Sunteți pe pagina 1din 85

502

CAPACI TATEA PORTANTA I PROI ECTAREA CONSTRUCI I LOR


tensi uni l or general i zate ca spai u al vi tezel or general i zate de deformare,
atunci vectori i q, i d<&jdQi snt coaxi al i , adi c
a*
*<
= v
^ d-8)
unde v ^0 este un scalar mul ti pl i cati v. Rel ai a (1.8) reprezi nt aa-
numi ta legeasociat decurgere, care afi rm c suprafaa l i mi t $ este
poteni al ul pentru vi tezel e general i zate de deformare.
Aceast rel ai e are o nsemntate extrem de mare n teori a capa-
ci ti i portante a construci i l or, deoarece permi te pe baza cunoateri i
l ui (1.3) s determi nm mecani smul deformri i construci ei asoci at
acestei hi persuprafee de pl asti ci tate, n acel punct al construci ei n
care este sati sfcut condi i a de pl asti ci tate <1> =const. Aadar, ecuai a
suprafeei l i mi t are un rol dubl u: ea este condi i a care determi n
unui materi al trecerea n stare pl asti c i, n afar de aceasta, preci -
zeaz pri n legea de curgere asoci at, cumse deformeaz pl asti c mate-
r i al ul .
Dac are l oc procesul de deformare pl asti c, atunci se produce o
di si pare de energie, adi c
d =cQiiji >0. (1.9)
Lund n consi derare rel ai a (1.8) se obi ne
<* =v -Sr & >o . (.i o)
Vi
Deoarece Qt este un vector msurat de l a ori gi nea si stemul ui i di ri jat
ctre suprafaa l i mi t, i ar 30/ 3(9, este di ri jat dup normal a exteri oar,
rezul t di n (1.10) c dac trebui e s ai b loc di si parea energi ei , atunci
v este nenegati v. n cazul general v este o funci e scal ar de coordonatel e
spai ul ui fi zi c, adi c v =v (%), (i =1, 2, 3).
Suprafaa l i mi t (Qi) =const nu trebui e s ai b neaprat de-
ri vatel e dQjdQ, determi nate n mod uni c. Un asemenea caz poate
s ai b l oc de exempl u atunci cnd condi i a l i mi t pentru tensi uni este
scris pr i n c teva ecuai i , fiecare referi ndu-se l a anumi te stri de ten-
si une, n l ocuri l e de i nterseci e de r >2 hipersuprafee <&k, <5>k+i,---
se poate s avem grad O^, =/=grad O *+ 1 i atunci legea de curgere aso-
ci at (1.8) este l uat sub forma potenialului plastic generalizat
NOI UNI FUNDAMENTALE
503
unde Vj, v 2 , v r snt nenegati ve.
Rel ai a (1.11)nseamn c estepo-
sibil asocierea ctorva mecanisme
decedareplastic la o singur stare
detensiune.
Dac ntr-un anumi t spai u
suprafaa l i mi t se compune di n
hi persuprafee, i ar rel ai a <!>((),) =
=const este liniar n raport cu
Qi, atunci unui grup destri de
tensiunei corespundeun mecanism
comun decurgere plastic.
Suprafaa l i mi t i legea aso-
ci at de curgere snt reprezentate
schemati c n fi g. XI I I . 1. Mecani s-
mul ui de cedare pl asti c determi - V i
nat neuni voc i corespunde o
singularitate delip cinematic"
punctul A. Posi bi l i tatea realizrii aceluiai mecani sm de cedare pl asti c
pentru di feri i vectori de tensi une, adi c singularitatea detip static" are
loc pentru stri de tensi une reprezentate pr i n segmentul BC.
Procesul ui de deformare pl asti c i corespunde di si parea energiei
determi nat de funci a de di si pai e (1.2).
Deoarece funci a de disipaie este produsul scal ar al vectori l or
tensi uni i general i zate (), i al vi tezei general i zate de deformare qlt atunci
pentru fi ecare punct al hipersuprafeei l i mi t ea este determi nat n
mod uni c pr i n vi teza de deformare. Chi ar n cazul hi persuprafeei cu
si ngul ari ti se obi ne
XIIJ..1. Suprafaa limit i legea
asociat decurgere.
d =d{qi). (1.12)
Pentru fi ecare mecani sm dedeformare pl asti c determi nat de qf poate
fi gsit vectorul asociat (),, i ar aceasta l a rndul su permi te s se
determi ne, pe baza l ui (1.2), val oarea funci ei de di si pai e n punctul
consi derat al construci ei .
A stfel , de exempl u cnd <l> =Q,Qt K
2
0, unde K este o con-
stant a materi al ul ui , di n legea asoci at de curgere (1.8)rezul t qi =
- 2v Qi. Determi n nd di n aceast rel ai e Qi i substi tui nd n expresi a
pentru<t> se obi ne v =-f \ qiqi\ 2K. Fol osi nd rel ai i l e cal cul ate pentru
Qi i v n formul a pentru disipaie (1.2), ajungem l a urmtoarea ex-
CAPACI TATEA PORTANTA I PROI ECTAREA CONSTRUCI I LOR
presi e: d = (CjK) (qiqiY
1
'
1
, care este o form parti cul ar a rel ai ei
(1.12).
Dac mecani smul ui de deformare pl asti c ntr-un punct al construc-
iei i snt i mpuse unel e l egturi ci nemati ce (de exempl u i poteza seci u-
ni l or pl ane, Starea axi al -si metri c a deformri i etc), aceasta este echi -
val ent cu anul area unor componente ale vectorul ui vi tezei de deformare.
A tunci qt =0 pentru i =k.+ 1,..., n, k < n, i ar funci a de di si pai e
are forma
d =c(QlQl + ... + Qkqk), (1.13)
deci forel e Qi pentru i =k -f 1,..., n nu parti ci p l a di si parea energi ei
i nterne i au caracterul unei reaci uni . Deoarece funci a de di si pai e
descrie procesul de disipaie a energi ei n cursul curgeri i pl asti ce a con-
struci ei , rezul t di n rel ai a (1. 13) c putem fol osi n l ocul hi persupra-
feei de pl asti ci tate $ n spai ul -di mensi onal Cn rel ai a
Wv Qp Q3 Qk) - const, k < n. (1.14)
Reducerea numrului de di mensi uni ale spai ul ui tensi uni l or gene-
ral i zate duce l a si mpl i fi carea procedeul ui n ti mpul rezol vri i probl e-
mel or concrete ale capaci ti i portante. Di n punct de vedere geometri c
rel ai a (1.14) reprezi nt conturul proi eci ei ortogonal e a l ui O pe hi -
persuprafaa ^-dimensional Ck, deoarece dQjdQi =0 pentru i = k -N
-f-1,..., n. Faptul c este conturul proi eci ei l ui O pe Ckasigur c <j; =0
pentru i =k-\ - !, . . . , (v. [95]).
Vectorul q i ==1, 2 ; k , este normal l a <\ >n subspahd C^dac
este normal l a <I>. Pentru a ne convi nge de aceasta, s determi nm
d<\ i/dQi. Deoarece <]/ depi nde numai de k di ntre cele n fore, atunci
ntre cele n fore au loc n k rel ai i , deci
* L _ i * + J <L ? * i +. . . = *; (i .i 5)
SQ, dQi dQk+i dQi
Aceste n k rel ai i supl i mentare snt rel ai i l e care rezult di n proi eci a
ortogonal a l ui d> pe Q , adi c
g; = v =0, v^=0, i = k +l n. (1.16)
Ca rezul tat, n membrul drept di n (1.15) di spar toi membri i cu excepi a
pr i mul ui . Rel ai i l e (1. 16) snt cele n-k condi i i care permi t el i mi narea
di n (1.3) a tuturor n k fore Q, pentru i =k + 1,..., n astfel nct
4* determi nat de formul a (1.14) este hi persuprafaa de pl asti ci tate
NOI UNI FUNDAMENTALE
505
corespunztoare n Ck i de asemenea este poteni al ul pentru vi tezel e
general i zate de deformare <jr; , i = 1,2, ...,k; n acel ai ti mp au l oc
rel ai i l e supl i mentare q, =0 pentru i k + 1..., n (v. [83],[95]).
1.5. Stri admisibiledetensiuni i vitezede deformare generalizate.
Ansambl ul funci i l or Qi =Qi{x-,), j 1, 2, 3, i = 1, 2, n n spai ul
fi zi c C 3 este denumi t cmpul tensiunilor generalizate. n mod anal og,
qi = qi(Xj) este denumi t cmpul vitezelor generalizate de deformare.
Pentru o construci e oarecare S supus aci uni i unor ncrcri care
cresc propori onal , [iPj, j = 1, 2, 3, se poate pune n evi den mul i -
mea de stri de tensi une Qf defi ni te ca stati c admi si bi l e i mul i mea de
mecanisme q\ care snt defi ni te ca ci nemati c admi si bi l e. Aceste noi uni
snt foarte fol osi toare n teori a capaci ti i portante a construci i l or.
Un cmp de tensi uni general i zate static admisibile satisface pr i n
definiie, urmtoarel e condi i i :
a) Q^snt n echi l i bru cu ncrcri l e \ x.P, care aci oneaz asupra
construci ei ;
b) componentel e cmpul ui vectori al Qf(xj) sati sfac ecuai i l e de
echi l i bru i nteri or al el ementel or construci ei S i condi i i l e l a l i mi t
n tensi uni ;
c) Qf sati sfac condi i a
<D??) - K(Xj) < 0 (1.17)
adic n toate punctel e (seciunile) construci ei vectorul tensi uni i ge-
neral i zate se afl n i nteri orul suprafeei l i mi t a crei di mensi une
depi nde de constanta de pl asti ci tate n punctul consi derat.
Snt posi bi l e at t cmpuri de tensiuni continue ct i discontinue,
numai c trebui e s fi e sati sfcute condi i i l e enunate a), b), c). Dup
cum se vede, cmpuri l e stati c admi si bi l e, nu snt n ni ci un fel legate
de deformai i , deoarece defi ni i a l or nu postul eaz o asemenea l egtur,
n fi g. XI I I . 2 este i l ustrat noi unea de cmp stati c admi si bi l al tensi u-
ni l or general i zate, unde a, (3, y snt scal ari mul ti pl i cati vi l egai de
i ntensi tatea LI a ncrcri i exteri oare. Pentru ca forel e Q?A), Q{B) Q*C), care
se afl n echi l i bru cu ncrcri l e exteri oare i care snt consi derate
drept vectori l i beri , s consti tui e cmpuri de fore stati c admi si bi l e,
ele trebui e s se afl e n i nteri orul suprafeei l i mi t.
Dac pentru ncrcarea \ iP, se poate determi na un cmp oarecare
(>?, atunci u. care-i corespunde se numete multiplicatorul static admi-
sibil al ncrcrii \ xs.
Procesul de deformare (micare) a unei construci i ri gi d-pl asti ce
S este determi nat dac este cunoscut n spai ul fi zi c cmpul vi tezel or
506
CAPACI TATEA PORTANTA I PROI ECTAREA CONSTRUCI I LOR
b
Q
Fig. XI I I 2. Cmpurile staticadmisibileale tensiunilor generalizate:
a vectorii tensiunilor caresatisfac condiia de echilibru; b vectorii tensiunilor
car* satisfaccondiiadeechilibru si nu depesc suprafaa limit.
de depl asare U,, j = 1,2,3. Pe baza rel ai i l or geometrice care l eag
deplasrile de deformri , se pot determi na deformri l e corespunz-
toare, i ar apoi deformri l e general i zate defi ni te de (1.1) sau vi tezel e
l or conform l ui (1.2). Di ntre cmpuri l e de vi teze de deformare vom
pune n evi den grupul cmpuri l or U*, defi ni te drept cmpuri ci ne-
mati c admi si bi l e ale vi tezel or de depl asare.
Cmpul ci nemati c admi si bi l al vi tezel or de depl asare U* sati sface
pr i n definiie urmtoarel e condi i i :
a) satisface l egturi l e ci nemati ce (condi i i l e l a l i mi t ci nemati ce)
i mpuse construci ei i postul atel e corespunztoare asupra conti nui ti i
deplasrilor n spai ul f i zi c;
b) permi te s obi nem componentel e vi tezel or general i zate de defor-
mare a] care nu se anul eaz;
c) puterea total a ncrcri l or exteri oare \ x.Pt asupra vi tezel or
de depl asare Uj, pentru construci a S de suprafa A, este pozi t i vi ,
ceea ce nseamn c are l oc rel ai a
L =^ [xP, Uj dA > 0. (1.18)
Pentru q\ nu se pun al te l i mi tri pri vi toare l a conti nui tate dect
cele care rezult di n condi i a a). Trebui e atras ateni a ns asupra
faptul ui c fi ecrui q\ trebui e s-i corespund asemenea c mpuri de
tensi uni general i zate Q* nct s ai b l oc rel ai a <t>{Q') =K(XJ ) pentru
c n caz contrar nu s-ar produce n construci e o di si pare a energi i i
Pentru Q* nu snt puse ns ni ci un fel de condi i i referi toare l a satisfa
cerea ecuai i l or de echi l i bru i nteri or. Modul de defi ni rea ci mpul ui ebu
mati c admi si bi l al tensi uni l or general i zate este i l ustrat n fi g. XIII.9
NOI UNI FUNDAMENTALE
501
a b
Fig. XIII.3. Cmpurile cinematic admisibileale tensiunilor i
vitezelor generalizate:
a mecanismeleadmisibilededeformare; b tensiunile asociate cu me-
canismeledate.
Pentru q* dai i pentru hi persuprafaa de pl asti ci tate <P cunoscut,,
cutm Q* fol osi nd legea de curgere asoci at, deci condi i a de paral el i sm
a vectori l or y,* i (dd>/ dQj) \ Q. m 0 ..
Dac fi ecrui U* i corespunde un q* crui a i poate fi ataat Q*
(nu neaprat uni voc, v. segmentul BC, fi g. XI I I . l ), atunci n i nteri orul
construci ei se produce di si parea energi ei deoarece Q*q* > 0. Dac
fol osi m (1.12), atunci di si parea total dup i ntegrare, n domeni ul
V al construci ei , este expri mat pr i n vi tezel e de deformare
D=^Q'ig;V =^d(q*)dV. (1.19)
Se poate deci determi na pentru orice Uj, av nd condi i a l a l i mi t pe
A dat, i ntensi tatea ncrcri i y.Ph n aa fel nc t s se real i zeze ega-
l i tatea ntre (1.18) i (1.19); jx care corespunde acestei si tuai i se nu-
mete multiplicatorul cinematic admisibil [ik al ncrcrii, i ar definiia
l ui sub forma anal i ti c este urmtoarea:
=J f WiW 1^ PjU'dA. (1.20).
Mul ti pl i catori i ncrcri i caracteri zeaz i ntensi tatea ncrcri l or
care depi nd de un parametru care aci oneaz asupra construci ei . Aceste
508
CAPACI TATEA PORTANTA I PROI ECTAREA CONSTRUCI I LOR
noi uni se vor dovedi fol osi toare ndeosebi n cazul cutri i sol ui i l or
aproxi mati ve ale probl emel or capaci ti i portante a construci i l or.
Dac pentru o construci e este gsi t u.s , atunci se ti e c exi st
un cmp stati c admi si bi l al tensi uni l or general i zate l egat de el . Deoarece
pentru defi ni rea cmpul ui Qf nu s-a spus ni mi c despre deformai i l e
general i zate corespunztoare, ele pot f i de exempl u i denti c egale cu
zero (de exempl u pentru stri l e Q%t i QfC) n fi g. XI I I .2), adi c q* 0.
A tunci ^d(gr') =0 i nu se produce o di si pare a energi ei , deci exi st
un [As pentru care construci a nu este supus cedrii pl asti ce. Aceast
afi rmai e este banal , dar i l ustreaz sensul fi zi c al mul ti pl i cator ul ui
stati c admi si bi l [xs al ncrcri i . Deja de pe acum se poate bnui i va
fi dovedi t ul teri or, c intensitatea real a ncrcrii limit nu trebui e
s fi e mai mic dect \ is.
Mul ti pl i catorul ci nemati c admi si bi l <j.k al ncrcri i este l egat pr i n
defi ni i e de di si parea energi ei , deci fi ecare di ntre aceti mul ti pl i catori
corespunde stri i de cedare pl asti c caracteri zat pr i n mecani smul
asociat mul ti pl i catorul ui respectiv'. Se poate deci concl ude c intensi-
tatea real a ncrcrii limit nu poate s fi e mai mare dect [i.*,. A f i r ma-
i a de mai sus va servi l a formul area teoremelor fundamentale al e teori ei
capaci ti i portante a construci i l or perfect-pl asti ce denumi te de ase-
menea teoreme de mi ni m i de maxi m ale ncrcri l or.
2. Teoremeleteoriei capacitii portante
2.1. Condiiile de rezolvarecomplet a problemei capacitii por-
tante.Rezol varea probl emei capaci ti i portante l i mi t a unei construci i
supus unor ncrcri cresctoare y.P, const n determi narea mri mi i
coefi ci entul ui y.G, care definete i ntensi tatea ncrcri i l i mi t. Pentru
ca sol ui a s fie compl et, trebui e s fi e sati sfcute i anumi te condi i i
referi toare l a cmpuri l e tensi uni l or i al e vi tezel or general i zate i anume:
a) ncrcarea [icPj este nsoi t de un cmp stati c admi si bi l al ten-
si uni l or general i zate C??=Q,([iGPj) astfel nct are l oc rel ai a <t>{Qi) =
=K(XJ ) ntr-un numr sufi ci ent de domeni i , fcnd posibil apari i a defor-
mai i l or pl asti ce, ceea ce nseamn c exi st asemenea astfel nct
0;
b) ncrcarea U-G-PJ este nsoi t de cmpul ci nemati c admi si bi l al
vi tezel or de depl asare U* i cmpul vi tezel or de deformare general i zate
TEOREMELE TEORIEI CAPACI TI I PORTANTE
509
q*, care rezul t di n el astfel nct cmpul ci nemati c admi si bi l al tensi u-
ni l or general i zate Q* s sati sfac ecuai i l e de echi l i bru i nteri or.
Ambel e formul ri precedente au acel ai coni nut. Di n ele rezul t
c soluia complet a problemei capacitii portante limit (adi c deter-
mi narea l ui | xG) trebui e s sati sfac: a) condi i a de pl asti ci tate (condi i a
de stare pl asti c); b) ecuai i l e de echi l i bru (condi i i l e stati ce); c) rel a-
i i l e de deformare i l egea de curgere (condi i i l e ci nemati ce).
Cunoscnd ncrcarea l i mi t \ J.QP, se poate eval ua gradul de siguran
al construciei n raport cu starea de cedare pl asti c. Dac construci a
este supus ncrcri i actual e de i ntensi tate \ L, atunci gradul de si guran
s este defi ni t de raportul
S=={i G / u. (2.1)
Rezol varea compl et a probl emei capaci ti i portante, deci sati sfa-
cerea att a condi i i l or n tensi uni ct i a cel or ci nemati ce n i nteri orul
construci ei i pe suprafaa ei , este practi c posi bi l doar pentru unel e
ti puri de construci i . Di n acest moti v, o i mportan consi derabi l pentru
scopuri practi ce de cal cul o are formul area cri teri i l or care ar face posi -
bi l eval uarea limitelor intervalului n careestecuprins intensitatea
real a ncrcrii limit.
2.2. Soluii aproximative. Sol ui i l e aproxi mati ve al e probl emel or
capaci ti i portante pot fi cl asi fi cate n dou grupe n funci e de faptul
dac este admi s posi bi l i tatea nesati sfaceri i condi i i l or stati ce sau
ci nemati ce. Deci , n ti mpul cutri i val ori l or aproxi mati ve ale ncrcri i
l i mi t snt fol osi te metode stati ce sau ci nemati ce.
Metoda static a teori ei capaci ti i portante i ne seama de:
a) ecuai i l e de echi l i bru i nteri or i condi i i l e l a l i mi t n tensi uni
(condiiile stati ce);
b) sati sfacerea condi i ei de pl asti ci tate (condi i a de cedare pl asti c)
este deci str ns l egat de cmpurile static admisibile ale tensiunilor ge-
neralizate t9? defi ni te anteri or. De aceea, cu metodel e stati ce poate fi
determi nat doar multiplicatorul static admisibil al ncrcrii.
n metoda ci nemati c n mod anal og snt sati sfcute:
a) condi i i l e de compati bi l i tate ci nemati c a mecani smul ui de de-
formare, adi c snt sati sfcute condi i i l e ci nemati ce l a l i mi t (condi -
i i l e ci nemati ce);
b) ntr-un numr sufi ci ent de domeni i rel ai i l e l i mi t pentru tensi uni
(condiiile de cedare pl asti c).
Este evi dent c aceast metod l a rndul ei este strns l egat de
strile cinematic admisibile ale vitezelor de deformareq*. Cu metodel e
510 CAPACI TATEA PORTANTA I PROI ECTAREA CONSTRUCI I LOR
ci nemati ce care presupun apari i a unui mecani sm determi nat al de-
formri i construci ei i pri n aceasta i di si parea energi ei ntr-un proces
i reversi bi l al deformrii pl asti ce, poate f i determi nat doar \ ik.
Metoda stati c nu d posi bi l i tatea determi nri i mecani smul ui de
deformare a construci ei n momentul cedri i pl asti ce, n ti mp ce me-
toda ci nemati c nu d posi bi l i tatea determi nri i cmpului forel or
i nteri oare, deci nu d posi bi l i tatea veri fi cri i admi si bi l i ti i l ui stati ce.
Pe baza precedentei cl asi fi cri a metodel or teori ei capaci ti i por-
tante l i mi t vor f i prezentate dou teoreme fundamental e ale acestei
teori i (v. [19], [22], [7], [13], [75], [43]).
2.3. Formularea teoremelor fundamentale. Teoremel e fundamental e
al e teori ei capaci ti i portante au scopul de a stabi l i dac sub ncrc-
ri l e date [iPj este posi bi l s se ati ng starea l i mi t de cedare pl asti c
a construci ei , adi c transformarea ei ntr-un mecani sm cu cel pui n
un grad de l i bertate.
T e o r e ma I a s u p r a n c r c r i l o r s t a t i c a d mi -
s i b i l e (ncrcri l i mi t mi ni me); construcia nu estesupus distru-
gerii sau se afl n starede echilibru limit sub aciunea ncrcrii [isPj
dac poatefi gsit cmpul static admisibil al tensiunilor generalizate
Qf, asociat cu aceast ncrcare.
T e o r e ma I I a s u p r a n c r c r i l o r c i n e m a t i c
a d m i s i b i l e (ncrcri l i mi t maxi me); construcia se transform
ntr-un mecanismsub aciunea ncrcrii y.sPj>dac poatefi gsit un
asemenea cmp cinematic admisibil al vitezelor de deplasare U* nct
puterea total L a ncrcrilor exterioares nu fie mai mic dect puterea
D dispersat n interiorul construciei, adic L ^ D.
Pe baza formul ri l or anteri oare se poate scri e c mul ti pl i catorul
real al ncrcri i l i mi t | xG sati sface urmtorul si stem de i negal i ti
V* < [J-G < \ >-K- (
2
-
2
)
Teoremel e I i I I permi t determi narea l i mi tel or i nterval ul ui n care
trebui e s fie cupri ns i ntensi tatea real a ncrcri i l i mi t. Di stana
di ntre l i mi te depi nde de metodel e de rezol vare a anumi tor probl eme
n cadrul metodei stati ce i ci nemati ce.
Lund n consi derare i negal i ti l e (2.2) se poate da de asemenea o
al t formul are acestor teoreme raportndu-l e nemi jl oci t l a l i mi tel e
i nterval ul ui capaci ti i portante l i mi t. A stf el :
T e o r e ma a s u p r a l i m i t e i i n f e r i o a r e a n c r -
c r i i (teorema I ). Cel mai maredintretoi multiplicatorii static adm/-
TEOREMELE TEORI EI CAPACI TI I PORTANTE
511
sibili ai ncrcrii [ij corespunde intensitii realea ncrcrii limit,
adi c
sup f i s = Hc, (2.3)
undesup nseamn limita superioar a unui ir de multiplicatori [is.
T e o r e m a a s u p r a l i m i t e i s u p e r i o a r e a n c r -
c r i i (teorema II). Cel mai mic dintre multiplicatorii cinematic ad-
misibili [LK ai ncrcrii corespunde intensitii realea ncrcrii limit,
adic
i nf [iK = [LQ, (2.4)
unde, i nf, nseamn limita inferioar a unui ir de mutiplicatori \ iK.
2.4. ncrcri limit minime. Val abi l i tatea teoremel or formul ate
poate f i demonstrat n mod si mpl u pri n apl i carea pr i nci pi ul ui l ucru-
l ui vi r tual sau, mai corect, a pri nci pi ul ui puteri i vi rtual e, deoarece n
probl emel e curgeri i pl asti ce ne fol osi m de noi uni l e de for i de vi tez
de deformare.
Pentru o construci e dat S, de vol um V, care se afl sub aci unea
ncrcrilor de i ntensi tate l i mi t fxG . f i
e
Qi i q>respecti v cmpuri l e
admi si bi l e ale tensi uni l or i ale vi tezel or de deformare general i zate care
depi nd de \ xG. Aadar, \ xc, Qit a, i cmpul vi tezel or de depl asare U,
asociat cu q, reprezi nt sol ui a compl et a probl emei capaci ti i portante
pentru construci a S, supus unei condi i i determi nate <P pentru tensi u-
ni l e l i mi t. S demonstrm val abi l i tatea teoremei asupra ncrcri l or
l i mi t mi ni me.
Fi e, conform defi ni i ei mul ti pl i catorul ui stati c admi si bi l \ xs al ncr-
cri i un cmp stati c admi si bi l de tensi uni general i zate Qf sub ncrcarea
(x5P;, care aci oneaz asupra suprafeei consi derate A (A =0).
Aplicnd pr i nci pi ul vi tezel or vi rtual e pentru stri l e de ncrcare
de i ntensi ti [LG i y.s, obi nem pentru cmpuri l e Qi i q care repre-
zint sol ui a compl et a probl emei capaci ti i portante, rel ai a
[Q.qidV =^(xG P,<7,ch4 (2.5)
i ar pentru cmpul Qf i vi teza vi rtual qi rel ai a
\ { Qfq.dV = ^PjUidA. (2.6)
Deoarece operai i l e se refer l a aceleai vol ume i l a acel eai suprafee,
512
CAPACI TATEA PORTANTA I PROI ECTAREA CONSTRUCI I LOR
i ar iiG i \ L S snt mul ti pl i catori , vom obi ne, scznd parte cu parte
egal i ti l e precedente,
^ (Q, - Qf) qtV => G - us ) ^P,U, dA. (2.7)
Dac suprafaa l i mi t este convex i este poteni al ul pentru q,, atunci
expresi a de sub i ntegral satisface condi i a (Q, Qf) </ ;!>0 n fi ecare
punct al construci ei , deci membrul stng al egal i ti i (2.7) este nenegati v.
Pe de al t parte Uj este un cmp ci nemati c admi si bi l al vi tezel or de
depl asare, deci ^ PtUtdA, reprezentnd puterea ncrcri l or exteri oare,
este pozi ti v. n conseci n, trebui e s ai b l oc i negal i tatea
V-G - i$ > 0 (2.8)
care este chi ar coni nutul teoremei asupra l i mi tei i nferi oare a ncrc-
r i i de cedare pl asti c n formul area (2.3). Dac Qf = Qit atunci se
obi ne jxG = \ xs. O reprezentare a rel ai i l or care se refer l a cmpuri l e
tensi uni l or general i zate i l a pozi ti vi tatea produsul ui scalar (Qi Qf)qi
este dat n fi g. XI I I . 4.
Di n teorema asupra ncrcri l or l i mi t mi ni me rezul t o serie de
teoreme supl i mentare. El e vor f i date ai ci ca conseci ne care rezul t
di n teorema asupra ncrcri l or stati c admi si bi l e.
I a) Adugarea (nl turarea) unui material lipsit degreutatenu poate
duce l a mi corarea (creterea) i ntensi ti i ncrcri i l i mi t.
I b) Creterea (reducerea) limitei de plasticitate a materialului nu
poate duce l a mi corarea (creterea) i ntensi ti i ncrcri i l i mi t. Deci
dac n l ocul constantei de pl asti ci tate K(XJ ) se i ntroduce K*(XJ ) ast-
fel nct K* ^ K n fi ecare punct al spa-
C J ; iului fi zi c, atunci pentru o construci e
efectuat di ntr -un asemenea materi al ,
ncrcarea l i mi t nu va suferi o mi co-
rare, nl ocui rea l ui K pr i n K* nseamn
schi mbarea di mensi uni l or suprafeei l i -
mi t i deci i nfl ueneaz asupra capaci -
ti i portante l i mi t a construci ei . Se
poate deci formul a urmtoarea concl uzi e
referi toare l a sol ui a compl et:
Fie. XI 11.4. Tensiunile i vite- i - v * - , . ., , , , ,. .
zeiede deformaren soluia com-
1 c
) ncrcarea l i mi ta (soluia compl o-
piet i n soluiastatic admisibil, t) determi nat pentru hi persuprafa de
TEOREMELE TEORI EI CAPACI TI I PORTANTE
51.3
pl asti ci tate <1>* circumscris hipersuprafeei reale O este una di ntre
l i mi tel e superi oare ale ncrcri i l i mi t real e. n mod anal og se
poate formul a concl uzi a corespunztoare cu pri vi re l a <3>, nscrise n O.
Concl uzi i l e precedente snt de mare ajutor n ti mpul rezol vri i pro-
bl emel or practi ce ale capaci ti i portante a construci i l or n acele cazuri
n care rel ai i l e obi nute datori t fol osi ri i l ui O au o form matema-
ti c compl i cat.
n afar de aceasta, deoarece stri l e de tensi une i ni i al e care se afl
n echi l i bru sati sfac postul atul admi si bi l i ti i stati ce, di n teorema I se
poate concl ude:
I d) Adugarea unui sistemde tensiuni carese afl n echilibru nu
influeneaz asupra capaci ti i portante a construci ei , deci , tensi uni l e
propri i nu i nfl ueneaz asupra mri mi i ncrcri i l i mi t n cazul n
care ele duc numai l a schi mbri l e negl i jabi l e al egeometri ei construci ei .
2.5. ncrcri limitmaxime. Pentru a justi fi ca val abi l i tatea teore-
mei asupra ncrcri l or l i mi t maxi me vom anal i za, ca i n cazul prece-
dent, dou stri de tensi une i deformare ale construci ei S. Sub aci -
unea l ui \ xGPj se real i zeaz Q, i 9, care reprezi nt sol ui a compl et
a probl emei capaci ti i portante a construci i l or ri gi d-pl asti ce.
Fi e, conform defi ni i ei l ui LI^, un cmp ci nemati c admi si bi l , de vi teze
ale deplasrilor U* datori t ncrcri i y.kPj care aci oneaz asupra
suprafeei consi derate A (A =0). Acestui cmp i corespund q] i Q*
.i^tfel nct
<W) ~ K = 0.
Deoarece Uj sati sface l egturi l e ci nemati ce, q* este un cmp vi r -
tual . Aplicnd teorema asupra vi tezel or vi rtual e q* l a dou cmpuri
le tensi uni general i zate i anume Q, i Q*, se obi ne pe o cal e analog
cu cea di n teorema asupra ncrcri l or l i mi t mi ni me c
^ (Q'i Qi) a] dV = (| x* - (xG) ^P,U;dA. (2.9)
Pentru o suprafa l i mi t convex avem (Q* Qi) q' ^ 0 n fiecare
punct al construci ei , ceea ce se vede n mod di rect di n fi g. XI I I . 5.
Di n i poteza asupra curgei i i pl asti ce a construci ei conform mecani smu-
!m defi ni t de U* rezul t c ^ PjU'dV >0. Pentru ca ambi i membri ai
fcuaiei (2.9) s fie nenegati vi trebui e s ai b l oc i negal i tatea
- > P (2.10)
m Teoria plasticitii c. 3183
514
CAPACI TATEA PORTANTA $1 PROI ECTAREA CONSTRUCI I LOR
1*
Fig. XIII.5. Tensiunile i vi-
tezelededeformaren soluia
complet i n soluiacinema-
tic admisibil.
ceea ce consti tui e coni nutul teoremei asu-
pra ncrcri l or l i mi t maxi me n formul a-
rea (2.4).
Di n teorema asupra ncrcri l or l i mi t
maxi me se poate formul a ca un corol ar
urmtoarea teorem supl i mentar:
I I a) mrirea dimensiunilor unui corp
(l i psi t de greutate) obi nut pri n depl asau i
fronti erel or fi xe ale corpul ui ctre exteri or
oj nu poate duce l a mrirea ncrcri i l i mi t :
I I b) strile iniiale de mici deformri
care nu genereaz modificri ale l egturi l or
ci nemati ce nu i nfl ueneaz asupra mri mi i
ncrcri i l i mi t a construci ei .
Teoremel e consi derate ai ci pentru cons-
truci i l e ri gi d-pl asti ce snt val abi l e , I
pentru construciile elasto-plastice dac deformai i l e elastice snt mi ci l
nu considerm probl eme de stabi l i tate. Val abi l i tatea acestor teorenu
pentru un conti nuum el asto-perfect-pl asti c a fost demonstrat n ca
pi tol ul consacrat teori ei curgeri i pl asti ce i suprafeelor de pl asti ci
tate at t a celor regulate ct i a celor neregul ate (v. [7], [22], 42], [75 )
2.6. Asupra unicitii soluiei problemei capacitii portante. Pi 11
bl ema uni ci ti i soluiilor teori ei capaci ti i portante este eseni al i
at t di n punct de vedere formal ct i di n punct de vedere i ngi nere
Deoarece teori a capaci ti i portante se bazeaz pe model ul unui corp pei
fect-pl asti c este evi dent c ea nu poate s fac precizri asupra deforma
r i i construci i l or i deci probl ema uni ci ti i n deformri " n gemu
nu poate fi pus. Problema unicitii poate fi anal i zat di n punct dfl
vedere al uni ci ti i :
a) al ncrcri i l i mi t [A G P J ;
b) al cmpului de tensi uni general i zate (),;
c) al cmpului de vi teze de deformare general i zate q
di n care n mod evi dent numai ul ti mel e dou se refer l a uni ci tatea j
rezolvrii probl emei l a l i mi t pentru tensi uni l e i vi tezel e de deloi
mare, dac este cunoscut [xG .
n ceea ce pri vete unicitatea ncrcrii limit, n l umi na teoremei ..i
fundamental e asupra i nterval ul ui de ncrcare, aceasta este evideni
deoarece
sup j.s =j xc = i nf [L K. (2.1l |
^ ^ ^ _ C ^ ^ l P ORT A N T E
515
Aceast rel ai e permi te s se anal i zeze probl ema uni ci ti i sol ui i l or
n raport cu Qi i 7,.
S presupunem c n cazul unei suprafee l i mi t regul ate <D exi st
dou grupuri di feri te de sol ui i compl ete legate de i ntensi tatea l i mi t a
ncrcri i [xG , deci
Q,,qi,U, iQlq'.U'j pentru f xG P,. (2.12)
Pentru a anal i za unicitatea cmpului tensiunilor, vom apl i ca pr i nci -
pi ul vi tezel or vi rtual e succesi v cmpurilor determi nate de (2.12). Aceasta
duce l a rel ai a
Hc ^ P,Ui&A =[QiqiV = ^Qq.dV (2.13)
i n mod anal og
H o PjUjdA =J . Q.q'dV =J ( WqldV. (2.14)
Deoarece ambel e sol ui i di n (2.12) corespund acel ei ai ncrcri [A G PJ
care este determi nat n mod uni c, deci i l ucrul ncrcri l or exteri oare
In ambele cazuri este acel ai . i n nd seama de aceasta si scznd expresi i l e
(2.13) i (2.14) se obi ne
L (<? -<?,*)?, d F = ^ (Q, - Q\ )g;dV. (2.15)
Dac qi =/=0, care este una di ntre condi i i l e sol ui ei compl ete,
atunci (Qi Q*t) qi > 0 (v. de exempl u fi g. XI I I . 5). n mod anal og
are l oc (Qi Q*) q\ > 0, dac q\ =f=0. Sati sfacerea condi i ei (2.15)
poate avea l oc n dou cazuri i anume atunci c nd
Q, =Q', dac q, =/=0, q\ j=0, (2.16)
au
Qi Q't dac q i =0, q't = 0. (2.17)
Rel ai a (2.16) poate f i enunat n modul urmtor: cmpul de tensi-
uni estedeterminat n mod unic n domeniile n care apar deformaii.
V .asta este val abi l at t pentru suprafeel e l i mi t cu deri vate dup
liieeia normal ei conti nue c t i pentru cele pentru care aceste deri vate
Int di sconti nue.
Dac n construci a care se afl n stare l i mi t apar zone ri gi de, adi c
0, atunci nu exi st n aceste zone uni ci tatea pentru cmpul de
516
CAPACI TATEA PORTANTA I PROI ECTAREA CONSTRUCI I LOR
tensi uni . Acesta este coni nutul rel ai ei (2.17).Cmpului di n zona rigid
i se cere admi si bi l i tatea stati c i sati sfacerea condiiilor n tensi uni l a
fronti erel e cu zonel e pl asti ce.
Di scutnd probl ema uni ci ti i cmpul ui de tensi uni am admi s posi -
bi l i tatea exi stenei di feri tel or cmpuri de vi teze ale deformai i l or i
anume a cmpurilor U; i U*. Uni ci tatea i ntensi ti i ncrcri i l i mi t
preti nde sati sfacerea doar a condi i ei gl obal e
H o ( PjUiA =[kG[piU*i dA (2.18)
al crei coni nut fi zi c este evi dent. E a afi rm c pentru conti nuarea
mi cri i mecani smul ui de cedare pl asti c a construci i l or este necesar o
i nvesti re conti nu de energie, deci numai creterea gl obal a l ucrul ui care
condi i oneaz conti nuarea procesul ui de di si pare a energiei n i nteri -
orul construci ei caracteri zeaz ncrcri l e l i mi t. Unicitatea cmpului
vitezelor de deplasarenu estenecesar aici.
Avnd n vedere rezol varea practi c a probl emel or capaci ti i portante,
pare s fie justi fi cat compararea concl uzi i l or referi toare l a uni ci tate!
a) ncrcarea l i mi t a construci ei perfect-pl asti ce este defi ni t n
mod uni c de ecuai a suprafeei l i mi t (1.3) si de legea de deformare
(1.8);
b) soluia compl et a probl emei capaci ti i portante l i mi t pentni
o suprafa l i mi t determi nat este caracteri zat pri ntr-un cmp de ten
si uni general i zate determi nat n zonel e care se deformeaz pl asti c: dai i
n construci e exi st zone ri gi de, atunci cmpuri l e de tensi uni nu si ni
n aceste regi uni determi nate n mod uni c;
c) cmpul vi tezel or de depl asare (mecani smul cedrii pl asti ce) in
sol ui a compl et a capaci ti i portante a unei construci i nu trebuit .i
fi e uni c.
3. Suprafee limit
3.1. Introducere. n teori a construci i l or, probl ema anal i zei strii <li
tensi une se reduce l a anal i zarea unor rezul tate ale tensi uni l or defi ni t' n,
mod convenabi l . Pentru construciile caresepot considera bidimensi<n:,I ,-
anal i za strii rezul tante a tensi uni i este efectuat ntr-un spai u tridi
mensi onal al suprafeei medi ane i avem de a face cu o starede tensim
bidimensional generalizat. n cazul construci i l or bi di mensi on
1
SUPRAFEE LIMITA
517
tensi uni l e general i zate snt funci i de dou vari abi l e alese n mod convena-
bi l ; n cazul barei numai de una.
Pentru a defi ni tensi unea general i zat pentru construci i l e bi di -
mensionale i cele efectuate di n bare, se i ntroduc de obi cei unel e i po-
teze de natur stati c" referi toare l a mri mea ctorva componente al e
tensorul ui fi zi c al tensi uni i . I poteza pri nci pal de acest ti p const n
presupunerea c tensi unea normal n di reci a grosi mi i el ementul ui
poate fi negl i jat. A stfel , de exempl u, n si stemul coordonatel or orto-
gonale xa (a = 1,2) pe suprafaa medi an, cu axa x3 di ri jat dup
normal , aceasta nseamn c se admi te <733 0. Starea tensi uni l or
rezul tante este determi nat deci de cel mul t ci nci componente ale unui
tensor (simetric) al tensi uni i ait(i,j = 1,2,3), care pot f i reprezentate
pri n tensorul o-p(a, (3= 1, 2) i pr i n dou componente ff3(a = 1, 2).
Dac ne l i mi tm l a construci i l e subi ri " al cror raport al grosi mi i
2H ctre raza de curbur ps (p = 1, 2) este2H / p3 ^ 1, atunci rezul -
tantel e tensi uni l or snt determi nate de ctre tensorul momentel or ncovo-
ietoare M^, tensorul forel or de al unecare i vectorul forel or
ti etoare Ta . i n nd seama c #/ p& 0, tensori i Ma&, snt si me-
tri ci . Rezul tantel e tensi uni l or ntr-un anumi t punct xx al suprafeei
medi ane snt defi ni te n modul urmtor:
M3=\ x&x3dx3, Nafi =\ a^dx, (3.1)
i
r ; =r o-3 dx3, (3.2)
J -H
unde <ra& = aa&(x3) i a3a = a3a(x3).
I potezele stati ce" ale teori ei construci i l or bi di mensi onal e snt
compl etate cu ipotezelecinematice" referi toare Ia starea de deformare.
Se admi te c starea de deformare a fi ecrui strat este determi nat de
al ungi rea Xag, de curbura x.^ a suprafeei medi ane i de unghi ul defor-
mrii formal e (mediu) ya n modul urmtor (ipoteza asupra normalelor
invariabile)
ee(*3) = Kt + *3*0, ta = const = ya , (3.3)
unde Xa & i x.3pr i n defi ni i e nu depi nd de x3. Rel ai i l e (3.3) snt obl i ga-
tori i i pentru vi tezel e de deformare.
A nal i za capaci ti i portante a construci i l or este efectuat fol osi nd
defi ni i i l e (3.1) i (3.2) i i potezel e (3.3).
3.2. Relaii generalen spaiul forelor interioare. n pr i mul rnd vom
518 CAPACI TATEA PORTANTA I PROI ECTAREA CONSTRUCI I LOR
consi dera construci i l e bi di mensi onal e. De obi cei drept tensi uni general i -
zate se consider forel e i nteri oare (3.1), (3.2). n cazul general spai ul
forelor general i zate C10 are zece di mensi uni , i ar vectorul tensi uni i gene-
ral i zate este defi ni t pri n componentel e Qi(i = 1, 2, 10).
Rel ai a l i mi t
$(^ 0, A V T a ) = 0 (3.4)
reprezi nt n acest spai u o hi persuprafat. n cazul construci i l or di n
bare, n care n afara rezul tantel or (3.1) i (3.2) i ntervi ne i momentul de
rsuci re Ms, aceast mri me i ntr n ecuai a suprafeei l i mi t. S pre-
supunem c spai ul forelor i nteri oare este un spai u cartezi an.
Defi ni i a funci ei de di si pare (1.2) l eag tensi uni l e general i zate Q,(i =
= 1, 2, 10) i anume
= (Qx, <?2. Qt), % = (Q6, Qa), Ta = Q10) (3.5)
de vi tezel e corespunztoare ale deformai i l or general i zate qt. Puterea
uni tar di si pat d = <si}iri pentru fi ecare strat paral el cu suprafaa
medi an este expri mat pr i n
8
=
a
a3

a3 + <*3aS3, X, ^ = 1,2. (3.6)


I ntroduc nd noi unea de putere di si pat D pe uni tatea de ari e a supra-
feei medi ane (di si parea total pe grosi mea el ementul ui ) i l und n
consi derare (3.3), obi nem
D =[" dA i" o-sg (Xa 3 + x3k^) x3 + [" o3a i3a dxs. (3.7)
J -H J -H J -H
Di n rel ai a de mai nai nte rezul t c
D = Ma& i c, + Na& Xag + r Y a (3.8)
deci deformai i l e general i zate corespunztoare snt curburi l e xaa,
al ungi ri l e Xa 3 ale suprafeei medi ane i deformai a formal yx n direciei"
perpendi cul ar pe suprafaa medi an. Vi tezel e'de deformare general i -
zate le vom nota n modul urmtor:
*3= (<7i. 74).
A
=<3= (76. ><7s). Y = (<79> i o)- (3.9)
Rel ai a (3.8) postul eaz apari i a mecani smel or de cedare pl asti c pentru
vi teze general i zate de deformare q-, conti nue. Dac admi tem posi bi l i -
tatea apari i ei di sconti nui ti i mri mi l or care descri u deformarea (dac
de exempl u l ocal i zarea deformai i l or pl asti ce de-a l ungul anumi tor
SUPRAFEE LIMITA
519
l i ni i este sufi ci ent pentru ca construci a sase transforme n mecani sm),
trebui e s defi ni m o general i zare corespunztoare a deformai i l or de-a
l ungul liniilor de discontinuitate a mri mi l or ce defi nesc deformarea.
Asemenea l i ni i de di sconti nui tate snt denumi te linii de articulaii
plasticegeneralizate[72], [31].
De-a l ungul l i ni i l or de arti cul ai i unele di ntre componente xa&, Xa g,
ya cresc nemrgi ni t, deoarece deformarea se concentreaz ntr-o zon
ngust. n astfel de cazuri vi tezel e general i zate de deformare snt res-
pecti v: rotaia, deplasarea n direcia tangentei l a suprafaa medi an i
deplasarea n direcia normalei l a aceast suprafa provocat de aci u-
nea forei ti etoare. S anal i zm, pentru exempl i fi care, o construci e
pl an. S ne i magi nm c n pl anul medi an exi st l i ni a de arti cul ai i
generalizate T{xa) de normal n. Notnd pr i n x U, W respecti v
curbura , depl asarea n pl anul tangent i depl asarea n di reci a normal
l a suprafaa medi an vom defi ni pri n rel ai i l e
G = l i m r
A
" y. d, U = l i m ("
+A
" X d, W =l i m -{adn (3.10)
deformaiile generalizate de-a lungul liniilor de discontinuitate. Puterea
disipat de-a l ungul arti cul ai ei are o val oare fi ni t, i ar densi tatea di si -
prii (pe uni tatea de l ungi me) este determi nat de formul a
7>= M A + NnU TW (3.11)
unde M, N, T snt respecti v momentul n raport cu tangenta l a V,
fora normal n di reci a n i fora transversal pe l i ni a de di sconti nui tate,
n fi g. XI I I . 6 este reprezentat o deformare general i zat l egat de arti -
cul ai a pl asti c defi ni t pr i n (3.10). n cazul construci i l or pl ane (plci)
rel ai a (3.11) se poate obi ne di n (3.8) pri n apl i carea teoremei de trans-
formare (1.48) (cap. I I ). Pentru a preci za, s eval um deformai i l e con-
centrate asoci ate forel or de membran Na$. Uti l i znd rel ai i l e defor-
mai e-depl asare Xag = - (^,3+ U&i), tx,(3 1,2 i l i mi t nd exempl ul
l a cazul i l fa g = Ta = 0 se i ntegreaz di si parea (3.8) pe o ari e A de ten-
si uni omogene; obi nem
^V , g >.,3 dA = ^ N+ Ua3 dA. (a)
520 CAPACI TATEA PORTANTA I PROI ECTAREA CONSTRUCIILOR.
Presupunnd c suprafaa A este mrgi ni t de l i ni a de arti cul ai e
r(Xx), teorema de transformare conduce l a
^A U =^A a 0 Ua n& dS =^(ZV 6
T
a ) dS (b)
unde Ua] = (7+ f/ ~ este sal tul vi tezei de depl asare pe l i ni a de ar ti -
cul ai e. Produsul scalar di n (b) poate f i scri s cu ajutorul componente-
l or normal e i tangeni al e ale vectori l or Na i Ua} di n pl anul l i ni ei
de arti cul ai e T. Se obi ne
NaUx]=NHUn + NtUt (c)
care n cazul n care di sconti nui ti l e tangeni al e U, (tangeni al e l a
l i ni a de arti cul ai e) nu snt acceptate, se reduce l a termenul NU di n
formul a (3.11). Di n acest exempl u se poate vedea deci c n cazul ge-
neral al deformai i l or concentrate n arti cul ai i , pot i nterveni n afar d l
6, U i W defi ni i pr i n (3.10) i termeni i care corespund componente
l or tangeni al e, deci rotai i i forfecri .
n ceea ce pri vete suprafaa l i mi t (3.4) n spai ul forelor i nteri oare
se presupune c ea este un poteni al pl asti c. Aceasta nseamn c meca-
SUPRAI'ETE LIMITA
521
ni smul actual al micrii pentru starea de tensi une , , Ta ,
care satisface (3.4) este determi nat pri n
a5 : a<t> a<> ,Q 1 0 .
