Sunteți pe pagina 1din 3

Curs 5 Drept civil 3.11.

2010

Concesiunea: Revine competenta de solutionare a litigiilor care au ca izvor achizitiile publice consiliului national de solutionare a contestatiilor ( C !C" sau instantei de #udecata. $egea prevede o alternativa de solutionare respectiv participantul la procedura de achizitie publica are optiunea intre a se adresa cu plangere C !C%ului sau direct cu actiune in contencios administrativ la tribunalul in raza caruia se a&la sediul autoritatii contractante. 'mpotriva deciziei C !C se poate &ormula plangere la Curtea De (pel iar impotriva hotararii pronuntate de tribunal de asemeni se poate e)ercita calea de atac a recursului tot la C. (. 'nchirierea bunurilor proprietate publica: *unurile proprietate publica pot &i inchiriate cu aprobarea guvernului+ consiliului local+ consiliului #udetean oricarei persoane &izice sau #uridice+ romane sau straine. Contractul trebuie sa cuprinda clauze de natura sa asigure e)ploatarea bunului con&orm speci&icului acestuia iar inchirierea se &ace numai prin licitatie publica in conditiile legii. ,eniturile rezultate din inchiriere spre deosebire de contractul de concesiune care da nastere unui drept real contractul de inchiriere al bunurilor proprietate publica da nastere unui raport #uridic obligational. $itigiile care se nasc din incheierea+ des&iintarea unui atare contract se #udeca potrivit dreptului comun de instanta civila. Darea in &olosinta gratuita a unor bunuri proprietate publica. -emeiul acestui mod de e)ercitare o constituie art. 2. din legea 215/2001 care permit darea in &olosinta pe termen limitat a bunurilor proprietate publica unor persoane #uridice &ara scop lucrativ care des&asoara activitate de bine &acere sau utilitate publica iar din perspectiva regimului #uridic aplicabil retinem ca sunt incidente ca si la darea in administrare. 'ncetarea dretului de proprietate publica intervine atunci cand: %bunul a pierit %bunul a &ost trecut in domeniul privat+ trecere care se realizeaza &ie in temeiul unei hotarari de guvern+ a unei hotarari de consiliu #udetean sau local+ &ie in temeiul unei dispozitii a legii. 0otararea poate &i atacata in instanta de contencios administrativ. Dreptul de proprietate privata !ubiectele dreptului de proprietate privata. Retinem ca titular al dreptului de proprietate privata poate &i orice persoana &izica sau #uridica si mai retinem ca aceasta categorie o putem de&ini dupa revizuirea constitutiei din 2003. 1ot &i societatile comerciale constituite in baza legii 31+ pot &i societatile agricole in&iintate in baza legii 32/1331. Cat priveste societatile agricole+ acestea nu au un caracter special+ ele au in proprietate privata sau in &olosinta+ utila#e animale+ alte mi#loace materiale si banesti aduse de asociati. -erenurile insa sunt doar in &olosinta societatii agricole+ dreptul de proprietate ramanand la asociat. 'ntre alte persoane #uridice+ regasim organizatiile cooperatiste constituite in baza legii 1/2005.( organizatii mestesugaresti" (sociatiile constituite potrivit ordonantei 24 din 2000+ asociatiile si &undatiile sunt persoane #uridice &ara scop patrimonial care dobandesc personalitate #uridica prin inscrierea in registru special al #udecatoriei. (ceste asociatii si &undatii isi pot constitui &iliale care au in patrimoniu propriu distinct de cel al asociatiei si &undatiei. Cultele religioase mai &ac parte din aceasta asociatie. !tatul si unitatile administrativ teritoriale. 5biectul de proprietate privata% 1ot &ace acest drept toate bunurile mobile+ imobile care prin natura lor nu &ac parte din domeniul public. (ceste bunuri sunt alienabile+ prescriptibile si sesizabile. 6nitatile administrativ teritoriale au un patrimoniu propriu. 7le sunt reprezentate printr% un organ deliberativ consiliul local si organ e)ecutiv% primarul. 5 serie de bunuri pentru care prin lege este prevazut un regim #uridic special:

