Sunteți pe pagina 1din 9

Observator cultural, Nr.

459 / 3-9 aprilie 2014


N. Steinhardt sau curajul de a fi cre!tin
Florian Roati"
La un sfert de secol de la trecerea sa la cele ve!nice
(30 martie1989), N. Steinhardt, monahul- eseist,
continu" s" fie o prezen#" discret", dar constant" n
con!tiin#a cultural" romneasc", att prin c"r#ile
sale, ct !i prin destinul s"u, paradoxal !i tulbur"tor
n acela!i timp. C"r#ile ap"rute postum, unele intens
mediatizate !i mereu reeditate mai ales Jurnalul
fericirii !i D!ruind vei dobndi , ni-l readuc n minte
!i n suflet prin deloc ostentativa sa cultur",
altitudinea intelectului !i spiritului s"u, amenitatea
!i, nu n ultimul rnd, umilin#a sa, poate prea
orgolios m"rturisit". Adeverind cuvintele lui Georges
Bernanos, potrivit c"ruia converti#ii snt incomozi
(1.), N. Steinhardt a incomodat mai ales dup" ce a
mbr"cat haina monahal" la Rohia !i incomodeaz"
!i n posteritate, att pe unii dintre fo! tii s"i
coreligionari, ct !i pe al#ii, e drept pu#ini !i n
necuno!tin#" de cauz", dintre ortodoc!i, ca !i pe cei
care se simt frustra#i c" o personalitate de
anvergura lui intelectual" nu a ales religia lor.

Ruptura definitiv" de mediul originar !i intrarea ntr-
o alt" religie snt suspectate, aproape ntotdeauna,
ca nefiind sincere !i dezinteresate. La fel s-a
ntmplat !i cu convertirea lui Steinhardt. Dar, n
pofida unor posibile acuze, el a avut curajul de a
asuma cu t"rie cre!tinismul. Cel mai inclement critic
al s"u a fost Alexandru Sever, scriitor evreu de
limb" romn" din Israel. ntr-o percutant" Epistol"
despre convertire, n care pleac" de la Cartea
mp!rt!"irii pentru a ajunge la Jurnalul fericirii,
c"utnd resorturile convertirii lui Steinhardt, acesta
este acuzat de o necunoa!tere a istoriei !i a filozofiei
iudais mului !i, n consecin#", lipsindu- i memoria
r"d"cinilor, ar fi trecut la cre!tinism ntr-un fel de
trans" somnambulic", ntr-un soi de levita#ie
sublim"

O ignoran#" ns" n materie de iudaism nu i se pare
suficient" lui Alexandru Sever, a!a c" merge mai
departe, descoperind la Steinhardt ura de sine a
evreului concept lansat de Theodor Lessing: De
sil" !i chiar de plictis de tot ce era nc" evreiesc n
el, omul acesta care nu !tia s" urasc" pe nimeni !i
ura r"d"cinile (2.) Acuze pe ct de grave, pe att de
nefondate. Nu ne vom opri asupra lor, ntruct
acestora, ca !i altor acuze, le-a r"spuns echilibrat,
dar ferm, George Ardeleanu n inconturnabila sa
carte dedicat" (3.) monahului-eseist. Nu putem s"
nu reamintim ns" cele dou" c"r#i despre iudaism
scrise n colaborare cu Emanuel Neuman, care
dovedesc nu numai preocuparea pentru a-!i explica
!i n#elege originile, ci !i cunoa!terea din interior a
culturii iudaice. Este vorba de Essai sur la
conception catholique du Judaisme (Bucure!ti, 1935,
46 p.) !i Illusions et ralits juives. Considrations
ralistes sur quelques problmes juifs (Paris, 1937,
142 p.).

