Sunteți pe pagina 1din 20

Consiliul pentru Standarde Ocupa!

ionale "i Atestare


Unitatea de Cercetare "i Servicii Tehnice

STANDARD OCUPATIONAL

Ocupa!ia: Lucr#tor comercial

Domeniul: Comer! "i servicii

Bucure"ti $999

Unitatea pilot: SOREXIM International SRL, Bucure!ti Coordonator proiect standard ocupa!ional: Irina Olaru Membrii echipei de redactare a standardului ocupa!ional: ing. Adrian Fulop, SC Casa Group of Companies, SRL ing. Cristian Ionescu, SOREXIM International SRL, Bucure!ti Referen!i de specialitate: ing. Dan George Gromic, SC Midars Construct SRL ing. Hora"iu Virgil Pop, SC Midars Construct SRL Standard aprobat COSA la data de 25-11-1999

Cod COSA: O - 57 copyright #999 , COSA - U.C.S.T. Toate drepturile asupra acestui document sunt rezervate. Acesta nu poate fi reprodus par"ial sau integral, nu poate fi folosit sau citat n alte lucr$ri fara acordul COSA.

Lucr!tor comercial UNIT%&ILE DE COMPETEN&% Domeniile de competen"! Unit!"ile de competen"!

Administra"ie Competen"e generale la locul de munc$

ntocmirea documentelor specifice activit$"ii de vnzare Raportarea activit$"ii de vnzare Aplicarea NPM !i PSI Aplicarea procedurilor de calitate Comunicarea la locul de munc$ Efectuarea muncii n echip$ Perfec"ionarea profesional$ Prezentarea produselor !i serviciilor aferente vnz$rii Promovarea imaginii standului Men"inerea stocurilor de rezerv$ Verificarea stocurilor cu vnz$rile Comunicarea cu clien"ii Crearea mediului ambiental necesar vnz$rii Efectuarea vnz$rii ncasarea contravalorii m$rfii

Dezvoltare profesional$ Marketing Materii prime !i materiale Rela"ii cu clientela

ntocmirea documentelor specifice activit#!ii de vnzare

Nu este specificat$ descrierea unit$"ii ELEMENTE DE COMPETEN%& #. Identificarea documentelor CRITERII DE REALIZARE #.#. Documentele specifice activit$"ii de vnzare sunt identificate conform normelor interne. #.2. Documentele specifice activit$"ii de vnzare sunt identificate n vederea complet$rii cu exactitate a vnz$rilor efectuate. 2.#. Documentele specifice activit$"ii de vnzare sunt completate la sfr!itul programului conform normelor legale !i interne. 2.2. Documentele specifice sunt completate cu corectitudine prin asumarea responsabilitatii, n vederea raportarii activitatii desfa!urate. Gama de variabile

2. Completarea documentelor specifice

documente specifice activit$"ii de vnzare: borderouri, facturi etc. norme interne: specifice domeniului de activitate !i produselor comercializate Ghid pentru evaluare

Cuno!tin"ele se refer$ la: merceologie ntocmirea actelor !i documentelor financiar-contabile La evaluare se va urm$ri: corectitudinea cu care culege informa"iile referitoare la activitatea de vnzare con!tiinciozitatea cu care completeaz$ documentele specifice activit$"ii de vnzare

Raportarea activit#!ii de vnzare

Nu este specificat$ descrierea unit$"ii ELEMENTE DE COMPETEN%& #. Selectarea informa"iilor CRITERII DE REALIZARE #.#. Informa"iile sunt selectate corect pentru raportarea activit$"ii de vnzare #.2. Informa"iile complete asupra vnz$rii sunt corelate cu cele 2.#. Situatia vnzarilor este raportata corect !efului ierarhic conform normelor interne. 2.2. Situa"ia vnz$rilor este raportat$ cu promptitudine prin utilizarea formelor de comunicare adecvate. Gama de variabile

