Sunteți pe pagina 1din 4

Pe Glob, la nivelul anului 2011, sunt 194 de state independente.

EUROPA
(47 de state independente, fr teritoriile dependente sau cele cu statut special) ri - Capitale 1. Albania Tirana 2. Andorra Andorra la Vella 3. Austria Viena 4. Belarus Minsk 5. Belgia #r"$elles 6. Bosnia i Heregovina Saraje(o 7. Bulgaria So,ia 8. Cehia *ra+a %. Cipru ' Le,kosia 1). Croaia 3a+re4 11. ane!arca Copen a+a 12. Elveia #erna 13. Estonia Tallinn 14. #inlanda 1elsinki 15. #rana *aris 16. %er!ania #erlin 17. %recia Atena 18. &rlanda 7"4lin 1%. &slanda 6e8kja(9k 2). &talia 6o.a 21. 'etonia 6i+a 22. 'iechteinstein Vad": 23. 'ituania Vilni"s 24. 'u)e!burg L"$e.4"r+ < L"$e.4o"r+'Ville 25. Macedonia Skopje 26. Malta Valletta 27. Marea Britanie Londra 28. Republica Moldova C iin!" 2%. Monaco Mona&o'Ville 3). Muntenegru *od+ori&a 31. Norvegia -slo 32. Olanda A.sterda. /&apital! &onstit"ional!0 i 1a+a /sedi"l 2"(ern"l"i reedina re+al! i a ad.inistraiei de stat0 33. Polonia Varo(ia 34. Portugalia Lisa4ona 35. Ro!"nia #"&"reti 36. Rusia /den".irea o,i&ial! 5ederaia 6"s!0 Mos&o(a 37. $an Marino San Marino 38. $erbia #el+rad 3%. $lovacia #ratisla(a 4). $lovenia Lj"4ljana /Li"4liana0 41. $pania Madrid 42. $uedia Sto&k ol. 43. (urcia Ankara 44. Ucraina ;ie( 45. Ungaria #"dapesta 46. *atican Vati&an 47. +osovo *ristina

A#R&CA
(53 de state independente, fr teritoriile dependente sau cele cu statut special) ri - Capitale 1. A,rica de $ud *retoria /&apital! ad.inistrati(!0= Cape To?n /&apital le+islati(!0= #loe.,ontein /&apital! j"di&iar!0 2. Algeria Al+er 3. Angola L"anda 4. Benin *orto'>o(o 5. Bots.ana 2a4orone 6. Bur/ina #aso -"a+ado"+o" 7. Burundi #"j"n4"ra 8. Ca!erun @ao"ndA %. Capul *erde *raia 1). Rep1 Centra,rican #an+"i 11. Ciad >C7ja.ena 12. Co!ore Moroni 13. Rep1 Congo #ra::a(ille 14. Rep1 e!1 Congo ;ins asa 15. C4te 5&voire @a.o"sso"kro 16. 6ibouti 7ji4o"ti 17. Egipt Cairo 18. Eritrea As.ara 1%. Etiopia Adis A4e4a 2). %abon Li4re(ille 21. %a!bia #anj"l 22. %hana A&&ra 23. %uineea Conakr8 24. %uineea-Bissau #issa" 25. %uineea Ecutorial Mala4o 26. +en-a >airo4i 27. 'esotho Maser" 28. 'iberia Monro(ia 2%. 'ibia Tripoli 3). Madagascar Antananari(o 31. Mala.i Lilon+?e 32. Mali #a.ako 33. Maroc 6a4at 34. Mauritania >o"ak& ott 35. Mauritius *ort L"is 36. Mo0a!bic Map"to 37. Na!ibia Bind oek 38. Niger >ia.e8 3%. Nigeria A4"ja 4). R.anda ;i+ali 41. $2o (o!3 SDo To.A 42. $enegal 7akar 43. $e-chelles Vi&toria 44. $ierra 'eone 5reeto?n 45. $o!alia Mo+adis " 46. $udan ; arto". 47. $.a0iland M4a4ane 48. (an0ania 7odo.a 4%. (ogo Lo.A 5). (unisia T"nis 51. Uganda ;a.pala 52. 7a!bia L"saka 53. 7i!bab.e 1arare