Alexandru Sever gre!e!te atunci cnd compar"
convertirea lui Steinhardt cu o trans"
somnambulic", c"ci nu-i cunoa!te traseul spiritual.
Botezul, n condi#ii improvizate, a avut loc dup" un
sfert de secol de c"ut"ri, dileme, incertitudini !i la
vrsta deplinei maturit"#i. Plasarea n tradi#ia
cre!tin" nc" din copil"rie a fost urmat" de frec
ventarea religiei majoritare n !coal", iar dup"
deceniul de iudaism, Steinhardt s-a ndreptat ncet,
dar decisiv spre cre!tinism. Dup" instalarea
regimului comunist ateu, a cutreierat bisericile din
Bucure!ti cu Viorica Constantinide, observnd ritualul
liturgic !i nsu!indu-!i atmosfera ortodoxiei.

ntlnirile de la Schitul Darvari cu intelectualii de elit"
precum Alice Voinescu, Alexandru Mironescu, Virgil
Cndea, Alexandru Elian, Virgil Stancovici, Paulin
Lecca etc. dintre care unii vor fi condamna#i n
procesul Rugului aprins , ca !i frecventarea
familiei Avramescu (Mihai-Marcel !i Ana) !i, nu n
ultimul rnd, trecerea sa prin literatura patristic" !i
filozofia cre!tin" (Filocalia, Patericul, Scrierile
Sfin#ilor P!rin#i, dar !i operele lui Rozanov, Florenski
!i Bulgakov), datorit" ndemnurilor lui Virgil Cndea
!i Paul Simionescu, care i-au orientat lecturile n
deceniul !ase, l-au preg"tit pe Steinhardt astfel
nct, intrat n nchisoare, va cunoa!te prin botez o
adev"rat" muta#ie ontologic", n"scndu-se pentru a
doua oar" dup" cum nu va obosi s" repete.
Convertirea sa n-a fost rezultatul unei coupe de
foudre mistice, precum a lui Saul din Tars sau a lui
Andr Frossard, ci s-a produs n timp !i n
str"funduri, ca s" folosim expresia lui Emanuel
Godo.

n ceea ce prive!te a!a-numita ur" de sine
evreiasc", pe care i-o atribuie Alexandru Sever lui
N. Steinhardt, nu poate fi luat" dect ca o sublim"
elucubra#ie, de vreme ce nsu!i intransigentul critic
nu a g"sit nic"ieri la evreul botezat vreo referire la
evrei !i la istoria lor care s" justifice o asemenea
pozi#ie!

Dimpotriv", lipsa unor frecvente referiri la iudaism !i
consec ven#a cu care se raporteaz" Steinhardt la
cre!tinism, ncepnd din copil"rie, este o dovad" c"
el nu fugea de iudaism, ci c" se sim#ea atras de
cre!tinism. Iar pn" la urm" irezistibila atrac#ie a
cre!tinismului a nvins firava rezisten#" a iudaismului
din el. Steinhardt cuno!tea, desigur, cartea lui
Theodor Lessing despre cei !ase evrei care,
potrivit Feliciei Antip, !i-au aplicat singuri solu#ia
final" (4.) (doi dintre ei, Otto Weininger !i Walter
Cal, s-au sinucis la 23 de ani, vrsta pe care o avea
nsu!i Steinhardt n 1935, cnd a nceput analiza
iudaismului). Modul ns" n care se raporteaz" el la
ura evreiasc" n Iluzii "i realit!#i evreie"ti este cel
al unuia care o dezaprob" hot"rt, g"sindu-i
motiva#ii obscure.

n sfr!it, compara#ia cvasizdrobitoare la prima
vedere, pentru Steinhardt, cu arhiepiscopul
Parisului, cardinalul Jean-Marie Lustiger (evreu
polonez, 1926-2007), membru al Academiei
franceze (din 1995), nu dovede!te uitarea de sine
a monahului de la Rohia. Ce declara#ii !i preocup"ri
pentru evrei, pentru suferin#a !i misiunea lor, putea
aborda !i expune, n pu#inele interviuri care i-au fost
solicitate sau n predicile de la amvonul m"n"stirii,
adresate cu prec"dere #"ranilor maramure!eni, un
simplu monah (cu toate c" era extrem de apreciat !i
respectat de ierarhii s"i, dup" cum reiese din
scrisorile primite de la mitropoli#ii Antonie
Pl"m"deal", Nicolae Corneanu !i Nestor Vornicescu,
ca s" nu mai vorbim de rela#ia privilegiat" pe care o
avea cu episcopul Iustinian Chira), ba nc" urm"rit
prin toat" #ara de Securitate? O fals" problem"
iscat" de autorul obsesiilor circulare!

