Sunteți pe pagina 1din 100

402 C A L C U L U L G R I NZI L OR PEREI C U C O NT U R D R EPT U NG H I U L A R

Cdnsiderm un moment 31, acionnd n p unct ul O, ast f el nct s


roteasc p l anul n sens p ozi t i v (fig. 7.3 b). Vo m admi t e *) c funcia de
t ensi une este
F = - ar ct g 3- , (7.2C>>
2n X
ceea ce d st area de t ensi une
M xy
. 1 / xy
n (x
2
+ y
2
)
2
31 x
2
- y
2
(7.27)
2TX (x
2
+ y
2
)
2
aceste mrimi anulndu-se l a i nf i ni t .
P ent r u a ver i f i ca r ezul t at el e, vom seciona p l anul dup un cerc
de raz arbitrar r = ]jx
2
+ y
2
; ntr-un p unct de pe cont ur , de normal
exterioar n, vor apare t ensi uni l e an, f , egal e conf or m f or mul el or
(3.4) - cu
<v =o ,
M_ (7.28)
ITZV
2
ai ci s-a l uat cos {n, x) = y/ r, si n (n, x) = xjr.
I ndependent de r aza r, suma moment el or acest or t ensi uni t angen-
ial e este egal cu moment ul 31 ctre care t i nde ncrcarea end r - * 0.
F or mul el e (7.2(>), (7.27) snt ast fel j ust i f i cat e.
Vo m da o reprezent are grafic a di agr amel or de t ensi uni n f i gur a
7.4, p ent r u seciunile x = x0, y = ^ yQ.
l'Yicnd un st udi u anal og cu cel di n cazul pr ecedent , gsim de
exemp l u c tensi unea, tangenial T ( / j . este maxim n val oar e absol ut
pent ru x = 0,
T , , (0, ?/ 0 ) =- T ^T ' (7. 3)
nirime care corespunde i f or mul el or (7.28). De asemenea pent r u x = -_ xv
cu x\ = 3t '0 , gsim val or i ext r eme egal e cu
M 1
V - ( f , y) = - = - - T , ( 0 , y0 ). (7-29')
*) Aceste rezultate se vor obine di rect, n coordonate polare, n cap. XI V (voi . II).
PL A NU L . S EM 1 PL A NU L . S F ER T U L D E PL A N. B A NDA . S EM I B A ND A 403
P ent r u cal cul ul depl asril or, p or ni m de l a f or mul el e (3.77), inem
seama de proprietil e de par i t at e al e acestei funcii (observnd c feno-
menul este ant i si met r i c n r apor t cu ambel e axe de coordonat e) i obinem
F[r - ucx) =
1 + a
2TC
M
x
2
+ y
2
1 + U
31
x
2
-f- y
2
(7.30)
F i g. 7.1
unde w este r ot i r ea de corp r i gi d, care t r ebui e determinat p r i nt r - o con-
di i e supl imentar p r i v i n d depl asarea unui p unct oarecare di n p l an, di f er i t
de ori gi ne, unde apar e o si ngul ar i t at e.
404 C A L C U L U L G R I NZI L OR PER EI C U C O NT U R D R EPT U NG H I U L A R
Dac moment ul acioneaz n p unct ul M(x0, y0), vom avea
a
M
(f
x
o) (y - yo) f
" n Ui - x0)* + (y- y.ff '
M
CT=
(X
(y - y0)
K [(x - xX + (y - y0)'
l
f
M (x - x0)* - (y - y())*
(7.31)
2iz [(X - x0)* + (y - y0)*]*
Component el e depl asrii se pot exp r i ma ntr-o form asemntoare.
7.1.2. ncrcare cu o sarcin oarecare
n mo d anal og se poat e st udi a cazul unei ncrcri cu o sarcin
oarecare (periodic sau l ocal ), f ol osi nd r ezul t at el e ant eri oare i p r i nci p i ul
sup r ap uner i i efectel or, sau atacnd di r ect pr obl ema. Vo m ine seama de
proprietil e de si met r i e i ant i si met r i e al e ncrcrii.
7.1.2.1. S A R C I N PE R I O D I C . Vo m consi dera nti cazul unei sar ci ni
ext eri oare, distribuit per i odi c dup direcia axei Ox, acionnd de- a
l ungul acest ei axe. Rezol vm p r obl ema pe cal e direct.
Lt'la-
. J
Ei g. 7.5
n caz ul unei ncrcri si met ri ce n r apor t cu axa Oy (fig. 7.5), v o m
p ut ea scri e
a n
(7.32)
PL A N U L . S EM I PL A NU L . S F E R T U L E E PL A N. B A NDA . S EM I B A ND A 405
C U
Y = (n = 1, 2, 3, . . . ), (7.33)
a
l und ca perioad Lx =2a.
Semnul mi nus i coef i ci ent ul 1/ 2 s-au i nt r odus ca i l a subp unct ul
7.1.1.1, p ent r u a se p ut ea pune condiiil e l a l imit p ent r u semi p l anul
V > 0 (pent r u fora tietoare dup seciunea Ox, sar ci na exterioar
o. s i n rtx (7.32')
n
f i i n d considerat pozi ti v dac are sensul p oz i t i v al axei Ox).
A l egem o funcie de t ensi une de f or ma
F(v, ?/ ) = 4 U . +YjBJ e~
V
cos *nx, (7.34)
par n r apor t cu var i abi l a x, unde n, Bn snt iruri de const ant e care
t r ebui e det er mi nat e.
Rezul t st area de t ensi une sub f or ma
A - S M . - (
2
- -rny)B]e-
v
cos ynx,
n
~ <
4
+ W
B
J
e V c o s
V > (7.35)
T . = - S L A - ( i - Y ?/ ) i ? J c "
Y n V
s i n r B ,
p r ecum i depl asar ea
J &> = S {(1 + V-) An + [1 - v + (1 + V-) Tj]Bn)e-
y

v
cos
(7.36)
Punnd condiiil e l a l imit (7.8) p ent r u semi p l anul y = 0, gsim
2 (7.37)
(1 +>) ^. + ( l - a) J 3 - 0,
funci a/ 2 (x) t r ebui nd s fie i dent i c nul. Deai ci obinem
(7.38)
. _ I J . .
40C> C A L C U L U L OR I NZI L OR PER EI C U C O N T U R D R EPT U N G H I U L A R
n acest caz funcia de t ensi une va f i
F = T i 5 ' - [ 1 - 1 * - ( 1 + & E Y " " P O S Y X ' ( 7 - * >
.starea de t ensi une f i i nd dat de
G
* = T E
[ 3
+1*
_ ( 1
+
{ l )
v. yj
r

r
" "
0 0 8
v >!
*, = - D - - (1 + I) Y, f ]
e
~
V
' 008 Y .17, (7.40)
4
- - t2 - (1 + | i) Y.'/ l
Y
" s i n T ( j ar.
C ompon en tel e deplasrii se scr i u sul f or ma
Eu im
1 + 11
V [3 - u - (l + u) y. ?/ ] e
Y
" si n T
4 Y " "
(7-41)
E v = _ i i J S L y S cos yn . r ,
depl asril e i r ot i r ea de corp r i gi d f i i nd nul e, datorit condiiil or de si met ri e.
F ol osi nd notaiil e di n anexa 8, p ut em serie funcia A i r y sub f or ma
F
= y E J r "5- 3 (Y , , ' / X ' o s Y . - r ; (7.39')
'1 n Y
de ai ci obinem st area de t ensi une
= - S
Q
7- 5 (r n . ' / ) cos v
. - - T S
a
P s- sxY. y) cos Y I (7.40')
1 n
~r H
a
6 - 4(Y, ?/ ) iYBa>
i st area de deformaie
4 n T.
^ j
1
+ y 0 4 ( Y y) cos Y a?.

1
n
(7.41')
PL A NU L . S EM I PL A NU L . S F E R T U L D E PL A N. B A NDA . S EM 1 B A ND A
407
P ent r u o ncrcare antifimetric n r apor t cu axa Oy (fig. 7.6)
gsim Enncia A i r y
(7.42)
(7.43)
W I
a J . A
L-2
pig. 7. 6
St ar ea de t ensi une va fi dat a de
4:
1

N
5- s (Y2/ ) s i n y , ' * i (7.44)
V = - 7 + 7 S foS^Wj) cosY ) l a?
i ar starea de deformaie de
E ( - ) = - ( + [x) M - Q 7 , 3 ( Y: ' / ) C O S Y
x
i
4 T y.
4 - s o . M
s i n
v * .
4 r.
(7.45)
408 C A L C U L U L G R I NZI L OR PER EI C U C O NT U R D R EPT U N G H I U L A R
Depl asar ea de corp r i gi d u0 se determin p r i nt r - o condiie n dep l a-
sri, impus unui a di n punct el e p l anul ui el ast i c; dac de exemp l u
pr esupunem c p unct ul O rmne f i x, v o m obine
P ut em st udi a n mod anal og cazul unei sar ci ni , di st r i bui t e t ot per i odi c
dup direcia axei Ox, dar acionnd pe o direcie normal l a aceast ax.
F i g. 7.7
n cazul unei ncrcri si met ri ce n r apor t cu axa Oy (fi g. 7.7) (i
antisimetric n r ap or t cu axa Ox), v o m put ea scri e
p(x) = bncosynx, (7.47)
unde am l uat de asemenea semnul mi nus i coef i ci ent ul 1/ 2 p ent r u a
ne referi l a semi p l anul y > 0 i l a rel aia (6.3'), care ne d fora axial
Nv(x) (sarci na exterioar
K + &cos ynx (7.47'>
este considerat pozi ti v dup sensul p oz i t i v al axei Oy).
A l egem o funcie de t ensi une par n r apor t cu var i abi l a x, de f or ma
F(x,y) ={K 1x* + K 2y*) + 4 (A +YJ Bn) e~^
v
cos y^ x. (7.48)
2 n T "
P L A N U L . S E MI P L A N U L . S F E R T U L D E P L A N . B A N D A . S E M I B A N D A 409
Star ea d e ten s i u n e se scri e s u b f or ma
o-, = Kt + [An - (2 - yny)Bn-\ e'<" coayjn,
n
<rf = - (A + yj
B
n) e~
v
cos yn * , (7.49)
11
T V = - IA - ti-rny)
B
\
e
~
v S I N Y X -
C ompon en ta depl asrii dup direcia axei Ox va f i
E [u - ( - co07/ + w0)] = (K 2 - [iK J x +
+ 7 T ( (1 + p M B - [ 2 - . 11 +a ) yM ? / ]B n }e- v s i n Y . .
( 7
-
5 0 )
Pu n nd condiiil e l a bmit
i / = 0 : rrv(a;) = p(x), u(x) = 0, (7.51)
obinem
X , = K t =- b Q , (7.52)

(7.52')
4
n acest caz funcia de t ensi une va f i
F = m + \ t 4 o 2 _ 4 ( y n y ) c o s y ar, (7.53)
4 4 Yn
st area de t ensi une scri i ndu-se sub f or ma
<** = - 7 h - - 7 6Q 4 - B ( Y 0 )
c o s
Y
ff
* = - ^
f t
o - S & Q 2- 4 ( Y 2 / ) C O S y( ( , (7.54)
2 4
- - r V ^ a - t t o ) s m yn tf .
4 n
410 C A L C U L U L GR I NZI L OR PER EI C U C O NT U R D R EPT U NG H I U L A R
P ent r u st area de deformaie gsim
Eu = - ( 1 t y-t j k Q 4 ( Y I Y ) B I N T ) ( ,
* II 1 II
1 i 4- u ft (7.55)
- ') = - - (1 - V-
2
) K - ~ Q M M * * * *
* 4 u Tn
"1
R I D
i m
1 -
LrZa
. J
F i g . 7.S
d epl as area de corp r i gi d rit d eter mi n md u - s e pr i n tr - o condiie arbitrar
impus unui anumi t punct al p l anul ui i nf i ni t . P l i ni nd de exemp l u
condiia ea depl asarea v s fie nul p ent r u p unct ul O, gsim
'" , (1 + n) (3 - u) b
IE

T
n 1 n
(7.56)
Pen tr n o ncrcare antisimetric n r apor t cu axa Oy (fig. 7.8)
P(
X
) =
fol osi m funcia de t ensi une
- * . s i n Y
- II
* I n
Star ea de ten s i u n e va f i dat de
V - - Y * V G( Y , , ? / ) s i n Y A
(7.57)
(7.58)

Q
2 - j ( T N : ' / ) s i n Y ^ , (7.:.!))
T
x v = j i
Q
3 - 5 (yj) os Y ( ( ,T
P L A N U L , S E M I P L A N U L . S F E R T U L D E P L A N . B A N DA . S E M I B A N D A 411
i ar s tarea de deformaie se scri e sub f or ma
(1 + [*)" "
E(v - o0a;)
4
1. + n
^ 4 ( Y : ' / ) cos Y b ,
(7.60)
Y ' ' i +. ( Y . y) s i n Y . ,
ti i u
r oti r ea w0 de corp r i gi d f i i n d determinat de o condiie supl imentar
de depl asare.
E st e i nt eresant de r emar cat c seri i l e de mai sus se pot suma p ent r u
anumi t e cazur i p ar t i cul ar e de ncrcare *).
Menionm de asemenea c p ut em face cal cul e anal oge p ent r u
sar ci ni acionnd dup direcia axei Oy. P ut em obine n mo d anal og
r ezul t at e p ent r u o ncrcare periodic dup o dreapt oarecare di n p l an.
F ol osi nd dezvol tril e n serie dubl F our i er , p ut em st udi a i cazul
unei sar ci ni ext eri oare periodic pe dou direcii (de exemp l u cu aj ut or ul
rel aiil or (5.17!)), (5.179'), (5.180)).
7,1.2.2. S A R C I N L O C A L . Considerm, n mod anal og, caz ul unei
sar ci ni ext er i oar e distribuit dup direcia axei Ox i acionnd de-a
l ungul acest ei axe.
PI
1111
_ i
F i g. 7.9
P ent r u o ncrcare simetric n r apor t cu axa Oy (fig. 7.9)
1 f
t(x) = \ a(a)si na.r doc
2 J o
(7.61)
) Vom l'acc un asemenea calcul tn cap. VI I I .
412 C A L C U L U L GR I NZI L OR PER EI C U C O NT U R D R EPT U N G H I U L A R
f ol osi m funcia de t ensi une
F = V - Q5_3(a2/ ) cos ax ax
4 }n a
2
Obinem st area de t ensi une
1 f
V a (a.) Q7_5(a?/ ) COS ai cda .
4 .,,
i c -
4 3
a (a) Q5 ~3 (cny) cos a.x da ,
1 r
7 1
a (a) Q6_i(a.y) si n a& da
i st area de deformaie
Eu = -
1 + y. [ a(a
\ i 2, + 3 (ay) si n aa; da ,
.'o
i ^
( 1 +
^ T ^ n 4 ( a , ) COS a , d .
4 J o *
r _ _ _ _ _ _
L .
(7.62)
(7.63)
(7.64)
F i g. 7.10
n caz ul unei ncrcri ant i si met r i ce n r apor t cu axa Oy (fig. 7.10)
1 ("
t(x) = V b(oi) cos aa?da, (7.65)
2 J o
utibzm funcia A i r y
, 1 [ & ()
7 \
Q
5- 3 (2/ ) aa; da.
* J o <*
(7.66)
PL A NU L . S EM I PL A NU L . S F E R T U L C E PL A N. B A NDA . S EM I B A N D A 413
Gsim st ar ea de t ensi une
1 f
a, = \ b (a) Q7_5(a?/ ) si n aaul a ,
1 f
00
<TW = V b(a)Q5 _3 (ay) si n aa? da,
4 J o
1 f
T X = \ &(a) Q6_4(a2/ ) COS v.xdx
4 '
i st area de deformaie
F(u u0) =
1 + [i. f
00
6 (a
r 4 J o
f 6(a)
o *
Q7 +3 (ay) COS a^da,
Q4 (ay) si n OLX d a ,
(7.67)
(7.68)
depl asarea w0 de corp r i gi d determinndu-se pr i nt r - o condiie supl imentar.
St udi em n mo d anal og cazul unei sar ci ni di st r i bui t e t ot dup direcia
axei Ox, dar acionnd pe o direcie normal l a aceast ax.
T
rrn7TTf[llTT]^rn.
F i g. 7.11
"I
n caz ul unei ast f el de ncrcri, simetric n r ap or t cu axa Oy
(fi g. 7.11),
i r
p(x) = \ b (a) cos aa?da, (7.69)
f ol osi m funcia biarmonic
A \
2
fc(oc)
Q2 _4 (a / ) cos a.xdoL. (7.70)
J o
a
414 C A L C U L U L G R I N Z I L OR PERF .I C U C ON TU R DR E P T U N G H I U L A R
n acest caz obinem pent r u st area de t ensi une
1 [
ax' = \ b(o.) L24_6(at/ ) cos a#da,
1 f
00
\ ft(a) Q, _4(a?/ ) COS aada ,
4 J o
1 f
00
V b(o.) Q3_5(ai/ ) si n a*d a ,
4 J o
ff. =
T , . =
_rP(*)
- - 1
. J
F i g. 7.12
st area de deformaie f i i nd dat de
Eu
E(v - v0)
(i + x)2 r 6(
4 1
1 + pi I'0 0 b{
(7.71)
V 124 (a/ / ) sm ara da ,
(' l i (a)
^ Q 1 H . 5 ( a y ) COS a#da ,
J a
7.72)
depl asarea P0 de corp r i gi d precizndu-se pr i nt r - o condiie de depl asare.
n par t i cul ar , p ent r u o ncrcare cu o for concentrat dup direcia
axei Oy, regsim f or mul el e (7.20).
P ent r u o ncrcare antisimetric n r apor t cu axa Oy (fig. 7.12
1
00
p(x) = a (a) sm at vda (7.73)
* . o
f ol osi m funcia de t ensi une
F= ^ Q2 _4 (a, y) si n aseda. (7.71)
4 , n a"
PLANUL. SEMIPLANUL. SFERTUL DE PLAN. BANDA. SEMIBANDA 115-
Obinem st area de t ensi une sub f or ma
1
a, =
4
1 f
\ a (OL) 04 _6 (ay) si naaj da,
4 .'o
1 f
av = \ a(a) Q2_4(a(/ ) si n ada,
4 .\>
1 f
TY= V a (a) 03 _ 5 (a7/ ) cos a,da
4 1
y
(7.75)
r
x,-<
x2-
I I
F i g. 7.13
i st area de deformaie
E(u + a0y) = -
( 1 +
^ (" l i ^l Q4(a/ / ) cos ax'da, ~
4 J o a
1 + <)
i .7( )
E(v co0#) = ' - l 5 (<*y) Sm a.r da ,
r ot i r ea w0 de corp r i gi d t r ebui nd s fie dat de o condiie supl imentar de
depl asare.
P ul cm fol osi cu uurin i p r i nci p i ul supr apuner i i efectel or. De
exemp l u, pent r u o sarcin normal p (x) oarecare, distribuit de-a l ungul
axei Oo(fig. 7.13), p ut em pl eca de l a f or mul el e (7.20) i obinem
P(D
<? =
471.1, (* - l)
2
+:</
2
.'/ f* p(l)
4TC J J ., (X - l)
2
+ y
2
l - ( x - 2 ( l + | x)
1 ^+2(1 + J J L)-
(x - If
If + !l
2
J
y-
(x - %)p.(?)
4TTJ , (x - lf + y
2
unde c, este o variabil curent
1 - ^+2 ( 1 + | x)
(x - l)
2
y
2
dl,
dl, (7.77)
(x - l)
2
+ y
2
410 C A L C U L U L G R I NZI L OR PER EI C U C O NT U R D R EPT U N G H I U L A R
7.1.3. Apli cau
Rezul t at el e obinute mai sus pot f i fol osi t e cu succes p ent r u st udi ul
unei gr i nz i peret e mrginit de un cont ur oarecare i acionat de fore
concent r at e i nt er i oar e. ntr-adevr, p ut em consi der a gr i nda peret e ca
fcnd par t e di n p l anul el ast i c i nf i ni t . F ol osi nd f or mul el e de cal cul st a-
bi U t e n acest caz, v o m det er mi na de-a l ungul cont ur ul ui o distribuie
de t ensi uni care n u t r ebui e s exi st e. St udi i nd apoi gr i nda peret e ncrcat
numai pe frontier cu aceste t ensi uni (deci fr fore concent r at e i nt er i oar e)
i f ol osi nd p r i nci p i ul supr apuner i i efectel or, p ut em r ezol va p r obl ema pe
care ne- am pr opus- o.
P ut em af i r ma c sarci ni l e f undament al e consi derat e (fora concen-
trat i moment ul concent r at ) j oac un r ol foart e i mp or t ant , asemntor
r ol ul ui j ucat de un i zvor sau un pu n t eor i a propagrii cl durii sau de un
v rtej n mecani ca f l ui del or .
De asemenea, grupel e de cte dou sar ci ni de acest fel prezint i nt er es.
Vo m da r ezul t at el e respect i ve, f ol osi nd p r i nci p i ul supr apuner i i efect el or.
Rel ai i l e (7.21) ne arat c st area de t ensi une n cazul a dou fore
egal e, de sens opus, acionnd de-a l ungul axei Ox cu punct el e de apl icaie
n A i A', l a distana 2c unul de cel l al t (fig. 7.14), va f i dat de
2iz[(x - c)* + ?/
2
] [(x + c)
2
+ y
2
]
(x
2
- c
2
)
2
{%y
2
- x
2
+ c
2
) + (3
2
+ c
2
) v
4
2 (1 -f- u.)- )i
[(x - e)
2
+ y
2
] [(x + c)
2
+ y
2
]
Pc
(1 - jx) (x* - y
2
- o
2
) -
2TZ[(X - c)
2
+ ?/
2
)] [(x + c)
2
+ y
2
] l ( 7 7 8 )
-2(l +y.)y
2
(x
2
-- y
2
+ c
2
)
2
4a;
2
(x
2
+ y
2
)
[(x - c)
2
+ y
2
] [ (x + c)
2
+ y
2
]
Pexy
1 - a +.
rz[(x - c)
2
+ y
2
] [(x + c)
2
+ y
2
]
(x
2
- c
2
)
2
- i /
4
+ 2(1 -f- (x)
[(x - c)
2
+ y
2
] [(x + c)
2
+ y
2
]
A cest st udi u a fost fcut de K . Gi r k mann [18] .
Dac punct el e de apl icaie A i A' se apropi e foart e mul t un ul de
cel l al t, fr s se confunde, p ut em negl i j a pe c n r apor t cu coor donat el e
x i y, p ent r u un p unct cur ent .
PL A NU L . S EM I PL A NU L . S F E R T U L D E PL A N. B A NDA . S EM I B A ND A 417
Obinem ast f el st area de t ensi une sub f or ma
Pc
2TT (x-
2
+ y
2
)
2
Pc
(1 _ ^(x
2
- y
2
) + 2(1 +jx)
x
2
(x
2
3y*
T , . =
2TZ[X
2
4- y
2
)
2
Pexy
( 1 - j x)(^
2
- y
2
) + 2(1 + (x)
x
2
+y
2
y
2
(3.r
2
y
2
)
x
2
+ y
2
(7.79)
(x
2
+ y
2
1 - jx + 2(1 4- a)
Xi _ yi
x
2
+ y
2
.
P ut em st udi a n mod anal og cazul a dou moment e egal e i de sens
cont r ar , acionnd de-a l ungul axei Ox, cu punct el e de apl icaie n A i A',
l a distana 2c un ul de cel l al t (fig. 7.15). F ol osi nd f ormul el e (7.31), obi-
nem st area de t ensi une
2Mcy \ {x
2
+ y
2
+c
2
)
2
ix
2
(x
2
+ y
2
)]
' ~ n [{x - c)
2
4- y
2
]
2
[(x + c)
2
4- y
2
]
2
_ 2Mcy [(x
2
+ y
2
+ c
2
)
2
\ x
2
{x
2
+ y
2
)]
FF
" ~ K [(X - c)
2
+ y
2
]
2
[(x + e)
2
+ y
2
]
2
'
( 7
'
8 0 )
2Mcx [ (x
2
+ y
2
+ c
2
)
2
- y
2
(x
2
+ y
2
)]
*[(*'- e)
2
+ y
2
]
2
[(x + c)
2
4- y
2
]
2
27 - O. 33!) 1
418 C A L C U L U L G R I NZI L OR PER EI C U C O NT U R D R EPT U N G H I U L A R
n mod anal og, dac punct el e de apl icaie A i A' se apr opi e f oart e
mul t unul de cel al al t , cptm
2Mcy(3x
2
y
2
)
ox = 1 i
(x
2
-f- y
2
)
3
* i
2Mcy (3x
2
y
2
(x
2
-f- y
2
)
3
2Mox{x
2
- 3y*)
(7.81)
(a* + ?/
2
)
3
n mod anal og se pot cal cul a i component el e depl asrii.
7.2. S E M I PL A N U L E L A S T I C
Dac trei lin l at ur i l e unui dr ep t ungh i snt ar uncat e l a i nf i ni t ,
avem de-a face cu cazul semi p l anul ui el ast i c, care poat e f i ncrcat pe
l i ni a de separaie (l at ur a l a distan finit) sau n i nt er i or . n cel e ce
urmeaz vom consi der a p r i mul caz de ncrcare; cel de-al doi l ea caz se
va st udi a n cap. X V I I (voi . I I ), n l egtur eu p r obl ema forel or masi ce
oarecare.
Aceast probl em este foart e des ntl nit n practic ca o ap r oxi -
maie a probl emei sol icitrii pmnturil or sau n l egtur cu gr i nzi l e
perei nal te, cont i nue pe mul t e reazeme.
Consi der am nti st area de sol i ci t are corespunztoare unor sar ci ni
oarecare, trecnd apoi l a unel e cazur i f undament al e de ncrcare.
7.2.1. i nci i rci i rc eu o sarci na oarecare
n cel e ce urmeaz vom face distincie ntre o sarcin periodic i
o sarcin l ocal ; de asemenea vom face deosebi re ntre sar ci na normal
i sar ci na tangenial i v o m ine seama de proprietil e de si met ri e i
ant i si met r i e al e acest ora. A x a Ox o vo m al ege, p ent r u si mpl i f i car ea cal cu-
l ul ui , dup l i ni a de separaie.
7.2.1.1. S A R C I N N O R M A L PE R I O D I C . Vo m consi der a nti caz ul
unei sar ci ni nor mal e peri odi ce, simetric n r ap or t cu axa Oy (fig. 7.IC),
Pi) =
h
o + S & . c o s y . a , (7.82)
ii
unde
Y = ( = 1, 2 , 3, . . . ), (7.83)
a
l und per i oada Lx = 2a.
PL A NU L . S EM I PL A NU L . S F ER T U L D E PL A N. B A NDA . S EM I B A ND A
419
F enomenul f i zi c t r ebui e s fi e i dent i c pe p anour i de l ime 2a. Vo m
p une condiiil e l a l imit
y = O : a, = p(x), T = O ,
(7.84)
av nd gri j e ca aceste t ensi uni s se anul eze p ent r u y -* oo. De asemenea,
p ent r u a asi gura ech i l i br ul gl obal pe p anour i , vo m pune condiiil e
= a : T w ' = O, Nx = Nx, = Mx,
-L.2a-
(7.85)
F i g. 7.16
unde, p r i n anal ogi e cu rel aiil e (6.4), am not at
N
' = \ Aa,y)&y, <yx(a,y)ydy,
o J o
foc f oo
^ = \
a
x(-*>y)&y, Mm=*\ <yx(-a,y)yy
J o J o
A l egem o funcie de t ensi une, par n r apor t cu var i abi l a x, de f or ma
(7.84), ast fel nct st area de t ensi une va f i dat de (7.49), t ensi uni l e tinznd
ctre zero p ent r u y -* oo.
Condiiil e (7.84) ne conduc l a
.86)
K = Bn = -bH,
K , = b0.
Se observ c i condiiil e (7.85) snt ndepl inite, avnd
(7.S7)
^ , - ^ - . 0 , Mm = Mx
( - 1 ) "
n Y
(7.88)
420 C A L C U L U L G R I NZI L OR PER EI C U C O NT U R D R EPT U NG H I U L A R
Comp onent a depl asrii dup direcia axei Ox v a f i dat de (7.50)
unde, di n mot i ve de si met r i e, v o m l ua u0 = co0 = 0. Se observ e p ent r u
x -* oo obinem u -*oo, ceea ce n u se poat e admi t e, deoarece ar nsemna
c f enomenul f i zi c depi nde de si st emul de axe de coor donat e al es i c
p unct ul O ar f i un p unct pr i vi l egi at .
n t oat e t r at at el e care se ocup de aceast probl em n u se ine seama
de depl asar ea u, l undu-se K 2 = 0. N o i am artat [51] c ori ce seciune
x = a, 3a, . . . poat e f i considerat ca ax de si met r i e p ent r u ntregul
semi pl an. P ent r u a p ut ea pune condiia ca n aceste seciuni depl asar ea u
s fie nul , v a t r ebui s considerm K 2 =f=0, introducnd ast f el o t ensi -
une ax supl imentar, uni f or m distribuit de-a l ungul axei Oy. Vo m l ua
ast fel (f ol osi nd f or mul a (7.50))
K 2 = (i Z, = u60 , (7.87')
ceea ce corespunde f ap t ul ui c deformaia este mpiedicat pe seciunil e
meni onate mai sus.
F uncia de t ensi une v a deveni , n acest caz,
F = ^(x* + W /
2
) - ^ Qslfj) cos ynx. (7.89)
u n In
Star ea de ten s i u n e se scri e su b f or ma
= fA> + K
a
s(fny) cos ynx,
v = h + Yi
b
n
Q
3{"(J ) cos Ynx, (7.90)
n
V - &
I
4 ( Y ? y ) s i n ^as
n
i ar s tarea d e deformaie
E(v- v0) = (1 - (x
2
) 6y - 2,.4(YB y) cos
7t
(7.91)
Depl as ar ea de corp r i gi d v0 se determin di nt r - o condiie de depl a-
sare a un ui p unct . Punnd, de exemp l u, condiia ca n punct el e y = 0 ;
x = a, 3o , . . . s avem v = 0, se gsete
Se observ c v -- oo p ent r u ?/ - * oo, ceea ce este exp l i cabi l , deoa-
rece un p anou de nl ime infinit este un caz l imit al un ui p anou de
nl ime finit, p ent r u care depl asarea v crete o dat cu nl imea.
PL A NU L . S EM I PL A NU L . S F E R T U L C E PL A N. B A NDA . S EM I B A ND A 421
P ent r u l i ni a de separaie obinem t ensi unea normal
o a (, 0) =p{x) - (1 - (i) b0, (7.93)
unde am inut seama de (7.82). De asemenea, f or ma deformat a l i ni ei
de separaie v a f i dat de
E[v(x, 0) -v0] = - 2 - ^ C O S Y B ,
n YM
(7.94)
-L-2a
F i g . 7.17
care, dac inem seama de (7.92), devi ne
(7.94')
n caz ul unei ncrcri nor mal e, antisimetric n r apor t cu axa Oy
(fig. 7.17),
Pix) - ^as i n Y n a?, (7.95)
pe l ng condiiil e l a l imit (7.84), t r ebui e s p unem i condiiil e
x=a: GX = 0, TV = TV, Mv + a(Ty + Tv) = 0, (7.96)
care rezul t di n condiiil e de ech i l i br u gl obal pe p anou (6.18) i (6.18').
A i ci am not at de asemenea
Ty= ^ Txy{a, y)dy,
p ro (7.97)
Ty= V T(r t r (a, y)dy, Mv =*=\ o-B(aj ,0)a;da?.
422 CALCULUL GRINZILOR PEREI CU CONTUR DREPTUNGHIULAR
F uncia de t ensi une
F = ~ ~t 0'<T.1f) s i n Yb * (7.98)
n e d component el e t ensor ul ui t ensi une,
a

=
5 >"
Q
s(tj) S M Y B >
v = Yi
a
" 3 (YB V) si n YB , . (7.99)
T*v = D 4 ( T ) I ? / ) cos Yn 45
n
i al e vect or ul ui depl asar e
[(-#"+0)3 = - J *-0_8(i r.y)os Y . ,
n Y
#(t> ~ co0 .T) = - " J J ^ n2^(yj) s i n Y ; ,
7.100)
Depl as ar ea u0 i r ot i r ea co0 de corp r i gi d se determin p r i nt r - o con-
diie de depl asare a dou punct e sau o condiie de depl asare a un ui
punct al semi p l anul ui el ast i c. Scr i i nd, de exempl u, c depl asril e u i v
snt nul e n punct el e y = 0 ; x a, 3, . . ., rezul t
0 = 0, n0=
{ 1
~*
) a
( - I ) " ^ - (7.101)
F ora tietoare n seciunil e x = a, 3a, . . . va f i dat de
Tv = T = (- 1)"^- - (7.102)
T
P en t r u l i n i a de separaie obinem t ensi unea normal
.(*, 0) = J >() (7.103)
i f or ma deformat
E [v{x, 0) w0.r] = - 2 yj si n yn a; . (7.104)
n Y
7.2.1.2. S A R C I N T A N G E N I A L PE R I O D I C . P ent r u o sarcin t angen-
ial periodic, simetric n r ap or t cu axa Oy (fig. 7.18),
t(x) = Si n yx, (7.105)
f ol osi m funcia de t ensi une
F = - V % D4 ( Y 1/ ) cos Y (7.106)
PLANUL. SEMIPLANUL. SFERTUL DE PLAN. BANDA. SEMIBANDA 423
St ar ea de t ensi une v a f i dat de
* , = H
F I
6 ( Y w 2 / ) C O S r^x,
n
. = 4 ^, 3 - 0 C O S Y B ,
n
V = E
a

Q
s (TB y) si n Y B
F i g. 7.18
i ar st area de deformaie de
S u =E - Q , _ 4 ( Y B y ) s i n Y B ,
S ( - ) = 2B- Q 3 ^ 5 ( Y B >) C O S Y N ,
're
( 7 . 1 0 7 )
(7.108)
d epl as ar ea d e corp r i gi d i>0 tr ebu i n d s fi e precizat pr i nt r - o condiie de
depl asare a un ui p unct . Dac depl asar ea v se anuleaz n punct el e y = 0 ;
x = a, 3a, rezul t c
1 fx) a an
v0 = ~
(7.109)
Obinem ef or t ur i l e pe seciune
= Mm = 0
- l )*- ^- ,
Y .
(7.110)
424 C A L C U L U L GR I NZI L OR PER EI C U C O NT U R D R EPT U NG H I U L A R
P ent r u l i ni a de separaie obinem t ensi unea normal
o.{>0) = - 2 n c os ynx
i f or ma deformat
E[v{x,0) -V0] = (1 - j i ) 2 s . C 0 8 ynx.
(7.111)
(7.112)
Lt-za-
F i g . 7.19
innd seama de (7.109), p ut em scri e i
Ha, 0) = -
( 1
[(- 1)" - C O B T . * ] ! (7. H2' )
jr.fi
n
I n cazul unei ncrcri tangenial e, antisimetric n r apor t cu axa Oif
(fig. 7.19)
t(x) = b0 + f cB cos Y N ,
i n tr od u cem funcia de t ensi une
I" = -h*y + o4(Yy)s m T j i x .
n I n
Obinem st area de t ensi une
o, = -K
a
Atn1J ) s i n yn a ,
i n
^ = - *n f M t . y )
H I N
Y .
' n
T
* = K +
fe
(T?/ ) 'os yn a;
( 7 . 1 1 3 )
( 7 . 1 1 1 )
(7.115)
P L A N U L . S E MI P L A N U L . S F E R T U L D E P L A N . B A N D A . S E MI B A N D A 42%
s i s tar ea d e deformaie
E [11 - (- co0 y + ) ] = (1 + u )V/ + T -
2
- ^6- 4(Y. !/ )c os Y n ,
(7.116)
w0a') = (1 + w) 60a>- Q , _ 8 (Tn?/ ) s i n y ^,
n I
u n d e d epl as area 0 i r ot i r ea w0 de corp r i gi d se determin punnd condiii
de depl asare. Dac depl asril e u i v se anul eaz n punct el e y 0 ;,
x = a, 3, . . ., rezul t c
^
a
y ( if ^"
(1 + V-)h
K E ? ' ' ^
P e l i ni a de separaie obinem t ensi unea normal
0) =
2
]
&
s i n T ) i #
i f or ma deformat
(7.117)
(7.1 S)
E [v{tv, 0) - co0 a] = (1 + u) 60 a - (1 - a) s i n yNX, (7.119)
n I
s au , dac inem seama de (7.117),
(1 - | x)a
^(.r, 0) = -
Ttfi
V - s- si n y a?.
I r w
(7.119')
n
0
-a- - # -
F i g. 7.20
7.2.1.3. S A R C I N N O R M A L L O C A L . n caz ul unei sar ci ni nor mal e
l ocal e, n l oc de dezvol tri n seri e F our i er v o m f ol osi i nt egral e F our i er ,
care t r ebui e s se bucur e de acel eai proprieti de par i t at e.
P ent r u o ncrcare simetric n r ap or t cu axa Oy (fig. 7.20)
42li
C AL C UL UL GRI NZI L OR PEREI C U CONT UR DREPT UNGHI UL AR
p (x) = C b (a) COS OLX da , (7.120)
J o
f ol osi m funcia A i r y
F = _ r - _6(oc)_ ( 1 + ^ e _ a y c o g a a , d a ^ (7.121)
J o
2
pe care o p ut em scri e .i sub f or ma
F = _V *M Q, (y) cos our da. (7.121')
J u
a 2
St ar ea de t ensi une este dat de
(oo
= \ / >(a) Q5 (a t/ ) COS ax d a,
,o
GV = [ fr(a) 03 (ay) cos ax d a , (7.122)
J o
(oo
= - V (a) Q4(a/ ) s i n ax da
J o
i ar st area de deformaie de
f
00
biv.)
Eu=\ - Q5 _3 (ai / ) si n ax d a,
J o *
foo M a)
B ( v0) = \ Q2_4(a?/ ) cos a x d a ,
J o
(7.123)
dei>l asarea de corp r i gi d v0 determinndu-se pr i nt r - o condiie de dep l asar e;
punnd, de exemp l u, condiia ca n or i gi nea O depl asarea v s fi e nul ,
gsim
A r - M ^ d a > ( ? 1 2 4 )
^ J o a
P e l i ni a de separaie, obinem t ensi unea normal
ajx,0)=p(x) (7.125)
i f or ma deformat
E[v(x,0) - r ] j C " i i C 0 8 a , r ) l x ? (7.126)
.1 a
PL ANUL . SEMI PL ANUL . SF ERT UL DE PL AN. BANDA. SEMI BANDA
427
car e, innd seama de (7.124), devi ne
v(x, 0) =
E
C " M M _
!?3o a
cos ax)da. (7.126')
n caz ul unei ncrcri nor mal e, antisimetric n r apor t cu axa
Oy (fig. 7.21),
p(x) wm [ a ( a
J o
) si n a x d a ,
F i g. 7.21
i nt r oducem funcia biarmonic
roo a (a)
F = \ - A _ L 23(a)/ ) si n a x d a ,
J o
2
care ne d component el e t ensor ul ui t ensi une,
ax =4 \ (a) 25 (a)/ ) si n ax da,
J o
(7 = \ a(a) f23(a/ / ) si n a x d a ,
J o
T t i / = l a ( a ) Q 4 (a?/ ) cos ax da
i al e vect or ul ui depl asare
E[u - (- to ?/ + )] =
o(a)
o(a)
(7.127)
(7.128)
(7.129)
25 _ 3 (ay) C O S ax d a,
/,'(/ ca0x ) = [
g
Q 2_4(a?/ ) s i n ax d a,
J o
a
(7.130)
428 C A L C U L U L G R I N Z I L O R P EREI C U C ON TU R DR E P T U N G H I U L A R
depl asarea u0 i r ot i r ea co0 de corp r i gi d determinndu-se p r i n condiii
de depl asare. Pun nd ast f el condiia ca depl asril e u i v s se anul eze
n ori gi nea O, gsim
n 1 - p f (a) ,
E X a
Tensi unea normal pe l i ni a de separaie v a f i
) = P(
x
)
i ar f or ma deformat a acest ei a va f i dat de
E[vix, o) - c o 0 ] = - 2 r
J n a
a (a) . ,
s i n axda.
(7.131)
(7.132)
(7.133)
t
T i n i
- a -
F i g. 7.22
7.2.1.4. S A R C I N T A N G E N I A L L O C A L . O ncrcare tangenial
l ocal , simetric n r ap or t cu axa Oy (fig. 7.22),
t(x) =s \ a (a) si n axd a,
ne conduce l a funcia de t ensi une
J P = - i 24 (ay) cos axda.
a
2
(7.134)
(7.135)
P L A N U L . S E M I P L A N U L . S F E R T U L DE P L A N . B A N DA . S E M I B A N DA 429
St ar ea de t ensi une se scri e sub f or ma
ax = V a(a.) Cl6(v.y) COS a x d a ,
J o
oy ==\ a(a) Q4(a?y) cos a x d a , (7.136)
J o
p 00
T s V = \ a(a) 05(a2/ ) si n axda
.o
tarea de deformaie f i i nd dat de
(00 / y \
Eu=\ - Q6 _4 (ai / ) si n a x d a ,
J o
foo a l %)
E(v v0) = V Q3_5 (a / ) cos a x d a ,
J o <*
(7.137)
depl asar ea de corp r i gi d v0 t r ebui nd s fie precizat p r i nt r - o condiie de
depl asare a un ui p un ct ; dac n ori gi nea O se anul eaz component a v a
depl asrii, obinem
1 p f a (a.)
*
% =
' E \ - i r
x
-
( 7
-
1 3 8 )
P ent r u l i ni a de separaie p ut em scri e t ensi unea normal
x(x, 0) = - 2 t a(a) cos a x d a , (7.139)
J o
f or ma deformat a acest ei l i ni i f i i nd dat de
E [v (x, 0) - V0] = (1 - u) C " - 2 i ^. cos axda, (7.140)
J o
care p ent r u depl asar ea de corp r i gi d (7.138) devi ne
v{x,0) = -
1
" C2l ^L (i - cos ax)da. (7.140')
S J
P ent r u o ncrcare tangenial , antisimetric n r apor t cu axa Oy
(fi g. 7.23),
t(x) =\ ft(a)cos a x d a , (7.141)
J o
f ol osi m funcia A i r y
F = Q 4 (a 2 / )s i n a a , d a . (7.142)
J o a
2
430 CALCULUL GRINZILOR PEREI CU CONTUR DREPTUNGHIULAR
Obinem st ar ea de t ensi une
/OO
az = V b (a) Q6(a?/ ) si n axda,
. o
oy = \ b (a) Q4(a?/ ) si n axda,
. o
Tjjy = V (a) Q5 (a;f/ ) cos axda
(7.143)
r
a - 4 a
F i g. 7.23
i st area de deformaie
f
00
b (a)
O ( w0 # + )] =\ Q6 _4 (a; i / )cos ax d a,
f " b (a)
J i '(t) co0 x) = \ Q 3 ^5 ( a//) s i n ax d a ,
J a
(7.144)
d epl as area u0 i r ot i r ea w0 de cor p r i gi d precizndu-se p r i n condiii de
depl asare. Punnd ast f el condiia ea n ori gi nea O depl asril e u i v s
se anul eze, obinem
co0 = 0, M0 = \ ^d a .
E \ a
P e bni a de separaie cptm t ensi unea normal
<*x(
x
i. 0) 2 \ 6(a) si n axda
(7.145)
(7.146)
PLANUL. SEMIPLANUL. SFERTUL DE PLAN. BANDA. SEMIBANDA 131
i f or ma deformat
E [t'(x, 0) w0 x]
(1
()
si n ax d a. (7.147)
7.2.1.5. A L T E S O L U I I . ntr-un ar t i col recent , A . I a. Gol ovi n [20]
se ocup de p r obl ema p l anul ui el ast i c i nf i ni t i de p r obl ema semi pl anul ui
el ast i c acionat de fore concent r at e i nt er i oar e sau de fore masi ce X - 0,
Y Y (x, y), fcnd o comparaie cu pr obl ema pl cii pl ane infinii' sau
semi i nf i ni t e, acionat de o sarcin
p(x, y) = Y (x, y), (7.148)
normal l a p l anul medi an *).
Ri gi di t at ea I) a pl cii f i i nd considerat egal cu uni t at ea, i ar w f i i nd
depl asarea pe direcia normal l a p l anul medi an a unui punct al acest ui a,
se gsete st area de t ensi une sub f or ma
d
2
ir
dy U - U dy
2
1 d
2
w
o,. =
dy p dx
2
d
2
w
dx v 1 p dy
2
Aw
Aw
(7.149)
si st area de deformaie
1 p dxdy
d
2
w
Ev =
i + P r e
2
u
1 - p [ dx
2
+ (1 - 2 p) Aw
(7.150)
Se observ c aceast sol uie nu este dect o al t form a reprezen-
trii dat de K . Mar guer r e (formul el e (3.92)). Apl icnd aceast metod
se regsesc unel e di n rezul t at el e prezent at e ant er i or .
De asemenea L . P ayne [42] util izeaz funcia biarmonic
F = O + y ,
u n d e O i T snt funcii ar moni ce. St ar ea de t ensi une se scri e sub f or ma
a
2
0> , n 9
X
F d
2X

