Sunteți pe pagina 1din 100

202 PR OBL E MA PLANA A TE ORI E I ELASTI CI TI I

Apl i c nd aceast ecuaie funciei A F , gsim ecuaia biarmonic


sub for ma
n mod anal og, n caz ul unei reele t r i ungh i ul ar e (fi g. 5.15 6), ecuaia
armonic are for ma
F k + F i + F l + F n + F n + F p - 6 F i =0, (5.218)
de unde obinem ecuaia biarmonic
4 2 1 ^ 0 ( ^ + ^ + ^ 4 - ^ + ^ , K
(5.21!*)
+ Fn+1+F,+1) +Fh_1 +Fi_1 +Fl_1+Fn_1+Fn_l+F9_1 =0 .
S e observ c n caz ul unei reele ptratice snt antr enate n cal cul
12 puncte n j u r u l l u i fc, n caz ul reelei exagonal e n u mai 9puncte i ar n
caz ul reelei tr i ungh i ul ar e 18 puncte. P u t em deter mi na apoi tensi uni l e
fol osi nd, n mod adecvat, tot relaiile (5.212) i (5.212').
5.8.3. Rezolvarea practic u problemelor teoriei elasticitii
P en t r u a r ez ol va pr obl ema plan a teor i ei elasticitii pr i n met oda
diferenelor fi ni te, scr i em ecuaia biarmonic pent r u cel e %nodu r i al e
reelei, i nter i oar e domeni ul ui Z>. C ont u r u l (7 poate s cuprind n odu r i al e
Fig. 5.16
reelei sau s tai e l atur i l e reelei n di fer i te puncte. De asemenea, scr i md
ecuaia biarmonic pent r u nodu r i di n apr opi er ea cont u r u l u i , pot f i antr e-
nate n cal cul i puncte di n ex ter i or ul domeni ul ui D(fi g. 5.16). n acest
caz, pelng cele n mrimi necunoscute pecare l e cutm (val or i l e n u -
mer i ce al e funciei F n cel e n nodu r i al e reelei, i nter i oar e l u i B), se i n -
tr oduc necunoscute noi (val or i l e numer i ce al e funciei F ntr-un numr
de puncte de pecontur i di n ex ter i or ul domeni ul ui D) aceste mar i ni i
ME T ODE DE CAL CUL
203
se determin sau se exprim cu aj utor ul necunoscutel or Fi (il, 2 , . . . , n),
punnd condiiile pe contur . n legtur cu aceast problem menio-
nm u n i nter esant ar t i col al l u i W. M u dr ak [69].
5.8.3.1. C O ND I I I D E C O N T U R . ntr-adevr, am vzut n 3.3, c put em
cal cu l a val or i l e funciei F i al e der i vatel or sal e pariale depr i mu l or di n
pe cont u r u l C,cnd cunoatem sar ci ni l e exter i oar e ce acioneaz pe acest
contur (care pot f i event ual i sar ci ni concentr ate).
Dac pu n ct u l Tc este pecont ur ul C,ne mai intereseaz val or i l e n u -
mer i ce al e funciei F n punctel e (ft + 1) i hexter i oar e domeni ul ui D
(mrimea Fk este cunoscut). F ol osi nd for mul el e (5.211) vom put ea scri e
Fh+1=Fk_1 + 2i*
l dx )k
Fl =Ft + 2ty[2Z-\
(5.220)
Observm c, dac der i vat a parial este nul pecont ur , val oar ea
funciei n pu n ct u l exter i or domeni ul ui este egal cu val oar ea funciei
n pu nct u l corespunztor di n i nter i or *).
Dac o latur a reelei tai e cont u r u l n pu nct u l C, snt antr enate n
cal cul i punctel e (i + 1), (i + 2). n acest caz put em scri e ecuaia (5.210)
i pecea obinut pr i n der i var e pentr u punct ul C. Obi nem (absci sa c
este negati v pe fi gur) urmtorul si stem de ecuai i :
= Ft +, - 2 ^ +Ft Fi+2 - gy
2 (8a-)
2
28a?
i m =
l dx J c
F i +i - 2Fi+1 +Ft F i +i - Ft
(8x)
2
2 Sa;
(5.221)
car e ne per mi te s expri mm mrimile Fi+1 i F < + n funcie de necunoscuta
F. i de val or i l e cunoscute pe contur .
Dac l atur i l e reelei snt tiate de cont u r u l C i n pu nct u l C
(fi g. 5.16), pu t em cal cul a peJ P 4 + 1 i Fi+1 di nt r - u n si stem anal og cu (5.221),
obinut por ni nd de l a ecuaia (5.210'). Obinem n fel ul acesta val or i apr o-
x i mat i v egal e, pent r u Fi+1 deex empl u.
Dac domeni u l Deste -conex, va t r ebu i s scr i em (n 1) condiii
supl i mentar e care s corespund l a uni for mi tatea deplasrilor pe fi ecare
cont ur i nter i or .
P ent r u a cal cul a componentel e ui val e deplasrii va t r ebu i s ex-
primm tensi uni l e cu aj utor ul unor for mul e dei nter pol ar e, pr i ntr - o ex-
presie continu. Obi nem apoi deplasrile pr i n cal cul e anal i ti ce. n gener al
cal cul el e snt destui decompl i cate i sei ntr oduc er or i supl i mentar e.
*) Reamintim caceste relaii suni aproximative.
204 PR OBL E MA PLANA A T E ORI E I ELASTI CI TI I
U n cal cul mai exact al deplasrilor se poate face ntr-o r ezol var e n
deplasri a pr obl emei , por ni nd de l a reprezentrile (3.92), (3.92') al e l u i
K . M ar guer r e. Condiiile pe contur se pu n n deplasri sau n t ensi uni ,
l a fel ca mai sus.
^5.8.3.2. E E Z O L V A R E A SI ST E M U L U I D E E C U A I I L I N I A R E . F i e c sol u -
ionm pr obl ema n tensi uni , fi e c o studi em n deplasri, aj ungem l a
r ezol var ea u n u i si stem de n ecuaii al gebr i ce l i ni ar e cu n necunoscute
(val or i l e numer i ce al e funciei F a l u i A i r y sau 9 a l u i M ar guer r e n cel e n
nodur i al e reelei i nter i oar e domeni ul ui D) :
fiaiJ Fi=bi (* = 1,2, . . . , n ) . (5.222)
Acest si stem are adesea par t i cul ar i t at ea de a f i si metr i c n r apor t cu
di agonal a pri nci pal ; de aceea se poate apl i ca i al gor i t mu l l u i G auss
de r ezol var e.
P en t r u o anumit ncrcare i o anumit reea, ncrcarea de pe
contur n u afecteaz dect t er meni i l i ber i bi ai si stemul ui . n acest caz
pu t em ex pr i ma soluiile ca funcii l i ni ar e de aceti ter meni l i ber i
*V U - l , 2 , . . . , n ) . (5.223)
Lu nd bk = 0 (k =fc i) b( 1, gsim
*y<=0 w , (5.224)
deci aceti coeficieni n u depi nd de ncrcare. B i poart numel e de coefi-
cieni de influen i snt tabulai pent r u di fer i te domeni i mai i mpor t ant e
i di fer i te t i pu r i de reea *).
Menionm cu aceast ocazi e c u n u l di n dezavantaj el e mar i al e
acestei metode const n f apt u l c n u pu t em face u n cal cul gener al , ci
sntem obligai s facem u n cal cul separat pent r u fi ecare r apor t ntre di -
mensi uni l e gr i nz i i perete.
P en t r u a obine val or i l e funciei F n al te puncte dect nodur i l e r e-
elei se pot fol osi di fer i te procedee dei nter pol ar e. E vi den t , aceasta i nt r oduce
aproxi mai i supl i mentar e.
P u t em face u n cal cul mai exact fol osi nd o reea mai deas (eroarea
caro se face este proporional cu ptratul pasul ui reelei, pent r u u n pas
al reelei care n u este pr ea mar e); aceasta ne conduce ns l a dificulti
de r ezol var e a si stemul ui l i ni ar do ecuaii, care va avea mai mul te necu-
noscute. De aceea preferm s ndesim reeaua n u mai n zonel e n car e
vr em s obinem r ezul tatel e mai exacte sau n care avem solicitri l ocal e
(zonel e de apl i car e a sar ci ni l or exter i oar e de ex empl u ); vom avea grij
s scr i em ecuaiile bi ar moni ce pent r u nodur i l e r especti ve n consecin.
*) De exemplu In lucrarea l ui P. M. Varvak [30].
ME T ODE DE CAL CUL 205
S - a mcer cat nlocunea rezolvrii exacte a si stemul ui de ecuaii
(5.222) pr i n unel e metode i ter ati ve de cal cul . O i dee folosit n acest caz
este i cea a rezol vri i pr obl emei pl ane a elasticitii n dou etape de
cal cul . n pr i ma etap de cal cul se obine suma tensi uni l or di n ecuaia
de t i p L apl ace
A 0 = 0, (5.225)
pr esupunmd cunoscut funcia 0 = ax - f av pe contur , i ar n a doua
tap de cal cul se obi ne funcia F de tensi une di n ecuaia de t i p P oi sson
A.F = 0 , (5.226)
aceast funcie f i i nd cunoscut pe contur . Deoar ece n u cunoatem val oar ea
l u i 0 pe contur , cel e dou tr epte de cal cul n u se trateaz separat ci se trece
t ot t i mpu l de l a o treapt de cal cul l a al t a.
Di nt r e lucrrile mai i mpor tante publ i cate n legtur cu metoda
diferenelor fi ni te, ci tm tezel e de doctor at al e l u i H . B ay [2] di n 1931
i P . M*. V ar vak [30] di n 1951. M . S oare [25] a apl i cat aceast metod l a
cal cul ul plcilor cur be subiri.
U n u l di n aspectel e cele mai moder ne i mai avansate al e acestor
metode i ter ati ve de cal cu l este aa n u mi t a metod de relaxare, care a l uat
u n mar e av nt n u l t i mu l t i mp datorit studi i l or cr eator ul ui ei B . V . S out h -
wel l [28], pr ecum i al e col abor ator i l or i el evi l or si. n aceast metod
de cal cul se pornete de l a o anumit distribuie de val or i pent r u funcia F
n cel e n nodu r i al e reel i i , distribuie pe car e cutm s o al egem astfel
ca s fi e ct mai apropiat de r eal i tate. Condiia do bi ar moni ci t at e n u va
fi ndeplinit pent r u fi ecare nod al reel ei ; de aceea vom face, pe rnd,
corecii al e val or i l or al ese pent r u funcia F, astfel ca ecuaia biarmonic
s fi e' ct mai bi ne verificat n toate nodur i l e. Aceste operaii de corecie
se pot face si stemati c, dup anumi te r egul i , aj ungnd astfel operaii me-
cani ce, n aceasta const mar el e avantaj al metodei . De asemenea se poate
fol osi i pent r u pr obl ema biarmonic (pr obl ema plan a elasticitii) u n
pr ocedeu de r ezol var e n dou etape do cal cul , fcnd corecii succesi ve n
cel e dou etape (coreciile di ntr - o etap fol osesc l a ceal al t; r ezul tatel e
obinute ai ci corecteaz i ar pr i ma etap et c). L . F ox [42], [43] a fol osi t
metoda relaxrii n pr obl ema plan a teor i ei elasticitii.
Legat de met oda reelelor este i deea aproximrii gr i nz i i perete (o
plac plan acionat de sar ci ni cupr i nse n pl an u l ei medi an) cu o reea
de gr i nz i i nlocuirea cal cu l u l u i ei pr i n cal cu l u l efor tur i l or n aceast reea.
Aceast i dee, dat de L . E . G r i nt er [53] i A. Hr enni k of f [55] n 1949a
fost reluat l a noi do D . M or ar u [68] n 1956. Menionm c se pot fol osi
toate metodel e apr ox i mat i ve de cal cul cunoscute l a cal cul ul si stemel or
de bar e.
V om u t i l i z a, n cu pr i nsu l lucrrii, pent r u caz ur i par ti cul ar o de gr i nz i
perei, unel e r ezul tate obinute pr i n metoda diferenelor fi ni te.
206 PR OBL E MA PLANA A T E ORI E I ELASTI CI TI I
& 5. 9 . ME TODA APROXIMRII CONDIIILOR PE CONTUR N PU NCTE
U nel e di n metodel e de cal cul expuse mai sus (de ex empl u metodel e
variaionale) ne per mi t s obinem, cu o aproxi mai e ct de bun vr em,
funcia de tensi une sau der i vatel e sal e (tensi uni l e) n ori ce punct di n i n -
ter i or ul cor pul ui . Al t e metode (cal cul ul cu diferene fi ni te - met oda
reelelor, metoda rel axri i ) ne per mi t s obinem o val oar e aproxi mati v a
funciei de tensi une ntr-un numr fi ni t de puncte di n i nt er i or ul cor pu l u i ,
satisfcnd condiiile pe cont ur tot ntr-un numr fi ni t de puncte.
S e poate i magi na o metod de cal cul care are pri comune cu fi ecare
di n metodel e expuse mai sus. M et oda const n a cuta o funcie analitic,
de form ct mai simpl, care s ver i fi ce condiiile pe contur ntr-un numr
fi ni t de pu n ct e; aceast funcie ne d starea de tensi une i star ea de
deformaie pent r u ori ce pu nct di n i nt er i or u l cor pul ui .
Aceast metod de cal cul a fost folosit de ctre B . L ' Her mi t e [51] *),
L . S. L ei benz on [17] i de ctre noi [86], [87] ntr-o l ucr ar e recent.
P en t r u si mpl i tatea cal cul ul ui vom consi der a star ea de tensi une re-
prezentat de pol i i t omul **)
F(x,y) P ( , y) , (5.227)
care cupr i nde (in - 5) constante ar bi tr ar e, datorit for mei speci al e a
pol i nomu l u i PI
1
.
P en t r u u n pu nct de pe contur pu t em pune condiii n t ensi uni sau
n deplasri. Deci , pent r u u n punct de pe contur , gsim' dou relaii ntre
constantel e de deter mi nat. S cr i i nd c funcia F (x,y) ndepbne'te con-
diiile pe contur n (2n 3) puncte, gsim u n si stem de (in 6) ecuaii
l i ni ar e cu (4 n 5) necunoscute, care ne va deter mi na constantel e
a
i > Pi >Y i S 4 . U n a di n aceste constante se poate l ua arbitrar (de
ex empl u r> = 0 ).
n fel ul acesta funcia biarmonic (5.227), pe care o determinm,
va cor espunde unei stri de tensi une n gr i nda perete dat de o distribuie
! de t ensi uni sau de deplasri pe contur , foarte apropiat de distribuia
2
a
pr obl emei pe care o studi em.
F i e = ! 3 diferena di ntr e cele dou distribuii de condiii
pe contur (de ex empl u condiii n tensi uni ). O asemenea distribuie de
tensi uni este cea di n fi gur a 5.17, direciile tensi uni l or f i i nd oarecare n
fi ecare punct (component normal i tangeni al ). Dac numrul pu nc-
tel or pe contur n care am pus condiii exacte 'este sufi ci ent de mar e, t en-
si uni l e par azi tar e >vor da n i nt er i or ul gr i nz i i perete o stare de tensi une
neglij abil n r apor t cu star ea de tensi une dat de distribuia de t ensi u ni
%. Aceast aproxi mai e este cu at t mai valabil cu ct sar ci ni l e pe
contur se echilibreaz pe poriuni i pu t em apl i ca pr i nci pi u l l u i B . de S t .
V enant .
*) Punlnd condiii exacte pentru tensiunile tangeniale i condiii in puncte pentru,
tensiunile normale.
**) A se vedea 5.1.
ME T ODE DE CAL CUL 207
Numrul punctel or n care se pu n condiii pe cont ur pr ecum i apr o-
ximaia pe care ne-o d metoda de cal cul se pot det er mi na pr act i c de l a
caz l a caz, calculnd diferena >di ntr e star ea de tensi une gsit de noi i
solicitrile de pe cont ur . ,
n caz u l u n u i cont ur cu proprieti de si metr i e i a unor ncrcri
si metr i ce sau anti si metr i ce se obin simpbficri i mpor t ant e de cal cu l ; n
acest caz se fol osesc for mel e pare sau i mpar e n r apor t cu x sau y al e pol i -
noamel or bi ar moni ce i ar condiiile se pu n n u mai pe o par te a cont u r u l u i .
Fig. 5.17
P r i nt r e avantaj el e metodei de cal cul ci tm f apt u l c se poate st udi a
pr obl ema u nei gr i nz i perete cu contur oarecare cu ex acti tatea pe care o
dor i m (for ma cont u r u l u i n u complic pr obl ema di n pu nct de vedere al
cal cul ul ui efecti v); de asemenea se pot pune cu tot at ta uurin, condiii
pe contur n t ensi uni sau n deplasri i spre deosebi re de metoda di -
ferenelor fi ni te, de ex empl u se obin expr esi i anal i ti ce att pent r u ten-
si uni ct i pent r u deplasri, ceea ce ne per mi te s apr eci em r i gi di tatea
gr i nz i i perete.
n afar a reprezentrilor el ementar e (pol i noame bi ar moni ce) se pot
fol osi i al te funcii care s fi e adecvate pent r u unel e pr obl eme par ti cul ar e.
D i n punct de veder e al cal cu l u l u i se aj unge l a r ezol var ea u n u i si stem
de ecuaii l i ni ar e cu u n numr destul de mar e de necunoscute, ceea ce con-
sti tui e l i n dezavantaj al metodei de cal cu l ; acest si stem n u este_ si metr i c
n r apor t cu di agonal a principal, deci n u se poate apl i ca al gor i t mul l u i
G auss. P e de alt par t e si stemul n u poate fi t ot deauna r ezol vat pr i n
metode i ter ati ve, condiiile de convergen nefi i nd ndeplinite. Bez ol var ea
acestui si stem de ecuaii n u consti tui e ns o di fi cul tate esenial, deoarece
pu t em u t i bz a n acest scop maini el ectr oni ce de cal cul .
C a i n caz u l metodei diferenelor fi ni te, tr ebui e s facem u n cal cul
separat pent r u fi ecare r apor t ntre' di mensi uni l e gr i nz i i perete, neputnd
astfel efectua u n cal cu l gener al .
P u t em uneor i s i nt r oducem par amet r i ai ncrcrii, car e s ne
i ndi ce de ex empl u o poziie arbitrar a unei sar ci ni . C al cu l u l devi ne
greoi , uneor i ch i ar i mposi bi l , t r ebui nd s facem u n st u di u pent r u fi ecare
caz n par te. Bemarcm totui c, n si stemul de ecuaii l i ni ar e pe care-1
avem de r ezol vat, ncrcarea afecteaz n u mai t er meni i l i ber i .
208 PR OBL E MA PL ANA A T E ORI E I ELASTI CI TI I
Se poate ex t i nde met oda de cal cul , fcnd ca numrul punctel or n
care se pu n condiii l a limit s tind ctre i nfi ni t . n acest caz funcia F
pe care o fol osi m devi ne o seri e. ncrcarea se dezvol t pe cont ur ntr-o
seri e T ayl or i se pu n condiiile n consecin.
V om apl i ca aceast metod de cal cul n unel e caz ur i par ti cul ar e n
cur sul lucrrii.
5.10. ALTE ME TODE APROXI MATI VE DE CALCU L
S - a cutat s se dea o soluie general a pr obl emei pl ane i pe al te
ci. Ast f el C b. M assonet [62] s-a ocupat de caz ul u n u i domeni u s i mpl u
conex D , mrginit de u n cont ur C, fr puncte angul oase. P or n i n d do l a o
supr apuner e de soluii pent r u semi pl anul el asti c acionat de o sarcin
concentrat pe l i ni a de separaie, se aj unge l a r ezol var ea unei ecuaii i n -
tegral e de a doua spe; se poate fol osi metoda aproximaiilor succesi ve,
seri i l e care se i nt r oduc f i i nd sufi ci ent de convergente.
L . B es k i n [37] folosete u n pr ocedeu oar ecum anal og. Se ine seama
de f apt u l c pu t em scri e funcia de tensi une sub for ma
F = O + *F, (5.228)
unde funcia <P poate fi considerat ca potenialul unei distribuii do mase
cu densi tate armonic ^- , dat de
2 n
A0> = x (5.229)
i ar T o funcie armonic
A " F = 0. (5.230)
I ntegr al a general a acestei u l t i me ecuaii se poate scri e sub for ma
T = C vl n p d s , (5.231)
.'c
unde p este distana de l a pu nct u l n care calculm pe *F l a u n pu nct
cur ent pe contur .
De asemenea ecuaia
A X = 0 , (5.232)
pe care tr ebui e s o ver i fi ce funcia x>
n
conduce l a ut i l i z ar ea u n u i potenial
de du bl u str at de for ma
o ^ d S , (5.233)
P
unde 9 este u ngh i u l fcut de vector ul , care pornete di nt r - u n punct de pe
contur spre pu nct u l n care facem cal cul ul , cu nor mal a exterioar n n
1 tunetul consi der at.
ME T ODE DE CAL CUL 209
E x pr esi a general a l u i F va fi deci
# = C C l n r f C
6 ) 0 0 8 9
d]c U +C vl n p d s , (5.234)
2 n J J D L J C 9 1 J c
unde r se refer l a distana de l a pu nct u l n care calculm pe F l a u n punct
cur ent di n i nter i or .
Funciile co i v se determin di n condiiile pe contur r el ati ve l a
funcia F; pr obl ema se. reduce l a i ntegr ar ea u n u i si stem de dou ecuaii
i ntegr al e, ceea ce se face pe cal e aproxi mati v. Aceast soluie are u n
car acter gener al , putndu-sc apl i ca i n caz ul unor fore masi ce oarecare.
E a se obine pr i n supr apuner ea a dou sol ui i : u n a relativ l a pl anu l
i nfi ni t acionat de fore masi ce i cea relativ l a domeni u l l i mi t at , cu con-
diii l a limit deter mi nate, dar fr fore masi ce (aceste condiii l a limit
f i i nd obinute pr i n supr apuner ea condiiilor i mpuse de problem cu cele
cu semn sch i mbat datorit tensi uni l or date pe cu r ba limit de pl anu l
i nfi ni t).
B . S en [80] a r ezol vat unel e pr obl eme pr i nt r - u n pr ocedeu asemntor
de supr apuner e a efectel or, fr a fol osi o funcie de tensi une. E l pune
condiii l a limit pr i n apl i car ea, n ex t er i or ul domeni u l u i , a unor sar ci ni
exter i oar e n pl an u l i nfi ni t ce ne dau pe cu r ba limit tensi uni care se
supr apun cu cele al e cor pul ui studi at consi der at i el i nfi ni t pent r u a
ati nge condiiile I a limit dor i te. Dar n u este t ot deauna uor s.gsim u n
si stem de t ensi u ni compl ement ar e; de aceea n u este totdeauna posi bi l s
aplicm met oda di n punct de vedere pr acti c.
G . A . G r i nber g, N . N . L ebedev i I . S. U f l i and [52] au cutat s dea o
form general pent r u funcia biarmonic F. E i au gsit c
F = fianFn, (5.235)
n- l
unde
an =^ g F n - f ^ s , ' (5.236)
cu
f(x,y) = [F]c , g (x, y) = ^ ] | [(5.237)
pent r u o poriune de contur C; funciile ar moni ce F se al eg n r apor t cu
condiiile pe contur . I . B abu s k a [35], [36] a conti nuat aceste st udi i pentr u
di fer i te domeni i .
n afar de metodel e cu car acter gener al , expuse mai sus s-a cutat
s se dt a i metode de cal cul adecvate unor anumi t e pr obl eme. Ast f el s- au
studi at pr obl eme n di fer i te si steme speci al e de coor donate sau n co-
ordonate curbilinii oarecare, ceea ce per mi te o r ezol var e mai uoar pentr u
u n anu mi t contur . V o m t r at a acesto pr obl eme, n mod amnunit, n
par tea a t r ei a a lucrrii. Menionm n u mai c u n aspect i nter esant al
acestor metode l consti tui e procedeul de inversiune, i nt r odus de W. D. M i t -
14 - o. 3391
21(1
PR OBL E MA PL ANA A TE ORI E I ELASTI CI TI I
ch el i [67] n 1901 i apl i cat de A. E . H . L ove [18], A . Timp [88], J . W.
J effer y [56] i G . Aymer i ch [34]. U n i nter esant st u di u al metodei a fost,
fcut mai r ecent de E . S ter nber g i E . A. E u ban k s [82] i ar unel e aplicaii
au fost date de L . E dppl [7].
P r i n i nver si une, coor donatel e u n u i nou punct devi n
fp
2
P
2
unde J K
2
este o constant pozi ti v i p este r az a vectoar e a pu n ct u l u i con-
si derat. Aceast a per mi te, de ex empl u, s artm c o mar gi ne nencrcat
se transform ntr-una ncrcat nor mal i uni for m. De asemenea l i ni i l e
i zostati ce i conserv proprietile pr i n i nver si une.
M etodel e apr ox i mat i ve de cal cul care se pot i magi na pent r u a t r at a
di fer i te pr obl eme par t i cul ar e snt foar te mul t e i gr eu de tr ecut toate n
revist. Menionm, de ex empl u , met oda propus r ecent de W. V al ent i n
[90] pent r u cal cu l u l apr ox i mat i v al gr i nz i l or perei cu o singur desch i dere.
Se mparte gr i nda per ete ntr-un numr de fii or i zontal e care se studiaz
i ndependent pr i n metode el ementar e, ca nite gr i nz i l u n gi ; apoi se fol o-
sete pr i nci pi u l supr apuner i i efectel or, innd seama de conti nui tatea de-
formaiei n seciunile or i zontal e.
T oate metodel e de cal cu l , pr ezentate pn n pr ezent, pot avea -
n gener al i nter esante interpretri grafice. De ex empl u, metoda di fe-
renelor fi ni te cu i nter pr etar ea static dat de F . S ti i ssi [29] i aplicat
de P . Du bas [6] admi t e u n asemenea cal cul gr af i c; ntr-adevr, pol i -
goanel e funi cul ar e se pot const r ui cu uurin pe cal e grafic.
De asemenea, i nter pr etar ea mecanic a funciei de tensi une i a der i -
vatel or sal e (moment ncovoietor, for axial i for tietoare ntr-o
seciune a u nei gr i nz i care ar urmri u n contur oarecare i nter i or sau pe
fr onti er a domeni ul ui nost r u , datorit sar ci ni l or exter i oar e sau tensi uni l or
pe acest contur , ncepnd di nt r - u n pu nct ar bi t r ar ales) ne poate conduce
l a o metod grafic de cal cu l , deoarece toate aceste mrimi se pot obine
pe cal e grafic. P u t em por ni , de ex empl u, cu o anumit distribuie de ten-
si uni pe o seciune, distribuie pe care cutm s o al egem ct mai apropiat
de r eal i tate i astfel ca s ndeplineasc anumi te condiii de ech i l i br u
stati c. Aceast a ne conduce l a o funcie de tensi uni F, care tr ebui e s fi e
biarmonic. n caz contr ar , i nt r oducem o corecie i repetm cal cul ul
pn aj ungem l a u n r ez ul t at acceptabi l .
O alt metod de cal cul , care se situeaz oar ecum l a j umtatea dr u -
mu l u i ntre metodel e anal i ti ce i cel e exper i mental e, a fost preconizat
de C h . M assonet [63]. Aceast metod grafomecanic pornete de l a
anumi t e stri de tensi une cunoscute dar folosete i u n anumi t sumator
adecvat acestei operaii.
De asemenea H . P on ci n [75] a studi at caz ul n care snt cunoscute
anumi t e deformaii pe cont u r u l cor pul ui (deformaii i mpuse sau msurate
pe o anumit grind per ete sau pe u n model ), artnd cu m se pot cal cul a
ME T ODE DE CAL CUL 211
aceste mrimi i n i nter i or , pr i nt r - u n anu mi t pr ocedeu de pr el ungi r e
funcional. C a i met oda precedent i aceasta se bazeaz pe anumi t e
procedee exper i mental e.
Aceast a ne face s tr ecem n revist, cu mai mult ateni e, cteva
metode exper i mental e mai i mpor tante.
5. 11. ANALOGI I CU ALTE PROBLE ME . PLACI PLANE
P r i nt r e metodel e exper i mental e al e pr obl emei pl ane a teor i ei el asti -
citii, u n l oc speci al l ocup cel e bazate pe analogii cu alte probleme
elastice. C ea mai interesant anal ogi e este cea cu pr obl ema cal cul ul ui
el asti c al plcii pl ane subiri, supus l a ncovoiere sub aciunea unor sar-
ci ni nor mal e pe pl an u l medi an. C u aceast ocazi e vom pr ezenta pe scur t
aceast problem, deoarece r ezul tatel e obinute ne vor ser vi i pent r u cazul
plcilor pl ane subiri sol i ci tate de sar ci ni nchnate fa de pl an u l l or
medi an, pe care-1 vom st udi a ul ter i or , pr ecum i pentr u pr obl ema stabibtii
el asti ce a gr i nzi l or perei.
5. 1l l l . Plci plaqe
P ent r u cal cu l u l plcilor pl ane, pe ling i potezel e admi se n general
i expuse anter i or , se fac anumi t e i poteze supl i mentar e si mpl i fi catoar e.
As t f el :
a) Lu nd axel e Ox i Oy n pl anu l medi an i ax a Oz normal pe acest
pl an, vom admi te c deplasrile u(x, y, 0) i v(x, y, 0) di n pl an u l medi an
pot f i negl i j ate; toate sar ci ni l e exter i oar e i reaciunile snt nor mal e pe
pl anu l medi an, care se comport ca o suprafa neutr.
b) Admi t em i poteza l u i G . R . Ki r ch h of f [14], [58], confor m creia
u n segment de dreapt nor mal l a pl anu l medi an nainte de defor mai i c
rmne segment de dreapt i nor mal l a suprafaa median dup defor-
mai e; negl i j em astfel influena forfecrii asupr a deformaiilor. Distana
unui punct de pe aceast dreapt, dup deformaie, pn l a suprafaa
medi e deformat rmne egal cu distana de l a pu nct pn l a pl anu l
medi an nainte de deformai e; deci dr eptel e nor mal e l a pl an u l medi an
snt i nextensi bi l e.
c) Admi t em c tensi uni l e az snt foarte mi ci n r apor t cu cel el al te
tensi uni i c influena l or asupr a deformrii plcii poate f i neglij at.
n baz a pr i mel or dou i poteze a) i b) put em st udi a deformaia pe
direcia x a u n u i el ement de plac (o seciune y = const). Obi nem (fig.' 5.18)
S w
dw i . n n n w
u= z i v = a ) (5.239)
dx dy
a doua relaie fi i nd dat n mod anal og de o seciune x = const.
212 PR OBL E MA PLANA A T E ORI E I ELASTI CI TI I
inxid seama de l egea l u i Hook e (1.52), (1.52') i de i poteza o), gsim
tensi uni l e sub for ma
d
2
w\
+ l
1
'
(5.241)
Ez 1 d
2
w
1 - [x
2
{ dx
2
Ez
1 - (i.
2
{ W
Ez d
2
w
1 + V-
dxdy
xxV = (5.241')
l - f - [ dxdy
Aproxi mai a fcut pr i n i poteza l u i Ki r ch h of f n u per mi te s
calculm tensi uni l e tangeniale T , i T , care ar r ezul ta egal e cu zero
ME T ODE DE CAL CUL
213
(Lin l egea l u i Hook e. P en t r u a obine aceste t ensi uni , fol osi m pr i mel e dou
ecuaii de ecbi U br u (1.18), n care facem X = Y = 0. P u t em scr i e
Fig. 5.19
innd seama de fapt ul c aceste tensi uni tr ebui e s fie nul e pe fetel e
i * x i '
z = . >gsim
2
T V Z = ( zA AtC ,
2 U dy
(5.241")
T = 2 2 AM; .
2(1 - (x
2
) i 4 j S a
Presupunnd c u n el ement de plac (fig. 5.19) de di mensi uni
da; i y este decupat di n dou fii nor mal e u na pe cealalt, supuse l a
ncovoiere cu forfecare, put em admi te c tensi uni l e nor mal e ax i ffj ,
214 PR OBL E MA PLANA A TE ORI E I ELASTI CI TI I
variaz dup o l ege liniar analoag l egi i l u i Navi er i ar tensi uni l e tangen-
iale T w i T o t vari az dup o lege parabolic, analoag cel ei dat de
f or mul a l u i J u r aws k i pent r u gr i nda dreapt. De al tfel l a acest r ezul tat a m
aj uns i fol osi nd i potezel e de cal cul al e plcilor pl ane. Dac fiile meni o-
Fig. 5.20
nate mai sus s-ar defor ma i ndependent, deformaiile a dou fii alturate
(scurtri deasupr a pl anu l u i medi an i al ungi r i dedesubtul acestui pl an)
ar fi di fer i te unel e de cel el al te; pent r u a r estabi l i cont i nui t at ea deformaiei,
apar lunecri Y w i Y M ntre dou fii alturate, pe care n u le pu t em
obine cu i poteza l u i Ki r ch h of f . Aceste lunecri variaz l i ni ar , ca i defor-
maiile speci fi ce l i ni ar e crora le cor espund, fi i nd nul e n pl anu l medi an,
ME T ODE DE CAL CUL 215
care este pl an neu t r u ; corespunztor l or i tensi uni l e tangeniale xxy = *vx
variaz l i ni ar , dup cu m am gsit mai sus.
De obi cei este mai convenabi l s fol osi m efor tur i l e pe seciune
(fi g. 5.20 a) i anume momentele ncovoietoare
_ A *-
2 2
momentul de rsucire
h
Mxv =MVx = ~l
z
x^zdz (5.242')
i forele tietoare
h ^\
2
T*=-\ \ T w d a . (5.242")
2 2
Dac nmul i m pr i mel e dou ecuaii de ech i l i br u (1.18) cu zdz, n
l i psa forelor masi ce, i integrm, ntre l i mi tel e | j i (i ntegrare pr i n
pri pent r u T m i T w ) , gsim ecuaiile de ech i l i br u pe care tr ebui e s le
veri fi ce efor tur i l e pe seciune (5.242), (5.242') i (5.242") :
dMx , dMxy T = 0
dx By
* (5.243)
m M bmv =
-| - -Lv V.
dx dy
Obinem aceleai ecuaii i di n ech i l i br ul t ot al al u n u i el ement de
plac (fig. 5.20 6).
Aceste relaii snt anal oage cu ecuaiile de ech i l i br u (3.30) di n pro
bl ema plan.
nmulind a t r ei a ecuaie (1.18) cu dz, integrnd ni tr e | j i
i nlocuind fora masic Z cu sar ci na exterioar p*), gsim ecuaia
d T
* . + - S i - p = 0 . (5.243')
dx dy
Bliminnd forel e tietoare ntre relaiile (5.243) i (5.243'), pu t em
scri e
Za* + + fit - p = 0 , (5.244)
dx
2
dxdy dy
2
relaie asemntoare cu ecuaia de conti nui tate (3.47).
*) Consideraii cu seninul el ca In teoria elasticitii.
216
PR OBL E MA PLANA A T E ORI E I ELASTI CI TI I
(5.245)
F ol osi nd relaiile de definiie (5.242), (5.242') i (5.242") i r epr e-
zentrile (5.241), (5.241'), (5. 241"), gsim
/ B
2
w B
2
w
Mx = D -f- fi.
\ dx
2
dy
2
_, ( d
2
w d
2
w\
v
V dy
2
dx
2
)
Mxv = ( l - y . \ D ^ , (5.245')
Tx = D Aw ,
3a;
dy
(5.245")
relaii care exprim efor tur i l e pe seciune funcie de depl asar ea w a
pu nct u l u i corespunztor di n pl anu l medi an. A m notat cu
D =
M
* (5.246)
12 (1 (x
2
)
rigiditatea cilindric a plcii (r i gi di tatea l a ncovoi ere).
nlocuind expr esi i l e (5.245") al e forelor tietoare n ecuaia (5.243'),
obinem ecuaia pe care tr ebui e s o ver i fi ce depl asar ea w
. B*w o*w 3*w p
A A w = + 2 = (5.247)
dx* dx
2
dy
2
dy* D
Aceast ecuai e a plcilor pl ane subiri a fost dat de J . L . L a -
grange n 1811.
M odu l de r ezol var e a pr obl emei plcilor pl ane este astfel pr eci zat.
Se integreaz ecuaia (5.247) i ar efor tur i l e pe seciune se exprim pr i n
relaiile (5.245), (5.245') i (5. 245").
E ez emar ea plcii ne conduce l a anumi t e condiii pe contur . De
exempl u, pe o poriune de cont ur ncastrat se pu n condiiile
to = 0 , =0, (5.248)
dn
-
pentr u u n el ement de normal exterioar n.
5.11.2. Analogia intre calculul grinzii perete i al plcii plano
Remarcm c variaia momentel or n j u r u l u n u i punct, ntr-o plac
plan, este analoag cu vari ai a tensi uni l or n j u r u l u n u i punct , ntr-o
grind per ete.
ME T ODE DE CAL CUL
217
Dac i nt r odu cem suma momentel or
M -
M
' + *% , (5.249)
1 - f u.
gsim ecuaia
M
Aw = , (5.250)
asemntoare cu ecuaia diferenial a fi br ei medi i defor mate l a o grind
dreapt supus l a ncovoi ere *) i cu ecuaia (5.229), folosit n metoda de
r ezol var e a pr obl emei pl ane indicat de L . B es k i n.
i n nd seama de (5.247) i (5.250), pu t em scri e de asemenea
AM =p, (5.251)
relaie analoag cu relaia diferenial di ntr e moment u l ncovoietor i
sar ci na exterioar normal di n seciune, l a o grind dreapt supus l a
ncovoiere. P en t r u
p = 0 (5.252)
gsim o condiie analoag cu ecuaia (5.232) di n met oda l u i B es k i n .
Do al tfel , n acest caz i ecuaia plcilor pl ane (5.247) devi ne
A A w = 0 , (5.253)
analoag cu ecuaia (3.58), pe care tr ebui e s o ver i fi ce funcia F de ten-
si une n pr obl ema plan.
n fel ul acesta K . Wi cgh ar dt [91] a obser vat c pr obl ema gr i nz i l or
perei i pr obl ema plcilor pl ane (n l i psa sar ci ni l or tr ansver sal e p)
conduc l a aceleai ecuaii di n punct de vedere mat emat i c. P r i n ur mar e
funcia F de tensi une se poate obine pe cal e experimental, pe u n model ,
ca suprafaa medi e deformat a unei plci pl ane, nencrcat dar supus
unor anumi te deformaii pe contur . V a t r ebu i s avem grij ca s coincid
condiiile pe contur . P en t r u aceasta observm c, n pr obl ema plan,
BF
cunoatem pe contur funcia F i der i vata normal . Deci model ul ui
Bn
nostr u va t r ebui s-i i mpu n em pe contur depl asar ea w i o pant a t an-
, . Bw
gentei
Bn
T ensi uni l e nor mal e ax i c rezult proporionale cu curburile acestei
suprafee medi i defor mate pe direciile y, r especti v x, i ar tensi unea t an -
genial i ^v a fi proporional cu torsiunea geodezic n pu nct u l r especti v.
De asemenea l i ni i l e de curbur al e suprafeii vor corespunde l i ni i l or
i zostati ce di n pr obl ema plan.
Menionm c pu t em face astfel ca unei poriuni de contur liber
do sar ci ni a unei gr i nz i perete s-i corespund o poriune de contur ncas-
*) Vezi punctul 6.1,5.
218
PR OBL E MA PLANA A TE ORI E I ELASTI CI TI I
trat pent r u model . De asemenea, l a o sarcin concentrat pe cont ur ul
gr i nz i i perete va cor espunde u n punct angul os pe cont u r u l model ul ui . L a o
sarcin tangenial pe cont u r u l gr i nz i i perete va cor espunde u n contur
r ect i l i ni u pent r u model .
Aceast anal ogi e a fost extins n 194b' de E . D. M i n dl i n [66] pent r u
domeni i mu l t i pl u conexe i pent r u aciunea forelor masi ce i a variaiilor
de temperatur.
Di fi cul ti l e de apl i car e a acestei metode const n msurarea cur bu-
r i l or i a t or si u ni i geodezi ce pe model . P en t r u aceasta P . Dan t u [40],
[41] a r eal i zat u n di spoz i t i v or i gi nal n care pl aca ncovoiat este alctuit
di nt r - u n mat er i al tr anspar ent pe care se proiecteaz o reea a crei re-
fl exi e se observ pe u n ecr an. n fel ul acesta deformaia reelii, care se poate
msura, este proporional cu deformaia u nu i el ement i nfi ni t mi c, par al el
cu suprafaa median. P . Dan t u a studi at astfel pr obl ema unei gr i nz i
perete ptrate, acionat de sar ci ni concentr ate pe dou l at u r i opuse.
E ecent A. S . Kal man ok [12], [13], [57] folosete aceast anal ogi e
pentr u u n cal cul anal i t i c al unei gr i nz i perete cu cont ur dr eptungh i ul ar .
Considernd gradele de libertate de micare al e u n u i el ement i nfi ni t mi c,
l i pi t de cont u r u l exter i or al plcii dr eptungh i ul ar e, pu t em vedea c fi ecare
el ement are dou gr ade de l i ber tate : depl asar ea i u ngh i u l de rotai e
r el ati v l a seciunea de contur . F ac excepie colurile dr ept ungh i ul ui , unde
apar t r ei gr ade de l i ber tate : depl asar ea i cele dou ungh i ur i de rotai e
r el ati ve l a cele dou fee per pendi cul ar e al e cont ur ul ui . Ast f el suprafaa
elastic a plcii rezol v n mod uni voc pr obl ema or donatel or i a der i -
vatel or l or nor mal e pe ntreg cont ur ul . A. S . Kal man ok folosete pent r u
r ezol var ea pr obl emei pl ane, studi i l e ntreprinse pent r u r ezol var ea pr o-
bl emei plcilor pl ane dr eptungh i ul ar e (reprezentri pr i n pol i noame bi ar -
moni ce i ser i i tr i gonometr i ce).
Constatm astfel c anal ogi a pr obl emei pl ane a elasticitii (plci
pl ane sol i ci tate n pl an u l l or medi an), cu pr obl ema plcilor pl ane sol i ci tate
nor mal pe pl anu l medi an a fost destul de fructuoas. De asemenea, o
interesant anal ogi e cu pr obl ema micrii l ente pl ane a u n u i f l u i d vscos a
fost dat de J . N . G oodi er [47], [48], [49] n 1934.
5.12. ME TODE E XPE RI ME NTALE
A m vzut mai sus cu m unel e di n metodel e de cal cul pr econi zate de
diferii au t or i au i u n car acter ex per i ment al ; ele se bazeaz de ex empl u
pe experiene pe anumi t e model e. Citm astfel anal ogi a cu pl aca plan,
datorit l u i K . Wi egh ar dt , metoda grafomecanic a l u i C h . M assonet i
metoda propus de H . P on ci n , bazat pe msurarea deformaiilor pe
contur .
De asemenea am vzut c P . Dan t u a r eal i zat u n di spoz i ti v pent r u a
msura deformaiile suprafeei medi ane a unei plci pl ane ncovoi ate
model pent r u o grind perete (pr obl ema pl an). P . Dan t u i-a cont i nuat
studi i l e n aceast direcie, punnd l a punct o metod optic de deter-
mi nar e a strii de tensi une n i nt er i or ul unei gr i nz i perete, aa-numita
ME T ODE DE CAL CUL
219
metod a reelelor [40], [41]. M et oda se bazeaz pe compar ar ea, pr i n supr a-
puner e, a unei reele dese defor mate, trasat pe u n model , cu o reea etal on
nedeformat. S e obi ne astfel u n efect de moar are, care per mi te stabi l i r ea
unei legturi ntre deformaia gr i nz i i perete i mri mi car e se pot msura
pe cele dou reele.
O metod experimental care a nceput s fi e mai mu l t studiat n
u l t i mu l t i mp este metoda lacurilor. O grind perete model este acoperit
pe o par te cu u n l ac casant, de o anumit compozi i e, car e se deformeaz
concomi tent cu model u l . L ac u l fi i nd casant, va crpa de- a l u ngu l l i ni i l or
i zostati ce (tr ai ector i i l e tensi uni l or pr i nci pal e) di n gr i nda perete, obinnd
astfel o i magi ne a acestor a. E x per i ment ar ea tr ebui e fcut cu mult atenie
pentr u a da r ezul tate bune.
5.12.1. Tiiis..nni risi
O alt metod, care se poate apU ca att pe model e ct i pe cor pur i
l a scar natural sau pe el emente de construcie n ser vi ci u, este metoda
lensometric. M et oda const n msurarea deformaiilor l i ni ar e pe cel e dou
fee pl ane par al el e al egr i nz i i perete (pentr u a face o medi o a msurtorilor),
n tr ei direcii di fer i te. Cunoscnd deformaiile speci fi ce zn pent r u cel e
tr ei direcii %, n2, n3 i innd seama de relaia (3.37), care ne per mi te s
calculm pe zn n funcie de zx, e i yxvi gsim u n si stem de tr ei ecuaii
l i ni ar e, de unde pr i n r ezol var e obinem componentel e tensor ul ui
deformaie specific. O dat aceste mrimi cunoscute, pr obl ema este n
ntregime rezol vat. n fel ul acesta am alctuit ceea ce se cunoate sub
numel e de rozeta deformaiilor. P en t r u si mpl i fi car ea cal cul el or se al eg
de obi cei anumi t e r ozete par t i cu l ar e; de ex empl u, se al eg tr ei direcii
care fac ntre ele u n gh i u r i egal e (rozeta eehiunghiular), u n a di n ele fi i nd
dup o ax de coor donate, sau se al eg dou direcii or togonal e, dup axel e
de coor donate, a t r ei a fi i nd egal nclinat fa de pr i mel e direcii (rozeta
dreptunghiular). S e poate apl i ca cu succes at t cal cu l u l anal i ti c ct i
cal cul ul grafi c (cer cul l u i O. M oh r ).
Deformai i l e l i ni ar e se pot msura fi e pe cal e mecanic (mai puin
exact), cu aj ut or ul tensometrelor mecanice (de t i p Huggenber ger sau al tel e),
fi e pe cal e electric, cu aj utor ul tensometrelor electrice (de t i p Huggenber ger ,
L ange et c). n acest u l t i m caz, msurarea deformaiilor se bazeaz pe fo-
l osi rea rezistenelor cu fi r , care snt sol i dar pr i nse de model sau de ele-
ment u l de construcie i se deformeaz odat cu acesta (fi r ul este pr i ns
de o foi subire marca care se lipete pe el ement ul de construcie).
Dac l ungi mea l a f i r u l u i sufer o al ungi r e Al i rezistena i ? va suferi o
cretere A/ ?. S - a stabi l i t relaia experimental
' ' ~
A
* (5.254)
E l
unde S este u n coefi ci ent constant de propori onal i tate, denumi t grad de
sensibilitate. Msurnd variaia rezistenei cu aj ut or ul unei puni de rezi s-
220 PR OBL E MA PLANA A T E OR I E I ELASTI CI TI I
tent foar te sensi bi l e i cunoscnd coefi ci entul J 8 pent r u mar ca respectiv.
(coefi ci ent deter mi nat pe o pies etal on a crei defor mar e o cunoatem
de obi cei o pies de egal rezisten), pu t em cal cul a ah mgi r ea (scurtarea.)
Ai sau al ungi r ea (scurtarea) specific s =
Menionm u n i nter esant st udi u al l u i G . Kr on [61] n legtur c n
aceast problem.
5.12.2. Fotoelasticltatea
Dar metoda experimental cea mai cunoscut i mai des folosit n
el asti ci tatea plan este metoda fotoelastic. S t u di u l ex per i mental al strii
de tensi une a unei gr i nz i perete seface n acest caz pe u n model car e se
execut di nt r - u n mat er i al speci al opti c sensi bi l mat er i al tr anspar ent i
i zotr op car e, sub aciunea sar ci ni l or exter i oar e, devi ne opti c ani zotr op i
capt pr opr i etatea de a pol ar i z a l u mi n a. P osi bi l i t at ea de a efectua u n
asemenea st udi u se bazeaz pe teor ema l u i M . L evy *) pent r u cor pur i l e
si mpl u conexe i per ezul tatel e date de J . H . M i ch el l *) pent r u cor pur i l e
mu l t i pl u conexe.
R az a de lumin care pleac de l a o surs monocroniatie (lumin
de sodi u, deexempl u) trece pr i nt r - u n pol ar i z or car e are r ol u l de a pol ar i za
pl an l u mi na (vi brai i l e tr ansver sal e al e l u mi n i i s aib l oc ntr-un si ngur
pl an seciune principal a pr i smei pol ar i zoar e) ; ieind di n pol ar i zor ,
r aza de lumin va ntlni model ul . Dac acesta n u este sol i ci tat do sar ci ni
exter i oar e, r az a de lumin l va strbate i va aj unge l a a,%(ilizor (o prism a
crei seciune principal este ortogonal cu seciunea principal a polari-
zorului), pecare nu-1 mai poate strbate; ecr anul di n spatel e anal i z or ul ui
rmne ntunecat. Menionm c ansambl ul pol ar i zor - anal i zor de mai sus
alctuiete u n polariscop.
Dac model ul , sub aciunea sar ci ni l or exter i oar e, se gsete ntr- o
stare de tensi une nenul i ar pl an u l de vi brai e al l u mi n i i pol ar i zate n u trece
pr i nt r - una di n axel e pr i nci pal e al etensi uni l or , at u nci r aza de lumin
intrnd n model se va descompune n dou r aze, al e cror pl ano de vi -
braie tr ec pr i n axel e el i psei tensi uni l or , n pu nct u l r especti v al model ul ui .
Datorit refraciei l u mi n i i , pr i n trecerea de l a u n medi u l a al t u l , i datori t
ani zotr opi oi opti ce a mat er i al u l u i , l ungi mi l e de und al ecel or dou r aze
vor fi di fer i te, adic u n a di n ele va avea fa de cealalt u n avans dat de
l egea l u i Wer t h ei m
<*(<*'- . , ), (5.255)
unde cx este o constant ce depi nde de propri eti l e opti ce al e mat er i al ul ui
i del ungi mea de und X a l u mi n i i fol osi te, eeste grosi mea model ul ui i ar
eij i cr2 snt tensi uni l e pr i nci pal e n pu nct u l r especti v.
*) Vezi 3.3.
METODE DE CALCUL 221
Anal i z or u l va r eaduce vibraiile col or dou r aze de lumin ntr-un
si ngur pl an, per pendi cul ar pe seciunea principal a pol ar i z or ul ui . E ner gi a
I cu car e r aza de lumin ati nge ecr anul va f i dat de
I =Ix s i n
2
si n
2
2 , (5.256)
2
unde I a este ener gi a r az ei de lumin de l ungi me de und X, dup ce a tr ecut
pr i n pol ar i zor , i ar oc este u ngh i u l pe care-1 fac seciunile pr i nci pal e al e
pr i smel or cu direciile pr i nci pal e di n pu nct u l r especti v al model ul ui . Deci
i magi nea model u l u i n u va apar e uni for m luminat pe ecr an.
At u n ci cnd axel e pr i nci pal e al e model ul ui snt cupr i nse n seciunile
pr i nci pal e al e pol ar i scopul ui , va apar e pe ecr an u n punct negr u (si n2 a=0 ).
Cnd axel e pr i nci pal e snt bi sectoare pent r u seciunile pr i nci pal e,
va apar e peecr an u n punct l umi nos cu i ntensi tatea maxi m (si n
2
2 a =1).
Dac studi em ntreaga i magi ne a model ul ui (l umi nat de u n fasci cul
de raze par al el e) i r ot i m pol ar i scopul , observm apariia pe ecr an, n
i nt er i or u l domeni u l u i corespunztor model ul ui dat, a unei l i n i i negre
conti nue ; aceasta i schimb ncontinuu for ma, odat cu r oti r ea pol a-
r i scopul ui . Trasnd aceste l i n i i pent r u di fer i te pozi i i al e pol ar i scopul ui ,
obinem u n si stem de linii izocline l ocul geometr i c al punctel or care
au aceleai direcii pr i nci pal e. M ai put em spune c l i ni i l e i zocl i ne snt
cur bel e care tai e l i ni i l e i zostati ce sub u n u ngh i constant.
Obinem deasemenea o fami l i e de l i n i i negre pent r u si n =0,
2
deci pent r u
* - x (
h
- x ) < '
( 6 ; 2 5 7
>
acestea snt liniile izocrome deor di nu l n. P en t r u n = 0 obinem punctel e
si ngul ar e *). P en t r u
(2n + 1) n , 0K_,:
(Tj - (T, = (5.25/ )
2&x
obinem l i ni i cu i ntensi tate luminoas maxi m.
P en t r u a pu t ea separ a l i ni i l e i zocl i ne de l i ni i l e i zocr omati ce pe
ecr an, sei nt r oduc n spatel e i n faa model ul ui dou l ame de mic n
sfert de und", cu axel e nclinate cu fa de seciunile pr i nci pal e al o
pr i smel or . R ol u l l or este de a pol ar i za ci r cul ar l u mi n a ntre el e, n t i mp
ce este strbtut model u l . Datori t pi er der i i orientrii vibraiilor de
lumin, vor di spar e i zocl i nel e de pe ecr an, ener gi a r azei de lumin fi i nd
dat de
(5.258)
*) Vezi i 3.1.
222 PR OBL E MA PLANA A T E ORI E I ELASTI CI TI I
De asemenea, n l oc de pr i sme pol ar i zoar e se pot fol osi polaroizii
(strat subire de cr i stal e de h er apati t cu proprieti pol ar i zante, ntre
dou plci de sti cl ), care au de asemenea avant aj ul c mresc capa-
ci tatea pol ar i scopul ui odat cu mrimea pol ar oi du l u i ; pu t em astfel fol osi
i model e l a o scar mai mar e.
Dac fol osi m l u mi n a alb, pu t em scri e expr esi a energi ei cu car e
sosete l u mi n a pe ecr an, sub for ma
X-0.77| i
I = si n
2
2<x % J x s i n
2
, (5.259)
X-o,8Bu. 2
ms u mar ea f cndu-se pe ntreg spectr ul vi z i bi l , de l a vi ol et (X = 0,39jx) pn
l a rou (X = 0,77 jx).
Deoar ece f act or ul care cupr i nde u ngh i u l a a ieit de sub semnul
sum, rezult c l i ni i l e i zocl i ne (i punctel e si ngul are) vor fi tot de cul oar e
neagr. ncercrile se pot face foar te bi ne, n acest caz, pe model e di n
plexiglas.
L i n i i l e i zocr ome vor f i col or ate n toate cul or i l e cur cubeul ui . V o m
avea aceeai diferen ntre tensi uni l e pr i nci pal e pent r u toate punctel e
de aceeai cul oar e. Odat cu variaia acestei diferene, variaz i cul oar ea,
succesi unea de vari ai e a cu l or i i f i i nd bi ne determinat. P en t r u l i ni i l e
i zocr omati ce se fol osesc, de obi cei , model e di n vialit, juralit etc.
Cunoaterea l i ni i l or i zocl i ne ne per mi t e, pr i nt r - o construcie grafic
simpl, s trasm l i ni i l e i zostati ce.
Cunoscnd, pent r u u n anu mi t domeni u, l i ni i l e i zocl i ne i l i ni i l e i zo-
cr ome, pr ecu m i sar ci ni l e care acioneaz pe contur , pu t em s calculm
tensi uni l e ntr-un punct di n i nter i or pr i n di fer i te metode anal i ti ce sau
grafi ce. P e cal e analitic, pu t em face o i ntegr ar e pr i n diferene fi ni te
de- a l u ngu l axel or de coor donate, de- a l u n gu l l i ni i l or i zostati ce sau, even-
t u al , de- a l u ngu l al tor l i n i i . U n asemenea st udi u a fost fcut de M . M .
F r och t [45]. M et oda de cal cul poate f i transpus [33] i pe cal e grafic,
fol osi nd cer cul l u i O. M oh r .
5.12.2.1. L I N I I L E I Z O P A H E . De asemenea, fol osi nd spectrel e i zo-
cl i nel or i i zocr omel or , se pot const r ui , pe cal e grafic, liniile izopahe (n
l u ngu l crora suma tensi uni l or nor mal e este constant). O dat cunoscute
l i ni i l e i zocr ome i l i ni i l e i zopah e, cu par amet r i i r especti vi (deci o dat
cunoscute diferena i suma t ensi uni l or pr i nci pal e pent r u toate punct el e
domeni ul ui pl an), pu t em cal cul a cu uurin tensi uni l e pr i nci pal e n
fi ecare pu nct . Cunoscnd i l i ni i l e i zocl i ne, pu t em st abi l i direciile pr i n ci -
pal e n fi ecare punct , deci star ea de tensi une n fi ecare punct al gr i nz i i
perete.
S u ma tensi uni l or nor mal e (deci l i ni i l e i zopah e) poate f i cptat
i pe al te ci. Ast fel , por ni nd de l a relaia (2.7) i innd seama de (3.7),
putem scri e cu aproxi mai e
<TX + < T 2 ^ - , (5.260)
(x e
ME T ODE DE CAL CUL 223
unde Ae este vari ai a gr osi mi i e a model u l u i , pe care o pu t em msura n
fi ecare pu nct . n fel ul acesta l i ni i l e i zocr ome se obin pr i n metode opti ce
i ar h ni i l e i zopah e pr i n metode mecani ce, N
n met oda expus mai sus, o probl em debcat o consti tui e deter -
mi nar ea gr osi mi i Ae. P ent r u aceasta observm c, aeznd o plac de
sticl par al el cu model ul , se formeaz fr anj e de interferen, n st r at ul
de aer di nt r e model i plac, care reprezint l ocul geometr i c al punct el or
de aceeai gr osi me a st r at u l u i de aer deci cu acelai Ae; acestea snt
l i ni i l e i zopah e, care pot fi fotogr afi ate. M . M . F r och t [44] a fcut un
asemenea st u di u n 1939.
S - a artat n 3.3 c suma tensi uni l or nor mal e este o funcie ar -
monic,
A (ox + ff) = A K + aa) = 0. (5.261)
Cunoscnd diferena a2) a tensi uni l or pr i nci pal e i u n gh i u l de
nclinare al direciilor pr i nci pal e pe cont ur (di n st udi ul l i ni i l or i zocr ome
i al l i ni i l or i zocl i ne), pu t em cal cul a pe cont ur suma (di + CT2) a tensi u-
ni l or pr i nci pal e. n acest caz, pr obl ema determinrii l i ni i l or i zopah e de-
vi ne, di n pu nct de vedere mat emat i c, o problem de t i p Di r i ch l et (se
cere gsirea unei funcii ar moni ce pent r u care se cunoate val oar ea pe
contur ). P en t r u aceasta pot f i eventual fol osi te toate metodel e de cal cul
i ndi cate anter i or .
P r obl ema aceasta este analoag, di n punct de vedere mat emat i c,
cu pr obl ema rsucirii bar ei de seciune oar ecar e; deci , ca i aceasta, poate
fi redus l a r ezol var ea unei anumi t e pr obl eme di n teor i a funciilor de
variabil complex. Aceasta ne per mi te, n acelai t i mp, s facem anal ogi i
i nter esante cu pr obl eme di n al te domeni i , anal ogi i care s ne conduc
l a determinri exper i mental e al e l i ni i l or i zopah e (anal oage cu tr ai ector i i l e
tensi uni l or tangeniale n pr obl ema de mai sus).
Ast f el , ecuaia diferenial de ech i l i br u a unei membr ane elastic!,
supus l a o ntindere uniform pe tot cont u r u l , este
1
==0. (5.262)
dx
2
dy
2
Lu nd deci , dup L . P r an dt l [76], o membran (o pelicul de spun
sau de cauci uc, de exempl u) cu u n cont ur asemenea cu al gr i nz i i per ete, pe
care s avem z \ c = (ax + <r2) | 0
i a
o anumit scar, l i ni i l e de ni vel vor
fi corespunztoare l i ni i l or i zopah e. M et oda a fost aplicat cu succes de
ctre A. A . G r i f f i t h i G . I . T ayl or [50], [51] n 1917- 1918.
De asemenea, potenialul 9 al u n u i cmp el ectr i c staionar ntr-o
plac subire de gr osi me constant sati sface ecuaia diferenial
8
*<? + = 0. (5.263)
dx
2
dy
2
Fc nd o coresponden ntre condiiile pe contur , st abi bm astfel o
nou cal e experimental de deter mi nar e a l i ni i l or i zopah e.
-224
PR OBL E MA PL ANA A T E ORI E I ELASTI CI TI I
ntr- o anal ogi e hidrodinamic, l i ni i l e i zopah e cor espund l i ni i l or de
cur ent pent r u micarea plan potenial a, u n u i f l u i d i deal i ncompr esi bi l .
S e pot obine tensi uni l e pr i nci pal e i n ntregime pe cal e optic.
P en t r u aceasta, cu aj ut or ul u n u i i nter fer ometr u, msurm diferenele
absol ute S x i 82 al edr u mu r i l or par cur se de razel e de lumin ce vi breaz
par al el cu direciile pr i nci pal e i tr ec pr i n model ul nesupus l a sar ci ni
exter i oar e, fa de dr u mu r i l e par cur se de razel e de lumin ce tr ec pr i n
acelai model ncrcat. Gsim astfel
+ . ( 5 > 2 6 4 )
82 = e{aa2 + bej),
<i i b f i i nd constante opti ce deter mi nate n pr eal abi l ce depi nd de
mat er i al ul di n car e este fcut model u l i del ungi mea do und a r azei de
lumin folosit.
S i st emu l de ecuaii (5.264) ne determin n ntregime starea de
tensi une ntr-un punct al gr i nz i i perete. P r i n scderea acestor ecuaii
obinem
8X = - S 2 =e(a - b) (0l - a2) (5.265)
i, comparnd cu (5.255), pu t em face o ver i fi car e a r ezul tatel or obinute.
Snt mul t e metode ex per i ment al e care prezint i nter es, dar care
n u pot fi expuse di n lips de spaiu. C i t i t or u l poate fol osi pent r u aceasta
l ucr ar ea de sintez a l u i M . Het en yi [11], de ex empl u.
BI BLI OGR AFI E
A. Cri
1. BABUKA I., REKTOBYS K.. YYCTCHLOF., Malemalick theorie rovinnd pruSnosti, Praha
1955.
2. BAY H. , Ober den Spannungszustand in hohen Tragem und die Bewehrung von Eisenbeton-
tragwnden (Dissertation). Stuttgart, 1931.
3. COLLATZ L., Numerische Iiehandlung von Differentialgleichungen. Berlin Gottingcn -
Heidelberg, 1951.
4. COUEANT R., HI L BE R T D., Mcthoden der mathematischen Physik. Voi. II, Springer Verlag,
Berlin, 1937.
5. DIRAC P. A. M. , The Principles of Quantum Mechanics. I I
n d
E d. Clarendon Press, Oxlord,
p. 72.
(i. DTJ BAS P., Calcul riumirique tlcs plaques el des parois minces. Publ. del'Inst. de statique
appl., nr. 27, Zurich, 1954.
7. I'OPPL I.., Drang und Zwang. Voi. III, Springer Verlag, Berlin, 1947.
8. rAJ i E P KHH B. T. Codpanue coHunenuii. TOM I, H3j i. Anaj i. HayK CGCP, MocKua, 1952.
9. Codpanue COHUHCHUU, TOM II, H3J T. Ana. HayK CCCP, MocKBa, 1953.
10. roJ IB/ XEIIBEJ IAT H. VI., Pacnem u Koncmpyupoeanue oi ceji eaoemoHHbi x 6aAOK-cmenoK.
OpoiiHSj raT HapKOMCTpoH, MOCHBR, 1940.
11. HETENYI M. , Handbook of experimental slress analysis, J . Wiley and Sons, NewYork,
1950.
12. KAJ I MAHOK A. C , Cmpoumejiwiaa Mexanuna njiacmuHOK. MauiCTpoftii3;aT, MocuBa-
1950.
13. Pacvem 6ajioK-cmenoK. rocTexii3fraT, MocKBa, 1956.
1 t. KIRCHHOFF G. II., Gesammcltc Abhandlungen. Leipzig, 1882.
ME T ODE DE CAL CUL
225
15. KOJ IOCOB T. B., TlpuMenenue KOJIMJWKCHOU nepeMeuHouK meopuu ynpyaocmu. MocitBa-
J leHHHrpaH, 1935.
16. KPHJ I OB A. H., AeKu.ua o npujiuMcenHbix ewmcjienunx. rocTexH3flaT, Mocraa-
J leHHurpaA, 1950.
17. J IE HBE H30H J I. C , Codpanue mpydos. TOM I, Hsj. AKajr. HayK CCCP, MocKBa, 1951.
18. L OVE A. E . H., Mathematical Theorij of Elasticity. Dover, 1944.
19. MHXJ IHH C. T., BapuatuoHHue Memodu e MameMamunecKou g5uauKe, rocTexMj raT,
MocKna, 1957.
20. MycXE J imiIBHJ IH H. H. Henomopue ocnoemie aadmu MameMamunecmu meopuu, ynpy-
eocmu. J / Lij. AKaa. HayK CCCP, MocKBa, 1954.
21. ODMAN S. T. A., Energy Methods of Statics Applied lo Linear Boundary Value Problems.
Swed. cem. and conor. res. Inst. at theRoyal Inst. of technology, Nr. 30, Stock-
holm, 1954.
22. Studies of Iloundary Value Problems, Part I. Minimum Methods for Solving
Semi-Homogeneous Boundary Value Problems. Swed. Cem. and concr. res. Inst.
at the Royal Inst. of technology, Nr. 20 (Proceedings), Stockholm, 1955.
23. nPATyCE BHU H. A., BapuaiuoHHbie Memodu e cmpoumeAwou. MexanuKe. OrH3, MOCK-
Ba, 1948.
24. SNEDDON I.,.Fourier transforms. NewYork Toronto London, 1951.
25. SOARE M., Aplicarea ecuaiilor cu diferene finite la calculul plcilor curbe subiri. E d.
Acad. R.P.R., Bucureti, 1959.
2(i. SOBRERO L., 'Theorie der ebenen Elastizitiil. Verlag B. G. Teubner, Leipzig, 1934.
27. SOKOLNIKOFF I. S., Mathematical Theory of Elasticity. Il-nd E dition, Mc Graw-Hill, New
York Toronto London, 1956.
28. SOUTHWELL R. V., Relaxalion Methods in Engineering Science. A Treatise on Approxi-
mate Computation. Oxford U niv. Press, 1951.
29. STi SSI . Vorlesnngen iiber Baustatik, I-cr Band, Birkhuser, Basel, 1946.
30. B APBAK n . M., Pa3eumue u npujioMcenue Memoda cemon K pacnemy njiacmuHOK. HAH
YKp. CGP, KneB, TOM. II (1952).
31. ZWEILING K., Biharmonische Polynome, V E B VerlagTechnik, Berlin, 1952.
B. Articole
32. ALMANSI l i . , Suliintegrazione deliequazione differenziale A
2
n =0. Ann. di Matern., scria
III, II, 1 (1898).
'33. ARCAN M., NICOLAU E . , Metod grafic pentru separarea tensiunilor principale tn fotoelas-
ticitate. Studii i cercetri de mecanic aplicat, VI, 3 4, 491 (1955).
34. AYMERICH G., Transformazione conforme dellc funzioni biarmoniche ed applicazione all'elas-
ticil piana. Rend. Sem. Fasc. Sc. U niv. Cagliani, 17 , 2 (1947).
35. BABUKA I., Poznmka k jednomu feSeni biharmonickiho problemu. Cas. pro pst. mat.,
7 9 , 41 (1954).
36. O rovinnem biharmonickemu problimu voblastech s uhlovijmi body. Cas. pro pest.
mal. 80, 448 (1955).
37. BE SKI N L., General Solulion of Tivo-Dimensional Problems of Elasticity. J . of Appl. Physics,
j uill. 1944.
38. BOQGIO T., Suli integrazione di alcuni equazioni lineari alle derivai parziali. Ann. di matern.
pura ed appl. seria III, VIII, 181 (1903).
39. ByBHOB H. r., Omabit o conunenuiix npoifi. TuMomeuno, ydocmoemibix npeMuu UM.
XKypaecnozo. C6. HHCT. MHTK. nyTeft cooCmeHHH, CT1B, 81 (1913).
40. DANTU P., Etude experimentale des plaques par une methode optique. Ann. des Ponts et
Chaussees, j uin 1952.
41. Application une methode nouvelle de determination des conlraintes en MasliciU
plane. Ann. des Ponts ct Chaussees, aout 1952.
42. FOX L., Mixed Boundary Conditions in the Relaxational Trealment of Biharmonic Problems
(Plane Strin or Stress). Proc. Roy. Soc. London, A, 189 , 535 (1947).
43. Some Improvemenls in the Use of Relaxalion Methods for the Solution of Ordinary
and Parial Differential Equalions. Proc. Roy. Soc. London, A, 19 0, 31 (1947).
44. FROCHT M. M., On the Optical Determination of Isopachic Stress Palterns. Proc. 5-th
Intern. Congress of Appl. Mech., 221 (1939).
45. - The Shear Difference Method. Proc. 13-th Eastern Photo elasticity Conf., 1941, p. 51.
16 - O. 3391
226
PR OBL E MA PL ANA A T E ORI E I ELASTI CI TI I
46. FA3IEPKHH B. F., CmepMCHU u nAacmunu. Pbdbi e HeKomopux eovpocax ynpyeoao
paenoeecua cmepotcueu u ruiacmuH, BecT. HHW. 19, 897 (1915).
47. GOODIER J . N. An Analogy Belween the Slow Motions of a Visco Fluid in Two Dimensions
and Systems of Plane Stress. Phil. Mag., seria VI I , 17 , 554 (1934).
48. Additional Note on An Analogy Belween Phil. Mag., seria VI I , 17 , 800
(1934).
49. Slow Visco Flow and Elastic. Deformation. Phil. Mag., seria VI I , 22, 678 (1936).
50. GRIFFITH A. A., TAYLOR G. I., Tech. Rept. Nat. Adv. Comm. Aeronautics, 950 (1917
1918).
51. Tech. Rept. Nat. Adv. Comm. Aeronautics, 1920 (1917-1918).
52. rPH H E E Pr T. A., J lEBEjEB H. H., yoj l HH; ! H. C , Memod peuienua otifeu uzapMo-
HutecKou aadanu djin npaMoyeojibnou ojiacmu npu aadanuu na Koumype
3HaneHuu gSyHKiuu u ee HopMajibnou npouaeodnou. IlpHKJ i. M3.T. H Mex.,XVI I
1, 73 (1953).
53. GTtlNTElt L. E . , Numerical Methods of Analysis in Engineering (Successive corrections).
Symposium at the Illinois Inst. of Technology, New York, 1949.
54. L'HERMITE R., Calcul des parois planes etdes poutres-cloisons en bilon armi. Genie civ.,
102, 393 (1933).
55. ITRENNIKOFF A., Framework Melhod and its Technique for Solving of Plane Stress Pro-
blems. Publ. Intern. Assoc. for Bridge and Struct. Engeen., 1949.
56. .IEFFERY J . "W., Phil. Trans. Roy. Soc. London, 265 (1921).
57. KAJ IMAHOK A. C , KpeuieHwo aadanu o njiocKOM nanpaoiceHHOM cocmoHHUu npuMoy-
eojibHou njiacmuHKu. KoHCTp. H MaT. n ropofflCKOM CTJ OHT., 6, 70 (1950).
58. KIECHHOFF G. R., Ober dus Gleichgewicht und die J Sewegung einer elastischen Scheibe. J . fur
die reinc u. angew. Math., 40, 51 (1850).
59. KOJ IOCOB T.B. 06 odnoM npujiooicenuu meopuu rfiynKiuu KOMnjiencuoso nepeMennoao
K njiocKoil 3adaie MameMamunecKou meopuu ynpyeocmu, IOpbeB, 1909.
00. KOLOSOV G. V., Ober einige Eigensihaflen des ebenen Problems der Elastizildtstheorie.
ZtSChrf. fur Math. u. Phys., 62, 383 (191 I).
(il. KRON G., Equivalent Circuits of the Elastic Field. J . Appl. Mech., 11, 3, 149 (1944).
62. MASSONET Ch., Sur le probleme aux limilcs fondamental relalif aux fondions biharmoniques.
Soc. Roy. des Sc. de Liege, 308 (1915).
63. Risolution graphomtcaniquc des problemes giniraux de l'laslicite pfane.Bull. du
Contre d'Etudes, de Recherches et d'Essais scicnt. des Constr. du Genie civil
et d'Hydr. fluviale, IV (1949).
01. MATHIEU E ., Memoire sur l'equation aux differences parlielles du qualrieme ordre. J . de
Liouville, 2"serie, 14, 378 (1869).
65. MICHELL J . H. , On the Direct Determination of Stress in an Elastic Solid, wilh Applications
to the Thconj of Plates.Proc. ol the London Math. Soc, 31, 100 (1900).
06. MINDLIN R. D., 27ie Analogy Belween Multiplii Connected Slices and Slabs. Q . A. M . ,4, 3,
279 (1946).
67. MITCHELL \ V. D., Proc. London Nat. Soc, 1901.
68. MOltARU D., Stabilirea strii de efort in grinzi perei, prin metoda analogiei cu o reea.
Studii i cercetri de mecanic aplicat, VII, 4,937 (1956).
69. M UDE AKW. , Zur Randbedingung bei Scheibenlosung mit Differenzen. Bauing. ,31, 20 (1956).
70. MUSHELISVILI N. I., Thiorlmes d'exislence rclalifs au probleme biharmonique et aux problemes
d'elasticiti deux dimensions. Comptes Rend. de l'Acad. des Sc. de Paris, 19 2,
221 (1931).
71. _ Recherches sur Ies probUmes aux limites relatifs l'equation biharmonique et aux
equations d'ilaslicili deux dimensions. Math. Ann., 107 , 282 (1932).
72. Praktische LSsung der fundamentatei! Randwerlaufgaben der Elasliziltstheorie in
der Ebene fur einige lierandungsformen. ZAMM, 13, 264 (1933).
73. MycXE U HniBHJ lH H. H., Hoeuu o6iuu cnocod petuenun OCHOBHUX KoumypHbix sadav
nAOCKo meopuu ynpyeocmu, J XAH CCCP, I I I 1, 7 (1934).
74. ODMAN S. T. A., A Melhod for Solving Parial Differential Equations. Swed. Cem. and
Concr. Res. Inst., Bull. 10(1948).
75. PONCTNH., .Sur l'equilibre d'un systeme materiei illimite dans une direclion donne et solli-
cili par des actions normales celle direclion. Comptes Rend. de l'Acad. des Sc.
de Paris, 223, 1093 (1946).
76. PEANDTL L., Zur Torsion von prismatischen Sldben. Phys. Zeitsch. 4, 758 (1903).
ME T ODE DE CAL CUL
227
77. PACAJ IeOH 3. H. , R eonpocyo peiuenuu 6uiapuonuHecKoeo ypaeneHua. HAH CCCP
64, 6, 799(1949). '
78. RITZ'W., Vbereineneue Methode zur Losung gewisser Variationsprobleme der mathematischen
Physik. J . fur die reine u. ang. Math., 135, 1, (1908).
79. - Theorie der Transwersalschwingungen einer quadratischen Platte mit freien Rndern
Ann. Phys., 737 (1909).
80. SEN B., Two-Dimensional Boundary Value Problems of Elasticily. Proc. Roy. Soc London
A, 1008, 87 (1946).
81. SOBEEBO L.,Delle funzioni analoghe al potenziale intervenienti nella fisica-matematica. Rend.
della R. Accad. Naz. dei Lincei, seria 6, XXI , 448 (1935)
82. STERNBEEO E . , E UBANKS R. A., Q. A. M . ; 9 , 392 (1951).
83. STflSSl F., Baustatische Melhoden, Schweitz. Bauzeit., 20 J uni 1936.
84. Polygone funiculaire et iqualions differentielles. Bull. de la Soc. roy des Sc de
Liege, 6, 7 (1949).
85. - Numerische Losung von Randwertproblemen mit Hilfe der Seilpoluqonqleichuna
ZAM P, I, 53 (1950). r .
86. TEODORESCTJ P. P., O metod de aproximare a condiiilor pe contur in cazul problemei plane
a elasticitii. Studii i cercetri de mecanic aplicat, VII, 3, 655 (1956).
87. Sur une mithode d'approximation des condilions aux limiles dans le cas du probleme
plan de la theorie de l'ilasliciti. Rev. de Appl., II, 2, 237 (1957).
88. TIMPE A., Probleme der Spannungsverleilung in ebenen Syslemen, einfach gelost mit Hilfe
der Airyschen Spannungsfunktion. (Dissertation) Z. fur Math. und Phvs., 52 348
(1905).
89. T R E F F T Z ]., Ein Gegensliick zum Ritzschen Verfahren. Verh. der 2-tcn intern. Kongress
fur techn. Mech., ZOrich, 1926, p. 131.
90. VALENTIN W., Berechnung wandartiger Trger nachdem Zusammensetzverfahren, Bcton-u
Stahlbetonbau, 52. 8, 176 (1957).
91. "WIEGHARDT K., Ober ein neues Verfahren, verwickelle Spannungsverteilungen in elastischen
Korpern auf experimentellen Wege zu finden. Mittcilungcn uber Forsch. an den
Geb. des Ing., 49 , 15 (1908).
92. "W'INSLOWA. M., Differentiulion of Fourier Series in Stress Solutions for Rectangular Plates
Q.J .M.A.M., i, (1951).
P A E T E A A D O U A
C A L C U L U L G R I N Z I L O R P E R E I
C U C O N T U R D R E P T U N G H I U L A R
C )
ncepem s t u di u l gr i nzi l or perei cu caz u l domeni ul ui mrginit de
u n contur dr ept ungh i ul ar , adic de u n cont ur for mat de l i ni i de coor do-
nate (drepte par al el e cu axel e de coor donate Ox i Oy), caz n care se pot
fol osi anumi t e metode speci al e de cal cul i se pot face de mu l t e or i
simplificri i mpor t ant e. De al tfel acest caz este deosebi t de i nter esant
pentr u practic.
T r ebui e s facem de l a nceput distincie ntre caz ul n care toate
l at ur i l e dr ept u ngh i u l u i snt l a distan finit i cazur i l e n care u n a sau
mai mul t e l at u r i snt ar uncate l a i nfi ni t.
Dac toate l at ur i l e dr ept ungh i ul ui snt ar uncate l a i nfi ni t , avem
de- a face cu caz u l planului elastic. Acest caz n u se ntlnete n practic
sub aceast for m; r ezul tatel e obinute pot fol osi ns l a st u di u l
unor cazur i mai compl i cate de ncrcare, de ex empl u n caz ul unor
ncrcri l oeal e.
Dac t r ei di n l atur i l e dr ept ungh i ul ui snt ar uncate l a i nfi ni t , avem
de- a face cu caz u l semiplanului elastic, care poate fi ncrcat pe l i ni a de
separaie (l atur a l a distana fi ni t) sau n i nter i or . Acest caz se ntlnete
adesea n practic ca o apr ox i mar e a unor pr obl eme de solicitri n p-
mnturi sau ca o apr ox i mar e n st u di u l gr i nz i l or perei foarte nalte, con-
ti nue pe mu l t e r eazeme.
Dac dou di n l at ur i l e dr ept ungh i ul ui snt ar uncate l a i nfi ni t obinem
sfertul de plan (cnd snt ar uncate l a i nfi ni t dou l at u r i adi acente) sau
banda elastic (dac snt ar uncate l a i nfi ni t dou l at u r i opuse). P r i mu l
caz folosete pent r u anumi t e st udi i par ti cul ar e n legtur de ex empl u
cu modu l de r ezemar e al gr i nzi l or per ei ; al doi l ea caz poate apr ox i ma
gr i nzi l e perei conti nue pe mul te reazeme.
Semibanda elastic se obine fcnd ca n u mai u na di n l at u r i s fi e
aruncat l a i n f i n i t ; acest caz servete, de ex empl u, pent r u st u di u l gr i n-
z i l or perei conti nue pe mul t e reazeme, n zonel e de capt.
Dac toate l at ur i l e dr ept ungh i uh i i snt l a distan finit avem de- a
face cu grinda propriu-zis, al crei st udi u ne va pr eocupa ndeosebi.
Dac vr eu na di n l at u r i este l a i nf i ni t , vom face distincie dup
ncrcare : sarcini periodice pe u na sau dou direcii i sarcini locale.
232 CAL CUL UL GRI NZI LOR PEREI C U CONTUR DRE PT UNGHI UL AR
n caz ul gr i nz i l or fi ni te vom face distincie at t di n pu nct de vedei e
al ncrcrii ct i di n punct de veder e al rez'emrii (simpla rezemare sau
ncastrare). De asemenea vom face distincie, di n punct de vedere al meto-
del or de cal cul , dup raportul laturilor dreptunghiului.
V o m ncepe st u di u l di fer i tel or cor pu r i i el emente de construcie
menionate mai sus n or di nea dictat de dificultile de cal cul i de nece-
si tatea utilizrii unor r ezul tate pent r u cal cul e ul ter i oar e.
C A P I T O L U L V I
G R I ND A DR E AP T . S OLU I I E L E M E N T A R E
6.1. CONSIDERAII GE NE RALE
P r i n grind dreapt vom nelege, n cele ce urmeaz, o grind cu
ax a o l i ni e dreapt, de seciune dreptunghiular 2b.h, pe care o pu t em
consi der a supus l a o stare de tensi une plan. E ez ul t at el e obinute se vor
put ea exti nde, cu o aproxi mai e sufi ci ent de bun car e se poate eventual
apr eci a de l a caz l a caz l a gr i nda dreapt de seciune oarecare, cu excepia
grinzilor cu perei subiri (cu cel e t r ei di mensi uni de or di ne de mrime
di fer i te), care comport pr obl eme speci al e, deoarece sufer deformaii
mai mar i . Noi n u vom face u n st udi u speci al pent r u gr i nzi l e dr epte de
seciune oar ecar e; aceasta este o problem care se poate st udi a cu meto-
del e teor i ei spaiale a elasticitii, comport n gener al dificulti mai
mar i de cal cul mat emat i c i iese di n cadr u l preocuprilor pe care n i l e- am
i mpus n aceast l ucr ar e.
6.1.1. Nomenclatur. Notafil
Lum, n gener al , ca axe de coor donate axel e de si metr i e geometric
al e gr i nz i i (fi g. 6.1).
6.1.1.1. D I M E N S I U N I . V om not a cu 2a i cu 2b cel e dou di mensi uni
cupr i nse n pl an u l medi an al gr i nz i i i cu h gr osi mea ei (pe care n
cadr ul i potezel or fcute n 2.1 o pu t em l ua egal cu u ni t at ea n cel e
ce urmeaz).
F i e
(6.1)
rap or t u l cel or dou l at u r i (X este r apor t u l di ntr e desch i der ea gr i nz i i i
nlimea seciunii tr ansver sal e).
234 CAL CUL UL GRI NZI LOR PEREI CU CONT UR DRE PT UNGHI UL AR
n caz ul grinzilor perei avem, n mod obinuit, 0,5 <; X <; 2,0. Dac.
X > 2,0 ayem de- a face cu grinda dreapt obinuit ; dac A < 0,5 gr i nda
se comport tot ca u n perete n care ns influena ncovoierii devi ne negl i -
j abi l n r apor t cu influena forei tietoare i ar r i gi di t at ea gr i nz i i devi ne
proporional n u mai cu ar i a seciunii tr ansver sal e, dup cum se arat
n [3],' [41 ? i [15], [19].
ix-amst. i |
a H a -i
Fig. 6.1
V om u t i l i z a uneor i i coor donatel e r eduse
(6.2)
6.1.1.2. E F O R T U R I P E S E C I U N E . ntr-un pu nct di n i nt er i or u l gr i nz i i
i au natere tensi uni l e ax, o-, vxv = xvx; ntr-o seciune ce = const. put em
suma aceste t ensi uni , obmnd eforturile pe seciunea respectiv : fora
axial Nx[x), fora tietoare Tv(x) i momentul ncovoietor Mx (x) (fig. 6.1),
Nx() = [ ff*dy, Tv(x) = xxyy, Mx(x) = - C cx ydy. (6.3)
J -b J - 6 J - 6
n mod anal og se obin efor tur i l e pe seciunea y const.,
^v(y) = \ <r, da, Tx{y) = T <rM dx, Mv{y) = [" o-v xx. (6.3')
J - 0 J - O J - 0
GR I UOA DRE APT A. SOLUI I ELEMENTAlf- 235
P en t r u feele de capt pu t em seri e n acest caz
^ = \
a
d*! 7) ^ r y = V r J B (, y) dy, _ M B = - l o-,(a, ?/ ) ydy,
j _ U
r-b rl> /(
tf.-V * , y ) 3 ' i = - \ T ( - ) as/> ar . - . \ <r.<,)ydy,
J -k J ^fc J - 6
pr ecum i
^* = c0 (9 5, &) da;, 2"B-( a,,, (a, 8) da, U f, V ) d a,
J - . J - a
^V = \ fyx, Fx =\ ^(x,bja, - M = \ sv {a, b)x dx.
J -a J - J - a
Aceste mrimi ne vor aj uta l a puner ea condiiilor pe contur .
6.1.1.3. C A R A C T E R I S T I C I G E O M E T R I C E A L E SE C I UNI I . Lu ndgrosi mea
h a gr i nz i i egal cu u ni t at ea, Mia seciunii transversale va fi dat de
A '= 21. (6.5)
De asemenea, momentul de inerie va f i
I = (2b)
3
= b\ (6.6)
12 3
Momentul static al seciunii y = const. car e lunec se scr i e
ff(y) = (6 - ^ - ^ r
1
=^( *
3
- y
2
)- (
6
-
7
)
2 2
I nfluena forei tietoare asupr a mrimii sgeii se i ntr oduce, n
rezistena mater i al el or , cu aj ut or ul u n u i coefi ci ent Ic, ce ine seama de
repartiia neuniform a tensi uni l or tangeniale pe nlimea seciunii
gr i nz i i ,
fc=f^MAdi. (6.8)
6
n caz ul nost r u gsim fc = =1, 2 .
5
6.1.2. Metode Ic calcul
De obi cei pr obl ema gr i nz i i dr epte sc trateaz p r i n metodel e apr ox i -
mat i ve al e rezistenei mater i al el or , metode bazate pe i potez a clasic a
seciunilor pl ane (i poteza l u i Ber noul l i ). P r obl ema gr i nz i i per ete se trateaz
236 CAL CUL UL GRI NZI LOR PE RE I CU CONTUR DRE PT UNGHI UL AR
ns pr i n metodel e teor i ei elasticitii (care n n pr esupun i poteza seciunilor
pl ane). M ai mu l t , tr ebui e r emar cat c, n caz ul ncoToierii si mpl e eoi ar,
cu toate c for mul a l u i Navi er , dedus pr i n metodel e rezistenei mate-
r i al el or pent r u tensi uni l e nor mal e, se Terifie n cadr u l i potezel or teor i ei
elasticitii, o seciune plan nainte de ncovoi ere n u mai rm ae
plan dup deformaie, ci se transform ntr-o suprafa cilindric cu o
curb di r ectoar e parabobc [16].
Se constat de asemenea c, pentr u o aceeai grind, se pot obi ne
r ezul tate cu aproxi mai i di fer i te n ceea ce privete starea de tensi une
i star ea de deformaie. De aceea poate f i necesar ca unel e mrimi s fi e
cal cul ate cu metodel e teor i ei elasticitii, pe cnd pent r u al te mrimi
snt sufi ci ente r ezul tatel e date de rezistena mater i al el or . S e pune deci
pr obl ema gsirii unei bmi t e de apl i car e a r ezul tatel or di n rezistena mate-
r i al el or i a tr ecer i i n revist a metodel or mai apr ox i mat i ve sau mai exacte
care se pot fol osi n teor i a elasticitii pr ecu m i pr eci zar ea l i mi t ei
l or de apl i cabi l i tate.
n caz ul gr i nz i i perete obinuite n u pu t em fol osi , n gener al , metode
el ementar e de cal cul ci n u mai u n cal cul mai exact. n caz ul gr i nz i i dr epte
obinuite se pot ns fol osi cu succes asemenea metode. n cele ce urmeaz
vom r ez ol va unel e pr obl eme de gr i nz i dr epte fol osi nd pol i noame bi ar -
moni ce sau metode variaionale (n speci al cele l egate de ut i l i z ar ea dezvol -
trilor n seri e F our i er ), particulariznd r ezul tatel e pent r u di fer i te caz ur i
de gr i nz i . Afar de unel e pr obl eme par ti cul ar e, se va vedea c uti l i z ar ea
pol i noamel or bi ar moni ce ne conduce l a soluii apr ox i mat i ve, acceptabi l e
di n pu nct de vedere teh ni c pent r u anumi t e r apoar te ntre di mensi uni l e
gr i nz i i .
Asemenea soluii au fost date de A. M esnager [11] i A . T i r npe [26]
n j u r u l l u i 1900. M ai trziu au dat al te soluii R . G r an Ol sson [6], I . I .
G ol denbl at [1] i G . Wor ch [27]. L a n oi a fost consi der at u n caz de ncr-
care al unei consol e cu o for masic distribuit tr apezoi dal , de ctre
A l . Cimigiu [3 ]; de asemenea am pr ezentat i n oi c teva soluii de acest
gen [18]. T oate aceste st u di i se refer l a ncrcri al e gr i nz i i car e se repre-
zint pr i ntr - o funcie continu i cu der i vat a continu (sarcin uni for m
distribuit pe toat gr i nda, distribuit l i ni ar , par abol i c etc.). A m artat
recent [17], [21], [22] cu m se pot fol osi aceste r ezul tate, cu aceeai apr ox i -
maie, i n caz ul unor ncrcri di sconti nue sau cu tangenta discontinu
(sar ci ni concentr ate, sar ci ni di str i bui te t r i u ngh i u l ar et c). C u aceast
ocazi e am fcut [20], [21], [22] i o comparaie ntre r ezul tatel e care se
obin pr i n metodel e teor i ei elasticitii i cele care se obin fol osi nd meto-
del e rezistenei mater i al el or .
6.1.2.1. S O L U I I L E L U I M . R I B I E R E I l . G . F I L O N . M etodel e
variaionale de cal cul au nceput s fi e fol osi te nc di n 1889de ctre
M . R i bi er e [2], cu ocazi a u nei teze de doctor at. R ez ul t at el e date de el snt
val abi l e pent r u gr i nz i l ungi , pent r u car e se pu neau condiii str i cte pe
l atur i l e de sus i de j os i condiii gl obal e pe feel e de capt.
GRINDA DREAPTA. SOLUII EL.EALENTAiE
237
M . R i bi er e folosete o funcie F (ar, y) de tensi une de f or ma
W/ IZ
F(s,y) = E - F . l aO*
8

