Sunteți pe pagina 1din 2

............................................................................................

(denumirea completa a institutiei, inclusiv forma juridica)

Nr. ........................ Data ................................


(Registrul de intrare-iesire al unitatii emitente)

C.U.I. .................. Nr. Registrul Comertului ............ Adresa sediu social: Str. ................... Nr. , Bl. ......., Adresa punct de lucru: Str. ............... Nr. ...., Bl. ......, Ap. ......, Localitate ......................., Judet ........................ Ap. ......, Localitate ...................., Judet ....................... Telefon/Fax: ..................../.................. Telefon/Fax: ..................../.................. Societatea este in procedura de reorganizare, lichidare judiciara sau faliment DA / NU Persoana de contact: ......................................... ADEVERINTA DE SALARIU SI VECHIME IN MUNCA I. DATE PRIVIND VENITUL Institutia (S.C.) ............................................................................. prin reprezentantii sai legali, certificam prin prezenta ca Domnul(Doamna).........................................., CNP........................, este salariatul(a) unitatii noastre din data de..............., actualmente cu contract de munca pe perioada nedeterminata DA/NU / determinata DA/NU pana la data de................, in functia de ................................, cu un salariu de incadrare brut (inclusiv sporurile si alte venituri aditionale, lunare, cu caracter cert si permanent, in suma bruta) de ... RON si a realizat in ultimele 3 luni un salariu lunar net in valoare de: Luna ........................... Anul ............. Salariu lunar net ............................................................ RON
(in litere) (in litere) (in litere) (in cifre) (in cifre) (in cifre) (in cifre si litere) (in cifre si litere) (in cifre si litere)

Luna ........................... Anul ............. Salariu lunar net ............................................................ RON Luna ........................... Anul ............. Salariu lunar net ............................................................ RON Salariul lunar net include sporurile si alte venituri aditionale, lunare, cu caracter cert si permanent. Salariatul beneficiaza de norma de hrana: DA/NU, cu valoare lunara de ............................................................ RON,
(in cifre si litere)

care este inclusa in salariul lunar net de mai sus: DA / NU. Salariatul beneficiaza de tichete de masa: DA / NU, cu valoare lunara de ............................................................ RON.
(in cifre si litere)

Salariul este grevat de retineri lunare:DA / NU, in suma de ............................. RON, motivul ................................ .
(in cifre si litere) (CAR, pensii alimentare, rate, etc.)

Salariatul este/nu este: in preaviz/pe lista locurilor de munca restructurate. II. DATE PRIVIND VECHIMEA IN MUNCA Adeverim prin prezenta faptul ca Domnul(Doamna).... are o vechime la actualul loc de munca de ....... ani si ....... luni. Plata salariului se face la data de si de ...... ale fiecarei luni. *Perioada de intrerupere dintre locul actual de munca si cel anterior este de ..... zile calendaristice si ....../..... luni/ani
*Se completeaza de catre angajator in cazul in care salariatul solicita eliberarea adeverintei in vederea obtinerii unui card de credit

III. DATE PRIVIND ANGAJATORUL Tipul companiei: capital de stat Numar angajati: sub 10 intre 41 200

capital privat
intre 10 20 intre 201 250

capital mixt intre 21 40 intre 251 400

institutie bugetara
peste 400

Domeniul de activitate al angajatorului: Financiar-bancar/Asigurari Administratia Centrala Invatamant superior

Profesii liberale(avocat, notar, etc.) Transporturi aeriene Constructii Productie Armata/Politie/Jandarmerie Administratie locala/sanatate/invatamant/regii autonome Turism/hoteluri/restaurante Comert/Servicii Altele.
In situatia in care ni se va comunica de catre CEC BANK S.A. faptul ca salariatul nostru nu a achitat datoriile ce rezulta din contractul de credit si din actele aditionale la acesta, suntem de acord ca pe perioada cat este angajatul nostru, in baza IMPUTERNICIRII acordate de acesta, sa transferam din salariul sau sumele aferente creditului acordat de CEC BANK S.A., de la prima cerere a Bancii si pana la achitarea integrala a debitului, asa cum aceasta indica: DA / NU. Ne asumam (i) ntreaga responsabilitate cu privire la corectitudinea/acuratetea informatiilor cuprinse n prezentul document, (ii) confirmam ca persoanele semnatare sunt autorizate sa reprezinte in mod legal societatea si (iii) suntem de acord cu transmiterea catre Biroul de Credit, prelucrarea de catre acesta si consultarea de catre participantii in Sistemul Biroului de Credit a informatiilor rezultand din sau in legatura cu documentul/documentele emis/emise in scopul initierii sau derularii unei relatii de creditare de catre salariatul nostru caruia i s-a eliberat prezenta adeverinta de salariu si vechime in munca. L.S. Reprezentant legal/Functie Nume si Prenume Semnatura Data

Am verificat elementele de identificare pentru angajator si angajatul acestuia, inscrise in adeverinta nr........./............. Functie Reprezentant Banca Nume si prenume Semnatura Data

(Se completeaza de catre reprezentantul Bancii) Prezenta adeverinta are valabilitate 30 de zile calendaristice de la data emiterii.

1/2

Anexa la Adeverinta de salariu si vechime in munca

IMPUTERNICIRE * (Se completeaza de catre Client/Codebitor/Fideiusor, dupa caz, in fata reprezentantului Bancii)

Subsemnatul ... angajat la ...., prin prezenta declar pe


(numele si prenumele) (se va mentiona societatea la care este angajat)

proprie raspundere ca IMPUTERNICESC CEC BANK S.A. sa solicite angajatorului mai sus-mentionat, la care imi desfasor activitatea in calitate de angajat, transferarea sumelor din salariu catre Banca, necesare pentru achitarea datoriilor restante ce rezulta din contractul/contractele de credit si din actele aditionale la acesta/acestea, aferente creditului meu/creditelor mele in derulare, acordate de CEC BANK S.A. Totodata, in aplicarea solicitarii CEC BANK S.A. IMPUTERNICESC angajatorul .., la care imi desfasor activitatea in calitate de angajat,
(se va mentiona societatea la care este angajat)

sa transfere in contul indicat de CEC BANK S.A., sumele restante comunicate de Banca, de la prima cerere a sa si pana la achitarea integrala a debitului restant, asa cum aceasta indica. In cazul in care imi voi schimba locul de munca pe durata derularii contractului/contractelor de credit, ma oblig ca, in termen de 5 zile calendaristice de la prezentarea la noul loc de munca, sa informez CEC BANK S.A. si sa depun la sediul acesteia o noua adeverinta de salariu, emisa i semnata de reprezentantii legali ai noului loc de munca, precum si o noua IMPUTERNICIRE pentru CEC BANK S.A. si noul angajator, ca mai sus. Prezenta IMPUTERNICIRE a fost data in fata reprezentantului Bancii.

Data ....

Semnatura .

----------------------------------------* IMPUTERNICIREA se va inmana spre completare si semnare Clientului/Codebitorului/Fideiusorului, dupa caz, de catre reprezentantul Bancii, la data prezentarii la sediul Bancii a Adeverintei de salariu si vechime in munca eliberata de angajator.

2/2