Sunteți pe pagina 1din 15

Tabelul 1

Caracteristicile fizice ale pmnturilor care se calculeaz cu ajutorul formulelor


Denumirea caracteristicilor
Simbolurile i formulele
de calcul ale
caracteristicicilor
Precizia
de calcul
Greutatea volumic a granulelor !"#m
$
Greutatea volumic a pamntului !"#m
$
%miditatea natural a pamntului
Greutatea volumic a pmntului uscat !"#m
$
&ndicele porilor
Greutatea volumic a apei !"#m
$
Gradul de umiditate al

pmntului
Greutate volumic a pmntului 'n stare submersat !"#m
$
Greutate volumic a pmntului 'n stare saturat !"#m
$
(imita inferioar de plasticitate
(imita superioar de plasticitate
&ndicele de plasticitate
&ndicele de lic)iditate
*
s
*

*
d
+ *#,1-.
e+, *
s
/ *
d
. # *
d
*

S
r
+ *
s
#e *

*
sb
+, *
s
/ *

.#,1-e.
*
sat
+, *
s
- e *

.#,1-e.

(
&
p
+
(
/
p
&
(
+,/
p
.#&
p
01
01
001
01
0001

001
01
01
001
001
001
001
Tabelul 1
Clasificarea pmnturilor prfoase/argiloase func2ie de indicele de plasticitate &
p
0013&
p
3 004 004 5 &
p
3 014 &
p
6 014
"isip argilos 7rgil nisipoas 7rgil
Tabelul $
Clasificarea pmnturilor prfoase/argiloase func2ie de indicele de lic)iditate &
(
Denumirea pmnturilor &ndicele &
(
Starea de consisten2
"isip argilos
&
(
50
03 &
(
3100
&
(
6100
Tare
Plastic
Curgtoare
7rgil nisipoas i argil
&
(
50
03 &
(
30819
0195 &
(
3090
0905 &
(
3049
0495 &
(
3100
&
(
6100
Tare
Plastic vrtoas
Plastic consistent
Plastic moale
Plastic curgtoare
Curgtoare
Tabelul :
Clasificarea pmnturilor nisipoase func2ie de gradul de umiditate S
r
03S
r
309 095 S
r
308; 0;5 S
r
3180
Slab umede %mede Saturate
Tabelul 9
Clasificarea pamnturilor nisipoase func2ie de indicele porilor e
Denumirea pm'nturilor
Starea de 'ndesare<
'ndesat medie afnat
"isip cu pietri nisip mare nisip
mijlociu
"isip fin
"isip prfos
e5099
e50=0
e50=0
0993e3040
0=03e3049
0=03e30;0
e6040
e6049
e60;0
1
Tabelul =
>alorile normate ale coeziunii C
n
,!Pa.ung)iului de frecare interioar ?
n
,grade. i modulului de
deforma2ie @,APa. pentru pmnturile nisipoase de sedimente cuaternare
Denumirea
pmnturilor
Simbolurile
caracteristicilor
pmnturilor
Caracteristicile pmnturilor avnd indicele
porilor e <
0:9 099 0=9 049
"isipuri cu pietri
i nisipuri mari
cn
1 1 / /
?n
:$ :0 $;
@
90 :0 $0
"isipuri mijlocii
cn
$ 1 1
?n
:0 $; $9
@
90 :0 $0
"isipuri fine
cn
= : 1 /
?n
$; $= $1 1;
@
:; $; 1; 1;
"isipuri prfoase
cn
; = : 1
?n
$= $: $0 1=
@
$B 1; 1; 11
1
Tabelul 4
>alorile normate ale coeziunii cn ,!Pa. i ung)iului de frecare interioar ?n ,grade. pentru
pmnturile prfoase Cargiloase de sedimente cuaternare
$
Tabelul ;
>alorile normate ale modulului de deforma2ie @,APa. pentru pmnturile prfoase/argiloase cu
eDcep2ia celor loessoide
>rsta i originea
pmnturilor
Denumirea pmnturilor i
limitele valorilor normate ale
indicelui lor de plasticitate &
(
Aodulul de deforma2ie @ pentru indicele
porilor e <
0:9 099 0=9 049 0;9 0B9 109
S
e
d
i
m
e
n
t
e