+ 2 t - y
dy
2
dy
a
2
o a
2
T
d
x
Y
dx
2
a
2
o
dxdy dx
dy
2
d
2X
Y
dxdy
r.151)
*) A se vedea i 5. 11.
432 C A L C U L U L G R I N Z I L O R P EREI C U C O N TU R DR E P T U N G H I U L A R
I n caz ul unei ncl cri a semi p l anul ui numai cu sar ci ni nor mal e pe
l i ni a de separaie y = 0, l um
y 1
dy
i pr obl ema se reduce l a det er mi nar ea unei funcii armoni ce cnd cunoa-
t em pe pe cont ur , ceea ce, n cazul nost r u, este ech i val ent cu a
dx
2
cunoate pe <t>pe cont ur o probl em de t i p Di r i ch l et .
. Dac semi p l anul este ncrcat numai cu sar ci ni tangenial e pe l i ni a
de separaie, l um
(I) = 0,
i ar pr obl ema se reduce l a det er mi nar ea funciei armoni ce T cnd cunoa-
d
x
Y
t em pe pe cont ur , ceea ce este de asemenea ech i val ent eu a cunoate
dx
pe W pe cont ur deci t ot o probl em de t i p Di r i ch l et .
7.2.2. C azuri fundamentale de ncrcare pe l i n in de separaie
Considerm t r ei cazur i f undament al e de ncrcare cu sar ci ni concen-
t r at e (fore concent r at e i moment concent r at ), cu aj ut or ul crora se p ot
st udi a t oat e cel el al t e cazur i de sol i ci t ar e, f ol osi nd p r i nci p i ul sup r ap uner i i
efectel or.
7.2.2.1. N C R C A R E cu o F O R N O R M A L A C O N C E N T R A T . Considerm
nti cazul de ncrcare cu o for normal concentrat P , de compr esi une,
acionnd n ori gi nea O (fig. 7.24), caz st udi at p ent r u p r i ma dat de
A . F rmnt [17] . P ut em f ol osi met odel e operaional e dc cal cul dat e n
j 5.6 sau put em pl eca de l a r ezul t at el e gsite l a p unct ul 7.2.1.
Reprezentm ncrcarea sub f or ma
P f
00
p(x) = \ cos ax da. (7.152)
* J o
F or mul el e (7. 121), (7.122) si (7.123) ne dau funcia de t ensi une
F = Z. (" J L (i _ L ay) e-
a
" cos a x d a , (7.153)
x .\ , a
2
st area de t ensi une
p rac
Oj. = V (1 xy) e cos ax d x ,
" J o
n J n
1 4- xy) e *" cos a x d a , (7.154)
Py f
00
-
2 - V e sm ax da
K J o
PL A NU L . S EM I PL A NU L . S F ER T U L D E PL A N. B A NDA . S EM I B A ND A 433
i starea de deformaie
p r
c
V [ 1 p (1 - f p ) xy ] e
a
" si n ax da ,
" J o
a
1(-0 Vc) = \ [2 4- (1 -f- p) xy] 6
a
" COS ax da .
x J , , a
(7.155)
Calculnd i nt egral el e de mai sus, gsim funcia de t ensi une
F = - ^- a r c t g^- ; (7.153')
x x
st ar ea de t ensi une este exprimat sub f or ma
x
2
y
(x
2
-4- y
2
)
2
2P
yZ
(x
2
4- y
2
)
2
2 P xy
2
X (x
2
+ y
2
)
2
(7.154')
28 - c. 33!U
434 CALCULUL GRINZILOR PEREI CU CONTUR DREPTUNGHIULAR
st area de deformaie f i i nd dat de
Eu =
P_
7C
(1 u.) ar ct g
(1 + a)
xy
2
E{v-v0) =
P
l n (x
2
+ 2/
2
) - (1 + [x)
y
? /
2
x
2
+1/
2
_
7.155')
unde depl asarea de corp r i gi d v0 se precizeaz p r i nt r - o condiie de depl asare
a unui p unct al semi p l anul ui . Admi nd c p ent r u punct el e (x 0 , 0) depl a-
sarea este nul , gsim
0 =~ l n ^, (7.156)
TZE
de unde
Ev =
7t
I n
ir
(i + ix)
x
2
+>\ f.
7.155")
P ent r u or i gi nea O, component el e t ensi uni i i depl asar ea v devi n
i nf i ni t e, avnd o si ngul ar i t at e. P e l i ni a de separaie t ensi unea normal ax.
este nul , f or ma deformat a acest ei l i ni i f i i nd dat de
2 P
E [v (x, 0) v0] = I n | x
71
sau, innd seama de (7.156), de
0(, O) = I n I
TZE x
7.157)
(7.157')
Reprezentm grafi c st area de t ensi une n f i gur a 7.24. P e seciunile
x = a?p apar t ensi uni l e nor mal e ax{x0, 2/ ),
e a r e a u u n
maxi mum,
n val oar e absol ut, n p unct ul de ordonat y1 = x0ly3 = 0,58 x0,
^Ax0,y1) i S Z = _ 0 , 2 1 ^
(7.158)
p r ecum i t ensi uni l e tangenial e rxil(x0, y), care au de asemenea val or i
maxi me n punct el e de ordonat y = x0,
1 P P
,(x0, xQ) = T - = T0, 16
{7.1 r.s'>
7t X,
De asemenea, pe seciunea y y0 apare t ensi unea normal x(x, y0),
care are un maxi mum n val oar e absol ut pe axa de si met r i e
2 P P
M O , y0) = = - o,64 ,
(7.159)
PLANUL. SEMIPLANUL. SFERTUL EE PLAN. BANDA. SEMIBANDA 135
p r ecum i t ensi unea tangenial TVX{X, y0) care este maxim n val oar e
absol ut n punct el e de abscis x1 = / 0/ l/ 3 = i 0,58 y0
_ 3 y 3 p P
T 0,21
2/ 0 2/ o
Dac fora concentrat P acioneaz n p unct ul (x0, 0) de
de separaie, scr i m st area de t ensi une sub f or ma
(7.159')
pe l i ni a
2 P
s, =
(x - x0)
2
?/
71 [{x - x0 )
2
+ y
2
f
y 2P
~ . . "~T T [(x - x0 )
2
+2/
2
]
2
2 P (x 0)y
2
7T [(X - X0)
2
+2/
2
]
2
P ent r u st area de deformaie se obin r ezul t at e anal oage.
(7.160)
p)
0J 6
x
F i g. 7.25
7.2.2.2. N C R C A R E cu o F O R T A N G E N I A L C O N C E N T R A T . O n-
crcare tangenial cu o for concentratP (fig. 7.25) se va p ut ea r epr e-
zent a sub f or ma
P f
t(x) = V COS axd a,
7T J o
7.161)
4 3 6 C A L C U L U L G R I N Z I L O R P EREI C U C ON TU R DR E P T U N G H I U L A R
unde apar e semnul mi nus, datorit conveniei de semn fcut p ent r u
t ensi uni l e tangenial e.
F ol osi nd f or mul el e (7.142), (7.143), (7.144) i efectund i nt egr al el e
respect i ve, gsim funcia de t ensi une
F
st area de t ensi une
Py x
- ar ct g
K y
2P
(7.162)
TC (x
2
+ y
2
)
2
2P
xy*
TC (x
2
+ y
2
)
2
2P x
2
y
(7.163)
TC {x
2
+ y
2
)
2
i st area de deformaie
E [ ( - ( - 6)0 / + *,)] = - Z J i n (. ^+ y
2
) - (1
jgu r . ~
x
i ii i ..\
x
y
x
2
+ y
2
_
p r
E(v co0 x) = (1
Tt [
u) ar ct g + (1 + U )
y x
L
+y
2
(7.164)
unde depl asarea u0 i r ot i r ea co0 de corp r i gi d se determin p r i n condiii
de depl asare.
Component el e t ensi uni i i depl asarea u au o si ngul ar i t at e n or i gi ne.
Tensi unea normal este dat de
. 2 P
'(0) = ,
Tt X
pe l i ni a de separaie, f or ma deformat a acest ei a f i i nd
(7.165)
E [v(x, 0) to0 x] = (7.166)
Reprezentm st area de t ensi une n f i gur a 7.25. P e seciunil e x = x0
obinem t ensi uni l e nor mal e ax{x0, y), maxi me n val oar e absol ut av nd
l oc n punct el e de pe l i ni a de separaie,
ox(x0,0) = T =T 0 , 6 4 ; (7.167)
p ent r u t ensi uni l e tangenial e T X ( X 0 , y) cptm de asemenea un maxi -
mum n val oar e absol ut n punct el e de ordonat yx = x0j][3 = 0,58 x0,
31/ 3 ^P
8TC XN
= - 0,21 (7.167')
P L A N U L . S E M I P L A N U L . S F E R TU L DE P L A N . B A N DA . S E M I B A N DA
4 3 7
P e seciunea y = yn apare t ensi unea normal av(x, y0) care este
maxim n val oar e absol ut p ent r u x1 = y0l\ l3 = 0,58 y0
v(
x
i,y0) *-T'-r TT = ^0 , 2 1 5 (7.168) ^ = W 1 ^
8rt y0 y0
ten s i u n ea tangenial xvx(x, y0) devi ne maxi m p ent r u x=yQ
rUyyo) = - 7 T ~= ~ A 6 - (7.168')
2 y0 y0
Dac fora concentrat tangenial P acioneaz n p unct ul (x0, 0)
de pe l i ni a de separaie, st area de t ensi une devi ne
2 P (x
~
x
o)
3
Tt [( x -
2 P (x
-
x
o)y
2
Tt [ ( X -
*o)
2
+2/
2
]
2
2 P (x
- o )
2
y
Tt x0)
2
+y
2
]
2
(7.169)
P ent r u st area de deformaie se obin r ezul t at e anal oage.
7.2.2.3. N C R C A R E cu U N M O M E N T C O N C E N T R A T . O ncrcare cu
un moment concent r at 31 (fig. 7.26) se v a p ut ea r epr ezent a sub f or ma
J f f *
p{x) = \ as m ax da. (7.170)
Tt J o
F or mul el e (7.128), (7.129), (7.130) ne p er mi t , dup ce am cal cul at
i nt egral el e corespunztoare, s scr i m funcia A i r y sub f or ma
31 ( x , xy \ ,*Lmj.
J = ar ct g + (7.171)
Tt V y x
2
+y
2
)
St ar ea de t ensi une va f i dat de
431 xy(x
2
y
2
)
Tt (x
2
-f- y
2
)
3
8M xy
3
,
Tt (x
2
-f- y
2
)
3
231 y
2
(3x
2
y
2
)
Tt (x
2
-j -2/
2
)
3
(7.172)
4 3 8 C A L C U L U L GR I NZI L OR PER EI C U C O NT U R D R EPT U NG H I U L A R
i ar st area de deformaie se va scri e sub f or ma
F i g. 7.26
r ot i r ea de corp r i gi d w0 determinndu-se p r i nt r - o condiie supl imentar
de depl asare a un ui p unct (am l uat u0 = 0 deoarece punct el e l i ni ei de
separaie n u se depl aseaz de-a l ungul acest ei a).
Tensi unea normal CTt se anul eaz pe l i ni a de separaie i ar f or ma
deformat a acest ei a va f i dat do
E[v (x, 0) io0x] =
J I x
(7.174)
PL A NU L . S EM I PL A NU L . S F ER T U L D E PL A N. B A NDA . S EM I B A ND A 439
n f i gur a 7.26 este reprezentat st area de t ensi une corespunztoare
acest ui caz de ncrcare. P e seciunil e x = x0 obinem t ensi uni nor mal e
% (Vy)j
c a r e
capt val or i ' ext r eme n punct el e al e cror ordonat e
sui t dat e de
X = P f 4 ^ T l ; (7-175)
x0 o
deci vo m avea
9 . . ( , ; l , W * , ) 0 , 0 7 - * f
M (7.175')
<M *; 0,37 x0) = T 0,28
x
o
Tensi unea tangenial TxV(X0, y) i a de asemenea val or i ext reme
n punct el e cu or donat el e dat e de
= f 4l / ' 3; (7.176)
p r i n ur mar e vo m avea
M
zr!l(x0; 2,75 x0) = 0,04 ,
M
( 7
-
1 7 6 , )
( *>o; 0,63 * , ) =- 0, 24
o
P ent r u seciunea y = y0 cptm t ensi unea normal av(x, yn) care
i a val or i ext r eme n punct el e de absci se x = y0l\
/
5 = 0, 45 ?/ 0
or, 1/ 7; 1/ ]\ f
* <0 , 4 5 * W * ) - T . ^ = =F 0, 66 * i (7.177)
l a fel , p ent r u t ensi unea T ^ J , y0) obinem val or i l e ext r eme
T , , (0, ?/ ) = - ^ = 0 , 6 4 ^,
1 1/ .1/ ('-
1
'
8
)
f w (o . Vo ) = - - T = - '
1 6
^-
ZTC .'/ (| .'/ ()
Dac moment ul concent r at M acioneaz n p unct ul (x{), O) de pe
l i ni a de separaie, st ar ea de t ensi une se v a scri e sub f or ma
41f y(x xQ) [{x x0)
2
?/
2
]
* [< - *o)
2
+ 2/
2
]
3
' 1 7 f t ,
_ 8 J / (x - a?0) j /
3 1
'
TC [(x - x0 )
2
+ i /
2
]
3
'
2M y
2
[3(x - x0Y - y
2
] .
T l " TC [(X - XQ)
2
+ J / 2 ]3 ' 1
p ent r u st area de deformaie se obin r ezul t at e anal oage.
440
C A L C U L U L G R I N Z I L O R P EREI C U C O N TU R DR E P T U N G H I U L A R
7.2.3. Apli cai i
Vo m face apl icaii p ent r u caz ur i p ar t i cul ar e de ncrcare, i mp or -
t ant e n practic.
n caz ul unei ncrcri nor mal e, uni f or me p, de compresi une, p e
l i ni a de separaie, st area de t ensi une v a f i dat de
o. = ' - M> = - P, tzv = > . (7.180)
component el e depl asrii scr i i ndu-se sub f or ma
ii = 0, E(v - r0) = - (1 - a
2
) py. (7.181)
r
i
i
+
i
i
i
i
i
i
^ - l
x,4
F i g. 7.27
Sub aciunea unei sar ci ni tangenial e uni f or m di st r i bui t e t, pe l i ni a
de separaie, rezul t st area de t ensi une
ox = ov = 0, rxu=t (7.182)
i st area de deformaie
E[u - (- 02/ + )] = (1 + p) ty,
(i .18.3)
E(v - <i>0x) = (1 - f jx) tx.
Cazur i l e f undament al e de ncrcare st udi at e ne per mi t s obinem
r ezul t at e i nt eresant e apl icnd p r i nci p i ul sup r ap uner i i efectel or. De exem-
P L A N U L . S E M I P L A N U L . S F E R T U L DE P L A N . B A N DA . S E M I B A N DA 441
p i u, n caz ul unei ncrcri nor mal e oarecare p (x) pe l i ni a de separaie
(fig. 7.27), f ol osi m f or mul el e (7.160) i obinem
2y p {x-l)*p(l)al
J XI
, ( 7 . 1 8 4 )
TT .1, [(x - \ Y + y
2
]
2
lyi r*, {x - l)p(l)al _ 2y* r* (x l
1)2 + y 2 ] 2
p ent r u st area de deformaie se obin r ezul t at e anal oage.
F i g. 7.28
n caz ul unei sar ci ni uni f or m di st r i bui t e pe l ungi mea 2c (fig. 7.28),
cptm p r i n i nt egr ar e
X C X + c ,
ar ct g ar ct g 1- y
y y
M + c X c
V . x c
oy = \ ar ct g
. X + c
ar ct g y
(x + c)
2
+ if (x - c)
2
+y*\
-f- C X c
(X + C )
2
+ y*~ (X-C)* + lf\ \
(7.185)
112
C A L C U L U L GR I NZI L OR PER EI C U C O NT U R D R EPT U NG H I U L A R
Si l 'l
2ey
+
2cy(x
2
- y
2
~c
2
)
| ar ct g -
rc\ 'x
2
+y
2
- c
2
[(x- c)
2
+y
2
] [(+ c)
2
+ t/
2
] j
I .
l/ >r
2ey 2oy (.r
2
- y
2
e
2
)
ar ct g -
x
2
+ y
2
- c
2
[(- c)
2
+?/
2
j [(a) +c)
2
+
xy
2
1, (7. 185' )
!)
2
] J
TC [(X - C ) 2 + 7/ 2 ] [(X + C)
2
+ I / 2 ]
"1
0 r 0
<
I;ig. 7.29
L a aceste r ezul t at e se put ea aj unge i pe al t cal e. P o r n i m de l a
caz ul de ncrcare di n f i gur a 7.29, carese poate st udi a cu aj ut or ul funciei
bi ar moni ce
x
(x
2
+V
2
) ar ct g 1- xy
impar n r apor t eu var i abi l a x.
St ar ea de t ensi une va f i dat de
a. =
-Pi +
x
ar ct g
xy
x*
2
7C
1
ar ct g 1-
xy
x
2
-f- / 2
TC X 2 + I/ 2
.186)
(7.187)
A cest e r ezul t at e se pot obine i f ol osi nd met odel e general e de cal cul ,
p r i n i nt r oducer ea funciei l ui I l eavi si de.
PL A NU L . S EM I PL A NU L . S F ER T U L D E PL A N. B A NDA . S EM I B A ND A 413
F ol osi nd aceste r ezul t at e i p r i nci p i ul sup r ap uner i i efectel or, ' regsim
f ormul el e (7.185). A cest e r ezul t at e se regsesc i pl ecnd de l a f or mul el e
(7.122), unde p unem
. . , 2 si n ac
b (a) = - (7.188)
TC a
Aceast probl em a fost studiat de J . H . Mi eh cl l [35] , [36] . Men-
i onm de asemenea r ezul t at el e dat e de K . Gi r k man n [19] .
Gr upel e de cte dou asemenea sar ci ni concent r at e prezint de ase-
menea i nt eres n cal cul . Considerm astfel un caz de ncrcare eu dou
fore tangenial e concent r at e P , de sens cont r ar , si t uat e pel i ni a de sepa-
raie l a distana 2o una de ceal al t (fig. 7.30). F ol osi nd f or mul el e (7.169),
gsi m
I Pe (x
2
- c'-)
2
(2/ /
2
- x
2
+c
2
) + (3x
2
+ c
2
) y*
<7 =
TC [(x-c)
2
+y
2
]
2
[(x + c)
2
+ y
2
]
2
4Pc y
2
[(x
2
+y
2
+c
2
)
2
- 4x
2
(x
2
+ y
2
)]
TC \ _(x - c)
2
+y
2
]
2
[(x + c)
2
+ y
2
]
2
'
8P c
x
y[{x
2
- c
2
)
2
- y*]
(7.189)
^ [(x-c)
2
+y
2
f[(x + c)
2
+ .v
2
]
2
Dac punct el e de apl icaie A i A' se apropi e f oar t e mul t unul de
cel l al t, fr s se conf unde, p ut em scri e p ent r u un punct curent (negiij nd
p e c n r apor t cu var i abi l el e curent e)
4P c x
2
(x
2
- 3y
2
)
TC (.r
2
+ y
2
)
3
4P c y
2
(3x
2
- y
2
)
TC (x
2
+ y
2
)
3
8Pe xy (x
2
y
2
)
TC (x
2
-f- y
2
)
3
(7.190)
444 C A L C U L U L G R I N Z I L OR PERF .l C U C ON TU R DR E P T U N G H I U L A R
De asemenea p ut em st udi a cazul unei ncrcri cu dou moment e
concent r at e 31, de sens opus (fig. 7.31), pl ecnd de l a f or mul el e (7.179).
P ent r u aceste cazur i de ncrcare p ut em t r asa anal og di agr amel e de t ensi uni
i p ut em obine component el e depl asrii.
r
A A'
" ^ 7
"~1
M
F i g. 7.31
A cest e caz ur i de ncrcare au fost consi derat e de S. D. Carot h ers [13]
i de M . Sadowsky [45] . U nel e cazur i de ncrcare cu sar ci ni peri odi ce
vor f i st udi at e n cap. VI U .
7.3. SF ERTU L DE PLAN ELASTI C
P r obl ema sf er t ul ui de p l an el ast i c este mai dificil , di n p unct de
vedere mat emat i c, dect pr obl emel e ant eri oare. A cest domeni u se obine
dac dou l at ur i adi acent e al e dr ep t ungh i ul ui snt ar uncat e l a i nf i ni t . n
cel e ce urmeaz v o m consi der a cazur i de ncrcare pe l i ni i l e de separai e
(ncrcare l ocal sau ncrcare peri odi c); caz ul de ncrcare eu fore
masi ce oarecare (event ual fort e concent r at e i nt er i oar e) se va st udi a n
cap. X VI I (voi . I I ).
Aceast probl em se ntl nete n practic,de exemp l u n l egtur
cu mo dul de rezemare al gr i nzi l or perei cu o singur desch i dere sau n
l egtur eu modul de rezemare al gr i nz i i de capt a unei gr i nzi cont i nuo
(efect l ocal ).
De asemenea sf er t ul de p l an el ast i c poat e f i consi der at ca un caz
p ar t i cul ar de pan el astic (un domeni u cupr i ns ntre dou semi drept e,
concur ent e l a distan fi ni t). P r obl ema penei el ast i ce se studiaz. n
speci al , cuaj ut o r ul coor donat el or pol are (noi o v o m st udi a n cap. X I V
(voi . CI )). n cazul unei ncrcri l ocal e oarecare s-au f ol osi t n mod deosebi t
met ode operaional e de cal cul (t r ansf or mat a Mel l i n) de ctre C. J .
Tr ant er [57] , J . Maj er [33] i J . Necas [37] , [38] , [39] , [40] .
P L A N U L . S E M I P L A N U L . S F E R T U L DE P L A N . B A N DA . S E M I B A N DA 445
7. 3. 1. nrcare cu o sarcin local
Vo m consi dera nti caz ul n care una di n l at ur i l e l a distan finit
este ncrcat cu o sarcin l ocal oarecare. Caz ul n care ambel e l at ur i snt
ncrcate se studiaz p r i n supr apuner ea efectel or. Vo m face deosebi re
ntre sar ci ni nor mal e i sar ci ni tangenial e. P ent r u. si mp l i f i car ea cal cul ul ui
vo m l ua ca axe de coor donat e cel e dou l at ur i l a distan finit. n ceea
ce privete proprietil e de si met ri e sau de ant i si met r i e n r apor t cu cel e
dou axe de coor donat e, p ut em face ori ce ipotez dor i m, dup cum v o m
vedea.
7.3.1.1. S A R C I N N O R M A L . Vo m consi dera sf er t ul de p l an acionat
(fig. 7.32) de o sarcin normal
p(x) b(a)cos ax da, (7.191)
t y
P(X)
F i fl . 7.32
considerat dispus si met r i c fa de axa Oy, pe axaOx prel ungit l a stnga.
Vo m pune condiiil e l a l imit
x = 0 : ax = 0, t ^ = 0,
y = 0 : <r = p (.r), -zVx= 0,
(7.192)
avnd gri j e ca aceste t ensi uni s se anul eze p ent r u x - * oo sau p ent r u
4 4 6 C A L C U L U L G R I NZI L OR PEREI C U C O NT U R D R EPT U NG H I U L A R
(7.194)
A l egem o funcie de t ensi une par n r apor t cu ambel e var i abi l e'*)
r 1
F(x,y) = \ -[A(x) + xy B (a)] cos aa>da +
J o a
2
i ( 7 - 1 9 3 )
+ \ [C(P ) + px/ >(p)] e 0>aos&dp;
j o P
2
ceea ce ne d component el e strii de t ensi une
= \ - (2- a^J 5)] e- coSa0da- C"(O+p a!Z >)- P
a !
CO8p dS,
J o ,'o
(
^= -\ (A + xyB)e-coiix%da + [
X
[C- (2 -$x)I)]e-V' cos$yd$,
J O J o
T
, = - \ D*- (l - ay)B ] e- s i n o ca!da \ [C - (I - p x )D] e' B i n B yd B .
J o J 0
Punnd condiiil e l a l imit p ent r u t ensi uni l e tangenial e, gsim
. 4 =5 , C = 2>. (7.195)
P r i n ur mar e st area de t ensi une se va seric
= - \ B(x){l - ay)e-
a
"cos axda - C P>(P)(1 + px) e" P' eospi / dp,
J o J o
- \

(0(l - r a?/ )e- "cos a x d a - \ D(p)(1 - p x ) c os p y d p , (7.196)
J o J o
= -y\ ^ a/ ?(a)e "'sin ax d a - x ^p/ )(P) e- P's i n p.ydp V
8
"
s au
- V B(x)L\ (xy)co&xxdx \ I) (p) Q 3 ( pa>) cosp y d p,
J J o
ff
ir=J | (a)Q 3 (a/ / )cos y.x d a - V i >(p) Q 8 (px ) cos P/y d p, (7.196')
r
,n= \ P(a)D4 (a?y)s i n ax d a + V 1)(p)Q 4( px) s i n P.f/ dp,
J o .0
corespunznd funciei A i r y
? ~j j
; I
^
Q
3 (a? / )c o s axda+^
0
^^- Q3 (p ^)c o s P / / dp . ( 7 . 1 9 7 )
') Condiiile la i nfi ni l si ni veri fi cate tn mod automat, funcia de tensiune aleas (urs
punzl nd unei transformate Fourjer.
PL A NU L . S EM I PL A NU L . S F ER T U L C E PL A N. B A NDA . S EM I B A ND A 117
Punnd condiii i p ent r u t ensi uni l e nor mal e, gsim rel aiil e
(B() (1 - xy) e-da + ^_
r
>(P)cospi/ dp = O,
} o
[ (
7
-
198
>
(*B(a) cos axda + C *D(p )(l - px) e~P ' dp = - \ b (a) COS axda.
.o J o J o
F ol osi nd reprezentril e cu aj ut or ul i nt egr al el or F our i er di n anexel e 8-
i 9 p ent r u funciil e exponenial e, gsim
- [
X
B (a) I a T
P
'
C

S
^ dp i da + [D (P) cos p y dp = O,
* \ L J o (
2
+ P
2
)
2
J J o
\ P (a)c o s ax d aH \ 2>(P) p\ da dp = - V 6(a)COS xxx.
J o TT J L J o (a
2
+ P
2
)
2
J J o
(7.198')
I nversnd or di nea de i nt egrare (ceea ce se poat e face n condiii sufi -
ci ent de l ar gi p ent r u funciil e B (a) i D p)) i punnd condiia ca i nt egr a-
l el e F our i er s r epr ezi nt e aceeai funcie, obinem
* - "(*
2
+ e
2
>
2
( 7 . 199)
* ( . ) +* ( " - d P =- ( )
TC . \ , (a
2
+ p
2
)
2
St ar ea de t ensi une va f i deci dat de f or mul el e (7.196) sau (7.196'),.
funciil e B (a) i I) (P) f i i nd det er mi nat e de si st emul de ecuaii i nt egr al e
(7.199). Observm c si st emul omogen este i ndependent de modul de
ncrcare al sf er t ul ui de p l an, aceast a nei nt er veni nd decit n membr ul
al doi l ea.
St ar ea de deformaie va f i dat de
f P (a)
/ ?[> (/ / ! )] = \
x
Q5 _3(a?y) si n axda +
J o a
+ C "1P) Q 2 _ 4 (p ^C os p ? / d p ,
J o P
(7.200)
f
00
P(a)
E[v (w0 x + fl0)>= V ~ Q 2 _4 (ay)cos ax d a
J o a
_ _ r i M Q 5 _ 3 ( p a ; ) s i n p 2 / d p ,
J o P
u n d e depl asril e M 0 , D 0 i r ot i r ea w0 de corp r i gi d se precizeaz p r i n anumi t e
condiii de depl asare. De exemp l u, se pune condiia ca or i gi nea 0 s nu
4 4 8 C A L C U L U L G R I NZI L OR PER EI C U C O NT U R D R EPT U N G H I U L A R
se depl aseze i ea sf er t ul de p l an s n u se roteasc n j ur ul acest ui p unct ,
d ii dv
x = 0, y = Q: w = 0, v = 0, = 0. (7.201)
dy dx
Eezul t
2 f 1
# 0 = - - \ - 2>(B )dB ,
J o p
E
2 2 r
\ P (a)da, (7.202)
w0 = 0.
(7.199')
Di n (7.199) scoat em
* J o (Y
2
+ P2 ) 2
i>(a) = a
2
\ dS fc(a).
* 3o (oc
2
+ S
2
)
2
El iminnd pe I >(P) ntre aceste rel aii, obinem
* ( ) - 2
2
r r i m ^ = - i<, >; (7.203)
T T
2
i J o (a
2
+ S
2
)
2
(T
2
+ S
2
)
2
ecuaie integral care se mai poat e scri e sub f or ma
B(OL)+[ K (x, T ) P ( Y ) d T = - b{y.). (7.204)
J u
N ucl eul K ( a , y), i ndependent de sar ci na exterioar, va f i
10a
2
y f S
3
d S
A ai, y = \ -
T C
2
\ (a
2
+o
2
)
2
(T
2
+ o
2
)
2
(7.204')
= iTl " \ , [ a
2
- T
2
+( a
2
+ Y
2
) l n U | ] ,
Bl iminnd pe Ii (a) ntre rel aiil e (7.199) sau (7.199'), gsim o ecuaie
integral cu acelai nucl eu,
B (B) + f K (B, S) D (8) do = i p
2
T d Y . (7.205)
.0 71 . J o (Y
2
+ P
2
)
2
De al t f el , dac una di n funciil e B (a) sau B (p) este determinat,
ceal al t se obine cu aj ut or ul rel aiil or (7.199').
P ut em st udi a pr obl ema n mod anal og, p or ni nd de l a o reprezent are
a ncrcrii sub f or ma impar
p(x) = \ a(a) si n axda. (7.20G)
.o
PLANUL. SEMIPLANUL. SFERTUL DE PLAN. BANDA. SEMIBANDA 449
F uncia de t ensi une
F = C " 2 ? M Q3 (a y) si n ax da - T
/ >(
-
8
-
)
- U 4 (p x) cos SydS, (7.207)
J o a
2
J o P
2
ne d st area de t ensi une
CCC fOO
vx= V K(a)Q5 (a.y) si n .rdx i \ / >(p)04(px)eosp/ / dp,
.o J o
(j , , ^ (
X
B(a)Q3(a/ / ) si n a./ 'dz ; f
a0
/ >(P)26(Px)cosP/ / dp, (7.208)
J o J o
T a . = f>'(a)Q 4(a?/ )cos ax d a +V* />(P)i\ { px) s i n P/ / dp
J o J o
i st area de deformaie
f P (a)
J 2\ U - ( - <o0?/ + ?/ )] = \ ^ Qj . 3 ( a/ / ) cos a r d a +
J o a
+ r ^- 0 3 ^( p x ) c o s p / / d p ,
J o P
E\ V (ci0X + = [
B
(*\ Q2 _4 (a i / ) si n ax da +
L a
(7.209)
H ^ ^ . Q , 4 (px)si i .p./ / dp.
.o P
innd seama de reprezentril e di n anexel e 8 i 9 i procednd n mod
anal og, aj ungem l a si st emul de ecuaii i nt egral e
4 f a
2
B (a)
/ >( P ) +- p l
( )
d a =0 ,
* J o (a
2
+ P
2
)
2
(7.210)
4 (' 7)(P)
P ( a ) - j a
s
\
K
S> d B =- a ( ) .
IC \ (a
2
+ P
2
)
2
Acest si st em este mai compl i cat dect si st emul (7.199), deoarece
nu mai ar i ' proprietil e de si met r i e de care se bucur acest a di n urm;
de aceea nu vom cont i nua st udi ul pr obl emei pe aceast cal c. Vo m vedea
ns, l a p unct ul 7.3.3, c aceste r ezul t at e au ut i l i t at e p ent r u un anumi t
caz de ncrcare.
2- c. 3391
450 C A L C U L U L G R I NZ I L O R PER EI C U C O NT U R D R EPT U NG H I U L A R
De al t f el , aceste propri eti de si met ri e sugereaz o si mpl i f i car e de
cal cul , pe baza anumi t or proprieti de or di n f i zi c i mat emat i c. A st f el ,
cazul de ncrcare pe care l - am st udi at (fig. 7.33a), v a f i consi derat descom-
pus n al t e dou caz ur i de ncrcare : un caz de ncrcare si met r i c n r ap or t
(A l
F i g. 7.33
cu bi sect oarea (A ) (fig. 7.33 b) i un caz de ncrcare ant i si met r i c n r ap or t
cu aceast bi sect oare (fig. 7.33 o).
P ut em scri e, p r i n anal ogi e cu (7.191),
= \ 6(0) cos 32/ dS. (7.191')
PL A NU L . S EM I PL A NU L . S F E R T U L D E PL A N. B A NDA . S EM I B A ND A 451
n def i ni t i v, p ent r u cel e dou cazur i de ncrcare de mai sus obi-
nem si st emel e de ecuaii i nt egr al e
7 1
^
a 2 + 3 2 ) 2 2
( 7 . 2 1 1 )
B ( a ) - f - a
2
V d S = 6(a),
TC \ (a
2
+ 3
2
)
2
2
p r i mul semn corespunznd l a cazul de ncrcare si met r i c, cel de al doi l ea
l a cazul de ncrcare ant i si met r i c. Vo m scri e acest si st em, p r i nt r - o sch i m-
bare de variabil , sub f or ma
7 1
<
a 2 + 8 2 ) 2 2
( 7.2 11')
TC \ (a
2
+ 3
2
)
2
2
Scznd sau adunnd cel e dou ecuaii membr u cu membr u, dup
cum sntem ntr-un caz de ncrcare sau n cel l al t, obinem
TC J o
q[B(q) J )(q)]
(a
2
+ 3
2
)
2
P ent r u caz ul de ncrcare si met r i c, cptm soluia banal
B (a) = D(3) (a =0) (7.212)
i ar p ent r u caz ul de ncrcare ant i si met r i c
B(a) + D(B ) = 0 (a = 8). (7.212')
n acest caz, si stemel e (7.211) pot f i nl ocuite p r i n ecuaiil e
4 2 f 8 3(8 ) 1
+ 0
2
)
2
2
B ( ) -
2
\ - : ,
V
l l d 3 = --b(.), (7.213)
TC J o (a
2
semnel e corespunznd l a cazul de ncrcare si met r i c, r espect i v ant i si met r i c.
A cest r ezul t at este o consecin a unor proprieti de or di n f i zi c.
Observm ast f el c, p ent r u un el ement de Kni e de pe bi sect oarea (A ),
p ut em scri e (innd seama do f or mul el e (3.4'))
1 f
00
= [az + <TJ ' T b sa j/ V aB (a)e
_ a
"(co s ax + si n ax) doc
2 J o
- x( BI >(B)e-P*(cos 32/ + si n 0j/ ) dB, (7.214)
J o
T 4 5 = (6-, o-v) = [ B (a) e~
a!/
cos a x d a ( D(B ) e~P
r
cos By dp .
2 J o J o
CALCULUI. GRINZILOR PKRLfl CU CONITUR DJ HEPTUMQHIIJ LAR
I n czui unei ncrcri si met ri ce, r a t rebui s avem -rr, = 0. p ent r u
x = y, ceea ee ne conduce numai l a rel aia (7.212) i ar n cazul unei ncr-
cri ant i si met r i ce va t r ebui s avem de asemenea <y = 0, pent r u x = y,
ceea ce ne conduce de asemenea mi mai l a relaia (7.LM2') (l i n condiia de
egal i t at e a dou i nt egr al e F our i er ). Deci ecuaiil e (7. 211") n a pot admi t e
decl soluii banal e.
I n def i ni t i v, r ezol var ea pr obl emei se reduci ', di n punct de vedere
mat emat i c, l a ecuaiil e i nt egral e de t i p F r edl i el i i i . de spea a I I - a (7, 213),
defi ni t e pe un i nt er val i nf i ni t . N ucl eul i m prezint singul ariti i ar ecuaia
omogen admi t e numai sol uia banal . P r i n ur i nar e ecuaiil e (7.213) admi t
o singur sol uie, care se poat e obine in caz general p r i n metode
ap r oxi mat i ve de cal cul .
innd seama de condiiil e (7.198), t ensi uni l e nor mal e pc cel e dou
l i ni i de separaie snt date de
0)
M, 2/ )
p(a) -\ 2 ( " r>(Q) , (& ) df i ,
J o
2^ B(a) Ot (r, / ) da.
(7.215)
.0
De asemenea, forma deformat a l i ni i l or de separaie va fi dat de
(innd seama de (7.202))
. ' 2 ( (a ) , ,
v(x, 0) = - \ - ( I - cos x3t>)a,
D(P )
.'o
17.216)
(1 eosp/ / )<lp-
I 'i g. 7.31
7..'5.1.2. SARCI NA TANGENI AL. Dac sf er t ul de p l an est e acionai
(I'ig. 7.34) de sar ci na tangenial
t(x) \ b(r-) eos XX dot, (7.21 7)
P I . A N C L . S E M I P L A N U L . S F E R T U L DE P L A N B A N DA . S E M I B A N DA
l.VI
i nt r oducem n mod anal og funcia de t ensi une
V = *
St ar ea de t ensi une va. fi dat de
l L r ' 0, (7, / / ) si n y.xiU \
[ p
- Q4 (S.c) si n (4,/ 10. (7.218)
J o o~ J d 0
2
r ( ) L2B(zy) si n xx da + B(P ) Q*(P#) si n 0/ y dp,
( B{x)
(
2(a/ / ) si n a. r da 4 - B ( P ) 26( pa) s i n P/ / dp, (7.219)
.III J O
= - B (a) 05(a/ / ) cos XX d a - T / >(0) Q 6 (P ) cos 0// 10,
.11 J o
i ar s tarea le deformaie de
B(a) f " B (
J o a
- ( *>o.+ '"())1 B \
1
26 _4(a#)cos a x d a 4
+ r
L
!( R Q ^ p ^ s i n p,/ d p,
J o P
(7.220)
E [t - (o0 x + c)] = -
(

)
Q , 5(xy) s i n a.r d a -
."
- T
/ > ( 3 )
-I 2(i , (0.r ), , s p.V d p,
J o 0
depl asril e K 0 , p i r ot i r ea <> de corir i gi d determinndu-se pri n anumi t e
condiii de depl asare.
Se verific uor c t ensi uni l e normal e se anul eaz pe cel e dou l at ur i
la distan finit. Punnd condiiil e pe cont ur i pent r u t ensi uni l e t angen-
ial e, gsim t ot rel aiil e (7.198) care t rebui e ndepl inite. Deci i rezol varea
acestei probl eme se reduce, di n punct ie vedere mat emat i c (pri n ut i l i zarea,
de proprieti le si met r i e i de ant i si met r i e), l a i nt egrarea ecuaiil or (7.21.3).
~.'.. 12. IInriiri-UIT cu ii -meiim periodici
Vo m consi dera, cazul in care l at ur a y = 0 a sf ert ul ui le pl an el ast i c
este acionat de o sarcin periodic / > (.<). P ent r u a fi xa i dei l e, vom repre-
zent a acest caz de rtcrcare C U aj ut or ul unei seri i F our i er pare n raport C U
var i abi l a x
p(x) = l> + J b cos ym x, (7.221)
unde
II -
( , , =1 , 2 , 3 , . . . ) . (7.221')
a
454
C A L C U L U L G R I NZ I L O R PER EI CU CONTUR D R EPT U NG H I U L A R -
_ P ut em admi t e c sf er t ul d p l an l asti e a?> 0, y > o face part e di n
semi p l anul y >0 , acionat de sar ci na periodic (7.221), (7.221'), si me-
t r i ca m r ap or t cu axa Oy (fig. 7.35 a). Tensi unea tangenial v a f i nul
a)
h
c :
i
- -
i :
/ r,y>c i :
"1
.5
, i T p T P T r i T f T -T r n - T ' M I M 1 H-T-T T f -H ~
"A
/
t'j
l - r n
r - -
TO ;
U
t n - r r 1 T P f ^ J
pe l at ur a # = 0 i ar t ensi unea normal v a f i n general dat de
CT*(O> y) = \ Z 6(i - x y) e~
Y

v
i= o. (7.222
A st f el st area de t ensi une cal cul at corespunde acel ei stri de t ensi -
une care i a natere n i nt er i or ul sf er t ul ui de p l an el ast i c, acionat de sar-
ci na periodic^ p (x) i ncrcat pe l at ur a x = 0 cu sar ci na normal
a
x (>y) = P'(y)- Dac sup r ap unem st area de t ensi une corespunztoare
PL A NU L . S EM I PL A NU L . S F E R T U L D E PL A N. B A NDA . S EM I B A N D A 455
sf ert ul ui de p l an el ast i c, acionat numai de sar ci na normal p'(y) pe l a-
t ur a x = 0, obinem st ar ea de t ensi une corespunztoare pr obl emei pe
care ne p r op unem s o st udi em.
P ent r u a p ut ea st udi a sf ert ul de p l an el ast i c, acionat de sar ci na
aperiodie (l ocal ) p'(y), n aj ut or ul i nt egral el or F our i er , este necesar ca
coeficienii F o ur i er & s veri f i ce condiia
n S& (1 - Y?y) - V I < S I I T 1
1
- Y y I " V dy <
J o
71
J o
< 1 1 K \ ( r ' V dy + v {" y" V dy) = I I f + 4 1 = n i t.
(7.223)
Se observ c aceast condiie este verificat p ent r u ori ce sarcin
repartizat (coef i ci ent ul bn este proporional cu l / n , ast f el c seri a n di s-
cuie poat e f i comparat cu seri a de t er men gener al l / w
2
).
Considernd o sarcin periodic, reprezentat p r i nt r - o seri e F our i er
impar n r ap or t cu var i abi l a a?, .i f ol osi nd acelai pr ocedeu, se observ c
t ensi unea normal v a f i nul p ent r u x = 0 (fig. 7.35 b). Obinem ast fel
t ensi unea tangenial r a v (0, y) = t' (y) ^0 i v a t r ebui s st udi em
sf er t ul de p l an el ast i c acionat de o sarcin l ocal tangenial t'(y) pe sec-
iunea x = 0.
A cest e consideraii rmn val abi l e i p ent r u ori ce caz de ncrcare
periodic tangenial .
n concl uzi e, p r obl ema sf er t ul ui de p l an el ast i c x >- 0, y >- 0, acio-
nat de o sarcin periodic oarecare pe una di n l at ur i l e l a distan finit
(de exemp l u y = 0), se r educe cu aj ut or ul p r i nci p i ul ui supr apuner i i
efectel or l a st udi ul semi p l anul ui el ast i c y 0, acionat de aceast
sarcin periodic pe toat l i ni a de separaie y = 0, i l a st udi ul sf er t ul ui
de p l an el ast i c, acionat de o sarcin l ocal pe l at ur a x = 0.
7.3.3. Aplicaii
Ca apl icaii l a st adi ul gener al fcut de no i [52] i exp us mai
sus, vom da c teva r ezul t at e p ent r u cazur i par t i cul ar e de ncrcare mai
i mpor t ant e.
n caz ul unei saTci ni nor mal e, de compr esi une p, uni f or m distribuit
pe l i ni a de separaie y = 0, obinem st area de t ensi une
. O , a, = - P, T - 0 (7.224)
i starea de deformaie
23 [ - ( - to02/ + )] - yb^x,
E.[v (o0x + )] = b0y.
456 C A L C U L U L G R I N Z I L OR P EREI C U C O N T U R DR E P T U N G H I U L A R
Punnd condiia ca p unct ul O s rmn t i r i ca sfert ul de p l an
s nu se roteasc n j un i i acest ui p unct , obinem
[J . j
U
(7.220)
De acest caz de ncl care s- au ocupat A . Mi ur a [2] i P . F i l l unger [18] .
Dac ambel e l at ur i l a distan finit snt acionate de o sarcin
tangenial uni f or m distribuit t (si ngur ul caz n care put em avea o ase-
menea ncrcare) obinem st area do t ensi une
T . . - 0 , o, ==' ' , Tx,=t (7.227)
i st area de deformaie
Eu = (1 + p) ty,
Ev = (1 4- |x) tip,
(7.228)
unde am pus aceleai condiii p ent r u micarea de corp r i gi d ca i n cazul
precedent (ncrcarea t a fost l uat ast fel ca s corespund sensul ui p ozi -
t i v al t ensi uni i tangenial e).
Caz ul n care una di n l at ur i este acionat de o sarcin normal cu
variaie l iniar a fost st udi at de M . L evy [30] i K . Wol f [59] , eu aj ut or ul
pol i noamel or bi ar moni ce, p ent r u un ungh i oarecare. A cest e rezul t at e n u
snt ns \
r
al abi l e n cazul nost r u (ungh i drept ).
Caz ul n care sf ert ul de p l an este acionat de fore nor mal e concen-
t rat e, pe l i ni i l e de separaie, l a egal distan de vrful O, a fost st udi at
de YY. M. Sh eph ar d [47] , p r i n unel e met ode ap r oxi mat i ve de cal cul .
N u ne vom ocupa de acest caz f undament al de ncrcare. I . E al as i
A . l l anusk a [9] s-au ocupat de asemenea de aceast probl em, f ol osi nd
met ode t eoret i ce i met ode exper i ment al e (fot oel ast i ci t at e). E i au dat
i nt eresant e r ezul t at e numer i ce.
J . I I . Mi ch el l [36] i P . F i l l unger [16] s-au ocupat de caz ul unei
fore concent rat e sau de cazul un ui moment concent r at , acionnd n
ori gi nea O.
n cazul unei fore P de compr esi une, acionnd n or i gi nea O (fi g.
7.36 a), descompunem n dou cazur i de ncrcare,,dup proprieti de
si met ri e (fig. 7.36 b) sau de ant i si met r i e (fig. 7.36c). ncrcarea di n f i gur a
7.36 a se reprezint sub f or ma
2 P C
x
* p(oc)= V c o s Kxda, (7.22!))
7T J o
coefi ci ent ul 2 aprnd deoarece, i nt egr al a F our i er se refer l a ncrcarea
semi pl anul ui y ;> 0, j umtate di n aceast ncrcare corespunznd sf er t ul ui
de p l an di n f i gur a 7.36 a.
P L A N U L . S E M I P L A N U L . S F E R T U L C E P L A N . B A N DA . S E M I B A N DA 4 57
Ecuaiile integrale la care se reduce problema (corespunzmd cazu-
rilor de ncrcare din figura 7.36 b i 7.36 c), vor fi
.230)
Cutm o soluie de forma / >(a) = C = const. Observm c
3d3 1 .
.231'
rezult c
C = (7.232)
Pentru cazul le ncrcare din figura 7.36 b vom avea
B () = 7>(3) ==-
Tt 4- 2
'.233)
458
C A L C U L U L G R I N Z I L O R PER EI C U C ON TU R DR E P T U N G H I U L A R
i ar p ent r u caz ul de ncrcare di n f i gur a 7.36 c
B ( a ) =- D ( p ) (7.233')
TC 2
P ent r u cazul de ncrcare st udi at (fig. 7.36), vom obine astfel
st ar ea de t ensi une
2 P T f
7 i \ (1 ocy) e~"
v
cos oca?dx
L .o
Tt 2 - 4 _
2^ (1 + M cos (3y dfr j ,
j^7t ^ (1 4- <*y)e
- 0
"
e