= v
'
X

= v
' T =
V
(3.12)
dMa& 3A
r
a3 d lx
Pentru rezol varea probl emel or practi ce este necesar cunoaterea
relaiei (3.4) sub forma unei funci i date. Ne vom ocupa deci de anal i zarea
metodelor obinerii ecuaiilor suprafeelor limit n funci e de condi i a de
pl asti ci tate a materi al ul ui . n majori tatea el ementel or de construci e de
ti pul barel or, pl ci l or i plcilor curbe subi ri , se negl i jeaz i nfl uena
tensi uni l or tangeni al e o-3a n ati ngerea stri i l i mi t. Aceast mri me este
el i mi nat di n condi i a de stare l i mi t O pri n i poteza geometri c yx =0.
Ul ti ma condi i e i n nd seama de observai i l e de l a pct. 1.4 i
de rel ai a (1.15) nseamn c spai ul C10 este proi ectat pe hi per-
suprafaa (subspaiul) C 8. Conturul O al proi eci ei este n C 8 o nou
hipersuprafa l i mi t e}>. n defi ni ti v se obi ne
MAU, M a 3 ) =0, T a =0, Ta ^0. (3.13)
Pentru anumi te ti pur i de construci i i ncrcri , unel e di ntre forel e
interioare defi ni te de (3.1) snt i denti c egale cu zero, de exempl u pentru
starea de membran a pl ci l or curbe subi ri avem =0. I ntroducerea
condiiei geometri ce c di ntre forel e Qt(i 1, 2, n) numai k nu
di spar, adi c
Q; s 0, ; = k + \ ,...,n (3.14)
nseamn c n l ocul hi persuprafeei O di n C putem expri ma condi i a
de pl asti ci tate a el ementul ui plcii curbe subi ri n spai ul Ck pr i n
hipersuprafa F care este i nterseci a hi persuprafeei <t>pr i n hi perpl anul
(3.14). Deoarece n legea de curgere (1.8) apare deri varea pari al , atunci
/*" este de asemenea poteni al ul pentru vi tezel e de deformare, deoarece
i L ^ i * . , - = i , .... k (3.15)
Iar condi i a qi = 0, i k -\ - \ , n nu este necesar. Aceasta
inseamn c anul area unei a di ntre tensi uni l e general i zate nu atrage
dup sine necesi tatea anul ri i deformai ei general i zate corespunz-
toare (v. [95], [83]). Consi derai i l e anteri oare arat c suprafeel e l i mi t
pentru construci i l e mai si mpl e se obin di n hi persuprafa general
de pl asti ci tate O pr i n i ntermedi ul unei proi ectri corespunztoare i
CAPACI TATEA PORTANTA I PROI ECTAREA CONSTRUCI I LOR
a efecturi i unei i nterseci i . n acest fel se reduce di mensi unea spai ul ui
forel or general i zate. Dac 4>este si metri c n raport cu un hi perpl an de
reper, atunci di n cauza convexi ti i l ui <J>operai a de proi ectare pe
acest hi perpl an i operai a de i nterseci e duc l a aceleai fi guri geometri ce.
Deci
MQt) m.F(Q& * =
1
-
2 k
> (
3
-
16
>
dac
q, =Qj ==0 pentru i k -f- 1,..., n.
n conti nuare, n cazul determi nri i suprafeelor l i mi t ne vom l i mi ta
l a at tea di mensi uni ale spai ul ui tensi uni l or general i zate cte fore i nte-
ri oare parti ci p l a di si parea energiei i nteri oare.
3.3. Transformarea condiiei de plasticitate Huber-Mises pentru
spaiul forelor interioare. Dac n ecuai a suprafeei l i mi t pentru
pl aca curb subi re omi tem forel e transversal e, atunci n fi ecare strat
al pl ci i curbe starea de tensi une poate fi consi derat drept pl an si
deci condiia deplasticitate Huber-Mises dat pri n formul a (2.2) de l a
cap. I V, va l ua forma
D =3a^ - =2$, a, =1 , 2 . (3.17)
Reprezentarea grafi c a rel ai ei (3.17) este dat n fi g, XI I I . 14, a.
(elipsa). Di n legea asoci at de curgere z,, =v^O/ fw,-; rezul t
s*3 = v(3<ip 0^8,3), (3.18)
i ar condi i a de i ncompresi bi l i tate e 0 d s33 = sY Y .
Dup i nversarea rel ai i l or (3.18) se obi n tensi uni l e expri mate pr i n
vi tezel e de deformare i anume
S*3= +^rAp)- [3.19)
n cazul condi i ei de pl asti ci tate Huber-Mi ses tensi uni l e snt ex-
pri mate uni voc pr i n vi tezel e de deformare. Substi tui rea l ui (3.19)
condi i a de pl asti ci tate (3.17) duce l a rel ai a
v = - 4 , ( ^3 + (3-20)
<r0 j/b
care, dup fol osi rea l ui (3.19), permi te s se expri me tensi uni l e pr i n
SUPRAFEE LIMITA
523
vi tezel e de deformare. I ntroducnd i poteza asupra el ementul ui normal
i nvari abi l (3.3), se obi n tensi uni l e normal e sub forma
ff
B = ~I
A
*3 +
A
Y A3+ *t(Xij + *-nAe)]. (3,21)
Fol osi nd defi ni i a (3.1) se pot determi na forele interioare
==*o(
A
*3+ A + <J0(xp i ^r r A p ) If (
3
-22>
-V0 =<*o(
A
a3+ A y Y Sa 3) I2 + <T0(xaB + I3, (3.23)
unde
H ^ M " ^./,=-m
h
^ , / 3 =
w
(3.24)
3o0 J -H v 3G 0 J-H v * 3oJ _ v
I ntegral el e (3.24) pot fi cal cul ate fr di fi cul ti deoarece ele snt
l e ti pul i ntegral ei ^(ax
2
+ bx + c)~
!
'
2
cU'. A stfel se obi ne rel ai a di -
rect di ntre Nafi, i X^, xa 0 . Ecuai i l e (3.22) i (3.23) depi nd de
apte parametri i ndependeni deoarece n l oc s ne fol osi m de Xa P , xa 3.
1entru a determi na mecani smul de curgere este sufi ci ent s cunoatem
Nai i l e di ntre aceti parametri (di reci a vectorul ui q, n C 8 este de-
terminat de apte parametri ). Di n cauza si metri ei tuturor tensori l or
i nr n (3.22) i (3.23) suprafaa l i mi t poate fi reprezentat
i spaiul cu ase di mensi uni C 6 n funci e de ci nci parametri . El i mi -
ni nd aceti parametri se ajunge l a o form fi ni t pentru ecuai a hi per-
suprafeei de pl asti ci tate n C 6 . Dup cum se vede di n (3.24)'ecuai i l e
mprafeei l i mi t di n cauza ti pul ui i ntegral el or chi ar n forma
parametric au un aspect prea compl i cat ca s poat fi fol osi te pentru
li termi narea cmpul ui forel or i nteri oare. Aceast afi rmai e va fi justi -
ficat n capi tol ul care trateaz metodel e de rezol vare a probl emel or
plcilor curbe subi ri pl asti ce.
Funcia dedisipare n cazul plcilor curbe subi ri di ntr-un materi al
satisface condi i a Huber-Mi ses are forma
D =(* d-A =[" a,&kv&dx3 =2<J[" v d *3 , (3.25)
J -H J H J -H
<leei estedeterminat n mod unic prin vitezelede deformare.
Deducerea ecuai ei suprafeei l i mi t, astfel cum a fots prezen-
Bt, a avut drept scop demonstrarea unui procedeu ct mai di rect pentru
1 termi narea hi persuprafeei de pl asti ci tate n spai ul forel or i nteri oare,
i >copul de a transforma rel ai a (3.17) din spaiul tensiunilor n spaiul
524
CAPACI TATEA PORTANTA I PROI ECTAREA CONSTRUCI I LOR
forelor interioare pr i n fol osi rea rel ai i l or di ntre tensi uni i vi teze de defor-
mare. Aceast cal e este posi bi l n cazul n care condi i a de pl asti ci tate
este defi ni t pri ntr-o singur ecuai e care reprezi nt n spai ul tensi uni l or
o suprafa cu pl an tangent conti nuu. Determi narea suprafeelor limit
n cazul condi i ei l ui Huber-Mi ses a fost consi derat de A . A . I 1i u i n
[38], [39], P. G . H o d g e [35], V . V . R o j d e s t v e n s k i [80)
(v. de asemenea [17]).G eometri a suprafeei de pl asti ci tate este consi derat
n l ucrarea [95].
Pentru condi i i l e de pl asti ci tate l i ni are pe pori uni , procedeul des-
cri s nu poate fi apl i cat deoarece acol o nu putem efectua i nversarea rel a-
i ei di ntre aa$ i 3.
3.4. Transformarea condiiilor exprimatprin tensiunea tangenial
maxim. n cazul negl i jri i i nfl uenei forel or transversal e asupra
pl asti ci zri i unui element de construci e bi di mensi onal e, condiia de
plasticitate Coulomb-Tresca pentru starea pl an de tensiune se expri m
n tensi uni pri nci pal e pri n urmtoarel e ase ecuai i :
<Dt =o-, - CJ0 = 0, <D2 =r>2 - C70 =0, O, = at - o-! - <r0 =0, 1 2 6 )
<i>4= CT0 =0, <D5 =-<T 2 <T0 =0, <D = a2 +(7,-00 =0. J
Suprafaa l i mi t n spai ul tensi uni l or pri nci pal e este l i ni ar pe
pori uni .
Conform l ui (1.11) legea asoci at de curgere are forma
i v * ^* . = & % >0. (3.27)
Legea asoci at de curgere, care determi n mecani smul mi cri i n m<>
mentul ati ngeri i de ctre tensi uni a condi i ei de pl asti ci tate <J>X =0
duce l a urmtoarel e componente ale vi tezel or de deformare:
ti =v i2 =0. (3.28)
Dup cum se vede stri l or de tensi une al =0, 0 ^tr2 ^cr 0 l e corefl
punde unul i acelai mecani sm de curgere (3.18).
n punctul comun pentru dou condi i i l i mi t, adi c atunci c nd 3),
= d>2 =0, obi nem
^1=
v
i>2 =
V
2 (3.29)
unde v,, v2 snt nenegati vi i arbi trari . Aadar, stri i de tensi une
= a2 =a0 i este asoci at o familie demecanisme decurgeredepin iiul
SUPRAFEE LIMITA
525
deun parametru. Mai mul te mecanisme de cedare pl asti c pot s nso-
easc aceeai stare de tensi une.
Condiia de pl asti ci tate l i ni ar pe pori uni (3.26) i legea asoci at de
curgere snt i l ustrate n fi g. XI I .7.
Funci a de di si pare defi ni t pri n (1.2) pentru fiecare l atur a hexa-
gonul ui este defi ni t respecti v pri n
dx =~0i, d2 =o-0'2, d3 =o-0( , s2) (3.30)
i n mod anal og pentru dit i =4, 5, 6. Aceste rel ai i pot fi scri se
sub forma unei si ngure rel ai i . Pentru un el ement al construci ei cu
perei subi ri obi nem
D =v \ " (I ii | +I J2I + I EI + e2 1)d*3. (3.31)
deci puterea disipat estei n cazul condi i ei de pl asti ci tate liniar pe
poriuni determinat n mod unic prin mecanismul decurgere.
Neuni ci tate l ui e c t , a =1,2, pentru o-a fi xai este i l ustrat n fi g.XI I I .8
care reprezi nt stri l e de tensiune n pl anul vi tezel or pri nci pal e de
deformare. Dac de exempl u tensi unea este reprezentat pri n punctul
A de pe hexagonul ABCDEF (fi g. XIII.7), unde ax =o-2 =<T0, atunci
avemS l ^0, k2 ^0.Aceasta nseamn c stri i de tensi une A i cores-
pund n fi g. XI I I .8mecani smel e decurgere reprezentate pri n sfertul de
Fig. X111.7. Condiia"de plasticitate Fig.XIII.8. Mecanismele dedefor-
Coulomb-Trescai mecanismele aso- mare corespunztoare condiiei de
ciatededeformare. plasticitate Coulomb-Tresca.
pl an cu sa pozi ti vi . Stri l e de tensi une reprezentate pri n l aturi l e AB, BC
etc. ale pol i gonul ui de pl asti ci tate au ca i magi ne n fi g. XIII.8 dreptel e
corespunztoare care mrginesc zonele A, Betc. Corespondena con-
526 CAPACI TATEA PORTANTA I PROI ECTAREA CONSTRUCIILOR.
si derat va fi uti l l a determi narea ecuai ei suprafeei l i mi t pentru pl ci
curbe subi ri supuse condi i ei de pl asti ci tate (3.26).
S considerm el ementul de construci e bi di mensi onal pentru care
di reci a deformai i l or pri nci pal e n toate straturi l e este aceeai (de exem-
pl u probl ema axi al -si metri c).
A tunci starea de tensi une este descri s pr i n patru fore i nteri oare
i anume dou momente pri nci pal e Mlt M2 i forele axi al e pri nci pal e
n teori a de membran Nlt N2. Suprafaa l i mi t este atunci o hi persu-
prafa n spai ul cu patru di mensi uni al tensi uni l or general i zate.
I poteza (3.3) asupra el ementul ui normal i nvari abi l permi te s re-
prezentm starea de deformare a unor straturi aa cum este artat
n fi g. XI I I . 9 a, b, c, pentru di reci i l e pri nci pal e tv e2 respecti v. n
figur se di sti ng anumi te stri de deformare reprezentate pr i n punc-
tele JP, R, S. n P avem it ss 0, e2 =f=0, i ar k1 0, e2 =0, corespun-
ztor pentru R, n ti mp ce pentru starea5 avem ex = s2 . Di stanel e
punctel or corespunztoare de l a suprafaa medi an snt pH, rH, sH,
pentru 1 p, r, s ^1.
Cunoscnd starea de deformare de-a l ungul normal ei l a suprafaa
median cu ajutorul i magi ni i reprezentate n fi g. XI I I . 8 putem obi ne
i nformai i asupra stri i de tensi une. ntr-adevr, pentru punctul curent
x3 determi nat de coordonata Ifl i dac 1^ ^ r, avem kx >0, s2 >0,
dar j / s2 const. Si ngura stare de tensi une l a l i mi ta de pl asti ci tate
care face posibil schi mbarea raportul ui ex / , dup cum se vede di n
fi g. XI I I . 8este starea A, deci <T, =cr2 =a0. Cu ajutorul unui rai ona-
Fig. XIII.9. Deformarea elementului de construcie bidimensionala;
a, b deformaiileD direciileprincipalentr-un plan tangent; c deformaiilendirec-
iagrosimii elementului.
SUPRAFEE LI MI TA
527
ment asemntor se determi n tensi uni l e i pentru al te pozi i i ale punc-
tul ui curent x3, remarend c stri l e corespunztoare de tensi une cores-
pund vrfurilor pol i gonul ui ABCDEF. Rezul tatul rai onamentul ui efec-
tuat duce l a concl uzi a c
G 1 =<T2 =O-0, r ^$ 1, 0 ^ E2 / ex ^oo, (3.32)
ffl = aM =0, s < i < r, - 1< e./ ej < 0, (3.33)
a, =0, o-2 = CT0, p < l < s, oo < e2/ e, < 1, (3.34)
a, =o-2
1< P, < e2/ e, <
(3.35)
"1 z
Aceast prezentare se refer l a urmtoarea ordonare a punctel or
\ ^.p<s<r~^.\ . Pe baza tensi uni l or date pr i n rel ai i l e (3.32)
(3.35)pot f i cal cul ate forel e i nteri oare n funci e de parametri i p,r,s.
Aceasta devi ne evi dent dac facem grafi cel e tensi uni l or dup cum arat
de exempl u fi g. XI I I . 10.
Rezul tatel e corespunztoare ale tensi uni l or pentru cazuri l e anal i zate
s nt
A\ =- a0H(P + s), M1 = aom\ l - I + s)j , (3.36)
N,= - &jl(r + s), M 2 a a0H* 1- I (r* +s*)]. (3.37)
!
"1
6";
a.
i
Fis XIII.10. Exemplu de distribuie a tensroiulor
asociate mecanismului dedeformaredin
fi,. XI I I 9 a, b, n cazul condiie. Coulomb-1reca.
528 CAPACI TATEA PORTANTA l PROI ECTAREA CONSTRUCI I LOR
El e reprezi nt o parte di n suprafaa l i mi t i anume aceea care co-
respunde ordonrii punctel or P, R i S n aa fel , nct S se afl n
i nteri orul segmentul ui PR. El i mi n nd parametri i se obine rel ai a expl i -
ci t di ntre forel e i nteri oare.
Considernd n mod anal og cazuri l e l ^. s <p<r ^. 1i 1 ^
^.s<r<p^.\ se ajunge l a ecuai i l e cel orl al te pri ale suprafeei
l i mi t. Pentru 1^s <r <p^ i l ^^< r < s ^l scrise n fore
adi mensi onal e m=M /a0H
2
, n =N /2a0H, ecuai i l e corespunztoare au
forma
2nx =s - p, 4mx =p
2
- .s
2
, (3.38)
, 2*4 ==r +s, 2m2 =2- {r
2
+s
2
). (3.39)
n cazuri l e l ^s </ >^r ^l i l ^. r <p <s ^l rel ai i l e co-
respunztoare se obi n pri n schi mbarea l ocuri l or ntre parametri i pir
n (3.38) i (3.39) cu nlocuirea si mul tan a i ndi ci l or forelor. n total
snt 12 rel ai i parametri ce care defi nesc suprafaa l i mi t n cazuri l e
cnd toi parametri i p,r,s snt di feri i . Rel ai i l e (3.36) (3.39) i ps-
treaz val abi l i tatea l or i dac p =r =s, adi c dac exi st o supra-
fa neutral .
O anal i z separat este necesar pentru stri l e de tensi une repre-
zentate pri n l aturi l e pol i gonul ui ABCDEF (fi g. XI I I .7). n pri mul r nd
trebui e s hotrm dac asemenea stri snt ci nemati c admi si bi l e. S
ne ndreptm ateni a de exempl u asupra stri i de tensiune AB, atunci
a2 =T0, j 2 > 0, s, =0. Deoarece st = Xi -f -*3 Xj trebui e s fi e egal
cu zero pentru H ^x3 ^H, se obi ne condi i a
X ^X . S H O . (3.40)
G eometri c (3.40) nseamn
r =s, pH == A , / XJ =negl i jabi l (3.41)
i putem determi na numai di stri bui a tensi uni l or o2. Dac n pl us r =
=s =+ 1, atunci obi nem tensi uni de acel ai semn pe ntregul segment,
deci M 2 =0
n cazul schimbrii semnul ui deformai i l or se realizeaz ntr-o parte
a seci uni i starea AB, i ar n ceal al t starea DE. n punctul \ =r
are l oc sal tul tensi uni i CJ2, de mri me 2<T0, i ar a1 este egal cu zero,
deoarece schi mbarea tensi uni l or er2 pri n sal t n cazul pstrri i n ntreaga
seci une a condi i ei (3.40) este posi bi l numai pentru acele stri de
tensi une care snt reprezentate pe pol i gonul de pl asti ci tate pri n punc-
tel e B i E.
\
SUPRAFEE LI MI TA 529
n cazul c nd snt val abi l e (3.40) i (3.41) rezul tantel e tensi uni l or
snt defi ni te pr i n rel ai i l e
n2 =r, m2 =1- rK (3.42)
Forel e i nteri oare %i m1 n acest caz nu pot fi determi nate deoarece
di n cauza condi i ei (3.40) rel ai a (3.42) reprezi nt conturul proieciei
suprafeei l i mi t (necunoscute) pe pl anul n2,m2.
n mod anal og se obi n rel ai i l e pentru stri l e de tensi une repre-
zentate pr i n cel el al te dou perechi de l aturi ale pol i gonul ui de pl asti ci -
tate, cnd snt sati sfcute respecti v condi i i l e e2 =0 sau ix = s2 .
Aceste rel ai i dup el i mi narea parametrul ui au forma
mx = (1- ), \ =k2 =0, (3.43)
ml m, = [1- (, - n2f], X, = X2 kx - x2 . (3.44)
Pentru stri l e de tensi une cercetate mecani smul de curgere este de-
termi nat n mod uni c pr i n parametri i p, r, s, deoarece
Hp= - V * i Hr =- X2 / x2 Hs =- (X, + X2)/ (x, + x2). (3.45)
Dup cum se vede de exempl u di n (3.43) ecuai a suprafeei l i mi t
pentru o construci e bi di mensi onal cu perei i pl i ni este neliniar chi ar
dac apl i cm condi i a de pl asti ci tate n tensi uni l i ni ar pe pori uni .
Pentru ti pur i parti cul are de construci i rel ai i l e (3.36)(3.44) se si m-
pl i fi c pui n.
De cercetarea suprafeel or l i mi t n cazul condi i ei l ui Coul omb-
Tresca s-au ocupat ndeosebi E . T. O n a t [64], E . T. O n a t i
W. P r a g e r [66] i P. G . H o d g e [28], [32], [36].
3.5. Suprafaa limit pentru condiia tensiunilor normalemaxime.
Di n cauza aspectul ui compl i cat al ecuaiilor suprafeel or l i mi t pentru
ambele condi i i de pl asti ci tate care snt n general acceptate, se i mpun dou
metode de cutare a si mpl i fi cri l or: fie pri n simplificarea condiiei limit
n tensiuni, fi e pr i n aproxi marea suprafeel or l i mi t real e pri n al te rel a-
ii anal i ti ce. Cea de a doua metod poate fi apl i cat n condi i i l e unei
probl eme concrete, i ar pe baza teoremelor fundamental e al e capaci ti i
portante l i mi t poate servi pentru eval uarea ncrcri i de rupere.
S anal i zm condi i a tensiunii normalemaxime. Aceast condi i e va
servi drept baz pentru el aborarea metodel or inginereti de determi -
nare a capaci ti i portante a construci i l or deoarece ea poate f i uor
34 Teoria plasticitii c. 3183
530 CAPACI TATEA PORTANTA I PROI ECTAREA CONSTRUCI I LOR
(3.46)
exti ns asupra cazul ui materi al el or care au propri eti di feri te l a com-
pri mare i nti ndere.
Condi i a tensi uni i maxi me este expri mat pri n urmtorul si stem
de ecuai i :
* =
a
i ~
a
o =0, 2 = CJ2 - c0 =0,
* 3 =
CT
i -
CT
o =0, <J>4 = <r2 - aQ =0,
i ar legea asoci at de curgere este defi ni t pr i n rel ai a (3.27). n f i g.
XI I I , 11,a este dat reprezentarea grafi c a rel ai i l or (3.46) i ar n fi g.
XI I I , 11,b reprezentarea stri l or de tensi une n pl anul vi tezel or de defor-
mare.
n cazul unor elemente de construci e bi di mensi onal e care au di -
reci i l e pri nci pal e de deformare fi xe, avem de-a face cu un spai u cu
patru di mensi uni al forelor i nteri oare asemntoare cel ui a anal i zat an-
teri or pentru condi i a l ui Coul omb-Tresca. Starea de deformare re-
prezentat n fi g. XI I I . 9 pr i n fol osi rea reprezentri i descrise n fi g.
XI I I . 12, este l egat de starea de tensi une dat pri n rel ai i l e
G
i ~
FF
2 =o. 1^ ? <
r
-
o-, =o-0, tj2 = o-0, r < l < p,
't = -
CT
0- P < l < T 1
a cror reprezentare grafi c este dat n fi g. XI I I . 12.
4
(3.47)
(3.48)
(3.49)
} 5
\
A
\
w
L
\
\
1
0
i |r/
i
i
c
A D
L 60 rr
s
r
e
o
6, =-*
a
u
Fig. XI I I .11. Condiia limit a tensiunilor normale maxime'.
poligonul limitfi mecanismeleasociatede deformare; b distribuiastrilor detensiune
n planul vitezelor de deformare.
SUPRAFEE LI MI TA
531
t
\
=- =
r
Fig. XI I I .12. Exempludedistribuieatensiunilor asoci-
at cu mecanismul de deformaredin fig. XIII.9, a,b
n cazul condiiei tensiunilor normale maxime.
Rel ai i anal oge se obi n i pentru al te cazuri de aezare a puncte-
lor P i R i ar pr i n el i mi narea parametri l or se ajunge l a rel ai i l e
ra, = (1- n\ ), w 2 = (1- n\ ). (3.50)
De ai ci rezul t c suprafaa l i mi t este consti tui t di n doi hi per-
ci l i ndri i ndependeni . Stri l e de tensi une reprezentate pr i n l aturi l e pol i -
gonul ui de pl asti ci tate snt cupri nse n formul el e generale (3.50). Meca-
ni smul de curgere pentru stri l e de tensi une reprezentate pr i n supra-
feele l ateral e ale hi perci l i ndri l or (3.50) este determi nat de una di n
urmtoarele rel ai i :
>i / x, = nxH, X2 / k2 =n2H. (3.51)
Combi nai a l or l i ni ar corespunde i nterseci ei hi perci l i ndri l or.
3.6. Funciilelimit pentru uneletipuri deconstrucii cu perei con-
tinui, n cazul si stemel or di n bare supuse aci uni i forei axi al e i a
momentul ui i ncovoi etor, n cazul negl i jri i i nfl uenel or forei ti etoare
1 a momentul ui de rsuci re asupra pl asti ci zri i seci uni i , au loc ur-
mtoarele rel ai i :
at =a = o-0, (T, =0, Y * 0, z2 # 0. (3.52)
n cazul deformri i seci uni i transversal e a el ementul ui ca de exempl u
532
CAPACI TATEA PORTANTA I PROI ECTAREA CONSTRUCIILOR.
n fi g. XI I I . 9, a, si stemul de tensi uni ntr-o seci une, i ndependent de
condi i a de pl asti ci tate, este reprezentat n fi g. XI I I . 12,a. Ecuai a curbei
l i mi t n pl anul forel or adi mensi onal e n, meste determi nat de rel a-
i i l e
$>x =1+ m 0, Oa =1 n
2
=0, (3.53)
cu m=M jo0H
2
B, n =N l2a0HB, unde Beste l i mea seci uni i trans-
versal e, i ar 2H nl i mea ei . n fi g. XI I I . 13 snt reprezentate para-
bole l i mi t (3.53) i mecani smul micrii care rezul t di n l egea asoci at
de curgere. Se vede c mecani smul de curgere este determi nat n mod
uni c cu excepi a punctel or .4(1,0) i C(1,0) de pe curba l i mi t. ntr -
adevr, dac p < 1(fi g. XI I I . 9, a), atunci n ntreaga seci une apar
tensi uni constante de acelai semn, adi c m=0 pe c nd starea de
deformare poate fi arbi trar numai dac p ^ 1sau p ^1.
Pentru cazul ncovoierii barel or se obi ne at t starea de tensi une
ct i mecani smul de curgere determi nate n mod uni c i anume
m= 1, kH = \ ,\ =0. (3.54)
Pentru plcile pl asti ce forma suprafeei l i mi t depi nde de condi i a
J ig.XI I I . 13. Curbelelimit pentru seciuniledrept-
unghiularen cazul ntinderii cuncovoiere.
SUPRAFEE LI MI TA
533
de pl asti ci tate. Dac ne vom mrgini l a cazul ncovoi eri i cu sgei trans-
versale mi ci , atunci componentel e tensorul ui forel or de membran
snt egale cu zero, Nx& =0, i ar suprafaa medi an a pl ci i este o supra-
fa neutr. Aceasta nseamn c curgerea pl asti c este si metri c n
raport cu suprafaa medi an, deci v[x3) =v( x3).
Pentru plcile al cror material satisface condiia Huber-Mises di n
relaiile (3.23), (3.24), datori t si metri ei stri i de deformare n raport
cu suprafaa medi an, rezul t c
I2 0, Xag -f-X ^^g =0 (3.55)
M deci
v
= T7=- (*3*3+ *a *33)'
/ 2
(3-56)
a0 fb
Dup substi tui rea expresi ei pentru v n ecuai i l e (3.21) se obi ne
urmtoarea rel ai e pentru tensi uni :
ffaB =
]jj
a
*(**
il
<# +
k
**
k
33)
1/ 2
(x3+ x Y A 0 ) . (3.57)
Di n (3.57) rezul t c di reci i l e tensi uni l or pri nci pal e n toate stra-
turile plcii coi nci d. I ntegrarea tensi uni l or dup grosi mea pl ci i d (cu
precizie pn l a o constant) aceeai suprafa care a fost dat pr i n
ecuaia (3.17). Lu nd n considerare si metri a l ui A f a 9 se poate repre-
zenta funci a l i mi t pentru plci ntr-un spai u tri di mensi onal Mx, My,
Mxy. Forma corespunztoare adimensional a suprafeei l i mi t (a el i p-
soidului) este
4> =mf - mxmy +m
2
+3m
2
y - 1=0 (3.58)
dac mtt& =M a 9 I<J0H
2
.
Di n legea de curgere (3.12) rezul t c mecani smul de curgere este
defi ni t pri n urmtoarel e rel ai i
Hkx =v(2x -my), Hky =v(2my - mx), (3.59)
H(kxy +kyx) =6vmxy. (3.60)
n cazul condiiei deplasticitate Coulomb-Tresca n pl anul momentel or
l ' incipae, ecuai i l e (3.23) pot fi reprezentate sub forma
max d w j , | m21, \ m1 m2| ) =l. (3.61)
534
CAPACI TATEA PORTANTA I PROI ECTAREA CONSTRUCI I LOR
Fol osi nd formul el e de transformare a momentel or pri nci pal e n mo-
mente fa de axe roti te, adic
m
>l =I (mx +m9) I [(mx - myf +4<] "
2
(3.62)
m2J
2 2
dup i ntroducerea n condi i i l e (3.61) se obi ne suprafaa l i mi t deter
mi nat pri n urmtorul si stem de ecuai i :
Oi =mx +my - >nxmy + m%1=0, (3.63)
0>2 =- mx - m, - m_xmy + 1=0, (3.64)
03 =m* + m| - 2w,? + \ m%- 1=0 . (3.65)
Strati fi carea suprafeelor l i mi t (3.58) i (3.63)-(3.65) este. dat
n fi g. XI I I .14, a i b (v. [24], [90]).
Legea de curgere n cazul consi derat are urmtoarea forma.
Hkx =v,(l - my) +v,(- 1- my) +2v,(t - *,), (3.66)
H k y = V i ( i _ mx) + vt (- 1- *)+ 2vs (m, - mx), (3.67)
(3.68)
unde
H(kxy 4- x,x ) =2 ^* + 2v8m, + 8*,**,,,
v, >0, *' = A : , ^, .ry.
4
Afin
Hi*)
Gf-l/fJ^/^ Z/G
Fig. XI 11.14..Suprafeele limita pentru plci:
a- condiia HuberMises; b- condiia Coulomb-Tresca.
SUPRAFEE LIMITA
535
Mecani smul de curgere nu este determi nat n mod uni c de-a l ungul
interseciilor l ui <E>3 cu pl anuri l e mx -f- my =^1i ni ci n vrfurile co-
nuri l or <r>!i <t>2.
Rel ai i l e pentru pl ci l e al cror materi al are ecuai a tensi uni i l i mi t
sub forma (3.46) snt cupri nse n el ai i l e date anteri or. Ne putem
convi nge uor c ecuai i l e (3.63) i (3.64) sati sfac (3.46) scris n mo-
mente adi mensi onal e. Aadar, n cazul general al ncovoi eri i pl ci l or,
ecuai i l e stri i l i mi t (3.63) i (3.64) snt reprezentate pri n conuri l e
Dj i <t>2, care se ntretai e n pl anul mx -f- my =0.
Dac raportm ecuai i l e strii l i mi t a pl ci l or l a direciile momeriT
telor pri nci pal e, atunci reprezentarea rel ai i l or (3.58) i (3.63) (3.65) n
pl anul M , , M2 este anal og cu cea artat n fi g. XI I I .11, a pentru
tensi uni l e a,, a2. Ptratul ABCD pentru momentel e pri nci pal e este
denumi t uneori condiia lui Johansen. O asemenea condi i e este apl i -
cat n teori a capacitii portante a plcilor din beton armat. De probl e-
mele legate de funci i l e l i mi t pentru plci s-au ocupat H . G . H o p-
k i n s [24], M . P. N i e l s e n [59] i A . S a w c z u k [90].
Vom mai meni ona funciile limit pentru plcile curbesubiri cilin-
dricecare se afl sub aci unea ncrcrilor axi al -metri ce. Di reci i l e pr i n-
cipale ale tensi uni l or coi nci d atunci cu di reci i l e curburi l or pri nci pal e ale
plcilor curbe subi ri i snt l uate drept reper pentru ecuai i l e supra-
feei l i mi t. Di n cauza ncrcri i axi al -si metri cc seci uni l e ci rcul are trans-
versale ale pl ci i se deformeaz rmnnd cercuri , deci vari ai a curburi i
ci rcumfereni al e n acest caz este nul .
Dac vom anal i za cazul plcilor curbe subi ri fr forel e n di reci a
generatoarei, atunci ecuai a funciei l i mi t poate fi expri mat n funci e
de dou fore i nteri oare, i anume pri n momentul Mx care nconvoai e
generatoarea i pri n fora ci rcumfereni al N2 deoarece momentul ci r -
cumfereni al M2 este el i mi nat di n ecuai a pl asti ci ti i pri n folosirea con-
diiei de anul are a vari ai ei curburi i ci rcumferi ni al e k2. Ecuai a supra-
feei l i mi t pentru cazul anal i zat se obi ne di n rel ai i l e generale (3.22)
(3.23) pri n i ntroducerea condi i i l or supl i mentare
M 1 2 =M 2 1 =0, A , =0, x2 =0. (3.69)
A tunci rel ai i l e geometri ce (3.3) capt forma
t = X, + x3vx, k2 = X2 (3.70)
iar funci a de di si pare, dup cum se poate veri fi ca uor cal cul nd pe
v, este si metri c n raport cu suprafaa medi an, adi c I2 =0. Pe
baza rel ai i l or (3.17), (3.22).(3.23) i (3.69) se obi n urmtoarel e ex-
536
CAPACI TATEA PORTANTA I PROI ECTAREA CONSTRUCI I LOR
presi i pentru forel e i nteri oare n cazul plcilor curbe subiri al cror
material satisface condiia Huber-Mises :
Nx =o0(21 + X2)71 =0, ZV, =| cr0 i 2I v (3.71)
M1 =2<yQk1I3, Ms =ox/ , =MJ2. (3.72)
Di n pri ma ecuai e (3.71)rezul t A , =- X2/ 2, ceea ce dup substi tui rea
n (3.20) conduce l a rel ai a
1
V =
x! + *!x?]"
2
(3.73)
cr0 V3
care permi te cal cul area i ntegral el or (3.24). Ca rezul tat obi nem
f d*3 i , i +
1/ X2 + x3 *t
= ^a, . y ^
r
l -. - -. * i W i (3.75)
unde r
2
==3X!/ 4xfjf7
2
. Substi tui rea val ori l or obi nute mai sus n rel a-
i i l e (3.71) i (3.72) dup i ntroducerea forel or i nteri oare adi mensi onal e
m=M ja0H
2
, n =N I2<J0H d n sfrit urmtoarel e ecuai i ale func-
i ei l i mi t
n2= r I n . (J.7b)
2
2 1 V^
2
+ 1
m. = r
2
l n
1 +
l ^ H - 2 , m2 =1mx. (3.77)
Pentru / >/ aa cwr&i? subiri al cror material satisfacecondiia Coulomb-
Tresca, presupunnd di stri bui a deformai i l or determi nat de rel a-
SUPRAFEE LI MI TA
537
i i l e (3.70) i l und n consi derare condi i a A
r
1 =0, se obi ne urmtoarea
curb l i mi t n forte adi mensi onal e
m, = 4n2{\ + ,), 1< , <
mt == 1, < M 2 <
2 ^ *^ 2
w x =+ 4M2(1 n2), - < M 2 < 1.
(3.78)
(3.79)
(3.80)
Suprafaa l i mi t determi nat de rel ai i l e (3.78) (3.80) a fost de-
dus pe cal e stati c de D. C. D r u c k e r [3], i ar pe cal e ci nema-
ti c de E. T. O n at [64].
Dac vom consi dera condiia tensiunii normale maxime, expri mat
pri n rel ai i l e (3.46), atunci ecuai a corespunztoare a curbei l i mi t re-
zult n mod nemi jl oci t di n rel ai i l e (3.53). Deoarece n cazul anal i zat
pt =0 i k2 =0, atunci di n (3.53) rezul t funci i l e l i mi t
m, 1, a = 1.
(3.81)
Rel ai i l e de mai sus, fr a le l ega de condi i a tensi uni i maxi me, au fost
date de D. C . Drucker [3] care l e-a consi derat drept aproxi mare a curbei
l i mi t corespunztoare condi i ei Coul omb-Tresca. Rel ai i l e anal oge se
obi n pentru pl ci curbe subi ri di n beton armat (v. [50], [93], [94]).
Curbel e l i mi t corespunztoare determi nate pri n rel ai i l e (3.76)(3.81)
snt reprezentate n fi g. XI I I . 15.
/-/,2 -1,0 -08 -0,0 -0,1 -0,2 0 0,2 0,4- 0,6 0,8 1,0 f2mf-M^Mg
. 2/fi
Fig. XIII.15. Curbelelimitpentru placa curb cilindric omogen fr
forlongitudinal.
538
CAPACI TATEA PORTANTA I PROI ECTAREA CONSTRUCI I LOR
3.7. Funciilelimitpentru
elementedeconstrucie strati-
ficate (sandvi). Suprafeel e
l i mi t se simplific pentru el e-
mente de construci e strati fi -
cate, compuse di n dou stra-
tur i de materi al pl asti c ntre
care se i ntercal eaz un strat
desti nat transmi teri i forel or
ti etoare i pstrri i di stanei
stabi l i te di ntre pri l e pl as-
ti ce". El ementul de construci e
format di n trei straturi i no-
tai i l e adoptate snt date n
fi g. XI I I . 16.
Starea l i mi t a el ementul ui de construci e format di n trei stra-
turi este ati ns n momentul cnd se produce pl asti ci zarea straturi l or ex-
teri oare. Snt posi bi l e stri l i mi t n care are loc pl asti ci zarea doar a
unui si ngur strat. A tunci vi tezel e de deformare satisfac condi i a supl i -
mentar Aap 5=+/ / "xag. Aceasta nseamn c suprafaa al ungi ri l or nul e
coi nci de cu unul di n straturi l e exteri oare presupus perfect-fl exi bi l . V om
consi dera cazul pl asti ci zri i ambel or straturi .
Conform notai i l or di n fi g. XI I I . 16, rezul tantel e tensi uni l or snt de*
termi nate pri n rel ai i l e
Fig. XI I I .16. Elementul de.construcie
tip sandvi(cu trei straturi).
de
i i ntroducnd forel e i nteri oare adi mensi onal e
reprezentm tensi uni l e di n fiecare strat cu ajutorul relaiilor
03, as a in,
Ai
(3.82)
(3.83)
(3.84)
I ntroducerea rel ai i l or (3.84) n condi i i l e corespunztoare de pl as
ti ci tate conduce l a dou ecuaii deplasticitate i nu l a una cum a fost
n cazul construci i l or cu perei omogeni di ntr-un si ngur materi al .
Dac pentru starea pl an de tensi une rel ai i l e l i mi t snt l i ni are n ten
si uni , atunci dup cum se vede di n (3.84), ele vor rmne l i ni are {
pentru starea pl an general i zat, deci vor fi l i ni are n spai ul forel
i nteri oare. Aceast este o afi rmai e foarte i mportant pentru cal cul el e
SUPRAFEE LIMITA
539
practi ce. Pl asti ci zarea ambel or straturi ale nvel i tori i corespunde i nter-
seci ei cel or dou hi persuprafee obi nute.
n cazul condiiei Huber-Mises se obin pentru cazul general dou
ecuai i ' .
'3(af i T (*<* + +
m
) (
w
33T
m
a&) =
2
'(3.85>
care pot f i scrise
3^3a3 + 3w a 3w a3 >v
w
33
m
aa =2, (3.86)
3m^na& t M M W =0. (3.87)'
n si stemul di reci i l or pri nci pal e ale tensi uni l or rel ai i l e precedente ca-
pt forma
ri\ nxn2 -f n\ +m\ mxm2 -f m\ =1, (3.88)
2n1mx -\ - 2n2m2 nxm2 n2mx =0. (3.89)
Curba de pl asti ci tate (3.58) pentru plci rezul t di rect di n (3.86).
sau utiliznd momentel e pri nci pal e di n (3.88). Se poate veri fi ca uor
c pentru o pl ac curb subire ci l i ndri c care satisface (3.70) se obi n
i medi at ecuai i l e
uj +- m\ =1, mt --=i w , (3.90).
care corespund rel ai i l or (3.76), (3.77) pentru o pl ac curb subi re omo-
gen. El i psa (3.90) trece pri n punctel e ABC (v. fi g. XI I I . 15), puin
mai jos dect curba l i mi t pentru o pl ac curb subi re omogen.
Pentru condiia Coulomb-Tresca n caaul general al unei plci curbe
subiri axi al -si metri ce, folosirea relaiilor (3.26) mpreun cu (3.84)
conduce l a si stemul de 12 hi perpl ane n spai ul mv vtt , nx, 2 si anume
(v. [28] [36])
1+
m
i =1. 2 T *1 =
1
I
+ , | mx =1, + n2 T m2 =1, 1 (3.91)
% +
m
i
M
2 +
m
2 1< -F
n
t -F i + n2 m2 =1. J
n unel e cazuri parti cul are rel ai i l e (3.91) se si mpl i fi c consi derabi l -
Astfel , pentru o bar cu trei straturi avnd l i mea B=1se obi ne ura
pol i gon
, T mj =1, =F i T mx =1 (3.92>
540
CAPACI TATEA PORTANT I PROI ECTAREA CONSTRUCI I LOR
care trece pri n punctel e A, B, C, D ale grafi cul ui adi mensi onal di n
fi g. XI I I . 13. n mod anal og, pentru plcile stratificate rel ai i l e (3.91)
se reduc l a (3.61)reprezentnd acelai hexagon ca i pentru plcile omo-
gene. Deosebi rea const numai n mri mea momentul ui l i mi t M0, care
este di feri t n cazul unei pl ci cu perei omogeni fa de cazul unei
pl ci cu trei straturi .
Dac anal i zm cazul unei plci curbesubiri cilindrice fr forele
longitudinaleadic nx =0, atunci rel ai i l e (3.92)reprezentate sub forma
i negal i ti l or, pentru stratul i nferi or i superi or au respecti v forma (v.
[31])
- 1< ntx < 1, - 1< mt < 1, (3.93)
- 1< , ms < 1, - 1< , + **< 1> (3.94)
1< mx n2 + m2 < 1, 1< mx n2 m2 < 1. (3.95)
Deoarece n cazul ncrcri i axi al -si metri ce Sc2 = 0, mt poate f i el i -
mi nat di n ecuai i l e precedente i n l ocul subspai ul ui tri di mensi onal
mx, m2, n2 ne putem fol osi de proi eci a hi persuprafeei l i mi t pe sub-
spai ul mx, n2. n acest scop este sufi ci ent s el i mi nm m2 di n si stemul
de 12 i negal i ti (3.93) (3.95). Deoarece m2 apare numai n opt i negal i -
ti (3.94) (3.95) este sufi ci ent c consi derm doar acest si stem. Pen-
tr u i l ustrarea metodei i negal i ti l or, care n cazul suprafeelor l i mi t
l i ni are pe pori uni este o metod efecti v pentru obi nerea rel ai i l or
corespunztoare n subspai i , vom anal i za n mod si stemati c acest si s-
tem de i negal i ti . Rel ai i l e (3.94) (3.95) pot fi scrise sub forma
1+ n2 < m2 < 1+ n2, 1 n2 < m2 ^ 1 n2, (3.96)
1+ mx + n2 < m, < 1+ mx -f n2,
1+ mx n2 ^ m2 ^ 1+ mx n2 (3.97)
comod pentru el i mi narea l ui m2. Dac snt sati sfcute i negal i ti l e pre-
cedente, atunci snt sati sfcute i i negal i ti l e de ti pul 1+ n2 ^ 1 +
-f- m2. Aceasta indic care este pri nci pi ul el i mi nri i l ui m2 di n rel ai i l e
(3.96)(3.97). Patr u di n cele 16 i negal i ti de mai sus snt tri vi al e,
i ar cele mai restri cti ve, snt, dup cum ne putem convi nge uor, ur -
mtoarel e
- 1< , +2l < 1, - t < 9 - A < 1. (3.98)
Aceste i negal i ti mpreun cu (3.93) restrng hexagonul de pl asti -
ci tate pentru plcile curbe subi ri ci l i ndri ce care sati sfac condiiile (3.70).
SUPRAFEE LIMITA
541
Dreptel e care corespund ecuai i l or (3.93) i el i psa (3.90) snt reprezen-
tate n fi g. XI I I . 17. Condi i a tensi uni i normal e maxi me d n coordo-
natele adi mensi onal e acel ai patrul ater MFBEM ca i pentru o pl ac
curb subi re omogen (v. fi g. XI I I . 15).
Metoda i negal i ti l or poate fi apl i cat pentru cazuri mai generale,
de exempl u, pentru o pl ac curb subire n prezena unei fore l ongi -
tudi nal e, deci nx =f=0.. El i mi narea l ui m2 se face ntr-un mod anal og
cel ui expus anteri or. n rezul tatul fi nal se obi ne urmtorul si stem de
12 pl anuri n spai ul nx,
" 2 =1, w 1 + 2w2 =2, ^ + 2^2+ ^ = 2,
nx + 2=1, nx + mx =1, ^: nt =p tnx = 1.
J (3.99)
Suprafaa l i mi t corespunztoare este reprezentat n fi g. XI I I .18, .
Pol i gonul ABCDEF este un hexagon n pl anul nx> n2, i ar pol i gonul
BGHEKL se refer l a cazul nx =0, reprezentat n fi g. XI I I . 17pri ntr-o
l i ni e ntrerupt. Fi gur a XI I I .18, b arat o suprafa l i mi t pentru o
plac curb subi re omogen determi nat de ecuai i l e de ti p (3.36)
i (3.37).
L a rezol varea probl emel or concrete adesea se i ntroduc, n afara
nlocuirii construci i l or cu perei i omogeni pr i ntr -un model strati fi cat
(I. N . R a b o t n o v [78] V . I . R o s e n b l u r a [79]), si mpl i fi cri supl i -
mentare n ecuai a suprafeei l i mi t (v. P. G . H o d g e [30], [32],
5 4 2 CAPACI TATEA PORTANTA I PROI ECTAREA CONSTRUCI I LOR
Fig. XIII.18. Suprafeelimitpentru placa curb cilindricn cazul condiiei Coulomb-
Tresca:
a seciuni' transversala uniforma: I seciunetransversali sandvi.
D. C. D r u c k e r i R. T. S h i l c l d [9], Z. MT 6 z [50], W . P r a-
ger [77] i [63], [93], [95]). Cercetri asupra rel ai i l or generale l i mi t
a efectuat M . Z y c z k o w s k i [108]. Determi narea curbel or l i mi t
pentru unel e modele cu mai mul te straturi a fost fcut de P. G .
H o d g e [30] i J . O r k i s z [68].
3.8. Curbelelimit pentrubaresupusela stri complexedetensiune.
Spre deosebire de construci i l e bi di mensi onal e, procedeul deter-
minrii suprafeelor de pl asti ci tate pentru bare care se afl ntr-o
stare compl ex de tensi une nu depi nd de condi i a de pl asti ci tate. Dac,
de exempl u, considerm o bar a crei ax coi nci de cu axa x a si s-
temul ui de coordonate ortogonal e, atunci n cazul general al ncrcri i
numai urmtoarel e componente ale tensorul ui tensi uni i nu se anuleaz':
<jxx,axz =azx, ayi =aty. Condi i a de pl asti ci tate a tensi uni l or tangen-
i al e maxi me conduce n acest caz l a rel ai a c?* -+- 4(o-
2
f -f- a?,) = a\ ,
n ti mp ce condi i a Huber-Mi ses are forma <r| t + 3(o-
2
t -f- o-
2
,) = <r|,
unde o0 este l i mi ta de pl asti ci tate l a nti ndere. Cel e dou condi i i de
pl asti ci tate pot f i deci expri mate pri ntr-o rel ai e comun
& + *
2
(<& + %) =c (3.100)
unde a este coefi ci entul numeri c corespunztor.
SUPRAFEE LIMITA
543
Probl ema determi nri i suprafeei de pl asti ci tate n cazul ncrcri i
compl exe a unei bare const deci n transformarea condi i ei (3.100)
pentru spai ul rezul tantel or tensi uni i defi ni te n mod corespunztor i
anume pentru spai ul momentul ui de ncovoiere M, al forei l ongi tudi -
nale N, al forei transversal e T i al momentul ui de rsuci re Ms. Di n
cauza caracterul ui nel i ni ar al rel ai ei (3.100) transformarea condi i ei de
pl asti ci tate n spai ul tensi uni l or general i zate n general nu este posi -
bi l sub forma fi ni t. Se pot ns eval ua funci i l e l i mi t pe baza teore-
melor fundamental e ale teori ei capaci ti i portante.