(6.9)
i ar U. G. F i l on [5] n 1903 face u n st udi u anal og pornin de l a o funcie
de for ma
F{v, y) = E - F . ( ) s i n a. (6.10)
n a
n amndou cazur i l e, funciile FJ tf) voi fi
F { y ) = ^ c h ^ y + B . f i h ^v + G^ch^y + D . j d i * (6.11)
a a a a
n caz u l pr i mei soluii, se obin pent r u deplasri ex pr esi i de for ma
= 2J / I . (!/ ) 8 1 1 1
37,
nn
(6.12)
e = 2 J / 2 (2 / )C OS v,
l i 41
i ar n cazul , cel ei de a doua soluii
=H i ( Z/ )
C 0 3
nn
(6.13)
- = 2 J <7 2(2 / )
S 1 1 1
*
P en t r u capetel e gr i nz i i , gsim n pr i mu l caz ie = 0, v =4=
0
5
m a l
doi l ea
caz vom avea t t ^f t , ^ = 0. ,
Deci soluia l u i M . R i bi er e corespunde mai bme gr i nz i l or ncastrate
i ar soluia l u i N. G . F i l on cor espunde mai bi ne gr i nz i l or si mpl u r ezemate.
Fig. 6.2
Asemenea soluii snt val abi l e pent r u gr i nz i obinuite. Ast fel M .
R i bi er e a artat [13], [14] c pent r u X = 10 l egea l u i Navi er da o apr o-
ximaie foar te bun. Dar el a cutat s trag concl uz i i i pent r u gr i nz i
238 CAL CUL UL GRI NZI LOR PEREI CU CONTUR DPEPTTWO-KTULAI
scur te, aj ungnd l a r ezul tate nereal e. P en t r u o grind scurt dul )l u ncas-
trat, ncrcat cu o sarcin u ni f or m distribuit, M . R i bi er e aj unge l a.
di agr ame de tensi uni ca cel e di n fi gur a 6.2. D ar ni ci pentr u 1=1 n u
pu t em avea n vr eo seciune transversal n u mai tensi uni a c de compr esi une.
C u toate aceste observai i , lucrrile l u i M . R i bi er e i N . G . F i l on
consti tui e o etap important n st udi ul gr i nzi l or dr epte.
6.1.2.2. A L T E C E R C E T R I . Al t e st u di i au cutat s fac legtura
ntre r ezul tatel e date de teor i a elasticitii i cele date de rezistena mate-
r i al el or . Ast f el R . G r an Ol sson [6] a cal cul at cu r bu r a fi br ei medi i defor -
mate, fol osi nd metodel e teor i ei elasticitii, sub for ma
i a i = - i f A , ; , 1 + f , ^ l , , . n ,
p dx
2
E [dy dvdyJ
unde F =F (x, y) este funcia l u i Ai r y.
M ai trziu, n 1949, G . Wor ch [27] a ntreprins u n st u di u detal i at
al strii de tensi une i mai al es al deformaiei gr i nz i i dr epte, comparnd
unel e r ezul tate n pol i noame date n teor i a elasticitii eu cel e date
de rezistena mater i al el or ; este st u di u l cel mai dezT ol tat pecare-1 cunoatem
n legtur cu aceast problem. G . Wor c h arat care este influena fi e-
crui ef or t : moment ncovoi etor (tensi une normal o-J , for tietoare
(tensi une tangenial T x ) asupr a fiecrei deformaii (deplasri u i v);
de asemenea se indic i influena pr esi uni i r eci pr oce a fi br el or (tensi une
normal av).
Acest l u cr u este artat pe dou caz ur i par ti cul ar e i nter esante :
grinda simplu rezemat (reaciunile f i i nd di st r i bui t e tangenial pe cel e
dou l atur i ) ncrcat cu o sarcin u ni f or m distribuit i grinda, n consol,,
ncrcat cu o sarcin concentrat l a capt. R ezul tatel e snt date pent r u
di fer i te r apoar te X. J ust i fi car ea dat de autor este ns val abi l n u mai
pent r u X > 2. P en t r u val or i mai mi ci al e r apor t u l u i X n u se mai poate
apl i ca pr i nci pi u l l u i B . de S t . Y eu an t i modu l de di st r i bui r e a sar ci ni l or
pe l atur i l e di n dr eapta i di n stnga influeneaz asupr a strii de tensi une
i a strii de deformaie di n i nter i or . P en t r u r apoar te X < 2 ar t r ebu i
deci confr untate aceste r ezul tate cu al tel e date de metode mai exacte
de cal cul .
n 1955, A l . Cimigiu [4] a pr ezentat o pr opuner e n legtur cu o
cl asi fi car e tehnic a gr i nz i l or dr epte n : grinzi lungi (pentr u car e X < 5),
grinzi de lungime medie (pentr u care 2 -< X <; 5) i grinzi scurte (pentr u
care X < 2). Noi vom fol osi aceast cl asi fi car e n mod i nfor mati v. Dac,
n ceea ce privete tr ecer ea de l a gr i nz i l ungi (pentr u care r ezul tatel e date
do rezistena mater i al el or pot f i t ot deauna apl i cate) l a gr i nz i de l ungi me
medi e (pentr u care se pot apl i ca r ezul tatel e rezistenei mater i al el or n u mai
pent r u deter mi nar ea strii de tensi une, star ea de deformaie obinndu-se
cu aj utor ul metodel or teor i ei elasticitii), metodel e el ementar e de cal cu l
di n teor i a elasticitii ne pot da r ezul tate foarte bune, pent r u trecerea de l a
gr i nz i de l ungi me medi e l a gr i nz i scur te (de ex empl u gr i nz i perei, pen t r u
care se fol osesc n u mai metodel e teor i ei elasticitii) tr ebui e fol osi te i ns t r u -
mente de cal cul mai puter ni ce.
GRI NDA DRE APTA. SOLUI I E 1E ME MTAKE 239
Aeest l u cr u se vede i di nbr - un ar t i col publ i cat Lu 1955 de G . G r u n i n g
[8], nude se fol osesc att dezvol tri l e n seri e cb i metoda diferenelor
fi ni te. De asemenea a m dat i noi [15] n 1956 eteva rezultate pent r u
gr i nz i perei , compar i nd r ezul tatel e riguroase obinute pr i n teor i a el asti -
citii cu cel e date de rezistena mater i al el or .
6.1.3. Cazuri i c rezemare ale (immzll rirepte
M odu l r eal de rezemare al u n ei gr i nz i este foar te greu de ex pr i mat
ntr-un cal cu l mat emat i c De aceea vom sch emati za acest mod de reze-
mar e, astfel ca s ne put em apr opi a ct mai mu l t de fenomenul fi z i c.
Fig. 6. 3 Fig. 6 . 4
D i n pu nct de vedere al teor i ei elasticitii lum n consi der ar e t r ei
t i pu r i de pr obl eme:
Prima problem fundamental, i u car e pu n em condiii n t ensi uni
pe cont ur . n aeest caz condiiile l a limit n deplasri se pu n n u mai pent r u
deter mi nar ea micrii de cor p r i gi d, admind o anumit distribuie a
reaciunilor n zonel e de r ezemar e al e gr i nz i i .
A doua problem fundamental n car e se pu n condiii n deplasri
pe contur i problema mixt n care se pu n at t condiii n t ensi u ni ct i
condiii n deplasri. U l t i mel e dou t i pu r i de pr obl eme i nt er vi n n caz u l
gr i nzi l or perei i vor fi di scutate n amnunt n cap. X , pr i vi t or l a gr i nz i
perei ncastrate.
n caz u l gr i nzi l or dr epte obinuite ne pu t em si t ua pr act i c ntot-
deauna n cadr ul pr i mei pr obl eme fundamental e.
V om face deosebi re astfel ntre grinzi static determinate s i grinzi static
nedeterminate, di n punct de veder e al rezistenei mater i al el or .
G r i nz i l e stati c deter mi nate s nt: grinda simplu rezemat (fi g. 6.3 a) i
grinda n consol (fi g. 6.3 b). Menionm de asemenea grinda simplu reze-
mat cu console (fi g. 6.3 c).
C u aj ut or ul acestoT gr i nzi se pot alctui si steme mai compl i cate stati c
deter mi nate, cum snt grinzile cu articulaii intermediare (grinzile Gerber).
ntre gr i nz i l e stati c nedetor mi nate menionm : grinda dublu ncas-
trat (fi g. 6.4 a), grinda ncastrat la un capt i simplu rezemat la cellalt
capt (fi g. 6.4 b), grinda continu (fi g. 6.4 e) etc.
240
CAL CUL UL GRI NZI LOR PE RE I CU CONTUR DRE PT UNGHI UL AR
6.1.3.1. G R I N D A S I M P L U R E Z E M A T . n caz ul u n ei gr i nz i s i mpl u
r ezemate pr obl ema este mai clar. V om consi der a gr i nda di n fi gur a 6. 1,
lund ca axe de coor donate axel e de si metr i e geometric.
P u t em r eabza si mpl a r ezemar e n mai mu l t e fel ur i , obi nui d astfel
situaii di fer i te : rezemare punctual (fi g. 6.5 a), reazeme late (fi g. 6.5 b)
sau o rezemare tangenial, i u car e sar-
ci ni l e se tr ansmi t pr i n frecare lateral
(fi g. 6.5 c).
Dac fol osi m pr i nci pi u l l u i B . de
S t . V enant I u legtur cu modu l de
apl i car e al reaciunilor n dr ept u l
r eazemel or , pu t em cal cul a gr i nda di n
fi gur a 6.5 a ca i pe cea di n fi gur a 6.5 o
(aducem reaciunea l a i nt er pr et ar ea ei
de for ti etoare), pent r u r apoar te
X >2 . '
n ceea ce privete caz u l di n
fi gur a 6.5 b, calculm efor tur i l e n sec-
iunile cc = z L ( c) i r educem pr o-
bl ema (fi g. 63) l a cea di n fi gur a 6.5 c,
desch i der ea gr i nz i i f i i nd ns 2 (a c).
L a aceasta mai adugm i influena
unei ncovoieri date de momentel e cu-
noscute M i M. P en t r u o ncrcare
simetric n r apor t cu ax a Oy, mo-
mentel e M = M ne dau o ncovoiere
simpl.
C) t>
TTTTTTTTTTTTI
h (,
H E
L n r r
pi *)
FT
ir
Fig. 6.5 Fig. 6.6
n defi ni t i v, pent r u gr i nzi l e si mpl u rezemate cu X>>2, de car e
ne vom ocupa n acest capi t ol , put em l u a n discuie n u mai caz u l di n
fi gur a 6.5 c. Observm c ax a Oy este ax de si metr i e geometric i di n
punct de vedere al modu l u i de r ezemar e (pentr u sar ci ni si metr i ce n r apor t
cu aceast ax), i ar ax a Ox este ax de si metr i e geometric i ax de
anti si metr i e di n pu nct de veder e mecani c (al modu l u i de rezemare).
GRI NDA E UE APT A. SOLUI I E LE ME NTARI : 241
E2
v
-E *J
-a ;
is*j . . . L
Fig. 6.7
C onstantel e car e i nt er vi n n micarea de eorp r i gi d se determin di n
condiia ca deplasrile ta punctel e teor eti ce de r eazem s fi e nul e.
6.1.3.2. G R I NZ I N C A S T R A T E . n caul gr i nz i l or ncastrate pr obl ema
se complic, modu l de tr ansmi ter e a sar ci ni l or l a r eazeme f i i nd mai
puin cl ar .
P en t r u gr i nz i l e sufi ci ent f/
de l ungi (X>- 2 ) vom putea
admi te c gr i nda este ncastrat
nu mai ntr-un pu nct teoreti c
(depl asarea acestui pu nct este
nul i u na di n deformaiile
ungh i ul ar e de asemenea). P u t em
de asemenea apr ox i ma o sec-
iune ncastrat admind, de
exempl u, c deplasrile cores-
punztoare l a dou sau l a tr ei
puncte al e seciunii snt nul e.
n cel e ce urmeaz vom com-
par a r ezul tatel e obi nute pr i n
di fer i te modu r i de ncastrare.
P r act i c ncastrrile se pot
r eal i za n foar te mu l t e fel ur i .
Ast fel o grind dreapt (fig. 6.7),
l a care se faeri gi di zri l a capete,
poate f i considerat ea intrnd
n domeni ul gr i nz i l or du bl u n-
castr ate. D e obi cei ncastrarea
unei gr i nz i ntr-un cor p oarecare
se realizeaz ca n fi gur a 6.8 a.
Noi considerm teor eti c seciu-
nea A A ca seciune de n-
castr ar e, n r eal i tate exist o
ntreag zon de ncastrare i ar
n pr ezent se cunoate nc
destul de pui n cu pr i vi r e l a
starea de tensi une i starea de
deformaie n aceast zon. E .
L ' H er mi t e [10] menioneaz c
deter mi nar ea strii de sol i ci tar e
ntr-o zon de ncastrare este
o problem nc nerezol vat a
rezistenei mater i al el or . Aceast
stare de sol i ci tar e depi nde de
r apor t u l X. =
2b
mater i al e (a gr i nz i i i a medi u l u i de ncastrare) etc. De asemenea
Fi g. 6.8
de l ungi mea c a ncastrrii, de r i gi di tatea cel or dou
16 - c. 3391
242 CAL CUL UL GRI NZI LOR PEREI CU CONTUR DRE PT UNGHI UL AR
al te consi der ente intr n j oc dac ieim di n cadr u l i potezel or t eor i ei
elasticitii.
Dac gr i nda este foar te elastic i ar medi u l de ncastrare foar te r i gi d,
ne apr opi em pr act i c de caz ul u nei ncastrri perfecte. Dac medi u l este
foar te el asti c i ar gr i nda foar te rigid, cal cul el e se compl i c; event ual
pu t em face u n cal cul si mpl i fi cat de grind rigid finit pe medi u el asti c,
n gener al , ncastrrile n u snt ncastrri perfecte ci ncastrri elastice,
ce per mi t i o anumit r oti r e (care, n mod obinuit, se consider pr opor -
ional cu moment u l de ncastrare). Asemenea ncastrri se obin i n
caz ul n care gr i nda i medi u l de ncastrare snt di n acelai mat er i al , exi st nd
o cont i nui t at e perfect (fi g. 6.8 b).
n caz ul gr i nz i l or n consol lum u n a di n axel e de coor donate, ax
de si metr i e geometri c; aceasta este, n acelai t i mp, i ax de si metr i e
sau de anti si metr i e (mai ales) di n punct de vedere al rezemrii. Al t ax
o lum pe l i ni a de ncastrare sau pe faa liber de capt, dup c u m este
mai si mpl u di n pu nct de veder e al cal cul ul ui . Dac echivalm ncastrarea
cu anumi t e condiii pe contur , pu t em descompune aceast ncrcare dup
proprieti de si metr i e i anti si metr i e astfel ca s avem pr act i c u n si stem
de axe de coor donate tot cu or i gi nea n cent r ul gr i nzi i .
n al te caz ur i de ncastrare, procedm de l a caz l a caz, astfel ca s
pu t em si mpl i fi ca cal cul ul .
6.1.3.3. A L T E C A Z U R I D E R E Z E M A R E . n al te caz ur i de r ezemar e,
pr obl emel e se complic mai mu l t . Ast f el , n caz ul si stemel or stati c nede-
ter mi nate, tr ebui e fcut iniial u n cal cul stati c corespunztor, care tr ebui e
fol osi t n mod j udi ci os.
>))))>)))) f))H))u )))n>)>}ji )))!)> )>)>)>ifi>n>)im>>/ iA~
Fig. 6.9 Fig. 6.10
Dac si stemul n u mai are u n gr ad fi ni t de nedeter mi nar e static,
pr obl ema capt al t car acter . U n asemenea caz este cel al gr i nzi l or dr ept e
pe u n medi u el asti c (fi g. 6.9). C al cu l u l r especti v se poate face pe cal ea u n or
i poteze si mpl i fi catoar e (cum este i poteza l u i Wi nl der de exempl u) sau
pe cal e exact. P r obl ema este sufi ci ent de complicat, fenomenul fi zi c
fi i nd guver nat de al te ecuaii matemati ce.
P u t em i magi na i al te caz ur i de r ezemar e dect cel e ami nt i t e, de
ex empl u r ezemar ea n dou puncte di n fi gur a 6.10.
T oate cazur i l e de r ezemar e menionate mai sus se pot ntlni n
practic.
GRINDA DREAPTA. SOLUII ELEMENTARE 24$
5. 1. 4. Cazuri de ncrcare ale grinzii drepte
I n cel e ce urmeaz vom di sti nge ntre ne&rcri cu sarcini su-
perficiale i ncreciri cu forp masice. De asemenea vom fol osi i eventual e
proprieti de si metr i e i anti si metr i e al e ncrcrii, dup cur a s-a artat
n 3.7. *
6.1.1.1. S A R C I NI S U P E R F I C I A L E . P at er n faee di feri te clasificri al e
sar ci ni l or super fi ci al e car e acioneaz asu pr a unei gr i nz i dr epte. As t f el
se face distincie ntre sarcini distribuite i sarcini concentrate: (oare pot f i
consi der ate ca obinute pr i nt r - u n proees de tr ecer e l a limit di ntr - o sarcin
local u ni f or m di stri bui t).
S ar ci ni l e di st r i bui t e pot fi uniform distribuite sau variate. u acest
di n urm caz pu t em avea de- a face i cu ncrcri cu tangenta discontinu
(sar ci ni di st r i bui t e t r i u ngh i u l ar , de exempl u). De asemenea sar ci ni l e di s-
t r i bui t e pot f i continue sau discontinue. n acest di n urm caz i ntr, de
ex empl u, sarcinile locale.
S ar ci ni l e concentr ate pot fi fore sau momente (obi nute event ual
di n aciunea al t u i el ement de construcie asu pr a gri nzi i )'.
De asemenea facem deosebi re ntre uercri cu sarcini normale i
ncrcri eu sarcini tangeniale.
A m fcut diferenierile de mai sus deoarece ne vor ser vi n cu r su l
ex puner i i . Meni onm c, n cadr u l i potezel or rezistenei mater i al el or ,
admi t em c aceste sar ci ni acioneaz asu pr a axei gr i nz i i (di n pu n ct de
vedere stati c).
T om r epr ezenta, n mod generi c, sar ci ni l e super fi ci al e pr i at r - o sarcin
distribuit.
6.1.4.2. F O R E M A S I C E . P r obl ema i u r t el or masi ce u caz gener al
va f i tratat n cap. X T I I (voi . I I ). P ent r u uni t at ea ex puner i i n caz u l
gr i nzi l or dr epte, vom consi der a ns i c teva cazur i par ti cul ar e de ncr-
care cu fore masi ce, n speci al cu gr eutatea pr opr i e a gr i nz i i .
P en t r u r ezol var ea pr obl emei fol osi m ecuaiile (3.30), caTe ne conduc
tot l a r epr ezentar ea (3.56) l a care adugm u n si stem de i ntegr al e par t i -
cul are. E cuai a de conti nui tate (3.46) i pstreaz val abi l i tatea.
Deri v nd pr i ma ecuaie (3.30) n r apor t cu %i pe a doua n r apor t
cu y, cptm
d*c = 3g. dX^ >o, , dY
dxdy 9a?
2
dx dy
2
dy
i introducnd n ecuaia (3.46), dup ce am dat coefi ci entul p factoT
comun, obinem
& . + . & _ , J i . _ ( j + : L ,
dy
2
dx
2
dxdy \ dx dy J
ear e este o form mai simpl a ecuaiei (3.46).
244
CAL CUL UL GRI NZI LOR PE RE I CU CONTUR DRE PT UNGHI ULAR
De asemenea, dac eliminm pe xxv ntre (6.a) i (6.15) gsim con-
diia de conti nui tate scris sub f or ma
A K + *,) = - (a + f ^ +- 4 r ] (
<i
-
16
>
V dx di/
P r obl ema se r educe astfel l a i ntegr ar ea si stemul ui for mat de ecua-
iile (3.30) i (6.16). Observm c n caz ul
1 = 0, (6. 10
dec Sy
de ex empl u fore masi ce constante (caz foar te des ntlnit n practi c),
su ma tensi uni l e nor mal e este tot o funcie armonic, ca i n caz u l l i psei
forelor masi ce. Remarcm de asemenea c, n caz ul forelor masi ce con-
stante, funcia F a l u i Ai r y este tot o funcie biarmonic. n caz gener al
se mai adaug o integral particular.
P or t el e masi ce pot fi cl asi fi cate anal og cu sar ci ni l e super fi ci al e.
V om face distincie n speci al ntre sarcini distribuite i sarcini concentrate.
6.1.4.3. E C H I L I B R U L M E C A N I C A L GR I NZI I D R E P T E . G r i nda dreapt
pe care o studi em este u n domeni u si mpl u conex. Dup cu m s- a artat
l a subpet. 3.3.3.1, pent r u ca funcia l u i Ai r y s fi e u ni voc determinat
tr ebui e ca sar ci ni l e super fi ci al e ( n U psa forelor masi ce) s-i fac ech i -
l i br u pe contur .
i n nd seama de notaiile di n fi gur a 6.1, vom scr i e ecuaiile de
proiecie pe cele dou axe de coor donate, pr ecum i ecuaia de moment
n r apor t cu cent r ul O. Obi nem astfel urmtoarele condiii pe care tr ebui e
s l e ndeplineasc sar ci ni l e super fi ci al e
Nx + f . = Nx + Tx,
- - _ r (6.18)
Mx + Mv-b(Tx+Tx) = Mx +Mv + a (% + T , ). (6.18')
Aceste relaii se simplific mu l t dac sar ci ni l e pe contur se bucur
de anumi t e propri eti de si metr i e sau de anti si metr i e, unel e di n el e f i i nd
i denti c ndeplinite.
V om ant i ci pa de asemenea asu pr a cap. X V I I (voi . I I ) afirmnd c,
n caz ul unor fore masi ce oar ecar e, funcia l u i A i r y este u ni voc deter mi -
nat dac sar ci ni l e super fi ci al e i fac ech i l i br u mpreun cu forel e masi ce.
Rel ai i l e (6.18) i (6.18') se completeaz n consecin.
6.1. 5. Rezolvarea prlii nctotli-Ie rezistenei mntrrlnlclor
V o m arta cu m se poate r ez ol va pr obl ema unei gr i nz i dr epte eu o
r ezemar e i ncrcare oar ecar e (fi g. 6.11 a), fol osi nd metodel e rezistenei
mater i al el or .
GRI MDA DRE APTA. SOLUI I E L E ME NT ARE
245
6.1.5.1. S T A R E A D E T E N S I U N E . n baz a i potezei l u i B er n ou l l i
(conform creia o seciune plac i normal l a f i br a medi e nainte de
deformaie rm ne plan i normal l a fi br a medi e deformat dup defor-
mai e), tensi unea normal aB va fi dat de f or mu l a l u i Navi er
M
X
Fig. 6 . 11
i ar tensi unea normal <x va fi considerat nul (nu exist pr esi une r eci -
proc ntre fi br el e gr i nzi i )
= 0. (6.19')
A m fol osi t notai i l e i ntr oduse n par agr aful pr ecedent.
De asemenea, n baz a i potezei l u i C oul omb (a independenei aciunii
moment ul ui ncovoi etor i a forei tietoare, pr i mu l efort d nd n u mai
tensi uni nor mal e a i ar eel de- al doi l ea efort d nd n u mai t ensi uni tangen-
iale T x ), tensi unea tangenial va f i dat de for mul a l u i J ur a- wsM
^ = - (b
2
- y
2
) . (6.20)
Aceast foTmul este valabil n zone n car e n u acioneaz sar ci ni
concentr ate i n caro pu t em admi t e c fora tietoare este constant
(negl i j em vari ai a d T a forei tietoare pe' l u ngi mea da). R emarcm
de asemenea c, n cadr u l i potezel or rezistenei mater i al el or , exist o ne-
coucordan ntre l unecar ea variabil pe nlimea seciunii t r ans-
versal e a gr i n z i i i i potez a l u i B er nou l l i .
246
CAL CUL UL GRI NZI LOR PEREI CU CONTUR DRE PT UNGHI UL AR
S cr i i nd ech i l i br ul u n u i el ement de gri nd de l ungi me (fi g. 6.11 b),
gsim relaiile difereniale di nt r e efor tur i l e p e seciune i ncrcarea y (
a gr i nz i i (considerat cu semnul ei , ca n teor i a elasticitii) :
d
da?
dM
dx
T.
E liminnd fora ti etoare i nt r e aceste dou relaii, gsim
d
2
J f
dx
2
V
(6.21)
(6.21')
(6.22)
Fig. 6.12
6.1.5.2. S T A R E A D E D E F O R M A I E . Considerm deformaia u n u i
el ement de grind (fi g. 6.12), unde i nem scama de i poteza l u i B er nou l b
i de f apt u l c punctel e gr i nz i i l a distana y defi br a medi e (n pl anu l medi an)
rmn l a aceeai distan de fi br a medi e deformat dup deformaie ;
pu t em seri e astfel pent r u pu n ct u l P
uP = / + y si n 0 P . ( 6 2 3 >
vr = ?b> +y(l cos dP).
GRI NDA DREAPTA. SOLUII E L E ME NT ARE 247
n teor i a liniarizat a mi ci l or deformai i rezult
(6.24)
Deci depl asar ea vP este aceeai pent r u toate punctel e u n ei seciuni
tr ansver sal e. n i poteza l u i B er nou l l i ea va fi dat de *")
1
4 ^
1 1
S = ) (6.25
p da?
2
EI
f f i i nd r az a de curbur a fi br ei medi i defor mate a gr i nz i i .
P r i n i ntegr ar e obi nem (grind di n acelai mat er i al l cu seciune
constant)
Se observ c
da;
P r i n ur mar e vom put ea scri e
J 7I (9 w) = - \ M da?. (6.28)
(6.27)
n acest caz rel ai i l e (6.24) ne dau
HI [ (- o)0j/ -f- )] = 2/ \ M da?. (6.29)
C onstantel e %0, v0, u 0 cor espund deplasrii gr i n z i i ca u n r i gi d i se
determin pr i n condiiile de rezemare.
I nfluena forei ti etoare asupTa r ot i r i i 0 a seciunii se manifest
pr i n relaia (dup t eor i a l u i S. P . l i r nosh enk o [25])
e3 = fc, . (6.28')
GA
coefi ci entul nu mer i c l c fi i nd dat de for mul a (6.8).
E cuaia (6.25) se completeaz sub for ma
1 d
2
u M i>
s = -7c-J , (6.25')
p dx
2
EI GA
eea ce ne d
GAvT = - fc\ dx\ i> x = 1 \ Ta = IM. (6.26') - fc^ dx\ y dx = * ^ Tace = ii
*) Pentru simplificarea scrisului notam fr indice.
248 CAL CUL UL GRI NZI LOR PEREI C U CONT UR DRE PT UNGHI UL AR
n caz ul nost r u (seciune dreptunghiular) put em scri e
[M - k p) - [J f - 0,8 (L 4- |*) &*?] (6.30)
dx
2
EI GA EI
n defi ni ti v vom put ea scri e
EI[v - (U o aj + 0 )] = J das^AT a - 0,8 (L 4- pi) b
2
M. (6.31)
Depl asar ea wT , corespunztoare forei tietoare, este nul.
6.1.6. Itezolvnreu prin metodele teoriei elasticitii
P en t r u r ezol var ea pr obl emei gr i nz i i dr epte pr i n metodel e teor i ei
elasticitii, vom fol osi r ezul tatel e date i u cap. V .
V om cuta, n gener al , s punem r ezul tatel e obinute, n eeea ce
privete starea de tensi une, sub for ma
O = O * + <T
E
,
"
x
(6.32)
unde a, of, tfv reprezint tensi uni l e obinute pr i n metodel e rezistenei
mater i al el or i ar of , of, T * reprezint coreciile obinute pr i n metodel e
(mai exacte) al e teor i ei elasticitii.
De r emar cat c (of, o*, rf) n u reprezint o staTe i e tensi une posibil
n cadr ul i potezel or teor i ei elasticitii (aceste t ensi uni date de (6.19),
(6.19') i (6.20), n u verific ecuaiile de ech i l i br u al o l u i C auch y, ci n u mai
condiia de cont i nu i t at e); aceste t ensi uni reprezint nu mai o apr oxi mar e
a strii real e de tensi une. De asemenea, n i ci (o-J ', G * , xfH) n u reprezint o
stare de tensi une posibil.
Noi vom face diferenierea de mai sus pent r u a putea face o com-
paraie ntre r ezul tatel e date de rezistena mater i al el or i cele date de
teor i a elasticitii, apr eci i nd astfel val abi l i t at ea aplicrii pr acti ce a pr i -
mel or r ezul tate.
P u t em scri e de asemenea
fcmd consideraii anal oge.
Menionm'c deplasrile (uR, vR) nu cor espund, pr i n metodel e teor i ei
elasticitii, tensi uni l or (of,of, xy).
L a p u n c t u l 6.2.1. vo m arta car e snt pr obl emel e caTe se pu n n
general n caz ul gr i nz i l or dr epte, pr ecum i modu l l or de r ezol var e. P r obl eme
anal oage se vor pune pent r u toate cel el al te caz u r i de rezemare i de
ncrcare.
GRI NDA DREAPTA. SOLUI I E L E ME NT ARE
249
6.2. GrBINUA DR E AP TA S Ml P I X REZEMAT. SOTVjH *BI .\ PtMJ HC^ME
V om face u n s t u di u pentr u gr i nda dreapt si mpl u rezemat, dup
di fer i tel e t i pu r i de ncrcare posi bi l e. P i ecar e di n aceste t i pu r i de ncrcare
comport anumi t e particulariti di n pu nct de vedeTe a l cal cul ul ui .
V om fol osi reprezentrile strilor de tensi une i d& deformai e, date
l a punct ul 5.3.1., pent r u anumi t e pol i noame.
6.2.1. ncrcarea eu momente pe lc[elc de capt
S t u di em caz ul gr i nz i i dr epte si mpl u r ezemate, ncreat cu momente
pe. feele de capt, at t pent r u i nter esul pe care-1 prezint aceast problem
u sine c t i pent r u f apt u l c r ezul tatel e obinute servesc l a cal cul ul
gr i nzi l or ncrcate ea n fi gur a 6.5 b reducnd pr obl ema l a cal cul ul
unei gr i nz i ncrcat ca n fi gur a 6.5 c.
O)
Fig. 6.13
6.2.1.1. N C O V O I E R E SI MP L . C az u l unei gr i nz i dr epte supus l a o
ncovoiere simpl (fi g. 6.13 a) se poate st udi a eu aj utor ul u n u i monom
bi ar moni e de gr adu l 3, dup cu m am vzut l a pu n ct u l 5.3.1, funciile c).
G-sirn astfel funcia de tensi une
F = -
T ensi uni l e vor fi
M
ib
3
331
V* = -
M_
61
y = -
M
2b
3
T, = 0,
y = -
o,
M
37ir
2&
2
(6.34)
(6.35)
distribuia l or f i i nd artat n fi gur a 6.13 b.
250
CAL CUL UL GRI NZI LOR PE RE I C U CONTUR DRE PT UNGHI UL AR
C omponentel e deplasrii snt
._ 3fl f I f
E [ - (- uQy + u9)] = i / = - ary,
2o* Z.
(6.36)
^Uf M
[v - (co0 a 4- *0)] = l=r\ f* + w) = ( *
2
+ ^
2
),
4
3
21
u n d e a m i n t r o d u s notaiile menionate i n par agr aful pr ecedent.
Condiiile de si metr i e a deplasrii n r apor t cu a r a Oy, ne i mpu n
^0 = c = 0. (6.37)
Dac gr i nda se sprij in pu nct u al pe mi j l oacel e seciunilor de eapb,
vom avea (di n condiiile de simpl r ezemar e ( a , ( l ) = 0, v ( a>, 6) 0)
_ 3 i Z2
0
4 E 6
3
Deplasrile vor fi
3 J Z M
u = a$ = a,
z/ i
(6.38)
IM M
v = - ^- ( a * - c o
2
- w*) = -~=r(^ - a
2
- ^
2
).
4Z/ &
3
2Z
Dac gr i nda se sprij in i n punctel e (x = , y = 6), vom
avea *)
<= _ l ^L ( f t 2 _ L j ^a) (6.37")
i ar depl asar ea v' va fi dat de **)
M
v =
2#Z
r y _ ^2 _ L (j (j a _ y )]. (6.38')
T er menu l supl i mentar car e i nter vi ne n expr esi a deplasrii u' repre-
zi nt scur tar ea gr i nz i i pe r eazem, pe nlimea seciunii,
' ( a j 0 ) = ( . 3 9 )
v
' 4ZM
E cuaia fi br ei medi i defor mate se scri e n acest caz
V ' ( 0) = - (a
2
+ {x*
2
- a
2
) (6.40)
' 2E1
*) Vom distinge, prin accente, diferite moduri de rezemare. ,
*) Pentru ca deplasarea u' s lie aul bltr-unul <lin punctele dc reazem, lum =0_
ORIMOA. DREAPTA. SOLUII E L E ME NT ARE 251
i ar sgeata maxi m (l a mi j l ocu l gr i nzi i ) este
M
/ = - u ' ( 0 , 0) =
2ur
a" (6.41)
considerat pozi ti v n j os, ca n rezistena mater i al el or .
E aport nd scur tar ea v'(a, 0) l a sgeata maxi m ' (0 , 0 ), gsim
f i i
2
v' (a, 0) _
u' (0, 0) ~ a
2
4- (i i
2
" x +
(6.42)
R ez ul t at el e n pr ocente snt date n tabel a I , funcie de r apor t u l X
i de coefi ci entul l u i P oi sson p. Constatm astfel c influena scurtrii
pe r eazem este neglij abil, di n pu nct de vedere pr acti c, pentr u mater i al el e
obinuite di n car e pot fi fcute gr i nzi l e (pentr u beton ar mat lum pt = 1/ 6
i ar pentr u metal e lum p = 0,3).
Tabela I
1*
2 3 4 5 10
0 (),() 0,0 0,0 0,0 0,0
1
6
4,0 1,8 1,0 0,7 0,2
0,5 7,0 3,2 1,8 1,2 0,3
0,5 11,1 5,3 3,0 2,0 0,5
F or mu l el e (6.19), (6.19') i (6.20) ne conduc l a aceleai rel ai i (6.35).
Deci r ezul tatel e date de rezistena mater i al el or n ceea ce privete star ea
de tensi une snt corecte n cadr u l teor i ei elasticitii.
P en t r u starea de deformaie observm c depl asarea u, dat de relaia
(6.29), este aceeai (fi g. 6.14 a) *). P or t a tietoare f i i nd nul, obinem
pent r u componenta v a deplasrii
n acest caz
M
2E1
(
2
- a
2
).
2E1 2Z? i
(6.43)
(6.43')
*) Pe seciunile x = const. trasm diagramele de deplasri astfel ca s. ne indice chiar
sensul lor real.
252 CALCULUL GRINZILOR PEREI CU CCMTUR DEEPTUMGHIULAR
n pr i mu l caz obinem, n rezistena mater i al el or , aceeai depl asar e D
pentr u fi br a medi e (y = 0 )i o depl asar e mai mar e pent r u fi br el e extr eme
(y = i b). n al doi l ea caz obi nem o depl asare mai mie pentr u fi br a
medi e i aceeai depl asar e pen t r u fi brel e extr eme (fig. 6.L4?>) *).
Fig. 6.14
S e observ c pr i n metodel e teor i ei elasticitii se obi ne aceeai
corecie maxi m dat de f or mu l a (6.42) i de tabel a I , caTe poate fi negl i -
j at di n punct de veder e ter mi c.
E emarcm c expr esi a v (x, yc) n u ne d ecuaia fi br ei defor mate,
corespunztoare fi br ei nedefor mate y = y0 = const. ntr- adevr, lund
pentr u poziia deformat coor donatel e
x
x 4- u
M
a (1 - - =r ) ,
y* = y + v =y 4 - 1
2 EI.
EI
X
2
(6 . 44)
*) Pe seciunile y = const., trasm diagramele de deplasri vastfel ea s ne indice
chiar sensul lor real.
GF I MDA DRE APTA. SOLUI I E L E AI EDITARE
253
gsim ecuaiile par ametr i ce J * = a* (, y), y* = y
f c
(ac, y) al e u n u i punct
al cor pul ui n star ea deformat.
Ast fel , fi br a y y9 va deveni (eliminnd par amet r ul no ntre ecuaiile
(6 . 44) )
"
+ < ( )