8 a a !
da
2 P
TC
2 ^ (1 pa?) e
-
^ cos (3y dp
(7.234)
2 P
rcy^ ae""*" si n as d x
2( p *- *
3
si n py dp I ,
car e, dup ef ect uarea i nt egr al el or respect i ve, se poat e scri e sub f or ma
1 V (2a;- Tzy)a?
TC2 - 4 (
a
+y
2
)
2
4 P (2a? -
- "y) ?y
2
Tt 2 - 1 (CC
2
+y
2
)
2
4 P (2a -
- wy)
x
y
TC2 - 4 (X
2
+ y*)
%
(7.234')
St ar ea de deformaie va f i dat de
2 P
E O - ( - a9y + ,)] =
T C "
[ . a -
O!
a) ar ct g
si
21n(., * + y
2
) + (! + .) ( ^- y ) l ,
B [ (w0a; + ?>)] =
2 P
a?
2
+ ^
2(1 |x) ar ct g
(7.235)
x
- 7rln(a5
2
+y
2
) - (l -fa)
(2x - ny)y

2
+y
2
J
P ent r u l i ni i l e de separaie vom avea t ensi uni l e nor mal e
i f.\ 8 P
*(<>y) -
T C 2 4 a?
_ 4 P
i t
2
- 4 V
(7.236)
P L A N U L . S E M I P L A N U L . S F E R TU L DE P L A N . B A N DA . S E M I B A N DA 459
f or ma deformat a acest or l i ni i v a f i
E[i(v, 0) - (o0a>+ o)] - - P I n | x | ,
Tt
2
4
(7.237)
J St *(0, y) - ( - co0y + *0)] - P l n | y| ,
TC 4
F i g. 7.37
unde depl asril e u0, 0 i r ot i r ea <o0 de cor p r i gi d t r ebui e det er mi nat e
p r i n anumi t e condiii de depl asare, care n u se pot p une n ori gi nea O,
aceast a f i i nd un p unct si ngul ar .
460
C A I C U L U I . G R I NZI L OR PER EI C U C O NT U R D R EPT U NG H I U L A R
St ar ea de t ensi une este reprezentat n f i gur a 7.37. Pe seciunea.
x = x0 obinem t ensi unea normal <J x (J C0, y), val oar ea maxim avnd l oc
pe l i ni a de separaie,
un maxi mum r el at i v (n val oar e absol ut) obinndu-se pent r u
^- = (4 + / 16 4- 3 re
2
) = 1,12
si anume
x0 3TC
nx(xn ; l,12xv) = - 0,20 ; (7.238>
de asemenea, t ensi unea tangenial Ta (a?0, y) are doi ni maxi me r el at i ve
(n val oar e absol ut) pent r u yjx0 dat de ecuaia
+ 1 =0
i anume
T (a>0 ; 0, 27' j 0 ) = 0, 09 ,
P
(7.238")
T , (. / ; 1,4 !./ ) = (U I
(i
Pe seciunea y y0 apare t ensi unea normal ay(x, ,'/ ) ea o i nt ensi -
t at e maxim pe l i ni a de separaie,
M * i .'/ )
1
r - - - 2 , U - S i (7.23*)
* / / <> .'/
obinndu-se i un maxi mum in p unct ul de abscis
X
= T
( 7 t
+ K ^ F ^ J y =
2
>
2 4
*
o
i anume
a(2,24 / ;;/ ) = 0, 03 ; (7.2311')
t ensi unea tangenial ? (, yy0) are dou maxi me rel at i ve (n val oar e
absol ut) pent r u , r/ i/ 0 dat de ecuaia
4 f ^
3
- 3 T C f ^ r - 4 f ^ - U T : = 0
PL A NU L . S EM I PL A NU L . S F ER T U L PE PLAN.'BANDA. S EM I B A ND A 461
i anume
P
- , , (- ''' .'/ ; ;'/ o) = 0, 06
7.239")
Considerm n mo d anal og caz ul de ncrcare al sf er t ul ui de pl an
el ast i c cu o for concentrat tangenial , acionnd n ori gi nea O (fig.7.38),
2 P
<(is xx da.
7T 'o
(7.240)
P
Fig. 7.38
Ecuaia, integral l a care aj ungem este t ot (7.230), obinnd anal og
funciil e (7.233), (7.233'). nl ocuind n f or mul el e (7.219) i integrnd, cp-
tm st area de t ensi une
1 / ' (nx - 2y) x
2
2 _ .t + ytyt
4 P (K X - 2y) y
2
Tt
2
- 4 (x
2
+ y
2
)
2
(7.211)
4 P (-K X - 2y) xy
-n
2
- 4 (x
2
+ y
2
)
2
462 CALCULUL GRINZILOR PEREI CU CONTUR DREPTUNGHIULAR
n mo d anal og, st ar ea de deformaie se scri e sub f or ma
E [u - (- o0y + )]
2 P
Tcl n(a
2
+ y*) + (1 + 11)
2P
2 (1 ti.) ar ct g
( T C 2y)
X
X
2
+
J B [ - (co0a + )]
- 2 I n (a* + y
2
) - (1 + j i)
(7.242)
(1
p) ar ct g -
03
(TCSP - 2j/ ) /
depl asril e u0, v0 i r ot i r ea i o 0 de corp r i gi d determinndu-se p r i n condiii
de depl asare puse asup r a un ui p unct di f er i t de p unct ul si ngul ar O.
Obinem t ensi uni l e nor mal e
fft (0, ) =
7t 2 4 a;
8 P
2, 11
P
= 1,34
4 y 2/
(7.243)
pe l i ni i l e de separaie, f or ma deformat a acest ora f i i nd dat de
8
E [v(x, 0) - ( t o 0 a + )] =
^ [u(0, j f ) - (- o+ *<,)]
T I 2 - 4
P I n I a
4TC
P l n | y| .
(7.244)
Obinem acel eai r ezul t at e, considernd fora P ca o sarcin nor -
mal ce acioneaz pe bni a de separaie Oy; deci di agr amel e de t ensi uni
p ent r u acest caz de ncrcare se pot obine t ot di n f i gur a 7.37.
n sfrit, un al t caz i nt eresant este cel n car e sf er t ul de p l an el ast i c
este acionat de u n moment concent r at n O (fig. 7.39). Eemarcm c
aceast a este si ngur a ncrcare pe care n u o p ut em exp r i ma sub f or ma
(7.191), f i i nd antisimetric ; dc aceea v o m f ol osi o r epr ezent ar e de f or ma
(7.206) i anume (coef i ci ent ul 2 apar e pe baza U U O T observaii anal oage
cu cel e di n cazul pr ecedent )
2M f
p(x) = l
Tt J o
a si n xxdoc. (7.245)
Si st emul de ecuaii i nt egr al e (7.210) devi ne
x 2 B ( K )
B(x) +
TC J o (f
Tt J o (a
+ P
2
)
2
- D(p)dp
da =0,
+ P T
2.17
= a..
Tt
(7.246)
PLANUL. SEMIPLANUL. SFERTUL DE PLAN. BANDA. SEMIBANDA 463
A dmi t em c
J >(P) = K 2 {J
(7.247)
i observm c
I n(oc
2
+ p)
1_
2
J o (a
2
+ p
2
)
2
2
V a t r ebui , p r i n ur mar e, s l um
K L = 0. (7.247')
innd seama de (7.231), obinem di n a doua ecuaie (7.246)
K 2 = II. (7.247")
C A L C U L U L O R I N Z I L O R P EREI C U COMTU R DR E P T U N G H I U L A R
P ut em, de al t f el , ver i f i ca cu uurin c t oat e condiiil e l a l imit
snt ndepl inite.
n acest caz funcia de t ensi une se scri e sub f or ma
F = Mx C "V' cos (3y <l = M (7.248)
J o a?
2
4- y\
s au , abstracie fcnd de o constant arbitrar,
F ?
J
''
!
(7.248')
2 V* + f-
Star ea de ten s i u n e este dat de
a m = _ ^ m - m ,
= ; y' W - y' ), ( 7 . 2 4 9 )
(. P
2
+2/
2
)
3
T . . = 4J W
(a?
2
4- y
2
)
3
U n st udi u anal og al strii de t ensi une conduce l a r epr ezent ar ea
grafic di n f i gur a 7.39.
St ar ea de deformaie va fi dat de
E [a - (- t o0y 4- o)] = 211
Y J
'-
^
+ r )
. (7.250)
(a;
2
4 /
2
)
2
depl asril e 0 ,?' i r ot i r ea o> de corp r i gi d determinanii-se pri n condiii
de depl asare.
P e l i ni i l e de separaie obinem t ensi uni l e nor mal e
M
n,.(x,0) = - 2 ,
P, (0, y) = 2 ;
.v
2
de asemenea
E [W(. T - , 0) - (co.r 4 - <,
E tu ((),/ / ) - (-- <o:</ ! *e)] - 0.
(J .251)
1 7 . 2 ^2 )
aa c l i ni i l e de separaie sufer i i ui nai deplasri de cor p r i gi d nor mal e
pe direcia, l or.
P L A N U L , S E M I P L A N U L . S F E R T U L DE P I . A M. B A M DA . S E M I B A N DA 465
. 7. 1 . lt,V\ .l>\ E L A S T I C A
P r obl ema benzi i el asti ce este mai simpl dect pr obl ema sf er t ul ui
de pl an el astic, i mai dificil dect pr obl ema semi p l anul ui el ast i c. P>anda
elastic se obine n cazul n care dou l at ur i opuse al e dr ep t ungh i ul ui
snt aruncat e l a i nf i ni t . Toni st udi a, n cel e ce urmeaz, cazur i de ncr-
care pe l i ni a de separaie (ncrcare periodic sau l ocal ); cazur i de ncr-
care cu fort e noasice oarecare sau fort e concent r at e i nt eri oare se vor st udi a
n cap. X V I I (voi . I I ).
Banda el astic, acionat de sar ci ni peri odi ce, aproximeaz n
practic, gr i nzi l e perei le nl ime finit pe o i nf i ni t at e de reazeme,
cu desci nderi egal e, anal og ncrcate pe f i ecare desch i dere.
Vo m l ua ca ax de coordonat e Ox axa de si met r i e a benzi i , axa Oy
f i i nd perpendicul ar pe aceast a.
De asemenea v o m descompune ori ce caz dc ncrcare n al t e p at r u
cazur i , dup proprietil e de si met ri e sau de ant i si met r i e n r apor t cu cel e
dou axe de coordonat e. To m face de asemenea distincie ntre ncrcare
normal i ncrcare tangenial .
7. 1 . 1 . i ii<'iir'iir' cu o sarcina periodic
St udi em i ut i i banda el astic acionat de o sarcin periodic. Caz ul
unei ncrcri nor mal e a fost cercet at nc di n a doua j umtate a secol ul ui
t recut de ctre M . E i bi er e [4] . St udi i l e acestea au fost r el uat e de
N . Gr. F i l o n [15 | i apoi de ali cercettori *). De asemenea L . P ayne [42]
a, i ndi cat un procedeu de rezol vare a pr obl emei anal og cu cel pe care l - am
expus l a subp unct ul 7.2.1.5.
n cel e ce urineaz vo m f ol osi dezvol tri n serie n care, spre deose-
bi re de cazur i l e precedent e, vo m face s intervin funcii i per bol i ce n
l ocul funciil or exponenial e.
7.1.1.1. S.\ ii<;IN/ V M O R M A L . ('onsideriii nti un caz de ncrcare
eu o sarcin normal p(x) pe l at ur a de sus y = b i eu sar ci na normal
p(x) pe l at ur a de j os y = b **).
n cazul unei ncrcri si met ri ce n raport cu axa Ox, v o m avea
p(x)=p(x). (7.253)
. Dac sar ci na este simetric i n raport eu axa Oy (fig. 7.40),
p(x) = bn 4- Y K
(
'
, >s
Y. *> (7.254)
cu
r = (=1, - Vi , ), (7.256)
a
*) o bi bli ografi e bogat, corespunznd la diferite cazuri parti culare, se d la cap. VI I I .
"") Dc acum nainte vom diferenia, pri n notaie, ncrcarea pc latura dc sus de Incr-
;itv.i pc latura de J os,
30 - c. .TOM
466
C A L C U L U I GR I NZI L OR PER EI C U C O NT U R D R E PT U N G H 1 U L A !
l und per i oada Lx = 2a, v o m fol osi o funcie de t ensi une par, n r ap or t
cu ambel e var i abi l e, de forma,
F(, y) =* - | {Zi
2
+ K M
2
) 4- S - T - l A
n
E H T v + T , y
f i
S 1 I Y M y)<s r, J
(7.256)
L L i L U U - L j . l . ^[J J J L L
ii
-Lt-ZO
F i g. 7.40
const ant el e K r i K 2 i iruril e de coeficieni An i Bn t r ebui nd i et er mi -
nat e. St ar ea de t ensi une v a f i dat de
a, = K 2 + Yi [{An+ 2BN) c h T f > y + r, y# * Y ^
c o s
Y.*>
n
B V = K x - (^ c h T t y + T s h T n 2/) cos Y | 0 , (7.257]
^ - I [ U . + s bT i y +T i ^ s f or . *
De as emen ea, compon en ta depl asrii dup direcia axei Oa? se scri e
sub f or ma
jB [u ( co0y 4- )] = (K 2 - \ LK {) X +
+ S {[(1 + jx) A + 2 B ] c h T f i y + (i + u) r . y " I T , y) si n 7 *
Y
(7.258)
P L A N U L . SE ML P L A N Tj L . S F E R TU L DE P L A N . B A N DA . S E M I B A N DA
467
Datori t periodicitii, f enomenul fi zi c t r ebui e s fi e i dent i c pe pano-
ur i de l i me 2. P un em condiiil e l a l imit (datorit si met r i ei numai pe
una di n l at ur i )
fc=bi , = * f M , Tt e = 0. (7.259)
P en t r u a as i gu r a ecl d ti br u l gl obal pe pan ou r i va tr ebu i de as emen ea
s scri em
a = 4 - : ^ = 0, F , =* / V,, f. = J T#, (7.259')
u n d e am f ol os i t notaiil e (6.4).
Condiiil e (7.258) ne conduc l a
sh y b 4- r i cl i y A
" sh y bchv b -\ - r b
S i l f &