Pentru cazul ntinderii cu rsucire a unei bare de seci une ci rcul ar
si raz R dup i ntroducerea coordonatel or pol are p = rjR, 9 i a
notai i l or axx =a, of, + "
2
* = f
2
condi i a de pl asti ci tate (3.100) va l ua
forma o
2
-f- a
2
T
2
==o-
2
. Tensi uni l e general i zate snt expri mate pr i n
formul el e
N = J adA, Ms = j Tr cL 4. (3.101)
Pentru determi narea curbei l i mi t / (N, Ms) =0 vom fol osi metoda ci ne-
mati c. Di n legea asoci at de curgere (3.27) rezult c
i =2vcr, y = 2va
2
T, (3.102)
iar rezolvnd n raport cu tensi uni l e i substi tui ndude n condi i a de
pl asti ci tate vom obi ne
ntre unghi ul de deformare aparent y i rotai a uni tar <p are l oc
relaia y =*k
=
R?9- Lund n consi derare aceast rel ai e, obi nem
pentru formul el e care defi nesc forele i nteri oare
N =2nR*o0 (' a
p U p
. (3.104)
M ^^r%0 fi _ A P
2
dP : ( 3 1 0 5 )
a J oV l +A V
nude A =Rip/ Xa este parametrul curbei l i mi t/ (M,, N) ==0. Dup i nte-
grare i el i mi narea parametrul ui se obi ne curba l i mi t
Am
2
+ 3
2
+ *> =4, (3.106)
nude m=3MS/27r/v
3
o-0, n = N ITZR
2
O0 snt forel e i nteri oare adi men-
fi onal e.
CAPACI TATEA PORTANTA I PROI ECTAREA CONSTRUCI I LOR
Pentru bare pri smati ce supuse l a nti ndere i rsuci re curbel e l i mi t
au fost date de M . W n u k [106], [107] sub forma
ml +An
2
+Bn
3
=1. (3.107)
n cazul barei cu seci unea ptrat i a condi i ei Huber-Mi ses A =0,4709,
B ==05291. Pentru unele forme ale seci uni i , condi i a de pl asti ci tate
este dat n fi g. XI I I . 19. (v. [106]).
n cazul ncovoierii i rsuci ri i si mul tane, de asemenea nu este posi -
bi l obi nerea sub form fi ni t a curbei l i mi t. Stabi l i rea ecuai i l or
corespunztoare se efectueaz n pri nci pi u pe o cal e asemntoare cu
cea i l ustrat mai nai nte. Sol ui a numeri c a ecuaiei di fereni al e
nel i ni are obi nut pentru bara cu seci unea ptrat a fost dat de
M. C. S t e e 1e [103]. Studi erea amnuni t a ncovoierii i a rsuci ri i
barei cu seci unea ci rcul ar este datori t l ui S. P i e c h n i k [70] i
S. P i e c h n i k i M . Z y c z k o w s k i [71], care au propus urm-
toarea form pentru funci a l i mi t:
0,8845 m%+0,9042 m
2
+ 0,1155 m%+0,0958m* =1 (3.108)
Fig. XIII.19. Curbelelimitpentru ntindere cu rsucire:
1 seciunetriunghiular; 2 seciuneptrata; 3 - seciunecircular.
CAPACI TATEA PORTANTA A CONSTRUCI I LOR DI N BARE
545
unde mi ms snt momentel e adi mensi onal e, respecti v de ncovoiere i
de rsuci re.
n ti mpul rezolvrii probl emel or practi ce, rel ai i l e l i mi t (3.106),
(3.108) snt nlocuii fie pri n ecuai i l e corespunztoare ale cercuri l or
mj + m
2
=1, ml -f- n
2
=1, fie pri n aproxi mai i l i ni are pe poriuni
(v. R. S a n k a r a n a r a y a n a n i P. G . H o d g e [82], P. G .
H o d g c [31]). L i teratura amnuni t a probl emei este dat n l ucr-
ri l e [31], [71], [106].
Probl ema ncovoi eri i i a rsucirii concomi tente a barel or a fost
ci rcetatdeD. C. D r u c k e r [4]. P. G . H o d g e [29], A . R. R j a n i -
i n [81], i ar expunerea si stemati c a probl emei se gsete n mono-
grafi a [31]. Probl ema comprimrii i ncovoierii pl ci l or este anal i zat
n lucrrile [97] [88].
4. Capaci tatea portant a construciilor di n bare
4.1. I ntroducere. L a determi narea ncrcri i l i mi t a construci i l or
di n bare supuse ncovoi eri i , de obi cei se negl i jeaz i nfl uena forel or
ti etoare i axi al e asupra strii l i mi t a seci uni i . Aadar, condiia de
plasticitate are forma O M MQ =0 pentru M > 0 i fl) ='M -f-
--v.1/ n=0 pentru M <0, unde M0 i v M ( ) snt momentel e l i mi t, pozi ti v
i negati v, ale seci uni i (momente pl asti ce). Cmpul admi si bi l al for-
elor i nteri oare n fiecare punct al axei el ementul ui trebui e s
sati sfac i negal i ti l e
- v M 0 < M < M 0 . (4.1)
Mrimile momentel or l i mi t depi nd de l i mi ta de pl asti ci tatea materi a-
lelor i de forma seci uni i . n cazul seciunilor omogene avem v =1,
n cazul seci uni l or eterogene (beton armat) 0 ^v < oo. n cazul ge-
neral , momentel e l i mi t pot vari a de-al ungul axel or barel or, adi c
M0 =M0(x), i ar raportul momentel or l i mi t v poate s fie de ase-
menea di feri t pentru di feri te seci uni .
Mrimile momentel or l i mi t pentru unele seci uni omogene snt
reprezentate n fi g. XI I I . 20. Pentru seciuni di n beton armat, momen-
tul l i mi t depi nde n pr i mul rnd, de canti tatea armturi i Fz.
Dup cum se tie', sol ui a compl et a probl emei capaci ti i portante
l i mi t cere:
a) sati sfacerea ecuai i l or de echi l i bru i nteri or;
b) nedepirea condi i ei l i mi t, adi c O ((;,) ^0;
c) transformarea construci ei n mecani sm.
35 Teoria plasticitii c. 3183
546 CAPACI TATEA PORTANTA I PROI ECTAREA CONSTRUCI I LOR
Q b c d
Fig. XIII.20. Momentelelimit, pentru diferitetipuri deseciuni.
n cazul construci i l or di n bare sati sfacerea acestor condi i i este n-
soi t de transformarea construci ei ntr-un l an ci nemati c cu cel pui n
un grad de l i bertate. n construci a de n-oii stati c nedetermi nat, con-
di i a l i mi t (3.4) trebui e s fi e deci sati sfcut n cel puin n + 1sec-
i uni pentru ca construci a s se transforme ntr-un l an ci nemati c.
Aceasta nseamn c real i zarea a cel pui n r =%-\ - 1arti cul ai i pl as-
ti ce (v. fi g. XI I I . 6,a) trebui e s apar n cazul cedrii pl asti ce a
construci ei , dew-ori stati c nedetermi nat, dac are l oc epui zarea ca-
paci ti i portante a construci ei ca ansambl u. Di si parea energi ei are
l oc numai n domeni i l e pl asti ci zate i deci n arti cul ai i l e pl asti ce. Dac
avem r < n -f- 1i ni ci unul di n el emente nu s-a transformat l ocal
n mecani sm, atunci este posibil ncrcarea mai departe a construci ei .
Dac ns pentru r < n -f- 1arti cul ai i o parte di n construci e s-a trans-
format n mecani sm, se produce cedarea pl asti c pari al .
n cazul cedrii plastice totale, cnd numrul arti cul ai i l or este
r =n +l, (4.2)
cmpul forelor i nteri oare este determi nat n mod uni c, deoarece n -f-1
rel ai i permi t s se determi ne n mri mi supl i mentare i i ntensi tatea
ncrcri i l i mi t (depinznd de un parametru) determi nat pr i n mul ti -
pl i catorul [t,.At t pe cal ea anal i zei stati ce" c t i a celei ci nemati ce"
se ajunge atunci l a o i ntensi tate uni c a ncrcri i l i mi t. Dac
ns are l oc cedarea plastic parial, adi c
r < n +1, (4.3)
atunci cmpul forel or i nteri oare este determi nat n mod uni c numai
n acele pri ale construci ei care s-au transformat n mecani sm.
Aceasta rezul t nemi jl oci t di n teorema asupra neuni ci ti i cmpul ui de
CAPACI TATEA PORTANTA A CONSTRUCI I LOR DI N BARE
547
tensi uni n zonel e ri gi de, care
este descris de si stemul de re-
l ai i (2.17).
4.2. Grinzi static nedeter-
minate.Pentru a da un exempl u
de cedare pl asti c, vom con-
si dera o gri nd al crui mod
de sol i ci tare i rezemare este
dat n fi g. XI I I .21. Deoarece
gri nda este o dat static nede-
terminat i deci H =1, apa-
ri i a l anul ui ci nemati c nece-
si t real i zarea a r =2 arti cu-
l ai i pl asti ce. Dac momentel e
pozi ti ve l i mi t snt di feri te de
momentel e negati ve l i mi t,
adi c M0 >0pentru M(x) >0
i M'0 = v M 0 pentru M(x)<
< 0, atunci condi i i l e l i mi t
n arti cul ai i
M{IJ,) =M0, M(l)
v M 0
(4.4)
Fig. XIII.21. Exemplu pentru ilustrareameto-
dei staticedinteoriacapacitii portantelimit
a grinzilor:
a schemastatic; b cmpul momentelor dencovo-
iere static admisibil. ne dau dou rel ai i pentru
determi narea mri mi l or necu-
noscute: a ncrcri i l i mi t pG =[xGp0 i a pozi i ei 0 a arti cul ai ei
di n cmpul gr i nzi i . I ntegrarea ecuai ei de echi l i bru d
2
Mjdx
2
=p,
n cazul fol osi ri i rel ai i l or (4.4) i a condi i i l or stati ce M(0) =0 i
T{\ %J) =0 duce l a un si stem compl et de ecuai i pentru determi narea
\ x\ ipQ, 0 i a constantel or de i ntegrare. n cele di n urm obi nem
$0 =- P
2
- 4P(2 + v) + 4v
2
=0, unde P = pl
2
IM0,
2 P
sau
pG =2(2 + v) + 4y n r v , & =(i + yrr^r
1
. (4.5)
Sol ui a (4.5) asi gur formarea arti cul ai i l or n seci uni l e Ci B(v. fi g.
XI I I .21), deci este i ci nemati c admi si bi l . Cmpul vi tezel or de depl a-
sare care determi n mecani smul de cedare pl asti c a gri nzi i este deter-
548
CAPACI TATEA PORTANT I PROI ECTAREA CONSTRUCI I LOR
f
c
Ci
a
i _ J '
mi nat, n afar de un factor mul -
ti pl i cati v constant Wg =W(c;0), dc
urmtoarele rel ai i :
0 C E < L
0
T ^ T ;
(4.6)
< < 1
Fig. XI I I 22. Exemplu pentruilustrarea
metodei cinematicedin teoriacapaciti i
portante limit a grinzilor:
a schemastatic; b mecanismul dc distrugere
cinematicadmisibil.
care sati sfac condi i i l e l a l i mi t
ci nemati ce W(Q) = lV(/ ) = 0.
n acest exempl u am fol osi t n
pr i mul rnd ecuai i l e metodei sta-
tice i asoci i nd l a cmpul stati c
admi si bi l al forel or i nteri oare me-
cani smul (4.6) ci nemati c admi si bi l
am obi nut soluia complet a pro-
bl emei capaci ti i portante l i mi t a construci ei anal i zate.
Mai rspndi t este metoda cinematic care anal i zeaz doar mecani s-
mul de cedare pl asti c al construci i l or di n bare. Aceast metod con-
duce l a evaluarea ncrcrii limit dat mi nai nte, deoarece ai ci se
folosete funci a de di si pare (1.19). Pentru construci i l e di n bare su-
puse ncovoierii pr i n fore transversal e, se produce di si parea energici
numai n arti cul ai i l e pl asti ce. Conform cu (3.11) funci a de di si pare
are n arti cul ai e forma
Dh =M o 9 (4.7)
i ar di si parea total este suma disiprii n toate arti cul ai i l e. Pentru i i u -
trarea acestei ci vom consi dera gri nda reprezentat n fi g. XI I I .22, a
fol osi nd principiul puterii virtuale'). Cmpul ci nemati c admi si bi l al vi -
tezel or de deplasare, este reprezentat n fi g. XI I I .22,0.
Deoarece n fi ecare arti cul ai e pl asti c se produce di si parea energiei,
expresi a (4.7) este pozi ti v pentru fiecare arti cul ai e. Aceasta ne permi t
s nu considerm semnul momentel or de ncovoi ere i
de" rotai e n cazul cnd momentel e i unghi uri l e de rotai '
unghi uri h 1
snt 11
]
) n cazul cnd sistemul articulaiilor (sau mai general, geometria cmpului
deplasri) nu se schimb n timp (deformri mici), mi exist diferen ntre principiul
puterii virtuale i principiul lucrului virtual.
CAPACI TATEA PORTANTA A CONSTRUCI I LOR DI N BARE
549
acelai semn. Pr i nci pi ul puteri i vi rtual e n cazul aci uni i a n fore
(tPj si crerii a marti cul ai i pl asti ce are forma
[J-kP^, =
M
,?,> i=\ ,2,...,n, j =l , . . . , m. (4.8)
Membrul stng al ecuai ei reprezi nt puterea ncrcri l or exteri oare
n ti mp ce cel drept defi nete di si parea total (repetarea i ndi ci l or n-
seamn nsumare).
I n cazul consi derat ecuai a (4.8) capt urmtoarea form
N ^f e =K +
M
s h + MCW0 ( X 4- - ^) . (4.9)
unde P 0 este o for uni tar (P 0 = 1). Dac gri nda este caracteri zat
pri ntr-un moment l i mi t constant, atunci
\ MA\ =\ MB\ =\ MC\ =M0 (4.10)
i ar mul ti pl i catorul ci nemati c al ncrcri i este
^ = - 7^ - - (4.11)
a(l a)
x
'
Deoarece n cazul ncrcri i cu o for concentrat momentel e de nco-
voiere n segmentele AC i CB vari az l i ni ar, atunci val ori l e extremul e
ale momentel or snt ati nse n capetele segmentelor corespunztoare
i deci exi st un cmp stati c admi si bi l al momentel or l egat de (4.11),
ntrucr peste tot, cu excepi a arti cul ai i l or, snt sati sfcute i negal i t-
i l e M0<.M(x) < M0. De ai ci rezult concl uzi a c aceast sol ui e d
val oarea real a ncrcri i l i mi t i deci PG = ji .G PQ = \ ik P0.
Metoda n care se fol osete pri nci pi ul (4.8) este ndeosebi uti l n
cazul determinrii capaci ti i portante a gri nzi l or. Etapel e procedeul ui ,
care duc l a rezol varea probl emei capaci ti i portante cu metoda ci ne-
mati c, snt urmtoarel e:
a) alegerea mecani smul ui ci nemati c admi si bi l de cedare pl asti c
(total sau pari al );
b) determi narea ncrcri i Pk u.* P 0 ;
c) veri fi carea admi si bi l i ti i stati ce a cmpului dc fore asoci at n-
crcri i obi nute cu y.k.
Dac condi i a c) nu este sati sfeut pentru mecani smul admi s, atunci
se obi ne u-G < [ik i procedeul trebui e repetat alegnd un al t mecani sm
de cedare pl asti c.
Pentru gri nzi l e conti nue procedeul este acel ai . A nal i za se mrgi -
nete l a cercetarea gri nzi l or i ntermedi are cu fi xarea corespunztoare
550
CAPACI TATEA PORTANTA I PROI ECTAREA CONSTRUCI I LOR
pe reazeme. Deoarece n teori a construci i l or ri gi d-pl asti ce nu exi st
noi unea de reazem el asti c, fi ecare grind i nteri oar va avea condi i i l e
l a l i mi t ca n fi g. XI I I .22, i ar fiecare gri nd de l a capt conform
cu fi g. XI I I . 21.
4.3. Cadreportal. n cazul cadrelor cu %o&%ri fixe, metodel e de
cal cul a capaci ti i portante l i mi t snt acel eai ca i n cazul gri nzi -
l or. Dac este posi bi l deplasarea, i rotaia nodurilor, atunci n afara
ecuai i l or de echi l i bru ale gri nzi l or [ecuai i anal oge cu (4.9)], trebui e s
l um n consi derai e i ecuai i l e de etaj i de nod. n cazul anal i zri i
capaci ti i portante a cadrel or se presupune c modi fi cri n geome-
tr i a construci ei snt negl i jabi l de mi ci i nu se consi der probl ema
pi erderi i stabi l i ti i construci ei .
Pentru i l ustrarea metodei de rezol vare a probl emel or capaci ti i
portante a cadrel or, vom anal i za un exempl u si mpl u de cadru ca cel
di n fi g. XI I I .23,a supus l a aci unea ncrcri l or Pr i P 3 cai e cresc
propori onal , adi c Pi / P2 =const. Momentel e ncovoi etoare care pro-
duc nti nderea fi brel or i nteri oare ale gri nzi l or i al e stl pi l or (l i ni a n-
trerupt n fi g. XI TI .23,&) snt defi ni te pozi ti v, M > 0. Construci a
este de dou ori stati c nedetermi nat, n=2. Conform cu (4.2) cedarea
pl asti c total se va produce dac numrul arti cul ai i l or va f i
r =n -f 1=3. (4.12)
Cmpul momentel or este compl et defi ni t dac snt cunoscute momen-
tel e n punctel e 7, 2, 3, 4. Aceste puncte i ndi c l ocuri l e posibile de
rr
u
b
Fig. XI I I . 23. Cadru simplu:
a schema static; b mriri suplimentare.
CAPACI TATEA PORTANTA A CONSTRUCI I LOR DI N BARE
551
formare a arti cul ai i l or pl asti ce. Ecuai i l e momentel or n raport cu
aceste puncte snt date pr i n si stemul de patru ecuai i , care, dup el i -
mi narea necunoscutel or supl i mentare R i H (fi g. XI I I .23,6) duc l a
dou rel ai i i ndependente, deoarece si stemul este de dou ori stati c
nedetermi nat. Ecuaiile i ni i al e de echilibru ale pri l or ri gi de uni te
pr i n arti cul ai i l e pl asti ce snt
Mx =2RI - 2PI, M2 =2PJ HI PI,
M3 = Rl - HI, Mi = -HI, ^
4
'
13
^
i ar dup el i mi narea necunoscutel or supl i mentare vom obi ne urmtorul
si stem de ecuai i de echi l i bru:
Pl = M2 + 2M3-M4, Pl = M1Ar Mt Mt. (4.14)
Ecuai i l e (4.14) snt i ndependente. Ne putem convi nge uor c ele pot
f i obi nute nemi jl oci t pr i n apl i carea ecuai ei vi tezel or vi rtual e (depl a-
srilor) dac vom da succesi v depl asri verti cal e punctul ui 3 i depl a-
sri ori zontal e stlpilor 24. n l egtur cu pri nci pi ul i ntrodus pentru
notarea momentel or trebui e s admi tem o conveni e corespunztoare
pentru notarea unghi uri l or de rotai e n arti cul ai i , n aa fel nc t
s obi nem expresi i nenegati ve pentru di si pare. A stfel , 9 < 0 dac are
l oc o mi corare a unghi ul ui i ni i al di ntre elemente, pe c nd M < 0,
i 9> 0 dac dup depl asarea vi rtual unghi ul s-a mri t (di n cauza
momentul ui M > 0). Di n cauza di mensi uni l or cadrul ui n cazul anal i -
zat, avem
I 9i I =I ?21=I 9i I =9- 93=
2
9> (4.15)
Dac vom scrie succesiv ecuai i l e corespunztoare ale puteri i vi rtual e
pentru mecani smel e reprezentate n fi g. XI I I .24,a i XI I I ,24,&, se ob-
i ne Pl= M2 9-f- 2M39 M4cp pentru mecani smul de gri nd i 2PAp =
= -^19 + M2<pM4tp pentru mecani smul de etaj, deci exact rel ai i l e
(4.14).
I n ti mpul calculrii i ntensi ti i ncrcri i l i mi t, trebui e s fol osi m
pr i nci pi ul notri i unghi uri l or de rotai e anal i zat mai nai nte.
Pe baza rezul tatul ui obi nut, adi c (4.14), se poate formul a urm-
toarea concl uzi e: pentru construciile din bareexist attea mecanisme
fundamentale independentede cedareplastic cte ecuaii independente de
echilibru exist. n termi nol ogi a teori ei construci i l or n cadre, mecani sme-
l or fundamental e le corespund ecuaiile grinzilor" i ecuaiile etajelor".
Toate cel el al te mecani sme se pot obi ne pr i n combi nri al e mecani sme-
552 CAPACI TATEA PORTANTA I PROI ECTAREA CONSTRUCI I LOR
l or el ementare i ndependente. Dac ntr-un nod concur mai mul t
dect dou bare, trebui e s se i ntroduc o rel ai e supl i mentar care
este ecuaia deechilibru a nodului. Mecani smul corespunztor acestei rel a-
i i se numete mecanismde nod. Aceste trei ti pur i epuizeaz si stemul
mecani smel or cl ementa!e.
Numrul mecani smel or el ementare este uor de determi nat pentru
fiecare construci e. Astfel , de exempl u, n ecuai i l e (4.14) apar ci nci
mri mi necunoscute M 1 , M 2 , M S , M 4 i ncrcarea l i mi t P . Dac fi xm
trei di ntre aceste mri mi , atunci pentru determi narea cel orl al te avem
l a dispoziie ecuai i l e (4.14). Dar, conform, cu (4.12), di strugerea com-
pl et corespunde formri i a trei arti cul ai i i deci n trei seci uni tre-
bui e s ai b l oc | M | = M 0 . Aceasta nseamn fi xarea a trei val ori
de momente di ntre cele patru care apar n ecuai i l e (4.14) i aceasta
permi te determi narea di rect di n (4.14) a cel ui l al t moment i a ncr-
cri i l i mi t P G .
Rezul tatul general al rai onamentul ui precedent poate fi expri mat
n modul urmtor: dac numrul arti cul ai i l or pl asti ce posi bi l e (a
seci uni l or cri ti ce) este r, i ar gradul de nedetermi nare stati c a si s-
temul ui este n, atunci numrul mecanismelor independente este
m= r n. (4.16)
i n cazul anal i zat r =4, n =2 si deci m=2, asa cum arat
fi g. XI I I . 24.
Fi ecrui a di ntre cele dou mecani sme de grind i de etaj al
cadrul ui i corespunde o anumi t val oare a ncrcri i , care este o esti -
CAPACI TATEA PORTANTA A CONSTRUCI I LOR DI N BARE
553
mare superioar a capaci ti i portante a construci ei . A stfel , de exem-
pl u, di n ecuai i l e (4.14), rezul t
PK = ~ . dac M% = - M0, M , = MN, M 4 = - M 0 ( 4 . 1 7 )
sau . .
PK = , dac MX = - M 0 , M . , - M 0 , M , =M 0 . ( 4 . 18)
Combi narea acestor dou mecani sme, adic suprapunerea mi cri i
i ndi cat n fi g. XI I I . 24 peste o mi care de bal ansare n aa fel nct
s se obi n un mecani sm cu un si ngur grad de l i bertate, conduce l a
concl uzi a nchiderii arti cul ai ei n punctul 2. Aceasta se obi ne ntruc t
sumnd rel ai i l e (4.14) avem
2P / = - M j + 3M 3 - 2M4 (4.19)
Stabi l i nd conform cu (4.12) momentel e n cele trei arti cul ai i se ob-
ine
. (4.20)
A ceasta este cea mai mi c di ntre l i mi tel e superioare ale ncrcri i
de cedare pl asti c. I ntroducerea val ori l or MX =M 0 , M3 = M 0 ,
MI = M 0 i a rel ai ei (4.20) n ecuai i l e (4.13) permi te s obi nem
HI =M 0 , Rl =2 M 0 , M 2 = M / 2, i s trasm di agrama momentel or
I ncovoi etoare (de exempl u XI I I . 25,). Se vede c cmpul momente-
l or nu depete ni ci eri val ori l e l i mi t i deoarece sati sface ecuai i l e
(4.13) el este stati c admi si bi l . Aadar, ncrcarea (4.20) este ncrcarea
l i mi t real P G = PK, i ar mecani smul corespunztor de cedare pl asti c
este reprezentat n fi gura XI I I .25,b. Trebui e remarcat c nu totdeauna
acest mecani sm corespunde soluiei compl ete a unui cadru por tal .
Aceasta depi nde de geometri a cadrul ui , de momentel e l i mi t ale gri n-
zi l or i ale stlpilor i de raportul ncrcri l or P ^P - Lanul ci nemati c
dat (fi g. XI I I . 25,6) l egat de cedarea pl asti c a si stemul ui di n
fi g. XI I I . 23i l ustreaz rel ai i l e care rezult di n rel ai a (4. 19); pu nct u l ^
este centrul i nstantaneu de rotai e pentru acest mecani sm. ncrcarea
(4.20) poate fi obi nut direct dac se apl i c principiul vitezelor virtuale,
conform schemei artate n fi g. XI I I . 25,6. Fr i ntroducerea ecuai i -
l or de echi l i bru (4.13) nu vom fi ns n stare s asoci em l a aceast
ncrcare cmpul forelor i nteri oare i deci s cercetm admi si bi l i tatea
stati c a ncrcri i obi nute.
554
CAPACI TATEA PORTANT I PROI ECTAREA CONSTRUCI I LOR
CAPACI TATEA PORTANTA A CONSTRUCI I LOR DI N BARE
555
Fig. XI I I . 25. Soluia complet a problemei capacitii portante limit
a cadrului simplu:
a graficul momentelor; b mecanismul dedistrugere.
Cazul prezentat avea drept scop l muri rea noi uni l or de mecanism
fundamental, de numr al mecani smel or el ementare i ndependente i a
pri nci pi i l or de combi nare a l or, pr i n crearea combi nai i l or l i ni are pen-
tr u obi nerea mecani smel or rezul tante cu un numr ct se poate mai
mi c de grade de l i bertate. Pe baza noi uni i de mecani sm fundamen-
tal , a fost dezvol tat metoda efecti v de cal cul a ncrcri l or l i mi t
a unor construci i compl exe de cadre (B. G . N e al [57], B . G .
N e a l i P. S . ' S y mo n d s [58]).
4.4. Metodasuperpoziiei mecanismelor fundamentale. S consi de-
rm metoda suprapuneri i mecani smel or fundamental e pr i n exempl ul
unui cadru dubl u, reprezentat n fi g. XI I I .26,a. S presupunem c
momentul l i mi t al stl pi l or i al gri nzi i di n stnga este M0, i ar a 1
gri nzi i 75 are val oarea 2M0. Cmpul momentel or este determi nat
n mod uni c atunci cnd snt cunoscute momentel e n opt seci uni
cri ti ce, adi c r 8. Deoarece si stemul este de n =5 ori stati c' n<
determi nat, numrul mecani smel or el ementare i ndependente este
m=r n 3. (4.21)
Mecanismele demicare a grinzii, a etajului i a nodului snt reprezei
tate succesi v n fi g. XI I I . 26,6, c, i d. Pentru cl ari tate trebui e s
ami nti m c mecani smul de rotai e a nodul ui nu consti tui e un cmp
ci nemati c admi si bi l al creteri l or depl asri l or, deoarece real i zarea lui
Fig. XI I I . 26. Cadru dublu:
a schema static; b mecanismul dedistrugere agrinzii; c nclinarea;
d rotaia nodului.
nu este nsoi t de o di si pare a energi ei pr i n ncrcri l e exteri oare
A stfel , de exempl u n cazul anal i zat
Mi9i _ Ms9 - Mro9 +M69 =0. (4.22)
Aceasta nseamn c mecani smul de rotai e al nodul ui nu poate s
apar si ngur dac nodul nu este produs de un moment exteri or con-
centrat.
Rezul tatul cal cul ul ui ncrcri i l i mi t este dat n tabel e n care
snt reprezentate rel ai i l e (4.8) pentru di feri te mecani sme funda-
mental e, i ar apoi pentru mecani smel e compuse. mbinarea mecanismelor
trebui e s fi e efectuat n aa fel , nct s se obi n nchiderea unei
pri a arti cul ai i l or pentru mri mi ale l ui \ iP,Wj care nu descresc,
n cazul nchi deri i unora di n arti cul ai i , descrete partea dreapt a
egal i ti i (4.8), i datori t acestui fapt, se obi ne o esti mare superioar
mai bun (adi c uni c) a ncrcri i de cedare pl asti c.
Deoarece consi derm mecanismele avnd un singur grad de libertate,
gsirea rotai ei ntr-o si ngur arti cul ai e determi n cel el al te rotai i .
Deci alegnd unul di n unghi uri de exempl u <p7 = 1 pentru mecani s-
CAPACI TATEA PORTANT I PROI ECTAREA CONSTRUCI I LOR
mul gri nzi i i <p2 =1pentru etaj, di n condi i a nchi deri i l anul ui ci ne-
ma1iese obi n cel el al te unghi uri ale mecani smul ui actual (v. fi g. XI I I . 26,
b, c, i d). Unghi uri l e uni tare corespunztoare pentru anumi te me-
cani sme snt date n l i ni i l e b, c, d ale tabel ul ui XI I I . 1, i ar n rubri cel e
urmtoare snt date mrimile referi toare l a mecani smel e compuse.
Tabelul XIII.1
Calculul capacitii portantea cadrului prin metoda superpoziiui mecanismelor
fundamentale
Nr.
Mecanism
Unghiurileunitarederotaiei momente
nilecritice
elimitas<i iu-
PI
crt.
"o #i
PI
I 3

5 6 8
1 b -1 -1 2
2
7
0
4
3
2
c
-1
1 -1 2/3 2/3 PI
i
4l
3
3 d 1 -1 1 4 4
4 b + d 1 -1 -1 2
3
PI
2
7
r>
4
3
5 c + d -1 1 2/3 -2/3 -1 1 i'l
1
6
3
1
6
3
6 b +c-\ r d -1 1 2/3 5/3 1
o i n
2
9
3
3 ^
15
A stfel , de exempl u, pentru schema cedrii pl asti ce reprezentat n
fi g. XI I I . 26,6 obi nem l ucrul ncrcri l or exteri oare L 3P(/ / 2)<p
i ar di si parea i nteri oar a energiei este D =( M1 -4-2M 8 A f5) i 9[.
Substi tui nd M5 = A f 0 , M 7 = 2M, M 8 =2M 0 conform cu propri e-
ti l e actual e ale seci uni l or i cu pr i nci pi ul acceptat al notri i mo-
mentel or i unghi uri l or obi nem mri mi l e date n pr i ma l i ni e di n ta-
bel ul X I I I . l . Di n condi i a LD rezul t mri mea ncrcri i l i mi t ci ri el
CAPACI TATEA PORTANT A CONSTRUCI I LOR DI N CARE
mati c admi si bi l e dat n ul ti ma col oan a acestui tabel n mri mi adi -
mensi onal e. Procedee anal oge pentru toate celelalte mecani sme funda-
mental e si combi nai i l i ni are ale l or duc l a val ori l e trecute n cele-
l al te rubri ci ade tabel ul ui XI I I . l .
Di n tabel rezult c pentru cadrul consi derai cea mai mi c ncr-
care l i mi t di ntre cele ci nemati c admi se este
u * = =3, 73, (4.22')
i ar arti cul ai i l e apar n seci uni l e 1,2,4,5,6 i 8. Fol osi nd ecuaia
de echi l i bru pentru mecani smel e fundamental e se pot determi na cel e-
l al te momente rmase nedetermi nate n seciunile 3 i 7.
Pentru ca cmpul momentel or de ncovoiere s fie stati c admi si bi l ,
ie s ai b l oc rel ai a M0 < M3 < M0 i - 2M0 < M7 <2A / 0.
Pentr u determi narea acestor mri mi ne fol osi m de ecuai a mecani s-
mul ui de grind i de rotai e a nodul ui . Pentru determi narea l ui M7
3
avem rel ai a M7 -4- 2M8 MB = PI i ar lund n consi derare re-
l ai a (4.22') i faptul c M- = A / 0 . M6 =2M , obi nem
M 0 - M, + 4M 0 = i , 5? A/ ,
u 7 " 2 15 "
3
de unde M- = A f n care satisface condi i a admi si bi l i ti i stati ce.
5 '
n mod anal og, di n ecuai a de echi l i bru a nodul ui 637 obi nem
M3 = M 0 . G rafi cul obi nut al momentel or i mecani smul asoci at
5
al cedri i pl asti ce pentru construci a reprezentat n fi g. XI I I .26, a snt
date n fi g. XI I I .27, a i b.
Pentru construci i l e care nu au un numr mai mare de seci uni cri -
tice i un grad mai mare de nedetermi nare stati c, cal cul ul este la fel de
el ementar. n cazul ncrcri l or conti nue, arti cul ai a n gri nda i nter-
medi ar l a un mecani sm de grind se consider drept o necunoscut
Care det-'-rmin di n condi i a de mi ni m al ncrcri i . n cal cul el e teh-
rlice ncrcarea di stri bui t este nl ocui t pri ntr-un si stem de forte con-
centrate.
45. ncrcri care depind de mai muli parametri . Construci i l e
de cad;." snt supuse cel mai des aci uni i ncrcri l or verti cal e i ori -
, ini crc nu cresc proporional n raport cu un si ngur parametru; pro-
gramul ncrcri i este mul t mai compl ex. Deoarece n teori a capaci ti i
CAPACI TATEA PORTANTA I PROI ECTAREA CONSTRUCI I LOR
portante nu este obl i gatori u pr i nci pi ul superpoziiei efectelor, construci a
se poate transforma ntr-un acel ai mecani sm sub aci unea di feri tel or
ncrcri . Pentru a obi ne sol ui a general a probl emei care va da posi -
bi l i tatea cal cul ri i ncrcri i l i mi t i a mecani smul ui de cedare pl asti c
pentru un program de ncrcare arbi trar, trebui e s anal i zm toate me-
cani smel e de cedare pl asti c el ementare i compl exe care ar putea s
apar n construci a dat i s determi nm l a ce programe de ncr-
care corespund.
Dac se anal i zeaz cadrul dat n f i g. XI I I .26, a. i se presupune
c el este ncrcat cu dou si steme i ndependente de fore verti cal e V
i de cele ori zontal e H, atunci pentru mecani smel e de cedare pl asti c
posi bi l e date n l i ni i l e 1,2,4 6 a tabel ul ui X I I I . l se obi ne un si stem
de ecuai i l i ni are n ncrcri . Cele mai restri cti ve di ntre aceste ecuai i
snt
VI = 14M 0 > Hl = 4 - M0>2HI + VI =18 M0. (4.23)
3 3
Ecuai i l e (4.23) definesc neproporionalitatea ncrcrilor. Aceste drepte
stabi l esc n pl anul HV zona ncrcrilor admisibile consti tui nd fronti erel e
acestei zone.'Pentru cazul V >0, H >0, fronti era corespunztoare l i ni -
ar pe pori uni a zonei ncrcri l or l i mi t mi ni me este reprezentat n
fi g. XI I I .28. Pentru un raport V \ H fi xat di n aceast figur se poate deter-
mi na mecanismul asociat decedareplastic i intensitatea ncrcrii limit.
A stfel de exempl u, dreapta O A reprezi nt programul ncrcri i consi derat
CAPACI TATEA PORTANTA A CONSTRUCI I LOR DI N BARE
559
n exempl ul anteri or, adi c VI / M0 ^
20 V =3P,H=P. Pentru ncr
cri l e care sati sfac condi i a 18%
HjV = 1(l i ni a OB) se va pro-
duce pi erderea capaci ti i por-
tante a construci ei pr i n ce-
darea pl asti c a etajul ui .
Determi narea domeni ul ui n-
crcri l or l i mi t mi ni me pentru
geometri a stabi l i t a cadrul ui
are nsemntate pentru cal cu-
lele practi ce. Probl emel or de
cal cul a barel or, a cadrel or i a
gri nzi l or cu zbrel e pl asti ce le
snt consacrate monografi i l e
[1], [2], [31], [45], [55], [57],
[87].
4.6. Bare curbe. n cazul
barelor curbe n condi i a de
stare l i mi t a seci uni i i ntr momentul de ncovoi ere M i fora l on-
gitudinal N, adi c 0>(M, N) =0 [(v. de exempl u rel ai a (3.53)]. n
afara deosebi ri l or n geometri e i n condi i a l i mi t, cal cul ul capaci ti i
portante a barel or curbe nu se deosebete 'de cal cul ul cadrel or pl asti ce.
S anal i zm arcul circular cu dou arti cul ai i , avnd raza a, i ar
di mensi uni l e i ncrcarea fi i nd date n fi g. XI I I . 29. Nepreciznd deo-
\
1
N
\
'//.'M/VW
O * ]
1

/
J
O * ]
1
Zona ncrcrilor
limit minime
* j
0 2 4- 4
J
/3 6 8 9'/s 10
ft M/Mg
Fig. XI I I .28. Domeniul ncrcrilor admisibile
pentru cadrul simplu.
Fig. XI I I . 29. Arcul cu dou articulaii.
560
CAPACI TATEA PORTANTA I PROI ECTAREA CONSTRUCI I LOR
ca ndat mri mi l e constantel or de pl asti ci tate ale arcul ui pentru nco-
voi erea pur M0 i pentru compri marea axi al Ne care depi nd de forma
actual a seci uni i i de structura ei , vom i ntroduce urmtoarel e mri mi :
ncrcarea adi mensi onal p, reaci unea ori zontal r, parametrul k,
ce caracteri zeaz structura i geometri a seci uni i ;
Pa Ra. , \ '0a nty.
p = , T= , = (4.24)
M M M
Ecuai i l e de echi l i bru ale arcul ui ci rcul ar n mri mi l e adi mensi onal e
(4.24) i n forel e adi mensi onal e m=M/M, n =N/N{) au ferma
m=p (sin <p0 si n cp) r (cos cp cos cpn), (4-25)
$11= p si n cp -f- r cos cp (4.26)
unde > 0 pentru compri mare. N u este greu de observat c el i mi nnd
di n aceste ecuai i unghi ul cp, se obi ne o rel ai e l i ni ar ntre forel e
i nteri oare i anume
m+ ftn =p si n <p0 -f / cos cp0. (4-27)
Ecuai a (4.27) reprezi nt aa-numi tul profil al tensiunilor. Dac an]
trasa aceast l i ni e n pl anul mn, pe care este reprezentat curba l i mi tat
<b(m, n)=0 Corespunztoare (de exempl u l i ni a ABCD di n fi g. XI I I .13
s-ar putea vedea c curba l i mi t este i ntersectat de dreapta (4.27)
numai pentru anumi te val ori ale l ui 9. Pentru cazul consi derat al an 11-
l ui cu dou arti cul ai i , curba l i mi t este i ntersectat de dreapta (4.27)
numai n dou puncte care corespund l ui cp =0si l ui cp =cp,, 0 <9 l <<p0.
De ai ci rezul t concl uzi a c snt supuse plasticizrii (din cauza si metr i a
si stemul ui ) doar trei seci uni i c ele formeaz trei arti cul ai i pl asti cI
general i zate. Mrimea ncrcri i l i mi t i pozi i a arti cul ai i l or depi nd
de ecuai a actual a curbei l i mi t <b(m, n)=0.
S considerm cel mai si mpl u caz al unei relaii limit liniare, pe
poriuni, descris de curba l i mi t (3.53). Aceast l i ni ari zare o von
expri ma anal i ti c cu ajutorul rel ai i l or
m- -Jz 1 pentru 1^n ^1, | ^
-L. 1 pentru 1^m^ 1. 1
I n fi g. XI I I . 30 este reprezentat pri n l i ni e ntrerupt curba l i n
pentru o seci une dreptunghi ul ar omogen. Profi l ul tensi uni l or (aclii ."t
rel ai a di ntre forel e i nteri oare care sati sfac ecuai a de echi l i bru) 1
CAPACI TATEA PORTANT A CONSTRUCI I LOR DI N BARE
561
/
/
/
/
/
/
r
w
\
\
\
\
\
\
\
U !
U
Fig. XIII.30. Profilcletensiunilor pentru arcul
cu dou articulaii ncrcat cu ofor con-
centrat.
defi ni t pri n (4.27), reprezentat n aceast fi gur pr i n EG. Probl ema
capaci ti i portante a arcul ui consi derat va f i rezol vat dac vor f i
determi nate l ocul arti cul ai ei ntre reazem i punctul de apl i care a
forei , ncrcarea l i mi t Pc i reaci unea ori zontal r.
Pentru determi narea acestor mri mi avem dou condi i i ca profi l ul
tensi uni l or (4.27) s ati ng rel ai a l i mi t (4.28) i anume
1=p (sin cp0 si n cpx) r (cos cpx cos <p0), (4.29)
1=p si n cp0 r (1 cos cp0) (4.30)
i n afar de aceasta condi i a admi si bi l i ti i stati ce a pr ofi l ul ui tensi u-
ni l or
dtp
0 p cos cpx -f- r si n cpx. (4.31)
Condiia (4.31) arat c profi l ul tensi uni l or n momentul ati ngeri i
punctul ui E se ntoarce. Dup rezol vare se obi ne urmtoarea expresi e
pentru ncrcarea l i mi t
p c =Pr. =2[cos * +~j / s i n ^ (4.32)
Teoria plasticitii c. 3183
562
CAPACI TATEA PORTANT I PROI ECTAREA CONSTRUCI I LOR
i ar l ocul arti cul ai ei care corespunde stri i de tensi une E este determi -
nat pr i n rel ai a
(4.33) tg5Li = s i n L o / (co s ?-+ -U.
2 2/ 1 2(2/
cu condi i a ca (cp,) < 1. Sol ui a (4.32) este compl et deoarece numrul
r de arti cul ai i depete gradul n de nedetermi nare stati c a siste-
mul ui . Mecani smul corespunztor de cedare pl asti c i cmpul forel or
snt date n fi g. XI I I . 31, a i b.
Dac am rezol va exempl ul consi derat pentru rel ai a l i mi t (3.53),
atunci dup cum ne putem convi nge uor, ecuai i l e (4.29) (4.31) ar
deveni nel i ni are n forel e i nteri oare i unghi ul cp,. Cal cul ul n conti -
nuare este el ementar dei ari tmeti c este mai compl i cat. n cazul curbei
l i mi t nscrise n i nteri orul curbei (3.53), procedeul este i denti c, se modi fi c
doar membri i di n stnga ai ecuai i l or (4.29) i (4.30). Cal cul ul corespun-
ztor duce l a ncrcarea l i mi t care este mai mi c dect ncrcarea real
de cedare pl asti c obi nut n cazul curbei l i mi t (3.53) Aceasta rezul t
di rect di n teorema I c asupra ncrcri l or l i mi t. Probl eme de cal cul a capa-
ci ti i portante a arcuri l or snt consi derate n l ucrri l e [31], [65], [73], [91].
Fig. XI I I .31. Soluia completa problemei capaci-
tii portantelimitpentruarcul cudouarticulaii:
a mecanismul dedistrugere; f> cmpul forelor.
CAPACI TATEA PORTANT A CONSTRUCI I LOR DI N BARE
563
5. Capacitatea prt ant aplcilor
5.1. Relaiile fundamentale. Anal i znd n coordonatel e ortogonal e
xa, xs, (<x =1, 2, x3 pozi ti v n jos) echi l i brul el ementul ui unei pl ci
ncrcate nor mal pe suprafaa ei medi an pri ntr-o presi une tt0 (xa), se
ajunge l aurmtoarel e rel ai i crora trebui e s l e corespund cmpul
stati c admi si bi l al forel or i nteri oare:
T*, +V-Po =0, M a P > 0 Ta =0, <x, p =1, 2. (5.1)
Dac condi i a de pl asti ci tate este i ndependent de forel e ti etoare,
adi c O (MA&) =0, este preferabi l s ne fol osi m de ecuai a de echi -
l i br u sub forma
MB,p+ H A =0. (5.2)
Deoarece di n cauza si metri ei tensorul ui tensi uni i avem M a ( J =M P a ,
ecuai i l e (5.1) l eag trei funci i i ndependente. mpreun cu ecuai a
suprafeei l i mi t [de exempl u (3.58) sau (3.63) (3.65)], avem n cazul
general doar dou rel ai i pentru determi narea a trei funci i i deci o
problem static nedeterminat, care cere consi derarea si mul tan i a
rel ai i l or ci nemati ce. Conform defi ni i ei (3.8) a deformai i l or genera-
l i zate n cazul pl ci l or, starea de vi tez de deformare este defi ni t pr i n
tensorul xa 0 l egat de vi teza sgeii transversal e W a pl ci i pr i n rel ai a
urmtoare:
*3 =- (5-3)
Rel ai i l e (5.2) i (5.3) mpreun cu ecuai a suprafeei l i mi t O (MA&) =0
i legea asoci at de curgere xa P =v c30 / 8MA$ formeaz si stemul de ecuai i
fundamental e ale probl emei capaci ti i portante a pl ci l or, care trebui e
rezol vat pentru condi i i l e actual e l a l i mi t, stati ce i ci nemati ce.
n cazul pl ci l or ci rcul are i al ncrcri i i rezemrii axi al -si me-
tri ce rezol varea probl emei capaci ti i portante se simplific consi derabi l .
I poteza asupra si metri ei axi al e reduce probl ema bi di mensi onal descri s
pr i n rel ai i l e (5.2) i (5.3) l a una uni di mensi onal di n punct de vedere
matemati c i n pl us face ca probl ema s devi n stati c determi nat
n tensi uni ". n coordonatel e ci l i ndri ce ecuai i l e de echi l i bru (5.1)
capt urmtoarea form adi mensi onal :
f (pt) +?P =0, ~ (Pmr) - t H v - p t =0 (5.4)
564 CAPACI TATEA PORTANTA I PROI ECTAREA CONSTRUCI I LOR
unde
R M .
TrTt
Mm
r, cp. (5.5)
i ar R este raza ci rcumferi nei pl ci i . Rel ai i l e (5.3) care reprezi nt
l egtura di ntre deformai i i sgeata transversal se transform acum
n urmtoarel e rel ai i
d
2
:'<;
dp
s
; d
P dp
(5.6)
unde w =WjR este vi teza adi mensi onal a sgei i transversal e W.
Cmpul vi tezel or de depl asare poate fi determi nat n afar de un
factor mul ti pl i cati v care reprezi nt vi teza (negl i jabi l ) a mi cri i n
starea de cedare pl asti c a pl ci i .
n cazul cnd sol ui a compl et este i mposi bi l ele obi nut, ceea ce are
l oc pentru pl ci care nu posed si metri e axi al , se folosesc pentru eva-
l uarea l i mi tel or i nterval ul ui teoremele fundamental e ale teori ei capa-
ci ti i portante.
Multiplicatorul cinematic al ncrcri i l i mi t (1.20) capt pentru
pl ci forma
H =[ ^d(xp) dA + ^ M, &d-Si ]/ ^A> fa*. (5.7)
unde termeni i de l a numrtor reprezi nt respecti v di si parea n zonel e
deformai i l or conti nue i di si parea total pe l i ni i l e de di sconti nui tate
a vi tezel or curburi l or. n cazul cnd MTeste o funci e l i ni ar n coordo-
natel e xx, di spersarea energi ei se produce doar n arti cul ai i l e pl asti ce,
i ar pr i mul termen di n numrtorul l ui (5.7) di spare.
Multiplicatorul static al ncrcri i se obi ne di n condi i a Ct> (Mp ) <^K,
adi c di n postul atul ca M * p s fi e un c mp constant admi si bi l de
fore M p (txspo)>
c a r e s c
afl n i nteri orul suprafeei l i mi t O, al crei
vol um" depi nde de propri eti l e materi al ul ui pl ci i caracteri zate pr i n
constanta K.