%regimul #uridic al constructiilor care este guvernat de dispozitiile legii 50/1331 privind autorizarea e)ecutarii constructiilor+ lege modi&icata si completata prin legea .53/2001. (ceste dispozitii sunt in acord cu dispozitiile legii 350/2001. Certi&icatul de urbanism care reprezinta actul administrativ de in&ormare cu caracter obligatoriu prin care autoritatea administratiei publice #udetene sau locale &ace cunoscut regimul #uridic economic si tehnic al imobilelor precum si conditiile necesare pentru eti&icarea constructiei. (ceste certi&icat de urbanism se elibereaza la cerere. -rebuie sa cuprinda in mod obligatoriu scopul pentru care a &ost eliberat. 7l nu con&era dreptul de construire. 7ste obligatoriu obtinerea certi&icatului de urbanism si in cazul ad#udecarii prin licitare a lucrarilor de proiectare sau de e)ecutie a lucrarilor publice precum si pentru legalizarea actelor de instrainare+ parta#are sau comasare a bunurilor imobile. (utorizatia de construire este actul administrativ care se elibereaza la solicitarea titularului dreptului de proprietate asupra unui imobil.( constructie sau teren". $egea reglementeaza si conditiile si situatiile in care apar necesare autorizatia de des&iintare. Certi&icatul de urbanism este un act premergator obtinerii autorizatiei de construire sau de des&iintare. 1e calea actiunii in contencios administrativ se poate solicita anularea autorizatiei de construire. !e poate solicita si anularea certi&icatului de urbanism insa nu printr%o actiune de sine statatoare ci numai odata cu actiunea in anularea autorizatiei de construire. Dobandirea de locuinte: 1. Decretul lege 41/1330 si legea 85/1332+ legi cu caracter de protectie sociala+ care permit vanzarea locuintelor numai catre cei care le ocupa in conditia de chiriasi. 'n aceasta situatie pretul locuintelor este determinat sub pretul de piata+ titularii contractelor de inchiriere le pot cumpara si cu plata pretului in rate. u pot &i vandute in temeiul acestor legi locuintele de interventie precum si locuintele din mediul rural destinate pentru &olosinta personalului de specialitate: medicii+ pro&esorii. Dreptului la cumpararea acestor locuinte care apartine titularilor contractelor de inchiriere ii corespunde obligatia unitatilor detinatoare de a le vinde. Daca este re&uz la vanzare+ instantele #udecatoresti pot pronunta hotarari prin care obliga unitatile detinatoare la vanzare in temeiul articolului 1023 si 1022 din codul civil. -erenurile a&erente locuintelor vandute in temeiul legii prin decretul lege 41 respectiv lege 85 se transmiteau in &olosinta pe durata e)istentei constructiei. 6lterior modi&icarilor legii 85/329 si prin 18/319. !e transmite si terenul in proprietate. $egea 112 din 1335 care reglementeaza situatia unor imobile trecute in proprietatea statului. 1rin aceasta lege care s%a avut a avea un caracter reparator au &ost consacrate modalitatile de retrocedare catre &ostii proprietari de dinainte de 839. 1rin legea 212 art 3 din lege permitea chiriasilor din imobilele care nu se restituiau &ostilor proprietari sa dobandeasca prin cumparare aceste imobile. (partamentele+ imobilele ast&el dobandite nu puteau &i instrainate prin acte #uridice intrevii timp de 10 ani de la data achizitionarii. Cei care au dobandit sau au instrainat o locuinta proprietate personala dupa 1ian 1330 in localitatea de domiciliu+ nu puteau cumpara aceste imobile. $egea 11./329 legea locuintei care de&ineste locuinta ca &iind o constructie cu una sau mai multe camere cu dependinte si utilitatile necesare pentru a asigura nevoia locativa a unei persoane sau &amilii. (ceasta lege a locuintei consacra o serie de &acilitati pentru construirea de locuinte+ pentru anumite categorii de persoane: tinerii casatoriti sub 35 de ani+ specialistii care se stabilesc in mediul rural. 1entru locuintele construite in baza acestei legi cu credite obtinute de la stat se instituie o ipoteca legala in &avoarea statului pana la restituirea integrala a creditelor acordate. (specte ce vizeaza circulatia #uridica a constructiilor. Constructiile se a&la in circuitul civil+ ele pot &i dobandite prin oricare din mi#loacele consacrate de lege conventie+ testament+ uzucapiune+ succesiune+ accesiune etc. !i inainte de 839 constructiile se a&lau in circuitul civil dar dobandirea lor era supusa obtinerii unor autorizatii administrative prealabile si de incheierea contractului in &orma autentica. erespectarea acestor conditii era sanctionata cu nulitatea absoluta a actului. -erenul a&erent constructiilor care se instrainau trecea in proprietatea statului iar dobanditorului constructiei ii era recunoscut un drept de &olosinta pentru 250m patrati a&erenti. Dupa 839 regimul #uridic al circulatiei constructiilor este guvernat de regula consensualismului. :orma autentica numai este o conditie ad% validitatem trans&erul de proprietate se poate realiza prin simpla conventie a partior. 'nscrierea in cartea &unciara are ca e&ect doar opozabilitatea &ata de tert a contractului de vanzare%cumparare. De la acest principiu surprindem si o e)ceptie in cazul transmiterii proprietatii unei constructii prin donatie.( art 813 cod civil &orma autentica conditie de validitate a donatiei"