c
u
a
t
e
r
n
a
r
e
7luviale
Deluviale
(acustre
"isipuri
argiloase
0 3 &
(
3 049 $1 1: 1= 10 4 / /
7rgile
nisipoase
0 3 &
(
3 019
019 5 &
(
3 090
090 5 &
(
3 049
$: 14 11 14 1: 11
$1 19 1B 1: 11 ;
/ / 14 11 ; = 9
7rgile
0 3 &
(
3 019
019 5 &
(
3 090
090 5 &
(
3 049
/ 1; 1: 11 1; 19 11
/ / 11 1; 19 11 B
/ / / 19 11 B 4
Tabelul B
>alorile coeficientului lui Poisson E coeficientul de deforma2ii laterale F ale pmnturilor i
coeficientul de corec2ie m
c
a modulului de deforma2ii edometric @
e
Denumirea pmnturilor i
limitele valorilor normate
ale indicelui lor de
palsticitate &
(
Simbolurile
caracteristicilor
pmnturilor
Caracteristicile pmnturilor avnd indicele porilor e <
0:9 099 0=9 049 0;9 0B9 109
"isipuri
argiloase
0 3 &
(
3 019
cn
11 14 19 1$ / / /
?n
$0 1B 14 1: / / /
019 5 &
(
3 049
cn
1B 19 1$ 11 B
?n
1; 1= 1: 11 1;
7rgile
nisipoase
0 3 &
(
3 019
cn
:4 $4 $1 19 11 1B /
?n
1= 19 1: 1$ 11 10 /
019 5 &
(
3 090
cn
$B $: 1; 1$ 1; 19 /
?n
1: 1$ 11 11 1B 14 /
090 5 &
(
3 049
cn
/ / 19 10 1= 1: 11
?n
/ / 1B 1; 1= 1: 11
7rgile
0 3 &
(
3 019
cn
/ ;1 =; 9: :4 :1 $=
?n
/ 11 10 1B 1; 1= 1:
019 5 &
(
3 090
cn
/ / 94 90 :$ $4 $1
?n
/ / 1; 14 1= 1: 11
090 5 &
(
3 049
cn
/ / :9 :1 $= $$ 1B
?n
/ / 19 1: 11 10 4
:
Tabelul 10
7dncimea de fundare 'n func2ie de pozi2ia nivelului apei subterane i de tipurile pmnturilor 'n
condi2ii de 'ng)e2 posibil al acestora
Denumirea
pmnturilor
E F
>alorile m
c
pentru indicele porilor e <
0:9 099 0=9 049 0;9 0B9 109
"isipuri
0$
0
04
:
$9 $9 $0 10 10 / /
"isipuri argiloase
0$
0
04
:
:0 :0 $9 $0 10 / /
7rgile nisipoase
0$
9
0=
1
90 90 :9 :0 $0 19 10
7rgile
0:
1
0:
0
/ / =0 =0 99 90 :9
9
Tabelul 11
Coeficientul de influien2 a regimului termic al construc2iei !
)
asupra 'ng)e2ului pmnturilor
l'ng funda2iile pere2ilor eDteriori
Tipurile de pmnt sub talpa
funda2iei
7dncimea de fundare 'n func2ie de adncimea nivelului apei
subterane d
G
,m. 'n caz de <
d
G
3 d
f
- 1 d
G
6 d
f
- 1
Hoci stncoase bolovniuri cu
interspa2iile umplute cu nisip
nisipuri cu pietri nisipuri mari
i mijlocii
"u depinde de adncimea
de calcul de 'ng)e2 d
f
"u depinde de adncimea de
calcul de 'ng)e2 d
f
"isipuri fine i prfoase "u mai mic de d
f
"u depinde de d
f
"isipuri argiloase cu indicele
&
(
5 0
"u mai mic de d
f
"u depinde de d
f
"isipuri argiloase cu indicele
&
(
I 0
"u mai mic de d
f
"u mai mic de d
f
7rgile nisipoase argile precum
i bolovniuri cu interspa2iile
umplute cu pmnt prfos/
argilos av'nd toate indicele
&
(
I 019
"u mai mic de d
f
"u mai mic de d
f
7rgile nisipoaseargileprecum i
bolovniuri cu interspa2iile
umplute cu pmnt prfos/
argilos av'nd toate indicele
&
(
5 019
"u mai mic de d
f
"u mai mic de 09d
f
Particularit2ile construc2iei
Coeficientul !
)
pentru temperatura de calcul medie pe zi a
aerului din 'ncperea alturat de funda2iele pere2ilor
eDteriori
0 9 10 19 I10
J


