Sunteți pe pagina 1din 5

FIA DISCIPLINEI Nu!"rul total de ore #pe se!estru$ din planul de %nv"&"!

'nt (/0)

Denumirea disciplinei Anul de studiu V Semestrul *

NEUROLOGIE Tipul de evaluare final (E / V / C) O b 50 !umrul de credite Total ore pe semestru E 4


113

Regimul disciplinei (Ob obligatorie, Op opional, F facultativ) Total ore din planul de Total ore de studiu 63 "nvm#nt individual Titularul disciplinei

Profesor dr. Cristian Din Po!es"

Facultatea Catedra Profilul Speciali area

#edi"ina 6 #edi"ina #edi"in$ * Dac disciplina are mai multe semestre de studiu, se completea$ c#te o fi% pentru fiecare semestru (otal 63 C)) %& S ' L ' P 35

** & curs, ' activiti de laborator, ( proiect sau lucrri practice Obiectivele disciplinei )* Dobandirea deprinderii de a efectua e+amenul fi$ic complet al sistemului nervos* ,* -nsusirea modalitatilor de evaluare paraclinica adecvata semiologiei neurologice si in conte+t clinic general* .* -nterpretarea informatiilor clinice si paraclinice, cu formularea unui diagnostic in principalele afectiuni neurologice* /* Abordarea informatiilor neurologice intr un conte+t interdisciplinar*

Con&inutul cursului * Pro+ra!a analitic" )* Date generale (neuronul, bariera 1emato encefalica, reactiile de degenerare regenerare la nivelul sistemului nervos central si periferic, factori etiologici in bolile neurologice, neuroplasticitate) ,* (atologie periferica (nervi si ple+uri ple+ul cervical, lombar si sacrat2 nervul median, nervul radial, nervul cubital, nervul femural, nervul sciatic) .* 3ononevrite* 3ononevrita multiple+2 multinevrite2 poliradiculonevrita* !europatia etanolica* 3ielinoli$a pontina* Sindromul 4orsa5off* !europatia diabetica /* !ervii cranieni (oculomotricitatea2 nervul trigemen2 nervul facial)* 3igrena 6* Sistemul e+trapiramidal (7* (ar5inson, sindroame par5insoniene, coreea cronica, boala 8ilson) 9* !euroinfectii* (atologia neurologica asociata :-; S-DA* Sclero$a multipla <* (atologia medulara (mielite, siringomielia)2 Sclero$a laterala amiotrofica =* 7oli cerebrovasculare (anatomia vasculara cerebrala, aterosclero$a cerebrala, etiopatogenia accidentului vascular cerebral isc1emic>1emoragic, clasificarea A;&, manifestari clinice ale A;& in functie de etiologie>topografie ?* 7oli cerebrovasculare (investigatii efectuate in A;& isc1emice si 1emoragice, abordare terapeutica a A;& acut si cronic, preventia primara si secundara a A;&) )0* Sindroame isc1emice de trunc1i cerebral2 substanta reticulata2 tulburari ale starii de constienta ))* @pilepsia ),* Sindroame de lobi cerebrali ).* Aunctiile cerebrale superioareB demente2 afa$ii, apra+ii, agno$ii )/* 3iastenia2 polimio$ita2 distrofii musculare