4 S ,
Remarcm c ecuaia fi br ei medi i defor mate (y = 0) este n acest
caz dat, n mod corect, de ecuaia (6.4.3). Dar fi brel e deformate, cor espun-
ztoare fi br el or nedeformate / = i (l atur i l e de sus i de j os), n u se mai
obin n acelai f el ; n acest caz se manifest l influena componentei u
a deplasrii.
De fapt diferena ntre ecuaia (6 . 45) i cea car e se obine di n relaia
(6 . 38) sc manifest asupr a coefi ci entul ui l u i x*
2
pT i n corecia
M MEI M
2EI 2 [EI - My0f 2 Wl
Se observ c
(> yo) m _ My
a EL
3 _ J *9o
in
;e.b)
i n i pot ez a deplasrilor mi ei n r apor t cu di mensi uni l e cor pul ui , pe
care am admi s- o n 1.2, vom put ea negl i j a corecia de mai sus.
Lu nd o seciune as = x0 = const. i eliniinnd par amet r ul y ntre
relaiile (6.44), obinem
' ' 7 J f <*" *> - j | " * " * + - *>>'
< 6 4 6 )
. P r i n ur mar e i pot ez a l u i U er nou l l i a seciunilor pl ane n u se verific
ri guros dect pent r u seciunea x0 = 6 , datori t si metr i ei . n gener al sec-
iunea plan normal se transform ntr-o suprafa cilindric eu o curb
di rectoare parabolic.
Observm c pu t em scrie u l t i mi i doi t er meni ai relaiei (6.46) sub
for ma
EI
Ma9
{*> - ) 1 - ~ - \
L 2 J
i n nd seama de fapt ul c x* sc0 = % (#0, y) i de i poteza mi ci l or
deplasri meni onat mai sus, pu t em negl i j a t er menul nel i ni ar di n relaia
(6.46). n fel ul acesta putem admi t e c i poteza l u i Ber noul l i se verific
cu aproximaie.
254 CAL CUL UL GRI NZI LOR PEREI CU CONTOR DRE PT UNGHI ULAR
A m di scutat pe l ar g caz ul ncovoi eri i si mpl e, deoarece acesta este
u n u l di n cazur i l e cel e mai i mpor t ant e i e ncrcare ; eu toate c este vor ba
de u n caz el ementar , el comport i up cum s-a put ut vedea pr obl eme
di fer i te di n punct de vedere al strii de sol i ci tar e.
6.2.1.2. C A Z G E N E R A L . n gener al considerm o grind ncrcat
pe feele de capt cu momentel e Mx i J f a > Mx (fig. 6.15 .). Descompu nem
u,
b) Mf fM
2
1
n .
+
-r
2c
2
Za Za
1.
U a
a -
Fi g. 6.15
acest caz de ncrcare dup proprietile de si metr i e n r apor t eu or i gi nea
O i obinem : o ncovoiere simpl (ncrcare simetric) (fig. 6.L5 6) i
caz ul de ncrcare di n fi gur a 6.15 c (ncrcare antisimetric).
V o m studi a nt i acest u l t i m cas i e ncrcare, sub for ma i at n
fi gur a 6.16 a. S e folosete o funcie A i r y impar n r apor t cu ambel e
var i abi l e *) :
F = (y2 + &,) xy + T i 0*94- S 4 ^
3
. (6.47)
Gsim tensi uni l e
ax = 6 \ x y ,
<T = 6Y4a>y, (6.48)
T = - (
r
2 + *2>- 3 T 4 ^
2
- 3 V / -
*) Vezi anexa 1.
GKI NDA DREAPTA.. SOLUII ELEMENTARE 255
P u n em condiiile l a limit pentr u fi brel e extr eme (datori t pr opr i e-
tilor de anti si metr i e este sufi ci ent s pu n em aceste condi i i nu mai
pentr u f i br a superioar) :
y = b : cv = 0, <TW = 0 . (6.49)
P en t r u feele de capt vom scrie (i ni nd seama de notaiile (6. 4)):
M
x = a : J fr = 0 T
a.v
J f W. (6.49')
Ai
M
c
M.
cr
a --
Fig. 6.16
Observm c pr i ma di n aceste condiii este ndeplinit datorit
proprietii de anti si metr i e n r apor t cu ax a Ox. De asemenea va fi sufi -
ci ent s pu nem n u mai u na di n ul t i mel e condiii (6.49'), cealalt f i i nd, n
acest caz, i denti c ndeplinit, n baz a condiiilor (6.18') pe car e l e sati sface
ncrcarea gr i nz i i .
Obi nem par amet r i i
y2 + K
3 3f
iab
0 , S4 = -
M
lab
3
(6.50)
Funci a l u i A i r y va fi
F _ T
J /
xy(3b* - i ) = ln(S - V ) (6.51)
4 a i
3
4
256 CALCULUL GRINZILOR PEREI CU CONTUR DREPTUNGHIULAR
i ar tensi uni l e
3M M M_
ax = m = xy = tTi,
2ab
s
al 2l
z
(6.52)
a = 0 ,
3 M M S W
T
- = - 7 1 7 <*' -
y 2 ) =
- - 7 T V
( & 2
- 2/
2
) = " - - l
2
), (6-52')
4a&
3
2<xZ 4 ab
distribuia l or f i i nd dat n fi gur a 6.16 l.
Observm c r ezul tatel e obinute corespund, cu el e date de r ezi s-
tena mater i al el or .
C omponentel e deplasrii snt
M
E [u- (- coy + o)] = - - - y [6(1 + V-W~ (2 + f ^
2
4- 3oc%
6 al
M
E[v - (o>0x + )] = + 3 j t y).
6 I
(6.53)
Condiiile de anti si metr i e n r apor t cu ax a Oy ne i mpu n
0 = 0 . (6.54)
Dac gr i nda se sprij in pe mi j l oacel e seciunilor de capt, vom avea
0 = 0 , - - r ^r . (6.54')
ceea ce ne d deplasrile
w =
T ^ F E
6
^
1
+ (2 -f- p.) (a
2
- 3a;
2
)],
6 aEI
(6.55)
71/ 7;
t>= (a
2
- a;
2
- 3 LU/ 2) .
6 aEI
1
E cuaia fi br ei medi i defor mate se scrie
v(x,0)=> a;{a
2
-x
2
), (6.56)
6 aEI
u n r ezul tat anal og obinndu-se pr i n metodel e rezistenei mat er i al el or ;
de ai ci
vB=
[ x M
xyK (6.56')
2aEI
V
De asemenea for mul a (6.29) ne va da
M
uB =~ry (a
2
- 3 a;
2
), (6.57)
6 aEI
pr m ur mar e
GRIMOA DREAPTA. SOLUII ELEMENTARE 257
Dl
ih, = ~ y [6(
L
+ l*) & - (2 + pi) . (6.57')
6 a,EI
Se observ c, pent r u seciunile as = , corecia (6.55') este esen-
i al ; de asemenea corecia (6.57') pentr u seciunile ? = 4j - g - a.
Sgeata maxi m ar e l oc n seciunile ^= ^0 i este dat de
(1^0, 0 ) = * f te i I | _ ^ f j . ( 6 . 6 8)
3 / 27 B I " ^ 18 E ' 6
3
Dac gr i nda se sprij in n punctel e (as = -J -. a, ij = b), obinem
Mb
< = ~ - T ^T - ' + <
2
+ I*)
3 E Z
(0.54")
Af
t?0 = - (
2
-f- 3 p6
2
).
Deplasrile corespunztoare snt
M
= T ^ H t
S
+ (2 + r*) t* + 2/ )
2
] (
2
* - V) + 3 0*3},
ba Z/ I
(6.55')
/ ir ^>
r
' * - [<*
2
- a;
2
4- 3u. (A
2
- y>)].
6 U I
I nfluena acestui mod de rezemare asupr a deplasrii v se manifest
pr i n ter menul
a M i
2
_
t 9 =
5
2J 7Z
l / T
i ar pentr u seciunile a? = -^5 *, n care avem sgeata maxim, se
obine
V1 D 9LI?*2
2 o
2
+ 9| J >
2
T 1 X
2
(6.59)
4,5 {,
Aceast influen este mai mar e dect n caz ul pr ecedent. Astfel ,
pent r u di fer i te val or i al e l u i 7, i a, cptm r ezul tatel e date, n pr o-
cente, n tabel a I I . Constatm astfel c influena modu l u i de rezemare
al gr i nzi i asupr a deplasrii v este destul de mar e pent r u val or i mai mi ci
al e l u i X, cl i i ar pent r u val or i pr acti ce al e coefi ci entul ui p. t n acest caz
17 - c. 3SM
258 CALCULUL GRINZILOR PE RE I CU COtfTTJ R EKEPrUMfiHITJ l.AR
tr ebui e s sein seama, ntr-un cal cu l r nai cor ect, le modu l r eal de
rezemare al gr i nz i i , ceea cen u sepoate obine . pr i n metodel e rezistenei
mater i al el or .
Tabela 11
v-
2 :{ 4 5
0 (1,0 o,(i 0,0 (1,(1 ,0
1
~6
15,8 7,7 4,5 3,5 0,7
0,3 25,2 K),() 7,8 5,1 1,3
0,5 35,8 20,0 12,4 8,3 2,2
Observm c aceeai influen semanifest i n eeea ce privete
depl asarea vmaxi m a fi br el or extr eme [y =^&).
P r i n supr apuner ea efectel or obinem r ezul tatel e corespunztoare
caz ul ui dencrcare di n fi gur a 6.15 a,
Astfel for mul el e (6.35), (6.52) i (6.52') ne dau
3
csy sat 0,
Sab
[(1 - l) J f , + ( l +? ) J f s ] ,
( l i 2 - J f t ) ( l - V ) .
(6.60)
(6.60')
Reprezentm aceste tensi uni n fi gur a 6.17.
GRINTI>A DRE APT A. SOLUII E L E ME NT ARE 250
n ceea ce pri vete deplasrile, pentr u si mpl a rezemare pe mi j l oacel e
seciunilor decapt, obinem
K =^-{M1 {*
2
[6(1 4- n) - ( 2 4- | A) vf] - (1 +Ci? - *5)>-
- M2{\ '* [6 (1 + | t) - (2 4- ut) #j - { 1 - 9 1 - ttij,
v 1
( 6
-
6 1 )
E J
Z * ~=5 - {* i P - 5 ) [ >
a
( l + M
; i
- 5 ) - 3 ^* 1 +
6 8I>
2
- f J l 2 ( l + [A
2
(1 - l) (3 4- 5) - 3| tV ] }.
E cuaia fi br ei medi i defor mate va fi
B^H - 5*) [(3 - O Ut + (3 4 - 0 l i 2 ) . (6.62)
R oti r ea unei seeiuni (pr i n metodel e rezistenei mater i al el or ) este
dat de
m mm ~ [(1 4- 6? - 3 ?
2
) r, - (1 - (>E ,-3?
2
) i l / 2 ] . (6.63)
8fc>
2
Sgeata maxim are l oc ntr-una di n seciunile
3 ( ^ + 1 Q 2^3(2lf +i f t M 2 4- M l ) ( ( ; ,
3(71^ - i / 2 )
i este
n caz u l u nei si mpl e rezernri n punctel e (an =, y = i ), obinem
= - ~T ( ( l ~5) [ >
2
d +C ) (3 - 5 ) +3 M 1 - - Q
2
)]^i +
*
8
fr (6.66)
+ (1+5) [A
2
( 1 - 5 ) (3 +5) - vj
2
>]-Ma>,
deci ecuaia fi br ei medi i defor mate va fi
^i J 2 L = _ 1 t ( 1 _ 5j| r >. (14- 4) ( 3 - 0 + 3j j t] l i , 4-
&
8
*
2
(6.67)
+ (1 + l) [
2
(l _ ) <3 _ +) + 3 p] J / 2 }.
P u t em studi a n mod anal og starea dedeformaie i n acest caz
de ncrcare.
6.2.2. ncrcri tlisi Tihnite omlnue
V om st u di a caz u l n care ncrcarea p (as) se poate r epr ezenta pr i nt r - o
funcie continu i cu der i vat a continu pel atur i l e desus i dej os al e
gr i nz i i .
260 CALCULUL GRINZILOR PEREI CU CONTUR DREPTUNGHIULAR
6.2.2.1. S A R C I N U N I F O R M R E P A R T I Z A T . Considerm caz ul u n ei
gr i nz i si mpl u r ezemate, ncrcat cu o sarcin u ni f or m distribuit pel at u r a
de sus (fig. 6.18 a).
Descompunem acest caz de ncrcare dup proprietile de si metr i e
n r apor t cu ax a Ox i obinem : o compr esi une simpl dup direcia y
a)
pa
i i mttT T
r r f V r
p
L .
f
\
i a
o) f.y
FnT T T T T T T LT E I
t m i . m i [ n n n n i
-C3
. . 1
mm n M i n u n i / \ i
j 111 u n i 11 r r r n T n
pa i x
i
t
a -
1
Fig. 6.18
(fig. 6.18 b) (ncrcare simetric) i o ncovoiere cu forfecare (fig. 6.18 c)
(ncrcare antisimetric).
P ent r u pr i mu l caz de ncrcare, funcia l u i Ai r y
F = - (6.68)
d tensi uni l e .
< = > (6.69)
P en t r u al doi l ea caz de ncrcare, al egem n n pol i nom bi ar moni c
i mpar n r apor t cu y i par n r apor t cu x,
GRINDA DREAPTA. SOLUII ELEMENTARE 261
car e d tensi uni l e
a' = 6S 3 y - 6Y 5 a%+ S 5 (20/
3
- 30*%) ,
o; = 2Ys 2 / + Y, (12**0 - 2y) - 10s 2 /
3
, (6.71)
T ; = - 2 Y3 + Y B ( - 4 a
3
+ 6^
2
) + 3085 o? y
2
.
Condiiile l a l i mi t se pu n sub for ma
y =b : = T " = 0 , (6.72)
0 =a : N"= 0 , 2
7
; = - pa, .1/ . = 0 , (6.72')
ceea ce d par amet r i i
3
8& '
3
V 5 = o,
8b {5 j
P
40 6
3
(6.73)
T ensi uni l e vor f i
a" = [ X
2
1 y (2w
3
- 3
2
) ,
cv= ~-^-(3b*-y*)y, (6.74)
* 46
3
Suprapunnd efectel e, pu t em scri e star ea de tensi une sub for ma
(6.32), (6.32'), unde vom avea
CT
" = - T
X 2 ( 1
- ^ '
=
f ( I "
- 7 1 3
)
7 3
'
<r =, 0 , < ^< T , ^- ^( l +>( 2 - 7 }) , (6.75)
X ( l - T )
2
) ^ T f =0 .
262 CALCULUL GRINZILOR PEREI CU CONTUR DREPTUNGHIULAR
A m inut seama, de f apt u l c tensi uni l e date de rezistena mat er i a-
l el or variaz n l u n gu l gr i nz i i dup moment u l ncovoietor Mx (x) i dup
fora tietoare Ty {os) (fig. 6.19),
i2
Mx(x) =r{a
i
- *
2
)
(.17)
2
px = pa\ .
; i - \ *)
(6.76)
X C
o
^ 4 - r
pa pa
Mx(x)
Fig. 6.19
ntr- o seciune transversal (x const.), l a tensi unea af, car e
variaz l i ni ar pe nlimea seciunii, se adaug o corecie <x", constant
(f
X
l'-fJ 0,20p fp
" 1
n l ungul gr i nz i i (fi g. 6.20 a). I nfluena acestei corecii asupr a tensi uni i
nor mal e max i me este dat de r apor t u l
of (0, 1) 1
(6.77)
o. (0 , l ) l +3 , 7 5 X
P en t r u di fer i te val or i al e l u i X se dau val or i l e acestui r apor t, n pr o-
cente, n tabel a I I I . S e vede c influena acestei corecii este mic. De
GRINDA DREAPTA. SOLUII ELEMENTARE 2611
fapt ea n u ar t r ebu i s fi e constant ci A
r
ariabil, micorndu-se spre cape-
tel e gr i nz i i unde ar t r ebui s se anul eze. P ent r u seciunile de capt
Tabela III
A 2 :i 1 5 io
(0, 1)
ax (0,1)
6,25 2,K8 1,01 1,05 0,25
(5 = 1 ) , condiiile l a limit snt puse gl obal (asupr a efor tur i l or pe
seciune). n r eal i tate ar tr ebui s avem ^( 1 , 7)) = 0. P r i n ci pi u l l u i
B . de S t. V enant ne per mi te s facem aceast aproxi mai e, obinnd er or i
nu mai n zonel e de capt. P en t r u a obine r ezul tate corecte ar t r ebu i
s supr apunem peste starea de tensi une dat de for mul el e (6.75), starea
Fig. 6.21
de tensi une corespunztoare caz ul ui de ncrcare di n fi gur a 6.21, care este
ns neglij abil.
T ensi unea ay va f i aceeai n fi ecare seciune transversal (fi g. 6.20 b),
avnd o vari ai e apropiat de cea liniar. Considerm r apor t ul
o, (5, 1)
(6.78)
o, (0,1) 0,2 +0 , 75 X
2
al e crui val or i n pr ocente snt date n tabel a I V , pent r u di feri te val or i
al e l u i X. S e vede c pentr u X > 4 put em pr act i c negl i j a tensi unea nor -
Tabela 1 V
X 2
3 4 5 10
<T(5,1)
a* (. !)
3 1,25 14,40 8.2(1 5,25 1,25
264 CAL CUL UL GRI NZI LOR PEREI CU CONTUR DRE PT UNGHI UL AR
mal av fa de ax. n st udi ul vari ai ei tensi uni l or n j u r u l u nu i pu n ct
(direcii pr i nci pal e i tensi uni nor mal e pr i nci pal e) n u pu t em face pr act i c
acest l u cr u dect pent r u X > 5 (cu excepia colurilor gr i nzi i ), al t mi n t er i
pent r u X > 10.
A m dat n tabel el e I I I i I V val or i nu mai pent r u X > 2 ; al t mi nt er i
obinem r ezul tate ndeprtate de r eal i tate, confor m pr i nci pi u l u i l u i B . de
S t. V enant (sau r ezul tate care ar t r ebu i s fi e ver i fi cate pr i nt r - u n cal cu l
mai ex act).
T ensi unea ixy are o vari ai e parabolic pe nlimea gr i nz i i
(fig. 6.20 c), f i i nd aceeai cu cea dat de for mul a l u i J u r aws k i , pr i n me-
todel e rezistenei mater i al el or . n seciunile de r eazem, aceast tensi une
cor espunde l a r ezemar ea gr i nz i i pr i n frecare lateral.
C al cu l u l deplasrilor ne d
P
Siu-{-<o0y+0)]=-f-3
4&
3
4- x
2
- (2 + y.)y*\ xy+px,
tf[0-(avB + t>o)] = - - 3
4b
3
^| - 4- | x W- <l *
D i n condiii de si metr i e mecanic n r apor t cu ax a Oy rezult
w0 = 0 . (6.80)
n caz u l si mpl ei rezemri pe mi j l oacel e seciunilor de capt ( = 0
pent r u x a, y = 0), gsim depl asar ea de cor p r i gi d
3 pa
2
8Eb
3
(6.80')
ceea ce ne conduce l a
- j [3 \ j + (*] - A
2
(3 - 5
2
) - (2 + u) 7 )
2
J l-n + Ep
7 )
2
7) (6.81)
2
3p
X
2
(1 - 5
2
) - ( 5 - 5
2
) + - +
6 5
4
GRI NDA DRE APTA. SOLUI I E L E ME NT AR E 265
Deoarece depl asar ea w n u se poate anu l a si mu l t an n ambel e puncte
de r eazem, am l uat (pentr u mot i ve de si metri e)
0.
(6.80")
P ent r u fi br a medi e obinem
b 8
X
2
(5 - 5
2
) + ~ 4- te
sgeata maxi m fi i nd dat de
3pb
=: ^L x
2
( ! X
2
+A + n V
8B U 5 J
(6.82)
(6.83)
F ol osi nd relaiile (6.26), (6.26') i (6.29), gsim r ezul tatel e cor espun-
ztoare metodel or rezistenei mater i al el or ,
V
X
2
(3 - 5
2
)
V'B =
V
M
vM 4- vT
cu
E ^ = X
4
( l 5
2
) (5 5
2
) ,
16
2 ? ^ =
b
0,6(1 + L t )pX
2
(l - i ;
2
) ,
unde am pus aceleai condiii l a limit.
Sgeata maxi m va fi dat de
unde
R fat +JT
pb
(6.84)
(6.84')
(6.85)
(6.85'>
f r = 0, 6(1 + [ x ) ^r X
2
.
P en t r u a ne da seama ct de mar e este influena forei tietoare
fa de cea a moment u l u i ncovoietor n for mul el e de mai sus, vom cal cul a
r apor t u l
k. = 1,92 , (6.86)
M A 2
266 CAL CUL UL GRI NZI LOR PEREI CU CONTUR DREPTUNGHIULAR
al e crui val or i , ex pr i mat e n procente, snt tr ecute n tabel a V , funcie
de di fer i te val or i al e l u i X i \ x.
T abel a V
\ X
2
3 4 5 10
0 48 21 12 8 2
1
6
56 25 14 9 2
0,3 63 28 U i 1 (i 3
0,5 72 aia 19 12 3
V om cal cul a de asemenea i r apor t u l
fr 1 1
7 - = = 5 3 > (-si .)
/ r 9,6 (1 + | t)
al e crui val or i , ex pr i mat e n pr oceute, se dau n tabel a V I , funcie de
di fer i te val or i al e l u i X i p.
De ai ci se vede c pent r u A < 5 influena forei ti etoare ncepu s
devin apreciabil, t r ebu i nd s fi e luat n consi der ar e; astfel , pentr u
X = 2, componenta sgeii datorit influenei forei ti etoare va fi mai
mare dect a tr ei a par te di n sgeata total .
Tabela VI
\ . X
V- \ ^
2 3 4 5 10
0 33 18 11 7 2
1
-6
36 20 12 X 2
0,3 39 22 14 9 2
0.5 42 '24 15 UI 3
Comparnd ecuaia fi br ei medi i defor mate (6.84), (6.84'), obinut
pr i n metodel e rezistenei mater i al el or , cu ecuaia (6.82), gsit pr i n metodel e
teor i ei elasticitii, identificm influena momentul ui ncovoietor (pr i mul
GRI NDA DRE APTA. SOL UU E I E MHMT AKE 267
ter men di n par ant ez a dr eapt); cel el al te influene (fora ti etoare, ten-
si unea a et.) snt cupr i nse n
b
Caleulnd r apor t u l
P - v*
0,6 1 4-
1 -
8(1 + p)
(6.88)
(6.89)
al e crui val or i , ex pr i mat e n pr ocente, snt tr ecute n tabel a V I I , funcie
de di feri te val or i al e l u i | L, constatm c adugind influena forei
Tabela Vil
u e
1
6
0,3 0,5
"r
un io 0,847 (i.ill 1 0,(475
tietoare, pr i n metodel e rezistenei mater i al el or - obinem o aproximaie
sufi ci ent de bun pent r u fi br a medi e deformat, independent de r apor t ul
X al l at ur i l or gr i nz i i .
P r i n metodel e teor i ei elasticitii, obinem pent r u componentel e de-
plasrii o corecie de for ma
E
,*M P
I P - (2 + St) rj
a
l
+
i ) l
4
i ( f
+
*Y\ * -
( 6
' "
( > ,
_ - Y + 0,225 f i | )X
a
(l
a
V o m obi ne val oar ea maxim a componentei u a deplasrii n col -
urile gr i n z i i ; astfel
W/j
(1, - 1) = 0 , 2 ^, , (1, 1) = (*- - Q, 2)
Corecia dat de teor i a elasticitii se vede c este
! *, (!, 1 ) I < M
(6.91)
(6.92)
268 CALCULUL GRINZILOR PEREI CU CONTUR DREPTUNCHIULA R
dac inem seama de val or i l e posi bi l e pe car e l e poate l ua, coefi ci entul I ui
P oi sson LI ; i ar pent r u LI < 0,4 vom l ua depl asar ea
* ( l , ' i ) = 0 , 2 ^ ( 6 . 9 3 )
corespunztoare colului de j os al gr i u z i i .
Fc nd r apor t u l
1 ) 1 0 , 4 . . . 0 , 6
I . ( I , D I
=