Dac O este o funci e omogen (de gradul <x) n componentel e stri i
de tensi une, atunci i n nd seama de l i ni ari tatea l ui Ma$ n raport cu iip0
condi i a <I>(Mp ) ^ K, adi c de nedepire a suprafeei l i mi t, capt
CAPACI TATEA PORTANTA A CONSTRUCI I LOR DI N BARE
565
forma \ x%F (Mp ) ^ K, i ar cea mai bun l i mi t i nferi oar a capaci ti i
portante este determi nat de mul ti pl i catorul (v. [13], [90])
^ =
m i n
^,o > (5-8)
K
5.2. Plci circulareal cror material satisfacecondiia Huber-Mises.
n condi i i l e si metri ei axi al e pentru ncrcri i condi i i l a l i mi t, supra-
faa l i mi t (3.58) pentru pl ci , i ntersectat pr i n pl anul mxy mrtf = 0,
d urmtoarea curb l i mi t n pl anul momentel or pri nci pal e mT, m%
mf mT mv + m\ = 1. (5.9)
El i mi nnd fora ti etoare di n ecuai i l e (5.4) i lund n consi derare
condi i a dc pl asti ci tate (5.9) se obi ne urmtorul si stem de ecuai i
nel i ni are care descrie cmpul momentel or n stare pl asti c:
*2L . [_ m r (4 _ 3m?)i / 2]_C
p
l V ( y ( 5 . 1 0 )
m, =l [ mr (4-3w 2)V 2] . (5 . H )
Ecuai a (5.10) este rezol vat numeri c pentru condi i i l e l a l i mi t
n tensi uni date.
Pentru determi narea vi tezei sgei l or transversal e w obi nem di n
legea asoci at de curgere (3.59) i di n rel ai i l e (5.6) ecuai a
pw"(2m mr) w'{2mr m9) =0. (5.12)
Se vede deci c cmpul deplasrilor i cmpul forelor i nteri oare snt
legate pr i n legea de curgere. Raportul di ntre curburi l e radi al ei ci rcum-
fereni al e
=? (5.13)
are o val oare fi ni t cu excepi a cazul ui mr =2mlf cnd xr/ >t9 ->oo. Aceasta
nseamn c w" ->oo. Dac w" -*>oo ntr-o zon ngust 8, atunci
nclinarea w' a suprafeei deplasrilor se schi mb brusc. Dac 8-^-0,
atunci w' sufer o vari ai e pr i n sal t. L i ni a care are propri eti l e
[xr / xv ->oo, w'\ =0 (5.14)
este pri n defi ni i e o articulaie plastic liniar.
566 CAPACI TATEA PORTANTA I PROI ECTAREA CONSTRUCI I LOR
Si mbol ul ] nseamn sal tul mri mi i respecti ve consi derate.
Pe baza rel ai i l or generale prezentate vom anal i za ca-pucitdtea por-
tant a plcii liber rezematepe conturul de raz R i ncrcat n mod
uni form n zona r ^A astfel nct
/ const, 0 <P <a , A
^
=
P=U, * <p <l , - *
=
R -
( 5 1 5 )
Condiiile l a l i mi t n tensi uni ale probl emei snt
mr (0) =m9 (0) =1, mr(l) =0 (5.16)
i ar l a fronti era de trecere di n zona ncrcat n cea ne ncrcat trebui e
s fi e sati sfcute condi i i l e de conti nui tate pentru urmtoarel e com-
ponente ale cmpului forel or i nteri oare
,(a)] =0, *(<x)] =0 (5.17)
Dac uti l i zm reprezentarea parametri c a condi i ei de pl asti ci tate
(5.9) sub forma
^si n i L -e), W 9 =^s i n ^+ 9), 0<9<2r c (5.18)
atunci ecuai a care l eag condi i a de pl asti ci tate de ecuai i l e de echi l i bru,
adi c rel ai a (5.10), capt forma
P (p co s O + si ne) = 2c o s 6- f 3C
P
P (E )d& (5.19)
dp Jo
unde este vari abi l a de i ntegrare. Condi i i l e stati ce l a l i mi t defi nesc
domeni ul de vari ai e a parametrul ui G i anume
mr =m9 =1, p =0 - * 6=- J , (5.20)
2
m, =0, p =l - * 0 1 =- , (5.21)
CAPACI TATEA PORTANTA A CONSTRUCI I LOR DI N BARE
567
astfel nct pr ofi l ul tensi uni i este defi ni t pr i n < 6< (fi g. XI I I .32).
Notnd pri n Q ncrcarea total a pl ci i , adi c Q =pnA
2
si cal cul nd
i ntegral el e di n membrul di n dreapta al ecuai ei (5.10) i anume
f _Q_ P
2
n ^ ^
p (5-22)
< 5 < 1
2TTM
ecuai a (5.19) va cpta forma (v. [11])
p(y3cos0 + si n 6) =
dp
2cos8-l / 3
Q
2cos6- p
2KM0 a
2
Q
2nMn '
0 < p < a
a < p < 1.
(5.23)
n cazul ncrcri i pl ci i cu o for concentrat ecuai a (5.23)2 este
apl i cabi l n ntreg domeni ul 0 < p < 1, cu excepi a l ui p =0. Dup
separarea vari abi l el or se obi ne
2 dp = ^3cos64- sin6
p cos8 F
undeF =Q }
r
3 / 4wM0 . I nteg rrea
ecuaiei (5.24) pentru cazul
F
2
< 1d
2 l np =6 )[3 +
FU , t g f y n r ^_ F + i
+ . I n
de, o <p < i
(5.24)
Vi -F* 0 ,,
tf-fl F*+F-1
+ I n (F - cos 6) + C. (5.25)
Dac p 0, atunci ecuai a
precedent poate s fi e sati sfcut
numai dac F COS G, deoarece
F i
-
XI I I
-32. Elipsa de plasticitate pentru
ceilali termeni ai membrul ui P
l c i
!^.
c i r c
^ al cror material satisface
J : J ' ^+ j.- i condiia Huber-Misescu profilul tensiunilor
di n dreapta ai ecuai ei i au val ori p en tru placa liber rezemat.
-2/4
568 CAPACI TATEA PORTANTA I PROI ECTAREA CONSTRUCI I LOR
fi ni te. I poteza F =cos 0, mpreun cu condi i a l a l i mi t (5. 21) duce
l a ncrcarea l i mi t
Q = 2T T M 0 . (5.26)
n i ntreaga pl ac, cu excepi a l ui p =0, starea de tensi une este repre-
zentat pr i n 0 =rc/ 6. Pentru aceast stare de tensi une ecuai a vi te-
zel or de depl asare (5.12) are forma (v. [11])
2Pw" + w' =0, (5.27)
i ar n cazul condi i i l or l a l i mi t ci nemati ce w(0) =w0, =0 i nte-
gral a acestei ecuai i este
w =10,(1- l/ p). (5.28)
n cazul pl ci i ncrcate pe ntreaga suprafa este posi bi l doar
i ntegrarea aproxi mati v a ecuai ei (5.23)X , care d urmtoarea val oare
a ncrcri i l i mi t (v. [27], [102])
P =6,516. (5.29)
Cmpul vi tezel or de depl asare poate f i determi nat di n ecuai a (5.12)
pe cal ea i ntegrri i numeri ce dup i ntroducerea val ori l or corespun-
ztoare ale l ui mr i si dup fol osi rea condi i i l or l a l i mi t w '(0) =0,
w(l) = 0.
Probl ema capaci ti i portante a plcilor al cror materi al sati sface
condi i a Huber-Mi ses cu l uarea n consi derare a rel ai i l or stati ce i a
cel or ci nemati ce a fost studi at de H . G . H o pi c i n s i A . W .
W a n g [27] i G . E a s o n [11]. Probl ema stati c a fost studi at de
V . V . S o k o l o v s k i [102], O di scutare mai amnuni t a acestor
probl eme poate fi gsi t n monografi a [90].
5. 3. Pl ci ci rcul are al cror materi al satisface condiia Coul omb-
Tresca. n cazul funci i l or l i mi t liniare peporiuni ca de exempl u pentru
condi i a Coul omb-Tresca cnd Mxy =0, se obin pentru pl ci ci rcul are
ecuai i pentru momente i vi teze de deplasare sub forma nchi s.
Pentru ncrcri l e axi al -si metri ce ecuai i l e de echi l i bru (5.5) pot
f i scrise n modul urmtor:
(pmr)' - (
P
IP( 0 d? =- HJP) (5.30)
Jo
unde I este i ntegral a ncrcri l or exteri oare care aci oneaz asupra
pl ci i n zona 0 ^^ p.
CAPACI TATEA PORTANT A CONSTRUCI I LOR DI N BARE
569
I ntroduc nd n ecuai a de echi -
l i br u (5.30) funci i l e l i mi t cores-
punztoare ce se reprezi nt pr i n
pol i gonul pl asti ci ti i (3.61)
(fi g. XI I I . 14, b), se obi n cmpuri l e
respecti ve al e momentel or. A stfel ,
pentru cazul c nd profi l ul tensi u-
ni l or este reprezentat pr i n l atura
AB a pol i gonul ui de pl asti ci tate
(fi g. XI I I . 33), adi c
(D=w, - 1 =0, 0<r or <l (5.31)
atunci dup i ntroducerea l ui (5.31)
n (5.30) se obi ne ecuai a pentru
momentul r adi al . I ntegrarea ecuai ei
cu vari abi l e separate obi nute ante-
ri or d
mr= - I(P) dp + 1+ - (5.32)
P Jo p
unde Ceste constanta de i ntegrare care poate f i determi nat di n
condiiile l a l i mi t actual e.
n mod asemntor se obi n ecuai i l e el ementare di fereni al e l i ni are
pentru cel el al te l atur i i vrfuri ale pol i gonul ui de pl asti ci tate (3.61).
Ecuai i l e corespunztoare care rezul t snt date n tabel ul XI I I . 2.
Fig. XIII.33. Hexagonul deplasticitate
pentru plci circulare al cror material
satisface condiia Coulomb-Tresca:
a profilul tensiunilor pentruplaca liberrezema-
ta; b profilul tensiunilor pentruplacancastrat.
Tabelul XIII.2
Momenteledencovoiere i vitezelesgeii plcilor circulareal cror material satisface
condiia Coulomb-Tresca
Profilul
tensiunilor w
AB
+ B . - I C / ^d p
p pJ
1 A P + Bx
BC
lnp + C .- ^- ^- dp In p+C 2 - 1- (j 3^- dp A2ln p +B2
CD - 1 I(P) C = const
DE _ i + ^ - i C/ (P) dp
p p J
-1 Al9 + Bx
EF
- l np +C 4 ^
7 ( P )
dp -lnp +C 4 +l - ^ ^ dp A2lnp +B2
FA 1 I(P) C = const
570 CAPACI TATEA PORTANTA I PROI ECTAREA CONSTRUCI I LOR
Domeni ul de apl i cabi l i tate a di feri tel or rel ai i di n aceast tabel depi nde
de condi i i l e l a l i mi t date.
Stri l e de tensi une reprezentate pr i n anumi te l aturi ale pol i gonul ui
de pl asti ci tate snt legate de cmpuri l e corespunztoare de vi teze al e
sgei l or pr i n legea asoci at de curgere (3.66) (3.68). Astfel , n cazul
profi l ul ui tensi uni l or (5.31) di n legea de curgere i di n rel ai i l e geo-
metri ce (5.6) se obi n urmtoarel e rel ai i :
kr =- w" =0, , =- - ' =v. (5.33)
P
Deoarece una di ntre vi tezel e curburi l or pri nci pal e i anume v.r se anu-
l eaz, xr / x9 =0, suprafaa medi an deformat a pl ci i este o suprafa
desfurabi l . Pentru pl ci l e ci rcul are, dup cum se vede di n pr i ma
di ntre ecuai i l e (5.33), se obi ne un con
w =Ap +B. (5.34)
n cazul profi l ul ui tensi uni l or C>=mr ^ 1=0 se obi ne urm-
torul mecani sm de cedare pl asti c
k, =- w " =v, xv =- - w ' =0 (5.35)
P
i deci xr / x,, este nedetermi nat. Rel ai i l e (5.35) pot fi sati sfcute
ntr-un domeni u fi ni t numai dac
w =const, (5.36)
ceea ce nseamn c pri l e respecti ve al e pl ci i n care w , = 1pot
avea doar o mi care ri gi d. Deoarece trecerea conti nu de l a (5.34) l a
(5.36) este i mposi bi l , apare di sconti nui tatea l ui w', adi c w'] Oi deci
n acel l oc se formeaz un cerc de arti cul ai i defi ni t de (5.14). n mod
anal og se obi n vi tezel e sgeilor pentru profi l el e tensi uni l or mr mv =
= 1i arti cul ai i l e l i ni are pl asti ce pentru treceri de l a stri l e mr =^1
l a stri l e mr m9 =4- \ . Rezul tatel e snt date n tabel ul XI I I . 2, unde
fi ecrui cmp l i mi t stati c admi si bi l al tensi uni l or i corespunde vi teza
respecti v a sgei i .
Di n ecuai i l e (5.33) i (5.35) rezul t c cmpuri l e momentel or i ale
vi tezel or sgeilor pentru pl ci l e sati sfcnd o condi i e de pl asti ci tate
l i ni ar pe pori uni nu snt legate. Acel ai mecani sm de cedare pl asti c
corespunde mai mul tor stri de tensi une i deci mai mul tor cazuri de
ncrcare a pl ci i .
CAPACI TATEA PORTANTA A CONSTRUCI I LOR DI N BARE
571
Trecnd l a sol ui i detal i ate, vom anal i za o pl ac simplu rezemat
de-a l ungul conturul ui i ncrcat n mod uniformpe inelul A ^r <^1
si anume
U-Po =P
0,
const,
0 < p< a
a< p <
4- (s-
37
)
Condiiile l a l i mi t n tensi uni ale probl emei snt date pr i n rel ai i l e
(5.16). Trec nd l a determi narea cmpului de fore facem i poteza c sol u-
i a este reprezentat pe pol i gonul de pl asti ci tate pr i n segmentul AB
(fig. XI I I .33). Aceast i potez este n concordan cu condi i i l e l a l i mi t
(5.16). Sol ui a corespunztoare este dat n tabel ul XI I I . 2. Trebui e
deter-mi nate doar i ntegral el e / (P) i constantel e de i ntegrare. Conform
definiiei l ui I (P) obi nem
I (P) ={
P
IP (l) dl =
Jo
0,
(P
2
- a
2
),
0 < p< a,
a< p< 1
unde P = pR
2
\ MQ.
I ntegr nd ecuai a (5.30) obi nem
mr =m=const =1, 0 < p <a
(5.38)
(5.39)
si
mr =1
P
p
2
H M
1, a <p < l . (5.40)
Di n condi i a (5.17) de conti nui tate a l ui mr (a) obi nem Cx =Pa
3
/ 3,
i ar fol osi nd ceal al t condi i e l a l i mi t mr (1) =0 obi nem i ntensi tatea
ncrcri i l i mi t
P =
1+ 2a
8
- 3a
2
(5.41)
n cele di n urm momentel e snt determi nate pr i n rel ai i l e (5.39)i pr i n
urmtoarel e formul e:
m.
1- P P(1+ P) - 2a"
p 1+ 2a
3
- 3a
2
m, =1, a < P < 1 (5.42)
Momentul radi al mr satisface condi i a 0 mr ^1n ntregul domeni u
0 ^p^ 1i deci sol ui a dat este stati c admi si bi l . Faptul c ea este
572 CAPACI TATEA PORTANT I PROI ECTAREA CONSTRUCI I LOR
de asemenea ci nemati c admi si bi l este dovedi t de exi stena cmpul ui
vi tezel or de depl asare care sati sfac condi i i l e l a l i mi t ci nemati ce:
w (a) =w0, w (1) =0.
Ecuai a (5.34)pentru aceste condi i i l a l i mi t d urmtoarea expresi e
pentru vi teza sgei i
w =w^-^, c <p <l . (5.43)
1 (X
i w =wo n cel l al t domeni u. Mecani smul de cedare pl asti c se carac-
teri zeaz pr i n di sconti nui tatea deri vatei w'] =w0f(\ a) pentru
P =*
n cazul unei pl ci ncrcate n mod uniforma =0 se obi ne
P =6 (5.44)
i cmpul momentel or
mm =1, mr =1- p
2
, 0 < P < 1. (5.45)
Pentru o pl ac ncastrat pe contur, profi l ul tensi uni l or este repre-
zentat pr i n dou segmente ale pol i gonul ui l i mi t. Condiiile l a l i mi t
stati ce ale probl emei snt atunci urmtoarel e
m, (0) =m9 (0) =1, mr (1) =- 1. (5.46)
Li mi tndu-ne l a cazul ncrcri i pe ntreaga suprafa a plcii p =const,
0 ^p ^1, vom observa c n apropi erea centrul ui plcii se real i zeaz
starea AB (fig. XI I I .33), ntr-un mod asemntor cu acela pentru o
pl ac si mpl u rezemat. I n i nteri orul pl ci i exi st un asemenea p =p*,
pentru care mr (p*) =0. Pentru p > p* di n cauza conti nui ti i l ui mr
trebui e s exi ste o stare de tensi une defi ni t pri n ecuai a
cp =-mr +, - 1 =0 (5.47)
i deci profi l ul tensi uni l or coi nci de cu l i ni a BC a pol i gonul ui de pl asti -
ci tate (v. fi g. XI I I . 33, l i ni a ntrerupt).
Condi i a (5.47) permi te sati sfacerea condi i ei l a l i mi t mr(\ ) = 1,
Ecuai a profi l ul ui tensi uni l or (5.31) i (5.47) mpreun cu condi i i l e
l a l i mi t (5.46) i condi i a de conti nui tate a momentel or
m,(p*)] =0, wr (p*) =0 (5.48)
formeaz un si stem compl et pentru determi narea a dou constante
de i ntegrare C\ i C 2 (v. tabel ul XI I I . 2 stri l e AB i BC) precum
i p* i P .
CAPACI TATEA PORTANTA A CONSTRUCI I LOR DI N BARE
573
Pentru determi narea l ui p* se obi ne rel ai a ([25])
3- 5 p*
2
+ 2p*
2
In p* =0 (5.49)
a crei rdci n este p* 0,73. ncrcarea l i mi t se obi ne sub forma
P W ^ - (5.50)
Dup fol osi rea condi i i l or l a l i mi t w (0) =w0, w (1) ==0 i a con-
diiilor de conti nui tate w (p)*] =0, w' (p*)] =0 n ecuai a pentru
vi teza sgei i se obi ne urmtorul cmp al vi tezel or
* _ = | i - [ p * (i - i n p * )r P ; o<P <p * .
l i n p [(In p* - \ )Y\ p* < p < 1.
1
'
]
De-a l ungul fronti erei ncastrate se creeaz o arti cul ai e pl asti c, i ar
di sconti nui tatea deri vatei normal e este
^ ^ ^ l ^ r - (5-52)
De probl emel e pl ci l or pl asti ce, n cazul fol osi ri i condi i i l or Cou-
l omb-Tresca s-a ocupat pentru pri ma dat A . A . G v o z d i o v [18]
care s-a l i mi tat l a studi erea cmpurilor stati ce. A nal i za compl et a
probl emei stati co-ci nemati ce a fost efectuat de ctre H . G . H o p -
k i n s i W . P r a g e r [25].
n cazuri l e ncrcri i compl exe, profi l ul ncrcri i poate s treac
pri n c teva l atur i ale hexagonul ui dc pl asti ci tate ABCDEF di n
fi g. XI I I . 33. n afar de aceasta, se pot real i za cmpuri discontinue ale
forelor interioare. Acesta este al t ti p de di sconti nui tate cu care
ne ntl ni m n teori a capaci ti i portante deoarece pn acum au fost
di scutate doar discontinuitile admisibile alecmptdui vitezelor sgeilor.
Ecuai i l e echi l i brul ui i nteri or deci d asupra di sconti nui ti l or stati c
admi si bi l e di n cmpul forel or care n cazul anal i zat, al pl ci l or ci rcul are,
snt rel ai i l e (5.4). S ne i magi nm c exi st o l i ni e ci rcul ar Tde di s-
conti nui tate. De fi ecare parte a acestei l i ni i snt sati sfcute rel ai i l e
(5.4). Ecuai i l e dc echi l i bru vor fi sati sfcute, dac pe T sal turi l e for-
elor i nteri oare i al e deri vatel or l or sati sfac condi i i l e
(?t)'] + pP)=0, p<] + <j - , ] - pt] = 0. (5.53)
Dac P este conti nuu pe pori uni , atunci di n pr i ma di n rel ai i l e date
rezult c fora ti etoare poate s posede un sal t fr vi ol area condi i i l or
574 CAPACI TATEA PORTANTA I PROI ECTAREA CONSTRUCI I LOR
de echi l i bru. Momentul radi al l egat de tensi uni l e radi al e trebui e s fi e
conti nuu l a traversarea l i ni ei de di sconti nui tate, adic mr] =0, n
ti mp ce poate s fi e di sconti nuu, deoarece este legat de tensi uni l e
paral el e cu l i ni a de di sconti nui tate. n cele di n urm, se obi n urm-
toarel e rel ai i pe l i ni a ci rcul ar de di sconti nui tate a forelor i nteri oare
pt] - const, pm',] w,] =pf\ . (5.54)
Aceste rel ai i vor fi fol osi te n ti mpul rezol vri i probl emei capaci -
ti i portante a unei plci inelare ncrcat pe un cerc, aa cum este
reprezentat n fi g. XI I I .34. Condi i i l e l a l i mi t ale probl emei , uti l i znd
notai i l e date n fi g. XI I I .34 snt urmtoarel e:
m(1) =0, m(tx) =0, w (1) =0, w{a) =>0. (5.55)
Este fi resc s ne ateptm ca n ntreaga pl ac w > 0. Deoarece w =}=0,
condi i i l e l a l i mi t ci nemati ce (5.55) pot f i sati sfcute numai atunci
cnd w posed un extremum pentru 0 p .< 1i deci w' trebui e s-i
schi mbe semnul n aceast zon pentru ca w s poat ati nge un
extremum absol ut. Deoarece
w' () > 0, w' (1) < 0 (5.56)
di n rel ai a (5.6) rezul t i medi at c x trebui e s-i schi mbe semnul
n i nteri orul i nterval ul ui a < p < 1i deci profi l ul tensi uni l or trebui e
s treac di n domeni ul n care mv > 0 n domeni ul n care mv < 0,
deoarece di n legea asoci at de curgere rezul t c semnele curburi l or i
ale momentel or snt acel eai (fi g. XI I I .35). Sati sfacerea condi i i l or
(5.56) mpreun cu condi i i l e l a l i mi t n tensi uni (5.55) este posi bi l
dac n apropi erea l ui p sa 1 se
real i zeaz starea de tensi une AB
(fi g. XI I I .35), deoarece w'= x <
< 0, i ar starea EF pentru p a a.
De aceste stri de tensi une snt
l egate mecani smel e de cedare pl as-
ti c al e cror ecuai i snt date n
tabel ul XI I I . 2 Trecerea de l a meca-
ni smul w =Ax p -f- Bx l a mecani s-
mul w =A2 I n p -j- B2 n cazul sa-
ti sfaceri i condi i i l or l a l i mi t ci ne-
mati ce (5.56) i a condiiilor de
Fig. xni .34. Placainelar. conti nui tate ale vi tezei i ale deri -
CAPACI TATEA PORTANTA A PLCI LOR
575
vatel or ei nu este posi bi l . Aceasta
nseamn c trebui e s apar o
arti cul ai e pl asti c i deci o di s-
conti nui tate n deri vatel e vi tezel or
sgei l or. Pentr u ca s apar arti -
cul ai a, conform cu (5.14) trebui e
ca x<p =0 i deci se va real i za
starea AF. Pr ol i l ul presupus al
tensi uni l or pentru cazul exami nat,
descri e, cum se arat n fi g. XI I I .35,
l i ni a groas cu di sconti nui tate
pentru momentul ci rcumfereni al m9
Di n pr i ma di ntre ecuai i l e (5.54)
rezul t c l a trecerea pr i n p =f3
fora ti etoare sufer un sal t de
mri me
Pt] =
27tM0
i ar condi i a care se refer l a momente d rel ai a
Q
Fig. XIII.35. Profilul discontinuu al
tensiunilor pentru placa inelar ncr-
cat ca n fig. XIII.34.
(5.57)
pmf ' =
2TTM
(5.58)
Dac condi i a de pl asti ci tate trebui e s fi e sati sfcut pe ambele pri
ale l i ni ei de di sconti nui tate, atunci sal tul momentul ui m9 legat de schi m-
barea semnul ui curburi i y.v nu poate f i dect urmtorul :
m
t} = , (p+) - m(p_)=1
i ar momentul r adi al este conti nuu, adi c
mT (p+) =1, mr (p_)=1.
(5.59)
(5.60)
Rel ai i l e (5.60) vor f i fol osi te drept condi i i n tensi uni supl i mentare.
Ecuai a de echi l i bru dup i ntroducerea n ea a rel ai i l or care rezul t
di n profi l ul tensi uni l or, are forma
(pmr)'
{pmTy
2nM0
s-Q
2nM0
+ 1,
a
< P < P.
P < P < 1,
(5.61)
576
CAPACI TATEA PORTANT I PROI ECTAREA CONSTRUCI I LOR
unde S este reaci unea pe fronti era i nteri oar a pl ci i . Dup i ntegrare
obi nem un si stem de ecuai i cu dou constante nedetermi nate de i nte-
grare S i Q. Condiiile l a l i mi t n tensi uni (5.55) i (5.60) permi t s
se stabi l easc cmpul forelor i nteri oare. ncrcarea l i mi t pentru cazul
exami nat este egal cu
0
i ar c mpul momentel or are forma
mr =ln(p/ a)/ ln((3/ oc), mr mcc
1, a < P < p \
(5.62)
(5.63)
(5.64)
cu o di sconti nui tate a deri vatei momentul ui pentru p =p\
Cercetri asupra di sconti nui ti l or admi si bi l e pentru pl ci l e i nel are
au efectuat Z. M r o z [49], P . ' C H o d g e [36] i Z. M r o z i
A . S a w c z u k [54]. A l te probl eme referi toare l a pl ci al cror materi al
sati sface condi i a Coul omb-Tresca snt di scutate n monografi i l e [36],
[96], [105]. L a ncrcarea pl ci i cu o for concentrat Q se obi ne capa-
ci tatea portant l i mi t Q =2 %m0
n cazul pr of i l ul ui tensi uni l or re-
prezentat pr i n punctul Bal pol i -
gonul ui de pl asti ci tate (v. [23],
[25], [98]).
5.4. Capacitatea portant a
plcilor satisfcnd condiia mo-
mentelor maximede ncovoiere,
n cazul condi i ei de pl asti ci tate
a tensi uni l or pri nci pal e maxi me,
pol i gonul de pl asti ci tate pentru
pl ci l e i zotrope are forma ptra-
tul ui ANDR di n fi g. XI I I . 36 (n
fore adi mensi onal e) adi c O, =
=
m
r 1=0, <D2 = mv 1=0.
Fa de curbel e l i mi t consi de-
rate anteri or ecuai i l e capaci ti i
portante se si mpl i fi c consi derabi l .
n pr i mul rnd legea de curgere
conduce totdeauna l a anul area
unei a di n curburi l e pri nci pal e
Fig. XIII.36. Ptratul deplasticitatepentru
plci circularen cazul condiiei de plasti-
citate a momentelor maxime. Profilele
tensiunilor:
a pentru placa liber rezemat; b pentru placa
ncastrat.
CAPACI TATEA PORTANTA A PLCI LOR
577
dac nu considerm strile omogene de ncovoiere cnd m1= m2.
Sati sfacerea rel ai ei
* i =v, x2 =0 sau itj =0, x2 =v (5.65)
nseamn c suprafeel e vi tezel or sgei l or pot fi numai suprafee des-
furabi l e (v. [96]).
Pentru plcile ci rcul are, soluiile generale snt date n tabel ul XI I I . 3
(notai i l e pentru strile de tensi une snt cele di n fi g. XI I I .36).
Tabelul XIII.3
Momentelencovoietoare i vitezelesgeilor plcilor circularen cazul condiiei limit
a momentului maxim
Profilul
tensiunilor
- l >"r ^
1
IU
AN
l + ^ _ i f / ( / . ) d p
P P J
Ap + B
ND - 1 i(P) C = const
DR - l + - l (/ (P )d P
P f ;
- Ap + B
RA i(p) C const
A, .V, D, R
i i ii] =to
Placa ncastrat. Fa de condi i a Coul omb-Tresca fol osi rea rel a-
iilor mr = 1, i , = 1va conduce l a al te rezul tate numai n cazu-
ri l e c nd mrmv < 0. A stfel , pentru o pl ac ci rcul ar ncastrat, care are
condi i i l e l a l i mi t n tensi uni (5.56) i ncrcarea defi ni t pr i n (5.15),
profi l ul tensi uni l or are ecuai a w , = 1i se obi ne urmtoarea ecuai e
pentru momentul radi al
(pi i r,)' 1
- V
0
< P <
a
-
p <x 2
s ^ 1
. < P < 1.
(5.66)
37 Teoria plasticitii c. 3183
578
CAPACI TATEA PORTANTA I PROI ECTAREA CONSTRUCI I LOR
Pr i n i ntegrare, fol osi rea condi i i l or l a l i mi t i a condi i ei de conti -
nui tate mr(x)] =0 se obi ne ncrcarea l i mi t
P = 5 (5.67)
Pentru cazul parti cul ar a =1se obi ne
P =12, mr =1- 2p
2
, m= 1 (5.68)
Dac punem Q =pnaPR
2
, atunci di n (5.67) n cazul x - 0 rezul t c
val oarea ncrcri i l i mi t pentru o pl ac ncastrat ncrcat printr-o
for concentrat este egal cu
<? = 4KM0. (5.69)
Placaptrat. n cazul fol osi ri i condi i ei momentel or maxi me este
posi bi l obi nerea soluiei compl ete a probl emei capaci ti i portante
a unei pl ci ptrate. Pentru comodi tate, vom scrie ecuai a de echi l i bru
(5.2) sub urmtoarea form adi mensi onal
unde
3
5
=i '
85 ar;
-l * = _ p
9TJ
y_
A
P =
(5.70)
(5.71)
i ar di mensi uni l e pl ci i i si stemul de coordonate alese si nt artate n
fi g. XI I I .37.
l
7
ig. XI I I . 37. Mecanismul cinematic admisibil dedistrugere a unei
plci ptrate.
CAPACI TATEA PORTANTA A PLCI LOR
579
Ecuai a suprafeei de pl asti ci tate (3.63) dup trecerea l a si stemul
de coordonate ales are forma
M + mA MPg m. + =1. (5.72)
Condiiile l a l i mi t n tensi uni ale probl emei snt
( I .TQ) =0, (5, 1) =0 (5.73)
mpreun cu rel ai i l e supl i mentare care se refer l a centrul pl ci i i
anume
w 5 (0) = M , (0) =1, mu (0) =0. (5.74)
Remarcm c cmpul momentel or
m( = 1_ 2, ni , = 1 _ (5.75)
satisface condi i i l e (5.73) i (5.74). I ntroduc nd (5.75) n ecuai a supra-
feei l i mi t (5.72) obi nem val oarea momentul ui de rsuci re
b = l-n- (5.76)
Substi tui rea acestei val ori i a rel ai i l or (5.75) n ecuai a de echi l i bru
(5.70) furni zeaz ncrcarea l i mi t
[x, =P s =6. (5.77)
Se poate veri fi ca uor c n ni ci un punct al pl ci i condi i a l i mi t (5.72)
nu este depi t, i ar momentel e pri nci pal e ati ng val ori l e extremal e de-a
l ungul di agonal el or ^ "*) = 0, unde i au val ori l e
mj = const = 1, ma = 1l
2
- 7]
2
. (5.78)
Obi nnd cmpul de momente di n rel ai i l e teori ei plcilor se poate
determi na di stri bui a reaci uni l or de-a l ungul conturul ui . Aadar,
reaci uni l e adi mensi onal e snt ra =Ra A/ M 0 =4 (a =,?]), i ar reac-
iunile concentrate adi mensi onal e (fore de col ) n col uri l e a, b, c i d
snt n =2.^ =2.
Pentru ca s veri fi cm dac sol ui a obi nut este ci nemati c admi -
sibil, trebui e s anal i zm mecani smul asoci at de curgere. Di n legea de
curgere i di n rel ai i l e (5.3) obi nem rel ai i l e
_ ^ =v ( l - m), - & * (1- m,) , _ J g.=v5 , (5.79)
580
CAPACI TATEA PORTANTA $1 PROI ECTAREA CONSTRUCI I LOR
El i mi n nd mul ti pl i catorul v pr i n fol osi rea rel ai i l or (5.75) i (5.76) ubi -
nem urmtorul si stem de ecuai i :
^ 1 3
s
n' 1 d
2
u< 1 3*11' ^- gQ\
echi val ent cu ecuai a
f J ^f i i &i S. (5.81)
care caracteri zeaz suprafeel e desfurabi l e w =W\ A (v. [96]). Sati s-
facerea condi i i l or l a l i mi t ci nemati ce
w (l , >i )=0, 1) =0 (5.82)
de ctre o suprafa desfurabi l conduce l a o pi rami d (fi g. XI I I .37, b).
Di n ecuai a (5.80) se poate obi ne di rect c v =f=0 numai atunci c nd
snt sati sfcute condi i i l e
ceea ce se realizeaz pentru i ;
2
=tf, adi c de-a l ungul di agonal el or.
Pr i n urmare, di si parea energi ei i nteri oare se produce doar de-a l ungul
muchi i l or pi rami dei ce reprezi nt mecani smul de cedare pl asti c. El
este determi nat de ecuai a vi tezel or sgei l or (pentru sfertul de pl an
*)>0, 5>0)
m i 1- l, 0 < v) < l 8 4 .
I 1 r 0 < E < 73. (V,
De-a l ungul muchi ei de i nterseci e a pl anuri l or (5.84) apar di sconti -
nui ti l e deri vatel or de mri me
= 9^=w0, w] =<j> =W (5.85)
Rotai a total rel ati v a faetel or fa de l i ni a de arti cul ai e este
9n =C?l +?')"
2
- * . n- (5.86)
CAPACI TATEA PORTANTA A PLCI LOR
581
Pentru veri fi care vom cal cul a mul ti pl i catorul ci nemati c al ncr-
crii clin rel ai a (5.7). Dup substi tui rea val ori l or adi mensi onal e vom
avea
W P * 7 = =6 (5.87)
adi c val oarea (5.77). Rezul tatul obi nut este val abi l i pentru al te
pol i goane regul ate ci rcumscri se (v. [90]).
5. 5. Comparareacondiiilor deplasticitatepentru plcile circulare.
ncrcri l e l i mi t care rezult di n soluiile compl ete pentru plcile
ci rcul are, supuse l a di feri te condiii de pl asti ci tate, snt comparate
pentru c teva cazuri n tabel ul XI I I . 4 i fi g. XI I I . 38.
a
1
7TM0
0 0,2 0,5 0,8 1,0 c;
Fig. XI 11.38. ncrcrile limit ale plcilor circulare n funcie decondiia
de plasticitate.
582
CAPACI TATEA PORTANTA $1PROI ECTAREA CONSTRUCI I LOR
Tabelul XIII.4
Capacitatea portant limit a plcilor circulare ncrcatenmoduniformsaucuofor
concentrat
Condiia
deplasticitate
p =
pR'
Mt
Q
Afo
Condiia
deplasticitate
Margine
simplu rezemat
Marginencastrat
Margi ne
simplu rezemat
Margine ncastrat
Elipsa
Hexagon
Ptrat
6,52
6,0
6,0
12,5
11,26
12,0
2TT
2TT
2TU
2,31T
2 TT
4 7T
Acest tabel arat c mri mea ncrcri i l i mi t pentru pl ci l e
ncrcate n mod uni form depi nde ntr-o mi c msur de condi i i l e de
pl asti ci tate. Modificrile mai i mportante apar n forel e i nteri oare i
n mecani smel e de cedare pl asti c. Cmpul momentel or este caracteri -
zat pri n profi l ul tensi uni l or, de aceea n fi g. XI I I .38, care se refer l a
plcile ncastrate, n afara mri mi l or ncrcri l or l i mi t, au fost date
i profi l uri l e corespunztoare ale tensi uni l or. Di n figur rezul t de exem-
pl u, c momentul ra pe reazemul pl ci i ncastrate este m9 = 1/ 2
pentru condi i a Huber-Mi ses, * =0 pentru condi i a Coul omb-Tresca
i m9 =1pentru condi i a l ui J ol i ansen.
Dup cum se vede di n ecuai i l e di fereni al e corespunztoare, care
definesc cmpul creteri l or deplasrilor, apar i deosebi ri cal i tati ve n
mecani smel e de cedare pl asti c n funci e de condi i a de stare l i mi t
n cazul cnd uti l i zm legea asoci at de curgere (v. [24], [90]). Pentr u
plcile pl asti ce ani zotrope se obi n concl uzi i asemntoare [84].
5.6. Metodeleaproximativepentru evaluarea intensitii ncrcrii
limit a plcilor. Obi nerea sol ui i l or compl ete pentru probl emel e
capaci ti i portante este posi bi l pentru o cl as foarte restrns de pl ci ,
dup cum se vede di n exempl el e anal i zate anteri or. Di n aceast cauz,
o mare i mportan o are dezvol tarea metodel or care ar permi te s se
obi n i nformai i l e necesare referi tor l a starea de cedare pl asti c a
plcilor ri gi d-pl asti ce. Pentru eval uarea si guranei construci i l or, cea
mai i mportant este cunoaterea i ntensi ti i ncrcri i l i mi t.
Evaluarea ncrcrii limit se obi ne pr i n fol osi rea funci ei de di si -
pare (3.7) si anume
(5.88)
CAPACI TATEA PORTANTA A PLCI LOR
583
unde D depi nde de condi i a de pl asti ci tate fol osi t i de alegerea
mecani smul ui ci nemati c admi si bi l de cedare pl asti c.
Pentru condi i a H u b e r - M i s e s pe baza l ui (3.25) se obi ne
urmtoarea rel ai e:
^DAA =f=
M
E*i +K + + W
A
(
5
-
89
)
n cazul cnd cmpul vi tezel or sgeilor w are deri vatel e de ordi nul
al doi l ea conti nue.
n cazuri l e c nd di si parea energi ei n i nteri or se produce doar de-a
l ungul l i ni i l or de arti cul ai e, funci a de di si pare i a forma
D A =A M0<pili t i =l , 2 , . (5.90)
Dac apl i cm condi i a C o u l o m b - T r e s c a sau condiia mo-
menhdui maxim, atunci pe baza l ui (3.31) funci i l e de di si pare (xv x2
direciile pri nci pal e) se expri m n modul urmtor:
(5.91)
sau
DdA =Mtfili, i =1, 2 , n (5.92)
respecti v pentru mecani smel e de cedare pl asti c cu deformri conti nue
sau concentrate.
Pentru a evalua limita inferioar trebui e s al egem cmpul momentel or
care satisface ecuai a de echi l i bru i nteri or i condi i i l e l a l i mi t stati ce.
Dac presupunem c cmpul forel or i nteri oare depi nde de anumi i
parametri ce caracteri zeaz mri mea fiecrei componente, atunci deter-
minnd aceti parametri di n condi i a de nedepire a suprafeei de pl as-
ti ci tate se obi ne cmpul stati c admi si bi l i mul ti pl i catorul stati c al
ncrcri i y.s. A stfel , de exempl u, presupunnd c M a P =y.sp0fa$[xa , C),
unde / a 3 snt funci i de coordonate, i ar Ceste parametrul ce caracteri -
zeaz i ntensi tatea componentel or cmpului de momente, se obi ne pentru
condiia Huber-Mi ses urmtoarea expresie pentru l i mi t a' i nferi oar
a ncrcri i :
M
V* =- [ (/ ?* - / fyy +J%+3/ *,)]->/ * , (5.93)
Po
584
CAPACI TATEA PORTANTA I PROI ECTAREA CONSTRUCI I LOR
unde / sati sface ecuai a de echi l i bru i nteri or (5.2) si condiiile l a l i mi t
stati ce (v. [13] i [69].'
n cazul condi i ei Coul omb-Tresca mul ti pl i catorul stati c al ncrc-
ri l or are forma
(x, =^[ max ( | A | ,| / 2| , | A / 2 1)-' .
Pa
(5.94)
Pentru i l ustrarea metodelor consi derate de eval uare a i ntensi ti i
ncrcri i l i mi t vom consi dera o plac dreptunghi ul ar avnd di men-
si uni l e 2a x 2b supus unei ncrcri p = t/ >0 =const, unde p0 ca
i nai nte este ncrcarea uni tar. Materi al ul pl ci i este supus con-
di i ei de pl asti ci tate Huber-Mi ses. Pl aca este si mpl u rezemat de-a
l ungul peri metrul ui avnd posi bi l i tatea de a se ri di ca n col uri n urma
aci onri i momentel or dc rsuci re. Mecani smul de cedare pl asti c ci ne-
mati c admi si bi l i notai i l e adoptate snt date n fi g. XI I I . 39.
Vi tezel e sgeilor pentru regi uni l e 1, 2, 3 ale plcii (fi g. XI I I .39)
snt determi nate pr i n urmtoarel e ecuai i ale suprafeelor
i i
7
! = "o (1- x/b), i"r2 =i i 0 J l - zh^)- "'s
=
~ yl
b
)& (
5
-
95
)
de plane, energia i nteri oar
de i nterseci e a l or care snt
n acelai ti mp i l i ni i l e de
arti cul ai e. Pentru a deter-
mi na di si parea (5.89) n
pr i mul rnd trebui e s cal -
cul m di sconti nui tatea deri -
vatel or l a trecerea pr i n
l i ni a de arti cul ai e. Pentr u
dreapta AB care separ
si 2, obi nem
Deoarece cmpul sgeilor w este l i mi tat
este di si pat numai de-a l ungul muchi i l or
b w,
r
p=const 7\ i
\
3 / 2 ^N
u
1 r
1 i ^
i V .
i .
i ^
i V .
a
- a-b
i i
p-const
regi uni l e /
dll'
d*
Fig. XI I I . 39. Mecanismul cinematic admisibil
de distrugereal plcii dreptunghiulare.
(5.96)
CAPACI TATEA PORTANTA A PLCI LOR
i ar rotai a total i n jur ul acestei l i ni i este
? - \ ?; + ?? = y ~TTT~ ' (
5
-
97
>
Se poate veri fi ca uor c aceeai expresie se refer i l a l i ni a AC n ti mp
ce unghi ul de rotai e fa de OA este cp= W0lb. Di si parea total
conform cu (5.90) este
V =j +^ MJV* ( - 1) (5,98)
unde a =a\ b, i ar ca i mai sus i ; este parametrul care determi n po-
zi i a punctul ui A. Fol osi nd pri nci pi ul vi tezel or vi rtual e pentru meca-
ni smul de cedare pl asti c (5.95) obi nem urmtoarea expresie pentru
l ucrul L =[J.A p0WdAal ncrcri l or exteri oare:
JA
L = *
k P a b 2
W0 (3a + 3ac - 3+ 3 - 2?). (5.99)
6(1 + 4)
Di n compararea l ui (5.98) cu (5.99) se obi ne rel ai a
_ W / .T 6 _ 2 2 y + a5 - + 1
'
k
, m, V33% - 2 3avf 3a - 3
( 5
"
I 0
)
:are are un mi ni m pentru
- 1- 2a 4- Vi - a4- 10a
2
1 | 2a
(5.101)
Pentru o pl ac ptrat 1, 0,72 (v. [31]).
n cazul fol osi ri i condi i ei Coul omb-Tresca, mul ti pl i catorul ci ne-
mati c corespunztor al ncrcri i , legat de mecani smul de cedare pl as-
ti c (5.95) va fi de 2/ ^3 ori mai mi c dup cum se vede di n compararea
formul el or (5.90) i (5.92).
Pentru a determi na mul ti pl i catorul stati c al ncrcri i , vom anal i za
cmpul momentel or defi ni t pri n rel ai i l e
Mx =M0 - Ax
2
, My =M 0 - By
2
, Mxy =Cxy (5.102)
Pentru a sati sface condi i i l e l a l i mi t ale probl emei i anume Mx (z\ i
a
,y)
0, My(x, Az b) =0 constantel e A i B trebui e s fi e egale cu
A =MJa
2
, B =MJb
2
. (5.103)
586
CAPACITATEA PORTANTA I PROIECTAREA CONSTRUCIILOR
Ecuai a de echi l i bru (5.2) furni zeaz condi i a care determi n constanta
C ; obi nem
I ntensi tatea ncrcri i care a mai rmas de determi nat o vom obi ne
di n condi i a de pl asti ci tate (5.72). I ntroducerea l ui (5.102) n (5.72)
d rel ai a
-BAr i - ' - i f +V - p , . 4- ; 3( l + J ^t ) " p ^- 0 (5.105)
unde = x/a, YJ = y/b, a = a/b. Val oarea maxi m pentru (5.105)
este ati ns n col uri l e pl ci i unde
2
= Y
2
= 1.
Se poate veri fi ca uor c dac condi i a (5.105) este sati sfcut pentru
1 = Y) = 1, atunci pentru ntreaga pl ac suprafaa l i mi t (5.72)
nu este depi t. A vem deci urmtoarel e expresi i pentru condi i a sta-
ti c de ncrcare:
Rel ai i l e (5.100) i (5.106) determi n i nterval ul n care este cupri ns
val oarea real a ncrcri i l i mi t pentru o plac dreptunghiular supus
condiiei Huber-Mises. A stfel , de exempl u, pentru o plac ptrat se
obi ne urmtoarea eval uare a l i mi tel or ncrcri i de cedare pl asti c:
5,15 < P G < 6,41. (5.107)
A pl i carea metodel or aproxi mati ve de eval uar e a ncrcri i l i mi t este
expus n l ucrri l e [31], [90].
5.7. Teoria liniilor de ruptur. L i mi tel e superi oare ale ncrcri i
de rupere se obin pr i n apl i carea teori ei l i ni i l or de ruptur al e pl ci l or
([40], [41], [10], [90]).
Teori a l i ni i l or de ruptur se bazeaz pe condi i a stri i l i mi t sub
forma
Mx =xM0, 0^My^M0, 1
My =M0, 0 <M x <x M 0 . j (
5
-
10 8
>
CAPACITATEA PORTANTA A PLCILOR
587
Dac x 1 avem de-a face cu o structur plastic-ortotrop: momen-
tele l i mi t pentru ncovoi ere n dou di reci i perpendi cul are snt di feri te
(v. [62], [85], [10]). Acest ti p de condi i e l a l i mi t i gsete apl i care
l a pl ci di n beton armat cu armtur n cruci , deoarece n acest caz
momentel e l i mi t depi nd de canti tatea de armtur, care se poate
caracteri za pr i n procente di sti ncte pentru cele dou di reci i de aezare
a armturi i . Condi i a (5.108) reprezi nt si mpl i fi carea rel ai ei (3.63)
i (3.64).
Teori a l i ni i l or de ruptur permi te obi nerea rel ati v simpl a datel or
asupra ncrcri l or l i mi t ale plcilor care snt caracteri zate pri n val or i
di feri te ale momentel or l i mi t, pentru ncovoi ere cu momente pozi -
ti ve i momente negati ve, adi c
Mx = xM sau Mx = v M 0 , - \ M0 < My < M0, 1
My = M0 sau My = - L L M 0 , - v M 0 < Mx < xM0. J
I potezel e pri nci pal e ale teori ei l i ni i l or de ruptur snt urmtoarel e :
a) deformai i l e pl asti ce se concentreaz n zonel e n care momentel e
ati ng val ori l e l i mi t (5.108) sau (5.109);
b) l i ni i l e de ruptur (l i ni i l e arti cul ai i l or pl asti ce) formeaz un
si stem, care face posi bi l transformarea construci ei n mecani sm cu
cel pui n un grad de l i bertate;
c) l i ni i l e de ruptur despart pl aca n mai mul te zone nedeformate,
care se pot mi ca doar r i gi d;
d) mi carea feel or ri gi de este determi nat de geometri a pl ci i i
de condi i i l e ei ci nemati ce l a l i mi t;
e) deformai i l e snt mi ci , astfel nct mecani smul de cedare pl asti c
nu se schi mb n procesul deformri i . Aceasta face posi bi l apl i carea
pri nci pi ul ui l ucr ul ui vi r tual i deci l ucrul total al ncrcri l or exteri oare
asupra deplasrilor vi rtual e determi nate de mecani smul de cedare pl as-
ti c este fol osi t n procesul deformrii pl asti ce a pl ci i , adi c
L = V-+ A poWdA = &-M0)h (5.110)
unde L i V snt vi tezel e externe i respecti v i nterne ale l ucrul ui pl asti c.
Componentel e vectorul ui momentul ui pl asti c M0 snt date de (5.109).
Se vede di n (5.110) c teori a l i ni ei pl asti ce furni zeaz mul ti pl i ca-
torul ci nemati c admi si bi l al ncrcri i . Deoarece MXy nu i ntervi ne ni ci
n (5.109) i ni ci n (5.110) mul ti pl i catorul ncrcri i astfel obi nut poate
fi consi derat ca sol ui a corect pentru o suprafa de pl asti ci tate l i -
588
CAPACI TATEA PORTANTA I PROI ECTAREA CONSTRUCI I LOR
ni ar pe pori uni , consti tui t di n pl ane
paral el e cu axa Mxy ntr-un spai u car-
tezi an tri di mensi onal n care coordona-
tele snt Mx, My, Mxy (v. de asemenea [90]).
