire. atit de bine cunoscute.boala ghemului" la Apis cerana din India qi Kaqmir. Unii apicultori sint tentati s5 pgstreze prea multe familii dup5 un sezon cu totul exceptional. ale acestor boli. intrucit se rise5 propagarea unor agenti patogeni exotici. infectiile endemice vor creqte. urmatii de moartea familiilor. toate patru asociate cu Nosema apis . aspecte dificil de explicat numai prin caracterele. urmgtoarele recornandhi sint considerate ca judicioase : -s A nu se transporte albine dintr-o tar2 in alta. care poate fi transmis de Varroa Jacobsoni .Virusul provoac5 . .numArul familiilor de albine sii fie in corelatie cu resursele melifere. . Urmeazii ins2 ani apicoli slabi sau medii si ei vor trebui sii hr5neascii cu zahiir. Y. a1 botcilor negre ~i filamentos. In aceste condivi. aSa cum este cazul nosernozei de exemplu. a1 virusului paraliziei acute.. CONCLUZII Familiile de albine sint infectate In mod curent de un mare num5r de virusuri. iar albinele s5-si petreacii o mare parte din timp in stupi. h infectiile virale chimioterapia este in general ineficace din cauzii c5 inmultirea virusului se face E n celule $i ea este +a de strins legats de procesele de creqtere ale acestora incit nu poti s-o stgvileyti f5rA a v5tiima $i celulele gazdg. care se asociad cu Acarapis Woodi. a1 virusurilor paraliziei cronice $i paraliziei din Insula Wight. Pentru prevenirea virozelor. exist3 boli ce pot fi st5pinite si. care se transmit numai cind albinele sint in contact strins intre ele. Existents acestor virusuri explic5 aspectele cu totul deosebite pe care le imbracg uneori parazitozele mai sus pomenite. f5rii ca ele sil prezinte semne de infectie decit in cazul in care viroza se suprapune unei alte boli. concomitent pot fi stiipinite ~i virozele de asociere.

Gonform datelor publicate de Hitchcock (1972). ce in ce mai mult qi infe*a a devenit rnai sever& i Belgia $i Scova. ea a fost semnalata pentru prima dat5 in 1913 in Germania.A. dup5 denumirea agentului cauzal : Pericystis apis. schimbindu-i-se numele in Ascosphaera apis. In stupi pot exista multe specii de ciuperci. in 1933 in U. Aspergillus flavus $i Aspergillus niger. fntrucit acestea sint in stare sB produc5 mari pagube stupinelor. in 1934 in Scotia. hsii numai trei din acestea s-au dovedit periculoase pentru puietul albinelor : Ascosphaera apis.pericystirnicozii". aceast5 boala era necunoscutii inainte de 1968.. P n 1932 fn Anglia.U. primul caz de boa12 a fost observat Pn 1968 . DupA a1 doilea razboi mondial boala s-a r3spindit din n Elvetia.S. f n America. in 1957 in Noua Zeelands. iar in ce priveqte S.R. totusi importanta micozelor nu trebuie desconsideratil. In mod curent maladia este cunoscut2 sub numele de . punindu-le uneori in situatia s5 nu rnai poat5 valorifica culesurile. h anul 1973 duperca a fost clasats de catre Olive $i Spiltoire in familia Ascosphaeracee. Franta. in 1937 in Cehoslovacia..S. In urmg cu citeva decenii aceste boli erau aproape necunoscute. Ping in anul 1955 ea a fost descriss sub numele de .$i se intsrevte.f BOLI MICOTICE Micozele sint boli infecto-contagioase produse de ciuperci micrescopice. D e ~ ievolueazi rnai putin grav decit celelalte maladii contagioase ale puietului qi in rare cazuri antreneaza moartea farniliei de albine.. Ascosferoza este o micozii care afecteaza exclusiv puietul albinelor.puiet v8ros6'. Ele se caracterizeazi3 prin aceea c5 dup5 moarte puietul i$i p5streaz8 forma . P n 1971 in Norvegia.se murnificg . dator i a unor cauze ce n-au putut fi lamurite pe deplin. una din teoriile emise in acest sens considerind c5 progresul lor a fost favorizat de utilizarea antibioticelor fn patologia apicols. ~i Canada. In ultimul timp ele au inceput s5 se rispindeascii in mod hgrijorAtor. dupi culoarea $i duritatea larvelor moarte. ceea ce a antrenat $i schimbarea denumirii bolii. Pfnii i n 1945 cazurile de puiet varos erau foarte rare.

invadind intregul organism ~i pl-ovocind moartea !arvei d u p i cipscirea acesteia.a u ~ 1 ~ s din : 7:" . Dupi aceasta d a t i boala s-a extins de o manierg ingrijor5toare. va produce nigte formatiuni capsulare numite asce. realizat de Institutul de cercetare qi productie pentru apiculturg din Bucuresti.corp dovcdit puterea cle germinare chiar ~i dup5 15 ani.sfiminta qi forma de rezistentj. care cuprind sporii . de unde s-a rispindit apoi in mai multe state ale Arnericii de Nord ~i in Canada. . h momentul in care doua micelii de sex opus se intilnesc ele adera unul la altul $i dau n a ~ t e r e la hife laterale pe care vor lua n q t e r e elementele sexuate : oogonii ~i anteridii.3liceliu cu corpi fructificatori . Viabilitatea sporilor este foarte mare. el emitind teoria c i extinderea acestei micoze este in strinsi legzturi cu hrinirea intensivs a familiilor de albine cu antibiotice in scop preventiv. sporii dau nastere unui miceliu. cuprinzind pe rind Transilvania.. Ranatul. commicelii mascul si femel5. Etiopatogenie. Dobrogea si Moldova. iar in larvele mumifiate ~ i .numit5 ~i corp fructificator -. A j u n ~ i pe corpul sau in intestinul larvelor. Prin fecundarea de c i t r e anteridie. fn 1970 C.in California. Ascosphncra apis : a . a ciupercii (fig. ce pitrunde si se ramifies in tesuturi. Mraz o observi $i in Mexic. 13). Muntenia. fiind necunoscut de marea majoritate a apicultorilor. La noi in tar& inainte de 1971 puietul viros apsrea cu totul sporadic. una din cauze fiind ~i folosirea de catre majoritatea apicultorilor a medicamentului Micocidin. Ascosphaera apis este o ciuperci heterotalicg. Ei rezisti la actiunea vaporilor cie form01 si a anhidridei sulfuroase. Interesant este cB i n ultimii ani ea a regresat substantial. b fructificaLor cu asce continind syori . . oogonia . 13.

y~ganpoldeaqeqpedea e)sa3. ! pemqnas alsa p u p punqe am8ej ap lajqse un aanpo~d T-aJea ad a!ps!~aqae~aalnqauns ! pamd na a ~ n ~ i j vun a l a l z ~ aq@ ~ a l y u n w nep 1-a~e3ad .mSe3 ad l p ~ a d n p ea~~pqds aapa!d y -uq ps apeod nu 14 qq!.mln~oqpqde e ! $ u a ~ a q qFJ:~ 1npapqa p q g s @ a m ~ a3!u -~apndal!gpej yoasape 'qsn8ne-a!ln! u~ a)eq!suaqu! 83 aqha~asap! S a!unl uj a!sa.1a3a.~oqz ap elnpujss ad nes !nlnB!u!pm alej TJJ a~!pugdsg~pujs a3 soqam laadse n3 alaaJe1 vdnp '~$ueqs!p el ap apkounaa~as S O J ~ Aqamd ap pqeaeqe a g p e j o 'yeoq ap auuras . ! ! $ e n q ! s ap lajqse uj qeu!dqpuj 'Jolpqeur e a ~ q k a ~ u3 a pnaaSa alas -eo.eaqqu[oquq gzeazy.xesamu e u e q p!u aunpe FP-ys pugqndau ala ' a ~ g a n p o ~ d a u u y a p Igpxej alsaav 'lamd n3 !!.ap?zow U ! " q!wnu lnpadse p u p 'lep2la~au a q p q d s p qujs q e a g w u x a1aA. -alt'qg!q!znj!p ap qe3!p!n!pe)s un el g8unts ps e!peleuI p u p ~ p -a!duq 'aqnour nes aneqoq alaaJe1 $nu!lsns uq!~u j aunuy[a ps aqkajnqz! pseolaurnu a!l!urej 0 -1azoa!ur e!lnloaa !eurnu p 'e!$pede ezealuanlju: nu !ag!urej eamlnd . ~ y s o u 6 v ? a '!nlnS!urpm sndo lnqgde3 uj a)[nw !em '~nlndnls lnpunj ad ! S ~ ~ as aAJel e 8eauaurase '!ag!urej Inloquo3 e? .q e d n a -uop~sa ap aiqn3 0-qur aqel!8e ngJ8 ap aqeoq Joun lnqouro8z !nla~n8ej eammqnas el anpo~d B ! axaqq pu~s a a q aqsaae ' a q p ~ d p s a p p q lsoj ne-u a3 alaplaa u~ 'aqeq~gdapuj ! S au!qle ap aseoss 1 3p~qnd '~alnlaa njaxad el ?Jape nu a13 '(91 51 '8!3) .a!$eppuaa ap esdy ap aTj 'urples ap lnsalna el ap luapunqe l n w q s u ap a g 'eqenpp e a ~ d ~ u e ~ apqaJeqsEurpe q ~ esnpoad d qsoj e qeazawn ylseaae e3 a g 'dnqs u ! p epazaum ap gqez~.xoaej a2 Jolamea s a m q u q a nquad uozas $ s a x ug m l n ~ o p p q d ee a ~ e d n a o a ~e dm p a J a3 a!$enprs 'amopeum exa -eur!~d q !4gm! g ~ e d e gs eleoq er.xaumu p q d x a a3 eaaa '!qoq u p la3 ad ~ e l q a 16 a~eoqe~anl ap lnpalnd apui~dna v o q 'qeqda~.xep~nuraplaa a g 'xas aG!u!s un ap ngaqw un n3 p q ~ z e m d qsoj e p u p punpe 'amqlg8qp a g apsa ! a earnopa 'nldwaxa ap eqam aqsa urn3 '!ow aqard !sun duapslsuoa el pq53unte 'qPa~tr)ujas 1 4 TapIaa !fla~ad ap apupdsap as ' p u m l o ~ aanpaJ !4j e m 1 u1sp82~0 u p ~ a d e eam~odo~ qa ~ 'qeasn d uoqnq un ea awde a~ea '!am1 lndea pxunu Jaqq pqsel ' e p ~ a aup Jaqq p f i ~ d s q q pdnao a3 '!e8a~nw ap eqle ~ z u j d o a~apkeuel J O ~lnm! UI 'aq6aqquj as 16 q S a ~ d s e as eala~d'e!$equauBas p~a!d $3 '3sauaq.raqSeu jep n e ! $ q~doquoa ne-s a v g a q w p q a punpe '..aulo?dw!s . pepdapPe ap aqsa 'a.rolau~pde!$!.roaejaqsa ! a a!$y -ede 'le~aua8 u~ .3!ezour u ! " lnpaadse : pdnp a!uqa apPeoun3a.(.q qepsaju! alam%j a d .xav q ! S Jopulqle le npolC!ur Inugsalu! u j ezeaula! !!~ods 5 x 1 lnqdej ap eureas pqtn& ..! yalnla3 !!lalad el JolaaaaI a j u a ~ a p ~ a u .xoloa eSue1d .x8oJd peanloaa ' ~ w .13 leur aqsa eaqeq!p -pm apun 'mlam2kj e!~ajr~ad el qkasp8 as la ?a mpqdej R!.qsgd !S-as 1's snqs!p lnla~nd ~asspnolug ~s eaqepq!q!sod a n ea qepolo~.rede el ap !ugurgdys -em e ea.alr?uJa! nguad g..~ 'gsnpaJ p w s m p l p epnasa.xoyaju! q a?$as@ as 'sns FUIaqqtp? a1aCeque~e ap gzepgauaq nu a ~ e 3 'cqals aqyuej 0 .zo)ep '~oquyq ap ep3e aqsa s!de e ~ a e y d s o 3 sap ~ pe3eqe qamd lnurpd .a l p d eal!unl q :a3!qo ap amde q e o g .[~53qas aqeqaay! a l a u e q .e Inlaj q aza.r as ezoJajsoasv .A g~ %J) !~oqe3!jrpn~j ~cLroael a.

Ttatament. acidul sorbic. . iodul prin volatilizare (in arnestec cu ctirbune de lemn) sau prin ardere (impregnat in hirtie de filtru) i n Belgia etc.cadavrelor murnifiate in fapi ~i pe fundul stupului . T o t u ~ i .rognostic.rAspindirea - P.A.elativ benign. Cycloheximidina. in larvele n~oarte . ce const5 din descoperirea la microscop a corpilor fructificatori de curind. ftir5 ins5 s5 se obtinti rezultate multumitoare. Creind un dezechilibru. Dintre acestea mentiontim : Mycostatina.boala trebuie considerati gravti. cit ~i substante chimice. In tratamentul puietului vtiros au fost Incercate numeroase medicamente. atit antibiotice. provocind un deficit mare de albine Si intirzieri in dezvoltarea familiilor. In general. Amphotericina. Toate aceste selnne o deosebesc de aspergiloz5. prognosticul privind evolutia ascosferozei este 1. In caz de dubiu se recurge la examenul de laborator.. 15. 14. Sectiune in fagure cu puiet v 5 m actioneazg timp indelungat asupra familiilor. ea poate fi o cauzti favorizantti pentru alte boli mai de temut. Griseofulvina ~i Quixalina in Franta . paralel cu dezinfectia fagurilor cu oxid de etilenii in S. propionatul de sodiu ~i parahidroxibenzoatul d e metil. afectarea cu precticiere a puietului de trintor. intrucit ea Fig.U. Fagure cu puiet v5ros Fig. singura boa15 cm care ar putea f i confunciat5.

In prima etapii au fost selectionate . el avind in plus si proprietafi stirnulatoare pentru familiile de albine. In cazul cind concomitent cu Ascosphaeroza apar $i semne de loci. destul de numeroase. La controlul ce se face inainte de primul tratament. prin impr8stiere cu mina printre rame. Larvele moarte de pe fundul stupului se ard.5 g teramicinri la 1 kg micocidin. Rezultate inconstante au fost obfinute ~i prin utilizarea preparatului chimic Thiabendazol. se adrninistreazi 100-150 g preparat. Rorninia.5 g la 1 kg zahir si se administreazi prin presiirare deasupra cuibului. In concluzie. micocidinul se poate administra $i sub form5 de sirop (1 kg rnicocidin la 1 litru apii) cite 250 rnl.. sii fie aspersati cu o solutie cle micocidin (1 kg micocidin la 2 litri de ap8) si lisati s i se usuce. se intervine cu una sau douii administriiri de micocidin. realizat de Institutul de cercetgri pentru apiculturii din R. . au determinat initierea in 1980 a unor ample cercetiiri privind terapeutica acestej boli. . S. se amestecii bine ~i se fac tratamentele conform indicatiilor pentru Ascosphaerozi. care se amestecii in zahir pudrii in concentratie de 2. Tratarnentul se repetii de 3-5 ori. peste albine. concomitent cu primele 3 administriiri de micocidin sub formti de pulbere. ploi reci). inainte de a fi introdusi in stup. dar in alte cazuri. fagurii cu mari ~i topiti. amestecat in 100 g zahiir pudrii. Cind infectia rnicotici este grav3.Rezultate mai bune s-au obtinut prin folosirea Stamicinei provenit5 din culturi de Streptomyces noursei. Modul de administrare a1 acestui preparat (conform prospectului respectiv) este urrniitorul : in functie de mirimea familiei de albine yi intensitatea infectiei. Tratamentul incepe la primele semne de boalri. se adaug5 2.cite unul la interval de o siiptriminii. precum ~i pierderile ingrijoriitoare pe care le produce puietul viiros h Franta. Cel mai eficace preparat s-a dovedit produsul denumit Micocidin. sirurile de amoniu cuaternare $i unele esente naturale. Larvele moarte din fagurii zone de larve bolnave vor fi s c o ~ i rnai putin afectati se scot ~i celulele respective se pudreazi abundent cu rnicocidin. h a doua etapi a fost testat3 eficacitatea tratamentului in stupine experimentale.in vitro" substanple cele mai active Pmpotriva Ascosphaera apis : nitratul de econazole. Dac6 dupii vindecare apar din nou factori favorizanti dezvoltiirii Ascosphaerozei (temperaturi scizute. neregularitatea rezultatelor obtinute nu a permis introducerea in uzul curent a protocolului terapeutic experimental. cite 100 g de 5-6 ori la 7 zile interval. I . Prin adrninistrarea a 4 cornprimate de Starnicini a 500 000 U . sau inainte de aparitie in stupinele unde in anul anterior a existat puiet v3ros. s-au obtinut vindeciiri inaintea celor realizate numai prin miisuri de profilaxie. larvele mumifiate de Ascosphaera apis au continuat s i existe. de 3 ori. Esecul tratamentelor recornandate in urmi cu citiva ani de Laboratorul de cercetiri de la Nice. rezultatul fiind cri P n unele cazuri micozele au dispirut in familiile tratate. Primele douii tratamente se fac la interval de 4 zile. Se recomandi ca fagurii goi de la rezerv5. ultimele la 7 zile.

S-a constatat (Maurizio. constituie tot atitea semne de intrebare ce se cer limurite.tupi. care nu se extinde decft in familiile sensibilizate tle diferite stari morbide sau prin ereditate gi care. cii cele bolnave intr-un an nu se imbolnAvesc obligator in anul urmMor. priri m e ~ t i n e rsa cuiburilor cit mai strinse . . Pentru prevenirea puietului varos se va u:-~nliri s2 sc. care atac5 numai larvele slabite de alte afectiuni. . Faptul cB d e ~ i asa de raspindit el n u afecteazii decit unele familii si numai o parte din puietul unei familii. acesta se poate acoperi cu mucegaiul specific. ~ de la sol . cu celule numni de albinri lucriitoare.Profilaxie. Altii tiigaduiesc insugi caracterul contagios a1 acestei boli. a fost explicat prin aceea cB Ascosphaera apis este un invadator secundar. Seal (1957) gAse~tecii fagurii neocupati de albine iarna.or la loc Insorit.reducerea umiditritii prin deschiderea fantelor de aerisirc ~ : i ridicarea stupilor cu cel putin 20 c i . oferii un excelent refugiu pentru sporii de Ascosphaera apis . puietul poate sii fie infec: tat. tinuti in conditii de urniditate. prin punerea la dispozitia mgtcilor numai a fagurilor bine crescuti. Astfel. . Zander (1919) subliniazz importanta impachetajului familiei in timpul iernii si mentinerii unei atmosfere cit n?ai uscate in stup. SPnt autori care pun la indoiala contributia consumului de antibiotice la raspfndirea micozei sau a umiditatii la aparitia ei in familia de albine.practicarea inmultirii pe baza de roiuri cit mai puternice (pe cel putin 4 rame) . Maurizio (1934) g~seqte cazuri secundare de puiet varos in fagurii afectati de loc5 europeani. . apHute in farnilii depopulate din cauza acariozei. cii mucegaiul pare sii creascii mai intii pe puietul lezat. epizootologia si combaterea acestei boli. c5 punind fn etuvii la 35°C un puiet aparent s5n5tos. .ridicarea temperaturii interioare. . Dreher (1938) observ. De-a lungul timpului au fost facute numeroase observatii asupra conditiilor care favorizeaza aparitia acestei boli. nu reuqegte s3-si termine ciclul evolutiv din cauza c5 in familiile normnle aceste Iarve sPnt recunoscute cu mult inaintea omului de catre albine qi e1imi. prin asezarea !. creeze in familiile de albine conditii improprii pentru dezvolta!-ea micetelor 5i anume : . precum gi faptul cB medicatiile utilizate s-au dovedit putin eficace in cazurile mai grave.mentinerea familiilor in stare activz si cu populntit! cit rnai nwneroasj. Deans (1940) semnaleazii in Scotia cazuri serioase de puiet viiros. la marea majoritate a larvelor atacate. Faptul c2 unele familii din stupin5 se imboln8vesc ~i altele nu. Wille) c5 ciuperca poate fi identificat5 pe orice fagure.nate.limitarea cregterii puietului de trfntor. cPnd cuibul cu puiet se extinde primiivara gi acopera fagurii cu spori. prin impachetarea familiiior cu materiale usc:ate. Existi numeroase elemente obscure in patogenia.

Mentionez c5 fn cadrul acestui tratament. Dup5 o sSpGimin5. Miceliul ciupercii Aspergillus flavus are o culoare verde-gBlbuie sau cafeniu-verzuie (cind poartg corpi fructificatori). Thomas $i Luce (1972) au mentionat c5 acidul sorbic $i parahidroxibenzoatul de metil inhib5 Ascosphaera apis in cultur5. Taber. El consider5 c5 4 O / 0 din solutia de . Este primul tratament pe care fl practic In cursul anului. ambele produse potentindu-se reciproc si actionind cu un randament sporit atlt in directia varroozei cit gi a braulozei. unde dezvoltarea ei este favorizati de clima umed5. Opinia autorului. ins5 evolutia ei este rnai grav5. consider c i un tratarnent cu teramicin5 sau tetraciclin5 (3 doze la 7 zile interval). A1 doilea ( ~ ultimul) i se adreseaz5 parazitilor $i const5 din dou5 adminstrHi de Sineacar la' 10 zile interval. Aceasta.fn se privevte combaterea ascosferozei. boala este cunoscutS In Intreaga lume. agitarea albinelor pentru obtinerea unui rnai strins contact fntre ele $i Sineacar o fac nu cu furn obi~nuitci cu fum de fenotiazing.. I stupi apare mult rnai rar ca ascosferoza $i in mod sporadic. umectind prin aspersare fagurii. Bartel (1971) arat5 c5 timolul solutie 2O/0. in conditiile unor familii normal dezvoltate. administrat pe faguri. . facute dup5 extractia mierii de la ultimul cules. Aspergiloza la animale este provocatii de diferite specii de ciuperci din genul Aspergillus. Dallmann (1966) a testat dezinfectantul . S u b numele de . cu atit rnai mult cu cit ea afecteaz5 nu numai puietul ci ~i albinele adulte. El declar5 c5 stimularea instinctului de curitire a1 albinelor este principala m5sur5 de combatere.. a unor cuiburi strinse 7i a unui impachetaj cfilduros ~i uscat. ASPERGILOZA (puietd pietrificat) Aspergiloza este o micozi5 care atac6 animalele. bineinteles. htr-o m5surA mult rnai redus5. care nu ataca decPt puietul debilitat de alte microorganisme (mi gindesc f n primul rfnd la variata flora patogeni din loca europeana). p8sirile (indeosebi n cele din grgdinile zoologice) $i chiar omul. iar in anul respectiv boala nu a rnai reapgrut. spedei Aspergillus niger. rlplic de 4 ani metoda i n stupina proprie $i puietul v5ros nu m-a rnai deranjat. fiind rnai rispinditi in Marea Rritanie. adev5rate medii de cultur5 fungobacteriene. albinele au indepiirtat larvele moarte chiar $i din cele mai infectate farnilii. este in m5surH s5 preintimpine (indirect) aparitia puietului v5ros (si a bacteriozelor in primul rind). Sackett $i Mills (1975) au hranit cele rnai infectate farnilii cu acid sorbic $i propionat de sodiu. are un efect fungistatic in vitro.. Etiopatogenie. localizlndu-se la plgmini.Fesia Form" (avind ca bazi formaldehida). aplicat h luna aprilie. peretii stupului $i scindura de zbor.Fesia Form" omoar5 ciuperca. introduse in turte de polen cu zah5r. El produce spori. Puietul viros a disp5rut dup5 7 zile de la tratament.puiet pietrificat". La albine ea se datoreqte speciei Aspergillus flavus $i. de$i fi pun la dispozitie ramele din care au fost extrase larvele de trintor (utilizate la prepararea Apilarnilului). Mergind pe linia cB Ascosphaera apis este un invadator secundar.

cit mai ales prin toxinele pe care le produce. care urnple tot spatiul Liber dintre ea ~i peretii celulei. Contaminarea larvelor se face prin intermediul hranei. acoperindu-se cu o piiur2 galben-verzuie de miceliu $i spori.forma veetativii Fig. atit prin actiunea sa mecanic5. In familia de albine sporii sint adusi odats cu polenul recoltat de albine. dau nastere la miceliu. precum ~i sublimatul corosiv 1% T i distruge. intr-un timp scurt. Larva se deshidrateaza si se inttireste. asa incit larvele nu pot fi extrase de c5tre albine.b spori (dup5 B o r c h e r t) - frecventa mai ridicati a bolii in timpul recoltelor abundente de polen. care invadeazii intregul organism. prin apicultor sau cu ajutorul vintului. Miceliul care le Cnconjoarii adera strins la peretii celulei. larvele mor dupii c8pZcire. Ciuperca este foarte rsspinditi in naturs. segmentatia dispare. Sporii p 5 t r u n ~ i in intestin germineazs. se mumifics prin drshidratare si pot ap8rea colorate diferit : cele care sint lipsite de corpi fructificatori in slb-giilbui iar cele care sint acoperite de spori in galben-verzui. De la un stup la altul boala este transmisg prin albine. provocind moartea. Aspergillus flavus . 17. Mentinuti la o tcmperaturii de 60'C timp dc 30 minute ei isi pierd puterea patogens. inf5surind larva intr-o tes5tur5 galben-verzuie. Miceliul ciupercii apare la suprafata corpului incepind de la cap. fn ceea ce p r i v e ~ t easpectul fagurelui cu puiet. de asemenea. In celulele dtscFiy5cite miceliul poate fi asa de abundent Pncft el poate fi con- . Simptome. Ele se inmoaie. Acidul fenic ~i formolul in concentratie de 5"/0. pe care albinele n u mai a u timp s5-1 prelucreze si si-1 indese bine in celule. celulele infectate care n u au fost fnc5 desciipiicite prezintii infundarea c5p5celelor.>I ciirol rezistentg fats de iictiunea factorilor fizici sau chimici este ins5 destul dc scizut8 (fig. 17). Larvele atacate i ~ pierd i consistenta ~i culoarea normals. ceea ce explicg a . continutul lor devine cremos. Ca si in ascosferoz5.

cit ~ . htrucit sporii nu sint inchisi In asce ca la Ascosphaera apis.insulele verzui sub care apare ciuperca pe fagurele cu puiet . paralizeazg ~i mor in citeva ore. Fagure ou puiet pietriflcat Combatere.fundat cu un polen galben-verzui.aderenta larvelor la perew celulei .consistenta de piatr5 tare ~i sf5rimicioasi a larvelor mumifiate . ci sint liberi la suprafata corpului. prezina rni~csri anormale. apirind pe fagure sub forrna unor pl5gi s a u insule (fig. . Adesea ciuperca iese din eelulii si se intinde peste celulele din jur. . incit cel mai mic curent de aer ii poate r5spPndi In tot stupul. I S . Corpul se i n t i r e ~ t etreptat. Aspergiloza evolueazg foarte rapid.imboln5virea concomitenti ~i a albinelor adulte. zboar5 greu sau nu mai pot s i zboare. miceliul iese la suprafata lui prin deschiz5turile naturale ~i apare. . se inmulte9t. aderenta larvelor moarte la peretii celulei ~i pericolul pe care-1 prezint5 aspergiloza pentru sh5tatea omului sint factori ce contraindicil utilizaxea tratarnentului medicarnentos in combaterea acestei boli. prin i otrAvurile pe care le produce. contaminarea concomitentti a puietului ~i a albinelor adulte. Datorit5 acestui fapt. La albine contaminarea se face tot pe cale digestivii. In caz de dubiu. cind atmosfera este umed5. Miceliul traverseazi peretele intestinal. atit prin distrugerea organelor. Boala se recunoa~teclinic dup8 : . M5sura cea mai indicat5 in momentul in care diagnosticul a fost stabilit cu precizie . precizarea diagnosticului poate fi f5cuEi prin examen de laborator. boala terminindu-se de regulii cu moartea farniliei. sub form5 de mici pete verzi. Posibilit5ule mari de rhpindire pe care le are aceastj ciuperci. F i g . Albinele parazitate sint agitate. Diagnostic. in aspergilozii nu se inregistreazii vindecsri spontane.e Pn cavitlflle corpului ~i omoar5 insecta. 18).

BU) care paraziteaz8 de asemenea organele genitale ale mAtcii. iar dup5 citeva zile cad pe fundul stupului qi mor. Personalul care manipuleaz. arderea albinelor moarte. nu se mai deplaseaza pe faguri si nu se rnai hrhesc. vaginului. Coloniile formate pe medii de culturii sint rotunde. preculn qi sporii ei. El a cultivat in gallaborator aceasta ciuperc5 constatind cii ea produce hife de culoa~e ben. h cazul cind boala este in faza incipient2 se ~ o a t c hcerca salvarea albinelor.qi rnai ales fn situatia cind apare rnortalitatea si la albine este distrugerea familiei respective. Fyg a numit boala produs5 de aceast5 ciupercg . Boala evolueazi de regul5 Incet. ciruia I dii numele de Melanosella rnors apis. Ulterior Fyg descrie o altii form5 de melanoz5 (pe care o numeste rnelanoza . odat2 cu l5ptisorul pe care aceasta il primegte de la albinele infectate. care hpiedicii depunerea ou5lor. Prin intermediul n contact cu albinele. Etiologic. au abdomenul mgrit. acestora ea vine f unde incepe s&se Pnmulteasc5. Ea produce in tesutul epitelial a1 oviductelor. dezinfectia stupilor.melanoz8".5. se gisesc r5spinditi in naturi. dar care. au diametrul de 0. este de origine bacterian5. inclusiv pe plantele entornofile.5 familiile bolnave trebuie s5 poarte in timpul lucrului o masc. eel putin. spre deosebire de prima formi (numit.5 imbibat5 intr-un antiseptic sau. iar moartea m5tcii se produce la 5-7 zile de la w i f e s t a r e a primelor s e m e . p5trunde f n glandele salivare. topirea tuturor fagurilor. ce afectea22 aparatul genital a1 mAtcilor. Diagnosticul se pune in special dupi prezenta dopului de excrernemhe din regiunea anal3 si se confirma prin examenul de laborator.5 mrn T i culoarea galben5 deschis. Agentul patogen paraziteazg qi albinele adulte. Patogenie. Agentul patogen este o ciupercg parazitar5. Simptome.5 qi spori ovali sau rotunzi. unde produce aglomeriiri pigmentare ce astup5 lurnenul oviductelor. o batisti3 umezit.H"). Melanoza este o maladie infectioas5 de naturii rnicoticii. rectumului $i glandelor leziuni nodulare lnoonjurate de cruste negre. se 1ocalizeaziI In aparatul genital. iar la nivelul anusului prezinta un dop format din excremente uscate.. fn 1936. Melanosella mors apis. producind sterilitatea acestora. care a fost descrisi pentru prima datg i n anul 1934 de c5tre Fyg. agentul fiind un bacil coliform din specia Aerobaoter cloacae. . folosind procedeele recornandate pentru loea american5 : transvazarea albinelor. Ele sint apatice. a utilajului si a solului. Orosi-Pall reia cercetirile asupra agentului cauzal a1 melanozei. ins5 pierderile provocate in rindul acestora sPnt neinsemnate.. m d e sint puse in evident5 leaiunile de culoare negricioass din organele genitale. De aici ciuperea ajunge $i la matc2. Tratamentul melanozei nu este cunoscut.. Din intestin ea trece in hemolimffi. M5tcile bolnave inceteazi ouatul. Singura misurci care se indica este fnlocuirea rniitcilor bolnave.5 melanoza .

el se ajunge P transforms iargqi f n parazit adult. incolor. 19). cunoscutA I n lumea intreagi. iar la exterior el este In@- . eu dimensiunile de 4. sau s5 se manifeste vizibil (forma acutg). I n rnijloc. identificat in anul 1907 de citre Zander gi numit Nosema apis. din care cea mai mica . Dup5 colorare el apare constituit dinrig. mai mult sau mai putin str5lueitor. Clnd conditiile nu-i s h t prielnice parazitul sporuleaz5.5-6. care se localizeaz5 gi se fnmulteqte h celulele intestinului rnijlociu a1 albinei. Etiologie. n celulele epiteliale ale care intrii f peretelui intestinal. Nosema apis este un parazit unicelular. refrigerent. se inmultegte gi produce toxine.numit. capsula polar5i . unde se hrhinegte. Spori de Nosema apis tr-o mas5 protoplasmatic5 ce prezint5 la capete dous vacuole. sporul are un nucleu format din doi noduli. In momentul &d sporul n intestinul albinei.BOLILE PARAZITARE NOSEMOZA Nosemoza este o grav5 maladie a albinelor adulte. provocind depopularea farniliilor de albine ~i consecutiv moartea acestora. 19. Sporul de Nosema apis apare la microscopul obi~nuitca un corpuscul ovular. form5 sub care el dobindegte o mare putere de rezistentg (fig.contine un lung filament fnfH~urat(filament polar). Ageentul ei este un protozoar parazit din ordinul Microsporidiilor.4 microni lungime si 2b5-3 microni Istime. Boala poate s i evolueze sub o form5 inaparentg (cronicg).

care sint ~i ele receptive la nosemoz5. in miere. Apicultorul favorizeaza r5sp2ndirea bolii la celelalte familii prin : . Astfel. precurn $i a toxinelor pe care le ~roduce.capsula polar& pe cale nervoas8. urmate de paralizie. war . contribuie de asemenea la rgspindirea bolii. la soda caustic3 5% timp de 5 minute ~i la vaporii de acid acetic sau de form01 48 ore. Ei supravietuiesc in petele de excremente diareice 2 ani. Difuzarea parazitului in interiorul familei de albine se efectueaza prin transportul sporilor de ciltre albine $1. majoritatea farniliilor din stupini sint. diaree. Este dovedit faptul c i atunci cind o famile de albine prezinti sernne de nosemozi.unirea unor farnilii sgniitoase cu altele slilbite de boala .m e m b ~ a n 5 . Moartea albinelor este urmarea distrugerii de catre parazit a epiteliului intestinal in care se inmulteqte. prin furtigag.. sporii posed: o mare rezistenti.4 . in polen. care Pmprarjtie sporii peste tot : pe faguri. MZitcile. folosind faguri. Temperatura din interiorul stupului are o mare influent5 asupra dezvoltarii parazitului.lucrarile de imputernicire a farniliilor siWitoase.folosirea unor stupi. trintori gi prin curiitirea fagurilor infectav. provocfnd tulburiri de locomo~e. in timp ce toxinele actioneaz: 5 . Structura sporulul de Nosema apis : I . pe pereG stupului etc. Supugi actiunii agentilor chimici ei rezista la acid fenic 4% timp de 2 10 minute. puiet sau albine de la farnilii atinse de nosemoz: . faguri goi. in miere 2-4 luni iar sub actiunea razelor solare 15-32 ore. difuzarea fiind cu atit mai accelerats cu cit exist4 o mai mare aglomerare de stupi pe un spatiu restrins. 1ui intestinal se exteriorizeazg prin 3 . Rsspindirea bolii de la o familie la alta ~i de la o stupin5 la alta se realizeazi prin intermediul apicultorului. de . unelte q i echiparnent infestate cu Nosema. . albinelor gi a1 unor paraziti.s m l a s m g . Datoriti in primul rind acestei membrane. . 20).nucleu . 20. mai ales prin intermediul excrementelor diareice. Albinele propagi malaciia prin gregeli de orientare.Actiunea iritativg si inflakatorie a parazitului asupra &iteliuFig. la 37Oa 7 dezvoltarea Nosemei inceteazi complet. in albinele moarte 11/2--2i/2 luni. prin roire. la 30-34OC dezvoltarea este maxim& la 25OC ea este lent& iar la 4 10°C sporii nu rnai germineaza. ~ u r aintr-o t membrani chitinoasi (fig. Contaminarea albinelor se realizeaz: prin ingerarea sporilor odati cu hrana.