< A 9 4 }
al e crui val or i se dau n pr ocente n tabel a V I I I , funcie de di fer i te val or i
Tabela VIII
2 3 4 5 10
l , (l , l )l
H<b1)1
10,00. . .15,00 4,46. . .6,67 2,50. ..3,75 1,60.. .2,40 0,40. . .0,60
al e l u i X, gsim c influena coreciei dat de teor i a elasticitii este mic
pentr u X > 3, ncepnd s creasc r api d pentr u u n r apor t mai mi e ntre
di mensi uni l e gr i nz i i .
Fc nd r apor t u l
I W1 , 4X + (1 , 6 . . . 2 , 4 )
: ) (6.9oY
/ X(2,5X2 4- 1,8 + 3p.)
al e crui val or i se dau n pr ocente n tabel a I X , funcie de di fer i te val or i
al e l u i X i LI, constatm c depl asar ea n l u ngu l gr i nz i i este destul de
mar e pent r u unel e puncte, neputnd fi t ot deauna neglij at n cal cul e.
Tabela IX
\ X
2
3 4 5 10
0 59 46 37 30 16
1
6
57 45 36 30 16
0,3 56 44 36 30 16
0,5 56 44 36 30 16
GRIMI>A DREAPTA. SOLUII ELEJ LEKT\RE 269
Tabela X
V- ^~x^
2 3 4 5 HI
0 0,00 9,119 0,00 0,09 0,00
1
6
1,06 1,08 0,66 0,45 0,12
0,3 3,44 1,92 1,18 0,79 0,21
0,5 5,52 3,12 1,91 1,31 0,35
n ceea ce pri vete depl asar ea v, ne vom referi l a fi br a medi e a gr i i izi i
> = 0) i anume l a depl asar ea maxi m f, corespunztoare seciunii de
a mi j l ocul gr i nz i i [l = 0). V o m consi dera r apor t u l
_ t. _ l t (6 . 9 6 )
j 2 , S X
2
4- 4,8 +3 f i
{observm c f este o mrime negati v, deci sgeata dat de rezistena
mater i al el or este mai mar e dect cea real ),al e crui val or i snfc date, n
pr ocente, n tabel a X , funcie de val or i l e l u i X i fi . Observm c Influena
<;oreciei dat de teor i a elasticitii este pr acti c negl i j abi l ; pu t em deci
fol osi ' foarte bi ne r ezul tatel e date de rezistena mater i al el or . .
P en t r u fi brel e extr eme obi nem deplasrile
E p(, l ) - T ( S , 0 ) [1, 5^)8(1 -
2
) - 3,25 - 0,10 | *],
* _
4
(6.97)
g f K , - 1 }- , ( $ ) = f_ [ ^5 ^( 1 ^5 ) + 0,75 - 0,10 f i i .
b 4
Lu nd n con s i der ar e diferena de depl asar e a fi br el or ex tr eme fa
de fi br a medi e, n seciunea de mi j l oc a gr i nz i i , vom cal cul a r apoar tel e
T (0, 1) - g(0,0) _ 6,5 - p(3 X
2
- 0,2)
(0, 0) >( 2 , 5 X
2
4- 4,8 + 3u) ' ^
t >( 0 , - l ) - <0 , 0 ) 1,5 4- Lt(3X
2
- 0,2)
u(0, 0) " X
2
(2 , 5X
2
+ 4,8 4- 3| z.)
270 CALCULUL GRINZILOR PEREI CU CONTUR DREPTUNGHIUL AS
T aael a A I
2 3 4 5
1.0
0 10,95 2,83 0.91 0,39 0,03
1
6
7,38 1,01 - -0.20 -0,35 -0,17
0,3 4,74 - 0,(51 - 1,(10 -0,94 -0,33
0,5 0.92 -2,65 -2,34 -1,8(1 -0,56
T aMa A 1J
2 3 1 5 10
6 - 2,53 (i,til -0,21 -(>,( H> -0,01
1
6
-5,68 2,37 - 1,30 -0,82 -0,20
0,3 -8,03 -3,75 -2,17 - 1,41) 0*38
0,5 11,30 5,75 -3,55 - 2,32 -0.5U
V al or i l e numer i ce al e acestor r apoar te se dau n tabel el e X I i X I I ,
funcie de di fer i te val or i al e l u i X i p. Dac aeest r apor t este negati v,
nseamn c punctel e fi br ei extr eme corespunztoare (cea inferioar tot-
deauna) sufer o depl asar e v mai mic deet fi br a medi e. D e menionat
de asemenea c diferena de depl asar e a fi br el or extr eme fa de' t i h n i
medi e este neglij abil. P u t em deci consi der a c fi br el e defor mate al e
gr i nz i i snt pr act i c par al el e i c sgeata maxi m msurat pe u na di n
feele exter i oar e al e gr i nz i i corespunde cu sgeata maxi m a fi br ei medi i
deformate.
Mergnd pe cal ea indicat l a su bpu nct u l 6. 2. 1. 1, se poate cal cul a
for ma deformat a unei fi br e a gr i nz i i sau se poate gsi for ma deformat
a unei seciuni pl ane, normal l a fi br a medi e nainte de deformaie. R ez u l -
tatel e ns au u n aspect foar te compl i cat, neprezentnd i nter es di n pu nct
de vedere pr act i c.
n caz ul n care gr i nda se sprij in n punctel e (a; = a, y = b),
gsim o depl asar e de cor p r i gi d de for ma
v'o = (1,5 - 0,2 p). (6.80"')
GRINDA DREAPTA. SOLUII HLEiWENTAHE 271
Observm c depl asar ea suplimentar (1Q t?0) pe eare o sufer
punctel e gr i n z i i n u depi nde de desebi derea acestei a; ea va cor espunde
scurtrii v ( 1 , 1) a gr i nz i i pe r eazem, pe nlimea seciunii t r ans-
versal e.
V om cal cul a r apor t u l
v'i>a = V P)
2
E * ^6 99)
/ " X<2,5X* + 4,8 4- 3p)
V al or i l e numer i ce ale acestui r apor t snt date n tabel a X I I I , funcie
de di feri te val or i al e l u i X i p. S e observ c, pr i n consi der ar ea u nor
roAsta XIII
3] 4 5 10
o 2,53 0,01 0,21 0,0H 0,01

6
2,40 0,59 0,20 0,08 0,01
0,3 2,30 ' 0,57 0,20 0,08 0,01
0,5 2.1 5 0,51 0,1!) 0,08 0,01
puncte teoreti ce de r eazem, di fer i te de centr el e de gr eutate ale seciunilor
de capt, se obi n pr act i c aceleai r ez ul tate di n pu nct de vedere al depl a-
srilor.
P e de alt par te, sgeata maxim obinut n caz ul si mpl ei reaemri
n punctel e (i = 1, rj 1)f i i nd mai mar e dect n cazul pr ecedent,
se va apr opi a mai mu l t ca mrime de cea gsit pr i n metodel e rezistenei
mater i al el or (mai mar e dect cea gsit pr i n metodel e teor i ei elasticitii
pentr u si mpl a r ezemar e pe mi j l oacel e seciunilor de capt); deci metodel e
rezistenei mat er i al el or snt cu att mai apl i cabi l e pentr u cal cu l u l depl a-
srilor.
A m fcut u n st udi u mai detal i at al strii de tensi une i a l strii de
deformaie pent r u acest caz de ncrcare, deoarece l - am consi der at ca
u n caz de ncrcare f u ndament al ; pr obl eme anal oge se pot pune pent r u
toate cel el al te caz ur i de ncrcare.
6.2.2.2. S A R C I N C U V A R I A I E L I N I A R ! . Considerm cazul unei gr i nz i
ncrcate cu o sarcin distribuit, cu vari ai e liniar, pe l at u r a de sus
(fi g. 6.22 a).
Descompu nem aeest caz de ncrcare dup proprietile de si metr i e
n r apor t cu ax a Oy i obinem : o ncrcare cu o sarcin u ni f or m di st r i -
buit (fig. 6.22 b) (ncrcare simetric), caz studi at anter i or , i o ncrcare
cu o sarcin var i i n d l i ni ar (fig. 6.22 c) (ncrcare anti si metri c).
7 2
a)
-pa
1
y
o
m u m i i 111111111111 z
\
0
1 I
7
1
c)
^ '{ITJ Trn-TT-n.!
^E TJ XITJ TJ
l
f
t X
J
Fig. 0.22
J Z^TTTJ TTjrxa=-
0
- h
- c
..t
Fig. 6.23
GRI NDA DRE APTA. SOLUII ELEMENTARE 273
P ent r u pr i mu l caz de ncrcare cor espunde o funcie A i r y
F' = -
V
16 b
3
\
car e d tensi uni l e
2 b
3
x
2
+ 3o
2
.<r
2
4-
2
bA yz
y - [
x%
- 2/
2
j ?/
3
j
8
8
3 A
2
(1 -
2
) 4- 2
(1 + yj)
2
(2 - yj),
'1;
(6.100)
(6.101)
A l d o i l ea caz de ncrcare (fi g. 6.23 a) l descompunem de asemenea
dup proprietile de si metr i e n r apor t cu ax a Ox i obinem : o ncovoi ere
simpl dup direcia Oy (fig. C.23 b) (ncrcare simetric) i o ncrcare
CU o sarcin var i i n d l i ni ar (fig. 6.23 c) (ncrcare antisimetric).
P en t r u caz ul de ncrcare di n fi gur a 6.23 b corespunde funcia de
tensi une
V
care d tensi uni l e
F" =
0, a" tm
X",
24 a
-2 x, T = 0.
(6.102)
(6.103)
P en t r u u l t i mu l caz de ncrcare al egem u n pol i nom bi ar moni c i mpar
n r apor t cu ambel e var i abi l e,
F'" = P V + P l
1
+ Pl
l
'= (T2 4- &,) xy + Yix*y + 0ixy* +
(6.104)
+
Ye -
3
2/
3
) + K [xy" - V J ,
care d tensi uni l e
o = G^xy 10 Y6
3
? / + \ {2bxy* lOxhj),
cf" = 6y4OT/ + y6(20a;
3
?/ - 10^y
3
) - W8sxy
3
, (6.105)
f - - (T2 + S2 ) - 3 Y ^
2
- 3 %
2
- Y 6 ( 5 ^ - S ^V ) - S6(52/ 4 - 15a?
2
?/
2
).
Condiiile l a limit se pu n sub f or ma
P
y =b (6.106)
x = a : ^' = 0, Yv = - ~ , Fi: - 0, (6.106')
o
18 - c. 8891
271
ceea ce d par amet r i i
*
2
16a& l 5 j 16a& 16a&
8
\ 5
Y - O, 8, = -
80a&
a
T ensi uni l e vor fi deci
Sab*
8ab
3
f
I 6a6
!
( f *
2
(36 - ?/
2
) .''/ / .
(a
2
x
2
)
(62 __ yV
3
" " R " 1
(6.107]
(6.108)
Suprapuund efectel e, scr i em starea de tensi une sub for ma (6.32),
(6.32') unde vom avea
P
X*(3 + )(! - 5
a
) -1,
- 4 (1 + 5) 1
7
)>
= o, o* =* c , * - 4- ";+ ^( 2 - i ),
8
^ =^X ( 1 - r?){3{? + 6^ - 1),
CT
16 X
A i c i a m inut seama de efor tur i l e pe seciune (fig. 6.24) :
(1 - v)
2
) - - V
MAx) =
Ty{x)
P
12a
{3a - f x)(a
2
- x
2
)
pa'
12
(3 + l) (1 - 5
2
),
- ^- (3 a>
2
+ 6aa: - a
2
) = - ^( 3
2
+ 6 - 1).
L2a 12
(6.109)
(l i . l 10)
I n ceea ce pri vete influena coreciilor date de teor i a elasticitii
pent r u t ensi uni nor mal e, gsim r ezul tate i denti ce cu cel e de l a caz ul
precedent. Meni onm n u mai c n for mul el e (6.75) tr ebui e s nlocuim
GR1NUA DREAPTA. SOLUII ELEMENTARE
i ntensi tatea constant p a ncrcrii cu i ntensi tatea variabil cu seciunea
' (1 + l)p.
2
P en t r u tensi unea tangenial T X V gsim o corecie independent de
seciune, a crei i ntensi tate este neglij abil n r apor t cu ncrcarea
(fig. 6. 25); nr-adevr, pent r u X > 2
se obine o i ntensi tate maxim a co-
reciei mai mic dect 1% di n i nten-
si tatea p a ncrcrii.
2pa
3
l
Fig. 6.24 Fig. 6.25
P ent r u star ea de tensi une corespunztoare acestui caz de ncrcare
putem face u n st udi u anal og cu cel fcut l a subpunctul 6.2.2.2 ; de asemenea
se poate cal cul a i st u di a n mod anal og starea de deformaie.
r
1
Fig. 0.26
6.2.2.3. S A R C I N P A R A B O L I C . n cazul unei ncrcri eu o sarcin
parabolic (fi g. 6.26)
p(x)
1
i ( 0 - x) *. - >( 1 - 5
2
), (6.111)
270 CALCULUI. GRINZILOR PEREI CU CONTUR DREPTUNGHIULAR
vom fol osi , dup E . G r an- Ol sson [5], o funcie A i r y def or ma
F
4a
2
b
3
I 2 V
b
2
\ [x
2
(y + bf(y - 2b>) y
3
(y
2
-f- 5&
2
2*
2
)] -
4 l 3 5 35 / \ 2
7)3 2 W
5
/ &2\ | )
3
6 5 10 l 2 J 6 ^
a?
4
a*
2
^- 4- (6.112)
2
L
7 L
6
* 2 1
V 4 1/
140 ' 3
J
Gsim o stare de tensi une pe care o put em r epr ezenta sub for ma
(6.32), (6.32'), unde
V
X
2
( l - \
2
) (5 - \
2
) T| ,
o* = . (1 - ) ("A - 7)] 7) - i L (0,075 rj
s
4- 0,050 V 4- 0,500 y
2
-
- 0,062 >] 0,167),
ff =0 > ^ = ^ = _ J L (1 _ ) (i + , )(2 _ n) + (1 - r (
2
)
2
q,
(6.1 13)
4
( i - V ) [-
J L
4X
A m inut seama de efor tur i l e pe seciune (fig-. 6.27)
MM
P
12 a
2
(a
2
x
2
) (5a
2
x
pa*
" l 2
(1 - l*) (5 - V),
TJ x) = - (3 a
2
- x
2
) x = - - 1 1 (3 -
2
) g.
3 a
2
3
Condiiile l a limit
= <? = P (<&)> = 0,
y = - b: <r = 0, r M = 0,
x = a : Wx = 0,
se verific cu uurin.
2 ya
(6.114)
(6.115
Mx = 0 (6.115')
(il{IN)A DREAPTA. SOLUII ELEMENTARE 27 7
n pri vi na coreciilor date de t eor i a elasticitii pentr u t ensi uni l e
nor mal e, observm c l a r ezul tatel e obinute pent r u cazur i l e de ncr-
car e pr ecedente, car e au inut seama de i ntensi tatea (6.111) a ncrcrii,
vari abi l cu seciunea se adaug o coreci e suplimentar, independent
7jM
h- <r- p
Fi g. 0.27
de seciune (care apar e singur pe seciunile de capt, unde ceilali t er meni
ai tensi uni l or se anuleaz).
0,270^}
Fig. G.28
Corecia suplimentar <rf ( 1> >,) (fig.6.28 a) este cel mu l t egal
cu 0,10p pent r u X>- 2 , reprezentnd 4 % di n tensi unea maxi m de com-
pr esi une a* pent r u caz ul limit ; ea poate f i pr acti c neglij at. De ase-
menea corecia suplimentar o^( 1, *)) (fig- 6.28 b) este cel mu l t egal
cu 0,004^) pent r u >. > 2, deci poate f i neglij at.
278 CALCULUL GRINZILOR PEREI CU CONTL>R DREPrUNuIIIULAR
P en t r u tensi unea tangenial obinem o coreci e i e aceeai form
cu cea obinut n caz ul precedent de ncrcare (fi g. 6.25), care poate f i
de asemenea neglij at. Observm c aceast coreci e este proporional
eu pant a tangentei l a cu r ba de ncrcare.
ti .2.2.4. A L T E SA R C I NI . D i n st u di u l cazur i l or de ncrcare anter i oar e
putem tr age cteva concl uz i i general e, pr acti c val abi l e pent r u ori ce cas
de ncrcare distribuit continu.
I n ceea ce privete tensi uni l e <rx i T A Y , r ezul tatel e obinute pr i n
metodel e rezistenei mater i al el or pot fi pr acti c fol osi te (mai ales cel e
obinute pent r u tensi unea tangenial) cu o aproxi mai e foar te bun;
pentr u tensi unea normal <ra put em eventual fol osi o eorecie car e vari az
de l a caz l a caz (fi g. (5.20 a, i fi g. 6.28 &).
P ent r u tensi unea normal <r pu t em admi t e, n gener al , o vari ai e
de for ma cel ei date de for mul a (6.75), av nd grij s nloeuim i ntensi tatea
p constant cu i ntensi tatea vari abi l a ncrcrii, corespunztoare sec-
iunii respecti ve (fi g. 6.20 b).
Di n punct de vedere al componentel or deplasrii se observ c pr eci -
zarea punctel or teor eti ce de r eazem aduce modificri i i cgl i j abi l e n expr esi a
l or . De asemenea remarcm c r ezul tatel e date de rezistena mater i al el or
pentr u depl asar ea * a fi br ei medi i snt, n gener al , acceptabi l e pr act i c;
componenta u a deplasrii, care [toate l i calculat i pr i n metodel e r ezi s-
tenei mater i al el or , n u poate fi t ot deauna neglij at.
Al t e caz ur i de ncrcare pot f i studi ate n mod anal og ; ele pot duce
ns l a complicaii mai mar i di n punct de vedere al cal cu l u l u i pr acti c.
6.2.3. ncrcri distribuite I-II tangenta discontinua
n cazul gr i nzi l or ncrcate cu o sarcin distribuit p (ai ), ce se poate
r epr ezenta pr i ntr - o funcie continu i cu der i vat a discontinu, pe l at u -
ri l e de sus i de j os al e gr i nz i i , metodel e de cal cul uti l i z ate pn n prezent
nu mai pot fi apl i cate sub aceeai form, ele tr ebui nd s sufere anumi te
adaptri.
6.2.3.1. S A R C I N T R I U N G H I U L A R . Considerm caz ul unei gr i nzi si mpl u
rezemate, ncrcat cu o sarcin distribuit t r i u ngh i u l ar (fig. 6.29). Acest
caz a fost studi at i ndependent de C h i n g- T u an Neou [12] i de noi [17],
[21], [22] n 1957. n cel e ce urmeaz vom pr ezenta soluia dat de noi ,
fi i nd mai simpl.
Fc nd o seciune pr i n mi j l ocu l desch i der i i , vom i ntr oduce efor tur i l e
pe seciune i vom st udi a par tea di n stnga a gr i nz i i (fi g. 6.30 a).
Al egem u n si stem de axe de coor donate ca cel di n figur, mai con-
venabi l pentr u acest caz de ncrcare. Descompunem ncrcarea n dou
caz ur i de ncrcare, dup proprietile de si metr i e i anti si metr i e n r apor t
cu ax a Ox. Obinem astfel o compr esi une excentric (fi g. 6.30 b) (ncrcare
GRINDA DREAPTA. SOL 0711 ELE ALERTARE 279
simetrie) i caz u l de ncrcare di n fi gur a 6.30 (ncrcare anti si metri c),
pe eare-1 vom st udi a.
P ent r u pr i mu l caz de ncrcare fol osi m funcia A i r y
12
(6.116)
f
T
a
Fig. S.2S
ceea ee conduce l a
P
0, o - x
' 2a
2
a v
(6.11.7)
4
V9
V -
V9
V - 0
J '
i , 0 -
2
Fig. 6.30
P ent r u al doi l ea caz de ncrcare al egem u n pol i nom bi annoni c
i mpar n r apor t cu ambel e var i abi l e; aceasta face ca pent r u a = 0 s
obinem tensi uni l e nor mal e etx = 0, ceea ce cor espunde condiiilor pe
contur . V om l u a o funcie Ai r y de for ma (6.104), ceea ce conduce l a ten-
si uni l e (6.105).
280 CAL CUL UL GRI NZI LOR PEREI CU . CONTUR DRE PT UNGHI ULAR
Condiiile pe cont u r se pot scri e
y =b: a'y - T ; , = 0, (6.118)
x = 0 : N' =0, T v ' = , M"X 0,
(6.118')
x =a: N'x =0, T = 0, j = ,
3
de u n d e co n s tan tel e
i - H . W _ 7.2^ P _ . s _ 2 _
1,3
V
"
(6.119)
^ + ^ =T ^f r <
1 5 a 2
~
J 2
>> Y4 = - '
s
* = ^ (
2b
* -
5f t 2
)>
40a& 8 ab 10 ab
3
Te = 0, V = -
P
40ab
3
T en s i u n i l e p en t r u cel de a l doi l ea caz de ncrcare devi n
3 (2b
2
5a
2
) p p
20ab
3
4ab
3
A
V = - T T y +-~T7 y
z
, (6.120)
4ao 4ab
3
15a
2
-b
2
, 3p . 3(2b
2
-5a
2
)p , *
40ao 8a& 40a&
3
8>J
3
Suprapunnd efectel e, scr i em starea de tensi une sub for ma (6.32),
(6.32') cu
? - ~ ~ A
2
(3 - ^
4
2
o? = 0, o* = <T = - ^. (1 + 7 , )(2 - Y])5, (6.121)
T * = ^- (1
8X
- * ( f - v )
GRI NOA DRE APTA. SOLUI I E L E ME NT AR E 281
A m inut seama deefor tur i l e peseciune (fig. 6.31]
V pa
Tv() = (
2
- a>
2
) = (1 - C
2
)
2a
Mx(x) = ^ (3 a
2
- x
2
) (3 -
6a 6
pa*
(6.122)
E ez ul t at el e obinute snt deaceeai form cu cele gsite l a cazur i l e
de ncrcare del a pu nct u l 6.2.2.
V
Fig. 0.31
L a vari ai a liniar a t ensi uni i nor mal e <r| se adaug u n ter men
supl i mentar , a crui influen este maxi m n seciunea di n mi j l oc (E, =1).
P ent r u X = 2 gsim astfel max j j s 2 i i ar max trf = 0,2 ^, u l t i ma
mri me f i i nd independent der apor t u l X. Deci pent r u aceast l i mi t de
val abi l i tate a r ezul tatel or obinute pr i n metode el ementare, cptm o
diferen de 1 0 %fa der ezul tatel e date de rezistena mater i al el or . De
r emar cat c aceast corecie este vari abi l cu seciunea, depinznd de
ncrcare.
T ensi unea normal ay are o vari ai e de aceeai form cu cea car e
se obine n cel el al te caz ur i dencrcare.
L a tensi unea tangenial T * se adaug u n ter men supl i ment ar ,
i ndependent de seciunea considerat. O r epr ezentar e grafic, ca cea di n
fi gur a 6.25, ne arat^c acest ter men are o influen neglij abil asu pr a
t ensi uni i tangeniale. ntr-adevr max T . " ar e l oc pentr u x 0(pe reazem)
i pentr u 1 = 2 (cazul cel mai defavor abi l ) f i i nd egal cu 0,75 p; n acest
<az max T
s
= 0, 0125p, deci o diferen detensi une de1,67%. Remarcm
c tensi unea tangenial se echilibreaz pe nlimea seciunii; pe
seciunea di n mi j l oc, unde tensi unea tangenial tr ebui e s fi e nul,
i ntensi tatea acestei a este foarte mic i poate fi neglij at.
282 CAL CUL UL GRI NZI LOR PEREI CU CONTUR DRE PT UNGHI UL AR
Observm e r ezul tatel e de mai sus snt mai bune cbi ar dect cele
ce se obin l a pr obl eme foarte cunoscute (de ex empl u caz u l gr i nz i i si mpl u
rezemate, ncrcat cu o sarcin u ni f or m di stri bui t); ch i ar i condiiile
l a limit (6.118') pot fi nlocuite cu al te condiii mai r estr i cti ve
x = 0 : o" = 0, T = L . (8.123)
* 2
Observm c pu t em descompune caz ul de ncrcare studi at mai sus
(fig. 6.32 a) n al te dou caz ur i de ncrcare (fi g. 6.32 b i fi g. 6.32 e), dej a
studi ate anter i or , fol osi nd pr i nci pi u l supr apuner i i efectel or.
a J , L a
Fig. 6.32
C omponentel e deplasrii se pot cal cul a sub for ma
E[u - (- co0v + . )] = - J L^J L [5 (6a - ,e
2
) - 6 ( 2 + M b
2
+
SOab
3
+ 10(2 + [L) y*} + + ,V
2
) + { ( 3 +- 2H*) ,v* +
1 80ff
8
+ 2[(1 - 2jx) b* + 5(2 + p )] </
2
+ 4 (1 -4- | t)**}, (6.124)
[t>- (w0.c 4- = ffi? I 10 |A ( 3ffl
2
- a;
2
) - 6 (5 4- 2p) i
2
4- 5(1 +
8 0a6
a
+ 2p) v
2
] - ^ {x* - 2[5* + (8 +- 5[i )&
2
].r
2
4- 60(1 +- ^aW) ,
2fl 80afr
3
deplasrile de cor p r i gi d tt0, 0 i r oti r ea w0 rmnnd s fi e deter mi nate.
Admi t em o simpl r ezemar e n cent r ul de gr eutate al seciunii de
capt, deci pent r u pu nct u l (0,0) vom avea deplasrile u = 0, * = 0.
De asemenea, n pu nct u l (a, 0), datorit si metr i ei pr obl emei fa de sec-
iunea di n mi j l oc, vom admi te c a, ( t = = 0, acest ungh i r epr ezen-
dy
GRI NDA DRE APT A. SOLUI I E L E ME NT ARE
tnd l unecar ea corespunztoare l a dou- el emente de dreapt par al el e cu
ax a Ox *). Aceste condiii ne conduc l a
o =
v
o = O
V" [6 (2 4- 5a) ft- - 2 5a
2
] +
( 1
+
(6.125)
S( \ Eb
3
_ 20J ta
de unde obinem componentel e deplasrii sub for ma final.
E cuaia fi br ei medi i defor mate va fi dat de
v
Sl = _ ' J L {X*C '- a X
2
[5 (X
2
4- u) 4- 8] E
2
+
& 80
4- X
2
[5 (5X
2
4 8(i) + 48] - 4(1 + p) >$ (6.126)
i ar l a mi j l ocul seciunii (E = l ) cptm mrimea sgeii max i me
/ = _ (1 oj == -L- [4X
4
4- (8 + 5p) X
2
- (1 - f ti )]. (6.127)
20/ ';
innd seama de influena forei tietoare, gsim n cadr u l meto-
del or rezistenei mater i al el or ecuaia fi br ei medi i defor mate
B = - ^- {X
4
E
4
- 2 X
2
[5X
2
+8 ( 1 + u)]E
2
+ X
2
[25 X
2
+ 48(1 + p)J },
b 80
(6.128)
ceea ee conduce l a sgeata maxi m
IM = f f , W
2
+ + i i )]. (6.129)
Lund u = 1/ 6 (beton) pu t em scri e pent r u X = 5
/ ==1 3 6 % , fB = 136,7 ^ , (6.130)
E FJ
i ar pentr u X = 2
/ =4 , 9 l i ^, / K = 5 , 0 7 ^- (6.130')
n pr i mu l caz diferena este de apr ox i mat i v 0 , 5%i ar n al doi l ea
caz de apr ox i mat i v 3 %. Deci i n acest caz de ncrcare u n cal cu l fcut
pr i n metodel e rezistenei mater i al el or este acceptabi l , di n punct de vedere
teh ni c, pn l a X = 2.
) Vezi 3.2.
281 CAL CUL UI . GRI NZI LOR PE RE I CU CONTUR DREPTUNGHIULAR
6.2.3.2. A L T E SA R C I NI . n mod anal og se pot st udi a i gr i nzi l e ncrcate
cu al te sar ci ni , de ex empl u o sarcin triunghiular pentr u care i nt ensi t at ea
maxim a ncrcrii n u este n seciunea di n mi j l oc. Se observ c se
mparte gr i nda pe poriuni, astfel ea pe fi ecare poriune ncrcarea s
poat f i reprezentat pr i nt r - o funcie continu i cu der i vat a continu.
n gener al , n seciunile care despar t dou asemenea poriuni, se
obine o eroare mai mar e, car e se poate apr eci a funcie de modu l de nde-
pl i ni r e al condiiilor l a limit. De asemenea tr ebui e s observm c este
u t i l s al egem u n si stem de axe de coor donate pr opr i u fiecrei pori uni
de grind, astfel nct r ezul tatel e care se obi n s poat avea o foTm ct
mai simpl.
P u t em face u n st udi u asemntor pent r u o sarcin a crei curb de
ncrcare se obine di n dou ar ce de parabol etc.
ii.2.1. tne&reri distribuite discontinue
Y om studi a caz ul n care ncrcarea p(a?) sepoate r epr ezenta pr i nt r - o
funcie continu pe poriuni (i cu der i vat a continu pe aceleai pori uni )
pe l atur i l e de sus i de j os al egr i nz i i .
6.2.4.1. S A R C I N, U N I F O R M R E P A R T I Z A T P E J U M T A T E D E G R I N D .
Considerm caz u l unei gr i nz i si mpl u rezemate, ncrcat ca n fi gur a
6.33 a. V om descompune astfel acest caz de ncrcare n al te dou caz u r i ,
dup proprietile de si metr i e n r apor t cu ax a Oy : o ncrcare cu o
sarcin u ni f or m repartizat (fi g. 6.33 b) (ncrcare simetric) i caz ul de
ncrcare di n fi gur a 6.33 c (ncrcare antisimetrie).
P r i mu l caz de ncrcare a fost studi at anter i or . n cel de al doi l ea
caz de ncrcare, vom consi der a di agr amel e de efor tur i date n f i gu r a
6.34. Observm c pu t em mpri gr i nda n dou poriuni, fi ecare di n el e
studi i ndu- se anal og cu o grind si mpl u Tezemat, ncrcat cu o sarcin
uni for m distribuit (fi g. 6.35),
Fc nd o sch i mbar e de vari abi l asupr a reprezentrii (6.75), gsit
mai sus, vom put ea ex pr i ma starea de tensi une corespunztoare sub
0, = c , = 4- T])
2
(2 - ti), (6.131)
for ma
28 5
m |
" "S
-ca
I , L
" "S
-ca
I ,
0 AS. ' *
nr -o
... j
a- 4^ a J
1
f / f , , , ' f
\ \ 1 \ t \ \
\
L
\
L
W
fi.
-
a I
I H J t l l
I?
K
...A
Fig. 8.33
4 ,
IX
\ j\ \ \ \ '\ w n i ,
f
f
pa*
7s
t
u a
P?
~ 2 '
4
a -
Fie." C.34
Fig. 6.35
286 CALCULUI. GRINZILOR PEREI CU CONTOR DREPT. 'UUSHWLAR
S u pr apu n i i d efectel e i lund tarea, de tensi une (8.131) sub for ma
necesar pentr u fi ecare di n cel e doua poriuni *), vom gsi
3p
X(l + H )(l - 2 ) oJ =
- ' i
2
l .
E < 0 : o? = 0, of
(1 4- -^)
a
(2 - )),
3p
T W = - ^ M I + 4 ? ) ( 1 - ^ , r * o.
I o
i i i j i i i i n
i i fi
X
: i : s : : i
t
u a -t a ~i
4) <]
(6.1.32)
X E >0 :
* p
3p
=^,= - ~ M i - V),
10
n = I), (6.132' )
- 0.
Vo r cor es pu n de ef or tu r i l e pe
seciune (fig. 6.38)
P
Mt(a) -(-+ / ,) (a 2 )
l >u-
E <0
Fig. 6.:i6
P
1 + 5) (1 - 2 ),
(6.135)
(a+4;r >-
>o
KAx)
TM - -
p a
*S) = ^ ( 1
4
5
2
>,
(6.133' )
Observm c r ezul tatel e de mai sus cor espund ca form cu cel e
obinute n al te caz ur i de ncrcare. Meni onm c funciile care reprezint
tensi uni l e o,, i ixy snt conti nue n seciunea 5 = 0. Funcia <r este di s-
continu n aceast seciune, datori t discontinuitii ncrcri i ; ea r epr e-
zint n u mai apr ox i mat i v tensi unea corespunztoare n aceast zon.
P or n i n d de l a aceste r ezul tate, pu t em cal cul a deplasrile pent r u
fi ecare poriune de grind n par te, considernd aceleai caz ur i de ncrcare
studi ate mai sus i punnd pent r u caz u l de ncrcare di n fi gur a 6.33 e
condiia v(0,0) = 0, di n mot i ve de anti si metr i e fa de ax a Oy.
') Pentru >0 schimbm semnul Incrcrli iar pentru < O facem n schimbare de
Variabil convenabil;!.
GRINDA DREAPTA. SOLUII ELEMENTARE 2S7
6.2.4.2. Ai / r r , SABC1N1. n mod anal og se pot st udi a su gr i nzi l e si mpl u
rezemate ncrcate cu al te sar ci ni , de ex empl u cu o sarcin uni foT i n di str i -
buit sau cu o sarein parabolic pe o poriune oar ecar e de grind. Se
mparte gr i nda pe poriuni, astfel ca pe fi ecare poriune ncrcarea s
poat fi reprezentat pr i nt r - o funcie continu i eu der i vat a continu i
se studiaz fi ecare poriune n par te. P e seciunile corespunztoare di s-
continuitilor ncrcrii apar eforturi l e pe seciune (momente ncovoie-
toare i fore ti etoare). De r emar cat c pent r u poriunea de grind
ncrcat n u mai eu momente l a capete pu t em fol osi r ezul tatel e de l a
pu nct u l 6.2.1.' Pori unea de grind, sub aciunea ncrcrii i a forelor
ti etoare (care j oac r ol de reaciuni) pe feel e de capt, se studiaz ca o
grind si mpl u rezemat acionat de sar ci ni conti nue.
E vi den t , n seciunile corespunztoare discontinuitilor, se "obin
anumi te er or i , negl i j abi l e di n punct de vedere pr act i c, dup di mensi uni l e
tr onsoanel or de grind consi der ate, cu m s-a obser vat i mai suia.
6 . 2. 5. tne&rcari ev sarcini eoneentratc
V om st u di a caz u l n care gr i nda este aeionat, pe l at u r a de sus sau
pe l atur a de j os, de o sarcin concentrat (for sau moment). Al t e r ezul -
t at e pentr u o ncrcare cu u n si stem di scr et de sar ci ni concentr ate se pot
obine pr i n supr apuner ea efecteloT.
6.2.5.1. N C R C A R E CU OFORTCONCE NTRArLA MI J LOC U L D E S C H I D E -
II 11. V om consi der a caz ul unei gr i nz i si mpl u rezemate, acionat de o for-
concentrat n seciunea di n mi j l oc (fi g. 6.37). Fcnd o seciune n dr ept ul
sar ci ni i concentr ate, vom i ntr oduce efor tur i l e pe seciune (fi g. 6.38) i
vom studi a par tea di n stnga a gr i nz i i (fi g. 6.3*).
Al egem u n si stem de axe de coor donate ca cel di n figur, mai con-
venabi l pent r u cal cu l . n fel ul acesta ncrcarea este antisimetric i u
r apor t eu ax a Or . V o m consi der a de asemenea o anti si metr i e n r apor t ca
ax a Oy ; aceasta va face ca pent r u J ? = 0 s avem t ensi uni nor mal e a B = 0,
ceea ce eorespunde cu condiiile pe contur . P u t em fol osi astfel o funcie
Ai r y impar n r apor t cu ambel e var i abi l e. Lu nd aceast funcie sub
form polinomial, pol i nomu l r especti v va t r ebu i s fi e de gr ad cu so.
Al egem astfel u n pol i nom bi ar moni c de for ma
F = PV 4- PV = (y, + 8,) as + it&l + M . */
3
. (6-134)
4c unde rezult tensi uni l e
a r = 6 &4a?y,
av ==6v4ie./ , (6. 135)
?* = - (Yi + | ) -
;
*Y4*
2
-
288
CAL CUL UL GRI NZI LOR PB.RE1 CU CONTUR DREPTII. NOIIII T AR
P u n em condiiile pe contur
y = b : o = 0,
a; = 0 :
x =a
VM =o,
o,
p
2
ti
J T . = 0,
7>
" ' 1 " ' 1
L

"O
(6.136)
(6.136')
Fig. 5.37
P
2
P.
2
P
2
>
- n
1
- n i - /7
Fig. G.38
deci constantel e devi n
, s 3 P
^
74 = 0, 4 =
Fi g. (.30
P
8b
s
(6.137)
GRI NDA DRE APT A. SOLUI I E L E ME NT ARI
289
P uber n scri e t ensi uni l e sul for ma
oa = = _ _ j s ^ B * =0
4
3
= = (5.138)
3 P
^ =^ =- 1(1-*?), T i - .
Deci r ezul tatel e dat e i e rezistena mater i al el or cor espund n ntre-
gi me metodel or teori oi elasticitii.
Observm c pn t em obino aceleai r ezul tate, fol osi nd, s t u di u l gr i nz i i
ncrcate cu momente l a capete, de l a pu nct u l 6.2.1.
Gsim componentel e deplasrii sub for ma
E[u-(- oy/ 4- *,) ] = - ~ [3 *
2
- (2 + + 6 (1+ vW] f,
80*
(6.139)
E\ j>- (o0 tf 4- *0) ] - <z
2
4- 3 (iy*) a,
8b
3
-constantel e w0 , 0 , o t r ebui nd s fi e deter mi nate pr i n condiii de r ezemar e.
Y om admi t e astfel c pu nct u l (0,6) n u sc deplaseaz (ic = 0, v = 0),
eca ce cor espunde unei si mpl e rezemri n cent r ul de gr eutate al seciunii
de capt. D e asemenea vom admi t e c = 0, n pu n ct u l (a, 0), datori t
si met r i ci pr obl emei fa de seciunea di n mi j l oc *) (nu pu t em pune aceast
ondi i e pe toat nlimea seciunii, ceea co consti tui e o aproxi mai e
a metodei de cal cul ). Acest e condiii conduc l a
o =
u
o = 0,
i p
w
= - ^T I I [*
2
+ 2 (1 + (t) (6.140)
8Eb
a
l e u ndo obi nem
(6.141)
[3
2
(1 - E
2
) 4- (2 4- p) ^]v],
A
2
[A
2
( 3 - E.
2
) + 0 (1 4- LI)- 3 p r )
2
] 5-
E cuaia fi br ei medi i defor mate va fi dat de
H "
(
\
, 0 )
= - ^ ^[/
2
(3 - V) 4- 8(1 + J L)] l, (6.142)
> 80
*) Ca i la subpunetul 6.2.3.1.
19 - e. Sin
290 CALCULUL GRINZILOR PEREI CU CONTUR DREPTUNGHIULAR
ceea ce d sgeata maxi m
/ = - D ( 1 , 0 ) =~>[ A S 4 - S ( 1 +LI )]. (6.143)
& E
I nfluena forei tietoare poate fi luat n consi der ar e n cal cu l u l
fi br ei medi i defor mate pr i n metodel e rezistenei mater i al el or n dou
f el u r i : se face u n cal cu l cu aj utor ul t ensi uni i tangeniale T A di n f i br a
medi e a gr i nz i i sau se calculeaz cu aj utor ul l u i T m a , introducnd u n
coefi ci ent de corecie, car e i ne seama de fapt ul c tensi unea tangeni al
n u este distribuit u ni f or m pe nlimea seciunii tr ansver sal e (dup c u m
am cal cul at pn n pr ezent).
n pr i mu l caz se obi n r ezul tatel e di n for mul el e (6.142) i (6.143).
n al doi l ea caz gsim
EvB(Z,0) [ > l , ( 3 _ ? 2 ) + 4 j 8 ( 1 +
b 8a
pr ecum i
/ ~ * [ + 2,4 (1 4- i i )]. (6.145)
Diferena maxi m are l oc pent r u sgeata / . Dac lum p = 1 / 6
(beton) pu t em scri e pent r u 1 =5
/ = 3 5 , 6 2 5 , jR = 34,750 , (6.146)
E E
i ar pent r u A = 2 vom avea
/ = 3 , 75- | - , 4* = 3 , 4 0 ^. '(6.146')
E E
n pr i mu l caz diferena este de2 , 5%iaT n al doi l ea caz de cea 1 0 %.
Deci , di n punct de vedere teh ni c, pu t em admi te c u n cal cul fcut pr i n
metodel e rezistenei mater i al el or este acceptabi l pn l a 1 = 2 ; n caz u l
n care fol osi m tensi unea tangenial - r m ; i x di n fi br a medi o, r ezul tatel e s nt
n pr i ce caz acoper i toar e. ,
(6. 2. 5. 2. NCRCARE C U U N MOME NT CONCE NTRAT LA M I J LOC U L DE S -
C HI DE RI I . V om consi der a caz ul unei gr i nz i si mpl u r ezemate, acionat de u n
moment concentr at n seciunea di n mi j l oc (fi g. 6.40). i n nd seama de
di agr amel e do efor tur i (fi g. 6.41), vom studi a par tea di n sting a gr i nz i i
(fi g. 6.42). Gsim astfel u n caz de ncrcare anal og cu cel di n f i gur a 6. 39.
P u t em deci scri e t ensi uni l e sub for ma
ax - of =
4
2
<7
B
= 0,
x '
av = af = <TS = 0, (6.147)
T = T R =
"stil 'sv
3 J
%1
8a
2
T * = 0,
GRINDA DREAPTA. SOLUII ELEMENTARE
291
r ezul tatel e obi nute pr i n metodel e rezistenei mater i al el or f i i nd n ntre-
gi me corespunztoare.
C omponentel e deplasrii se vor scri e
M
E[v-{*t3+ * ) ] =- [3 - (2 + p) t + 5 (1 4- (*) J ]y,
E[v - (w0 r 4- )] =
8al
s
M
(as
2
4- Spf) a?,
micarea de cor p r i gi d urmnd s fi e determi nat.
(6.148)
Fi g. 6.40
V om admi t e c pu nct u l (0,0) n u se deplaseaz (* = 6, v 0), ceea ce
cor espunde u nei si mpl e rezemri ; de asemenea vom admi te c n pu nct u l
AH
M
2a
U T
za
>2 :
f '
i
a - a -
M
2a
Fig. 6.41
(a, 0) vom avea deplasrile u = v 0, ceea ce corespunde f apt u l u i c
pr obl ema este antisimetric n r apor t cu seciunea di n mi j l oc (am fol osi t
29 2 CAL CUL UL GRI NZI LOR PE RE I CU CONTUR DRE PT UNGHI UL AR
i poteza di n rezistena mater i al el or , confor m creia, moment ul acioneaz
ch i ar asupr a fi br ei medi i ). n acest caz gsim
*o = ,
UT* (6.141))
SUb
3
Deplasrile vor f i deci
- S = ~r [ X
2
(1 3 E,
2
) + (2 - f (L) yj
2
+ 6 (1. 4-
(6.150)
J ) J L . J L A 2[/ 2 (1 _ 2) _ 3 u n]5.
b 8 a
2
E cuai a fi br ei medi i se scr i e sub for ma
E ^ i = ^ { i - m , (6. i i )
b 8a.
2
ceea ce d sgeata maxi m (n seciunea i = = 0,577)
F'3 J f M
<
6
-
152
>
Remarcm c par tea di n sting a gr i nz i i se ridic n sus, n t i mp ce
par tea di n dr eapta se las n j os.
6.2.5.3. A L T E SA R C I NI . n mod anal og se pot studi a i gr i nzi l e s i mpl u
r ezemate ncrcate cu al te sar ci ni , de ex empl u cu o for concentrat
sau cu u n moment concentr at acionnd ntr-un punct oarecare pe l at u r a
de sus sau pe l at u r a de j os a gr i nz i i . Se mparte gr i nda pe poriuni i se
studiaz fi ecare poriune n par te. n seciunile corespunztoare sar ci ni l or
concentr ate apar efor tur i pe seciune (moment ncovoietor i for ti e-
toar e), n acest fel , fi ecare di n aceste poriuni se comport ca o grind
si mpl u rezemat, acionat de momente pe seciunile de capt.
n seciunile di n dr ept u l sar ci ni l or concentr ate, modu l r eal de com-
por tar e al gr i nz i i este puin di f er i t ; totui put em consi der a c r ezul tatel e
obi nute dau o aproxi mai e sufi ci ent de bun.
Meni onm c st udi ul fcut n u ine seama de fapt ul dac sar ci na
acioneaz pe l at u r a de sus sau pe l at u r a de j os a gr i nz i i , r ezul tatel e care
se obin f i i nd acel eai ; evi dent aceasta consti tui e o aproximaie a metodei
de cal cul .
n mod anal og se poate st udi a caz u l unei ncrcri cu o for con-
centrat, care acioneaz tangenial pe l at u r a de sus sau pe l at u r a de j os
a gr i nz i i . Aceasta conduce l a o sol i ci tar e excentric n seciunea tr ansver -
sal corespunztoare.
GRI NDA. DRE APTA. SOLUI I E L E ME NT AR E 29 3
6. 2. 6. Incflrcfirl ca fore masic
P en t r u u n itafcea de pr ezentar e a pr obl emel or , vo m l u a n consi der ar e
i unel e caz u r i el ementar e de ncrcare cu fore masi ce.
ft.2.6.1. G R E U T A T E L E O P R I E . Y om st udi a caz u l unei gr i nz i si mpl u
r ezemate, ncrcat cu gr eutatea ei pr opr i e de i ntensi tate y 6.43).
ab
1 J I I I 1 1 J !
i m 11 \ \ i
m i n i . ; ! '
\ i i i j i i 11
I I 1 \ \ 1 1 M
I I I 11 \ \ \ \
,
1 J I I I 1 1 J !
i m 11 \ \ i
m i n i . ; ! '
\ i i i j i i 11
\ \ 1 M l 1 1 1
M 1 M 1 1 l 1
J
:
r M I I I I I I M I I I l i l M l I I M I I M I I I r
* a -
F:g. 6.43
E cuai i l e de ecml i br u (3.30) se vor seri e sub for ma ( X = C , T = Y)
0,
2a* _j_
S t

dx dy
+ ^ _ Y 0,
dx
(6.153)
dy
de unde rezult c pu t em l ua
d
2
F
(6.154)
dx dy
P or t el e masi ce ndeplinesc condiia (6.17), deci suma tensi uni l or
nor mal e va fi o funcie armonic. n acest caz funcia A i r y va f i tot bi ar -
monic, dup cu m rezult innd seama de (6.154).
294 CALCULUL GRINZILOF PEREI CU CONTUR DFEPTUMG tf IULAR
V o m pune condiiile pe cont u r (pr obl ema est simetric n r apor t
cu ax a Oy i antisimetric n r apor t cu ax a Osc)
y = b :
x = a :
cv = 0,
a r . - o,
(6.155)
(6.155')
ceea ce este ech i val ent cu a pune, pe>l at u r a de sus, condiiile
y = b:
d*F
dx
2
*
= - 7 6 , = 6, (6. 155'
D i n pu nct de veder e mat emat i c, pr obl ema este deci identic cu cea
corespunztoare caz u l u i de ncrcare di n fi gur a 6.14, studi at l a subpuuct ul
6.2.2.1.
tb
itab
n
2tah
<3
tb
Fig. 6.44
S tar ea de tensi une cutat va fi deci dat de
K =
3 T i
X
2
( l - S
2
) >],
T P b
*]
2
) T\ ,
(6.156)
T * =T a v = - ^X ( l - i , ) 5, 0,
unde am inut scama i de for mul el e (6.154).
Se obin reprezentri anal oge cu cel e di n caz ul gr i nz i i s i mpl u reze-
mate, ncrcat cu o sarcin u ni f or m distribuit. n ceea ce privete
tensi unea normal a, obinem o diagram a vari ai ei pe seciune ca cea
di n fi gur a 6.45.
GRINDA DREAPTA. SOLUII ILEMENTAJ E
295
Ti n nd seama de r ezul tatel e de l as u bpu n ct u l 6.2.2.1 d de t ensi unea
normal suplimentar pent r u acest caz descr car e, gasur i depl asar de
6 ^
)]= M
V[v - (occc 4- 0 )] = -
a
^
_
(
L
+ f
7
2
4-
+
i r
4 i
2
(6.157;
n cazul si mpl ei rezemri pe mi j -
l oacel e seciunilor de capt (u = 0, = 6
pent r u =. *, *= 0), gsim depl asarea
" de cor p r i gi d
li
i
1
7
Fi g. -4 5
j L [ 4-
b
2
L 6
4- 3 p
(6.158)
ceea ce conduce l a
4- p X
2
(3 -
2 (2 4- (*) ^