2. Raportarea vnz$rii

se aplic$ magazinelor cu profil alimentar !i mixt forme de comunicare - scris - verbal Ghid pentru evaluare

Cuno!tin"ele se refer$ la: ntocmirea documentelor financiar-contabile !i de raportare tehnica vnz$rii La evaluare se va urm$ri: promptitudinea cu care face raportarea corectitudinea raport$rii calitatea rapoartelor transmise

Aplicarea NPM "i PSI

Nu este specificat$ descrierea unit$"ii ELEMENTE DE COMPETEN%& #. Aplicarea normelor de protec"ie a muncii CRITERII DE REALIZARE #.#. Legislatia !i normele de protectia muncii sunt nsu!ite n conformitate cu specificul locului de munc$. #.2. Echipamentul de protectie din dotare este identificat corect !i rapid.

#.3. Echipamentul de protectie este ntretinut !i pastrat n conditii de siguran"$ conform normelor n vigoare. #.4. nsu!irea clara !i corecta a procedurilor de protectie a muncii este asigurat$ prin participarea la instructajul periodic. #.5. Activitatea specifica este desfa!urata cu respectarea permanenta a 2.#. Lucrul este efectuat n condi"ii de securitate, n conformitate cu normele de paza !i stingere a incendiilor. 2.2. Procedurile de paza !i stingere a incendiilor sunt nsu!ite prin instructaje periodice !i prin aplicatii practice 2.3. Echipamentele de stingere a incendiilor din dotare sunt utilizate cu rapiditate !i competenta pentru eliminarea pericolelor. 3.#. Pericolele sunt identificate cu luciditate pe toata perioada desfa!urarii activit$"ii pentru a fi raportate persoanei abilitate conform procedurii specifice locului de munc$. 3.2. Starea echipamentelor de protectie !i stingere a incendiilor este verificata !i raportata persoanei abilitate, conform procedurii specifice locului de munc$. 4.#. Accidentul ap$rut este semnalat prin contactarea cu promptitudine a personalului din serviciile abilitate. 4.2. Masurile de urgenta !i de evacuare sunt aplicate cu rapiditate, corectitudine !i luciditate, respectnd procedurile specifice locului de munc$. 4.3. Primul ajutor este acordat rapid n conformitate cu tipul

2. Aplicarea normelor de paz$ !i stingere a incendiilor

3. Raportarea pericolelor care apar la locul de munc$

4. Aplicarea procedurilor de urgen"$ !i evacuare

Gama de variabile

Se aplic$ la toate ocupa"iile din domeniul comercial. Echipamentul de protec"ie: specific locului de munc$ Echipamentul de stingere a incendiilor: hidran"i, extinctoare, lope"i, nisip, trn$coape, g$le"i, furtunuri etc. Truse de prim ajutor Sistem de avertizare: sonor, luminos, comunicativ Ghid pentru evaluare

Competen"ele vor fi demonstrate n asociere cu ndeplinirea sarcinilor Evaluarea practic$ se va face n cadrul simul$rilor periodice Cuno!tin"ele se refer$ la: normele de protec"ie a muncii !i paza !i stingere a incendiilor specifice locului de munc$ echipamentul de protec"ie !i modul de ntre"inere al acestuia caracteristicile toxice, inflamabile !i explozibile ale produselor existente n magazin sistemele de avertizare, de amplasare a hidran"ilor !i a punctelor de paz$ !i stingere a incendiilor acordarea primului ajutor La evaluare se va urm$ri: corectitudinea cu care respect$ normele de protec"ie a muncii !i paza !i stingerea incendiilor corectitudinea !i promptitudinea cu care ac"ioneaz$ n caz de accident capacitatea de decizie !i de reac"ie n situa"ii neprev$zute