1rin actul sub semnatura privata prin care se constata vanzarea%cumpararea unei constructii nu se a#unge si la dobandirea proprietatii terenului. Circulatia #uridica a terenurilor. 'nainte de 839 terenurile au &ost practic scoase din circuitul civil prin legile 58 si 53 din 132.. !ingura modalitate de dobandire a dreptului de proprietate privata asupra terenurilor o reprezenta mostenirea legala. 1rin lege se mentiona ca in cazul vanzarii constructiei terenul trece in proprietatea statului. 'n interpretarea acestor legi s%a stabilit ca terenurile nu puteau &i dobandite prin uzucapiune si nici prin testament si ca asupra lor nu se puteau constitui dezmambraminte ale dreptului de proprietate. 'mediat dupa revolutie(1330" a &ost adoptata o lege cu caracter tranzitoriu( legea 3/1330" prin care au &ost abrogate legile 58+ 53 si s%a interzis instrainarea de terenuri prin acte #uridice intre vii pana la adoptarea noilor reglementari privind &ondul &unciar. 1rin e)ceptie se permitea instrainarea terenului a&erent constructiilor pan la 1000m. $egea 18/1331 lege care a liberalizat in anumite conditii circulatia #uridica a terenurilor. 1rincipiile esentiale sub imperiul legii 18 avem: $egea consacra principiul liberii circulatii a terenurilor. !e instituie interdictia dobandirii prin acte #uridice intre vii a unei supra&ete mai mari de 100ha echivalent arabil de &amilie interdictie consacrata sub sanctiunea nulitatii absolute. -ot prin legea 18 se instituie un drept de preemptiune recunoscut anumitor persoane &izice sau #uridice. -erenurile agricole din e)travilan erau sub reglementarea acestei legi insesizabile. $egea 5. din 1338 privitoarea la circulatia #uridica a terenurilor+ lege care a abrogata e)pres capitolul 5 al legii 18/319 si lege potrivit cu care terenurile erau alienabile+ sesizabile si prescriptibile e)tinctiv. -erenurile indi&erent de categorie( agricol neagricol+ intravilan e)travilan" sunt in circuitul civil potrivit acestei legi. 1entru instrainarea lor &orma autentica era conditia ad validitatem. Dreptul de preemptiune era consacrat e)clusiv pentru terenurile din e)tra vilan iar nesocotirea lui era sanctionata cu nulitatea relativa. $egea 2.2 din 2005 care guverneaza actualmente regimul #uridic al terenurilor+ aceasta lege 2.2 are un titlu 10 intitulat circulatia #uridica a terenurilor si prin aceasta lege se abroga in intregime si e)press legea 5.. 1rincipiul acestei legi este acela ca terenurile sunt in circuitul civil cu toate consecintele ce decurg de aici. :orma ceruta pentru instrainare este &orma autentica+ &orma care trebuie respectata si in cazul constituirii dezmembramintelor dreptului de proprietate. $egea 2.2 asimileaza cetatenii straini si apatrizii si persoanele #uridice straine cu persoanele &izice si #uridice romane asimilare care insa se produce intr%un termen di&erentiat. (st&el legea ne spune ca cetatenii straini din statele 67 si apatrizii cu domiciliul intr%un stat membru pot dobandi dreptul de proprietate pentru terenuri in Romania la implinirea unui termen de 5 ani de la data aderarii+ iar in re&erire la terenurile cu destinatie &orestiere+ acest termen este de 2 ani+ drept care va putea &i dobandit in conditiile ce vor &i reglementate prin tratate internationale pe baza de reciprocitate. Circulatia bunurilor din patrimoniul national cultural. Din ordonanta guvernului 28/3.9 si legea 182 din 2000+ ordonanta guvernului retinem ca aceste bunuri au regim #uridic al bunurilor proprietate publica. *unurile care insa apartin persoanelor &izice sau #uridice pot &i instrainate numai prin licitatie publica prin agenti economici anume autorizati cu respectarea conditiilor prevazute de lege. Respectarea dreptului de preemptiune al statului care se e)ercita prin ministerul culturii nesocotirea acestui drept este sanctionata cu nulitatea absoluta a actului de vanzare. *unurile arheologice mobile descoperite intamplator sau in urma unor sapaturi sistematizate. Retinem ca cercetarile arheologice se &ac numai cu acordul proprietarului terenului. 1entru situatia in care proprietarul terenului nu%si da acordul+ administratia publica poate solicita instantei incuviintarea acestor lucrari. (nterior inceperii lucrarilor se stabilesc si despagubirile care se cuvin proprietarului terenului.7le se stabilesc &ie pe cale amiabila &ie prin instanta.; 1entru bunurile descoperite intamplator care au valoare arheologica+ e)ista obligatia celui care o descopera sa anunte primarul si sa le predea.Cel care le gaseste are si dreptul si este recunoscut dreptul la o recompensa reprezentand 30< din valoarea bunului+ valoare care se stabileste de un e)pert acreditat. Daca bunul numai are o valoare e)ceptionala pe langa recompensa se acorda si o boni&icatie de 15< din valoarea bunului gasit.