3 a X
2
( l - ^ - (
1
+ t ^ )
+
( i
+ i l
)
3-y*
7]- (6.159)
}
2
(1 - E
2
)
- ( 5 - ^) 4 - - ^+^
6 5
P en t r u f i br a med i e obinem
b 4
( 5 - ^) +- +-
3
^
6 5
sgeata maxi m f i i n d dat de
\ m 4 - - T - 3
1, 6 5
(6.160)
(6.161)
Sgeata gsit pr i n metodel e rezistenei mater i al el or va f i aceeai
cu cea g! S l c a z n e i gr i nz i si mpl u r ezemate, ncrcat cu o sar ei na
uni for m repartizat echivalent,
X
2
4- 1, 2 (1 + L )
(6.162)
296 CALCULUL GRINZILOR PEREI CU CONTUR DREPTUNGHIULAR
P r i n ur mar e
/ , =l , 0 5 p - ^>. (6.163)-
E emarcm c, spro deosebi re de cazul sar ci ni i u ni f or m r epar ti zate
pe l at u r a de sus a gr i nz i i , n acest caz sgeata real este mai mar e dect
cea obinut pr i n metodel e rezisteuei mater i al el or (ca i Lu cazul unei
sar ci ni acionud pe l at u r a de j os a gr i nz i i , de exempl u). Aceasta se
explic pr i n fapt ul c l a deformaia datori t ncrcrii pe l at u r a de sus
a gr i nz i i se adaug o deformaie liniar suplimentar dup direcia ax ei
Oy. i n acest caz ns, corecia obinut pr i n metodel e teor i ei elasticitii
este neglij abil.
ntr- adevr, pent r u LI = 1/ 6 (beton) de ex empl u , gsim pent r u 1 5
jt = 0,610/ , (6.164)
i ar pent r u X = 2
U = 6,643/ . (6.164')
6.2.6.2. A L T E SAR CI NI . n al te caz ur i de ncrcare se poate pr oceda
n mod anal og. Se poate arta astfel c st u di u l u n u i caz de ncrcare cu
o for masic continu, var i i nd l i ni ar dup direcia O, se r educe l a
st u di u l aceleiai gr i nz i , ncrcat cu o sarcin cu vari ai e liniar pe l at u r a
do sus sau pe l at u r a do j os. S t u di i asemntoare se pot face i n eaznl
n caro forele masi ce au o vari ai e continu, dar der i vat a funciei care
l e reprezint arc discontinuiti, sau u caz ul n care forele masi ce snt r epr e-
zentate pr i n funcii di sconti nue.
C az u l unei fore concentr ate acionnd n i nt er i or u l gr i nz i i perete
poate fi r edus, cu o foarte bun aproximaie (cu excepia comportrii
l ocal e) l a caz ul unei fore masi ce concentr ate. n acest caz considerm
efor tur i l e care apar pe seciunea di n dr ept u l sar ci ni i concentr ate i fol o-
si m aceleai metode de st u di u ca l a pu nct u l 6.2.5. Observm ns c, dato-
ri t aproximaiei de cal cul , obinem aceleai r ez ul t at e ca cel e obinute
n caz ul sar ci ni i concentr ate acionnd pe l at u r a de sus sau pe l at u r a de
j os a gr i nz i i .
6.3. GRI NDA DR E APT S l ur i . U R E ZE MAT A.
SOLUII r i l LV DE ZVOL T R I N SE R I E
V om face u n st udi u, cu aj utor ul dezvol tri l or n seri e F our i er , al
gr i nz i i dr epte si mpl u r ezemate, difereniind dup propri eti l e de si metr i e
i de anti si metr i e i dup modu l de a r epr ezenta ncrcarea (considerat,
n gener al , oar ecar e).
V om fol osi r ezul tatel e de l a su bpu nct u l 5.5.1.1. pr ecu m i dezvol t-
r i l e n seri e F ou r i er date n anex a 2 ; de asemenea vom u t i bz a notaiile
i ntr oduse n anex a 7.
GRINDA DREAPTA. SOLUII ELEMENTARE 297
6.3.1. ncrcare ci l o sarcin oarecare
V om consi der a gr i nda s i mpl u rezemat ncrcat, cu o sarcin oare-
car e i vom face distincie ntre ncrcare normal (fi g. 6.46 a) i ncrcaT
tangenial (fig. 6.46 b)\ Considerm, n gener al , e gr i n da este ncrcat
Fi g. 6.10
pe l at ur a de sus. C az u l n car e gr i nda este ncrcat pe l at u r a de j os se
studiaz n mod anal og. Al egem u n si stem de axe de coor donate ca n
figur, notnd r apor t u l l at u r i l or
> = J - . (6.165)
26
6.3.1.1. SAR CI N, NOR MAL . Considerm O grind dreapt si mpl u re-
zemat (fi g. 6.47), de desch i der e I, ncrcat cu o sarcin normal
fl
(6.166)
298 CALCULUL GRINZILOR PEREI CU CONTUR DREPTUUO.HIULAR
unde
in
1, 2 , 3 ,
per i odi ci zar ea f i i nd fcut cu Lx = 21.
ncrcarea total pe grind va fi
P = Cp(9>)d95 = 2 ^ ( = 1 , 3 , 5, . . . ),
n I
: r r r
m i T r r n T T r r o
i i . l i L L J - J -
L L
^ J - J H
l
F i g. 6.47
i a r reaciunile se scr i u (fi g. 6.46 a)
V = - !p{x)aa = ( - 1 ) - ^
F = i C' p (cc)(l-x) d a =- . T ^.
Fora tietoare i moment u l ncovoietor vor f i date de
Tv (
x
) \ p(x)dx =
c o s
T n
^ ' i n
- [ Tv{x) a = - 5 - s i n Y ,
(6.167)
(6.168)
(6.169)
(6.170)
u n d e co n s tan tel e do i n t egr ar e a u fos t l u at e egal e eu zer o, deoar ece p e
seciunile do r eazem momentel e ncovoietoare snt nu l e i ar forele ti etoare
snt date de (6.169).
GRINDA DREAPTA. SOLUII ELEMENTARE 29 9
De ai ci put em obi ne starea de tensi une, dup metodel e rezistenei
mater i al el or
_ 3y fl . 6 an .
a
s
= V , - | s i n r x = \ H y si n -v oc,
f - f r , (6-171)
46
3
T 2rc ' t
J
*
Apl i c nd metoda l u i O. Bl oh r *), innd seama de expr esi a momen-
t u l u i ncovoietor i pr i n anal ogi e cu (6.169), gsim r oti r i l e seciunilor de
r eazem
X n
(6.172)
D i n (6.170) obinem, pr i n integrri succesi ve unde lum constan-
tel e do i ntegr ar e egal e cu zero, deoarece pe r eazeme deplasrile snt nul e
i ar r oti r i l e snt date de (6.172) expr esi i l e r oti r i l or i deplasrilor dup
ax a Oy :
E 9 (*) - \ I cos y x == A
3
Yi z t
0 0 8
V '
* foT'r re*
n acest caz, sgeata l a mi j l ocu l desebi der i i (foarte apropiat de
sgeata maxi m coinciznd cu sgeata maxi m n caz u l u nei sar ci ni
si metr i ce n r apor t cu mi j l ocul desch i der i i ) va f i dat de
I nfluena forei tietoare se i ntr oduce sub for ma
- (a; ) 1,2^? . 8 ( l + | L ) , o r , ( i , .
E
r v
' = V - f si n v =
!
X
2
V sm v (6.175)
b OAb Tn " T C
2
ra
2 ft
u n d o a m l u a t co n s tan tel e de i n t egr ar e egal e c u z:ero, deoar ece d ep l as ar ea v
esto nul pe cele dou reazeme.
*) Rotirea seciunii transversale a unei grinzi estelorta tietoare ntr-o grind conjugat,
ncrcat cu diagrama ele momente a ncrcrii, ale crei ordonate snt reduse tn raport cu
rigiditatea E I . Grinda conjugat a unei grinzi simplu rezemate estetot o grinda simplu rezemat.
300 CAL CUL UL GR I NZU0R PE RE I C U COtfTTJ Ti DRE PTUNGHI ULAR.
n acest caz, depl asar ea obinut p r i n metodel e rezistenei mate-
r i al el or va f i
E V B J X ) _ 4, 8(1 + n) x 2 ,
b Tt
2
i i -
2
A.
2
TC
2
(1 4- (t) .
si n x , (6.176)
sui r a?. (8.177)
ceea ce pent r u [j. = 1/ 6 ne d
- 0,568 A
2
V - f l + 0,434
b ~ n
l
\ %
l
)
Dez vol t ar ea n seri e de mai sus este r api d convergent i pr acti c no
pu t em mulumi cu u n numr mi c de t er meni .
Sgeata l a mi j l ocu l gr i nz i i se va pu t ea scr i e
+ 0, 8(1 4- (J I)B
sau sub for ma
4, 8(l + , ) x 2 ^ i a f 5 _ _ ^ 1
7t
2
i?
pentr u p. = 1/ 6 gsim
0,568
2
(1 + H>
A 2 1
- 0,568 " i a L . . . \ \
Dup direcia ax ei Ox, gsi m depl asar ea
(6.178)
(6.178')
(6.179)
(6.177')
care se anuleaz n mi j l oacel e seciunilor de capt (puncte teoreti ce de
r eazem).
F ol osi nd metodel e teor i ei elasticitii, al egem o funcie A i r y def or ma
F = ^^[4cbY n y4- B s bY n 7i + T ^( ^s b r j 4 - J 5 ( , c h 7 n 2 / ) ] s i n 7 n a ; . (6.180)
De ai ci rezult tensi uni l e
. = S + 2 0 . ) cby + (Bn 4- 2 D J s h r y + T (<7 sh r y +
+ -
D

c h
72 / )]si nT t i 2;,
* = ~ [^
c h
V+-
B
n
s h
Yj +T 2 / (0s b. Yn ? y+D c h YM 2 / )]s i n r B a ; , (6.181)
> - ~ [A A + O J s h T n y + ( n + J ? J eb.YB t/ + Y , yt 0. c n Y i i / 4-
n
+ - Z ) S L L T ^) ] COST a .
GRI NDA DREAPT A. S0I UT I I EL EMENT ARE 301
P u n em condiiile pe contur
y = b : ff, = p (a),
y ==b: <r, = 0,
a; = 0 : = 0 ,
x = l : of, = 0,
n fel ul acesta obi nem constantel e
(6.182)
(6.182')
sb Y H r bahy b

sh 2 Yn & + 2 7/ i * "
c i r b 4 v bs h y &
11
" sb. 2 r b2vb *
sh-y &

*
=
s h 2 7 -f 2 r
(6.183)
eh Y &
(6.183')
' "~ sh 2Yr j & - 2yJ >
n acest caz funcia A i r y va fi
^[ ( s a y B f r +Y w & c h T / ) c i i T ^- r x y s *y j >
s h
i j ,
(cbr n & + Y
6 s h
7 w
6
) B h Y > y - Y t i gc h Y | | a c l i r . y
+
s h 2 T * - 2 r 6
i ar star ea de tensi une este dat de
(sby & T Ach y b) c l y y+y^ys h Y & s h Y n y
S DY in, (6.184)
s b 2 T A 4- 2 Y &
(ebv & f i s b r &) s b r y + Y / ch-y & eh y j
sb 2y b 2y &
s h r & 4- Y & ch Y 6)ch v y ys h y shY ?/
s h 2 7n 6 4- 2yJ
(ch YN 5 + B & sb rn i) BU y, y 7
H
T , ^ A r V
S b2 y & 2 y 6
Y & ch y ^sh Y^y Y^^/ sh y^Acl i Y^y
sh 2 7 6 4-2"Y~*
+
= s
sruY^a; ,
4- (G.185)
SLUY Uf,
+
J _ I i
l
J i l i2 l a i COST a?.
^ s h 2 T b - 2r b J
302 CAL CUL UL GRI NZI LOR PEREI CU CONT UR DRE PT UNGHI UL AR
C omponentel e deplasrii se vor scri e sub for ma
E
u
(<->o y + M 0
l
- ?L V I [(
1
~t
1
)
s h
T B
&
~d +1*) T n
& c h
Y A]
c r
i Yy+(14- P )Yysh yt t & sh. y ^
+
[(1 eh y> 6 (1 +x) yn & sh yn 6] sh yn y 4- (14- p) yn y c h y ^c h Y ^l
S h 2 y O2y b j
+
23
(w0 a; + 0 )
cosy^a; ,
(6.186)
_ y <. ( [2 s h yn f e+(l +L i )yw f ech y^l s h y^j / - (14- J X ) y^ysh Y^S ch Y^y
, T M S h 2y 6 +2 y 6
5
~
+
+
[2 c h yn 64- (14- L i )yn 6s h yn / J ]c h yB y- (l , 4- n . )y yc h y & sh y 2/ ]
^ . ** ?\ ai
sh 2 y 6 2 y &
s my x,
deoarece l a funciile detensi une def or ma (6.180) n n sei nt r oduc funcii
supl i mentar e pr i n i ntegr ar e.
F ol os i n d notai i l e i ntr oduse n anex a 7, pu t em scri e funcia Ai r y
sub for ma
11\ i si ny x. (6.187)
C u aj ut or ul relaiilor difereniale (A 7.2), (A 7.2') gsim star ea de
tensi une
a, =
S
a
n
2
I i o.
z ; ( n x ' )
+
j .; (nx').
<MY ? / ) . < M Y_ )
x ; ( n V ) <j / ;(v)
^ ( Y . y ) ^3 (Y K ^ )
Zl (nx ' )
+
<j*;{* X')
s i n Y . a ,
s i n y x,
cos y x,
(6.188)
ceea cecor espunde r ezul tatel or gsite mai sus. C u aj utor ul tabel el or nr . 6, 7
i 8 *) pu t em cal cul a cu uurin starea de tensi une n cteva seciuni par -
ti cul ar e mai i mpor t ant e (5 = 0 , 0 0 ; 0 , 2 5; 0 , 50 ; 0 , 75; , 10 0 ; ij = 0,00 ;
0,25 ; 0,50 ; 0,75 ; 1,00). Observm c pent r u X va t r ebui s lum n tabel e
o val oar e dubl, deoarece, n caz ul nostr u, acest r apor t este dat de (6.165).
*) Vezi tabelele devalori numerice di la sfritul volumului.
GRI NDA DRE APT A. SOLUI I E L E ME NT AR E 303
E
S t ar ea de deformaie va f i dat de
t(w0 y - f te0)
V ( (09X +u0 )
1 a. | <t - T (T . i f ) * - . <Y . y n
n
(6.189)
E
TC * n L
a . r O j . ^Y . y ) , <J >i-3(Y2/ ) - s (Y . y)l .
J
S 1
s my
micarea de cor p r i gi d rmnnd de pr eci zat pr i n condiii de r ezemar e.
I n caz ul u nei si mpl e rezemri pe mi j l oacel e seciunilor decapt
x =6,
x =l,
y - 0 :
2/ = 0 :
0, t>= o,
=o,
(6.190)
gsim
o =
v
o =>
2J CB
v a , f WQ ) * y (-ri&yb-(i+p)y&chyB6
t
4
n ( X ' ) ~ s h 2 yn 6 4- 2Y &
Observm c depl asar ea M n u poate f i nul si mu l t an n amndou
punctel e de r eazem.
n caz u l si mpl ei rezemri pel at u r a de j os a gr i nz i i
y =b : v, =0, v =0,
y =b : v=0,
x =0,
x =1,
(6.190')
gsim
0,
l
r,
7t2v 2 K E n n
x j (n X') ^ >j (x')
x ; (n x ' ) +; (x ' )j
y &
v ^ _ i i v ^
Y
"
&
i i v ^ _
^ xf . s h 2 y B i 4 - 2 y n b
+
TCJ Z - n s h 2 y n 6 - 2 Y ( &
(6.191')
Remarcm c ul t i mel e dezvol tri n scri e snt r api d conver gente.
6.3.1.2. S AR cr aA T A N G E N I A L . Considerm o grind dreapt si mpl u
rezemat (fi g. 6.18), de desch i der e l, ncrcat cu o sarcin tangenial
(6.192)
unde
t{x) = b0 4- & n c o s yn a;,
yB = ~ (n =1, 2, 3, . . . ),
6.193)
p er i o di ei zar ea f i i n d fcut cu L X = 21.
304 .CALCULUL GRINZILOR PEREI CU COMTUR DREPTUNGHIULAR
S ar ci na tangenial se anuleaz pent r u a = 0 ; l, n cazul unei
rezemri fr frecare lateral, ceea ce i ntr oduce i nt r e coeficienii dez-
vol tri i n seri e condiiile
(6.192')
<5
Fig. fi.48
ncrcarea total pe grind va f i
T t(x) dx = b0l (6.194)
i ar reaciunilo, n caz ul si mpl ei rezemri pe mi j l oacel e seciunilor dc capt
(fi g. 6.46 b), se scr i u
(6.195)
(6.195')
(6.195")
H =- b0l,
V=b0b,
V=-b0b
sau (n caz ul si mpl ei rezemri n colurile de j os al o gr i nzi i )
V = 2b0b,
V 2b0b.
A m admi s ca sensuri poz i ti ve pent r u rcaciuni, sensur i l e cor espun-
ztoare axel or de coor donate cu care snt par al el e.
Fora axial, fora tietoare i moment u l ncovoietor (n i potez a
si mpl ei rezemri pe mi j l oacel e seciunilor de capt) vor fi date de
^(*0 - - x) ~ S - " si n yn x,
TJ x) = - b0b, (6.196)
Mx(x) = b Y -
n
s i n yn a? .
n Y
GRINDA DREAPTA. SOLUII ELEMENTARE 305
De ai ci pu t em obi ne starea de tensi une dup metodel e rezistenei
mater i al el or (cazul u n ei solicitri excentri ce)
o* = M l - S ) & o - (l + 3j ) S ^ s i n y a,
CTB=0, (6.197)
Z
R
= - ba (1 - 7 )2 ).
XV 4
n mod anal og se pot cal cul a i deplasrile.
F ol osi nd metodel e teor i ei elasticitii, al egem o funcie Ai r y de
for ma (6.180), l a car e adugm ter meni de f or ma
F = M
3
+ (Y +

2 ) ay + Pa W
2
. (6.180')
E ezul t tensi uni l e
^ = 2 P 2 4 - 2 p 3 x,
a, = 0, (6.181')
T b v = - (Yi + 82) - 2 P 3 .
P ol i noamel e bi ar moni ce fol osi te (alese pe baz a st udi i l or fcute ante-
r i or asupr a l or) ne per mi t s pu nem condiiile pe cont u r
y = b : <yv = 0, t V B = t{x),
y = b: av = 0, T m = 0,
s = 0 : Nx= - E , Tv = r, M = 0,
= Z : 0 ; c = 0, T = - V.
n fel ul acesta determi nm par amet r i i
4b 2 4o
(6.198)
(6.198')
y 6s by b
n ' n _
' ni
n
S h 2 y b + 2y b
y behy b
"~~ sb2 y b - 2y b
cby b
fi , _n J ,
sh2yn/ 3 + 2 yn 6
sby b
>= -
(6.199')
(6.199")
S h 2y b 2y b
20 - 0. 3301
306 CALCULUL GRINZILOR PEREI CU CONTUR DREPTUNGHIULAR
n acest caz funcia A i r y se poate scr i e sub for ma
2 2
9
4b
Yn
+
sau
sh 2 yB & -f- 2y^A
Y . f t oh Y . f t B h Y . y- Y . yB h Y . & oh y ^
sh 2 y b2yb
2
0 J
2 ^ 46
y
(.6.200)
J s i u y ^
^3 (Y w y) ' M y. y)
2y l ? i (' V )
si ny oo. (6.200')
S tar ea de tensi une va fi n acest caz dat de
H i - l ) K + -2Z K
2 <>
s(rny) , <*>,(y?y)l .
c p 2 (A ) X j (n X )J
l
'
2
*s(y%y) Ayjj)
sm y a?, (6.201)
<p2(nX') x, '(X')J ' '
^ - - X I + h + - ^ [ - T ^ y + - ^f y j c o 8 y o ,
i ar s tar ea de deformaie se scri e sub f or ma
u( oi0y + u0) K 1 1
^ x ^(2 -^) 4- (1 + LL) A ^6 0 4 - (2 4- H.) X T O
2
60
t Z Z o
<V 3 (y m y ) , *i o- 8 (Y . y)
2TC n L <P (
#X
')
+
l
i o- 8(yB y)1
x ' (nX' ) J
cosy a;,
(6.202)
: = P- 0
A
(1 5) T
W Y . O * 7 - ( Y. )
si ny oo,
icT-n L ? 2 (X ' ) * s l * X ' )
condiiile de r ezemar e preciznd micarea de cor p r i gi d
GRINDA DREAPTA. SOLUII ELEMENTARE 307
n caz u l de r ezemar e consi der at (simpl r ezemar e pe mi j l oacel e sec-
iunilor de capt), vom obine, pent r u condiiile (6.190), constantel e
co0 = v0 = 0, (6.203)
u l y a n OB - , (0 ) = l an 2ch yr e b - (1 + [i)yn &S" Y&
W
2; tfi n <p2(wX') T T E r n sb2yr e 6 + 2 yn b
De asemenea, depl asar ea n u poate fi nul si mu l t an n amndou
punctel e de r eazem.
6. 3. 2. Studiul strii <lo soliei!are u timizii drepte simplu rezemate
n cel e ce urmeaz vom face u n st udi u cal i t at i v i cant i t at i v al r ezul -
tatel or obinute pent r u star ea de tensi une i pent r u star ea de deformaie
a unei gr i nz i dr epte si mpl u r ezemate n caz ul unei ncrcri oarecare. Ne
vom l i mi t a l a caz ul sar ci ni l or nor mal e.
6.3.2.1. S T U D I U L S T R I I D E T E N S I U N E . T ensi unea normal ax se anu-
leaz pe l atur i l e ce = 0 ; l. ntr- o seciune normal x = const., aceast
tensi une are o vari ai e liniar (dup metodel e rezistenei mater i al el or sau
o vai i ai e mai complicat, dup o l i ni e curb (metodel e teor i ei el asti ci ti i ).
n fi br a medi e (spre deosebi re de datel e rezistenei mater i al el or ,
confor m crora aceasta coi nci de cu fi br a neutr) vom avea
. m 1 _ O9 (0 ) . ^ shy b - Y bch y b .
cJ x, 0) = V a -sm y x = V a - - sm yn x.
(6.204)
F i br a neutr va f i , n gener al , dedesubtul fi br ei medi i , cu m se poate
constata cu uurin pe di fer i te exempl e.
n fi br el e ex tr eme tensi uni l e max i me sau mi ni me vor f i date de
2 .
x *( X') <p2(w X')
L x 2 (x ' ) 44 ( x ' )
= p ( * ) - .
+ 5 >
S h 2yn b 4- 2 yn &
2y b
s m y x =
s i n ynx +
s h 2y 6 2y b
s m yi ( ,
(6.205)
x 2 (n X ') 9g(
w
X ')
l x i ( x ' )
2 Y >
8 h 2yn 6 + 2 yn 6
s i n
Y * -
2 Y K 6
B h 2 Y B 6 - 2y6
s m yB a;,
308 CALCULUL GRINZILOR PEREI CTJ CONTUR DREPTUNGHIULAR
dezvol tri l e n seri e care i nt er vi n f i i nd r api d conver gente. Lu nd pr i mi i
t er meni ai acestor dezvol tri pu t em scri e (pentr u seciunea di n mi j l oc
x =i r apor t u l 1 =2, consi der at ea o limit deapl i car e a metodel or
2
el ementar e decal cul n teor i a elasticitii)
2,742 ax 1,160 a3 + 1,015 <s5 1,001 a7 4- 1, 0 66 o9 . . .
(6.206)
<*| ~->
6
j -
2
>
5 5
+ + i
5 8 8
*s

5
0 4 7
+ 0,012 o, - 0,004 9 +
4- 0,001 O n . . , .
M etodel e rezistenei mater i al el or ne dau
>& j = (2 , 418%- 0 , 2 69 3 4 0,097 e - 0,050 , 4- O,030s
- 0,020 3 1 4- . . . ). (6.206')
n caz ul unei sar ci ni u ni f or m di str i bui te,
4- 1
p(x) = - - ^- - s i n Y . ' (
6
-
2 0 7
)
n n
vo m avea
"(\ '
b
)
=
~
3 , W f
'
a
{j ' ~
h
) "
3
'
2
^'
( 6
'
2 0 8 )
o f [| - i ) = T 3 , 00j ). (6.208')
E ezu l t a t el e obinute mai sus pr i n metodel e rezistenei mater i al el or
coi nci d cu cel e gsite anter i or l a subpunct ul 6.2.2.1 pr i n aceleai metode.
P r i n metode el ementar e al eteor i ei elasticitii (pol i noame bi ar moni ee)
am gsit
c r , ( y, f r j = +3 , 2 0 p. (6.208")
E emarcm c r ezul tatel e gsite cu aj ut or ul dezvol tri l or n seri e,
mai corecte, snt cupr i nse ntre cele date de metodel e rezistenei mate-
r i al el or i cel e date demetode el ementar e al e t eor i ei elasticitii. L a sub-
pu nct u l 6.2.2.1 am artat c pr i n metodel e el ementar e al e teor i ei el asti -
citii seobine o corecie pr act i c neglij abil ; cu at t mai neglij abil va fi
corecia obinut mai sus pr i n metode mai exacte (metodel e fol osi te mai
sus snt mai exacte, deoarece pu nem n seciunile x = 0 ; l condiii l a
limit corecte pent r u tensi unea normal <rx).
GRINDA EKEAPTA. SOLUII ELEMENTARE 309
T ensi unea normal av se anuleaz n seciunile a =0 ; l. Aceast a
n u este tforect, dator i ndu- se fapt ul ui c funcia respecti v prezint o di s-
conti nui tate de pr i mu l or di n n aceste seci uni ; suma seri ei reprezint
semi suma l i mi tel or l a dr eapt a i l a sting al e funciei, care are o r epr e-
zentare antisimebrie 3n r apor t cu aceste seciuni. nfcr-o seciune normal
tu= const., <r are o vari ai e dup o l i ni e curb, apropiat ca form do cea
gsit l a subpunct ul 6.2.2.1, descrescnd n val oar e absolut de l a i ntensi -
tatea maxi m p(x) l a zer o. n fi br a medi e vom avea
1 cb uT) si - Y b + 7 6 cb r b
av ( 0 ) = V a%
A }
si n v a = V<*. si n v x.
(6.209)
T ensi unea tangeni al c w se anuleaz pe l at ur i l e de sus i de j os,
avnd o val oar e apropiat decea maxi m n fi br a medi e (y =0), pent r u
care
1 O, (0) Y &
sri
Y b
(e, 0) = V a - T l A l i . e os T a r =y o L ^ L ea s r
8.
(6.210)
P en t r u X = 2 obi nem (n seciunea der eazem = 0)
T
*/ (0| 0 )=0 , 93 0 1 4- 0 , 42 9a2 4- 0,243 4- 0,133 *4 4- 0,077 5 4- 0,042 a6 4-
4- 0,023, + 0,012 <r8 4- . . . (6.211)
r (0, 0 )=0 , 955%4- 0 , 478s 4- 0, 317a3 4- 023S 4 4- 0,191 a5 4- 0,159a6 +
4- 0,130 a7 4- 0,120 8 4- . . . (6.211')
n caz u l sar ci ni i u ni f or m di str i bui te (6.207) gsim
r ( 0 , 0 ) =- l , 3 5 p ,
t * (0,0) = - 1,50 p.
( 6 < 2 1 2 )
Deci metodel e rezistenei mater i al el or ne dau o tensi une tangen-
ial cu ci r ca 1 0 %mai mar e dect cea dat demetodel e teor i ei elasticitii.
6.3.2.2. S T U D I U L S T A K I I D E D E F O R M A I E . n ceea ce privete star ea
de deformaie a gr i nz i i , nevom r efer i n speci al l a depl asar ea vn caz ul
unei si mpl e rezemri pe mi j l oacel e seciunilor de capt st u di u ntre-
pr i ns de n oi n [20], [21], [22]. Aceast component a deplasrii se anu -
leaz peseciunile deeapt a = 0 ; l deoarece funciunea respectiv pr e-
zint o di sconti nui tate de or di nu l nti n aceste seciuni, datorit per i o-
dicizrii. C a i n caz ul t ensi uni i nor mal e <r dezvol tar ea n seri e n n repre-
zint sufi ci ent de bi ne fenomenul fi zi c n aceste zone.
E cuaia fi br ei medi i defor mate (y =0) va f i
v ($, 0) 7\ a O , . (0) .
E - =V ^
1 3 w
si n T a =
b nn% i| fe(X')
2ch-Y b 4- (1 4- u-Wbs h y b
= I Z h l \
S I A
T . * (6.213)
Y,, s b 2 T J - 2 T i i
310 CAL CUL UL GRI NZI LOR PE RE I CU CONTUR DRE PT UNGHI UL AR
P en t r u beton ar mat (u. = 1/ 8), obiiLern sgeata, l a mi j l oc
CI 31 8
f- 0,891 A' t b 1,571 n X'
/ - - y ( - ^ a ! l w i * v W
< 6
'
2 U )
ch 1,571 X'
unde dezvol tar ea n seri e este r api d convergent.
n caz u l X = 2 gsim, pr i n metodel e teor i ei elasticitii,
0
-l 4- 0,145 feb. 0,785 TI
f = - V( _ i ) ~S _ ^ (6.215)
1
E r ' % n0,785% 0,785
* cb 0,785 n
i pr i n metodel e rezistenei mater i al el or
/ i = - 0,568 - L ( - l ) - - 1 + 4 - (6.215')
Lu nd pr i mi i ter meni di n dezvol tarea, n seri e, pu t em scrie
>
(6.216)
f
B
:J
- = - 1,496 %4- 0,052 o3 - 0,008 a5 4- 0,002 , - 0,000 a9 4-
z
- ? = 1,554 % 4- 0,075 s 0,024 6 + 0,012 a7 - 0,007 a 9 4- . . . .
z
(6.216')
E el ai i l e (6.216) i (6.216') ne arat o diferena este foarte mic ;
pent r u a o putea apr eci a mai bi ue, vom cal cul a sgeata n c teva caz ur i
par t i cul ar e.
n caz ul unei sar ci ni u ni f or m di str i bui te (6.207) vom obi ne
/ = 1,885 4 ' y = 1, 953 - ^, (6.217)
deci o eroare, pr i n metodel e rezistenei mater i al el or , de
1, 963 - 1, 886
1,885
P en t r u o sarcin distribuit t r i ungh i ul ar , fol osi m dezvol tar ea n serie
8$ i ! 1
- - i r S ( - l )
4
~
s
r, (6.219)
de unde
/ = 1,219 - g- , ^ = 1,267 ^- , (6.220)
Hi L
GRI MDA DRE APTA. SOLTJ II E L E ALERTARE 311
deci o er oar e de
1,207 1,219
1,219
0 , 0 3 8 ^4 , 0 %. (6.221)
O sarcin concentrat, acionnd l a mi j l ocul desch i der i i gr i nz i i ,
poate fi reprezentat sub for ma
o p - i
- - 7 - S ( - i ) ~a n Y a , (6.222)
deci sgeile vor f i
eroarea f i i nd de
/ = 3 , 1 1 6 ^, y a = 3,344 - f- , (
6
-
2 2 3
)
-
3
'
1 1 6
- = 0,073 ^7 , 5 %. (6.224)
3,116
Bazai pe cazur i l e de ncrcare consi der ate mai sus (cazur i de ncr-
care foarte di fer i te ntre el e, ncrcarea eu o sarcin concentrat f i i nd
deosebi t de'defavorabi l u n u i cal cul exact), put em afi r ma c, pentr u
gr i nz i de seciune dreptunghiular cu X > 2, facem u n cal cul sufi ci ent
de exact di n pu nct de vedere teh ni c fol osi nd metodel e rezistenei
mater i al el or , att n ceea ce privete star ea de tensi une c t i n ceea ce
pri vete star ea de deformai e.
Dac am l u a ca punct e teoreti ce de r eazem punctel e (ac = 0 ; l,
y = b), s-ar aduga l a sgeata f obinut pr i n metodel e teor i ei
elasticitii i scur tar ea pe direcia Oy n dr ept ul reazemel or. Deci
eroarea care se face n ceea ce privete starea de deformaie este i mai mic,
putnd afi r ma c pr act i c n u depete 5%(dac i nem seama de influena
forei ti etoare). Deci tensi unea normal o, care n u i nt er vi ne eu ni mi c
n rezistena mater i al el or , ar e o influen mie n ex pr i mar ea deferrnaiei
gr i nz i i .
6.3.3. U tilizarea proprietilor de simetrie i de antisimetrie
n cel e ce urmeaz vom da r ezul tatel e corespunztoare strii de sol i -
ci tar e a gr i nz i i dr epte s i mpl u rezemate (n mi j l oacel e seciunilor de capt),
alegnd ca axe de coor donate axel e de si metr i e geometric al e gr i nz i i i
fol osi nd proprietile de si metr i e i de anti si metr i e n r apor t cu seciunea
di n mi j l ocul gr i nz i i (ax a Oy). Y o m consi der a si mul t an sar ci ni l e nor mal e
i cele tangeniale.
6.3.3.1. N C R C A R E S I M E T R I C N" R A P O R T C U S E C I U N E A D I N M I J -
L O C U L GR I NZI I . T om consi der a gr i nda si mpl u rezemat di n fi gur a 6.49,
ncrcat cu sar ci na normal
(6.225)
312 CALCULUL GRINZILOR PERT.I CU CONTUR DREPTUNGHIULAR
i cu sar ci na tangenial
t[x) =J , 8 i a a, ,
undo
nu
= 0* = 1, 3, 5, . . . ),
2 a
(6.226)
(6.227)
alegnd o perioad L X = 4 (fi g. 6.50).
Dac sar ci na tangenial se anuleaz pe seciunile de capt avem
=0 . (- 226')
: r - - ^ = L ^ = ^ ^
+
. J _ I
<r
Fig. 6.50
Condiiile l a limit vor avea f or ma
y = b: cjv = p{x), tta = t(a),
U = b: <r, = 0 , v = 0,
x = a : an = 0, = F ,
(6.228)
(6.228')
GRI MD A DREAPTA. SOLUII ELEMENTARE 313
r eacti uni l e f i i nd date de
7 = F = - S t - l ^ A . (6.220)
E f or t u r i l e ntr-o seciune eurent se pot scri e
-^,1*) = i ; c o s ^a,
r(4j ) = yj k-itsLu o , (6.230)
, , _ a. a 4 -4- A,
Al eg nd o funcie de tensi une de f or ma
F = Yi h l
A
. d j r 4- s h ay 4- ot?/ (Csh 4- Z)en ocn2/ )]cos GCU;K,
%
(6.231)
gsim tensi uni l e
= H + 2 (7J cl i ay 4- ( B , 4- 2 D J sh 4- (<7, st ocjf +
+ -Dcn,,y)] cos
(6.232)
[<^. + CJ s t !/ 4- (B 4- D J c L i ^ 4-?y (Cc h y 4-
+ Dnshanij)] s i n a .
n aeest caz con s tan tel e se vo r d et er mi n a s u b f o r ma
a,,<tjb&hab 4- &tt(sl.a& + aJ cWxJ b)
sh.2tx..b +2 O L .1
B _ _ B ocn4cha& 4- &f t (chgM& 4- otB&sna&)
sh2a& 2z4
_ = B c ba a 6 4- &sh.(xBft
sh2a& 4- 2anb
_ anshtxnb +bnch<xnb
sh2a& - 2anb
(6.233)
(6.233' )
314 CAL CUL UL GRI NZI LOR PE RE I C U CONTUR DRE PT UNGHI ULAR
Funcia Ai r y se T a put ea scri e

2
*ily[(nX) >(**/ ).
ceea ce d starea de tensi une
cos oca?
cos as,
2J J H cos o; 4-
2 l )fi (*X') & (*, !' )]
9! A-') xa (w>'
^2 M
cos ara35 4-
eos anoo ,
<Pl(%A-') j eK'AA')
<| >(n/ '
si n ot. x 4-
2 >ei (A') ^i (n')
P e l atur i l e de sus i de j os vom avea
ox(x, b)
sau
2 f L
s m aa;.
cos .a? 4-
cos ax
<sx{x, b) = p{x) 4- E
a. cos a_ * COS X .
tlx oci4-
ch
2
coth , a&
a6
(6.234)
(6.235)
(6.236)
s n
2
xnb
sh.2a6 4- 2ab
a cos
cos ax 4" E
2adb
sh 2ocJ 2a&
(6.236')
" tha&
cos oca?
c i
2
ocafr
" coth a&
2aJ >
sl i 2 afr 4- 2xnb
cos xa?
s h
2
a 6
~ * sh2 xb 2aJ >
E & COS aX .
GRINDA DREAPTA. SOLUII ELEAVENAREJ 315
E
E x pr esi i l e deplasrilor se pot scri e
n ( ey 4- ^tfl) L ^ a
+ 1 s M %^( ^i l _ L ^- 2 ( ^>] B i 3 l D j
i E [
T
2- aO3/ ) _j . %- ( y >]
si n a* 4-
(6.237)
cos aas 4-
COS .
P en t r u o simpl r ezemar e pe mi j l oacel e seci uni l e! ele capt, depl a-
sar ea %auulndu-se n seciunea di n stnga ( = a), gsim
A
E ( - D ^ - % # + ^ ( - i )
2a
<p(n')
E (-
g