Aplicarea procedurilor de calitate

Nu este specificat$ descrierea unit$"ii ELEMENTE DE COMPETEN%& #. Asumarea responsabilit$"ilor pentru produsele vndute !i pentru serviciile aferente vnz$rii CRITERII DE REALIZARE #.#. Toate produsele vndute !i serviciile aferente vnzarii sunt ncadrate n conditiile de calitate impuse prin documentatie !i prin normele interne. #.2. Locul de munca !i echipamentul este pregatit astfel nct rezultatele muncii s$ corespund$ cerin"elor de calitate. #.3. Este r$spunz$tor de calitatea serviciilor aferente vnz$rii fiind 2.#. Rezultatele activitatii sunt comparate cu cerintele de calitate !i daca este necesar sunt luate m$suri de remediere. 2.2. Deficien"ele de calitate constatate sunt analizate cu promptitudine pentru determinarea cauzelor g$sind solu"iile adecvate pentru remedierea lor. 2.3. Deficien"ele de calitate nesolu"ionate sunt raportate persoanelor abilitate conform normelor interne. Gama de variabile

2. Verificarea calitativ$ a rezultatelor activit$"ii

Procedurile de calitate se aplic$ pe toat$ durata activit$"ii, individual !i n echip$ Documenta"ie: - certificatul de calitate al produc$torului - norme interne privind calitatea serviciilor aferente vnz$rii Ghid pentru evaluare

Competen"ele vor fi demonstrate n asociere cu ndeplinirea sarcinilor. Cuno!tin"ele se refer$ la: standardele de asigurarea calit$"ii aferente produselor comercializate !i pentru servicii La evaluare se va urm$ri: corectitudinea cu care aplic$ procedurile de calitate specifice locului de munc$ rapiditatea n depistarea !i solu"ionarea deficien"elor

Comunicarea la locul de munc#

Nu este specificat$ descrierea unit$"ii ELEMENTE DE COMPETEN%& #. Transmiterea !i primirea CRITERII DE REALIZARE #.#. Comunicarea se realizeaz$ prin atribu"iile de serviciu, cu respectarea raporturilor ierarhice, operative !i functionale. #.2. Metoda de comunicare folosit$ este corespunz$toare procedurilor interne !i permite transmiterea rapida a informatiilor. #.3. Informatiile transmise sunt reale, complete !i redactate. #.4. ntrebarile pentru obtinerea de informatii suplimentare !i clarificari sunt pertinente !i logice. n limbajul tehnic prevazut n normative. #.5. Modul de adresare este concis !i politicos. 2.#. Problemele profesionale sunt discutate !i rezolvate printr-un proces acceptat de to"i membrii grupului. 2.2. Punctele de vedere proprii sunt argumentate clar !i expuse fara re"inere. 2.3. n cadrul discu"iilor n grup este respectat dreptul la opinie al celorlal"i participan"i. 2.4. Interlocutorii sunt tratati cu ntelegere !i atentie. 2.5. Divergen"ele ap$rute sunt rezolvate cu calm, eventual prin medierea Gama de variabile

2. Participarea la discu"ii n grup, pe teme profesionale

Unitatea se aplic$ la toate ocupa"iile din domeniul comercial raporturi ierarhice !i func"ionale. Forma de comunicare: scris$, verbal$. Ghid pentru evaluare

Cuno!tin"ele se refer$ la: schema organizatoric$ !i raporturile ierarhice, operative !i func"ionale terminologia de specialitate !i reguli !i norme interne de conduit$ La evaluare se vor urm$ri: respectarea raporturilor ierarhice !i func"ionale !i a procedurilor interne de raportare utilizarea unui limbaj specific modul de adresare !i formulare a ideilor