Teori a l i ni i l or de ruptur va f i i l us-
trat pr i ntr -un exempl u. ntr-o pl ac
dreptunghi ul ar ale crei di mensi uni i
mecani sm de cedare pl asti c, determi nat
cu preci zi e pn l a parametrul rt, si nt
reprezentate n fi g. XI I I .40, mecani sm
de dedare pl asti c mparte pl aca
patru pri i deci n cazul ger.
este determi nat pr i n trei parametri i n
dependeni . Di n cauza si metri ei i n rapo~
cu dou axe mecani smul de cedare pl a-
stic este determi nat doar pri ntr-un
si ngur parametru rt. Dnd depl asri l e
Fig. XIII.40. Liniile de rup-
turii pentru placa dreptunghiulari
ncrcat n moduniform.
vi rtual e wn segmentul ui DE obi nem
urmtoarel e di sconti nui ti ale l ui i \ vjdx
de-a l ungul l i ni i l or OD i DE:
311'
3.1-
oc
311'
<?.v
211',
i ar l und n consi derai e rel ai i l e l i mi t (5.108) se obine.
V =4 (Mx 9 y ly +My 9 x g J ygi- {^ + j y)
Deoarece
condi i a (5.110) conduce l a rel ai a
= 12
1
+
2 A
'
T
'
, A =x ]/y., x =bjo
(5.111)
(5.112)
(5.113)
(5.114)
unde A este parametrul care caracteri zeaz n acel ai ti mp ortotropi a
pl asti c i di mensi uni l e pl ci i (v. [92]).
Pentru a determi na val oarea cea mai mi c a ncrcri i care nso-
ete fami l i a depinznd de un parametru a mecani smel or de cedare
CAPACI TATEA PORTANTA ,A PLCI LOR
589
pl asti c artate n fi g. XI I I .40, trebui e s gsim mi ni mum l ui fi fol o-
si nd (5.114) i deci s uti l i zm condi i a d/ >/ dvj =0. Dup efectuarea
cal cul el or al gebri ce corespunztoare seobi ne
/; =~ (1/ T+3J * - 1), A > 1 (5.115)
i ncrcarea l i mi t
Dac reeaua l i ni i l or de ruptur este determi nat de n parametri
independeni, atunci di ntre aceste sisteme de l i ni i , acel a care pentru
fami l i a consi derat de mecani sme de cedare pl asti c va da l i mi ta supe-
rioar cea mai mi c va fi determi nat di n condi i i l e
^ =0, * =1, 2 n. (5.117)
Dac condi i i l e geometri ce l a l i mi t admi t posi bi l i tatea realizrii
di feri tel or mecani sme de cedare pl asti c, trebui e s determi nm cea
mai mi c di ntre l i mi tel e superioare (v. [41], [60], [61], [90], [105]).
n cazul general cut nd si stemul l i ni i l or de ruptur trebui e s for-
mulm o probl em vari ai onal , i anume s postul m mi ni mul func-
ionalei (5.7). Deoarece cl asa funci ei w corespunde suprafeel or desf-
uratele [v. rel ai i l e (5.80)], n motl practi c probl ema se reduce, n cazul
plcilor pol i gonal e, l a probl ema de extremum (5.117).
Dac vom compl eta sol ui i l e teori ei l i ni i l or de ruptur cu eval uarea
stati c a capaci ti i portante, atunci vom obi ne l i mi tel e i nterval ul ui
n care va fi cupri ns ncrcarea de rupere. Pentru pl ci l e dreptunghi u-
lare, cmpurile stati c admi si bi l e ale foi tel or i nteri oare snt anal i zate n
lucrrile l ui R. H . W o o d [105], K . O. K e m p [42] i n [90].
n teori a l i ni i l or de ruptur n cazul determi nri i ncrcri i limit ne
putem fol osi de metoda echilibrului prilor plcii n l ocul pri nci pi ul ui
tleplasrjlor vi rtual e. Aceast metod o vom i l ustra pr i n exempl ul
plcii pol i gonal e ncastrate, ncrcat cu o for concentrat, aa cum
este artat n fi g. XI I I . 41. n metoda echi l i brul ui pri l or separm
fiecare di ntre el ementel e n care a fost mpri t pl aca i anal i zm echi -
l i brul fiecrui el ement sub aci unea ncrcri l or exteri oare i a momen-
telor l i mi t, care aci oneaz de-a l ungul l i ni i l or dc ruptur. Astfel de
0 <n <i - (5.116)
590
CAPACI TATEA PORTANTA I PROI ECTAREA CONSTRUCI I LOR
exempl u pentru o parte arbi trar di n
fi g. XI I I .41 condi i a de echi l i bru a
momentel or n raport cu axa de rotai e
de pe reazem d
R 2M0 (1+ v) R tg - (5.118)
n N
de unde
0 =2(1+ v )i l f 0 t g ^ (5.119)
n
i ar n cazul %->- oo i v =1formul a
Fig. XI I I .41. Liniile de ruptur (5.119) devi ne Q =4rc MQ.
pentru o plac cu mai multelaturi. Metoda echi l i brul ui pri l or nece-
si t consi derarea momentel or de rsu-
ci re de-a l ungul l i ni i l or de ruptur. Dac l i ni a de ruptur nu este
l i ni a momentul ui pri nci pal , nscri erea ecuai i l or de echi l i bru a pri l or
trebui e s se i n seama de componenta tangeni al Mnt. Acest moment
se i a n consi derare nl ocui nd aci unea l ui pr i ntr -un si stem de fore
ti etoare, l a fel cum n teori a plcilor elastice se nl ocui ete aci unea
momentel or de rsucire de-a l ungul l i ni i l or de reazem pr i n forele ti e-
toare supl i mentare. Forel e ti etoare i ntegrate de-a l ungul l i ni i l or for-
meaz un si stem n echi l i bru (n sensul anul ri i proi eci ei pe o ax
normal pe pl ac) aa-numi tel e fore de col (de l egtur). Rel ai i l e
di ntre forel e de l egtur n l ocul de i nterseci e a mai mul tor l i ni i de
ruptur au fost anal i zate de K . "W. J o h a n s e n [40] (v. de asemenea
[90], [105]). A pl i carea pri nci pi ul ui l ucrul ui vi r tual nu duce dup sine
l a necesi tatea l uri i n consi derai e a forel or de l egtur, deoarece di n
cauza condi i ei de conti nui tate w] =0 pel i ni i l e de ruptur forele
de l egtur nu parti ci p l a di si parea energi ei i nteri oare.
n ceea ce pri vete l i ni i l e de ruptur cur bi l i ni i , anal i za si stemati c
a acestei probl eme a efectuat-o E. H . M a n s f i e1d 44] (v. de ase-
menea A . R. R j a n i n [81] i [101], [90]).
Teori a l i ni i l or de ruptur, cu toate c dl i mi ta superioar a ncr-
cri i de rupere, n cazul pl ci l or di n beton armat duce l a i ntensi ti
l i mi t mi ni me ale ncrcri l or i aceasta di n cauza apari i ei n real i tate
a unor fenomene ca de exempl u apari i a forel or de membran. Sis-
temul experi mental al l i ni i l or de ruptur pentru o pl ac dreptunghi ul ar,
care are schema de cedare pl asti c artat n fi g. X I 11.41, este exempl i -
CAPACI TATEA PORTANTA A PLCI LOR CURBE CI LI NDRI CE
591
fi cat n fi g. XI I I . 42, a. Pe ea au fost notai parametri i reel el or de cedare
pl asti c obinui| n mod experi mental i teoreti c. Fi gur a XI I I . 42, b
se refer l a pl ci cu condi i i l e l a l i mi t mi xte. Probl emel e teori ei l i ni i l or
de rupere snt consi derate n monografi i l e [41], [10], [90] i [105].
6. Capacitatea portant aplcilor curbecilindrice
6.1. Relaiile fundamentale pentru plcile curbe cilindrice. Di ntr e
pui nel e probl eme rezol vate p n acum n teori a capaci ti i portante
a pl ci l or curbe, probl emel e pl ci l or curbe ci l i ndri ce cu condiiile la
limit axial-simetrice reprezi nt un domeni u rel ati v mai bi ne cercetat.
Starea de tensi une este n cazul general descris pr i n ci nci fore i nteri oare
CAPACITATEA PORTANTA l PROI ECTAREA CONSTRUCI I LOR
Fig. XIII.43. Element de plac curb cilindric.
aa cum se arat n fi g. XI I I . 43. Ecuai i l e de echi l i bru i nteri or leag
patru rezul tante ale tensi uni l or, i anume T, Nx, N9 si Mx:
f r - oi ^ -A-o. (a.)
Ecuai a referi toare l a Nx arat c ea poate f i consi derat i ndependent
de cel el al te si n pl us, dac apare doar ncrcarea radiat j>T atunci Nx este
determi nat pri n ncrcarea pe fronti er a pl ci i curbe. Pri mel e dou
ecuai i (6.1) dup el i mi narea forei ti etoare dau relaia di ntre dou
fore i nteri oare i anume
Deoarece ecuai a suprafeei de pl asti ci tate (3.4) poate fi reprezentat
datori t aplicrii operai ei de proi ectare (x, =0) .i a i nterseci ei (Nx =
=const)sub forma rel ai ei f(Mx,Mv) =0, atunci probl ema capaci ti i
portante a plcilor curbe ci l i ndri ce cercetate este stati c determi nat,
deoarece ecuai i l e (6.2) i (3.4) coni n dou funci i necunoscute.
Conform definiiei funci ei de di si pare (3.7) deformai i l e genera-
l i zate snt X, X, i x. Rel ai i l e di ntre deplasrile U, W (ale cror di re-
ci i pozi ti ve snt i ndi cate n fi g. XI I I .43) i deformai i l e mi ci au forma
im ' R d*
s
*
C A PA C I T A T EA PORT A N T A A PLCI LOR CURBE CI LI NDRI CE
593
Deoarece suprafaa de pl asti ci tate este cunoscut di n legea de
curgere asoci at (3.12) rezul t rel ai i l e supl i mentare care, mpreun
cu (6.3), formeaz si stemul de ecuai i pentru determi narea meca-
ni smul ui de cedare pl asti c. Deci , cmpul forelor i mecanismul
snt legate pr i n condi i a de pl asti ci tate. Rezol varea compl et a
probl emei capaci ti i portante a pl ci i curbe ci l i ndri ce se mpar-
te n dou etape l a fel ca pentru pl ci l e ci rcul are: dup stabi -
l i rea cmpul ui forel or stati c admi si bi l n starea de epui zare a capa-
ci ti i portante, veri fi cm dac acestui cmp de fore i putem asoci a
mecani smul de cedare pl asti c. Dac aceasta este posi bi l , atunci pr o-
bl ema capaci ti i portante este rezol vat.
Rel ai i l e (6.2) i (6.3) mpreun cu condi i a de pl asti ci tate cores-
punztoare, de exempl u (3.76)(3.81) sau (3.99), formeaz un si s-
tem de ecuai i fundamental e a capaci ti i portante pentru pl aca curb
dac Nx = 6.
6.2. Pl aca curb cilindric sub aci unea unui i nel de fore. 0 pl ac
curb ci l i ndri c i nfi ni t de lung, avnd raza R, ncrcat n ori gi nea
si stemul ui de coordonate cu
un i nel de fore 2Q0 este un
exempl u comod pentru ana-
l i za di feri tel or aspecte ale
capaci ti i portante. Este
firesc ca numai o parte di n
pl aca curb 0 ^ x ^ xx s fi e
pl asti ci zat (fi g. XI I I .44).
Dac vom i ntroduce mri mi l e K g x m 4 4 Z o n a p l a s t i c a n t r . 0 p l a c c u r b
adi mensi onal e cilindric ncrcat cu un inel de fore.
n =^ ,m=^,w =^-,t=T\ f^Z (6.4)
N0 M0 R ]l N0M0
i vari abi l a adi mensi onal i ndependent
e= *O L . (6.5)
\ RM0
atunci ecuai i l e de echi l i bru (6.1) vor l ua forma
f + n =0, m' =t (6.6)
unde pri m" nseamn d/ di ;.
Legea asoci at de curgere cere ca vectorul de componente qi =
= (w ", w') s fi e normal curbei l i mi t n pl anul m, n, Condi i a de orto-
38 Teoria plasticitii c. 3183
594
CAPACI TATEA PORTANTA I PROI ECTAREA CONSTRUCI I LOR
gonal i tate fa de curba m=m(n) a vectorul ui ij-, dac dm i dn
snt respecti v creteri l e de-a l ungul l i ni i l or l i mi t are forma
w "dm + w dn =0. (6.7)
Avnd scrise ecuai i l e probl emei , vom efectua rai onamentel e fr
a preci za deocamdat forma expl i ci t a curbei de pl asti ci tate m(n).
V om presupune doar c exi st o curb l i mi t convex dat sub forma
parametri c
m=m(s), n = n(s). (6.8)
Sol ui a probl emei i deci determi narea funciilor m, n, t i w pre-
cum i i ntensi ti l e l i mi t a ncrcri i (Jt] trebui e s satisfac condi i i l e
admi si bi l i ti i stati ce i ci nemati ce i n afar de aceasta, i poteza w =
= 0 n zona rigid i condi i i l e de conti nui tate m] =0, i] = 0, w] =
= 0. Deri vata w' trebui e s fie conti nu, cu ex cep i a acelor stri n
care matinge extremul , deoarece acol o w " jw' oo i se poate (dar
nu este obl i gatori u) s se creeze o arti cul ai e pl asti c.
Condiiile Ia l i mi t ale probl emei n cazul l i mi tri i deformai i l or
pl asti ce l a zona lt ^ ^ \ x snt urmtoarel e:
t(0) =q0, w'(Q) =0 sau ;w(0) = mi n m
w'(li) =0 sau (;,) =max m, w(c\ x) = 0.
Fol osi nd (6.8) n rel ai i l e (6.6) se obi ne
s +n =0, .s =t (6.10)
ds ds
eliminnd s' se ajunge la ecuai a
t
2
=r/5 - 2[
S
n(dmjds) ds. (6.11)
Dac vom pune s0 =s(0), s^j) = slt 1(1^ =ql atunci ncrcarea
l i mi t qn poate fi scris sub forma urmtoare:
q =qi + 2 f " (dw / di)d.s. (6.12)
Jso
Val oarea (6.12) este stati c admi si bi l , ceea ce nseamn c val oarea
CAPACI TATEA PORTANTA A PLCI LOR CURBE CI LI NDRI CE
595
maxi m a ncrcri i stati c admi si bi l e este ati ns atunci cnd s0 ati nge
un mi ni m i ar .s, un maxi m i deci cnd
m(s1) =max m, m' ==0 -*t =qx =0. (6.13)
Di n rel ai a (6.12), n cazul fol osi ri i rel ai i l or (6.13), se obi ne ncrcarea
l i mi t sub forma
q0 =| 2 J
S |
n{dmlds) ds
1/ 1
(6.14)
Rel ai a (6.11), dac i nem seama c (dmjds)(s/d*) =t poate fi
folosit pentru determi narea di rect a l ui i anume
\ =^
Sl
j l J (dt/ ds)ds (6.15)
i ar mrimea zonei pl asti ce se obi ne punnd n l i mi ta superi oar
de i ntegrare s sv n cazul general , (6.15) trebui e i ntegrat numeri c.
Deoarece m(A =max m, m'(c.) =0 i n(i^) =0, atunci dac pl aca
curb este sufi ci ent de lung poate fi gsit un asemenea >(<;,) , pentru
E, < care nu depete condi i a de pl asti ci tate.
n ceea ce pri vete cmpul creteri l or depl asri l or, se poate veri -
fi ca uor c pentru pl aca curb ncrcat cu un i nel de fore are loc
rel ai a
w't-vt' =Q (6.16)
i deci mecani smul de cedri' pl asti c
w = Ct (6.17)
satisface condi i i l e l a l i mi t ci nemati ce (6.9). Sol ui a general a pro-
blemei date face posibil di scutarea di feri tel or forme ale rel ai ei (6.8).
Curbel e corespunztoare de pl asti ci tate ale plcilor curbe cu perei
omogeni i de l i p sandi , date n fi g. XI I I . 15 i XI I I .17, se dau
sub forma parametri c n tabel ul XI I I . 5.
Pentru condi i a Huber-Mi sses max q0 di n rel ai a (6.14) se obi ne
atunci cnd l i mi t el e de i ntegrare snt
s0 =0, st = T: (6.18)
i deci cnd profi l ul tensi uni l or mpreun cu axa ml i mi teaz cel mai
mare cmp pentru n > 0. Efectu nd i ntegrarea se obi ne pentru o pl ac
curb strati fi cat
? 0 =(2TC/ W
2
(6.19)
596
CAPACI TATEA PORTANT $1 PROI ECTAREA CONSTRUCI I LOR
Tabelul XII 1.5
Forma parametric arelaiilor limit pentruoplac curb cilindric fr for axial
Construciape-
retelui plcii
curbe
Condiia depla-
sticitate
Ecuaia parametric arelaiei limit
Protilul
tensiunilor
Cu perei
omogeni
Huber-
Mises
n =tgsIn tgsj2
2 r i
m= tg
2
s In tg r 1/coss ,
V3[
2
0 <S <Tt
ADB
Stratificat
Huber-
Mises
2
n =sins.m= cos s,
V3
0 <s<2r.
KLS
Cu perei
omogeni
Coulomb-
Tresca
n =1+s, m= 4s(l +s), - 1/2 <s<0,
n = \ - s, m=4s(l - s), 0< s < 1/2
FCB
Stratificat
Coulomb-
Tresca
n = 1+s, m=2s, 1/2 <s<0,
n = 1- f. m=2s, 0 <1< 1/2
RTS
Arbitrar
max tensi-
uni normale
= + 1, f = s, 1<s<1
FEB
i
t = [2(TT - s) + si n 2s]>'
2
, (6.20)
n ti mp ce di n (6.15) rezul t
E = r l f si n s [2{n - s) +si n2s]ds (6.21)
V3Jo
unde cj poate f i cal cul at numeri c. n mod asemntor se obi n val o-
ri l e corespunztoare pentru cel el al te condi i i l a l i mi t di n tabel ul XI I I . 5.
Amnuntel e necesare se afl n l ucrarea [89]. Rezul tatel e corespunz-
toare snt date n tabel ul XI I I . 6.
CAPACITATEA PORTANTA A PLCILOR CURBE CILINDRICE
597
Tabelul XIII.6
Capacitatea portant i mrimea zonei plasticizate pentru o plac curb cilindric
incrcat cuuninel defore
Construcia peretelui
plcii curbe
Condiia deplasticitate
h
omogen
Huber-Mises
1,949
stratificat
Huber-Mises
1,905 3,467
omogen
Coulomb-Tresca
1,826 2,379
stratificat
Coulomb-Tresca
1,732 2,532
arbitrar max tensiuni normale 2,000 2,000
soluia elastic 1,289 -
Dup cum se vede di n tabel ul XI I I . 6 di ferenel e n mri mea ncr-
cri i l i mi t snt nensemnate, i ar mri mea zonei pl asti ci zate i meca-
ni smul de cedare pl asti c depi nd n mod evi dent de condi i a de pl as-
ti ci tate admi s. Concl uzi i asemntoare cu pri vi re l a pl ci au fost i l us-
trate de tabel ul XI I I . 4.
Este i nteresant compararea grafi cel or de vari ai e a forei ci r cum-
fereni al e n funci e de materi al ul i de construci a pl ci i curbe. O
asemenea comparare este dat n fi g. XI I I . 45. Ea arat caracterul di s-
tri bui ei forel or pe fronti era di ntre starea el asti c i starea capaci ti i
portante.
Distribuia forelor interioare depinde ntr-o mare msur de ecuaia
curbei de plasticitate.
Pentru al te cazuri de ncrcare dect cele anal i zate anteri or, anal i za
ecuai i l or (6.1) i (6.8)arat c obi nerea soluiilor sub forma ntreag
este i mposi bi l dac condi i a de stare l i mi t este nel i ni ar. De aceea,
anal i za stri i l i mi t a pl ci i curbe ci l i ndri ce este efectuat pentru con-
di i i l e de pl asti ci tate date de rel ai i l e (3.81) i (3.93), i ar n cazul
plcilor curbe n prezena forei l ongi tudi nal e pe baza condi i ei (3.99),
adi c pentru pl ci l e curbe strati fi cate.
6.3. Plac curb stratificat al crei material satisfacecondiia Cou-
lomb-Trescancrcat nmod uniform. Pentru pl ci l e curbe de l ungi me
fi ni t L, ncrcate cu o presi une uni form di stri bui t p, este comod s
i ntroducem urmtoarel e mri mi adi mensi onal e, i anume
l =1, 2c* =^ , P=
P
. (6.22)
L RM0 N0
598
CAPACI TATEA PORTANTA I PROI ECTAREA CONSTRUCIILOR.
-05 ^
~-7 -
o
OJS
/ L ; -
/0
40 J.0
Fig. XIII.45. Cmpul forelor placa curba n funcie' ck- condiia
deplasticitate i destructura plicii curbe, cu trei straturi:
< condi| iaHubiT-Mises; * condiiaCoulomli-Trcsca; c placacurbottofma. Con*
diiaCoulomb-Tresca; d condiia tensinnili>rmaxime, structur arbitrari ;<peretelui.
A tunci ecuai a de echi l i bru (6.2) va l ua forma
S[i + n , - P =0 (6.23)
i ar deformai i l e corespunztoare general i zate utiliznd acel eai no-
tai i cu cele di n fi g. XI I I .43 snt
kx=w"\ 2c* (6.24)
ceea ce poate fi uor veri fi cat pri n substi tui re in funcia de di si pare
(3.8) care va l ua atunci forma
D - A f , x , + Nv i<?=N0 Vjf + *, U)
(6.25)
Lund n consi derai e (6.24) i curbel e l i mi t (3.93) i (3.98) di n
legea de curgere se obi ne
1
2c- *
ie>=0,
2 2
(6.26)
CAPACI TATEA PORTANTA A PLCI LOR CURBE CI LI NDRI CE
599
l
x,[ =v = . A . = 2v =; - < | | <1. (6.27)
2c
2
2
Di n ecuaiile (6.26) rezult c strile de tensi une mx = -4-1nu snt
nsoi te de curgere pl asti c deoarece n acest caz w " =1=0, w =0, ceea
ce este i mposi bi l . Zonel e n care snt sati sftai te (3.93)pot poseda doar
micri ri gi de. Pentru celelalte stri de tensi une (3.98) rel ai i l e (6.27)
dau urmtoarel e ecuai i pentru mecani smul de cedare pl asti c:
- =+ 1 (6.28)
2 m 2
al e cror soluii snt funcii elementare tri gonometri ce sau hi perbol i ce.
Pentru stri l e 11, =1/ 2, mx = 1avem
w'\ j=0, w "lw ->0 (6.29)
i apar l i ni i de arti cul ai i pl asti ce deoarece trecerea lin de l a w =0
la soluia ecuai ei (6.28) este imposibil.
I ntroducnd ecuai i l e (3.98) i deci rel ai i l e mx = 2w? 2 n
(6.23), si' obi ne ecuai a diferenial a cmpului forelor i nteri oare
i; + c
2
K - P) =0 (6.30)
tare se deosebete dc (6.28)pri n termenul l i ber i deci solu ia este iari
expri mat pri n funci i hi perbol i ce sau tri gonometri ce. O comparaie
ntre rel ai i l e obi nute este dat n tabel ul XI I I . 7
S consi derm drept exempl u 0 pl ac curb avnd l ungi mea 2L,
si mpl u rezemat la capete, supus aci uni i presi uni i uni forme i nteri oare
p. Ori gi nea coordonatel or o vom lua n pl anul de si metri e ; =0 i
deci este sufi ci ent s considerm doar jumtate di n placa curb
0 <? < 1, ; x/L(v. fi g. XI I I . 46).
Condiiile la l i mi t ale probl emei snt
w(0) =w0, w(\ ) -=0, w(l )- 0, w.'(0) =0 (6.31)
i una di ntre condi i i l e
w(0) =0 sau m(0) =1 (6.32)
n funci e de faptul dac pentru ; =1va apare un cerc de arti cul ai i
sau nu, i deci n funci e de l ungi mea plcii curbe. Condiia cores-
punztoare cer pentru real i zarea cmpului de deformare cu sau fr ar ti -
culaie va fi stabi l i t n cele ce urmeaz.
600
CAPACITATEA PORTANTA I PROIECTAREA CONSTRUCI I LOR
Tabelul XIII.7
Forele interioarei vitezelededeplasarepentru placa curb cilindric stratificat
al crei material satisface condiiaCoulomb-Tresca
m
x "<p
u
-2M ( p + 2 C
-
! sh c5 + C a ch c + P C3sh elj +C-ch c<;
1 P 0
2M9 + 2 C-sin ci; + C2coscj + P C3sin cE, -f C4cos c\
- 2 9 - 2 Cjsh c + C 2 eh eE, + P C-sh. c\ -\ - C 4 ch
-1 P 0
2*9 - 2 C-sin c + C2cos c\ -\ - P C3sin ci\ -f- Cj cos cc;
P entru o presi une i nteri oar avem n9 < 0, ra. < 0 i deci di ntre
ecuai i l e stri i l i mi t prezentate n tabel ul XIII.7 poate s ai b l oc
f =mx -f 2wm 2 =0 ceea ce dup fol osi rea l ui (6.30) d
mx =2(P 1) + 2C t si n ci ; + 2C 2 cos c\ . (6.33)
Pr of i l ul tensi uni l or este reprezentat n fi g. XI I I . 47. Di n condi i i l e la
l i mi t n tensi uni rezul t c Cx =0 i C 2 =(1 P) cos c. A cum tre-
bui e s deosebi m dou cazuri meni onate n (6.32). Dac m(0) = 1
i deci w'] ^=0, atunci ncrcarea l i mi t este
2P =1+ (1- cos c)-\ c < c. (6.34)
Cmpul vi tezel or de depl asare w care satisface condi i i l e (6.31) este dat
de
JS =cos cc, cotg c si n c\ \ . (6.35)
Arti cul ai a i i "/ i i ->oova apare l a <; =0, dac di n (6.35) rezul t c
CAPACITATEA PORTANTA A PLCILOR CURBE CILINDRICE
601
Vrx-rrrrxri
f
I
7
i
te
p'canst
J l f i i .ti *
Fig. XI I I . 46. Plac curb cilindric
ncrcat cuopresiuneuniform.
"1
k
G
77
H
i i -
C
! -i
Fig XI I I . 47. Profilul tensiunilor
pentru oplac curb scurt de
tip sandvi al crui material sa-
tisface condiia Coulomb-Tresca.
w' < 0. Trecerea de l a cmpul conti nuu de vi teze l a un cmp cu ar ti -
cul ai e are l oc pentru
C =C =7T/ 2. (6.36)
Pentru c =ccr avem P =1, care este ncrcarea l i mi t pentru starea de
membran. n ntreaga zon de val abi l i tate a sol ui ei (6.34) trebui e
s fi e sati sfcut condi i a wm < 0, care rezul t di n legea de curgere
pentru w > 0. Se poate veri fi ca uor uti l i znd (6.35) c pentru c
2
t, =f=
-jfe 0, 0 \ ^1aceast condi i e este sati sfcut. Aadar, sol ui a (6.34)
satisface condi i i l e ci nemati ce i cele stati ce pentru c <I u/ 2. Pentru
c > TC/ 2 avem P =1, i ar (6.34) reprezi nt una di ntre l i mi tel e i nfe-
ri oare de ncrcare. n mod asemntor se obi ne sol ui a pentru pl aca
curb ncastrat cu deosebirea c di n cauza apari i ei n pl ac a zone-
l or n care mx < 0, sol ui a corespunztoare va coni ne funci i tr i -
gonometri ce i hi perbol i ce.
6.4. Rezervoarecilindrice. Cazuri l e mai compl exe de ncrcare dup
cum rezul t, de exempl u di n sol ui i l e date n tabel ul XI I I . 7 necesi t
cal cul e numeri ce pentru determi narea zonel or de apari i e a anumi tor
profi l e de tensi uni . Si mpl i fi carea consi derai i l or se obi ne pe baza con-
diiei de acionare, independent a forelor consi derat drept poteni al
general i zat pentru vi tezel e de deformare i determi nat pentru pl ci l e
curbe ci l i ndri ce cu ajutorul ecuai i l or (3.81).
Legea de curgere asoci at q-,
% = 1, i < <i ;
v pentru cazul
nx l , 1< mx
< 1 (6.37)
602 CAPACI TATEA PORTANTA I PROI ECTAREA CONSTRUCIILOR.
conduce l a
x.* v = AJ, = w 0, = 1, (6.381
r-
*, =v = . Xm = v = w, , = 1 (6.39)
di n care rezult nemi jl oci t c numai starea >; 1, 1^ ^ 1;
poate fi o stare asoci at de curgere pl asti c iar cmpul depl asri l or
radi al e este
w =A \ + B. (6.40)
Pl aca curb cilindric satisfcnd condi i a de pl asti ci tate (6.37) se trans-
form ntr-un sistem de conuri care snt legat e de-a l ungul l i ni i l or de
arti cul ai i pl asti ce w " jw -+ oo. Dup cum se vede, cmpul depl asri l or
radi al e este independent dc ncrcarea pl ci i curbe. n l egtur cu
cmpul de tensi uni se cere doar sati sfacerea condi i ei n raport cu mx.
ntr-adevr trebui e ca ntr-un numr sufi ci ent de zone s avem mz =
= 1, pentru ca construci a s se poat deforma.
I ntroducnd rel ai i l e (6.37) n ecuai a de echi l i bru (6.23) se obi n
rel ai i l e reprezentate n tabel ul XI I I . 8.
Tabelul XIII A
Forele interioarei vitezelede deplasarepentru placa curb cilindric
satisfcnd criteriul limit cp= + 1, = :fc1
"'.V
w
1 - c* +Al +B4 2c
2
^ P(dl)- CI +D
p 1 0
1 c
2
E
2
- V Al + B + 2c
8
^ P(d)
2
CI +- D
Drept exempl u de apl i care a rel ai i l or precedente vom consi dera
un rezervor de nl i mea / . ncrcat cu o presi une ce vari az l i ni ar cu
adnci mea (fig. XI I I .48). Ori gi nea si stemul ui de coordonate se afl n
pl anul bazei rezervorul ui . Cel el al te notai i i coordonate adi rnonsi o-
CAPACI TATEA PORTANTA A PLCI LOR CURBE CI LI NDRI CI ' 603
ni
-0
*-*
. * T
I
J /
a h c
Fig. XI I I . 48. Starealimit a rezervorului cilindric:
a - ncrcare; b - mecanismul dedistrugere; c - profirul tensiunilor.
nale snt defi ni te prin (6.22) .i (6.24). ncrcarea adrmenional a
plcii curbe este
P = P0 (l - Z) (6-41)
iar condi i i l e l a l i mi t ale probl emei snt
m(0) = 1, m(l ) =0, w(0) =0, w{\ )
0 (6.42)
adic pl aca curb ncastrat n pl anul bazei i rezemata arti cul at l a
cel l al t capt. Di n ecuai a (6.40) innd seama de condi i i l e l a l i mi ta
ci nemati c rezult c pentru 0 < ; < 1trebui e s apar cel puin un
cerc de arti cul ai i i deci
W ( y = - 1, m'iZi) m0. (6.43)
Ne intereseaz cedarea pl asti c pari al a pl ci i curbe n zona di n ve-
ci ntatea l ui 1=0. De aceea, vom face i poteza c exi sta un < 1
astfel nct . / _., , . l o . . .
m(Z2) = 1, m'f o) =0, w(l2) =0 w(l2)] + 0 (6.44)
si deci c starea pl asti c este l i mi tat n zona 0 < l < 2. Condiiile
l a l i mi t stati ce (6.42), (6.43), (6.44) permi t determi narea a ci nci dm
604 CAPACI TATEA PORTANTA I PROI ECTAREA CONSTRUCI I LOR
mri mi l e cutate: constantel e de i ntegrare, parametri i Ev 2 i ncr-
carea l i mi t P0.
Di n tabel ul XI I I . 8 pentru P > 0, m9 > 0 se obine
" =
1
' 7^-
p
T -f? +P + C i t +C , (6.45)
i ar fol osi nd condi i i l e l a l i mi t se determi n ncrcarea l i mi t
P 0 o.1- 2?, (6.46)
i parametri i f-, ai mecani smul ui de cedare pl asti c
1
^41/3
4/ 27
, | ,=3^. (6.47)
unde 4 = 3/ c
2
. Sol ui a (6.46) este val abi l dac < 1/ 3. Se poate
veri fi ca uor pe baza l ui (6.45) c cmpul momentel or este stati c ad-
mi si bi l pentru 0 < < L. Pentru > E 2, deci n partea ri gi d, tre-
bui e gsi t de fi ecare dat di stri bui a stati c admi si bi l a forel or. Dac
(6.37) este obl i gatori e pentru ntreaga pl ac curb, atunci 'pentr u ca
P (2 ) < P n i deoarece pentru \ < 2 cmpul este stati c admi si bi l ,
atunci n mod evi dent trebui e s exi ste un cmp stati c admi si bi l n
zona ri gi d proveni nd di n ncrcarea (6.46).
Trebui e s atragem ateni a asupra faptul ui c n plcile curbe ci -
l i ndri ce ecuai i l e de echi l i bru (6.23) n afara di sconti nui ti l or l ui ?;zcp
admi t urmtoarel e di sconti nui ti :
= 0- (6.48)
Dac ncrcri l e snt di stri bui te n mod conti nuu, atunci P] =0 i
deci di n (6.48) rezul t c di sconti nui tatea forei ci rcumfereni al e este
nsoi t de di sconti nui tatea momentul ui mx.
L uarea n consi derare a forei axi al e n ti mpul cal cul ul ui ncrcri i
l i mi t necesi t fol osi rea suprafeei tri di mensi onal e de pl asti ci tate. n
cazul condi i ei tensi uni i maxi me trebui e sati sfcute urmtoarele rel ai i
l i mx + n\ =1, K , m 1
i ar rel ai i l e geometrice trebui e s fie compl etate pri n
y.x =U/dx =ii', u = UjL
i deci ii = const.
(6.49)
(6.50)
PROI ECTAREA OPTI MA A CONSTRUCI I LOR
605'
Dac consi derm o pl ac curb ci l i ndri c nchi s avnd l ungi me
2L i supus unei presi uni i nteri oare p, atunci dac ea ascul t de con-
di i a (6.49), di n ul ti ma ecuai e (6.1) rezul t c
, = = (6.51)
N02KR 2
Lund n consi derai e (6.51) rel ai i l e l i mi t (6.49) n cazul prezentei
presi uni i i nteri oare vor l ua urmtoarea form:
_ 1+ ! ^ m x ^ 1_ E* , = 1. (6.52)
4 4
i n nd seama de (6.52) se obi n urmtoarel e condi i i l a l i mi t:
mx (0) =- 14- mx(\ ) =1- , m'x{0) =0. (6.53)
Dac ori gi nea si stemul ui de coordonate se afl n pl anul de si metri e
al pl ci i curbe, atunci
mx =c
2
(P - 1) - 1+ (6.54)
i ar pentru ncrcarea l i mi t obi nem
P =(c
4
+ 2c
2
+ 4)
1
'
2
- c
2
. (6.55)
A vem P -*2 pentru c -*0 i P -* 1pentru c -*00. (6.56)
Sol ui i l e care se refer l a plcile curbe axi al -si metri ce pot f i g-
site n l ucrri l e [12], [31]-[34], [36], [50], [56], [94] i [95]. Exi st c teva
soluii referi toare l a pl ci l e curbe pl asti c-ani zotrope (v. [46], [47], [50],
[86])'.
Pri mel e sol ui i referi toare l a capaci tatea portant a plcilor curbe
apari n l ui A . A . ' l l i u i n [38], [39] i D. C. D r i i c k e r [3]. P. G .
H o d g e i col aboratori i si au dat un mare numr de soluii pentru
probl eme speci fi ce [28] - [37]. Probl ema a fost tratat n monografi i l e
[31] i [36].
7. Proectarea opti m a construci i l or
7.1. Teoremele generale asupra proiectrii opti me. O probl em l e-
gat de anal i za capaci ti i portante este proiectarea opti m, adic al e-
gerea unor asemenea di mensi uni ale construci i l or pentru ca l a ncr-
carea limit constant canti tatea materi al ul ui fol osi t s fi e mi ni m, n
606
CAPACI TATEA PORTANTA I PROI ECTAREA CONSTRUCI I LOR
cazul cnd construci a este executat di n mai mul te materi al e av nd
-proprieti deosebite, putem cuta o asemenea form a construci ei i o
asemenea di stri bui e a fi ecrui a di ntre materi al e care s asigure un
pre de cost mi ni m. n mod evi dent, nu se i a n consi derai e costul
execui ei . Deci sol ui i l e opti me obi nute nu pot fi folosite totdeauna,
ele pot da ns i ndi cai i uti l e proi ectantul ui asupra direciei n care
trebui e cutat forma corespunztoare a Construciei.
S considerm un corp de vol um V al crui materi al este i zotrop
si omogen. Pe o parte Sr a suprafeei corpul ui snt date forel e de
Fig. XI11.49. Variaiile frontierei:
a ale unui corpliber; h alt' unui corp fixat; clasele de variaie ale
-rontierci careduc l.i minimul volumului; c continua; d continua
pe poriuni.
suprafa T pe o al t parte S'?f corpul este rezemat ri gi d i ar partea Sm
rmas este l i ber (fi g. XI I I . 49).
ntr-un materi al el asto-pl asti c neecrui sabi l , forel e care cresc con
form cu T, = pi7^ati ng l a un moment dat val oarea l i mi t T, =Uc/"?
i deformarea ul teri oar va fi o curgere pl asti c pur pentru val ori con
PROI ECTAREA OPTIMA A CONSTRUCI I LOR
607
stane Ti ale ncrcri i . S notm pri n (fi} si u\ respecti v cmpul de
tensi uni i de vi teze de deplasare la starea l i mi t. S considerm
acum urmtoarea probl em: cum se va schi mba val oarea ncrcri i
l i mi t dac vom modi fi ca fronti era corpul ui ? n cazul general putem
modi fi ca toate cele trei pri S%, SJJ i ST. A i ci ne vom mrgini, ns,
doar l a consi derarea vari ai i l or l ui S'" i SJ care se pot produce n
mod i ndependent. Fol osi ndu-ne de teoremele asupra capaci ti i por-
tante, putem stabi l i uor unele concl uzi i fundamental e. S presupunem
c fronti era .S'J a fost deplasat n exteri orul corpul ui pn n pozi i a
S. Putem construi cmpul stati c admi si bi l al tensi uni l or n corpul
nou presupunnd o- = cr^n vol umul V i a,, ==0 n vol umul f>F
(fi g. XI I I . 49, a). Deoarece acest cmp se afl n echi l i bru cu forele 7"-,
vedem c capaci tatea portant a corpul ui modi fi cat nu poate fi mai mi c
dect capaci tatea portant a corpul ui i ni i al i deci ea va crete sau
va l ua o val oare constant. n mod asemntor se poate demonstra
c l a depl asarea fronti erei libere S n i nteri or, capaci tatea portant va
descrete sau de asemenea va fi constant. A cum s considerm cazul
cnd vol umul corpul ui este mrit pri n deplasarea spre exteri or a fron-
ti erei S'l (fi g. X I I I , 49, b). Cmpul vi tezel or ci nemati c admi si bi l n cor-
pul nou l putem obi ne presupunnd W; = u\ n vol umul V i M , = 0
n vol umul Deoarece cmpul ci nemati c d o eval uare superioar
a capaci ti i portante i ar l ucrul di si pat n cmpul ci nemati c admi s este
acel ai , vedem c capaci tatea portant n cazul deplasrii fronti erei
SJ ctre exteri or nu poate crete i deci descrete sau este constant,
n mod anal og, l a depl asarea l ui SJJ ctre i nteri orul corpul ui , capaci -
tatea portant va crete sau va pstra o val oare constant.
n conti nuare ne vom mrgini doar l a consi deraera vari ai ei fron-
ti erei l i bere S". Dac deplasm ctre exteri or partea S i ar ceal al t
parte S%ctre i nteri orul corpul ui (fig. X I I I . 49, c), atunci pentru noua
fronti er, capaci tatea portant a noul ui corp va rmne constant.
Deoarece o asemenea deplasare nu este uni c, vom obi ne o mul i me
de funci i C care descri u noua fronti er. Fi ecare di ntre aceste funci i
satisface condi i a de constant a ncrcri l or l i mi t. Probl ema proi ec-
tri i opti me o putem formul a acum n modul urmtor: la ncrcarea
limit stabilit, din mulimea C trebuiealeas o asemenea form a fron-
tierei S\ , nct volumul corpului format s fie minim.
Pentru corpul V pri nci pi ul puteri i vi rtual e l putem scrie n modul
urmtor:
\ n;s-j ,1b =\ T,u\ dS,
JV JS
(7.1)
g()g CAPACI TATEA. PORTANTA I PROI ECTAREA CONSrLlJCI I I OR
unde e
c
ij este cmpul vi tezel or de deformare n starea l i mi t, legat de
a
c
{j pr i n legea asoci at de curgere i defi ni t pr i n cmpul vi tezel or uf.
S cercetm corpul modi fi cat V HV av nd front icra. >S^", care face
parte di n cl asa C. Fi e a%=ojj -f 5C;J starea de tensi une n acest
corp. S presupunem apoi c cmpul vi tezel or H\ a. fost prel ungi t n
afara suprafeei l i bere a corpul ui V,astfel nc t elj determi nat de u\
s fi e funci i conti nue n V +8V i s fi e nesa i sfl ci i t peste tot con-
di i a de i ncompresi bi l i tate s-, =0. Scr i i nd pr i nci pi ul puteri i vi rtual e
pentru tensi uni l e o-,-*- i vi teza M- avem
[ +Sffy) =( TrfdS. (7.2)
Dup scderea l ui (7.2) di n (7.1) obi nem
D (s y V = [ teirfj dF , (7.3)
JV-i-SV
unde D(e
c
ij) = <^i^\ j
e s
t e vi teza de di si pare a energi ei ntr-un vol um
uni tar. A cum putem demonstra cu uuri n urmtoarea teorem: dac
D(slj) =D =const peS%iar n interiorul corpului avemD(e%A >- D,
atunci volumul corpului atingeminimul absolut. Notnd D(z\ j) =D 4- A D ,
putem scrie ecuai a (7.3) sub forma
DW =- { doitfi V - ( AZ> dV. (7.4)
Jv+sv jsv
Deoarece &<tyS',- =(ajy s-j ^0 pentru o suprafa convex de
curgere (v. fi g. XI I I .4), i ar A/ 3 0 n exteri orul corpul ui V,cu al te
cuvi nte cnd dV >0 i A D ^0n i nteri or, ceea ce nseamn c dac
dV <0, atunci W >0pentru orice vari ai e a fronti erei S-. Aadar,
corpul V va avea vol umul cel mai mi c i teorema noastr a
fost demonstrat. n cazul general , prel ungi rea cmpului ci nemati c n
exteri orul corpul ui V se poate obi ne uor presupunnd u\ =H unde
u
c
i snt componentel e vi tezel or de depl asare pe fronti era S%.
n mul te cazuri , l egturi l e ci nemati ce sau i potezel e fcute referi -
tor l a caracterul deformrii definesc n mod uni c prel ungi rea cmpul ui
ci nemati c. S anal i zm de exempl u proiectarea optim a unui disc cu
fronti ere fi xe i grosi me vari abi l . Deoarece trebui e gsi t grosi mea
di scul ui , care este vari abi l de l a un punct l a al tul , suprafeele l ateral e
vor f i suprafee S%. Conform i potezel or stri i pl ane de tensi une, di s-
tri bui a deformai i l or este constant pe grosi me, deci dac D(sjy) =D,
PROI ECTAREA OPTIM A CONSTRUCI I LOR
609
atunci A D =0deoarece cmpul de deformai i este acel ai n i nteri orul
i n exteri orul di scul ui .
Vom avea o al t si tuai e n construciile din plci i din plci curbe.
S presupunem de exempl u c margi ni l e pl ci l or nu sufer modi fi cri ,
i ar grosi mea vari abi l trebui e stabi l i t n aa fel , nct s se obi n
un vol um mi ni m; admi nd i poteza asupra el ementul ui normal i nvari a-
bi l vedem c D(z
r
ij) va fi mai mare n exteri orul pl ci i dect n i nteri or.
Deci teorema demonstrat mai sus i pi erde ai ci val abi l i tatea. n astfel
de cazuri , dac obi nem pe frontier D(e^) =D =const, putem de-
monstra cvol umul corpul ui va ati nge un extremumlocal n cl asa va-
ri ai i l or i nfi ni t mi ci ale fronti erei , care n pl us sati sface anumi te condiii
de regul ari tate. Acest extremum poate fi ori un mi ni m ori un maxi m
al vol umul ui i fiecare di ntre aceste cazuri se cere consi derat. Aadar
i ai ci trebui e s ti ndem spre o asemenea form a fronti erei S%pe
care funci a de di si pare D(e<y) s fie constant.
L a proi ectarea opti m a plcii curbe, a crei suprafa medi an i
margi ni le considerm fi xate, cri teri i l e expuse trebui e s fie modi fi cate.
Remarcm c n cazul grosi mi i vari abi l e suprafaa i nteri oar i cea
exteri oar pot vari a n mod si metri c n raport cu suprafaa medi an.
Pentru c nu avem ns si metri a deformai i l or n raport cu aceast
suprafa, funci i l e de di si pare D0){tf{i) i D(
2
)(sJ ; ) pe suprafaa exteri oar
i pe cea i nteri oar nu vor fi aceleai. Efectu nd rai onamentul anal og
cu cel de mai nai nte vom gsi c dac
DW (<;.) +DC*) fa) =B=const (7.5)
unde val ori l e D(
J
) i D(
2
' snt l uate pe aceeai normal l a suprafaa me-
di an, atunci vol umul plcii curbe va ati nge un extremum. Ca i
pentru pl ci trebui e s mai cercetm dac sol ui a obi nut va cores-
punde unui mi ni m al vol umul ui . Exempl e dc proi ectare opti m a pl -
ci l or curbe ci l i ndri ce pot fi gsite n lucrrile [15] i [100]. Pl ci l e curbe
de rotai e cu armtur snt consi derate n l ucrarea [53].
Probl ema proi ectri i opti me poate fi formul at i n al t mod. S
presupunem c forma fronti erei S%este defi ni t pri n n funci i <pf (P)
(fig. XI I I ,49, d),i ar modi fi carea fronti erei o putem obi ne pri n depl a-
sarea pr i n paral el i sm a fiecrei di n aceste funci i ctre i nteri orul
sau ctre exteri orul corpul ui . I ntroducnd noi unea de vi tez medie de
di si pare pe suprafaa S%k definit pri n funci a <p*(P),
Dk =^D(e ,. ; . )d5/ 5 (7.6)
39 Teoria plasticitii c.3183
610
CAPACI TATEA PORTANTA I PROI ECTAREA CONSTRUCI I LOR
putem nlocui condi i a precedent pentru extremurnul vol umul ui pri n
condi i a ca val ori l e medi i Dk s fi e i denti ce pe toate suprafeel e S%.
A stfel formul at probl ema are o val oare practi c mai mare, deoarece
funci i l e tp (P )pot f i alese n aa fel nc t s sati sfac i o serie de
condi i i supl i mentare care rezul t di n caracterul construci ei i di n
moti ve tehnol ogi ce.
O di scui e mai compl et a teoremel or generale asupra proi ectri i
cu vol um mi ni m poate fi gsi t n l ucrri l e [8], [51] i [52]. A cum vom
consi dera mai amnuni t probl ema proi ectri i optime a pl ci l or i a
construci i l or di n bare.
7.2. Proiectarea optim a plcilor. S cercetm o pl ac care are
fronti erel e date i care este ncrcat normal pe suprafaa medi an.
Trebui e s determi nm grosi mea vari abi l el or 1hc a pl ci i , astfel nct
vol umul s ati ng un mi ni m pentru capaci tatea portant dat. N o-
t nd pr i n z di stana de l a un punct al pl ci i l a suprafaa medi an,
putem expri ma n modul urmtor cmpul vi tezel or de deformare
e i i - * x i = f UX* (7.7)
unde z\ j este starea de vi teze de deformare pe suprafaa exteri oar,
i ar v.
c
ij snt vi tezel e curburi i . S presupunem conform cu rai onamentel e
precedente c D(e
c
tj) = D =const pe suprafeel e exteri oare. A tunci pen-
tru orice punct al pl ci i
D(W = f B (7-8)
deoarece D(sjy) este o funci e pozi ti v i omogen de ordi nul nt i n
raport cu vi tezel e de deformare. Di n formul el e (7.7) i (7.8) vedem
c prel ungi rea cmpului ci nemati c peste zona pl ci i este determi nat
n mod uni c i funci a D(s-J ) este mai mare n exteri orul suprafeei
z = hc dect n i nteri or. S notm vari ai a i nfi ni t mi c a grosi mi i
plcii pr i n 2S ari a suprafeei medi ane pr i n A i s cal cul m termeni i
care apar n egal i tatea (7. 4):
( o^, i r - 2i AAf
S
* 8 o , 4, - -Cfcfc4 h ^ d A (7.9)
JV+dV JA Jo "c -A "c
[ A DdJ / =2f dA[
h
'
+
y ^- l }D i z =D\
S
^dA, (7.10)
JSK JA Jhr l hc j JA ht
PROI ECTAREA OPTIM A CONSTRUCI I LOR
611
A vem deci dup substi tui rea n (7.4)
W =-{
S
f AA =U SM , V 4; . (^^f d . 4 (7.11)
unde SMj,-=8o*,-y h
2
este vari ai a momentel or de ncovoi ere datori t modi -
fi cri i stri i de tensi une n pl ac.