2 e k x , t 5
~
( L +
^ OC^fr BlLOC^A _
+
TlE n S1L2 OCW& 4- 2i xtt6
2zl a (1 - (J L) s h a5 - (1 + | t) xti>c]ioe&
s l 2 oe, b 4- 2 i , 6
n xK-ftX,')
(6.238)
6.3.3.2. N C R C A R E A N T I S I M E T R I C I N R A P O R T C U SE CPI UN"E A. D I N
M U L OC U i GR I NZI I . C onsi der am o grind dreapt, s i mpl u rezemat (fig. 6.51),
-f /X]
n T T T f r m ^
:
^ u u r l l i
1
-Ca
V
0
o
1
Fi g. 6.51
de desch i dere 2a, ncrcat cu o sarcin normal
p[x) = E si n Ynx (6.239)
316 CALCULUL GRINZILOR PEREI CU CONriTR DREPTUNGHIULAR
i cu o sarcin tangenial
t(v) =bc + S bneosy%x, (6.240)
alegnd o perioad X a = 2 a (fig. 6.52). Remarcm c i ae sar ci na tangen-
ial se anuleaz pe seciunile de capt pufcem seri e
&< = - E ( - i ) ^. .
(G.240')
Pig. S.52
Condiiile l a limit vor fi de for ma
V=bl
y = - 6 :
a; = :
a; = a :
r eacti nni l e fi i nd date de
o = 0,
N x =- Z , Tv = T", J tfo = 0 ,
S = - 2fr0<i,
Y
E f or t u r i l e ntr-o seciune curent se pot seri e
=
&
o (a - a) - ^ s i n r 0,
2",(a) = J 0 6 - I ! ^
c
o s - Y n a ; }
^* W = - I i
a
*~
b
r
r
*
b
sJ i. Y a .
7*
(6.241)
(5.241')
(6.242)
(6.242' )
(6.243)
CRrMD>A DREAPTA. SOLUII ELEM.EUTARE 317
Proeednd I n mod anal og ea l a pu n ct u l pr ecedent, gsim f ancia Ai r y
T mm X^-y
2
- -^xy*
4 2 4i
y an [^(T , y) - <MT.3I )
sm y as
c i t u . , f i s
1
' i
a y
sm Y* ,
eare d star ea de tensi une
*a - - 2 - X (1 - U 4- T J L [ 7 I F >T
+
(6.244)
sur Y +
sm y
sm Y a? 4-
(6.245)
s m Y a; ,
rj)
x i (x ' )
+
<K(x')
cos Y^a? 4-
') J
C O SY ai .
.f^X.') x(')
P en t r u l atur i l e de sus i de j os pu t em scri e
. ( a , 6 ) =^M i - 5) + v S si n Y 4-
(6.246)
i f*i>5(Y fi) , a. t B (Y m *)] .
318 CALCULUL GRINZILOR PEREI CU CONTUR DREPTUNGHIULAR
sau
2i
2 y
sh 2 y & + 2 v 6
r
*
bn si n y x
si n y x + a
2y b
s m 7 a;
sh2-v i - 2 f i '
6 s i n 7 a
n
1
J I
c n
2
y &
(7,(0!, - *) = ^ A ( l - g)
(6.248')
2
Y
6
v-, 2y *
7-75 r : x r s m y ce
s h 2 y o 4 2 Y 6 ' n
&m s i n r x
t h y 6 4-
1
n
s i n ya
c o t h y 6
s h
2
v b
E
eh
2
y b
E x p r es i i l e deplasrilor se pot seri e
M ( 4- un) >,, 1
^ ^ ^ = ^ > U ( 2 _ + + ^ o + j L ( 2 ^ ) > v * o -
2izjf n[ x^nl')
+
&(*>.') J
0 0 8
^ "
(6.247)
- (co0a? 4- P0 ) &0 , n Cv ,
0 2
s m 7 a
1
n
2n n [ cp^WA')
4 T T r "r - S m y X .
<&2-(YB 0) . *7- 9(Y . )
>4
0P1NDA OREAPTA. SOLUII ELEMENTARE 319
P en t m o simpl rez eni are pe mi j l oacel e seciunilor i e capt, depl a-
sarea u anulndu-se n seciunea di n stnga (a = a,) aa c u m am pr e-
supus, gsim
Un
2TE
S (
m0 = 9,
E <
,(0)
- ^ ( - 1 )
T:EJ *
. <l - [0 s h Y
n cpC^X')
(6.248)
1t.E
( - 1
s t 2 r * 4- 2 Y *
* 2 c h T 4 (L 4- IJ L) y &sh y I)

sh.2 y & 4- 2 y b
6.3.4. Cazuri fundamentale de IqcieaTB
V om consi der a t r ei caz ur i de ncrcare cu sar ci ni concentr ate, di n
care pr i n supr apuner ea efectel or se pot obine toate cel el al te cazur i
de ncrcare posi bi l e. C n aceast ocazi e vom gsi unel e relaii de r eci -
pr oci tate studi ate de noi [24].
6. 3 . 4. L M C A R C A R E C U O T O R . N O R M A L A C O N C E N T R A T A . P i e 0 grind
s i mpl u rezemat, ncrcat cu o for normal concentrat P, l a distana
(hS)P
Fig. C.53
GZ de r eazemul di n stnga (fi g. 6.53). ncrcarea se va pu t ea r epr ezenta
cu aj ut or ul dezvol tri l or n serie E ou r i er sub for ma
2 j>
p[x) = s i n 7i 9x s i n rnx, (6.249)
l
d ec i
2 P
s i n % 9 TC . (6.249' )
320 CAL CUL UL GRI NZI LOR PE RE T J C U COMTTJ K DRE PT UNGHI ULAR.
F or mu l el e (6.188) me arat c, pent r u u npu net de ordonat yw
obinem
" n
si n n 6 r si n w^TC ,
(6.250)
ceea ce per mi te s trasm cu uurin di agr amel e i e tensi uni pe o sec-
iune oarecare.
P en t r u o ordonat precizat yf l , t ensi uni l e nor mal e vor depi nde deci
de poziia forei concentr ate P i de absci sa redus
t ), or =<r , (6.251)
Observm c avem rel ai i l e (pentr u aceeai i ntensi tate J P a forei
concentrate)
C a (0 , $) = a.U, &), o(9, 5) = <M M ) . (6.252)
Aceast a nseamn c pent r u 2/ = 2/= const. , tensi uni l e nor mal e
di nt r - o seciune normal i , dator i te forei concentr ate nor mal e P,-,
acionnd ntr-o seciune j, snt egal e cu tensi uni l e nor mal e pjf, <rjj cores-
punztoare di n seciunea j , dator i te forei concentr ate i * , , acionnd n
seciunea * dac Pt = P,-. n gener al vom pu t ea seri e
p ii p ii
Aceast teorem de r eci pr oci tate n u se er t i nde i asu pr a tensi uni i
tangeniale.
Depl asar ea v se bucur de aceeai pr opr i etate, n u ns i depl asar ea
u. P u t em deci scri e relaia (pentr u deplasrile a dou punct e de pe fi br a
V = Vo = const.)
P . t f o ( 6 . 2 5 3 ' )
care, pent r u deplasrile fi br ei superi oare a gr i nz i i , cor espunde teor emei
de r eci pr oci tate a l u cr u l u i mecani c a l u i B et t i .
E el ai i l e (6.253) ne arat n acelai t i mp (P< = P,- = 1) c ecuaiile
(6.250) ne dau l i ni i l e de irrfluen al e tensi uni l or nor mal e n seciunea
de abscis 62, cnd o for normal concentrat, egal cu uni t at ea, par cur ge
l at ur a de sus a gr i n z i i ; pu t em face o observaie analoag n ceea ce pr i -
vete depl asar ea v.
ORI HDA DRE APTA. SOLUI I E L E ME NT ARE 321
6.3.4.2. NC R C A R E CU O F OR A IANGTE.VTXVL CONCE NT R AT . n
caz u l gr i nz i i s i mpl u r ezemate, ncrcat cu o for tangenial concen-
trat Q, cu pu n ct u l de aplicaie l a distana & de r eaz emul di n stnga
(fi g. 6.54), fol osi m dezvol tar ea n seri e
Q 2 0
t (a) = H - Y
c < i S e o s
X,
(6.254)
2
2X
Si -
- l
Fig. 6.54
deci
Q
20
ba = i b,, = cos n 6x
1 1
(6.251')
F or mul el e (6.201) ne arat c, pent r u u n pu nct de ordonat y,
obi nem
eos % O7 : sin. 71,
(6.255)
Q_
21 z
920*' ) X 2(>' )
cos 6 n s i n . ^T T ,
cos! drccosw. -K, (6.255')
Pa (A ' ) . x(X')
ceea ce per mi te s trasm eu uurin di agr amel e de tensi uni pent r u
o seciune oarecare.
Observm c pent r u o ordonat precizat i / 0 vom put ea scri e (pentr u
aceeai i ntensi tate a forei concentr ate Q)
T E , (e, i) - T w ( , e)
-ceea ce conduce i l a relaia de r eci pr oci tate
(6.256)
(6.257)
21 - c. 3301
322 CALCULUI., GRINZILOR PEREI CU CONTUR DREPTUNOUIULAR
Remarcm c aceast relaie de r eci pr oci tate m este valabil f
pent r u tensi uni l e n or mal e; de asemenea n u poate fi extins asupr a com-
ponentel or deplasrii.
Rel ai a (6.257) ne arat c (Qi = Qf= 1) eeuaia (6.255') ue d
l i ni a de influen a t ensi uni i tangeniale n seciunea de abscis % cnd
o for tangenial concentrat, egal cu uni tatea, par cur ge l at u r a de
sus a gr i nz i i .
6.3.4.3. N C R C A R E C U TJ M M O M E N T C O N C E N T R A T . P en t r u O
grind si mpl u rezemat, ncrcat cu u n moment concentr at M, cu pu nct u l
Fig. 6.55
de aplicaie l a distana 6Z de r eaz emul di n stnga (fig. 6.55), uti l i zm
dezvol tar ea
M
p(x) = 2n V n cos %6TC si n V a,
deci
o
M
a = an n cosi t dre
1*
P en t r u u n pu nct de ordonat i / 0 , obinem
!)]
(6.258)
(6.258')
(6.259)
M
V
11 cos n 9ic cos% n, (6.250')
aceste expr esi i dndu-ne posi bi l i tatea s trasm di agr amel e de t ensi uni
pe o seciune oarecare.
GRINDA DREAPTA. SOLUII ELIAUIINTARE 323
P ent r u o aceeai i ntensi tate M a moment u l u i concentr at, put em
scrie
U i 5) .= *(.&, 9). . (
Q
- 2 o)
de unde rezult relaia de r eci pr oci tate
ar , 4 , ( s . s e i )
Aceast teorem de r eci pr oci tate n u se exti nde i asupr a t ensi uni l or
nor mal e, ni ci asupr a componentel or deplasrii.
Rel ai a (6.261) ne arat (M, = M.j = 1) e eeuaia <6.259') ^d
l i ni a de influen a t ensi u ni i tangeniale n seciunea de abseris 91, cnd
u n moment concentr at, egal cu uni tatea, par cur ge l at u r a de sus & gr i nz i i .
8.4. GHINDA IV COVSOLA. SOLL'J TI FTUV POXINOAME
V om studi a nti eazul u nei ncrcri cu sar ci ni concentr ate, ceea ce
per mi te s dm o for mul ar e general a pr obl emei consol ei , pr i n r edu-
cerea ei l a pr obl ema u nei gr i nz i si mpl u r ezemate.
6.4.1- iDe&.ie.ri eu sarcini encentrat<t
V om consi der a dr ept eazur i fundamental e de ncrcare, caz u l ncr-
erii pe l at u r a de sus cu o for concentrat i caz ul ncrcrii cu n u moment
concentr at. De asemenea pu t em, fr a pi er de gener al i tatea, s, studi em
cazul consol ei acionat de sar ci ni concentr ate pe captul l i ber . M ai mu l t ,
vom consi der a, pr i n aproxi mai e, c sar ci na concentrat cor espunde u n u i
efort pe seciunea de capt.
6.4.1.1. A C I U N E A U N E I F O R T E C O N C E N T R A T E P E C A P T U L L I B E R .
S t udi em caz u l unei gr i nz i n consol, ncrcat cu o for concentrat P
r- / ;
Fig. 6.56
pe faa liber de capt (fig. 6.56). Acest a este u n caz de ncrcare ant i -
simetric n r apor t cu ax a Ox i pu t em fol osi u n pol i nom bi ar r noni c i mpar
n r apor t cu y.
324 CALCULUL GRINZILOR PEREI CU COMTU R DREPT UNGHIULAR
V o m alege funcia A i r y
P
F
4b
3
(6.262)
care d tensi uni l e
<ra = 3 X (1 - l) n ,
b
S mm 0, (6.623)
4 b
(1
Observm c aceste t ensi uni eoi n ci i cu cel e obinute pr i n metodel e
rezistenei mater i al el or , deci
CJ
E
=> <J
E
= T
K
= 0 .
P
Pi
S
*4pd
Fig. 6.57
E f or t u r i l e pe seciune vor f i (fig. 6.57)
Mx(x) = - P(l - a) = _ p ; ( 1 _
= P
i snt ver i fi cate condiiile pe cont ur
M,= - Pl,
y = b : a
v =o, o,
X = 0 :
o, T
V
p,
X = l : Nmmm
o, -L V
p,
(6.263')
(6.261)
(6.265)
(6.265')
GRINDA DREAPTA SOLUII ILEMEMTABE 32
Vari ai a tensi uni l or ntr-o seciune transversal este dat n fi gur a
6.58 a, i b.
C omponentel e deplasrii se obi n sub for ma
E [ ( u0y 4-u9)] =
E [v - ( u 0 a 4- ^)] =
4A
3
( 3 [ ( J - r )
2
4- 2(1 4- u . ) ( 2 + , 0
46
s
(I as) [(I - 4- 3 ^* ] .
(6.266)
Fig. 6.58
D i n condiia ca pu nct u l (6, 6) s fi e fi x (% 0, v = 9) rezult c
0, u 0
413b*
2 A
3
. (6.267)
Rotai a de cor p r i gi d 0 se determin di n condiia de ncastrare
a gr i nz i i .
6.4.1.2. ACIU NE A U NU I MOME NT CONCE NTRAT P E CAPTUL LI BE R .
Considerm cazul u nei gr i nz i n consol, ncrcat cu u n moment con-
centr at M pe faa bber de capt (fig. 6.59). Acest a este u n caz de ncr-
care anti si metr i e n r apor t cu ax a Or, i dent i c di n punct de vedere
al strii de tensi une cu caz ul u nei ncovoieri si mpl e.
Funcia de tensi une
M . W .
F == ir = TJ
4b
3
4
d starea de tensi une
3 U n a
c
*
=
^r u
r i
' <b<
= 0
'
T

=
>
2 b
2
(6.268)
(6.269)
car e coi nci de cu cea obinut pr i n metodel e rezistenei mater i al el or .
326 CALCULUL GRINZILOR PEREI CU CONTUR DREPTUNGHIULAR
M omen t u l ncovoietox este constant, egal cu M, i ar fora, tietoare
este nul n toate seciunile tr ansver sal e.
C omponentel e deplasrii snt
J B [_ (_ U | >y + =
J 7 [D (a; 4- * )] = -
3J tf
2 *
3
3 J 1
4 *
3
y 4- t i s
s
).
(6 . 27 0)
>
0
t "
x
-Ci
1
Fig. 6.59
D i n condiia ea pu nct u l 0(0, 0) s fi e fi x , rezult c
(6 . 27 1)
rotaia de cor p r i gi d 0 determinndu-se di n condiia de ncastrare a
gr i nz i i .
6 . 4. 1. 3. S T U D I U L M O D U L U I D E N C A S T R A R E A L C O NSO L E I . S t u di u l
modu l u i r eal n care serealizeaz o seciune ncastrat este destul de
di fi ci l , dup cu m am subl i ni at l a s u bpu nct u l 6 . 1. 3. 2. n eele ce urmeaz
vom admi te c pu nct u l 0 (0 , 0), cent r ul degr eutate al seciunii ncastrate,
este fi x (i i = 0, v 0), punnd o condiie suplimentar der oti r e a sec-
iunii sau dedepl asare a u n u i al t punct.
Ne vom r efer i l a u n el ement dr eptungbi ul ar i nfi ni t mi c OAMB,
decupat di n grind n vecintatea or i gi nei O (fi g. 6 . 6 0). Acest a se va
defor ma, transformndu-se n par al el ogr amul OA*M*B*, al e crui l at u r i
T t} ^IV
fac cu l at ur i l e dr ept u ngh i u l u i u ngh i u r i egal e c u i
dec d\ j
V om pune condiia
x =0, y 0
dec
0 (6 . 27 2)
GR I NDA DRE APTA. SOLUT U E L E ME NT AR E 327
ceea cecorespunde cu a pune condiia ca fi br a medi e deformat a gr i nz i i
s rmtn tangent l a f i br a medi e nedeformab n seciunea de ncastrare.
n caz u l unei nercTi cu u n moment concentrat pecaptul l i ber ,
vom obine
=0 , <6 . 27 3)
ceea ce d deplasrile
u 3 M
=
l 2 V- (6 . 27 4)
b 4 b
2
S e observ e depl asar ea u este nul
pe toat seciunea de ncastrare, aceast
seciune rmnnd deci plan i dup
deformaie.
Punnd aceeai condiie n caz ul unei ncrcri cu o fora concen-
trat pe captul l i ber , obinem
Fig. 6.0
3 P l
a
Tub
3
3 P
Eb
X
2
,
(6 . 27 5)
ceea ceconduce l a componentel e deplasrii
E-
l 8 U
[3 [4X 5(2 - ; ) - 2 ( l - ( i ) ] - ( 2 4 p)
mX = - A [41
2
Z?(3 - > 4 - 3| t(l - i)"G
2
].
b 2 *
E cuaia fi br ei medi i defor mate se scri e sub for ma
(6 . 27 6 )
(6 . 27 7 )
coinciznd astfel cu cea obinut pr i n metodel e rezistenei mater i al el or
i n nd seama deinfluena moment u l u i ncovoietor. Sgeata maxim se
va putea deci seri e
/ = . - (1, 0) = 4 X *.
Iii
(6 . 27 8)
n mod anal og obi nem
EU_ = 3_P _ E )
I 2b '
(6 . 27 9 )
Vr
328
CALCULUL GRINZILOR PEREI CU COATUR OI?E PTUrSGHIUUI
CU
E ^ = - 2 , 4 ( l + f l ) ^ ,
i b
undo am consi der at c pu n ct u l 0 (o, 0) este fi x .
Sgeata maxi m va fi dat de
unde
fit J M +J i :
fT = 2,4(1 4 E I )| >.
E
[6.279')
(6 . 280)
(0.280')
P en t r u a ne da seama ci t de mar e este influena, foiei ti etoare
fa de cea a moment u l u i ncovoi etor n for mul el e de mi sus, V om cal cul a
r apor t u l
SM >
2
(6.281)
al e crui val or i , ex pr i mate n pr ocente, si ut tr ecute n tabel a X I V , funcie
de di fer i te val or i al e l u i X i jx.
V om cal cul a de asemenea i r apor t u l
T
1 +
fm
fr
1 -
5 )J
[ 6.282)
3(1 4- y.)
al e crui val or i , ex pr i mate n pr ocente, se dau u tabel a X V , funcie de
di fer i te val or i al e l u i X i \L.
De ai ci se vede c, pent r u ><3 , influena forei tietoare ncepi'
s devin apreciabil, t r ebu i nd s fie luat n consi derare ; astfel , pent r u
X = 2, componenta sgeii datori t influenei forei ti etoare va fi a
ci ncea par te di n sgeata total .
Tabela XIV
\ A
V- ^ \
2
3 4 5 10
0 15,0 0,7 3,8 2,4 0,5
1
6
17,5 7,8 4,4 2,8 0,7
0,3 19,8 8,8 4,9 3,2 0,8
0,5 22,5 10,0 5,6 3,6 0,9
GRINDA DREVPTA. SOLUT11 ELEAIEKTARE 320
Tabela XY
2 3 4 5 10
c 13,0 6,3 3,7 2,3 0,6
1
0
14,9 7,2 42 2,7 0,7
0,3 16,5 8,1 47 3,1 0,8
0,5 18,4 | ,1 5,3 3.5 0,9
P r i n metodel e teor i ei elasticitii obinem, pentr u componentel e
deplasrii, o corecie de for ma
[(2 + ii) rr" - 6(1 4- Tj, E
1
E
b
86 A
2 b
(6.283)
u l t i ma coreci e f i i nd calculat fa de vu.
Obi nem val oar ea maxim a componentei M a deplasrii n colurile
captul ui l i ber al gr i nz i i
M I , i > = ~ * s
P (6.284)
uE&, 1 ) = T (4 + 8| ),
IMJ
remarend c uB nu depi nde de seciunea normal considerat i c este
max i mu m n val oar e absolut n fi br el e extr eme.
P e nd r apor t u l
1 ) ^4- 5| t
, ( 1 , i ; 12 >
2
(6.285)
Tabela XVI
2 3 4 5 10
0 8,3 3,7 2,1 1,3 0,3
1
6
10,0 4,5 2,5 1,6 0,4
0,3 11,4 5,1
2,9 1,S 0,5
0.5 13,6 6,0 3,4 2,2 0,5
330 CALCULUL GRINZILOR PEREI CU COMTUR DRE PT UNGHI ULAR
J abtla XVII
X 2 3 4 5 10
1 "mas 1
t
35. . .32 24 48 15 7
al e crui val or i se dau, n pr ocente, n. tabel a X V I , funcie de di feri t
val or i al e l u i 7 i [*,, gsim c influena coreciei dat de teor i a elasticitii
este mic pentr u 7 ^3 , ncepnd s creasc r api d pentr u n n r apor t ma i
mi c ntre di mensi uni l e gr i nz i i . Remarcm de asemenea c aceast corecie
micoreaz componenta u a deplasrii, n val oar e absolut.
Fc nd r apor t u l
3 4 4- ox 3 4, 0 . . . 6, 5
j 47 16 7
3
4A 10 >s
(6.235)
al e crui val or i se dau , n pr ocente, n tabel a X V I I , funcie dc di fer i te
val or i al e l u i 7, constatm c depl asar ea n l ungul ax ei gr i nz i i este dest ul
de mar e pent r u unel e puncte, neputnd fi totdeauna neglij at n cal cul e.
Corecia tB se anuleaz pent r u fi br a medi e a gr i nz i i .
P en t r u fi br el e extr eme obinem deplasrile
b 2b
n seciunea di n captul l i ber constatm c nu exist ni ci o di fe-
ren ntre depl asar ea fi br el or extr eme i depl asar ea fi br ei medi i pe di -
recia ax ei Oy. n seciunea di n ncastrare, pu nct u l corespunztor fi br ei
medi i n u se deplaseaz. V om consi der a r apor t u l
t>(l). 1) 3 u
t (6.288) (1, 0 ) 8 7
2
Tabela XVIII
l
x
>^
2
3 4 5 IC
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1
6
1.5<i 0,70 0,39 0,25 0,06
0,3 2,80 1,25 0,70 0,45 0,11
0,5 4,50 2,00 1 ,13 0,72 0,18
G I U MDA DRE APTA. SOLUI I E L E ME NT AR E
331
al e crui val or i , t n pr ocente, se dau n tabel a X V I I E , furieie de di fer i te
val or i ale l u i 7 i \L. S e observ c fi br el e extr eme sufer o depl asar e 11
mai mar e dect. fi br a medi e. Meni onm de asemenea c diferena de depl a-
sare a fi br el or extr eme fa de fi br a medi e este pr act i c neglij abil. P u t em
deei consi der a c fi brel e defor mate ale gr i nz i i snt pr act i c par al el e i c
.sgeata maxim, msurat pe u na di n feel e exter i oar e ale gr i nz i i , cores-
punde cu sgeata maxi m a fi br ei medi i deformate.
I n l ocu l condi i ei (6.272) puse, pu t em admi te c seciunea de ncas-
tr ar e tr ebui e s rmn (sau s aib tendina s rmn) ct mai apropiat
de o seciune plan. Aceast a se poate r eal i za punnd condiia ca depl a-
sarea n s n u var i eze, cei puin n vecintatea pu n ct u l u i O (0, 0), deci
vom scrie
a = 6, y = 0 : - ^ = 0. (6.272')
Seciunea de ncastrare va rmne, n acest caz, dup deformai e,
tangent n cent r al ei de gr eutate l a seciunea nai nte- de deformaie.
n cazul u nei ncrcri cu u n moment concentr at pe captul l i ber ,
obi nem aceleai r ezul tate. 3n caz u l unei ncrcri cu o for concen-
trat pe captul l i ber , cptm
coc = - - i ^ [
2
+ 2 ( l + P ) 6
2
] = co0 - ^ ( l +V- ) ^7 i (6-275')
<kEl
3
2
ceea ce conduce l a componentel e deplasrii
t i ' P
= [12 1^(2 - \ ) 4- (2 4- | i) **] "1,
B-m - X [4A' 5(3 - ?) 4- 6 (14 - | *j V + M
b 2b
E cuai a fi br ei medi i defor mate se va scri e sub for ma
J E T ? ' ( ^ 0 ) = - A [ 2 A ^( 3 - 1 ) 4 3 ( 1 4 [i)J 5, (S.290)
b b
ceea ce conduce l a sgeata maxim
f = - ' <!, 0) = 7[47
2
+ 3(1 4- a)}. (6.291)
E
Comparnd eeuaia (6.277), (6.279), (6.278') a fi br ei medi i defor-
mate, obinut pr i n metodel e rezistenei mater i al el or , cu ecuaia (6.296),
obinut pr i n metodel e teor i ei elasticitii, identificm influena momen-
t u l u i ncovoietor (pr i mu l ter men di n par anteza dreapt). C el el al te influene
(fora tietoare, tensi unea normal au ete.) snt cupr i nse n
E V - V= _ 3 ( 1 xl (6.292)
b b
332 CAL CUL UL GRI NZI LOR PEREI CU CONTUR DR E PT UNGHI UL AR
Calculnd r apor t ai
1,25, (6.293)
constatm c adugind influena forei ti etoare, pr i n metodel e r ezi s-
tenei mater i al el or - obi nem o aproximaie sufi ci ent de bun, pr i n
lips, pent r u fi br a medi e deformat, independent de r apor t u l A al l at u -
r i l or gr i nz i i i de coefi ci entul p de contracie transversal.
P r i n metodel e teor i ei elasticitii, obi nem pent r u componentel e
deplasrii o corecie de for ma
U
'E P m
P (6.294)
-f- = ~ y W ( l +-(*) + 4,5Lt(L - ) *)!.
V o m obine val oar ea maxi m a componentei %a deplasrii n col -
urile captului l i ber al gr i nz i i
i i , i ) = ~ A ,
0. 2 95)
i ,<5, 1 ) = (2 4- ,
41/
r emar end c M b n u depi nde de seciunea normal eonsiderat i este
max i mu m n fi brel e extr eme. Observm de asemenea c aceast corecie
mrete componenta u a deplasrii n val oar e absolut (spre deosebi re
de cazul precedent de consi der ar e al ncastrrii).
Fc nd r apor t u l
) 2 + |
a ( l , 1 ) " " T * ' <
6
-
2 96
>
al e crui val or i se dau, n pr ocente, n tabel a X I X , funcie de di fer i te
val or i al e l u i A i LI, gsim c influena coreciei dat de teor i a elasticitii
este mic i poate fi pr act i c neglij at pentr u X > 2 (aceast influent
este de ci r ca dou or i mai mic dect n caz ul pr ecedent de consi derare
a ncastrrii).
Fc nd r apor t u l
1 maI _ 12 X
2
4- 2 4- p
/ 4x [4X* 4- 3 (1 + ^) ] "
. 3 7 4- 8a 3 7. . . 11
(
^
9 7
>
4X 4[4A
2
+ 3 (1 4- (*)] 4X 4 X [4 X
2
4- (3,6. . .4,5)]
GRI NDA ORE APTA. SOLUI I E L E ME NT AR E 333
Tabela A IX
\ >
V" ^
s
-v.
2 3 4 5 10
0 . 4,5 t,i 1,0 0,7 0,2
1
0
4,5 2,(1 1,1 ,7 0,2
0,3 4,8 2,1 1,2 (1,8 0,2
0,o 5,2 2,3
raft*
1,3
l a xx
0,8 0,2
> 2 3 4 5 10
| "mai 1
t
33...31 23 18 15
1
7
al e crui val or i se dau , n pr ocente, n tabel a X X , funcie de di fer i te val or i
al e l u i X , constatm c depl asar ea n l u ngu l ax ei gr i nz i i este r el at i v mar e
pent r u unel e puncte, nepritnd fi totdeauna neglij at n cal cul e (eu toate
c este mai mic dect pent r u modu l precedent de consi der ar e al ncas-
trri i ). . ..
n ceea ce pri vete depl asar ea ne vom r efer i l a fi br a medi e a gr i nz i i
(r _ o) i anume l a depl asar ea maxi m f , corespunztoare seciunii de l a
captul l i ber al gr i nz i i ( = 1). V o m con s i der a r a p o r t u l (observm c
feste o mri me pozi ti v, deci sgeata dat de rezistena mater i al el or este
ma i mie dect cea real)
f 0 2
J J L = , (6.298)
/ ' 1 ,
4 X 2
"t" 3 (14- fi)
al e Crui val or i snt date, n pr ocente, n tabel a X X I , funcie de val or i l e
l u i \ i u .
Tabclti XXI
2 3 4 5 1 0
0 3,2 1,5 0,9 0,6 0,1
1
6
3,6 1,8 1,0 0,7 0,2
0,3 4,0 2,0 1,2 0,8 0,2
0,5 4,4 2,2 1,3 0,9 0,2
::4
CAL CUL UL GRI NZI LOR PEREI CU CCVI UR DR E PT UNGHI UL AR
Observm c influena eoreciei dat deteor i a elasticitii este pr act i c
negl i j abi l ; pnter n deci fol osi foarte bi ne r ezul tatel e dat e de rezistena
mater i al el or .
n ceea ce pri vete fi brel e extr eme, remarcm de asemenea o di fe-
ren neglij abil fa de fi br a medi e l i n punct de veder e a l deplasrii
Comparnd sgeile obinute p r i n consi der ar ea cel or dou modu r i
de ncastrare, vom i ntr oduce r apor t u l
^ ^ - = 0 , 7 5 - ^ ^ ' (6.299)
al e crui val or i , n pr ocente, pent r u di fer i te val or i al e l u i X i p, sc pot
obi ne di n tabel a X I Y , pr i n mul t i pl i car e cu 1,25. De ai ci se vede c cel e
dou modu r i de rezemare conduc l a diferene care ncep s devi n apr e-
ci abi l e pentr u X <; 3 , aj ungnd de or di nu l a 2 0 . . . 2 5 % pentr u X = 2.
E s t e foar te gr eu de pr eci zat iniial care este modu l r eal de ncas-
tr ar e al gr i n z i i ; pr obabi l c acest mod de ncastrare se va gsi ntre
cele dou caz ur i consi der ate anter i or , eare pot j u ca event u al r ol ul de
caz ur i limit.
P ent r u a for mul a ct mai bi ne fenomenul fi zi c di n pu nct de veder e
matemati c, vom ncerca s st udi em i u n caz de r ezemar e n care depl a-
srile u s fi e ct mai mi ci pe toat seciunea de ncastrare. n acest scop
vom pune, n l ocu l condiiilor ((5.2 72), 6.272') condiia
,c = 0, v = b: -w = 0, (6.272'>
care reprezint u n mod de aproxi mai e al condiiilor pe contur (puner ea
condiiei u =0 ntr-un numr f i ni t de puncte t r ei puncte n caz u l nosl ni
n seciunea de ncastrare). Aceast a ne va conduce l a rotai a de cor p r i gi d
l Eba 4 Eb
ceea ce d componentel e deplasrii
ti " P
E i L _ = -- [12 X (2 _ l) - (2 4- P ) O - r )] i , ,
l 8b A
(6.300)
E = - A[4X
2
?
2
(3 - l ) + <4 4- 4- 3L I (1 - g) r f l
b 2b
E cuaia fi br ei medi i deformate se scri e sub f or ma
E
V
"
( 1 , 0 )
= - A[4A5(3 - ?) 4- 4 4- 5| *j l , (ft-301)
b 2h
ceea ce conduce l a sgeata maxi m
/ " = - " (1, 0) = X(8X
2
4 - 1 4 - 5(1). (6.302)
2E
GRI NDA DRE APT A. SOLUI I E LE ME NT ARE
335
Ooinparnd ecuaia (6.301), obi nut pr i n metodel e teor i ei el asti ci -
ti i , cu ecuaia (6.277), (6.279), (6.279') a f i br ei medi i defor mate, obinut
pr i n metodel e Tezistenei mater i al el or , gsim influena moment u l u i nco-
voi etor (pr i mul t er men di n par ant ez a dreapt). C el el al te influene si nt
cupr i nse n
h 2 b
C al eul nl r apor t u l
P.vr _ 4 + Sf - = 1 i V- _ _
4,8 ( 1 +p ) 24(1
(6.304)
constatm c adugind influena forei tietoare, pr i n metodel e rezi s-
tenei mater i al el or obinem o aproxi mai e bun, pr i n adaus, pent r u
fi br a medi e deformat, independent de r apor t u l X aL l at u r i l or gr i nz i i .
M etodel e teor i ei elasticitii dau n acest caz pent r u com-
ponentel e deplasrii, o corecie de for ma
- _ ( 2 4 - | *) - - ( L -
(3G5>
b 1 <) b
Observm c i n acest caz corecia n n depi nde de seciunea
normal considerat, micorlnd componenta %a deplasrii n val oar e
absolut. M ai mul t , aceast influen poate f i de asemenea pr acti c negl i -
j at pentr u X. ; >2 , f i i nd mu l t mai mic dect n cazur i l e pr ecedente de
ncastrare.
D e asemenea, depl asar ea w este r el ati v mar e, n unel e pu nct e al e
gr i nz i i , n r apor t cu sgeata / , neputnd f i t ot deauna neglij at n cal cul e.
P en t r u depl asar ea v" ne vom referi tot l a fi br a medi e a gr i nz i i
(T) = 0), depl asar ea maxi m/ " f i i nd corespunztoare seciunii de l a captul
l i ber al gr i nzi i (? = 1). T om consi der a r apor t u l (observm c este o
mrime pozi ti v sau negati v, funcie de r apor tul X )
J jL = - , (6.306)
/ " 10 (4X
2
4 2 + 2,5 \L)
al e crui val or i snt date, n pr ocente, n tabel a X X I E , funcie de val or i l e
l u i X i | J L.
P u t em fol osi deci r ezul tatel e date de rezistena mater i al el or , influena
coreciei dat de teor i a elasticitii f i i nd pr act i c neglij abil s i mul t mai
mic dect n cazur i l e pr ecedente. n ceea ce privete fi brel e ex t r eme,
pu t em tr age concl uz i i anal oage.
33G CULUL GRINZILOR PEREi CU COFIUR DREPTUHCIIILJ LA R
Tabela XXII
{>
2
3 4 5 10
0 1,11 0,25 0,00 -0,10 -0,15
1
6
1,08 0,28 ,0 -0,10 -0,15
0,3 1,07 0,28 0,od -0,10 -0,15
0,5 1,04 0,25 o,oo -0,10 -0,15
Comparnd sgeile obinute pr i n consi der ar ea u l t i mel or dou
modu r i de ncastrare, vom consi der a r apor t u l
2 4- | *
+ 6(1 4 - p) 6(1 4- v) ! +
4X ,
2
; 6.307)
3(14- p.)
innd seama de (6.298), observm c, n aeest cas, obinem r ez u l -
tate, n pr ocente, cu pui n mai mar i ca cele di n tabel a X X I . " Deci r ez u l -
tatel e obinute pent r u ul ti mel e dou modu r i de ncastrare n u difer ntre
el e cu mai mu l t de f i %, sgeile fi i nd mai mi ci n u l t i mu l caz de r ezemar e.
innd seama de r ezul tatel e obinute, cr edem c u l t i mu l mod de
r ezemar e cor espunde mai bi ne fenomenul ui r eal . D e asemenea pu t em
afi r ma c r ezul tatel e date de rezistena mater i al el or sntpractic acceptabi l e.
_ 6.4.1.4. A C I UNE A A L T O R SAR CI NI C O N C E N T R A T E . P u t em l u a i n
consi der ar e i caz ul unei gr i nz i n consol, acionat de o sarcin eon-
Fig. 6.61
centrat (for sau moment) pe u n a di n l at ur i l e de sus sau de j os (fi g. 6.61).
n acest caz pu t em deter mi na star ea de tensi une pent r u 0 < a < a ca
n cazur i l e pr ecedente. P en t r u a < a? < l pu t em consi der a starea de
tensi une pr acti c nul.
GR1WOA DREAPTA. SOLUII ELEJ 41UTARE $37
n ceea ee privete starea de deformai e, pentr u 6 < a < a se i au
n consideraie r ez ul t at el e dej a obinute. P en t r u < l vom admi t e
c gr i nda rmne rigid. P u t em deci cal cul a componentel e deplasrii,
adugind l a r ezul tatel e dej a obinute i depl asar ea de corp r i gi d cores-
punztoare.
n caz u l aciunii mai mu l t or sar ci ni concentr ate aplicm pr i nci pi u l
supr apuner i i efectel or.
6.4.2. Iiieicri cu surei1 clistrilniite
V om tr ece acu m l a u n caz gener al de ncrcare, r epr ezentat generi c
i n fi gur a 6.62 a. n aeest efiz pr obl ema se poate at aca di reet, ca mai sus,
sau se poate r educe l a al te pr obl eme studi ate anter i or .
T
...{
A) \ 1
1
+-
m
pe)
. . i
Fig. C.62
6.4.2.1. P U N E R E A PR OB L E ME I P E NT R U U N CAZ GE NE R A L D E I NUAR -
C A R E . P u t em descompune caz u l de ncrcare de mai sus n dou cazur i
de ncrcare mai si mpl e : u n caz de ncrcare cu o for concentrat Vt
pe captul l i ber (fig. 6. 62 *), caz studi at l aj u b p u n c t u l 6.4.1.1, i u n caz
de ncrcare eu o for concentrat b 2 = T\ pe captul l i ber i ^arci na
2> {as) dat pe l at u r a de sus (fig. 6.62 c). Fora concentrat 7 = F , = Vz
se alege astfel ca moment u l Ma de ncastrare,
l i " .
In
da?, (6.308)
22 - c. SS1
338 CALCULUL GRINZILOR PE Rlifl CU CONTUR DREPTUNGHIULAR
s dispar n al doi l ea caz de ncrcare; pr i n ur mar e
i
(6.30S )
n fel ul acesta, n al doi l ea caz de ncrcare, starea de tensi une
este identic cu cea care se obi ne pent r u o>gri nd si mpl u rezemat aci o-
nat de aceeai sarcin p(x) i se pot fol osi r ezul tatel e obinute anter i or .
n ceea ce pri vete star ea de deformaie, r ezul tatel e general e obinute
rmn de asemenea val abi l e, t r ebu i nd s determinm micarea de cor p
r i gi d astfel ca s fi e ndeplinite condiiile de ncastrare.
C u ct diferena di nt r e distribuia tensi uni l or tangeniale pe faa
x = l, n cel e dou caz ur i de ncrcare, este mai mic (o asemenea di fe-
ren exist, cu toate c efor tul Veste acelai), cu att r ezul tatel e obinute
snt mai corecte. Acelai l ucr u se poate spune i u ceea ee pri vete cor ec-
t i t udi nea puner i i condiiilor pentr u tensi uni l e nor mal e. n or i ce caz r ez u l -
tatel e obinute snt val abi l e n l i mi t a aplicrii pr i nci pi u l u i l u i J $. de S t .
V enant .
6.4.2.2. SAR CI NA UNI F OR M T I E PAR T I ZAT A. V om fol osi metoda de
cal cul indicat l a s u bpu nct u l pr ecedent pent r u cazul de ncrcare cu o sar-
cin u ni f or m repartizat di n fi gur a 6.63. U tiliznd relaiile (6.75), cores-
c/ Y
pi
>
n i i i i i i n i 11111
0
1 *
i
l i g. 6.G3
punztoare gr i nz i i si mpl u r ezemate ncrcat cu o sarcin uni for m r epar -
tizat, i relaiile (6.263), (6.263'), pu t em ex pr i ma starea de tensi une sub
for ma (6.32),'(6.32'), unde
2 {5
_ _ P
=3 p X ( l - V) >),
(1 + T;)
2
(
2(2 v 1).
(6.310)
GRIMI>A DREAPT A. SOLUI I E L E ME NT ARE
339
^- ( 1 - E )2
o
E for t ur i l e pe seciune vor fi (fig. 6.04)
2\ (s0 =pi(\ - D-
i I
MW
TJK)
Tig. 6.64
Condiiile l a l i mi t
* F i
i ) = b : cv = 0,
X mm 0 I . r . = 0,
r. - >
o,
o,
p i
2
2
ST. = <b
(6.311)
(6.312)
(6.312')
se verific cu uurin. m
Bel ai i l e (6.70) ne per mi t s scr i em star ea de deformaie pent r u cel
de- al doi l ea caz de ncrcare bub for ma
E [ ( w0 y +
u
o)]
12 _ a i - j - r - * | w + 2tf( l - ] +
+ 2 (2 4 - ^ 1 4 '
< 6 l 3 1 3 )
J S - 4- ,0 ) ] = X j 3 [ j * ( I - *) - ( l + *'] (| +
340 CALCULUL GRINZILOR PEREI CU CONTUR DREPTUNGHIULAR
Condiiile
ne conduc l a
a = O, y = O : = O, p = O,
(6.314)

4 B
3 pZ
2
f o/
2
24
f "
8
(6.315)
P en t r u a deter mi na i pe w0 , vcr n pune u na di n condiiile de ncas-
tr ar e studi ate anter i or , de ex empl u
Gsim astfel
ct = O, y = i : %==0.
16 J 5*3
(6.314'I
P r i n ur mar e, innd seama, i de (6.300), pu t em seri e expr esi i l e
deplasrilor sub for ma
2 W - 31 4- 3 ) 4- -(2 4- | *)^
- _ - ( 2 +p ) ( l - 7 , * ) h ,
5 -
(6.316)
| , + ? | >.! (4 - ) - [ 6 1 - j ( f + I . ]]? - O + V J k .
E cuaia fi br ei medi i defor mate se va putea scrie
E
(5, 0)
x
2

2
(4 - 5) p i },
2
-
f ( f + P ^ - ( 4 4- 5u )}5 ,
ceea ce d sgeata maxim
(6.317)
/ - v (1, 0) =S t X* (3 X
2
+ 1,6 4- 3,5 p).
(6.318)
ORlNDfl DREAPTA. SOLUII XEEMENJ TAKE 341
P r i mu l t er men cor espunde r ez u l t at u l u i eare se obine p r i n meto-
del e rezistenei mater i al el or , fol osi nd influena moment u l u i ncovoietor,
(6.319)
n mod anal og se pot obine r ezul tatel e i pen t r u cel el al te cazur i
de ncastrare.
6.4.2.3. SA R C I NA CU VAR I A I E L I NL ABJ L U t i bz l n d relaiile (6.109),
corespunztoare gr i nz i i si mpl u r ezemate, pr ecum i relaiile (6.2 63), (6.263'),
Fig. 0.65
putem ex pr i ma star ea de tensi une n caz u l u n ei gr i nz i n consol, ncr-
cat cu o sarcin triunghiular cu baza l a captul l i ber (fi g. 6.65), su V f or ma
<^ = p X
2
( l - ? )
2
(2 4-
3p
H I - *) (1 - V ) ,
9
16 X
(6.320) i -
Fi g. 6.65
E for t ur i l e pe seciune vor fi date de (fi g. 6.66)
Ma (ce)
6
(1 - lf (2 4- l)
pl
r r ( ) = - ^( i -

(6.321)
3 12 CALCULUL GRINZILOR PEKLT CU CONTUR DREPTUMOIIILIIAR
P en t r u a obine starea de tensi une corespunztoare u nei gr i nzi n
consol ncrcat cu o sarcin triunghiular cu baz a i u captul ncastrat
(fi g. 6.67), vom supr apune peste caz u l de ncrcare eu o sarcin u ni f or m
P
T T T T T T T T r m
Fig. (i. (17
distribuit (fig. 6.63), caz ul de ncrcare pr ecedent cu semn scl i t nbat .
Obi nem astfel
a-
Fig. 0.68
a* =p X
2
( l - l)
3
,
< = - - ^ - x ( i - S ) M W) , <
M M
P
^-(14-7))2(2-7)) ( 1 - 0 , (6.322)
16
GIIKUA DREAPTA. SOLUIE ELI -Ml-N.TA RF. 313
forturi l e pe seciune fi i nd (fi g. 6.68)
6
ar , c)
(3) = (1
(1 -
(6.323)
P u t em obine star ea de deformaie ca l a subpunct ul 6.4.2.2.
6.4.2.4. A L T E SA R C I NI . n cazul aciunii al tor sar ci ni , di st r i bui t e
dup o lege oar ecar e, se poate studi a pr obl ema n mod anal og. Observm
e se pot fol osi toate r ezul tatel e gsite n caz ul gr i n z i i si mpl u r ezemate.
Keni arcm de asemenea c toate coreciile corespunztoare meto-
del or teor i ei elasticitii (<j f, v* , x^) snt aceleai cu cel e di n cazul gr i nz i i
s i mpl u r ezemate, toate observaiile fcute acol o rmnnd val abi l e.
I n ceea ce pri vete star ea de deformaie i modu l de a consi der a
seciunea ncastrat, pot fi fol osi te r ezul tatel e obinute l a subpunct ul
6.4.1.3. I ns t r u ment u l de cal cul fol osi t n u per mi t e consi der ar ea al t oi caz ur i
de ncastrare, de ex empl u ncastrarea perfect (ambel e componente al e
deplasrii nul e pe toat seciunea).
6.4.3. f nciircilri so'| iun m ie capl
n mod anal og se poate pune pr obl ema st u di u l u i aciunii u nor
ncrcri pe seciunea de capt, care s ne dea de ex empl u fore
axi al e.
Ifid
. 1
Fig. e.os
Considerm astfel caz u l de ncrcare cu o sarcin normal uni for m
distribuit (fig. 6.69).. S t ar ea de tensi une va f i dat de
- P , = o,
J g* = 0,
o
(6.324)
3 44 CALCULUL GRINZILOR PEREI CU CONTUR DREPTUNGHIULAR
i ar efor tur i l e pe seciune vor ii
Xm (*) = - 2 pb, Mm (a) = Q,
C omponentel e deplasrii rezult
7y (*) = 0.
=B
1,1
*'
(6.325)
[6.326)
(. 327)
f i i nd ver i fi cate condiiile de ncastrare
s = 0, 1/ = 0 : t = Gy
a ==0 : s = 0.
C az u l u nei ncrcri cu o sarcin eu variaie liniar ne conduce l a
situaia de l a su bpu nct u l 6.4.1.2.
Al t e caz ur i de ncrcare eu sar ci ni nor mal e sau tangeniale se pot
studi a n mod anal og, reducnclu-se eventual l a st u di u l consol ei sub
aciunea unor efor tur i pe seciunea de capt (s-au studi at separat efectul
unei fore ti etoare, al u n u i moment ncovoietor i al unei fore ax i al e).
6.4.4. Ini-sircsii-i cil for| numire
n mod anal og put em studi a i unel e caz ur i el ementar e de ncrcare
cu fore masi ce, car e se pot ntlni adesea n pr acti ca de cal cul . F ol osi m, ,
i n gener al , t ot r ezul tatel e obi nute n cazul gr i nzi i s i mpl u r ezemate.
6.4.4.1. G R E U T A T E P R O P R I E . C a i n cazul gr i nz i i s i mpl u r ezemate
(subpunct ul 6.2.6.1), ncrcarea cu gr eutate pr opr i e (fig. 6.70) ne conduce
P
i I
I \
I I
J I
l j
1 M I I I I I I I
1 1 i I I M l
l l l l l l l l
i i i I I I I I I
U N U I
I I H U I
CEE
Fi g. 6.70
l a r ezul tate asemntoare cu cele di n caz ul ncrcrii cu o sarcin u n i f or m
distribuit (tensi unea cy f i i nd di feri t), dac inem seama de r epr ezentar ea
OUlNDA DREAPTA. SOLUII ELEMENTARE 345
(<5.15) a strii de tensi une. Obinem astfel o stare de tensi une dat de
<f*= 6T i >4 (1 - l
l
) *j =
< =
^ = 3 Y A ( 1 - ^) ( 1 - l), T f =0
= - C 1 - V ) i
(6.328)
F ol os i n d for mul el e (6.157), corespunztoare gr i nz i i si mpl u r ezemate,
pu t em scri e pent r u al doi l ea caz de ncrcare (fi g. 6.62 c) (fol osi m met oda
general de cal cul ) expr esi i l e deplasrilor sub for ma
E [uc (- / - f 0 )
7
4 i
2
J
2
- 2
6
_L ^
2 J l
(6.329)
4- 2 (2 4- y.)t
E lv - (oo0 r 4- )] ~7Z I - v)
4b
2
Z>
2
4-
+
2 , 5v
r
- '
2
y 4 1
3
4(
2
24
Condiiile
a = 0, ty = 0 : w = 0, b = 0
dau deplasrile de cor p r i gi d
3 T J
2
w0 = 0,
5T
(6.330)
(6.331)
16 J S *
2
F ol osi nd condiia de ncastrare
a = 0, y = b : = 0,
gsim r ot i r ea de cor p r i gi d
8Eb*
(6.330')
(6.331')
346 CALCULUL GRINZILOR. PF.RLI CU CONTUR DREPTUNGHIULAR
P r i n ur mar e, innd seama i de (6.300), pu t em scri e expr esi i l e
deplasrilor sub i or r na
E T = Y 6 | T - [ i
+
i )
+
4
| 2 + t , ) | 3 V
-
1 > +
i i
+ l - + | fc- (2 4- p) <]
b
+ (1 +
Tb \ 3p A
2
( l
+ ( 1 - g)| 2 A * (25*
y
2
4- y(A
2
12 /
2
-
4- A
2
(4?'- - 9? + )]}>; ,
21; - 1 )
(6.332)
u: )ih
E cuaia fi br ei medi i defor mate se peate scri e
| 2 >.
2
- ^ 4- r>pj - 45
2
? (3 -
2 1
b
+ (1
l) 4-
2X
2
(i >T2
11 4- 3 ^
5
(6.333)
i a r sgeata maxi m va fi dat de
/ = - v (1, 0) = y-kA
2
(6A
2
4- 3,2 4- Op). (6.334)
I ' i i mu l ter men cor espunde r ez u l t at u l u i cai c se obine 3)rin meto-
del e rezistenei mater i al el or , di n influena moment ul ui ncoroiet i>r.
fm = 6yiX
4
. (6.33f,)
11 mod anal og se pot st u di a i cel el al te eazur i de ncastrare.
6.4.4.2. F O R E U F I N E R I E cu V A R I A I E L I N I A R . U n al t caz
de ncrcare, i nter esant n practic, este cel cu fore de inerie car e au
o A^ariaie liniar n l ungul gr i nz i i (for masic trapezoi dal ); aceasta
sc poate ntlni, de ex empl u, n caz ul di afr agmel or ver ti cal e de r i gi di zar e
l a construcii mi j l oci i sau nalte n zone sei smi ce (ca i deal i zar e a ncrcrii
di n cut r emur ).
Descompunnd acest caz de ncrcare n al te dou eazur i de ncr-
care, pu t em consi der a c gr i nda n consol supus unei fore de i neri e
constant a fost studiat anter i or , rmnnd de studi at gr i nda n con-
sol supus unei fore de inerie t r i ungh i ul ar e (fi g. 6.71). V om consi der a
caz ul n care baza t r i u ngh i u l u i este n seciunea di n captul l i ber , ca
fi i nd u n caz mai i nter esant n practic (vom nota i ntensi tatea maxim a
forei de inerie tot cu 7).
G R I N D A D R E A P T A . S O L U I I E L E . M K N T A R H
347
E uai i l e_ de ech i l i br u (3.36) se vor scrie sub foi r na ^ X =0,
)
9r
2f)
de unde rezult c put em l u a
Fig. G.7L
%
2
d*F .
d- F
(6.330)
(6.S37
Forel e masi ce ndeplinesc condiia (6.17), deci suma tensi uni l or
nor mal e este o funcie armonic, funcia A i r y corespunztoare f i i nd tot
biarmonic, dup c u m rezult di n (6.337).
2
P en t r u al doi l ea caz de ncrcare ( V= ybl), i ndi cat l a su bpu nct u l
6.4.2.1, vom pune condiiile pe contur
U = b: r , - 0 , t = 0, (-338)
x = 0 : Nx = 0, Tv= -
ar - * X, = o, T, =
vil
.1/
z. J *
= o,
(6.338')
348 CALCULUI. GRINZILOR PEREI CU CONTUR DREPTUNGHIULAR
ceea ce este ech i val ent, pe l at ur i l e de sus i de j os, cu
y
d
2
F d*F
= 0. (. 3 3 8")
dx
2
l " dxdji
D i n punct de vedere mat emat i c, pr obl ema este deci identic cu cea
corespunztoare caz u l u i de ncrcare di n fi gur a 6.72, studi at l a su bpu nct u l
4b
F i g . 6 . 7 2
6.2.2.2. innd seama i de relaiile (6.263), obinem pent r u pr obl ema
noastr o stare de tensi une de for ma (6.32), (6.32'), unde
: 2yb\
2
(1 ? )
2
(2 + l ) r n
(6.339>
3yfe yb
X (1 - m (1 - 7)
2
) , ** = -- (1 - yf)
1
8X v o
De ai ci pu t em obine cu uurin i starea de deformaie.
U nel e r ezul tate n legtur cu acest caz de ncrcare au fost dat e
de A l . Cimigiu [3].
6.4.4.3. A L T E SA R C I NI . Al t e caz ur i de ncrcare cu fore masi ce
se pot st udi a n mod anal og. T oate observaiile fcute l a subpunct ul
ti. 1.2.4 rmn val abi l e.
De asemenea, pu t em fol osi r emar ca de l a su bpu nct u l 6.2.6.2 pent r u
cal cul ul gr i nz i l or dr epte n consol, supuse l a aciunea unor sar ci ni con-
centr ate i nter i oar e.
6.5. GRINDA .\ CONSOLA. SOLUII PRIN DE ZYOLTAl U l.V SE RIE
C a i n 6.3, utilizm pent r u st u di u l gr i nz i i n consol dezvol tri
n serie F ou r i er (anexa 2) i notai i l e di n anexa 7.
V om ine seama n cel e ce urmeaz de modu l de a r epr ezenta ncr-
car ea (considerat, n gener al , oarecare) i eventual de proprietile de
si metr i e i de anti si metr i e.
GRINDA DREAPTA. SOLUII ELEMENTARE
349
6.5.1. Iiiciircare eu o sarcin oarecare
V om consi der a, n cel e ce urmeaz, gr i nda n consol ncrcat cu o
sarcin oarecare.
4
r r r T T T T T T T r n T T T T T l T i T
" 1
-Ci
...I
/
F i g . G. 7 3
P en t r u o ncrcare normal (fi g. 6.73), pu t em fol osi metoda de cal cul
precizat l a su bpu nct u l 6.4.2.1, mpreun cu r ezul tatel e obinute i n
F i g . 6. 7 4
caz u l gr i nz i i s i mpl u r ezemate (subpunctul 6.3.1.1). n caz u l unei ncrcri
tangeniale (fig. 6.74' a), pu t em u t i l i z a o metod analoag de cal cu l des-
35(1 CALCULUL GRINZILOR PERL/II CU CONTUR DREPTUN0 H1ULAR
compunnd aceast ncrcare ntr-na caz dc ncrcare ea o sarcin con-
centrat pe captul liber (fig. 6.748) i nn caz dc ncrcare cu o sarcin
tangenial (fig. 6.74 a). Rezultatele obinute la subpunctul 6.3.1.2 pentru
o grind simplu rezemat pot fi folosite i pentru acest ultim caz de ncr-
care ; numai rotirea de corp rigid oc trebuie determinat astfel ca s cores-
pund unei ncastrri n seciunea a =6, nemaiputnd pune condiia ca
deplasarea %s fie nul n trei puncte ale acestei seeiuni (ci cel mult
n dou puncte). n cele ce urmeaz vom da i o soluie direct a acestei
probleme.
Vom considera, n general, c grinda este ncrcat pe latura de
sus; cazul n care grinda este ncrcat pe latura de jos se poate studia
n mod analog. Alegem sistemul de axe de coordonate din figur, ca i
'n cazul grinzii simplu rezemate, folosind notaia (6.165).
6.5.1.1. S A R C I N N O R M A L . Considerm o grind dreapt n con-
sol, de deschidere 7, ncrcat cu o sarcin normal
p(x) = Yi
h
O
8
(6.340)
unde
II x
1 7
(n =1,3, 5, (6.341)
periodicizarea fiind fcut cu o perioad L x =41 (fig. 6.75).
iTroTj ri"TrenTrvrrnTRt
u
i - u x u . l i J . Wj r
j 1 T - T - C X
I
Fig. 6.75
ncrcarea total pe grind va fi
- i
P =\ (.r) da =E (- 1) " '-f-f
considerat pozitiv cnd trage de grind.
Eeactiunea for va fi
(6.342)
7 = - P
(6.343)
GI UDA n wA W A . SOLUI I 8 T E WE NT A 35t
iar momentul din seciunea de ncastrare
; i r , =^p(*)r d*=E ^[- (-
]
(6.343')
Fora tietoare i momentul ncovoietor snt date de
~i
(_1)
2
- sin K, x
- 1