Efectuarea muncii n echip#

Nu este specificat$ descrierea unit$"ii ELEMENTE DE COMPETEN%& CRITERII DE REALIZARE #. Identificarea sarcinilor ca membru al #.#. Sarcinile specifice sunt identificate n conformitate cu indica"iile echipei !efului direct. #.2. Sarcinile specifice sunt nsu!ite corect !i clar pentru satisfacerea exigen"elor clien"ilor. 2.#. Sarcinile sunt rezolvate cu responsabilitate, conform cerin"elor muncii n echip$. 2.2. Problemele sunt rezolvate prin forme de comunicare agreate !i acceptate de to"i membrii echipei. 2.3. Munca proprie este corelat$ cu a celorlal"i membri ai echipei pentru promovarea imaginii magazinului. 3.# Sarcina echipei este ndeplinita printr-un mod de actiune acceptat !i respectat de to"i membrii echipei. 3.2. Munca mpreun$ cu ceilal"i membri ai echipei este efectuat$ prin utilizarea limbajului specific domeniului de activitate. 3.3. Munca n echip$ este realizat$ cu promptitudine n scopul oferirii unor servicii de calitate. 3.4. Opiniile !i punctul de vedere propriu sunt comunicate deschis pentru clarificarea operativ$ a divergen"elor ap$rute ntre membrii echipei. Gama de variabile

2. Rezolvarea sarcinilor ca membru al echipei

3. Efectuarea muncii mpreun$ cu ceilal"i membri ai echipei

Se aplic$ la toate ocupa"iile din domeniul comercial. Membrii echipei M$rimea echipei Forme de comunicare: discu"ii individuale, discu"ii n grupuri mici, telefonic, rapoarte scrise sau verbale Limbaj specific domeniului de activitate: folosirea termenilor tehnici specifici pentru gama de produse Ghid pentru evaluare

Competen"ele vor fi demonstrate n asociere cu ndeplinirea sarcinilor. Cuno!tin"ele se refer$ la: utilizarea corect$ a limbajului specific reguli !i norme interne de conduit$ schema organizatoric$ !i raporturile ierarhice !i func"ionale La evaluare se va urm$ri: capacitatea de a colabora cu ceilal"i membri ai echipei modul de asumare a r$spunderii n cadrul echipei

Perfec!ionarea profesional#

Nu este specificat$ descrierea unit$"ii ELEMENTE DE COMPETEN%& #. Instruirea profesional$ la locul de munc$ CRITERII DE REALIZARE #.#. Instruirea profesional$ la locul de munc$ este efectuat$ pentru nsu!irea normelor interne specifice activitatii desfa!urate. #.2. Instruirea profesional$ este efectuat$ prin participare la instructaje periodice. 2.#. Sursele corecte de informatii sunt identificate !i nsu!ite permanent pentru mbun$t$"irea activit$"ii. 2.2. Cuno!tintele !i informatiile referitoare la domeniul de activitate sunt men"inute la zi prin studierea documenta"iilor pentru promovarea calitativ$ a vnz$rii. 3.#. Cuno!tintele teoretice !i practice sunt verificate periodic n scopul perfec"ion$rii profesionale. 3.2. Preg$tirea profesional$ este verificat$ prin sondaje n rela"ia cu Gama de variabile

2. Autoinstruirea profesional$

3. Verificare profesional$

documenta"ie: cataloage de produse, prospecte, fi!e tehnice !i certificate de calitate norme interne !i prevederi legale NPM !i PSI Ghid pentru evaluare

Cuno!tin"ele se refer$ la: merceologie !i tehnica vnz$rii limb$ str$in$ de circula"ie interna"ional$ ntocmirea actelor !i documentelor financiar-contabile reguli !i norme interne de conduit$ NPM !i PSI La evaluare se va urm$ri: con!tiinciozitatea cu care !i mbun$t$"e!te activitatea profesional$ perseveren"a cu care se autoinstruie!te competen"a va fi demonstrat$ n rela"ia cu clien"ii