O alt" coreligionar", Vera C"lin (1921-2013),
consider" convertirea lui Steinhardt verosimil", dar i
g"se!te motiva#ii dintre cele mai extravagante!
Potrivit acesteia, Steinhardt a trecut la cre!tinism
din snobism, fiind st"pnit de dorin#a neostoit" de a
ajunge n lumea de#in"torilor unui statut de
superioritate social" dobndit prin vechime !i
privilegii de cast", de dorin#a unei integr"ri !i de
nevoia de a sc"pa de stig matul de venetic (5.)
Nimic mai fals nu se putea sus#ine de c"tre cine va
care cuno!tea bine drama elitei intelectuale din
Romnia deceniilor 6 !i 7 ale secolului trecut! Doi
intelectuali evrei, dou" destine diferite. Pe cnd
Steinhardt ducea o existen#" precar" sub aspect
material, neputndu-!i exercita profesia de avocat !i
nici publica, Vera C"lin sus#inea n articole la Gazeta
literar! realismul socialist, ducnd o via#" decent" de
intelectual raliat noii ordini. Cum putea spera
Steinhardt un statut preferen#ial n nchisoare sau
dup" 1964, cnd va fi urm"rit de stigmatul de
pu!c"ria!? Dorin#a lui neistovit" era s" scrie, s"
publice, s"-l aib" lng" sine pe Hristos, s" se roage,
s" predice etc.

Dup" ie!irea din nchisoare, ntr-o alt" etap"
istoric", stigmatul de fost pu!c"ria! l-a devansat,
aproape anihilndu-l, pe cel de venetic. Steinhardt
a lucrat (cu studiile !i cultura lui, dar n-a fost
singurul) ca nc"rc"tor-distribuitor la o obscur"
fabric" (de fapt, cooperativ", n limbajul epocii)
bucure!tean", n timp ce Vera C"lin era un
respectabil cadru universitar, devenind, dup" ce a
cochetat cu utopia comunist", o doamn" a
comparatisticii romne!ti, cum o nume!te, !i pe
drept cuvnt, Geo $erban. Tr"indu-!i b"trne#ea pe
p"mntul nsorit al Californiei, dar n singur"tate,
lipsit" (se pare) de dialogul roditor cu confra#ii s"i,
abandonnduse scrisului confesiv, Vera C"lin ne-a
l"sat, totu!i, dou" volume (!i urmeaz" un al treilea)
de nsemn"ri din anii trzii... nsemn"ri de pu#ini
citite, prea cumin#i pentru a produce muta#ii
semnificative n min#ile !i n sufletele cititorilor,
precum a f"cut-o !i o face nc" acel fals jurnal al
lui Steinhardt intitulat sfid"tor, afirm" Gheorghe
Grigurcu Jurnalul fericirii!

Alexandru Sever !i Vera C"lin !i-au expus public
opiniile despre convertirea lui Steinhardt abia n anul
1997, de!i l cuno!teau pe cel devenit nu numai
cre!tin, ci !i monah ortodox, de mult" vreme (din
anul 1949, n cazul Verei C"lin), dovad" c" i-a
stimulat postumitatea fericit" a acestuia.