(-1) * ( COS CU, V
(6.344)
H.nt-*u rle intearare au fost determinate astfel ca eforturile
U
v
n
? r ^i a ^c T c - u n e s e n t e pentru seciunile de capt

b
^ r i ? ^ starea de tensiune, dup metodele
rezistenei materialelor, sub forma
_3j_ hj,
2fi
3
<
-1)
2
) - cos a? =
o,
3 (fi
2
- y
2
)
- i )
1
Nit
4fc
3
; r 1
V A i (-1)
2
- sin anx\ =
L
J
(6.345)
^- M i - ^S ^ c -
1
) " sin z.,,.r
Punnd condiiile de ncastrare
a =0 : 6 =0, wM =6,
(6.346)
putem determina rotirea seciunii transversale i deplasarea r, datorit
influenei momentului ncovoretor, sub forma
i?e <*>= - y [| (-
1
)^
2
~
]
* -
s i n
H
X n L *
2 ? ^
*(*) V M 1 _ 1 ( - 1 )T < (3? - 0 ^
2
- *
o s :
"fi bl\ <\ 6
(6.347)
, 4 v M l - (-l f*~V<3 - l )^
2
- eosx^l
352 CAL CUL UL GRI NZI LOR PERETT C U CONT UR DRE PT UNGHI ULAR
n acest caz, sgeata max i ma T a avea l oc pentr u captul l i ber al
consol ei (1 = 1) i va f i dat de
384 , //
TI 4 E T % 2 I
(n = 1, 3, 5, . . . ). (6.348)
I nfluena forei ti etoare va fi introdus pr i n
b GAb * o
1 ( 1) 2 !X A COS XnX
_ _ 19,2(1 4- p) ; , fej,
n
2
n
2
1 (- 1) 5**, cos ^ .
0
]>
(6.349)
u n d e a m inut seama de modu l de r ezemar e al gr i nz i i .
Depl asar ea obinut pr i n metodel e r ezi stentei mater i al el or va fi deci
vB(x) _ 19, 2 (l +p) 6
h _ 2 ' 1 .
. n
14-
20 A 8
(L4-H-) i c
2

2
X
2
( 3 - ? ) 5
(1 cos a
1
)-
L l , 2 ( 1 4 - p ) J |
(6.350)
ceea ce, pentr u i = 1/ 6, d
E
- 1,57 (- 1)
2
ftl 4- 6,715 }.
2
(3 - 5)5]
cos a,ai)
l .
(6.351)
Aceast dezvol tar e n seri e este r api d convergent i ne pu t em
mulumi pr acti c cu u n numr mi c de ter meni .
Sgeata maxim (l a captul l i ber) se va put ea scri e
]}
20 >4
(- 1)
2

i ar pent r u jx = 1/ 6
0,6 (1 4- |*)
(J L) n
2
.
2
> = 1, 3 , 5, . . . ), (6.352)
>2 !L A
14- 1, 741 l , 5 7 ( - t )
2
n(14- l , 43 /
2
)
n
2
. (6.353)
GRI NDA DREAPTA. SOLUI I E L E ME NT AR E 353
Dup direcia ax ei Or gsim depl asar ea
l
S B = _ J L y. M I ^ ! ) . a =( 2 _ r ) * - si n
II ,,.
x
L 2
= - - - \ *i) V i | [ ( - l p ~n
2
( 2 s i n ar
(6.354)
car e se anuleaz n seciunea de ncastrare.
F ol osi nd metodel e teor i ei elasticitii, al egem o funcie Ai r y de for ma
P = (f 4- 8,) xy 4- 8S ./
3
+ ^ 4-
i ( 6.355)
De ai ci rezult tensi uni l e
o* = 683 y + t y +
-f- [(^4n + 20J eb ay + (B , 4- 2 D J sh. ayf 4- J l (C sb ay 4-

4- Dn cl i *?/ )] cos nx ,
o = - S [^, , c n Ky4- B ^8aaj / 4- aj ^ (6.356)
+ [ U . + 0 . )
s f t
WT +( B . 4- - D J eba,y 4- *J (C7eh. any 4-
4- Z> sbay )]s i n a r .
P u n em condiiile pe cont u r sub for ma
y = b: <y, = p (r ) , T M = 0 ,
y = - b: ar, = 0 , T W = 0 ,
(6.357)
a = Z : o, = 0 , T = 0
_ i
2
, T w =- ( - l )
8
(6.357' )
1!3 - C. 3391
354 CAL CUL UL GRINZILOR PERETT CVCOM7UR DREPTUNGHIULAK
n fch i l acesta obinem constantel e
A. =
sli *nb 4- xjahajf b
ch x/>4- ttC si l K,t ft
sh2ab - 2OL>
sh oui
8 h 2*i + 2 *, a
ch ot^i
Bh 2 x . i 1 a.b
(6.35*)
(6.358')
pr ecum i
Y, 4- 8, = -
3 />
4c , ou
J
3
A
2fi
2
( _ ! > 2 U L , $ 4 =
l / r
S C -
1
)
(6 . 358 ")
n aeest c az, funcia Ai r y r a f i
b.
F =- - - r i [31-4- ^( 1 - $ ) ] ( - 1 ) i -~S-
4 x
_ y _&__ 1 (sh gB o 4- fr ch xi ) c h a j / - s u B os h ac,j
.
a
" L sh2ocb -(- 2 6
4- (6.359)
+
(ch xnb + a.nb s h <xab) sh j / - 3cy c h oc>c h x^
Sh2xi> 2 oc
cos ar,
s au
F =
l y , [3$ 4 - ^( 1 - ^ E t - I M -
7y I cos a;,
(6.359' )
GRI UI>A DHEAPrA. SOLUII ELEMENTARE 355
S tar ea d tensi une T a f i n acest caz dat <Le
12 K
- 5 ) ^ ( - l )
8
- f
+-
2 * " U > * '
r
; - E > .
(6.360)
^) ( - l ) " s ^- 4 -
a ii
T (_ y) , T s e ^) l
~ + , ' ; !/ f s i n aa;
i ar s tar ea de deformai e se scri e sub for ma
E
* ( - <*W/ 4- 0 )
A
2
(1 - lf 4- 1 + | t] -
si n .ac, (6.361)
-
(
" f
+ P , )
= - AM - l - 5)[4X(l - U
2
4- 3 a- Q
2
]S (- l - )
-
~ -
x
2 A 6 r Y . . . a (j f ) t , ( . ) 1 M ' - -
micarea de corp r i gi d f i i nd precizat de condiiile de r ezemar e.
P u t em fol osi tabel el e ar . 6, 7 i 8 *) pentr u cal cu l u l nu mer i c, lund
pent r u X o val oar e dubl , deoarece, n caz ul nostr u, acest r apor t este dat
de (6.165).
Punnd condiiile
a; = 0, y =0 : u= 0, f = 0 ,
gasnn
n0 = 0,
E
r S C -
1
)
2
+
2 3 ^1- 3(0)
(6.362)
(6.363)
*) Vc/ .i tabelele de valori aumerice de la sfiritul volumului.
356
CALCULUL GRINZILOR PEREI CU CONTUR DREPTUNGHIULAR
R ot i r ea decorp r i gi d w0 va i i determinat, do o condiie de ncastrare.
Ast fel condiia
conduce l a
dv
x =0, 1/ = 0 : =0 ,
da
12
n
-' b
nil *
n mod anal og condiia
a; = 0, y =0
ne d
= 0,
- A-A(2>>2 4 - 1 4 - p) E (.-'!)%^
it
De asemenea
i =0 , y =i : w =0 ,
ne per mi te s scr i em
- (1 2 * 4 - 4 4-Sfi) S C - l )
2
1
b
(6 . 36 4)
(6 . 36 5)
(6 . 36 4')
(6 . 36 5')
(6 . 36 4")
(6 . 3 6 5")
n fel ul acesta i star ea de deformaie este i n ntregime determinat.
6 . 5. 1. 2. S A R C I N T A N G E N I A L . Considerm o grind dreapt n
consol (fi g. 6 . 7 6 ), de desch i dere l, ncrcat cu o sarcin tangenial
t(x) = a s i n a (6.366)
f
TTT
/ (>)
L T_I J -iu , , i . , n n n rjfrivi"ri"TT i-T I-p r r n - i
1
S i
L ^4a
u n d e
nit
"2T
F i g. 6.76
(71. = 1 , 3 , 5, . . . ) , (6.367)
p er i o d i c i zar ea f i i n d fcut cu I =41.
GRINDA DPEAPTA. SOLUII ELEMENTARE 357
S ar ci na tangeni al se anuleaz pentr u x = 2, ceea ce i nt r oduce
eondiia
= 0 , (6 . 36 6 ')

ntre coeficienii dezvol tri i n seri e F our i er .
ncrcarea total pe grind va f i
T = l i(as) da = ( 6 . 3 6 8 )
i ar reaciunile (fi g. 6 . 7 4 ) se scr i u
(6 . 36 9 )
Fora axial, fora ti etoare i moment u l ncovoietor vor fi date de
T,(a) = 0, (6 . 37 0)
Ma (x) = - b cos *B a,
P u t em obine astfel star ea de tensi une, dup metodel e rezistenei
mater i al el or (o sobci tar e excentri c), sub for ma
ffJ t = ? l ( i + 3 ^) V - ^c o s K 0,
c = 0, (6.371)
T = 0.
n m o d an al og se p o t c a l c u l a i deplasrile.
F ol os i nd metodel e teor i ei elasticitii, al egem o funcie A i r y de for ma
[A^cbx ^ +BM sh a j / +ar e y(C 7a sbec^4- D, ch c( n j / )] cofi a. (6 . 37 2)
P u n em condiiile pe contur
21 = i o* = 0) *r = (6 . 37 3)
i] = - b : ov = 0, T , , = 0,
(6 . 37 3')
^ = 6 : ^ = 0 , i V a =S ^r J f B =- & ^
0 = : o a = o, r v =0.
358
CAL CUL UL GRI NZI LOR PE RE I C U COMTUH DRE PTUMQHI UTAR
sau
Obinem astfel constantel e
oc.esh x.J
anb eh a b
sh 2 t t 6 - 2anl
ch K, &
" 5
s h 2 aB A + 2x b
sh * b
' * 8 h 2 a , 6 _ 2 x >
a
'
,

I n acest caz funcia A i r y s e poate scr i e sub for ma


i * eh a6 sh cc y - . y sh oc^ch y
sh2K.fe2aft
- I cos *,
tarea de tensi une ya fi n acest caz dat de
cos acr, ff
* = ~ " 7 S
a

w
n |_ TI V /
2 ? L ? i (n i ' )
+
. X >A ' ) j
8 1 3 1 0
*
i ar star ea de deformaie de
TU .
y 7 f- (<aB a? + pB )- _ 2X
condiiile de r ezemar e preciznd micarea de corp r i gi d
P u mn d condiiile *
ar = 0, y = 0 * = (), t? = (>,
(6.574)
(6.374')
(6.375)
P * y 3 T
y
3 (a, n)_ J ^ j / ) ]
(6.376)
(6.377)
(6.378)
GM NO A DRE APTA. SOLUI I E L E ME NT AR E
359
gas u n
i , = 0,
o = _ ^ S f k A 4 ^ > . ( 6 . 3 7 9 )
E ot i r ea de corp r i gi d <oB se determin pr i ntr - o condiie de ncastrare.
Or i ear e di n aceste condi i i
> 0, 9 = 6 : = 0, (6.386)
3a;
= 0, -)/ = 6 : = 0, (6.380')
3/y
85 = 0, y== b : ti = 0, (6.380")
conduce l a
, - 0, (6.381)
starea de deformaie f i i nd astfel n ntregime determinat.
6.5.2. Studiul sisTrii iii- solicitare >grinzii ilrrntf in oouU
n cele c e urmeaz vom face n n studi u cal i t at i v i cant i t at i v al r ez u l -
tatel or obinute pent r u star ea de tensi une i pentr u star ea de deformai e
a unei gr i nz i dr epte n consol, n caz ul u n e i ncrcri oarecare. br e vom
l i mi t a l a caz ul sar ci ni l or nor mal e.
6.5.2.1. S T U D I U L ST R I I D E T E N S I U N E . T ensi unea am M anuleaz
pentr u r, = l . ntr- o seciune normal X const. obi nem vari ai e
liniar (dup metodel e rezistenei mater i al el or ) a acestei tensi uni sau o
variaie mai complicat, dup o l i ni e c u T b (pr i n metodel e teor i ei el asti ci -
ti i ). S pre deosebi re de r ezul tatel e rezistenei mater i al el or , dup care
fi br a neutr coi nci de cu f i br a medi e, n teor i a elasticitii obi nem
i xp io)
ox (!c, 0) = V bn
ty
J cos a a? =
(6.382)
S
. sha& a & ch a &
bn - - 5- cos ou x.
sh 2 x >4- 2 a6
F i br a neutr va fi astfel , n gener al , deasupr a fi br ei medi i , cu m se
poate constata cu uurin pe di fer i te exempl e.
36 0 CAL CUL UL GRI NZI LOR PE RE I C U CONT UR DRE PT UNGHI ULAR
I n f i br el e e x t r e m e , t e n s i u n i l e m a x i m e vor f i dat e d e
12 z b
ax{x, & ) =- - X ( l - U S ( - l )
2
~ +
T I n 1b
+
= 3>(a) - >-
2
(l
~zZK
2 ou 6
ft
2ou6
eos a sr
i _
sh 2a& 4- 2a6
(*> - b)
cosa a? + ^
B L 2 x , J - 2ocnl>
1 2 h
A
2
( l - l ) S ( - l )
2
+
X 7,
(6.38 3)
+
i s k w P i l "**' )
eos X . K :
A
2
( I - ' & ) E ( - i ) ^
s h 2 a n & 4- 2a6
COS 0C X
2a_5
CSa
u n d e a m fcut s intervin dezvol tri n serie r api d convergente. Lu nd
pr i mi i ter meni ai acestor dezvol tri , put em scri e (pentr u seciunea de
ncastrare x = 0 i r apor t u l X = 2 , consi der at ca o limit de aplicare a
unor metode el ementar e n teor i a el asti ci ti i )
(6.384>
(0,6) = - 5)3 2 ^4- 6, 56i 3 - 2,004B 4- 3,194, - O,70Z>9 4- . . .
<*.(0,-&) = 5, 3 6^- 6,26&3 4- 2,74&5 - 2,276, 4- 1,686, . . . ,
M etodel e rezistenei mater i al el or ne dau
of (0, b) = T (5,866, - 6, 18J 3 4- 2, 66& 5 - 2, 37/ >7 + l , 4 6 i 9 - . . . ) , (6.384'>
ceea ce per mi te s facem u n st u di u compar ati v pent r u di fer i te caz u r i
de ncrcare.
T ensi unea normal av se anuleaz n seciunea as = l, ceea cen u este
cor ect. Aceast a se datorete f apt u l u i c funcia respecti v prezint o
di sconti nui tate de pr i mu l or di n n aceast seciune suma seri ei r epr e-
z ent h i d semi suma l i mi tel or l a dr eapt a i l a stnga al e funciunii, care are o
r epr ezentar e antisimetric n r apor t cu aceast seciune,' ntr- o seciune
normal x =const. , <r ar e o vari ai e dup o l i ni e curb, descrescnd n
val oar e absolut de l a val oar ea maxi m p(a?) l a zero.
GRI NDA DRE APT A. SOLUI I ELEJ AEUTARE 361
P en t r u fi br a medi e avem
1 ^ , T , (0 )
, ub.x, !>4 K . & eh ab
= C blt eos ou a.
(6.385)
sh2oc& + 2x&
T ensi unea t, se anuleaz pe l at ur i l e de. sus i de j os, av nd o val oar e
apropiat de cea maxi m n fi br a medi e (/ = 0), pentr u car e
, , 3X ^
l f
5
"
* .
1
y b _!
a. i sb x. &>
si nsui c =
si n ou a?.
(6.336)
s h 2 a* - 2a&
n seciunea de ncastrare, tensi unea tangenial maxi m va f i
dat de
~ n
1)
2
(6.387)
i t
fi i nd aceeai cu cea obinut pr i n metodel e rezistenei mater i al el or .
6.5.2.2. S T U D I U L ST R I I D E D E F O R M A I E . n ceea ce pri vete star ea
de deformai e, ne vom r efer i n speci al l a depl asar ea v, n caz u l n car e
se pu n condi i i der ezemar e def or ma (6.362), (6.364").
E cuai a fi br ei medi i defor mate va fi (y = 0)
E
V ( ! X , 0 )
= j <l 2X" + 8| 0e"+4 (1 - l) [ 1}( l - ? )
2
- 1] E C - 1)
b 7 I
+ - - M r ( 1 - e ( > S 0 ^ ) -
Gsi m astfel sgeata maxim (a l)
b
X 6
J " = ( 1 2 A
2
4 - 5 L L ) - - E ( - 1 )
2

TX j ; *t
i ar pent r u p = 1/ 6 i X. = 2
/ =- 3 1 ( 1 - 1
1 I v
Y l
-
3 ( 0 )
5=! i 1 4- 0,583 t i u . i
1) * 0 , 6 3 7 - E
sh cu6
ch 6
n )
(6.388>
;6.389>
(6.390>
P r i n metodel e rezistenei mater i al el or , cptm
2,27
E *
2
1 +
6,96
71'
10,56 ( - l )
2
* (6.391)
362 CAL CUL UL GRI NZI LOR PEI EI CU CONTUR DRE PTUNGHI ULAR
Aceast a ne per mi te s facem per i t i u gr i nda, In consol u n studi u
anal og cu cel fcut pentr u gr i nda s i mpl a rezemat; se obi n concl uzi i
asemntoare.
6.5.3. ncrcare pe la\ a ilr capt
I n caz ul gr i nzi l or l u ngi (/ > 2) se poate fol osi pr i nci pi u l l u i B . de
S t . V enant pentr u o ncrcare oarecare pe faa de eapt. ncrcarea nor -
mal se nlocuiete cu efor tur i l e Na i Mx i ar ncrcarea tangenial cu
efor tul T . Aceste caz ur i de ncrcare au fost studi ate anter i or .
6.5.4. Cazuri fiiiidaiiintale d ncurcare
V om consi der a tr ei caz ur i de ncrcare cu sar ci ni concentr ate, di n
care pr i n supr apuner ea efectel or se pot obine toate cel el al te caz ur i
de ncrcare. C u aceast ocazi e vom st abi l i i unel e relaii de r eci pr oci tate.
6.5.4.1. NCRCARE CU* O FOR NORMALA CONCENTRAT.. F i e O grind
n consol, ncrcat cu o for normal concentrat l a distana 6/ de
F i g . 6 . 7 7
r eazemul di n stnga (fig. 6.77). ncrcarea se poate r epr ezenta sub for ma
2 P
deci
p(x) = - cos - 9r c c o s an a;,
I n 2
bn = cos 6T T .
I 2
(6.392)
(6.3&2')
GRINDA DREAPT A. SOLUTI E L EMENT.VR E 3 sa
F or mu l el e (6.360) ne per mi t s ser i eni , pentr u u n pu nct i e coor do-
nat y0,
i r
P
l
1
eos -T -vrz
X, :.x'
C O S 0 - c o s t i .
2 2
O. = S
cos 0 n c o s - ? - , (6.393)
O 9,
6 "k / > _ . nl
. 1) _ l c o s _ ex -
ii 2
cos 671 s i n ir, (6.393')
2 2
ceea ce d posi bi l i tatea s trasm " cu uurin di agr amel e de t ensi u ni
pe o seciune oarecare.
P en t r u o ordonat precizat ?/ i pentr u o aceeai i ntensi tate P a
forei concentr ate, observm c pu t em scrie
7,(6, l) = 9). (6.394)
Aceasta nseamn c pentr u y = y0 = const. tensi unea normal
<r
,s
di ntr - o seciune normal , datorit forei nor mal e concentr ate Pj}
acionnd n seciunea j , este egal cu tensi unea normal rf'/ , corespunz-
toare seciunii j , datorit, forei concentr ate nor mal e P i ( acionnd n sec-
iunea i, 'dac P i = P ,, n gener al vom putea scri e
(6.395)
Aceast teorem de r eci pr oci tate n u se exti nde i asupr a cel or l al te
tensi uni (numai pent r u o, n fi br a medi e (i/ =0 )). De asemenea n u se
exti nde i l a deplasri ea n caz ul gr i nzi i si mpl u r ezemate.
Rel ai a (6.395) ne arat n acelai t i mp (P ; = P, = 1) c ecuaia a
doua (6.393) ne d l i n i a de influen a tensi uni i nor mal e o-, n seciunea
de abscis Ql, cnd o for normal concentrat, egal cu uni tatea, par cur ge
l at u r a de sus a gr i nz i i .
6.5.4.2. NCRCARE CU O FOR TANGENIAL CONCENTRAT. n
caz ul gr i nz i i n consol, ncrcat cu o for tangenial (J , cu pu nct u l
364 CAL CUL UL GRI NZI LOR PEREI CU CONT UR DRE PT UNGHI UL AH
de aplicaie l a distana 6Z de l eaz emu l di n stnga (fi g. 6.73), utilizm dez-
vol tar ea i u serie
2<?
av nd deci
s i n 67c s i n .
Z n 2
2Q . n _
s i n 671.
I 2
(6.396>
(6.396' )
I Fi g. 6.78
F o r mu l el e (6.376) n e arat c, neu t r u u n punct de ordonat 2/ cr
obinem
o, =
<T =
>, I ; i s i n HT CCOS LTC,
_ + J M - ^W 6 x c os
(6.397>
Z
0 n
J ^ M . + 0 7 t 8 i r i ? 7 ? ( 6 . 3 s r >
? i (nJ / ) J 2 2
ceea ce per mi te s trasm cu uurin di agr amel e de t ensi uni pentr u o
seciune oarecare.
Observm c pent r u o ordonat precizat yn pu t em scri e (pentr u o
aceeai i ntensi tate a forei concentr ate Q)
ceea ce conduce l a relaia de r eci pr oci tate
~* t " ay
(6.398)
(6.399)
GRI NDA DR. EAPTA. SOLUI I E L E ME NT AR E 36 5
E emarern e aceast rel ai e de r eci pr oci tate au este valabil pent r u
tensi uni l e nor mal e, dar e poate fi extins asupr a componentei u a depl a-
srii, sub for ma
Q i % = ^ %, (6.100)
c ar ep en t r u deplasrile fi br ei superi oare a gr i n z i i cor espunde teo-
r emei de r eci pr oci tate a l u cr u l u i mecani c a l u i B et t i .
E el ai a (6. 3 ^) ne arat n acelai t i mp c (Qt = Qf = 1) ecuaia
(6.397') ne d l i n i a de influen a tensi uni l or tangeni al e n seciunea de
abscis dl, end o for tangenial, egal ea u ni t at ea, par cur ge l at ur a de
sus a gr i n z i i ; put em face o observaie analog n ceea ce pri vete de-
pl asar ea u.
6.5.4.3. 3 NC R C \ R E CU U N MOME NT CONCE NT R AT . Considerm o
grind n consol, ncrcat cu u n moment concentr at M, cu pu n ct u l de
V
I
-ca
| .
0
1
(
1
ei -
1
I
F i g . 6 . 7 8
apbcaie l a distana 61 de r eaz emul di n stnga (fig. 6.79) ; utQizm dezvol -
tar ea n seri e
44 %
p{sc) = TC \ ^- si n 6 TC cos a, ;P, (6.401)
Z
2
2
car e d
M n
T Ui s i n 6TT. (6.401')
2
2
2
P u t em obine astfel star ea de tensi une i starea de deformaie cores-
punztoare, fol osi nd for mul el e (6.360). Observm e teor emel e de r eci -
pr oci tate n u se pot ex t i nde i l a acest caz de ncrcare.
36 0 CAL CUL UL GRINZI LOJ R PEREI CU CONT UR DRE PT UNGHI ULAR
6. 6. G I H A B A D U B L U t NUA ST I t A T J L
V om arta, evuri se studiaz pr obl ema pentr u u n caz; gener al de
ncrcare, r epr ezentat generi c n fi gur a 6.86 a. n acest caz, pr obl ema se
poate ataca di r ect sau sepoate reduce l a albe pr obl eme studi ate anter i or ,
dup cu m am artat r ecent [23].
r r r mnl T nT mT l t f
V
.
L _ .
1
-o
V; 1
6 I
1 i
F i e. 6 . 80
6 . 6 . 1. I'iincreii prolilcinei pentru un caz <|<>nernl ile ncrcare
P u t em descompune caz u l de ncrcare de mai sus n dou caz ur i de
ncrcare mai si mpl e : u n caz de ncrcare cu fore concentr ate F 3 i V ,
pe seciunile de capt (fig. 6.80 b) i u n caz de ncrcare cu sar ei na p (ar)
(fi g. 6.80 c); n ambel e caz ur i de ncrcare se consider gr i nda ca si mpl u
rezemat, di n punct de vedere al determinrii strii de tensi une (dup ce
efor tur i l e pe seciunile de capt au fost deter mi nate), put nd astfel apl i ca
r ezul tatel e obinute n 6.2 i 6.3.
P en t r u a gsi momentel e de ncastrare J f , i i l f , , va t r ebu i s stu-
di em gr i nda ca u n el ement de construcie stati c nedeter mi nat, punnd
anumi te condiii de deformaie. Aceste condiii se pot pune apr ox i mat i v
(fol osi nd metodel e rezistenei mater i al el or ), scr i i nd c r oti r ea seciunilor
de capt este nul innd seama de influena moment u l u i ncovoi etor
i eventual de influena forei tietoare. F ol osi nd metodel e teor i ei el asti -
citii, ntr-un cal cul mai exact, calculm componentel e deplasrii i
T UND DRE APTA. SOLUI I E L E ME WT ARE 36 7
pu nem eondii de ncastrare pent r u seciunile de capt (dup cum a m
artat n par agr aful precedent).
Presnpunnd c - M e >j J f vom cal cul a
T A = - F 1 = (J T . - W, ), (6.402)
2d
binnd apoi i al doi l ea caz de ncrcare.
n ceea ce pri vete star ea de deformaie, r ezul tatel e general e obinute
n Basul gr i nz i i si mpl u r ezemate pot fi de asemenea fol osi te, t r ebu i nd s
determi nm micarea de cor p r i gi d astfel ca s fi e ndeplinite condi i i l e
de ncastrare.
6. 8. 2, Solui i pri n pul i nuc
V om u t i l i z a pol i noamel e bi ar moni ce pentr u a st udi a star ea de sol i -
ci tar e a unei gr i nzi du bl u ncastrate, ncrcat cu o sar ei na u ni f or m
F i g. 6 . 81
distribuit (fig. 6.81a). P en t r u al te cazur i de ncrcare se pot fol osi metode
anal oge de cal cul , pr ecu m i toate r ezul tatel e gsite n caz u l gr i nzi l or
si mpl u r ezemate.
6.6.2.1. D E T E R M I N A R E A E F OR T UR I L OR ST AT I C NE D E T E R MI NA T E . Da-
torit si metr i ei fa de ax a Oy, caz u l de ncrcare di n fi gur a 6.81 * va fi
o ncovoiere simpl, pent r u care avem
Mx = Mi C = M. (6.403)
3 6 8 CAL CUL UL GRI NZI LOR PEREI CU CONTUR DR E PT UNGHI UL AR
Keaciunile for T O T fi (fi g. 6.81 e)
r = V% = T =1
7
2 = pi. (6.4=04)
P ent r u a deter mi na momentel e stati c nedeter mi nar e, put em scri e
fol osi nd for mul el e (6.43) i (6.34') expr esi a deplasrii tf pentr u ncr-
car ea di n fi gur a 6.81 a, sub for ma
(1 - >)
2>X 2
+ 3 (6.-105)
A m fol osi t n u mai influena moment u l u i ncovoietor n metodel e
rezistenei mater i al el or .
Condiia de ncastrare
dv
x = a,y = 0 : =0,
de '
conduce l a
M
pa'
(6.466)
(6.467)
Dac inem seama i de influena forei tietoare, va t r ebu i s adu-
gm depl asar ea
0,0(1 4- p)3 >X(l - ?
2
).
Condiia (6.406) conduce l a
M' = - 1 +
2, 4(1 4- n)
A
2
(6.408)
(6.407')
n cadr u l metodel or teor i ei elasticitii, for mul el e (6.36) i (6.79)
per mi t s scr i em expr esi i l e deplasrilor sub for ma
E[u ( <><#4 - o ) l =
P
46
3
(-| 4- pj J 2 - a< + re2
+ a) y*}soy 4- pa; - ay,
E[r -(o>0x + *,)] = J U 3 ( F L 2 _ *,) _ | i + . j 6 2
+ i ( {4 - p ) ^ }, - | , 4 - | ^ 4 - ( | + p ) ^ -
; 6.409)
+
3 J f
(a?
2
4- (i y
2
).
GRI NDA DREAPT A. SOLUI I E L E ME NT ARE
D i n eondiiile de si metr i e mecanic n r apor t cu axa O*/ , rezul t
co = 0. (6.410)
P en t r u aceleai mot i ve lum
n0 = 0, (6.410')
deoarece depl asar ea u n u sepoat e anul a si mul t an pentr u, ambel e pu nct e
teoreti ce ss = a, y = Oi Aceast mpingere lateral este, n mod obinuit,
neglij at admind c gr i nda sepoate l u ngi sau scur ta de- a l u n gu l ax ei
sal e. n caz contr ar , ar t r ebu i s i nt r oducem i o for axial staie nede-
termi nat, cal cul ul deveni nd astfel mai exact.
Condiia (6.406) conduce l a
11" =
pa
1
i ar condiia
d
1 +
8 4- opt
10 l
2
a = , V= 0
o
M'" =
pa'
Condiiile
= db , y
1 2 4- 5p
16 A2
b: = 0
n u pot fi ndeplinite si mu l t an.
I n defi ni ti v pu t em scri e
J f = -
pa*
(6. 407")
(6.406')
(6.407"')
(6. 406")
(6.411)
coefi ci entul K fi i nd dat n t abel a X X I I I , pent r u di feri te val or i al e r apor -
t u l u i X, lund fi. = 1/ 6 (beton ar mat).
Tabela XXI 11
V x
ii \ ^
2 3 4 5 11)
M 1,000 1,000 1,(100 1,000 1,000
M' 1,7 00 1,333 1,17 5 1,112 1,2S
M" 1,221 1,105 1,055 1,035 1,00
" 0,929 0,966 0,982 0,989 0,997
37 0 CAL CUL UL GRI NZI LOR PBRE TI C U CONTOR DRE PT UNGHI ULAR
Aceast a ne arat c influena forei tietoare (i n metodel e rezistenei
mater i al el or ) n cal cul ul r ot i r i i , ne conduce l a val or i deprtate de real i tat e
pent r u X mi c. Se observ de asemenea e coeficienii K variaz n j u r u l u n i -
ti i dup modu l n care considerm ncastrarea, aceste variaii pui nd
fi pr acti c negl i j ate pent r u > 3.
Deoar ece ncastrarea real este enprins ntre cele dou modu r i i e
ncastrare date de (6.406) i (6.406'), r om admi te, n cele ce urmeaz, ea
o medi e soluia obinut pr i n metodel e rezistenei mater i al el or , fol osi nd
n u mai influena moment u l u i ncovoietor', deci for mul a (0.407).
n caz ul unei ncastrri el asti ce admi t em c moment u l stati c nede-
ter mi nat este proporional cu r oti r ea seciunii de ncastrare (coefi ci entul
de proporionalitate m este momen t u l de ncastrare corespunztor u n ei
r ot i r i egal e cu uni tatea). innd seama nu mai de influena moment u l u i
ncovoietor, rezult moment u l de ncastrare dat de f or mu l a (6.411 )r
unde coefi ci entul K este dat de relaia
K
3 ml
3
C az u l ncastrrii perfecte consi der ata de noi {K = 1), cor espunde
l a m -* oo.
6.6.2.2. S T A R E A D E S O L I C I T A R E . F ol os i nd for mul el e (6.35) i (6.75)
i suprapunnd efectel e, pu t em scri e star ea de tensi une .sub for ma (6.32),.
(6.32'), unde
- >| x
2
( l - 3 <;
2
H , ^ 7 ( 7 ->!*)
* *
n
1 ( 1 +. ry ( 2 _ .ti)j (0,412)
4
; =- l 7 . ( 1 T " = 0 .
Dup cu m observm, coreciile date de teor i a elasticitii snt aceleai
at t pent r u gr i nda si mpl u rezemat ct i pentr u gr i nda du bl u ncastrat,
depinznd n u mai de modu l de ncrcare.
E f or t ur i l e ntr-o seciune curent snt date de (fi g. 6.82)
i r ^s. (.1-3 s
2
),
(6.413)
Tv{x) = pa .
GHI NDA DREAPTA. SOLUII I E L E M. E NT ARE 371
F or mu l el e (6.38) i (6.81) per mi t s scr i em star ea e deformai e
sub for ma
3
a 4
E^ = *-
b 4
0
i
3 4 + M - >
2
(
L
- (2 +' |*) r*\ n 4- I P
A2 ( 1 - 3
8
) 3
^ A2 (1
6 5
a
Fi g. 6.82
E cuaia f i br ei medi i defor mate va fi n acest caz dat de (TJ = 0 )
K
<a, 0)
3p
A 2 ( l - V)
Z ( l _ ^+ 1: + V
6 5
i ar sgeata maxi m ar e l oc l a mi j l ocu l desch i der i i
J
16 2? X
2
J
(6. l i , ")
(6.416)
M etodel e rezistenei mater i al el or dau pent r u fi br a medi e
2 7 1 * = _ / ( l _ ^ ) 2 (6.417)
& 16
deci sgeata
(6.418)
, A 3 / >
37 2 CAL CUL UL GRI NZI LOR PEREI CU CONT UR DRE PT UNGHI ULAR
i n nd seama i de influena forei tietoare, cptm
E-= ?
2
) [ >-
2
( l - V) 4- 9,6 (1 + J L)],
b I o
de unde
_ X
3
pa
J b
~ 16
1 +
9,6(1 + (L)
A
2
Caleulnd r apor t u l
/
2
(6.419)
[6.420)
[6.421)
constatm c, pent r u gr i nz i de beton ar mat (L = 1/ 6), r ezul tatel e obinute
pr i n metodel e rezistenei mater i al el or snt pr act i c acceptabi l e pent r u
X >- 3 (eroare maxi m 6, 5%). P en t r u X = 2 eroarea crete pn l a 1 5 %,
deci tr ebui e fol osi te metodel e teor i ei elasticitii.
6 . 6 . 3. Soluii pri n dezvoltri i n seri c
P u t em st udi a pr obl ema fol osi m! modu l de a descompune ncrcarea
artat n fi gur a 6.81. P en t r u aceasta tr ebui e s determinm efor tur i l e stati c
nedeter mi nate Mu i Ma. Dup cum s-a artat l a su bpu nct u l 6.6.2.1, vom
fol osi metodel e rezistenei mater i al el or n acest scop. P en t r u caz u l de
ncrcare di n fi gur a 6.81 e, vom fol osi r ezul tatel e de l a pu nct u l 6.3.3.
6.6.3.1. NC R C A R E SI ME T R I C I M E A P O R T C U SE CI UNE A D I N MI J L OC UL
GR I NZI I . V om consi der a gr i nda du bl u ncastrat di n fi gur a 6.83, ncrcat
cu o sarcin normal
(6.422)
unde
Mi
2a
\ 0
a
alegnd o perioad Lx = 4a.
P or t a tietoare va f i dat de
= V - a . si n xn x = V ^ si n oc x,
ou
3
F i g . 6. 83
(n = 1, 3, 5, . . . ),
s -
(6.423)
(6.424)
GRI NDA DRE APT A. SOLUI I ELT. A1INTARE 37 3
u nde am l uat eo-nstanta de i ntegr ar e egal cu zer o, deoarece se an u -
leaz l a mi j l ocu l desch i der i i .
M omen t u l ncovoi etor va fi
J f.
b
(6.425)
unde M = Ma = Mx este momen t u l de ncastrare, care tr ebui e det er mi nat .
R ot i r ea seciunii va f i dat de
M (a) = V si n xB x - Mzs, (6.426)
constanta de i ntegr ar e f i i nd l uat egal cu zer o, deoarece r ot i r ea este
nul n seciunea di n mi j l oc.
Pun nd condiia ca r oti r ea seciunilor de ncastrare s fi e de ase-
menea nul, gsim efor tul stati c nedeter mi nat
T
51
h
^ V ( - l ) ^ .
n
s
(6 . 427 )
n acest caz, moment u l ncovoietor ntr-o seciune curent devi ne
% COS cu #
4a
2
_ i _ f 2 , _ ."h r
(6.425')
COS X, V
i ar r oti r ea u n ei seciuni oarecare va fi
256 (a) = V - ^
ae
( 1)
2
s i n OL, #
a
(6.426')
1)
2
^si n a#
Pun nd condiia ca depl asar ea v s se anul eze pentr u seciunile de
r eazem, gsim
a (a)
. J L
bl a l
CO S K . 37
2
(6.428 )
1)
2
ra(l ^
2
) COS 0C iC
37 4
CAL CUL UL GRI NZI LOR PEREI CU CONTUR ORI -PT V NCilI I ULAR
i ar sgeata maxi m va fi dat de ( \\ = 0)
u = i ? 3 y ; [ (i )"
2 1
11-1] (6.429)
TU
4
E $ U J
F ol osi nd aceste r ezul tate, pu t em deter mi na pe baz a for mul el or
dej a stabi l i te star ea de tensi une i star ea de deformaie n i nt er i or ul
gr i nz i i du bl u ncastrate; pu t em face st u di i anal oage cu pr i vi r e l a acestea
i l a influena sar ci ni l or fundamental e.
6.6.3.2. NC R C A R E ANT I SI ME T R I CA. N R APOR T CU SE C I UNE A DI N MI J -
L O C UL GRI NZI I . V om consi der a gr i nda du bl u ncastrat di n fi gur a 6.84,
ncrcat cu o sarcin normal
p(:c) = E *si n- ' (6.430)
n
i7
F i g. C. S4
unde
Y = - 0 ' = 1, 2 , 3 , . . . ), (6.431)
a
alegnd ca perioad Lx =2a. Ne vom mrgi ni i n acest caz l a deter mi nar ea
necunoscutei stati c nedeter mi natc.
Deoar ece
* Ty = v = V = - T (6.432)
i notnd
Mx = - ifm = M, , (6.433)
pu t em scri e relaia de ech i l i br u
F + V ( 1)" = (6.434)
V *
I n acest caz fora ti etoare ntr-o seciune curent va fi dat de
TAx)= [ ( - l f ^
c o s
Y = - C O S Y , as 4- t (6.435)
Y [ J T a
u n de t r ebu i e s determinm efor tur i l e stati c nedeter mi nate.
M omen t u l ncovoietor, n u l n seciimea de mi j l oc, se va scri e sub
for ma
Mt{x) = - Yi
8 i n
Yn + (6.436)
n Yn W
GRI MDA DREAPTA. SOLUII ELEMENTARE 3 75
i ar r oti r ea seciunii tr ansver sal e, eare se anuleaz n seciunile de ncas-
t r ar e, va fi
EQ(st)
1
7 T J I Y*
( 1)* - C OS T i T (4.CS7)
F i br a medi e deformat se scri e n acest caz
ic <<*)
77-
&r & Y*
Y (L )" a? si nY #
3f (3 a
2
- 0) sr
16.438)
bl 6
unde am inut seama de fapt ul c depl asarea se anuleaz n seciunea
el i n mi j l oc.
Pun nd condiia ca depl asar ea tm (.?) s se anul eze pe r eazeme,
obi nem efor tul st at i c nedeter mi nat
pr ecu m i
r = -
i , . i i
^ ( - * > M l 4
7C n l
(6.439)
. (6.440)
Fora ti etoare ntr-o seciune curent devi ne
- v *
L r
i
y K
re a n
3 , , , 1
( - 1 ) " 4- coS7.-r
a* Y;
i L ( _ l ) J - 4 - 6ogr a l (6.435')
7 T W " J
ar moment ul ncovoi etor
mi -
--
V !
2j ...2
"3 a?, , , 1
( 1 " h s m 7 x
YF T
( 1)" ; 4- sin-y a;
7T "
(C.436')
De asemenea r oti r ea seciunii tr ansver sal e se scr i e sub for ma
E e<a) = - 7 S 7 X
2rc
3
n
3
1)"
2&
2
+ cos Y a
( 1 )(1 35=) - f cos r *
(6.437')
37 6 C A L C UL UL GK1NZI L OR PE RE T E C U COMT UK BKE PrUNJ Sl I I t 'I . AR
i ar ecuaia fi br ei medi i defor mate
b bl ; TfJ
r . ( - i ) n
(a
2
2 A
-f- s i n Y" 3 7
2TT*
>4 y %
( 1)( 1 E, - f si n Y- a (6 . 438'>
C. 7 . GR I NDA. N C A S T R A T L A UJ CAf f T I SI VI ' l . l
II E Z E MAT A. I A CE UA. L A. L T < \ P. \ T
V om arta cu m se studiaz pr obLema pent r u u n caz gener al de
ncrcare (fi g. 6 . 85o). P r obl ema se poate ataca di r ect sause poate reduce
l a al te pr obl eme studi ate anter i or [23].
b)
:0
r ^ - ^ - r r T T T T i T r r n . . . . .
. . . i
F i g . 6 . 85
6 . 7 . 1. F ui i erea prol demri ]PiMilru mi eaz i j pnernl dt i nnt i eare
V om descompune caz ul de ncrcare dat n al te dou caz ur i de
ncrcare : u n caz de ncrcare cu momen t u l ncovoi etor M necunoscut,
n seciunea de ncastrare (fig. 6.85fr), i u n caz de ncrcare cu sar ci na
p (x) (fi g. 6 . 85c); ambel e caz ur i de ncrcare se pot consi der a apl i cate
unei gr i nz i si mpl u r ezemate, di n punct de veder e al strii de tensi une,
putnd astfel fol osi r ezul tatel e di n 6 . 2 i 6 . 3.
G. RI NDA DR E APT A. SOLUI I E L E ME NT A R E 37 7
P en t r u a gsi moment u l de ncastrare Mt, va t r ebu i s studi em
gr i nda ca u n el ement de construcie stati c nedeter ni i nat, punnd anumi te
condiii de deformaie. Aceste condiii se pot pune apr ox i mat i v (fol osi nd
metodel e rezistenei mater i al el or ), innd seama de influena moment ul ui
ncovoi etor i eventual a forei ti etoare i scr i i nd e r oti r ea seciunii de
capt stnga este nul . P u t em face u n cal cu l mai exact, pr i n metodel e
teor i ei elasticitii, calculnd componentel e deplasrii i punnd condiii
de ncastrare pentr u captul di n stnga al gr i nz i i .
R ez ul t at el e general e obinute n cazul gr i nz i i si mpl u r ezemate pot
f i de asemenea fol osi t e; va t r ebu i determinat micarea de corp r i gi d,
astfel ea s fi e ndeplinite condiiile de ncastrare.
6 . 7 . 2. Solui i i>riu pol i noame
P ol osi m pol i noamel e bi ar moni ce pent r u a studi a star ea de sol i ci tar e
a unei gr i nz i ncastrate l a captul di n stnga i si mpl u r ez emat a l a captul
di n dr eapta, ncrcat cu o sarcin uni for m distribuit dei ntensi tate p.
P ent r u al te cazur i de ncrcare fol osi m metode anal oage de cal cul .
6 . 7 . 2. 1. D E T E R M I N A R E A E F O R T UR I L O R ST AT I C K E D E T E R M I N A T E .
Al eg nd ca necunoscut stati c nedeterminat moment u l de ncastrare
M = Ma i fol osi nd for mnl el e (6 . 6 2) i (6 . 84'), put em scri e ex pr esi a depl a-
srii total e vu (ir) sub for ma
H^J L =>, * 5 (i - d p A ( J ^ - l ) _ ( 2 - ? ) ^
Condiia de ncastrare
(6 . 441)
conduce l a
se= 0,2/ = 0 : = 6 , (6 . 442)
des
J f = _ P L . (6 . 443)
I nfluena forei ti etoare n u poate fi luat n consi der ar e, deoarece
n u pu t em cal cul a depl asar ea vT datorit unei fore ti etoare constante
pentr u o grind si mpl u rezemat (aciunea u nu i moment ncovoietor pe
u n u l di n reazeme d o for tietoare constant), neputnd ndeplini
condiiile de rezemare pent r u fi br a medi e.
-3 78
CAL CUL UL GRI NZI LOR PEREI CU CONTUR DR E PT UNGHI UL AR
n cadr u l metodel or teor i ei elasticitii put em seri e, cu aj ut or ul for-
mul el or (6.36), (6.53) i (6.79), expr esi i l e deplasrilor sub for ma
l
4- 2 (2 4-p)2/
s
f
8b
3
(A ^f Z
2
A
2
4- 2 a (l - ar)
^1 J f
3 a H 3
J 4fr 12
+ 6(1 + n) 6
!
- ( 2 4- >i )7' (6.444)
5 ii ,
t
A
1.2
4- E[V _ ( o V p + p,)] = ^ J 3 L a ( ! ) - (.1 4- b
h J L ( 2 1 - a ) [ 2 ( - b J
8b
3
l
V o m pune condiiile
x =0, y = 0 : -?/ =(), o = 0,
(6.445)
Obi nem astfel
t>=
un =
[A 3>i
4 E
p
.IM +
SEb* \ 32 \ 5 4 I
(6.146)
Ml
lGEb*
Punnd condiia de ncastrare (6.442), gsim
M'
pl
2
8
1 +
2,4 4- 1,5 (i.
Condiia
g? = 0, y = 6 0,
ne va da
M" = -
dy
pl
2
)J _
V 1 0, 75(14- a)
(6.443')
(6.442')
(6.443")
OR I UOA DREAPTA. SOLUII ELEJ I ETI TARE 379
i ar condiia
d
v = 9, y = +: l>: = 0
0,4 - p .
J T " = -
8 , , 0,5 4- 0,625 jx.
(6.442")
C 6.443'")
P utem, scrie
8
(6.147)
coefi ci entul K f i i nd dat n tabel a X X I V pent r u di feri te val or i al e r apor -
t u l u i 7. lund [j = 1/ 6.
T abel a X.X1V
'j 3 4 1(1
Bl 1,000 1 ,000 I ,oo() i ,ooe 1.000
A/ ' 1,664 1,294 1 ,1 Mi 1,104 1,112 7
AI " 0,687 O.S50 0,915 0,943 (,9S5
AT " 0,918 0,961 0,979 0,i>84 0,996
Aceast a ne arat c metodel e rezistenei mater i al el or seapr opi e mai
mu l t de al tr ei l ea mod de a pune condiiile n ncastrare. Se mai observ
c coefi ci entul K vari az n j u r u l unitii, dup modu l n car e se consider
ncastrarea, aceste vari ai i puind fi pr act i c negl i j ate pen t r u A. > 3.
I n acest par agr af n u am studi at ncastrrile el asti ce (n caTe r oti r ea
seciunii de ncastrare se consider proporional en moment u l stati c
nedeter mi nat), r ezul tatel e obinute f i i nd n gener al cupr i nse ntre cazur i l e
limit de ncastrare, deci coefi ci entul K var i i nd n j u r u l unitii.
V om admi te pr act i c, pentr u o ncastrare real, c J L = 1; deci vom
fol osi r ezul tatel e date de metodel e rezistenei mater i al el or .
6.7.2.2. S T A R E A D E S O L I C I T A R E . P u t em scri e star ea de tensi une sub
f or ma (6.32), (6.32'), u nde
<r J - 3 - >
B
(l - l)(l-4l)-q,
4 2
3
A
<3
R
=0,
(1 4- ij)
^ - A ( l - V ) (5 - 8 5), T * =0 .
16
(6.448)
380 C A L C UL UL GRI NZI L OR PE RE I C U COMTUR DR E PT UNGH I UL AR
Se observ c avem aceleai corecii date deteor i a elasticitii ca i
n cazul gr i nz i i si mpl u r ezemate, depi nz i nd nu mai demodu l de ncrcare..
rP
LJ
4
F i g . 6 . 85
E f or t u r i l e ntr-o seciune curent snt date de (fi g. 0. 86 )
Mx (ce) = - 5 ) ( i _ 4 b ,
o
2*,(a)= ^( 5 - 8 ) .
o
S t ar ea de deformaie se va put ea cal cul a n mod anal og.
16 . 449 )
6 . 7 . 3. Solui i pri n dezvoltri n si ri e
S t u di em pr obl ema fol osi nd modu l de a descompune ncrcarea
artat n fi gur a 6.85. P en t r u a cal cul a moment u l stati c nedeter mi nab
* ^T T T T T T T ^^
/
F i g . 6 . 87
M vom fol osi metodel e rezistenei mater i al el or , dup cu m s-a artat
mai sus. P en t r u caz ul de ncrcare'din fi gur a 6 . 85 c put em fol osi r ezul tatel e
de l a pu n ct u l 6 . 3. 1.
OF . I NDA DR E APT A, SOLUI I E L E ME NT A R E 381
P en t r u a obine moment u l stati c nedeter mi nab 21, considerm
gr i nda di n fi gur a 6 . 87 , ncrcat cu o sarcin normal
p(a) = 2 j O 8 bn r , (6. 450)
n
unci e
yn =~ (n =1, 2 , 3 , . . . ), (6.451)
lund ca j i er i oadi L =21.
E for t ur i l e ntr-o seciune curent vor fi
T (-) =- y ^ cosy <*>- > (^-
4!
>
2
)
I * >
a r , ( ) = - y -%s i n 7 a 4 - m
1
-^, (. 4 5 3 )
n In
6
unde am inut seama de f apt u l c moment ul ncovoietor se anuleaz pe
r eaz emul di n dr eapta.
E ot i r ea unei seciuni cur ente va fi dat de
1 a . l i (21 a) a?
J S8(,x) = V r (4 cos x) v - > 6. 45. 4)
astfel nct seanuleaz n ncastrare.
E cuaia fi br ei medi i defor mate va fi
, ^ = _ ^ 3 , g i M ^ Z l ^ ! , (C . 455)
* bl ? Ti
T
" * i i 61
anuludu-se pent r u SE =t). Punnd condiia ca depl asar ea vs fi enul
i per eaz emul di n dr eapta, gsim efor tul stati c nedeter mi nat
M. = 1 3 * = ".. (6 . 456 )
P or t a ti etoare devi ne n acest caz
TAX) =- y ^ ( +cos y 4 =
= _ 1 y 5 L ( A I + C 0 S T ^ (6.452')
i ar moment u l ncovoietor
_ a:
3 82 C A L C UL UL GR I NZI L OR PE RE I C U CONT UR DR E PT USJ GUI V I..AP
De asemenea. r ot i r ea seciunii tr ansver sal e va l i dat de
E(a) =
r S -r'
a / 3 a
a
- 6lic 4- 2P
" 21*
c o s r uf
_ (3 ? _ <K4- 2 >- c s - r . e*
re1 * 77 >/ -
i ar ecuaia fi br ei medi i defor mate se scr i e sub f or ma
E
vM(x)
1 v 3
bl Y
7 '( a)(2 a)
- * S *
_4 ,.4
(6.454' )
(6 . 4557
F o l o s i n d aceste r ezu l t at e, p r ec u m i r ezul tatel e obiuute anteri or,,
put em deter mi na starea de tensi une i starea de deformaie n i nt er i or ul
gr i n z i i ; pu t em face studi i anal oge cu pr i vi r e l a acestea i l a influena
sar ci ni l or fundamental e.
C . 8. GR I N D A C U COJ VSOI K. C U T A Z I I J E R UI i R
M etodel e de cal cul uti l i z ate mai sus pot conduce s i l a det er mi nar ea
strii de sol i ci tar e l a gr i nz i cu consol e sau l a gr i nz i (J erber.
6 . 8. 1. Punrrvu probl em) pent ru jjri n/ . i eu console
S t u di u l unei gr i nz i cu consol e se poate face n dou fel ur i . P u t em
face u n st udi u pe poriuni (fig. 6.88), separat pent r u tr onsoanel e AEy
BC, CD. Legtura ntre cele t r ei poriuni se obine punnd condiia ca
r oti r i l e seciunilor de r eazem s fie aceleai l a dr eapt a i l a stnga.
F i g . 6 . 88
P u t em de asemenea descompune cazul de ncrcare dat (fig. 6.80 a)
n al te dou caz ur i de ncrcare : u n caz de ncrcare cu dou sar ci ni con-
centr ate (eventual u ni f or m di str i bui te, n cazul unor reazeme l ate) cores-
punztoare r eazemel or B i C, pentr u o grind s i mpl u rezemat n A i J >
GR I NDA DR E APT A. SOLUI I E L E M. E HT AR E 3 8 3
(fig. 6.81) b>) i u n caz de ncrcare cu sar ci na 2>() pe o grind s i mpl u reze-
mat de desch i dere (I 4- t\ +c2) (fig. 6.3D e). P u t em fol osi astfel l ez ul r at el e
di n 6.2 i 6.3 att pentr u star ea de tensi une ct i pent r u star ea de defor-
maie. Micarea de corp rigid tr ebui e precizat p i i n condiiile der ezei nar e.
c) fy p(*)
..1
- l c,
F i g . 6. 89
E vi den t , n fel ul acesta se i ntr oduc anumi te aproj ciinaii, n l i mi t el e
i potezei l ui B. de S t, V enant, deoar ece distribuia tensi uni l or pe seciunile
de capt va di fer i l a cazur i l e de ncrcare di n fi guri l e 6.80 6 i 6.8S e (fi i nd
egal e nu mai efor tur i l e pe seciune).
6. 8. 2 . Punerea probl emei pent ru i j ri nzi Berber
C u aj utor ul gr i nz i l or cu consol e BCD i J 3FQH .i al gr i nz i i n con-
sol AB, ca gr i nz i purttoare, pr ecum i al gr i nz i i si mpl u r ezemate I>Er
ca grind independent, put em for ma o grind Ger ber (cu arti cul ai i i nter -
medi ar e), ca cea di n fi gur a 6.90 a. n seciunile B, D i E poriunile de
grind snt ar t i cul at e ntre el e, putnd s se roteasc unel e fa de cel el al te
fr s pr ei a moment ncovoi etor. n fi gur a 6.00 6 se arat euni pu t em
consi der a sch emati c modu l de r ezemar e al u n u i tr onson de gri nd pe cel-
l al t . Aceast schem arat modu l n care put em efectua cal cu l u l .
3 8 1 C A L C U L U L G R I NZI L OR P E KE T I C U C ONT U R D R E P T U N G H I U L A R
Ast fel , se calculeaz mt i gr i nz iLe i ndependente, sc determin aciunea
acestor a asupr a gr i nz i l or purttoare, apoi se calculeaz acestea di n urm.
Menionm f apt u l c i gr i nzi l e purttoare pot f i pur tate" i e al te gr i nz i
purttoare, de ex empl u gr i nda BC1>.
n caz ul utilizrii metodel or teor i ei elasticitii vom face cal cul e
separ ate pent r u cele 7 tr onsoane (AB, BC,..., GH), avi n d gri j e sa pu nem
o/
b)