A$&A
(45 de state independente, fr teritoriile dependente sau cele cu statut special) ri - Capitale 1. A,ganistan ;a4"l 2. Arabia $audit 6i8Ed 3. Ar!enia Gre(an 4. A0erbaid6an #ak" 5. Bahrain Mana.a 6. Bangladesh 7 EkE 7. Bhutan T i.p " 8. Brunei #andar Seri #e+a?an %. Ca!bodgia * no. *en 1). China #eijin+ 11. Rep1 Coreea Se"l 12. Rep1 Pop1 e!1 Coreea * enian 13. E!iratele Arabe Unite /G.A.H.0 A4" 7 a4i 14. #ilipine Manila 15. %eorgia T4ilisi 16. &ndia >e? 7el i 17. &ndone0ia Jakarta 18. &ordania A..En 1%. &ra/ #a+ dEd 2). &ran Te eran 21. &srael Tel A(i( 22. 9aponia Tok8o 23. +a0ahstan Astana 24. +irghi0stan #iFkek 25. +u.ait Al ;"?ait 26. 'aos Vientiane < Vian+& an 27. 'iban #eir"t 28. Mala-sia ;"ala L".p"r 2%. Maldive MalA 3). Mongolia Hlan #ator 31. M-an!ar @an+on < 6an+oon 32. Nepal ;at .and" 33. O!an Mas&at 34. Pa/istan Isla.E4Ed 35. 8atar 7o a 36. $ingapore Sin+apore 37. $iria 7a.as& 38. $ri 'an/a Colo.4o 3%. (ad6i/istan 7"an4e 4). (hailanda #an+kok 41. (i!orul de Est 7ili 42. (ur/!enistan As +a4at /A a4ad0 43. U0be/istan Takent 44. *ietna! 1anoi 45. :e!en Sanaa

AMER&CA
(35 de state independente, fr teritoriile dependente sau cele cu statut special) ri - Capitale 1. Antigua i Barbuda Saint Jo nCs 2. Argentina #"enos Aires 3. Baha!as >assa" 4. Barbados #rid+eto?n 5. Beli0e #el.opan 6. Bolivia La *a: 7. Bra0ilia #rasilia 8. Canada -tta?a %. Chile Santia+o < Santia+o de C ile 1). Colu!bia Santa,A de #o+otK < #o+otK 11. Costa Rica San JosA 12. Cuba 1a(ana 13. o!inica 6osea" 14. Republica o!inican Santo 7o.in+o 15. Ecuador M"ito 16. El $alvador San Sal(ador 17. %renada Saint 2eor+eCs 18. %uate!ala 2"ate.ala < Ci"dad de 2"ate.ala 1%. %u-ana 2eor+eto?n 2). Haiti *ort'a"'*rin&e 21. Honduras Te+"&i+alpa 22. 9a!aica ;in+ston 23. Me)ic Ci"dad de MA$i&o 24. Nicaragua Mana+"a 25. Pana!; *ana.K < Ci"dad de *ana.K < *ana.K Cit8 26. Paragua- As"n&iLn 27. Peru Li.a 28. $aint +itts i Nevis #asseterre 2%. $aint 'ucia Castries 3). $aint *incent i %renadinele ;in+sto?n 31. $tatele unite ale A!ericii Bas in+ton 32. $urina!e *ara.ari4o 33. (rinidad i (obago *ort o, Spain 34. Urugua- Monte(ideo 35. *ene0uela Cara&as

AU$(RA'&A & OCEAN&A


(14 de state independente, fr teritoriile dependente sau cele cu statut special) ri - Capitale 1. Australia Can4erra 2. #i6i S"(a 3. +iribati #airiki 4. Rep1 &nsulelor Marshall Maj"ro 5. $tatele #ederale ale Microne0iei < Microne0ia *alikir 6. Rep1 Nauru >" e$ist! o,,i&ial o &apital. Cl!dirile i instit"iile +"(erna.entale se a,l! Nn distri&t"l @aren= din s"d'(est"l ins"lei. 7. Noua 7eeland Bellin+ton 8. Palau ;oror %. Papua Noua %uinee *ort Mores48 1). $a!oa Apia 11. &nsulele $olo!on 1oniara 12. (onga >"k"Calo,a 13. (uvalu Vaiak" 14. *anuatu Villa < *ort Villa