Prezentarea produselor "i serviciilor aferente vnz#rii

Nu este specificat$ descrierea unit$"ii ELEMENTE DE COMPETEN%& #. Prezentarea general$ a produselor !i serviciilor aferente vnz$rii CRITERII DE REALIZARE #.#. Produsele !i serviciile aferente vnzarii sunt prezentate clientului folosind forme de comunicare adaptate situa"iilor date. #.2. Informa"ii suplimentare asupra produselor sunt prezentate cu amabilitate pentru promovarea activitatii de vnzare !i a imaginii magazinului. #.3. Produsele !i serviciile oferite sunt prezentate verbal sau prin materiale scrise conform normelor interne. #.4. Ofertele generale ale produselor !i serviciilor aferente vnzarii sunt prezentate prin atributele lor de calitate, n scopul inform$rii corecte a clien"ilor. 2.#. Solicit$rile clien"ilor sunt identificate verbal, prin ntreb$ri politicoase sau n scris respectnd normele interne de conduit$. 2.2. Solicit$rile clien"ilor sunt primite pentru a afla necesit$"ile reale ale acestora n raport cu produsele !i serviciile oferite. 2.3. Produsele sunt identificate rapid !i corect pentru satisfacerea solicitarii clientilor prin consultarea listelor de produse, a stocurilor !i prin vizualizare. 2.4. Produsele solicitate sunt prezentate clien"ilor prin forme de comunicare adaptate situa"iei date. 2.5. Produsele solicitate sunt prezentate prin atributele lor de calitate, n scopul inform$rii corecte a clien"ilor. 3.#. Clientul este informat cu promptitudine asupra pretului produselor !i condi"iilor de livrare, n scopul perfect$rii comenzii. 3.2. Produse comparabile cu cele solicitate sunt oferite pentru a veni n ntmpinarea posibilitatilor bane!ti ale clientului. 3.3. Decizia clientului este recep"ionat$ prin forme specifice de comunicare n scopul perfect$rii vnz$rii.

2. Prezentarea la cerere a produselor !i serviciilor aferente vnz$rii

3. Comunicarea pre"ului produselor

Gama de variabile

Produsele oferite sunt din domeniul alimentar !i nealimentar, prezentate sub form$ ambalat$, preambalat$ sau neambalat$ Informa"ii suplimentare: caracteristici, date tehnice, domeniu de aplicabilitate, garan"ii, condi"ii de calitate, termene proprii de vnzare !i livrare. Atributele de calitate ale produselor specifice domeniului alimentar !i respectiv nealimentar: accesibilitate, calitate, cantitate, tipodimensiuni, exactitate etc. Condi"ii de livrare: pe baz$ de contract, imediat, la domiciliu, la domiciliu cu recep"ie, la depozit. Formele de comunicare: telefonic, verbal, scris. Ghid pentru evaluare

Cuno!tin"ele se refer$ la: merceologie tehnica vnz$rii nivel mediu de cunoa!tere a unei limbi str$ine de circula"ie interna"ional$ reguli !i norme interne de conduit$ La evaluare se va urm$ri: claritatea cu care se prezint$ produsele amabilitatea fa"$ de client abilitatea cu care face aplica"ii !i demonstra"ii cu produsele solicitate promptitudinea cu care serve!te clien"ii corectitudinea cu care comunic$ pre"ul, condi"iile de livrare etc.

Promovarea imaginii standului

Nu este specificat$ descrierea unit$"ii ELEMENTE DE COMPETEN%& #. Men"inerea aspectului estetic al standului CRITERII DE REALIZARE #.#. Aspectul estetic al standului este men"inut permanent pentru promovarea vnz$rii. #.2. Estetica standului este men"inut$ prin aranjarea zilnic$ a produselor n func"ie de solicit$rile clien"ilor. 2.#. Imaginea standului este sus"inut$ permanent pentru promovarea vnz$rii produselor 2.2. Sus"inerea imaginii standului este f$cut$ prin materialele promotionale !i verbal. 3.#. Materialele promo"ionale sunt utilizate pentru a r$spunde cerin"elor clien"ilor 3.2. Materialele promo"ionale sunt utilizate pentru lansarea pe pia"$ a produselor noi. Gama de variabile