Con&inutul Lucr"rilor practice de laborator , Pro+ra!a analitic" )* Ele!ente speciale ale e-a!enului clinic neurolo+ic (foaia de observatie neurologica)2 e+amenul general2 atitudinea2 ,* .otilitatea activa#voluntara$* @lemente de anatomie a sistemelor motorii* Semiologia deficitelor motorii, probleme de diagnostic etiologic, topografic in diferite forme de parali$ii* Sindromul de neuron motor central si sindromul de neuron motor periferic* .* /efle-eleB elemente de anatomie functionala2 semiologia refle+elor osteotendinoase, cutanate, mucoase, de automatism medular, de postura* 3odificari cantitative si calitative ale refle+elor, contractia idiomusculara* /* (onusul !uscularB elemente de anatomie functionala2 semiologie2 modificari ale tonusuluiB 1ipotonia musculara, 1ipertonia piramidala si e+trapiramidala* Sindroame reticulate si 1ipotalamice* 6* CoordonareaB semiologia ata+iilor* Diagnosticul etiopatogenic si topografic al ata+iilor* Sindroame cerebeloase* Sindromul tabetic* Ec0ilibrul static si dina!ic* 9* SensibilitateaB anatomie functionala2 semiologieB modificari subiective, obiective, tipuri de sindroame sen$itive* Sindroame talamice* Sindroa!e !edulareB anatomie functionala si topografica a maduvei (cai ascendente si descendente)2 sindroame de substanta cenusie, alba, mi+te (sindromul de sectiune totala a maduvei, sindromul de 1emisectie medulara)* <* Siste!ul e-trapira!idalB anatomie functionala2 sindromul par5insonian si boala (ar5inson* Alte dis5ine$ii (coree, ateto$a, distonie, mioclonii)2 semiologia disc1ine$iilor, tratamentul miscarilor involuntare* =* (roficitatea !uscularaB semiologia tulburarilor de troficitate de cau$a neurologica si ne neurologica* Diagnosticul diferential etiopatogenic intre atrofiile neurogene si miogene* @lemente de interpretare si reali$are a @3C* Tulburarile trofice ale tesutului cutanat si osteoarticular* ?* Nervii cranieniB e+amenul obiectiv, semiologia si patologia lor* Dculomotricitatea2 nevralgia si parali$ia de trigemen, parali$ia faciala2 corelatii anatomo clinice2 sindroame de trunc1i cerebral )0* E-a!enul functiilor superioareB constienta, cognitie, limbaE* Afa$ia, di$artrii* @+amenul pra+ieiB apra+iile* Sindroame corticale (frontal, parietal, occipital, temporal)* ))* Epilepsia elemente clinice (tipuri de cri$a2 elemente de diagnostic)2 elemente de reali$are si interpretare a @@C ),* E-plorari paraclinice cu referire la patolo+ia neurolo+ica1 @+amenul '&RB efectuare, interpretarea buletinului de anali$a* Alte e+amene electrofi$iologice (electrodiagnosticul classic, potentiale evocate), ultrasonografia Doppler* E+plorari imagistice (&T, -R3)2 angiografia cerebrala( carotidiana si vertebro ba$ilara) 2iblio+rafie )* !eurologie curs sub redactia prof* Dr* Aelicia Stefanac1e, 'itografia F3A, )??< ,* !eurologie -*&ambier, 3asson 3*, @d*3asson, )??/ .* Aundamentals of !eurologG, an -llustrated Cuide, 3* 3ument1aler, @d* T1ieme, ,009 /* @+aminarea clinica neurologica, C*Auller, @ditura medicala &allisto, 7ucuresti ,00< 6* Semiologie neurologica, C* (endefunda, @ditura &ontact -nternational, -asi )??, Co!peten&e )* Stabilirea diagnosticului principalelor boli neurologice ,* -nterpretarea principalelor te1nici de imagistica in bolile neurologice* .* -nterpretarea re$ultatelor electrofi$iologice (@@C, @3C, (@, neurografie) in bolile neurologice*

'a stabilirea notei finale se iau "n considerare rspunsurile la e+amen > colocviu (evaluarea final)B rspunsurile finale la lucrrile practice de laborator testarea periodic prin lucrri de control testarea continu pe parcursul semestrului activitile gen teme > referate > eseuri > traduceri > proiecte alte activiti ((R@&-JAK-) ****************************************************

(onderea "n notare e+primat "n procente (Total H )00I) 50( 50( ' ' ' '

Descriei modalitatea practic de evaluare final @>; teste +rila 3 ca clinic @stimai ti!pul total (ore pe se!estru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului (completai cu 0 activitile care nu sunt cerute) )* Descifrarea %i studiul notielor de curs ,* Studiu dup manual, suport de curs .* Studiul bibliografiei minimale indicate /* Documentare suplimentar "n bibliotec 6* Activitate specific de pregtire S@3-!AR %i > sau 'A7DRATDR 9* Reali$are teme, referate, eseuri, traduceri, <* (regtire lucrri de control 10 10 5 0 5 0 0 =* (regtire pre$entri orale ?* (regtire e+aminare final )0* &onsultaii ))* Documentare foi de observatie ),* Documentare pe -nternet ).* Alte activiti **** )/* Alte activiti **** 0 10 5 0 5 0 0

(O(AL ore studiu individual #pe se!estru$4 56

Data completriiB)< nov ,0)0

Semntura titularuluiB Prof1 dr1 Cristian Dinu Popescu