0 caracteristica a acestei boli este aceea c A prezenta parazitului htr-o populatie de albine nu declan~eaz5 in toate cazurile boala. inhibarea productiei de 1Apti~orin glanda hipofaringianti etc. ceea ce afecteaza longevitatea 1ucrAtoarelor (cu cca. In unele tAri (R.. Pentru infectate in martie. luna iunie reprezints maximum de infectie. cei rnai importanti din acest punct de vedere fiind larvele moliei de cear8. cind intensitatea depunerii de puiet se reduce $i nu rnai este in m5sur5 s5 compenseze moartea prematurg a albinelor. atunci forma cronic5 de nosemozi se transform5 intr-o forms acutg cu manifestiiri clinice. Cind echilibrul biologic a1 farniliei este perturbat. nosemoza sr rispinde~tecu ocazia stupgritului pastoral sau prin cumpararea de material biologic apicol din stupine.A.G. In ce privqte nivelul infectiei unei n U. administrat unei stupine cu nosemoza cronic3.8. provocate de diverse cauze. Pentru ca nosemoza sii se poatg manifests clinic. 63% In rnai gi foarte pupne I Franta. 80°/o din stupine sfnt infectate. reprima crgterea puietului qi dezvoltarea farniliei primgvara timpuriu. S-a stabilit in acest sens tit infectia d e r e g l e d o serie de procese organice intime cum ar fi de exemplu limitarea digestiei hranei in ventricol. Dr.S. producva de miere a acesteia a crescut cu 30-50°/o. s-a constatat cg I n octombrie. Pornind de la aceste considerae qi a v h d P n vedere ca in S. Afe@unile digestive cn manifest2ri diareice. intre care cele rnai frecvente sint maladfile infeMoase (ami- . Basil Furgala apreciazg cd nosemoza provoaca in aceass tar5 pagube economice rnai importante decft toate celelalte maladii ale albinelor la un loc. Familiile de albine cu mitci infectate Psi schimb5 matca sau roiesc.18OIo din albine sint stupine in cursul anului. In ultimul timp tot rnai multi autori atrag atentia asupra daunelor provocate de aceasa forms latent& daune care de regulg sfnt neglijate pe considerentul c& sInt putin evidentiate. S. 6ei mai cunoscuti dintre acesti factori sint : a.asenlenea. Nosemoza rnai poate fi transmisg $i prin excrementele diferitilor paraziti care triiesc P n stup. cit si amplasarea stupinelor pe grupe mici de stupi ( 3 0 4 0 farnilii pe o vatr6). Ca o dovadg f n acest sens se m e n t i o n e d faptul cii In urma tratamentului (complet qi corect aplicat) cu fumagiling.D. Patogenie. constatfndu-se d efectivul apicol este contaminat fntr-o mAsur5 nea~teptatde mare (86O/0 din numgrul stupinelor si 32O/o din numgrul familiilor). prin urmare.U. executbdu-se controlul de laborator a mii de familii din diferite regiuni. este necesari.. interventia unor factori favorizantf.a.A.infectate. In cadrul unei regiuni sau dintr-o regiune in alta.S.) a fost verificat gradul de rsspindire a nosemozei.U. aceasta a v h d de foarte multe ori forma latent& datorita faptului cA rezistenta farniliei de albine este rnai mare decit forta de multiplicare a parazitului. 50°/o). pentru ca In august s5 se inregistreze procentele cele mai scazute. contanlinate.R. favorizead aparitia diareei in timpul iernii. cind dinamismul acesteia scade. fapt ce justifici atit tratamentul general.

la familiile puternice s i in sezonul activ. ht5rirea familiilor slabe pe seama celor de putere mijlocie etc. aceasta favorizfnd contactul prelungit intre albinele bitrfne infestate $i generatia tin5ri care urmeazi s5 ierneze.mai ales in a doua jumitate a anului -. care h mod normal traesc 5-8 ani. contribuind totodati la rispindirea sporilor in tot stupul. singurele semne anormale putind fi dezvoltarea inegali a farniliilor din stupin5. reprezentate prin ierni lungi ~i umede. introducerea iarna ~i primivara timpuriu a turtelor cu fginuri si drojdii. intoxicatiile (cu nectar sau polen toxic). dupil care boala poate f i b5nuitii $i uneori fn cazurile grave . ale cilrei simptome pot fi lntllnite ~i f n alte boli. avfnd ca rezultat incetinirea depunerii de puiet qi scurtarea vietii. fapt ce impune precizarea diagnosticului cu ajutorul exarnenului de laborator. imposibilitatea efectuarii zborurilor de curii*e etc. fn special cele din familii slabe sau iernate in afara ghemului. S-a constatat c3 nosemoza apare regulat in primivara care urmeaz5 dup5 o var5 rece si ploioasi. adesea datorate apicultorului : interventii frecvente . Dup5 cum se vede. lipsa mMcii in timpul iernii sau prezenw I n acest anotirnp a unei mitci nefecundate. ceea ce explic5 aparitia frecventi a nosemozei fn acest anotimp. In general. familiile bolnave se deosebesc prea puqn de cele s5nBtoase. maladiile albinelor adulte nu au o simptomatologie caracteristica precisi.lini$titeU de rnstci si o mortalitate ceva mai crescuta a albinelor. Mitcile sint si ele receptive la nosemoz5. boala nu se po& manifesta decit sub aceastii form3 lent5 sau ascuns8. deranjarea familiilor de albine in perioada de iernare. prin lipsa culesului etc. Totu$i familiile gi albinele bolnave prezinta anumite semne. De reguli. creeaz2 un mediu prielnic pentru inmultirea $i sporirea virulentei parazitului. care s5 le deosebeascii unele de altele. In acest sens s-a constatat c5 mitcile. boala evolueazii cel rnai adesea acut $i se termini cu moartea intr-o perioadi scurti de timp sau ia o form5 cronici.bieza).. prin perioade de timp rece in cursul primaverii. majoritatea factorilor favorizanti Gji manifests influen@ spre ofir$itul perioadei de iernare $i fnceputul primiverii. 3[n formele latente de nosemozil. mor in urma infest5rii cu Nosemii dupi 1-3 luni. b. n stupin5 a unor familii slabe sau slibirea farniliilor c. formarea exagerat5 a roiurilor artificiale . Conditiile climatice nefavorabile. La mAtci.uneori nemotivate in cuibul farniliei de albine. datoritil faptului c5 albinele moarte inainte de vreme pot f i inlocuite prin prolificitatea crescut2 a matcilor - . iernarea pe miere de man5 sau pe miere nec5picitH $i acriti (provenit5 din hr5niri de completare efectuate toamna tirziu). PBstrarea I din diferite cauze. Aceastzl situave este valabilil $1 pentru nosemozi. frecventele schimbari .chiar recunoscuti. - Simptome. precum $i diareea ce fnsotevte de regul5 afectiunile intestinale. Cel mai adesea manifestirile lor clinice s h t asemilniltoare. Distrugerea membranei peritrofice a peretelui intestinal (care are rolul de a proteja organismul de infectiile existente in interiorul acestui organ).

tremuriituri. h timpul gi dupi zborurile de curitire se remarcii o mortalitate considerabilii. aparitia diareei si respectiv contributia acesteia la difuzarea bolii in masa albinelor. temperatura din cuib se ridicii. de culoare brungilbuie ~i cu rniros acru atunci cfnd sint proaspete. acestea din urmi manifestind slzbiciune generals. Spre sfirgitul perioadei de iernare. . . Aspectul excrementelor este apos. Ele diminueaza depunerea de puiet. iar dupii 1-3 luni cad jos de pe faguri ~i mor. dorrnitind intr-un colt de fagure. f5cind ca uneori s i nu mai giisim in stup decit o mini de albine. se string in grimezi pe firele de iarb5. In fata stupului se vid nurneroase albine care incearci s i zboare $i nu izbutesc. condim climatice nefavorabile. cu membrele adunate su!~ cavitatea toracid qi cu abdomenul umflat. contaminarea in mas5 a albinelor. consecutiv. fiind agitate la fnceput gi apatice mai tirziu. paralizeazi ~i mor cu aripile fntinse. acumularea excrementelor in intestinul posterior se ggseyte intr-o faz5 incipienti care exclude.gi. Se creeazi astfel treptat toate conditiile prielnice pentru germinarea sporilor de Nosemti qi pentru inmultirea parazitului. Diagnostic. in cazul cind nu sint schimbate Pntre timp de albine. familii slabe cu rezistenta scizutA). sernnele de boalii devin aparente. favorizeazi defecarea albinelor bolnave in interiorul stupului qi. . consurnul de hranii gi metabolismul albinelor se m&eqte. Aceasti boalii poate fi ins2 Mnuit6 atunci cind se observii : 0 activitate redusi a farniliilor de albine primiivara sau in perioadele reci qi ploioase din timpul verii sau toarnnei . .prezenta unor fecale diareice pe stup $i in interiorul stupului . deqi puietul este siingtos gi relativ numeros . deocamdaa. inainteaza tfrindu-se. executi zboruri de curitire chiar pe timp nefavorabil gi manifest2 un apetit gi o sete exagerati. pe care 1 vor h r h i cu continutul proteic a1 glandelor faringiene gi coralbinele P pului gras. fn prima parte a perioadei de iernare. Albinele din familiile atinse de boala h c e p s B se agite. mitcile incep s i depuni puiet. odatii cu aparitia primelor zile mai cilduroase.depopularea farniliilor. apoi inceteazi complet sii ouii. In cazul in care intervin qi factori favorizanti (afectiuni digestive cu manifesari dizenterice. prin faptul c i ele mor mu sint duse departe de stupl In sezonul activ nosemoza poate deveni evident5 numai in cazul unor lungi perioade de tirnp rece si ploios. care slibegte din ce f n ce farniliile respective. In plus. Numai pe baza semnelor clinice este greu sB se puns un diagnostic precis de nosemozi. de asemenea. care impiedics albinele s5 ias5 afari. eliminind excrementele in picaturi sau in jet. boala este de asemenea latenti. abdomenul umflat. M5tcile infestate prezint3 aceleaqi sernne ca qi albinele. sau cu miros de tutun atunci cind sint uscate. nosemoza se acutizeazg. paralizie. datoritii faptului c i lipsa albuminei din continutul intestinai creeazi un mediu neprielnic pentru inmultirea formelor vegetative.prezenta albinelor moarte sau bolnave. Ele prezintii frecvent diaree.

Fumidil B se livreaz5 in flacoane continend 25 g substantti total: si 0. prognosticul nosemozei va fi favorabil cind familiile de albine sint puternice. ci. Din confinutul unui astfel de flacon pot fi tratate 5 familii de albine. hrana si microclimatul din stup sint neocrespunziltoare sau cind timpul rece si umed impiedicii albinele s5 ias5 afar5 din stup. in polen sau pe peretii stupului. d u p i ce in prealabil el a fost frecat cu putin zahir tos si dispersat in 100-200 ml a p i fiarti si riciti. De regulZi. in miere.uri. rnai ales. Ceea ce o caracterizeazi este conditonarea aparitei sale sub forma acutii de ciltre factori favorizanti. iar anotimpul este prielnic pentru apiculturi si nefavorabil .intre medicamentele utilizate impotriva nosemozei.medicamentele nu actioneazi decft asupra parazitilor care exist5 in organismul albinei si numai asupra formelor vegetative. se apuc5 cu o penset3 ultimul tergit abdominal $i se trage intestinul afar5. Inainte de aplicarea tratamentului. tn care antibioticul se amestecii. prin punerea in evidenv la microscop a sporilor de Nosema apis existenti i n intestinul albinelor. Privit prin prisma acestor consideratii.sau grav atunci cind familiile sint slabe. Avind in vedere faptul cil aparitia nosemozei nu depinde numai de prezenta parazitului. v. Tratament. mortalitatea provocatii.Pentru punerea diagnosticului in conditii de stupinii. Forma cea rnai obisnuitti de administrare a Fumidilului B este I n sirop de zahir. intestinul mijlociu a1 albinelor parazitate cu Nosemii este rnai scurt. farniliile slabe vor fi unificate . fn ce priveste tratamentul medicamentos. comparindu-1 apoi cu cel a1 albinelor sinitoase. . fapt ce impune milsuri de profilaxie privitoare indeosebi la dezinfectia materialului apicol . Totuqi diagnosticul precis a1 nosemozei nu se poate stabili decft cu ajutorul laboratorului. . Prognostic. dacii este si puietul afectat etc..Furnidil B".5 g substants activii (fumagilini). plansa color). rnai gros si are o culoare rnai albicioasii decit in cazul normal (Fig. 21. nu distrug sporii qi nici nu afecteazi germenii care sint rBspPnditi pe fag. cel rnai cunoscut este preparatul numit . de existents factorilor favorizanti.in stupina In care s-a constatat boala trebuie tratate toate familiile de albine $i nu numai cele recunoscute ca bolnave. . Nosemoza este o maladie gravii. bine ingrijite. Rezultatul examenului de laborator este rnai cert atunci clnd se trimite un numir rnai mare de albine bolnave (40-50) in stare vie sau omorite cu ajutorul spirtului si cind se furnizeaz5 ~i o serie de date suplimentare privind numilrul familiilor atinse de boa15 din total efectiv. datoritii in special frecventei ridicate in efectivul apicol si caracterului insidios a1 pagube1010 provocate. Poltev recomandti urm5toarea metodi : se rupe capul albinei bolnave. combaterea acestei boli va incepe prin stabilirea si eliminarea acestor factori. in aplicarea acestuia trebuie sB se tin5 seama c i : .

un flacon de Fumidil B se dizolvii in 25 litri sirop de zahtir ~i se administreazi la 8 familii de albine. cele 3 kg ce revfn pentru fiecare familie urmind sZi fie introduse de albine in rezervele de iarn5 si s i preintimpine aparitia bolii in primivara urmstoare. Practic. administrate in sirop 2 : 1. care se ames!tcc5 cu 11. cu un capac cu plas5 pentru ca albinele s5 nu se inece ~i se a~eazti deasupra unor faguri goi din cuibul familei de albine. aplicate cPte una la 7 zile interval. care se urnple ce const. din care se va da fiec5rei familii cite un litru. Cind combaterea nosemozei se execut. recomand5 utilizarea Fumidilului B fntr-o pasta la care in loc de apti sti se pun5 ulei vegetal (la 1 kg zahtir pudr5 250 ml ulei). intrucit in aceast5 perioada unele farnilii bolnave au murit. frimintind plni se obtine o pasti. afirmfnd c6 in felul acesta se prelunge~tede doui ori efectul antibioticului. administrati in 1-2 reprize.500 kg la o s5ptimin5 interval. Dr. tratamentul curativ a1 unei familii de albine const6 din adrninistrarea a 4 doze de cite 1. in problema nosemozei. introducind continutul unui flacon de Fumidil B (de 25 g) in rezervele de hrani pentru iernare a 10 familii de albine. In luna februarie se vor mai distribui cite 2 g Fumidil B de familie. In urma experientelor intreprinse in tara noastr5 s-a dovedit c5 intr-o stupin5 recunoscutii ca infestatti evitarea reaparitiei nosemozei in primiivara urmitoare ~i chiar in anul urmiitor se poate realiza mult mai eficace printr-un tratament de toamnti-primiivarii. cu ocazia hrhirilor de completare f5cute in cursul lunii august. Potrivit cu tehnologia stabiliti pentru acest tratament.25 g Furnidil B. din punerea a 4-6 apoi cu ap: in care s-a amestecat doza de 2.25 kg zahiir tos. R. Hrgnitorul se acoper. Fumidilul B se administreazi in pasti de zahEir sau serbet de zahgr. fiecare familie de albine va primi cite 3 g Fumidil B. Existti cerdtitori (Hanko. presedintele Asociatiei apicultorilor polonezi. revenind deci cite 3 litri de familie.5 in perioada februarie-martie. Kostecki.Cind combaterea nosemozei se execua in perioada aprile-iulie.75 kg miere c i l d u e . distribuit2 in 4 portii de cite 0. iar altele sint prea slabite pentru a mai putea valorifica tratarnentul.din care fiecare familie bolnavi va primi o cantitate total5 de 2 kg. kg zah5r fntr-un hrinitor. S. Consider5 c5 . S-a constatat ins5 c3 rezultatele obtinute in combaterea nosemozei prin practicarea tratamentelor de sfirqit de iarn6 $i inceput de primiivarii nu sint cele mai bune. la interval de 7 zile. La sfirsitul lunii august sau hceputul lunii septembrie se distribuie aceste 15 kg de preparat la 5 familii de albine. un flacon de 25 g fiind omogenizat in 10 kg ~ e r b e t . Cehoslovacii) care sustin c5 se poate preintimpina aparitia nosemozei in primavara urmiitoare numai printr-un tratament de toamni. In cadrul simpozionului organizat de APIMONDIA la Merelbeke in Belgia. Se propune in acest sens o metod5 simp15 de administrare. respectiv 1 flacon la 12 familii. Rousseau a dat urmitoarea reteti pentru tratamentul stupinelor infestate cu nosem8 : se introduce continutul unui flacon de Fumidil B in 3. R. de patru ori. continutul unui flacon de Fumidil B se amestecii cu 20 litri sirop de zah5r 1 :1.5 g Fumidil B. Pentru acest tratament.

un compus sulfo-mercurial. . . conform metodelor descrise la capitolul respectiv. anexelor ~i a vetrei stupinei. . $i c i a c e ~ t i a pot sii determine reaparitia unor forme acute atunci cind medicamentul a Pncetat s i mai existe in stup. K. in diferite tiiri au fost experimentate sau sint folosite pentru tratamentul nosemozei si alte preparate rnedicamentoase. Nici unul din acestia n u a egalat ins2 eIicacitatea Fumir!ilului R.inlocuirea mjtcilor . fn afar5 de Fumidil B. Cele mai importante misuri prin care se pot realiza aceste obiective sint urrniitoarele : . sinonim cu Fumidil %. Trebuie ins5 retinut faptul c5 cele mai eficace preparate utilizate impotriva nosemozei izbutesc szi opreasci evolutia acestei boli. care deqi permite obtinerea de vindechri. 0 contributie in prevenirea nosemozei o aduc ~i hr5nirile cu sirop cildut. Noselid etc. sint suficienti pentru obtinerea unui rezultat satisf5c5tor. Se consider5 cii doi litri din acest sirop. Ungar5 sub nurnele de Fumagilin D. La noi i n tar5 cercetatorii au incercat folosirea in tratamentul nosemozei a izoniazidei (hidrazida acidului izonicotinic). pe care vecinii nostri il introduc in pl5cI de zahiir candi (nurnite Fumerra). Cehoslovacii a fost folosit produsul numit Nosemack.Apimicinii -. ce se administreazi preventiv familiilor de albine in luna februarie.reformarea fagurilor p5tati de diaree . in R. s-a dovedit ins5 toxic pentru albine. in care s-a dizolvat sulfat de sodiu (o lingurit2 plin5 la un litru de sirop). ins5 n u sint in stare sii distruga sporii. acid acetic glacial sau sulf. iar tratamentul specific trebuie asociat intotdeauna cu miisuri de igienii privind indep2rtarea sporilor din stup Si fmpiedicarea transmiterii lor la alte familii de albine. S-au mai folosit de asemenea preparate pe baz5 de antiblotice . sau pe baz5 de substante chimice : Nosemacid. S. P.. In ce p r i v e ~ t e dezinfectia fagurilor. Unii practicieni au executat tratamente numai cu izoniazidil (8 comprimate a 0. realizeaz5 vindeciiri clinice. atit In hrilnirile de iarnii eit si de primzivar5. . Mai eficient s-a dovedit preparatul realizat in R.inlocuirea dup2 maximum 3 ani a echipamentului de faguri . r e u ~ i n ds A previnti manifestarea maladiei in stupina infestat5. . aceasta este indicatii numai pentru fagurii noi +i bine crescuti. Operatia va fi fiicut5 cu formol.ardcrea albinelor moarte .astfel de preparate sint foarte indicate la crescitoriile de mitci. administrati in cadrul hranirilor de stirnulare din luna august. ajungind la concluzia czi acest medicament poate sA constituie un auxiliar terapeutic pretios. administrate cite unul la 3-4 zile interval). Pentru aceasta este necesari supravegherea atentzi in anii urm5tori a stupinelor tratate.dezinfectia de necesitate ~i profilacticii a stupilor.05 g pentru o familie de albine. el potentind eficacitatea preparatelor specifice $i permitPnd reducerea la jurnatate a dozelor in care acestea sint folosite. Astfel.

timp de 24 are la 37OC. 511981 a1 revistei . apis nu pot gerrnina $i tr5i intr-un mediu acid. White (1914) $i Simanuki (1970) consider5 c5 decontaminarea echipamentului apicol poate fi realizat5 cu ajutorul temperaturii inalte.difuzarea bolii la toate familiile din stupin2 . cu m o r t a l i t 5 ~ importante de albine). De asemenea. 'in cantitate de 120 ml pentru un corp de stup. Cautwel.. . dsvin sterili. pe o vatr5 ad5postit.acutizarea formelor latente de boal5.A $i insorit5. h apa necesar5 pentru prepararea siropului (6 1 pentru 10 kg zah5r la tratamentul preventiv gi 1 1 la 1 kg z a h k la tratamentul curetiv) se scufunda gi se las5 p b 5 Pnainte de fierbere 500 g urzic5. in special potasiu) sau acid acetic 4 cc la un 1 sirop. salvie. timp de 24 ore. ridicati la 40 m a de la sol. face ca sporii s5 devinP neinfectanti. Lehnert $i Travers (1975) au obtinut distrugerea total6 a sporilor numai cu 18 mg oxid de etilen5 la Litru. . Simanuki. administrat prin pulverizarea de trei ori la 2 zile interval. De mentionat c5 oxidul de etilena este un gaz periculos pentru s5n5tatea omului. la care se adauga frecventa mare a acestei boli in efectivul apicol. cimbriqor. .La Belgique apicole" un interesant articol In care arat3 ci. pornind de la ideea c5 sporii de N.S-a constatat c& fagurii tinufl t h p de o s5ptihPni sub acgunea vaporilor de acid acetic 80°/o. din cadrul Centrului de studii qi formatimi apicole de la Jurbise-Belgia. se adaug5 trei 1 otet din cidru de mere la 10 1 sirop sau 10 cc acid acetic la 1 1 sirop. mu~etel. ( I n lipsiI nurnai 700 g urzica). Temperatura de 4g°C. Prevenire. s-a reugit s5 se juguleze nosemoza ptin sc5derea pH-ului continutului intestinal eu ajutorul hranirilor pe bazg de otet qi plante medicinale.patrunderea bolii in stupin5 . reclam5 din partea apicultorilor $i organelor sanitar-veterinare preocupiiri sustinute pentru a evita : . se recornand5 strhtorarea cuibului fnainte de fnceperea hrhirilor. etc. Lehnert (1973) au ar8tat c4 sporii de noserna s h t complet inactivati prin batarea fagurilor cu oxid de etilen2 100 mg la litru. N. . pentru a nu W t a depunerea de puiet qi a nu uza deci6 albinele b5trfne. precum $i arnplasarea stupilor cu fa@ spre sud. administrate in hr5nirile de completare a rezervelor de iarn5. Faptul c5 nosemoea este d5un5toare nu numai f n forma acutli ci $i in cea latenu. 3 4 rarne cu puiet). astfel inclt utilizarea lui trebuie ss se fac5 in conditii speciale. Preventiv. Knox $i Herbert (1970). concomitent cu unele m5suri de ordin profilactic.5 1 la 10 1 sirop (care aduce $i un aport in oligoelemente. Curativ ( i n cazul infestatiilor acute. plus 200 g brinca-ursului. hlocuirea mitcii la farniliile care nu iau siropul sau care nu presteazii o bun5 activitate de curgtenfe. recornand5 otetul din cidrul de mere 0. public2 i n nr. Michel. Ga m5suri profilactice se recornandit ca hrbirile de completare siI se aplice Pn cantit49 masive tji imediat dup5 extractfa de la floarea-soarelui (chd h cuib exist5 cca.

Din punct de vedere legal. iernarea pe miere de man5 sau umiditatea excesivg in stupi . .sti se respecte regulile dupa care se dezvolta familiile de albine. in cazul cind ele sint inactive . supusi restrictiilor sanitar-veterinare. . in vederea inlocuirii albinelor omorite de parazit. insorite ~i adiipostite fat5 de vlnturile dominante .direct sau indirect cu alte stupine infestate. respectiv tehnica pe care acesta o intrebuinteazii la exploatarea familiilor de albine sau lipsa unor misuri pe care el ar trebui s5 le ia pentru a le asigura conditii prielnice de viatii.s i nu se permit5 lntreruperea cre~teriipuietului intre culesuri n aceste perioade fiind sau la sfir~itulverii. sii nu se intervinii in activitatea lor decit in cazurile strict necesare. De remarcat c5 rolul principal care determini5 evolutia nosemozej il are insusi apicultorul.s5 se instaleze stupinele pentru iernare in locuri uscate. prin aplicarea tratamentului medicamentos la intreaga stupini contaminati si prin asocierea acestuia cu mgsuri de fortificare a familiilor de albine.s i nu se faci5 roiri artificiale decit in m5sura in care puterea familiilor o perrnite. Celelalte dou5 obieetive se realizeazii prin practicarea cu regularitate a examenului de laborator la toate farniliile de albine. ss se dezinfecteze utilajul apicol dup5 fiecare intrebuintare. de intsrire a rezistentei lor naturale ~i de stimulare a depunerii de puiet. conditionarea elibersrii certificatului sanitar veterinar necesar de- - - .Preintimpinarea introducerii bolii in stupin5 se bazeazii pe evita~ea oriciirui contact . faguri ~i echipament apicol intre familiile de albine . aparitia ei intr-o stupin5 atrilgind carantinarea acesteia pe o perioada de 30 zile de la disparitia ultimelor semne de boa15 si dup5 dezinfectia final& Tinind seama cii numai forma clinic2 de nosemoz5 este carantinabils. . cind Pntoarcerea timpului rece ar putea avea urm5ri deosebit de grave . sii se innoiasca sistematic echipamentul de faguri fn aSa fel fncit nici un fagure s5 nu fie folosit mai mult de trei ani . nosemoza sub form5 clinics este o boa15 declarabilii. iar stupii in fiecare an. cum ar fi de exemplu hrinirile facute in timpul toamnei. s5 se int5reasci E n cel mai scurt timp familiile slabe sau acestea s5 fie distruse. miisurile prin care se pot preveni extinderea qi acutizarea nosemozei s h t urmgtoarele : -s B se limiteze la strictul necesar schimbul de albine. Tinind seama de acest fapt. . rnai ales la inceputul primiverii. s5 nu se foloseasc5 faguri vechi. . hrinirile de stimulare T deosebit de eficace!. murd5riti de excremente . s5 nu se divizeze familiile sau s5 li se ia din albine mai tirziu de mijlocul verii .s i se evite cauzele care ar putea provoca diareea la albine. .s i se mentin5 o permanent5 curstenie in stupi si in stuping.s5 se evite furtisagul . .

Amibioza se r5spinde~teprin intermediul chistilor. ace~tiagermineazi ~i dau n a ~ t e r ela forma vegetativi. pentru a constata ca este intr-adev5r vorba de o form5 clinic5 (acuti) de boa15 $i nu de una cronica. prezentind o dezvoltare maxima in lunile aprilie-mai $i o slabire progresivri a patogenitritii in restul sezonului apicol. AMIBIOZA Amibioza este o boa15 parazitara a albinelor adulte. Malpighamoeba mellificae este un protozoar unicelular flagelat. Ajungind odat5 cu hrana in intestinul albinelor. In anurnite imprejuriri ea d5 naqtere la forme de rezistents numite chi~ti. care se produc in urma localiz5rii in intestin a amibei Malpighamoeba mellificae. in anul 1916. TulburAri importante se produc de asemenea si prin astuparea de c5tre amibe a tubilor lui Malpighi. spre deosebire de nosema. localizindu-se in lumenul tubilor lui Malpighi. Boala poate s5 apari fie sub form5 . fiind necesar5 deplasarea organului veterinar la stupina. care i ~ petrece i viata in intestinul albinelor. format5 dintr-o coaj5 rezistent5 la exterior si o foit5 interioara ce inconjoari protoplasma. stabilindu-se definitiv caracterul independent a1 acestei maladii. c h i ~ t i isint impin~ii n intestinul gros si in rectum. unde se inmultegte prin diviziune. Patogenezti.plasirii stupinei in pastoral de prezentarea unui buletin negativ de laborator in directia nosemozei nu este legal5. La noi i n tar5 ea este constatata destul de rar. patrunzind in tesuturile peretelui intestinal. Aria de r5spindire a acestei boli cuprinde cu prec5dere Europa centrali. respectiv prin anularea functiei excretoare a acestui organ. Ga aspect. fmboln5virea albinelor se produce datoritg lezionarii de citre parazit a tesuturilor intestinale. Agentul patogen a fost descris pentru prima data de Maassen. chistii sint elemente rotunjite. fapt ce a facut s3 se creada cB aceasti afectiune ar f i o form5 secundara de nosemoz5. prin actiunea toxic5 a produselor de dezasimilatie ale agentului patogen. Amiba constituie forma vegetativa a parazitului. Aproape in toate cazurile de amibiod cercetate s-a constatat si prezenta Nosemozei. fiind asociats cel mai adesea cu nosemoza. Etiologie. a1 carui rol este asem5n5tor cu a1 rinichiului de la animalele superioare. care se deplaseaz5 cu ajutorul pseudopodelor. prin infectiile secundare pe care le ocazioneaz5 aceste leziuni qi. Evolucia amibiozei este asem5n5toare cu a nosemozei. probabil. Prin mi~c5rilecontractile pe care tubii lui Malpighi le executs. ci numai chisti de amibe. de unde sint elirninati in exterior impreung cu excrementele. manifestati indeosebi prin tulbur5ri digestive. asem5n5tori din punct de vedere functional cu sporii altor specii microbiene sau parazitare. care tr5ieste fn epiteliul intestinal. Ulterior au fost semnalate ~i cazuri de boa15 in care nu s-au descoperit spori de Nosemii. prevrizute cu un nucleu median si o membranri dublri.

R. lupta impotriva amibiozei se reduce la miisuri de profilaxie. Austria. sint agitate. Corpul lui este oval. Agentul patogen este un parazit din ordinul acarienilor. aparitia unor lungi perioade de timp rece qi umed h anotimpul de primavarii etc. a unor situatii favorizante. Elvetia. Cehoslovac2. Earacterul diferenpal a1 acestora. prev5zut.cind ea provoac5 pierderi mai insemnate. excremente apoase de culoare ggbuie. in vederea depistgrii chiqtilor arnibeni. 100 microni lungime qi 60 microni 15@me.de obicei la hceputul primaverii . fat5 de sporii diferitelor specii de ciuperci.latent& putin pggubitoare. pe care albinele le eliminii la cea rnai ugoar2 excitatie.G. care murdtiresc fntreg stupul $i care exalB un miros foarte neplscut. cum ar f i de exemplu conditiile rele de iernare sau hrana necorespunzstoare. Au fost Encercate diferite medicamente. 150 microni lungime qi 90 rnicroni 15time. In Franta de exemplu. Simptome. cu 8 picioare gi acoperit cu numeroqi periqori. fAr5 sZ se obtin5 h s 5 rezultate suficient de pozitive. ce se localizeazii h c5ile respiratorii ale albinei. Manifestarea cea mai pregnant3 a acestei boli o constituie fecalele diareice. ACARAPIOZA Acarapioza este o boa12 parazitars a albinelor adulte. furazolidona $i diclorooxiquinaldina. este conturul dublu a1 membranei lor. Parazitul nu se poate vedea decft la microscop. Tratamentul nu este precizat.F. A fost descoperit pentru prima datA h anul 1921 de catre profesorul sco@an S . R. prezintg tremurgturi ale aripilor qi miqc5ri fnainte $i fnapoi ale abdomenului.iar femela cca. in mare mgsur5. P.. OuZle sint foarte mari P n cornparatie cu talia adultilor. Acestea din urmi au abdomenul milrit.. sub form3 de jet.D. Polon3 $i R. Printr-o dungB transversala el este despartit fn douti regiuni : cefalo-torace $i abdomen. Capacitatea productiva a familiilor scade. In afar5 de aceast. masculul avind cca. R. prin examinarea la rnicroscop a intestinului rnijlociu a1 albinelor. numit Acarapis woodi. iar in anul 1972 a fost constatat4 $i Pn Ungaria. Din ou ia nqtere o . Etiologic si patogenie. Diagnosticul precis a1 amibiozei se stabileqte nurnai in laborator. Rennie.3 tarti. fie sub form5 acut5 . acarapioza este r5spindit8 fn Anglia. S. fn aceast5 situatie. ea este considerat5 la fel de grav2 ca qi loca arnericanfi. intre care Fumidilul B.G. Aparita amibiozei acute este consecinta. populatia se reduce. puterea lor slabegte. h fata stupilor se gssesc multe albine moarte sau bolnave. de culoare @lbuie. In momentul in care sint prinse. dimensiunile lor fiind de 120x60 microni. Belgia. care provoacs apiculturii din unele t5ri ale Europei pagube importante. aceste albine elimini. care sfnt fdentice cu cele recomandate pentru nosemoza.

La producerea mowi mai contribuie de asernenea infectiile provocaG de microbii ce strBbat mucoasa traheal5 lezionatg. ce se transform5 fn nimfK gi apoi f n adult. acest eiclu de dezvoltare avfnd o durat5 de 11-16 zile (fig. prin faguri. numai cfteva ore. hainele sau uneltele apicultorului. polen. ceari. prin deplasarea stupinei contaminate in pastoral. prin unirea familiilor bolnave cu altele s5nAtoase. Acarapioza poate sB evolueze sub form5 latent5. Evolufia.maximum 10. Apicultorul poate gi el 65 contribuie la rsspindirea bolii prin curnpgrarea de familii sau miitci din stupine infectate.Acarapis woodi fernel5 $1 mascul : a . Moartea albinei se produce in majoritatea cazurilor prin sufocare in urma astupirii traheelor cu paraziti gi cu crustele de h e m o W 5 ce se formeaz5 la locul Pntep5turilor. fntrucft parazitii mor foarte repede in afara corpului albinei $1 nu dau n q t e r e la forrne de rezistent5. h acarapiozg transmiterea agentului patogen prin mfinile. 22 . toxinele eliminate de paraziti. Cauzele care determin5 o form5 sau alta . femelele p5r5sesc albina bolnav5 qi se a g a p de alt5 albin3. b . FEMELA MASCUL Fig. cu care se hr5nesc. Ele caut5 s E i patrunds repede ln interiorul prganismului. Femela fecundatti p5trunde fn prima pereche a traheelor toracice.fata dorsal&. intrucft pe corpul albinelor via@ lor dureaz5. stupi sau albine moarte nu prezintg prea mare importan@. din lips3 de hran5. miere. 22). Acarienii fnteap5 peretii traheali si provoac5 scurgerea hemolimfei.larva. iar Pntr-o albing rnoartfi 48 ore.Sata ventral3 Cind num5rul parazitilor a devenit prea mare gi hrana nu le mai ajunge. Trmsmiterea acarienilor la alti stupi gi la alte stupine se realize& prin albina hoate sau rgtilcite. probabil. unde depune un nurn5r redus de outi . inaparent5 sau sub form5 acutg. prin trlntori sau roiuri. pierderea unei mari cantititi de hemolimfil gi.

urdndu-se pe firele de iarb5 sau f5cind salturi mici ce arnintesc top5itul unei vrlbii. diminuind productivitatea familiei respective $i constituind o surs5 de infestatie pentru stupii $i stupinele din jur.iar ventilatia in stup nu este suficient asiguratzi. datoritil faptuluI c A albinele parazitate iqi realizeazi c5ldura necesarg fn perioada de . acestea s Simptomatologie.latent5 la cele puternice $i acutA la cele slabe -. ci prin greutatea pe care ei o i n t i p i n 5 cind vor s l pltrundti prin stigmele unei albine bitrine. aceste familii mor in iarna sau prim5vara urmgtoare. Pe milsur5 ce lumenul traheelor se mic~oreaz5.rezidl in capacitatea familiilor de a Pnlocui albinele moarte ~i in posibilititile pe care le au parazitii de a se inmulti un timp cit rnai indelungat in organismul aceleiasi albine sau de a-$i g5si cu usurint: o alta gazdi dupimoartea celei dinainte. cele tinere fiind infestate in rnai mare mlsurli decit cele virstnice. In cazul unei infestatii de 10-20°/o boala evolueazi sub o forms cronic8.o depopulare rnai mult sau mai pufin accentuatti. albinele nu manifest5 sernne de boali. insotit5 de prezenta a numeroase albine bolnave. Intr-o faz5 rnai avansata albinele bolnave se aduna in grimezi mici si mor. Acest fapt se explic5 nu printr-o preferint5 a acarienilor. prin intzirirea peri~orilorce le inconjoarl. ce ele eclozioneazl. desi fac incerclri disperate in acest sens. datoritl pozitiei rnai dep5rtate de corp a aripilor. Cfnd traheele contin un num5r mic de paraziti qi de cruste. pot apiirea semne de diaree. La familiile bolnave se constat5 . albinele incep s l prezinte s s r i anormale : zborul lor devine greoi. prin simptomele pe care le manifest5 atit albinele. marea majoritate a albinelor mor. In stupi ~i in fata stupilor. ghemul de iarn5 permite trecerea cu rnai mare usurint5 a acarienilor de pe o albinzi pe alta. precum si de condiflile pe care natura sau apicultorul le ofer5 familiilor pentru ca A se poat5 dezvolta.indeosebi la albinele bitrine -. I n general. Totodati. sau moarte. Evolutia este influentats de virsta albinelor. in aqa fel hcPt In primiivar5. abdomenul umflat.in special i n timpul iernii qi la inceputul primiiverii . orificii care se micsoreazg cu virsta. Uneori corpul este cuprins de tremuriituri. De asemenea. se consider3 c l dac5 la intrarea fn ianA albinele sInt infestate in procent de peste 50°/0 familia nu mai are $arise s l supravietuiascfi. pe m5sur5. si care sfnt mai bine aplrate la albinele virstnice. cit si familia in ansamblu. iar restul infesteazl albinele tinere. In timpul iernii viata albinelor este rnai lung5 ~i oferl parazitilor posibilitatea de a depune multe serii de ou5 in aceeasi gazdi. ele cad pe plmint si nu rnai pot zbura. perforfnd cuticula pentru a suge lichidul sangvin qi pentru a-si depune oulle. Forma sub care evolueazl acarapioza rnai depinde de puterea familiilor . Un alt factor important care influentea25 evolutia bolii este sezonul. S-a constatat c l fn aceasta perioad5 acarienii se pot localiza nu numai in traheele albinelor ci qi la baza aripilor anterioare . In forma acuti boala devine vizibilg. Pn forma latent5 acarapioza poate s3 t r e a d neobservat5. In cazul cfnd nu sint tratate. aripile sint departate.