Di scutarea egal i ti i (7.11) o vom f ace pentru condi i a de pl asti -
ci tate Coul omb-Tresca (fi g. XI I I .50).
S consi derm _n pr i mul rnd cazul n care sol ui a gsi t, care
satisface condi i a D = const, este reprezentat pr i n una di n l aturi l e
hexagonul ui l ui Tresca. A tunci , &3#L x,y =0 i n ecuai a (7.11) rmne
doar pr i mul membru care este totdeauna negati v i deci i SV < 0,
ceea ce nseamn c soluiei noastre i va corespunde un maxi m al vo-
l umul ui pl ci i . A cum s presupunem c sol ui a corespunde unui a di n
vrfurile pol i gonul ui de pl asti ci tate, de exempl u l ui A. A tunci , pentru
a
Fig. XI I 1.50. Proiectarea optim a plcilor:
a pentru starea<t tnsiunen vrful A: SJIfJj- x^y < 0; 6 pentru
latura AB: SM\ j xjy = 0.
vari ai i l e mi ci ale grosi mi i starea de tensi une se va afl a pe l aturi l e
care se ntretaie; n A. Dac SM-y este de acel ai ordi n de mri me ca
i 8h, atunci produsul SM'fj xjy va f i o mri me negati v de asemenea
012
CAPACI TATEA PORTANTA I PROI ECTAREA CONSTRUCI I LOR
y-consf
de ordi nul l ui Aceasta rezul t
di n faptul c vectorul xj,- se
poate roti ntre direciile 1 i II
(fi g. XI I I .50, a.) si deci el poate
forma mpreun, cu vectorul o"i l i ,';-un
unghi ntre 0 i x/ 2. n cazul supra-
feei de curgere neted acest unghi
va d i f er i puin de la TI/ 2 i cosi -
nusul l ui va fi o mri me i nfi ni t
mi c
1
(fig. XI I I . 50, 6). Aadar, al
doi l ea termen pozi ti v di n expresi a
(7.11) va hotr asupra semnul ui
l ui 8V. Sol ui i l e opti me trebui e
deci cutate pe dreptele DO A, OBE,
i COF, care unesc vrfuri al e hexa-
gonul ui l ui Tresca. (n cazul grosi mi i
vari abi l e condi i a de pl asti ci tate
va fi reprezentat pri ntr-o ntreag
fami l i e de hexagoane asemenea).
S considerm acum dou exempl e si mpl e.
Exemplul 1. O plac circular avnd raza a este si mpl u rezemat
i ncrcat si metri c pri ntr-o ncrcare uniform q (fig. XI I I .51). Di n
cauza si metri ei axi al e di reci i l e momentel or pri nci pal e coi nci d cu di rec-
i a radi al i cea ci rcumfereni al . S presupunem c starea de tensi une
va fi reprezentat pr i n l i ni a OA, ceea ce nseamn c M, =M%=o0 h
2
,
u n d e o-() este l i mi ta de pl asti ci tate l a ntindere pur. I ntegr nd ecua-
i a de echi l i bru
f { r M t ) - M 9 = -
ar Z
i satisfcnd condi i a l a l i mi t M , =0 pentru
momentel or de ncovoi ere i grosi mea pl ci i
1 l1 _m z. _
1
f l
Fig. XIII.51. Dou soluii pentru placa
circularcaresatifacc condiia D const:
a minimul volumului plcii; 6 maximul
volumului.
(7.12)
a obi nem val ori l e
Mi = Mi
(v. fi g. XI I I .51).
^{a
2
4
v
h=\ [ (
2
2 1 *.
rU/2
(7.13)
J
) Astfel, dc exemplu, pentrucondiia Huber-MisesavemM
M
, M, A/ -f- M9 = .1/
i legilede curgerey.r = v (2M, - Mp), x = v(2M, - Mr). Analiznd starea M, +
+ SMR, M9 + SM9, caredeasemeneatrebuies satisfac aceast condiie, vomobine
8.17",' v.r +8M<(X.9 = - V (MI? +8M, 8M + M%) i leci o mrime
SMJ J X .
de ordinul lui SIr
PROI ECTAREA OPTI MA A CONSTRUCI I LOR
G 13
Cmpul ci nemati c l putem determi na di n condi i a D =const. A vem
B L ^
l t
' '
y
*
x
* = const (7.14)
adi c
J_ OLT OHV = _ g
r Ar dr
2
(a
2
---
2
)
1
'
2
'' h(r) ' '
undea =2Dj^qnQ, W este vi teza sgei i pl ci i . I ntegrnd ecuai a (7.15)
obi nem
W ah ~ + }'a^7
2
- aln -
a

U
~
r
* 1 (7.16)
-Se poate veri fi ca uor c x > 0 i xr > 0 n ntreaga pl ac, deci ecua-
i a stati c sati sface legea de curgere, corespunztoare punctul ui A.
S mai cercetm sol ui a referi toare l a l atura AB. A i ci avem di n l e-
gea de curgere x, = d
2
W/ dr
2
=0 ceea ce d y.9 ==A/ runde A este
o constant. Di n condi i a
= D =const sau hc =A > (7.17)
unde Kl = D/a0A. n fi gura XI I I .51 este reprezentat forma obi nut
a pl ci i . Di n ecuai a de echi l i bru (7.12) rezul t cj Mr =0 i Mv =a
= r-
2
. N u este greu de veri fi cat c vol umul pl ci i care corespunde st-
r i i AB este mai mare cu aproxi mati v 16%dect vol umul pl ci i de grosi me
constant i deci ea nu poate reprezenta sol ui a opti m. Pl aca care
corespunde stri i OB are 0,816 di n vol umul pl ci i de grosi me constant
pentru aceeai capaci tate portant (fi g. XI I I . 51, a).
Exempl ul 2. S consi derm o plac inelar [49] sub aci unea unei
ncrcri uni forme q(fi g. XI I I .52). Di n caracterul curbei care reprezi nt
sgeata rezul t c curbura x > 0. Putem deci cuta soluii opti me
pentru vrfuri l e A,B sau C (fi g. XI I I .50). Ca i anteri or, s presupunem
c n pl ac starea de tensi une este reprezentat pr i n dreapta OA, deci
M
c
r =M\ = G0h~. Dup i ntegrarea ecuai ei de echi l i bru i sati sfacerea
condi i ei l a l i mi t Mr =0, pentru r = b obi nem
Mi =M%= (b
2
r
2
2a In I h= \ f ^- ][ b
2
- r
2
- 2a
2
In - 1 _ r2 _ 2a In -) h =^ 3- j/ 6" - r
2
- 2a
2
In
(7.18)
Vedem c pentru starea A nu putem satisface condi i a l a l i mi t Mr =0
pentru r = a. Pentru ca s obi nem sati sfacerea acestei condiii presu-
614
CAPACI TATEA PORTANTA SI PR.OI ECTAI I A CONSTTLIJCTIILOR
punem o vari ai e pri n salt a grosi mi i i a ci rcumferi na de raz r =1
i grosi mea constant a pl ci i H > kt n domeniuL r ^ p. A vern
deci n acest domeni u starea de tensi une AB, deci M
c
? = A f 0 = r,J%.
Di n ecuai a de echi l i bru obi nem
rM, =M0(r - a) - ^ (?
3
3*V -f 2
3
)', (7.19)
6
i ar di n condi i a conti nui ti i momentel or pentru r = p, se obine re-
l ai a di ntre H i h9
carnt
Fig. XI I I . 52. Forma optimi a plcii inelareliber rezemate
pe marginea exterioar.
, 2
3J>j - p
3
+ 4a
s In
t
2
p
2
2a
2
In (p )
f I
(7.20)
Deci forma plcii a fost determi nat. Vedem c ai ci satisfacerea con-
diiei D = const n ntreaga pl ac a fost i mposi bi l .
Cmpul vi tezel or sgeilor pentru p ^ t ^ b l putem determi na di n
condi i a constanei l ui D. Obi nem deci o ecuai e analog cu cea di n
(7.15) unde n l ocul l ui h{r) trebui e s substi tui m expresi a (7.18). Dup
i ntegrare obi nem
W
n gig
* ah)
C , In (7.21)
PROI ECTAREA OPTI MA A CONSTRUCI I LOR
615
Pentru a^r ^ p vi teza sgei i este determi nat pr i n formul a W =C2r -f-
4- C$- Punnd pentru r = p condi i a de conti nui tate pentru W, W/ dr
i D putem cal cul a constantel e de i ntegrare Cx, C 2 , Cs. N u este
greu de constatat c condi i a xr > 0 i x<p > 0 este sati sfcut n
ntreaga pl ac.
Pentru cazul parti cul ar ajb =0,2 i p/b = 0,3 obi nem o economie
de materi al de 26% fa de pl aca de grosi me constant.
A l te exempl e de proi ectare opti m a pl ci l or i nel are si a celor ci r-
cul are pot f i gsi te n l ucrri l e [8], [16], [26], [48], [49], [67], [76]. Probl ema
proiectrii pl ci i el i pti ce a fost consi derat n l ucrarea [99].
7.3. Proei ctarea opti m a construciilor di n bare. n cazul proi ec-
tri i cadrel or sau a gri nzi l or conti nue, nu vom presupune seci unea
transversal vari abi l de l a un punct l a al tul , vom admi te n schi mb
c si stemul este al ctui t di n n pri pri smati ce de seci uni date. S
nsemnm pr i n l ungi mea, i ar pr i n M , momentul l i mi t al pri i i.
Pentru capaci tatea portant constant, trebui e gsi t / ; i ari a seci uni i
F j a fiecrei pri astfel nct vol umul construci ei s fie ct mai mi c.
n cazul general Ft si M,- vor fi legai pri ntr-o rel ai e nel i ni ar de ti pul
Fi =cMf, unde c i a ^ 1depi nd de forma seci uni i i de caracterul
vari ai ei ei . A stfel de exempl u, pentru seci unea I dc nl i me con-
stant avem a = 1, pentru seci unea dreptunghi ul ar cu l i me con-
stant i nl i mea vari abi l a = 1/ 2, pentru seci uni geometri c ase-
menea a =2/ 3. Vol umul total al gri nzi i l putem deci expri ma sub
form de sum:
V =t & M j + tti + +*. M. (7.22)
Conform cri teri ul ui general dat nai nte, obi nem extremumul vol umu-
l ui atunci cnd vi teza medi e de di si pare a energi ei D; pe suprafeel e S\ i,
supuse vari ai i l or, va fi aceeai pentru toate pri l e. De ai ci re-
zult c n fi ecare parte pri smati c k trebui e s apar un mecanism
decedareplastic independent i deci construci a n stare l i mi t va trece
ntr-un mecani sm cu n grade de l i bertate. ntr-adevr, dac una di n
pri de exempl u k n-ar avea un mecani sm i ndependent, atunci toate
arti cul ai i l e pl asti ce di n aceast parte, ar face parte di ntr-un al t me-
cani sm, de exempl u, di n mecani smul pri i j, i di si parea energiei ar fi
determi nat pr i n acest mecani sm. A tunci n cazul general , nu am pu-
tea s sati sfacem egal i tatea Dk = Dv
S nsemnm pr i n M;,- (a nu se nsuma dup i) vi teza de di si pare
a energiei n arti cul ai i l e pl asti ce a pri i i, unde, 0; este suma vi te-
616
CAPACI TATEA PORTANTA I PROI ECTAREA CONSTRUCI I LOR
zei de rotai e n toate arti cul ai i l e pl asti ce ale acestei pri . A vem
atunci
Deci condi i a necesar pentru extremumul vol umul ui este
i ^ ^ =i j ^ ^ ~ d ^ -
=
f -
( 7
-
2 4 )
n cazul parti cul ar al gri nzi i i deal e cu profi l n form de T dubl u
(a = 1) condi i a (7.24) va deveni
L = ? _ = . . . =2 = Bc. (7.25)
Condi i i l e (7.24) i (7.25) au fost deduse n l ucrri l e [14] i [74] pe
o al t cal e. n mod evi dent, n cazul dependenei nel i ni are a greuti i
de momentul pl asti c condi i a (7.24) conduce l a un extremum al vo-
l umul ui i n acest caz avnd mai mul te sol ui i , s cutm care di n
ele corespunde mi ni mul ui .
Exempl u. S consi derm cadrul reprezentat n fi g. XI I I . 53, a care
se afl sub aci unea a dou fore P i Q. Presupunnd c stl pi i 7 i 3
precum i bara 2au seci uni constante, trebui e s le determi nm pen-
tr u proi ectul opti m. Aceast probl em o vom rezol va pentru cazul par-
ti cul ar cnd h =l, p = 1,80 i a = 1. Conform cu cri teri ul dedus, ca-
dr ul n stare l i mi t trebui e s formeze un mecani sm cu trei grade de
l i bertate care sati sface condi i a (7.25). S notm pr i n Mv M2 i M3
momentel e l i mi t ale el ementel or / , 2 i 3. n cazul ncrcri i ca n
fi g. XI I I .53, a arti cul ai i l e pl asti ce pot apare n punctel e A,B,C,D i
n l ocul de apl i care a forei P. N u este greu s ne convi ngem c
dac M1^= M2=f=M3 sau dac Mx =M3(f i g. XI I I .53,ci ) mecani smul
cu trei grade de l i bertate nu poate exi sta. ntr-adevr, el va apare nu-
mai atunci cnd n unul di ntre col uri l e B sau C arti cul ai i l e pl asti ce
se vor forma si mul tan n bar i n stl pi . Asemenea mecani sme snt
reprezentate n fi g. XI I I . 53, b i XI I I .53, c.
S consi derm nt i mecani smul reprezentat n fi g. XI I I . 53, b. E l
corespunde cazul ui cnd Mx < M2 =M3. Notnd pr i n Pi, q>2
1
9z
vi tezel e de rotai e n arti cul ai i l e A, B' i C" (rotai i l e pozi ti ve cores-
pund sensul ui mi cri i acel or ceasorni cul ui ), putem scrie pr i nci pi ul l u-
crul ui vi r tual sub forma
(M , + 4M 2 + M3 - Q h - PI) <p, + [Mt 2M M3 + PI) <p2 +
+ (M3 M 2 ) <ps =0 (7.26)
PROI ECTAREA OPTI MA A CONSTRUCI I LOR 617
unde am acceptat c ? 1 > 0, i ar q>2 i <?3 pot f i pozi ti ve i negati ve,
n aceste expresi i semn<le de sus ale l ui q>a .i <p8 corespund vi tezel or
pozi ti ve de rotai e. Se observ i medi at c <p3 < 0, deoarece n acest
caz M2 = M3 conform cu i poteza. Pentru <p2 > 0 obi nem
(7.27) M3 =M2 =
(
^-,M1 = Pl--iQh
i i nterval ul de val abi l i tate a soluiei care rezul t di n condi i i l e Mx > 0
i Mx < M2 este
1 < < 2. (7.28)
2 ^ Qh
Unghi uri l e de rotai e nsumate pentru fi ecare element snt
Q 1 = 9 l + <p2, 02 - 49! + 39 2 - | 9a I. ~ I ? I + 9i (
7
-
29
)
/
I
M,<Mt'M3 JL
Fig. XI I I .53. Proiectareaoptimacadrului simplu. Mecanismelededistru-
gem posibile, n cazul diferitelor raporturi ntre momentelelimit.
618
CAPACI TATEA PORTANTA I PROI ECTAREA CONSTRUCI I LOR
i ar di n condi i a (7.25) rezul t
-L 9 l =l -h, i - 9, = 2k l, - i | qpsl =2h- l.
L)Q L)c UC
Deci 1 2, deoarece i tp2 snt acceptate drept pozi ti ve.
Pentru 9., <0 di n ecuai a (7.26) se obi ne
A f , =- Qh - - PI, M 2 =,jdt =I ((%+ 2PI)i - < F*/ <)/ < 3/ 2,
8 4 8 2
ceea ce rezul t di n condi i i l e Mx > 0 i M1 <M g . Cmpul ci nemati c
este determi nat dc unghi uri l e 9, == (Jrf- 2h)T>c,\ cp2| =I 931=
== (2h 1)DC. Deci trebui e ca pentru acest caz Ijh < 2.
N u vom consi dera alte mecani sme, deoarece n cazul = h\ P= 1,8Q
i negal i tatea (7.28) este sati sfcut. Aadar (7.27) reprezint proi ectul
opti m pentru cazul nostru parti cul ar si monuntel e l i mi t snt M 1 = 0 , 3Ql,
M a =M 3 =0,5 Qb.
A l te exempl e de proi ectare opti m pentru cadre mai compl exe i
di scutarea mai detal i at a acestei probl eme pot fi gsi te n l ucrri l e
[1], [14], [21], [31], [74], [104]. Trebui e remarcat c n cazul cadrel or
cu mai mul te etaje, gsirea mecani smul ui corespunztor prezi nt greu-
ti consi derabi l e.
Bi bi i ograf ie
1. J. F. Baker, M. R. Horne, J. He/ marr, Thesteel skelcton, Vot.2
Plastic Behavior and Design Carnbridgc Univ. Press., Cambridge 1956
2. L, S. liecdl e, Plastic Design of Steel Prames, John Wiley, Nevr-York 1958
3. D.C. D ruker, Limit analysis of cylindrical shells\ inder axially symmetricloa-
dings, Proc. First Midwest. Conf. Solid. Mech. Urbana 1953, 158163
4. D.C. D ruker, Theeffect of shear on theplastic bendingof beams, J. Appl.
Mech. 23(1956), 509514.
5. D. C. D ruker, Plastic design methods, Advantages andlimitations, Trans, Soc.
Naw, Arch. Mar, Engrs, 65 (1958) 17219
6. D. C . D rucker, Plasticity. Proc. Ist. Syrnp. onNa.val Structural Mechanics
(Standford 1958) Pergamon Press, Oxford 1959, 407455
7. D.C. D rucker, H. J. G reenberg, W. Prager, Thesafety factor of
amelastic plastic body inplanestress, J . Appl. Mech., 18(1951), 371378
8. D. C. D ruker, R. T. S b i e1s, Bounds oaminimiirn weight design, Quart
Appl. Math, 15(1957), 269281
BIBLIOGRAFIE
619
9. D. C. D ruker, R. T. S h i e1d, Limit analysis of symmetrically loadedthin
shells of revolution, J. Appl. Mech., 26(1959), 6168
10. M.A. D ubi nski i , Rascet nesuscei sposobnosti jelezobetonnh tip, Gosttehizdat,
SSSR, Kiev, 1961
11. G. E ason, Velocity fields forcircular plates with theMises yield condition, J.
Mech. Phys, Solids, 6(1958), 231235
12. G. F ason, Theloadcarringcapacity of cylindrical shell subjected toaringof
force, J. Mech. Phys., Solids, 7(1959) 169181.
13. S. M. l ' ci nbci g, Prinip prebelnoi napriajennosti, Izd.A N SSSR, Mehanikai
maino-stioenie, 4, 1959, 101i 111.
14. J. D. F ou1kes, Theminimum wcigt design of structural frames, Proc. Roy.
Soc, A., 223(1954), 482494
15. W. F rei berger, Minimumweight design of cylindrical shells, J. Appl. Mech.,
23(1956), 576580
16. Vs*. F rei berger, B. T eki n a1p, Minimum weight design of circular pla-
tes, J. Mech. Phys,, Solids, 4 (1956), 294299.
17I. I. G ol dcnbl .i t, N. A. N i ko1aeti Ico, Polzicest i nesucest sposobnost
obolocek, Gosstioiizdat, Moskva, 1960
18. A. A. G v oz(1ev, Opredelenic velicin razviajaiuscei nagruzki dlea staticeski
ncoprcdelimh sistem, Proekt i standart, 8, 3(1934) 10 i 16
19. A. A. G v oz<!ev, Opredelenievelicin razruaiuscei nagruzki dleastaticeski neo-
predclimh sistem, preterpevaiuscih, plasticcskih deformaii. Trudi Konf.
poplast. def.1936, Izd.A N SSSR, Moskva, 1938, 19i 30
20. A. A. G v oz dev. Teoria predelnogo ravnovesia, Stroiizdat, Moskva, 1949
21. J. H ey man, W. P rager, Automaticminimum-weightdesign of steel frames,
J. Franklin Tnst., 266(1958)
22 R.Hi 11, A note onestimatingtheyieldpoint loads in aplastic rigid body, Piiil,
Mag., 47(1952), 353355.
23. H. G. II opki n s, Somc remarks concerning thedependence of thesolution
of plasticplateproblems upon yield criterion, I XInt.Congr. Appl. Mech.
Bruxelles 1956, Actes 6, 448457
24. H. G.Hopkins, On theplastictheory of plates, Proc. Roy.Soc.A, 241(1957)
153179
25. H. G. Hopki ns, W. Prager, Theloadcarryingcapacites of circular pla-
tes, J. Mech. Phys., Solids., 2 (1953) 113
26. H. O .' Hopki ns, W. Prager, Lirr.its of economy of material inplates, J.
Appl. Mech., 22 (1955), 3.72374
27. l i . G. Hopki ns, A. Wan g, Loadcarryingcapacities forcircularplatesof per-
fectly plastic material with arbitrary yield condition, J.Mech. Phys., Solids,
3(1954), 117129
28. P. G. H odge, Therigid plastic analysis of symmetrically loadedcylindrical
shells, J. Appl. Mech., 21(1954), 336342
29. P. G. H odge, Interaction curves for shear andbendingof plastic beams, J.
Appl. Mech., 24 (1957), 453-456
30. P. G. H odge, Thelinearisation of theplasticity problems by means of non-
homogeneous matcrials. Proc. 1l'TAM, Synip, on Non-Homogeneity in
Elasticity andPlasticity (Warsaw 1958) Pergamon Press, Eondon 1959,147
156
31. 1'. G. Hodge, Plastic Analysis of Structures, McGr.iw-Hill, New-York 1959.
32. 1'. G. H odge, Plastic Analysisof Rotationally Symmetric Shells, DOMI I T Rep.
15, Chicago 1959
020
CAPACI TATEA PORTANTA I PROI ECTAHI A CONSRUC'ilLOH
33. P. G. Hodge, Boimdary valueinplasticii}-, Pioc. aiul Symp. cmV.u-al Struct.
Mech. (Providcncc 1960), Pergamon Press, Oxford 190, 297-334
34. P. G. Hodge, A comparison ofyieldconditkms in thethory of plastic shells,
Problems incontimiumMech., SI AH, Philadelphia 19*61, 165- -177
35. P. G. Hoctge, TheMisesyieldcondition forrotulionally svmiitftrieshells, Onart.
Appl. Malli., 18 (1961) 305 -311
36. P. G. Hodge, Plastic .Vnalysis of Rotationally Symmetric Plates andShells,
Prentice Hali, EnglcwoodCliffs, N, J. 1963
37. P. G. Hodge, J. P an are11i, Intcraction cur-ves, for circular cylindrical
shell aceording toMises or Treca yield criteria, J. Ajpl, Mech... 29(1962),
375-380
38. A. A. I 1i ui ii, Konccinoesootnoenie mejdu silami i rnomentami i s-viaziz s
deformaianii v teorii obolocek, Prik. Mat.Meh.., 9 (1945), 101i 110
39. A. A. 11i ui n, Plasticnost, Gostehizdat, Moskva, 1948
40. A. I ngersl ev, Omeaelementar Bercguingsmaadc of Knclsarmeredc plader,
[ngenioren, 30 (192!), No.69, 507 515
41. K. W. Johansen, Brudlinicleoricr, Gjellerup, Copcii h agen 1943
42. K. O. K emp, A Lowcr bound.solution tothecollapseof an orthotropically rein-
forced slab on simplesupports, Mag. Concz. Re., 41, 14, 19S2, 7984
43. W. T. K oi ter, General theorems for elastic-plastic solids, Progress inSolia
Mechanics, North Holland Amsterdam, 1, (1960), 1652121
44 E. H. M ansf i el d, Studies incollapsc analysis of rigid plastic plates with a
sipiareyield diagram, Proc, Roy.Soc.A, 241(1957), 311338
45. Cli. M assonet, M.Save, Calcul PlastiquedesConstructinns, Voi. 1.Ossatures
planes, CBLI A, Bruxelles 1961
46. M. . M i ke1adz e, Obciaia teoria anizotropnh obolocek, Izd. AN SSSR, Otd.
Tch. Nauk. 1957, Nr.1, 8594
47. M. . M i kel adze, Statika anizotropnh plasticinli obolocek, Izd.A N Gru-
znskoi SSK, Tbilisi, 1963
48. Z.M roz, On thedesign of non-liornogcnoiis, technically artitotropc plates, Proc.
U' T A N Symp. onNon-Homogeneici ty in Plasticity andPlasticity War-
saw 1958, Pergamon Press London 19S9, 191202
49. Z.M roz, Nosnosc graniezna i ksztaltowanie plvt pierscienucwj'cn., Rozpr, Inzyn,
4 (1951), 605620.
50. Z. M roz, Theloadcarrying capacites ef orthotropic shells, Arch. Mech. Stos.,
12, 1960, 85 -107
51. Z.M roz, On aproblemof minimumweight design, Chiart. Appl Matb , 19(1961)
129135
52. Z. M i oz. Limit analysis of plastic structures subject toboimdary v-ariation. Arch.
Mech. Stos., 15(1963).
53. Z.M roz, Optimumdesign of reinforced shells, Proc. I ASS Symp.onNon-Clas-
sical Shell Problems, (Warszawa 1963), North Holland, Amsterdam(w.
druku).
54. Z. M pruz, A. Sawczuk, Nesu.ciaia sposobnost kole-vh.plit.Izd. .VN SSSR,
Mehanika i Mainostroenie, 3, 1960, 7278
55. J. M utermi l ch. E. O l szcwski , M. L ubi nski , Wymiarowania kon-
strukcji stalowych, Nowemetody, Budownict-wo i Architektura, Warszawa
1956.
56. T.N akamura. Plastic analysis of shells of rcvolution under axi-syrnmctric
loads, Ph.deThesis, Stanford Univ. Stanfonl 1961.
BIBLIOGRAFIE
621
57. B. G.N ea1, ThePlastic Methodsof Structural Analysis, ChapmanandHali, Lon-
don 1956
58. B. G.N ea1, P. S. S y monds, Therapidcalculation of theplastic collapseload
for a framed structure, Proc. Inst. Civ. Engrs, 1(1952), 5871
59. M. P. N i e1sen, Yield conditions forreinforcedconcreteslabs, NordiskBetong,
7 (1963), 6182
60. D. N i epost y n, Nosnosc graniezna plyt prostokqtnych, Wyd. Xot, Bibi.
Iiizyu. i liu.l, 1, Warszawa 1962
61. 1). N i eposty n, Nosnosc graniezna plyt kolowo-symetrycznych, Wyd, NOT,
Bibi. Inzyn, i liiul, 3, Warszawa, 1963
62. W. O 1sz ak, Zagadnienia ortopii wteorii nosnosci granieznej plyt, Arch, Mech,
Stos., 5(1953), 329-350
63. W. () 1sz ak, A. S av cz uk, DieGrenztragfhigkeit von zylindrische Schalen
bei verschiedenen Formen der Plastizittsbedingung, Actes Techn, 1lung,
26(1959), 5557.
64. E. T. O uat, Plastic collapseof cylindrical shellsunder symmetric loading, Wuart,
Appl. Math., 13(1955) 6372
65. E. T. O n at, W. Prager, Limit analysis of arches, J. Mech, Phys. Solids, 1
(1953), 7789
66. E. T. O uat, W. Prager, Limit analysis of shells of revolution, Proc.Roy.
Neth. Acad. Sci, B, 57(1954), 534 548
67. E. T. O uat, W. Schumann, R, T. SI-, i ei d, Design of plates formini-
man weight, ZAMP, 8 (1957), 485489
68. J. O rki sz, Principlcs of choosinga multi-pointedequivalent cross-section for
elastic plastic beams, Bulj. Acad. Polon, Sci, CI.IV, 10 (1962), 405414
69. W. H. Pe11, W. Prager, Limit design of plates, Proc. Ist. US Natl.Congr.
Appl. Mech (Chicago 1951) ASME, NewYork, 1952, 547550
70. S. P i ech n i k, Theinfluenceof bendingon thelimit stateof acircular barsub-
jected totorsion, Arch. Mech. Stos., 13(1961) 77106
71. S. Pi echni k, M. Zy czkowski , On theplastic interaction curveforben-
ding andtorsion of acircular bar, Arch Mech, Stos., 13(1961), 669692
72. W. Prager, Discontinuous solutions in thetheory of plasticity, Courant Anni-
verssary Volume, Interscience, NewYork, 1948, 289--299
73. W. Prager, Probleme der Plastizittstheorie, Birkhauser Verlag, Basel 1955
74. W. Prager, Minimum weight design of aportal frame, J. ling. Mech. Div.,
Proc, ASCI-:, 82 (1956), 1073
75. W. Prager, General theory of limit design, Proc. 8thIntern Congr. Appl. Mech.
(Istambul 1952), Istambul 1956, 2, 6572
76. W. P rag er, On aproblemof optimal design, Proc. I UTAM, Symp. onNon-
-Homogenicity inElasticity undPlasticity (Warszaw 1958), Pergamon Press,
London, 1959, 125152
77. W. Prager, Ontheplasticanalysisof sandwich structures, Pi ol >lemol (ontinuum
Mech., SI AM, Philadelphia, 1961, 342- 349
78. I u. X. R abotnov, Priblejennaia teoria uprugo-plasticeskih obolocek, PMM,
15 (1951) 167 i 174.
79. V. I. R oz en b1i um, Priblijennaia teoria ravnovesia plasticeskih obolocek,
Prik. Mat.Meii., 18, 1954, 289 i 302.
80. V, V. R oj destvcnski i , Sostoiania prcdelnogo ravnovesia sopriajenia obo-
locek vrascenia, Nauka, Soob, AC i A SSSR, Vlp. 1, Moskva, 1957.
622
CAPACI TATEA PORTANTA I PROI ECTAREA CONSRI JCTI I LOR
81. A. I'. R j an i t h, Rascct konstrukii sucetom plasticeskih svoistv matcrialov,
Stroiizdat, Moskva, 195-'
82. R. Sankaranaray anan, P. G. Hodge, Ori theuseoflinearaizcdyield
condition forcombined strcsses inbeams, J. Mech. Phys. Solids, 7(1958),
2236
83. M. S av e, Onyield conditions ingeneralized stresses, Cjiiart, Appl. Math., 19
(1961). 259267
84. V.S awcz uk, Someproblems of loadcarryingcapacites of orthotropic andnon-
-homogeneous plates, Arch. Mech., Stos, 8 (1956), 549563
85. A. S awcz uk, Grenztragfhigkeit der l'Iattcn, Bauplannung Bantecknik,
11(1957), 315320, 359364
86. S awcz uk, On thetheory of anisotropic plates andshells, Arch. Mech.Stos.
13(1961), 8594
87. A. S awoz uk, Nosnosfc graniezna ramPlaskich, Wyd. NOT, Bibi. Inz i Bud.,
7, 1964
88. A.S awcz uk, M. D usz ek, A note on interactioa of shear and bendingin
plastic plates, Arch. Mech. Stos., 15 (1963), wcirului.
89. A. S awcz uk, P. G. H odge, Comparison ofyield conditions for circular
cylindrical shells, J. Franklin Inst., 269, (19S0) 362374
90. A. Sawczuk, T h. Jaeger, Granztragfgkeits-Theorie derPlatten, Springer
Verlag, Berlin 1963
91. A. Sawczuk, M. Janaa, Nosnosc graniezna lu.ko\ r zelbetowych, Arch. I n
Ladow., 7(1961), 2953
92. A. Sawczuk, M. J an as, J. Zawi dzkci , Zzagadnien techniczaaj teorii
nosnosci gramieznej plvtomieszanych warunkach brzegowych, Rozpr. Inzyn.,
10 (1962), 243278.
93. A. Sawczuk, J. A. K 6n i g. Analiza stanu zniszczeniazelbetowych.silosow
walcowych, Arch. Inz, Ladow, , 8(1962j, 161183
94. A.Sawczuk, W. O 1sz ak, A methodof limit analysis of reinforcedconcrete
tanks, Proc. Coli. Simplyfield Calcul. Methods Bruxelles 1961, North Ho-
land. Amsterdam 1962, 416437
95. A. Sawczuk, J. R y chl ewski , Onyield surfaces forplastic shells, Aich.
Mech. Stos. 12, 1960, 2953
96. W. Schumann, Onplastic analysis of plates, Quart. Appl. Math., 16(1958),
309-314.
97. G. S. S h api ro, Onyieldszefacesforideally plastic shells, Proc. of Contir.uum
Mech., SI AM, Philadephia 1961, 414418.
98. G. S. api ro, Uprugo-plasticeskii izghih krugloi plastinki i suscestvovanie ree-
nia jestko-plasticeskoi zadaci, Izd.A N SSSR, OI N, Mehanil;;. i Mainostre-
nia, 2, 1961, 142146
99. R. T. Shi el d, Platedesign forminimumweight, Quait. Ap]1.Math., 18(1960),
131144
100. R. R. Shi el d, On theoptimum design of shells, J, Appl. Mech 27, i9<30,
316322.
101. Z. S ob otka, Theorieplasticity a mezni stavy stcvebnych konctruckii, CSAV
Praha 1955.
102. V. V. Sokol ovski , Uprugoplasticeskii izghib hniglih i kolevh plastinok,
Prikl. Mat.Meh., 8, (1944).
BIBLIOG RAFIE
623
103. M. C. S tee1e, Theplastic andtwiating of square section members, J. Mech
Phys. Solids, 3(4954), 156166
104. L. G. V argo, Non-linear minimumweight design of planar structures, T
Aeronaut. Sci., 23(1956), 956960
105. R. H. Wood, Plastic andElastic Design of Slabs andPlatesMames andHud-
son, London 1961
106. M. Wn uk, Stan graniezny presta jednoezesnie skrecanego i rozciqganego przy
dowolnym ksztalcie przekroju, Rozpr. Inzyn., 10, 1962, 656581
107. M. Wn uk, Oszacowaniekrzywej nosnosci granieznej przy jcdnoczesnymirozcia-
ganiu, Rozpr. Inzyn. 11(1963), 179200
108. M. Zy czkowski , Powierzchnic graniezne wteorii wytezenia, Rozpr Inzyn
9 (1961), 560 637. '
Capitohil XI V
Direciile contemporane de dezvoltare
a teoriei plasticitii
1. Observaii introductive
n capi tol ul de fa vom arta pe scurt unele di reci i caracteri s-
ti ce ale dezvol tri i teori ei contemporane a pl asti ci ti i .
Capi tol el e I XI I I au fost consacrate n pri mul r ndacel or probl eme
care snt legate de fenomenele ce nsoesc deformrile remanente n
corpuri l e omogene i i zotrope; ne-a.ni mrgi ni t n fond l a prezentarea
probl emel or deja el uci date i el aborate sufi ci ent, ntr-un anumi t sens
cl asi ce".
Teori a pl asti ci ti i se dezvol t verti gi nos n mul te al te di reci i , se
aprofundeaz neconteni t i ncl usi v acele domeni i care par a fi n pr i n-
ci pi u deja cercetate i cl ari fi cate. S ntem conti eni de faptul c ncer-
carea de a prezenta, chi ar i n l i ni i mari , o sintez a di reci i l or
contemporane de dezvol tare a ei , va fi n mod evi dent i ncompl et si
i mperfect. Aceasta este datori t mai mul tor cauze:
a) Teori a pl asti ci ti i n ul ti mi i 15 ani s-a dezvol tat att dc rapi d
i muti l at erai nct este extrem de di fi ci l prezentarea chi ar i a ri nei
i magi ni aproxi mati ve a eforturi l or i cercetri l or legate de aceast
dezvol tare.
b) Apropi erea nemi jl oci t de l a care sntem obligai s exami nm
aceast dezvol tare, ngreuiaz desi gur apreci erea just i exi genta a
caracteri sti ci l or acestor dezvol tri care ne i ntereseaz; caracteri zarea
corect i cri ti c a l or ar necesi ta o pri vi re de perspecti v asupra pro-
cesul ui de dezvol tare.
DOU CONCEPI I FUNDAMENTATE
625
c) Este greu s se emi t o opi ni e obi ecti v asupra acestui progres
deoarece ncercarea de a face o asemenea formul are este fcut de un
col ecti v care el nsui l ucreaz n acest domeni u, col ecti v care pri vete
probl emel e, formul area i el aborarea l or n mod evi dent de pe pozi i i
propri i i di n aceast cauz, n mod i nevi tabi l apar interese i tendi ne
personal e.
F i i nd conti eni de aceste di fi cul ti i av nd n vedere obi eci i l e
care rezul t de ai ci , vom ncerca totui , ntr-o form succi nt s enu-
merm acele di reci i caracteri sti ce, care, dup prerea noastr, snt
eseni al e pentru dezvol tarea ul teri oar a teori ei pl asti ci ti i .
2. Dou concepii fundamentale
2.1. Bazelefiziceale teoriei plasticitii. n cadrul anal i zei ansam-
bl ul ui de probl eme legate de bazele fi zi ce ale teori ei pl asti ci ti i , se
i mpune de l a nceput o ntrebare eseni al i pri nci pi al care ntr-un
sens are i un anumi t aspect fi l ozofi c. Aceast ntrebare o putem formul a
n modul urmtor: putem oare acceptal u nd n consi derare rezul tatel e
cercetri l or contemporane di n domeni ul extrem de compl ex i de ca-
racterul di scret al structuri i materi ei operarea cu noi unea fi cti v
a model ul ui de conti nuum materi al ?
De aceast ntrebare este l egat n mod di rect probl ema a doua:
putem oare avea ncredere n i potezel e, metodel e i rezul tatel e teori ei
moderne a pl asti ci ti i care se folosete de noi unea unui astfel de
conti nuum fi cti v?
ntrebri l e formul ate n acest mod i care de fapt se refer l a o
i deal i zare dus departe a conti nuumul ui materi al nu snt de l oc noi ;
ele au fost puse de mul te ori i rspunsul de cele mai mul te ori a fost
pozi ti v, cu toate c n-au l i psi t opi ni i cri ti ce i negati ve.
Dac n mul te di sci pl i ne ti i ni fi ce, ca de exempl u n teori a cl asi c a
el asti ci ti i (mpreun cu rami fi cri l e ei n di reci a nel i ni ari ti i , at t
a cel ei fi zi ce" ct i a cel ei geometri ce") sau n hi drodi nami ca cl asi c
etc, noi unea de conti nuum i concl uzi i l e care rezul t de ai ci , pot f i
acceptate fr obi eci i eseni al e, aceasta nc nu nseamn c aceeai si -
tuai e are l oc n toate di sci pl i nel e nrudi te ale ti i nei . n l egtur
cu aceasta este sufi ci ent s artm c, de exempl u, mecani ca gazel or
rarefi ate trebui e s al eag ca punct de pl ecare i poteze fundamental e
cu totul deosebi te, care i n cont n pri nci pi u de structura mol ecul ar a
a materi ei , ceea ce, n conseci n, a permi s construi rea teori ei adecvate
a fenomenel or cercetate. Un al t exempl u l poate consti tui i nfl uena
40 Teoria plasticitii c. 3183
g26 DI RECI I LE CONTEMPORANE DE DEZVOLTARE A TEORI EI PLASTI CI TI I
efectul ui mri mi i granul el or i i nfl uena ordi nul ui de mri me n pro-
bl emel e de oboseal .
Dac lum n consi derare n acest context faptul c deformarea
pl asti c a unui cri stal poate f i expl i cat pri n analizra. fenomenul ui de
al unecare care l a rndul su este foarte sensi bi l l a o serie de paramet r i ,
ca de exempl u temperatura, dac ami nti m c i n reeaua (regulat)
cri stal i n snt anumi te pl ane care se caracteri zeaz pri ntr-o aglome-
rare deosebi t a atomi l or i c aceste anumi te pl ane snt legate de fe-
nomenele de al unecare, atunci devi ne cl ar faptul c ana di ntre noi u-
ni l e fundamental e ale teori ei pl asti ci ti i , care este acceptarea coni -
nuumul ui materi al , a fost de mul te ori cri ti cat i atacat.
2.2. Teori a fenomenologic. Di scui i l e mul ti pl e purtate asupra
acestor probl eme au condus l a cri stal i zarea concepi ei pe care o putem
consi dera drept ti pi c i caracteri sti c dei desigur nu defi ni ti v asu-
pr a probl emel or ami nti te. Aceast concepi e, acceptat, astzi destul
dc general , poate fi prezentat n modul urmtor.
A r f i de dori t ca i potezel e i pri nci pi i l e teori ei pl asti ci ti i s se
bazeze pe rezul tatel e cercetri l or furni zate de fi zi ca corpul ui sol i d i
l uate di n studi erea proceselor el ementare. Necesi tatea rezolvrii aces-
tei probl eme fi zi ce n-o neag astzi ni meni .
Pe de al t parte ns, cercettori i care l ucreaz n domeni ul meca-
ni ci i apl i cate, i ngi neri i i reprezentani i practi ci i termice, deci toi cei
care se i ntereseaz de dezvol tarea teori ei pl asti ci ti i ca di sci pl i n
ti i ni fi c i di n punct de vedere al apl i cri i ei n probl eme concrete
i ngi nereti , nu-i pot permi te ateptarea rezul tatel or cercetri l or f i -
zi ce n ti mp ce nevoi l e control ul ui i proi ectri i (deci ale anal i zei i
sintezei) el ementel or i construci i l or inginereti precum i nevoi l e con-
struci ei de maini necesi t rezol varea probl emel or concrete n mod cu-
rent n fiecare zi .
Postul atel e acestei practi ci termi ce snt legate n mod curent cu
extrem de i mportantel e probl eme ale rezi stenei , stabi l i ti i i di nami ci i
construci i l or i mai ni l or.
A stfel sntem obl i gai s i ntroducem ca punct de plecare i poteze i
pr i nci pi i cu caracter fenomenol ogi c, care, de regul rezult di n obser-
vai i i cercetri experi mental e. Desi gur sntem conti eni de f aptul
c asemenea l egi ti fenomenol ogi ce nu pot avea un caracter at t de
general i at t de l arg ca concl uzi a cercetri l or asupra mi croprocesel or
el ementare. El e pot ns descrie corect o cl as restrns ntr-un anumi t
mod de fenomene reale [17].
DOUA CONCEPI I FUNDAMENTATE
627
De al tfel o pri vi re asupra i stori ei dezvol tri i mecani ci i apl i cate ne
d sub acest aspect mul te exempl e edi fi catoare. N i ci teori a el asti ci t-
i i , ni ci hi dro- i aerodi nami ca n-au ateptat rezul tatel e cercetri l or
f i zi ci i mol ecul are. L egi fundamental e referi toare l a mi carea l i chi del or
i deal e i vseoase precum i l a deformabi l i tatea corpuri l or sol i de
au fost descoperi te" mul t nai nte ca natura fi zi c a l i chi del or i a cor-
puri l or sol i de s f i fost cercetat i expl i cat de ctre fi zi ci eni [15].
Un asemenea punct de vedere nu mai deranjeaz astzi pe ni meni .
N i se pare c nu exi st ni ci un moti v pentru a respi nge un mod ana-
l og de abordare a probl emel or legate de fenomenel e pl asti ce.
Este evi dent c n l egtur cu aceasta trebui e s fi e defi ni te i i nter-
pretate n mod corespunztor asemenea noi uni stati ce gl obal e" ca
tensi une i tensorul tensi uni i , deformare i tensorul deformri i , ca i
al te noi uni l uate di n mecani ca conti nuumul ui , ca de exempl u noi unea
de element i nfi ni t" mi c etc. [15].
2.3. Proprieti scalarei tensorialeale materialelor. Tensorul ten-
si uni i i tensorul deformai ei (i deri vatel e l or n raport cu ti mpul )
se mpart de regul n tensori sferi ci i tensori devi atori . Aceasta este n
l egtur cu faptul c propri eti l e mecani ce anal i zate ale materi al e-
l or pot fi mpri te n dou grupe: propri eti scal are i propri eti
vectori al e i tensori al e.
Pri mel e caracteri zeaz rel ai i l e di ntre i nvari ani i de ti pul a i e
sau O(j) i (n; ele pot fi studi ate pe baza unor experi ene si mpl e (ca de
exempl u de nti ndere sau compri mare uni axi al ). Cel el al te se refer
de exempl u l a di reci a de curgere sau determi n ntr-un al t mod re-
l ai i l e ntre devi atori i tensi uni i i deformaiei (sau ntre tensori i con-
strui i pe baza l or). Pentru determi narea l or este necesar real i zarea
unor stri compl exe de tensi une [17].
2.4. Dou direcii n cadrul teoriei fenomenologice.A fost just ob-
servai a l ui W . P r a g e r [33] c ncercarea de a descrie propri et-
i l e mecani ce mul ti pl e ale corpuri l or pl asti ce cu ajutorul unui si ngur
model matemati c nu are anse de succes. I ar dac n ci uda atept-
ri l or s-ar dovedi c un asemenea model a putut f i real i zat, atunci n
mod evi dent, ar trebui s se constate c el este prea compl i cat ca s
serveasc drept punct de plecare pentru cercetarea i rezol varea unor
probl eme tehni ce efecti ve.
De aceea fenomenul i nteresant care poate f i observat n ul ti mi i
15 ani i anume c se di sti ng cl ar dou di reci i de dezvol tare n teori a
628 DI RECI I LE CONTEMPORANE DE DEZVOLTARE A TEORI EI PLASTI CI TI I
pl asti ci ti i pare a f i conseci na fi reasc a acestei stri de l ucruri . (R-
mnem n cadrul tratri i fenomenol ogi ce a fenomenelor.)
Pr i ma di reci e este l egat de i nteni a construi ri i unor teori i general e
care s fi e n stare s cuprind fenomenel e ce apar dup depi rea l i mi -
tei de el asti ci tate pe ct posi bi l mai exact i mai conci s. n cadrul acestei
pri me di reci i snt cupri nse i eforturi l e care an drept scop formul area
i demonstrarea val abi l i ti i teoremel or i pri nci pi i l or generale pentru
di feri te model e anal i zate.
Di reci a a doua are un al t scop. n cadrul ei se ti nde ctre sesi zarea
i descri erea fenomenel or pl asti ce, ntr-un mod care s fi e fol osi t nemi j-
l oci t pentru rezol varea probl emel or legate de practi ca tehni c.
n ti mp ce n pri ma di reci e predomi n dori na pentru general i zri
avansate i tratarea formal a fenomenel or pl asti ci ti i , n cea de a
doua di reci e se pune un accent deosebi t pe si mpl i fi carea c t mai mare
a tratri i fenomenel or care s permi t apl i cai i practi ce.
Dezvol tarea paral el a acestor dou di reci i de cercetare care se
i nfl ueneaz reci proc apare foarte cl ar n teori a modern a pl asti ci ti i .
Trebui e adugat c pri ma di reci e se apropi e de studi erea rni crepro-
ceselor, ceea ce reprezi nt pri me ncercri de a l ua contact cu teori a
proceselor el ementare; despre aceasta trateaz de exempl u l ucr-
ri l e l ui B. B u d i a n s k y , S. B. B a t d o r f , J . I .. S a n d e r s ,
V . V . N o v o j i l o v i I . 1. K a d a e v i c i [18] i ale al tora.
Drept rezul tat al acestor l ucrri apar l egi consti tuti ve tot mai per-
feci onate, i legate de ele teoreme fundamental e referi toare l a uni ci -
tatea soluiilor i l a propri eti l e cxtremal e ale unor funci onal e. Este
evi dent c cercetri l e care merg n aceast direcie au o nsemntate
eseni al pentru dezvol tarea n conti nuare a teori ei pl asti ci ti i (v. [29]).
Se ti e de exempl u c teoremel e extremal e joac un rol i mportant
n teori a el asti ci ti i , unde ele snt adesea folosite cu succes n cutarea
soluiilor aproxi mati ve. El e snt cunoscute ca teoreme de mi ni m al
energi ei poteni al e i teoreme de mi ni m al energiei echi val ente.
Exti nderea corespunztoare a acestor teoreme asupra probl emel or
legate de teori a pl asti ci ti i a fost fi reasc i este de. nel es c acestor
probl eme l i se acord n ul ti mul ti mp o mare ateni e.