s
u
b
s
o
l

c
u

p
a
r
d
o
s
e
l
e
l
e

e
D
e
c
u
t
a
t
e
<
pe teren 0B 0; 04 0= 09
din lemn pe
grinzioare aezate pe
teren
10 0B 0; 04 0=
pe planeurile peste
soclu izolat termic
10 10 0B 0; 04
Cu subsol sau subsol te)nic 0; 04 0= 09 0:
Kbserva2ii< 18>alorile !
)
din tabel se refer la funda2ii cu distan2a de la marginea lor pn la fa2a
eDterioar a pere2ilor a
f
5 09mL dac a
f
6 19m valorile !
)
se majorez cu 01 'ns s nu fie mai
mari dect !
)
+1L pentru dimensiuni intermediare a
f
valorile !
)
se determin prin interpolare8
18Dintre 'ncperile alturate de funda2iile eDterioare fac parte subsolurile i subsolurile te)nice iar
dac acestea nu sunt prevzute se iau 'n considera2ie 'ncperile primului etaj8
$8Pentru valorile intermediare ale temperaturii aerului coeficientul !
)
se rotungete la valoarea
mai mic cea mai apropiat din tabel8
=
Tabelul 11
Hezisten2a conven2ional de calcul H
o
a pm'nturilor nisipoase
Denumirea pamnturilor
>aloarea H
0
,!Pa. func2ie de starea de indesare a
nisipurilor <
stare 'ndesat stare de 'ndesare medie
"isipuri mari =00 900
"isipuri mijlocii 900 :00
"isipuri fine<
slab umede
:00 $00
umede si saturate $00 100
"isipuri prfoase<
/slab umede
$00 190
/umede 100 190
/saturate 190 100
Tabelul 1$
Hezisten2a conven2ional de calcul H
0
,!Pa. a pmnturilor prfoase C argiloase
Denumirea pamnturilor
prfoase / argiloase
&ndicele
porilor e
>aloarile H
o
,!Pa. func2ie de
indicele de lic)iditate<
&
(
+0 &
(
+1
"isipuri argiloase
09 $00 $00
04 190 100
7rgile nisipoase
09 $00 190
04 190 1;0
10 100 100
7rgile
09 =00 :00
0= 900 $00
0; $00 100
11 190 100
Kbservatie< pentru valori intermediare e i &
(
se admite determinarea lui H
0
prin
interpolare aplicnd formula<
kPa R I R I
e e
e e
R I R I
e e
e e
R
L L L L I e
L
M . 1 N, .M . 1 N,
. 1 8 1 , 0 . 0 1 , 0
1 1
1
. 1 8 1 , 0 . 0 8 1 , 0
1 1
1
. , 0
+

+ +

=
On care < e&
(
C caracteristicile pmntului pentru care se determin H
o
L
e
1
si e
1
C coeficien2ii 'nvecina2i din tabel 'ntre care se afl valoarea eL H
o,10.
i
H
o,11.
/ valorile tabelare H
0
pentru e
1
referitoare la &
(
+0 respectiv &
(
+1
H
o,10.
i H
o,11.
/ valorile tabelare H
0
pentru e
1
referitoare la &
(
+0
respectiv la &
(
+1
Tabelul 1:
4
>alorile coeficien2ilor A
*
A
P
i A
c
pentru determinarea rezisten2ei de calcul H a pmntului
terenului de fundare func2ie de ung)iul de frecare interioara ?
&&
,grade. al acestuia8
>aloarea
?
&&