fn scopul efectugrii acestui examen se utilizeazi?: mai multe procedee. \Vise ~i C. H. : ! . far5 s5 prezinte alte tulburtiri de comportament. Din 300 albine care prezentau aceastg anomalie. . Pozitia mipilor l a albine ripile deptirtate si se adunsi in grupe parazitate cu A. 24).ei au observat c i unele albine se comportau diferit f a t i de celelalte. Trahee infestat5 cu acarieni culoarea neagr5 a traheei este suficient5 pentru punerea diagnosticului (fig. tin aFig. de pe faguri ~i nu de la urdini~. Diagnostic. avind in vedere csi simptomatologia ei poate fi intiln~tgsi in alte boli ale albinelor. i ~ pierd i elasticitatea. 248 (procent 71°/o) au fost giisite la laborator infestate cu acarieni (fig. In mod normal. Recunoa~terea acarapiozei numai dup5 semne clinice este destul de dificilii.iernare printr-un consum exagerat de hranti. de culoare alb-sidefie. Exist5 b5nuieli in leg5turi cu prezenta ei atunci cind se constat5 prim5vara depopularea unor familii. unele necesitind o tehnic5 mai deosebiti?:. unul din semne pare s5 fie tendin@ exagerat5 a familiilor respective la roit. Recoltfnd albine pentru diagnosticul acestei boli. In timpul verii. Meyer din Brazilia au folosit o metod5 vizualti pentru recunoa~terea acarapiozei. care incearcti s i zboare $ j nu reugesc. peretii traheei sint elastici. devin sf5rimicio~i~i incep s5 se innegreasci.inctiv5 a albinelor de a scSpa prin fug5 de pericolul pe care fl presimt. Dupsi circa 4 zile de la infestare ei . F . altele fiind recomandate pentru practicienii de teren. R. 23). una din cele doug aripi era orientat5 c5tre spate. respectiv c5 ele aveau aripile deschise. Mai mult. h general. 24. precurn si un numiir mare de albine bolnave. ce predispune la dizenterie. inainteazi in salturi. 23. Toate se bazeaz5 pe disecfia toracelui. exprimind dorinta inst. prezini% tremuraturi ale corpului. s-a constatat la a doua pereche de aripi o dislocare asimetricg si anurne. m o d i mici inainte de a muri. in timp ce perechea ei avea o pozitie normalg. Un diagnostic precis poate fi insti pus numai prin examinarea la microscop a traheelor parazitate. mortalitatea in mas5 a albinelor.

pin5 cind aceste familii devin prea slabe qi matcile inceteaz5 ouatul. pentru ca imediat dup5 aceea s5 apari alte cfteva sute de cazuri..FolbexU.. intr-un teritoriu considerat indemn. Din familiile vechi se continua cu preluarea puietului pe mAsura cGp8cirfi lui. Pentru rnai multB siguranM traheele se recolteazli. 8 f f ~ i e tie 1 0 x 2 cm din acest preparat contine 0. transvazarea ~i tratmentul medicamentos. Sacrificarea. In caz de infestaoe. Metodele folosite Pmpotriva ei sfnt : sacrificarea. a celor f n care acarapioza este h o t i t 5 ~i de alte maladii. Transvazarea a fost recornandata de cercet5torul cehoslovac Svoboda. miere sau polen. care nu pot fi recunoscute.F..P K. Mittel". aplicau ca miism5 general& nu d5 rezultate.DelacanU sau . moment in care ele se diskug. B. parazitii apar perfect vizibili in toate stadiile de evolutie. acest cercetiitor preconizeaza tratamentul acarapiozei prin ridicarea succesivii din stupii bolnavi a fagurllor eu puiet ciipicit $i ducerea lor intr-un loc departat.. Rezultate relativ satisf5cStoare s-au obtinut prin foloO / 0 in alcool sirea preparatelor denurnite . . precum si a celor care apar rtizlet. aplicate i n funcpe de o serie de factori. puiet. Tedion ~i etildiclsrbenzilat. Conditiile pe eare aceste substante trebuie & le hdeplineasca sfnt acelea ca gazul.descoperirea traheelor $i examinarea acestora la un binocular cu o putere de marire de 50-100 ori. acarapioza face parte dintre maladiile oficial declarabile. Bazindu-se pe faptal d puittul nu este parazitat. far6 a fi insa viit8mtitoare pentru albine. Este recomandabili ins5 distrugerea familiilor prea sl8bite de boala. condivile naturale etc.s g substan@ actha qi constituie doza necesarti pen- - . Avlnd in vedere pagubele pe care le produce. puterea famililor. Pentru diagnosticul aearapiozei trebuie trirnise albine din familiile moarte. avind in vedere existents formelor latente de b o a . s5 primeasca matci tinere si in final s i formeze farnilii noi. ultimele patru fiind folosite sub formii de furnigape. albine muribunde ~i mai ales albine moarte in celule in prezenta hranei.Mito A2" (esen@ de mu$tar 2 metilic 98°/o). (esterul etilic a1 acidului formic).impregnat In benzi de hPrtie de filtru. Se citeaz5 cazuri &d fn unele focare s-au distrus sute de farnilii bolnave sau suspecte. Tratament. 6 s pindirea boE in stupin5 ~i zona inconjurZitoare. Cind traheele prezinti modificgri anormale. sau fumul pe care ele le eman5 s5 omoare parazitii. unde acest puiet urmeaz5 s5 eclozioneze. anotirnpul. El se cornpune din clorbenzilat ca snbstanta aetivl . Tratamentul medicamentos se exewt8 cu ajutorul unor substante chimice volatile sau fumipene. Cel rnai eficace medicament fmpatriva acarapiozei e s k preparatul numit .. neinfestate. se pun intre lama $1 lame15 $i se examineaza la microscop. intre care eei rnai importanti sint gradul de infestare a1 familiilor atinse.E. a c5ror combatere este reglementata prin legislatia sanitar-veterinar8. proba este suspects de aeariozg.

stimularea depunerii de puiet. prin unirea Zor.se pregfiteqte familia de albine care urmeaz2i s5 fie tratath. ca arderea fqiei sii fie completii (operatie care dureazii circa 10 minute) . unii speciali~tirecornand5 sacrificarea farniliilor bolnave. care s5 fmpiediee r5sphdirea parazitulni in sinul familiei infestate. . Aceste masuri constau din : .tru tratamentul unei familii de albine. . mai ales dacg acestea sint qi slabe. atft in stupina afectat5. nimfelor qi larvelor. asigurlndu-i poziga vertical6 cu ajutorul unei sirme sprijinite de marginile orificiului . refmboln5virea aeesteia dup3 hcetarea tratamentului sau difuzarea bolii la familiile din jur. care s5 duc5 la uzura acestor albine . 15sind un spatiu h t r e doui4 rame din mijlocul cuibului gi praotidnd un orificiu in podi~or la nivelul acestui spatiu . prin asigurarea unor culesuri t H i sau prin aplicarea de hriiniri stimulente. De retinut cii i n cazul sacrificgrii familiilor de albine bolnave de acarapioz5 mierea qi puietul pot fi recuperate.Intr-un moment cfnd toate albinele sint fn stup se fnchide urdiniqul ~i se ashup5 toate deschiz5turile prin cotre ar puka s5 iasi furnul . Acesta a fost descoperit pentru prima datH h insula Jawa de &re E. ins5 nu are efect asupra ouglor.se controleaz5 prin ascultare. la interval de o s 8 p ~ ~ 5 .distrugerea familiilor slabe in cazul fn care ele se hbolnivesr sau 4 n situatia cind.eliminarea albinelor b5trfne (purtitoare de paradti) la sfirgitul sezonului activ.se tine stupul inchis timp de o or& dup5 care se deschide urdiniqul. este imperios necesar ca toate familiile s H fle tratate. Jacobson in anul 1904. Tratamentul medicament05 trebuie asociat cu misuri preventive. Se atrage atentia asupra aplicfirii integrale a tratamentului. Medicarnentul actioneaz5 s u p r a paradtilor aduhi. respectiv asupra necesit5tii de a folosi neap5rat 8 tichete de Folbex pentru o familie de albine. Aplicarea Folbexului se face in felul urmiitor : .se aprinde f i ~ i a de Folbex qi se introduce prin orificiul din podi$or h t r e ramele de cuib. . Specialistul olandez In dome- . . toate albinele care eventual an rBmas afar3 se omoar5 . Pentru aceasta se recomandi ca tratarnentul s i fie repetat de 8 ori. Avfnd h vedere lungimea tratamentului. produs5 de un acarian din familia Varroa.psstrarea in stupin5 numai a familiilor puternice . pentru a valorifica tratamentul. P r o f i l d e . TinPnd seama de faptul c5 in momentut aparitei semnelor clinice la unele farnilli boala este prezenta sub o form5 latent5 yi in all$ stupi. pentru inlocuirea albinelor moarte fnainte de vreme . cPt $i In celelalte stupine aflate h raza de zbor a albinelor bolnave. se inchide capacul stupului : . . VARROOZA Varxooza este o boa15 parazitari a albinelor. nu se realizeazi familii suficient de ciinamice. .

25. primele larve parazitate sint cele de trinFig. . ordinul Acarieni.S. 25). familia Dermanissidae. Iugoslavia. C. precum ~i uzura datoraC5 inmultirii intense fac ca viata lui in acest anotimp s3 n u dureze decit 1-2 luni. v.. in timp ce exemplarele niscute toamna trsesc 6-8 luni. Este important de subliniat c i femela poate sii triiascP pini la 10 zile f i r 5 contactul cu albinele.6 mrn. h perioadele de inmultire intri In celula cu puiet qi depune 2-8 ou5 sferice qi transparente. c5 acarianul prefer5 o ttmperatur5 mai redusii decit cea existent5 in mijlocul cuibului.. are o form5 rotunda. Caracteristic pentru acest parazit este faptul c5 el atacg atit albinele adulte. Bulgaria si tot in aceast. astfel incit familia infestat3 piere cu sigurantii in cazul cind nu i se d5 ajutor. abdomenului ~i uneori chiar pe membrele albinelor.) si in America de Sud (Brazilia 7.5 perioadii a fost semnalat in America Latin. el s-a extins in Africa $i a cuprins noi teritorii in Europa (Ungaria. Varroa jacobsoni (femel5. trecind in final pe albine ~i trintori. 26. Qonform pozitiei pe care o are in lurnea animal& el face parte din increng5tux-a Artropode. q o r ovoidal5 si culoare alb5-cenuvie (fig. Italia. Femela acarianului Varroa jacobsoni are corpul plat. unde a fost introdus prin m5tci irnportate din Japonia. transversal oval. (Paraguay. lung de 1. pentru a se hr5ni cu hemolimfa acestora. de culoare maronr o ~ c a tsi prevgzut cu 4 perechi de picioare (fig. Acestea se hrilnesc cu hemolimfa larvelor si nimfelor de albin5 $i dupa alte 3--4 zile pentru mascul si 6-7 zile pentru femeli se transform5 in acarieni adulti. Argentina).niu! acarienilor A. acarianul Varroa jacobsoni s-a rispindit dup5 a1 doilea rizboi mondial in toate tirile din Asia de sud-est. unde tr5iesc albinele indiene. Ulterior. temperatura ridicat2i din tirnpul verii. Etiologie. fapt ce denot. De asemenea. din care dup5 2 zile ies larve de ambele sexe. In anui 1964 el a fost descoperit in U. in general. El moare curind dupii irnperechere. ce se Pmperecheaz5 inainte de eclozionarea albinelor. Localizat la inceput in insulele indoneziene. Masculul adult este mai micdecft femela. Acestea se miscii repede pe faguri ~i pe peretii stupului. plansa color). clasa Arahnide. Franfa etc. in anul 1967 este diagnosticat oficial in R. S-a constatat c5 in familiile slabe inmultirea parazitului se realizeazg mai rapid si c5.S. Oudemans 1-a descris qi 1-a denumit dup5 descoperitor Varroa jacobsoni.l mm ~i lat de 1.F.a.).R.G. P. Ea se fixeaz5 pe membranele intersegmentale Pn regiunea toracelui. R. partea ventrd5) tor. cit ~i puietul acestora $i cB inmultirea lui se produce Pntr-un ritrn ciin ce in ce mai accclerat. astfel incit din celule vor iesi numai femele imperecheate.

Atita timp cft gradul de infestatie se limiteazH la acest comportament a1 familiei de albine. 55/1980) c5 albinele nu mor ~i farniliile nu se depopuleazi din cauza pierderii de hemolimfti. incit absenta acestui puiet constituie o frin5 fn inmultirea parazitului. Albinele parazitate au o viata mai s c u r a iar productivtatea lor este mult diminuati. presupunfnd c5 in colonie exist5 10. cu viabilitate redus5. pe un trintor 7. capul qi picioarele diforme. iar num8rul acarienilor crescuti pe puietul de trintor depgseste de 26 ori pe cel crescut pe puietul de lucrgtoare (fig. Logic ar fi ca acarianul s i se fnmulteasc5 In progresie geometric& ceea ce ar face ca de la 20 femele de Varroa existente H ajung5 pfni i n toarnn5 la peste in luna aprilie.3O/o din greutatea larvelor crescute. plan95 color). consecutiv. familia de albine trebuie deparazitatll dup5 ultima extractie de miere. cind puietul de albin5 descre~te cantitativ. Puietul infestat de un numar redus de acarieni dB navtere la albine mici. Este clar deci d acarienii prezint5 un mare pericol pentru o colonie care se pregtlteqte pentru iernare. Pe o albin5 lucritoare pot fi v k u G . Cercetgtorii sovietici au demonstrat (S. c h d puietul de albin5 este fnci s5nHtos si cind albinele supuse tratamentului urmeaz5 s5 se uzeze inainte de intrarea in iarni. v. Cind in celulele cu puiet exist5 un numar mare de paraziti. 6 g substant8 nutritiv5 (hemolimf6) ceea ce. inseamn5 c5 cei 10. S-a constatat c5 larvele de trfntor sint parazitate In medie de 15 ori mai mult decft cele de lucratoare. Pentru a evita aceast. fntr-adevar. 27 ~i 28.000 acarieni consum8 cca. au aripile nedemoltate. Trintorii fqi pierd potentialul sexual qi m5tcile r6min nefecundate. aparitia diareei. La sante de l'abeille nr. moment ce coincide cu producerea primelor daune. populatia parazitilor s - . umplerea prematur5 a intestinului cu dejectiuni si. acarianul incepe s5 se hraneasc5 si pe seama puietului de lucratoare. pentru o colonie de 2 kg albine. Ele cad pe fundul stupului qi sfnt aruncate afara de cHtre albinele sAn5toase. puietul mascul dispare. In perioada de iernare prezenta parazitilor nelinivte~tefamilia de albine. ea prezentind un mare interes biologic. Se considerg. iar acarienii n5vtilesc pe putinul puiet de lucratoare rgmas. eind puietul de trfntor incepe s i dispar5. cind trintorii nu au dispgrut. c5 afinitatea acarianului Varroa pentru puietul de trintor este asa de mare. producfnd un consum mare de hran5.5 situatie. ci datoritll intoxicatiilor q i infectiilor pe care intepgturile acarienilor le ocazioneazH. iar pe o larvi $i o nimf5 de trfntor sau 1ucrHtoare pin5 la 12.Patogenie. inseamn5 maximum 0. ConsiderSnd c3 necesarul de hranti a1 unui acarian este echivalent cu dublul greutAtii sale. Popravko. securitatea si potentialul productiv a1 coloniei nu sint afectate.3 mg greutatea medie a unei femele). A. greutatea totala a masei acestora este de cca 3 g (0.000 paraziti vii. albinele rezultate sint neviabile. Preferinta acarianului Varroa pentru puietul de trfntor este evidents.intr-o invazie masivi ~i 5 acarieni.

mai ales dacA tinem seama c5 acest stadiu are loc de regula dupa culesul de la floarea-soarelui. nivelul de invazie de 50°/o fat5 de nurniirul de albine qi condamnind aceste familii la aoarte fnc3 din primul sezon de infestatie (cunoscind elementele din biologia parazitului desmise anterior. fiind necesari cel putin trei ani pentru ca infestatia s5 ating5 un nivel periculos pentru colonie . familia nu mai poate fi salvat8. Gu ajutorul tmei pense se vor descAp3ci si se vor extrage larvele de trfntor. In lunile septembrie-octombrie parazi* mai pot fi viizuti gi pe fundul stupilor.000 fernele Varroa. CunoscPnd preferinta acarianului pentru puietul de trintor $i consecutiv pentru trfntori. Pntruclt fn aceasts perioadii ei mor in mas5. odat5 cu albinele pe care se afl5. resturi in care se gssesc cu sigurant5 femele moarte de Varroa i n cazul c h d stupina este contaminat3 cu acest parazit. plan55 color). oontrolul se va axa in primul rind asupra acestora. Confnndarea acarianului Varroa nu se poate face d e d t cu Braula coeca (@duchele albinelor). datoritg contrastului de culoare. diminuatg prin moartea acarianului in afara stupului. de asemenea. fn realitate. oval longitudinal. familiile au un aspect qi o productivtate aparent normals. iar cind numiirul lor depri~este50°/o fa* de numiirul albinelor. astfel h c i t aceasti3 populatie ar putea creqte de cel putin 500 ori pin6 la sfir~itul sezonului apicol). V. de unde deductia cii puietul de albinli lucr5toare oferti conditii mai putin bune pentru inmultirea parazitului decit cel de trintor qi c5 aceastii inmultire este. de care se deosebegte fnsg prin faptul cB acesta are corpul bombat. v. Lange) decft de 1720 ori. cind parazitul poate fi descoperit cu ochiul liber pe trfntori. Alpatov $i A. Braula coeca nu parazikazti puietul de albinti. care f$i asociazii contributia la uzura albinelor gi la depopularea coloniilor. h plus. precum $i faptul c3 femela Varroa poate sB ouA la 5-7 zile dup5 ieqirea din celula c5p5cit$ a r rezulta c3 aceasta poate da naqtere la 9 generatii succesive din aprilie pin5 in septembrie. Descoperirea varroozei se poate face gi prin examinarea resturilor existente pe fundul stupilor la sfirqitul iernatului. datorits uzurii provocate de Pnmulvrea intensi $i de temperatura ricliuata din timpul verii (fig. 29. de culoare brun-fnchisi gi prevgzut numai cu 3 perechi de picioare. acegtia se prind $i se privesc pe partea ventral& loc preferat de parazig fn perioadele cind nu sPnt lnfipG h t r e inele. In perioada urmiitoare fns5. In ceca ce prisegte trfntorii. dep5qind astfel la multe familii.10. acarienii se lnmultesc cu mare repeziciune. Pentru ca albinele sB nu scoatiI afari4 amrienii morti este bine ca pe fundul stupilor sil se pun3 din toanma o . c5 populatia acarienilor se poate dubla sau tripla la fiecare 17-19 zile. numfirul acarienilor dintr-o farnilie de albine nu creqte Intr-un sezon apicol (dupii V. albine. pe care parad v i se vlid cu uqurintg. \ Diagnosticul varroozei este u9or de pus fn stadiul de infestatie rnasiv8. matc5 gi de asemenea pe puietul de trintor qi de albine. B. In primii 2-3 ani de la infestare boala trece de regul5 neobservat5.

in stadiul de putrefactie. 2. se pot observa nimfe moarte.A. A. fum. fenotiazinl.G. - . ce permit parazitului s2 r h h 5 ascuns o perioads atit de lungti de timp. varritan. Tratamentul. ...puietul imprg~tiatpe faguri. Urrnarea acestei mobilizsri a fost utilizarea unui mare numar de produse chirnio-terapice acaricide.foaie de carton sau de plastic. simple sau fn combinatii. li dau totodat5 posibilitate acestuia s2 se rgspfndeascg pe nesirntite $i s€i cuprindti noi teritorii. . . folbex V.o activitate generals slab8 . Pentru a oferi o imagine a acestei multitudini de mijloace.5 mm. varroazin (amestec de fenotiazina ~i paraformaldehids).Polonia : benzi fumigene pe baz2 de amitraz qi naftalinil.S.Brazilia : dicofol (impregnat fn benzi de carton). femele de V. Toate aceste cauze. dar s2 permit5 trecerea parazitilor. a determinat o puternic2 mobilizare a oamenilor de gtiinw fn directia giisirii unor mijloace de lupt5 adecvate. tutun. acid oxalic. administrate sub formi de vapori.U.pe scindura de zbor qi pe fundul stupului. . acoperite de un cadru cu o tesHturB metalics sau de nylon cu ochiuri de cca. : Utilizeaz5 fenotiazinl. naftalin8.Bulgaria : naf talin5. timol. pulberi sau aerosoli. Ca simptome din partea familiei de albine. timol. . se observii incepind din a1 treilea an de infestafle : . acid formic.in interiorul celulelor aparent shiltoase. . degajind un miros gretos . Rtispindirea varroozei pe o mare parte a globului terestru.Olanda : folbex V. . m5 limitez a cita o parte din cele folosite in prezent : . pulverizat intre rame sub forms de aerosoli). .F. precum ~i excrementele lor sub form3 de dire albicioase . c5plcelele Infundate $i perforate . . care s l retin8 albinele sau larvele moarte.in unele din aceste celule..A. precum $i pericolul pe care i1 prezint4 pentru qeptelul apicol. : folbex V. . timol. acid formic. Ungaria : varrescens (benzi fumigene pe bazii de amitraz).R.ponta mritcii redusti . inainte de a putea fi descoperit qi distrus. Depistarea acarianului Varroa prin observatie direct8 este Pns5 foarte dificilH in primii doi ani de la contaminarea familiilor. varroatin (amestec de acaricide.S. localizsrii parazitului intre inelele albinei (de unde nu i se rnai poate vedea decit marginea posterioars a corpului) cit qi confundirii lui cu pgduchele albinelor.albine $i nimfe moarte.Iugoslavia : folbex V. jacobsoni pe nimfe. varajin..A.Austria : folbex V. .R.A. datorita r~urnHruluiredus de paraziti in comparatie cu num8rul mare de albine. .

substan@ este tabletat5 qi se introduce in stup. in cazul unei contamingri mai puternice. micasin. fie pe un suport metalic (unul. danikat.R. este presirat pe leaturile superioare ale ramelor. Se imbibi doui sau trei bucfiti de carton care vor fi introduse htr-o pungg de polietilens qi care vor fi a~ezatedeasupra cuibului cu puiet. de 2 ori la 7 zile interval sau.S.2 de un fir metalic fntre rame.S. . Produsul. sulf. aceasti substan@ se utilizeazi conform metodei indicate la tratamentul braulozei. sulf.Japonia : varostan. precum ~i toamna. doui sau trei comprimate. la peste 20°G si. in functie de puterea farniliei) prin urdinis. si Bulgaria. El va fi lasat acolo (ling2 cuibul cu puiet) 21-25 zile.. primgvara qi vara imediat dupi extragerea mierii. Sub form5 de pulbere. . Dupi cum se vede. sulful qi tutunul. galecron. timolul. fn U. danicoroper. Timolul pulbere poate fi asezat deasupra ramelor si in siculeti de pinzg. chiar daci nu antreneazi moartea albinelor. in cantitate de 10-15 g de familie. fn prealabil. timolul este utilizat in U. naftalini. iar operatiunea se repetii o dati sau de dou5 ori la 7 zile interval. nicoting. in perioadele fGr2 puiet. arnitraz. Se recornand: ca in timpul manipulgrii substantei. in cantitate de 0. cele mai accesibile dintre aceste produse sint fenotiazina.S. Acidul formic. Acarienii Varroa cad morti qi nu este nevoie s2 fie s c o ~ i afars. ochelari ~i masci. prevgzute cu un fitil de bumbac. se va decupa din partea inferioari a pungii una sau dou2 rondele de 1-1. . Naftalinu. Acidul formic poate fi introdus in stup $i in sticle cu gitul larg.Tunisia : fenotiazing. ea risc5 s i provoace p5risirea stupului de citre acestea sau furti~ag.5 cm diametru.China : naftalinti. dupi aprindere. el fiind completat periodic la 7-10 zile ~i tinut acolo intreg sezonul apicol. .25 g pentru fiecare rarn5. Urdini~ulstupului trebuie s i fie in permanents deschis. sub formi de pulbere. Utilizarea ei este foarte rispinditi in toate t5rile asiatice. Modul de administrare a1 acestora este urm5torul : Fenotiazina.Thailanda : tetradifon plus acetat de potasiu (benzi fumigene). Conform instructiunilor oficiale. timp in care consumul va fi de 150-200 mililitri de familie. Timolul.R. in functie de puterea familiei. acidul formic. fiind lasate in stup toat5 iarna. Trebuie ~ t i u ins5 t c i evaporarea naftalinei este extrem de rapid. de 3 ori la 4 zile interval. Cristalele de naftalini se pun fntr-o cups (cutie) metalicg si se introduc prin urdini?. Stupul se inchide pentru 20-30 minute. fie atirnat. operatorul s5 poarte minusi. cind temperatura este peste 13OC.S. cu conditia ca temperatura s5 nu depQeasc5 27OG.

pentru a fi curatati de puietul most .l-3 mm pe secund5. nicotin5 plus alte produse.S. Viteza de sedimentare a acestor particule este de 0. Oamenii de stiint5 chinezi au inceput s5 experimenteze tratamente mixte. Se consider5 cg tratarnentul cu tutun omoar5 cel putin 90°/o din acarienii din stup. in care se introduce fum de naftalin5 (2-3 g naftalina puse pe cirbuni apringi intr-un afurngtor). se deparaziteaz3 numai albinele. India ~i Hong Kong i n cantitate de 3-5 g pentru fiecare farnilie. cu ajutorul ei reusind s5 se mentins varrooza la un nivel foarte scgzut. este imposibil ca un acarian s5 nu fie atins de citeva zeci de picsturi. doza fiind de 3 g (o tigaretfi) pentru un corp de stup. Este folosit in China.S. in special toamna.S. De regulti. Cercetgtorii din U. electrizate la suprafa@. Un avantaj a1 tutunului este cii el nu las5 rezidii in miere si cear5. Puietul cHp5cit se pune intr-un stup go1 ~i se omoar2 cu o doze puternic5 de njcotin3 (sau se tine o noapte in congelator) dup5 care fagurii s b t biigati in stupi populav. pus pe spetezele superioare ale ramelor de 2-3 ori pe lung. seama de finetea pic& turilor (citeva sute de miliarde pentru un volum de lichid de 1 em3). Ei spun c5 albinele sint relativ rezistente la nicotin5. motiv pentru care tratarnentul este aplicat indeosebi la roiurile fzcute numai pe baz5 de albine. Aerosolul persist3 aqadar un tirnp indelungat in atmosfera stupului ~ i tinind . dteva fumuri prin fiecare perete.R. . fn China. intrerupfnd aceste pr3fuiri cu 3 sSpt5mini inaintea culesurilor ~i a punerii la iernat. 0 metodg perfectionat5 de aplicare a chirnioterapicelor a fost realizat5 in Franta. Ea este aplicati in dou5 feluri : 1) prin fum de tutun. se recomandi s i fie scoas5 matca inaintea tratamentului. iar albinele s5 fie scuturate intr-o camera special3 (de 40X45X 40 cm). operatia fiind repetat5 la 7-10 minute interval. ins5 ou5le ~i larvele sint rnai sensibile. introdus prin u r d i n i ~o singurs data sau cu o repetare dup5 7-10 zile. pentru a obtine rezultate mai durabile si a evita accidentele. nicotina este folosita incepind din 1962.5-10 microni) picfituri de lichid. raportind c i se poate reduce num5rul acarienilor d a d se presar5 circa 1 g praf de sulf (100-200 mg de fiecare fagure acoperit cu albine) pe leaturile superioare ale rarnelor gi se repet5 aceastl administrare de dou5 ori la 12-14 zile interval. au experimentat ~i ei sulful pe zeci de mii de familii. In Olanda tutunul este folosit pentru depistarea varroozei. acestea evaporindu-se suficent de repede pentru a actiona asupra parazitlor tirnp de citeva ore. Se atrage ins5 atentia c l dac5 se d e p 5 ~ e ~ tdoza e sau temperatura exterioarti este mai mare de 30°C.R. larvele necfipgcite mor iar albinele vor fi qi ele afectate. 2) cu ajutorul unei sugative avezati pe fundul stupului gi pe care se depune din 5 in 5 c m cite o piciturii de nicotin2.S. metod: bazat3 pe folosirea aerosolilor. astfel incit ele au nevoie de 1-30 minute pentru a c5dea de la o ingltime de 20 cm. Tutunul (nicotina).fn U. Sulful. Un aerosol este o suspensie in aer a unor foarte fine (0.

conform prospectului. Germania recomandii in acest sens s5 se izoleze matca pe 1-2 faguri si s i se distrug5 a e e ~ t ifaguri cind puietul de albin5.R. cu ajutorul unei linguri. se imprii~tieprintre rame. pe care femelele de varroa ~ i . ernisia de aerosoli fiind insotit5 de un jet de aer cald (40°C). Prof. Cind este folosit in scop de tratament nu se a$azi hirtie pe fundul stupului. F. dup5 ciipAcire. Ca substantii activi a fost folosit pentru inceput amitrazul. dupti ce in prealabil a fost asternut5 o hirtie albi pe fundul stupului. peste albine.Doui aparate de producere mecanicii a aerosolilor au fost montate de cZitre Institutul tehnic de apicultura pe cite un autoturism-caravan4 $i puse la dispozitia apicultorilor. dr. atit de necesar dezvolttirii familiilor de albine. Continutul unei cutii cu 500 g Sineacar se arnestecii cu 4. Folosit in scop de diagnostic (prin sondaj la 20e/0 din efectiv in stupinele mari si la toate familiile in stupinele mici). a fost folosit5 impotriva varroozei $i o metodii termicii. se trateazii Pntreaga stupin5. Tratarnentul se aplic5 in perioada f5r5 puiet. denurnit Sineacar. metoda termicii ducerea lor in diverse aparate Si readucerea P prezintZi $i riscul omoririi albinelor. Procedeul nu este ins5 cel mai indicat. Un auxiliar pre$ios in lupta impotriva varroozei i1 constituie metoda biologicB.S. Constatfnd cB acarienii se desprind de pe albine la o temperatura Lntre 46 yi 48"C.5 kg fAinii. porumb. h U. puiet pentru care femelele de varroa au o afinitate deosebitii. prezenta sau absenta parazitilor. Ruttner din R. capabil s5 desfach ghernul albinelor. far: a se inchide urdini~ul. orz) i n modul urmitor : 100 g preparat se amesteci eu 900 g f & h 5 intr-un vas emailat. In acest caz. Pentru a evita distrugerea puietului de lucriitoare. ea constind din mentinerea in permanent5 a unei rarne clliditoare de cearj. o canti- . El este un preparat concentrat care. a fost cGpbcit. Pe lfngil inconvenientele pe care le presupun prelevarea albinelor. soia. Pentru combaterea varroozei. intron stupi. chiar la o singuri farnilie. cercetatorii sovietici au supus albinele la aceasti temperatur5.S. si a varroozei in special.a u depus ou5le. se utilizeazi prin diluare cu f3ini (grfu. dupii care le-au oentrifugat pentru eliminarea parazitilor desprin~i. la marginea cuibului cu puiet ~i prin distrugerea periodid.fi dimineata urmiitoare se retrage hirtia qi se observg cu ochiul liber sau cu lupa. cunoscfnd c5 acestea nu suportB o temperaturii mai mare de 49"-50°C. Arnestecul se face t i p de cfteva minute pentru o cit mai perfectZi omogenizare. Sineacarul dilual se administreazii in cantitate de 50-100 g (in functie de puterea familiei de albine) prin presiirare peste albine. Institutul de cercetare ~i producfie pentru apiculturti din tara noastra a pus la punct un preparat cu o mare putere acaricid8. care s-a dovedit un medicament deosebit de eficace P n lupta Smpotriva acariozelor h general. adiiugfndu-se treptat f3ina $i preparatul. a puietului de tfintor care ia n a ~ t e r e in a c e ~ t i faguri. In caz de diagnostic pozitiv. diluat 2"/0 in a$. Imediat se ayaz8 podiyorul si capacul stupului. metoda se va adresa puietului de trintor.

tot la interval de zece zile.~ irnai ggse~tejustificarea. patru perechi de picioare in stadiul de adult ~i nimfi qi trei perechi fn stadiul larval. fn erescZitoriile de m5tci se aplic5 dou5 tratamente primiivara. . La stupul multietajat se trateazg fieeare corp ocupat cu albine. cite un tratament lunar vara ~i douA tratarnente toarnna. gnathostoma (partea gurii) si podosoma (partea urm5toare a corpului). cunoscut fiind c i stupinele netratate sau incorect tratate infesteazi in scurt timp $i stupinele con~tiinciostratate. f i r i a se inchide urdini~ul. h situatia cind varrooza s-a generalizat. Se aplic5 dou5 tratarnente la interval de 10 zile primavara cind albinele au pirisit ghemul qi au ieqlt la zbor ~i doui tratamente toarnna. Ca dimensiuni. cei rnai multi fiind aSa de mici incit nu se v5d cu ochiul Liber.pgstrarea in stupin5 numai a familiilor puternice Si dinamice. in zile cilduroase. structuri gi obiceiuri. furti~agului ~i rAt5cirea albinelor . daci este cazul. obiective ce pot fi atinse prin : . tratamentul de primivari nu rnai este necesar. cuibul gi stupul albinelor sint sediul ~i a altor specii de paraziti din clasa arahnidelor. paraziti care gisesc pe corpul. hrana sau in tov5rsgia albinelor conditii favorabile de existen@. in funaie de puterea familiei de albine. cind nu rnai este guiet cip5cit sau exist3 foarte putin. altii sfnt ins5 in m5sur5 s5 aducii mari daune economice. exists mari diferente fntre ei. Profilaie. punindu-se imediat podi~orul q i capacul stupului. comensali). prevenirea acestei boli htr-un teritoriu amenintat sau recent contaminat se face prin identificarea stupinelor infestate. form8. carantinarea acestora pe locul unde se aflg $i h p i e d i carea ca alte stupine sii se apropie la rnai putin de 5 krn de ele. Este obligatoriu ca toate stupinele din zoni s5 fie tratate. Aseminarile dintre ei constau in aceea c i au dou5 regiuni corporale.tate de 100-150 g Sineacar diluat. Pentru stupinele care au fost corect tratate timp de doi ani cu Sineacar. M5surile de prevenire trebuie s i vizeze in acest caz reducerea infestatiei la un minimum posibil ~i pistrarea acestui nivel cu un volum de munci $i cheltuieli cit rnai redus . prin trintori qi chiar prin contactul dintre albine in timpul culesului. Cunoscind c i raspindirea varroozei se realizeaz5 prin riitscirea albinelor dintr-un stup in altul. . - ALTE ACARIOZE In afar5 de Varroa jacobsoni si Acarapis woodi. evitarea roltului natural. carantinarea stupinelor infestate n u . Unii dintre ace~tia sfnt inofensivi (ooprofagi.aplicarea obligatorie a tratamentului medicamentos la toate familiile de albine ~i eliminarea sistematici a larvelor de trfntor cipAcite prin utilizarea rarnelor cliditoare de cear8 . La o siptiiminii de la ultima administrare de primgvarii gi toamng se curi@ fundul stupului.

in Malezia. Mexic. 1111983 sintetizeazii totalitatea arahnizilor din stup sub forma tabelului urmiitor : Arahnizi ai albinelor melifere ~ n u r n ~ G. Africa. Europa. Corpul ei este acoperit cu . Femela parazitului are culoarea brun-ro~catii si dimensiunile de 0.S. Tropilaelaps clareae a fost semnalat pentru prima dat5 in Filipine. trintori.530. China qi Vietnam.97-1/0. altele decit varrooza gi acarapioza. America de Nord. America de Sud Asia Europa.da apls acarianulul I. Indonezia. In aceste instructiuni sint descrise urmgtoarele boli : TROPILAELAPSOZA Este o boalii a albinelor melifere.R. cerana ~i dorsata.az. fiind deci mai lung3 decft latg.S. Pacific - Neucypholaelaps mellifera indica cerana dorsata Neocypholaelaps cerana apicoia in stup $i pe albine pe florile de eucalipt faguri $i albine faguri $i albine celule cu puiet de lucr5toare Asia Asia Asia Asia Informatii privind profilaxia bolilor albinei provocate de acarieni.58 mm. pornind de la exemplare recoltate de pe albinele moarte si de pe ~oarecii care-gi aveau cuibul ling5 stupi. el a fost izolat din cuibul albinelor melifere $i gigante la Hong-Kong. America de Sud Africa. Asia Asia Asia Asia Asia Asia Asia Europa. Agentul cauzal. cantonati actualmente nurnai i n Extremul Orient asiatic. Ulterior.Revista "American bee journal" nr. puiet puiet de trintor traheea albinei adulte traheea albinei adul te puiet lucrstoare $i trintori puiet lucriitoare celule de puiet puiet de lucrgtoare $i botci puietul de trintor albine adulte regiunea gitului albine adulte in jgheabul dorsal Asia.nfsteaz8 RBsplndke Varroa jacobsoni mellifera Amrapis Woodi cerana mellifera Tropilaelaps clareae mellifera cerann dorsata l'ropilaelaps koenigerum Euvarroa sinhai florea Acarapis externus mellifera Acarapis dorsalis mellifera lucr5toare. ne-au parvenit din instructiunile zooveterinare date colhozurilor ~i sovhozurilor de cgtre Ministerul de Agriculturg a1 U.