2. Sus"inerea imaginii standului

3. Utilizarea materialelor promo"ionale

Materiale promo"ionale: bro!uri, prospecte, fi!e de prezentare a produselor etc. Ghid pentru evaluare

Unitatea se va evalua mpreun$ cu unit$"ile specifice. Cuno!tin"ele se refer$ la: norme interne de conduit$ merceologie nivel mediu de cunoa!tere a unei limbi str$ine de circula"ie interna"ional$ La evaluare se va urm$ri: con!tiinciozitatea cu care promoveaz$ imaginea standului ata!amentul fa"$ de colectivul n care lucreaz$ promptitudinea cu care prezint$ materialele promo"ionale

Men!inerea stocurilor de rezerv#

Nu este specificat$ descrierea unit$"ii ELEMENTE DE COMPETEN%& #. Monitorizarea stocului de produse CRITERII DE REALIZARE #.#. Cantit$"ile de produse din stoc sunt verificate zilnic conform normelor interne !i a prevederilor legale. #.2. Necesarul de produse este ntocmit cu promptitudine n vederea aprovizion$rii. 2.#. Produsele stocate sunt nregistrate corect n conformitate cu normele interne !i prevederile legale. 2.2. Starea produselor din stoc este verificat$ periodic conform normelor interne !i a normelor de calitate ale producatorului. 2.3. Produsele din stoc sunt depozitate cu respectarea NPM !i PSI pentru prevenirea accidentelor. 3.#. Data de expirare a produselor din stoc este identificata !i controlata periodic n conformitate cu indica"iile produc$torilor. 3.2. Punerea n vnzare a produselor din stoc este stabilit$ pe baza cererii clien"ilor "inndu-se seama de data de expirare. 3.3. Produsele expirate sunt returnate produc$torului sau eliminate din stoc pentru men"inerea produselor din stoc n condi"ii de calitate. Gama de variabile

2. Asigurarea stocului de rezerv$

3. Men"inerea stocului n termen

norme interne specifice domeniului de activitate !i produselor comercializate. Condi"ii de depozitare n func"ie de produsele comercializate. Ghid pentru evaluare

Cuno!tin"ele se refer$ la: ntocmirea actelor !i documentelor financiar contabile normele de protec"ie a muncii !i paza !i stingerea incendiilor La evaluare se va urm$ri: corectitudinea cu care p$streaz$ stocul de rezerv$ promptitudinea cu care elimin$ din stoc produsele expirate

Verificarea stocurilor cu vnz#rile

Nu este specificat$ descrierea unit$"ii ELEMENTE DE COMPETEN%& #. P$strarea nregistr$rii vnz$rilor CRITERII DE REALIZARE #.#. Facturile sunt nregistrate corect conform procedurilor interne !i legale. #.2. Vnz$rile efectuate sunt nregistrate cu acurate"e pentru eviden"ierea 2.#. Stocul de produse este verificat la sfr!itul fiecarei zile de lucru pentru actualizare. 2.2. Documentele de vnzare sunt comparate cu cele de nregistrare a stocurilor pentru verificarea corectitudinii !i legalitatea vnzarilor efectuate. 2.3. Vnz$rile efectuate sunt comparate pentru conformitate cu volumul stocului actualizat. 2.4. Evaluarea vnz$rilor este efectuat$ pentru men"inerea constant$ a Gama de variabile

2. Evaluarea vnz$rilor zilnice

documente specifice vnz$rii: bonuri, chitan"e, facturi etc. norme interne specifice domeniului de activitate !i produselor comercializate. Ghid pentru evaluare

Cuno!tin"ele se refer$ la: ntocmirea actelor !i documentelor financiar-contabile tehnica vnz$rii documente specifice vnz$rii: dispozi"ii de livrare, avize de nso"ire a m$rfii etc. La evaluare se va urm$ri: corectitudinea cu care p$streaz$ nregistr$rile vnz$rilor corectitudinea cu care evalueaz$ vnz$rile rapiditatea !i exactitatea cu care compar$ documentele de vnzare cu nregistr$rile efectuate

Comunicarea cu clien!ii

Nu este specificat$ descrierea unit$"ii ELEMENTE DE COMPETEN%& #. ntmpinarea clien"ilor CRITERII DE REALIZARE #.#. Clientii sunt ntmpinati cu politete la intrarea / ie!irea din magazin.