grade
Coeficien2ii >aloarea
?
&&


grade
Coeficien2ii
A
*
A
P
A
c
A
*
A
P
A
c
= 010 1$B $41 19 04; :11 ==4
4 011 1:4 $;1 1= 0;: :$4 =B0
; 01: 1998 $B$ 14 0B1 :=: 41:
B 01= 1=: :09 1; 0B; :B$ 4:0
10 01; 14$ :14 1B 10= 919 4=4
11 011 1;$ :1B $0 119 99B 4B9
11 01$ 1B: ::1 $1 11: 9B9 ;1:
1$ 01= 109 :99 $1 1$: =$: ;99
1: 01B 114 :=B $$ 1:: =4= ;;;
19 0$1 1$0 :;: $: 199 411 B11
1= 0$= 1:$ :BB $9 1=; 441 B9;
14 0$B 194 919 $= 1;1 ;1: BB4
1; 0:$ 14$ 9$1 $4 1B9 ;;1 10$4
1B 0:4 1;B 9:; $; 111 B:: 10;0
10 091 $0= 9== $B 11; 1011 1119
11 09= $1: 9;: :0 1:= 10;9 114$
11 0=1 $:: =0: :1 1== 11=: 111:
1$ 0=B $=9 =1: :1 1;; 1191 114B
1: 041 $;4 =:9 :$ $11 1$:= 1$$4
Kbserva2ie< ung)iul de frecare interioar ?
&&
se refer la pamntul pe care reazem talpa funda2iei
i se adopt egal cu valoarea de calcul corespunzatoare proiectrii terenului de fundare la grupa a
doua de stare limit Cde deforma2ii
Tabelul 19
>alorile coeficien2ilor condi2iilor de lucru *
c1
i *
c1
pentru determinarea rezisten2ei de calcul H a
pmnturilor terenurilor de fundare
Denumirea pmnturilor pe care reazem
talpa funda2iei
Coefi/
cientul
*
c1
Coeficientul *
c1
pentru construc2ii cu
structura de rezisten2 rigid i cu raportul
dintre lungimea i 'nl2imea construc2iei
sau al tronsonului (#Q<
I: 193
Rlocuri i bolovniuri cu umplutur de
nisip nisipuri cu eDcep2ia celor fine i
prfoase
1: 11 1:
"isipuri fine 1$ 11 1$
"isipuri prfoase <
slab umede si umede
119 10 11
saturate 11 10 11
Rlocuri i bolovniuri cu umplutur de
pmnt prfos/argilos pmnturi prfoase/
argiloase cu indicele de plasticitate al
acestora precum i al umpluturii
&
(
3019 0193&
(
119 10 11
0195&
(
30890 11 10 11
&
(
60890 11 10 10
Kbserva2ii<18 Pentru construc2ii cu structura de rezisten2 fleDibil coeficientul *
c1
se adopta egal
cu 10L 18 Pentru valori intermediare (#Q coeficientul *
c1
se determin prin interpolare
;
Tabelul 1=
>alorile coeficientului S pentru calculul tasrilor funda2iilor
T + 1z#b >alorile coeficientului S pentru funda2ii 'n form de Junda2ii
continue
U I 10
cerc dreptung)i cu raportul laturilor tlpii U+ l#b<
10 1: 1; 1: $1 90
00 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 18000
0: 0B:B 0B=0 0B41 0B49 0B4= 0B44 0B44 08B44
0; 049= 0;00 0;:; 0;== 0;49 0;4B 0;;1 0;;1
11 09:4 0=0= 0=;1 0414 04$B 04:B 049: 0499
1= 0$B0 0::B 09$1 094; 0=11 0=1B 0=$B 0=:1
10 01;: 0$$= 0:1: 0:=$ 0909 09$0 09:9 0990
1: 011$ 0194 0$19 0$4: 0:1B 0::B 0:40 0:44
1; 01=9 0101 01=0 0$0: 0$:B 0$;$ 0:10 0:10
$1 01$0 01=0 0110 0191 01B: 0$1B 0$=0 0$4:
$= 010= 01$1 014$ 010B 0190 01;9 0$1B 0$$4
:0 00;4 010; 01:9 014= 011: 01:; 01;9 0$0=
:: 004$ 00B1 011$ 0190 01;9 011; 0199 01;0
:; 00=1 0044 0109 01$0 01=1 01B1 01$0 019;
91 009$ 00=4 00B1 011$ 01:1 0140 010; 01$B
9= 00:= 009; 004B 00BB 011: 0191 01;B 011$