pe arnbele fete. in care mitcile depun puiet tot timpul anului. A. . Indivizii tineri sint de culoare gilbuie. Goyal (1971) au reuqit s5 debaraseze stupul de acarieni pudrind cu sulf ram2 cu ram5.nurneroqi b p i . Scutul de pe suprafata centrali a abdomenului este lung gi posedi o pereche de tepi scurti. La o agresiune mai tardivi. Dup5 Kheragsin ~i Samchiniak (1981). acarianul T. iar placa cefaloventrali este separati de cea anal& Biologia acarianului nu este suficient studiati.i se constat2 ieqirea partii lor anterioare din celuli. clareae constau din tepi (periqori rigizi). Ciclul de dezvoltare in celula c2p5citi dureazi 8-9 zile. Observatii facute recent in Afganistan au concluzionat c i parazitul n u se poate hrini pe albinele adulte ci numai pe puietul acestora. clareae poate fi considerabil complicatA dac5 se confirm5 prezenta lui ca parazit pe rozstoare sau capacitatea ou5lor sale de a supravietui un timp indelungat in diapauzi. Larvele mor in perioada de dupg cipicire. In familia de albine puietul este depus i m p r i ~ t i a t . PYEMOTOZA Sint atacate larvele ~i nimfele farniliilor slabe. Lupta Pmpotriva T. Atvol recomandi s5 se pun5 putin sulf pe spetezele ramelor.r.2-0. iar indivizii adulti de culoare alburie ~i cu diametrul cuprins Pntre 1 qi 1. La mascul. lar- . din care dupg 24 ore se vor naqte protonimfe. Boala se observg la puietul de trfntor ~i mai putin la cel de lucritoare.Atvol si N.Agentul cauzal este femela acarianului Pyemotes. femela fecundat2 depune 3-4 o u i in celula de albinli inainte de capicire. Cind stupul este parazitat de un mare nurnir de acarieni. sau puietul de pe rarnele m5rgina~e. dimensiunile sint de 0.8 mm. s i se pistreze in stupini numai familii puternice qi s i fie hrinite albinele in mod regulat cu polen. Albinele care reuqesc s i eclozioneze sint lipsite de aripi sau picioare si au corpul deformat. car? se transform5 prin nipirlire P n deutonimfe qi apoi in imago (adult). astfel incit el nu poate supravietui decit in zone cu climat tropical. clareae este un prilditor mai periculos decit Varroa. cu dimensiuni de 0. Tr5sBturile caracteristice ale T. Dup5 V.iar cantitatea lui diminui continuu.t. fn 1975. Este frecventi o agresiune simultani cu varrooza. caz in care infestatia ~i depopularea se produc mult mai rapid.51 mm.5 mm. o data pe lung. dintr-un spermodactil lung qi din articulatia simpli a palpilor. rnai lungi qi mai rigizi pe pBrtile laterale qi posterioarg. Se presupune c i ouile depuse de femele in perioada rece a anului sint capabile s5 rlimini mult timp in diapauza. larva i ~ i poate continua metamorfoza. Sevilla (1963). . . Tratamentul tropilaelapsozei este practic nestudiat. Pe un cocon se pot g5si ping la 36 paraziti. De remarcat c3 in acest caz femelele celor doi paraziti isi aleg celule separate pentru inmultire. 0 familie puternic infestat5 este condamnat5 la disparitie.si.88/0.

trebuie s5 se respecte cu strictete regu!ile d e igienli personal5. Capul. Ciclul de dezvoltare a1 acarienilor Varroa jacobsoni $i Euvarroa sinhai sint similare. numit5 Braula coeca sau popular. de culoare brun-roscat5.e interzis sii se piistreze faguri de rezerv5 sau materiale apicole in contact cu cerealele. p5duchele femel se imperecheaza $i incepe ss depun5 o u i pe fata intern5 a c5picelelor fagurilor cu miere. paduchele albinelor. foarte mare in rapori cu restul corpului.7 mm. EUVARROOZA Agentul patogen. Toracele se continua f5r5 o delimitare precisz cu abdomenul. acopcrit ir. Braula coeca i ~ petrece i toat5 viata in interiorul familiei de albine. Pe laturile corpului sfnt dispuse trei perechi de picioare.n sfcric. fn care ele trGiesc si se dezvolti. rnai rar T n Estremul Orient. Din o u i ies larve care isi sap2 in ceara fagurilor o retea de canale. MELITIPHOZA Boala afecteazii puietul necip5cit ~i este provocat5 de dezvoltarea masivi in familiile de albine a arahnidului Melittiphus alvearius. cu ajutorul ciirora parazitul se fixeaz5 puternic de peri~oriide pe toracele albinelor (fig. atu~icicfnd se lucreazii cu material contaminat. Pntreg ciclul evolutiv avfnd o durat5 de 21 zile.E) mm. Primavara. din ele neriminind decft un invelis uscat sau cadavre descompuse. cu dimrnsiuni de 1. hrinindu-se cu un amestec de cear5 si polen. Euvarroa sinhai Delfinado ~i Baker a fost descris pe exernplare colectate din India in 1974. El are culoarea bruna. Larvele moarte au aspectul celor din loca americani. Ei iau aceast5 hran5 in momentul cPnd albinele $i-o trec de la una la alta sau. vezi p l a n ~ a color).vele prezinti un aspect priifos. Agentul patogen este o insect8 din ordinul Diptera. Euvarroa sinhai a fost g5sit numai pe Apis florea. este prev5zut cu o pereche de antene si cu un aparat bucal adaptat pentru supt. Atit In India cit $i i n Thailanda. Ulterior a fost gasit si in Thailanda de Akratanakul (1976). Corpul lui este aproa:r. In continuarea metamorfozei. intregime cu perisori negri. care este format din 5 segmente. care se termin5 cu cite un pieptene format din 29-32 dinti ~i doua mici ventuze. forma oval5 $i miisoar5 0 . Pye. .matcile avind cel mai mult de suferit de pe urma ei Etiologir.motoza este periculoasi pentru om. aSa Incit. Est. Hrauloza cste o parazitozg care afecteaz5 populatia adult5 a familiei d~ ~:lbine. 30. 8 X 0. larva se transforms in nimf5 $i apoi in paduche adult. Acest parazit se intIlne$te in regiunile Siberiei Occidentale ~i Orientale. care pot fi extrase cu usurint2 din celule. P5duchii adulv se alimenteaza cu hrana din gusa albinelor.5j<O.

Indiferent de substanta folosit5. naftalina. in dublulscop de a facilita circuam fumului sau gazului printre albine si totodata de a permite paraziplor si cad5 printre faguri ~i nu in celulele fagurilor. camforul. De asemenea. In interiorul familiei. Perioada optima pentru executarea tratamentului contra braulozei cste in lunile septembrie-octombrie. piduchii ingrimiiditi pe capul acesteia I$i intind qi ei trompele $i sug hrana f5rii nici un efort. Cind se folosesc substante care nu omoar5 ci doar ametesc paraziti. Primele 4 substante i$i limiteazii efectul la ameprea paduchilor. trebuie respectate urmgtoarele reguli generale : a. intrucit matca este hr5nit5 rnai des de albine. fiiri a avea influen@ asupra formelor evolutive. Pntrucit matca poate fi intoxicaa (cu fum de tutun rnai ales). sau respins5 de albine la reintroducerea fn stup. d. pentru a distruge si paraziu care vor lua navtere din ougle. b. atunci cind toate albinele sint in stup. Combaterea braulozei se bazeazii pe distrugerea parazitului respectiv. cind familiile de albine au puiet putin (sau nu rnai au deloc) $i cfnd parazitii sPnt in num5r maxim. timolul . Stupul s8 fie bine etan~eizat. dintre care cele rnai m a l e sint tutunul. Tratamentul s5 fie aplicat la fntreaga farnilie de albine. care trebuie s c o ~ afar5 i de apicultor inainte ca ei si-$i revinii. el trebuie f5cut concomitent la toate familiile din stupina. e. Tratament. c. provoac5 la albina gazdii reflexul de regurgitare (scoaterea din gu~B a unei picaturi de miere). 3[n momentul cind albinele isi fntind trompa catre matci. cit dureazi ciclul evolutiv a1 parazitului. ramele se distanteazii cu cca 1 cm una de alta. excitfnd cu membrele anterioare aparatul bucal a1 acesteia. in timp ce fenotiazina $i sineacarul P i omoar8. fenotiazina. Operatiunea sii fie executatii seara. Obiceiul de a deparazita numai matca este periculos pentru aceasta $i putin eficace. ea poate fi r i n i t i in timpul manipulfirii.pentru ca fumul sau vaporii pe cere li degajs substantele respective s2 nu iasg afar5 in ristimpul cind trebuie s5 aeioneze asupra parazitului. pe considerentul c A aici i ~ pot i procura hrana in cantitate rnai mare qi mult rnai u$or. Operatiunea s5 fie repetat2 de rnai multe ori. In cadrul stupinei. ceea ce face necesarii repetarea aplicarii lor de rnai multe ori in urmBtoarele 21 de zile. prin cele care se riitAcesc in alti stupi sau prin trintori. Obiceiul este putin eficace. Ei se aduni in numar mai mare pe corpul mitcilor. In acest scop se folosesc diferite substante. larvele ~i nimfele existente la data primelor aplicae. prin albinele hoate. piduchii trec cu mare u$wintg de pe o albina pe alta. pentru a evita reinfestgrile ulterioare. ei se rasplndesc prin schimbul de faguri sau albine pe care-1 face apicultorul intre farnilii. nu numai la matci.uneori. avind in vedere c5 matca se reinfesteazii prin trecerea paraaitilor de pe albine pe ea. De . Toate aceste substante actioneazi nurnai asupra p5duchilor adulD. sineacarul.

dupii care se astupii urdiniqul. pentru a distruge $i parazitii care urmeazil s5 iasil din larve. i fn cazul deparaziGrii cu ajutorul tutunului se pun in afurn5torul aprins foi de tutun sau citeva tig5ri Si se introduc prin u r d i n i ~3-5 fumuri. introducindu-se in afurn5tor o nouil doz5 de 4 g fenotiazini. operatia se repetil $i h zilele urm5toare. pentru ca pgduchii cizuti s i poatii fi s c o ~ afar5. mic~orindu-se urdiniqul la 1-2 cm. care nu mai scot fum. iar dup5 alte 10 minute li se deschid urdini~urile. care se fnf5~oari3 intr-o bucat5 de tifon $i se a ~ e a z 5 pe fundul stupului. se cur5p fundul stupului Si se aqterne pe el o foaie de hirtie. cu putin timp inainte de inceperea . In ceea ce priveqte timolul. acesta se utilizeazg in doze de 50-100 g (dup5 msrimea familiilor). Se introduce prelungitorul prin urdinis ~i se actioneaz5 foalele de 30-40 ori (in functie de puterea familiei). Peste ei se q e a z 5 un pachetel cu 4 g fenotiazin5. cind se ridic5 hirtia irnpreuni cu pilduchii c5zufi. inainte de a incepe deparazitarea propriu-zis5. PBduchii ametifi se ridicii fmpreun5 cu hirtia pe care au cilzut sji se ard. Acest tratament se aplicii de douii ori la interval de 10 zile.In momentul cfnd toate albinele sint fn5untru. Dupii 2-3 ore timolul se scoate afar5 impreunii cu hirtia $i pilduchii de pe ea. In cazul deparazitilrii cu naftalinil sau camfor. Dup5 10 minute se mai introduc cite 20-30 fumuri in fiecare din cei 4 stupi tratati. 'impirtindu-le in loturi de cite patru. . care este calculat pentru deparazitarea a 4 familii de albine. pentru a nu se suprainc5lzi cuibul in cazul unei terqeraturi prea ridicate a fumului.cum este la inceput . Se inchide afumfitorul $i se actioneaza foalele pin5 ce fumul care iese se transform5 din galben-verzui . In mod obligatoriu ea trebuie sii se repete de 2 ori din 10 in 10 zile. Tirnolul riimas la prima aplicatie poate f i folosit in fazele urmiltoare ale tratamentului. procedindu-se in acelaqi fel. se reduc urdini~urile la 1 cm. se presara seara 10+ i se lasii 20 g din substanta respectivil pe hirtia de pe fundul stupului y stupul cu urdini~uldeschis pin5 dimineaw in zori. Procedeul deparazitiirii este urm5torul : Se preg5tesc din vreme familiile care urmeaz5 a f l supuse tratamentului.operatiei propriu-zise. Repetarea operatiei se face a$a cum s-a arstat la tratamentul cu ajutorul tutunului. apoi se deschide atPt urdini~ulcit $i podi~orulpentru aerisire.asemenea. Se astupii urdini~ul$i se trece la celelalte trei familii. distantindu-le ramele. Metoda cea mai rilspindita de combatere a braulozei se bazeazii pe folosirea fenotiazinei. dirijind fumul in toate directiile.Se continua operatia cu alt lot de 4 farnilii. astupind crhp5turile stupilor $i acoperind podi~oarele. Operatia se repet5 de 2 ori la interval de 10 zile. nimfe ~i ou5. Dac5 au mai ramas pilduchi pe albine. i n momentul cind toate albinele sint iniiuntru. care este un gaz otrilvitor. Operatia propriu-zis3 se desfii~oar5dup5 cum urmeaz5 : se pun P n afumfitor c5rbuni aprinqi.in c e n u ~ i ualburiu. Trebuie avut hsil grijii ca lemnul ce a servit la prepararea c5rbunilor sii fie cornplet ars. Introducerea in douil reprize a celor 50-70 furnuri este recornandatA ca o m5sur5 de siguranp. pentru a nu produce oxid de carbon. Se tine stupul inchis cca 5 minute.

In timpul tratamentului. La sffr~itul acestei faze de dezvoltare. Arnindou2 sint paraziti temporari ai familiilor de albine. 400 kg cear5 (3 generatii a c'lte 1000 femele = 1 milion larve. s5pind numeroase galerii in faguri. prin ei se impecare atrage femela. dup5 care metarnorfoza se termins. In nimf5. in cantitate de 50-120 g. Dup5 10 zile din ou5 ies larvele de molie (omizile). 1000 ou5. 31 vezi plansa color). In realitate pagubele sint mai limitate. in scopul agitgrii albinelor ~i realiz5rii unui contact direct intre parazit ~i preparat. repetindu-se apoi de 1-2 ori la interval de 10 zile. care descompune celuloza. pe care le lipeyte pe faguri. odat5 cu iesirea din gogoa~5a moliei adulte. in gramezi de cite 100-200 buc. nurnit8 popular g5selnit8. pe care in final ii consum2 in totalitate. in functie de conditiile de mediu) se hr5nesc cu cear5 qi cu excrementele puietului existente intre c5misutele din celule. Faza de nirnf5 dureaz5 cca.. fncit in conditii optime descendentii unei singure perechi de molii ar putea consuma intr-un an cca. incit manifestarile patologice aferente merit5 s5 fie desemnate sub denurnirea de boal2. 14 zile. Masculul este mai mic. t o t u ~ ipierderile de puiet ~i de familii de albine care se inregistreaz8 din cauza lui sint a$a de mari.Tratarnentul trebuie terrninat cind albinele incep s5 formeze ghemu1 pentru iarn5. maximum 15 r n r n ~i in epoca de imperechere eman5 un puternic miros aromat. provocind tuse qi uneori arneteli.de cca. pe care le atac5 numai in faza larvar5. datorit5 unei secretii a larvelor.au la dis- . reprezentat5 prin dou5 specii : gBselnita mare (Galleria mellonela) si g5selnita mica (Achroea grisella).4 g ceara). El se aplic5 numai prin presirarea peste albinele dintre rarne. Gogoaqa este nu numai lipit5 ci ~i adincit5 in lemn. Capacitatea de inrnultire si de distrugere a cestui parazit este asa de mare. apicultorii se vor feri s5 respire fumul de fenotiazin8. Dup5 pres5rarea preparatului ~ iaSezarea ' capacului este bine s i se introduc5 prin urdiniq (care r5mine in permanent2 deschis) 5-10 rafale de fum obiqnuit (obtinut prin arderea lemnului). GALERIOZA De$i agentul cauzal este un parazit care nu atac5 direct albina sau puietul. iar in plus se administreazg mult mai uvor. ornida inceteazg hrsnirea. La scurt timp dupd iesirea clin gogoa~12. pentru c8 acesta iriti mucoasa prirnelor c2i respiratorii. Ggselnita mare este un fluture de culoare gri-inchis. cu lungimea de 9-17 mm (fig. fn colwrile stupului sau fn resturile de pe fundul acestuia. recheaz5. dup5 care femela pztrunde noaptea fn stupi (sau fn inc5perile cu faguri de rezervi sau faguri reformati) depunind un num5r . consumind fiecare cite 0. Este vorba de molia de cearg. 30 zile (intre 20-45 zile. se inconjoara cu o gogoas5 yi se transform. prin faptul c2 moliile nu . distruge totuyi un numar tot atit de mare de braule ca si fenotiazina. care timp de cca. desi este un acaricid specific. Rezultate bune in combaterea braulozei se obtin si cu ajutorul Sineacarului care. transformindu-i Pntr-un fel de pisl5.

la temperatura de 0°C larva. prin desc5pgcirea celulelor sau prin intoxicarea Desctip5cu excrementele lor.. qi 120 zile in medie la 20°C.puiet tubular'' . de m5sara P n care albinele acoper5 fagurii de cuib. Fig. Femela depune 200-300 oui. nimfa si insecta adult8 mor in timp de 12 ore . Pagubele produse de gaselnit5 constau din distrugerea fagurilor din stupii populati sau de la rezerv5. In acest sens s-a constatat & : . in scopul evacuarii acestui puiet. Astfel. de dimensiunile stupului si urdini~ului. .la temperatura de -9°C insecta moare in toate stadiile de dezvoltare dup8 2 ore . pe care larvele moliei 9 1 omoar8 prin perforarea peretilor. sub form5 de puncte negre. conditiile de mediu.5 dezvoltarea insectei. Molia mici este rnai pu@n rgspindita decit cea mare.la temperatura de -15OC moartea se produce d u p i 45 minute. la o temperaturi mai joas5 acest ciclu se poate prelungi phi4 la 63 zile P n medie la 2g°C.la temperatura de +lO°C metamorfoza mollei de cearii stagneaz5 . (Fig. 0 familie slabi nu poate impiedica - . Pe un fagure cu puiet atacat de g5selnitil se v3d ~ i r u r ide celule perforate sau cu c5p5celele bombate ~i mai inchise la culoare (. din care ies larve. 32.de curgtenia din stup.dupg Borchert). iar pe ele se v5d excrementele gisisdnitei. in special temperaturile joase care frineaz. care au aceea~iconforma@e $i culoare ins5 sint putin mai mici decit cele ale moliei mari.albinele care nu lash sZi intre moliile in stup si distrug o paste din larve . dac5 la o temperaturi favorabila (30-34OC) ciclul complet de dezvoltare a moliei mari este de cca.pozii$e cantitsti asa de mari de ceari $i apoi fnmultirea lor este frinat8 de : m5surile de protectie luate de apicultori . deosebindu-se doar prin dimensiunile mai mici ale corpului (maximum 10 mm) si prin culoarea argintie a aripilor. cirea puietului mort din cauza giselnitei este facut5 in principal de ctitre albine. Desc5p5cind aceste celule se constat5 cti nimfele sint moarte. F'agure atacat de g5selnit5 Dezvoltarea gaselnitei in stupii populati ~i respectiv amplearea pagubelor produse de ea sint in functie de puterea familiei de albine. 44 zile. . 32) a fagurilor reformati din depozitele in care sint tinuti pin5 la prelucrare. precum si a puiei%lui de albine. . Giselnita mica (Achroea grisella) se aseamHn5 cu cea mare. .

unde ciildura irnpune spavi mari in stup gi urdinive larg deschise. Anhidrida sulfuroasii. aproape toate familiile de albine prezint5 puiet mort din cauza ggselnitei. prafurile de la tratamentul medicamentos etc. dacii pune eorpuri sau caturi suplirnentare fnainte de vreme. In Hrie tropicale. f3ina de soia de la inlocuitorii cu polen. Pentru conservarea fagurilor construiti s-a recurs la agenw chimici care actioneazg intr-un spatiu inchis ermetic (stupi goi. Chiar ~i intr-o familie mai puternici g3selnit. comercializat3 sub numele de D. 209 si utilizat5 in doze de 2-3 linguri de sup5 (30-50 cm3) pentru 1 rns ocupat cu faguri. . ea constituie $i un mijloc de rispindire a bolilor. atit in stup. Institutu1 de cercetare qi productie pentru apiculturg din tara noastr5 a elaborat recent in acest scop preparatul numit Galerin. f5r5 ca noi s5 ne d5m seama. in final. Alte substante care pot s3 protejeze fagurii sint : bromura de methyl. indicindu-se ca spatiile In care au fost stocati fagurii supugi tratamentului s5 fie bine aerisite. EDCT mixtur5 etc. este distrusB ineetul cu incetul sau. 209 prezintii toxicitate pentru om. cuiburi strinse. ntz poate evacua puietul mort qi.). daci luAm 4n considerage prezenta in aceste familii $i a celorlalte . Francezii consider5 c5 cel mai bun dezinfectant contra moliei de cear5 este dibromura de etileng. In plus. c9t gi de la o farnilie la alta. ceea ce i-a ficut pe localnici sii eonsidere acest parazit ca cel rnai important du~man a1 apiculturii.a poate produce pagube. ingestie $i volatilitate asupra tuturor fazelor me- . abandoneazii stupul. este utilizat5 cu succes. dacii apicultorul lasii cuiburile prea largi fa@ de cantitatea de albin3 existent3. Se atrage ins5 atentia c5 produsul D. dulapuri sau camere). pe care se puae cantitatea de substant5 corespunziitoare volumului supus dezinfecliei (ealculat conform formulei L X 1 X h). c5ci acest gaz nu este ovocid. in unele cazuri. Prevenirea galeriozei se realizeazi prin crearea unor condivi nefavorabile pentru dezvoltarea giiselnitei : familii de albine puternice.cjiruri de puiet cu dp5cele mai bombate ~i mai inchise la culoare qi dac5 ne gindim c5 albinele elimini. J[n acest scop caturile se aseaz5 unul peste altul. clorura de methyl. dac5 nu curat5 stupii prim3vara $i nu elimin2 resturile ce se adun3 ocazional (hirtiile de la hriinirile cu gerbet sau zahir candi. hbinindu-se bine si deasupra se agterne o pinz5 de sac. cu conditia ca sulfurizarea sit se repete din trei in trei s5ptiimfni.rnolia s5 pitrundii ~i s5 depun3 ou5le in interiorul stupului. suplimentarea corpurilor qi l5rgirea urdinisului numai cind dezvoltarea farniliei impune acest lucru. asigurarea cur5teniei interioare etc. o mare parte din puietul mort. putem sB fim convinqi cit qi in rile cu climat temperat giiselnita omoar5 mai mult puiet decit amindou5 locile la un loc. rezultat5 prin arderea sulfului. Daci avem in vedere frecventa in familiile de albine a qirurilor de celule cu puiet ggurite. care aetioneazi prin contact. Num3rul farniliilor de albine in care se poate vedea puiet mort din cauza giiselnitei este Pngrijor5tor de mare. nu se poate lupta cu puzderia de omizi Gare atacii fagurii sji puietul.

Inainte de introducerea in stup. fagurii se inchid e t a n ~ intr-un dulap sau in corpuri de stup stivuite unul peste altul. Depozitarea se face in locuri ricoroase. Tinindu-se ouile la incubator. Bish de la Institutul indian de cercet3ri agricole propun dezinfectarea fagurilor printr-o metod5 termic3.Multi apicultori tin fagurii de rezerv5 T n stupii populati. metodA care dg rezultate bune. impiedicind totodata si dezvoltarea mucegaiurilor. Nu trebuie s3 uitim ins3 c5 frigul este cel rnai mare d u ~ m a na1 moliei de ceari. este urnezirea fagurilor cu ap5 s5rat5. 0 alt8 metod5. operatie care se executg in aer liber. inclusiv suprafata ramelor sau se asperseazg cu un aspersor sau pompi vermorel utilizate exclusiv pentru nevoile stupinei. pin5 ce se instaureaz5 timpul rece ~i apoi P i depoziteaza in magazii sau camere neinc5lzite. cu conditia ca el s3 f-ie p5strat la loc ricoros ~i uscat. In acest scop. fagurii se pudreaz5 cu galerin deasupra unui vas mare. iar in sezonul rece fagurii se supun si actiunii frigului. S. In acesta se introduce un bec electric de 100 wati. iar excesul de preparat patruns in celule se scoate prin scuturare . Naim ~i D. s-a constatat c3 ele nu rnai sint in stare s5 eclozioneze. ava c5 toate metodele descrise rnai sus nu rnai sint necesare dupi ce temperatura scade sub 10°C. luind mfisuri impotriva soarecilor. un mare nurn5r dintre a c e ~ t i a (in special cei vechi sau cu pistura). in care temperatura din stup (13-17OC) este prea mare pentru a opri ciclul evolutiv a1 parazitului si prea mic8 pentru ca albinele s3 rnai poati presta o bun5 activitate de curitire. p5tati si mucegaiti sint purtiitori de boli ~i trebuie topiti. I n ambele cazuri degradarea fagurilor de catre gaselnit3 este posibila. fagurii se introduc in corpuri de stup. De mentionat c5 fagurii vechi. Altii P i tin tot timpul i n stupii populati. dulapuri sau camere de depozitare. Stropirea fagurilor cu sirop de zah5r gr8be~te utilizarea lor de citre albine. Pentru combaterea ggselnitei. fagurii se spa15 cu ap8 curat5 si se aerisesc timp de 24 de ore. iar flaconul s5 fie bine inchis. folositi de un nurn5r restrins de apicultori. avindu-se grijg ca temperatura s5 nu dep8~easci55OC. cel de jos fiind lasat gol. Intrucit cele rnai multe dintre substantele rnai sus arnintite nu sint la indemina apicultorilor. Se rnai pot conserva . Oricare ar fi produsul de conservare folosit. se recornand5 s5 se aeriseasc5 ramele tratate timp de 48 ore inainte de a le introduce intr-un stup populat. 40 g la 1 1 ap5 (1 kg la 25 1 api). speciali~tiiM. Excesul de lichid se scoate din celule prin scuturare. Dup3 zvintare. lntrucit spre sfir~itultoamnei intervine o perioadi critici. Dup5 o or5 s-a constatat c5 parazitul a murit in toate stadiile de dezvoltare. El se utilizeaz8 atit in scop preventiv cit ~i de combatere. mucegsiesc.tamorfozei insectelor dgunstoare. sub protecva albinelor. ins3 iarna. dar necesit5 pistrarea fagurilor in spatii deschise pentru a nu muceg5i. Valabilitatea galerinului este de 4 ani. Pentru prevenirea g5selnitei se preparg o solutie de galerin cu ap5 rece. Dup3 solubilizarea preparatului se stropesc fagurii pe ambele fete.

Combaterea ggselnitei in stupii populati nu poate fi facut5 prin procedee chirnice. fnsa pfn5 in prezent nu s-a reuqit s5 se p5streze P n acelagi timp $i virulenta microA pe baza culturilor bilor. care nu este periculos pentru albine. scotind manual din faguri larvele. cu care se stropesc fagurii gi interiorul stupului de 5 ori la interval de 7 zile).2 efectiv ci numai ajutaa. Cunoscind cg ggselnitei nu fi convin curentii de aer. In lipsa altor rnijloace. Pntrucit toate substantele active Pmpotriva parazitului sint toxice si pentru albine. S-a preconizat in acest sens o metodg biologics. multi apicultori iqi apiira fagurii atirnindu-i (distantav intre ei) sub goproane sau tinindu-i in stive de stupi prin care circul5 aerul (inchise la partea inferioars gi superioarA numai cu site de aerisire). pinzele $i gogoqile parazitului. c cu B. pe care I1 recornand5 in tratamentul farniliilor de albine atacate de gaselnitg (3 linguri cu Thuricid la 41/2 fitri apA.2 de ggselniw nu poate f i apiirat.fagurii de rezervii prin introducerea periodic5 in l5zile in care sint pgstrati a unor tampoane imbibate cu acid acetic concentrat. pornind de la faptul c A Galeria mellonela este distruss de un microb . thuringiensis au realizat preparatul Thuricid. pentru a putea s A se apere singur8. . o familie de albine atacat.Bacillus thuringiensis -. In schimb. restrfngfndu-i cuibul qi h a r i n d . S-a fncercat introducerea acestui microb in fagurii artificiali.o cu albine din alte familii. americanii raporteaza (Floyd C.).

care distrug un nurngr mare de albine. . ceea ce constituie gnc5 un mijloc de a deosebi aceast5 afeetiune de bolile bacteriene ale puietului. In toate aceste situatii. Prognostie . M5surile care se recornand5 sint . La examenul microscopic a1 acestor larve se constat5 absents oric5rer microorganisme. intoxicatii cu substante chimice. In majoritatea cazurilor. Simptome. Puietul rzicit ar putea fi confundat cu loca arnerican5. 0 examinare atent5 a fagurilor ~i a larvelor permite ins5 punerea unui diagnostic just. o parte din puiet r5m4ne lipsit de c5lchra qi hrana necesar5. fapt ce provoaca moartea acestuia. rieirea puietului n u prezinti o gravitate prea mare. Dlmhuarea fntr-un timp scurt a efectivului de albine adulte mai poate fi provocata ~i de aparitia unui cules inainte de vreme. iar masa corporal5 nu este filant5 (Fig. lasind descoperit puietul din ramele mirgina~esau pe cel de la periferia fagurilor. larvele nu sfnt lipite de peretii celulei.tratament. nu au miros. avfnd in vedere c5 ~i fn cazul lui se intflnesc celule cu Gpiicelul perforat. in cazul unei mortalit5ti anormale a albinelor adulte. boala de pAdure. Poate fi de asemenea Entilnit5 in orice perioada a sezonului activ. fie a unei boli care decimeaz5 albinele adulte sau a unor conditii climatice nefavorabile. Aparitia unui val de frig in aceast5 situage obligi! albinele s5 se string2 pe fagurii din mijloc. varroozii etc.BOLILE NECONTAGIOASE PUIETUL RACIT Rgcirea puietului este un accident produs fie din cauza apicultorului. determinind rnatca s3 insiiminteze ragurii parpal. 33). Poate fi intPlnit5 primiivara. provocata de nosemoz8. care determini lucr5toarele sii ias2 din stup pe tirnp neprielnic qi s5 nu se mai poatd hapoia din cauza frigului sau prin aparitia brusc8 aunor precipitR@i bsotite de furtuni. P n situatia cind apicultorul renun@ la impachetaj inainte de vreme sau liirgegte prea mult cuibul. intrucit puietul mort din cauza r5celii se aflH situat intotdeauna pe ramele msrginase sau la periferia fagurilor.

strimtorarea cuibului . 33. precum $i stimularea ouatului m6tcii pentru refacerea populatiei initiale. manifestatii prin eliminarea de fecale cu consistent5 sc5zut5. DIAREEA ALBINELOR Diareea albinelor sau dizenteria este o afectiune intestinal6 nemolipsitoare a albinelor adulte.care cioc5nesc in stup sau se urc8 pe el --. excrementele se acurnuleazg in cantitate mare in intestin si ne-putind fi eliminate prin zboruri de curstire. .mierea de man5 sau mierea fermentati. Ea apare de obicei in perioada de iarn8-prim5var5. eliminfndu-le in prima zi c5lduroas8. cu ocazia a~a-numitelorzboruri de curstire. ce provine din hrgniri de completare executate toamna tirziu . in care caz este necesar s5 se stabileasc5 de urgent5 diagnosticul s i s5 se aplice tratamentul corespunz5tor. albinele pot retine fn rectum ex-cremente timp de 3-4 luni. prim5verii timpuriu . In cazul cind disproportia dintre albine qi puiet este prea mare. h i e t si se vor da spre tngrijire la familiile mai puternice. fn general dilui (dup5 Borchert) zenteria se produce la albine atunci cind functionarea normali a aparatului digestiv este deranjatg. datorit5 unei hrane necorespunz5toare din punct de vedere calitativ sau unui consum exagerat de hran5 in perioada de iarn5. cauzind pierderi destul de ridicate famililor de albine. ele sfnt evacuate P n interiorul stupului. ele consum5 mai mult5 hrans. se vor lua 1-2 faguri c. de ma~inile~i trenurile care trec pe ling5 stupin5. .~oareciicare p6trund in stupi prin urdini~urileneprotejate cu gratii . f n conditiile unei iern5ri normale.introducerea de turte cu f6inuri ~i drojdii in timpul iernii sau. In cazul in care albinele sint trezite din somnolenta caracteristicg iernsrii. datorit5 timpului nefavorabil. de functionarea in apropiere a unor motoare sau ateliere . .pentru ca albinele s5 inc5lzeasc5 ~i sB salveze puietul care nu a murit inc5 $i s5-1 elimine pe cel mort -. Prognosticul este mai grav atunci cind dirninuarea numHrului de albine lucr6toare se datoreqte unei boli infectioase. Fig. Cauzele care fac ca iernarea s5 decurg8 defectuos ~i determins aparitia dizenteriei sPnt : . Puiet racit la perife~iacuibuEtiopatogeneza. .zgomotele provocate de p3s6rile de curte .

cind familiile de albine sint puternice si cind conditiile atmosferice sint prielnice. lipsa din cimpul microscopic a agentilor patogeni ai nosemozei sau amibiozei. Cind afectiunea este constatat5 din timp. . folosind diferite procedee recornandate in acest scop qi anume. Prognostic. In stare proaspiti%. de culoare castanie. care le lipeste aripile si le astupa orificiile respiratorii. prin faptul cii albinele nu se mai pot intoarce in stup din cauza frigului. datorit5 dezvoltilrii florei bacteriene nespecifice ~i intensificirii proceselor de putrefactie. de asemenea. pentru a asigura o temperatux-5 normal5 in ghemul de iernare. Cind diareea este produs5 de zgomote. cind timpul s-a incilzit. Tratament. excrementele sint apoase. cind familiile sint slabe ~i cind intervine nosemoza sau amibioza (boli care g5sesc in familia cu diaree un teren deosebit de propice pentru aparitia si dezvoltarea lor) atunci prognosticul este grav. care neliniqteste familia de albine . precum si in cazurile de intoxicatie cu polen sau nectar. Cind diareea este produs5 de lipsa mgtcii. . . la care se adaugii ~i 200 000 unititi penicilin5 la litru.. intrucit diareea poate f i intilnitii in multe boli infectioase. . prognosticul este favorabil. In toate cazurile se va ciuta sii se stimuleze zborul de curstire. fenomene de intoxicatie. La familiile atinse de dizenterie se constat2 pete de diaree pe spetezele ramelor. care consurnii mult mai mult in comparatie cu o familie puternicii. Cind pierderile sint mari.lipsa mitcii. Pentru vindecasea unei familii de albine atins5 de dizenterie trebuie stabilit. ce aminteste mirosul fecalelor de pisic5. Simptome. fln mod obisnuit. precum qi oscilatiile mari ale temperaturii atrnosferice . intr-o perioad: cind culesul nu a apsrut Inca in natur8. se d5 familiei o alti matc5 sau se procedeazi la unirea cu altg farnilie. ridicind . Presind asupra abdomenului. situatie ce ocazioneaz5 mari pierderi. cu sirop cildut. se inl5turg sursa acestora. zah5r candi sau. pentru prevenirea infectiilor secundare. Diagnosticul trebuie stabilit prin examen de laborator. Toate aceste cauze provoaci aparitia tulburiirilor digestive. Albinele bolnave pierd capacitatea de zbor ~i au abdomenul m5rit. fln cazul cind diareea este de natur5 alimentarii. excrementele sint eliminate sub form5 de jet. se inl5tur5 hrana necorespunz5toare inlocuind-o cu ~ e r b e t . constituie confirmarea unei suspiciuni de dizenterie neinfectioasii.curentii de aer qi umezeala ridicat6. manifestate prin diaree $i.astuparea urdini~uluicu z5pad5 Pngheptii sau cu albine moarte .familia slabii. Chiar $i albinele sint n5cl5ite de diaree. provocindu-le moartea prin asfixie.3 in primul rind cauza care a produs aceask3 afectiune. cu miros de putrefactie. pe faguri ~i pe stupi. Un alt simptom pe care-1 prezint5 familiile atinse de dizenterie este faptul c5 ele fac zboruri de curitire chiar pe timp nefavorabil.

ea conditionlnd nu numai dezvoltarea. lgrgind urdini~ulsau cioc5nind in pereQi stupului. Pe lingi aceste deosebiri calitative. amibioza) prognosticul este favorabil. Matca este factorul cel mai important a1 familiei de albine. melanoza. acarioza etc. uscate si ferite de zgomote . uneori. unind familiile slabe qi reduclnd cuibul numai la fagurii bine acoperiti de albine. rarnele qi peretii stupului se curiw de petele de diaree. executind completarea acestor rezerve pins cel mai tirziu la sffr~itul lunii august. Pe ling5 aceste afectiuni. Daci timpul este nefavorabil. ca de exemplu septicemia. unor anomalii somatice sau unor disfunctii de origine necunoscut5. . se va ciuta ca zborul de curstire. mitcile suferi o serie de influente de origine extern5 ~i intern& care determing producerea unor procese patologice sau a unor anomalii de conformatie. produse de cauze normale. fn altele (nosemoza. boala provocind moartea m5tcilor sau compromiterea lor definitivs.acarioza). . amibioza.protejarea urdini~uluipentru a nu pitrunde soarecii ~i supravegherea lui in timpul iernii pentru a nu fi astupat cu ghea@ sau albine moarte. mgtcile putind s5 se Ins5ngto~easc5si s5-si reia activitatea normals. Prevenirea se realizeaza prin evitarea imprejur5rilor care determini aparitia acestei afectiuni ~i anurne : . determinate de insu~irilediferite transmise prin ereditate sau dobfndite in perioada de cre~tere a larvei. . In unele din aceste boli (paratifoza. ce le influentea22 aptitudiniie sau. 0 parte din aceste tulburiiri sint provocate de bolile infectioase sau parazitare. paratifoza. nosemoza. mitcile pot prezenta o serie de tulbur8ri. prognosticul este grav. Albinele moarte se aduns ~i se ard. .asigurarea unor rezerve de hran5 de bung calitate. de naturi neinfectioass. Intre o matc5 ~i alta existi diferente mari calitative. familiile slabite din cauza unei mortalititi prea mari se distrug. ci i n s a ~ iexistents acestei unit5ti biologice. *. le fac total improprii pentru reproductie. precum si inlocuirea hranei necorespunz5toare sau a fagurilor murdiriti de excremente.capacul stupilor in zilele insorite ~i inlocuind eventual podi~orulcu un geam.introducerea la iernat numai a familiilor puternice.amplasarea stupinei in locuri adgpostite. sB se faci intr-o camera inc5lzit5. . datorate unui dezechilibru nervos.