=
i\ f i c n / i 4- T *
B
*'
1
41 ' 1 ' 91
(7.2150)
K ^K - (7.260')
P ent r u comp onent a a depl asrii l am *0 = to0 = 0, di n mot i ve
dc si met r i c. Se observ, c p ent r u a ->- oo obinem u oo, ceea ce n u
p ut em admi t e, deoarece ar nsemna c f enomenul f i zi c depi nde de si ste-
mul de axe de coordonat e al es i c p unct ul O este un p unct p r i vi l egi at ,
n t r at at el e obinuite nu se studiaz aceast probl em, lundu-se K 2 = 0.
N umai K . V. Ruppenei b [44], [5] ine seama de aceast a n caz ul unei
stri dc deformaie pl an.
A m artat [51] e ori ce seciune %= a, 3, . . . poat e f i consi -
derat ca ax de si met r i e. P ent r u ca n aceste seciuni depl asarea u s fie
nul, v a t r ebui s l um K t =^0. A p ar e deci o t ensi une normal ax supl i -
mentar, uni f or m distribuit de-a l ungul axei Oy. Vo m l ua ast f el
K , = (J Ct = a& 0 . (7.260")
ceea ce corespunde f ap t ul ui c defonnaia este mpiedicat pe seciunil e
consi derat e mai sus.
Se observ c i condiiil e (7.259') sl nt ndepl inite, avnd
NK = 2a&& , Me mm 0. (7.261)
n l i p sa sar ci ni i uni f or m di st r i bui t e b0, ambel e ef or t ur i vor f i nul e.
F ol osi nd funciil e i nt r oduse n anexa 7, p ut em scri e funcia A i r y
sub f or ma
F = a;
2
4- L U /
2
- r , . cos v x. (7.262
2 Y ; I O A ) '
408
C A L C U L U L U R 1N Z I L ON r E R I i r i C U C O N T U R DR E P TU KO I I U J LAi
St ar ea de tensixuie va fi dat l e
7.264)
<>9 (7 v/ )
<f = l A + 6. , cos r n a ,
i ar s tarea de deformaie l e
hi, = r r - " sin V ./ ' .
- ( V - j ) h'i + L - ^f r y )
R <>S
unde am l uat v0 = 0 di n mot i ve de si met r i e.
Pe l i ni a de separaie y = f>obinem t ensi unea normal
=P( X ) - (i - u) / > - s * , ^
4
6
T
; ^ fr ^ V ? ,
dezvol t ar ea n seri e f i i nd r ap i d convergent.
F or ma deformat a l i ni i l or de separaie este dat de
E v(*, b) = ( 1 _ ^ ^ cos T , ( 7 * )
d ezvol tarea i n seri e f i i n d de asemen ea r ap i d convergent, f i br a; medi e
n u se deformeaz.
Daca sarci na este antisiinetrie n raport M I axa Oy (fig. 7.11)
S J W = E , r , (7.207)
f o l o s i m funcia biarmonic
^. d,(Y 7)
T yi ni-**)
7.265)
PL A NU L . S EM I PL A NU L . S F K R T U L I )E F L A V. BA NDA . S L A U B A ND A
469
St area de t ensi une este dat de
v <*,<Y.J / > .
<MY.y)
- sm y x.
v 48 (T, y)
F i g. 7.41
st area de deformaie scri i ndu-se sub f or ma
(7.269)
E(u II,,) = 1,- C O S Y
Sp = 1J " 8i n y *,
r , y...(>-)
n
(7.270)
depl asarea w0 de corp r i gi d precizndu-se pr i nt r - o condi i e supl i ment ar
de dep l asar e.
Observm e pe seci uni l e de l a cap el el e i nt er val ul ui av em
a : (x, = 0, 7',, = = 0. (7.271
470 C A L C U L U L G R I N Z I L O R P EREI C U C ON TU R DR E P T U N G H I I M, \ D.
Tensi unea normal pe l i ni ai de separaie y b> va fi
==p(a) - 5 >
4T b
S h 2 7 4 - 2 7
si n 7 0.
(7.272)
-o
a
Fig. 7.42 -
F o r ma deformat a l i ni i l or dc separaie sc obi ne sub f or ma
E
2
T \ n s i n r 0. (7.273)
F i br a med i e n u se deformeaz (pe o direcie normal l a ca).
P ent r u o ncrcare antisimetric n r apor t cu axa Ox vom avea
p(x) p(x) (7.274)
Dac sar ci na este simetric n r apor t cu axa Oy (fig. 7.42), se poat e
scr i e sub f or ma
p(x) = &, cos 7 oo, (7.275)
fr t er men l i ber, ncrcarea total pe l ungi mea unei peri oade Lx = 2a
t r ebui nd s fie nul di n mot i ve de ech i l i br a pe p anou.
F ol osi m funcia de t ensi une
Y ; 4CCV)
7T 7. <?>
(7.270)
P L A N U L . S E J M I P L A N U L . S F E R T U L U E P L A N . B A N DA . S E M I B A N DA
471
care ne d st area de t ensi une
i i K VI <TTE O S Y A ,
^ 4 2 ( x ' )
* T ^ ^ *
( 7
-
2 7 7 )
C i ^( Y , 2 / ) .
l i K Y
i st area de deformaie
V ^4 - 2 ( Y y )
Eu = , " smY a?,
T r , M *
x
) (7.278)
unde depl asarea de cor p r i gi d se determin pr i nt r - o anumit condiie
de r ezemar e.
P e seciunil e de l a capetel e i nt er val ul ui obinem
a = : T W - 0, f . = y, 0, Mx = J 4 = 2 %(-1) (7.279)
Y
P e l i ni a de separaie y =* & cptm t ensi unea normal
(7.280)
L i ni i l e de separaie se deformeaz dup
(as, b) o v
b
n ._ .
>- J - = 2 2J , - , ,,V
C O S
Y (7.281)
& lp ( A ) "
P at er n cal cul a n mod anal og f i br a medi e deformat.
Dac sar ci na este antisimetric n r ap or t cu axa Oy (fig. 7.43), de
f or ma (7.267), f ol osi m funcia A i r y
^ < M Y tf) .
/ ' = - 2J , ., " - s i n Y ac. (7.282
7 Y 2
472
Rezul t st area de t ensi une
2J " M S U I V HO,
l i *
1
, - i - / l>\
8 1 1 1
Y *>,
v *(YB f )
- Z J <V , , . " T T cos Y *
i st area de deformaie
Eu -
*. O i - *(Y y)
1-/ O O S Y
i r
1
Y "M**- )
Ev = 2 J ,. , - sm Y
mY. <M*>0
(7.283)
( 7. 2 8 1 )
r ot i r ea w0 de corp r i gi d f i i nd l uat egal cu zero, p ent r u a nu avea t .-*> oo
o dat eu * -> oo.
D I
t i r
n u
a
F ig. 7. 4 3
P e seciunile de l a capet el e i nt er val ul ui vo m avea
[7.285)
P I . A N U L . SEMIPLANUL. S F E R T U L DE P L A N . B A N DA . S E M I B A N DA 473
condiiil e de ech i l i br u gl obal f i i nd ndepl inite. Dac ncrcarea p (x) se
echil ibreaz pe l at ur a pe care acioneaz (moment ul Mv este nul ), rezul t
i forel e tietoare Tv, Tv nul e *).
Vo m obine t ensi unea normal
oJ x. b) = L
f f
v ^r ^r M
S I L 1
Y %
4 Y &
(7.286)
sm Y oo
s h 2T b 2y b '
pe l at ur a de sus. P ent r u f or ma deformat a l i ni i l or de separaie cptm
(7.287)
y,{nh) '
n mod anal og p ut em obine i f i br a medi e deformat.
7.4.1.2. SARCIN T A N G E N I A L . Vo m admi t e c l at ur a de sus este
ncrcat cu o sarcin tangenial 1 (a) i ar l at ur a de j os cu o sarcin
tangenial t( x).
l T r j T r r m m ^ | ^ i m i n 7 J r i I
t(t)
- Ci
a
Lt-2a
F ig. 7.44
P ent r u o ncrcare simetric n r ap or t cu axa Ox v o m avea
t(x) = - t(x). (7.288)
*) Noi am considerat U nceput un caz mai general, in condiiile rezultatelor date de
J . H. Michejl (vezi subpunCtul 3.3.3.1).
474
C A L C U L U L GR I NZI L OR PER EI C U C O N T U R D R EPT U NG H I U L A R
n cazul unei ncrcri si met r i ce n r apor t eu axa Oy (fig-, 7 . 4 4 ) ,
T() = , s i n r , ( 7 . 2 8 9 )
i n tr od u cem funcia A i r y
F = E & v , V J cosY , (7.290)
car e ne d st area de t ensi une
v 4>B (r.y)
tr = 2J . , * ,, cos Y
l >o(Y '/ )
- ^ - ^ - ^ c o S Y ^ (7.291)
T = ZJ , !, x Y
3 5 i st area de deformaie
v *. **- a(Y. y) .
E * = - 2 J si n Y ,
Y . 9 A ( | >)
^ * - a (Y , y)
= 2J - V cos Y
7 * 9 2 0 > )
( 7 . 2 0 2
( 7 . 2 9 4 )
P e seciunil e de l a capet el e i nt er val ul ui vom avea
P e l i ni a de separaie y = b cptm t ensi unea normal
^( ^) = 2 E ^ y c o s Y ^ =
= 2 V 5 E c
s
Y
x
-
Li Y 0
C K
2
Y b
F or ma deformat a l i ni i l or de separaie va fi dat de
f i br a medi e rmnnd nedeformat.
( 7 . 2 9 5)
PL A NU L . S EM I PL A NU L . S F ER T U L DE ' PL A N. B A NDA . S EM I B A N D A
.475
Dac sar ci na este antisimetric n r ap or t cu ar a Oy (fi g. 7 . 4 5) ,
F(a?) m E - * cos Y , ( 7 . 2 9 6 )
fr t er men l i ber, ncrcarea total pe l ungi mea unei peri oade Lx =2a
t r ebui nd s fi e nul di n mot i ve de ech i l i br u pe p anou, i nt r oducem funcia
biarmonic
J
iTEP^
t n
<3
Fig. 7.45
Obinem st area de t ensi une
L O , smY ,
v , B (Y , 9 ) .
2 J J - , , ", , cos Y or,
i st area de deformaie
n i , V
6
*- <Yy)
Ev = 2J . / si n Y <c,
Y P. . O M
( 7 . 2 9 7 )
( 7 . 2 9 8 )
( 7 . 2 9 9 )
470
CALCULUL GRINZILOR PEREI CU CONTUR DREPT UNGHIULAR
depl asarea un de corp r i gi d f i i nd da.t dc o condiie de depl asare a
unui p unct .
P e seciunil e de l a capet el e i nt er val ul ui vo m avea
x = a = - <>
D U
t C D
- O
-U-2a-
a
F ig. 7.46
Pe l at ur a y = b obinem t ensi unea normal
aJ w, b) = 2 V 0, / ' . . si n T ./ =
= - - ' 1
th-y & !
7 6
si l i y
cl i
J
r / /
F o r ma deformat a l i ni i l or de separaie se seri'
b T Y**
+E ir;, *, n r 1 ''
T sl i 2y & + 2'( h
.300)
(7.301)
(7.302)
i ar f i br a medi i i rmne nedeformat.
P ent r u o ncrcare antisimetric n r ap or t cu axa Ox avem
t(x) = &(#). (7.303)
PLANUL. SEMIPLANUL. SFERTUL PE PLAN. BANDA. S EM I B A ND A 177
Dae sar ci na este simetric n r ap or t cu axa Oy (fig. 7.Hi) i este
dat de (7.280), i nt r oducem funcia de t ensi une
7" *2 (>' O
St area <fe t ensi une este dat dc
v .........
st area de deformaie scr i i i i du-se sub f or ma
v '
(
l
)
io-8(7;'y) .
Eu = -r 2J ? - smY a,
7 x2 (> )
i ; (p - p0) = 2J cos f r ,
(7.306)
unde depl asarea dc cor p r i gi d ' se precizeaz pri nt r-o condiie supl imentar.
P e seciunile de l a capet el e i nt er val ul ui obinem
x = a : T o t = 0, j Va = TT; = 0 , M, = = 0. (7.307)
P ent ru l at ura de sus put em seri c t ensi unea normal
7
h
Xj (A ) "
- 2 r COS v 0.
7 0 "
COth Y & r-i " j
s tr V b
F or ma deformat a l i ni i l or de separaie va fi dat de
+ * E ~ T T O r
C , ) S
7
f i br a medi c deformat obinndu-se n mod anal og.
.308)
(7.309)
478 CALCULUL GRINZILOR PERFI CV CONTUR DREPTUNGHIULAR
I r l caz ul unei ncrcri anbisimefcrice n r ap or t cu axa Of (fig. 7.47)
i(x) = &0 + S 6eo sTa j (7.310)
f ol osi m funcia de t ensi une
_ b. <> (/ u)
(7.311)
H r T i m r n i i i j
fa;
TTTn Tf l Tl
l i u i u i i i u i i j i j i u i -
<3
l i l J p ^ l i U
L-za-
F i g. 7.47
Obinem st area de t ensi une
f
tt
)c2(iX')
Z J , , " cos v aj
i st area de deformaie
Eu = 2(1 + u ) M - co s T 0,
* Y * 2 ( >/ '
(7.312)
(7.313)
PLANUL. SEMIPLANUL. SFERTUL DE PLAN. BANDA. SEMIBANDA 4 7
unde am det er mi nat r ot i r ea de corp r i gi d w() ast fel ca s n u obinem
v -* oo p ent r u m oo.
Vo m avea pe seciunil e de l a capet el e i nt er val ul ui
= a : c x = 6\ r w = 2
,
, = 2f t l 0 , (7.314)
forel e tietoare T, T anul ndu-se dac sarci na <(a?) se echil ibreaz pe
l at ur a pe care acioneaz *).
Tensi unea normal pe l at ur a de sus este
^J ^* ) = - 2 l i - ^ 8 i n Y ^ = =
v K (
7
-
315
>
= 2 2J - SUI Y ? .
Y &
c o t h r , i - i E ^
De ascnLenea, obinem f or ma deformat a l i ni i l or de separaie
B -
v
' ' = (1 u. 2 J " r sm Y a
(7.316)
sh2 Y & 2 Y b
>a
-
f i br a medi e deformat eal cul ndu-se n mo d anal og.
7.4.2. ncrcare cu sarci n locala.
Caz ul unei benzii acionate de sar ci ni l ocal e a fost st udi at de f oart e
mul i cercettori n decur sul ul t i mel or deceni i . ncrcarea cu o sarcin
concentrat a fost studiat p ent r u p r i ma dat de ctre IN". G. P i l o n [15]
i ap oi de ctre B . Mel an [34] i F . Seeval d [46] , cu aj ut or ul t r ansf or -
mat el or F our i er .
E f ect ul l ocal datorit .aciunii unei fore concent rat e a fost l uat n
consi derare de J . ]3oussinesq_ [12] , H . L amb [29] (cu aj ut or ul i nt egr al el or
F our i er ), G. G. St ukes [49] (cu aj ut or ul sol uiei l ui F l amant p ent r u semi -
p l anul el ast i c i fcnd anumi t e i pot eze si mpl i f i cat oare), C. Wi l son [58] (pe
cal e experimental ), M . P i geaud [43] i A . Th npe [56], sub di feri t e f orme.
Mai recent au f ol osi t t r ansf or mat el e F our i er E . C. J . Ho wl an d [27] ,
Hop k i ns [23] i Ti f f en [55] . P r o bl ema a fost atacat i de S. E . B i r man [10] ,
[11] , cu aj ut or ul unor funcii adj unct e. Met oda l ui L . F o p p l , bazat pe
transformri conforme, a fost apl icat de Sonnt ag [48] . L i t v i n o v [31] a
fcut un cal cul p r i n met oda reel el or. J . N . Goodi er [21] a st udi at acelai
l ucr u pent r u bar e de l ungi me finit. Recent I . B abusk a [8] a st udi at
pr obl ema cu aj ut or ul funciil or l ui Gr een; aceste funcii au cptat o
*) Aceeai observaie ca la cazul de antisimetrie corespunztor, de la ubptihctul
precedent.
INII C AL C UL UL GRI NZI LOR PEREI C U C ONT UR DREPT UNGHI UL AR
semnificaie fizic precis i s-au cal cul at l i ni i l e d influen coregpuns>-
t oare l a t oat e ncrcril e cu fore concent r at e uni t ar e.
Vo m f ol osi , n cel e ce urmete., ca funcii "bi armoi uce, i nt egral e
F our i er , n care vo m face s intervin funcii i per bol i ce n l ocul funciil or
exponenial e.
7.4.2.1. S A R C I N N O R M A I A.. To m consi dera o ncrcare cu sar ci na
p (x) pe l at ur a y = b i eu sar ci na p (#) pe l at ur a y = b.
-a a
F i g. 7.48
Dac ncrcarea este simetric n raport cu axa Oa, m u av ei
(-7.317)
P ent r u o Barcinfi simetric n r ap or t eu axa Oy (fig. 7.48),
f(a) as %6 (0 1 ) C O S x M x , (7.314)
util izm o funcie A i r y dc f or ma
(* 1
F(x, y) = y [J L(a)ch ag -|- aj 5(ot )sb.i xyj cos a.i ?da, (7.$19)
.In a
2
caro ne d st area de t ensi une
ax =V [(A + 22?) ch xy + ocyBsh aj ] cos xx dx,
tu
^ (Aih/ j/ xyBshay) cos ( h . .
.'o
a =
7.320)
r = \ [(A -4- B) sh.x,y + >..'/ / >chxy] si n OS dx.
481
4fi vor fi
F unciil e A (a.) i 2? (x) se determin di n condiiil e l a l imit
y=b: a mm p(v) , -cv, = 0 (7.321)
A (o ) = ! b(a),
8h .xbcL.K6 + .b
S((x) *()
sh.x&eh xb + xb
a (ai )
St ar ea de t ensi une va f i dat de
*) I a baza reiat iilor din anexa 7, punctul k.
I I - O. 3391
(7.322)
F uncia de t ensi une v a f i n acest caz *)
Cb(a) 0(xy)
- \ -
n
cos ax da. (7.323)
.'o 2 a (a*)
oB = V (x
, J /
COS xx dx,
0 (aii)
o = l & (x) e o g oar dx, (7.324)
J o l[xb)
f . 08 (a-!/ ) .
T
a * = V b(x) si n aa; dx
i ar starea de deformaie de
ffc(a) 0 , () .
Eu = ^ -
9
'
7 X
- i i S i n a; da,
\ a X(x&)
f
00
* (a) 0, -8 (a/ )
E u = l ._L_Z _ L _ 11_ ^ COS oca? da.
J o x Z(od>)
P ent r u l i ni i l e de separaie obinem t ensi unea normal
ax(x, b) = p(x) 4b[ cos ax dx
\ sh 2ai + 2ab
i f or ma deformat
E--l^-> = 2\ -^=L cos oi dx. (7.327)
b \ 2 (oi )
(7.325)
(7.326)
482 C A L C U L U L G R I N Z I L O R P HRE I C U C O N TO R DR E P T U N G H I U L A R
Dac sar ci na est e antisimetric n r apor t cu axa Oy (fig. 7.49)
p(x)
i nt r oducem funcia Tuarmonie
ecl x.) si n cxx (Loc,
F
'() Qi(*y)
a 2 a (ai )
si n ax dx,
(7.328)
(7.329)
-Ca
O h
F i g. 7.4S
care ne d st area de t ensi une
(a) si n a a? d a ,
M
\ a (a) sm a? da,
J o l (oci
1
:
\ (x)
Qo(xy)
0, (ay[
08 (y)
X(a6)
COS ada
i st area de deformaie
K (t t i*o) = - ^
( a ) 0 _ , (a ^)
J o x X (ai )
cos xdx,
(* a (a) 0S _( xtf)
Ev = \ ^
6 M J ;
sm aa; dx,
10 x X.(xb)
(7.330)
(7.331)
P L A N U L . S E M I P L A N U L . S F E R TU L U E P L A N . B A N DA . S E M I B A N DA 483
fcrclbuind sfoLosim o condiie supl imentar p ent r u a pr eci za depl asarea M
de corp r i gi d.
P ent r u l i ni i l e de separaie obinem t ensi unea normal
<7a(, ) = p (a) - 4?A .
K
'
J o sh 2 xi +2
i f or ma deformat
si n a dx
B (a, J z ft) = 2 f
00
_<M
& J o (x i
m i
(xb)
r m r r n
s i n d x .
(7.332)
(7.333)
F i g. 7.50
n cazu l u n ei ncrcri ant i si met r i ce n r ap or t cu axa 0<x avem
p(x) ** -p(ic). (7.334)
P ent r u o sarcin simetric n r apor t eu axa Oy (fig. 7.50), de f or ma
7.318), f ol osi m funcia de t ensi une
P = _ r i M Q 2 ( ^>
\ a
2
<j,(xi)
care ne d st area de t ensi une
cos x r d a , (7.335)
f , 0 4 (ort/ ) ,
<sa = V 0 (a) c o s x*' d x,
J o $ ( xb)
a,, = V J (a)i l ^L L cos oc*' d x,
J o ^(xft)
(ac
'o
(7.336)
3 (a? y )
(xb)
si n xic d a
181 C A L C U L U L GR I NZI L OR PER EI C U C O N T U R DR EPT U A ' GHI U L . VR
i st area de deformaie
u = f " * U ) 4-2Oy)
.V a
E(v - v0) =
si n a.oc dx,
(7.887)
o <K*4)
cos aac dx,
' T T T r r >
1
I '
l ? X
1
j
- a ff 1
F i g. 7.51
depl asarea v0 de cor p r i gi d t r ebui nd s fie determinat p r i nt r - o condiio
supl imentar.
Tensi unea normal pe l i ni a de separaie este dat de
(> b) = f[x)+Ab\
f abia.)
C O S otdx.
J o s h 2ai 2 a i
F or ma deformat a l i ni i l or de separaie se scri e astfel :
& ( )
(7.338)
Ev[iV, b)-v = 2
6
r " v ~/ c o s a a . a o c .
\ 40*)
(7.389)
Dac sar ci na este antisimetric n r apor t cu axa Oy (fi g. 7.51), d
f or ma (7.328), util izm funcia A i r y
m _ f - M
J o a
a(a) 02 Qy)
si n xa?dx. (7.310)
PL A NU L , S EM I PL A NU L . S F ER T U L D E PL A N. B A NDA S EM I B A ND A 485
Obinem ast f el st area de t ensi une
04(ocy)
.o 4 (6)
si n oca; dx,
. . 02 (xy) .
a (a)
\ O
J o
si n ax dx, (7.34.1)
3 O/ / )
ei st area de deformaie
2 j w _ i t - gOy)
COS oca? da
r fl(a
J o
cos xda,
4 (a)
J Bl>= \ =5- sm ax dx.
J o a i>(<*b)
P ent r u l i ni i l e de separaie p ut em scrie t ensi unea normal
xa( x)
2xb 2af i
si n x.d x
i f or ma deformat
b J o <K*)
(7.342)
(7.343)
(7.344)
T T r r ^,
(7- t7-
F i g. 7.52
7.4.2.2. S A R C I N T A N G E N I A L . Considerm l at ur a y b acionat
de sar ci na tangenial t(x) i l at ur a y b acionat de sar ci na t an-
genial t (x). I n caz ul unei ncrcri si met ri ce n r apor t cu axa Ox, avem
t(x) = - t(x). (7.345)
486
C AL C UL UL GRI NZI LOR PEREI C U C ONT UR DREPT UNGHI UL AR
P ent r u o sarcin simetric n r apor t eu ar a Oy (fi g. 7.52),
t(x) =\ a(a)s i uaa?da, (7.346)
i nt r oducem funcia A i r y
P
a (a) 03 (x, y)
a
2
9(ai )
COB xJ ?doc, (7.347
eare ne d st area de t ensi une
c T = V fl ( a) C OS ax d a ,
J o P (Q*)
f , >o3 (*y)
.] tp(ao)
f , , 04 (a) .
J o p(ow
(7.348)
i s t ar ea dc def or mai e
Eu
f
00
a(c
J o x
5
*
v
- sui oca?doc,
f
00
( a ) 0.._4(<x;y) ,
= V i L - - - - cos ax d a .
jo x ?(xb)
P en t r u l i ni i l e de separai e p u t em scr i e t ens i unea cmal
a (a)
7.349)
.'o
t l i xb + -
x6
C O S X5 d -l (7.350)
ch
2
a&
i E or ma def or mat
E
, v{x, b)
-
1 a (a) ('=< n (a
J o x
cos y.f il -/
- f 4 \ cos oca? d -/ .
V, si l 2aft 4- 2
(7.35 1)
J o si l '2o.b +
Dac sar ci na este antisimetric n r apor t cu axa 0/ (li-. 7.53)
(#) = l h(a.) cos x a?d x ,
util izm funcia de t ensi une
F = _ r * ( )
J o *
2 o(x/ >)
si n x*; dx.
(7.352)
(7.353)
PL A NU L . S EM I PL A NU L . S F ER T U L D E PL A N. BA N' DA . S EM I B A ND A 487
St ar ea de t ensi une va f i dat de
I* 00
\ b(a) ^
5 V
~" ' - si n ax dx,
J o c?(
a
*)
B (*y) .
9 (a*)
. o 9(a i )
p , ( a )
8
t - y)
o (x/ 0
I I
si n aa doc,
cos a* da
T n
ffll I i . 1
<2
i ar st area de deformaie de
E (
Ev =
F i g. 7.53
M0 ) = - \ ^ 8 3 V y / cos x B d x ,
J ,i x cp(xi )
6(x) 02 ._4 (a.y)
9 (ah)
9(xi )
si n aa
1
d a,
(7.354)
(7.:;:..-))
o condiie dc depl asare a unui punct determinnd depl asarea de corp r i gi d.
P e l at ur a y b cptm t ensi unea normal
<->.,.{<, b)
b(x)
" thab +
xb
eh.
2
ah
si n ax d a. (7.356)
F o r ma deformat a l i ni i l or de separaie se scri e
E
J o
=F
l - p f b(a)
b
b(x)
["Ho
J o x
Sh2a6 + 2xb
si n xa? d a J
si n ax dx.
(7.357)
488 C A L C U L U L G K I NZ I L O R PE RT/ J I C U C O NT U R D R EPT U NG H I U L A R
Dac ncrcarea este antisimefcrie n r ap or t cu axa Ox, vom avea
() = <(a). (7.358)
Dac sar ci na este simetric n r apor t cu axa Oy (fig. 7.54) i est e
dat de expr esi a (7.340), i nt r oducem funcia de t ensi une
.'a (a.) ,( xy) ,
F = \
8 y /
cos ace da,
o x
2
jc(oefr)
TTTr r r ^,
VpKJ
a
- C D
1
a
F i g. 7.54
care ne d st area de t ensi une
.'o X x&]
cos xa? doc,
o-= \ a (a)
e
cos aa^da,
x(x&]
sm x^dec
f , v 0 . (
J o * (a
i st area de deformaie
= f ft('x) 0 l o - 8 (xy)
J o a J C (x xb)
si n a<r da,
a(x) 0, (oi/ )
JE7 ( -) = \ - , cos af l da,
; 7.359)
(7.360)
(7.361)
') A
COS a.%da,
J j x x(xfr)
depl asarea 0 de cor p r i gi d precizndu-se p r i nt r - o condiie supl imentar.
PL A NU L . S EM I PL A NU L . S F E R T U L C E PL A N. B A NDA . S EM I B A ND A 489
Tensi unea normal pe l at ur a de sus va fi
, ^f (0
cos x#da. (7.362)
cot h xft
sh
2
a&
F or ma deformat a l i ni i l or de separaie va f i dat de
v(x, 1) 1 i xf ~(a) ,
J 3
v
'
y
= ~\ -cos oca dx -f-
b 6 J o x
+ 4 T
J o sh 2a* 2a&
-COSaiC da.
(7.363)
T T T T t T
- f a/
F j g. 7.55
P ent r u o ncrcare antisimetric n r apor t cu axa Oy (fig. 7.55), de
f or ma (7.352), i nt r oducem funcia de t ensi une
f b (a) 08 (xy) . , , . . ,
_ _ \
v y
Li _-Lsi n a; d x . (7.364)
J o a
2
x (ai )
Starea d e ten s i u n e se s cri e su b f or ma
, =
w. ^ i o(*y)
o = r 6 (x)
@ l o ( g y )
s i n xxdoL,
J o x (ab) (6)
T = V fl(g). ^
8 V
"
y /
s i n ax d a,
J o x(oci )
(7.365)
f
0 0
, , , Q o(a
\ () ~
J o x (x
cos x i ed a,
4 90 C A L C U L U L G R I NZI L OR PER EL E C U C O NT U R D R EPT U. NG H1U L A R
st area de deformaie f i i nd dat i e
/ ->'/ / = ^ 10 3i .TI t , o s a c yJ <L X |
J o a x(xfc))
J o x(a&)
7.366)
o. x(a&)
P e l i ni i l e de separaie obinem t ensi unea normal
f M )
6) = 2V - i s u K w r d a (-7.367)
J " f<rt",li coth. al
si l
2
xl>
i f or ma deformat
o\ x, b) 1 a f i (a) .
b b J oc
4 V S 1 1 1 dy,
J sh 2xfc 2oii
(7.368)
7. !.:!. V|>li<M|ii
n l egtur cu banda acionat de sar ci ni peri odi ce vum face unel e
apl icaii l a cap. VI I I .
Vo m meniona ai ci numai cazul p ar t i cul ar al unei sar ci ni nor mal e p,
de compr esi une, uni f or m distribuit de- a l ungul l i ni i l or de separaie.
St ar ea de t ensi une este dat de
* - :
A
P> 9i~t-.fi (7.36)
i ar st area de deformaie se scri e sub f or ma
1 u.
2
u = o, v = - -^py- (7..'17<m
Cazur i l e f undament al e dc ncrcare cu sar ci ni concent rat e se pol
st udi a pe baza r ezul t at el or obinute l a p un ct ul 7.4.2.
Vo m consi der a ast f el cazul benzi i acionate de dou fore nor mal e
concent r at e P , si met r i c aezate fa de axa Ox (fi g. 7.56).
ncrcarea se ser i c sub f or ma
p(x) = i cos ada. (7.371
SC J o
PL A NU L . S EM I PL A NU L . S F E R T U L D E PL A N. B A NDA . S EM I B A ND A 191
n acest cax st area i e t ensi une r a f i (lat de
P r
c o
09 (a?/ ) ,
\ e o s xx dx,
P f 0, (ag)
TX J o Z(y.b)
eos a * dx,
P r ^0B (xy) . ,
V
s v 17
sm a.-y da
x J o X (ai )
(7.372)
F i a. 7.">i;
i ar st ar ea de deformaie de
"I
_ p n e_ T ( x
P f *
7.7. (xi )
si n a.c d?.
cos a.r da.
(7.373)
A cest e i nt egral e n u se pot obine sub form fi ni t A. El e se pot cal cul a
ins ca aproximaia dorit f ol osi nd di feri t e met ode ap r oxi mat i ve; aceast a
se poat e face cu att mai uor cu ct funciil e care apar sub semnul i nt egr al
snt t abul at e.
P ut em de asemenea s scri em i nt egr ant ul astfel ca s separm par t ea
care se poat e i nt egr a, par t ea care rmne putndu-se i nt egr a p r i n met ode
numeri ce ct mai r ap i d convergeni'.
492 C A L C U L U L G R I NZI L OR PERE7I C U C O NT U R ^ DREPT UNGHI UL AR
P ent r u exempl i f i car e v o m scri e t ensi unea normal <r, ub f or ma
2 P f (sh xb +a i cri xb) ch ay ocysh ai sl i /
= _ 2P f
sh 2ab 4- 2b
[ch xy xb sh ai eh aj ay xy
cos aa dx =
[eh ai ch xb ch a 6
2 a i (ai sh xt>ch xy ai)eh. afi s i aw)l
! s cos otf da.
ch
2
x4(s h 2ai 4- 2ao) J
P r i mi i t r ei t er meni se p ot i nt egr aj obinem astfel
ch xy , -R
cos xx ax =
TC , 71
cos Tj ch
ch ai 2b
eos
1
*
7.374)-
- L '
J o
00
a i t h xb eh a-!/ . ic
eo sxxda =
ch a i 24
yc cos -g r j s h i 4 sm -^-yj ch yt ;
eo
,2 i i ^4- sh
2
- \
2 2
+
; 7.374')
yj si n Ti ch \ co s
a
TI s h
2
\
2 2 2 \ 2 2
T /
rcEcos vi sh ; ch
2
*
2 2 2
cos
TC
1 +1
C O S ax d a = / - =
jt ch a i dy
cu
2 T l C h yS s i U - !- YJ j c OS
2
- ^- T J - 8h
a
y ^
44 ^otf^y + sw^j
- l rj =- f
4
[7.374")
U l t i ma integral se poat e cal cul a cu met ode ap r oxi mat i ve r ap i d
convergent e. Do exemp l u, se poat e i nt r oduce var i abi l a compl ex i so
poat e ap l i ca t eor ema r ez i duur i l or ; deoarece apar o i nf i ni t at e de p ol ur i ,
r ezul t at ul se obine sub f or ma unei dezvol tri i n seri e, care este r ap i d con-
vergent, n f el ul acest a obinem, p ent r u f i br a medi o de exempl u,
p
av{x, 0) =h ,
o
(7.375)
PL A NU L . S EM I PL A NU L . S F ER T U L PE PL A N. B A NDA . S EM I B A ND A
4 93
undo h este o constant numeric dat n t abel a X X V , funcie de r ap or t ul
<duj> L . N . G , P i l o n [15]).
Tabela X.X V
0
Tt
12
W
ft
ir
4 3
n
2
IUL
3
Tt
k -0, 92 -0, 77 -0,47 -0,22 -0,07 0,02 0,01 0,00
I . . . .
Di agr ama de vari ai e a acest ei t ensi uni este dat n f i gur a 7.56.
F i g. 7.57
n mo d anal og se pot st udi a i al t e cazur i de ncrcare cu sar ci ni
concent r at e. A st f el L . G. F i l o n [15] i F . Seewal d [46] au st udi at cazul
de ncrcare (echil ibrat l a i nf i ni t ) di n f i gur a 7.57 a.
494 C A L C U L U L GR I NZI L OR PER EI C U C O NT U R D R EPT U N G H I U L A R
ncrcarea este dat de
_ P i
0 0
/ ' (*
p(x) = V cosa cos y.x dx H i si n ut si n dx =
P f
V cosa ( + ) dx. (7.376)
St ar ea de t ensi une corespunztoare se scri e sub forma
P f
00
09(at f) P f @ (Vot )
a
x = \ v , cos aa eos aa da +\ -
t L y
' aia ., si n xx dx,
w J o / (ai ) TC J ci (ai )
P f - 07 ( a y) P f 0, (x y> .
<**=- - \ 7 7 7 cosota cos a a? dot H V /
l y
' am oo gin adoc, (7.377)
J o X(a&) TC J ( > cL(cx6) .
P f - 0s (x.y) ? ( 0, (xtf) .
T
*= - \ , cos x* sm scai dx \
3
' si n aa cos d x,
* J o / (ai ) TC J ( ) if>(aO)
st area de deformaie caleulndu-se n mo d anal og.
n f i gur a 7.57 b se dau di agr amel e t ensi uni i tangenial e T w pe nl -
imea seciunii x = 2a, i ar n f i gur a 7.37 e se dau di agramel e aceleiai
t ensi uni p ent r u seciunea x = 0; aceste di agr ame snt date, n funcie
de r ap or t ul X = ajb, dup aut or i i citai mai sus.
Se observ c p ent r u | a \ > a fora tietoare Tv(x) est e nul .
n seciunea x = 0, unde fora tietoare este diferit de zero, di st r i -
buia t ensi uni i tangenial e se apr opi e de cea parabol ic numai p ent r u
rapoart e X 3/ 4.
7.5. SEMI BANDA ELASTI CA
P r obl ema semi benzi i el ast i ce este mai dificil di n p unct de vedere
mat emat i c. Semi banda el astic se obine n cazul n care una di n l at ur i l e
dr ep t ungh i ul ui este aruncat l a i nf i ni t . i n acest caz v o m st udi a numai
cazuri l e de ncrcare pe l i ni i l e de separaie (sarci ni per i odi ce i l ocal e),
cazul unei fore concent rat e i nt eri oare urmnd s fie t r at at n cap X V I I
(voi . I I ).
Semi banda el astic, acionat de sar ci ni per i odi ce, aproximeaz
n practic gr i nda de capt, n cazul unei gr i nz i peret e de nl ime
finit pe o i nf i ni t at e de reazeme, cu desch i der i egal e i anal og ncrcate.
A l egem ca ax Ox ch i ar axa de si met r i e a semi benzi i i ea ax Oy
seciunea de capt.
Vo m face deosebi re ntre sar ci na normal i sar ci na tangenial
i vo m descompune fi ecare caz de ncrcare dup proprietil e de si met ri e
i ant i si met r i e n r ap or t cu cel e dou axe de coordonat e.
PL A NU L , S EA U PL A NU I . . S F E R T U L D E PL A N, BA NDA , S EM I B A ND A 495
7.5.1. Rezolvarea proMriufi iii -uz (cneral
Vo m consi der a caz ul n car e cel e dou l at ur i paral el e snt ncrcate
cu o sarcin oarecare (periodic sau l ocal ). P i e, p ent r u f i xar ea i dei l or ,
cazul de ncrcare al semi benzi i cu o sarcin local normal , simetric n
i-aport cu axa Ox (fig. 7.58).
F i g. 7.58
S considerm semi banda x > 0, \ y | < 6 ca fcnd par t e di n banda
| y | < b, acionat ca n f i gur a 7.59 a, de o sarcin simetric n r ap or t
cu axa Oy. Tensi unea tangenial v a f i nul pe seciunea x = 0 i ar t ensi -
unea normal , v a f i , n gener ai , <rx(0, y)=. Deci st area de t ensi une gsit
va corespunde cu cea di n i nt er i or ul semi benzi i , acionat ea n f i gur a 7.58
i ncrcat i pe faa de capt cu sarci na normal ax{0, y) = p' (y).
Dac supr apunem st area de t ensi une corespunztoare semi benzi i , ncrcat
numai cu sar ci na normal p'(,'/ ) pe seciunea de capt, obinem st a-
r ea de t ensi une corespunztoare cazul ui pe care vr em s-1 st udi em
(fig. 7.58).
Dac am consi dera banda ncrcat ant i si met r i c, ca n f i gur a 7.59 b,
t ensi unea normal v a f i nul p ent r u x = 0. n acest caz t ensi unea t angen-
ial T m (0, y) = t' (y) v a f i diferit de zero i v a t r ebui s st udi em
semi banda el astic ncrcat cu sarci na tangenial V (y) pe seciunea
de capt.
Consideraiil e de mai sus rmn val abi l e p ent r u ori ce al t caz de ncr-
care cu o sarcin normal , p r ecum i p ent r u ori ce caz de ncrcare cu o sar-
cin tangenial . De asemenea el e rmn val abi l e p ent r u ori ce caz de ncr-
care a semi benzi i el ast i ce cu o sarcin periodic.
496 C A L C U L U L GR I NZI L OR PER EI C U C O N T U R D R EPT U N G H I U L A R
n concl uzi e, st udi ul serui rj enzi i el ast i ce <e> 0, | y | < &, ncrcat,
cu o sarcin oarecare, se reduce l a st udi ul benzi i el ast i ce n care este-
cuprins semi banda, acionat de aceeai ncrcare, prel ungit p r i n si me-
t r i e sau ant i si met r i e i p ent r u <c<0; de asemenea t r ebui e studiat
a)
!
1
i i i p f p n n
P'<$?
f
n u
4
f [ I i W r o
X L U _ U 1 J _ L L I J _
T m
g n M
A */
i i
I 'i g. 7.59
semi banda acionat numai pe faa x = 0 cu o sarcin normal sau
tangenial , dup cum s-a fcut pr el ungi r ea menionat mai sus.
S-au cutat sol uii al e pr obl emei pe di f eri t e al t e ci. G. Hor vay [24] ,
[25] i G. Ho r vay i J . S. l orn [26] au st udi at p r obl ema cu aj ut or ul unei
anumi t e met ode variaional e. I . B abmk a [7] a dat de asemenea o metod
al goritmic de cal cul , avnd o foart e bun convergen.
PL A NU L . S EM I PL A NU L . S F E R T U L D E PL A N. B A ND A S EM I B A ND A 497
Conf or m acest ei met ode, t r ebui e r ezol vat e succesi v pr obl eme de
t i p ul I , n care funcia biarmonic F este precizat de condiiil e l a l imit
x = 0 : F = 0,
.'I
b: F = 0,
dF
da)
d*F
= f(y),
o,
(7.378)
i pr obl eme de t i p ul I I , funcia biarmonic F f i i nd determinat p r i n
condiiil e l a l imit
d
2
F
oc = 0 : F = 0, = 0,
F = 0,
dx
2
dF
(7.378')
= g(x).
P ent r u o funcie <p (y) par se arat e pr obl ema biarmonic, cu
condiiil e l a l imit
a p
a, = 0: F = 0, = <P<2/ ),
dx
(7.379)
dF
y=b: F = 0, ~ = M),
dy
se poate r ezol va cu aj ut or ul dezvol tril or n seri e scr i i nd soluia
sub f or ma
F= P ,
u n d e F1 este sol uia pr obl emei de t i p ul I pent r u
i ar F2 este soluia p r obl emei de t i p ul I I pent r u
W<*>)
dy
n gener al F2k+1
e s
*
e
sol ui a p r obl emei de t i p ul I p ent r u
dF2k(0,x)
dx
i ar P 2 j ;+2
e s
*
e
sol uia p r obl emei de t i p ul I I p ent r u
MW+i (y)
g(<*) =
dy
(7-380)
(7.381)
(7.381')
(7.382)
(7.382')
Met oda de cal cul este demonstrat pe un caz p ar t i cul ar , dar are
un caract er general .
32 - O. 8391
198 C A L C U L U L G R I N Z I L OR PEREI CU C ON TU R DR E P T U N G H I U L A R
7.5.2. i i i i - i i r cur c t s t'<-| inii oii d eapfil
Caz ul de mcroare al semi benzi i pe. seciunea de capt a fost i e
asemenea mul t st udi at . S- a pr esupus, La. general , c aceast sarcin se
echil ibreaz pe faa de capt, caz ul unei ncrcri nor mal e uni f or m di st r i -
bui t e condu cnd l a o ntindere sau o compr esi une simpl Lu i nt er i or ul
semi benzi i ; cazul unei ncreri tangenial e uni f or m di st r i bui t e nu poat e
f i l uat n consi derare, cel e dou l at ur i par al el e f i i nd nencrcate. O ase-
menea sol uie a dat J . F adl e [14] n 1D40.
Tot n 1940 i apoi n 1941, P . F . P ap l t ovi ci [41] , [3] publ ic u n
st udi u deosebi t de i mp or t ant asup r a unui met ode general e de r ezol var e
a probl emei pl ane a el asticitii. B l consider funcii de t ensi une de forma.
b
unde
/ ,(/ / ) m ^L [P , (v / )l ,
ak f i i nd const ant e, i ar L, L oper at or i l i ni ar i cu coeficieni dai.
Se pune condiia 'ca
Fk( b) = 0, -
a
* *
( h )
= 0. (7.385)
Di n condiia de bi ar ni oni ei t at e rezul t
d / '
f c
d?/
2
; 7.383)
.384)
Nbt nd
U , - fc**, (7.387)
obinem
Fk(V) =
n
k %
( 0 S
?t 1 h$
C O S
* i
s i n
) (
7
-
388
)
cu
si n 2uk 4- 2wt = 0, (7.389)
pr ecum i
F
k(y) = * G O S w4 si n s t y - 4 y si n % cos sky, (7.388'j
cu
si n 2uk 2t4 = 0. (7.389')
n 1942, A . I . L ur i e [32] continu aceste st udi i . E l e au fost r el uat e
ul t er i or de al i cercettori, p r i nt r e care Gr. A. Gr i nber g [22] .
P L A N U L . S E M I P L A N U L . S F E R T U L DE P L A N . B A N DA . S E M I B A N DA 499
De asemenea K . A . Ki t o v er [28] d unel e apl icaii al e acest ei met ode
de cal cul . E l pornete de l a funcii bi ar moni ce de f or ma
F(x, y) = (A cos kx -4- B si n kx -4- Caseosfoc -f- Dec si n kx) e
7,;
", (7.390)
care se integreaz n soluia general de mai sas. Diferena di nt r e aceste
funcii s,i cel e care se fol osesc n mo d obinuit const n aceea c var i abi l a
care intr sub form de f act or este cea de sub l i ni a trigonometric i n u
cea de l a exponenial sarr dc sub l i ni a iperbol ic.
Dac seciunea de capt este ncrcat si met ri c n r ap or t cu axa Ox,
f ol osi m funcii bi ar moni ce de f or ma
W(.i-, II) = (A eos 7cy 4- J tyB si n Icy) e~
k
'. (7.391)
Notnd i ==M, obinem, di n condiiil e pe l at ur i l e y ==r]- b,
A = Bt t g t, (7.392)
cu
si n 2* 4- 2<= 0. (7.393)
n caz ul unei ncrcri ant i si met r i ce n r apor t cu axa Ox, i nt r oducem
funcii de forme
F(a, v) = (A si n J fc/ y-f- h/ B cos fcy) er*', (7.391')
unde
A = - Bt cot g / , (7.392')
cu
si n 2t - 2<= 0. (7.393')
Cea dc a doua constant este determinat de ncrcarea pe seciunea
de capt. Di f i cul t at ea cal cul ul ui const n a r ezol va un numr de ecuaii
t ranscendent e.
Recent , K . T. Sundar a Raj a I yengar [50] a ut i l i z at funcii bi ar-
moni ce, al ctuite cu aj ut or ul unor seri i i i nt egral e F our i er , p ent r u a
soluiona pr obl ema semi benzi i ncrcate pe seciunea de capt cu o sarcin
normal , simetric n r ap or t cu axa Ox. E l nu se preocup de p r obl ema
regul aritii si st emel or de ecuaii al gebri ce l i ni ar e care i nt er vi n n cal cul .
Aceste r ezul t at e snt apl i cat e l a st udi ul unei gr i nzi de bet on ar mat pre-
eompr i mat p ent r u a det er mi na st area de t ensi une, n apr opi er ea seciunii
de capt, datorit posttcnsionrii armturii.
I n cel e ce urmeaz v o m f ol osi r ezul t at el e dat e de n o i [53] , [54]
recent n aceast probl em. T o m f ace deosebi re ntre ncrcarea nor-
mal i ncrcarea t angeni al ; de asemenea vom ine seama de pr o-
prietil e de si met ri e i de ant i si met r i e al e acestei a.
7.5.2.1. N C R C A R E N O R M A L . Considerm nti caz ul unei ncrcri
si met ri ce n r apor t cu axa Ox (fig. 7.00)
P'(y) = h+ S bmcos$my,
m
(7.391)
500 C A L C U L U L GR I NZI L OR PER EI C U C O N T U R D R EPT U NG H I U L A R
unde
ftlK
( = 1, 2, 3, . . . (7.395)
l und per i oada Lv = 2b.
F i g. 7. 6 0
A l egem o funcie de t ensi une, par n r ap or t cu y, sub f or ma unui
sume ntre o seri e F our i er pe direcia Oy i o integral F our i er pe direcia
Ox a l at ur i l or paral el e :
1 C
x
1
F{x,y) (K 1 x
i
+E2y
2
) + \ - [_A(a)chay -f ai/ J S'(a)sha/ ]cosaa;doc -f
2 J o oc
2
+ T T (On 4- Sa3D;)-
8
* c os ^y. (7.396)
Star ea de ten s i u n e Ta f i n acest caz dat de
axK 2-\ -^ [(A 4- 2B')ch.y + xyB'sh.ay2 cos oca?da
ff = -B^ ^ (jchscy 4- xt/ 'sh a2/ )cosaa;d.-t-
+ S [C - (
2
- e
-
** cos Sm 2 / ,
T3 .= ^ [(A 4- ')sh a2/ + tnyB'ch. ou/ ] s i n ocicda
- E [C - (1 - *)^>i ] i n *0
(7.397)
P L A N U L . S E M I P L A N U L . S F E R T U L E E P L A N . B A N D A . S E M I B A N D A 501
P u n em condiiil e l a l imit
ac ==0: ax = p'(y), v^ = 0, (7398)
y = - L . b : c 0 , 1 - ^ = 0.
Condiiil e p ent r u t ensi uni l e tangenial e ne conduc l a
C m = J >; , (7.399)
(A 4- B') sh ocb A abr?' ch oc& = 0.
innd seama i de condiiil e p ent r u t ensi uni nor mal e, rezul t
E1 = 0, K 2 = 60 (7.399')
i p ut em scri e st area de t ensi une sub f or ma
f oo
oB = 69 + \ B'(x)[(l ocbcothocb) eh ay A a^/ sh a;?/ ] cos ada
J o
t ' (a)
foc
T/l
x)[(l + aJ coth ab)ch ai/ a#s i ocy] cos oc#da
S B'J X - S ^ e - V coB *B y ,
( 7 - 4 0 0 )
c)(abcoth abs h ocy oc y ch a?/ ) s i n ocasda
S Z^o^e"
8
* s i n 8m 2/ .
Condiiil e p ent r u t ensi uni nor mal e ne dau
J ?'(oc)[(l xb cot h ocb) ch ay A ar/ sh ocy] da
Yi Z>cos8mt/ = Y K co&^y, (7.401)
V B'[x) ch ocb 4 1 cosoc^da Y-DOTcosm7t (1 , ) e
- 8
* = 0.
J o \ s h xb; m
i n nd seama de reprezentril e cu aj ut or ul dezvol tril or n seri e
F our i er sau cu aj ut or ul i nt egr al el or F our i er di n anexel e 7, 8 i 9, p ut em
scri e aceste condiii sub f or ma
* J o (
2
+ 8-)
2
= S &racosS.y, (7.401')
ocfr \ - 4 v-. ^, . f2 0 a2 C OS aa? d a
( J B'(oc)(ch ocb H ^- ^co s o caj da Y B'n Smcos7cC
J o V snocb/ r J 0 (a \ (
2
A 8
8
J
2
= 0.
TM2 C A L C U L U L U K I NZ1 L OR PER EI C U C O NT U R D R EPT U NG H I U L A R
Observm c seri i l e de mai sus st at absol ut convergent e, deoarece
pot f i compar at e cu seri a de t er men gener al lfm\ adrnind c coeficienii
SmDm snt mrginii n t ot al i t at ea, l or (ceea ce se v a demonst r a c este
adevrat). Tn acest caz p ut em efect ua i nt egr ar ea t er men cu t ermen i.
innd seama de condiiil e n care dou ser i i F our i er , r espect i v dou i nt e-
gral e F our i er , reprezint aceeai funcie, p ut em scri e
ash ai dot ^,
- S^cosmTtC B'l y.)
V sh xJ / x
N ot m
li(a) = B' (.
(
2
+ ^, )
2
vb
cOsmit
Rel ai i l e (7.402) dev i n
*
2
+ vj*
ut
(7, 102)
7.403)
;7.402')
'7.402"]
a f t f c o t h a 0 + J A #( ) _ L ! S A = o.
n baza notaiil or di n anexel e ti i 7, p ut em scri i '
<M ' . T v *<y)B (r )i r = - (- 1)/ ,
J
X (b)S(a) - - S v(
2
(a)Z>, = 0
De ai ci rezul t a
B() = v * S W(a)i 3, , (7,104)
T CA (a/ *) i
A = ~ J ">i (r )- B (Y)*r = ( - i ) | = (7. i I M ' )
d
m J 0
El iminnd pe .B(a) ntre ecuaiil e (7.402"), obinem un .sistem de
ecuaii al gebri ce l i ni ar e, cu o i nf i ni t at e de necunoscut e (innd i ar seama
de f ap t ul c dezvol t ar ea n serie este absol ut convergent, puind fi com-
parat cu seri a de t er men gener al l / F
1
, admiml c coeficienii D, soluii
al e si st emul ui pe care l - am obinut snt mrgi ni i )
= cm (m = 1, 2, 3, ...). (7. io:.)
PI ANUL . SEMI PL ANUL . SF ERT UL DE PLAIv BANDA. SEMI BANDA 5(li*
CU
i r v f W
y
(T) i /
m , = \ - ' , L d r (a, = a, , , m l),
n J o X (7 / >)
;, % = - (- l )" f r .
P ent r u a p ut ea r ez ol va acest si st em de ecuaii i p ent r u a demonst r a
val abi l i t at ea consideraiil or fcute mai sus, t r ebui e verificat existena
si U ni ci t at ea sol uiei, p r ecum i mrginirea ei ; n acest scop v o m cercet a
dac acest si st em est e r egul at sau nu.
Si st emul (7.405) este regul at , dac se verific i negal i t at ea,
E W r < L (7.i oc)
I
n ceea ce pri vete semnul coef i ci ent ul ui amm de pe di agonal a p r i nci -
pal, observm c &m - oo odat cu m - oo, i nt egr al a tinznd ctre zero
n acest caz. Deci exist u n M astfel nct, p ent r u m > M, s avem amm > 0.
n acest caz, condiia (7.406) se scri e exp l i ci t sub f or ma
i s r i h i A i x ) < l T < ! _ . i r ^ ; , i 7 { - A W )
TC i* J o X (76) rc J o / (70)
sau
- s r ^ 4 ^ d Y < ^ . ( 7 . . U T ' ,
I J o MY ")
Dac WJ Sf, scr i em condiia (7.406) sub f or ma
1 s r - ^ w ^ d v < I C ? * i l >d T - K =
rr T ), X t t ) TC 3, X(T/ >)
= 8, - 2al l u . (7.408')
Deoarece n acest caz avem amm < 0, condiia (7.408') se verific
dac este ndepl init condiia (7.407'), care rmne de demonst r at ,
n baza cel ei de-a t r ei a f or mul e (A7.56), p ut em scri e
f.408)
s au
S v7 (T ) =K ( Y / >) .
1
(7.409)
504 C A L C U L U L GR I NZI L OR PER EI C U C O NT U R D R EPT U N G H I U L A R
M ai observm c
X ( Y & ) = K W ) +2(J !LY. (7.410)
V sh Y * j
n acest caz condiia (7.407') devi ne (dezvol tarea, n serie f i i nd absol ut
convergent, odat cu l/ Z
2
)
- (" v
2
m (T )dT - r f - r ^r V *U r ) * r - (7.407")
TC J o TI J o vsh 7* /
innd seama de
C
00
v(T ) d T = 4 %r . ' . ^T - - *. , (7.411)
J o j o (r 4 - s i ) 2
J O
rezul t condiia
o I S 1 L Y & -
^<Y ) d Y >, (7.407"')
care este ndepl init p ent r u or i ce mf i ni t . P ent r u m - * oose observ e
i nt egr al a t i nde ctre zero, deci si st emul (7.405) este r egul at (nu i compl et
regul at ).
Cal cul m (m > M)
P m = 1
~ ~ i
=
~ l f v * ( y ) ~ " <
7
-
4 1 2
>
nj o 3C(Y &)
P ent r u ca sol uia si st emul ui s fi e mrginit i s poat f i obinut
p r i n aproximaii succesi ve, t r ebui e s fi e ndepl init urmtoarea condiie
pent r u t er menul l i ber *) :
cm=-^- =K Pm, (7.413)
unde K este o constant pozitiv. P ent r u m < M p ut em al ege t ot deauna
un K ast f el ca aceast condiie s fie ndepl init. P ent r u m > M inem
seama de expr esi a (7.412). Se observ c aceast condiie este ndepl init
at unci cnd coef i ci ent ul F our i er bn este deor di nul de mrime l / m
2
.
Dar soluia unui si st em r egul at n u este neaprat unic. P ent r u a
put ea st udi a i aceast probl em, v o m f ace sch i mbar ea de variabil
Dm =S
2
.Z>ro . (7.414)
*) Vezi , de exempl u, [1] sau punctul 5. 4. 5.
PL A NU L . S EM I PL A NU L . S F E R T U L D E PL A N. BA NDA . S EM I B A N D A 505
Eel aiil e (7.402") devi n
^ - T v
2
,,(Y) B (T )dT =- (- 1)"& ,
"
J
(7.402"')
X (x6) B (x) E ^ 5 , - 0 .
El iminnd pe Z? (oc) ntre aceste rel aii, obinem si st emul de ecuaii
(7.405) cu
1 foc 2
^ = i - A - r ^
d
V , ('.405")
7C &2 J o X ( T & )
L - - (- !)"& ..
P ent r u ca i acest si st em s fie regul at , t r ebui e de asemenea ver i f i -
cate condiiil e (7.405). Procedm l a fel ca mai sus; inem seama de rel aia
( H
v ? ( r ) = w ) _ 2
'
( 7
*
4 i 5 )
obinut n baza cel ei de-a t r ei a f or mul e (A7.48) i de
" * M d T - * r \ = ; (7-416)
jo Y 2 J o <Y
2
+ SL)
2
8,
eondiia care t r ebui e ndepl i ni t v a f i deci
r (Y ) G T
Y
2
W )
>0 , (7.417)
ori care ar f i m, (deoarece X (yb) > 0). Observm de asemenea c aceast
integral t i nde ctre zero p ent r u m,-* oo. Deci si st emul este t ot numai
regul at .
n mod anal og
f " ^.(Y)dy
' 1 3o Y
A
l M) . (7.418)
it i r v M r J d -
K ic S i l Z(Y & ).
Se observ c i n acest caz este sufi ci ent ca coeficienii F our i er s
fie de or di nul de mri me l / m
2
.
Deoarece, p r i nt r - o sch i mbar e de variabil de f or ma (7.414), unde
8 _>oo odat cu m- *o o , am obinut t ot un si st em r egul at cu t er meni i
506 CALCULUL GRINZILOR PERt- I CU CONTUR DRE P TUIVCil IIJ LAR
l i ber i mrginii, n baza, t eor emei I ni P . 8. Bondar enl co p ut em afi rma, c
soluia ambel or si st eme este unic *).
P r i nt r - o sch i mbar e de variabil convenabil se poat e event ual
ncerca o micorare a restriciilor i mpuse coeficienil or F o ur i er lm (cu t oat e
c acest l ucr u n u este neaprat necesar, di n p unei dc vedere pr act i c).
Dac n rel aiil e (7.402") el iminm irul de coeficieni 3m, obinem
o ecuaie integral F r edh ol m de spea a I I -a.
/ . (oft) B (a) +
1
( 1)' vf<a)6, = - f * K( i, r) B ( t X t , (7-41)
cu n u cl eu l d egen erat
J E<Vr) = S V ^( a) f ( r ) - (7- 9' )
I n tegr ar ea aces tei ecuaii se r educe n aeest caz, di n p unct de vedere
mat emat i c, t ot l a r ezol var ea unui si st em i nf i ni t de ecuaii al gebri ce l i ni ar e.
<'el e dou dr umur i pe care se poat e at aca pr obl ema snt deci ech i val ent e,
F uncia de t ensi une se poat e seri e sub f or ma
]?= h yi
2 '
(- U (a / / )c<)Sa. / ; x+I (- l )"' ^" Q3 (8O T 3)COS im >,
> Of.
7
" f>
(7.420)
Obinem astfel starea, de t ensi une
<T , =&O +l B(a) @9 (ay) cos xda 2 (~ 1)"' Dm im i\ ( $mm)(>&$.,2J .
/ O
<j = [ B (a) 0, (xy) cos adx - ( - 1 )~DM Q B( .r) cos .y . (7.1 2 1 |
\ J 5()08 (y)s i n x?da +2 ( - l )
w
i >w 8m i 4 (8m i )s i n 8m j /
In
i st area de deformaie
.'o
P B(a)
Eu b0X+ \ 09 .T(a./ )sina.r i +2 ( -4)J >, ii2 4(/ i,.'r)co.s8,/ / .
in rv M
(7.422)
jgfo= --p/ V/ 4- - @. , (xv)cosx. r da - ( - I )'"./ >Q s . ., (5^) si n ,
J o a- *
u n d e am l u at depl asril e i r ot i r ea de corp r i gi d egal e cu zero, di n mot i ve
de si met r i e.
") Vezi punctul 5. I.
PLANUL. SEMIPLANUL. SFERTUL .DE PLAN. BANDA. SEMIBANDA 507
innd scama de condiiil e (7.401), p ut em scri e, p ent r u l i ni i l e de
separaie, t ensi uni l e nor mal e
o j a J ^& ) = = g0 - _ 2 C " f ^- r ^ B (a)cos a?d2a?2 A A <*
shxb
a{0,y) =p'(y)-b -f 2 \ B(a) (a&cotkabch so/ ocyah-ocy) da ;
sha&
(7.423)
T J
F i g. 7.61
de asemenea, f or ma deformat a acestor l i ni i de separaie va fi dat de
( 0 , y) =0 ,
E
h
^- ==F v-K
2
T
B
(
a
)
c o s a a ; d a
-
J o
(7.424)
n cazul unei ncrcri ant i si met r i ce n r apor t cu axa Ox (fig. 7.0.1),
= S Vi nm?y , (7.425)
i nt r oducem funcia A i r y
F = = r ^( i O 0 g ( K y ) c o g a a , d a + ( _ l ) n 3 (S m *)s i n o w y, (7.426)
J o a
2
8n
car e ne d st area de t ensi une
<r = - B (a)0l o (/ )cosKa!da - ( - l )
m
i >M SM Q 3 (S, .' f ) sinS,/ / ,
J o
<r = B(*)e(ay)eoaacci.x- ( - 1 ) ' " M J M omx) sinS,/ / , (7.427)
J o
; =r B ( ) 0 , ( a ) si n aa d - E (- l )" ' - B m , , ^4 (8 m ) cos8,/ /
508 C AL C UL UL GRI N2I L OR PERI T ! C U CONT UR DREPT UNGHI UL AR
i s t ar ea d e d e f or ma i e
f0 0 B(oc)
Eu = - \ - ^ 0 l o . 8 ( a 3 f ) B i n o * a 4 - ( - 1 ) ( ^ s i n ^ ,
J o "
(7. 4 28 ).
E ( - ) = r 7 -9 ( ^) o s x ; c d a + ( - I d - I ^ f l , _ , ( o ^ c o s S , , ! , ,
J o a i
u n d e d ep l as area v0 d e c o r p r i g i d se d e t e r mi n pr i n t r - o c on d i i e s u p l i m e n -
t ar d e r ez emar e.
F u n c i a B (a) i i r ul d e c oef i c i en i Dm ver i f i c r el a i i l e
M W ' R (7. 4 3 >
>e ( 6 ) B ( x ) 4 - 1 v ^a ) ^, = 0 .
7t I \ j
El i mi n n d f u n c i a B (a), g s i m s i s t e mu l d e ec ua i i l i n i ar e, al gebr i c e, ,
c u o i n f i n i t at e d e n e c u n os c u t e
o w - D , = , (7. 4 3 0 ).
c u
a c r ui r eg u l ar i t at e se s t u d i az n m o d an al og .
O b i n e m ex pr es i i a s e mn t oa r e d a e n i n t eg r al a F o u r i e r d i n ex pr es i a
f unc i i l or d o t en s i u n e l u m si naa; n l oc d e c osaa; .
7. 5. 2 . 2 . N C R C A R E T A N G E N I A L A . Pe n t r u o n c r c ar e s i met r i c n
r ap or t c u a x a Ox (fi g. 7. 6 2 )
*'(*) = E W " * * , (7. 4 3 1 )
i n t r o d u c e m f u n c i a d e t en s i u n e
F= - r ^ 0 7 ( a ? / ) s i n ou d a - S ( - l ) ' s 4 ( S i t a ) c os
J o ,
(7. 4 3 2 )
PL ANUL . SEM1PL.VNUL. SF ERT UL C E PL AN. BANDA. SEMI BANDA 509
S t a r e a d e t en s i u n e se s c r i e s u b f o r m a
= r ^ ( ) 0 9 ( a 9 ) si n ax d x + ( - 1)Bm S n Q4 (Smx) c o s S r o y ,
J o
J T 3 ( ) 0 , ( y) si n a doc + ( - l ) r a - D O T 8 m Q6 ( L 0 c o s o yf ( 7. 4 33)
J o
= - ( * ( * ) 9 e ( y) c o s KX d a 4 - < - l ) n B n 8 m a s ( , ) si n S r o y
.'o
T J
L
i
F i g . 7.62
i ar s t area d e d ef or ma i e - va f i d a t d e
H(% - M) = - ( O C ' ^^- 0 - 7 ( x y ) c os a t f d a 4-
J o
+ E ( - i r A , . Q - s ( * , . t f ) > B *my, (7. 4 3 4 )
^ = C ^ M e r t _ s ( a 2 / ) si n x a ? d x + 0 - 4 ( S m a>) s i n S m y ,
J a
d e p l as ar e * u d e c o rp ri g i d prec i z n d u - s e d i n t r - o c ond i i e s u pl i men t ar .
F u n c i a B (o) i i r ul d e c oef i c i en i D m t r ebui e s ver i f i c e r el a i i l e
K Bm - ^( 8
T ] vf (T ) B (T ) d Y - (~ D " X
Z ( J ) B ( ) - - - E f f ] v ( ) i >, = 0 .
TC ' \ A J
(7. 4 3 5)
51 0
CALCULUL CiRINZILOp PIUEI CU CONTUR DREPTUNOHIUL V
El iminnd pe B(v), obinem si st emul 4e ecuaii al gebri ce, l i ni ar e
eu o i nf i ni t at e de necunoscut e (7.450), cu coeficienii
77" 1
7
a
v
a
(r )
4. = (- -i)'" *W,
care se poal e st udi a pe aceeai cal e.
dy, (7.430")
F ig. 7.63
I n cazul unei ncrcri aut , i si met ri ce n raport cu axa Ox (fig. 7.63),
*' () = TiK eos 3, v , [TAS)
fr t er men l i ber , deoarece n u p ut em admi t e o sarcin tangenial uni f or m
distribuit (nu ar f i respectat condiia de si met ri i - a t ensi uni l or tangenial e
n punct el e (0, b) ), f ol osi m funcia A i r y '
F =
\
0 8 ( a
'
y ) s i j l d x
- S (- 4 (* *>) K V (7.437)
St ar ea de t ensi une v a f i
-
=
~ \
B
()
0
i <
a
)
s i l 1
* + . ( - !)/ ) $TO i 4 ( SM ,P) 8 i n SM y ,
'o -'t i
*
=
~\
7 5
(
a
)s (y) s i n x d x + ( - l )
m
l >w ^O e ( 8 M a ) ) s i n ( 7 . 43 8 )
T W / = - \ B (a) 0, (xy) cos x a d x - (- l )
m
J fi5 (Sm a) cos S m y
PIANUL. Sh MII'lAMUI.. SFERTUL DE PLANI. BANDA. SEMIBANDA
i ar s tarea de deformaie de
r<*>Bix)
tt ( II 4- <o0 */ ) = V - io-( xy) cos a.x da +
J o *
+ E ( - 1)'" *>, P - i ( K r) si n 8g , (7.439)
ui
C<*>B (a)
E (* o0#) = \ 07 o(a,y) sm a. r da
J o
- ( - t ) *B w f i 6 _ t ( *) cos 8,y,
r oti r ea d c cor p r i gi d w0 preci zndu-se pr i n tr - o condiie de depl asare.
P ent r u funcia B (a) i irul de coeficieni Dm rezul t rel aiil e
K D, 4- * (r) * (r) % = - i )"' K ,
X
(7.440)
x(xi ). B (a) + i v f ( x ) D, = 0.
Tt
E li mi n nd pe B (a), aj u n gem tot l a s i s temu l (7.430), cu coeficienii
i = A , ' d T (, = o, M , m 0 ,
J o * W
i f
30
V (Y )
^ K - -\ - ~f ^d T , (7.430"')
TT J , , x(yb)
o = - (- i r * >
care se studiaz, n ni od anal og.
7. 6 . C O V S I H K K A I I B X K K A . I . K
P ut em face c teva observaii cu car act er general , care pot f i fol osi -
t oare di n p unct de vedere al cal cul ul ui p r act i c. A cest e consideraii snt
val abi l e, n speci al , p ent r u p l anul el ast i c, semi p l anul el ast i c i banda
el astic.
7.6.1. Relaii de reciprocitate
F or mul el e (7.100) ne arat c, p ent r u o ordonat precizat y =y0 ,
t ensi uni l e nor mal e n i nt er i or ul semi pl anul ui el ast i c, datorit unei forte
nor mal e concent r at e, vor depi nde de poziia forei concent rat e P i de
absci sa x,
a, =. *e) >
a
~
a
v (*> o) (7.441)
512 CALCULUL GRINZILOR PIRETI CU CONTUR BREPrUMOHIULAR
Observm c, p ent r u aceeai i nt ensi t at e P a forei concent r at e,
avem rel aiil e
K ) = ff.<0?oi > aw (c, , ) = eyCV<0 (7.442)
A ceast a nseania ca, pent r u j r =| f , =s i wt , t ensi uni l e nor mal e
0-^,(7;' di nt r - o seciune normal i, dat or i t e forei concent rat e nor mal e P ( ,
acionnd ntr-o seciune / , snt egal e eu t ensi uni l e nor mal e c
3
; , a
H
cores-
punztoare di n seciunea j, dat or i t e forei concent rat e nor mal e p[, acio-
nnd n seciunea i, dac Pi = i>'. n generai , put em scrie
P ut em face consideraii anal oage cu p r i vi r e l a t ensi unea tangenial
rM, observnd c i nt er vi ne o sch i mbar e dc semn. A st f el , pent r u aceeai
i nt ensi t at e P a forei concent r at e, v o m avea
vn(a,a^ + r^c^a) = O , (7.442')
p r ecum i rel aiil e mai general e
* i 4 + 1 V C -