n schimb, Alexandru Mirodan, Victor Rusu !i al#i
intelectuali grupa#i n jurul revistei Minimum, care
ap"rea n limba romn" la Tel Aviv, erau interesa#i
de N. Steinhardt nc" din deceniul nou" al secolului
trecut, dup" c"lug"rire. Astfel, Al. Mirodan i solicit",
n luna mai a anului 1982, date privind via#a !i opera
sa, pentru a-l include n proiectatul Dic#ionar
neconven#ional al scriitorilor evrei de limb! romn!,
care urma s" apar" mai nti n revist" !i apoi n
volum. Steinhardt se conformeaz" !i, n toamna
acelui an, i trimite o Not" autobiografic", n care
marca momentele esen#iale ale celor 70 de ani de
via#", not" ap"rut" n volum n anul 1986 (6.), cu
titlul Botez I. Provocat de aceasta, trei ani mai
trziu, Victor Rusu i va scrie la rndul s"u la Rohia,
exprimndu-!i curiozitatea pentru traseul spiritual
insolit !i cerndu-i un text confesiv privind
convertirea, c"lug"rirea, rela#iile cu fo!tii core
ligionari, cu trecutul s"u, cu fra#ii din sih"stria
maramure!ean"... $i ntreb"rile continu": dac" are
insomnii, nostalgii !i, mai ales, dac" Israelul
vorbe!te nc" sufletului s"u... ntreb"ri fire!ti unele,
ostentative altele...

R"spunsul lui N. Steinhardt, purtnd data de 28
februarie 1989, scris probabil ntre crizele cardiace
tot mai dese, este nu numai tulbur"tor, ci !i de o
mare limpezime, confirmnd asumarea unei evo lu#ii
paradoxale, avndu-!i obr!ia n dragostea sa, tot
mai puter nic" n timp, pentru neamul romnesc !i
biserica cre!tin". Este pro fesiunea de credin#" a
unui om care a f"cut saltul riscant, ca orice
convertire de la o spiritualitate la alta. Cu doar o
lun" nainte de ultimul s"u drum, !i afirm"
neechivoc fericirea de a fi ales ortodoxia !i
m"n"stirea: $i totu!i nu a fost a!a [adic" nu a
ntmpinat greut"#i la integrarea n m"n"stire, n.n.]:
monahii att de diferi#i de mine m-au primit, n#eles
!i acceptat cu o m"rinimie, o bun"voin#", o r"bdare,
o simpatie care au desfiin#at orice barier" !i m" fac
s" m" simt la ora 2 a.m., ora adev"rului, cu totul
nefr"mntat de dubii: ctu!i de pu#in str"in, stingher,
nefericit, nostalgic ori gndind s" m" ntorc din
drumul pe care am apucat (7.)

Putea s" aleag" o alt" solu#ie de via#" fostul fecior
de bani gata, un ovreia! de Bucure!ti r"sf"#at?
Desigur! Situa#ia material" a familiei sale i-ar fi
permis lui Steinhardt s" urce n trenul Orient Expres,
care l-ar fi purtat probabil spre Oxford, Paris sau
Geneva, adic" l-ar fi dus n tab"ra privilegia#ilor. Mai
trziu, n anii 1978 sau 1980, ar fi putut r"mne n
Fran#a, n Belgia sau Elve#ia. $i totu!i, s-a ntors !i,
dup" ce a v"zut pentru ultima dat" ispititorul
Occident, a procedat ntocmai precum acel c"l"tor
(naratorul) din Predoslovia la ntuneric "i lumin!
de Ion Al. Br"tescu-Voine!ti, care, ntr-o gar"
provincial", noaptea, nu s-a urcat n str"lucitorul
tren interna#ional, ci a preferat trenul personal, rece,
ntunecos !i murdar. A ales, deci, cu dragoste !i
duio!ie, trenul de clasa a II-a care l-a dus ocoli!,
tr!-gr"pi!, dup" trzie vreme, n Maramure!.
Urmarea? Snt zile de secet" !i de ispitire, fire!te.
Snt !i zile de lini!te, de euforie, multe doruri, ncerc
impresia c" am poposit acolo unde am fost mai cu
ndrjire chemat (8.)