=0 00:0 0091 0040 00;4 0110 01$= 0141 010;
=: 00$= 00:9 00=1 0044 00BB 0111 019; 01B=
=; 00$1 00:0 0099 00=B 00;; 0110 01:9 01;9
41 001; 00$= 00:B 00=1 00;0 0100 01$$ 0149
4= 0019 00$1 00:: 009= 0041 00B1 011$ 01==
;0 001$ 001B 00:0 0091 00== 00;: 011$ 019;
B
;: 0011 001= 00$4 00:4 00=0 0044 0109 0190
;; 001B 001: 00$$ 00:1 0099 0041 00B; 01:$
B1 0014 0011 00$1 00$B 0091 00=9 00B1 01$4
B= 001= 0010 001; 00$= 00:4 00=0 00;9 01$1
100 0019 001B 001= 00$$ 00:$ 009= 004B 011=
10: 001: 0014 001: 00$1 00:0 0091 004: 0111
10; 001$ 001= 0011 001B 00$4 00:B 00=B 0114
111 0011 0019 0011 0014 00$9 00:9 00=9 011$
11= 0011 001: 0010 0019 00$$ 00:1 00=1 010B
110 0010 001$ 001; 001$ 00$1 00:0 009; 010=
18 Kbserva2ii 18 "ota2iile din tabel reprezint< b/l2imea sau diametrul tlpii funda2iei i
l/lungimea eiL 18 Pentru funda2ii 'n form de poligon regulat cu aria 7 valorile
coeficientului S se adopt ca la funda2iile circulare av'nd raza r+ # A L $8 Pentru valori
intermediare T i U coeficientul S se determin prin interpolare liniar8
Tabelul 14
Deforma2iile limit ale terenului de fundare
Tipurile construc2iilor
Deforma2iile limit ale terenului de fundare <
diferen2a
relativ a
tasrilor
,Vs# L.
u
'nclinarea
i
u
tasarea medie su ,'n
parantez maDim
smaDu .cm
18 Construc2ii industriale si civile cu unu singur sau
mai multe etaje cu structura de rezisten2 'n cadre<
de beton armat
0001 / ,;.
metalice 000: / ,11.
18 Construc2ii 'n structura de rezisten2 a crora nu
apar eforturi rezultate din tasri neuniforme
000= / ,19.
$8 Construc2ii multietajate cu pereti portanti din<
/panouri mari
0001= 0009 10
/blocuri mari sau crmid fr armare 00010 0009 10
/blocuri mari sau crmid cu armare inclusiv cu
centuri din beton armat
0001: 0009 19
:8 Construc2iile elevatoarelor din beton armat<
construc2ie administrativ i corp de siloz monolite
rezemate pe radier comun
/ 000$ :0
construc2ie administrativ i corp de siloz
prefabricate rezemate pe radier comun
/ 000$ $0
corp de siloz monolit independent / 000: :0
corp de siloz prefabricat independent / 000: $0
construc2ie administrativ independent / 000: 19
98 Couri de fum avnd 'nl2imea Qm<
Q3100m / 08009 :0
10
1005Q3100 / 1#1Q $0
1005Q3$00 / 1#1Q 10
Q6$00 / 1#1Q 10
=8 Construc2ii rigide cu 'nl2imea pn la 100m cu
eDcep2ia celor men2ionate la pct8 : i pct8 9
/ 000: 10
18 Kbserva2ii < 18 >alorile limit ale 'ncovoierii ,curburii.relative ale construc2iilor indicate la
pct8 $ se adopta egale cu 09 ,Vs# L.
u
L 18 Dac stratifica2ia amplasamentului este uniforma
,panta straturilor geologice nu depete 01. valorile limit ale tasrilor maDime s
maDu
i
medie T

din tabel pot fi majorate cu 19WL $8 Pentru construc2iile indicate la pct1888pct8$ care
reazem pe radier general valorile limit ale tasrilor medii s
u
pot fi majorate de 19ori