' (7.443')
De asemenea, p ent r u component el e depl asrii put em scri e rel aiil e
P t ( < 4- P, - =O,
p Y - p V 7 < 4 4 3 " >
Ti % i
v
,i >
u n d e am f ol os i t, n mod con s ecven t, aceleai notaii. U l t i ma di n aceste
rel aii corespunde, p ent r u l i ni a de separaie y = 0, 'teoremei de r eci pr o-
ci t at e a l ucr ul ui mecani c a l ui B et t i .
Eel ai i l e (7.443) ne arat n acel ai t i mp ( P. ^P^l ) e ecuaiil e
(7.160) ne^dau l i ni i l e de infl uen al e t ensi uni l or nor mal e n seciunea
le abscis a, cnd o for normal concentrat, egal cu uni t at ea,
par cur ge l i ni a de separai e; observm c p ent r u t ensi unea tangenial
put em af i r ma acel ai l ucr u, av nd g i j e s schimbm semnul . P ut em
face observaii anal oage n ceea ce privete component el e depl asrii.
Consideraiil e de mai sns rm n val abi l e i p ent r u semi p l anul
el ast i c acionat de o for tangenial concentrat sau de un moment
concent r at pe l i ni a de separaie. n mo d anal og p ut em st udi a cazul
p l anul ui el ast i c sau caz ul benzi i el ast i ce.
A cest e consideraii n u mai rm n val abi l e p ent r u sf er t ul de p l an
el ast i c i p ent r u semi banda el astic.
7.6.2. Sunarea unor dezvoltai iu serie
n cazul n care sol uia corespunztoare unei sar ci ni f undament al e
(for concentrat sau moment concent r at ) se poat e exp r i ma ntr-o form
nchis (cu aj ut or ul seri i l or F our i er sau a i nt egr al el or F our i er ) p ut em de
l ' L A U U L . S EM I PL A NU L . S F ER T U L D E PL A N. B A NDA . S EM I B A ND A 513
cel e mai mul t e o r i s exprimm sol uia corespunztoare unei sar ci ni
peri odi ce n acelai f el . P ent r u aceast a se obine sol uia corespunztoare
l a n sar ci ni concent r at e ech i di st ant e i ar apoi se t rece l a l imit
fcndm-*oo. Dup aceea, p r i n supr apuner ea efect el or, se pot obine r ezul -
t at el e p ent r u o sarcin periodic oarecare.
O asemenea sol uie se poat e da p ent r u p l anul el ast i c i p ent r u
semi pl anul el ast i c. Caz i i l semi p l anul ui el ast i c a fost st udi at pe aceast
cal e dc L Babu ka [6] . N o i vom da unel e r ezul t at e n cap. VI I I , p ent r u
gr i nda peret e de nl ime infinit, continu pe o i nf i ni t at e de reazeme.
7.6.3. Aproxintiiiii lo calcul
n cazul unor sar ci ni l ocal e, acionnd n i nt er i or ul p l anul ui el ast i c,
pe l i ni a de separaie a semi p l anul ui el ast i c sau pe l at ur i l e paral el e al e
benzi i el ast i ce, am 'f ol osi t i nt egr al e F our i er . E st e i nt er esant de observat
c, de mul t e or i , p ut em ap r oxi ma aceste i nt egr al e F our i er cu aj ut or ul
unor dezvol tri i n seri e F our i er .
A st f el , p ut em per i odi ci za ncrcarea, l und o perioad sufi ci ent de
mare i f ol osi nd r ezul t at el e obinute p ent r u o sarcin periodic. Compo-
nentel e t ensor ul ui t ensi une i al e vect or ul ui depl asare di n zona ncrcat
vor f i f oart e puin infl uenate de ncrcarea di n zonel e nvecinate. F cnd
abstracie de o sarcin uni f or m distribuit, corespunztoare ncrcrii
medi i pc l ungi mea per i oadei , sarci ni l e r espect i ve se vor ech i l i br a pe fi ecare
perioad i ar met oda de cal cul propus poat e f i considerat i ca o conse-
cin a p r i nci p i ul ui l ui P>. de St Venant .
BI BLI OGRAF I E
A. Cdr/ f
1. KAHTOPOBHH J I . B., KPMJ TOB B. H., flpuAUweenHue Memodu oucueao anaAuaa.
MocKBa-J I eiiiinrpax, 1950.
2. MUTRA A., Sjxmmmgskarven in rechteckigen and keilformigen Triigern. Berlin, 1928.
3. ElAnKOBHM FI. <t>., CmpoumejibHHA MeraHUK a K opa6jia. T OM . I I , 1941.
4. RIBfeRB M.. Svr divers cas de la flexion des prisrnes reclangles (These). Paris, 1889.
5. PynnEHEHT K. B., IfeK omopue eoripocu Meranunu eopuux nopod. yr.rieTexH3jaT.
MocuBa, 1954.
I i . Lrticole
ti BABUiKA 1 , Fteseni napjatosti polorouiny zalUtni periodicky usam&lymi bfemenu. Cas.
pro pet. mat., 79, 278 (1954).
7 Ober einenumerische L&sung des ebenen biharmonisc.hen Problems. Kongress der
tsch ech . Mat L , Praga, 1955.
8. HeSeni biharmonickeho problema v nekoncinmpsa. Aplikacc Matcmatiky, 1, 1,
34 (195B1.
9 BAL.v [., HA NL ' S K A A., Stav napjatosti v nekoncinem kllnu. Staveb. cas., SAV, Bratislava.
VI I , 1, 7 (1959).
10 EHPMAI I C. E., K 3adane 06 ynpyzoM paenoeecuu 6ecK 0HeHHou nojiocu. J AH GCCP,
62, 2, 187 (1948).
88 o. 3891
z
<
CQ
O
o
o
2? 5 -5
2 -S c
as xr.
. 5 ^
f s t
Q
V.
n
z
3
-
3
2
3
j
a.
e
2 "
< r ~ o _
e ~
N "X >C ce ^ ^
i _ : -o > :
o o c c
n ~ a '
- - t. 2
55
j -5
S BC ^ ~ -t 1.
5 c a
= B
3 ^
SC ^ ~
fi ""
5
3
O ^ C
5" ~
t! S .5
- a
I o -
I
3 m '?
x 'w ?
3S 3
5 8 x ;
a.
pq
9
m
a
s a 5 *
a. * oo
-7 x : ^
Si
s

a P
5 Bi
- -
< e
* S 8 a
.2 ^ a. 5
o ni 5 s

a
=
w ^ K g
i o Q w 2
r < . C
H as
2 ?
.- ~j_;
~- ^ "
- t i J
^4
- <e 5 a.
.o
1^.
-5"
OS PS
o z
oc a o M
TT t in I-J
; -S J i '
!= =--
53. QI
s S -
^ O rv.
K g
a r i o
? ?
[- X co
i". K)

s
CQ
P
o
CQ
- ti * r g
Z j < I
H 1
a
M
M
H
m
o
-
3
s
5
s
?
Ca s
U a
A ea
=
-
s? i
a, i
s
sa
X
1 a.
g-8
s
a u
5
2 C mg
S 5
5

I
a
t/ i
3 j
2 *~
s.
2
c
a.
s S
ui
C
s S
09
C
M
s
X y
S3
Q
' <3
S * "3 3
' <3
S *
n
S J
5 u
J in
5 ^ :
5 I g
i S 5 ^
S io
- S os
d ~ w'
PH
-
c
U ei
2 g
o
g
5 ^
s^
3 C
,13 o S
K 5 g
^ rt ^
3 S
u . ta
l ~
g R
2 ^
s .
fii
rs
^ * 8- g -
S i . g
1
^ c I x 2 ^
OS OS IO
; = 's o>
c B r
^C5
l
^
- vft J C. i o
. M s; ci
iz ^u
^ S oi
s .-0-
1
*1 Stt
2
a s>
S 3 -
g w
S " n
a * <!
1
w
rl N CN SN
CAPI TOLU L VI I I
G R I N DA P E U E T E C ON TI N U A
Gr i nda continu, pe r nai mul t e reazeme se studiaz n mod obinuit
cu met odel e st at i ci i construciil or. Cu aj ut or ul ecuaiei cel or t r ei moment e
(Cl apcyr on) se determin necunoscut el e st at i c nedet er mi nat e (moment el e
ncovoietoare n dr ep t ul reazemel or i nt ermedi are) ; apoi se pot t r asa
di agr amel e de moment ncovoietor i de for tietoare i se pot obine,
f ol osi nd met odel e rezistenei mat er i al el or , t ensi unea normal i t ensi unea
tangenial n f i ecare p unct , dup curn am vzut l a p unct ul 6.0.1.
n cazul gr i nzi l or perei cont i nue, aeeast metod do cal cul n u d o
aproximaie suf i ci ent de bun i t r ebui e fol osi t e met ode de cal cul mai
exact e.
Dac gr i nda peret e est e continu pe nu numr mi c de reazeme
(t rei sau p at r u reazeme, deci dou sau t r ei desci nderi ), sc poat e face un
cal cul exact , considernd gr i nda perete ca av nd o singur desch i dere i
punnd condiii n t ensi uni n dr ep t ul reazemel or. Necunoscut el e st at i c
nedet ermi nat e se obi n ap r i or i p r i n met ode el ement are sau se determin
punnd condiii de deformaie t ot p r i n met odel e t eori ei el asticitii. U n
asemenea st udi u a fost fcut dc H . P ar i t us [24] p ent r u gr i nda'p er et e
eoutinu pe t r ei reazeme.
Dac gr i nda peret e est e continu pe mai mul t e reazeme sc pr esupune,
di n p unct de vedere t eor et i c, c este continu pe o i nf i ni t at e de r eazeme;
n f el ul acest a se r educe st udi ul gr i nz i i perete cont i nue pe mai mul t e
reazeme l a st udi ul benzi i el ast i ce. De asemenea v o m admi t e e gr i nda
perete este de nl ime constant i c desch i deri l e snt egal e ntre el o
(sau, cel mul t , difer cu puin p ent r u a l e put ea ap r oxi ma ca at ar e);
ncrcarea fiecrei desch i deri (n speci al a cel or central e) t r ebui e s fi e
aceeai sau apr oape aceeai. n f el ul acest a se poat e apr eci a i nt ensi t at ea
reaciunii st at i c nedet er mi nat e n dr ep t ul reazemel or i se poat e st udi a
banda el astic ca f i i nd acionat de s&Tcini per i odi ce. Rezul t at el e care
se obin p ent r u un p anou oarecare al benzi i el asti ce (pe l ungi mea unei
peri oade) aproximeaz suf i ci ent de bi no st area de t ensi une i st area de
deformaie p ent r u o desch i dere central a gr i nz i i perete cont i nue.
GRI NDA P E R E T E C ON TI N U A 517
n cal cul vo m l ua n consi derare r ap or t ul X =a\ b di nt r e desch i derea
2 i nl imea 2b a gr i nzi i peret e. Dup cum v o m vedea, dac X < 1
p ut em, n gener al , consi dera c gr i nda peret e este de nl ime mar e (teo-
reti c : grind peret e dc nl ime infinit) i p ut em f ol osi r ezul t at el e obi-
nut e n cazul semi pl anul ui el ast i c acionat de sar ci ni per i odi ce pe l i ni a
de separaie. Dac X > 1 vom consi der a gr i nda perete ca f i i nd de nl ime
finit i v o m fol osi rezul t at el e obinute n caz ul benzi i el ast i ce acionat
le sar ci ni per i odi ce pe cel e dou l i ni i de separaie.
P ent r u desch i der i l e de l a capetel e gr i nz i i perete cont i nue, aceste
r ezul t at e n u mai dau, n genere, o aproxi mai e sufi ci ent de bun. P ent r u
aceste desch i der i este ut i l , n acest caz, s f ol osi m r ezul t at el e obinute n
cazul sf er t ul ui de p l an el ast i c (pent r u gr i nda perete de nl ime infinit)
i r ezul t at el e obinute n cazul semi benzi i el ast i ce (pent r u gr i nda peret e
de nl ime finit). n f el ul acest a p ut em ine seama de efectel e l ocal e
l a capet el e gr i nz i i per et e cont i nue.
P r i mel e sol uii al e acestei pr obl eme se dat oresc l ui M . E i bi er e [7] ,
care fol osete i nt egr al e al e ecuaiei bi ar moni ce de f or ma
F(sc, y) (J L ch i y + Bshly + GychTcy - f Di/ shfcj / J cosfca?, (8.1)
i l u i L . N . G . F i l o n [21] , care fol osete fnneii anal oage, nl ocuind pe cosi-
n us " p r i n si nus".
Di f er i t e sol uii, f ol osi nd t ot dezvol tri n serie anal oage, au fost
date ul t er i or de A .' Ti mp e [31], F . B l ei ch [12] , Th . von Kr mn [23] i
H . B ay [11] , att p ent r u gr i nda peret e de nl ime infinit ct i p ent r u
gr i nda peret e de nl ime finit. R. B or t sch [13], [14] fol osete sol uia
cunoscut p ent r u semi pl anul el ast i c acionat de o for normal concentrat
(l i ni a de separaie f i i nd l at ur a de j os a gr i nz i i perete), refl ect area pe l at ur a
de sus p r ecum' i supr apuner ea efect el or. Aceast metod de cal cul n u
este ns adecvat. E . Bor t sch aj unge ast f el , ca i M . E i bi er e ant er i or ,
l a r ezul t at e necorespunztoare n ceea ce privete distribuia t ensi uni l or
nor mal e <rx n dr ep t ul reazemel or (el studiaz cazul unei gr i nzi peret e de
nl ime finit, continu pe reazeme l at e i acionat de o sarcin uni f or m
distribuit pe l at ur a de j os). Dup E . B o r t s ch avem numai t ensi uni nor -
mal e de compr esi une ax pe toat nl imea gr i nzi i , ceea ce d natere
unei fora axi al e n gr i nda peret e. n r eal i t at e aceast for axial n u
exist i'suma t ensi uni l or rr, de compr esi une este egal cu suma t ensi uni l or
ax de ntindere. A ceast a se expl ic uor p r i n nendepl inirea strict a con-
diiil or pe l at ur a de sus a gr i nz i i perete. ntr-adevr, ducnd o paral el
l a l i ni a de separaie obinem o t ensi une tangenial rvx =j=0, care nsumat
echil ibreaz t ensi uni l e nor mal e de compr esi une al e l ui E . B o r t s ch ; n
mo d anal og se obi n i pe l at ur a de sus t ensi uni tangenial e, care n r eal i -
t at e n u exist. De asemenea E . B or t sch d i p ent r u mi j l ocul desch i der i i
t ensi uni nor mal e de compresi une mul t mai mar i dect cel e de ntindere.
H . Cr aemer [16] , [17] , [18] face aceeai greeal , p or ni nd de l a r ezul t at el e
corespunztoare semi pl anul ui el ast i c acionat pe l i ni a de separaie de
o sarcin normal l ocal , uni f or m di stri bui t; i el gsete t ensi uni nor -
mal e de compr esi une pe toat nl imea gr i nz i i peret e. F . Seewal d [28]
scri e component el e t ensor ul ui t ensi une corespunztor sub f or ma unei sume
518 C A L C U L U L CiRINZILOR PL-RETI C U CONTUR DRE,PTlTVCJ Ull ILAJ i
ntre soluia dat de X avi er i t ensi uni sup l i ment ar *. E l consider c
aceste t ensi uni supl i ment ar e nu dep i nd d r ap or t ul l, ceea ee n u este
adevrat. Totui .soluia dat de F . Seewal d este p r act i c val abil , p ent r u
X > 2; p r i n si mp l i t at ea i r ap i di t at ea cal cul ul ui , ea reprezint o cont i -
nuare val oroas a l ucrril or l u i ~F. Bi et ei ..
U n pas i mp or t ant nainte n acest domeni u l const i t ui e l ucrril e
f undament al e al e l ui F r . Di scl i i nger [19] , [20] . E l f ace n a st udi u det al i at
al gr i nzi l or perei cont i nue, de nl ime infinit i finit, cu aj ut or ul
dezvol tril or n serie F our i er . P r i n al egerea convenabil a peri oadel or L a
f ormei seri ei (dup proprietil e dc .simetrie i de ant i si met r i c al e ncr-
crii), F r . Di sch i nger aj unge l a f or ma sol uiei care se fol osete astzi n
mod cur ent (corespunztoare semi pl anul ui el asti c i benzi i el asti ce). E l
tabul eaz unel e funcii, ceea ce simplific cal cul ul ; de asemenea studiaz
cazur i p ar t i cul ar e de ncrcare i cal cul eaz mui e mrimi necesare i u
proi ect area gr i nzi l or perei de bet on ar mat . n M u l acesta rezol v pro-
bl ema, punnd condiii exact e n t ensi uni pe l at ur i l e de sus i de j o s ; l a
capetel e per i oadel or au fost puse condiii gl obal e de ech i l i br u (ech i l i br u
pe panou p ent r u ca funcia .Ai ry s fie uni voc determinat).
L a P or t l and Cement Ass [32] s-au st udi at di f er i t e pr obl eme par t i -
cul ar e. E . Hamp e [22] consider caz ul l n car e reazemel e snt, real i zat e con-
st r uct i v pe toat nl imea gr i nz i i peret e. L . D. eviaeov [29J i K . V.
Kuppenei t [25] , [26],' [27] , [8] dau r ezul t at e i nteresant e cu pr i vi r e la
gr i nzi l e perei car e se ntl nesc n t eh ni ca minier. Bste i nt eresant de
menionat c ul t i mul pune i condiii n deplasri n dr ept ul reazemel or.
Di nt r e l ucrril e cu car act er gener al care cupr i nd, rezul t at e i nt ere-
sante asupr a gr i nzi l or perei cont i nue, citm t r at at ul l ui I vr t t i r kmi ui n | $},
precum i l ucrril e l u i K . B eyer [1] , A . P uch er [6] i O. Wor ch | LO], L a noi
se pot consul t a l ucrril e l ui M . J l ungan | I | i A . Caracost ea | 2 |.
O. Th ei mer [9] , f ol osi nd r ezul t at el e dat e de F r . Di acai nger , a ntocmii
t abel e i di agrame de cal cul , p ent r u di f er i t e cazur i par t i cul ar e de ncrcare.
B, X . J emockl n [5] se ocup de asemenea <Le posibil itil e de cal cul
pract i c al e gr i nzi l or perei cont i nue.
5 8.1. uur xo. v I M;I I I ri : I K i vVi . r w i I X PI M T . I
Vo m consi dera ca gr i nz i perei le nl ime infinit (st udi i ndu- l c cu
aj ut or ul r ezul t at el or obinute n caz ul semi pl anul ui el asti c) acel e gr i nzi
perei p ent r u care X <1 (cu ct acest raport este ma.i mi c ca uni t at ea, cu
att mai mul t aceste consideraii snt mai exact e). Dac l at ur a de .sus a
gr i nzi i este nencrcat, rezul t c di n mot i ve de ech i l i br u gl obal
sarci na va t r ebui s se ech i l i br eze pe l at ur a de j os, pe fi ecare panou n
par t e. n acest caz, n baza p r i nci p i ul ui l ui P. de St Venant , starea de
t ensi une va f i pr act i c nul l a o distan de l at ur a de j os mai mar e dect
l ungi mea per i oadei 2a, ceea ce j ustific consi derarea gr i nzi l or perei u i
X < 1 ca gr i nz i de nl ime infinit. Zona di n par t ea de j os a gr i nzi i sc va
numi zon activ, ceal al t zon inactiv..
G R I NDA PER EI ; C O NT I NU A 519
O ncrcare cu o sarcin uni f or m distribuit pe l at ur a de sus sau cu
greut at ea p r op r i e a gr i nzi i peret e nu infl ueneaz dect t ensi unea nor-
mal a , consideraiil e de mai sus rmnnd val abi l e. n cazul unei ncrcri
neuni f or me pe l at ur a de sus, va t r ebui s f acem (pent r u X <1/ 2) n n cal cul
separat pent r u zona acti v di n p ar t ea Ae sus i p ent r u zona activ di n
part ea i e j os a gr i nzi i perete ; dac 1/ 2 < X <1 t r ebui e s supr apunem
efectel e n zona activ comun.
n cel e ce urmeaz vom trage unel e concl uzi i i nt eresant e di n st udi ul
ur ni i caz p ar t i cul ar de ncrcare, i mpor t ant n -practic.
8.1.1. (iM'iciin' eu o sur'iiit uni form distribuit
Vom consi der a gr i nda p e r e t e de nl ime infinit, continu pe o
i nf i ni t at e de reazeme de l ime 2c (fig. 8.1a), ncrcat pe l at ur a de j os
cu o sarcin uni f or m distribuit de i nt ensi t at e p.
I nt r oducem r ap or t ul i i di mensi onal
e = f -, (8.2)
i
I nt ensi t at ea reacitmii (presupusuniform distribuit) va f i , n acest
caz, p/ s, i ar l i ni a <l.e separaie a semi pl anul ui el ast i c va f i ncrcat ca
n f i gura 8.1k.
Di agr ama de moment ncovoietor, obinut eonsi doi i nd gr i nda con-
tinu pe o i nf i ni t at e de reazeme i f ol osi nd ecuaia cel or t r ei moment e
(care snt n acest caz egal e ntre el e), este dat n f i gur a 8.1c, i ar di agr ama
de fore tietoare este cea di n f i gur a 8.1d.
Reprezentm ncrcarea pr i n dezvol t ar ea n serie
l,(x) = -+~pYi (
1
)"
l
- s i n >IT: cos Yn > (
8
-
3
)
71 s N
cu
a
F ol os i n d f ormu l el e (7.90) i (7.91), p ut em seric starea de t ensi une
sul ) forma
o , = - i ? S ( - l ) " -
S i
^ d r i i ) *'
Y
"" <*>* r >i
r. z i>
% = _ A p S ( _ l ) .
a
( H - T j ) f V c q B Y - a t , (8.5)
TC z n
~.iV = J L p Y ( 1)" si n uns e si n Y . ,
z a
520
G R I N DA P E R E T E C O N TI N U A
st area dc deformaie f i i nd dat de
= - 2J I - . L ) [1 - u - (l + p)y2/ ]e V s mT n a >,
7c
2
i 'e -a
2
(8.6)
- b + ( - D - ' - ^ ^ ^ C a + d + i t J Y . ^^o o B T . .
8.1.2. Studi ul strii de sol i ci tare
E st e i nt er esant de observat c put em, scri e expr esi i l e component el or
bensorul ui t ensi une i sub o form finit, dup cum am r emar cat i l a
p unct ul 7.6.2. P en t r u aceast a i nt r oducem var i abi l el e adi mensi onal e
x+c _ xc y
5i = , l i = , r \ = (8.7)
a a a
P ut em scri e at unci st area de t ensi une sub f or ma
a, =- - {^(^ - S M + TCY J - (8.8)
unde
S. U ) = ( - l )
t t
e ~ s i n * 5, (8.9)
n
P u t em ver i f i ca cu uurin, dezvol tnd n seri e simpl F our i er , c
= - ar ct g. ,
+ cos*!;
S M ) - - - , , *
1
f r > (8-10)
2 (ch.7i7) -f- C OS T ; ! ; )
e- "" + C O S T T ?
f
8 ( ? ) =
2 (ch xrj + C O S T : ^)
522 C A I C U L U I . I U .NZI L OR PEREfl CI J CO. N TU I i DREPTUNGHIULAR
nl ocuind i u {8.8), gsi m urmtoarea Eormj ciil ru st ar eade t ensi une
(pent r u y >- 0)
==_ ^j a r et g
s i n r ^ j
77
TCK]
P
si nrrr;,
c osi t E,I
n r t g;
cos T C :
si n.xz..
c h i C 7] | c o s - E ,
i l i ng
eh -
ar ct g
TC E I
Tcrj
" " + C OS l t ^
si n rc^j
arct g
C OS T ; ; 2
sinrc c2
6" -|- co s ni ^
(S . . S >
cl iny) -+ cos K C l chim) + C O S T ; ; . ,
-f- cos n <j e + cos i t i 2
CU T C/ ) -f *CS K~\ C0.7T7] - f C O S T : f f i
E vent ual mai p ut em resfcrngc aceste expr esi i . A st f el t ensi unea t an-
genial se-poat e scri e sub f or ma
P
T = -n
TC,C -
si n TZI sm sn Tz'n
(ch .7i T; 4 - cos'rd;, ) (esh X 7) + eos d;,)
(8.8")
Di nt r e aceste component e, cea mai interesant este t ensi unea nor-
mal a,,. Di agr ama de variaie a acestei t ensi uni p ent r u v= const . esl c
trasat i n f i gura 8. 1 a p ent r u a = 0 (l a mi j l ocul desch i deri i ) i p en t r u
x = a (pe reazem). Se observ c f i br a neutr (pent r u car e t ensi unea
normal nx este nul ) este mai apr oape de l i ni a cLe separaie n dr ep t ul
r eazemul ui . De asemenea, pe l i ni a de separaie, aceast component a
t ensor ul ui t ensi une este egal cu ncrcarea corespunztoare. Mai observ tn
c, p ent r u y ,> 2a, t ensi unea normal o c este negl ij abil (zona i nacti v).
Moment ul ncovoietor ntr-o seciune normal va f i dat de
l / . M
. , , 2pa
2
n si n rane
7C8 8 "
por
(8.1 I
1) (si n II rc5i si n n ;
2'
sau
MJ x)
pa
12
- i i i 11 - i\ ) - ? a (l
I p a
2
[ ( 1 - ^( 2 - 4 ) (3
(0 v a o),
(8.11')
S,(l -S| )] ( - o <<a )
GRI N D A P E R E T E C ON T I NI '\
Di n ecuaia
* >w .</ ) = <> l
8
-
1
- )
se poat e obine, cu aproximaie, or donat a y, a p unct ul ui m care aceast
t ensi une normal este nul (p unct ul p r i n car e trece f i br a neutr (fig, 8.2)).
E f o r t ul de ntindere va f i dat de
l = (* 0 .(y) ky = - ^ j ( - 1/ 2 * s i n cos Y , * (8.13)
I'iff-
si va f i egal eu cel <le comp r es i u n e
1 m r. (8.14)
De ai ci rezult braul de prghic al moment ul ui ncovoietor sub
f o r ma
1
( 1) - si n (i ne cos ynx
7 '2,, . " 1 V,.o .
1 o y ( i ) e " sm 7t e cos Y #
(8.15)
fn rn od an al og, poziia ef or t ul ui de ntindere / va fi precizat de
. i ' T,.''o
si n n 7t
5] ( 1) [ " (1 + Y . V , -t t 8 - i ] 3 <<>* Y,,-7 '
V ( 1) c si n. rc.s cos
(8.16
Aces te rezu l tate prezint i nt eres pent r u cal cul ul gr i nzi l or perei de
beton an ual .
524
C A L C U L U L G R I N Z I L OR P E R E f l C U C O N TU R D R EPT U NG H I U L A R
Variaia t ensi uni i nor mal e <r, pc nl imea gr i nzi i per et e este 4e
asemenea indicat n f i gur a 8. 1; i nt ensi t at ea maxim se obine t ot pe
l i ni a de separaie, f i i nd egal cu ncrcarea. Tensi unea c este evi dent de
compr esi une n dr ep t ul r eazemel or i <Le ntindere n r est ul desch i der i i
gr i nzi i peret e.
Fig. 8.3
Tensi unea tangenial vM ar e o i nt ensi t at e maxim n seciunil e
de l a extremitil e reazemel or (unde fora tietoare are un maxi mum t n
val oare absol ut), var i i nd ca n f i gur a 8.1 a.
F ol osi nd aceste r ezul t at e, este i nt er esant s cal cul m t ensi uni l e
nor mal e pr i nci pal e ntr-un p unct cur eut . C u aj ut or ul f or mul el or (3.6)
p ut em scri e
* M = =F - (- ~
9
~'
8 i ) 1
*
x s
for* < Y.)- (8-17)
Tr ai ector i i l e ten s i u n i l or n or mal e pr i n ci pal e (l i n i i l e i zos tati ee) snt
reprezen tate n f i gu r a 8.3.
n ceea ce privete st ar ea de deformaie, p ut em pr eci za depl asar ea
de corp r i gi d ast f el ca, de exemp l u, reazemel e gr i nzi i perete s n u fi e t asa-
bi l e. n acest caz v a t r ebui s avem v = 0 pent r u y=0; <c = , r3, . -,
de unde rezul t
c, =
4p _ 1 .
- V s m *i ce. (8.18)
Toat e r ezul t at el e de mai sus depi nd mul t de r ap or t ul 1. n mul t e
manual e se dau r ezul t at e t abul at e funcie de acest r apor t .
8.2. GRI NDA PEItliTIi) DE NLIME FINITA
n cat egor i a gr i nzi l or perei de nl ime finit (st udi i ndu-l e cu aj u-
t or ul r ezul t at el or obinute n caz ul benzi i el asti ce) intr acel e gr i nzi perei
p ent r u care 1 > 1 (cu ct acest r apor t este mai mar e ca uni t at ea cu att
mai mul t este necesar s se ntreprind un cal cul pe aceast cal e).
C R I NDA . PER ET E C O N TI N U A
525
n cel e ce urmeaz v o m face unel e consideraii, cu caract er dest ul
de general de al t f el , st udi i nd un caz p ar t i cul ar de ncrcare i mp or t ant
Ln practic.
K.2.1. Iiicsirrsiri' <u i>siiirin uniform distribui Iu
F i e gr i nda peret e dc nl ime finit, continu pe o i nf i ni t at e de
reazeme de l ime 2 (fi g. 8.4), ncrcat pe l at ur a de j os cu o sarcin
uni f or m distribuit de i nt ensi t at e p.
F ig. 8.4
L i ni a do separaie va f i ncrcat ca n f i gur a 8.1 b i ar di agr amel e
de moment ncovoietor i de for tietoare vor f i cel e di n f i gur i l e 8.1 c
i 8.1 d.
F ol osi nd r epr ezent ar ea (8.3), (8.4) i descompunnd ntr-un caz de
ncrcare si met r i e n r apor t cu axa Ox i al t ul ant i si met r i c n r apor t cu
aceast ax (f ormul el e (7.263), (7.277)), p ut em scri e st area de t ensi une
sub f or ma
O .
J L
T T E
J L
7TS
( - D "
, (n X ')
^7 (T.y)
% | %. (wX')
$ 8 (Y.y)
q>2 (Yy)
^ ( V )
s i n mzs cos ynx,
s i n Dizz c os y n . K , (8.19)
>3_(Y^)"
s i n nrce s i n v fl.
GRINDA PERETE CONTINUA 527
F ocmul el e (7.264), (7.278) ne dau st area de deformaie
^ 9 - 7 (yj) ^4 - 2 (y.y)
cpB (v U) <J>, , (Y w)i
x; (x'-) <K(*') J
(8.20)
8.2.2. Sliuliul siurii de solicitare
Variaia t ensi uni i nor mal e pe nl imea seciunii t r ansver sal e,
att n axa r eazemul ui ct i l a mi j l ocul desch i der i i , depi nde foart e mul t
de r ap or t ul X. i, ntr-o oarecare msur, i de r ap or t ul s. Vo m da unel e
r ezul t at e dup F r . Di sch i nger [19] .
n f i gur a 8.5 a este artat variaia l ui ajp pe o seciune transversal
l a mi j l ocul desch i der i i , i ar n f i gur a 8.5 b este dat aceeai diagram
pent r u o seciune n axa r eazemul ui , funcie de di f er i t e r apoar t e X ; s-a
l uat s = 1/ 10 i s-a consi der at 2a = const . i ar b var i abi l . Cur bel e a, b, c, d
cor espund respect i v r apoar t el or X = 0 ; 1,0 ; 1,5 ; 2, 0. Dr ept el e b', o', d"
cor espund f or mul ei l ui N avi er p ent r u aceleai r apoar t e X. P ent r u
X = 0 obinem gr i nda peret e de nl ime infinit. Se observ c par t ea
de j os a di agr amel or este foart e apropiat n t oat e caz ur i l e; diferenel e
snt mai mar i n apr opi er ea l at ur i i de sus a gr i nzi i peret e i anume cu ct
nl imea gr i nz i i este mai mar e cu att di agr ama se ndeprteaz mai
mul t de cea l iniar. Cur ba m corespunde val or i l or l ui <xe(#, b)/ p cal cul at e
corect , i ar cur ba tn.' acel orai mrimi, cal cul at e cu f or mul a l ui N avi er .
I n f i gur i l e8.6 a i 8.6 b se dau di agramel e t ensi uni i nor mal e / p pe o
seciune transversal l a mi j l ocul desch i der i i , respect i v n axul r eazemul ui ,
p ent ni di f eri t e val or i al e r ap or t ul ui X ; s-a l uat t ot e = 1/ 10 i s-a consi derat
26 = const . Lai a var i abi l . Cur bel e b, c, d au aceeai semnificaie. Se con-
stat i u mod anal og c, pe msur ce desch i derea 2a crete, di agr ama t e-
si uni i nor mal e v se apr opi e de cea liniar.
Dc. asemenea sc observ c, pent r u X <; 1,0, gr i nda perete poat e f i
considerat ea f i i nd de nl ime infinit.
Ca i n caz ul precedent , p ut em cal cul a poziia f i br ei neut r e, deci
or donat a y0 (fig. 8.2), p r ecum i ef or t ul de ntindere I (egal cu cel decom-
presh me ('). Moment ul ncovoietor va f i dat t ot de rel aiil e (8.11'). P ozi i a
ef or t ul ui / va fi dat de " i ar braul de prgbie va f i d = Mjl.
Dup f or mul a l ui N avi er rezul t
dL = A , a = (8.21)
3 3
n f i gura 8.7 sc d variaia l ui I i n funcie de r ap or t ul X' = b/ a,
p ent r u e = 1/ 10. Se constat c ef or t ul I variaz dup o iperbol pn l a
ap r oxi mat i v X' = 0,50 n axa r eazemul ui i X' = 0, 60 l a mi j l ocul desch i -
der i i , val oare de l a care rmne ap r oxi mat i v const ant . De asemenea, se
poat e l ua braul de prghie d dup f or mul a l ui N avi er , att l a mi j l ocul
desch i der i i ct i n axa r eazemul ui , pent r u X' < O.O.
528
CALCULUL GRINZILOR PER EI CV CO.YTUR DREPrUVGIIlULAR
Vari ai a t ensi uni i nor mal e cv pe nl imea gr i nzi i pcr et o este dat
at cnsi t at ea maxim se obine pe l i ni a de separaie, f i i nd
A^U^J ?
m c a r c a r e a
- Aceast t ensi une normal este de ntindere l a mi j l ocul
desch i dem i do compr esi une n dr ep t ul reazemel or.
Tensi unea tangenial T w a fost reprezentat (fig. 8.4) ntr-o sec-
iune extrem a r eazemul ui , unde are o i nt ensi t at e maxim n part ea de
j os a gr i nz i i peret e (variaia sa nedi f er i nd totui mul t de cea parabol ic)
F i g. 8.8
Cal cul nd direciil e t ensi uni l or pr i nci pal e, p ut em t r asa t r ai ect or i i l e
f i gur a 8.8.
G R I NDA PE R E T E C OM T I NU A 529
1J L ceea ce privete st ar ea de deformaie, p ut em preci za depl asar ea
P0 de corp rigid ast f el ca r eazemel e t eoret i ce y = 0 j x a, 3a, . . .
s n u fie t asabi l e (s avem v = 0). Rezul t
2p, v 1 ^ii-fb 4- (1 + | 0y i s h Ynb .
sh 2 T J - 2 Y b
Dac sar ci na uni f or m distribuit j>acioneaz pe l at ur a de sus a
gr i nzi i perete (fig. 8.9), t ensi unea tangenial v ^n u va suferi ni ci o modi -
fi care.
p r n i ; r . y
n
F i g. 8.9
Tensi unea normal <TV va f i de compresi une n ori ce seciune t r ans-
versal , variaia ci fi i nd indicat t ot pe f i gur a 8.9 (se adaug un t er men
const ant
P,
(8.23)
corespunztor unei comp r esi uni si mpl e).
n ceea ce privete t ensi unea normal <J X, D. H . Ch eng i Mi n g- L un g
P ei [15] arat n 1954, p ent r u acest caz p ar t i cul ar , c apare un t er men
suph ment ar . N o i am artat de asemenea acest l ucr u [30] , n 1957, pe o
cal e mai simpl i pent r u un caz de ncrcare oarecare care n u se ech i -
l ibreaz pe fi ecare l atur a gr i nzi i perete (al t mi nt er i <rx nu sufer ni ci o
modi f i car e); aceast a rezul t, de al t f el , di n f or mul el e (7.263).
P ent r u e = 1/ 10 i di f eri t e val or i al e l ui X se obin l a mi j l ocul desch i -
der i i [x = 0) i n axa r eazemul ui (x ) p ent r u ajp (fr infl uena
t er menul ui de corecie) val or i l e numer i ce dat e n t abel a X X V I .
34 - c 3:191
530 C A L C U L U L G R I N Z I L OR P E B E f l C U C ON TU R . DR E P T U N G H I U L A R
Faiel X.X VI
Seciune r 1 1 a = i r "
\
\ 6
v \
\
1,0 1,5 2, 0 1, 0 2, 0
1, 00 - 0 , 0 0 2 11,1(15 - 1, 0(55 e,o<i2 i.r>2.i 1,250
0, 75 - 0 , 0 4 7 o.2s<; - 0 , 6 5 8 0, 047 0, 287 0.7(50
0, 50 0, 064 H.2II 1 - 0 , 4 1 7 (l .l l ti 1 0, 244 0, 542
0, 25 - 0 , 1 0 3 - 0,1 8 O.U!l!> 0, 113 0, 271 i),4s;{
0, 00 - 0 , 1 6 2 - 0, 16 n.i >;> 0, 1*9 o,:ir>4 0, 464
- 0 , 2 5 - 0 , 1 0 2 - 0 , 0 8 3 0, 105 0,1)17 o. i . u; O, I SI i
- 0, 50 (U l i i i 0,1 39 0, 382 0, 476 0, 533 0,394
- 0, 75 (I .272 0, 523 0, 78:$ 0, 43 o,i 5(i - 11, 445
1, 00 1, 002 1, 065 i ,.-(i i - 9, 002 9, 0l i ,r) 8,317
P ent r u o grind de bet on ar mat ((* = 1/ 6 = 0,167) va t r ebui s-
adugm (formul el e (7.263)) o corecie egal ii cu
nr = (L/ >0 = 0,167 pi (8.24)
care observm c v a sebi mba poziia axei neut re (pent ru care ca = u) pe
nl imea seciunii t r ansver sal e i v a modi f i ca mrimea t ensi uni i nor mal e ca .
n f i gur a 8.9 se dau di agr amel e t ensi uni l or ctx dup t abel a X MV 1
(l i ni e punctat) i di agr amel e t ensi uni l or T corect at e (l i ni e pl in) pent r u
X = 1,5. Se vede de asemenea i f or ma pe car e o i a f i br a neutr n l ungul
gr i nzi i (se apr opi e mai mul t de o l i ni e dreapt).
A st f el , n seciunea x = 0, axa neutr nu va mai corespunde p ent r u
( 0,50 < 7) < 0,25) ci p ent r u ( 0,75 < rj < 0,50), deci v a trece p r i n
sf ert ul de j os al gr i nzi i peret e. De asemenea, n seciunil e x = a axa
neutr n u va mai f i cuprins n opt i mea de j os a gr i nz i i perete (T) < 0,75)
ci se va ur ca, ast fel c poziia ei v a f i precizat i e( 0,75 < 7)< 0,50).
Consideraii anal oage sc pot face i p ent r u cel el al t e r apoar t e X.
n concl uzi e, innd seama de f ap t ul c deformaia l ateral este
mpiedicat l a gr i nzi l e perei pe mai mul t e reazeme, apare o t ensi une
normal supl imentar ax, car e face n general ca axa neutr s
coboare l a mi j l ocul desch i der i i i s ur ce pe reazeme, cu ap r oxi mat i v
1/ 10 di n nl imea gr i nzi i perete ; f i br a neutr se deformeaz n consecin,
apr opi i ndu- se de o l i ni e dreapt.
Tensi uni l e nor mal e <ra snt modi f i cat e, cel e de ntindere inicorndu-sc
i ar cel e de compr esi une mar i n du-se. Corecia care se face n u depi nde de
r ap or t ul X, ni ci de mo dul de ncrcare al gr i nzi i peret e, ci numai de i nt en-
si t at ea medi e a ncrcrii pe o l atur, pe l ungi mea un ui p anou, i de ni ate-
O R I N D/ P E R E TE C ON TI N U A
r i al ul di n care este al ctuit gr i nda perete (coef i ci ent ul [L al l ui P oi sson),
Hac ncrcarea se ecl iil ibreaz pe o l atur, corecia este nul .
n caz ul gr i nzi l or de bet on ar mat , consi derat e mai sus, corecia este
favorabil , bet onul f i i nd un mat er i al care rezist mul t mai bi ne l a com-
presi une dect l a ntindere. L a gr i nzi l e perei cont i nue met al i ce t r ebui e s
se in seama de aceast corecie, mai al es di n p unct de vedere al per i -
col ul ui de pi erdere al stabil itii el asti ce (voal are).
1 t ' l 1 I I i . l
i c-t-c-l
I I 1 I I ! I
! I
l I
i 1
I I
1 I
*C*C '
-L-20-
F i g. 8.10
n cazul unei gr i nz i peret e supus aciunii greutii ci pr opr i i (fig.
8.10), t ensi unea rxv rmne aceeai (l und p = 2by),
L a t ensi unea normal aw dat de f or mul el e (8.19), va t r ebui s
adugm un t er men de compr esi une de f or ma
o, = - [b - y) y, (8.25)
proveni t di n st area de t ensi une ntr-o grind peret e supus greutii ei
p r op r i i i aezat pe un r eazem cont i nuu, cu o reaciune constant. Di a-
gr ama l ui au este dat n f i gur a 8.10.
Ca i n cazul pr ecedent , apare o t ensi une supl imentar na , di n con-
diia ca att depl asar ea u s se anul eze pe reazeme (y = 0; x = a,
: J ; 3a, . . . ), ct i depl asar ea v ; al t mi nt er i aceste component e al e deplasrii
ar crete i ndef i ni t p ent r u x o o i ar o seciune p r i n axul unui r eazem
532 CALCULUL GRINZILOR PER I T I CU CONTUR DREPrUVatf IUL/ V
oarecare ar f i privil egiat, t a f el ul acest a apare t ensi unea normal sup l i -
mentar
ca = - j *(8 (8.26)
care variaz l i ni ar pe nl imea gr i nz i i perete, f i i nd de compr esi une. P ut em
t rage concl uzi i anal oage cu eel e di n cazul ant eri or.
BI BL I O G- R A F I E
A. Curii
1. B E Y E K K . , Di e. Stati k i m StQh.l beton.btM. Berl i n Gattngen HeWel l erg, 1956.
2. C A EA C O S T EA A . , El asti ci tatea pl an. Manual pentr u mi r ul ui consl r ui ji i l ar . Scc. V, Buc u-
reti, 19.59.
3. G I B K M A NN K . , Fl chentr agi ver ke. ed. V, VUna, 1959.
4. H A N G A N M . , Betonul ar i nul . Intr oducer e i n al ctui r ea .i cl ci ul str uctur i l or stati ce. Val . I,
Bucureti . 1955.
5. J K EM OU K HH B. II. Pactem pndi i a.i cn i t ne.peu i i epe.vaneK .. rocC T poi h i . - wi r, MoC K Ba.
1960.
6. P T J C H EB A . , Lehr buch des Sl a.hl bel cnba.ues, Vl ena, 1953. ^
7. H I B I EEE M . , .Sur di ver s cas de l a fl eci on des pr i smei veetangl es (T li i se). Paris, 1889,
8. Py n n K i i El l T K . J L , fl cuoi uapuc eor i pocbi Mexami mt l epnwx noped. yr.neT6 XH3jaT,
MocK Da, 1954.
9. T H EI M EK O. , Hi l fsl ufel n :nr Ber eeji r uai gtr ai ul ur i i i jer .Stal i l betontti i ger . Berl i n, 1958.
10. W ' O K C H G . . El asti sche Sehei ben, Beton-Ral eni er . p. II-a, Berl i n, f956 .
11. Ar ti col e
11. BAY II., Der wandar l i ge Tr t'i yr r / ni i eni i l i ti i cir/ r' Sti l l zr n. log. Arch i v, .1. 135 (1932).
12. B L EI C H ['.. Der ger ade tab mi t Rechteckquer scJ i ni ttal seben.es Pr obl em, Banl ng. , 1,255 (1923).
13. B0ET 8C B i c , Sil/ ., der, Akad, In- Wi ss, im Wi en (1929).
14. Dte Spannungen i i n Si l owi i ni tn i nfol geder l ol r ecti t anr kenden i i usser en Kr i i fl e. F est -
sch rift zum 70 Geburstag voi i Mel an (1929).
15. C H E N G 1). II., M I NQ - L U NO P B H, Cunfi r mas Deep Pcani s. Proc, A H U T . SOI . C i v. Engrs,
110. 50 (1954).
16. GRAEMK i t H. , Spannungen i n hol ur i wani ar ti gen Tr ager n unter besonder e Ber i l cksi chti gung
des Bunker baues. K ongr. fur Brucken u. l l ocbbi ui , 1929.
17. Spannungen i n mandar ti gen Bal ken bei fel di vei sc wechsel nder Bel astung. ZJ A . M. M. ,
10, 205 (1930),
1K. Spannungen i n dur cMufenden Sehei ben bei Voi l bel astung smtl i cher Fel der . Beton
u. Ei sen, 32. 237 (1933).
19. DI S C HI NGER F r. , Bei tr ge r ar Theor i e der i Tal bschei be uml i es wandar ti gen Bal fcens, Abh .
Intern. Ver. l i n Brfi ckenbau u. Hocl i bau, I, 69 (1932).
20. l i ci tr i / Theor i e des wandar ti gen Bal kens. Beton u. Ei sen, 237 (1933),
21. F I L ON L , N. O. . OII an Appr oxtmate Sol vti on for tti e Bendi ngcfa Beam of Rectangul ar Cr oss-
Secti on i nul er any System of Lumi . Ph i l . - T rans. , A , 20)6, 63 (1903).
22. H A M PE I-;., Bei tr ag zur Unter suchungDon Si l i mmnden. Baupl . u. Bantcch ni k, 8, 532 (1954),
23. K ARMN T H. VON, (i ber i l i e (i r undl agcn cl er Bai kenl l i ear i e. Abh . atl Sdem Acrodyn. Inst. ci.
T ech n. Hocti sch ul e Aach eti , Berl i n, 1927.
21. P A R K U S II.. Der i i ui i i i l ar ti ge Tr ger nul dr ei Si l i tzen (Di ssertati on). Osterr. IntJ . Arch i v, I I ,
3, 185 (1948)
25. Py n n EH El l T K . B. , 06 onpedeAen.ua- paapyui ai owei i i tai pyaKu dsi n i i enwcoe aadi ni IIt*x
pasMepoU. H OB, Avan- i i ayK G C G P , O T H , 5, 702 (1950).
26 . IIpoeepKa npoui i ocmu n.omoAoni u.x Kajucp. H.'j ;. Ana.T, . Havi c, C C C P, O T H ,
4, 579 (1951).
GHINDA PER ET E C ONT I NU A 533
'27 Py mi l H El t T K . B. , Tl poeepaa. nponnoemu ueAur coe wdai mux panMepoe. H BJ I . AnaR.
Hay - K C C C P. O T H , 7, 106 5 (1951).
28. S EEWA L D F . , Di e Spannungen mul For mnder ungenvon Bal ken mi t Rechtecki gem Quer schn Ut,
A bh . aus dem Acrodyn. I ust. Aach cn, 1927.
29. I I I EB I I K OB J I . R., O pacneme npomux pcuMepoe u. decfi opMai i uu onopnux i eAUKoe. Maft.
Ai saft. aayn C C C P, O T H , 7,- S, 9 (1941).
30. T SODORE8CU p, P. , Asupr i i pozi i ei axei neutr e l a gr i nzi l e per ei conti nue. Analele Uni v.
C . I. Parh ort", seria t. nat. , 16, 25 (1957).
31. T I MPE A . , Pr obl eme der Spannungsuer tei l ung i n ebenen Systemen, ei nfach gel oi mi t Htl fe
der Ai r yschen Spa.nnvti gsfunkti on, Zel t. Math . u. Ph ys. , 52. 348 (1905).
32. , * . Desi gn cf Deep Gi r der s. Concr. I nformati on, Ch i cago, 1950.
C A PI T OL U L I X
G R I N DA P E R E T E CU O S I N G U R A DE S C H I DE R E
n acest cap i t ol ne vom ocupa de st udi ul gr i nzi i perete cu o singur
desch i dere, acionat de sar ci ni oarecare. n reazemel e gr i nzi i (punct ual e,
l ate etc.) vom pune condiii t ot i n t ensi uni (facem i pot eze asup r a di st r i -
buiei component el or t ensor ul ui t ensi une pe perixiiiile respect i ve). n
f el ul acest a, p r obl ema gr i nzi i perete
1
eu o singur desch i dere se reduce,
lin punct de vedere mat emat i c, l a pr obl ema pl an a el asticitii p ent r u
un cont ur dr ept ungh i ul ar , pe care se dau condiii n t ensi uni .
Cel e dou di mensi uni al e gr i nzi i f i i nd 2a, i 2h, am consi derat r ap or t ul
l at ur i l or X = al b. n cazul gr i nzi l or perei avem, n mo d obinuit, 0,5
i, dup cum am artat n cap . VI , t r ebui e fol osi t e met ode mai exact e
de cal cul . Vo m t rece nti n revist unel e met ode ap r oxi mat i ve de cal cul
i dup aceea vom st udi a amnunit p r obl ema cu o metod general de
cal cul . Rezul t at el e pe care l e v o m da snt val abi l e p ent r u ori ce r apor t X
al l at ur i l or dr ep t ungh i ul ui i snt exact e (condiia de cont i nui t at e v a f i
respectat i vom pune condiii exact e n fi ecare p unct de pe cont ur ).
9.1. METODE A I 'I I O VI M.vriVi: DE C A L C U L
Di nt r e met odel e ap r oxi mat i ve de cal cul care se fol osesc, r om con-
si dera n speci al met odel e variaional e, met oda p uner i i condiiil or
n punct e pe cont ur i met oda diferenel or f i ni t e.
0. 1. 1. Ui'lmli- v a ii aii mali-
ii 5. t am t r ecut n revist met odel e variaional e de cal cul i ar
l a subp unct ul 5.4/ 2.3 ani artat exun se pot apl i ca n cazul pr obl emei
pl ane. Vo m ap l i ca aceste r ezul t at e l a st udi ul gr i nzi i perete dr ep t ungh i u-
l ar e, acionat de sar ci ni nor mal e di st r i bui t e par abol i c pe dou fee opuse
GRI NDA I 'BK ErE C U O SINGURA DESC HI DERE
535
(fig. 8: 1). Aceast probl em a fost studiat de C E . I ngl i s [30] i 8. 1'.
7ira.osii.enko [54] , n 1924, dup care dm r ezul t at el e de mai j os.
ntr-o prim aproxi mai e p ut em l ua (di agr ama a di n f i g. 9.1 b)
P l
1
v)>
G
! >
T