2. Stabilirea cerin"elor clien"ilor

#.2. Clientii sunt salutati cu respect n conformitate cu regulile !i normele 2.#. Cerin"ele clien"ilor sunt stabilite prin utilizarea unui limbaj adaptat pentru transmiterea !i primirea corecta !i fidela a informatiilor. 2.2. Clientul este ascultat ncurajndu-se libera exprimare a opiniilor pentru ob"inerea de informa"ii relevante scopului urm$rit. 3.#. Informatiile sunt furnizate prin utilizarea unui limbaj general !i de specialitate. 3.2. Dificult$"ile de comunicare sunt nl$turate pentru transmiterea informatiilor corect !i adecvat solicitarii clientului. 3.3. Divergentele cu clientii, opiniile !i sesizarile acestora sunt comunicate operativ, deschis, !efului direct pentru rezolvarea lor cu promptitudine n vederea satisfacerii exigen"elor clien"ilor.

3. Furnizarea de informa"ii

Gama de variabile

Se aplic$ la toate ocupa"iile din domeniul comercial Forma de comunicare: verbal, scris, limbaj specific domeniului de activitate (folosirea termenilor tehnici specifici pentru gama de produse comercializate !i pentru serviciile aferente vnz$rii) Ghid pentru evaluare

Competen"ele vor fi demonstrate n asociere cu ndeplinirea sarcinilor. Cuno!tin"ele se refer$ la: tehnica vnz$rii merceologie cunoa!terea unei limbi str$ine de circula"ie interna"ional$ (nivel mediu) reguli !i norme interne de conduit$ La evaluare se va urm$ri: promptitudinea !i respectul cu care ntmpin$ clien"ii la intrarea / ie!irea din magazin corectitudinea cu care transmite informa"iile claritatea cu care utilizeaz$ limbajul specific locului de munc$ rapiditatea cu care solu"ioneaz$ divergen"ele cu clien"ii modul n care !i nsu!e!te opiniile !i sesiz$rile clien"ilor

Crearea mediului ambiental necesar vnz#rii

Nu este specificat$ descrierea unit$"ii ELEMENTE DE COMPETEN%& #. Preg$tirea locului de munc$ CRITERII DE REALIZARE #.#. La nceperea activit$"ii, standurile sunt preg$tite conform normelor interne !i de ntretinere pentru promovarea vnzarii. #.2. Produsele destinate vnz$rii sunt aranjate n stand conform normelor interne pentru vizualizare !i identificare rapida. #.3. "inuta vestimentar$ este aranjat$ conform normelor interne n scopul desfa!urarii activitatii de vnzare. 2.#. Produsele destinate vnz$rii sunt preg$tite prin verificarea stocurilor disponibile. 2.2. Produsele destinate vnz$rii sunt verificate din punct de vedere al integritatii !i al elementelor de identificare n scopul servirii cu promptitudine a clien"ilor. 2.3. Documentele financiar-contabile sunt preg$tite n conformitate cu normele interne !i legale. Gama de variabile

2. Preg$tirea activit$"ii de vnzare

Produse: specifice domeniului alimentar !i nealimentar, sub forma ambalat$, preambalat$ !i neambalat$. Norme interne: specifice domeniului de activitate !i produselor comercializate. Elemente de identificare: etichete, coduri, simboluri etc. Documente financiar-contabile: documente specifice vnz$rii, documente specifice livr$rii !i documente de Ghid pentru evaluare