Tabelul 1;
Jundatii prefabricate de tip pa)ar
Tipodimensiunile
fundatiei
Dimensiunile geometrice ale fundatiilormm Aasa
fundatieit b ) 7 R C D
1X1$ 1$00
1090
:90 149
190 100 $1B
1X14
1X11
1400
1100
90
:00
=90
:14
9:B
1X1$ 1$00
990 119
190 100 $09
1X14
1X11
1400
1100
90
:00
=90
:0:
9$9
1XC1$
1XC1$
1$00
:90
990
149
119
190 100
$1B
$09
Kbserva2ii< 18 "ota2iile din tabel sunt artate 'n figurile urmtoare<
a. b.

11
b
A
D
C
3
5
0
5
0
0
20
b
/
2
h
b
D
b
/
2
20
4
0
0
6
5
0
h
B C
150 B
B
B 150
25 25 25
A
25
4
0
0
6
5
0
2
0
0
D
D
18 On cazul a sunt prevzute funda2iile 1X1$L 1X1$L 1X1$ i 1XC1$ iar 'n cazul b
/1X14L 1X14L 1X11 i 1Xc118
$8 Junda2iile de tipul X se aseaz direct pe teren iar cele de tipul XC/peste plci de
beton armat prefabricat sau monolit


Tabelul 1B
"omenclatura plcilor de fundare din beton armat pentru fundatiile continue
Marca b,mm l,mm h,mm Masa,t Schia
32,12
32,8
$100
11;0
4;0
900
:0
1=
28,12
28,8
1;00
11;0
4;0
900
$:
11
24,12
24,8
1:00
11;0
4;0
900
1;
1B
20,12
20,8
1000
11;0
4;0
900
1:
1=
16,24
16,12
16,8
1=00
1$;0
11;0
4;0
$00
19
11
0;
14,24
14,12
14,8
1:00
1$;0
11;0
4;0
$00
11
11
04
11
l
b
h
b
l
12,24
12,12
12,8
1100
1$;0
11;0
4;0
$00
1;
0B
0=
10,24
10,12
10,8
1000
1$;0
11;0
4;0
$00
19
0;
09
8,24
8,12
;00
1$;0
11;0
$00
1:
04
6,24
6,12
;00
1$;0
11;0
$00
10
09
Kbserva2ii< 18 Aarca plcii se constituie din literele ,funda2ii continue. si cifre primele din care
reprezint l2imea iar cele de la sf'rit lungimea plcii 'n decimetri8
18 Arcile plcilor se arat conventional fr a indica grupa lor i se refer la produsele de
toate tipurile8
Tabelul 10
"omenclatura blocurilor de zidrie pentru funda2ii continue
Aarca
blocului
Dimensiunile blocului mm< >olumul
betonului
m
$
Aasa
blocului t
lungimea l2imea 'nl2imea
XYZ 1:8$8=
XYZ 1:8:8=
XYZ 1:898=
XYZ 1:8=8=
1$;0
$00
:00
900
=00
9;0
0:1
09:
04
0;1
0B4
1$
1=$
1B=
XYZ 118:8=
XYZ 11898=
XYZ 118=8=
11;0
:00
900
=00
01=
0$$
0:
0=:
04B
0B=
XYZ 118:8$
XYZ 11898$
XYZ 118=8$
:00
900
=00
1;0
01$
01=
01B
0$1
0$;
0:=
XYZ B8$8=
XYZ B8:8=
XYZ B898=
XYZ B8=8=
;;0
$00
:00
900
=00
9;0 019
01
01:
01B
0$9
0:4
09B
04
XYR B8:8=
XYR B898=
XYR B8=8=
:00
900
=00
01;
01
01:
0$B
0:B
09;
XY[ 1:8:8= 1$;0 :00 0:: 109
1$
b
l
h
XY[ 1:898=
XY[ 1:8=8=
900
=00
09$
09;
11=
1:
Kbserva2ie< Aarca blocului reprezint< XYZ 1:8$8= C bloc cu sec2iunea plinL 1:8$8= C