dup di agr ama i e ncrcare.


0,
(9.1)
by
y
a b c d
1
i
o
i
i
/
d

i
i
- A
0 0,2 OA 0,6 0 1,0
F i g . fc l
n a d ou a aproximaie al egem (dup cel e spuse l a subp unct ul 5.4.2.3)
funcia de t ensi une sub f or ma
c u
f = (r - - ) ( - - />2) (a, + 2 .r
2
+ 3 . V2 +
(9.2)
(9.2')
aa nct condiiil e l a l imit
,r = a,: rr
y i b : a
o,
(9.3)
p (1 -
o,
snt ndepl inite.
Punnd condiiil e de ext r emum i lund un si ngur t er men i n dezvol -
t area (9.2'), obinem
9.4:
\ 7 49 7 ) b*
P ent r u o grind perete ptrat (X = 1), rezul t
= 0, 04253^-
a
6
536 C A L C U L U L GR I NZI L OR PER EI C I ! C O N T U R D R EPT U N G H I U L A R
I n acest caz st area de t ensi une va f i dab de
*, =? ( 1 - 'I
2
) - 0,1702 p(l - 3 rf) (1 - I *)',
rr,, = - 0,1702 p ( l - 35?) (1 - tf)* ( g |
= - 0, 68052* (1 - (1 - >)) ^.
Vari ai a t ensi uni i nor mal e B , (0, este reprezentat p r i n di agr ama *
di n f i gur a 9.1
Dac l um t r ei t er meni di n dezvol t ar ea (9.2'), obinem si st emul
f 64 256 " , 64 A . / 54 , 64 ^\
X
2
H X
4
U , -f a
2
X
4
U . +
l 7 49 7 J \ 40 r r I
. , 2 f 64 4 A p
+ 6
2
X
4
a, = s
l 77 49 J p
X
4
+ a
%
\ X
2
-4- X
4
a. +
l 7 11 j l 7 77 143 J
2
(9.4')
V 49 77 J i
l 11 7 J \ 77 40 j
+ 0 - W ^+ ^ x 2 +
1 9 2
- ^ k = ^ .
U 4 3 77 7 ; 0
care p ent r u gr i nda perete ptrat ne d
a, = 0,04040 - ,
(9.5')
a2 = 3 = 0 , 0 1 1 7 4
a*
P en t r u seciunea di n mi j l oc (di agrama e di n f i g. 9.1 6), cptm
<**(<>, V) = P(l - v)
2
) - 0,1616 p (1 - .3 / )
2
) + 0, 0235 (1 - 12 rj
2
+ 15 T ]
4
),
(9.6')
ceea ce reprezint o aproximaie mai bun.
GR I NDA - PER ET E C U O S I NGU R A D ES C H I D ER E 537
P ent r u X > 1 distribuia l ui ox(0,y) se apropi e de cea uniform,
conf orm p r i nci p i ul ui l ui B . de St . Venant . A st f el , p ent r u X = 2 v o m avea
a, = 0 , 3 1 9 3 2 ,
a
6
(H = 0, 50000 ^- , (9.5")
a
6
a3 = 0, 07304^- ,
a
6
ceea ce ne conduce l a t ensi uni l e er.J O, y) dat e n t abel a X X V I I . Se observ
Tabel a XXVII
'1
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
p
0,690 0,084 0,669 0,653 0,649 0,675
e aceste t ensi uni (di agr ama d di n fi g. 9.1 b) nu difer mul t de t ensi unea
medi e 2p/ 3.
A l t e cazur i de ncrcare simetric n r apor t cu axa Ox se p ot st udi a
n mod anal og, l und aceleai funcii / { i al egnd n mo d convenabi l
funcia / .
J . AT. Goodi er [5], [23] a st udi at de asemenea anumi t e caz ur i de
ncrcare. A st f el , p ent r u o sarcin antisimetric n r ap or t cu axa Ox,
de f or ma pvf, a al es o funcie F de f or ma
F = ^ & + (
2
a
2
)
2
(y
2
fc
2
)
2
{atf + a^xhj + a3y
3
+ a 4 V + . . .).
20a.
8
(9.7)
Lund p at r u p ar amet r i o4 , J . N . Goodi er a gsit, p ent r u X = 1, t en-
si unea normal
at = 2j>j - ^V - (1 - c;
2
)
2
[0, 08392(5TJ * - 3)r, + 0, 004108 (21T )
4
-
- 20T )
2
-f 3)/ )] - g
2
(l - S
2
)
2
[0, 07308 (5v)
2
- 3)7) + 0, 04179(21 r,
4
- 20Y J
2
+3)] j , (9.8)
care, p ent r u seciunea de mi j l oc x = 0, se apropi e de variaia l iniar.
538 C A L C U L U I . GRI NZI LOR PHREfl C U C O N T U R DR E P T U N G H I U L A R
A l t e st udi i bazat e pe aceast metod au fost dat e de I . A. P r at use-
vi ci [12] .
Snt de asemenea i nt eresant e r ezul t at el e date de A . M . Guz man
i C. J . L ui so ni [25] n 1948. F ol osi nd si st emul de ase di n f i gur a 9.2 a, ei
al eg o funcie de t ensi une fie f or ma
(9.*j
unde
Fig. 9.2
1<\ =(1 -
2
) KA, + A
I =(1 5
2
)
2
K + aaV + (a, +a4 W\ (2
(9.9')
P c l atu r i l e x = a i y = 0 r ezul t a t ensi uni nul e ; pe l at ur a y ==2/ /
vom avea numai t ensi unea normal ^(1 (datoriii funciei Con-
st ant el e . 1 , i A2 se determin ast f el ca funcia 1\ , pent r u car e lum n
consi derare i nt er pr et ar ea ei de moment ncovoietor al ncrcrii, s i a val or i
dat e n punct el e (0,2b) i ( a/ 2, 26).
GRI NDA PERET E C U O SINGURA DESC HI DERE 539
Const ant el e ot se determin eu aj ut or ul met odei variaional e B ubnov-
Gal er ki n, ast f el t a funcia F s fi e ct mai apropiat de o funcie biarmonic.
P ent r u o sarcin uni f or m distribuit, de i nt ensi t at e p, pe l at ur a
l e j os (y 2b), i reaciuni uni f or m di st r i bui t e de i nt ensi t at e 3p pe reazeme
de l ime a/ 4, corespunde o t ensi une normal <r(26, x), ca n f i gur a 9.26,
ceea ce ne arat aproximaia de cal cul .
M . F. P h tunov [40] atac pr obl ema ntr-un caz mai general , pent r u
nu cont ur f or mat di n dou drept e paral el e cu axa Oy, al e cror capete snt
uni t e p r i n curbel e y =jx(x) i y =f3(x); el fol osete de asemenea o metod
l e cal cul bazat pe ext r emar ea l ucr ul ui mecani c de deformaie. G. A .
Gr i nber g, N . K. L cbcdev i I .S. U f l i and [24] determin n mod anal og
ecuaiil e l i ni i l or i zopah e ntr-o grind perete dreptunghiul ar. H . D. Conway,
L i Ch ow i <J . W. Mor gan [21] au dat de asemenea o metod de cal cul
cu aj ut or ul a dou funcii de t ensi une, dar a doua funcie este dest ul de
greu de det er mi nat cu aj ut or ul met odei energet i ce.
K . A . I vi t o cer [33] face un st udi u ap r oxi mat i v al unei gr i nzi perete
ptrate ( a ' ===1), ncrcat cu o sarcin uni f or m distribuit sau cu o sarcin
concentrat pe l at ur a de sus i cu dou reaciuni concent r at e pe l at ur a
de j os ; punnd unel e condiii gl obal e pe cont ur i f ol osi nd met oda cel or
mai mi ci ptrate, K . A . Ki t o v er d di agramel e de t ensi uni pent r u di feri t e
seciuni.
Recent M. I f amada [28] fol osete de asemenea met oda energetic
de cal cul p ent r u a det er mi na par amet r i i necunoscui ai unei funcii de
t ensi une de f or ma
F - - (J t >
2
-4- K2?/
2
) + t t
/ >>
,
m s
T* *
0 0 8
*. *> (*
1
~ ... I I I I
CU
T = P K = (, m - 1, 2, 3, . . .). (9. U )
" a b
Mai mul t e exempl e de cal cul arat c met oda d r ezul t at e suficient,
de bune.
9.1.2. Metoda puneri i < liiilor pe contur i n pli nele
Vo m apl i ca met oda expus n 5.9, p ent r u det er mi nar ea strii de
t ensi une i a strii de deformaie ntr-o grind peret e ptrat, acionat
l a par t ea superioar de o sarcin uni f or m distribuit, de i nt ensi t at e p,
i l at er al i e reaciuni ce acioneaz sub f or ma unor sar ci ni tangenial e,
di st r i bui t e par abol i c (fig. 0.3 a). Vo m fol osi r ezul t at el e dat e de noi [44] ,
[47] ant er i or .
Descompunem ncrcarea n dou cazur i de ncrcare, dup propri e-
til e le si met r i e n r ap or t cu axa Ox. A v em ast f el de r ezol vat cazul de
ncrcare di n f i gur a 9.3 6, cu proprieti de ant i si met r i c n r apor t cu axa
540 C AL C UL UL GRI NZI L OR PEREI C U C ONT UR DREPT UNGHI UL AR
Ox. P ent r u cazul de ncrcare di n f i gur a 9.3 e, care este o compr esi une
simpl, corespunde funcia de t ensi uue
- -2?A (0.13)
4
GRI NDA PERET E C U O SI NGURA DESC HI DERE 541
P ent r u p r i mul caz de ncrcare al egem un p ol i nom F ' (x, y) par
in r ap or t cu x i i mp ar n r apor t cu y, de f or ma *)
F'(x, f) = P f
1
4- P ? M - P ?
l
+P |
1
+P f =Y3^
2
?/ +83?/
3
+Y 5 (x*y-x
2
y
3
) +
4- S5(,y
5
- 5 V ) 4- yJ x*y - x*y* + xhjA + 8,(y
7
- Ux*y* +
V 3 1 {
(9.14)
+ - g- V j 4- y9 (#
8
?/ - 7a;
6
y
3
+ 7 a* y
5
- x
2
y
7
) + $9 (y
9
- 27 V +
4- 63 ,r;
4
y
5
- 21 a;y
3
) - 12a;
8
y
3
+ . r V - 12afy
7
+ 0>yj ,
care J US d st ar ea de t ensi une
ts't = 6 $ ^ 6y5 x
2
y + SB(20y
3
- 30a;
2
/ / ) - f y7 (- 20 x*y + 20 x
2
y
3
) +
+ 8, (42 ;y
5
- 280 a;
2
*/
3
+ 70 x*y) + y9 (- 42 x*y + 140 ary
3
-
- 42 V ) 4- K (72 ?/
7
- 1134 a?V + 1260 a?
4
?/
3
- 126 x*y) +
+ 7U ( - 72 fy + 504 a %
3
- 504 af y
8
+ 72 x*y
7
),
4 - - r a + T(12 a;
2
?/ - 2y
3
) - 10 85 y
3
+ Tv (30 ar*y - 40 x*y* + 2y*>) -f-
- f S, ( 28 ?/
5
4- 140 a;
2
?/
3
) + y9 (56 & y 210 x
i
y
3
+ 84 a;
2
?/
5
-
2y
1
) -f- 8( - 54 y
7
+ 756 a;
2
?/
8
- 630 x*y
3
) + (9.15)
+ Tu (90
8
;/ 672 x
6
y
3
+ 756 a>V 144 x^y
1
+ 2y
9
),
t t f = - 2y3t f + y 5 ( - 4a;
3
+ 6 xy
2
) + 30 \ xy* + y 7 ( - 6 a;
5
+ 40 a;
3
/ /
2
10 xy*) 4- S7 (140 a;*/
4
- 140 x
3
y
2
) + y9(- 8x
7
+ 126 x
h
y
2

- 140 a;
s
/ * 4- 14 xy
6
) + S9 (378 xy
6
- 1260 a;
3
?/
4
4- 378 x^y
2
) +
+ Tu ( W ^
9
+ 288 a%
2
- 756 a;
8
/ /
4
4- 336 x
3
y
6
- 18 a;i/
8
).
Tunem condiii n 16 punct e pe cont ur (fig. 9.3 b). Datorit propriet-
il or de si met r i e, rmn numai 5 punct e di st i nct e. Condiiil e
fj.;.(a, 0) = 0, T ; (0, a) = 0 (9.16)
snt i dent i c satisfcui'. P unem pe rnd condiiil e
rj(0, *) =
a
i^~ ' j = a'A
a
<a) 0,5 p,
T
| ~ ' j = t ^(a, a) = 0,
(9.16
er'(, a) = 0, Trv{a, 0) ==0.75 , t f a, j = 0,5625 p.
') Vezi i i i K'xi i 1.
542 CALCULUL GRINZILOR PEREI CU CONTUR DREPTUNGHIULAR
Gsim ast f el urmtorul si st em de 9 ecuaii l i ni are
3
, car e ue determin
eei 9 p ar amet r i ar bi t r ar i r>L = y3a, x2 =' S3 a, a3 = y^a
3
, a4 = $ 5
3
,
*i = T T ^
5
- = ^7
5
- 7 79
f l 7
' s = 8* , 5C9 = 7n ") :
a
i ~ *3 3*4 + H - 14 st8 - x- 27 a8 + a, = - 0, 25 j>,
2a, + 3 - 10
a
~~
B
'
1 2 5
+ 6, 75 x; + 95, 625 ag - f 3, 1016 a,
* - 0 , 5 / ,
a i 4- 5a, 5x4 4x6 4- 5<>*s $8 a? + 36 x8 -f 16 = 6, 25 p,
a, - 2,5 ac, - 15 a4 -f 0, 1875x5 52, 5 a, 4- 6,625 *. - 1-1,3125 x8
11, 6055 9 = 0, #
at - x3 15 a4 -- 12 x5 + 4x, + 252 ocg + 80 a9 = I), (9.17)
a2 - 3x: i 12, 5 a4 7,5 x5 + 1,3125 x6 4,8125 , + 50, 625 x8 - f
+ 11, 8125 x, = 0,
3x2 3x3 5x4 84 ae 4- 28 x- - f 36 a8 = 6,
x, f 2x3 4- 3x5 4- 4x7 4- 5x, = 0,375 p,
2x, 4- 2,5 a3 - 7,5 a4 - 3,375 a5 4- 26, 25 as - 14,0688 x;
21, 6563 oc8 - 19,9297 a9 = 0, 5825 p.
Rezol v nd acest si st em de ecuaii, gsim
y3 = 9, 347400 8, = ft,083S52^
Y = 0, 009407 X , = 0, 014571^

3
>
v- = - 0, 009264^- i 37 = 6,G03585- (9.18)
a
5
a<
y9 = - 0,003837 , = 0.(1(1(13 7(1 ?
<i> <v
- 0,00005 I ,
funcia J " f i i nd astfel determinat.
Yn =
a"
ORI NI TA P E R E T E C U O S I N G U R A DE S C H I DE R E 5 4 3
Ti ni nd scama i de st area de t ensi une (9.13), gsim pent r u cazul
de ncircare dat st area de t ensi une
em - L( - 0,504 + 0, 380 ;
2
- 0, 064 c* -f 0,113
6
+ 0,047
8
) ) +
+ (- 0,291 4- 0, 819 V- - 0, 064 - 0, 329 l
6
) r (
3
4-
4- (- 0,151 - 0, 265 ;
2
4- 0, 329 \ *) Y J
8
+ (0,027 - 0, 047 ^
2
) rt'] p,
e, = [ 0, 500 4- (- 0, 605 4- 0, l l 3 c
2
- 0,278 \ * - 0,215 gi 0, 059
8
)r; 4
4- (0,127 0,132 ?
2
4- 0,570 ?
4
4- 0,430 ) r,
3
4- (0,082 - - 0,038
2
--
0,494 5) tj
5
4- (- 0,013 4- 0,094 *
2
) tj
7
- 0,00.1 t)J p , (0.19)
Tu .y = [0,695 g - 0,038 5
3
4- 0,056
5
4- 0,031 U + 0,006 4-
4- ( - 0,381 l 4- 0,131 - 0,338 l
h
- 0,189
7
) ij +
4- ( - 0,400 l 4- 0,063 ?
3
4- 0,494 ?
8
) r * 4- (0,088 \ - 0,221
3
) rj |
4- 0,012 ? r ;
s
j p .
n f el u l acesta obinem pe cont ur o distribuie de t ensi uni x, di n
car e scdem distribuia z de sarci ni ext eri oare. Gsim ast f el :
pent r u l ut ur i l e \ \ = 4^1 :
^(4 - 1, 7; ) = (~ 0, 028 1) + 6, 135 v ' - 0,087 >)
s
0,020 r/ ) p =
= 0,02 -f[ (1 r(
2
) (0,25 r,
2
) (5,6 \ f) p, (9.20)
*, (1, l) = ^ (0.027 r,
2
- 0, 148 + 0,133 r( - 0,012 r(
8
) p
S 4^0,012 i j (l (0.25 (9,7 r,
2
) y;,
pent ru l at ur i l e nj = 1 :
<r, U , -J -l ) = (6,037 ;
2
- 0, 202 ?
4
4 0,221 ; 0,050 ?) p ^
^ 0,05 ( 1 1*) (0,25 - r
2
) (2,55 ?
2
) p , (9.20')
1 ) = (0,005 H - 0, 065 E
3
+ 0,212
5
- 6, 158*5' + 0,006 l
9
) p
=s 0,000 (1 - \ *) (0,25 - ^
2
) (0,15 - l
2
) (25 - ^
2
) p.
Reprezentm aceste t ensi uni par azi t ar e >= x a
m
f i gnr a 9.4.
Cu t oat e c n u se a])l ic p r i nci p i ul l ui B . de St . Venant , gr i nda peret e
avnd di mensi uni egal e, n i nt er i or i a natere o stare de t ensi une negl i j a-
bil (t ensi uni l e a) f i i nd f oart e mi ci n r apor t cu ncrcarea 8 ). P ut em face
o veri f i care el ementar, aproximnd ncrcarea cu sar ci ni di st r i bui t e par a-
C AL C UL UL GRI NZI L OR PEREI C U COSJ rUR DREPT UNGHI UL AR
bol i c, i f ol osi nd met odel e rezistenei mat er i al el or . Moment el e neovoie-
toare n seciunil e ver t i cal e 22 i 11 vor f i (acoperi t or)
. l / , _ 2
3 2 4
0,01 pa,
2
,
2 1 0,0.1 p ^ + 2 * 0 , 0 2 p ^
3 2 4 3 2 4
0, 01pa
a
.
fi
(9.21)
F i g. 9.1
Modul ul de rezisten f i i nd
\ o m gsi
W = (2af =- ii
1
o m = T 0, 0025 p .
(0.22)
(9.23
Sc vede deci c eroarea n u depete 1, 7% di n sar ci na exterioar,
maxi mum care este at i ns p ent r u p at r u punct e de pe cont ur . P ut em deci
consi der a c rel aiil e (9.19) ne dau staTea de t ensi une cutat, pe care o
reprezentm n f i gur a 9.5 a i 6.
GRI NDA PERET E C U O SI NGURA DESC HI DERE 545
P r i n met odel e rezistenei mat er i al el or se obine
rf = - 0,75 p (1 - i*)-, <T? = 0,
(9.24)
-r* =0, 75 p 1(1 - ff)
i ar r ezul t at el e dat e de t eor i a el asticitii p ent r u gr i nz i l ungi *) ne dau
= [(- 0,45 + 0, 75 7] - 0, 50 7)
3
] p ,
, =. ( - 0,50 - 0, 75 7) + 0, 25 r,
3
) p , (9.25)
r = 0, 75 5(1 - V)3>-
F , g. 9.5
Comparnd r ezul t at el e p ent r u seciunil e 5 = 0, \ 0, 5, gsim c
distribuia real a t ensi uni i nor mal e ax este cuprins ntre cea dat de
f or mul a l ui I Navi er i cea dat de rel aiil e (9.25) (fig. 9.5 a). Distribuia
l ui o,. n l ungul gr i nzi i este ap r oxi mat i v parabol ic, dup di agr ama momen-
t ul ui ncovoi etor.
Tensi unea normal <sv n u este aceeai n fi ecare seciune transversal ;
ea variaz pe nl imea seciunii t r ansver sal e ntr-o form asemntoare
cu cea dat de rel aiil e (9.25).
Tensi unea tangenial iav variaz t ot dup o l ege ap r oxi mat i v p ar a-
bol ic pe nl imea gr i nz i i . n l ungul gr i nz i i , variaia acest ei component e
a t ensor ul ui t ensi une nu este liniar dup di agr ama forei tietoare
dect p ent r u seciuni l ongi t udi nal e | / ] | > 0, 5.
n concl uzi e, r ezul t at el e dat e de rel aiil e (9.25) snt mai exact e
spre i nt er i or ul gr i nz i i ($ = TJ = 0) dect spr e cont ur .
* Vezi subpunctul 6.2.2.1,
36 - 0. 33S1
546 C A L C U L U L G R I NZ I L O R PER EI C U C OM T U R D R EPT U NG H I U L A R
Punnd condiia ca punet el e ( , 0 ) s n u se depl aseze, gsim i
component el e vect or ul ui depl asat e sub f or ma
u
E = {0,500 n.1 + [- (0,504 - 0, 605 tt) 5 4- (0,127 - 0, 038 p) i
3

a
- (0,013 - 0,056 p) l* 4- (0,016 + 0,031 a) V 4-
+ (0,005 + 0,007 | i) 7) + [ - (0, 291 4- 0,12 7 p) ? + (0,273 4-
+ 0,044 p) 5
3
- (0,013 + 0, 114 (L) 5
5
- (0, 047 4- 0, 063 p.) 5
7
] r,
3
4-
4- [- (0, 151 4- 0, 028 u) l - (0, 088 - 0, 013 a) g4-
+ (0,066 + 0,099 p) ] 7)
6
4- [(0,027 4- 0,013 tt) -
- (0,016 4- 0,031 Lt) 5
3
] ' 4- 0, 001 tt^
9
}p, (9.26)
j? = {- (0, 924 4- 0, 352 y.) 4- (0, 947 4- 0,348 p) 5
2
-
a
- (0, 051 4- 0,010 p) l
4
4- (0, 021 + 0,009 p) 5
S
4-
4- (0,006 4- 0,004 p)
8
4- (0,001 4- 0,001 p) 5
1 0