C
f
B
D "75"
7
H
F i g. 6 . 9 0
condiii de cont i nui t at e a r ot i r i i seciunii tr ansver sal e pe reazemel e C,
F i O.
T oate pr obl emel e studi ate anter i or se pot pu ne i pent r u aceste t i pu r i
de gr i nz i compuse; pr obl eme mai deosebi te snt cel e i e stati ca constr uc-
iilor, care n u intr n domeni ul preocuprilor acestei lucrri.
6 . 9 . GH I N D A P E T KKI R E A Z E M E . GR I NZI C O NT I NU E
Al t e t i pu r i de gr i nz i , dos ut i l i z at e n practie, snt gr i nzi l e conti nue,
di nt r e care semnalm ca u n caz par ti cul ar ma i i mpor tant gr i nz i l e
pe tr ei reazeme.
6 . 9 . 1. Punerea probl emei pent ru gri nzi pe t rei reazeme
G r i nz i l e conti nue pe t r ei reazeme (cu dou desci nderi ) snt o dat
stati c nedeter mi nate. P u t em alege ca mri me stati c nedeterminat fie u n a
F i g . 6. 91
di n r eact i uni , de ex empl u VB, fi e moment u l ncovoietor pe r eaz emul B
(fi g. 6.91).
G R I N D A D R E A P T A . S OLU I I E L E M E NT A R I : .185
Presupunnd reaciunea Vs determinat, avem de st udi at cazul de
ncrcare di n fi gur i l e 6.92 . P u t em descompune acest caz de ncrcare n
albe dou. o ai u r i i e ncrcare : o ncreare cu o sarcin concentrat VB
pe o grind si mpl u, rezemat (fi g. 6.D2 b) de desch i dere (/ L -f- !2) i o ncr-
ear e distribnit p (,) pe o gri nd si mpl u rezemat de aceeai desch i der e
f i g. 6.112 e). F ol os i m astfel r ezul tatel e di n 6.2 i 6.3 pent r u deter mi nar ea
111
T T T X T T T T T T T T T ^
'1
- o
c~'~ 1
. . 1
m M _
F i g . 6. 92
sstrii de tensi une i pent r u deter mi nar ea strii de deformaie. Micarea de
corp r i gi d este precizat de condiiile de r ezemar e.
P ent r u a det er mi na necunoscuta stati c nedeterminat punem anu -
mi te condiii de deformaie. Aceste condiii se pot pune apr ox i mat i v
-(folosind metodel e rezistenei mater i al el or ), innd seama de influena
moment ul ui ncovoietor i event ual a forei ti etoare i scr i i nd c r et i r ea
seciunii di n dr ej i tul r eaz emul ui B este aceeai l a dr eapt a i l a stnga
r eazemul ui sau scr i i nd c depl asar ea pe vertical n dr ept u l acestui r eazem
este nul. P u t em pune condi i i mai exacte, pr i n metodel e teor i ei el asti ci -
tii, calculnd componentel e deplasrii i scr i i nd c depl asarea pe direcia
'Oy n pu n ct u l (i 1 ; b) este nul.
P u t em studi a aceast problem fi e cu aj utor ul pol i noamel or bi ar -
moni ce fi e fol osi nd dezvol tri l e n serie P our i er , dup metodel e i ndi cate
ma i sus.
26 - o. 3391
386 CAL CUL UL GRI NZI L OR PEREI C U CONT UR DR E PT UNGH I UL AR
0. 9 . 2. Punerea problemei pent ru gr i n z i f o n l i mi r
O grind continu pe (n + 1) r eazeme este de (n 1) or i stai*
nedeternunat (fi g. 6.93). P en t r u a pirbea studi a deci o asemenea pr o-
blem, tr ebui e s determinm (ra 1) necunoscute staie nedeter mi nate,
care pot fi reaciuni sau mai adesea momentel e neovoi etoare n
seciunile 1, 2, n 1. Deter mi nar ea necunoscut el or stai e nedeter -
mi nate se face n mod obinuit fol osi nd metodel e rezistenei mat e-
l A 4 - i it i L tA
F i g . 6. 9 3
r i al el or , deoarece u n cal cul pr i n metodel e teor i ei elasticitii ar fi fasti di os,
n legtur cu pr obl ema gr i nzi l or conti nue s- au dez vol tat mu l t e t eor i i cu
care se ocup n speci al st at i ca construciilor. Ami n t i m n u mai f apt u l c
momentel e ncovoietoare pe t r ei reazeme ri gi de consecuti ve snt l egate pr i n
ecuaia l u i C l apeyr on (ecuaia cel or t r ei momente o ecuaie algebric
liniar), cu aj utor ul creia se pot deter mi na aceste mrimi stati c nedeter -
mi nate, fol osi nd influena moment u l u i ncovoietor. n eazul unor r eazeme
el asti ce (pentr u care depl asar ea pe vertical este di r ect proporional cu
reaciunea corespunztoare) se aj unge l a ecuaia cel or ci nci momente,
fol osi nd tot n u mai influena moment u l u i ncovoietor.
n caz ul n car e avem de- a face cu gr i nz i conti nue de desch i der i egal e
i l a fel ncrcate pe to? te desch i der i l e, pu t em fol osi n mod convenabi l
metodel e de cal cul al e teor i ei elasticitii. P en t r u aceasta admi t em c
gr i nda este continu pe o i nfi ni tate de reazeme, ncrcarea ei deveni nd
astfel o sarcin periodic. R ezul tatel e care se obin snt pr act i c val abi l e,
pentr u desch i der i l e de mi j l oc al egr i nzi i conti nue r eal e, aproxi mai a de cal cul
nefi i nd acceptabil pent r u gr i nzi l e de mar gi ne. T om face acest studi u
n cap. V I I I .
1 0. GBI NZ1 COTI I -:. C A 1)11 V.
M etodel e de cal cul pr ezentate anter i or pot f i fol osi te at t n caz u l
gr i nz i l or coti te, ct i n caz ul mai gener al al unor cadr e oarecare.
6 . 10. 1. Punerea probl emei
n caz ul unor gr i nz i coti te (fi g. 6.94 a) sau al unor cadre (fi g. 6.94 b)-
se pot fol osi tot metode de cal cul pe poriuni, punnd condi i i de conti -
nui t at e a deformaiei n seciunile n car e se termin o poriune i ncepe
al t a. n caz ul u n u i si stem' stati c deter mi nat, aceste condiii determin
GRINDA DREAPTA SOLUI I E L E M E N T A R E 3S7
depl asar ea de cor p r i gi d i ar n ca^ul u n u i si stem stati c ne deter mi nat
determin efor tur i l e necunoscute stati c nedoter mi nate.
Deoar ece l ungi mea fiecrui tr onson este de ob i c ei mu l t mai
mar e dect di mensi uni l e seeiunii tr ansver sal e, pr obl emel e car e se pu n
F i g . 6. 9 1
snt n gener al pr obl eme de st at i ca construciilor. n zonel e n car e
se termin u n tr onson i ncepe al t u l se pot pune pr obl eme speci al e de
teor i a elasticitii, cum este aa n u mi t a problem a co'ul ui de cadr u .
(. 10. 2. Col ! de cadru
n cel e ce urmeaz vom da c teva r ezul tate pentr u col ul de o; ul m
cu contur dr ept ungh i ul ar . P u t em consi der a astfel coluri de cadr u pr o-
cf d)
F i g . 6 . 95
veni nd di n intersecia a dou bar e (montant i rigl) (fig. 6.95 a) sau di n
intersecia a t r ei bar e (montant i dou r i gl e adi acente (fi g. 6.95 b) sau
388 CAL CUL UL GRI NZI L0K PEREI CU CONT UR DRE PT UNGHI ULAR
mont ant i o rigl (fig. 6.95 o)) sau di n intersecia a. pat r a bar e (montant i
dou r i gl e adi acente) (fi g. 6.95 d).
Zonel e n car e prezint i nter es starea de sol i ci tar e snt cele haurate.
Considerm deci o grind perete cu eontur dr ept ungh i ul ar acionat pe
cont ur de t ensi uni nor mal e cu variaie liniar, pr ecum i de tensi uni t an -
geniale di st r i bui t e par abol i c.
5V
7 -
I 'UUJ I LLU-'
^r r r r r Ki
a-
F i g. 6 . 06
U n cal cul exact al acestor caz ur i de ncrcare n u se poate face dec t
cu metode mai puter ni ce de cal cul , cum snt cele ce se vor da
n cap. I X .
U nel e r ezul tate apr ox i mat i ve, n caz ur i par ti cul ar e, se pot obi ne
i cu aj ut or ul pol i noamel or bi ar moni ce. V om exempl i fi ca u n asemenea
caz de ncrcare dup M . G r i r ni ng [9] i G-. G r i i ni ng [7].
F i e astfel colul de cadr u di n fi gur a 6.96 a, acionat de forele ti e-
toar e P n mont ant i de moment u l ncovoi etor 2 Pb n rigl ; admi t em
c r i gl a n u t r ansmi t e for ti etoare i c fora axial di n mont ant
conduce l a o compr esi une (eventual ntindere) simpl, pe care n u o i nt r o-
ducem n cal cul .
Dac al egem axel e de coor donate di n figur i inem seama de f apt u l
c star ea de tensi une este antisimetric n r apor t cu ax a O as, pu t em fol osi
funcia A i r y
F
40a
3
&
3
(a
2
b 5b
3
) (3 a
2
sc
2
) xy 4- 5a
2
& (2a.y
2
x
%
3an/
2
) y -\ -
4- 3b |
2
- j 2/
2
j x
3
y\ \ . (6.457)
ORI NDA DREAPTA. SOLUI I E L E ME NT AR E 3 8
S t ar ea de tensi une corespunztoare va fi dat de
A Z , ( 2 - C )(l + y
2
4 a
l i
= - A -\ 2?M~-?A~ (1 - r j ) k r (6.458)
41 a l 1 5 / J
P
- V
( 1 - 3 V ) ( i - 5
2
) ,
pe c o n t u r eor espu nznd ten s i u n i l e d i n f i gu r a 6.56 b
c a = 3 lr
a
T )- = i 1 : O j
0,
=0 ,
o,
3_ J P
2 a, '
l 3
4- 2
(6.459)
( L - 5).
Observm c tensi uni l e nor mal e av (, i i ) ne d a n o rezultant
(for axial pentr u montant) nul i u n moment ncovoi etor n u l ; aceasta
cor espunde aproxi mai ei de cal cul pe car e o facem. Observm e er seade
cu ct ne apr opi em de rt = 0, anulndu-se pe aceast ax ; de asemenea
tensi unea <r, maxi m pe contur reprezint 2 0 %di n tensi unea <rt maxi m
pe contur , ca i n caz u l gr i nz i i si mpl u r ezemate ncrcat cu o sarcin
u ni f or m distribuit. Distribuia de tensi uni tangeni al e T t o ( 5 , 4 ) este
apropiat de cea parabolic. F ol osi nd aceste r ezul tate, put em cal cul a cu
uurin i expr esi i l e deplasrilor.
n caz ul n car e i nem seama de fora tietoare P di n rigl (fi g. 6.97),
va apar e n mont ant o for axial P. l omentul ncoxoietor n ri gl va
-!'-
F i g . 6 . 9 7
f i Pa, fora ti etoare n mont ant va f i T =
3
P i ar moment ul ncovoietor
n mont ant M = X^Pa. Se poate fol osi funcia biarmonic
F + 4- 8a
2
3b
2
] {a 4- x)
2
y 4- (6.460)
16aJ
3
care conduce l a u n r ez ul t at asemntor cu cel de mai sus.
39 0 CAL CUL UL GRI NZI LOR PERFI C U CONIIP E KE PT UMOHI UL AR
. 6. 11. C O M P A R A I E I \ T U E E t E Z U L T A T E L E O B p KT J T j ;
I *KI \ ' M E T O D E L E B l ZI S r KM T E I M A T E l U A L E i e i l ^[ I 1E ZT J L T AT E 11 O B r T I WT E
l ' l t l \ M E T O D E L E T E O H I E I E LASTlCrrATi r
R ez ul tatel e obinute n par agr afel e preeedcnte per mi t s t r agem
unel e concl uz i i n legtur cu posibilitile de apl i car e ale metodel or <Le
cal cul al e rezistenei mater i al el or s i cu coreciile pe care l e aduce teor i a
el asti ci ti i ; de al t i el , s-au fcut mer eu comparaii ntre cele dou metode
de cal cul .
n gener al , pu t em afi r ma c pent r u gr i nz i de seciune dr ept ungh i u-
lar cu A >- 2 *), facem u n cal cul sufi ci ent de exact, di n punct de vedere
teh ni c, fol osi nd n u mai metodel e rezistenei mater i al el or , att n ceea ce
privete star ea de tensi une ct i n ceea ce privete starea de deformaie.
P en t r u gr i nzi l e de bet on ar mat , eroarea este mai nensemnat,
deoarece acestea snt neomogene ;.aceast neomogeni tate a l or n u poate fi
pr acti c introdus n cal cul (dect n mod apr ox i mat i v, pr i n metodel e de
deter mi nar e a seciunii de armtur), astfel c eroarea care se face eonsi -
dernd aceste gr i nz i ca nite cor pur i omogene este de acelai or di n de
mrime cu cea care se face fol osi nd metodel e rezistenei mater i al el or .
R ez ul t at el e obinute mai sus snt eu at t mai i mpor tante cu c t, n
caz u l gr i nz i l or cu alt seciune transversal dect cea dreptunghiular,
cal cul el e exacte snt foarte di fi ci l e di n punct de vedere pr act i c. P u t em
exti nde aceste r ezul tate i l a gr i nzi l e de seciune oarecare (fr a put ea
apr eci a ex act l i mi tel e aproximaiei pe car e o'faeem), afar de caz ul gr i n-
z i l or cu perei subiri. P r eci z ar ea aproximaiei care se face n acest caz
necesit u n st udi u speci al .
S a poate pune pr obl ema gsirii r apor t u l u i X de l a care n u mai este
necesar s i nt r oducem influena forei tietoare ; event ual acest r apor t
ar put ea s fi e X = 5.
n gener al este bi ne s veri fi cm r ezul tatel e date de rezistena mate-
r i al el or cu aj utor ul teor i ei elasticitii, cnd nn sntem si gur i de el e i dac
acest l u cr u este posi bi l pr act i c; totui se recomand s fol osi m metode mai
si mpl e de cal cul , at unci cnd acest l u cr u este posi bi l fr er or i mar i de
cal cu l , mai ales pr i n f apt u l c metodel e el ementar e snt de obi cei mai
apr opi ate de i nter pr etar ea fenomenul ui fi zi c.
De asemenea, tr ebui e s fol osi m metode adecvate de cal cul pentr u
fi ecare problem n par te. Ast f el dac va t r ebui s studi em anumi t et ensi uni
l ocal e sau t r ai ect or i i de t ensi uni , pent r u car e va t r ebui s cunoatem
i ntensi tatea t ensi u ni i nor mal e uv de exempl u, tr ebui e s fol osi m
r ezul tatel e date de teor i a el asti ci ti i ; de asemenea, dac ne intereseaz
s studi em defor mabi l i tatea ntregi i gr i nz i , ne intereseaz depl asarea n
l ungul ax ei gr i nz i i etc. C u al te cuvi nt e, r ezul tatel e date de t eor i a el asti ci -
ti i ne snt necesare nu mai pent r u unel e pr obl eme speci al e, n l i mi tel e
stabi l i te mai sus pent r u r apor t u l cel or dou di mensi uni .
*) n u n el e c a z u r i aceast l i mi t p oa t e i i m a i r i di cat ; a m men i onat aceas t a c nd a
f os t c az u l .
K I ND A DREAPTA. SOLUI I E L E ME NT AR E 39 1
n cazul n care 2 < 2 va t r ebui s fol osi m metode mai exacte de
cal eu l Se poate mt mpl a ca r ezul tatel e obinute pe ci r nai el ementar e s
fie sufi ci ent de bune, dar acest ITLCTU tr ebui e ver i fi cat de l a caz l a caz i n u
poate f i afi r mat a pr i or i .
n concl uzi e, este gr eu de fcut o del i mi t ar e precis a gr i nzi l or ,
dup modu l n care se comport, fcnd astfel o cl asi fi car e a l or i artnd
metodel e de cal cul car e ar t r ebui fol osi te. De al tfel , am artat [15], [19]
c i pentr u l < 2 se pot obi ne r ezul tatel e anal oge.
M etodel e rezistenei mater i al el or i al e teor i ei elasticitii i l i mi tel e
l or de val abi l i t at e se ntreptrund or gani c i n u pot f i separate n mod
ar bi tr ar . P u t em spune, cel mu l t , e avem de- afaee cu gr i nz i mu gi i gr i nzi
scur te. n pr i mu l caz put em fol osi metodel e rezistenei mater i al el or pentr u
deter mi nar ea strii de sol i ci tar e a gr i nz i i , cu er or i de max i mu m 5 %; n al
doi l ea caz fol osi m metodel e teor i ei elasticitii pent r u cal cu l u l tensi u-
ni l or i, mai ales, pen t r u a put ea apr eci a defor mabi l i tatea ntregii gr i nz i .
B I B L i O G l U U ' l E
A. Ci rl i
1, r o J l b n E H KI i A ' T H . H . , Iccitm n KoHcmf jupobatw! oi ceji e3c5emoHnux 5tui cK-cmeiu>K.
G T pci i n 3 3 . aT H a p i i o M c r p o f l , M o c n e a , 1940 .
2, E I B I E R E f a..,Sur t fwr s cos Ae la ftecion des prisme* reclangles. T h ese, P ar i s , 1889.
B . Ariealc
3, Crewr& l C A i . . , Rigiditatea consolelor plane de lungime medie, acionate de fore o rizontale de
volum (mctsice). B u l . ti i n, I n s t . de c on s t r . Bucur eti 1, 79 (1954),
4 _ Despre o clasificare tehnic a grinzilor drepte i c bolilor cilindrice. I n<l . c on s t r .
i a mu t . l e c on s t r . V I , 6, 3 3 2 (1955).
5: FI LON N. G . , On un Apprcximate Solulion for the Bending of a Benin of Reetangular Cross-
Srrtroji nndtr ung Sijstem of Load. P h . i l . T r u n s . , \, 2H, 6 3 (190 3 ).
6. CI HAN OL.8SON I U , f ' f er die O rund lagen der BaUeenbiegung. D e r B a u l n g . , 2 1, 2TJ 2S (1940 ).
7. G S ONI J K) G - , Spannungsverteilang insldlilernen Rahmenecken. D er B a u i n g. , U / M 158<192 3 ).
8. G B i ' N U I C ('.. lieilruq zum Hpannungsbitd des umndartigeii Iriigers. B a u p l . u . B a u t ec h n . ,
10, fi, 3 3 5 (1956).
9. G B f J NI X G M . , Die Spattnungen im Knolenpunkl eines VlerendeeUrgeis. E l s en h et o n b a u ,
, 162 (1914).
10. L ' H E R M T X E R . , l'rublemes nou resolus en resistance des mate ri aux. O. I t ei i d . des r ecL i er ch . es
des L ai ), d u b at . et des I r . p u b l . ' , X X I (1951).
11. M I S N A & E B , A . , S u r l'application de la theorie de l'elasticiii au calcul des pikees rectangu-
larei flechies. C . R en d . des scances de l ' A c a d . des S c. de P ar i s , 1 J 2 , 1475 (190 1).
12. N E O U C H l M a - V T J A N, A Direcl Melhod for Determining Air}) Polynomial Stress l'anclions.
.1. ol A p p l . M e c h . , 2 4, 3, 3 87 (1957),
13. B I B I E E E M . , Sur la flexion des pieces epaisses. G . R en d . des s c an c es de l ' A c a d . des S c .
de P a r i s , 126 , 40 2 (1898).
14. _ Sar la resistance des massifs epais. C. R en d . des s ean ces de l ' A c a d , des S c. d e
P ar i , 12 5, 1190 (1898),
15. T E ODORE SCbP. P. , O metod de aproximare a condiiilor pe contur tn cazul problemei plane
a elasticitii. S t u d i i i cer cetr i de mecani c a p l i c a t a , V I I . 3, 655 (1S 56).
!<;_ _ Asupra ipotezei seciunilor plane n rezistena materialelor. A n a l el e L I n i v. ,,C. I . P a r -
h o n " , s er i a t . n a t , 14, 41 (1957).
17 . _ Consideraii tn legtur cu aplicarea metodelor elementare ile calcul tn problema
plan a teoriei elasticitii. A n a l el e U n i v . C , 1. P a r h o n " , s er i a l . n at . , 18,35 (1957)
3 92 C A L C U L U L G R I NZI L OR P E R E T M C U C O N T U R D R E P T U N G H I U L A R
18. T E OD OJ t E S C U R . R . , Citeva consideraii tn legat usticu problema plani c teoriei elasticitii.
B u l . M a t . a l S oc. de t . M a t . F i z . d i n R . P . R . , 1 (49 ), 3 , 3 69 (1957) (Quelques
considerations concernant le probleme plan de la theorie de Velastici te. B u l l .
M a t h . de l a S oe. S c i . M a t h . et P h y s . de l a R . P . R . , 1 (4$), 3, 3 9 (1957).
19. Sur une methode d'approocimatian ies eoniitions aax limitei dans le cas du pro-
bleme plan de la theorie dc l'elasticite. R ev . de M ec . A p p l . , I t , 2, 2 3 7 (1957).
2 0 . Asupra aplicrii metodelor de rezistenei materialelor in calculul grinzilor drepte.
A n a l el e U n i v . , , C . I . P a r h o n " , s er i a t . n a t . , 19, 9 (1958).
2 1 . Citeua consideraii in legturii eu calculul grinzilor drepte. S t u d i i i cer cetr i <Ie
mecani c apl i cat , X I 1, 173 (193 9).
2 2 . Henomopue coo6paotcenu.il no eonpocy pacnema. nptwbix: 6asioK, R eT . de M ec .
A p p l . , V , 1, 12 7 (1960 ).
2 3 . Asupra calculului unor grinzi drepte static neieterminate, B u l . M a t , al S oc. de l .
M a t . i F i z . d i n R . P . R . , 3 (51), f (1859). ( S u r le calcul de mielques poutres iroites
lu/ perstatiques, B u l l . M a t h . de l a S oc. des S c . M a l h . et P l i - vs. de l a I U P . I U , 3
(51), 4 (1959).
2 4. J tclitfii de reciprocitate tn cazul grinzilor drepte. An al el e U n i v . G . I. P a r h o n " ,
s er i a t n a t . , M a t . F i z . , Zi (1660 ).
2 5. T I M OS H E NKO S . P . , P h i l . M a g. , 47 , 10 95 (192 4).
2 6. T T A T P E A . , Probleme ier Spunniingsverieiliuia in cbenen Systemen einfach gelost mit Hilfe
der Airyschen Spanriungsfunktion. M at h . . u . P h y s . , Di s s er t at i on . , 5 2 , 3 4 8 ( 1 90 5 ) .
2 7. WO E C H G . , Ober Zusammenhnge zwischcn der iedmischen Balkenbiegungslehre und ier
Scheibentheorie. B a u t eeh n i k - A r eh i v , 5, 4 3 (1919).
C A P I T O L U L VI I
P L A N U L . S E M 1 P L A N U L . S F E R T U L D E P L A N .
B A N D A . S E M I B A N D A
n acest capi t ol TOITQ st adi a pr ool ema plan i a caz ul domeni ul ui
mrginit de u n cont ur dr eptungh i ul ar , u na sau mai mu l t e l at u r i fi i nd
ar uncate l a i nfi ni t. Aceste domeni i idealizeaz cazur i r eal e, care se ntl-
nese adesea n practic, sau cor espund l a etape i nter medi ar e n r ezol var ea
pr obl emei corespunztoare al tor domeni i . P ent r u t oat e aceste moti ve,
st u di u l l or prezint u n i nteres deosebi t.
V om trece t r ept at de l a caz ul n care toate cele pat r n l at u r i al e dr ept-
u ngh i u l u i snt ar uncat e l a i nf i ni t , l a caz u l n care n u mai u na di n aceste
l at u r i n n este la. distan finit, introducnd funcii de tensi une or gani c
l egate u na de cealalt pr i n construcia l or [54].
7.1 . H . A V U L E L A . ST I C
Dac toate l at u r i l e dr ept ungh i ul ui snt ar uncate l a i nfi ni t avem
de- a face en caznl pl annh r i el asti c. Acest caz n u se ntlnete i n practic
sub aceast form ; totui, el prezint i nter es deoarece poate fol osi l a st udi ul
al tor domeni i , ncrcate cu sar ci ni concentr ate i nter i oar e, spre ex empl u,
permindn-ne astfel s t u di u l efectul ui l ocal al acestor sar ci ni .
V om st adi a nt i star ea de sol i ci tar e corespunztoare unor sar ci ni
concentr ate i r om tr ece apoi l a cazul unei ncrcri oarecare, fol osi nd
pr i nci pi al supr apuner i i efectel or.
7. 1. 1. Cazri fundament al e <lc ncrcare
V om consi der a dou caz ur i de ncrcare cn sar ci ni concentr ate (for
concentrat i moment concentr at), cu aj ut or ul crora se pot o"bine toate-
cel el al te caz ur i de sol i ci tar e.
3 94 C A L C U L U L G R I N Z I L O R P E R E I C U C O N T U R D R E P T U N G H I U L A R
7.1.1.1. NC R C A R E cu o F OR r A CO. YCE OT R AT A. V om consi der a
nti caz ul pl anu l u i el asti c, acionat do o for/ concentrat. P ntr-un
punct al su. Al egem acest pu nct ca or i gi ne a axel or de coor donate i luin
ax a Ox dup direcia forei (fi g. 7.1 a). n aeest caz star ea de sol i ci tar e
va fi simetric. n r apor t eu ax a Ox i antisimetric n r apor t cu ax a Oy.
F i g. 7 .1
P en t r u r ezol var ea pr obl emei vom fol osi metode operaionale de cleai
i uni une vom fol osi r ezul tatel e date l a pu n ct u l 5.6.1, 'ilustrnd astfel
aceast metod de cal cul .
Aproxi mm fora concentrat interioar cu o for masic concen-
trat, acionnd n aceiai punct. n acest caz vom putea scri e
A (a, p) = P8{x) 8(p), F(ac, 0) = 0, (7.1)
unde 8 este funcia l u i Di r ac. Condiia
[ X ( x , (J ) da dp = P (7.2)
corespunde aproximaiei fcute mai sus i ne asigur deci posi bi l i tatea
aplicrii pr i nci pi u l u i l u i U . de S t . V enant .
R L . V ML J L . SEM.PLANUL, S F E R T U L D E P L A N . B A N D A . S E M I B A X E A 3!>5
nlocuind n for mal el e (5.179), (5.179'), (5.180) i fcnd cal cul el e
corespunztoare, gsim c
Px
e u =
Px
4X (J ?
2
+ y*y
Pv
1- IL 4- 2(1+
4i t(#
2
-+- 2/
2
)
J *X
Pi /
[(3 + u) r 2 + <1 - L * ) ^ ] ,
1 x(. e
2
4- i / 2 )
i i cc*
2
4- y
2
)
8
1- ^- 2(14- fi )-
s,
1
4- ?/
[ i - u ) ^- ( i -f 3| t) y ' L
- ,i. 4- 2 (1
(7.3)
J 5
2
4- 1/ 2
F(3 f (x) 0+(L - d /
2
]-
Aceast prol)lem poate fi studiat i pe al te ci. P ent r u i nter esai
fi zi c pe care-1 prezint pr obl ema i pentr u a meniona i al te metode de
cal cu l , vom mai da o soluie a acestei proTdemc, dup K. Oi r k man n [18].
H considerm pl an u l i nfi ni t secionat de ax a Ox ; semi pl anul y ;>0
va fi acionat, di n mot i ve desi metr i e, defora concentrat Pj2, n pu nct ai O.
T ora tietoare pe direcia Oy va fi dat de (fig. 7.1 b)
P
4- 4)
T i n i n d seama de condiiile de si metr i e speci fi cate mai sas, vom putea
al ege o funcie de tensi une de for ma *)
F
C
x
1
{<'>J l) =\ -r (-4, + xyB) e
011
si l l a VO.a,
(7.5)
unde = (x) i J B == B() snt funcii care tr ebui e deter mi nate.
S t ar ea de tensi une se scri e sul) for ma
cx = ^ [4 (2 sy) B ] c
_ a
" si n ocr da,
J o
c = \ (A + a.y B) e~*
v
si n y. r da,
<r* = \ [-A (1 <*y) B] e~" cos *<
(7.6)
*) Aceast funcii- este biarmonic, fiind alctuit cu ajutorul integralelor particulare
iisitc n 5 . 1.
39 6 C A L C U L U L G R I NZI L O R P E R L/ T I C U C O Y T U F D R E P T U N G H I U L A R
F ol osi nd for mul el e (3.77), put em serie
f 00 i
Ev =\ ((l + | i ) i +[ l - v-
J
r{l + y.)ay]B}e-*nnaxx+-j2(x;). (7.7).
J o a
V o m pune condiiile l a limit
V = 0 : (*), 5 (r) = 0, (7.8)
unde < (.<r) va fi ncrcarea tangenial pel i ni a de separaie a semi pl anul ni
y > 0 (dup anexa 3)
P f*
<(as) = l cos aic da, (7.9).
sar ci na cu care este acionat pl annl el asti c f i i nd considerat pozi ti v n
sensul poz i t i v al ax ei Ox. S emnu l expr esi ei (7.9) a fost deter mi nat de r el a-
iile (6.3') i (7.4).
A doua condiie l a limit se j ustific pr i n f apt u l c starea de defor-
maie tr ebui e s fi e simetric n r apor t cu ax a Ox.
Funci i l e A (), i ? (ot ) vor t r ebu i s ver i fi ce relaiile
de unde rezult
A - B =- ,
2 re
u) A + (1 - Li) i = 0,
.4 = - Lzp,
(7.10]
.10')
i ar funcia / 2 (a;) va t r ebui s fi e i denti c nul.
n acest caz tensi uni l e capt for ma
P f
00
T X = \ [3 4- L I ( 1 4- L L ) a.?/ ] -
w
si naa; dot,
4TT. J o
p r
a
v =\ [1 - P (1 4- [^) cey] e- si n otxdx, (7.11)
47l J ( 1
p f
00
T X V = \ [2 (1 4- LI ) xy] e~cos a dx
i, efectund i ntegr al el e, cu aj ut or ul anexei 9, obi nem for mul el e (7.3).
Funcia de tensi une corespunztoare se obi ne n mod anal og, sub
for ma
F =~ Px I n (x
2
+ y) - - Py a r c t g ^ (7.12)
07T 2rc y
P L A NUL . S E M I P L A K U L . S F E R T U L E E P L A N. B AK DA. S E M I B A M L A
Meni onm c put em obine acelai rezul tat, seei onmi pl an u l i nfi ni t
du na ax a Oy i st u di i nd pr obl ema pent r u ser ni pl anul ae > U , acionat
de o for concentrat normal ; pe l i ni a de separaie se pu n condiii
asemntoare.
n pu nct ai O de apl i car e al forei concentr ate P apar e o si ngul ar i -
tate, toate componentel e t ensor u l u i tensi une tinznd ctre i nfi ni t. Aceasta
se datorete i potezel or eare se fac n teor i a elasticitii, c nd n a se ine
seama de propri eti l e pl asti ce al e mater i al el or .
V om face u n s t adi u al acestui caz de ncrcare, txasi nd di agr amel e
de tensi une pent r u dou seciuni oarecare v =v L y =y.
P en t r u seciunea %= a0 put em scri e
f) = - 4 X K + ^ L C 3 4- | t) K + <* - ^)2 /
2
l
>(wf ) =- 4 i c ( a . f +
[ ( 3 +
^^
+ ( 1
~
p
'? -
, 2 ]
i putem cal cul a der i vatel e
P
[(1 - pL) yi + 6(1 4- ti )agy' - (3 4 [t) %
7.13)
(7.13')
47i (a- f - y
8
)

P en t r u y -y oo cel e dou componente al e t ensi uni i t i n d ctre zero.


<5sim o r epr ezentar e grafic ca n fi gnr a 7.2, tensi unea ax avnd o val oar e
maxim dat de
de asemenea, a doua rel ai e (7.13') ne arat c pent r n tensi unea tangen-
ial vom avea nu mai dou max i me n val oar e a"bsolat, deoarece ecuaia
m
(y/ ^o)2
obinut anulnd pr i ma derivat are o singur rdcin
pozi ti v.
P ent r u seciunea y =z/ 9 obinem de asemenea
Px
9, f a ft) ^ y L(1 + l ^ 2 - (1 + 3(t) ] ,
' (7.15)
vt a so) = - - 4 7 r y , ) [.(3 +n).o+ a I*),v?,]
i pu t em cal cul a der i vatel e
4 j ^ o ) - ^ f f i ^ , [(3 4- n) * - (1 4- . (7.15')
3 98 C A L C UL UL G R I NZI L O R PEREI CU" CONT UR E RE PT LI t fa. HI UI . AR
P en t r u -+00 cele dou componente aLe t ensi u ni i ti nd. ctre ser o.
T ensi unea a(a3, y0) seanuleaz n dou punct e si metr i ce fa de
ax a Oy i ar pr i n anul ar ea pr i mei der i vate obinem dona val or i poz i ti ve
*s * X -
F i g. 7 . 2
pentr u (a?/ i/ 0)
2
; aceasta ne conduce l a dou puncte demax i mu m
puncte demi n i mu m, di agr ama f i i nd antisimetric n r apor t cu
T ensi unea rVx(x, y0) n u poate fi nul. V om avea
V>>t) -
p en t r u
1 - LX P .
* * y0
3
3 +n
obinem o val oar e extrem de mrime
(3+n)
2
T
Vx (*1) Vo)
32TT (1 +;i) y
i dou
axa Oy.
(7.18)
;7 .i6')
P L A N U L . S E M I F L A N U L . S F E R T U L D E P L A N . B ANDA. S E M I BNE A 39!)
mai observm e
t ( 3 o ) - ^(#0)
(1 +3n)' P^
3 2 r x (l 4- z) y9
deci tensi unea T w este maxi m n val oar e absolut n cel e dou puncte
si metr i ce fa deax a Oy, deabsci se xv
P en t r u a cal cul a deplasrile, este mai si mpl a s apl i cm for mul el e
(3.77), pl ec nd de l a relaiile (7.12).
n fel ul aeesta obinem
27 (te ,e0) = _ I ^ P
4 7 C
Ev =
ros"
s cos ai z ,
~ Py \ s m pai d x
t J 0
].U)
27(t*
E f ec t u l u i cal cul el e, gsim
1+ H
M J =
4TC
(1 +ix)
#2 - f y
2
+ ^l n ( ^4 - ^)
17'
(1 + *0
M8)
ar
2
- f y
2
unde w0 este o depl asar e decorp r i gi d nedetmi nat. Aceast constant
se poate deter mi na punnd condiia ca depl asar ea u n u i pu nct al pl anu l u i
(al tul dect punct ul de apl i car e al forei P ) pe direcia forei P s fi e nul.
Punnd, de ex empl u, condiia ca punctel e (a =0, y = yf l )
s n u s e
depl aseze dnp direcia ax ei Ox, gsim c
l J i P ( l + u + ^ l n ^ ) ,
4.7:27 2
de unde
te
1 +n
4nE
9&
x
1
3 i i .
x
1
-\ y
2
2 x
2
+ 2/ 2 _
(7.19)
(7.13')
n fel ul acesta pr obl ema este n ntregime rezolvat,
n caz ul unei fore P, dirij at dup ax a Ojj (n sensul pozi ti v al
acestei axe), gsim o star e detensi une dat de
J 'i!
4.71 (x
2
4- y
2
)
Py
LX - 2(1 - f z)
X2 -\ - / 2
4iz(x-
2
4- y
2
)
Px
1 - | t:+ 2(1 4-fx)
y
x
2
4- y
2
(7.20)
4on C A L C UL UL GRI NZI L OR PE RE I C U CONT UR DR E PT UNGHI UL AR
C omponentel e deplasrii se pot cal enl a n mo4ana,log.
P en t r u o for P, dup direcia Oa, acionnd n pu n ct u l M{x9) y),
put em scri e de asemenea
P (g s<>)
4rc [(X - ccoy 4- (y
P(x x0)
4K[(X - x,f 4- (i/ -
P(y - y0)
f l - , - 2 ( l + , )
( y
~ *>' 1,
1-^+2(1 +^)
-
(as
+- . ( - - o )
(.'/ - ; / )2
(* ^o ) 2
+.<*--y0Y'
-- a (, )2
{jo-
- *)
2
+*-y)*
4TC [(- a g
2
+ (j/ - y,)i]J
(7 . 21)
C omponentel e deplasrii se pot ex pr i ma ntr-o form asemntoare.
F i g. 7. 3
7 . 1. 1. 2. NC R C A R E cu U N MOME NT CONCE NT R AT . V om consi der a nti
caz ul u n u i cupl u pent r u care cel e dou fore snt di r i j ate dup direcia
ax ei Ox, fi ecare l a distana c de aceasta (fig. 7 . 3 a). n acest caz, fol osi nd
PUVt f UL . SEVUi P L ANUL . SF E R T UL DE PL AN. B VMDA. SEA1IB. AYD A 401
pr i nci pi u l supr apuner i i efectel or, r o m avea
^ - fi - f - 2 (l + fx)
[x* 4- (y -
Pv
in C4- (li
Px
ir. [a!
a
4- (l
Px
^ 4- (,y - <?
2
)
4TT [J C* - h (f 4 e)
2
]
P (// - O
1 - fi 4- 2 (1 + | t)
1 - p . - 2 ( 1 + f )
1 - t i - 2 ( 1 + P4
r 2 _L r ; / 4- C )8
(| - c)
2
#
2
4 (j O*
(3f 4- *)
2
^
2
+ t>4- O"
4
7 . 22)
4TC [a* 4 (? - c)
P(y 4- O
1 - LX 4 2 (1 4 LX)-
a?
2
4- (y-ef_
1 - LX 4 2(1 4 fi)
ar
a
2
4 (jf +c)
!
4rc [r
2
+ (?/ 4 c)
2
]
P r i nt T - un proees detrecere l a limit n care P - oo, cO i i nem
seama de
M = 2 P e, (7 . 23)
obinem
M.rji
2 (a
2
4 y
2
)
2
Mxy
2T C(r
2
4- 2/
2
)
2
7VP ( 2 i / 2 )
1 - (x + 1(1 4- i*.)
3 4- |A- 4 (1. 4 - v)
30* 4" I/
2
y
2
4 7u( j ?
2
4- y
2
)
2
1 - L x 4- 2 (1 4HO-
a ; 2 4
a;
2
a ; 2 4 */
2
4
(7 . 24)
(1 4 LX) Zi r^y
2
r c(r
2
4- y
2
)
a
n mod anal og, pent r u u n moment J l , corespunztor u n u i cu pl u
pen t r u care cele dou fore snt di r i j ate dup direcia axei Oy, vom cpta
.1/ .ri/
2-K(X 4 y2)2
Mxy
H - 4(1 4- z)
x*4- f
2x (z;
2
4- 2/
2
)
2
J lf (r
2
- 2/
2
)
1 - LX 4 4 (1 4 LX)
a
2
4- ^
2
4 T C( ^
2
4- 2/ 2)2
1- > 4-2(1 4- W 4-
(7 .25)
(1 4 - M )4 1 ^ V
* 2 + 2/
2
J ^ (
2
4 2/ 2 )3
C omponentel e deplasrii se obi n apoi cu uurin.
i d - c. 3:!il