A m vrea s adugm c rel ai i l e i concl uzi i l e deduse di n el e, date
n majori tatea capi tol el or precedente ale cri i de fa, snt l egate n
pri nci pi u de di reci a a doua, si mpl i fi cat, care ar putea fi denumi t
i di reci a i ngi nereasc.
DEFORMAI I FI NI TE
629
3. Deformaii finite
Teori a pl asti ci ti i s-a dezvol tat i ni i al n cadrul restrns al teori ei
de ordi nul nt i " deci cu negl i jarea modi fi cri l or n forma geometri c
a corpuri l or consi derate. n ul ti mi i ani a nceput cercetarea unor pro-
bl eme mai grele i n l egtur cu aceasta s-a dezvol tat teori a de ordi nul
al doi l ea" care i ne seama de modificrile geometri ce provocate de pro-
gramul de ncrcare.
Teori a deformai i l or fi ni te se deosebete de teori a cl asi c n speci al
n dou puncte i anume, n defi ni i a tensorul ui deformai ei i n defi -
ni i a tensorul ui tensi uni i . Teori a cl asi c negl i jeaz n expresi a care defi -
nete deformai a, termeni i de ordi n mai mare dect ordi nul nti , i ar
n defi ni i a tensorul ui tensi uni i nu i a n consi derare schi mbarea ari ei
suprafeei el ementul ui corpul ui n ti mpul procesul ui de deformare,
ni ci modi fi carea ori entri i l ui . I ntroducerea n teori a pl asti ci ti i a
acestor dou general i zri eseni al e, are o i mportan deosebi t datori t
faptul ui c n majori tatea cazuri l or deformai i l e pl asti ce ale materi a-
l el or snt deformai i fi ni te i modi fi carea geometri ei corpul ui n ti mpul
procesul ui de deformare este adesea trstura l ui eseni al . Aceasta
se refer n pr i mul rnd l a di feri te procese tehnol ogi ce.
Probl emel e fundamental e legate de aceast probl emati c au fost
cl ari fi cate n l ucrri l e l ui C. T r u e s d e l l , W . N o i i , V . V . N o v o -
j i l o v , R. S. R i v l i n , J . L . E r i c k s e n , L . I . S e d o v i
ale al tora. Rezul tate deosebit de i mportante pentru dezvol tarea acestui
domeni u le datorm l ucrri l or l ui R. H i 11, B. C o 1e m a n, A .
E . G r e e n , P. N a g h d i .
Cercetri l e n aceast tem snt n prezent abi a n stadi ul i ni i al
al dezvol tri i . El e au o mare nsemntate ti i ni fi c i n afar de aceasta
dau rspuns l a o serie de ntrebri puse de probl eme tehni ce. Despre
procese tehnol ogi ce am ami nti t mai nai nte. Dar i n practi ca construc-
i i l or se folosesc adesea structuri de di feri te ti pur i , al e cror sgei
transversal e snt comparabi l e cu grosi mea l or, dei ele pot rmne mi ci
n comparai e cu di mensi uni l e de baz. Acest domeni u se dezvol t n
ul ti mul ti mp deosebit de verti gi nos, n l egtur cu pl ci l e i cu pl -
ci l e curbe fl exi bi l e" (n sensul ami nti t). O bun trecere n revi st
a rezul tatel or obi nute n acest domeni u o d I . P. L e p i k [21]
care n l ucrarea sa i ne seama i de contri bui a seri oas a savani l or
pol onezi .
g30 DI RECI I LE CONTEMPORANE DE DEZVOLTARE A TEORIEI PLASTI CI TI I
4. Anizotropie. Eterogenitate
Tendi na ami nti t anteri or de a descri e c t mai exact fenomenel e real e
duce n acel ai ti mp l a generalizri care merg departe. Un asemenea
scop a fost urmri t n l ucrri l e care s-au ocupat de ani zotropi a
propri eti l or pl asti ce al e materi al el or, i ar n ul ti mi i ani o ateni e
deosebi t' a fost acordat i probl emei eterogeni ti i l or, mai al es
n Pol oni a, ceea ce a condus l a o serie de rezul tate i concl uzi i i nte-
resante.
A i ci trebui e meni onat c este vorba de efectele ani zotropi ei nns-
cute" (i ni i al e") i nu de fenomene l egate de ani zotropi a provocat de
nsui procesul de' deformare pl asti c despre care a fost vorba n capi -
tolele precedente (v. capi tol ul V).
A ni zotropi a i ni i al poate fi generat fie de structura mol ecul ar
a corpul ui dat, ceea ce se observ de exempl u n cri stal e (microan-
zotropi e") sau s fi e de ti p macro" ca urmare, dc exempl u, a unor
procedee parti cul are uti l i zate n ti mpul fabri cri i plcilor i pl ci l or
curbe (cu mai mul te fi bre), n el ementel e di n beton armat (ca urmare
a apl i cri i armturi i de oel n unel e di reci i pri vi l egi ate) etc.
Asemntor se prezi nt probl ema eterogeni ti i care, de asemenea,
poate s fie de ti p mi cro" sau macro". Aceste probl eme consti tui e n
ul ti mi i ani obi ectul unui vi u i nteres, ndeosebi n Pol oni a, unde n anul
1958 a avut l oc Si mpozi onul i nternai onal I UT A M consacrat acestei
probl eme (v. [26]).
n l ucrarea [32] snt adunate cele mai i mportante di ntre rezul -
tatel e obi nute pn n prezent n acest domeni u. n Romni a probl ema
ani zotropi ei pl asti ce a fost studi at de C. B o r [2].
Trebui e adugat c eterogeni tatea structuri i materi al ul ui poate
f i cauza unor fenomene extrem de i nteresante. Aceasta o confi rm
i anal i za teoreti c: l uarea n consi derare a eterogeni ti i duce l a sol ui i
i concl uzi i corespunztoare care se deosebesc nu numai canti tati v de
sol ui i l e cunoscute di n teori a corpuri l or omogene, dar i cal i tati v.
Aceasta se poate constata chi ar n cazul unor apl i cai i tehni ce si mpl e,
ca de exempl u n teori a i veri fi carea ei experi mental referi toare l a
tuburi l e si plcile curbe cu perei groi supuse l a presiune i nteri oar
[27], [32].'
n acest domeni u ncercarea de a rezol va probl ema, care p n m
prezent este deschis, a eterogeni ti i peri odi ce poate consti tui un
i mportant pas nai nte, cu perspecti va de a trece l a eterogeni tatea M
ti p di scret.
ALTE PROBLEME
631
5. Alte probleme
(a) O di scui e nsufl ei t se poart n prezent n jur ul noi uni i de
poteni al pl asti c. n general teori a poteni al ul ui pl asti c este consi derat
astzi ca destul de bi ne fundat at t pentru corpuri l e perfect pl asti ce
ct i pentru corpuri l e ecrui sabi l e.
N u l i psesc ns ni ci n acest domeni u ncercri l e care ti nd spre gene-
ral i zarea i construi rea unei teori i care renun l a i denti fi carea, accep-
tat n general , a condi i ei de pl asti ci tate cu poteni al ul (v. de ex. [24]).
A utor i i ajung l a i nteresante concl uzi i cal i tati ve care permi t s se fac
i nterpretarea fenomenel or observate experi mental , fenomene care p n
n prezent necesi tau i ntroducerea noi uni i de col plastic.
(b) n ceea ce pri vete domeni ul de apl i care, un mare efort a fost
depus pentru gsi rea soluiilor fundamental e tri di mensi onal e i axi al -
si metri ce. n probl emel e di n pri ma grup, au fost eficace 'pn n
prezent doar metodel e i nverse". n grupa a doua de probl eme au
fost apl i cate di feri te metode aproxi mati ve, pri ntre care i metoda
caracteri sti ci l or.
(c) Noi unea de strat l i mi t s-a dovedi t extrem de fecund n hi dro-
di nami ca l i chi del or vseoase, mai ales de cnd L . P r an d t l a dat
baza teoreti c a acestui fenomen [36]. Cercetri l e teoretice i experi -
mental e ale acestei teme snt astzi foarte bogate.
n domeni ul teori ei fenomenelor pl asti ce si tuai a este cu totul deo-
sebi t, nc di n anul 1937 W. P r ager a artat c o idee asemn-
toare n-a fost nc transpus n teori a curgeri i pl asti ce. n ul ti mi i ani ,
aceast l acun a fost pari al l i chi dat [16], [38], [40], [41]. Mul te probl eme
ns n acest domeni u i mai ateapt sol ui a.
(d) Probl emel e ami nti te n capi tol ul 1.5 legate de adaptarea"
construci i l or n regi m el asto-pl asti c l a ncrcri vari abi l e nu i-au gsi t
pn acum apl i cai i tehni ce mai i mportante, cu toate c nsemntatea
l or practi c este foarte mare. n ul ti mul ti mp pot fi observate unel e
ncercri de uti l i zare a teoremelor el aborate n acest domeni u pentru
sol ui onarea probl emel or tehni ce efecti ve; trebui e remarcat c l a
ncrcri vari abi l e se refer i cmpuri l e nestai onare ale tempe-
raturi i .
(e) O parte di ntre l ucrri l e di n ul ti mi i ani au drept scop bazarea
teori ei pl asti ci ti i contemporane pe pri nci pi i l e termodi nami ci i . n
toate domeni i l e n care pri nci pi i l e termodi nami ci i joac un rol funda-
mental se observ o efervescen a cercetri l or de baz, care conduc
deseori l a formul area de i dei i concente noi . A stfel termodi nami ca
g32 DI RECI I LE CONTEMPORANE DE DEZVOLTARE A TEORI EI PLASTI CI TI I
devi ne ntr-un anumi t sens o trstur, de uni re ntre di feri te di sci pl i ne
ti i ni fi ce.
Aceasta se refer i l a teori a pl asti ci ti i ; cercetri l e di n acest
domeni u snt marcate de un caracter foarte general .
6. Hipo-elasticitate
L a concl uzi i i nteresante a ajuns C. T r u es d el l [43] care a dez-
vol tat o teori e a fenomenel or el asti ce n aa fel nct vi teza de deformare
s fi e l egat de vi teza tensi uni l or, aa cum snt legate n teori a cl asi c
a el asti ci ti i deformai i l e de tensi uni ; di ferena const n faptul c
n desfurarea fenomenel or are i nfl uen i mri mea tensi uni i . O astfel
de abordare a probl emei 1-a condus pe T r u e s d e l l l a noi unea
de hi po-el asti ci tate.
Fol osi nd concepi a l ui C. T r u e s d e l l , E. A . G r e e n [14]
a fcut o i nteresant ncercare de a face l egtura di ntre teori a corpu-
ri l or el asti ce i teori a corpuri l or pl asti ce; el a artat c pe baza ecuai i l or
hi po-el asti ci ti i se poate prevedea cum VOT evol ua unel e fenomene
pl asti ce, at t cele care snt l egate de ecrui sarea" ct i cele care snt
legate de sl bi rea" (nmuierea) materi al ul ui .
A preci eri cri ti ce ale unor asemenea concepi i pot f i gsite n l ucrri l e
l ui A . M . F r e u d e n t h a l [13] i D. C . D r u c k e r [12]. n
prezent aceast probl emati c consti tui e obi ectul unor di scui i nsufl ei te.
7. Vsco-plasticitate
Un nou domeni u care n ul ti mul ti mp se dezvolt r api d este studi ul
probl emel or legate de caracterul reol ogi c al fenomenelor pl asti ce, n-
deosebi l uarea n consi derare a i nfl uenei vi tezei de deformare asupra
acestor fenomene. Dup cum se ti e, n cadrul teori ei pl asti ci ti i cl asi ce"
nu se i au n consi derare efectele vseoase. De aceea, n ea nu i-a gsi t
l oc anal i za i nfl uenei vari ai ei vi tezei proceselor de deformare. Mul te
experi ene efectuate n acest scop au artat cl ar c at t n cazul meta-
l el or ct i n cazul betonul ui sau al sol ul ui , asemenea efecte exi st.
Domeni ul vsco-pl asti ci ti i , care s-a exti ns n ul ti ma vreme, se
ocup de efectele reologice n faza pl asti c i permi te, pri ntre al tel e,
s se expl i ce corect i i nfl uena vari ai ei vi tezel or de deformare asupra
proceselor i reversi bi l e
n prezent snt formul ate rel ai i fi zi ce de baz pentru corpul el asto-
vsco-pl asti c, dar teoremele fundamental e cu pri vi re l a uni ci tatea sol u-
VI SCO-PLASTI CI TATE
633
i ei i forma teoremel or extremal e snt demonstrate doar pentru cazuri
foarte parti cul are.
P n n prezent snt foarte rare soluiile referi toare l a probl eme efec-
ti ve, i ar acestea se l i mi teaz l a cazuri l e mai si mpl e referi toare l a bare
i pl ci i l a propagarea undel or.
De regul se presupune c de al tfel n concordan cu rezul -
tatel e cercetri l or experi mental e efectele reol ogi ce depi nd de un
anumi t tensor numi t supratensi une" care defi nete di ferena di ntre
starea curent de tensi une i suprafaa stati c de pl asti ci tate. Aceast
funci e supratensi une" genereaz efectele reol ogi ce (i deci de exempl u,
vi tezel e neel asti ce de deformare); de obi cei se opereaz cu vseozi tatea
de. ti p Maxwel l . Componenta el asti c n aceast schem este consi -
derat ca i ndependent de vi teza de deformare. n sfri t, aceast pro-
bl em a fost anal i zat de o mani er mai general n publ i cai a [31].
S nt prezentate concepi i l e obi neri i ecuai i l or consti tuti ve care descri u
materi al el e el asto-vsco-pl asti ce, pl ecnd de l a ecuai i l e materi al el or
si mpl e" (n sensul l ui Noi i ). S-a di scutat pr i ma aproxi mai e a rezul -
tatel or astfel obi nute i au fost formul ate l i mi tri l e matemati ce pentru
care aceast aproxi mai e este justi fi cat.
S nt fcute i pri me ncercri de general i zare a acestei teori i n di reci a
l uri i n consi derare a efectelor vseoase i n faza el asti c. Tratarea
general a acestei probl eme poate f i gsi t n l ucrarea [25]. Di fi cul tatea
pri nci pal const n necesi tatea formulrii corespunztoare a condi i ei
de pl asti ci tate. Lucrarea l ui M . R ei n er [37]Jdiscut ati ngerea stri i
pl asti ce n cazul ncrcri i constante i deci anal i zeaz posi bi l i tatea
pl asti ci zri i materi al ul ui n procesul de fl uaj. Pentru expl i carea acestui
fenomen cunoscut di n observai i l e experi mental e, el propune i ntro-
ducerea condi i ei de pl asti ci tate ntr-o astfel de form nct de ati ngerea
l i mi tei de pl asti ci tate s fi e rspunztoare doar partea el asti c (devi a-
tori c) a energiei de deformare, care ajungnd l a o val oare cri ti c hot-
rte asupra schi mbri i regi mul ui el asti c n cel pl asti c. Lucrarea l ui
W. O 1s z a k [28] anal i zeaz aceast probl em mai general , deoarece
i a n consi derare at t energi a nmagazi nat n cl ementul deformat, ct
i energi a di si pat. Aceast concepi e se bi zui e pe anal i za unor fenomene
observate de ctre experi mentatori ; i poteza l ui M . R e i n e r rezul t
di n ea ca un caz parti cul ar posi bi l .
n aceast di reci e va merge probabi l , dezvol tarea termopl asti ci ti i ,
deoarece dup cum se ti e di n observai i i msurri efectele reol o-
gice snt, l a temperaturi ri di cate, adesea trstura eseni al a fenomenel or
anal i zate. Aceast probl em, ntr-o mare msur, este nc deschi s.
634 DI RECI I LE CONTEMPORANE DE DEZVOLTARE A TEORIEI PLASTI CI TI I
8. Mecanica pmnturilor
Noi unea de stare l i mi t l a medi i fri abi l e i compacte este cunoscut
de mul t. nc n anul 1773C. C o u l o m b [3]a formul at condi i a
pentru ati ngerea acestei stri sub forma l egi i care coni ne drept caz
parti cul ar condi i a de mai trzi u a l ui H. T r e s e a [45] fol osi t n
mecani ca corpuri l or sol i de. Legea I ni C o u l o n i b a fost apl i cat n
mul te probl eme bi di mensi onal e ca presi unea pmntulrii asupra perei l or
de spri ji n, rezi stena i stabi l i tatea fundai ei etc. Condiia mai general
a l ui O. M o h r A . C a q u o t a consti tui t baza de pl ecare pentru
numeroase cercetri teoreti ce i experi mental e.
Rezol varea probl emei s-a mrgi ni t ns n pr i nci pi u doar l a deter-
mi narea cmpuri l or de tensi uni stati c determi nate; deci s-au putut
determi na cmpuri l e tensi uni l or di n ecuai i l e di fereni al e ale echi l i brul ui
stati c i di n condi i a de echi l i bru l i mi t (corespondentul condi i ei de
pl asti ci tate de mai trzi u), i ndependent de cunoaterea l egi l or care leag
mri mi l e cmpului de deformai i (sau a vi tezel or de deformare) de
mri mi l e cmpului de tensi uni .
^Di n grupa ami nti t a soluiilor face parte de exempl u probl ema
stri i pl ane de deformare, probl emel e axi al -si ni etri ce n cazul i potezei
supl i mentare despre aa-numi ta stare l i mi t pl i n" (care corespunde
i potezei l ui A . H a a r - T h . K ar mn folosit n teori a pl asti ci -
ti i ) etc. A u fost cutate sol ui i pentru care condi i i l e l a l i mi t ar f i
date n tensi uni .
Concepiile moderne merg n di reci a construi ri i l egi l oi fi zi ce care s
oglindeasc comportarea real a pmnturi l or i a gsirii soluiilor
compl ete", adi c a sol ui i l or care ar defi ni ambel e cmpuri , at t cel
stati c ct i cel ci nemati c. Pentr u aceasta trebui e s fie sati sfcute ecua-
i i l e di fereni al e al e echi l i brul ui stati c, condi i a echi l i brul ui l i mi t, l egi l e
curgeri i i condiiile l a l i mi t date (v. de asemenea concepi a de pre-
siune geostati c [46]).
Adesea se renun l a i deea asupra caracternl ui perfect pl asti c al
deformai i l or i reversi bi l e ncerendu-se s se treac l a model e care s
poat l ua n consi derare ecrui sarea medi ul ui fri abi l generat de procesul
deformrii (v. de exempl u [11]).
Experi enel e au dovedi t c pentru unel e ti puri de pm ntnri , pre-
si unea hi drostati c nu poate s creasc nel i mi tat; de fapt ea poate
produce deformai i remanente. De ai ci concl uzi a c suprafaa de pl asti -
ci tate trebui e s fie nchi s.
Experi enel e di n ul ti mul ti mp (v. de ex. [1]) au artat de asemenea
c cercetarea probl emel or mecani ci i pmnturi l or n cadrul teori ei pl as-
PROBLEME DI NAMI CE 635
ti ci ti i cl asi ce" poate s se dovedeasc i nsufi ci ent, pentru c aceste
experi ene au pus n evi den propri eti reol ogi ce ale acestor pm n-
tnr i i sensi bi l i tatea l or l a vari ai a vi tezei de deformare.
Datori t acestui fapt, concepi a ami nti t mai nai nte referi toare
l a teori a corpuri l or el asto-vsco-pl asti ce a fost transpus cu succes n
mecani ca pmnturi l or. A u fost formul ate ecuai i l e fi zi ce de baz pentru
aceste medi i , i ar pentru unele di ntre ele a fost cercetat uni ci tatea
soluiei i au fost date teoreme vari ai onal e. n afar de aceasta a fost
l uat n consi derare faptul c pmntul are de regul propri eti vari abi l e
n funci e de pozi i a punctul ui consi derat; concepi i l e legate de ana-
l i za fenomenel or n medi i eterogene i-au gsi t n acest mod o apl i cai e
corespunztoare i n aceste studi i (v. de ex. [30]).
Probl emel e ami nti te se afl n momentul de fa n plin evol ui e.
A u i fost date pri mel e soluii efecti ve pentru medi i avnd propri eti l e
descrise mai sus, n speci al n domeni ul propagri i n ele a perturbai i l or
i a undel or de tensi une de di feri te ti pur i .
9. Problemedinamice
9.1. Propagarea undelor. Cercetri aprofundate n domeni ul pro-
pagri i undel or el asto-pl asti cc au fost ncepute n jur ul anul ui 1940.
Di scutarea l ucrri l or mai i mportante di n acest domeni u poate f i gsi t
n studi i l e monografi ce [29], [4], [5].i n prezent aceast probl emati c
se bucur de un mare interes i este dezvol tat cu succes att n ara
noastr c t i n stri ntate (v. de ex. [19], [20], [34], [35], [6]).
Concomi tent cu l ucrri l e teoretice se efectueaz i cercetri experi -
mental e al cror scop const n defi ni rea propri eti l or di nami ce ale
materi al el or, sau n veri fi carea i potezel or i rezul tatel or lucrrilor teo-
reti ce. Cele mai i mportante di ntre ele snt anal i zate n [29].
Di n ul ti mel e real i zri n domeni ul teori ei di nami ce a pl asti ci ti i
face parte, n pr i mul rnd l uarea n consi derare a i nfl uenei vi tezei de
deformare asupra propagrii undel or n medi i el asto-pl asti ce, precum
i i nfl uena fenomenel or de rel axare. Dup cum se ti e, aceste cercetri
au fost i ni i ate de l ucrri l e l ui V . V . S o k o l o v s k i [39] i L .
E. M a l v e r n [22].Cercetrile care se efectueaz n prezent se refer
att l amedi i pl asti c i ncompresi bi l e (de exempl u metale) ct i l a cele
compresi bi l e (de exempl u sol uri ). G eneral i zri l e se vor referi l a medi i
an i zotrope i eterogene.
Probl emel e di nami ce au fost studi ate aprofundat i detal i at de
ctre cercettori romni , n speci al de N . C r i s t e s c u i col abora-
tori i si . A u fost studi ate n parti cul ar urmtoarel e probl eme: propa-
^36 DI RECI I LE CONTEMPORANE DE DEZVOLTARE A TEOK1EI PLASTICITII
garea undel or n fi re extensi bi l e, consi derarea i aefectelor termi ce n
cadrul propagri i undel or n fi re (G . D i n c a ' [9]), general i zarea unor
model e el asto-vsco-pl asti ce i uti l i zarea l or n studi ul propagrii undel or
l ongi tudi nal e n bare subi ri , uti l i zarea unor model e reologice uvederea
studi eri i propagrii undel or vsco-pl asti ce. (M. P r e d e l e a n u i
N . C r i s t e s c u [8]), gsirea cu ajutorul unor metode numeri ce a
fronti erei ncrcare-descrcare, studi ul deformrii rapi de a membra-
nel or ci rcul are (N. C r i s t e s c u i I . S u l i c i u [7], D i n ca
[10]) n vederea el aborri i teori ei ambuti sri i di nami ce, studi ul general
al cuplrii undel or pl asti ce pentru di verse ti pur i de ecuai i consti tuti ve,
probl ema bi di mensi onal a l ovi r i i l ongi tudi nal e a barel or groase
(M. M i h i 1e s c u [23]), propri eti al e suprafeel or de di sconti nui i ate
propagabi l e (I . S u l i c i u [42]).
N . Cri stescu a publ i cat dou monografi i [4], [5] care reprezi nt
rezul tatel e eseni al e n domeni ul pl asti ci ti i di nami ce obi nute at t
de cercettori i romni ct i de cei di n al te ri .
9.2. Construcii rigid-plasticesub aciunea unor ncrcri impulsive.
A l doi l ea domeni u i mportant al probl emel or di nami ce l consti tui e
probl emati ca comportri i construci i l or sub influena ncrcri l or
di nami ce n cazul i potezei model ul ui corpul ui ri gi d-pl asti c. De regul
se presupune c energi a transmi s pr i n oc sau i mpul sul de ncrcare
pr i n presi une se transform n energi e ci neti c de micare i este di si -
pat pri n deformai i l e pl asti ce care apar.
Pri mel e cercetri n aceast di reci e au fost i ni i ate n ani i ci nci -
zeci . I potezel e l or i rezul tatel e, ca i l ucrri l e de mai trzi u, snt di scu-
tate n [29].
10. Observaii finale
A l te di reci i de dezvol tare ale teori ei pl asti ci ti i , care pot fi puse
n evi den n prezent, snt di scutate n ul ti mul capi tol al monogra-
fi ei [29].
Tot acol o pot fi gsi te i o serie de probl eme deschise, caTe di n cauza
nsemnti i l or fundamental e i practi ce, vor trebui studi ate mai
devreme sau mai trzi u. n l egtur cu aceasta, pentru cercettori i care
l ucreaz n domeni ul teori ei pl asti ci ti i , au fost formul ate n aceast
carte unele postul ate.
n l umi na acestor postul ate, dezvol tarea n conti nuare, rai onal ,
a teori ei pl asti ci ti i , va necesi ta o col aborare strns a speci al i ti l or
di n domeni ul mecanicii apl i cate, a fi zi ci eni l or, a i ngi neri l or, a matemati -
ci eni l or i chi mi ti l or. Aceast col aborare va contri bui nu numai l a
BI BLI OG RAFI E
637
dezvol tarea cu succes a nsi teori ei ci i a apl i cai i l or ei ; n acelai
ti mp, contri bui nd l a o mai bun nel egere reci proc, va duce l a apro-
pi erea punctel or de vedere, uneori ndeprtate, i va face posibil emi -
terea unor i dei i concepi i noi [25].
Bibliografie
1. N. A. A l excev, H. A. P ahmatul i k, A. Iv. Sagomon i an, Ob
osnoviih uravneniah nunta, Jurn. Prikl. Meh. Tclin. fiz., 2, 147, 1963.
2. C. I. Bor, Surlatheoriedclaplasticitc descorpsorthotropes. But.Acad.Pol.
Sci., Ser, sci.techn., voi.XI V, no.9, 1966.
3. C. A. Cou1omb, Essais suruneapplication desregles desmaximis ct minimis
a quelquesproblemesdestatiquerelatifsaarchitecture, Mcm. Acad. Roy. Pres.
Sav. Etr., 7, 1776.
4. N. C ri stescu, Probleme dinamicealeteoriei plasticitii, Ed.Tehnic, Bucu-
reti 1958.
5. N. C ri stescu, Dynamic plasticity, North Holland Publ. Comp., Amsterdam
1967.
6. N. C ri stescu, European contributions todynamic loading andplastic waves,
n: E.H. LeeandP. S. Symonds eds., Plasticity, Second Symp. on Naval
structural mechanics, Providence, PergamonPress, New York-Oxford-London-
Paris, pp.385-442, 1960.
7. N.C ri stescu, I. Sul i ci u, Rapid motionof circularmembrancs, Rcv. Roum.
Math. Pures et Appl., voi.12, pp.4362, 1967.
8. N. C ri stescu, i M. Predel eanu, Dynamic strcss-waves inviscoelastic
plasticbodies, n: E. 11. Leeed., Proc. Fourth Intern. Congr. on Rhcology,
Providence, 1963, John Wiley, NewYork-I.ondon-Sydney, voi. 3, pp.79
93, 1965.
9. G. D i n c, Some remarks about thethermodynamics of exlensible strings.
Studii i Cercet. Mal., voi.19, pp.659680, 1967.
10. G. D i nc, Deformri rapidealemembranelor extensibile. Studii i Cercet.Mat.,
voi. 17, pp.817825, 1965.
11. D. C , D rucker, R. E. G i bson, P. J. Hcnkel , Soil mechanicsand
workhardeningtheories of plasticity, Tians. A SC E 122, 1957.
12. D.C. D rucker, Survey lectureonplasticity, n:Proc. I TJTAM Symp. Hai fa,
1962, Pergamon Press, New York, 1964.
13. A. M. F reudenthal , H. G ci ri n ger, Themathematical theories of
the inclastic continuum, nedit. Encycl. of Phys., 6, pp.229433,1958.
14. A. E. G reen, Hypo-elasticity andplasticity, Proc. Roy. Soc.London, No.
224A, 1196, 4559, 1956; J. Rat.Mech. Anal., 5,5, 725734, 1956.
15. A. A. I 1i usi n, Nekotoreosnovnc zadaci teorii plasticinosti, Izd. Akad. Nauk
SSSR, O T N , 1949, Nr.12, 17531773, 1956.
16. A. A. I 1i usi n, Vopros teorii tecenia plasticeskogo vescestva poverhnosti,
Prikl. Mat.Meh., 3, 18, 265288, 1954.
638 DI RECI I LE CONTEMPORANE DE DEZVOLTARE A TEORIEI PLASTICITI !
17. A.A. I 1i ui n, Sovremennevopros teorii plasticinosti, Vesti.Mosk.Gos. Upiv.
Nr. 4/5, 101103, 1955.
18.I o. M.K adasevi rci, V. V.N ovoj i l oV , Teoriaplasticiaosti, ucitvaiuciaia
ostatocine mikronapreajenia, Prikl. Mat.Meh., 1, 22, 7879, 1955.
19. S. K al i ski , Oncertain equation of dynamics of anelastic-visco-plastic body,
Thestrain-hardeningproperties andtheinfluenceof strin rate, Bull. Acad.
Pol. Sci., Ser.sci.techn., 7, 11,349353.
20. S. K al i ski , W. K. N owacki, E. W1odarcz y k, Propagation andre-
flection of aspherical wave in anelastic-visco-plastic strain-hardeningbody,
Proc. Vibr. Probi., 1, 5, 3156, 1964.
21. I ii. P. L epi k, Ravnovesieuprugo-plasticeskih i jestkoplasticeskih plastiki obolo-
cek, Ing., Jurn., 3, 4, 601616, 1964.
22. L. E. M a1vern, Thepropagation of longitudinal waves of plastic deformations
in abarof material exhibitingastrain-rateeffect., J. Appl. Mech., 4, 18, 405
411, 1951.
23. M. M i h i 1escu, Elastic /visco/ plastic waves inthick cylindrical rods, Studii
i Cercet. Mat., 18, pp.829838, 1966.
24. Z. M roz, Non-associatedflow-lawsinplasticity, J. deMech., I, 2, 2142, 1963.
25. P. M. N agh di, S. A., M urch, On themechanical behavior of viscoelastic-
plastic solids, J. Appl. Mech. 3, 1963.
26. Non-Homogeneity in Elasticity andPlasticity, Proc. I UT A M Symp. Wns/.iiwa,
1958, Ed.VV.Olszak, Pergamon Press, London, 1959.
27. W. O l szak, On thefundamentals of thetheory of non-homogcneous elastic-
plastic, bodies, Arch. Mech. Stos., 3, 6, 493532, 1954, 4, 639656, 1954.
29. W. O l szak, Oncriticai states in visco-elasticity, Bull. Acad. Pol.Sci., Ser.
sci tcclm., 1965.
29. W. O l szak, Z. M roz, P. P erzy na, Recent trends in thedevelopment
of thetheory of plasticity, Pergamon Press- PWN, 1963, tradus n ceh
(Praga 1964) i rus (Moscova 1964).
30. W. O l szak, P. Perzyna, Propagation of spherical wavesin anonhoniogene-
ous elastic-visco-plastic medium (Rap.Fin.Symp. CNRS Marsilia1961),
Paris, 6778, 1962.
31. W. O l szak, P. Perzyna, General constitutive equations for elastic/visco-
plastic materials, F.K.G. Odquist Aniversary Volume, Stokholm1966.
32. W. O l szak, J. R y ch 1cwski, W. U rbanowski , Plasticity under non-
homogeneous conditions, nedit. Advances inApplied Mechanics, voi. VI I ,
New York 1962, trad. rus 1964.
33. W. r rager, Thetheory of plasticity. A survey of recent achievernent, (James
Cleyton Lectures), Proc. Inst. Mech. Engrs., 169, 41, 1955.
34. P. Perzyna, Theconstitutiveequationsfor ratesensitiveplasticmaterials, Ouart.
Appl. Math., 20, 321, 1963.
35. P. Perzyna, Theconstitutive equations for work-hardeningandratesensitive
plastic materials, Proc, Vibr. Probi., 4, 281, 1963.
36. L. Prandtl , tber Fliissigkeitsbewegungen bei sehr kleiner Reibung, Verhandlg.
d. 3Intern. Kongr. Heidclberg, 1904.
37. M.R ei ner, Plastic yieldingin anelaslicity, J. Mech. Phys. Sol.4,8, 255261,
1960.
BI BLI OG RAFI E
639
38. J., R ychl ewski , S. K oml j enowi c, TheCauchy problemforthecaseof
planeplastic strin solvedwith theuseof power series, Bull. Acad. Pol.
Sci., 8, 11, 285- 292, 1963.
39. V.V. Sokol ovski , Rasprostranenie uprugo-vezko-plasticeskih voln vsterjniah,
Dokl A N SSSR, 8, 60, 1325 1328, 1948.
40. V. V. S okol ovski , Ob uravneniah plasticeskogotecenia vpogranicinomsloe,
Prikl. Mat.Meh. 3, 20, 328334, 1956.
41. V. V. Sokol ovski , Predelnoesostoianie spucei sred vlizi svobodnogokon-
tura, Prikl. Matern. Meh. 620, 764765, 1956.
42. I. S u1i ci u, RelaiileHugoniot ncoordonate lagrangeene pentru cazul defor-
maiilor unidimensionale, Analele Univ. Buc, Ser. tiin. Nat., Fasc.
Mat. Mec.
43. C. T ruesdel l , Hypo-elasticity, J. Rat.Mech. Anal., 1, 5, 83133, 1955.
44. C. T ruesdel l , R. A. T oupi n, Theclassical field theories, Enc.of Phys.,
voi. I I I /l, Springer, 1960.
45. H. T resca, Memoiresurl'ecoulement descorps solidessoumis desfortespres-
sions C.Rend., 59, 754, 1964.
46. W. Wi erzbi cki , Parcie geodynamiczne i geostatyczne, Sprawozd.zPos. Wydz.
6, Nauk Techn., WT N , z r. 1950, Warszawa, 1952, 19.
Apendi x
Ecuaii hiperbolicecudou variabileindependente
1. Introducere
Mul te probl eme di n mecani ca medi i l or conti nue conduc l a un sis-
tem de ecuai i cu derivatepariale deprimul ordin cu dou variabile
independente i liniar n raport cu derivatele. Sub form general un
asemenea si stem se scrie dup cum urmeaz ^
unde u i v snt variabilele i ndependente, i ar <Ci(
M
<")>>4'"(
w
>
v
)
snt funci i l e necunoscute.
Vari abi l el e u i v vor f i di feri te ti pur i parti cul are de coordonate,
ca de exempl u coordonate cartezi ene x, y, coordonate cur bi l i ni i pl ane
y, 8, coordonate gaussiene pe suprafa oc, | J, coordonate ci l i ndri ce
r, 6etc. (v. capi tol el e precedente).
Si stemul (1) va fi numi t omogen dac c,- _r=0.
Si stemul (1)va fi numi t liniar dac a\ r bit, Cjnu depi nd de funci i l e
necunoscute ty-r Dac numai C; depi nd de <]/,, atunci si stemul este numi t
semiliniar.
l
) Mrimile a,), bjj, c; nusnt deobicei tensori sauvectori. Totui conveniade
sumarepentru indici mui vafi utilizat, i i j lund valori dela1lan; virgula
careprecedeunindicearesemnificaie dederivare, deexemplu
3vi
UNELE ELEMENTE DE ALGEBRA LI NI ARA
641
Este evi dent c pentru sisteme l i ni are i omogene este sati sfcut
l egea superpozi i ei : orice combi nai e l i ni ar de soluii Cv'
1
', C^
2)
R = + Wf J P-q =
const
> (
2
)
este de asemenea o sol ui e.
n teori a pl asti ci ti i avem n general de-a face cu si steme cvasi-
liniaren care
a =,,(, v,fy), ba =bi,{u, v, tyj). (3)
Termi nol ogi a subliniaz l i ni ari tatea si stemul ui n raport cu deri vatel e.
2. Uneleelementedealgebr liniar
O matriceeste un tabl ou de el emente cu n coloane i ml i ni i ; ea va
f i notat pr i n
(An); * 1...-., j=\ ,...,m. ., (4)
Determi nantul asociat unei matri ce ptrate de ordi nul n va fi notat
pr i n
I ;*'./= 1 n. (5)
Un minor de ordi nul k al matri cei (/ !,;)este un determi nant format
di n el ementel e comune di n anumi te k coloane i anumi te k l i ni i .
O mul i me de mri mi vjj, *J , f . . ,-*| }, i =1,. . . , > k este numi t
liniar independent dac ni ci una di ntre mri mi l e nu este o combi nai e
l i ni ar a cel orl al te, adi c dac nu exi st numerel e a,, . . . , a* pentru care
axYjf + a2Yjf +. . . + <*-kf\
k
i =0 s ai b l oc. Aceasta se apl i c i pentru
noiuneade l i ni ar i ndependent a el ementel or col oanel or unei matri ce.
Rangul unei matriceeste cel mai mare numr de col oane l i ni ar i nde-
pendente. Rangul matri cei nu se schi mb pri n transformri el ementare:
1 permutri de col oane; 2 nmul i rea unei col oane cu un factor di feri t
de zero; 3 nmul i rea el ementel or unei coloane cu o constant i adu-
narea Iao al t col oan.
LEMA 1.Dac o matri ce are un mi nor de ordi nul r di feri t de zero,
i ar toi mi nor i i de ordi nul r -f 1care l coni n snt egal i cu zero, rangul
matri cei este egal cu r.
LEMA 2. Un si stem l i ni ar de ecuai i algebrice este numi t com-
pati bi l (are cel puin o soluie)
A^j =cit n, (6)
41 Teoria plasticitii c.3183
g42 ECUAI I HI PERBOLI CE C U DOUA V/ARI ABILF. I NDEPENDENTE
dac i numai dac rangul matri cei (A)este egal ca rangul matri cei
compl etate
r .. Ch ={ ^V (7)
\ -di . . . Am Cf
Un si stem compati bi l are o si ngur soluie dac r angul matri cei
(Aij) este egal cu n (adic \ A$\ ^0) i o i nfi ni tate ele sol ui i dac
rangul matri cei (Atj)este mai rnic dect %.
LEMA 3. Un sistem l i ni ar i omogen de ecuaii
/ 4,j*j =' 0, i, f ===1, - . . , , (8)
posed o sol ui e nebanal j ^0 daca i numai dac \ A-ti\ =b.
LEMA 4. Cnd rangul matri cei (A) este egal cu . r >0, sis-
temul omogen de ecuai i (8) posed i sol ui i l i ni ar i ndependente x),
] =!, . ' . . , * , v sas 1, . . . , r. Ori ce al t soluie segsete cao combi nai e
l i ni ar a sol ui i l or x).
LEMA 5. S presupunem c ecuai a J A ,-f 7.Bir | ==0, i, j =1, . . . ,
are rdci ni reale A *. A tunci rangul matri cei (A;-t T^B^nu este mai
mi c dect r*. unde rk este nn mul ti pl u al l ui
3. Problema lui Cauchy. Sistemetotal hiperbolice
Este convenabi l s i ntroducem urmtoarea termi nol ogi e geome-
tri c. O pereche deval ori ale l ui u i v, \ u,ii) va fi consi derat drept
punct n planul (u, v) i n mod si mi l ar pentru toate vari abi l el e i ndepen-
dente i dependente {, v, ^1 ,. . . , va fi consi derat nn punct n spaial
(u, v, <]>j) cu (n -f- 2)di mensi uni . Pentr u si mpl i tatea i nterpretri l or geo-
metri ce vom uti l i za de asemenea subspai i l e tri di mensi onal e (, v, tpw)
(v f i i nd fi xat).
O sol ui e a si stemul ui (1)sub forma ip;(w, v)va fi i nterpretat geo-
metri c ca o suprafa n spai ul (u, v, i va fi numi t n cele ce urmeaz
suprafa integral. Suprafeel e tjjv(w, v)pot f i consi derate ca proi eci i
ale suprafeei i ntegral e pe subspai i l e (, v, ^v).
Problema lui Cauchy pentru si stemul consi derat se formul eaz
astfel : s se determi ne n veci ntatea unei l i ni i date / di n pl anul (u, TI) de
ecuai i u =u(s), v =w(s), 6sol ui e t^(, V) care s i aval ori date ib;(s)
pe / . Di n punct de vedere geometri c trebui e s gsim o suprafa i nte-
gral care s treac pri n curba L i care n spaiul Ut, v,ijij) s fie dat
de ecuai i l e parametri ce
u =u(s), v =v(s), <\ it= ipi(s), . . . , i> =\ ijs). (9)
PROBLEMA LUI CAUCHY. SISTEME TOTAL HI PERBOLI CE
643
n cazul parti cul ar cel mai si mpl u al unei ecuai i or di nar e/ (t y,u) =
= 0, probl ema l ui Cauchy se reduce l a gsi rea curbei i ntegral e <J > =<\ i(u)
care s treac pr i ntr -un punct dat (u0, ty0). Rezol vnd ecuai a n raport
cu deri vata obi nem
'1% =g(*. )> (10)
O sol ui e aproxi mati v n veci ntatea punctul ui dat poate fi obi nut
i denti fi cnd curba i ntegral cu tangenta n acest punct
<+- =+o + g(<rV
u
o) ( o)- (11)
Aceast sol ui e poate f i apoi prel ungi t (metoda l ui Eul er a pantei
tangentei ).
Procednd n mod asemntor pentru si stemul (1) putem apro-
xi ma sol ui a n veci ntatea unui anumi t punct P de pe L pri n pl anul
tangent l a suprafaa i ntegral
=W?) +hffi [ - (P)i +hv{P)[" -(P)l (i 2)
A stfel obi nem concl uzi a: o condi i e necesar pentru exi stena
soluiei probl emei l ui Cauchy (exi stena suprafeei i ntegral e trec nd
pr i n L), i n nd seama de (10) i (1), este ca s fie posi bi l gsirea deri -
vatel or
*.- <rV() (13)
de-a l ungul l ui L.
Si stemul de 2 n ecuai i cu 2 n necunoscute (13)este obi nut pr i n
i ntroducerea datel or (10) n (1) i atand n ecuai i obi nute pr i n deri -
varea funci i l or date <\ ),(s). Acest si stem va f i de forma
bij^,v = i,j=\ ,...,n, ^
unde pr i n puncte este notat deri varea l ui (10) n raport cu s.
nmul i nd pr i ma rel ai e pri n v (i apoi pr i n ii)i a doua pr i n bit
(i apoi pr i n a^) i adunndu-le, putem scri e (14)sub forma mai si mpl
(iibi, - va,}<fc =ff\ fT =ciV+ bifa
(ubi) vij) <{,, = ff\ f\
v)
z Ciii a^j.
Obi nem astfel dou sisteme separate pentru ty-hH i pentru tyltV formate
fiecare di n n ecuai i i avnd o aceeai matri ce a coefi ci eni l or. S
uti l i zm notai a
A =1uhu var, | . (16)
644
ECUAI I HI PERBOLI CE CU DOUA VARI ABI LE I NDEPENDENTE
Cnd A 0 a ori ce punct al l ui Lr
conform l emei 2, si stemul (16) are o
soluie uni c obi nut cu ajutorul l egi i
l ui Cramer
VJ..
A<">
l
AW
unde A ^^A ^) este deterni i i i antul obi nut
di n matri cea (HJ,-J #) pri n nl ocui rea
col oanei / pr i n col o ana ter rneni l or J f
}
().
Dac A 0, condi i a necesar pentru
exi stena unei suprafee i ntegral e trec nd
pri n L este sati sfcut i dac o asemenea
suprafa exi st
J )
si este sufi ci ent de regul at, ea este unic n veci n-
tatea l ui L (fi g. 1).
S consi derm acum cazul c nd A =0 n orice punct al l ui L. Vom
scrie aceast condi i e sub forma
Fig. 1. Suprafaa integral, asis-
temului (1) caretreceprin curba
data L.
unde
| 6y Xfltij | =0
f< di
(18)
(19)
n punctul dat (ti, v, e^)rel ai a (19)este o ecua ie de" ordi nul fi n raport
cu X
2)
. n acest paragraf ne vom mrgi ni l a consi derarea cazul ui c nd
ecuai a (18) are n rdci ni reale i di sti ncte A*, rk =1, ,-n.
*) O alta problem carenuvafi discutataici esteaceeaaformulrii condiiilor
suficientepentru casuprafaa integrali sexiste. Acestea conduclaanumiterestricii
impusefunciilor (10) i d-j, b-j, c^.
2
) Aceast problem poatefi redus uor laproblema ilandarii-atA a g&sirii valo-
rilor proprii aleunei matriceptrate. Fie\ tt, j =0. Sintroducem matricea ^ b.J| astfel
- l - l
nct a^ a^- = S-j i nmulind ladreapta matricea (b X^ prin ^abinem
matricea [bik akl S^j. Utiliznd lema | p;^?^ | =| f>uWl^j I
s e A x
'
<
'
t
"
c i
condiia
A =0 poatefi scris subforma echivalent
1
| ^.. _ /... | =0 unde Aymitfy.
Acestaesteaa-numitul poliiioni caracteristical matricei (A .).Din inegalitatea lui N\ -l-
vesterrezultci rangul matricei Q>-- Xa-) esteegal curangul matricei [A A-J )_
PROBLEMA LUI C A UC HY. SISTEME TOTA L HI PERBOLI CE
645
DEFINI IE. Si stemul (1)este numi t total hiperbolic n domeniul G
apari n nd spai ul ui (u, v, tyj),dac ecuai a (18) posed n orice punct
al l ui G, n rdci ni reale i di sti ncte.
Proi eci a domeni ul ui G de total hi perbol i ci tate pe pl anul (u, v)
va fi notat cu g.
S consi derm o curb L, de-a l ungul crei a X =X* i A =0, care
s fi e coni nut n domeni ul G. Matri cea (ubi, va^ este de rangul
n 1(l ema 5). Pentru ca si stemul (15) s fie compati bi l , ranguri l e
matri cel or compl etate (ub^, vait, f\
u)
), (ubj-, va,,, f
{
p) trebui e
s fi e egale cu n 1(lema 2), pri n urmare toi determi nani i A
1
/ '*,
A*/ " trebui e s se anul eze (lema 1). i n nd seama de l ema 2tragem con-
cl uzi a c atunci cnd de-al ungul l ui L C G avem
A =0, A<"> =0, A^> =0, (20)
si stemul (15) are un numr nemrgi ni t de sol ui i . Curba L va fi numi t
curb caracteristic Ck pentru si stemul (1). Proi eci a sa pe pl anul (u, v)
va f i numi t caracteristica ck a si stemul ui (1).
A stfel propri eti l e de baz ale l ui Ck i ck au fost truse n evi den.
Pri ntr-o curb caracteri sti c Ck trec un numr nemrgi ni t de suprafee
i ntegral e ale si stemul ui (1) (fig. 2); cu al te cuvi nte, probl ema l ui Cauchy
formul at pentru o caracteri sti c ck posed un numr nemrgi ni t de
sol ui i , dar funci i l e date (10) nu pot fi arbi trare.
De ai ci rezul t c pot exi sta soluii ale si stemul ui hi perbol i c care s
ai b derivate deprimul ordin discontinue de-a lungul caracteristicilor.
O asemenea si tuai e are l oc cnd sol u-
i a n veci ntatea l ui L este reprezen-
tat pri n dou pori uni di feri te de
suprafee i ntegral e (fi g. 2).
V om arta c dac at t determi -
nantul A ct i ori care di ntre determi -
nani i A
(
"\ Af
]
se anul eaz, se anul eaz
i cei l al i determi nani rmai .Fi e de
exempl u A =Ajj.
M)
=0. Rezul t c
coloanele l ui A snt l i ni ar dependente,
nl ocui nd n .f\ j =f= k, col oana k
pri ntr-o combi nai e l i ni ar a cel orl al te
coloane al e l ui A si uti l i znd propri e-
, , ., , , . ,.'. ...
r
,
x
, hig.2. Suprafee integrale alesiste-
tai l e determi nani l or, obi nem deter- m u ] u i {1) J-aretrec printr-o curb
mi nantul A " n care coloanele j i k dat[proieciapesubspaui (, v, <liv)].
646
ECUAI I HI PERBOLI CE CU DOUA VARI ABI LE I NDEPENDENTE
snt permutate, pr i n urmare Af>=Ajf>=0. Substi tui nd acum vff
]
=
muff +(ubi} iaqWi n A
{
f obi nem n sfxLt Af>= =0.
Pentru a rezuma: de-a lungul unei caracteristici c& snt satisfcute
urmtoarele dou relaii difereniale:
dv = A *(#, v, tyj) du, (21)
6,1 Afcfn . . . / , . . . *i M 1 B
'11
6,i
0 (22)
undeXjt este o rdcin a ecuaiei Xtfjj | =0 tor coloana fi foaie
fi nlocuit cu una dintre urmtoarele doti forme:
c,du ijdtj/j
ctdv + bij^j
(23)
Rel ai a (21) este numi t uneori ecuaia direcional a caracteristicii.