- 0,500 T) 4- [- (0,348 - 0,252 p) 4- (0,057 - 0,190 p)
2
-
- (0,139 - 0,032 p)
4
- (0,108 4- 0,057 *J 5
8
-
- (0,030 4- 0,024 p) 5
8
] T)
2
4- [0,042 4- 0,073 p - (0,033 +
4- 0,205 p) 5
2
4- (0,142 4- 0,016 p)
4
4- (0,110 4- 0,082 p) 5
e
] T )
4
+
+ [0,013 4- 0,025 p (0,006 0,044 p) 5
2
- (0,082 4-
+0,055(1) * ], ) 4- [- (0, 002 4- 0,003 p) 4- (0,012 4- 0,006 | t)$] 7)
8
}p
Star ea de deformaie corespunztoare rel aiil or (9.25) va f i
u
E = {0,500 n 4- [- (0, 450 - 0, 750 | t) 5 4- 0,255
3
] T, -
a
- (0,500 4- 0,250 p) T)
3
}p, (9.27)
A
1
= { - (0,912 4- 0,375 p) 4- (0,975 4- 0,375 p) l
2
- 0, 063 5*
a
- 0,500 7] - [(0,375 - 0,225 p) 4- 0,375 p 5
2
] T ,
2
4-
4- (0,063 4- 0,125 p) r
4
} p .
P en t r u a f ace o comparaie ntre aceste r ezul t at e, ne v o m referi l a
f i br a medi e a gr i nzi i perete (rj = 0), cu t oat e c aceast noiune n u mai
are aceeai importan n caz ul unei gr i nz i peret e ca n caz ul unei
gr i nzi l ungi .
G R I ND A PER ET E C U O S I NGU R A D ES C H I D ER E 547
Rel aiil e (9.26) ne dau ecuaia f i br ei medi i def or mat e sub f or ma
E
P ( a 7
'
Q )
= [- (0, 024 4- 0,352 p) 4- (0,947 4- 0,348 p) 5
2
-
- (0, 051 -f 0, 010 p) 5
4
4- (0, 021 4- 0, 009 p) \ 4- (0, 006 4- (9-28)
4- 0 , 0 0 4 ^ + (0, 001 4- 0, 001 p) i
10
]p,
i ar ecuaiil e (9.27) ne dau
E
p t c
'
]
= [- (0, 012 4- 0,375 p) - f (0,975 + 0,375 a) 5
2
- 0, 063 5
4
] p .
a
(9.29)
P r i n met odel e rezistenei mat er i al el or , innd seama i de infl uena
forei tietoare, obinem
E^- = [- (0,912 4- 0, 600 p) 4-(0, 975 4- 0,600 u )
2
- 0, 063
4
]p . (9.30)
P en t r u a f ace o comparaie, ne v o m ref eri l a depl asar ea maxi m
(sgeata l a mi j l ocul gr i nz i i 5 = 0).
Ecuaia (0.28) ne d
/ = (0,924 -f 0,375 y)2L (9.31)
Di n foTmul a aproxi mati v (9.29) obinem
/ ' = (0, 912 4- 0,375 p) ^- (9.31')
E
i ar p r i n met odel e rezistenei mat er i al el or cptm
fR = (0,912 4- 0,600 p ) - ^ (9.31")
Vo m pr eci za coef i ci ent ul l ui P oi sson. P ent r u p = 1/ 6 (bet on ar mat )
gsim
f = 0 , 9 8 3 ^, / ' = 0, 975- 2?- , / a = 1, 012 - ^ (9.32)
E E F
i ar p ent r u oel (a. = 0,3)
/ = 1 ) 0 3 o ^ , / ' = 1 , 0 2 5 ^, / , = 1 , 0 9 2 ^- (9.32')
E E E
F a de r ezul t at el e dat e de rezistena mat er i al el or , gsim o cretere
a rigiditii eu 4 % l a bet on ar mat i cu 6 % l a oel .
548 C A L C U L U L GRI NZI L OR PER EI C U C O NT U R DR EPT L I M C HI I U L A R
Depl asar ea maxi m pe orizontal se obine p ent r u E, = + 1 i est e
ap r oxi mat i v de zece or i mai mic dect sgeata j,
u = (0, 084. . . 0,1.50) 2?- (9.33)
E
Deci component a u a depl asrii est e pr act i c suficient p eut ni a
apr eci a sgeata.
M ai observm c infl uena t ensi uui i nor mal e CT, asup r a sgeii est e
foart e mic n r ap or t cu infl uena t ensi uni l or oB i vxt.
U n st udi u det al i at al deformaici gr i nzi i dr ept e l ungi n acest caz
de ncrcare a fost fcut de G-. "Worch [57] , comp ar i nd unel e r ezul t at e
dat e de t eor i a el asticitii (met ode el ement are-pol i noame bi ar moni ce) eu
cel e dat e de rezistena mat er i al el or . P en t r u coef i ci ent ul fc (care i ne seama
de neuni f or mi t at ea repartiiei t ensi uni i tangenial e pe nl imea seciunii
t ransversal e), G. Wo r ch gsete expr esi a
fe=63 + 28 p 2 3 - 1 2 , ,
40 (1 + a.) 40(1 4- p)
P ent r u val or i par t i cul ar e al e l ui \ L gsim ast f el fc = 1, 373.. .1, 450>
> 1,200. A ceast a ne conduce ns, dup cum am vzut , l a sgei apr o-
xi mat i v cu 10%mai mar i dect cel e real e. Deci r ezul t at el e car e se obin
ast fel snt val abi l e numai p ent r u o grind cu o desch i dere cel puin de
dou or i mai mar e dect nl imea (X ] >2), condiie necesar deal t f el
p ent r u val abi l i t at ea f or mul el or (9.25).
Di n r ezul t at el e de mai sus se constat c p ent r u 2 < 2 compoDent a
sgeii, provenit di n fora tietoare (met odel e rezistenei mat er i al el or ),
este comparabil cu component a datorit moment ul ui ncovoietor. A st f el ,
p ent r u X = 1 (cazul st udi at ant er i or ), comp onent a sgeii proveni t di n
fora tietoare este ap r oxi mat i v de dou or i mai mare dect cea provenit
di n ncovoiere. F ol osi nd met odel e rezistenei mat er i al el or , att de bi ne
ver i f i cat e n cazul de mai sus, gsim
, I 1 5 12p (2)
2
\
2
$(U)*
J R z , ~rr~ ~.:; 4- *
(9.35)
GA [ 384 8(14- jt) 8
i p ut em af i r ma c sgeata dat de ncovoiere est e negl ij abil n r apor t
cu cea dat de fora tietoare (reprezint ap r oxi mat i v o zeci me di n aceasta)
p ent r u X <! 0, 5. n acest caz, p ut em v o r bi de o r i gi di t at e proporional
numai cu ar i a seciunii t r ansver sal e.
E st e dr ept c, pent r u o grind peret e, noiunea de r i gi di t at e n u
poat e f i l egat numai dc sgeata f i br ei medi i ci i de def or r nabi l i t at ca
ntregul ui el ement de construcie. A ceast a ns poat e f i pe dep l i n studiat
cu aj ut or ul rel aiil or (9.26).
0.1.3. Metoda jifertntl! finito
H . B ay [1] a p ubl i cat un i nt er esant st udi u, bazat pe met oda di fe-
renel or f i ni t e, un ul di nt r e pr i mel e st udi i car e util izeaz aceast metod
de cal cul p ent r u gr i nz i perei cu cont ur dr ept ungh i ul ar . De asemenea,
GRINDA. PERET E C U O SI NGURA DESC HI DERE 54 9
P . Dl . Var v at [14] a p ubl i cat l a Ki ev st udi i p r i vi nd r ezol var ea pr obl emei
pl ane n gener al i a p r obl emei gr i nzi l or perei n p ar t i cul ar , p r i n aceast
metod. A . Habcl [26] i H. B cer i G. E . A . P i sci t el l i [18] fol osesc met oda
de cal cul p ent r u a cal cul a perei de buncre. Tabel e de cal cul au fost obi-
nut e, pe aceast cal e, de L i On'ow, H . J >. Conway i G. Wi nt er [20] .
J oi v o m da, n cel e ce urmeaz, un exemp l u de cal cul dupK. B eyer [2] .
P ent r u aceast a v o m f ol osi r ezul t at el e general e obinute n 5.8.
F ig. 9 6
Considerm caz ul unei gr i nzi perete, cu X = 4/ 3, ncrcat cu o
sarcin uni f or m distribuit de i nt ensi t at e $ pe l at ur a de j os (fig. 9.6).
P e r eazemul , de l i me 0,25 a, acioneaz o reaciune de i nt ensi t at e 3p
(am sczut ncrcarea).
Trasm o reea ptratic cu pasul S = a/ 4 = 6/ 3, ast f el i nci t avem
20 de nodur i i nt er i oar e (pe j umtate de grind peret e, di n mot i ve de
si met ri e), 15 nodur i pe cont ur i 17 nodur i n ext er i or (fig. 9.7 a). innd
seama de ncrcarea gr i nz i i peret e, cal cul m funcia de t ensi une F i
der i vat a normal n f i ecare p unct al cont ur ul ui , ncepnd di n p unct ul
di i
21 (di n mot i ve de si met r i c a ncrcrii). nfel ul acest a se constat c funcia
F are val or i di f eri t e de zer o numai pe l at ur a de j os i ar der i vat a normal
este nul n fi ecare p unct de pe cont ur . P r i n ur mar e val oar ea
funciei ntr-un p unct di n ext er i or poat e f i l uat egal cu val oar ea funciei
n p unct ul corespunztor di n i nt er i or . Obinem ast f el sch ema de cal cul
di n f i gur a 9.7 b, unde am not at
(9.36)
550 C A L C U L U L G R I NZI L OR PER EI C L I C O NT U R D R EPT U NG H I U L A R
Ecuaia biarmonic scris, de exemp l u, p ent r u p unct ul 18 ne d
20 F 1 8 - 8 (F 4- Flt + F 1 9 - 4,0 K ) 4-, 2 (F 1 S + Fu - 6, 5 t - 1,5 x) +
+ (0,0 + Fu + Fifl 4 Z M ) = 0. (9.37)
Scr i i nd aceast ecuaie p ent r u t oat e cel e 20 de p unct e i nt er i oar e,
gsim si st emul de 20 de ecuaii al gebr i ce l i ni ar e eu 20 de necunoscut e
*) \
U>33 SS 37
\ y Ir)
16 f
a
A
A
4-1 23 24 ?1
&
21 O 0 o 0
f
a
A
A
42 28 1 Z J 4
I
f,
o A i
f
a
A
A
43 27 5 S 7
4
I
f,
6 t
f
a
A
A
44 23 3 re II
4
I
{ o s r*
f
a
A
A 4S 2S 13 11 V 0 63 4
O
f
a
A
A
4S 30 17 r 19
1
Va
20 i
o ',7 f %
r
20 |
47 31 32 33 te J fir o - ',5a -4,Ocr- {t a-
Ao
4 43 517 5t fi 9 Ar
f*
ft Ao
-A. :
fi
- ~
Ao
F i g . 9.7
(scri s n or d i n ea pu n ctel or pen tr u care se scri e ecuaia bi armoni c):
22 F1 - 8F2 + F 3 - 8 F 5 + 2F6 + F 9 = 0,
- S t + 21 F2 - 8 F 3 + F4 4- 2F6 - ST, + 2F7 + Fu = 0,
F1 - 8F2 + 22FS- 8F 4 4- 2Fa - 8 F 7 4- 2 F 8 4- Fn = 9,
2 F 2 - 16 >; 4- 2 1F 4 4- 4F , - 8 F 8 4- Fu = 0,
- 8^, 4- 2 F 2 + 21F6- 8 F , + F , - 8 F 9 + 2F 1 0 4- F = 0,
2F , - 8 F 2 + 2 F 3 - 8F , 4- 20 F 6 - 8 F 7 4- F 8 4- 2F - 8 F 1 0 + 2 *^ +
+ Fu = 0,
2 F 2 - 8 F 3 + 2F 4 + F S - 8 F S -\ - 21 F 7 - 8F8 + 2F10 - 8 F U 4- 2F12 +
+ F = 0,
4F, - 8F 4 4- 2 F 6 - 16 F7 + 20F, + 4 F ^- 8F1Z + Fu = 0,
F1 - 8F5 + 2F6 + 21F9- 8F 1 0 + Fa - 8F13 + 2F 1 4 + F = 0,
G R I ND A PER ET E C U O S I NGU R A D ES C H I D ER E 551
F 2 4- 2FS - 8^6 4- 2Z 7 - 8F 9 4- 20 Fu - 8J ? Fti 4- 2 ^ . - 8 F 1 4 4-
+ t F u +F u = 0, 0.37')
i P3 4- 2 ? 6 - S J ' , 4- 2 F 8 + F - 8 ^1 0 4- 21 - F n - 8F 1 2 + 2FU - 8J 71 5 4-
4- 2FU + F 1 9 = 0,
Ft 4- 4^, - J
7
, 4- 2- P1 0 - 16 F u 4- 20 Flt 4- 4F 1 5 - 8 L F m 4- F 2 0 = 0,
P 5 - I
1
, + 2_F 10 4- 21 F 1 3 - SFl4 + Fu - SF + 2FU = 1,5 a,
F, 4- 2 F 9 - & F W 4- 2 1V - 8F 1 3 4- 20 Fu - 8F15 + fu + 2F - 8F1S +
4- 2F = 4oc,
T: 4- 2 F 1 0 - 4- 2FU 4- J % - 8 F I 4 4- 2 l F l 6 - 8 J 1 6 4- 2FU - 8F19 +
+ 2F20 = 5,5 a,
F, 4- 4i 7u - 8^,2 4- 2 F 1 4 - 16 Flb - 20 * M 4- 4^, - 8 F 2 0 = 6a,
F - + 2^4 4- 2 2 i ^1 7 - 8F16 + F 1 9 = - 4,
J 71 0 4- 2 F 1 3 - 8F 1 4 + 2J 71 6 - 8 J \ 7 + 21 T l 8 - 8 F l 9 + F 2 0 = - 18 a,
F u 4- 21V - 8F 1 5 + 2 F U + T w - B F 1 8 4- 22 F 1 9 - 8 F 2 0 = - 24 a,
F u 4- 4Ti , - &Pi e 4- 2 F 1 8 - 16 F 1 9 4- 21 F 2 0 = - 26 x.
Sol uiil e acest ui si st em, obinute cu aj ut or ul al gor i t mul ui l ui Gauss,
snt
Fl = _ 0, 0466 x, F 2 = - 0,1764 a, F 3 = - 0, 3005 a, F 4 = - 0,3473 a,
p 5 = 0, 2053 x, F 8 = - 0, 6282 a, F 7 = - 1,0040 a, F 8 = - 1,1485 a,
F = - 0, 4631 x, F 1 0 = - 1, 3222 x, F n = - 2,0395 a, F 1 2 = - 2, 3092 a,
(9.38)
2>M - 0, 8172 a, Fu = - 2,2306 x, F 1 5 = - 3, 3332 x, F 1 6 = - 3, 7338a,
F = - 1,2242 x, Flt = - 3, 2490 x, F 1 9 = - 4, 6725 x, F 2 0 = - 5, 1662a.
Cu aj ut or ul acest or mrimi, p ut em cal cul a st ar ea de t ensi une n
fi ecare nod al reel ei. n f i gur a 9.8 a se dau di agramel e de t ensi uni ax i ar
n f i gur a 9.8 6 di agr amel e de t ensi uni <sv i T c t p ent r u di f eri t e seciuni
t r ansver sal e i l ongi t udi nal e.
552
a)
r 0.6346fi(MOWp r4J W/ ,0PS3?J 7
5y
l
J ffim
l
l6550/ 0
f
13076fi
1
0J 3iVfi
F ig. 9.8
GRI NDA PERET E C U O SI NGURA DESC HI DERE 553
P ut em cal cul a ap ei t ensi uni l e nor mal e pr i nci pal e n t oat e nodur i l e
reel ei. Tr ai ect or i i l e t ensi uni l or pr i nci pal e se dan n f i gur a 9.9. E st e i nt e-
resant s comparm acest e l i n i i i zost at i ce cu cel e corespunztoare gr i nzi i
i y
Fig. 9.9
peret e cont i nue de nl ime infinit (fig. 8.3) i cu cel e corespunztoare
gr i nz i i perete cont i nue de nl ime finit (fig. 8.8), ncrcate anal og.
' i . l . l . A l i c metode do cal cul
P r obl ema gr i nz i i peret e cu cont ur dr ep t ungh i ul ar a mai fost at a-
cat, pe di f er i t e ci, de mul i cercettori.
n 1940, I . I . Gl ol dcnbl at [4] a publ i cat o l ucr ar e care studiaz
pr obl ema gr i nzi l or perei p r i n di f eri t e met ode (pol i noame bi ar moni ce,
dezvol tri n serie, diferene f i ni t e). B l a i ndi cat i o metod aproximativ
de cal cul , porni nd, de l a o funcie de f or ma
T{tJ ty)~Fl(m,r)+rt(a,9), (9.39)
unde -F\ corespunde l a o prim aproximaie a funciei de t ensi une (de
obi cei cu aj ut or ul pol i noamel or bi ar moni ce) i ar F2 se determin ast f el
ca F s veri f i ce ct mai bi ne condiiil e pe cont ur .
M . Dur i c [22] i !N. Haj di n [27] , considernd caz ur i de ncrcare
dup proprieti de si met r i c i de ant i si met r i e, au f ol osi t ca funcii bi ar -
moni ce funciil e ort ogonal e ce i nt er vi n n r ezol var ea p r obl emei vibraiil or
t ransversal e l i bere al e unei gr i nz i dubl u ncastrate. H . Ok ubo [36] , [37]
a dat met ode general e, r el at i v compl i cat e, de rezol vare a pr obl emei , i ar
3Y. Y amak i [58] a st udi at cazul unei gr i nz i peret e acionate de fore con-
cent rat e pe dou fee opuse. E ezul t at el e obinute cor espund cu cel e
gsite, cu aj ut or ul t eor i ei fotoel asticitii, de H . Sh i mada [42] . Menionm
de al t f el , c i al t e met ode exper i ment al e au fost f ol osi t e p ent r u st udi ul
acest ei pr obl eme.
W. Val ent i n [55] a fcut un st udi u ap r oxi mat i v, p r i n mprirea
gr i nzi i peret e n fii l ongi t udi nal e, care au fost st udi at e separat . Tot o
554 C A L C UL UL GRI N2I LOR PERF.7I C U CONTUR DREPT UNGHI UL AR
metod aproxi mati v de i nt egr ar e a ecuaiil or el asticitii pl ane a fost
fol osit recent de A . S. Kal man o k [32] .
D. Mo r ar u [35] a fcut u n st udi u asupr a consol el or scur t e. N o i
am artat [48] , eum se poate r ezol va pr obl ema n unel e caz ur i p ar t i -
a)
-f !
- 1 \ i
~\ ik
i T
t
=i 1
5
.fi \
i
l*l7SF;:l::S-ii:'HHIII!WII lltlMIHI
i
H i
r- 7 - * t
i
c
b)
F i g. 9.10
cul are i mp or t ant e, cnd ntre t ensi uni l e nor mal e exist o rel aie l iniar.
Se pot da de asemenea soluii ap r oxi mat i ve, pl ecLnd de l a r ezul -
t at el e obinute p ent r u banda elastic acionat de sar ci ni per i odi ce. O
asemenea ncercare a fost fcut p ent r u p r i ma dat de 1. Ki bi er e [41] ;
GRI NDA PERET E C U O SI NGURA DESC HI DERE 555
rezul t at el e obinute ns p r i n aceast ext i nder e nu snt t oat e admi si bi l e
di n punct de vedere f i z i c; totui aceste r ezul t at e const i t ui e o etap i mp or -
tant u st udi ul gr i nzi l or perei.
F end o per i od i c i z aT e a ncrcrii cu per i oada 2 a = 4a, ast f el ca
s avem ant i si met r i e n r apor t cu seciunile = i n, 3 , v o m obine
o t ensi une normal c^-^n, y) nul pe aceste seciuni i o t ensi une t an-
genial TC T (a, y) parazi tar; n f i gur a 9. 10* se arat cum se obine
o asemenea stare de t ensi une p ent r u un caz de ncrcare cu o sarcin uni -
f or m distribuit pe l at ur a de, j os i T c az er ne l at e. n cazul unei periodieizri
cu per i oada L = 2, ast f el ea s avem si met ri e n r apor t cu seciunil e
a = a, 3a, . . ., se obine pe aceste seciuni o t ensi une tangenial
T (: t , 2/ ) nul i o t ensi une normal ax(-a,y) parazi tar; n f i gur a
0.10 b artm cum se obine o asemenea st are de t ensi une p ent r u o grind
peret e supus l a compr esi une. A cest e r ezul t at e const i t ui e o prim apro-
xi mai e de cal cul .
De asemenea, p ent r u 1^1, p ut em aduga, l a st area de t ensi une
obinut cu per i oada Lx 2a, t ensi unea normal nx = a( a, y), pre-
supus c se t r ansmi t e uni f or m de l a o l atur l a al t a. n f el ul acest a se
obine o a doua aproximaie.
F . B l ei ch [19] a artat eum se poate obine un r ezul t at mai bun,
p r i n aproximaii succesi ve. Considernd c gr i nda perete face par t e di nt r - o
band elastic pe direcia Ox, se obin t ensi uni l e par azi t ar e aa . (a, iy)
sau rlu(-oi, y). Cal cul m apoi gr i nda peret e ncrcat cu t ensi uni l e
( o\ , (, ?/ )) sau ( x; r v ( 4 a, y) ), considerat ca fend par t e di nt r - o
band el astic pe direcia Oy. Obinem ast f el al t e t ensi uni par azi t ar e, mai
mi ci n i nt ensi t at e ca p r i mel e; procedm ast f el pn cnd obinem t ensi uni
par azi t ar e sufi ci ent de mi ei (met oda de cal cul este convergent) i supr a-
p unem efectel e.
9.2. R EZOL VA BI L A PR OBL EM EI \ C A Z GENER A L
Y o m reduce soluia pr obl emei pl ane a gr i nzi i perete dr ep t ungh i ul ar e,
di n punct de vedere mat emat i c, l a r ezol var ea unui si st em de ecuaii al ge-
br i ce l i ni ar e cu o i nf i ni t at e de necunoscut e.
O asemenea metod de cal cul a fost dezvol tat p ent r u p r i ma dat
de B . M . Ko i al o vi ci [34] , n 1902, obinndu-se mul t e r ezul t at e i nt ere-
sante. H . Henck y [6] a st udi at ast fel st area de t ensi une ntr-o pl ac dr ept -
unghiul ar ncastrat pe cel e p at r u l at ur i . I . A . "Woj t aszak [56] i G.
P i ck ct t [39] au st udi at cazul unei pl ci sau al unei gr i nzi perete cu o singur
desch i dere, acionat de sar ci ni pe dou l at ur i opuse ; ei an fol osi t dezvol tri
n serie simpl F our i er pe una di n direcii, trecnd l a dezvol t ar ea pe cea-
l al t direcie cu ocazi a p uner i i condiiil or pe cont ur . P . F . P ap k o vi ci [11]
indic f or ma funciei de t ensi une cu care se poat e st udi a aceast probl em.
K . Gi r k man n [3] expune n t r at at ul su (pent r u p r i ma dat n
1946), o metod de a p une condiii corecte pe t oat e cel e p at r u l at ur i al e
cont uml ui . A ceast a se bazeaz pe dezvol t ar ea n serie simpl F our i er a
l i ni i l or i perbol i ce ce intr n componena i nt egral el or ecuaiei bi ar moni ce
556 CALCULUL GRINZILOR PEREI CU CONTUR DUEPTUNGHIULAK
(se al eg funcii de t ensi une n consecin). K . Gi r k man n dezvol t acest
cal cul p ent r u dou cazur i i e ncrcare. H . P ar kus[38] f dosete acest e r ezul -
t at e n l egtur cu p r obl ema gr i nz i i per et e pe t r ei reazeme. Considerm
e aceste l ucrri const i t ui e o etap important n dezvol t ar ea st udi ul ui
gr i nzi i peret e cu o singur desch i dere. I dei l e pe care sc bazeaz aceste
lucrri au fost fol osi t e i de noi [13], fend ns o si st emat i zare personal
a cal cul ul ui .
U n pas i mp or t ant nainte l const i t ui e st udi i l e ntreprinse de A . S.
Kal man o k [7] asupr a pl cil or sol i ci t at e nor mal pe p l anul l or medi an. E l
ext i nde [31] , [8] ap oi met oda fol osit, l a pl cil e sol i ci t at e de sar ci ni
cupri nse n p l anul l or medi an, deci l a gr i nz i perei. A . S. Kal man o k ob-
serv *) c funcia de t ensi une verific ecuaia L agr ange- Sop l i e Ger mai n
a pl cil or pl ane, n l i p sa ncrcril or nor mal e pe aceast a. Deci 2>= F (x, y)
este suprafaa deformat a acest ei pl ci, ncrcat cu anumi t e deformaii
pe cont ur . Considernd gr adel e de kber t at e de micare al e unui cl ement
i nf i ni t mi c, l i p i t de cont ur ul ext er i or al pl cii dr ept ungh i ul ar e, observm
c fi ecare el ement are dou grade de l i ber t at e: depl asarea i ungh i ul de
rotaie r el at i v l a seciunea de cont ur ; excepteaz col uril e dr ep t ungh i ul ui
unde apar t r ei gr ade de l i ber t at e: depl asarea i cel e dou ungh i ur i de
rotaie r el at i ve l a cel e dou fee per pendi cul ar e al e cont ur ul ui . A st f el ,
suprafaa el astic deformat a pl cii rezol v n mo d uni voc pr obl ema
or donat el or i a der i vat el or l or nor mal e pe ntreg cont ur ul . A . S. Kal man o k
fol osete aceste reprezentri geomet ri ce l a construcia sol uiei pr obl emei
cu met oda general a l ui P i l on **). E l fol osete funcii bi ar moni ce de f or ma
F(x, y) = [A ch Icy + B sh ~ky 4- Oy chky + Dy sh fcy) si n fcas, (9.40)
l a care se adaug i nt egral e de aceeai form, n care schimbm r ol ur i l e
l ui x i y. P ent r u ca aceste i nt egr al e s corespund numai l a ncrcri
ce se echil ibreaz pe fi ecare l atur, A . S. Kal mano k fol osete i p ol i nomul
bi ar moni c
P(x, y) = a20x
2
+ anxy + a0 2 y
2
4- 3 0 a?
s
+ aax
a
y + d12xy
2
+ d^y
3
+
+ isi&y 4- auay
l
. (9.41)
P ent r u a pune condiii pe t oat e cel e p at r u l at ur i al e dr ep t ungh i ul ui ,
A . S. Kal man o k (ca i K . Gi r k mann de al t fel ) dezvol t l i ni i l e i perbol i ce
n serie simpl F our i er , introducnd unci e notaii i funcii care simpl ific
scri erea i care, p r i n t abul ar e, dau p osi bi l i t at ea unui cal cul mai r ap i d.
A . S. Kal man o k n u fol osete proprietil e de si met ri e i de ant i si met r i e
al e ncrcrii gr i nz i i perete. St udi i l e l ui snt ns foart e i nt eresant e p r i n
f ap t ul c a cutat s ajung l a o form practic de cal cul . U nel e t abel e
do cal cul snt dat e n [9] .
n 1955, B . L . A br ami an [15] a i ndi cat o metod general de r ezol -
var e a pr obl emei gr i nz i i perete cu contuT dr ept ungh i ul ar , st udi i nd un caz
p ar t i cul ar de ncrcare (sarcin normal , simetric n r ap or t cu axel e de
*) Vezi i punctul 5.11.2.
**) Expus la punctul 7.4.1.
GRINDA PERETE CU O SINGURA DESCHIDERE 557
si met r i e al e dr ep t ungh i ul ui ), fr a pune i condiii n depl asri pe cont ur ,
n acelai an, n mo d i ndependent , no i am p ubl i cat [13] o l ucr ar e asem-
ntoare, cuprinznd o metod general de rezol vare a pr obl emei p ent r u
gr i nzi l e perei cu o singur desch i dere i cu o rezemare oarecare (simpl
rezemare, ncastrare etc.) (condiii pe cont ur n t ensi uni i n depl asri),
st udi i nd t oat e cazur i l e de ncrcare posi bi l e, dup proprietil e de si met r i e
sau de ant i si met r i e n r ap or t cu axel e dc si met ri e al e gr i nz i i peret e (cont ur
dr ept ungh i ul ar ). n 1957, B . L . A br ami an [16] a r el uat pr obl ema p ent r u
o ncrcare oarecare, st udi i nd i si stemel e i nf i ni t e de ecuaii l i ni ar e l a
car e se aj unge ; al egnd ca axe de coordonat e dou l at ur i al e dr ep t ungh i ul ui ,
B . L . A br ami an n u i ne seama de proprietil e de si met r i e sau de ant i -
si met ri e. N o i am r el uat de asemenea pr obl ema [45] , [46] , [50] , t ot n
1957, al egnd ca axe de coordonat e axel e de si met ri e geometric i innd
seama de proprieti de si met r i e sau de ant i si met r i e al e ncrcrii; n
f el ul acesta se obin r ezul t at e mai si mpl e pent r u f i ecare caz de ncrcare
n part e. Di n aceast cauz i si stemel e de ecuaii l i ni ar e obinute de B . L .
A br ami an i de noi snt puin di f eri t e. N o i am fcut un st udi u al acestor
si steme de ecuaii l i ni ar e, mpreun cu al t e observaii, n [52] , [53] .
K . T . Sundar a B aj a I yengar [43] a f ol osi t , n 1956, t r ansf or mat el e
F our i er f i ni t e p ent r u u n domeni u dr ept ungh i ul ar acionat de o sarcin
normal simetric n r ap or t cu cel e dou axe de si met r i e geometric. De
asemenea, S. Mast r odi casa [10] a fcut recent unel e consideraii n l egtur
cu aceast metod de cal cul . B . L . A br ami an i M . M . Manuk i an [17] au
st udi at i cazul n car e se p un condiii n depl asri pe t ot cont ur ul (a doua
probl em fundamental a t eori ei el asticitii) pe o cal e anal oag, p or ni nd
de l a ecuaiil e l ui Lame, .
n cel e ce urmeaz v o m dezvol t a sol uia pe care am dat -o noi n
l ucrril e i ndi cat e.
9.2.1. Metoda general de calcul
Sc i au ca axe de coor donat e axel e de si met ri e geometric al e gr i nzi i
peret e. A cest e axe p ot s n u fi e axe de si met r i e di n p unct de vedere al
modul ui de rezemare. N o i ns vo m t r ansf or ma condiiil e n dr ep t ul reaze-
mel or n condiii n t ensi uni , punnd numai condiii de rezemare punctual
p ent r u cal cul ul depl asril or. Deci axel e de si met r i e geometric vor f i i
axe de si met ri e mecanic.
Y o m face distincie ntre ncrcare normal i ncrcare tangeni al ;
apoi fi ecare caz de ncrcare se poat e descompune n al t e p at r u cazur i
de ncrcare, dup proprietil e de si met ri e i ant i si met r i e n r apor t cu
cel e dou axe de coor donat e. Se studiaz ast f el 12 caz ur i de ncrcare :
4 cazur i p ent r u ncrcri nor mal e, 4 cazur i p ent r u ncrcri tangenial e
(ambel e pe dou l at ur i opuse al e gr i nzi i perete) i 4 cazur i p ent r u ncrcri
compuse (al ctuite numai di n ncrcri nor mal e sau numai di n ncrcri
tangenial e sau i di n ncrcri nor mal e i di n ncrcri tangenial e, care
i fac ech i l i br u pe cel e p at r u l at ur i al e gr i nzi i perete). A cest ea snt cazur i l e
el ement are de ncrcare, car e n u se pot descompune n al t e cazur i mai
558 C A L C U L U L G R I N Z I L O R P EREI CVI C O N TU R DR E P T U N G H I U L A R
si mpl e. Or i ce caz de ncrcare a gr i nz i i peret e se poate obine, p r i n supr a-
punerea efect el or, di n cazur i l e de ncrcare el ement are (care i n seama de
proprietil e de si met r i e i ant i si met r i e al e ncrcrii).
P ent r u a p ut ea pune cu uurin condiii pe cont ur , se dezvol t
sarci ni l e ext eri oare n ser i i si mp l e F our i er , cu per i oada aleas n mo d
convenabi l .
n acest caz, f or ma general a funciei A i r y car e se util izeaz est e
F(x, y) F (par x, p ar y) +_F '(part: , mp ar t) -f F (i mpar x, par y) +
+ F (i mpar x, i mp ar y) = E1 r
2
+ KQxy 4- Kg/
2
4-
2 2
+ I ~T ( A
c a
Tf y + Ym 2/
5
.
h
Tn y) < Y * +
m m
+ E *3 t U ; s h T y 4r r , ch T f l i r ) eos 7 n 0 +
+ X - i r (
C
-
C A
P .
A
+ P .
A
*
k a
)
B i a
P-.J / + <
9
-
42
)
+ S " 3 -
c f l
T .V + -Y y s h r f t y) s i n T n 0 4 -
1
Ti 'n
+S " p "
(C
">
8 h
P
8
+ V
a D

e l 1
P )
( ! 0 S
Pm +
mPw
+S "3T <
A

s h
\ * + \ 3K <* Y ?/)
s i l 1
T, * +
Un eor i , p en tr u uurina p uner i i condiiil or pe cont ur , se pot f ol osi
al te dezvol tri n serie i anume
y) = Yi - ^(
J
-
o a i x
. y +
a
- 5, sh ay) cos aa; +
(9.42')
1
+ S (
j l

s h o i
n / + y.nyB'nchany) cos as +
n TI
+ gr l Cm**
8
.
3 7
+ 8U . P ; t b8 ) si n S, y,
G R I N DA P E R E T E C U O S I M QU R A DE S C H I DE R E 559
pent r u a avea al t e per i oade. 8-a not at
-Y = , $m = (. wi = 1, 2, o, . . .),
= ' P - - ^r (, i =1 , 3 , 5, . . . ).
2 26
(9.43)
n cazul unor proprieti de si met ri e sau de ant i si met r i e al e ncr-
crii, vo m f ol osi numai unel e di n aceste sume, dup p ar i t at ea l or n r ap or t
cu cel e dou var i abi l e.
n general , condiiil e pe cont ur se p un sub f or ma :
x=a: ax{a,, y) = 'p'(y), v M (a, y) = f (y),
a =, - a : ett{ary)=p'{y), v(a,y)=t'(y),
y=i>: ai(xrb)=p(so), zya(x, b) = l(x),
y = - b : cv(x, - l ) ==>(), rvx(x, b) = t (x).
(9.44)
(9.44')
F i ecar e di n acest e condiii ne d dou si st eme de ecuaii cu un
numr i nf i ni t de necunoscut e. n f el ul acest a obinem 16 si steme de ecuaii,
care ne determin cel e 16 iruri de coeficieni di n funcia de t ensi une (9.42).
Y o m pune nt i cte o condiie pe fi ecare l atur, ast f el nct rel aia
care se obine (p r i n i dent i f i car ea a cte dou dezvol tri n serie F our i er ,
r espect i v egal area coeficienil or F our i er corespunztori) s n u conin vr eo
variabil ca ar gument al unei l i ni i i per bol i ce. A ceast a ne d 8 si steme de
rel aii f i ni t e ntre cel e 16 iruri de p ar amet r i care t r ebui e determinai.
E xp r i mam apoi component el e t ensi uni i i al e depl asrii n funcie de
numai 8 iruri de p ar amet r i , care rmn de det er mi nat . Punnd cel el al t e
condiii pe cont ur , obinem 4 rel aii care conin var i abi l a ca ar gument
al l i ni i l or i per bol i ce. Y o m dezvol t a aceste l i ni i i per bol i ce n seri i si mpl e
F our i er , al egnd per i oadel e ast fel ca s nu avem punct e de di scont i nui t at e
(deci funcia A i r y apare sub f or ma unei seri i dubl e F our i er , care prezint
p ar t i cul ar i t at ea c n u fiecare t er men al seri ei este o integral a ecuaiei
bi ar moni ce, ci numai suma seri ei este o integral a acest ei ecuaii). n
f el ul acest a, condiiil e pe cont ur vor f i de exemp l u de f or ma
/ m ) s i n pm :K=/ (TO) s i n $mx . (9.45)
n m m
Aceast seri e dubl este absol ut convergent, dup cum se poat e
ver i f i ca n fi ecare caz n par t e. P ut em deci i nver sa or di nea de sumar e;
rel aia (9.45) ne v a da
/ ( =/ (w)| . (9.46)
Obi nem ast fel 8 si steme de ecuaii al gebri ce, l i ni ar e, cu o i nf i ni t at e
de necunoscut e. Vo m p ut ea el i mi na cte un ir de necunoscut e ntre dou
ecuaii. Rm ncm deci cu 4 si st eme de ecuaii l i ni ar e care t r ebui e r ezol -
560 C AL C UL UL GRI NZI L OR PERFI C U CONT UR DREPT UNGHI UL AR
vat e. P ut em al ege p ar amet r i i de det er mi nat ast f el caaceste si steme de
ecuaii l i ni ar e s fi e si met r i ce t u r apor t eu di agonal a principal , t n acest
caz, cal cul ul coeficienil or si st emel or de ecuaii este mai si mp l u, acest ea
putndu-se r ezol va i cu aj ut or ul al gor i t mul ui l ui Gauss. P e de al t par t e,
si stemel e de ecuaii snt r egul at e (event ual ch i ar compl et regul at e), ast f el
c se pot f ol osi i met ode i t er at i ve de eal cul (de r emar cat c nu snt n
general necesare mai mul t de 23 aproximaii succesi ve, si st emel e
de ecuaii f i i nd r ap i d conver gent e di n acest punct de vedere). Obi nem
ast fel t oi p ar amet r i i care t r ebui e determinai.
n caz ul n car e avem o ax de si met r i e sau de ant i si met r i e, rmn
numai 8 iruri de const ant e de det er mi nat , deci dou si st eme de ecuaii
cu o i nf i ni t at e de necunoscut e dc r ezol vat . Dac avem dou axe de si met r i e
sau de ant i si met r i e, rmn n umai 4 iruri de const ant e de det er mi nat
i un si ngur si st em de ecuaii l i ni ar e de r ezol vat . De r emar cat e, n caz ul
general , cel e 4 si st eme de ecuaii n u snt i ndependent e unel e de al tel e i
n u se pot r ezol va separat . Desccmpunnd ncrcril e t a cte 4 cazur i de
ncrcare, dup proprietil e de si met ri e i ant i si met r i e, obinem t ot 4
si steme de ecuaii l i ni ar e cu o i nf i ni t at e de necunoscut e de r ezol vat , car e
ns snt i ndependent e unel e fa dc al t el e, referi ndn-se fi ecare l a c te
un si ngur ir de p ar amet r i .
9. 2 . 2 . Moilul protle de lucru
n p r i mul rnd se st abi l esc cazuri l e; dc ncrcare el ement are care,
p r i n supr apuner ea efectel or, ne dau ncrcarea total di n pr obl ema care
se studiaz reprezentndu-se cu aj ut or ul seri i l or si mpl e F our i er . Se
cal cul eaz apoi coeficienii si st emel or de ecuaii l i ni ar e i se rezol v aceste
si steme p r i n iteraie. De r emar cat c, n gener al , este suf i ci ent s se ai
4 5 necunoscut e, de exemp l u coeficienii Bl, 2?2 , - #3 , B4. C u aj ut or ul
rel aiil or care l eag unel e necunoscut e de cel el al t e, p ut em cal cul a apoi
D4 ==f(B1, B2, B3, 2?4) (i = 1, 2, 3, 4), de exemp l u. Dac este nevoi e
de mai mul i p ar amet r i se calculeaz Ba = f(Dl, Z)2 , Z>3, i>4), apoi
D 5 = f(Blf B2, B3, B4, Bb) iaa mai depart e, di nap r oap e n aproape. P r o-
cedeul este sufi ci ent de exact . O dat cal cul at e irurile de coeficieni ai
funciei de t ensi une se pot obine cu uurin component el e fexsnsorului
t ensi une i al e vect or ul ui depl asare. P r obl ema este ast f el compl et rezol vat.
P ent r u o r api di t at e mai mar e de cal cul se pot f ol osi funciil e raio-
nal e i i per bol i ce dat e n anexel e f>i 7, care snt t abul at e sau dat e n di a-
grame, funcie de r ap or t ul 1 i i e poziia funciei n cadr ul dezvol trii
n serie.
9.3. N C R C A R E C U o S A R C I N A N O R M A L
Considerm caz ul unei gr i nz i peret e ncrcate cu sar ci ni nor mal e
pe dou l at ur i opuse, cel el al t e dou l at ur i f i i nd nencrcate. U n caz general
de ncrcare cu sar ci ni nor mal e se poat e obine p r i n supr apuner ea efec-
GRI NDA PERET E C U O SINGURA DESC HI DERE 561
t el or. To m i ne seam de proprietil e de si met r i e i de ant i si met r i e n
r apor t cu cel e dou axe de coordonat e.
De asemenea v o m arta cum difer soluia p r obl emei dup a mo dul
t u care periodicl zm ncrcarea i al egem funcia de t ensi une.
9 . 3 . 1 . ncrcare si metri ci i In raport eu ambele axe de coordonate
F i e o grind peret e ncrcat cu o sarcin normal p{x) pe l at ur a
y = b i eu o sarcin normal p (x) pe l at ur a y = b. n caz ul si met r i ei
Lu r ap or t cu axa Ox v o m avea
p(x) = p{x). (9-47)
F i g. 9. 11
P ent r u o ncrcare care este simetric i n r ap or t cu axa Oy
(fig. 9.11), v o m p ut ea fol osi r epr ezent ar ea
p <0 ) = & . + E C O S Y . * . ( 9 ' 4 8 )
n
A l egem per i oadel e La = 2a i Z = 2b pe cel e dou direcii.
9.3.1.1. D E T E R M I N A R E A , S T R I I D E S O L I C I T A R E . Condiiil e l a l imit
se scr i u sub f or ma (numai pe dou l at ur i , deoarece f ol osi m proprieti
de si met ri e)
x = a: a , = 0, , x y = 0, ^
y = b: rsv = p{x), TM = 0 .
E ch i l i br ul gl obal al gr i nz i i peret e se verific i medi at .
A l egem o funcie de t ensi une de f or ma
F'x, y) = 4- K tfJ
2
) + ~ri
A

Gh
Vj + I j K ^ j )
c o s
TT.* +
1 , , ^ . (9-50)
+ S gT (C.r.ch S x + *mxDmda.*m x) cos S m 2 / ,
86 - c. 33 HI
56 2 C A L C U L U L G R I NZI L OR PER EI C U C O N T U F D R EPT U N G H I U L A R
par n r apor t cu ambel e var i abi l e. Rezul t t ensi uni l e
- (C . eaSa; + J r / T s n Sm a;) cos Smy,
m j
+ +2-LV) ch 8m g 4- 8 m s h S m *] eos y, ( M l )
ut
r = [ ( A +*',) *T, f +J jB'nchyjq s i n r +
n
+ [ ( C +2>J s l &. a, 4- V; o>8b.3 i n
Pu nnd condiia ca t ensi uni l e tangenial e s fie nul e pe cel e p at r u
l at ur i , obinem rel aiil e
(Cm + D'J sh 8m 4 K fcZT ch Bma =0 ,
(, i n + - B ; ) s h Y ^+ Y ( i & / ? ; c i i T }i & == o ,
care ne dau
A%=* - (1 + r n & cot i i th)B-m,
C7m = - (1 + & M aco t h *. )!>; .
(9.52)
(9.52')
n acest caz vom put ea scri e
ax =K 2 4 - 5] fi;!;/ ! - T n ftcoth Y >f r) eh y^y +Y n ?y thrf] eos 4 -
+ S ^mC l
1
+
s
cot h 8w)ch 8a; - a h 8 ^] OB $ny,
m
rjv = ! +J B ; [ ( 1 + TM *co t bT t ) *)cl i T ) i i / - T 7 i ? / s l ). T i ? / ] co s Y j i a; + (9.53)
n
+ ^[ ( 1 - L
a
cot h 8m < l ) ch S v + >a h Sm 0] cos Sm ? y,
M
r
v = - ;(Y&coth Y . ^Y , , - Y2/ chyny) s i n Y * -
n
~ -m (
S
m *
0 t l 1 8

S l 15
* -
B
m% K ) SLU 8, 1/ .
GR I NDA P E R E T E C U O S I N GU R A D E S C HI D E R E 563
Pu n n d i condiiil e p ent r u t ensi uni nor mal e, obinem rel aiil e
Y B ; C O S %K [{1 - Y 6 ot h Y , * )0h Y . 2/ + Y V Y +
/ v h 1
B'n ch - ^A 4 - ^g- ^j - l
o s
r
37
+ Z O S T T [ ( 1 - S m acot h 8m a)ch 8 ^ 4 -
4 - 8m s h 8. as] +^ = A0 4 - &cs Y N
re
Dezvol tm n seri e F our i er l i ni i l e i perbol i ce, dup anexa 9. Eel aiil e
de mai sus se vor seri e sub f or ma
4 P C O S WT ; C OS 8my
7 ?
B
>
0 0 8 n
* > ? - (+*. )
+
+ 2>m (ch S, +- ^- ) eos 8,?, 4- - 0 ,
B ' f c h v b H r A - ) c os Y a + (
9
-
54, )
T *^ '
s h
? a
&
/ "
4 -f
2
cosi 7t cos Y
+ - K
s
m
c o s s h
K
a
" / V 2 , 8 M 2
n
1-
61 n \ In ' '
+ K1 ==?* + bcos Y N -

Seri i l e d u bl e de mai s u s snt abs ol u t con vergen te, f i i n d abs ol u t


con vergen te n r apor t cu f i ecare i n d i ce n parte (pot f i compar ate cu s eri i l e
de termen gen eral l/ n
2
s au l / m
2
), dac coeficienii
sh y b
B. sa B C O S ? I T C 5 ,
Y b
' (9.55)
ni r , ' sh Sm o
x>, ==D^; cosmi c
snt mrginii n t ot al i t at ea l or . Y o m ver i f i ca l a subp unct ul 9.3.1.3 c
aceast condiie este ndepl init.
a acest' caz p ut em i nver sa or di nea de sumar e; identificnd coefi -
cienii seri i l or t r i gonomet r i ce obinute, p ut em scri e
4 L l
- cos mn P >s in s h T i b ( y ,
T
^ ) 2 +B m ( c h 8m + =0,
(9,56)
=
1 ~; . ? . ; ? . ^; v " (Y +^ J
1
^ - r "
m
' s h 8m a)
B ;
(
c h r
*
J +
T r V )
+
^
E ( , S ? 7 T , S H S
*
A
( Y +
5G4 C AL C UL UL GRI NZI L OR PEREI C U CONT UR DREPT UNGHI UL AR
(9.57)
i condiiil e
f2 = 0. (9.56')
F ol osi nd notaiil e (9.55), obinem urmtorul si st em l e ecuaii al ge-
br i ce l i ni ar e cu o dubl, i nf i ni t at e i e necunoscut e :
care se mai poat e scri e sub f or ma
i & ^ + ^2 0 * - (*, t I , 2, 3, ...),
{
S(X ' ) B + P,J >, - ( . - I R OM - 1, 2, 3, ....).
i
De ai ci rezul t
1-2 (nl) i
cu
(9.57')
(9.58)
I ntroducnd Lu p r i ma ecuaie (9.57'), obinem si st emul
I ntroducnd n a doua ecuaie (9.57'), obinem si st emul
GRI NDA PERET E C U O S I NG U R A D ES C H I D ER E 56 5
C U
Se observ e ambel e si st eme snt si met ri ce n r ap or t cu di agonal a
principal .
F o l o si nd coeficienii , Dm dai de si stemel e de ecuaii de mai sus,
p ut em scri e funcia dc t ensi une sub f or ma
F
- ^ - s
(
- * >" ' fr. y)
c o s
\
x
-
j> (9.61)
- ( - 1 ) - f W ^c os S , , * / .
Lu nd
^
= (
-
i r
W ) '
J ?
- "
0
' ^
ceea ce cores pu n d e cu a d ou a ecuaie di n si st emul (9.57'), obinem ca
un caz p ar t i cul ar r ezul t at el e cunoscut e p ent r u gr i nda peret e pe o i nf i -
ni t at e de reazeme, acionat de sarci ni l e p (x) i p(x), per i odi ce. Aceast
sol uie verific t oat e condiiil e pe cont ur , afar de condiiil e p ent r u t en-
si uni l e nor mal e <J X pe l at ur i l e x = i o (se verific numai condiiil e gl obal e
de ech i l i br u). A ceast a est e aproximaia care se face f ol osi nd r ezul t at el e
obinute Lu caz ul benz i i el ast i ce l a gr i nzi l e perei cu o singur desch i dere,
dup cum am artat l a p unct ul 9.1.4.
St ar ea de t ensi une v a f i dat de
* = ( - 1)*-B.CPB hay) cos y x + (-l)
m
Dm^^mx) cos 8my ,
n m
K + < - l f ^ 0 , ( V ) c o s T i i t f + ( _ l)
m
Dm0'9(8mx)co Smy,
v = (- 1)" Bn <Pg (J J ) s i n T | i x + ( - l )
m
Dm B(SM x) s i n Sm a, , (9.63)
n m
s tarea de deformaie scr i i ndu-se sub f or ma
Eu = - [x&0 x 4- ( 1 ) " - * $8- 7(T J ) s i n Y ar +
4- ( - l f ^ O;_, (8a0cos Zmy,
2? (9.64)
= + ( - 1) " 6- s ( YB 2 / ) C O S ynx +
566 C A L C U L U L GR I NZI L OR PI F ET I C U C ON TU R D R EPT U N G H I U L A R
Dezvol tri l e i n serie (0.03), care ne dan t ensi uni l e <ra(ar, 4- l),
v(
a
i V)i
s m
* l
e i r
t convergent e pe cont ur . i n nd seama i e a doua con-
diie (9.54), dedezvol t ar ea (9.48) i de notaiil e (0.55), v o m p ut ea scri e
ff(0, b) =?() - K 2 C - 1 ) "
s h T *)
eos Y ac 4-
(9.65)
+
2
A A " <* * cot h bin* el &mzr - 8 ar s h ^ ar),
n mod an al og, obinem
ff, ( , ) =&0 4- 2 B% " t - (7fi eoth eh Y f i J / - Y ^s h Y f j ? y)
2 ( - l ) V > J - ^ -
l s h 8r a a J
cos S . y, (9.65')
ambel e dezvol tri f i i nd r ap i d convergent e. Dac ne situm n caz ul r el a-
iil or (9.62) i inem seama deexpr esi a funciei 2'2 (nk
1
), obinem
*. (, 6 ) = P<) - - K s h 2 ^ 2 t r , (B.aB )
71 ' 1 ' n
d eci acelai r ezul t at ca n cazul gr i nzi l or perei cont i nue pe o i nf i ni t at e
de reazeme.
Dup cum se poat e uor ver i f i ca, pent r u 1 <1 dezvol tril e n serie
di n rel aiil e (9.65), (9.65') pot f i p r act i c negl i j at e i obinem
ax[sc, b) a* rp (ar) - i , cr( , y) Q 40 . (9.67)
Aces t r ezu l tat se expl ic, deal t f el , cu uurin p r i n apl i carea p r i n-
ci p i ul ui l ui B . de St . Venant p ent r u sarci ni l e p(ar) fr0, a cror r ezul -
tant este nul pel at ur i l e y = i b.
n mo d anal og se studiaz i cel el al t e cazur i de ncrcare, p ent r u
care v o m da numai r ezul t at el e f i nal e.
9.3.1.2. A L T P E R I O D I C I Z A R E A. N C R C R I I : . Al eg nd ca peri oade
Lx a 4a i Lv =4\ b, p ut em scri e ncrcarea sub f or ma (fig. 9.12)
p(a) -p(a) = c os ar, (9.68)
form mai convenabil p ent r u cal cul n caz ul unor sar ci ni apr opi at e de
cel e uni f or m di st r i bui t e.
G R I NDA PER ET E C U O S I NG U R A D ES C H I D ER E 507
V =
Se fol osete funcia A i r y
_ T y K y ) ^c o gK , x + ( _ i ) ^J ^Y 3 ( a 2 / ) c os a ar +
+ (- 1 ) ^ ^ - (f3m ar) cos p m y,
(9.69)
T J X T i r n T i i T T T j ^j ^^
L a 4- ce 4-
r i t af f l t S ^ r r i oai L J
F i g. 9.12
care n e d component el e t ensor ul ui t ensi une,
<ra = - Vu (ak y ) b k (i O$ xkX - ^ B Y ^* y ) C 0 S * " X
k n
m 1
- 5 (- 1 ) D w Y i (p ar) cos fc, y,
B - l
o, = T 1 1 ( a 4 j ) 6 t c o8 a i i a r - ( - l ) i J 3Y3 (an y) cos <xar -
1
m 1
- 5] (- 1 ) D . ^ (p ar) cos P m y,
i w . = - f u (
a
*2/ ) s i n a, ar + ( - 1 ) V 5 . Y 4 ( . ) s i n a ar +
4- (- l f r Dm Y 4 (pm ar) s i n P m y
(9.79)
568 C A L C U L U L G R I NZ I L O R PER EI C U C O NT U R D R EPT U NG H I U L A R
i component el e vect or ul ui depl asare
* - - <l ' + ^ ^ * * s m f e S 3 - g (_ tTT A T 5 _ s ( a ( J ? / ) 8 L n v +
*
a
ft n OL,
+ ( - i ) ^ ^ - r ; . 4 ( ^ * ) C O S P r a 2 y ,
2ft>=(l +u ) " f o
y )
i , o s M T S ( - - l ) T A y j 4 ( l j ) o o 8 _
* xk n an
- ( -
L
) ^ ~- * f i - a ( P . ) 8 i n Pr a y.
Coeficienii B n snt dai de si st emul