La alte m5tci depunerea de ou5 nefecundate este consecinta degenerfirii amiloide a epiteliului pungii sperrnatice sau a celor dou5 glande anexe ale acestei vezicule. incit spermatozoizii nu au mai putut s5 ias5 pentru a fecunda ovulele. dispus de manier5 compact5. Amiloidoza peretelui spermatic si degenerescenta glandelor anexe. apoi nu mai ou5 deloc. cind nefecundate. care comprimau de ava manier5 canalul spermatic. aceste mstci au revenit la normal.Dintre toate maladiile ~i anomaliile mitcilor. Pmperecherea insuficientii sau imbfitrinirea m5tcilor. De asemenea. In toate cazurile. fenomenul a fost constatat qi la alte familii din stupina respectivs. ou5le respective sint depuse mai intii in celulele rnari. fie QnOr cauze patologice. mai des intilnitii este . din trintori. fapt ce duce in cele din urm3 la aparitia unui puiet bombat. Cercetindu-se spermatozoizii la microscop.puiet bombat". albinele le lungesc si le acoperii cu c5p5cele convexe. care poate avea caracter temporar sau definitiv. cum ar fi neimperecherea. pentru ca dintr-o data ele s5 inceapii s5 depunii in celulele de lucritoare ou5 cind fecundate. Polen sau nectar toxic. au fost citate cazuri in care o matc5 trfntoriti a inceput s5 depun5 ou5 fecundate atunci cind n alt: familie qi invers. De mentionat cB rniitcile respective erau tinere (un an). Vegetatiile la nivelul pungii sperrnatice. Scoase din zona respectivii. denurnire care se dii in situatia cind din oufile depuse rezult5 generatii formate. numirul acestora din urm5 crescind rapid. Pntre cauzele patologice care impiedicg fecundarea ouiilor au fost descrise de d i v e r ~ cercetiitori i urrniitoarele : a. c. const5 din nefecundarea ouilor datorit5 fie unor cauze normale. . avind aspect de inel. afectiune care determin5 neviabilitatea spermatozoizilor . deci cu rezerva de d m i n w neepuizat5. Acest fenomen. Nu sint rare cazurile cind dupA un ouat normal. o mat& &cepe sZ depun5 puiet de trhtor. in majoritate sau In totalitate. o matc5 cu ouat normal a devenit a fost mutat5 E trintorit5 atunci cind a fost introdusi intr-o familie bezmeticii. MBtcile in cauzii au ouat normal un timp. pentru ca apoi s5 fie folosite qi celulele de lucriitoare. pentru ca dup5 un timp s5 relnceap5 o bun5 activitate. S-a constatat c5 polenul sau nectarul unor plante fac ca matcile s i depun5 ou5 nefecandate (maladia lui Buckey). d. Tntrucit aceste celule sint prea mici pentru larvele de trintor. cea mai mare parte dintre ei au prezentat o form5 anormal5. La unele m5tci care au devenit trintorite s-au gasit intre punga spermatic5 ~i vagin numeroase vegetatii de naturB tumorali. Mai mult.cca cunoscutg sub numele de matc5 trintorifl. cunoscut sub nurnele de . ceca ce a dus la concluzia c i aceasti afectiune are o origine viral& b. care dau un aspect caracteristic puietului I-espectiv. dupfi un timp ~i ea a devenit trfntorit5.. Degenerarea sau alterarea spermatozoilor. Introducind o alt5 matc5 in aceasti familie.

Dintre acestea. Obstructia oviductelor se datore~tedezvoltsrii insuficiente a veziculei seminale sau arnplasiirii ei anormale. ceea ce face ca sperma depus5 de trintori sii stagneze in oviducte qi sii le astupe. Hipoplazia oviductelor este o anomalie cu care se nasc unele rniiki. Aplazia warelor. Acelaqi efect il produc vegetatiile de natur3 turnoralii care se formeazg in rect ~i care provoacii sterilitate prin stazii intestinal& Au mai fost descrise cazuri de sterilitate prin excretia anormala a tubilor lui Malpigii sau prin raniri ale intestinului. . a unuia sau a ambelor ovare. Hipoplazia ovarelor const5 in dezvoltarea incompletg. Este o anomalie de origine somaticg. sii se fntiireascii $i s5 astupe orificiile c5ilor genitale. Miitcile care prezint5 aceast5 . insotit4 de dezvoltarea insuficient5 a acestor organe. Formarea d e calculi rectali. fapt ce duce la depunerea unui numiir redus de ouii. d. manifestati prin dezvoltarea incomplet5 a ovarelor q i lipsa epiteliului ovulogerminativ. Miitcile care prezinti aceasti anomalie sint sterile. e. datorita unei deregl5ri glandulare sau nervoase. f. c. provoacil comprimarea c5ilor genitale. Lipsa de coordonare a activit2tii ovarelor duce la nefunctionarea acestora ~i consecutiv la scleroza tesutului ovarian. cel rnai des fntflnite d n t : a. Afectiuni ale tractusului intestinal. Pareza intestinului terminal face ca excrementele s3 nu mai poat3 fi eliminate.Tulburgri P n depunerea ouglor La unele miltci depunerea ouiilor este Pmpiedicatz datoritg unor anomalii sau afecJiuni ale glandelor qi tractusului genital.afectiunedevin cu timpul complet sterile. chiar fji in cazul cfnd provoac5 numai sterilitate partial5. manifestat2 prin lipsa de legiitura intre oviducte ~i ovare. In general toate anomaliile sau afectiunile glandelor qi tractusului genital. Aceste m5tci sfnt sterile.. datorita actiunii acidului uric asupra resturilor digestive. Atrofia ovarelor este o afectiune care survine in cursul unei activititi normale. impun schimbarea m5tcilor respective. b. care Impiedic3 depunerea ou5lor.

datoritii actiunii directe qi brutale a unor substante ingerate odatii cu hrana. albinele sint obligate. cu caracter secundar. . Ele se observ5 mai ales in @rile reci sau muntoase.cele provocate de substante chimice folosite in agriculturi $i silviculturii pentru combaterea diiuniitorilor . Sint deci intoxicatii de sine stitiitoare. In regiunile cu climat temperat $i regulat. sii culeagg un nectar. intoxicavile de origine naturals sint putin frecvente si nu prezintii o importanw prea mare. intoxicatiile ce fac obiectul acestui capitol se produc intr-o perioadi scu13.INTOXICA'J'IILE ALBINELOR In patologia apicoli intoxicavile ocupi un capitol important.5 de timp. cind primsvara conditiile climatice defavorabile provoacii perturbatii in dezvoltarea normalti a Pnfloririi sau in producerea manei. parazitari sau micotid. nectar toxic sau cu miere de man& 2.cele ce pot aparea prin folosirea nejudicioasa a unor medicamente. aceste intoxicatii pot fi clasate in doui mari categorii : 1. care pot f i numite $i otrgviri. Intoxicatii de origine naturals. pentru a salva viata familiei.5 din poluarea mediului inconjuriitor cu reziduuri industriale . datorit5 pierderilor mari pe care le provoaca familiilor de albine. Dupii fmprejuririle in care apar. care au dus la diminuarea florei spontane. provocate prin hr5nirea cu polen toxic. Intoxicatii survenite fn urma unor activit5V urnane si anume : . dup& cum actiunea lor asupra familiilor de albine poate fi consideratti mai degrabs accident d e d t afeeiune sau boal8.cele care rezult. precum si in conditiile agriculturii intensive. In lipsa unei hrane de bunti calitate. ale afectiunilor de naturi microbian8. . Spre deosebire de manifestArile toxice. polen sau man6 devenite toxice din cauza .

in altele cele de paralizie. La noi i n manent sau ocazional secrew toxice citgm : mgselariw. diagnosticul ar putea fi pus nurnai in laborator. respectiv doicile care preparii in guSa lor amestecul de miere qi polen ~i puietul care consums acest amestec. intr-o f a d mai avansatil. se invirtesc in cerc b5tind din aripi qi. Cind intoxicatia se datoreazg manei. digitala. De asemenea. intoxicatie manifestata prin tremur5turi gi depilatie (ca la boala neagrg). ea afecteazg in primul rind albinele culeg5toare. Cind intoxicatia se datoreazl polenului. cum sint tiliaceele de pildB (teiul cu frunza lat5. polen sau man5 toxici. Larvele care consum5 acest polen mor sau dau n a ~ t e r e unor albine neviabile. castanu1 etc. prezint5 tremurgturi corporale qi au abdomenul mgrit. ricinul. mierea de man5 actioneaz5 toxic asupra albinelor chiar gi atunci cind ea provine dintr-o secretie vegetal5 normal&. asemenea intoxicaoi s h t rare. cum este cazul ranunculaceelor. steregoaia. prezintA semne de paralizie.a. teiul argintiu). ceapa. nemtiprul de cimp. tutunul. care a u u n aspect caracteristic. vegetalele considerate c i pot s& producg intoxicatii la albine fac parte din ordinul ranunculaceelor. Manifestiirile albinelor bolnave variazii in functie de natura toxicului produs de plantele care au furnizat polenul.Boa15 de mai". Observatii recente au stabilit c5 in fond este vorba de o intoxicatie cu polenul unor specii de Ranunculaceee (piciorul coco~ului. rnilrul lupului sau omagul.conditiilor climatice defavorabile sau produse de unele plante pe care ele nu le viziteaG in imprejurgri normale. de California). in care caz la albine se constati o stare de somnolen@. ea afecteazg de asemenea albinele culeggtoare. La presiune ele elirning o mare cantitate de continut intestinal de culoare gri-galbuie ~i de consistent5 pgstoas8. prin hrgnirea in cuqc5 a unor albine sanitoase cu miere luati de la familia bolnav5 qi prin excluderea unei intoxicatii cu pesticide. Altele. iqi kxercitii actiunea primgvara.floarea broaqteascti 9. laptele cucului. cind a inceput depunerea puietului in familia de albine $i in situatia cind in stupi lipsesc proviziile de miere sau de polen. in consecint5. Unele dintre aceste vegetale. In timpul sezonului activ. teiul. In majoritatea cazurilor albinele nu pot zbura. tiliaceelor qi hipocastanadintre plantele qi arborii care pot produce perceelor. stejarul. Cind intoxicatia se datoreazg nectarului. pierderea capacitiitii de a zbura qi paralizie. se irnpune reclasificarea ei in acest capitol. nectar qi man$ unele specii de castan (de India. fac salturi mici. pot produce intoxicatii la albine prin polen. in unele cazuri predominind simptomele de agitatie. ea afecteaz5 in prirnul rind albinele tinere qi larvele. din cauzg cii albinele eliming principiile toxice prin defecare. considerats pin3 in ultimul timp ca o entitate morbidi de sine stAt5toare. In general. Acestea nu pot zbura. Marea majoritate a acestor simptome a fost constatatti ~i in aqa numita . se mi@ greu. prin faptul c5 pistreaz5 forma intestinului posterior.. Intrucit aceste sernne sint comune ~i altor boli. datoritg cantitgtii mafi . floarea broqteasci.) $i cg. Iarna ins5. Pe capacul stupilor se observ5 excrementele lor. pot produce in unii ani nectar. iar m5tcile pot deveni trintorip. salvia.

Este un fapt stabilit cti iernarea pe miere de man&. de pe urma acestor accidente suferti mai ales farniliile puternice. solutia rgmine lirnpede. sau din contrti. iar in cazul ierntirii cu miere de man8 suprainctircarea are loc b c e p h d chiar din luna decembrie. Celelalte cazuri sfnt rnai i-are. Intoxicatia cu miere de man5 este grav5 gi prin faptul cii deranjamentele intestinale pe care le provoaca c r e e d un mediu prielnic pentm aparitia bolilor infecto-contagioase. In cazul cind mierea confine $i man5. Recunoaqterea de catre apicultori a mierii de man& este posibil5 folosind una din urmgtoarele metode : . datorita necrozei epiteliului intestinal. datorita unui precipitat cu aspect de firiqoare alburii. fn special a nosemozei. perioade lungi de timp cald qi uscat etc. Studiind acest fenomen s-a dovedit cil f n cazul hranirii cu sirop de zah5r supraincarcarea intestinului qi necesitatea defecarii survine la sffr~itullunii martie . rnai ales atunci cfnd aceasta nu este amestecatg qi cu miere florals. altfel. . produce diaree la albine. Evolutia bolii depinde de prelungirea. care adun5 cantiiAu mari de provizii.de stiruri pe care o contine (de potasiu fndeosebi). In general. precum qi de aparitia in natura a unor surse nectaro-polenifere netoxice. manifestat5 prin apatia albinelor. Peste acest arnestec se adaug5 ap5 de var f n cantitate de trei ori mai mare. care s-a soldat cu o mare mortalitate la albine. ele fiind o consecinv atft a alterilrii secretiei nectaro-polenifere sub influenta factorilor climatici. Dacil mierea este de manti. intoxicatiile grave de origine vegetal5 sint rare. solutia se tu1bu1-A. de ameliorarea condivilor clirnatice ce au determinat degradarea calitativa a polenului ~i nectarului. acua. ele fiind datorate existentei f n sol a unor cantitgti de pesticide. fie lent$. judewl Calgrasi. amesteclndu-le bine. solufia se va tulbura. Distrugerea plantelor toxice din ptiduri si p?t$uni cu ajutorul tratamen- . Primele cazuri au devenit din ce fn ce mai frecvente 1n ultimul timp. Prevenirea intoxicatiilor de origine natural5 este greu de realizat.Metoda cu alcool : se pune fntr-o eprubeta o cantitate din mierea pe care vrem s-o analizilm. altfel. In concluzie. exprimata prin mortalitate masiv8.Metoda cu apa de var: ca $i la metoda anterioar5 se pune la inceput intr-o eprubetli miere qi ap5 fn pgrlj egale. ele fiind dependente de fmprejurgri cu totul particulare: absenw prelungiu a florilor vizitate de obicei. o c-mtitate egala de ap5 qi de 10 ori rnai mult alcol rectificat. d t qi a prezenpi in aceastg seerefie a unor substante toxice provenite din fngrA$hintele qi ierbicidele cu care a fost tratatti parcela respectiva qi pe care planta le extrage din sol. hipersecretiei glandelor aferente acestui organ ~i supraincirc~riirectumului cu materii fecale qi gaze. ea ramlne limpede. albinele simt nevoia defeciirii in cursul lunii februarie . Un astfel de caz s-a produs 1n anul 1975 la un mare lan de floarea-soarelui din raza comunei Dor Marunt. inregistrat5 de toate stupinele care au participat la valorificarea acestui lan. rgminerea pe floare in timpul noptii qi uzurZ neobiqnuit5. Menpongm cu aceastti ocazie cti ~i floarea-soarelui poate sti provoace intoxicatie la albine. in cazul hrgnirii cu miere florala.

este drept extrem de rare. pentru a dilua hrana necorespunzgtoare recoltat5 de albine. cum soldatii lui (este vorba de cei . ele prezentind riscul v5tZimirii culturilor vecine $i arborilor forestieri. precurn qi a buruienilor. Protectia sectorului apicol este la rindul ei o necesitate tot atit de indiscutabil3.. ce ameninta viata $i productia plantelor utile. cind o miere suportati de albine s-a dovedit toxic2 pentru om. solicitat5 s5 fac5 fat5 unor nevoi alimentare tji imperative economice crescute. a cliror valoare dep8ge~te cu mult pe cea a producvei apicole directe. deosebit de grave ~i pagubitoare. ponticum).culturile. ele reprezintii ins2 un mare n mass pe care le pot provoca pericol. - . ~i situatii inverse. Acelea~i hr2niri se recomandli gi in scop curativ. Intelegerea acestei realit5ti se manifest. Exist2 ins.. ci ~i spre folosul agriculturii insiiyi. in regiunile unde se produc frecvent asemenea cazuri. microbi). Pentru apiculturg.Ariabase". Este cunoscut faptul c5 productia agricolg depinde intr-o miisur5 considerabili de polenizarea plan. pentru a compensa . Un astfel de caz este relatat de istoricul $i generalul atenian Xenofon. in general prin legiferarea m5surilor de prevenire a intoxicatiilor chimice la albine. ea fiind impus5 nu numai de conservarea unei ramuri zootehnice produciitoare de valoroase bunuri alimentare. aceste trata~nente constituie o necesictate indiscuta2il8. ciuperci. ca urmare a tratamentelor pentru combaterea d5uniitorilor. care poveste~te4n lucrarea . Pentru agricultura moderng. Tratamentele fito-sanitare au scopul s5 protejeze cu ajutorul substantelor chimice . ele realizind importante sporuri de productie agro-pomicol5. mierea din familiile care au suferit intoxicatii de origine natural5 nu este t o x i d pentru om. asemenea. Mai simp13 $i mai eficace ar fi utillzarea primgvara. pe care le inregistreaz5 familiile de albine. Singurele insecte care mai pot reface din acest punct de vedere echilibrul biologic initial sint albinele. Unii apicultori aplic2 in asemenea cazuri colectoarele de polen. precum gi prin perocup5rile existente in directia g5sirii unor insecticide selective .absen@ hranei din n a t u d . a unor hrliniri suplimentare a familiilor de albine cu substante proteice-zaharoase. In majoritatea cazurilor. executate in agricultur5 $i silvicultur5. cu care evit5 stocajul unei mari cantitav de polen Boxic In stup $i prelungirea manifestlirilor morbide la albinele tinere si puiet. l[NTOXICAv PROVOCATE Intoxicaw cn snbstanp fito-sanitare Intoxicatiile cu substante fito-sanitare sint acele accidente.telor fito-hormonale este greu de fiicut. livezile $i piidurile Pmpotriva d5unAtorilor. se cunoa~tefaptul c5 una din consetelor entomofile ~ i de cintele nedorite ale tratamentelor fito-sanitare este distrugerea entsmofaunei naturale care execut5 aceast5 operatie.zece mii" care se retrggeau din r5zboiul Peloponezului) s-au intoxicat cu miere de Rhododendron (R. respectiv impotriva numerogilor paraziti (insecte. avind in vedere intoxicatiile i familiilor de albine.

O U E ~ J O : uj pzeq el ne 1-aJe3 ad a!w!q3 ~n!d!su!.rp$ugwpsuj nes aI!JnleJe n3 plepo lujuqd uj asnpollu! p u ! ~'10s ap aquralsp yppp!qJa! el al!soloj lujs JoIap!xqJa! eale$!~o!ey\T .aJeaojns u r ~ d ealleow 3npo~d 14 !po?e~!dsa~ aI!p u p d elexaua8 e!$elna~p uj Bunre aJes 'alua!x!pe a ~ ~ x o gu l qsqns !a ~ a 8 u ~ ) e elduqs el UIS!U~E?JO uj pun~)gda ~ e 3 '$3quo3 ap a3!xol almqsqns ! eueJy n3 e u n a ~ d u q punqed apun '~!~sa8!p mlnqnl InIaa!u el :zeauo!$ae a.~d qdnp ' a ~ a!$ aq!$~pdurg KJ ?od alap!s!pasu! ' J O ~ InpujJ e? 'app -!lsasu! !-3 app!~e3e 'app@unj 'ap!3!q~a! : a l u q ~ o d w ! !ew a d n ~ 8 n~)ed uj l.al!.quad a s v o l - .aJo gp ap dm!$ as!yauj a[au!qIe es aop-rollna!de ze3 Isaae uj BpUEW03aJ as 'app!q~a! qIeIaIa3 ns a!$e~eduroa tq e~ea!p!.seaJep!s!qJa! 'aqr~o1.xan~ aqsase gnaaxa as p u p ~ndux!~ uj mop ayau!qIe as!yauj qcn$es ~olpoq1na!de ypuewo3a..roln$ -1puo3 ln-(quresue uj 'I!SOIOJ InsFol y?u!za~d 1-a.~ Few ena3 a?qp!xo~ o aJe a-P'Z lnsnpo~de3 lnldej !S u r n ~ a ~ '!n~nluauqeg d aleupsap ~ o ~ a $ a j e ~ d n s e l e p uj ~oIapp!lsad e a ~ ! p u ~ d s g ap ~ !JEW ~w !$nqrq!sod ezeauo!zeao aIa$uaweleJqo!Ae a : aJapaa ug p u y y 'a-p'z p u g d o ~ s Isam q~so~oj sap !ewya3 lnsnpo~d'lnuo!~e n3 1s a3ej aleod !em as eaJepg!qJaI .~ruo~a!xo) n~dn3 ap !mJes '~!qe!nw p s 'a~aq~nd jlns '(OL-N u r s d o ~ ) leuejo!g lgaw ' ( p s o ~ a a ) ru!zepuaq~ea '(1ozopunj 'alquag) I!wouaq '(ue8njv) sojoze~!d '(gp-x aauql!a 'u!zo~ -ad) qau!z ' ( p p o y ~ ~ 'ued~ay\T) o q d e s ap yzeq ad a~ap!a!lsad qujs ydmB msease u!p a)!soIoj sap !ew aIa3 .rojso~-oue~.aJo $Z ap dm!? aslyaug a!nqay aIau!qIe 'asnpo~d ~olsa3e 1nze3 u l q a (lenns '~.1 as 10s ap a3!urals!s JoI!Jep!s!qJa! Inze3 u g 'e)upasuos u~ -3uaureqe.a!lsa8u! ap ale3 ad !eumu a!xol ezeauo!$ae ala m ~ n l d e j! S w n a a ~ d'ua.183 'a!lsa8u! ap a3pol aluqsqns : adn~B !all uj l ~ e d w g as e~nqln3!.redwj as aa!de~a)-olg alasnpo~d'ne o ale3 ad efleu!$sap e d n a .q ap sJn3 u~ e l e ~ j ee$eje~dnsad alualslxa '~uga ad asej ~ e .w~ad ~ n l o q ~ a n3 d 7~!~3 -od 'a!$aalo~d ap !ansew a l e ~ a a p e !em J O e ~poq1nqde a .qa !nInluauraeJl 1n301 a1 eujd e$uels!p 'alenlodau anaj!laur as.a3!ureq~e3 I$ aa!.xo ' ~ $ € ? J ~ J O I ~ . q p ap exen1 u!p ! S suas qsa3e uj a$ua)s!xa a1eBal Jol!~apa~aade aluqsqns alsaae gzea~nd~rrew a J w a19yqun ally3 ap e a ~ q a a d s atnp ~ nqsuo3 JolauFqp !!$e$eqs e a ~ e ~ g d nguad e yenpe e ~ o el aqualsrxa !lnq!q!sod a~arn%u!s $ 5 3 ~ 5 eke 'asnpa~ esuj qujs a!$~aqp pw!$In m s e a ~ eug 7n3e~na-s a x 3 a l a s a ~ 8 o ~.au!qle d nquad aleoqyrugenau Jep 'poqpungp n.1 'leasn nr?s pawn lndwy) : !np7uawqe.au!qle n ~ l u a dReJapow alejp!xol o ne S ! a)!zwed ~ 0 1 r a ~ a d1 ~~p a8nysq ayeu!lsap lujs g13a1313~nd .!~y.q ~!~tp!ldelnluauroux u j qua$sFxa .p d u!$nd !ew ea3 appgsad ap e d n ~ 8a!nq!qsuoa xma1318~31 .xnsaJ ~oqlea 1-3 euoz ul @uals!xa 'aqele~q ~ o ~ a $ a p ~ e dn aulqye s mluad ea$q!~rpe~qe 'plea nes a3a.ral ad a ~ e x l d eap !nInpow 'asnpa~ nlgp!xoq el!Jo?ep 'au!qle ruluad e s e o p .yujaIyua!runq ad a m p ~e-a1a ~ e 3 p u p Inzea uj Jeop au!qle n ~ l u a dloa!~ad un e ~ u a z a ~ealnd d Je a13 -3la u!sanj ' p ~ e E ? e ~ e 'u!zew!S a 'u!zegv :a~asnpoadaq~ed 3ej apo8ale3 mseaae u I a .181?u j aq!soloJ aayxol ap$uelsqns '~o~!~olyunyp e ~ d n s eezeauo!$3e urn3 Inpow e d n a .

. albinele vor i f fnchise sau tndepirtate din zona pentru cel pu@ 72 o r e . Avex. aceste substan+? au o remanen* rnai sc&utZ k f t derivatii cloruratii. lindan (Lindatox).ACARICIDELE sint destinate s i distrueii acarienii ~lantelor.vegetale : nicotina. HCH (Hexacloran). P n practic5 s-au constatat totusi cazuri de intoxicatie. impotriva lor se utilizeaz5 pesticide cu toxicitate rnai redus5 si. Kelevan (Despirol) etc. Lindatox si Despirol. D g i sint l a fel de toxice pentru albine.. etion (Sintox. i o serie de insecticide rnai putin toxice In aceast5 grup5 existd t pentru albine. .Dintre inseticidele organo-fosforice fac parte pesticide pe baz5 de dimetoat (Sinoratox. Milbol). Dicofol. neoron (Acarol. In cazul insecticidelor mai sus arnintite. Cele din primele douii grupe au in prezent o utilizare foarte redus5 ~i urmeazg s3 fie complet scoase din uz. cit ~i pe cele folositoare. fie cantitstilor mici in care se g5sesc. albiiele trebuiehchise sau indepirtate din zorG pentru o perioadii de minimum 72 ore. sPnt considerate toxice pentru albine acaricidele pe bazi de dinobutan (Acrex. Bi-58 Dirnevur). datoriti fie pericolului mare pe care I1 prezinti pentru animale (verdele de Paris). Galecron). clorfenson (Ovotran. In cazul lor. Celelalte au fost sau urmeaz5 fie scoase din uz. etil qi metil paration (Selefos. . in consecinti. perioada de inchidere a stupilor trebuie s i fie de minimum 48 ore. cum sint Metoxan qi Pinetox. In schimb.fntrucit acarie'nii au o rezistenv mai sc5zuti la actiunea agentilor chirnici in comparatie cu insectele.Dintre insecticidele organoclorurate fac parte pesticide pe baz5 de DDT (Detox. ele omorind deopotrivi atit insectele diiuniitoare. Wofatm) etc.organice de sintez5 : derivati clorurati. contact respiratie. + + + . ingestie contact respiratie. pentrv. . ajungind la ora actual5 sB stea la baza dezinsectizirilor.minerale : arsenicale. De$i ^ m prospectele insotitoare ale acestor produse se mentioneazi c5 ele nu sint periculoase pentru albine. In schimb. Duplitox). piretrina etc. precum qi faptul c i majoritatea lor i ~ exercitii i a c m e a toxica pe rnai multe c% : ingestie -!r contact. substantele organice de sintezil au cunoscut in ultimii 25 ani o rispindire din ce in ce mai mare. Polacaricidol) ~i binapacril (Acricid). familiile de albine s5 fie inchise pentru o perioad5 de 24 ore. DEF). Ceea ce le caracterizeazii este Lipsa selectivitifl. . Neoron). Dup5 originea lor ele pot fi clasate in : . fn cazul acestora. inchiderea stupilor timp de 24 ore. Pentru acest motiv este indicat ca in cazul lor. INSECTICIDELE formeaz5 categoria pesticidelor cu cea mai mare toxicitate si respectiv cu cea rnai mare periculozitate pentru albine. rnai puvn periculoase pentru albine decit insecticidele. j . cele rnai intrebuinpte fiind Detox. omite (Omite). Dessin) ~i clorfenamidin5 (Fundal. fie datoritg remanentei foarte lungi (DDT). carbamati e t ~ . care este suficient. floruri etc. fie pentru actiunea lor deosebit de brutal5 (HCH). derivati fosforici. . Din aceastA grupii fac parte acaricidele pe bazi de dicofol (Kelthane.

insecticidele care actioneaz3 rapid.conditiile meteorologice din momentul aplicgrii tratamentului fi to-terapic . plantele sint spilate qi pericolul se diminueaz5. .Dintre insecticidele carbamice fac parte pesticide pe baz5 de carbaril (Sevin.forma de administrare a acestuia . de$ sint foarte periculoase. spre deosebire de rnaladiile infectioase sau parazitare. Polfosclor). Ceea ce caracterizeaz5 intoxicatiile chimice este mortalitatea masiv5. fn acest caz. fat5 de care se consider5 c5 o izolare de 48 ore a albinelor este suficient5. pentru care este necesar ca inchiderea albinelor sau indepartarea lor din zon5 s5 dureze minimum 72 ore. nu cuprind totalitatea stupilor $i se produc in timp.existents qi a altor surse de cules $i de ap5 necontaminate. Privitor la forma de administrare a pesticidelor. dintre care cei rnai importanti sint : . Cind umiditatea atmosferic5 este ridicat5. in consecint5. In primul rind sint afectate albinele culegstoare. De regul5. DDVP. Dipterex. in care pierderile sint mai reduse. remanenta este rnai mare $i. Mai grav este ins5 cind aceste albine au timp s5 ajung5 la stup qi s3 depoziteze otrava in rezervele de hran5. In cazul in care tratamentul fito-sanitar se execut5 la o temperaturil sc5zuti qi la o umiditate ridicatg a aerului. Carbatox).remanenta produsului toxic . . general5 qi brusc5 pe care o provoac5. cum sint cele pe bazg de malation (Carbetox). Din contrii.natura insecticidului folosit . timpul rece sau aplimrea tratamentului chimic dup5 ce albinele au incetat zborul intms diminueaz5 riscul. izolarea albinelor trebuie prelungiti cu 24-48 ore. triclorfon (Danex. Astfel. prezintA un risc rnai redus decit insecticidele rnai putin toxice dar care au o remanentil mare (exemplu DDT-ul). Timpul frumos sau aplicarea insecticidelor dimineata m5resc pericolul intoxicgrii. toxicitatea substantelor fito-terapice creqte. . . atit din cauza intoxicatiei propriu-zise. ca de exemplu parationul ~i HCH-ul. De mentionat c5 remanenta pesticidelor $i implicit perioadele de izolare a albinelor stabilite rnai sus sint influentate in lirnite largi In primul rind de conditiile meteorologice. pierderile se extind ~i asupra albinelor tinere si a larvelor.stadiul fenologic a1 culturilor tratate . cit ~i din cauza altor boli care survin in asemenea situatii. . . DDVP (Nogos.distanta dintre stupin5 ~i suprafetele supuse tratamentului . care mor de regul5 curind dup5 ce au venit in contact cu substanta toxic5. Vapone). Clorofos. fapt justificat prin cele argtate anterior in leg5tur5 cu posibilitatea de otr5vire a rezervelor de hran5 din stupi. Sint substante cu toxicitate ridicat5. . prafurile sint rnai toxice decit stropirile. continuind pin5 ce intreaga familie este distrus5. . .ExistA ~i in aceast5 subgrup5 o serie de pesticide cu toxicitate ceva rnai sc5zut5. Amploarea pierderilor depinde de rnai multi factori. In caz de ploaie. hidroclorurg de cartap (Padan) etc.

puternici prin ingestie. slabs prin contact pentru acaricidul Dicofol . prin contaetul cu o cantitate minim5 de 0. intoxicatiile chimice evolueaz8 in marea majoritate a cazurilor sub o form5 supraacuti sau acutg.Aplicarea tratamentelor in stadiul de inflorire a plantelor provoac5 pierderi deosebit de grave. fn cazul cind in jurul stupinei exis6 ~i surse de cules necontaminate. Din cei 9 componenti verificati. Phosalone. impiedicindu-le s2 viziteze culturile tratate. Endosulfan. realizat prin mersul albinelor pe faguri tratati. acestea retin albinele. respectiv o doza de 8 ori m i mica decit cea normal8 . prin ingerarea a cel puqn 0. continute in hrana toxic5 ce a putut f i introdus5 in sbup. cu atit num5rul de zboruri efectuat de albine este mai mic.. Cu cit distanta dintre stupin5 ~i suprafetele tratate este mai mare. Depopularea familiilor prin moartea albinelor culeg5toare face ca ramele cu puiet s5 ramin5 descoperite ?i. puternic prin ingestie qi lipsit de pericol prin contact pentru acaricidul Tetradifon. puternic5 prin contact pentru insecto-fungicidul Dinocap .0117 g/l. Endosulfanul prin contact qi Amitrazul prin ingestie s-au dovedit nesiguri datorit5 toxicit5tii lor lente si progresive. puternic6 prin ingestie. Phosalone. 9 din componentele lor au fost verificate in conditii de laborator: Arnitraz. Tetradifon. Dicofol. Familiile mai puternice inregistreaz5 pierderi mult mai mari declt familiile slabe. slab5 prin ingestie.1875 g/l si dupi 28 ore de la pulverizare. manifestat5 abia dup6 citeva zile de la inceperea experientei. in dozele recomandate pentru tratarnentul culturilor. Trebuie mentionat c6 contactul nu a fost direct ci indirect. Dinocap. Malathion. respectiv o doz5 de 64 ori mai mic8 decit cea normal. Acelasi lucru se intPmpl5 cind in livezile sau in culturile supuse tratamentului exist6 buruieni inflorite. Toxicitatea lor asupra albinelor. Cyhexatin. folosind o metodologie ce a fost prezentat3 la Simpozionul organizat de Comisia International5 de Botanic5 Apicol8 in Olanda la 23-25 septembrie 1980. Trebuie s5 fie luat6 in considerare remanenta specific3 si pericolul a 4 din aceste substante chimice. care au si o halt8 toxicitate .04 g/l.08 g/l. slab5 prin contact pentru insecto-acaricidul Phosalone . Endosulfan. prin ingerarea a jumatate din doza normal5 si de numai un minut prin aontact. prin ingestia unei cantititi minime de 0. fntre cele 37 pesticide considerat ca foarte putin periculoase pentru albine. In concluzie. puietul s i fie expus r5celii sau subalimentiirii. slab8 prin ingestie ~i lipsit de pericol pentru acaricidul Cyhexatin . Malathion. In ceea ce priveqte forma cronic6. Institutul de Entomologie Agricol5 ~i Apiculturi de la Universitatea din Torino (Italia) a verificat timp de 12 ani actiunea pesticidelor de uz agricol asupra albinelor. . respectiv o doz5 de 4 ori mai mici decit -cea normal6. nepericulos prin ingestie $i prin contact pentru fungo-acaricidul Sulphur . Sulphur. prin ingerarea unei cantitsti minime de 0. aceasta se produce atunci cind albinele se intoxic5 cu doze subletale de substante chimice cu remanen15 mare. consecutiv. Tetradifon. a fost urmgtoarea : puternic6 prin ingestie ~i slab5 prin contact pentru insecticid-acaricidul Amitraz .

picioarele adunate. acestea prezentind la inceput o stare de excitatie. se constat5 totuqi o diminuare a populatiei albinelor adulte. . o disproportie intre acestea $i cantitatea de puiet . mortalitatea albinelor este rnai mici. prin ancheti (cercetarea de d t r e medicul veterinar a tratamentelor fito-sanitare executate in imprejurimi qi a situfiei din stupinele vecine). Tratarnentul intoxicafiilor chimice este f i r 5 efect. In cazul in care se constatA mortalitatea P n mas5 la toate stupinele din jur. Activitatea farniliilor de albine in astfel de cazuri este redusi gi dezordonati. Se pare c3 componentele care fac parte din aceleqi categorii chimice au actiuni sirnilare asupra albinelor : componenpi organoclorurati Clorbenzilat q i Clorpropilat la fel ca Dicofolul . diagnosticul este uqor de pus. componentul organic sulfoclorurat Clorfenson la fel ca Tetradifonul . cu sirop de zahAr. componentul organofosforic Vanithidion egal cu cea a produsului Phosalone. In fata stupilor qi In interiorul acestora se ghesc nurneroase albine moarte. fmpiedicindu-1 d ajungi P n hrana puietului. pentru albine. Cind nurnlrul de albine moarte existente in fata stupilor este mare. Una din putinele m5suri ce s-ar putea lua in astfel de cazuri este deplasarea stupinei i n afara zonei periculoase. atunci se constatii mortalitate gi in cadrul puietului.Rezultatul cercetiirilor arati c5 produsele chirnice care au o actiune insecticidi gi acaricid3 stnt dllunitoare. precum si la stupinele din jur qi care duce la decimarea a numeroase farnilii de albine. Diagnosticul de intoxicatie chimica se stabile~tepe baza semnelor clinice . prin analiza toxicologic5. care au. in majoritatea cazurilor. Semnul cel rnai important a1 intoxicatiilor chimice este rnortalitatea mare ~i brusci ce se declari in intreaga stupinii. Multe alte albine s h t bolnave. brusci si general5 -.mortalitate masivi. fn cazul cPnd mortalitatea este rnai redusi. rnai mult sau rnai putin. ins5 continua o perioadli lung5 de timp. Chiar Sn cazul P n care numirul albinelor moarte gisite in fa@ stupilor este relativ redus. precum si prin examen toxicologic de laborator.de paralizie qi moarte. cind ea afecteazti nurnai o parte din familiile de albine sau nurnai o stupinii. intrucit nu existi nici un antidot capabil s5 suprime sau s i previnii efectul insecticidelor la albine. aripile intinse gi limba desfigurati. d e ~ unele i din ele au fost declarate ca nepericuloase. Simptome. care reijn o mare parte din polenul toxic. scoaterea fagurilor cu p5sturB din stupi gi hrinirea (in cazul cind la noua vatrii n u exist5 un cules natural). 0 alt5 m2surSi ar fi instalarea colectoarelor de polen. de incoordonarea mi~cirilor. explicatia constfnd in faptul c5 mortalitatea masiv5 a albinelor s-a produs departe de stuping. In formele cronice. urmat3 irnediat de imposibilitatea de a zbura. Larvele intoxicate igi modi£i& pozitia in celulii gi isi schimb5 culoarea din alb-sidefiu in cenu~iu-gZilbui. atunci diagnosticul este rnai dificil qi binuiala de intoxicatie chirnicg trebuie confirmat4 sau infirmat5 de laborator.