N-a regretat niciodat" alegerea f"cut", con!tient c"
acel tren l-a dus mai aproape de Hristos. Cu aproape
cinci ani nainte de ntlnirea sa, la spitalul din Baia
Mare, cu ngerul mor#ii, i scria, ntr-o emo#ionant"
spovedanie, lui Constantin Noica pe care-l
considera operatorul celei de-a doua na!teri , de
ce a p"!it pe urmele c"l"torului din Predoslovie,
dez v" luind aceea!i lips" de regret: Am ales.
Expresul a trecut, s-a dus. Nu-mi pare r"u. Asta am
vrut, asta am. Domnul Hristos m" ajut", nevenindu-
I u!or (9.)

Pe crucea mormntului preg"tit la Rohia ar fi vrut s"
scrie: N. St., monah maramure!ean, dar i s-a
p"rut c" sun" prea stendhalian, a!a c" a optat
pentru Monahul Nicolae, considernd c" este
suficient: Pentru un misfit, un ratat ca mine i
m"rtu ri se!te lui Noica e destul. Oricum, va
r"mne pentru mine consolarea identi fic"rii cu un
p"mnt cum nu se poate mai romnesc. Trag
n"dejde c" m" va primi: tu mi l-ai g"sit, mi l-ai
ar"tat. De nu mia fost dat" devenirea romneasc"
ntru fiin#", m"car s" am parte de una ntru moarte
(10.)

______________
Fragment din prefa#a la volumul N. Steinhardt n
interviuri, n curs de apari#ie la Editura Aius din
Craiova.

______________
1. Snt cuvintele cu care !i ncepe cartea despre
brusca sa convertire Andr Frossard. Vezi Andr
Frossard, Dumnezeu exist!, eu L-am ntlnit, Editura
Universal Dalsi, Bucure!ti, 1993, p. 9.
2. Alexandru Sever, Epistol" despre convertire, n
Apostrof, Cluj-Napoca, VIII, 9, 1997, pp. 19-24.
3. George Ardeleanu, N. Steinhardt "i paradoxurile
libert!#ii. O perspectiv! monografic!, Editura
Humanitas, Bucure!ti, 2009, pp. 198-202.
4. A se vedea Felicia Antip, Aventuri ale con"tiin#ei
de sine. Scriitori evrei fa#!-n fa#! cu destinul lor,
Editura Hasefer, Bucure!ti, 2006, pp. 9-45.
5. Vera C"lin, Trziu. nsemn!ri californiene. 1986-
1996, Editura Univers, Bucure!ti, 1997, p. 175.
6. A se vedea Al. Mirodan, Dic#ionarul
neconven#ional al scriitorilor evrei de limb! romn!,
Minimum Tel Aviv, 1986, pp. 209-211.
7. Victor Rusu, op. cit., p. 139. Ambele scrisori au
fost publicate de V. Rusu, dar cu omisiuni. Or, se
!tie c" N. Steinhardt atr"gea ntotdeauna aten#ia
asupra modului de publicare: f"r" modific"ri sau
omisiuni. A!a a f"cut !i n scrisoarea trimis" la Bat
Yam, interceptat" de Secu ri tate !i pus" apoi n
circula#ie, dar Victor Rusu nu i-a respectat dorin#a !i
rug"mintea, omi#nd, la publicare, un fragment din
scrisoarea monahului. Vezi Victor Rusu, Nicolae,
c"lug"rul evreu din Sih"stria Maramure!ului, n
Scrisori c!tre "i de la prieteni, Editura Clusium, Cluj
Napoca, 2007, pp. 137-141. Integral, cele dou"
scrisori au fost publicate, de c"tre G. Ardeleanu, n
Addenda la cartea sa N. Steinhardt "i paradoxurile
libert!#ii..., ed. cit., pp. 448-451.
8. Vezi Cartea-Destin, n N. Steinhardt, Prin al#ii
spre sine, Editura Eminescu, Bucure!ti, 1988, p.
292.
9. N. Steinhardt, O scrisoare c"tre Constantin
Noica, n Dilemateca, Bucure!ti, nr. 1, mai 2006, p.
70. 10. Ibidem.