Rel ai a (22) este numi t deseori relaia diferenlini de-a lungul carac-
teristicii.
Fi ecrei soluii i ,(, v) i se asociaz n domeni ul de total a hi per-
bol i ci tate n ecuai i ordi nare (21). Curbel e i ntegral e ale acestor ecuai i
al ctui esc o reea decaracteristici format di n n fami l i i depinznd de tui
parametru. n general , numai una di ntre l i ni i l e caracteri sti ce di n fi e-
care fami l i e trece pr i n orice punct al domeni ul ui g.
Pentru sisteme l i ni are i semi l i ni are X^nu depi nde de 4;i ar dome-
ni i l e G snt ci l i ndr i perpendi cul ari pe pl anul (u, v). n acest caz regi -
uni l e gn pl anul (u,v) snt numi te domeni i de total hi perbol i ci tate.
Reeaua de caracteri sti ci este n acest caz fix pentru toate sol ui i l e.
Pentru sisteme propri n-zi s cvasi l i ni are rdci ni l e \ k depi nd de func-
iile cutate i pr i n urmare reeaua de caracteri sti ci depinde de co ndi -
i i l e l a l i mi t. n practi c construi m reeaua si mul tan cu sol ui a.
Cazul cnd de-a l ungul curbei L (10), A =0 dar determi nani i Af\
Af
]
nu se anul eaz, nu a fost consi derat pn n prezent. Considernd
o astfel de l i ni e ca o poziie l i mi t a unei l i ni i L! pe care A ^0, putem
vedea uor, bazai pe (17), c deri vatel e soluiei ti nd ctre i nfi ni t i are
l oc si tuai a di n fi g. 3. Caracteri sti ci l e, snt tangente proieciei / a l i ni ei
L care este deci nfurtoarea l or. De-a l ungul acestei nfurtoare
ecuai a di reci onal (21) este sati sfcut, dar rel ai a di fereni al (22)
nu mai este sati sfcut.
PROBLEMA LUI CAUCHY. SISTEME TOTAL HI PERBOLI CE
647
Fig. 3. nfurtoarea I a caracteristicilor c;
derivata ij^v
m
direcianormalla/ estenemr-
ginit.
Dac i v snt coordonate cartezi ene se apl i c formul a X =tg
unde !) este unghi ul di ntre axa u i di reci a caracteri sti c corespun-
ztoare.
Dac u i v snt coordonate curbi l i ni i n pl an, sau mai general , pe o
suprafa, putem scri e formul el e ds =hudu, dsv =hvdv pentru ele-
mentel e de l ungi me de-a l ungul l i ni i l or v const i respecti v u =const.
Pr i n uri nare, avem
X =^L-_JlJt^L = bL t g. 9, (24)
du hv dsH hv
nude f>este unghi ul di ntre di reci a caracteri sti c i l i ni a u.
Este uneori mai convenabi l s scri em si stemul (1) sub forma
AifyhV +Bij^v =C (25)
unde expresi i l e
< k v - % r
( 2 6 )
648 ECUAI I HI PERBOLI CE C U DOUA, VARI ABI LE I NDEPENDENTE
snt derivate direcionale (obl i ce). n acest caz, i nnd seama de (14)2
vom uti l i za (26) i hMii, hvv n l oc de ii i v. Aceasta va conduce l a
X = =tg (27)
i ar n rel ai i l e (21), (22) n l oc de du, dv vor i nterveni di fereni al el e
dsu, dsv.
Cal cul el e prezentate n 4se apl i c at t si stemul ui sub forma (1)
ct i cel ui sub forma (25). Trebui e s observm c de fapt ori ce sistem*
de ecuai i n mecani c, raportate l a un si stem cur bi l i ni u dc coordonat^
este de forma (25).
4. Forma normal asistemului. Sistemehiperbolice
Orice- expresi e de ti pul fti +Xf>v poate fi consi derat caf i i nd pro-
pori onal cu deri vata funci ei / n di reci a determi nat de X. Di n u st
punct de vedere fi txare ecuai e a si stemul ui (1) este o combi nai e l i ni ar
de deri vatel e direcionale ale funci i l or ta.
S expri mm si stemul (1)sub o form normal, adic sub forma a n
ecuaii liniare independente, n fiecare dintre eleintervenind derivate
ntr-o aceeai direcie.
S considerm mul i mea de numen' r^, i =1, . . . , n i s scri em
o combi nai e l i ni ar de ecuaii di n (1)
Cnd
y)i =Ait nMj =lA (29)
ecuai a (28) i a forma dori t
Afaj* +
= ( 3 0 )
Numerel e rti trebui e s sati sfac si stemul de ecuai i
(bit - Aait) =0. (31)
Conform l emei 3condi i a necesar i sufi ci ent pentru exi stena unei
soluii nebanal e este
\ bn - Aan\ =0. (32)
Pentru a obi ne n ecuai i di sti ncte deti pul (30) este necesar ca n do-
meni ul G consi derat ecuai a (32) s ai b n rdci ni real e.
FORMA NORMALA A SISTEMULUI. SISTEME HI PERBOLI CE 649
S presupunem c avem n rdcini reale i ar l di ntre ele snt di sti ncte,
1 </ ^n. Pentr u a le nota vom fol osi i ndi cel e s, i ar pr i n rs vom i ndi ca
mul ti pl i ci tatea rdci ni i X5, s =1, . . . , / , rx +r2 -f- . . . + *i =
i nnd seama de l emel e 4si 5 se vede c cel de al s-lea si stem
(br, - x i y j ta =0 (33)
nu poate avea mai mul t de rs soluii l i ni ar i ndependente i are exact
r, asemenea soluii atunci cnd rangul matri cei (b^ X5,;) este egal
cu n rs. Dac ul ti ma condi i e este sati sfcut pentru ori ce s obi nem
fj -p rt -f- . . . -f- ri =n sisteme de numere l i ni ar i ndependente care vor fi
notate pri n k =1, . . . , ). Rdci na X, corespunde l ui YJ* CU i ndi -
cele superi or k n i nterval ul r, -\ - r2 +... +rs-i < k < rx + . . . -f- ,f..
Pr i n urmare, si stemul d< ecuaii (1) i a forma
a,;(ta, +fcta,,) = Ci (34)
sau forma echi val ent
Mffc +*$$>)*>) - (35)
unde k este numrul de ecuai i . Coefi ci entul care determi n di reci a
de di fereni ere corespunztor l ui X, este fi x pentru o anumi t ecuai e
i comununui numr rs de ecuai i , numr cupri ns n i nterval ul rx -\ -
+ . .. +r, < k < rx +. . . +r\ .
Si stemul (35) este forma normal a si stemul ui (1).
DEFINIIE. Un sistemcvasiliniar deecuaii aX!^uu -f-&,-:tait, - Cj
estenumit hiperbolic n domeniul G aparinnd spaiidui (u, v, tyj), dac
n oricepunct al lui G el poatefi redus la forma normal.
Consi derai i l e precedente se pot pune acum sub forma urmtoarei
teoreme:
TEOREM. Sistemul (1) estehiperbolic n G cnd au loc urm-
toareledou condiii:
1 e c u a i a \ bi; Xa,; | =0 a r e n G, n r d c i n i
r eal e, c e l pui n d o u f i i n d d i s t i n c t e ;
2 p e n t r u f i e c a r e r d c i n X, d e m u l t i p l i c i -
t a t e r r a n g u l m a t r i c e i (&,; Xsrt,j) es t e e g a l c u
n r,*>.
i) ncazul ncareliniileU snt caracteristice, direciadeterminatdeX= 00poate
fi gsit considerndmatricea ( 6- \
650
ECUAI I HI PERBOLI CE CU DOUA VARI ABI LE I NDEPENDENTE
Si stemul total hi perbol i c este un caz parti cul ar al unui si stem hi per-
bol i c, cnd toate rdci ni l e l ui (32)snt di sti ncte. n acest caz condi i a 2
este automat sati sfcut.
Reeaua de caracteri sti ci aunui si stem hi perbol i c este format di n
/ ^ n fami l i i de curbe depinznd de un parametru, care snt soluii
ale ecuai i l or dv =Xs dw. Alegnd pe caracteri sti ca care corespunde
l ui Xs drept parametru pe ts i i nnd seama c <lij_,t = +
si stemul normal poate fi scri s sub forma
f
c
;
u
, t s = 0. (36>
nmul i nd aceast ecuai e cu eh", obi nem
Yjja^dta rficidu ==0. (37)
Acestea snt de fapt rel ai i l e di fereni al i ' sati sfcute de-a l ungul
caracteri sti ci i (22) scris ns sub o al t form. Spre deosebire de cazul
total ei hi perbol i ci ti de-a l ungul unei caracteri sti ci de mul ti pl i ci tate r!P.
avem l a dispoziia noastr rs rel ai i di fereni al e.
S consi derm cazul , i mportant n pl asti ci tate, cnd ecuai a A =0
are numai dou rdci ni di sti ncte X,, X2 de mul ti pl i ci tate rx i respecti v
n rt. n acest caz drept parametri var i abi l i de-a l ungul caracteri s-
ti ci l or or. =tx, p zz t2 pot fi alese noi l e vari abi l e i ndependente u =
= (<x,P),t; =w(a. p ), ^=ta(a, p).
For ma normal este acum dat de si stemul
*]*,A, => T)fow,a=0, k =* 1, rx,
(38)
j. P
r
t t
c
'
u
. 9= - ' '
r
l>
n
-
Acest si stem de ecuai i esteraportai la reeaua curbilinie decaracteris-
tici drept sistemdecoordonate. Aceast reea este defi ni t de ecuai i l e
. * Hi*, V, <| J)M,B , v, p = X2(w, v, taj u 3 . (39)
Cnd u, v este un reper ortogonal de referi n n pl anul (n, v),reeaua K, (3.
este ortogonal dac XjX2 = 1.
CAZUL PARTI CULAR n=2
651
5. Cazul particular n =1
Pentru n =1si stemul (1)i a forma
!,H +b^,iV =c (40)
ce este deja sub form normal . Uti l i z nd formul el e (18), (21), (22)
averii A =a "kb, ecuai a caracteri sti ci l or dv = dui rel ai i l e di -
a
fereni al e sati sfcute de-al ungul l or cduad^=0. I ntegrarea
ecuaiei (40)este echi val ent cu i ntegrarea si stemul ui dc ecuai i ordi nare
(41)
a
dv
b
c
(-!.Cazul particular n =2
Pentru ;z =2 scri em si stemul (1)dup cum urmeaz:
U^J.a + 22^2,-. +
b
2l'W,v + 2 2 t y2 , v =
F
2-
Determi nantul caracteri sti c este de forma
(42)
bn X an , b12 X12
62 1 X21, b22 X22
unde
A =
Di n sol ui a
11 12
, B m
i i
+
a12
, c =
b
n
b
n
21
(To
i
>
, B m
21
b ^21 22 02l 0.22
A\ * - 2J5X + C=0, (43)
(44)
22 I
A x =-(B +l/B* - AC), X2 =- (B- - i 4C) (45)
^4 ^t
se ajunge' l a concl uzi a c si stemul este' hi perbol i c (total hi perbol i c) n
domeni ul G al spai ul ui (, (Jij, <J/2 ) cu patru di mensi uni n care este
sati sfcut condi i a
B
2
AC>0. (46)
652
ECUAI I HI PERBOLI CE CU DOUA VARI ABI LE I NDEPENDENTE
Reeaua de caracteri sti ci este dat de ecuai i l e
dv = v, <J,1( M d dv = A 2 (4, v, fa (4) d.
(47)
Rel ai i l e di fereni al e sati sfcute de-a l ungul caracteri sti ci l or pol
ti obi nute de exempl u dm nl ocui rea pri mei coloane di n (43) pr i n col o.'na
(cldu tudti, i a
c2 du a2l dta a.,.,d'^J
de unde se obi ne
(X,,4 + 7J) d^x + E dta, + F du +G v = 0, t = 1,2,
unde
(48)
(49)
(50)
n cazul n = 2 reeaua de caracteri sti ci poate f i totdeauna consi -
derat drept si stem a, |3de coordonate.
Dac ntr-un anumi t domeni u di n spai ul (,v, - J u to avem B
2

AC =0, ecuai a A =0 are o rdci n dubl ; asemenea si stem.' snt
numi te parabolice. Dac B
2
AC < 0, ecuai a A =0 nu are rdci ni
real e i ar si stemul este numi t eliptic. At t teori a ct i metodel e uti l i zate
pentru rezol varea acestor trei ti pur i de sisteme snt compl et di feri te.
Dac sini satisfaci/Ic condiiile
D B
b12
l i
, E =
b12
, F = Q
hi ^22 c, b22 a22 c2
(51)
sistemul de ecuaii (42) poatefi UniarizcU fvi schimbarea rolului varia-
bilelor dependente cu al celor independente. Plinind
U =u{^, to, v = vfa, to,
avem
unde
i . = Jv,
"ri.
7
i>(, w)
(52)
(53)
(54)
CAZUL PARTICULAR N = 2
653
este j.i eobi anul transformri i . Presupunnd c n domeni ul consi derat
di n spai ul (u, v, to to J =f=0, i ntroducnd (53) n (42) i lsnd de o
parte pe / , se obi ne si stemul l i ni ar cu coefi ci eni vari abi l i .
S formul m acum teoremele fundamental e referi toare l a exi s-
tena si uni ci tatea soluiilor ale problemelor la limit de baz, pentru
si stemul (42). Unel e cazuri parti cul are referi toare l a regul ari tatea
coefi ci eni l or, al e funci i l or date etc. vor f i l sate de o)parte. Ci ti tor ul
este tri mi s l a l i teratur.
Problema lui Cauchy este formul at dup cum urmeaz:
Pe arcul AB di n pl anul (u, v) dat pri n (nai i l e parametri ce u =
= u(s), v = v (s), unde deri vatel e ii i v de-n l ungul l ui AB snt conti nue
pe pori uni i ii
2
+ v
2
=/=0, snt date funci i l e conti nue ^(s) i tp2(s).
A r cul AB nu are o di reci e caracteri sti c n ni ci un punct, adic
&[u(s), v(s), Ws), t l 3 (S )] =A (S )^0
de-a l ungul l ui AB. S se gseasc n veci ntatea l ui AB o soluie a si s-
temul ui (42) ^i{u, v), i pt (u, v) care s i a val ori l e prescrise i]^(s), ty2(s)
de-a l ungul l ui AB.
TEOREMA 1: Exist o soluie a problemei lui Cauchy formulat mai
sus n triunghiul ABC format din arad de caracteristic AC din una din
familii i arcul de caracteristic BC, careaparine celeilalte familii
J
)
(fig. 4). Dac soluia estesuficient deregidat sedovedete c ea esteunic.
Di n teorema 1rezul t unel e concl uzi i cal i tati ve.
Sol ui a ntr-un anumi t punct C al tri unghi ul ui ABC depi nde numai
de datel e de pe arcul ab care apari ne curbei AB i del i mi tat de carac-
teri sti ci l e care trec pri n punctul C (fi g. 5). A r cul ab este numi t domeniul
de dependen al punctul ui C.
Total i tatea punctel or di n pl anul (u, v)al cror domeni u dc dependen
coni ne punctul Q de pe A Bse numete cmp deinfluen al punctul ui 0.
\ e. st c mp este del i mi tat de caracteri sti ci l e care trec pr i n Q (fi g. 6).
S consi derm un caz parti cul ar al rel ai ei Cj(tpj) care corespunde
l ui c 0 cnd v, 0 (n parti cul ar, aceasta se apl i c si stemel or omogene
unde totdeauna c, z r 0). S presupunem c pe AB snt date funci i
nul e J i v2 - 0. Deoarece funci i l e <J<; = 0 sati sfac n ABC si stemul
(42) mpreun eu condi i i l e l a l i mi t, ele reprezi nt sol ui a probl emei
l ui Cauchy astfel formul at.
') Pot exista cazuri cnd soluia exist numai n triunghiuri destul demici, adia-
centefiecrui punct al lui AB.
6,54 ECUAII HIPERBOLICE CU DOUA, VARIABILE INDEPENDENTE
~. c, 1 , ii i n i i puiuul in c iui
depindede dateledin alara lui alt.
Dac funci i l e tUs), i ^f date pe AB au ntr-uti anuM t punct P
al l ui AB deri vate di sconti nue, ele vor produce apari i a unor di sconti -
nui ti ale deri vatel or sol ui i l or de-a l ungul celor dou caracteri sti ci
care trec pri n P.
Problema caracteristic (probl ema l ui Ri emann sau a l ui G oursat)
se formul eaz astfel (fig. 7):
n pl anul (u, v) se dau un arc AB, u(s), v(s) si funci i l e ^(s), 6,(4
de-a l ungul l ui , astfel nc t: 1 arcul AB i a n orice punct di reci a \ ,
CAZUL PARTICULAR n = 2
655
defi ni t pr i n u, v, 61, <]/2;2 funci i l e date sati sfac rel ai i l e de compa-
ti bi l i tate pentru cv Cu al te cuvi nte, AB este un arc al unei anumi te
caracteri sti ci cv n mod si mi l ar, un al doi l ea arc AC pe care snt date
6X, ij/ 2 este un arc de caracteri sti c c2. n punctul A val oarea funci ei
tjjj dat pe AB este egal cu val oarea l ui <\>x dat pe AC; aceeai si tuai e
are loc i pentru ij/ 2. S cutm o soluie n veci ntatea l ui B i AC
care s i a val ori l e date de AB i AC.
TEOREMA 2. Exist o soluie a problemei lui Riemann formulat
mai sus, n domeniul AB'D'C format de segmentelede arceAB', AC
ale caracteristicilor AB i AC i de altedou caracteristici trecnd prin
B' i respectiv C. n domeniul n careexist o soluie regulat (cel mult
n patndaterul ABCD) sedovedete c ea este unic.
n practi c apar probl eme l a l i mi t mi xte care nu pot fi reduse
ni ci l a probl ema l ui Cauchy i ni ci l a cea a l ui Ri emann. Ne vom referi
l a aceea care joac un rol i mportant n pl asti ci tate.
O anumit problem mixt se formuleaz dup cum urmeaz (fi g. 8).
n pl anul (u,v) se d un arc regul at AB (v. probl ema l ui Cauchy) pe
care se prescri e combi nai a l i ni ar a(s) ^(s) + 6(s)ip2(s) =c(s), unde
a Osau b ^=0. n afar de aceasta se mai d un arc AC i val ori l e
funci i l or <h1 i <b2 pe el , acest arc fi i nd un arc de caracteri sti c (v. pro-
bl ema l ui Ri emann). Val ori l e l ui &v t]>2 pe AC sati sfac n punctul A
condi i a formul at pe AB. Se caut sol ui a n veci ntatea punctul ui A
care satisface condi i i l e date pe AB i AC.
TEOREMA 3. Exist o soluie a
problemei mixte formulat mai sus, n
domeniul mrginit de arcul AB, un arc
decaracteristic BC aparinnd celeilalte
familii dect AC i un segment AC al
arcidui AC.
Conform cel ei de a doua teoreme so-
l ui a poate s fi e exti ns n domeni ul
BC'CD.
Si stemel e hi perbol i ce cvasi l i ni are pot
avea soluii care s fie discontinue de-a
lungul anumitor linii di n pl anul (u, v). O
soluie a probl emei cu condi i i l a l i mi t
conti nue poate s fie di sconti nu. Exi st
anumi te condi i i care trebui e sati sfcute pig a 0 a n u m i t problem mixt
de ctre sal turi l e funci i l or pentru sistemul (42).
ECUAI I HI PERBOLI CE CU" DOUA VARIABILI-: I NDEPENDENTE
7. Ecuaii hiperbolicedeal doileaordin
S consi derm o ecuaie cu derivatepariale ctasi lini ard deordi nul
al doi l ea cu funci a n ecun oscuta y depi n zn d de dou vari abi l e u, r
(55)
i >,
unde a, (3, y, 8snt funci i de vari abi l el e u, v, y, y,, y,.
Fi e un arc neted / determi nat de #=w(s), v i>(s) de-a l ungul
crui a snt date funci a y =^(s) i deri vatel e sale =<J2(s), y,r =
= <J>3(s) = (O, M<D2) . S determi nm deri vatel e de ordi nul al
V
doi l ea <btUU iftttt, y , m v de-a l ungul l ui / .
S i ntroducem o notai e cunoscut
Pentru cele trei necunoscute de-a l ungul l ui /
R(s), S(s), T(s)
obi nem un si stem de ecuai i al gebri c i l i ni ar
7 . A' +2J3S +y 7=&
i c -f-?'/S =p,
iiS -\ - vT =q.
(56)
(57)
(58)
unde p = <J>2, <7 = <D3 i O,, o>2, <t>3 snt nl ocui te n a, fi, y. Determi -
nantul si stemul ui este
!A ^E
2?
2pt>+Y
2
. (59)
S presupunem c pentru a, fi, y dai , <t>,, O.,, <S>3 snt alei astfel
nct A =0 n ori ce punct al l ui l i si stemul (58) s rmn compati bi l .
Di n l ema 4rezul t c n acest caz n ori ce punct al l ui l obi nem o i nf i -
ni tate de soluii R, S, T pentru si stemul (53). O asemenea curb / va f i
numi t caracteristic a ecuaiei (55). Aceast caracteri sti c este pro-
ECUAI I HI PERBOLI CE DE AL DOI LEA ORDI N
657
i eci a pepl anul (u, v) a curbei caracteristice di n spai ul cu ci nci , di men-
si uni (, v,y, p, q)i determi nat de funci i l e
u(s),v(s),6(s),p(s),q(s) (60)
(61)
care satisfac condi i a A(s) =: 0
Uti l i znd notai a
dv
condi i a A =0 i a forma
aX
2
- 2(3X - y =0. (62)
DEFINIIE : O ecuaie cvasiliniar ay,, + 2j3y<m, +yy,v v =$
estenumit hiperbolic n domeniul G al spaiului (u,v,6,p,q) dac
p
2
- ay >0 (63)
n oricepunct al lui G.
Sol ui i l e ecuai ei (62)
>i 4
1
(P +VP
2
- Y). *2 =i (p - V'P
S
- ay) (64)
a a
permi t scrierea ecuai i l or di fereni al e ale caracteri sti ci l or sub forma
dv =\ (u, v, y, p, q) du,
(65)
dv =X2 (u, v, <\ i,p, q) du.
Fi ecare soluie y (u, v) a ecuai ei (55)corespunde unei reele decarac-
teristici format di n dou fami l i i , depinznd de un si ngur parametru,
de curbe i ntegral e ale acestor ecuai i .
n mul te probl eme al e teori ei pl asti ci ti i se ntl nete ecuai a semi -
l i ni ar
*, *-/ (. , +. +. . . ' +. *)' (66)
Uti l i znd formul el e (65) se poate vedea c ea este o ecuai e hiperbolic
n tot spaiul i ar reeaua sa de caracteri sti ci este format di n l i ni i l e
u =const i v =const.
S consi derm ecuai a l i ni ar
*. . ++ =0 (67)
numi t ecuaia telegrafistului.
42 Teoria plasticitii c.3183
658
ECUAI I HI PERBOLI CE C U DOUA VARI ABI LI I NDEPENDENTE
Problema lui Cauchy pentru, ecuai a
(67) se formuleaz, astfel , (iig*. 9): pe un
arc neted AB, -u- =%{s), v =v(s), sA
^ s ^sB, snt date
i>= = *2 (S). 4, = *s() =
(68)
Se cere o sol ui e <\ i (u, v)care s sati sfac
aceste condi i i pe A B.
V om da sol ui a acestei probl eme sub
form fi ni t. n pri mul rnd i ntroducem
funcia lui Bessel deordinul zero J0 (z)defi ni t ca soluie a ecuai ei
di fereni al e ordi nare deordi nul al doi l ea
Fig. 9.Problemalui Cauchy pentru
ecuaia telegrafistului (67).
To, zz H Jo. z ~t~JQ 0.
(69)
Pun nd acum
=2l/ a (70)
unde vp i up snt constante, se poate vedea c funci a/ (, v) =/0 \ _z(u, v)]
sati sface ecuai a tel egrafi stul ui (67) i c
J0{ut, v) =1, / , 35 0, =11-1,
J0{u, v) a 1, y0. =<>,
v
=V
(71)
Aceasta se poate veri fi ca uor pr i n cal cul ul l ui {/ ,[ (, U)]}, h v i apoi
ecuai a (67) i a forma (68); formul el e (71)rezul t di n expresi a funci ei
J0(z) dezvol tat n serie de puteri
(72)
A r gumentul zdi n (69)poate fi real sau pur i magi nar: n ambel e cazuri
val oarea l ui J0(z) este real . Funci a J 0 (z)este tabul at.
ECUAI I HI PERBOLI CE DE AL DOI LEA ORDI N
659
S consi derm i ntegral a curbi l i ni e de al doi l ea ti p
$ , { ( M - .) du +(v/ 0, , - / O, 3dw} (73)
unde 6(u, v)este sol ui a ecuai ei tel egrafi stul ui .' Deoarece = aty,
Jo. vu = / 0 . obi nem
.(/ !'., - <k/ o, . =(Wo, ~/ o ' ; , . (74)
pr i n urmare i ntegral a (73)nu depi nde dednxmul de i ntegrare / , i se
anul eaz cnd / este o curb nchi s.
S consi derm un punct P de coordonate u =ut, v =vp al crui
domeni u de dependen PtP2 (fi g. 9) apari ne l ui AB. Adoptnd n
(73) drumul de i ntegrare P1P2PP1 uti l i znd propri eti l e (71)ale func-
i ei J0(u, v), i egal nd cu zero rezul tatul , obi nem formula lui Riemann
j, (P) =1[<i>(pj) + y(P2)] +1C {(/ i * / 0 , ) dM ; +
2 2
(75)
+ WJo,v-JA.v))dv
nl ocui m i ntegral a curbi l i ni e pri ntr-o i ntegral n raport cu para-
metrul s substi tui nd funci i l e date (68) i funci i l e date
h (s, Up, Vp) =Jo
d^ (
S
, U p , Vp) =Jo,v
de unde n cele di n urm obinem
M=M(S) I<L \ S,Up, Vp) , JT0j u M=M(s)
(76)
u~u(s)
6(up, vp) = (s/ .,) + (WJ] +
+ I (
S7>
' {(/ 1<2 - <V2) U +(<V3 - / !*,) v) ds
(77)
Sol ui a tp ntr-un punct generic P al tri unghi ul ui ABCeste expri -
mat cu ajutorul funci i l or date pe domeni ul de dependen al l ui P.
660
ECUAI I HI PERBOLI CE CU DOUA VARI ABI LE I NDEPENDENTE
Problema caracteristic pentru ecuai a
(67) const n gsirea soluiei care, l a
i nterseci a caracteri sti ci l or AB i AC,
(fi g. 10) s i a val ori l e date
y(, vA) =Oi (M), Ua < < uc,
<j(llA, v) = 02 ( U) , VA < l > > WS,
(78)
unde 0j (v,) =Qt(vAf.
Sol ui a ntr-un punt generi c al drept-
unghi ul ui ABDC se obi ne pe baza for-
mul ei (75), considernd l i ni a fr nt PXAP.,
ca domeni u de i nfl uen. A tunci pe T\ A
avem du =0, i ar pe ^4P 2 dv =0. Uti l i znd i ntegrarea pr i n pri
obi nem formul a
Fig. 10. Problema lui Riemann
pentru ecuaia telegrafistului (87)'.
0 (ll = J o fPM. VA) * - +
+f ' / [2 ]
r
a(, - u) (vp - w,,)] * i d + (79)
02 dr.
Bi bl i ografi e
1. R. C ourant. Parial diffcrential equations, New-York-London, Interscience
Publishers, Inc., 1962.
2. 1\ . C ourant, K. O. F ri cdri chs, Supersonic flow andshock waves, Inter-
sciencePublishers Inc., New-York-London, 1948.
I NDEX ALFABETI C
I I NDEXD E AUTORI
I N DE X A L F A B ET I C
Algebra liniar 641
Alunecarea materialului 200
Analogia acoperiului 452
Analogiilelui Ndai 449
Sadovski 449
Anizotropie 630
Arc circular 559
cu dou articulaii 559
Articulaie plastic liniar 565
Autotensiuni 74
Band crestat supus ntinderii 323, 383
Bar cutrei straturi 539
Bareaxial-simetricecrestate441
curbe 559
Bazelefizicealeteoriei plasticitii 625
Bloc greu 296
Cadrecunoduri fixe550
portal 550
Capacitate portant 286
Capacitatea portant aconstruciilor din
bare545
plcilor 563
Caracteristicile sistemului 370, 645
Cercetri experimentale 161
Cercurile lui Mohr 54
Cedare plastic parial 546
total 546
Cmp deinfluen 653
tensorial 39
Cmpul tensiunilor generalizate 505
vitezelor generalizatededeformare
505
Cmpuri discontinue ale forelor inte-
rioare 573
Coeficient decontracie transversal 71
vseozitate 201
Coeficientul lui Poisson 56
Coeziunea 64
Condiia acionrii independentea for-
elor 601
decompatibilitate48
echilibru 499
mecanism 499
plasticitate 59, 86
a lui Tresca 61, 142
Coulomb-Tresca 524, 529,
530, 536, 537, 539
Huber-Mises 145, 522, 533
Huber-Mises-Hencky 60
simetrieatensorului 52
starelimit 499
Huber-Mises 539
lui Johansen 535
tensiunii normalemaxime529, 537
termodinamic 199
Condiii deechilibru 52
lalimit 200, 253
axial-simetrice 591
Constantele lui Lame 55
Construcii civile23
din bare, proiectare optim 615
plci 609
curbe 609
, proiectare optim 605
rigid-plastice 636
Contact ideal rugos 201
Convenia desumare Einstein 31
664 I NDEX ALFABETI C
Creteri materiale 49
Curba caracteristic 645
din spaiul cu cinci dimensiuni
657
Curgere exact plan 182
plan 182
plastic cvasistatic 210
incipient 251, 286, 288
a unei pene 313
unui semi-spaiu 290
ngrdit 287, 290
nengrdit 287
staionar 251, 328
Curgerea plan a materialului vseo-
plastic 201
radial a unui cilindru 207
unui strat plastic subire 211
Curgeri plastice plane cvasistatice 202
Deformareelastic atubului 140
Deformaii 23
finite 629
generalizate 500, 519
instabile 418
plastice 16, 184
remanente 74
Deplanarea seciunii transversale 462
Deplasarea n direcia normalei 519
tangentei 519
nodurilor 550
Descrcarea 72
Determinarea tensiunilor 430
vitezelor 435
Deviatorul deformaiei 48
tensiunii 52
tensorului 42
Dilatarea medie 48
Direcia, principalaa tensorului 44
Direcii de alunecare 193
principale 193
Disc, proiectare optim 608
Discontinuiti admisibile 573
slabe 274
tari 274
Discontinuitile vitezei 376
Distribuie continu de viteze 317
Distribuii 274, 275
Domeniu de dependen 653
Ecruisare anizotropi 127, 130, 132
cinematic 130
Ecuaia curbei de plasticitate 597
deechilibru a nodului 552
difereniali deechilibru 52
direcional a caracteristicii 64S
seculara 44
telegrafistului 231, 657
Ecuaii constitutive 184
de baz ale curgerii plasticeplana
198
echilibru 52, 203
moment 52
hiperbolice 640
de ordinul doi 65S
n tot spaiul 657
iniiale de echilibru 551
Ecuaiile etajelor 551
fiziceale teoriei deformrii 69
teoriei elasticitii 55
grinzilor 551
lui Nadai-Hencky-I liuia 68
Efectul Bauschinger 64, 127, 128, 132
Element de plac 419
Energie de deformare a volumului 57
elastic 57
schimbarea formei 57
Eterogenitate 630
Evaluarea ncrcrii limit 582
limitei inferioare 583
strii limit 548
Experienadencrcaresuplimentar 175
Filtru pozitiv 305
Formanormala sistemului 648
Formula lui Green 40
Riemann 659
Formule integrale 40
Frecarea pur 63
Frontiercircular lipsitdetensiuni 258
rectilinie cu presiune liniar 257
liber de tensiune 256
Funcia de disipare 523
lui Dirac 276
Heaviside 276
treapt-unitar 275
Funcia III(E^) 71
Funcie neted pe poriuni 305
I NDEX ALLABETI C
665
Funcii Bessel 658
discontinue 274
limit pentru plci 535
Grad de siguran 509
Grinzi static nedeterminate 547
Hipersuprafa limit 501
Hipoelasticitate 632
Indicede sumare 31
mut 31
Intensitatea deformaiilor 48
ncrcrii limit 558
tensiunii 53
tensorului 42
Invariabilitatea n raport cu forma pro-
filului 338
I nvarianii deviatorului 42
tensorului 41
Ipotezaasupranormalelorinvariabile517
Huber-Mises 446
Tresca-Guest 446
Ipoteze cinematice" 517
statice" 517
I storia" ncrcrii 24, 155
Izotropie 37
ncrcare 72
limit 287
constant 605
proporional 154
simpl 154
ncrcri care depind de mai muli
parametri 557
limit maxime 513
minime 511
ncovoierea elasto-plastic a barelor 472
ntindere cu rsucire 543
Legturi 227
Legea de curgere 500
asociat 89, 502
frecare 201
transformare a scalarului 33
generalizat a lui Hooke 55
variaiei formei 69
volumului 56, 69
Linia exact deplasticitate 289
Liniarizarea ecuaiilor 231
Linii de alunecare 192
n form de evantai 223
articulaii plastice generalizate
519
curent 191
discontinuitate 456, 519
pentru tensiuni 283
viteze 280
Linii a 431
P 431
Material rigid-perfect-plastic, omogen,
izotrop i incompresibil 184
Materiale de construcii, proprietile
caracteristiceale~ 26
stabile 96
Materialul incompresibil Schwedoff-Bin-
gham201, 205
Matri cu profil curbiliniu 330
rectiliniu 341
Mecanica pmnturilor 634
Mecanism de cedareplastic 498
independent 615
fundamental 554
Metoda cinematic 548
echilibrului prilor plcii 589
lui Massau 268
obinerii suprafeelor limit 521
superpoziiei mecanismelor funda-
mentale 554
Metodegrafice 347
hodografice 239, 347
numerice 347
de integrare 268
Kunge-Kutta 396
Metodelegraficeale problemei plane 185
Micarea plastic cvasistatic 229
Model de deformare rigid-plastic 498
Modele de corpuri deformabile 16
Modulul de ecruisare 72
lui Kirchhoff 56
Young 56
Moment de rsucire final 459
Muchie plastic 156, 169
Multiplicatorul cinematic admisibil al
ncrcrii 506, 510, 511
static admisibil al ncrcrii 505,
509, 510
666 I NDEX ALFABETI C
Neproporionalitatea ncrcrilor 558
Pan ascuit 317
obtuz 313
Parametru deecruisare 96
Parametrii Lame 186, 188
lui Lode 194
Pierderea coeziunii 64
stabilitii plcilor plastice 408
Plac dreptunghiular 586
inelar 614
ncrcat 574
ncastrat 572, 577
ncrcat n mod uniform 572
liber rezemat 566
ptrat 578, 586
Plan hodografic 238
Plci circulare 565, 568, 612
curbe cilindrice591, 593
subiri 540
proiectare optim 610
stratificate 540
Postulatul lui Drucker 102, 104, 123
Potenial elastic 57
plastic 88, 107
generalizat 502
Pozitivitateavitezei dedisipareaenergiei
245, 246
Prelucrarea plastic aplcilor subiri 402
tuburilor cuperei subiri 398
Presarea unui strat plastic subire 211
Presiunea critic, prima~ 78, 82
a doua~ 79. 82
Principiul lui Onsager 136
lucrului virtual 102
puterii virtuale548, 553
Problema caracteristic 434, 654, 660
degenerat 439
curgerii plane incipiente 183
integrabilitii relaiilor fizice 153
ncrcrii limit 288
lui Cauchy 145, 255, 263, 264,
270, 432, 642, 658
Goursat 654
Riemann 259, 260, 261, 263,
266, 267, 271, 654
mixt 272, 435
plan a deformrii elasto-plastice
79
unicitii 514
Probleme detensiune plani axial-sime-
trice 386
dinamice 635
la limit 250, 312
static determinate 204
nedeterniinate 563
Procedee senui-iaverse 226
Proces de descrcare 96
neutral 96
staionar 328
Procesele prelucrrii plastice 22
Profilul tensiunilor 560
Propagarea undelor 335
Proprieti sclare ale materialelor 627
tensoriale ale materialelor 627
Rsucirea elasto-plastic 446
a unui cilindru 464
, ecuaii debaz 446
Relaia diferenial de-a lungul carac-
teristicii 646
limit liniar 560
Relaiilefizicealeteoriei curgerii plastice
152
deformrii plastice 152
Prandtl-Peuss 92
Reea curbilinieortogonal 246
de alunecare 193
caracteristici 646, 657
evantai 188
centrat 190
Reele Hencky-Prandtl 242, 267
plane ortogonale 186
Reelele liniilor de alunecare 240
Rezervoare cilindrice 601
Rotaia 519
nodurilor 550
Ruperecasant 64
Sandvi 538
Sgei transversale mari 486, 490
mici 482
Sfer cu perei groi 75
I NDEX ALFABETI C 667
Similitudine geometric 251
Singularitate de tip cinematic 503
static 503
Sistem cvasiliniar deecuaii 649
eliptic 652
Sisteme hiperbolice 648
parabolice 652
total hiperbolice642, 645, 653
Sistemul deecuaii al curgerii plane227
Soluie cinematic 252
static 252
Soluii aproximative 509
complete 252, 548
discontinue 258, 274
Spaiul deformaiilor 58
fizic 30
Stabilitatea n mare 100
mic 100
Starecinematic admisibil 122
cvasistatic de echilibru, instabil
287
decedareplastic 498
tensiunebidimensional genera-
lizat 516
real 122
static admisibil 122, 123
Starea axi-simetric de deformare 425
tensiune 425
de deformare 47
tensiune 47
limit derezisten 498
plan dedeformare 142, 145
Stri admisibile 121
de comparaie 121
Structur plastic-ortotrop 587
Suprafa decurgere 86
carearepunctesingulare111
ncrcare 86
Suprafee integrale 642
limit 500, 516
Tensiune medie normal 52
Tensiuni 194
generalizate 500
plane 366
proprii 74
Tensor antisimetric 35
desubstituie 37
director 43
izotrop 37, 38
simetric 35
sferic 37
unitate 37
Tensori 34
Tensorul asemnrii 43
creterilor deformaiei 51
deformaiei 47
marilor deformaii 217
rotaiei 47
tensiunii 51
vitezei dedeformare 50, 192
Teorema a doua a lui Hencky 241
asupra limitei inferioare a ncr-
crii 510
superioare a ncrcrii 511
Hamilton-Cayley 41
Teoreme variaionale 121
Teoremelegeneralealeproiectrii optime
605
Teoria analitic a problemei plane 185
capacitii portante 498, 508
curgerii plastice 85
deformrii plastice 67
fenomenologic a plasticitii 626
liniilor de ruptur 586
strii de deformare 30
tensiune 30
Termodinamicaproceselor ireversibilede
deformare 133
Traiectorie 191
Tragerea unei benzi 329
Transformarea lui Legendrc 121
Trivectorul lui Ricci 38
Tub cu perei groi 79, 139
parial plasticizat 142, 145
Und de oc 279
Unghiul de repaus 450
Unicitatea cmpului tensiunilor 515
ncrcrii limit 514
Valori principaleordonatealetensorului
director 45
ale tensorului 44
668
I NDEX ALFABETI C
Variaia neutral 95
a strii de tensiune 157
proporional a tensorului director
46
vitezelor de variaie a tensiunii
124
Verificarea condiiei de plasticitate 161
teoriei curgerii 174
deformrii 174
Vectorul deplasare 47, 217
tensiunii 51
Viteza devariaie a energiei dedisipare
91
energiei de disipare 138
Vitez dedeformare 23, 192, 296
Vsco-plasticitate 632
Zora ncrcrilor admisibile 558
I NDEX DE AUTORI
Abel, N. H. 491
Ackcrmann, R. 450, 462
Batdorf, S. B. 628
Bauschingefi 64, 94, 127, 128, 132
Beadle, C. W. 177
Bernoulli, J. B. 472, 473
Bereznoi, 1. A. 468
Bessel, F. \ V. 658
Bingham, F. C. 201, 205
Biot, M. A . 133
Bishop, J. I . W. 104
Bkovev, G. I. 468
Blnd, L). R. 98
Bor, C. 630
Bratt, J. E. 168
Bridgmanj P. W. 59, 68, 165, 167
Budiansky, B. 156, 628
Caquot, A. 634
Caratheodorv, C. 267
Cauchy A. L. 145, 221, 255, 256, 258,
259, 263, 264, 265, 270, 271, 282,
286, 293, 295, 319, 326, 331, 337,
370, 373, 376, 383, 432, 433, 442, 643,
655, 658
Cayley, G. 41
Chakrabarti, R. K. 452
Christopherson, D. G. 452
Coleman, B. 629
Coulomb, Ch. A. 524, 530, 533, 536,
537, 539, 568, 573, 576, 577, 583,
584, 585, 597, 612, 634
Cramer, G. 644
Cristescu, N. 635, 636
Degteva, T. A. 456
Desperat, T. 338
Dillon, O. W. 135
Dinca, G. 636
Dinu, P. A. M. 276, 316
Drucker, 1). C. 96, 100, 102, 104, 108.
120, 123, 124, 127, 156, 158, 537,
542, 545, 605, 632
Druianov, B. A. 334
Kaii.ii, G. 568
Eddy. R. P. 467
Eichinger, A. 164
Einstcin, A. 31
Ericksen, J. L. 629
Essenburg, P. 169
Euler, L. 251, 491
Freiberger, W. 467, 468
Freudenthal, A. M. 632
Fritsche, J. 485
Galo, II. 468
Gallin, L. A. 452
Causs, C. F. 405
Geiringer, H. 144, 194, 230, 239, 298,
315
Geleji, A. 452
Ceogdzhaiev, V. O. 468
Gill, S. S. 172
Gorlov, A. M. 452
Gournerie, De la~ 450
Goursat, E. 654
Grccn, A. P. 40, 103, 239, 247
Green, E. A. 629, 632
670 I NDEX DE AUTORI
Greenberg, H. J. 120, 127, 158
Grigorev, O. G. 246
Groot, S. R. de~ 133
Guest 446
Gurtin, M.E. 455
Gvozdiov, A. A.499, 573
Haar, A. 429, 634
Hamilton, W. R. 41
Handehnan, G. H. 108, 153, 157
Heaviside 276
Hencky, H.60, 67, 68, 69, 70, 92, 108,
156, 241, 242, 243, 267, 449
HUI, R. 64, 104, 108, 127, 308, 343,
368, 426, 452, 468, 629
Hiller, M. J. 411, 415
Hodge, 1'. G. 120, 127, 158, 308, 452,
456, 524, 529, 541, 542, 545, 576, 605
Hooke, R. 17, 55, 71, 73, 76, 80, 88,
110, 120, 143, 475, 495
Hopkins, H. G. 535, 568, 573
Hrennikoff, A. 492
Hu, L. W. 165, 168
Hubcr, M. T. 60, 87, 92, 97, 98, 108,
128, 132, 141, 145, 146, 164, 165, 171,
172, 184, 367, 368, 369, 371, 375,
380, 383, 387, 388, 390, 403, 425, 446,
522, 524, 539, 542, 544, 565, 582, 583,
584, 586, 595
Iliusin, A. A. 67, 68, 70, 153, 154, 156,
219, 288, 394, 402, 449, 472, 524, 605
Iverv, H. j . 169, 177
[vlev, J). IX 467, 468
Jagn, Lu. 1. 170
Jakubowicz, A. 495
Jeiek, K. 482
Johansen, K. W. 590
Jukov, A. M. 164, 172, 175
Kaceanov, L. M.452, 467
Kadaevici, Ju. 1. 132, 133, 628
Karman, Th. V. 429, 634
Kemp, K. O. 589
Kirchhoff, G. 56
Kocetkov, A. M. 495
K'off, N. 169
Koiter, W. T. 115, 121, 127
Kolesnikov, L. O. 491
Kovalevskaia, S. 221
Krzys, \ V.485, 492
Kurdin, N. S. 468
Kutta 396
Lame 55, 186
Legcndrc, A. M. 121, 138
Leonov, 1. 468
Lepik, I. P. 629
Levy, M. 93, 120, 174, 227, 231 430
449
Lcytcs, S. D. 482, 491
Lin, C. C. 108, 157
Lockett, F. J. 441
Lode, W. 68, 174, 175, 194
Malvem, L. E. 635
Mandel, J. 464
Mansfiekl, E. H. 590
Marciniak, Z. 393
Massau, J. 268, 271
Maxwell, J. C. 633
Mazur, 1. 133
Melan, E. 108, 120
Meilor, I'. 11 412
Meyer, E. 483
Mihailescu, M. 636
Mises, K, v. 60, 87, 89, 92, 93, 97, 98,
108, 120, 128, 132, 141, 145, 146,
164, 165, 171, 172, 174, 184, 201, 367,
368, 369, 371, 375, 380, 383, 387,
388, 390, 403, 425, 446, 449, 452,
522, 524, 539, 542, 544, 565, 582,
583, 584, 586, 595, 612
Mihlin, S. G. 233
Mohr, O. 54, 194, 368, 369, 378, 381,
404, 430, 634
Mr6z, Z. 542, 576
Ndai, A. 67, 68, 69, 70, 156, 219,449,
45(1, 451, 453, 455, 492
Naghdi, IV M. 103, 133, 138, 139, 169,
177, 629
Najar, J, 185
Nea!, B. G.492, 554
Nielsen, M. P. 535
Noii, W. 629, 633
Novojilov, V. V. 132, 133, 628, 629
I NDEX DE AUTORI 671
Olszak, M.468, 633
Onat, E. T. 529, 537
Onsager 136
Orkisz, J. 492, 493, 494, 542
Ostrowska, J. 185
Parker, J. 172
Perlin, P. J. 452
Philips, A. 179, 483, 495
Piechnik, St. 468, 544
Poisson, S. D. 56, 88, 452, 453
Prager, W. 70, 108, 120, 127, 130, 132,
151, 157, 246, 284, 308, 452, 467,
499, 529, 542, 573, 627, 631
Prandtl, L. 92, 93, 94, 119, 120, 144
219. 223, 242, 257, 267, 288, 292, 310
311, 312, 631
Preyss, A. K. 456
Quinnev, H. 68, 70, 174
Rabotnov, L. N. 541
Reiner, M. 633
Reuss, A. 92, 93, 119, 120, 144, 288
Ricci 38
Riemann, B. 259, 260, 263, 266, 267,
271, 272, 273, 292, 295, 323, 332,
654, 655, 659
Rivlin, K. S. 629
Rjaniin, A. R. 486, 545, 590
Rojdcstvenski, V. A. 524
Ros, M. 164
Rosenblum, V. 1. 541
Kouley, J. C . 177
Runge, C . 396
Rychlewski, J. 468
Sadfowsky, N. A. 449. 455
Saint-Venant, B. de 15, 93, 446, 483
Sanders, J. L. 628
Sankaranaraanyan, R. 545
Sawczuk, A. 535, 576
Schilling, F. 450, 462
Schmidt, R. 267
Schwcdoff 201, 205
Sedov, L. 1. 629
Show, P. J. 452, 467
Shield, R. T. 130, 426, 433, 438, 542
Skorobogatiko, V. I. 450
Skrzypek, J. 468
Sobotka, Z. 451, 466
Sokolovski, V. V. 368, 372, 381, 452,
453, 454, 455, 467, 492, 568, 635
Southwell, R. V. 464
Steele, M. C. 544
Suliciu, I. 636
Svaiko, M. 1. 468
Swida, W, 483
Swift, H. W. 394, 411, 414, 415
Symonds, P. S. 554
evcenko 79
imarcv, O. A. 170
Talukder Das, N. K. 452
Taylor, G. I. 68, 70, 174
Trcfftz, I-:. 452
Irosea, H. 61, 87, 111, 142, 143, 162,
164, 367, 368, 379, 380, 387, 388,
426, 427, 428, 429, 446, 524, 530, 533
536, 537, 539, 568, 573, 576, 577
583, 584, 585, 597, 611, 634
Truesdell, C . 629, 632
Tupper, S. J. 343
Urbanovski, W. 468
Vakulenko, A. A. 136, 137, 138, 139
Wang, A. J. 467, 568
Warner, W. 153
Waszczyszyn, Z. 490, 494
White, G. N. 158
Wnuk, M. 468, 544
Wood, R. H. 589
Vlinen, A. 496
Young, T. 56, 88, 177
Zvczkowski, M.466, 468, 478, 485, 490,
491, 492, 494, 495, 542, 544
Ziegler, 11. 130, 131, 132, 135, 136,
137, 138, 139