~ i inchids stupii. 311 din acelaqi an. odatA cu aparitia primelor flori. inainte de a incepe sB zboare. care le completeazli pe cele din anul 1959. pentru ca in anul 1980 s5 aparB In acest scop Ordinul n vigoare. nr. pentru a respinge razele calorice . au fost constatate uneori intoxicatii la farniliile de albine datorate fie polugrii vegetalelor cu particulele de fum ce ies pe cosurile acestor uzine. In acest scop este necesar sii se ia urmatoarele milsuri : . . datoritil acumul5rii in timpul iernii a rezidiilor industriale fn zipad3 $i depunerii lor in mari cantitliti pe plante atunci cind zipada se tope~te. fie prin extragerea lor din sol de clitre plante. . DupA cum s-a ariltat la descrierea pesticidelor. fn anul 1969 au fost emise noi instrucquni fn acest sens. 76/1163/32.i pentru cit timp trebuie s a . arsenicale.eliberarea albinelor seara $i inchiderea lor dimineaw. fabricile de car5mizi $i emailuri care utilizeaz5 argile bogate in fluor). iar mortalitatea poate fi tot a$a de brutal5. In @rile cu climB rece intoxicatiile de acest gen se produc mai frecvent primivara.aprovizionarea familiilor cu rezerve suficiente de apB qi hrana .inlocuirea podi~oarelor prin rame cu plas5 metalics. Exist3 multe substante in rezidiile industriale capabile s A produc5 intoxicatii la albine. continute in fumul sau gazul industrial. . Cele mai frecvent incriminate in acest sens sfnt arsenicul (uzinele care trateazB minerale. intoxicatiile industriale capiitg aceea~i amploare $i aceeqi gravitate ca si cele provocate de tratamentele fitosanitare. precum $i amploarea pagubelor suferite de economia national5 in urma intoxicatiilor chimice la albine. Avind in vedere acest lucru. prin adaugarea de corpuri sau caturi suplimentare . a piritelor. .suplimentarea spatiului din interiorul stupilor. 98545.In astfel de cazuri.Prevenirea intoxicatiilor chimice prezintA o importanw qi o eficienw mult mai mare decit tratamentul acestora. legalizfndu-le prin Ordinul nr. a superfosfatilor. Aceste substante toxice. aflat actualmente P fn regiunile cu o mare concentrare industrial5 ca qi fn apropierea unor uzine izolate.urnbrirea stupilor sau cel putin vopsirea (v5ruirea) capacelor ! n alb. Ministerul Agriculturii qi Silviculturii a elaborat P n anul 1967 instructiuni privind protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu substante chimice. ajung pe florile vizitate de albine fie prin depuneri directe. Cel mai important lucm de care trebuie s5 se tin5 seama atunci cind albinele sfnt tinute fnchise pe timp cillduros este evitarea sufoc5rii lor. Pentru a $ti cind y. deschiderea fantelor de ventilatie din capac. inchiderea urdini~urilorcu blocuri de u r d i n i ~ prevgzute tot cu plasH metalic5 . nr. apicultorii trebuie anunwti din timp despre tratamentele fito-sanitare si despre tot ce ar putea sli-i ajute in apararea familiilor de albine. preintimpinarea acestor accidente se realizeazg prin scoaterea farniliilor din zona periculoas5 sau prin inchiderea lor. industria alurniniului) qi fluorul (industria aluminiului. fie toxicit2itii unor ape reziduale. .

nectar sau man% Intoxicatii medicamentoase Medicamentele pot deveni toxice atunci cind sint folosite fir5 discernGmint... Substantele folosite pentru combaterea parazitilor externi pot f i v5t5m5toare atunci cind albinele sint tinute un timp indelungat sub actiunea lor sau cind tratamentul se aplicii toamna tirziu qi albinele nu . In cazul otrivirii cu arsenic. datoritii rispindirii lente dar permanente a substantelor toxice. Pgtrunzind in sol. a fost semnalat in jurul Slatinei. d e ~ ele i sint suportate mai bine decit antibioticcle. de unde poate ajunge in organismul albinelor. el este absorbit prin r5dicinile vegetalelor qi vehiculat prin tulpin5. Brizard -au semnalat uqoara toxicitate a teramicinei in doze terapeutice. nu acelaqi lucru se petrece cu tetraciclinele care. Wilson. f5ri o cauzi aparena. Si sulfamidele pot deveni toxice pentru albine. viata albinelor.Cel rnai adesea ins5. acuzind o intoxicape de natur5 industrials. singurul caz de mortalitate la albine. la o concentratie de 5 ori mai mare fat5 de normal nu pare s5 provoace intoxicate. prin polen. Se qtie de altfel c5 diferenta intre notiunea de . h tara noastr5. Svoboda recornand5 s5 se distribuie la albine un sirop conpnfnd 10 ml dintr-o solutie de 0. In viitor s-ar putea s5 se introduc5 in capitolul intoxicatiilor de naturi industrial5 $i strontiul 90. mentionind t o t u ~ i c5 acest inconvenient este compensat de efectul ei binefiicitor. in regiunile unde astfel de accidente se produc frecvent yi antreneazi Lipsa de rentabilitate a stup5ritului nu r h i n e alt5 solutie decit indepiirtarea stupilor ~i revenirea in regiune in momentul in care uzinele respective vor pune in functiune dispozitive mai eficace de epurare. ea se acumuleaz5 in miere qi aceast2 poluare risca s i fie periculoas5 pentru consumator. intoxicatiile de naturii industrial5 nu pot fi stabilite decit de un laborator specializat f n analize toxicologice. In plus. Si alti autori -Moffet. frunz5 si floare. respectiv atunci cind nu se respect5 indicatiile personalului veterinar privind cazurile in care sint indicate dozele maxime suportate de organism qi conditiile de aplicare. ele iau u n caracter insidios ~i duc la o depopulare continu5 a familiilor de albine.medicamentu $i cea de . Sub raportul diagnosticului.50°/o oxid de fier coloidal dializat. utilizarea antibioticelor ~i chimioterapicelor in combaterea bolilor la albine s-a extins foarte mult. de d0z5. mortalitatea ntingind proportii de peste 800/0 atunci cind concentratia este de 2%0 si administr5rile se repetii la 2 zile interval. fn ultimul timp. s-a constatat c5 sulfatiazolul in concentratie mai mare de l%o este toxic pentru larvele de albine. Tabarly ~i Monteira au ar5tat in acest sens c5 dac5 siropul cu didromicin5 (sulfat de dihidrostreptomicini). In mod deosebit este periculoas5 deps~ireadozelor prescrise prin instructiuni.toxic" este foarte mica qi. necesitind o preg5tire specials a apicultorilor care uzeaz5 de ele. ea fiind atribuiti fabricii de aluminiu din aceasti5 localitate. in ulbim5 instant& ea nu depinde deci4. scurteaz5 vizibil. Asffel. principal component a1 rezidiilor eliberate in natur5 de instalapile nucleare. Sub raportul prevenirii. la dozele prescrise.

precum qi alte intoxicatii. impiedicarea instituirii unei imunitiiti naturale. iar in concentrave de 5O/o ea produce moartea albinelor in 24--48 ore. insotit5 de diaree. producerea fenomenului de rezistent5 microbian5 la consumatori etc. El este scos de c5tre albine $i apare in fata stupului in cantitate rnai mica sau rnai mare. culoare si pozitie. indiferent de ce natur5 ar fi ele. in scopul introducerilor de mAtci.5O/o produce o intoxicatie cronici. Aceastii practicg a dat n a ~ t e r ela multe accidente. dividirii familiilor. poak avea o aqiune viltiknfitoare. au l5sat puietul descoperit. atunci cind operatia s-a f2cut pe timp friguros iar albinele. parte prezenw perrnanentg a unui medicament in familia de albine poate s i producii nu numai o actiune toxic5 prin acumulare ci si alte consecinte nedorite. fie prin omorirea familiilor atunci cPnd s-au introdus in stup rnai mult de 4--5 rafale de furn. pe care unii apicultori o adauga in sirop sau in apa de bgut. Unii apicultori din tar5 si rnai ales din strgin5tate utllizeazi fumigatiile cu azotat de amoniu pentru anestezierea albinelor. iar in a1 doilea rind din cauz5 cii favorizeazii producerea fenomenului de rezistene a agentilor patogeni ai albinelor fat5 de medicamentul respectiv. P n primul rind prin faptul c5 tratamentul nu are efectul dorit. poluarea mierii. Utilizarea unor doze rnai mici decit cele indicate de specialisti este de asemenea contraindicatg. intrucit pe de o parte nu exist5 leacuri universal valabile. cum ar fi distrugerea florei intestinale utile. Prevenirea intoxicatiilor medicamentoase se realizeazi prin utilizarea medicamentelor conform indicatiilor personalului veterinar . ce scurteazii viata albinelor. Diagnosticul se pune prin cercetarea imprejur5rilor P n care s-a produs Pmboln5virea si prin examenul de laborator. combaterii furtiqagului etc. Exist5 apicultori care consider5 c5 anumite medicamente pot ap5ra albinele de orice boli ~i le folosesc in permanent5 in scop preventiv sau in tratamentul curativ a1 oriciiror afectiuni. cgzfnd pe f m d u l stupului. respectiv numai P n Bnumite boli (loca americana de exemplu) qi numai cfnd familiile de albine sint direct amenintate. in situatia cind fagurii folositi nu au fost spglati. iar pe de altir.2O/o pin5 la 0. s-au inregistrat cazuri de intoxicatie prin fagurii dezinfectati cu acid sulfuros (rezultat prin fumul de sulf in prezenta apei). ea provoac5 indigestie. fie prin rgcirea puietului. Au fost multe cazuri de familii de albine. omorite cu fumul de tutun utilizat pentru combaterea braulozei. cu ajutorul c5ruia se exclud maladiile infecvoase. in functie de cantitatea de medicament administratii. De asemenea. centrifugati 5i aerisiti suficient inainte de a fi introdusi In stup. Administrarea rnai mult tirnp in concentratie de 0. Aceast5 conceptie este gregit5 ~i diiunlitoare. In cazul cind se adaugi sare de buc5t5rie chiar in cantitiiti mici fn proviziile de iarn5. Puietul intoxicat prezint5 modific5ri de form5. . In general albinele sjnt rnai rezistente la actiunea toxic. Chiar qi sarea de bucgtiirie.si prin limitarea tratamentelor preventive la strictul necesar.rnai pot s5 elirnine substantele ingerate prin zborul de cur5tire. a medicamentelor in comparaue cu larvele. rnai ales de miltci.

care sint mijloacele de a apira albinele de aceast5 actiune. Ea paraziteaz5 albinele numai in stadiul larvar si. in misura posibilititilor. plan92 color). urmiitoarele au o actiune diiuniitoare rnai pregnant5 asupra albinelor : Senotainia tricuspis. toate fiintele au dusmani care atenteazi la viata lor. astfel incit in 1-2 zile ele depun pe albine intreaga . Vom trece in revisti pe cele mai importante. In abdomenul unei femele s-au gasit peste 600 larve qi peste 800 ou5. In zilele insorite din timpul verii ele pot f i viizute pe capacul stupilor. este o lege aspri dar necesar5. de unde se reped dup5 albine si depun cite o larvi pe corpul acestora. Atacul acestor rnuste se repeti la circa 10 secunde. de culoare cenuqie. ariitlnd in ce consti actiunea lor viitiimitoare si. 34 v. lirnitindu-le inmultirea . cu o dung5 a l b i pe cap. desi n u este capabilii sB pun2 in pericol viata familiei de albine. De$i extrem de nurnerosi. dar mai ales in @rile din bazinul mediteranean. cu atit mai mult cu cit dulceata hranei lor le atrage un nurnlir suplirnentar de inamici. Musca atac5 albinele in timp ce acestea viziteaz2 florile sau cind ies din stupi.P A R A m I DIVERS1 $I DUSMANI A1 ALBINELOR In naturii. Este o musc5 intilniti ~i la noi. avind in vedere cil numai datorit5 ei se asigurii echilibrul dintre specii. perturbatori sau comensali. intre cap ~i torace. praditori. poate totusi s6-i producg uneori pagube destul de importante. respectiv dii n a ~ t e r ela fiinte vii. Albinele n u fac exceptie de la aceasti regulii. senotainia tricuspis este putin mai mica decit musca domesticii. Dintre cele peste un milion de specii care fac parte din clasa insectelor. Ea este vivipars. pagubele cauzate de acesti d u ~ m a n i sint t o t u ~ i incomparabil mai mici decit cele provocate de bolile descrise in capitolele preceden te. Ca aspect. ele actionind ca paraziti. Exist5 multe specii zoologice (si chiar botanice) capabile s5 perturbe procesele vitale ale familiei de albine. cu pete triunghiulare pe partea superioari a abdomenului (fig.

lor inc5rc5tu1-5 de larve. Dup5 10-20 minute de la depunerea lor, larvele pstrund in musculatura toracicil qi h c e p s5 se hrgneascil cu hemolimfa qi cu tesuturile moi din corpul albinei. In momentul cind sint depuse pe albine larvele milsoar5 0,7-0,8 mm lungime, pentru ca in stadiul maxim de dezvoltare s5 ajungfi la 15 rnm lungime ~i 3 mm litime. In acest stadiu ele p5rgsesc albina moarts, se ingroapil in pamint ~i se transforma in nimfe, din care, dupg circa 10 zile vor i e ~ mu~tele i adulte. Evolutia bolii (numit5 senotainioza sau apirniad) in familiile de albine depinde de num5rul mqtelor senotainia existente in zon8. Acestea pot fi vizute incepind din luna mai pin5 in octombrie, ins5 sint mai numeroase in lunile iulie-august, perioad5 c h d are loc transformarea nimfelor in insecte adulte. In cazul unei parazitiri masive pot pieri zilnic mil de albine (cazuri semnalate de (3. Pelimon fn tara noastr5, de Boiko fn U.R.S.S.). S h t afectate numai albinele culegiitoare $i trfntorii, Pntrucit infestatia se produce in afara stupului. In fata stupilor cu familii mai puternice se pot vedea albine bolnave sau un num5r anormal de albine moarte, insil semnul caracteristic il constituie rni$cWle abdorninale pe care le prezintli albinele moarte, datoriti prezentei parazitului in interiorul lor. Disecind aceste albine sau dilacerlnd musculatura toracic5 a albinelor bolnave, se pot vedea cu ajutorul lupei larvele de senotainia. Combaterea miazelor se realizeaz5 prin distrugerea mu~telorcare le determinfi. fn cazul senotainiei, cunoscindu-se cZi aceasta este atrass de culoarea albil, una din metode const3 in punerea pe stupi a unor farfurii albe pline cu ap5, in care ele se vor ineca. 0 altA metod5 se bazeazg pe folosirea insecticidelor d a t e f n cornex$, la care se adaug5 o cantitate micfi de amidon sau fain5 de griu. Cu aceasta solutie se imbib5 bucati de carton alb, care sint tinute pe stupi In timpul zilei. Meloidele sint niste gfndad mari, cu aripi moi, ce nu acoperil decit partial abdomenul. Pot fi vizute ~i prin finetele, pgdurile si livezile din tara noastrg, fiind cunoscute sub numele de gfndacul puturos, din cauza mirosului neplicut pe care il degajs (fig. 35, v. plans5 color). Acest gindac dfiuneaz5 albinelor tot in faza larvari, ca ~i senotainia. Femela depune ou5le in p b i n t . Din ou6 ies larve, care au corpul aproximativ triunghiular (de unde $i denurnirea de ,,triunguliniU), de culoare castanie, prevgzut cu trei perechi de picioare (fig. 36). Ele se urci pe florile plantelor (ale F i g . 36. Triungulin pe corpul composaceelor, mai ales scaiete, pilpildie unei albine etc.), a~teptindinsectele polenizatoare, de care se agata pritnr-o s5ritur5 bruscfi. Unele specii de triungulini atacg si albina adults, perforind tegumentul si sugfnd hemolirnfa. Pagubele pe care le provoac5 aceste insecte sint mai importante in cuiburile albinelor solitare decft in cele ale albinei domestice.

Parazitoza se poate cunoa~te prin aceea ca in fa@ stupilor se vad albine bolnave, care prezinti mi~chriconvulsive, f ~ freaci i corpul cu labele ca pentru a fndepirta ceva ce le jeneazi. Privite de aproape se pot observa pe corpul lor triungulini, fapt ce permite punerea unui diagnostic precis Tratamentul familiilor de albine infestate cu triungulini se face prin acelea~imetode c a ' 9 in cazul braulozei. S-a constatat ci, presirind cca. 10 g naftalin5 pe fundul stupului, nurnirul parazitilor s-a redus in 24 ore cu 750/0 in comparatie cu familiile de albine netratate. Viespile. Din aceast: familie exist2 unele specii care pot s5 produci daune importante apiculturii. Albinele sint atacate de viespi fie pe cimp, fie la urdini~ul stupului. In unele imprejurki, viespile. pot s5 intre in stup ~i sii distrugi larve yi pupe, prefe~indu~le pe acestea din urmi. f n general, numai toracele albinelor este mincati Viespea roade capul si abdomenul albinei ~i zboari la cuibul ei cu toracele acesteia, pe care-1 d i larvelor sale ca hrani. Viespea orientatti, Vespa orientalis L., este un diiunitor serios a1 albinelor din zona mediteranii. In anul 1949, Asociatia Apicultorilor din Israel a raportat distrugerea a 28.000 familii de albine din cauza viespilor. De reguli, viespea oriental5 vineazii la urdinis, ins8 in numar mare r e u ~ e ~ sii t e reduc5 populatia adult5 ~i s i epuizeze forta de ap5rare a farniliei. Dup5 ce viespile au ucis paznicii de la urdiniq, ele intri fn stup si se hr5nesc cu puietul si cu albinele tinere.
Vespa mandarina Smith este cea mai mare viespe $i respectiv, un formidabil pridiitor a1 albinei melifere din Orientul Pndepirtat. Ea cintiirevte 1-1,5 grame (de 10-15 ori mai grea decit o albin5) ~i poate s i lichideze albina numai cu mandibulele, f i r 5 s& foloseasci acul. h t r - o prim5 fazi, de vfn5toare, viespile omoarii albinele la urdiniy. Daci cuibul lor este aproape, ele atac5 in numar mare $i atunci incepe o a doua faz5, de m&cel. 20-30 de viespi pot s i omoare 5 000-25 000 albine fn citeva ore. Ele pun stZpinire pe stup $i devin foarte agresive, ca $i cind si-ar p5zi propriul cuib. fn timpul acestei faze, de ocupatie, viespile transport& pupele, larvele ~i albinele la propriul lor cuib, pentru a-$i hriini larvele cu ele. In ce priveqte viespile din arealul t5rii noastre, una din cele mai raspindite specii, care a p5truns accidental in Europa din America este viespea mare, btirzEiunele sau bondarul (Vespa crabo). Ea ataca albinele pe cimp si la urdiniq, putind aduce importante pagube stupinelor cind este In rium5r mare. D e ~ i in general ea ataca albinele din nevoia unei hrane proteice, Olberg (1959) descrie o situatie in care Vespa crabo deschidea abdomenul albinei ca s i m5nPnce numai mierea existent5 in stomac. n r n lungime ~i o culoare galben5-brung, cu Corpul s5u are cca. 30 r pete roqii qi dungi galbene pe torace ~i abdomen. I$i cliide~tecuiburi in scorbur.ile copacilor yi in cr5p5turile zidurilor. Viespea g e r m a d atac5 albinele si fur5 mierea. Este lung5 de 1520 mm, are capul galben $i puncte negre pe torace qi abdomen. Tgi const]-uieste cuibul in p5mint, familia ei numgrind mii de indivizi.

~iespea comund piitrunde in stupii cu farnilii slabe ~i fur3 rnierea. Ea iyi face cuibul in piimint, in podul caselor $i chiar h capacul stupilor. fntre insectele cu care viespile i ~ hrinesc i larvele sint qi purecii produciitori de man3, distrugerea acestora ducind, fn anii in care viespile sint deosebit de numeroase, la sciderea producgei de miere. Cuibul viespilor este format din faguri orizontali, cu celule dispuse pe o singur3 parte si orientate in jos. Lupul albinelor (Philantus triangullum) este o viespe de 12-16 mm, de culoare neagri cu benzi galbene, rispinditg in Europa Centrals ~i In Africa de Nord (Fig. 37). Se h r i n e ~ t e aproape exclusiv cu albine, pe care le atacii din zbor. Cuibul, pe care ~ i - 1face in pimint, este previlzut cu numeroase galerii. Lupta impotriva viespilor const5 din czutarea qi distrugerea familiilor. Cind este vorba de cuiburi subterane, se vor cguta mai intfi ieqirile secundare, care vor fi astupate cu un dop de pimfnt sau cu un tampon de pinz5. Se introduc apoi prin orificiul principal 10-15 1 dintr-o solutie insecticidi, dupi care se astup5 qi orificiul principal. Operatia se face seara, cind toate viespile sint in cuib. Cind cuibul viespilor este fntr-o scorburii de copac, se va proceda la fel ca in cazul anterior, operatorul avind grijii sii se protejeze bine pentru a nu fi intepat. Ca o precautie in acest scop se recornand3 sii se afume mai fntii viespile cu nitrat de amoniu (1-2 linguri de substan@ puse in afum5torul bine aprins). Prin ardere ia n q t e r e protoxidul de azot, care anesteziazi insectele pentru circa 10 minute, timp in care cuibul poate fi distrus fir5 pericol. Se va avea grijii s i nu se respire fumul abundent care se degaji din afumitor. In cazul cfnd se foloseste un insecticid spray, nu mai este nevoie de o afumare prealabili.

F i g . 37. Lupul albinelor : a

- fane15 ; b - rnascul

ducind o albin5 (dupti Borchd)

lnainte de a incepe lupta cu viespile, operatorul trebuie si-si protejeze corpul de un atac din partea acestora. Un alt mijloc, mai putin eficace ins3 dectt precedentul, constg h distrugerea viespilor cu ajutorul curselor : sticle obiqnuite, umplute pe n locurile frecventate de sfert cu sir.- de ~nieresau de frude'qi puse i viespi.

Un mijloc excelent este d u t a r e a $i distrugerea cuiburilor primBvara. Collart (1950) descrie desf&jurarea unui asemenea atac a1 . In aceste zone.. Bermuda. are mult mai pu@ de suferit de pe urma furnicilor decit apicultura din zonele tropicale sau ecuatoriale. Astfel : P r i g o r i a. i n momentul in care viespile le construiesc sau incep sii se Pnrnulteasc3. . Revenind la tara noastrii. furnicile din subfamiliile Dorylinae qi Ecitoninae vine& in grupe de zeci sau sute de mii ~i pot s3 distrugii o intreag6 stupin3 in citeva ore. C i o c ii n i t o a r e a sau ghionoaia poate sii perforeze iarna stupul si s5 distrugg farnilia de albine. ea fiind in stare s5 distrug5 cele rnai puternice ~i mai populate familii de albine.furnicilor legionare" iera un spectacol asupra unei stupine din Congo Belgian. In stomacul unei prigorii s-au gasit pini la 60 albine. a$a incft faptul cii unele din ele v i m si albine nu trebuie s i le fie luat in nume de rgu. Luisiana qi Florida. distrug puietul ~i atacii lernnul stupilor. ferindu-le ins3 de accesul altor animale . Prezenta lor in preajma stupinei este periculoas5 mai ales in perioada de imperechere a mAtcilor. prefer3 albinele oriciiror alte insecte. Unele dintre ele exagereazg insi P n acest sens. P i t i g o i u 1 cioc5ne~teiarna in stupi.ungerea suportului stupilor cu fen01 sau pudrarea lui cu naftaling. El diiuneazii farniliei rnai mult prin deranjarea acesteia in perioada de repaus hibernal decit prin cele citeva albine consumate. lupta impotriva furnicilor nu trebuie intreprinsh decit atunci cind aceste insecte diiuneaz3 in mod evident familiilor de albine. Rhodezia. . . 30 000 albine. Se pot intrebuinta in acest scop mai multe procedee : . apicultura din @rile cu climat ternperat qi implicit din tara noastri. Din aceast5 cauz3 pitigoii trebuie alungati din preajma stupinei Toate aceste pasari vor fi Gnute la distant: de stupin? cu ajutorul . Sint semnalate pagube importante aduse de aceasta furnici in Africa de Sud. Furnicile cuprind unele specii care sint periculoase pentru albine prin aceea cii le fur5 rnierea.punerea de morneli otravite (cu arsenic de exemplu).riispfndirea insecticidelor aflate in comer1 de-a lungul c&r%rilor folosite de furnicile lucriitoare . cunoscutii ~i sub numele de albiniirel. floare de sulf etc. afirmfnd & sinistru s5 vezi cu ce repeziciune ele devorau puietul qi chiar albinele care incercau s5 li se opun6. ceea ce i-a determinat pe unii autori sii apr&cieze c5 o pereche din aceste pasari poate sii consume intr-un sezon cca. In general. Furnica Argentinian3 Irido mirmex humilis este $i ea o calarnitate pentru stupinele pe care le intilneqte. ciutind s5 atragii albinele la urdini~pentru a le putea prinde. diferitelor sperietori. Pgsgrile sint ajntoarele cele rnai pretioase ale omului in lupta contra insectelor. f5cin&+i din stupin5 un loc special de vinltoare vi decimind albinele.

imp5nat5 cu un fir electric. Familiile deranjate de Soareci iernead prost qi.S.S. In aceastii categorie se Pnscriu doar ~oareciiqi.R. La noi plltesc tribut acestor simpatice animale (mari arnatoare de miere) stupinele amplasate in zona de munte. sint detaliate mai multe sisteme de asemenea garduri. urqii. m b u r 2 echitabila tinind seama c5 legea . U r s u 1 b r u n. Pmpachetajul. de cimp sau de pldure. fiind necesarg stirpirea rozitoarelor in cauzi. In alte t5ri. el primeste un soc care il descurajeazi si3 se mai ducl la stupini. Dintre tirile europene. Totusi. $ o a r e c i i. Cunoscind c A vinarea acestor animale este interzisg. erte punerea in calea ursului a unei buclti de slanin5. 0 altA metod5.Aqa cum am procedat qi cu celelalte clase zoologice. apicultorii se a p i r l de urqi alungindu-i cu ciinii ~i fiicfnd mult zgomot.S. ursii sint considerati riispunziitori pentru pierderea a 700-800 familii d e albine anual. Sub jgheabul tiglei se pune griu. despre care se spune c5 a dat rezultate bune. in anumite regiuni. aceast5 m5surii este insuficienti. perioads in care se considerg cii soarecii s-au obi~nuits l se alimenteze din aceste adiiposturi. murdirind totul qi deranjind ghemul albinelor. nurnai in tara noastrii si in U. odat2 cu punerea farniliilor la iernare. nedepiisind 100 farnilii de albine atacate pean. ramele. unde nu se multumesc s i consume mierea $ j polenul. ci i ~ instaleaz3 i $i cuibul acolo. Pierderile sint ins2 relativ reduse. in majoritatea cazurilor se imbolniivesc de diaree. se poate vorbi de pagube produse de ursi familiilor de albine. ele trebuie puse in locuri ferite de accesul lor.. Pentru ca momelile s5 nu constituie un pericol pentru animale si piisiri. Singura solutie pentru a nu descuraja valorificarea resurselor melifere din zona montanl este ca apicultorii s l fie desp5gubiti pentru pagubele suferite .R. nu vom cita dintre marnifere decit speciile care constituie un real pericol pentru familiile de albine.Bolile albinelor" de Roger A. tinerea la distan@ a urqilor se realizeazil cu ajutorul gardului electric. Unii apicultori folosesc in acest scop reductoarele de urdini~. Cea mai importantii miisurl impotriva !joarecilor este instalarea grileior metalice la urdinq. In acest scop se pun curse qi momeli otriivite. fn U. se Pnlocuieste griul inofensiv cu grlunte otriivite (procurate din comert). patrun2 iarna in stupi.altii introduc in urdiniv blocuri prevazute cu tinte la 1 cm distant& Bineinteles c i apgrarea urdinisului trebuie completatA cu astuparea oric5ror criipaturi care ar putea s l favorizeze accesul qoarecilor in stupi Cind numlrul soarecilor este mai mare. Cind ursul o atinge cu nasul. 0 astfel'de metodl poate fi urmitoarea : din 10 in 10 m in jurul stupinei se pune cite o clrlmidl iar peste ea se a ~ e a z io tigll.. relnnoindu-se provizia T n cazul cind cantitatea initialii a fost consurnat8. Dup5 10 zile. rozind fagurii.S. posibilit3tile practice pe care le au apicultorii de a se ap5ra de urqi sint reduse. indiferent d a d sTnt de casl. Morse. In .

odat5 cu alte insecte ce constituie hrana de bazil (ex. West Virginia ~i Wisconsin). (Maine. Desi exist5 qi i n tara noastra. . pilianjenul. ariciul etc. In lucrarea intitulatil. Dtiungtorii albinelor sint mult mai numeroqi declt cei prezentati mai sus. qopirla. apicultorii care au suferit pagube din cauza uqilor sint desp5gubiti de cBtre stat. Tournanoff descrie amhuntit citeva sute de specii. iar in alte doui provincii apicultorii sint ajutati financiar la construirea de garduri electrice.li impiedicH sB se apere prin omorlrea animalului prfidator.. cu atPt mai mult cu clt amploarea redus5 a prejudiciilor qi !mprejurArilor cu totul speciale in care ele se produc fac inutile indicatiile de combatere.U. ci insgqi existenta acestei specii in diferite zone geografice. In 6 state din S.). datorit5 conditiilor de salbilticie fn care traiesc (bursucul.A. cele mai multe dintre aceste specii d5uneaza in prea micg misuril farniliilor de albine pentru a merita o descriere intr-o lucrare de uz practic. 'Jermont. C. jderul. nu respect& regulile de igieni ~i de profilaxie ce conditioneaz5 pbtrarea stinatiltii acestor insecte. omul el Ensu~i ar putea fi considerat un duvman a1 albinelor. New Hampshire. Astfel. in misura in care el continu5 sti recolteze mierea prin omorirea albinelor. h schimb. unele din ele vineazil intimpl5tor albina. iar altele au un contact redus cu stupinele. lupul albinelor). sau manipuleazti substantele toxice in conditii care pun In pericol nu numai viata unor albine sau farnilii de albine. fn acela~ifel se procedeazB qi P n trei provincii canadiene (Manitoba. Pennsylvania.Duqmanii albinelor". apartinind la 16 clase zoologice. Ontario qi Saskatchewan). dihorul). . altele tr5iesc f n nurnilr mic in tara noastrg (fluturele cap de mort. broasca. Consider c5 trebuiesc fticute demersuri in acest sens.

In aceste conditii. Acest dicton medical este intr-adev5r valabil pentru toate speciile. . chiar in aceste conditii. atit in natur5 cit $i in stupi. apar destul de rar. albinele dau dovada de o rezistent3 uimitoare. evitarea agentilor patogeni de catre albine devine pentru marea majoritate a bolilor un deziderat iluzoriu. nu reuSesc sti lrnbolnZ3veas~ majoritatea coloniilor din stupin5 $i chiar dac3 vrem s L I provoc3m imbolnGvirea. Puietul v5ros reu~eqte s3-$i manifeste prezenta doar la o parte din familii. ce depilqe~tecu mult pe cea a altor specii.PROFILAXIA BOLILOR LA ALBINE CONSIDERATU GENERALE Sub numele de profilaxie se intelege totalitatea m3surilot. fn plus albinele. Nosemoza ia form5 vieibila abia In 5"/0 din stupine. vin i n contact fntre ele in miliarde de albine nurnai I fiecar-e an de-a lungul sutelor de km pe care stupii ti strilbat in pastoral. o pesti de asemenea . care pot fi izolate de agentii patogeni si care pot fi imunizate prin vaccinilri impotriva acestora. Locile. Paratifoza. La albine situatia este deosebit5 $i rnai complicat5. boala neagr5. d e ~ ciuperca i ce-i d A nastere exist5 in fiecare stup. Se stie c5 a preveni o boa13 este mult mai u$or $i mai eficace declb a o combate. a opri r5spfndirea si a asigura eradicarea bolilor contagioase. d e ~ i sporii agentului ei pot fi ggsiti f n 80°/o din stupine. septicemia. zeci de n tara noastrg. eare zboar5 la zece km depgrtare. De acest lucru ne putem convinge dac5 ne gindim c5 o febrri aftoas3 (de exemplu) la vite sau la porci -. laolalt3 cu nurneroase alte albine apartinind unor stupi qi stupine diferite. paralizia. virotic5 sau micotica) SZI le tmboln5veasc5 pe de-a rindul. nu exist5 boa15 (bacterian5. devi cind el a proclamat facilitatea preventiei a avut in vedere mai ales omul si animalele mari. puietul in sac. atac5 orice individ intilnit in cale. sugind in fiecare zi nectarul unei puzderii de flori. Si totu$i. deoarece familia este formaa din zeci de rnii de indivizi. din moment ce ei au reusit s5 devin5 omniprezenti. La albine in schimb.la porci sau la pasari -. desi microbii lor sint in fiecare albin5. imbolnZve$te pe de-a rindul. nu reusim intotdeauna. ce se iau pentru a preveni aparitia.