B
*
B
l =
d
n . (9.72)
i
u n d e
* - (- i f ~\ t b * +2 ( _ y ^ J ^ bk,
K i l t t p L ( ( A j * '
i ar coeficienii Dm sl ut dai de si st emul
Y t a ^ D t = Gt (9.73)
unde
' 4

r o =
i ( ~ ^ ^ & * - ? ( _ ^ & *
P ut em exp r i ma un ir de coeficieni cu aj ut or ul cel orl al i p r i u
P i ( ) i
2 fci ! <
9
-
74
>
G R I ND A PER ET E C U O S I NGU R A D ES C H I D ER E 56 9
9.3.1.3. S T U D I U L S I S T E M E L O R D E E C U A I I A L G E R R I C E , L I N I A R E , cu
o I N F I N I T A T E D E N E C U N O S C U T E . P ent r u a j ust i f i ca, di n p unct de ve-
dere mat emat i c, r ezul t at el e obinute mai sus, t r ebui e s st udi em regu-
l ar i t at ea si st emel or de ecuaii al gebri ce l i ni ar e care ne dau soluia pr obl emei .
P ent r u ca si st emul de ecuaii al gebri ce l i ni ar e (9.57'), cu o dubl
i nf i ni t at e de necunoscut e, s fi e compl et r egul at , t r ebui e ver i f i cat e con-
diiil e
E t 4 , <x . ( x ) , (
9
-
75
)
i
P? < fe (X '). (9-75')
i
Dar innd seama de anexa 7, p ut em scri e
p ^ = K 2 ( >) = l 2 (mX) - 2 f - ^ - )
2
, (9.76)
(i*, = (n>') - (X ') - 2 ( 3" M . (9.76')
Condiiil e (9.75), (9.75') devi n deci
2
f )
2
> Oi (9-77)
v b V
T n 1
> 9. (9.77')
s h Y
Observm c aceste mrimi t i nd ctre zero p ent r u m -> oo sau
n oo. Deci si st emul de ecuaii (9.57') este r egul at (nu i compl et regul at ).
Vo m cal cul a
p ^ i - i i ^ L ^
U
^ ' L :, (9.78)
X , (mX ) X 2 (m/ ) s h 2Sr o a + 2Sr a
p , = . (9.78')
s b 2 Y n 6 - f - 2 Y B &
P ent r u ca sol uia si st emul ui de ecuaii, a crei existen este asi -
gurat p ent r u u n si st em regul at , s fi e mrginit i s se poat obine
p r i n aproximaii succesi ve, t r ebui e ca coef i ci ent ul F our i er bn s fi e de
acelai or di n de mrime cu X 2 (X ') pn (ceea ce restrnge f oart e mul t cl asa de
ncrcri care se p ot st udi a).
P ent r u a p ut ea ap bca t eor ema l ui P . S. B ondar enk o, care s no asi -
gure uni ci t at ea sol uiei, v o m face substituia
5
= Y
" 8
B
* ' (9.79)
570 CALCULUL GRINZILOR PEREI CU CONTUR D REPTUNGHIULAP
n acest caz si st emul (9. ST"') devine. *)

r2 Bn + Y V ' F = ( - i f r i &
Dac inem seama de rel aiil e
(9.80)

w 2
f 4- = M**> ~
2
, (9-81)
j
o '
2
^ = ^(u >/ ) - 2 , (9.81')
obinem
V w
2
a
2
.
P m = l - -
i
= . , (9.82)
X 2 (mX ) I2(mX) J 00th.8ng+
S
^
P r i n ur mar e si st emul de ecuaii (9.80) este de asemenea regul at
(nu compl et r egul at ), coeficienii F our i er bn t r ebui nd s fi e de acelai
or di n de mrime.
A m f i p ut ut face i substituia
K = rB,
1K - *mD.
(9.79')
n acest caz, si st emul (9.57') devi ne
couL f , 4- 3C2 = 0 , (9.80')
i
zi (x ' j I + 15, == (- i f T j i 6..
i n nd seama de
^i = (
w
t O < 1/ rii
6 ) 2
H-
s

i i i
= f x2 (mX ) [X 2 (mX ) 2] < 12 (T OA )
(9.83)
*) F ol osi m notai i le di n anexa 6 i 7.
GRINDA PERETE CU O SINGURA DESCHIDERE 571
i de
' ^<yx i ( X ' ) [ X i ( X ' ) - 2] < (nX')-, (9-83')
p u t em af i r ma c si st emul (9.80') este r egul at .
To m cuta s micorm restricia impus sar ci ni l or ext er i oar e.
P ent r u aceast a observm c eval uril e fcute mai sus n u snt st r i ct e.
P ut em seri e
V up .
2
. = 4(mX )
3
V (9.83")
i [*
2
+ (mX )
2
]
2
n baza unor eval uri fcute de P . S. Bondar enko, considernd c
dezvol t ar ea n serie (9.83") aproximeaz o anumit integral definit,
eval uri rel uat e de B . L . A br ami an [16] , p ut em scri e
% [
S
+ TOX)
2
]
3
unde am not at
<
/ t (mX ) ( mX <3) ,
/ 2 ( T O X ) ( 3 <mX <4 ) , (9.84)
/ 3 ( T O X ) (mX <4 ),
f 1 , 2 21 4- (mX )
2
32 + (mX )
2
[1 4 (mX )
8
]
2
[4+(mX )
2
]
2
4[9 + (mX )
2
]
2
4[16 + (wX )
2
]
2
Urni) = +
3
+ + - i +
3 2
+
( m X ) 2
, (9.84')
8(m\ )
3
4[1 4- ( T O X ) 2 ] 3 [4 + (mX )
2
]
2
4[16+(wX )
2
]
2
4(mX )
3
4 [1 4- (wX )
2
]
2
4[4 4- (mX )
2
]
2
Eezul t c
_ > L 4(wX )/ t (mX ) = ] _ 4 W / , ( m X )
w
3C2 ( " X , (mX) K C Q t h m X + X . '
s h
2
umX
(9.85)
pent r u A = 1, 2, 3. N umi t o r ul ul t i mei fracii este supr auni t ar , f i i nd egal
cu uni t at ea numai p ent r u m-- 00. P ut em deci scri e
- P >1 - - ( mX )
2
/ A ( mX ) . (9.85')
Val oar ea maxim a funciei (m\ )
2
fk (wX) este mai mic sau cel mul t
egal cu suma val or i l or maxi me al e fiecrei fracii component e n par t e,
572 C A L C UL UL GRI NZI LOR PI EET I CU CONTUR DREPT UNGHI UL AR
p ent r u fi ecare i nt er val de vari ai e a ar gument ul ui ral, n acest caz
p ut em scri e
max[{X )/ i (X )] < + + 4 - ^ - < 0,250 + 0, 112 + 0, 210 +
4 9 24 2500
+ , 118 = 0, 720,
1 27 18 1
max[(mX )V2 (mX )] < + - f + - < 0, 042 + , 270 +
24 100 169 4
(9.84")
+ 0, 108 4- 0, 250 = 0, 670,
1- 76 X
max [(wX )
2
/ 3 ( ! ] ] < - H h < 0,065 4- 0,265 4- 0,250 = 0, 580.
16 29 4
Eezul t c
pm > 1 0, 720 > 1 0,920 = 0,080 > 0, (9.85")
ori care ar f i m (i p ent r u m-*- oo).
P ut em arta n mod anal og c
Pi = 1 - X > 1 -
4 W 3 / f c (
"
V )
> 0,080 > 0, (9.85'")
p ent r u ori ce (i p ent r u ra-> oo).
P r i n ur mar e si st emul i nf i ni t (0.80') este compl et r egul at . Ter meni i
si l i ber i , deci coeficienii F our i er b%, t r ebui e s fie mrginii n t ot al i t at ea
l o r ; aceeai concl uzi e o p ut em t r age i p ent r u si st emul i nf i ni t (9.57').
Deci p ut em consi der a i cazur i de ncrcare cu fore concent r at e;
n u p ut em consi dera ns caz ur i de ncrcare cu moment e concent r at e (n
acest caz coeficienii F our i er bn snt de or di nul de mrime n i nu p ot f i
mrginii n t ot al i t at ea l or ).
Si st emel e de ecuaii (9.59), (9.59') i (9.60), (9.80') se pot evi dent
st udi a n mod anal og, aj ungnd l a acel eai r ezul t at e. E l e snt de al t f el ,
o consecin a si st emul ui de ecuaii (9.57'), consi derat mai sus.
n ceea ce privete si st emul (9.74), este i nt eresant de r emar cat c
l a p r i ma vedere n u verific condiiil e de r egul ar i t at e. ntr-adevr,
avem
a'", = Pi (m*), (9.86)
*
GR I MDA PE R E TE C U O S I NGURA DES C HI DER E 573
F e nd ns substituii de f or ma
aDn ,
Dm =P i A
\ =
(9.87)
sau
(9.87')
gsim si steme r egul at e sau ch i ar compl et regul at e i p ut em t rage aceleai
concl uzi i ca mai sus.
Se obi n r ezul t at e anal oage p ent r u si st emel e (9.72), (9.72') i (9.73),
(9.73').
9.3.1.4. C A Z T J L G R I N Z I L O R P E R E I P T R A T E . n caz ul gr i nzi l or perei
ptrate, p ut em consi der a ncrcarea di n f i gur a 9.13 a ca obinut, p r i n
supr apuner ea efect el or, di n dou cazur i de ncrcare cu sar ci ni nor mal e
pe t oat e cel e p at r u fee al e dr ep t ungh i ul ui . ncrcarea de pe feel e
m = a t Tebui e s fi e aceeai cu cea de pe feel e y = b, obinnd o dat
uu caz de ncrcare simetric fa de di agonal el e ptratul ui (fig. 9.13 b)
i al tdat un caz de ncrcare' antisimetric fa de aceste di agonal e
(fig. 9.13 c).
a)
p-rTTrfTTTvTTr?
o)
P ut em r epr ezent a aceast nou ncrcare sub f or ma
p" (y) = P' (y) = &o + E cos 8M y, (9.88)
tn
astfel nct cel e dou iruri de coeficieni snt i dent i ce (bn = bm p ent r u
574 C A L C U L U L G R I N Z I L O R P EREI C U C ON TOR DR E P T U N G H I U L A R
U r m n d a c eea i me t o d , d e c a l c u l g s i m, n m o d d i f e r i t f a d e
s u b p u n c t u l 9 . 3 . 1 . 1 ( r e z u l t a t e l e t r e b u i e a f e c t a t e e u c o e f i e i e n t u l 1/ 2),
K s = Y ( - 8 9 )
i s i s t e m u l d e e c u a i i
r l
B
i'+
X
>( X > m = ( - 1 ) " ^ >
( 9 . 9 0 )
i n n d s e a m a d e f a p t u l e p e n t r u i = i > = A ' = 1 v o m a v e a
2 2 ( mA ) = X ' , [n,k'\
( 9 . 9 1 )
p u t e m a d u n a s a u s c d ea e c u a i i l e ( 9 . 9 9 ) m e m b r u e u m e m b r u ; o b i n e m
=F A ) + X 2 ( * >) ( * >, . =F j = 0 . ( 9 . 9 0 ' )
D u p c u m a m v z u t l a s u b p u n c t u l p r e c e d e n t , s i s t e m u l ( 9 . 9 0 ) f a c e
p a r t e d i n c l a s a s i s t e m e l o r r e g u l a t e , d e c i i s i s t e m u l ( 9 . 9 0 ' ) a r e o s o l u i e
u n i c : s o l u i a b a n a l .
P e n t r u n c r c a r e a s i me t r i c n r a p o r t c u c e l e d o u d i a g o n a l e ( f i g.
9 . 1 3 b) v o m o b i n e
Bn = Dm ( n = m) ( 9 . 9 2 )
i a r p e n t r u c a z u l d e n c r c a r e a n t i s i m e t r i c ( f i g. 9 . 1 3 o),
Bn + J >m=0 ( = m). ( 9 . 9 2 ' )
n d e f i n i t i v , s i s t e m u l ( 9 . 9 0 ) p o a t e f i n l o c u i t c u s i s t e m u l
X ; ( X ' ) B, ^nB{ = ( - 1 ) h , ( 9 . 9 0 " )
l &
c a r e e s t e d e a s e m e n e a r e g u l a t ; r e m a r c m c , n a c e s t c a z , f i e c a r e d i n
c e l e d o u s u b s i s t e m e c a r e f o r m e a z s i s t e m u l ( 9 . 9 0 " ) c u p r i n d e u n s i n g u r
i r d e n e c u n o s c u t e .
9. 3. 2. ncr car e s i met r i c a l u r ap o r t c u a x a OIJ i aul l sl met r l e l u r;i| un ou a x a O t
C o n s i d e r m o gr i n d p e r e t e d r e p t u n gh i u l a r i r c r c a t p e l a t u r a d e
s u s c u s a r c i n a p(x) i a r p e l a t u r a d e j o s c u s a r c i n a p (x). n c a z u l u n e i
a n t i s i m e t r i i a n c r c r i i n r a p o r t c u a x a Ox, v o m a v e a
p (x) = p[ x). ( 9 . 9 3 )
G R I N DA P E R E T E C U O S I N G U R A DE S C H I DE R E
V o m d a r e z u l t a t e l e p r i v i n d s t a r e a d e s o l i c i t a r e p e n t r u d o u m o d u r i
d e a p e r i o d i c i z a n c r c a r e a .
9 . 3 . 2 . 1 . C A Z U L U N E I P E R I O A D E E G A L E C U D E S C H I D E R E A G R I N Z I I
P E R E T E . D a c a l e g e m p e r i o a d e l e I = 2 a i L v = 4 b ( f i g. 9 . 1 4 ) , p u t e m
r e p r e z e n t a n c r c a r e a s u b f o r m a
p(a) = S c o s T x, ( 9 - 9 4 )
A m
pa)
F ig. 9.14
f r t e r m e n l i b e r , p e n t r u c a e c h i l i b r u l n c r c r i i s f i e a s i g u r a t p e f i e c a r e
l a t u r .
P o l o s i n d f u n c i a b i a r m o n i c
P = _ ( _ i ) A <i\ (Yj) <5 Y -
n T
m - l )
- Y ( - 1 ) " n r W ( M ) s i n P m y,
( 9 . 9 5 )
g s i m s t a r e a d e t e n s i u n e
m - 1
^ = 2? 0 4 ( T n ? / ) 0 0 8 Y * + S DmW'AK
x
) *
i n
7fl |
( - l ) - 2 J , 0 , ( y ?/ ) c o s T n a> + S ( - 1 ) " i >m
v ^ ( p m ) s i n p w y ,
( 9 . 9 6 )
r - B C H r 4 3 ( T , .V) s i T B * - S ( - I f ^ - J >m ^ (. a ? ) c o s p m y
576 C A L C U L U L GR I NZI L OR PER EI C U C O N T U R D R EPT U N G H I U L A R
i st area de deformaie
^ = S ( - i r -
i
* M ftm y) ain r , + E ( - l ) " T e ' _ 8 ( m a 5 ) s m ^j / ,
(9.97)
-#(*> - *o) = S (-
1
)" i - (r . y) O Y -
- S (- l )"!" TJ _ 7 ( ^ ar) eos ^ y,
P
depl asarea de cor p r i gi d t r ebui nd s fie precizat p r i n condiii de re-
zemare.
Coeficienii Bn snt dai de si st emul
i (9.98)
cu
^=^( > ' ) - E - ^- (9.98')
dn =(-l)bn
i ar coeficienii X>m de si st emul
E m ( Z ) 3 = c, (9.99)
unde
; ^ _ M " > > - ^ . (9.99')
P ut em exp r i ma un ir do coeficieni cu aj ut or ul cel orl al i p r i n re-
l aiil e
(9.100)
GRI MDA PERETE CC O SINGURA DESCHIDERE ."77
<) = dfc 2 ( - D "h E TTf t *>.
P e cont ur put em serie expr esi i l e t ensi uni l or nor mal e sub f or ma
r .
(9..101)
2 D (P et l t ^ clip,,, ,r - pv ah ft, ),
sm ft, y.
S (a, !f) = 2 c h ' ^ 6 ' (T Y W 7.,, .'/
9.3.2.2. \ PE RI OQ I CI ZARE A NCRCRII, l 'neor i este mai conve-
nabi l s f ol osi m peri oadel e Lx = ia i L = 2 a (fig. 9.1.1), ncrcarea
f i i nd reprezentat sub forma
/ >('') = E es y, r . (9.102)
i
u n
-o
i a 11
Fig. 9.15
Deoarece suma ncrcrii t r ebui e s fie nul pe fi ecare l atur a
gr i nzi i perete (di n mot i ve de ech i l i br u gl obal al acestei a), coefi ci ent i i
F our i er 1 re!mi c s veri fi ce rel aia
F uncia de t ensi une
( _ ! ) i i = o. (9.103)
bt cos af c a; + (- 1) 2 | - ^ (j y) oo^a, a? - f
+ <- ! ) * # >; ( s i n 8,//
ia o....
(9.10 1)
37 - c. 33111
578
CALCULUL GRINZILOR PEREI CU CONTUR DREPTUNGHIULAR
ne d st ar ea de t ensi une
- 1
rsx = - M']4(zA./ / ) bk cos otj as - (- l )"!" i o(Vf ) eos a 3} -
- E (- 1)*- D *4(*. ) *,.
M
- l
= S * 1 4 o o b ' o , * - (1) s 3; T, <oyr ) cos a, , 0
i
- S (- 1) ; <V*) t o*L *
V)
T ~ - Y, 3 (at oy) ftfcBinxj 0 + ( J J T,<ogr) si n a
A li
- ("l )"' ^
(
K (8, *)eos 8m y
(9.105)
i st area de deformaie
Eu . - (1 4 p ) J j i 2 ^L k j s i r i an
- (- 1 f "
1
" Y . , (a.ty) s i n aa4-
H O.
91 .
m

V( ,) - (1 -f u )
V

( g
*
y )
* 4-
+ ( - D T fi W )
0 0 8
+
+ ( - 1 ) - A - Oi _ s ( S . ) c os Sw ,
d epl as area 0 de cor p r i gi d d etermi n Lu d u - s e u l ter i or .
Coeficienii Bn si nt dai de si st emul
4
B
= *.

(9.106)
(9.107)
GRINDA PERETE CU O SINGURA DESCHIDERE
579
u n d o
I 9 J ( A )
< = (- i ) ' h eoth x,,/ - i - ( - i P ' 6 t .
i ar coeficienii J >m de si st emul
E .l A = m, (9.108)
unde
V" . V".
= - E ' ^ wr
< f
'
r
" '
=
" ^
/ ) ;
,, - ?2 ) E - T ^r v i O.108')
1 * 1 *- 1
P ut em exp r i ma un ir de coeficieni cu aj ut or ul cel orl al i, p r i n
rel aiil e
n 1 -i
1 t , (9.109)
D
- " i j S * [ - ?
1
-"**
+
? *
9.3.3. nerear* antisimetrie* in raport cu axa Oy i simetriei in raport ea axa Ox
n caz ul unei ncrcri nor mal e, antisimetric n r ap or t cu axa Oy
i simetric n r apor t cu axa Ocs (fi g. 9.10), al egem peri oadel e Lx = 2 a i
Lv = 4 6. ncrcarea scr i i ndu-se sub f or ma
p(as) = / ,(.) = a si n y, a?, (9.110)
gsim funcia de t ensi une
F = - E i M i s r / * + <-
!
>'" ~r ( t M Y , , </) ^ y * +-
+ (-lyx n < M cos p M ? / . (9.111)
CALCULUI; GRINZILOR PKKL'J I CU COVT'CR DU'EI'TU.VGI !I I " W
Tensi uni l e vor fi dat e <le rel aiil e
<*= - i * n (T7,.'/ ) im r , ^- E ( - 1) " A <&s hu :'/ ) in ^ *
Vt 1
fl r -
Fig. 0.1ii
% = E <M T 4 . ' / ) * B i T A 0 - (- L ) - B 0 , ( Y n) rirW 0 -
- < 1 r),-osfi ,.i ,,
= E * I 3 ( Y , . / / ),, - (- 1) " B O 4 ( T :</) eoW - f
A; zi
+ E (
J
K
V
H (p. ) s i n pr o y,
ai
i ar depl asril e de rel aiil e
B ( - ,) =(1 + p ) S
d niv a +
' S i ')" 5a a>e _s (Y ) i 3 / )cosT j i 0 4-
+ E ( - 1 )
a
' "'
l |
' r S (M s p , . ; , ,
( - 1)2 <l>., A ( Y / / )s i i i r a?
(9,1 L2)
(9.113)
GRINDA PERETE CU O SINJ CURA DESCi I i ' )ERL
u n d e
'<Md'it-.ieii 1 ii B snt dai de si st ei nul
Y>K i B , - ftt,. (it.114)
i (n A
*. = t h r 6 - - S E ( - i ) *
^Ivi Iii
* f f
v
I x, (l X )
i a.r coeficienii D, de si st ei nul
" i = om , (9.115)
u n d e
= - E ? / ^x T j K , = i , w =r* I),
y-i - - T ^ - i (9- i i .v)
i 5pa(i A )
P u t em ex pri m u n ir de coeficieni cu aj ut or ul cel orl al i pr i n rel aiil e
Bn = ( - i y *#<nV) a, +
1
E v,-;/ >,,
tp.) X ) i
(9.1K!)
= [ - E (- 1)* V , a + E v". / .',-
Xj (nik) | TW *
9.3.4. tnereare antisimetriein raport cu ambele axe de coordonate
n cazul unei ncrcri nor mal e, antisimetric n r ap or t cu ambel e
axe de coor donat e (fig. 9.17), al egem peri oadel e Lx = 2 a i L = 2 b.
ncrcarea Ta f i de f or ma
p(0) = - p(x) = E a si n Y ^5 (9.117)
582 CALCULUL GRINZILOR PEREI CU CONTUR I>REPTOKGHlULA.il
di n condiia de ech i l i br u a ef or t ur i l or pe cont ur ( Mv
rel aia
M = 0) rezul tnd
(- 1)"
ntre coeficienii Tour i er ai dezvol trii.
o (9.118)
a 4 a ~i
F i g. 8.17
F uncia A i r y va f i de f or ma
F = _ * m . . B i B i + ( _ j r A o s ^, , sn, X i ,
+ (--!)'" & 0 . ( * ) 8i n 8m 3 / .
5, .
C ompon en tel e ten s or u l u i ten s i u n e snt d ate d e rel aiil e
. = ~ X <J >14(Y / / ) * si n T .r (- 1) B <D1 ( 1 ( T J T)
s i r i
Y. *
t ( - l) W ^ s L u
<*, = E *u (Vy) T ! I J L Y , '' - (
L
)
t t j B
G*(r . ' / ) T
T
CT = E ( Y , .'/) ".. >-OS V '' - 2 ( ~
1
) ^ 9 ( Y .'/) R O S Y P
- S (- l )"
,
J >m 0)a8n , aj ) coawy,
(9.119)
(9.120)
GRINDA PERETE CU O SINQURA DESCH IDERE 5 8 3
i ar compon en tel e vect or u l u i d epl as are de rel aiil e
E( %-f <o / ) = (I f | t) -
U
, T, +
f E < i "
(
i >m .(Y. //) coi T ' !- ( - i r ~ fy-AK. / /
n Y
?
* o
" *n 'MI
(9.121).
E(v - fcfo*?) = (3 +p ) E n <Y t y) . 0 . ^ , +
( 1 R ^ <D7 . . ( T V) stn Y . +- ( - l ) ' i o- s ( s 8 m //.
Y " 8m
Coeficienii snt dai de si st emul
E A ^ , = *. , (9.122)
unde
/ ' / ->\ V ^ (9.122')
i ar coeficienii Z)f f l de si st emul
unde ,
V* *%il l^li / / i\
w = - y ^a , y - (w = Ir * #D>
o. = ( - ! - ) * M
a
* ~
(
i * * ^
( r A
'
} tt
*
C A L C U L U I . G R I N Z I L OR PEXEI C U C OM I T R D KL I ' TU N GI II I! I..AR
l at i i l c
Putem exprima un ir 9e roe-firu'iii cu ajutorul cel orl al i prin re-
Bn = ( - 1)" xi (') a - - _ - - r yj (4, / >, ,
Dm = i f (1)* K. of c E "p, 1
X 2 ( W A ) | X/ >/ * i J
(9.124)
9.4. N C R C A R E C U O S M I I I V V r.v\ <;i-:>
Vo m st udi a gr i nda perete cu cont or dr ep t ungh i ul ar ncrcat cu
sar ci na tangenial t(cc) pe l at ur a de sus i cu sar ci na tangenial t(as) pe
l at ur a de j os, dnd rezul t at e p ent r u pat r u caz ur i de ncrcare, dup pro-
prietil e de si met r i c sau de ant i si met r i c i n raport cu cel e deu axe de
coordonat e.
9.4.1. im-rcuic simetric i n ni oorl cu ninln'lf aro iii- coordonate
n caz ul unei ncrcri tangenial e, simetric n r apor t eu ambel e
axe de coor donat e (fig. 9.18), al egem peri oadel e L, = 4 a i Lv = I h.
ncrcarea se va r epr ezent a sub f or ma
t(x) = e(c) = os i n a (9.12.%)
F i g. 9.18
ntre coeficienii F our i er subzistnd rel aia
(9.126)
corespunztoare f ap t ul ui c sarci na tangenial t rebui e s se anul eze La
col uril e dr ep t ungh i ul ui .
58.")
F ol osi m funcia de t ensi une
F = ( L)- i F T , ( a. y) eos a x f (- 1)~ = 'I 3 ( $mr) eos p, //.
(9.127)
care a& d afc*r<ea de t ensi une
= - ( B n T 5 ( ? , ) cs * - ( - i ) T D ; r ; ( y cos p,,/ ,
j i - 1 tn - 1
S = - (- l )~- B t t M- : t ( <vy) eosa ar - ( - l ) ~ D m Ml (x) cos p j , .
n. rr
(9.128)
1 m1
= ( - 1 ) ~ B , .) s i n , r 4r ( - 1) J > 4 (p,.r) si n R, ,/
,i starea de deformaie
/ / = _ (_i ) A Y 6 _ , ( a , y) s i n 4 a +
V
t
^_ 4 ( p . ar) cos p w ,/ ,
fie = ( - ! ) - **i -4(.'/ ) cos a n x-
I)
- E (- 1)
2
V
5
^s ( P ^)s i n p - y.
('Deficienii / .' sint. dai de si st emul
E h; Bt = *.,
undv
E
?l(l7.)
& r = ?; ("*)') - E ? i ( , x )
' <* = (l )"
5
" a J
i ar coeficienii F> de si st emul
(9.120)
(9.130)
(9.130')
oi i = 0 .
(9.131)
586 C AL C UL UL GRI NZI LOR PEREI CU CONT UR UREPrUN&HUJ L AR
nnde
cp,'({),')
(9.131.')
l at i i l e
P ut em exp r i ma un gir de coeficieni cu aj ut or ul cel orl al i p r i n r e-
B = - i r
1
(- 1) - a - pi * D;
(9.132)
<Pi (>)
9.4.2. I nereare si metri ci n rai i nrl tv asa O;/ >;i iiiitisinietrU- i n raport cu axa Ox
I n cazul unei ncrcai ! tangenial e, simetric n r apor t cu axa Oy
antisimetric n r apor t cu axa Ox (fi g. .19), al egem peri oad el e Lx = Aa
i Lv = 2b. ncrcarea se reprezint sub f er ma
t(x) = 1(x) = s i * avx, (9.133)
- o
F i g, 0.19
coeficienii F our i er t r ebui nd s ver i f i ce rel aia
n 1
( - 1)' = 0, (9.134)
deoarece ten s i u n ea tangenial t r ebui e s se anul eze l a col uril e gr i nzi i
perete.
GRINDA PERETE CU O SINGURA DESCHIDERE
587
E ch i l i br ul gl obal al gr i nz i i peret e este ver i f i cat .
F uncia de t ensi une v a f i
p == ( - 1 ) ~ 5? T8 (an .v)cos an a!+E ( - l f 08 ( s i n ^/ / . (9.135)
Ten s i u n i l e vor f i d ate d e rel aiil e
=-( lf^'B, V w ( a . ) eos *t t .r - ( - l f B, * i ( M ) 8 U J *;,,
m
n - 1
, - - ( - 1 )
2
B , T ( S C O S , r, - ( - l )
m
Dm <b't( 8. a>) s i n 8m y,
ta
(9.136)
- w = V ( - l ) ~ B*tk(<t)
s i j l
** ( r i ) " ^ * i ( V * )
(
'
o s
M '
i ar depl asril e de rel aiil e.
FJ u = - ( - l p
A
- " T i n _ 8 ( x ? / ) s i n a . T 1 ( 1)'" <tV 4( ZM.c) sin6\ ,/ ,
* i
B ( e _ r j = V (- l p ~ MVt*$0 cos aM ;r + (9.137)
I r a
Coeficienii Bn snt dai de si st emul
bnlB;=dnl (9.138)
un de
I 92('
A
)
. ' , - >\ v i " 19138 )
n - 1
K =( - i r
r
M
i ar coeficienii Dm de si st emul
V! *4i B i = "r , (.139)
M 8 C A L C U L U I . G R I NZI L OR PF. R L 7I C O C O U T C R DREPT UNGHI U L A R
unde
i 3 t i ( t X . )
(!l .l .:ti')
l at i i l e
P ut em exp r i ma un ir de coeficieni cu aj ut or ul cel orl al i pri n re-
B
D =
(1>.140>
*H rai '
C p 2 ( I A ) i n i
!). t.:i. Incdreare antlslmetrie In raport eu a-x;i Oj/ *i simetricii iu raport cu au Ox
n cazul unei ncrcri tangenial e, antisimetric in r apor t cu axa
Oy .i simetric i n r apor t cu axa Oa (fig. 9.20), f ol osi m peri oadel e Lz = 2 a
i / , 1/ *. Lnc&rcarea sc va reprezent a sub f or ma
(,r) = - t(x) = b, c os eai . (9.141)
r/ f a
Kig. n a i
fr t er men l i ber, pent r u a put ea f i ndepl init condiia de ech i l i br u pe
cont ur (Tx = Tx =0); deoarece ncrcarea tangenial t r ebui e s se
anul eze la col uril e gr i nzi i peret e, rezult ntre coeficienii F our i er rel aia
S ( i n< =o
(9.1
I
G R I N DA P E R E T E C C O S I N G U R A OL SCHI P E R E 58 *
. " , . ~
1
~~ ^
F ol osi m funcia d* t ensi une
J - E ( - l ) ' < M V ) s i n Y w * +| ( - l l 9 - p f ' T ^( K ') - os fcjII,
(9443)
ei u v- n e <l st area de t ensi une
fl = l f / >* <l>5 (Tfi/ y)si n v
r
~ E ( -
1 }
"
V >
'"
M
'
(
S
(
'
S P
"' " '
i r .
171 - 1
= - ( . - ! ) " - ( - l p ^
x
- 0 (p T O i r ) eos p\ / / .
(<.l l l )
m - 1-
^ = - C -
L
>"
B

0 4
h >) <** T . V + >
7>
<
1
( M ) *
i n
K "
,i st area de deformaie
J D( - Hij) = (~ 1)" | "
<
5^(Yn .'/ ) os t 4-
+ ( _ i ) ^ v; . , (p . *)c o B p 1 B y l
(9.1 15
fio = ( - l f -'(T*) -
( - 1 )
S
^. - . . (f t a^B ^P - / / -
tn r
Coeficienii B verific si st emul
unde
V
4
(9.146')
,7 = - ( - ! ) " & ,
i ar coeficienii 7>,snt dai de si st emul
w i =c
(9.1471
590 C A L C U L U L G R I NZI L OR PER EI C U C O N T U R D R EPT U NG H I U L A R
unde
. . ' 4
(9.147')
Expri mm un ir de eoefieieni eu aj ut or ul cel orl al i p r i n rel aiil e
B n =
1
r _ (- i )*& , + * M ,
IK
y., (wl ) ;
Zi ni I
(9.148)
9.4.4. ncrcare aatlsluietric tu raport I-II aiultele axe Ie coordonate
n caz ul unei ncrcri tangeni al e, antisimetric n r ap or t cu ambel e
axe de coor donat e (fi g. 9.21), i nt r oducem peri oadel e Lz = 2a i Lv =2b.
ncrcarea v a f i deci de f or ma
't(j) = t{:v) =! >, C08 Y 30, (9.149)
^- T T T T V. -
rt<x)
. ^r TTTTTW,
Ut)
F i a. 9.21
fr t er men l i ber , p ent r u a se p ut ea ndepl ini condiiil e de ech i l i br u pe
cont ur (Tx = Tx = 0); ntre coeficienii F our i er avem rel aia
S (- ) " = o
(9.150)
deoarece ncrcarea tangenial t r ebui e s se anul eze l a col uril e gr i nzi i
peret e.
G R I ND A PE R E T E C U O S I NGU R A D ES C H I D ER E 591
F uncia de t ensi une v a f i
F = ( - 1)" - l 4>s ftm9) s i n V r + ( - 1)"' ^ * 8 (SM 0) s i n Sm ? / . (9.15.1)
C ompon en tel e ten s or u l u i ten s i u n e vor f i d ate d e rel aiil e
* = - S ( - J ) X >8 ( r , y ) 8 t a Y > i . r - E (- i r j . >w <D; 0 (8w *)8i n ^/ / , (9.152)
* - - t ( - l ) X <J >9 (T )C OB Y 0 - S ( - W" i >. * ; ' ( * . 0)COS *,./ / ,
tt " m
i ar component el e vect or ul ui depl asare de rel aiil e
4- / / ) = ( - .1)" -1 0 _ 8 (r.V) cos vnx +
" I ..
unde
>) - ^r r ' (9.155')
(9.153)
4- ( - ! ) " -f- d>;_9( 8.,-) s i n Sj/ ,
V(v - co0 .r ) = 5 ( . - l )
-
^ B * T - . ( Y >) C O S Y +
+ <- i r
8
*i o 6 (8#, 0)cos. 8y.
Coeficienii BN si nt dai de si st emul
A , (9-154)

unde
d B = - ( - i r * . ,
i ar coeficienii Z>M snt dai de si st emul
592 C A L C U L U L GR I NZI L OR PEHL ! C U C 0 N7U R D R EPT U Xli IIII 1 \ H
P ut em exp r i ma un ir de c o eficieni cu aj ut or ul cel orl al i pr i n re-
l aiil e
Xj (ti X )
L
i)m = V l i ' . i ?: .
*,<*x.) r r -
(9.156)
j 9. 5. iAC.AlK AU K l r 0 SARCINA COMPUSA
Vo i n consi dera i n acest par agr af acel e caz ur i de ncrcare l a care ai a
pus unel e condiii r est r i ct i ve p ent r u a put ea ndepl ini condiiil e de ech i -
l i br u pe cont ur (cazur i l e dc LuMr car e st udi at e la, punct el e 'J .3.2, 9..'i .i ,
9.4.3 i 9.4.4). ncrcarea respectiv aciona pe feel e jj = .&; ea v a
t r ebui , n acest caz, s fie echil ibrat i e o sarcin acionnd pe feel e
x= a. n f el ul acest a condiiil e de nai v o ci t at e al e funciei Ic t ensi une
(ech i l i br u pe cont ur) si ni ndepl inite.
ncrcril e se vor compune innd seama de proprietil e de si met ri e
sau de ant i si met r i e al e l or .
9. 5. 1 . nc r c ar e si met r i c a i n r:i| nII-I cu BXI Oy <i i Bt l s I mt t r i ei i n raport c u ax a Ox
n acest caz vom compune ncrcarea de l a p unct ul 9.3.1' cu o ncr-
care de t i p ul cel ei de la p unct ul 9.4.3. A l egem peri oadel e La = lu i
Lv 2b. P e l at ur i l e y = b acioneaz sarci ni l e nor mal e (fig. 5.22)
(9.157
3
-a
Fig. 9.22
i ar j ie l at ur i l e x -a sar ci ni l e tangenial e
t'(y) = - t'(y) = K + YK n cos 8m ? ,
(9.157')
G R I NDA PER ET E C U O S I NGU R A D ES C H I D ER E
593
Di n condiiil e i e ech i l i br u pe cont ur (TT, = ~TV) rezul t rel aia
^ 0 + E ( - - i f ^ =
(9.158)
Deoarece ncrcarea tangenial se anul eaz l a col uril e gr i nzi i perete,
ntre coeficienii F our i er corespunztori va t r ebui s avem rel aia
(9.158')
Gsim funcia de t ensi une
bhcos akx 4- E (- 1) d
T
(
a
.V)
c o s

x
+
+ ( _ l )
m 7
^ W ^ s i n S ^ , (
9
-
159
>
n- l
(tare n e d st area de t ensi une
* = - S ^ M C O S * * - E ( - l ) " * " * . ^1 0 ( a ) C 0 8 a - X -
- S ( - l )
m
7 >m Os (2ar) si n
M
- l
S = E V1 4 (f c i / ) & t co8 - E ( - l )
8 B
. Ve(any) cos
- ( - i r x >m o; ( ^a ! ) s m s ? / ,
m 1
r =* - E Vvi (aky) \ s i n akx 4- E ( ~ D ~
T
<
a
- ^
s i n
a
- E ( - i " i > * COS o,?,
.<i s tarea de deformai e
(9.160)
Eu ** - ( l A - ^ y ^ ^ - K ^ ^ x - Y ( - l ) *
n v
F 1 0 _ 8 (aB . y)s i n x*4
,1>
4- S (- - l )"
-
^
5
- a>i - . (S w a) si n oy,
(9.i 61)
K ( U - ^) =( l + ^) E -
I
^^* f c c o S ^. C + E ( - l )
2
f -
n
V7 . 9 (. / )eosa^
- E (- 1) i r
v
<-
8 (
*
a , ) 0 0 8
'
m " m
Coeficienii / ' snt dai de si st emul
c 3i'.M
CALCULUI. GRINZILOR PEREI CU CONTUR DREPTUNGHIULAR
unde
*- = * i (>') ~E
i ) - b, cobn / & E
?, 0'x) '
5
(9.162')
E I i D - r f r : *
i ar coeficienii ./ >, i e si st emul
E , Di =o.
unde
xj (/ / ')
(9.163)-
(9.163'
"
b
" i
2
v, A E ( i )
a
Putem exp r i ma un ir i e eoefieieni cu aj ut or ul cel orl al i pri n
rel aiil e
(roX)
(9. i ( i)
9.5.2. ncrcare antisimetric in rupori eu ambele axeiii- coordonat*
' n acest caz vom compune ncrcare;!, de La punct ul 9.3.4 cu o ncr-
care de aceeai form sau ncrcarea de l a punct ul 9.4.4 cu o ncrcare de
aceeai form ; de asemenea p ut em compune nc rcarea de l a p unct ul 9.3.4
cu o ncrcare de t i p ul cel ei de l a p un ct ul 9.4.4. n f el ul acest a acoper i m
toate cazuri l e de ncrcare posi bi l e p ent r u acest caz i e ant i si met r i e.
GRINDA PERETE CU O SINGURA DESCHIDERE 595
9.5.2.1. NCRCARE COMPUS NORMAL. n caz ul unei ncrcri
compuse, normal , antisimetric n r apor t cu ambel e axe de coordonat e
(fig. 9.23), al egem peri oadel e La =2 o i L, 2 b pe cel e dou direcii.
P e l at ur i l e y = 4- b acioneaz sar ci ni l e nor mal e
/ '(') / '(') E "8inr (9.165)
a - u a
i ar pe l at ur i l e x = _ a sarci ni l e nor mal e
p' (.'/ ) = - P ' (.'/ ) =E 4. sin Sm y. (9.165')
m
P ent r u ca ech i l i br ul pecont ur s fie asi gurai (M, .1/ ^ =0).
coeficienii F our i er t r ebui e s veri f i ce rel aia
- > " - XE ( )" " f
=
S ( - 1)"' (9.166)
Gsim funcia A i r y
V =K . | - E i si n Y j , E ^ iKin o, y 4-
(9.167)
+ E ( 1)" v " <M-Y, .'/ ) si n Y. X 4 E C - D " - s
5
Wm*) si n , / / .
" ' fl f/ f
596 C A L C U L U L GRI N Z I L OR P E RE I C U C ON TU R DR E P TU N G H I U L A R
St ar ea de t ensi une va f i dat do
#14(r. ?/ ) feSia-y 4- <t4<S, a) s i n ^i /
i * * |
- E (- 1) *B *w(7, 7) ai y ; a S (- 1) "Z) O* <Sra ) s i n y,
<*v = #14(T,. jf) k i n Yf c E Q'M ) ^
( 9 . 1 6 8 )
- ( - 1 ) (T. y) 9 > Y ~ E (- 1) *A,4>i .<* ) s i n 8m y,
T W = - Ka + 01 3 (v y) ck cos * a + ty (*#*) * i cos 8, y -
- ( - i
n
BMxn y)es r , - S (- i ) " A . cos 5j r
i ar s tarea de deformaie de
K (v !- co y) = - (1 4- p) J 0y 4- (1 4- u)
l t ( T t y >
af c cos r . m4-
Yfc
1 (1 + jx) ^ M a ; s i n 8,8/ 4- ( - l f ^ - 0 l e _ 8 ( r *,) eos r +
+ E ^ ^ - B C S * ) s i n 3 M y, ( 9 . 1 6 9 )
B ( - a>a>) = - (1.+ u ) 2 L > + (1 + | i) -^M^L s i n y a +
+ (i + u ) E 0 ; P o8 M + E ( - i r ^ v . (7 r) ^ r n a +
+ ( - i )
m J
^ ^ o
0 8 s
2/ -
Coeficienii / ? snt dai de si st emul
E *f B , = ^, ( 9 . 1 7 0 )
unde
& = >4 (*' ) - E
j x2(X.)
1 , (M ' >
= (- l )
n
an coth. r b 4- E (- l )' H- J . i -
- E (- 1)' \ x%ZtUV f'i - ~ E E ( - ^ I T ^ I
G R I N DA P E R E TE CU O SI N GU RA DE S C HI DE R E
i ar coeficienii Dm snt dai de si st emul
E
a
mi - A = cm , (9. 171)
unde
= L . . ' / . - v M = ta ' m =F *),
u t
=(- 1)
M
< eot n lm 4 - E u w t
(9. 171' )
7cm '
1
Exprimm un ir de coeficieni p r i n i nt er medi ul cel orl al i cu aj ut or ul
rel aiil or
B% = (- !) xJ (X ') ,
1
K al 'ftA')
V : 1 )' u, E ^ D ,
(9.172)
1
xa (wX )
E (- 1)' fa <h - - E
Tem * i
9.5.2.2! NC.RCARE COMPUS T A N G E N I A L A . n cazul unei ncrcri
compuse, tangenial , antisimetric n raport cu ambel e axe de coordonat e
1
l
7('x) |
1
-tW
1
1 M
1
-tW
1
0
i
1 m I
F i g . 9.24
fig. 9.24), al egem peri oadel e i a 2 a i Lv = 2 6 pe cel e dou direcii.
P e l at ur i l e / / = i b acioneaz sar ci ni l e tangenial e
t(a) = () = b0 4- fon cos Y (9.173)
C A L C U L U L GRI N Z I L OR P E RE ] "! C U C ON TU R DR E P TU N G H I U L A R
i ar pe l at ur i l e x =a sarci ni l e tangenial e
T'(f) = / '(y) = '>,', + E '>, cos / <. (<>.i7.r)
Condiia de uni voci t at e a funciei de t ensi une (T' +- bfT =0)
ne conduce l a urmtoarea rel aie
b*-%. (.171)
Rel aia de si met r i e a t ensi uni l or tangenial e l a col uril e gr i nzi i peret e
J I C conduce de asemenea l a
E < 1)'A , < 1 )'"'', (9..17-I')
Gsim funcia de t ensi une
F - b0xy 4 E ( -!)' 0, (T y) si n v * -i
x
( i " ; r l>;( 8 .) sin $ / / .
(9.175)
Component el e t ensOr uh l i t ensi une vor fi date de
= - E ( 1) <!>,,,Ci,,.")S I N T E ( 1) */ ',( 1' H(^ '') si n Sm ./ .
= - E (
1
)"/ >' *H(r , . / )
s i
-r, E ( i )"'i> (K ') in / / .
(9.i 7)
& =A E (
1
)" B, <l (ru!)) cos T. * - $ ' < - 1) " ' P <K ( , <") cos , y,
i ar component el e vect or ul ui depl asare de
/ -,>. + o),,/ / ) =(i }pj r + ( i )" o, .s (r.'/ )cos Y , * 4-
4- E (-1)' " ,.(,') in
(9.177)
E (v oi,./ -) = (1 -f a) V
:
+E (- 1)" - <i>, ( Y U T +
! E ( 1)"' ^- ' 1 . ; , , (^r ) e,><3 /.
Coeficienii / ,, snt dai de si st emul
E V B { (9.178)
GRI N DA P E R E TE C U O SI N GU RA DE SCHTDSRE
unde
b . = - y 1 "
7 K5 (I X )
., 1
4 . = - ( - U ' * . + (- i )' j J ^S
i ar coeficienii Dm de si st emul
E , , P i = <'. -
unde
t
J
L !
J
"
(9.178')
(9.179)
y r mi r r -
7 Xz (t X ' )
*,. = J tt(X) - E
(9.179'
i )
m
K
P ut em exp r i ma un ir de coeficieni cu aj ut or ul cel orl al i pr i n rel aiil e
1
x,(w,X') i
X 2 ( W A )
(9.189)
9.5.2.3. NCRCARE COMPUS, NORMALA SI TANGENIAL. n cazul
iui ei ncrcri compuse, normal i tangenial , antisimetric n raport cu
j
\ r
f'i yl i j
1
0 j 1
J
T T T T r w [.1
\ \ \ L
i a i n A
F i g. 9.25
a ni) sie axe de coordonat e (fig. 9.25), f ol osi m t ot peri oadel e L t = 2 a i
X Y = 2 ft. P e l at ur i l e y A~b acioneaz sarci ni l e normal e
p{a>) = - 3.(a?) = E si n T -x (9.181)
000 C A L C U L U L GR I NZI L OR PEREI C U C ONT U R DK El ' T U NU l II0LMJ
i ar pe l at ur i l e ai = a acioneaz sar ci ni l e tangenial e
Hy) = = K + I X coa (9. i si ' )
l i
Di n condiiil e de ech i l i br a pe cont ur [aT, = .) obinem rel aia
* X ' f t ~E ( - l ) " 3 . ; (9.182)
M
De as emen ea, d eoarece ncrcarea tangenial se anuleaz l a col uril e
gr i nzi i perete, va t r ebui verificat rel aia
K + ( - l f i = (9.182'
;
)
Gsim funcia A i r j
* = - E ^
a
*
s i n
+ t "
1
) r l #8 (7?y)smT r i a; +
(9.183)
r - E ( - l ) " & *S<8L) si n S, .v .
Tensi uni l e vor f i dat e de
a 'mm - * M( T )
f l
* "
n
Y 4 - S ( * i ( T r , , ! >) M f t 7* -
-Y,(r-lf'J >m*'t{*ma) si n S0,
M
o, E #i 4 ( Y i . ' / K s i n - E <1)*-B^8 (Y3/ )
s i n
T,
K
= >i s ( Y f c y)k Y . - '
!
- (- l )"<D9 (Y , y) C O S T ) . r
- S ( - l ) *" i >^( ^) eos
m
i ar depl asril e de
n . , M ; . v <MY *y)
j (u + = (1.4- | t] 2 J o* cos Y*a! +
+ (- 1)" 1 0 (Y, V) * T b 0 4- ( - 1 r ~ - . (J L 0) s i n 8M ?/ ,
n Y m o
#( - co0a!) = (1 4- p) 2 J 2 Om Y0 +
: ( - - i r ^c p 7 _ 9 ( T n ^) s i n T n ^ + ( - ~i r ^
,
a) ; 9 - 8 ( aM a; ) c os
GR I N DA P E R E T E C U O S I N GUR A D E S C HI D E R E
Coeficienii Bn snt dai de si st emul
hi
u n d e
hi =
x 2 (f X )
(hi = *)>
I 2
= 4( x ' ) -
I X-2 x 2 (X)
<* = (- 1)" acoth y . 6 + ( - ! ) '
x , (i x )
i ar coeficienii Dm de si st emul
ml = i
u n d e
h
x 2 (i X ')
= x 2 (ml) -
xi (<X') '
( - l )
m
6 m 4- ( - ! ) ' ' Mtk -
7T/ II k
(9.186
(9.186')
(9.187)
(9.187')
P u t em ex p r i ma u n ir de coeficieni eu aj ut or ul cel orl al i pri n re-
l aiil e
Bm = (- 1)" x%{n\ ')a.
x2 (nX ')
A
T)
i
*2 (mX)
( - i f & ; + (- i )* tta, - B ,
7T(II A
(9.188)