Cuno!tin"ele se refer$ la: merceologie tehnica vnz$rii norme de protec"ie a muncii !i paza !i stingerea incendiilor, specifice locului de munc$ produsele comercializate La evaluare se va urm$ri: corectitudinea !i rapiditatea cu care preg$te!te locul de munc$ promptitudinea !i corectitudinea cu care preg$te!te produsele destinate vnz$rii exactitatea cu care preg$te!te documentele financiar contabile corectitudinea "inutei vestimentare

Efectuarea vnz#rii

Nu este specificat$ descrierea unit$"ii ELEMENTE DE COMPETEN%& #. Vnzarea produselor CRITERII DE REALIZARE #.#. Produsele sunt dimensionate cantitativ n prezen"a clientului, conform solicit$rii, prin forme specifice, n scopul realiz$rii vnz$rii efective. #.2. Reperele calitative ale produselor sunt verificate n prezen"a 2.#. Documentele specifice livr$rii produselor vndute sunt ntocmite conform prevederilor legale n vigoare. 2.2. Produsele vndute sunt ambalate utilizndu-se materiale specifice, conform normelor interne !i legate pentru asigurarea livrarii n conditii calitative corespunz$toare. 2.3. Produsele vndute sunt livrate cu promptitudine clien"ilor, prin utilizarea formelor specifice, n scopul finaliz$rii vnz$rii. Gama de variabile

2. Ambalarea !i livrarea produselor

Dimensionarea cantitativ$: num$rare, m$surare, cnt$rire etc. Forme specifice: Vnzare !i livrare din magazin Vnzare din magazin !i livrare din depozit Vnzare din magazin !i livrare la domiciliu Vnzare din depozit !i livrare la domiciliu etc. Repere calitative: gust, miros, aspect, integritate, func"ionare etc. Mijloace specifice: vizualizare, audi"ie etc. Forme de comunicare: verbal !i / sau scris Norme interne: specifice domeniului de activitate !i produselor comercializate Materiale specifice de ambalare: hrtie, carton, cutii !i l$zi de carton, folii PVC, pungi PVC, folii aluminiu, sfoar$, band$ adeziv$ etc. Ghid pentru evaluare

Cuno!tin"ele se refer$ la: merceologie tehnica vnz$rii reguli !i norme de conduit$ ambalare La evaluare se va urm$ri: corectitudinea cu care dimensioneaz$ cantitativ produsele solicitate ndemnarea !i corectitudinea cu care ambaleaz$ produsele amabilitatea fa"$ de clien"i

ncasarea contravalorii m#rfii

Nu este specificat$ descrierea unit$"ii ELEMENTE DE COMPETEN%& #. Completarea formelor de plat$ CRITERII DE REALIZARE #.#.Valoarea m$rfii este stabilit$ n conformitate cu solicitarea f$cut$ la primirea comenzii. #.2. Formele de plat$ sunt completate pe documentele de vnzare conform normelor interne. #.3 Formele de plat$ sunt corelate cu modul de ncasare 2.#. La ncasarea banilor, ace!tia sunt numarati pentru ca suma sa corespund$ celei nscrise pe chitan"$. 2.2. ncasarea indirect$ este comunicat$ biroului de calcul al facturilor pentru ncasare 2.3. Documentele de garan"ie specifice sunt ntocmite n prezen"a clientului, n conformitate cu normele stabilite de produc$tor. Gama de variabile

2. ncasarea banilor

forme de plat$ - chitan"$, document intern, dispozi"ie de livrare, avize de expedi"ie etc. norme interne specifice domeniului de activitate !i produselor comercializate mod de ncasare - la lucr$torul comercial, la casierie, la livrare. Ghid pentru evaluare

Cuno!tin"ele se refer$ la: ntocmirea actelor !i documentelor financiar-contabile tehnica vnz$rii documente specifice vnz$rii: dispozi"ii de livrare, avize de nso"ire a m$rfii etc. La evaluare se va urm$ri corectitudinea ntocmirii documentelor !i a modului de ncasare a banilor