. Pentru a evita stagn5rile pe care aceast5 situatie le provoac5 f n demoltarea farniliilor de albine si. mijlocul de a compensa mortalititile produse de boli. s-a datorat acestei rezistente naturale. . . sc5derea rezistentei acestora fat5 de boli. secretie de antibiotice etc. a fost $i este principalul factor de rezistent5. cu mate5 prolific6 es!e masura cea m importantri de prevenire a bolilor la albine. soareci. e nece- . iar activitatea lor se concentreaza asupra cftorva culesuri principale. consecutiv. Acum ele sint nevoite s5-$i Impart5 produsele cu omul. se extinde pe un numar cit mai mare de faguri. care ajutit farnilia de albine s5 fac5 fat5 perioadelor de timp neprielnic. varroa). i Asadar. Pe vremuri albinele beneficiau fn totalitate de proviziile lor. necesar5 pontei.un control a1 intregului stup. Prolificitatea mstcilor. aceasta se datoreqte conditiilor neprielnice in care omul le oblig5 s5 tr5iasc8. Pentru a valorifica la maximum aceast5 uimitoare insusire a albinelor intr-un moment cind orientarea eforturilor spre distrugerea agentului cauzal nu mai satisface.conditii neprielnice pentru multi agenti patogeni (nosem5. prin ventilarea stupului cind este prea cald.$i atunci firesc apare intrebarea : dac5 natura a inzestrat specia albinelor cu puterea de a rezista la boli. . capacitatea acestora de a da zilnic naqtere la 2 000 de albine. e necesar s A trecem in revisa factorii de rezistent5 ai farniliilor de albine fat5 de boli qi conditiile care au permis pe vremuri acestor factori s5 se manifeste cu maximum de eficien*. incepind cu ap5rarea urdinisului de duqmani (molii.un microclimat optim. de indepartare din stup a tot ce constituie sursii de infectie : albine si puiet bolnav sau mort. incit fn prezenta unor rezerve sciizute sau cfnd culesul Pnceteazii.un nivel maxim a1 fortelor organice de aparare ale albinei : fagocitozi. viespii. Familia puternid. albine hoate) qi sfirsind cu neutralizarea acestora.o activitate intens5 de curstire. m5tcile isi reduc depunerea de puiet. furnici. imunitate naturalit sau ciqtigata. familia puternicii. printr-o bun5 organizare qi functionare a ghemului de iernare in anotimpul rece . fnsusirea de a stringe provizii ce dep5sesc nevoile proprii a fost si este un alt factor de rezistenq. iar culesul era continuu. in cazul cind au reuqit s5 p5trund5 . in care temperatura de 35"G. ascophaera. 0 matcg. de ce o parte din familii se imboln5vesc totuqi ? Este cert cit supravietuirea albinelor de-a lungul miilor de milenii (in care atitea alte f5pturi au disparut). 1. care la temperatura de 35°C f ~ reduc i activitatea. diun5tori $i intemperii. 2. nu-si poate manifesta ins5 aceast5 insu$ire decit fntr-o familie puternid. . Aceast5 fnsuqire este a$a de k g ddcinat5 in instinctul albinelor. despitrtite prin lungi perioade de inactivitate. . dup5 cum tot asa de clar este c5 dac5 ele se imboln5vesc acum. resturi de cears etc. oricft de prolific5 ar fi. abaterilor de la factorii ce le-au asigurat rezistenta in trecut. respectiv temperatura optima pe care ea o asigur5 in stup. permite de asemenea : .

liipti$orul de matG ~i mierea contin o gamii foarte largi de principii activi. Aceste inconveniente care tin de agricultura $i apicultura intensiv5 sfnt greu de anihilat in totalitate.contactul cu alte albine era minim. microelemente.lntr-adeviir ptistura.Pidurea oferea protectia impotriva vinturilor ~i l i i t e a neeesarg unei bune iern5ri. 4. precurn @ a celor aplicate p e a timpuriu la inceputul anului (care provoacii extiiderea exagerat5 a puietului $i. . Mai mult. polenul ~i alte secretii vegetale in produse alimentare cu proprietig energetice. h plus.miere florald ~i mai puun pe zahitr . U r n asffel de ad5post constitub 'htr-adevilr un factor de rezistenp a1 albinelor impotriva bolilor. In deplin5 siilbiiticie albinele i$i alegeau singure adiipostul.iernarea pe . fie ducindu-le in golurile dintre culesurile principale . . Flora culesurilor actuale furnizeazii albinelor un sortiment rnai redus de materii prime.rezervarea pentru hrana albinelor a unor sortimente de miere de calitate superioarif $i care presupun o minim2 poluare (de salcim.2 'Estim sd - . rticirea $i moartea lui). destinate hriinirii matcii. de inbetinere. puietului $i lor inse~i. Ele pot fi t o t q i remediate in mare mssurii prin : . d e tei) .sar sii se asigure albinele in pemnenfi? cu rezerve bogate de hrand gi sif li se asigure o activitate permnentii. .opregiiteascii pe baza acestor materii prime este inlocuitti cu zahir. trofice $i antibacteriene extrem de valoroase. Calitatea produselor apicole depinde ins3 de calitatea materiilor prune pe care albinele le adun5 din natur5. Sn cazul unei r e h toarceri a iernii. acizi organici. diareea la albine).evitarea hrfinirilor cu sirop de zaMr aplicate toamna tirziu (care determini5 fermentarea mierii r h a s i nec5pSciti ~ i consecutiv.stupSritul actual ? S& folodm & p r e f e r i w s t u p 1 vertical. i n care cel rnai adesea i ~ f5ceau i sSla$ul. substante bacteriostatice ~i chiar bactericide. ierbicide saii insecto-fungicide. vitamine.la culesuri mici. sau pe care industria le riispinde~tein atrnosferii. Scorbura de copac. din acest punct de vedere. . Un alt factor de rezistenM fa@ de boli a fost capacitatea albinelor de a transforma nectarul.f~lgsireaextractului de plante medicinale la prepararea siropului de zahtir . dupi cum le dicta intelepciunea lor instinctivi. . aliment unilateral. 3. enzime. culesul era stationar. acest adapost era stabil. care confer2 acestor produse nu nurnai insusiri nutritive de prim ordin c i chiar thiiduitoare. care in plus necesitii ~i un efort organic pentru a fi asimilat. o parte fnsemnati din hrana complex5 pe care albinele reqesc t o t u ~ isB ~ i . lisa vaporii de ap5 s5 iasii afar5 qi nu-i condensa pe pereti. fie acoperind aceste goluri prin hr5niri de stimulare. iar Sn components acestora intr5 ~i chimicalele pe care agricultura le foloseqte ca ingr@&nint. Inainte vreme flora era mai variat5 ~i rnai srinitoasi. sii n u . acizi aminati $i zaharuri simple direct asimilabile. Ce concluzii putem trage. . le asigura ctddura iarna gi rgcoarea vara. pentru .

Personal eu cred c5 familiile care aparent nu se imboln5vesc de puiet v5ros sint tocmai familiile de care am vorbit mai sus intrucit. natura n-a lisat s5 tr5iasci qi s i perpetueze specia decit familiile puternice. dup5 cum . noi actionam adesea imputriva legilor biologice. sti nu renuntlim la stuptiritul stationur atunoi cind el este rentabil. Atit in familiile slabe cit ~i in eele strsine. deqi Park qi colaboratorii (in Ceh~slovacia) au reuqit. intrucit ar impune frecvente infect5ri de control. f i r 3 supsrt ereditar sau aducind albine striine. neadaptate la conditiile locale. specialiqtii francezi afirma c5 inlocuirea unei portiuni din plan~ e u stupului l cu plas5 de sirm5 (fanti reglabil5) este singurul remediu pentru prevenirea ~i combaterea micozelor. care ar putea aduce mai mult r i u decit bine. un ultim factor care a permis familiilor de albine s5 reziste in fata bolilor a fost selectia natural& Actionfnd cu o hotirire implacabili de-a lungul multor milioane de ani. inainte ca noi s i putem sesiza culos de spor ~ i de imbolnivirea. sli evitiim producerea unei umiditiiFi excesive. asemenea actiuni sint t o t u ~ i contraindicate. Pled5m in schimb pentru (1 selectie in mas3. cele mai multe ori. reusind in felul acesta s5 devini un pericol qi pentru familiile mai puternice sau. chiar d a d prin stupilritul pastoral rentabilitatea ar f i mai mare. reusind s5 depisteze afectiunea intr-un stadiu precoce. cit qi a1 tuturor cresc5torilor de albine.) pentru farniliile de albine. sint farnilii care meriti s i fie selectionate (in cazul cind prezinti qi insuqiri productive). germenii patogeni se inrnultesc qi i$i exalt5 virulenta. 5. pentru cele locale. prjn alegerea pentru reproductie a acelor familii in care grupa albinelor currltitoare este numeroad si foarte activ5. Legat de vcntilatie. De asemenea. l5sind s5 piar5 tot ce era debil. infectfnd experimental familiile de albine cu bacilul locei americane $i selectindu-le pe cele rezistente. s5 curete celulele atinse $i s i elimine puietul bolnav inainte ca germenul s5 ajung5 in stadiul peri. Selectionarea familiilor de albine care rezistB la boli trebuie s i intre in uzul curent. intoxicatie. reuqind s i reziste in fata unei boli a1 c5rei agent este r5spindit in toti stupii. 1 constituie Un exemplu in leg5tura cu rolul qi consecintele neadaptsrii 4 cele 30 000 familii de albine importate de Libia din Italia. D e ~ i posibile. furt etc. Diferenta de venituri nu compenseazi de cele mai multe ori oboseala stuparului qi riscurile de tot felul (imboln5vire. S-ar putea ca puietul viros s5 constituie punctul de plecare pentru o astfel de selectie. luind mii- ruri pentru asigurarea unei ventilatii corespunz5toare. tot ce risca s H devina focar de infeme ~i s u r d de degenerare. s i msreasc5 in trei ani num5rul acestora de la 28 la 75. active si perfect adaptate la conditiile locale. h loc s5 ne p5trundem de aceast5 admirabilg lectie $1 s5 facem din selectie principala arm5 de lupt5 impotriva bolilor. atit a1 pepinierelor de mitci. mortalitate ce s-a propagat qi la efectivul apicol autohton. Desigur. neadaptate. In sftrqit. la care schimbarea conditiilor de mediu a provocat acutizarea nosemozei latente pe care o aveau. sint capabile cu sigurant5 s5 opun5 o rezistenti maxim5 qi in fata altor boli . uzur5 rapid5. intr-un cuvint. pastrind T n stupini farnilii slabe.se degradeze. respectiv. antrenind o mortalitate in mas5 a acestor farnilii. nu pled5m pentru realizzrea unei rase sau linii rezistente la boli.

In fine. aceste obiective se cer concretizate in m3suri precise. se poate face prin urmitorul procedeu . a$a Pncit este mult mai indicat s i fie cunoscute sub aceasti% form3 in loc sg fie reformulate fn prezenta lucrare. obiectivele principale ale acestei aetivit3ti. adecvate tuturor imprejurarilor care ar putea facilita irnbolnivirea. se introduce in congelator pentru ca puietul s3 fie omorft. se ia o bucatg din acesl fagure cu citeva sute de celule cu puiet (un p3trat cu latura de 4-5 m) si se introduce Pntr-un fagure cu puiet din farnilia supus5 verificgrii. respectiv cind ea apare in majoritatea familiilor de albine. rezultate din confruntarea prezentului cu trecutul. Familia cu o bun5 rezistents fati de bolile puietului este aceea care dupa 24 ore a descAp5cit qi a cu~3tat toate celulele cu puiet mort. capabile s3 fac& fati3 tuturor cauzelor determinante sau favorizante ale bolilor. Bineinteles c G evaluarea rezistentei naturale fat3 de boli a familiilor de albine dupi criteriul rezistentei la puiet varos este vaIabil5 numai in conditiile unei infestatii extensive a acestei micoze. tin si3 mentionez c3 concluziile de mai sus. misurile de prevenire trebuie cornpletate cu cele ce urrniresc preintfmpinarea extinderii. Se recolteazs o portiune de fagure cu puiet cgpicit. In actuala lege sanitar-veterinars (la elaborarea cireia am avut cinstea s3 colaborez) h a t e aceste misuri sint redate in detaliu. aga cum s-a intimplat in a doua jum3tate a deceniului 70. In conditii normale. Pe de alt5 parte. inclusiv de puiet vGros. apliearea lor este obligatorie.' consider c5 este o mare greseals s i cre~tem mitci provenite din familii care manifestg semne de boalii. precum si asanarea bolilor contagioase. reprezintg doar jaloanele activitiitii de pevenire a bolilor. Pentru a fi transpuse In practicg. In hcheiere. . se examineaz3 fagurele dup3 24 $i 48 ore. pentru a intregi sfera profilaxiei. depistarea celor 5-10°/o familii care de reguls sint dotate genetic cu o capacitate deosebit3 de curatire a larvelor moarte.

xol alndpupd a.xaurnu 'eqseaae n3 ylepo ! S ' eueq em3o.1~3?pads eAaqp up launu ~qp-qgsum aqsa FJaJnaw w o u p u p 'ps.rl!a na e~oqsaaeeqdnl IS songaeqs !em a3 q a3 uq atqAap .xjjs q '* f i ~ p y q 3 ee!8ma 'a~!$puxq ap e q q p e d e a 'a.s n s pu~ alaquawqa m aqe8oq aqueld a!$!zods!p el nE alaujqle q p na '~qe!s?h pxu alsa e ~ o 333 ~ jn3 $3 p a p eqlnzax -azazyumj al ps ale3 alwmld q q x a ~ e .I alasnpo~cfu g a q s y es urn3 eahe JV-u ea3sao ale07 'appuaqmq J E ~ D 7 9 a3yqsoyaq3eq 'a~!xoqFque a $ q s -qns 'au-la 'awnua '-rxra-[ao~3!ru 'a3yueSao !mqs S ! Jzpe 'al!qely ! s t 3 q3aqp a l d q s !.xolatnq@ e r n q ~ 8 a ~ .a. !O amd miur~qaa j m s q n s 123 a a w e . a m alwuawala J O ~ezeq ad 1-2-npu~zgaqu!~ a!j '33a.1naeal t m aqezzqn ?so$ ne a ~ u e l d aqsaav .rea 'ya~~aum el s ap q p u e d no-au suas $ s a x w f l u a m -!mdwy) !yaaA !em alas q p mo a g p ap 1.xd '~a~m8.u.a p u p p m rropquqd p o q n f e n3 'mqnps FuTAJaqu! es aqeod Tnwo p u p pquaoooru am .aqueld alaun q aagogglrrz Jola$uqsqns 13 B u m a q p ap eapadoasap ?ml!lsuoa e-I p o d a qwuquana un .mJeyez 'n$a!h g!qesuads!pur f i e u l m ~ol!zpe e ewe8 e8s-q 'JOT a~aquauodwo3 7qs awoIo@A ap 113 ! S aloardo alasnpo~dq c s axaldwoa ap q p q n q a uv -yua8o~ed nlua8e n3 eqdnl q e)ualqza.xol de!n 'g!qe~edasu! aqsa alaquqd na .xd !$ ala aqmld el a a ~ q a 8 mlnuSaz a ~ e$uaqsyxa ap a l q p l o q ur pqzu!dap .xol ~ p o w IS al!)pla!xio~d 'qerrpypaur a p q m ~ d spasap ne a m us ' a ~ q a ~ ay ag m I q ~ u r x q q nE !qem el s u a q ~ v IS !uewo~ el uale3 'pa.up e p a~!padsa.wqlonzap ap eza?!A puy~rrd aq!qasoap ~ 3 0 7 na a~!qSnsuj IS umaa.xolau!qle TnleuasJe punqe 'plnp 4ueqsqns ap amozyurnj ea p p a d s ng aqezpape.x 16 a3a~q-p upd a q m g g d m ~j n q n d a ' a m o p e q w p q n d p u j ~ ee3 aq?lap!suoa nem a p u p p a u r qa$rreld e a r n earnaa a d -aqsoloj ap .u w . x o l q q d alala.sad3 ~ u a3 r ur a3 u p !!$a!~ alf!.10 a~euo!$3un$ elmq ? m O ! c a1 l .E !m 000 g-5) !uayo~qeq 1 6 !uappB ap '~ue ap 000 8 n3 p m ug q ! ~ ~ q nE a.Eole.was8a ~ a d o x a p as ys d a u g 'aqseou p.n~a g asasoloj a y a m ad 'a$rrrr)sqns a ) @ amo.xoqel q guapyia ug yund as gs n!padsa~ ' a p p p a u .xa~u! efienq!s . a g n d e r a l lo1 algyqaudo~dp ! q a q pseal!qeqs as p .# el q e ~ a o d d !g ~a p a m -'!rra$dpa q ap 19 (.xa p I I [nloaas ~ na EqopO 'p-qenq!. p u n w IS e ) e y ~nguad aleqsazq au!q !ern !j JOA ala qlqe n3 'a311 .x 'q!Q.3a.

alcaloizii. Pentru om $i animale (cu atit mai mult pentru albine) sursa de vitamine qi de precursori ai acestora (provitamine) este reprezentaa de alimentatia ve etalii. De aceea hrana acestora trebuie sii contini obligatoriu qi aceqti compuqi pretioqi. In patologia apicoli. iar pe de alta parte. mucilagiile $i gumele. ei intervenind fndeosebi fn reactiile chimice legate de metabolism (asirnilatie $i dezasimilatie). acizii sint indispensabili pentru invertirea polizaharidelor. h organismul animal acizii au functii multiple. frecvent afectat $i poartA de intrare pentru majoritatea acestor agenti (materii tanante. substante amare). Pentru albine ei au o important5 deosebitg. Gama substantelor medicamentoase care se pot g5si in plante este foarte larg5 $i in functie de ea se stabilesc indicatiile terapeutice qi modul de extractie. ACIZII ORGANIC1 sint larg r5spPnditi In regnul vegetal. aparat sau sistem. Din punct de vedere a1 naturii lor chimice. glicozidele. fiecare din aceste grupe P q i g5se~t. patlagin5 $. streptomicinei. Mai tfrziu s-a constatat c i $i plantele superioare contin substante capabile sg opreascs dezvoltarea rnicrobilor. In aceasta situatie.B1. precis5 in tratamentul unei boli sau in redresarea functional5 a unui organ. V I T A M I N E L E formeaz5 o grupii de compuqi organici indispensabili vietii. uleiurile esenqale. Pe de alt5 parte. acizi organici). pot adresa organismului ci familiei I actiuni specifice ale unor plante sau grupuri de plante asupra agentilor patogeni inci nu se cunosc. a$a cum sint de exemplu c5tina si miice$ul. respectiv pentru transformarea zaharozei din zahiirul industrial in glucoz5 $i fructoza (glucide simple. la lnarmarea lor i n lupta contra agentilor patogeni (antibiotice. mu$etel. cloromicetinei $. aceast5 larg3 diferentiere nu este justificat5.) in cantititi importante. oxalic. colorantii vegetali. saponinele. Foarte frecvent intjlniv sint : ac.polivitamine naturale". citric. stabilirea principiilor active utiie pentru albine (qi respectiv a plantelor care le contin) va fi f5cutA pe criteriul contributiei la fortificarea general3 a acestor insecte (vitamine. ! n mod cu totul special. intrucit intre nectar qi miere este o mare diferenp de pH jmierea este mult mai acids). Unele plante contin o gam3 largii de vitamine (C. ceea ce a dus la prepararea penicilinei.inferioare (mucegaiuri). prezenti in cantiuti mici i n alimentele naturale.a. uleiurile grase. vitarninele. in lipsa lor iip5rind o serie de fenomene patologice care pot duce in anumite cazuri la moarte. Au rolul de a corecta gustul neplhcut a1 unor prindpii terapeutice qi d e a stabiliza vitamina C in produsele vegetale.P. antibioticele $i substanple minerale.a. chinic. 7 . cofeic etc. P. f n medicina umang. pectinele. tartric. malic. la buna functionare a aparatului digestiv. cele mai importante grupe de principii active sfnt : glucidele. care au $i fost denumite pentru aceasta . principiile amare. tea@. B2. rezinele. coada qoricelului. uleiuri esenqale) qi. acizii organici. intrucit pe de o parte tratamentele la albine nu se n totalitate. P.eo utilizare. materiile tanante. iar tn lipsa acizilor din alimentatie elaborarea acestor substante necesitA un mare efort organic. sunGtoare. organismele animale nu pot sintetiza vitaminele. cele mai mari cantitAti g5sindu-se in usturoi.. K. precum $i de vitaminele sintetizate de bacteriile intestinale. direct asimilabile). n general.

inclusiv molia cerii. trosco't. care au proprietatea de a opri dezvoltarea microbilor (bacteriostatice) sau de a-i distruge (bactericide). coada qoricelului. ienupar. zmeur. CunoscPnd c5 in aceste categorii plantele au fost mentionate in ordinea descrescind5 a cantitstii de substante medicamentoase pe care le contin. Cele mai multe dintre acestea sint volatile. m5ce$ul. coada qoricelului. piitlaginii.a. urzicii moartg. muqetel. Atntibioticele elaborate de plante se numesc fitoncide. coada calului. i m 5 . coada racului. rachitan. fragul. fag. mur. Plante cu actiune astringent6 (antidiareicli). In compozitia lor intrii o serie de hidrocarburi. Unii compuqi . suniitoare si pitlagin& ULEIURILE ESENTIALE (volatile. In ce priveqte localizarea principiilor activi. azulene. b. miiceq. sungtoare. zmeur. talpa glqtei. leviinticii. consecinq. pelinul fac parte dintre aceste plante frumos mirositoare. avind posibilitatea sii actioneze asupra microorganismelor de la distanp. cozi de c i r e ~ e 0 mentiune aparte trebuie fiicut5 pentru leviinticii. concentratia lor P n diferite organe ale aceleia~iplante variaza ^m limite largi. gutui. afinul. Apartin grupei polifenolilor ~ iin . leviintic5. ceapfi. prin continutul in tananti sau principii arnari : pelin. dezinfectantti fi stimulent6 asupra tractusului digestiv. Izma. zmeurul. o serie de plante se lntilnesc in douil $i chiar in toate trei categoriile. Dup5 cum se vede. ceea ce face ca valoarea lor s5 creascii. dud. roinitii. urzica.datorit. chiar dac5 continutul f n principiile respective este rnai redus. aceasta fiind in misurii s5 alunge moliile (mai ales In amestec cu sulfinA). urzica moartA. nuc. eterice) au miros aromat caracteristic. murul. piipiidie. Multe s h t apreciate datoritii actiunii antiseptice (bactericide) qi diuretice (antitoxice). afin. albgstrele. Ele prezintg avantajul fat5 de substantele chimio-terapeutice cii nu sint nocive pentru organismul animal. actionind asupra mucoaselor qi prevenind sau oprind diareea. roinita (miltsciune). racului. mesteach. derivatii dcestora. PRIATCIPIZLE AMARE au proprietatea de a miiri pofta de mincare ~i de a stimula secretiile ce asigur5 digestia. sunstoarea. rAchitan. MATERIILE TANANTE (taninurile) au gust astringent. giilbenele. talpa giqtei. cimbri$or. anghinare. pelin. coada soricelului. tei. care contin uleiuri volatile. pilpiidia. a. c. galbenele. talpa gi~tei. Prezint5 diferite proprietiti farmacodinamice in functie de compozitia lor. coada qi de vivine. izmil. au qi o actiune dezinfectantii.5 antibioticelor sau uleiurilor esentiale pe care le contin : usturoi. musjetel. compuqi fenolici etc.ANTIBZOTICELE sint substante organice de origine vegetal5 sau animalii. Cele mai mari cantitali de fitoncide se g5sesc in : usturoi. nucul $. coada calului. teiul. Plante cu actiune antibacte~ian6. cimbri~or. stejar. ceap5. anghinare. frag. pentru a se obtine astfel extracte cu activitate terapeuticil mai putornica. salvie. idealul ar fi s5 se fac5 combinatii intre plantele cu un continut medicarnentos bogat. Plante cu actiune troficli pi stimulentd general& datorita vitaminelor qi acizilor organici pe care ii contin : ciitina.

li: mase vegetale. tincturile $. deoarece prin fierbere principiul lor activ (uleiul volatil) dispare. otet. gutui. AceastB metodd este absolut obligatorie pentru o serie de pl. Vasul se acoperii ~i se las5 15 minute. frunzele la : izm5. richitan. peste care se toarnii 2 1 apd clocotitd. In general. decoctia. planta se miirunteqte $i din ea se pun intr-un vas smiiltuit 100 g. mur. levgnticg. In acest scop. INFUZIA sau ceaiul este forma cea mai obisnuiti de extractie a principiilor active din plantele medicinale si constii din tinerea drogului in contact cu apa c1ocotit. m8ceq. In cazul cind numarul familiilor este mai mic sau mai mare. In general toate drogurile formate nurnai din flori sau frunze se extrag prin infuzie. respectindu-se doza de 20 g drog la 1 1 sirop. digestia. se completeazs cu ap8 pin8 la 2 1. pentru a realiza necesarul siIptbTnal a 10 familii de albine.apd. urzica moarti.a. mest e a c h . tulpina aerianii in perioada de inflorire la : coada qoricelului. maceratia. sulfins. flvctele la: catins. in altele numai a unor organe si tesuturi Asffel. fag.mte aromate. coada ealului. coaja la stejar. anghinare. ap8 $i sirop se vor reduce sau majora proportional. pitlagins. plantele rnedicinaie lrebuie uscate cu grij5 qi pdstrate in cutii de carton saw siculete de pinz8. asa cum sint r5d5cinile. dud. nuc.A tirnp de 15 minute. cimbriqor. Frunzele. Cum se folosesc plantele medicinale ? Extragerea substantelor medicamentoase din droguri se realizeazi cu ajutorul unor lichide dizolvante . florile ~i planta' Pntreagii se fierb 10-15 minute. la loc uscat.folosindu-se diferite procedee ca : infuzia. cantitatile de drog. -. roinit8. aleool. frunzele de izmii sau de roinit8.intre. Pentru a-qi piistra in totalitate substantele t8miduitoare. Decoctul se strecoari3 fierbinte si se cornpleteazii cu ap8 la volumul cerut. DECOCTIA sau-fiertura este operatia prin care planta se amesteca cu o cantitate de apd rece $i se fierbe un timp anumit. ulei etc. 'albistrele . salvie. . coada racului . tei. decoeia se utilizeazg pentru drogurile a1 c8ror tesut este mai lemnos. iar cojilc si rgdicinile se fierb 3 0 4 0 minute. dupi care se amested cu 3 1 sirop 2 : 1. Aceasta permite in unele cazuri recoltarea.5 1. Dupii fierbere decoctul se strecoarg. cojile $i unele fructe (ex. urzic8. afin. Pcntru a realiza un sirop medicarnentos prin decoctie. se pun intr-un vas smiltuit 100 g plant5 m5runtit8. zmeur. coada $oricelului. talpa g i ~ t e i . afin. florile la : gilbenele. piiptidie. care v o ~ fi distribuiti la 10 familii de albine in portii de cite 0. troscot . altii sfnt localizati aproape in intregirne in anurnite orgdne sau tesuturi.. pelin. Astfd uscate. se recolteazii. amestecind din cind in cfnd. musetel. urzica moart8. aceste plante capita denumirea de droguri. Dup8 trecerea acestui timp ceaiul se strecoari si se amestecii cu 3 1 sirop de zahiir in concentratie de 2 : 1 (2 litri zahsr $i un litru apii).planta in totalitate in perioada de fnflorire la : sunstoare.se ggsesc in toate tesuturile. Rezultii 5 1 sirop cu extract de plante medicinale. cum ar fi florile de tei sau de musetel. peste care se toarnii 2 1 a p i rece.

extractul va fi piistrat la rece si in tuneric. Timpul mai scurt c'? macerare in mediul apos este justificat prin faptul d. Pentru fructele de citing se va folosi metoda infuziei. respectiv atunci cind aceste plante. in golurile de cules qi la sfirqitul sezonului activ. lipsesc din natur5. La extractia prin digestie se folose~tebaia de apii P n fierbere.planta intreagi de coada calului. MACERAREA sau pl5mideala la rece este operatia de extracfie in care drogul este mentinut in contact cu solventul (api. in fn acest mod se sensul cB se face la cald. iar pentru extraqia alcoolicii. Privitor la acest efect. intre 5 qi 10 zile. alcool etc. In scop terapeutic.datorit8 substantelor extrase. Fructele de afin se preteazii atit la decoctie cft $i la macerare. In scop preventiv. coada ~oricelului. preparatul poate fi invadat de microorganisme. indiferent de metoda folositti. ele vor fi zdrobite mai Pntii qi vor f i introduse i n ap8 in momentul <. izmi qi muqetel. sau altele cu un continut asemiiniitor. distribuit de 2 ori pe sgptgminii in portii de cite 200 ml. In cazul solutiilor' apoase. ca cele de muqetel si sun5toare. ridicina de pipidie. la temperatura de '40-60°C. Fructele de mice$ vor fi tinute la fiert numai 10 minute. tratamentul cu extract de plante medicinale se utilizeazi la inceputul primiiverii. prepari unele uleiuri medicinale. fn timpul extragerii se agitii din cind in cfnd. Pin5 la administrare. Cmd este vorba de fructe.la aceasta a inceput sB fiarbii. In acest ultim caz ele vor fi tinute in ap8 rece tirnp de 6 ore. DIGESTIA sau plimiideala la cald este o vari'antii a maceriirii.) un timp anumit. Un rezultat . pentru administrare siptiiminalii la 10 familii de albine). La sfirsit uleiul se strecoars. extractul de plante medicinale se administreazi csncomitent cu medicamentele specifice (cu Fumidil B in nosemozi. Dup8 trecerea t i i p u l u i indicat. pentru ca sa se pistreze vitamina C. maceratul se strecoari prin tifon sau vati $i s e amesteci cu sirop in cantittitile utilizate in cazul infuziei sau decocqei.asem& ngtor a fost obtinut cind s-a folosit un extract dintr-o combinatie de plante : sunitoare. Timpul de extracfie variazii pentru extracfia apoasg intre 30 de minute qi 6 ore. cele de afin 30 minute. a avut ca rezultat dublarea vietii albinelor. cu teramicins in loc5) el avind ca scop si rezultat potentarea efectului acestor medicamente. la tincturi. El va fi continuat o perioadi cit mai lungi (cel putin 3 administriiri la interval de o siptiiming) pentru ca efectul salutar asupra familiilor de albine s i fie cit mai substantial. 126 . gilbenele. peste care se tine timp de 2-3 ore vasul in care se aflii drogul impreunii cu uleiul. se va prepara numai cantitatea de extract ce urmeaza s i fie distribuitii in urmstoarele 24 ore. coaja de stejar. s-a constatat cii un sirop cu extract de ceapii (25 g la 1 1 sirop). dupii care solutia se separs. se pune In vase de capacitate mici si se piistreazil la rece. fructele de mice$ qi de afin). amestecate in piirti egale (cite 20 g de fiecare.

3. Cornitetele. vor inscrie stupinele localnice in registrul agricol $i vor tine separat evidenta stupinelor amplasate temporar pe teritoriul lor. detin8torii de familii de albine trebuie s5 posede certificate sanitar-veterinare de transport. respectiv birourile executive ale consiliilor populare.familiile de albine inscrise in certificat nu mai pot circula f5r3 hnoirea certificirii .familii . eliberate de circmscriptia sanitar-veterinar5. Aprobarea se va da pe baza examipsrii situatiei sanitar-veterinare din stupina furnizoare. 1 . Pentru a se efectua un control sisternatic asupra stirii sanitarr! a familiilor de albine.de albine. DacA acest termen a fost depfi~it. Asistenla sanitar-veterinar5 a farniliilor de albine. f n cazul cind doresc s i transporte sau sfi vindfi material biologic apicol pe raza altei circumscriptii veterinare. respectiv a indemnitatii de boli infectocontagioase ~i parazitare a stupinei. cu sprijinul cercurilor apicole ale Asociatiei cresciitorilor de albine. cu ocazia stupzritului pastoral Art. precum si controlul sanitar veterinar asupra circulatiei acestora $i a produselor apicole. Art. Detinatorii de stupine din sectorul socialist si sectorul gospod8riilor populatiei care practic5 stupgritul pastoral sint obligati ca in termen de 24 ore de la mutarea stupinei pe teritoriul unei noi localititi sfi anunte consiliului popular respectiv locul unde se afl5 amplasat8 stupina ~i adresa la care pot fi gisip proprietarii lor. P R m N I R E A $1 COMBATEREA BOLILOR INFECTOCONTAGIOASE 31 PARAZITARE ALE ALBINELOR Art. calculate din ziua elibefirii. prin care s5 se ateste c5 materialul biologic apicol provine din stupine care nu sint puse sub restrieii sanitar-veterinare. este valabilfi timp de 30 zile. s5 declare la consiliile populare locale familiile de albine pe care 1e posed5 si locul unde este amplasat5 stupina. precurn qi pentru avertizare in cazul tratarnentelor fitosanitare. mgtci.Ansxa 1 LEGEA SANITAR-VETWINARA . roiuri. 2 . MASURI GENERALE PENTRU DEPISTAREA. Detinfitorii de familii de albine sint obligati s5 solicite aprobarea medicului veterinar de circurnscriptie atunci cind doresc s8 vind8 sau sfi transporte pe raza aceleia~icircumscriptii materialul biologic apicol . Certificarea s5n5tZitii. se asigura de catre personalul tehnic a1 circumscriptiilor veterinare. conducgtorii unitfitilor agricole socialiste si apicultorii cu stupine personale sfnt obligati ca pin5 la data de 20 ianuarie a fiec5rui an.

.pentru alte 30 zile. Reinnoirea se face pe verso certifieatului, inscriindu-se urmitoarea clauz8 : ,,Certificatul se reinnoie~tepe 30 zile, la data de . . . . . ." (semngtura $i tam pi la) Eliberarea certificatului sanitar-veterinar de transport, precum ~i prelungirea certificiirii, se face de catre medicul veterinar a1 circumswiptiei sanitar-vetwinare pe teritoriul : ciireia se aflii stupina - la acea .datb, care este obligat i n acest scop sli controleze toate familiile de albine din stupina respectivg.

Art. 4. Detiniitorii de albine care transport3 produse apicole pentFu comercializare in piete, trebuie s3 posede carnete de siinlitate pentru stupinele ce 'le posedii, conform modelului L.v. 6-18 (Partea a V-a), vizate trimestrial de catre medicul veferinar a1 circumScriptiei fn raza d r e i a este amplasat; stupina respedivli. f n cazul cfnd intr-o stupinii apare o boa13 supusii restrictiilor sanitar-veterinare, medicul veterinar de circurnscriptie va r e t ~ a g ecarnetul de siinstate pentru stupina respectivfi, pin5 la ridicarea m3surilor restrictive, notind in carnet sub semniiturg $i ~tampilir - data retragerii si data reinnoirii valabilitiitii acestuia.
Art. 5. fn fiecare an se va face examinarea stiirii sanitare a familiilor de albine prin controale periodice, generale ~i partiale. Controalele periodice generale vor fi fgcute de 2 ori pe an, in lunile aprilie $i septernbrie. Controalele periodice partiale vor fi facute nurnai la efectivul farniliilor de albine deplasate la masivele melifere f n cadrul stup5ritului pastoral. Controalele periodice generale $1 partiale ale familiilor de albine vor fi executate de cfitre medicul sau tehnicianul veterinar de circumscriptie, cu sprijinul cercurilor apicole A.C.A. Cu ocazia acestor examene, personalul sanitar-veterinar va instrui deQnMorii familiilor de albine asupra obligatiilor ce le revin in problemele de creytere ~i aparare a sanatiitii familiilor de albine. fn unitlitile agricole socialiste, incadrate cu petsonal veterinar propriu, examinarea periodicil a farniliilor de albine revine acestui personal, care are obligatia s3 anunte medicului veterinar de circumscriptie rezultatul examinarii.
-4rt. 7. Materialul biologic apicol (familii de albine, roiuri, rllgtci etc.) livrat la export va f i fnsotit de certificatul sanitar-vekrinar care sA ateste indemnitatea acestui material sub raportul bolilor transmisibile la albine.

Art. 8. Loturile de miere livrate de cgtre unitiitile de conditionare pentru consurn intern sau pentru export vor fi insotite de certificat sanitar-veterinar emis de catre medicul veterinar inspector de stat, Pn baza buletinului de analizii eliberat de catre un laborator de specialitate, din care sii rezulte cii mierea corespunde conditiilnr de calitate si este Liberi de germeni ai bolilor transmivibile la albine.