respectiv l2imea lungimea si 'nl2imea blocului in decimetriL XYR C bloc cu scobituri
pentru instalarea re2elelor ingineretiL XY[ C bloc cu goluri8
Tabelul 11
Caracteristica grinzilor de fundare 6 pentru pasul stilpilor de =m
Sectiunea grinzii (ungimea
mm
Aasat Sectiunea grinzii (ungimea
mm
Aasat
9B90
9090
:490
::90
:$00
1=
1$
11
11
11
9B90
9090
:490
::90
:$00
0;
04
04
0=
0=
0,16
0,20
0.30
9B90
9090
:490
::90
:$00
1;
19
1:
1$
1$
9B90
9090
:490
::90
:$00
10
0B
0;
0;
0;
Kbserva2ii< 18 Grinzile se alctuiesc din carcase sudate si beton greu de clasa R19\R108
18 Grinzile sunt calculate la incrcrile de la pere2i din zidrie de crmid cu 'nl2imea de
cel mult 19m
Tabelul 11
Caracteristica grinzilor de fundare pentru pasul stlpilor de 11m
Sectiunea grinzii Aarca
Dimensiunile mm >olumul
betonului m
$
lungimea l 'nal2imea ) l2imea b
0,24
b
h
XYQ1
XYQ1/]
XYQ1
XYQ1/]
XYQ$
XYQ:
10400
10100
10400
10100
11B=0
11B=0
:00
=00
:00
=00
$00
:00
$00
:00
11=
111
109
1B9
11B
11B
Tabelul 1$
Caracteristicile de calcul ale betonului greu
Clasa betonului
dup rezisten2a la
comprimare
Hezistenta de calcul la & grup de
stare limit !Pa
Aodulul de elasticitate la
comprimare @
b
+ !Pa
la comprimare
H
b
^10
/$
la 'ntindere
H
bt
^10
/$
'ntrire natural 'ntrire prin
aburire
R10
R119
R19
R10
=
49
;9
1189
094
0==
049
0B0
1;
11
1$
14
1=
1B
109
1:
1:
0,20
0,26
0,45
0,40
( 0,52)
0,20
( 0,25)
0,45
0.16
0,30
0.30
R19 1:9 109 $0 14
Tabelul 1:
Hezistenta de calcul a armturii la prima grup de stare limit APa
Clasa armturii
&ntindere< Comprimare
H
sc longitudinal Hs Transversal HsG
7/&
7/&&
7/&&& ds+ =/; mm
ds+10/:0 mm
Rp/& ds+ $ mm
ds+ : mm
ds+ 9 mm
119
1;0
$99
$=9
$49
$=9
$=0
149
119
1;9
1B0
140
1=9
1=0
119
1;0
$99
$=9
$49
$=9
$=0
Tabelul 19
7sortimentul armturii din bare
Diametrumm
7ria sectiunii ,cm
1
. avnd numrul de bare ns <
1 1 $ : 9 = 4 ; B
$
:
9
=
;
10
11
1:
1=
1;
10
11
0041
011=
01B=
01;$
090$
04;9
11$1
19$B
1011
19:9
$1:1
$;01
01:
019
0$B
09=
100
194
11=
$0;
:01
90B
=1;
4=0
011
0$;
09B
0;9
191
1$=
$$B
:=1
=0$
4=$
B:1
11:0
01;
090
04;
11$
101
$1:
:91
=1=
;0:
101;
1194
1910
0$9
0=$
0B;
1:1
191
$B$
9=9
4=B
1009
1141
1940
1B00
0:1
049
11;
140
$01
:41
=4B
B1$
1104
1914
1;;9
11;1
0:B
0;;
1$4
1B;
$91
990
4B1
1044
1:0;
14;1
11BB
1==1
09=
100
194
11=
:01
=1;
B09
11$1
1=0B
10$=
191$
$0:1
0=:
11$
144
19:
:91
40
101;
1$;9
1;10
11B0
1;14
$:11
19