Art. 9. Pentru a asigura s5n5tatea familiilor de albine gi pentru a evita riisplndirea bolilor infectocontagioase, conduciitorii unitatilor agricole socialiste si ai altor organizatii care se ocup5 cu apicultura, preeurn si apicultorii cu stupine personale, sint obligati s5 respecte o serie de reguli.
REGULI OBLIGATORII DE CRESTERE

a. stupinele vor fi infiintate gi dezvoltate fn m5sura in care resursele melifere locale asigur5 necesarul de hran2 pentru intretinerea familiilor de albine ; b. familiile de albine vor fi mentinute in permanen@ in stadiul de familii puternice, in m5sur5 s5 opuna bolilor o rezistent5 natural5 cit mai mare. Pentru a evita sl5birea familiilor de albine se vor lua masuri pentru preintimpinarea roitului natural, iar inmultirea pe baz3 de roiuri artificiale va fi practicata numai in primul semestru a1 anului, folosind in acest scop m5tci imperecheate ; c. familiile de albine vor fi mentinute in stare activil prin practicarea - la nevoie - a stupAritului pastoral gi prin hriniri de stimulare executate in special primsvara, inajntea primului cules principal ~i vara, dup5 ultimul cules ; d. se va stimula instinctul de a cl5di faguri, lufndu-se m b u r i ca fiecare familie de albine s5 creascfi anual cel putin 3-5 faguri artificiali, in aga fel incit in cel mult 3 ani s5 se inlocuiascg toti fagurii din cuib ; e. familiile de albine vor fi asigurate in tot timpul anului cu rezerve suficiente de miere in cuib. Prim5vara $i vara proviziile de miere din cuib nu vor scadea sub 6-8 kg miere, iar la intrarea in iarnil ele vor f i de cel putin 12 kg. Completarea rezervelor de hran5 in vederea iernilrii va fi executata pin5 la data de 15 septembrie ; f. pentru iernarea in bune conditii a familiilor de albine, cuiburile vor fi reduse numai la fagurii ce pot fi bine acoperiti de albinele existente si vor fi bine impachetati, folosind materiale izolatoare care s5 absoarba excesul de umiditate. In perioada de iernare se va evita deranjarea familiilor de albine prin interventii nejustificate din partea apicultorului sau prin zgomote produse de motoare, pilsiri etc. Tot in acest scop, stupii vor fi prevazuti cu gratii la urdinig impotriva patrunderii goarecilor.
REGULI OBLIGATORII DE IGIENA

a. amplasarea stupinelor se va face in locuri uscate, adgpostite de vint, insorite in perioada de iarn5 gi uqbrite in timpul verii. Stupii vor fi a~ezaticit mai distantati unii de altii, cu urdini~urileorientate c5tre sud, ridicati de la sol gi usor inclinati in fat8 ; b. xratra gi cabana stupinei, precum si toate cildirile aferente unit5tii apicole vor fi pastrate in cea mai perfects ordine si curatenie.

c. procurarea materialului biologic apicol - familii de albine, roiuri, m5tci - va fi f5cut5 numai din stupine sin3toase, atestate ca atare prin certificat sanitar-veterinar in cazul cind se procur3 de pe raza altei crcurnscriptii sanitar-veterinare ; d. activitatea de ingrijire sau de control a familiilor de albine se va incepe cu familiile puternice $i s5nitoase, lisindu-le la urmi pe cele slabe sau bolnave ; e. apicultorul va lucra in halat sau salopet3 de culoare deschisli, i$i va dezinfecta mlinile, echipamentul $i uneltele de lucru ori de cite ori vine in contact cu familiile de albine bolnave $i de asemenea, dupi terminarea activit5tii zilnice in stupini. In dotarea fiecirei stupine trebuie s5 existe materialele necesare pentru manipularea familiilor de albine in conditii de igienEi $i anume : alcool sanitar, s5pun $i detergenti ; f. se interzice mutarea de albine, faguri, diafragme, hr5nitoare sau a podiqorului din stupii infectati in stupi considerati indernni ; in stupinele s5n5toase trecerea materialului biologic sau a echipamentului apicol de la un stup la altul va fi redus5 la strictul necesar ; g. fiecare stupin5 trebuie s i dispuni de adspitori proprii, capacitatea acestora fiind proportional5 cu num5rul familiilor de albine existente in stupin5 ; h. dupli extragerea mierii se va urmiri ca fagurii s5 fie introduqi tot in stupii de unde provin ; extragerea centralizata a mierii este permis3 numai i n cazul in care stupinele din care provin fagurii adu$i pentru extractie sint indemne de boli infectioase supuse declargrii obligatorii ; i. pentru asigurarea rezervelor de hran5 destinate iernirii se vor folosi faguri cu miere proveniti numai de la familiile de albine sEin5toase ; nu se recomandi folosirea mierii de man5 pentru iernarea familiilor de albine ;
j. stupii utilizati pentru ad3postirea familiilor de albine trebuie s3 fie corespunz5tori acestui scop, in misur3 sli mentinil iarna clldura degajat3 de albine, s i impiedice vara transrniterea cildurii solare in interiorul lor $i s5 asigure spatiul necesar dezvolt5rii maxime a unei familii de albine ; stupii vor fi bine intretinuti, f i r 5 cr5p5turi care s5 permit5 patrunderea ploii $i a d5un5torilor sau care s5 favorizeze furti~agul ; k. se interzice folosirea stupilor proveniti din alte stupine f5ri a fi in prealabil dezinfectati ; 1. se recornand5 ca stupii s5 fie dezinfectati in fiecare an, operatie care se va face toamna pentru stupii de rezervi $i primsvara pentru stupii in care au iernat albinele ; dezinfectia curenti a stupilor se va face prin curatirea mecanic5 $i imb5ierea in solutie de form01 2-4°/0, l n solutie fierbinte de soda caustic5 2-5% sau de carbonat de sodiu (sod3 calcinat5) 5%, dupi care stupii vor fi aerisiti timp de 24 ore, SPAlati abundent cu ap3 qi uscati ;

. presele de ceari. p. prin mijloace termice sau chimice . inventarul apicol se va curata qi dezinfecta dupi fiecare intrebuintare. bonetB $i cizme de cauciuc). vor fi adunate vi arse .personalul care primevte vi manipuleazi ceara pin2 la introducerea ei in sterilizator ua fi altul decit acela care manipuleazi ceara sterilizata ~i fagurii artificiali .cladirea atelierului va fi inzestrat5 cu instalatii de a p i ~i canalizare racordate la reteaua oragului . .personalul va avea in mod obligatoriu echipament de protectie (halat. apartinind Asociatiei crescitorilor de albine . care va fi intretinut curat ~i dezinfectat siptamha1 . o. se vor respecta urm2toarele dispozitii . prelucrarea reziduurilor de cear5 (bo~tin. topitorul solar $i restul inventarului mecanic folosit la extragerea mierii f cerii. in halele unde se prelucreazg produse apicole. . in depozitele de pastrare a produselor apicole. toate resturile rezultate de la c~rstirea stupilor qi a inventarului apicol se vor arde . pentru a nu contribui la difuzarea bolilor la albine .ferestrele vor fi previzute cu plas2 de sirmi sau cu tifon . . .extractorul de miere.toate inciperile atelierului vor avea pardoseala impermeabili gi dispozitive de aerisire previzute cu site care s i impiedice intrarea albinelor sau altor insecte . n. s. in afar5 de ceari qi propolis.produsele apicole vor fi t r a n s p ~ ~ t a t~i e pastrate P n ambalaje igienice. .ceara din care se confectioneazi fagurii artificiali trebuie s i fie sterilizati in prealabil.halatele ~i migtile se vor dezinfecta prin fierbere intr-o solutie de carbonat de sodiu 2% timp de 30 minute . dupa cum urmeaza : . albinele moarte.primirea vi depozitarea cerii se va face intr-o camera izolati5 de restul atelierului .) se va face numai in centre special amenajate in acest scop. g h i t e pe fundul stupilor sau in fata acestora. se vor dezinfecta cu solutie fierbinte de carbonat de sodiu 3-5 /o . In atelierele pentru confectionarea fagurilor artificiali trebuie sa se respecte urmitoarele reguli : . . . in n~agazinele ~i pietele unde se desfac aceste produse.rn. apartinind Asociatiei crescatorilor de albine. bine inchise. . incaperile atelierului se vor pistra in permanent5 curate ~i vor fi dezinfectate P n fiecare lung . confectionarea fagurilor artificiali P n scopul comercializirii se va realiza nurnai in unitiiti autorizate de inspectoratele sanitar-veterinare judetene. confectionarea fagurilor artificiali de c5tre persoanele particulare in scopul comercializirii ~i in ateliere neautorizate este interzisi. intre aceste doui sectoare se va evita orice contact in misura s5 favorizeze transmiterea agentilor patogeni de la fagurii reformati la fagurii nou produgi . T . care s i fndeplineascZi normele de igiena corespunzAtoare. pentru a fi ferite de accesul albinelor .

Bolile mixte (ale puietului si albinelor adulte) : aspergiloza (puietul pietrificat) $i varrooza. nosemoza. In aceste perioade se vor reduce urdiniyurile la roiurile $i la familiile slabe. A~ezareastupilor se va face de manierii neregulaa. La masivele melifere din pgduri. d . c. conduc5torii unit5tilor agricole socialiste si ai altor organizatii care au stupine. stupinele infectate cu boli infectocontagioase ~i parazitare supuse declaratiei obligatorii nu pot practica stupiiritul pastoral decit dup5 ridicarea restrictiilor sanitar-veterinare . La culturile agricole. acarapioza $i amibioza. se vor lua m5suri pentru prevenirea furtivagului. Autorizatia de stupgrit pastoral este valabil5 numai pentru sursa de cules $i vatra mentionat5 in cuprinsul ei . MASURI GENERALE PENTRU COMBATEREA BOLILOR INFECTOCONTAGIOASE 91 PARAZITARE LA ALBINE Bolile infectocontagioase $i parazitare la albine sPnt urmgtoarele : Bolile puietului: loca americanii.t. REGULI OBLIGATORII PRIVIND PRACTICAREA STUPARITULUI PASTORAL Stupgritul pastoral va fi practicat cu respectarea urm~toarelor dispozitii : a. oferind suficiente puncte de reper. septicemia. numsrul stupilor instalati pe o vatrii nu va dep5qi 100 familii la masivele melifere din piiduri si 50 familii la culturile agricole. puietul in sac ~i puietul viiros (ascosferoza). loca europeanii. Arnplasarea unei stupine P n raza de zbor a albinelor apartinind altor stupine (intre aceste stupine $i sursa de cules) este interzis5. P n cazul aparitiei bolilor infectocontagioase ~i parazitare la albine. precurn $i a autorizatiei de stupgrit pastoral. pentru a evita ratiicirea albinelor de la un stup la altul . eliberatii de Comisia judetean5 de baz5 melifer5 $i stuparit pastoral cu consultarea obligatorie a inspectoratelor sanitar-veterinare ale judetelor interesate. sub protectia unor substante insecticide care sii asigure conservarea lor la adiipost de invazii parazitare. cliutind ca in perioadele lipsite de cules s5 nu se lucreze la stupi decit seara sau cind timpul nu permite zborul intens a1 albinelor. stupinele vor putea fi transportate numai in baza certificatului sanitar-veterinar de transport. cind stupii apartin unei stupine diferite. paralizia. precum ~i apicultorii cu stupin5 personal5 sint obligati sii asi- . cind stupii fac parte din aceeaqi stupinii si de cel putin 100 m. distanta dintre 2 vetre va fi de cel putin 50 m. distanta dintre stupine va fi de cel putin 100 m cind stupii fac parte din aceeavi stupinii ~i de cel putin 300 m cind stupii apartin unor stupine diferite. Bolile albinelor adulte : paratifoza. b. familiile de albine cu sernne clinice de boli contagioase nu pot fi deplasate in pastoral decit dupii vindecarea lor . fagurii de rezervii vor fi tinuti in spatii inchise. boala neagr5 sau boala de p5dure.

detinlitorii familiilor de albine.in cazul albinelor adulte . 40-50 albine bolnave . cum se manifests. precum qi data recoltzrii materialului patologic. Art. c. .luarea de mlisuri pentru combaterea furtisagului . roiuri. b. Pndatli ce vor lua cunostintg de ivirea la albine a unor boli supuse declargrii se vor interesa dacs medicul veterinar a fost anuntat. . a albinelor. unde va executa exarnenul sanitar a1 familiilor de albine bolnave pentru stabilirea diagnosticului. aceste probe constau din portiuni de faguri cu puiet. loca americans. 10. care a venit in contact cu familiile bolnave . Probele expediate la laborator vor fi insotite de o adres3 in care se va mentiona : detinatorul familiilor de albine bolnave. miere sau plisturs. acarapioza. vor lua miisuri pentru anuntarea acestora flirli intirziere . loca europeang. avind dimensiunea de 10/15 crn . pins la sosirea medicului veterinar. h cazul in care semnele clinice nu permit stabilirea unui diagnostic precis.gure tratarnentul familiilor de albine bolnave si sii ia toate mssurile pentru a impiedica rgspindirea bolilor respective.interzicerea scoaterii de familii. pe orice cale (verbal. mgtci sau a invental~lui apicol din stupina contaminat& precum ~i introducerea de mat+ rial biologic apicol din alt5 stupin8 . a hr5nitoarelor etc. interzicind accesul altor apicultori si persoane strliine de stupin8 . s h t obligati ca in termen de cel mult 24 ore sli anunte.interzicerea scoaterii din familiile bolnave si mutarea in alte familii a fagurilor cu puiet. precurn ~i alte persoane care iau cuno~tintgde aparitia uneia din bolile infectocontagioase supuse declaratiei. adresa lui. Pentru combaterea acestor boli se vor lua urmgtoarele mgsuri de ordin general : a. iar dacg aceasta nu s-a fscut.h cazul bolilor puietului -. numlirul familiilor de albine din stupins. sau care bznuiesc existents acestor boli. . medicul veterinar va recolta probe de material patologic si le va trimite la laborator . telefonic sau in scris) comitetul qi respectiv biroul executiv a1 consiliului popular local sau circumscriptia sanitar-veterinarl . medicul veterinar de circumscriptie. .qi faguri plus albine in cazul bolilor mixte. data aparitiei bolii. nosemoza clinics si varroza sint boli supuse declaratiei obligatorii si restrictiilor sanitarveterinare. Art. d. Dintre bolile infectocontagioase si parazitare ale albinelor. comitetele $i respectiv birourile executive ale consiliilor populare locale.izolarea imediatg a stupinei contaminate. . 11. comitetele $i respectiv birourile executive ale consiliilor populare vor dispune urmstoarele mgsuri : . este obligat s5 se deplaseze la stupina in cauzli. .interzicerea punerii in locuri accesibile albinelor a oricgrui material nedezinfectat in prealabil. imediat ce este anuntat de ivirea unei boli declarabile la albine.

Tratamentul medicamentos pentru combaterea bolilor infectoeontagioase si parazitare sf \-a aplicn inti-egului efectiv de albine din stupina respectivii. care impun distrugerea familiilor in totalitate. aplicate fagurilor cu puiet bolnav.] contaminata ~i o pune sub restrictii sanitarveterinare.sau vor f i distruse. 1-r3tnrnentul meclicamentos va f i insotit in mod obligntnriu cu m5suri si7eciale de igicnz. dclirnitrazii. stabileste mzsurile de combatere s i ul'rnSrc~te aplicarra tratamentelor cc se impun . declari stupin. roiuri sau miitci) . r. .cind apar cazuri sporadice de boa15 Pntr-o zon5 considerats pin5 atunci indemn5 de boala respectiv5 .vnzal-ea albif?g~:i. 13.~\~t:l int:!crr. in jul-ul stupinei atinse de boal5.aducerea cle familii de albinc s5nStoase . c. c I v i ! ~ f ~ ~ ! i . vor fi unite h a iilte de tratamcnt . esalnineaz5 intregui cfectiv de familii de albine din stupins.c. Pcnt1. .ivincI c!istru:_r'~. 111 afara cazurilor de mai sus.in cazur cind sint suficient de active .ucl:i~~ni. cvitindu-s~> t tit supradozirile. . acarapiozei si varroozei tratamentul preventiv se va extinde si asupra tuturor familiilor de albine existente in teritoriul cu raza de 3 km din jurul focarului de boa15 Familiile slabe care nu pot valorifica tratimentul. . h. rit si subdoz5rilc.instrainarea inventarului apicol. t. complcteazS !nSsuri!e luate de comitetul si respectiv biroul executiv a1 consiliului popular. iar in cazul locei americane.~ ror obiectelor care au venit in contact cu ei etc. Art. identific5 familiile de albine existente in aceasta zon5.:li dozcle de medicament stabilite prin insti.ilor. ! stupilor contaminati ~i a tutunclor.eforma!. Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare poate s5 dispuni distrugerea familiilor de albine bolnave in urmatoarele situatii : . Pentru lichidarea unor focare de loc5 american2. .cind familiile de albine sint slabe . in combaterea locei americane qi europene se va recurge ~i la distrugeri partiale. fn cazul constat5rii uneia din bolile supuse declaririi obligatorii.vinzarea de material biologic (familii cle albine.u ob! incr~:! ! Inor vindcc51.~~a iagwilor r:u puiet bolnav. . . Art.rani.cind fami!iile de albine s h t afectate concomitent $i de alte boli. la propunerea inspectoi-atului sanitar-vetcrinar judetean. medicul veterinar de circurnscriptie va lua urm5toarele milsuri : a. 12.Art. acarapioz5 > i varroozi.i (wmpletc s i durabile.deplasarea stupinei . 14. le controleaz5 din punct de vedere sanitar ~i pune in vedere detin5torilor acestora s5 aplice cu strictete m5surile de profilaxie. ?e vor resr. ~.cind boala apare pentru prima datii in tar3 . Distrugerea familiilor de albine se face prin sufocare cu fumul rezultat din arderea sulfului. o zonii de observatic cu raza dc 3 lm. interzicind : . in cazul cind diagnosticul a fost confirmat si prin examen de laborator. pentru identificarea farniliilor bolnave. i::.

R. Cu amend&de la 500 lei la 1 000 lei : 2. C. Constituie contraventii la normele sanitar-veterinare $i se sanctioneazg urmitoarele fapte : A. 8. neaplicarea mZsurilor stabilite pentru prevenirea $i combaterea bolilor infectocontagioase qi parazitare transmisibile In scopul asaniirii . 2. neanuntarea imediat5 a aparitiei sau a suspiciunii unor boli transmisibile la albine. Cu amend5 de la 200 lei la 500 lei : 5. deplasarea familiilor de albine aflate in carantin5. neinstituirea mAsurilor de carantin5 in termenele ~i in conditiile prevrlzute in normele sanitare veterinare. transport $i valorificare a produselor apicole. 3.. precum $i instrainarea sau valorificarea familiilor de albine bolnave sau suspecte de boal5. hranirea qi ingrijirea farniliilor de albine . depozitare qi yalorificare a produselor apicole . depozitare.Anexa 2 NORMATIVUL PRIVIND STABILIREA $I SANCTIONAREA CONTRAVENTIILOR LA LEGEA SANITAR-VETERINARA Nerespectarea prevederilor stabilite prin . impiedicarea organelor sanitar-veterinare de stat de a-$i exercita atributiile legale cu privire la verificarea sSn3t5tii familiilor de albine sau a conditiilor de prelucrare. B. Cu amend5 de la 1 000 la 2 000 lei 1. publicat in Buletinul Oficial a1 R. far5 acordul organelor sanitare veterinare . nerespectarea normelor de igieng in spatiile de recoltare.S. organizarea sau efectuarea transportului de familii de albine $i produse apicole in alte conditii decit cele stabilite prin norrnele sanitar-veterinare . 5.Norme $i m&suri sanitar-veterinare". 62 din 15 iulie 1978. care sint sanctionate potrivit Decretului nr. D. manipularea produselor apicole in conditii neigienice. nerespectarea normelor sanitare veterinare privind adgpostirea. din care extragem urmfitoarele prevederi. 253 din 10 iulie 1978. I . P n scopul evit5rii difuzgrii bolilor epizootice . anexe la Legea sanitar-veterinar5 nr. 6. Cu amendii de la 2 000 lei la 3 000 lei : 1. adaptate la sectorul apicol : Art. nr. nerespectarea m5surilor sanitar-veterinare stabilite pentru transportul familiilor de albine sau produselor apicole. 6011974 constituie contraventii.

potrivit legii penale. 1 constituie contraventii nurnai daca nu sint sgvirqite in astfel de conditii incit. 3. Art. cu acordul conducerilor acestora. Art. Plingerea suspend5 executarea. pentru contraventiile constatate de personalul din reteaua sanitar5 veterinar5 a consiliilor populare. 4 . previzute in eonventii sau alte reglementzri. plingerea se solutioneaz5 de judec5toria in a cirei raz5 teritorial5 a fost s 2 v i r ~ i t i contraventia. Ministerul Agriculturii qi Industriei Alimentare poate imputernici s2 constate ~i s5 sanctioneze contraventiile sanitare veterinare qi personalul ineadrat la alte ministere sau organe centrale. Pentru toate aceste contraventii amenzile pot fi aplicate si persoanelor juridice. . cu privire la importul. pentru contraventiile constatate de catre personalul Ministerului Agriculturii qi Industriei Alimentare sau de Emputernicitii in acest scop din alte ministere ~i organe centrale . nerespectarea conditiilor sanitar-veterinare.stupinelor si evitirii introducerii unor astfel de boli in efectivele familiilm de albine s5n8toase . Faptele previzute la art. precum qi neefectuarea carantinei profilactice a materialului biologic apicol provenit din import. b) Sefii inspectoratelor sanitar-veterinare judetene. 7 . sint considerate infractiuni. Constatarea contraventiilor qi aplicarea sanctiunilor se fac prin proces verbal incheiat de cgtre medicii veterinari inspectori de stat din cadrul Ministerului Agriculturii qi Industriei Alimentare ~i din reteaua sanitarg veterinari a consiliilor populare. In cazul contraventiilor pentru care se prevede o amend5 de pesk 1. fmpotriva procesului verbal de constatare a contraventiei qi aplicare a sanctiunii se poate face plingere in termen de 15 zile de la comunicare. Art. tranzitul qi exportul de material biologic sau produse apicole. Art. 5. plingerea se solutioneaz5 de : a) Inspectia de stat sanitar-vete13inar5 din Ministerul Agriculturii qi Industriei Alimentare. 5 .000 lei. In cazul contraventiilor pentru care se prevede o amendi pin2 la 1 000 lei.

63 din 5 august 1980. ccntrele de protectie a plantelor vor reprograma tratamentul ~i vor reanunta h r i o a d a in care acesta se va executa. plantatiilor pomicole ~i a piidurilor se vor desfii~urain perioade de timp cit mai scurte. precurn si asupra arborilor forestieri de aliniament aflati fn perioada de exudatie a manei. care n u vor putea d e p 5 ~ i zece zile consecutive pentru o cultur5. 4. este interzisii aplicarea de pesticide pe suprafetele d e teren agricole aflate la mai putin de 1 km .cind tratamentele se exe- . cu cel putin 5 zile inainte. 7611163132. In cazul efectuiirii aviotratamentelor cu pesticide.) unitstilor agricole beneficiare. centrele de protectie a plantelor vor comunica in scris (scrisoare recomandats. Ministerul Econorniei Forestiere ~i Materialelor de Constructii si. cu exceptia celor atestate prin mentiunea de pe ambalajul lor c5 sint netoxice pentru albine. emise de statiile de prognozri ~i avertizare ~itransmise unitatilor agricole socialiste care au in administrare. 2. Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare au emis la data de 4 iulie 1980 Ordinul' comun nr.A n e x a 3: NORMATIVUL PRIVIND PROTECTIA ALBINELOR JMPOTRIVA INTOXICATIILOR CU PESTICIDE Pentru a proteja familiile de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide. executs sau beneficiazti de tratamente fitosanitare cu pesticide. Este interziss aplicarea pesticidelor. personalul care particips la aceste tratamente. Tratamentele cu pesticide asupra culturilor agricole. De asemenea. telegrams confirmats etc.S. 3. zilele ~i suprafeele pe care se vor executa aceste tratamente. nr. Ministerul Agriculturii ~i Industriei Alimentare. in care se prevsd urmstoarele m5suri : 1. sint obligati sii ia toate mgsurile necesare pentru prevenirea intoxicatiilor la familiile d e albine potrivit prevederilor prezentului ordin. Tratanlentele fitosanitare cu pesticide asupra culturilor ~i plantatiilor pomicole se vor executa numai pe baza avertiziirilor scsise. Unitiitile agricole ~i silvice care coordoneaz8. publicat in Buletinul Oficial a1 R. In caz de timp nefavorabil. detiniitorii de familii de albine. asupra culturilor agricole entomofile. in folosintii sau in proprietate terenurile cu culturi agricole ori plantatii pomicole. pomilor fructiferi sau principalelor specii forestiere melifere (salcim.R. agricols sau un trup de p5dure ~i care vor fi anuntate apicultorilor astfel incit acestia sii poatii proteja familiile de albine prin Pnchiderea sau indepiirtarea stupilor pe intervale de timp cit mai reduse cu putintii. tei) aflate in faza de inflorire.

$i temperatura nu depiise~te 25'6. pentru delimitarea progresivg a suprafetelor ce se trateazti .Inspectia pentru protectia qi paza piidurilor. birourile.in cazul aviotratamentelor de pgduri formate din specii melifere. .denumirea produsului folosit $i remanenta acestuia . unitgtile care execut: sau beneficiaz5 de tratamente fitosanitare sint obligate sii asigure distrugerea. cu cel putin 5 zile inainte de inceperea tratamentului. b) s5 asigure ghidarea de la sol a aeronavelor.Directia productiei de cereale qi plante tellnice sau Departamentul Silviculturii . Personalul aeronavelor va asigura etanseitatea dispozitivului de inchidere a duzelor de lestare gi va acvona cu grij5 acest dispozitiv. c) s% inrjtiinteze in scris sau prin not5 telefonic5. dupG caz. in caz de atac masiv a1 viespei prunelor ~i merelor.data inceperii si durata tratamentului . dup5 caz. De asemenea. 6. omizilor defoliatoare si a altor diiuniitori care produc pagube deosebit de mari culturilor agricole. cu aprobarea prealabilii.locul unde se aplic5 tratarnentul . In acest scop. inclusiv a comandantilor de aeronave. Unit5tile agricole si silvice care execut5 sau beneficiazii de tratamente fitosanitare cu pesticide sint obligate : a) s5 asigure instruirea personalului care particip5 nemijlocit la executarea tratamentelor fitosanitare. de c5tre aeronavele care elrecut5 tratamentele fitosanitare. agricole sau silvice. denocivizarea sau indepsrtarea resturilor de solutii ~i pulberi toxice. - - . de ciitre Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare . procesul verbal de instruire va fi semnat de persoana care a efectuat instruirea si de persoanele instruite . de livezi si de culturi agricole entomofile aflate in faza de inflorire. 5. precum ~i a apelor reziduale. 7. asupra m5surilor necesare pentru protectia albinelor fmpotriva intoxicatiilor cu pesticide . plantavilor pomicole si piidurilor. dat4 pentru fiecare culturii. orHsenesti sau municipale. Tratamentele fitosanitare cu aeronave se vor executa numai dac5 viteza vintului este sub 5 m/sec. se pot executa tratamente cu pesticide si in perioada de inflorire. Se interzice survolarea culturilor agricole entomofile. se vor amplasa numai culturi care nu necesit2 tratamente cu pesticide in perioada cind sursele melifere mai sus amintite infloresc. astfel incit pesticidele sB ajungii numai pe suprafetele prev5zute a fi tratate. culturile agricole entomofile cu inflorire concomitentii vor fi amplasate cft mai grupat fntre ele sau in apropierea masivelor silvice rnelifere sau livezilor care Pnfloresc in aceea~i perioad5. plantatiilor pomicole $i a p5durilor. . pe teritoriul carora se g5sesc suprafetele ce urmeaz: a fi tratate precurn $i cele ale ciiror limite teritoriale se aflii la mai putin de 5 km de aceste suprafete. Dup5 efectuarea tratamentelor cu pesticide asupra culturilor agricole. In mod exceptional. prin personal dotat cu fanioane. plantatie pomicolii sau trup de ptidure. cornunicfnd urm5toarele date : .cut2 cu mijloace terestre qi la mai putin de 3 km . respectiv comitetele executive ale consiliilor populare comunale. in apropierea acestor surse melifere. plaritatiilor pomicole sji a p5durilor fn stadiul de inflorire.

orii~enescsau municipal. 9. precum ~i sediul ori adresa la care acesta urmeaza s5 fie anuntat In cazul efectuarii unor tratamente fitosanitare . plantatiilor pomicole ~i piidurilor situate in apropierea stupinei. elicopter. b) s i coseasci sau sti smulgi buruienile Inflorite din grtidina sau livada supus5 tratamentului cu pesticide inainte de inceperea acestui tratarnent . aparat portabil. stropire. Medicii veterinari de circumscriptie sint obligati : a) s Z i controleze daci unitatile socialiste sau persoanele fizice cu gospodirie individual& care executg sau beneficiaz5 de tratarnente fitosanitare cu pesticide. aerosoli . Persoanele fizice care aplicg tratamentele fitosanitare in gospodgriile individuale au urmitoarele obligatii : a) s i administreze pesticidele numai pe timp lini~tit.prgfuire. sediul sau adresa detinatorului de familii de albine. 10. perioada utilizarii vetrei de stupinh. pe toti apicultorii care au stupinele situate pe o razh de 1 km f a t i de locul unde se efectueaz5 tratamentul cu pesticide.qi mijlocul cu care se execua : avion. c) s5 anunte despre aplicarea tratamentului fitosanitar In gospod k i a individuali. sub semnitura de luare la cunoqtint8. Intervalele de timp in care este necesar ca familiile de albine sB fie fnchise sau Indepirtate. 8.metoda de aplicare . asigurti indeplinirea mgsurilor de prevenire a intoxicatiilor la familiile de albine. b) sh convoace. precurn qi circumscriptia sanitar-veterinar5. Unittitile socialiste cu sector apicol $i apicultorii cu stupine personale au urmitoarele obligatii : a) s2 anunte biroul. care va fi for- . Birourile. c) s i sesizeze imediat. pe toti detinstorii de stupine situate in raza teritorialh a localititii. vor lua mhsuri pentru anuntarea in scris. mavin5 purtaa. numsrul familiilor de albine. cu cel putin 2 zile inainte de Inceperea acestuia. respectiv comitetele executive ale consiliilor populare comunale.fAr5 vint qi numai asupra culturilor agricole entomofile sau pomilor fructiferi care nu se afl5 in stadiul de inflorire . In termen de 24 ore de la anuntarea cazului de intoxicatie la familiile de albine. in scris. pe teritoriul caruia se afli stupina. 11. dup5 caz. b) s5 inchidi sau sii indepsrteze la o distant5 de peste 5 km de suprafetele supuse tratamentului familiile de albine atunci cind au fost anuntati ori au aflat pe orice alt5 cale despre efectuarea tratamentelor fitosanitare asupra culturilor agricole. o r 8 ~ e n e ~ sau t i municipale. respectiv comitetul executiv a1 consiliului popular comunal. stnt cele prevazute f n anexa la prezentul ordin . tinindu-se seama de toxicitatea $i remanenta pestiddelor folosite.. cu cel putin 2 zile inainte. data fnceperii ~i mijloacele cu care se executii tratamentele cu pesticide. despre locul. circumscriptia sanitar-veterinar5 pe raza c5reia este situat5 stupina in cazul producerii intoxicatiilor la farniliile de albine. locul de amplasare a acesteia. aparat carosabil. comisia de constatare. mavins tractatii. dupi caz. previzute t n prezentul ordin .

Prezentul ordin intr5 in vigoare la data publicgrii in Buletinul Oficial a1 Republicii Socialiste Rombnia. i In12. se va solicita unui laborator specializat in identificarea pesticidelor efectuarea examenului toxicologic. 14. Ancheta sanitar-veterinarg se va face in prezenta delegatului unitatii care a beneficiat de tratamentul fitosanitar ~i a detin5torului de stupi afectat. . disciplinars. Inc5lcarea prevederilor prezentului ordin atrage. . precum si delegatul filialei judetene a Asociatiei cresci4torilor de albine. medicul veterinar de circumscriptie este obligat s5 execute. dupa caz. la anchets va participa un reprezen tant a1 acestei gospod5rii. dup5 caz. furnizind totodata date privind natura toxicului incriminat si simptomele constatate la familiile bolnave.delegatul centrului de protectie a plantelor din zong sau a1 inspectoratului silvic judetean. . de faguri cu p5stur5. 98545/1969. plante. Procesul verbal incheiat de comisia de constatare va trebui s5 cuprindi4 : . . frunze si flori suspecte de a contine substante toxice.mati din medicul veterinar .indicarea eventualilor vinovati . 15.confirmarea sau infirmarea intoxicatiei chimice si stabilirea cauzelor ~i imprejuririlor in care s-a produs . 13. pentru ca partile s2 poat5 expune pretentiile sau obiectiile lor. Jumgtate din probele recoltate vor fi sigilate qi pastrate timp de 90 zile de medicul veterinar. rgspunderea penal& contravenQonal5.i n calitate de pregedinte . material5 sau patrimonial& potrivit legii. Directia sanitar-veterinars din Ministerul Agrieulturii y dustriei Alimentare va comunica in fiecare an Departamentului silviculturii si directiilor generale judetene pentru agricultur5 ~i industrie alimentars lista laboratoarelor specializate 4n decelarea gi identificarea pesticidelor. mentionind totodat. in prezenta unui reprezentant neutru.3 si modul cum a fost fBcut5 convocarea delegatilor absenti. care vor fi consemnate in procesul verbal. probe de miere. Pe data intr5rii in vigoare a prezentului ordin isi inceteaz5 valabilitatea ordinul Ministerului Agriculturii ~i Industriei Alimentare nr. Cfnd intoxicatia se produce din cauza unui tratament cu pesticide aplicat fntr-o gospod2rie personalg. a celor vinovati. in vederea unor eventuale expertize. In cazul in care nici unul din delegatii convocati pentru a face parte din comisie nu se prezintg la data stabilitii.evaluarea prejudiciului cauzat. in care scop comisia va recolta si va trimite probe de albine moarte sau in agonie. de faguri cu puiet c5p5cit si necipgcit. 211/1967 si Instructiunile anexe nr. In cazul cind diagnosticul de intoxicatie cu pesticide nu poate fi stabilit numai prin mijloace clinice. ancheta sanitar-veterinarg ~i s5 incheie procesul verbal de constatare in termen de 3 zile de la data cind a fost anuntat de producerea intoxicatiei.

mancozeb (Dithane M-45). . Galecron). . omite (Omite). . benornil (Benlate. DEF). In cazul substantelor acaricide : .numai in timpul tratamentului. . 72 ore la tratamentul cu pesticide pe baz5 d e DDT (Detox. Fundozol). Vapona). clorfensol (Ovotran.4-D.pentru . triclorfon (Danex. sulf (sulf pulbere.pentru 72 ore In cazul tratamentelor cu pesticide pe bazg de carbaril dSevin. pirazofos (Afugan). dinocap (Karathane).pentru 24 ore la tratamentul cu acaricide pe baz5 de dicofol (Kelthane. In cazul insecticidelor organo-clorurate : 24 ore la tratamentul cu Metoxan sau Pinetox . HCH (Hexacloran). neoron (Acarol.pentru In caeul substantelor fungicide : .ANEXA cuprinzind intervalele de timp necesare pentm indepilrtarea sau inchiderea stupllor in functie de natura pesticidului folosit fn cazul substantelor erbicide : I ~ a z 5de atrazin. Bi-58. sulfat) etc.pentru 24 ore la tratamentul cu pesticide pe baz5 de captan (Merpan. Duplitox).pentru 72 ore la tratamentul cu pesticide pe baz5 de dimetoat (Sineratox. DDVP. Neoron). zineb (Perozin.pentru 48 ore la tratamentul cu acaricide pe baz5 de dinobuton (Acrex) sau clorfenamidina (Fundal. Polacaricidol) gi binapacril (Acricid) . . Avex. simazin. Kelevan (Despirol) etc. in cazul erbicidelor sistemice de sol pe 48 ore. lindan (Lindatox).pentru . carbendazin (Derosal). DDVP (Nogos. . Milbol). In cazul insecticidelor organo-fosforice : .pentru 48 ore la tratamentul cu pesticide pe baz5 de malation (Carbetox). Clorofos. Polfosclor). in cazul erbicidului 2. etil $i metil paration (Selefos. In cazul insecticidelor carbamice : . sgruri de cupru (oxiclorur&. Carbatox). etc. Dipterex. monolinuron (Aresin) etc. Dithane 2-78). Orthocid). Wofatox). etion (Sintox. Dicofol. sulf muiabil). hidroclorurs de cartap (Padan) etc. metil tiofanat (Topsin M-70). Dimevur).

respectiv cazurile ~i situatiile in care poate fi aprobati distrugerea familiilor de albine sint urmitoarele : a. Conditiile in care se aplic5 aceasti misur5 sint aprobate prin Decretul nr. de organele sanitar-veterinare. In cazul locei americane. ordonati de organele sanitar-veterinare. deplaseazi stupinele din zonele de carantin5 sau le introduc in astfel de zone.cind apare un focar primar intr-un teritoriu liber de boa15 . se pot pliti despsgubiri.acarapioza. . precurn gi persoanele fizice deonatoare de familii de albine. 262 din 10 iulie 1978 a1 Consiliului de Stat... in baza legii. farniliile de albine fiind sl5bite de boa15 sau afectate concomitent ~i de alte boli. . pierd dreptul la despigubiri qi sPnt pasibili de sanctiunile previlzute de lege cei care. delegatii organelor financiare ale acestora si medicii veterinari inspectori de stat. Beneficiaz: de aceste desp5gubiri unititile cooperatiste gi o b ~ t e ~ t i . organele sanitar-veterinare pot ordona distrugerea familiilor de albine $i acordarea unor despilgubiri compensatorii. Nu se acordi despigubiri celor care nu au respectat misurile legale pentru prevenirea introducerii de boli transmisibile i n efectivul apicol sau au anuntat cu Cntfrziere imbolnivirea. in mod fraudulos.cind tratamentul este ineficace. In cazul bolilor cu caracter exotic . In vederea compensiirii daunelor provocate prin distrugerea farniliilor de albine.Anexa 4 NORMATIVUL PRIVIND SITUATIA IN CARE SE POATE APROBA DISTRUGEREA FAMILIILOR DE ALBINE $1 ACORDAREA DE DESPAGUBIRI Pentm prevenirea epizootiilor. din fondurile de combatere a epizootiilor prev5zute in bugetele consiliilor populare judetene $i a1 municipiului Bucuregti.R. precurn ~i celor care nu au respectat misurile de combatere stabilite. 62 din 15 iulie 1978.S. Aceste conditii. precum ~i altele ce vor fi stabilite ulterior de Ministerul Agriculturii ~i Industriei Alimentare" . & situatia : . contrar milsurilor stabilite de comandamentele epizootice.in situatia aparitiei unor f o ~ a r e care nu au evoluat sau care au fost eradicate pe teritoriul @rii noastre. b. nr. publicat in Buletinul Oficial a1 R. De asemenea. Despiigubirile se acord5 pe baza constat5rilor gi evaluirilor fscute de comisii formate din secretarii birourilor executive ale consiliilor populare.

C U P R I N S pag. - Cuvin t inainte Introducere Notiuni sumare de patologie general8 Agenti patogeni Mijloace organice de ap5rare Bolile bacteriene Loca americani Loca european5 Paratifoza sau salmoneloza Septicemia Bolile virotice Puietul 'in sac Paralizia albinelor Boala neagri Boala neagri congenital5 Boala neagri sau boala de p5dure Alte virusuri Bolile micotice Ascosferoza (puietul v5ros) Aspergiloza (puietul pietrificat) Melanoza Bolile parazitaye Nosemoza Amibioza Acarapioza Varrooza Alte acarioze Brauloza Galerioza Bolile necontagioase Puietul ricit Diareea albinelor Anomaliile mritcilor 3 5 7 7 11 13 13 24 32 34 36 36 38 39 40 41 43 47 47 53 56 57 57 67 68 73 81 84 87 92 92 93 95 .

prevenirea si combaterea bolilor infectocontagioase ~i parazitare ale albinelor Anexa 2 Normativul privind stabilirea .ri dusmani ai albinelor Ins~cte P5sGri Marnifere Profilmia bolilor la albine Consideratii generale Utilizarea plantelor medicinale in patologia apicolii Anexa 1 Legea sanitarli-veterinarti .i c u s u ~ u nr.i sanctionarea contravenfiilor la legea sanitarti veterinarti Anexa 3 Normativul pivind protecfia albinelor impotriva intoxicafiilor cu pesticide Anexa 4 Normativul privind situatiile O n care se poate aproba distrugerea familiilor de albine . ~ d ~.i acordarea de desptigubiri 98 98 101 101 107 108 110 110 114 115 117 117 127 135 137 142 Tipfirit l n atelierele poligrafice ale E D I T W INSTITUTULUI I N T W A T I O N A L DE TEHNOLOGTE $I ECONOMIE APICOLA AL APIMONDIA BucureSti I. mlisuri generale pentru depistarea.r. i 42 .intoxicatiile a1 binelor Tntoxicatii de origine natural5 Intoxicatii provocate Tntoxicatii cu substante fitosanitare Intoxicatii de natur5 industrial4 In toxicatii medicamentoase Paraziti diver.i .

. ' I 62 PC $2 Ka la .-*-a- -=www 9 h .Id $ Cn 3 ' ? I -*.g 5 Bo 4 a l a 1 . 3 0: h i - t.J .e.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->