Sunteți pe pagina 1din 7

JOCURI I TAFETE

1. PISICA I PSRELELE (JOC DE MICARE): Se lucreaz cu ntrega grup de


cp!!. Educatarea de"enaz un cerc n #!$lcul grupe! unde a%eaz grun&e. Cp!!!
(p"relele) "unt a%eza&! ntr'un cl& al "l!!. Educatarea (p!"!ca) "t n cl&ul pu". (a
c)e#area educatare!: *p"relele c!ugule"c+ cp!!! ,!n n cerc %! c!ugule"c. Educatarea-
dup ce ! la" "p c!ugulea"c "tr!g: *M!au- #!au.+ %! #erge ctre cerc. Cp!!! /ug nap! la
lcul !n!&!al.
0. TRENUL PE SUB POD (JOC DE MICARE): Se lucreaz cu ntrega grup de cp!!.
Cp!!! "unt a%eza&! n clan c1te unul- educatarea cnduce trenul. D! cp!! /a& n /a&
cu 2ta&ele r!d!ccate n "u" %! pr!n%! de #1!n! reprez!nt pdul. (a c#anda educatare!:
*trenul prne%te+ cp!!! #erg cu #1!n!le l!2ere pe l1ng crp- ap! trec pe "u2 pd-
aplec1ndu'"e. Dup !e%!rea trenulu! de "u2 pd cp!!! alearg (trenul %!'a accelerat #er"ul)
"pre lcul de unde au plecat. (a repetare "e "c)!#2 cp!!! care /r#eaz pdul.
3. CINELE CIUFULIT (JOC DE MICARE): Se del!#!teaz un lc care " reprez!nte
ca"a cp!!lr. 4n partea pu" ca"e! "e g"e%te cu%ca c1!nelu!. 5n cp!l reprez!nt c1!nele %!
"t n cu%c. Ce!lal&! cp!! "tau n ca". C1!nele rade un " n cu%c- ap! dar#e. Cp!!!
&!n1ndu'"e lan& de #1!n! "e aprp!e t!pt!l de c1!ne. D!n #er" e! "pun ur#tarele cu,!nte:
*C1!nele cel c!u/ul!t Dar#e- "e pre/ace6
S'a culcat n cu%c Dar dac'l trez!#-
St cu#!nte- l!n!%t!t- S ,ede# ce /ace
7u latr- nu #u%c- 'ap! " /ug!#.+
In ace"t t!#p c1!nele n'are ,!e " #!%te. C1nd e"te at!n" u%urel- el de"c)!de c)!!-
latr %! "e !a dup cp!!! care /ug %! "e a"cund n ca". C1!nele "e ntarce n cu%c %! "e
culc- !ar cp!!! !e" d!n ca" %! $cul rencepe.
Ind!ca&!! : D!"tan&a d!ntre ca" %! cu%c tre2u!e aprec!at n a%a /el nc1t te8tul "
/!e ter#!nat p1n cp!!! au a$un" la cu%c.
Regul! : 1) Cp!!! nu at!ng c1!nele p1n nu au ter#!nat te8tul.
0) C1!nele nu "e #!%c p1n nu e"te at!n".
3) (a repetarea $culu! "e "c)!#2 c1!nele.
9. VNTORUL I CIORILE (JOC C5 S:RI;5RI): Se lucreaz cu tat grupa de
cp!!. Se a%eaz de $ur #pre$urul "l!! (n cerc) "altele "au 2ncu&e de 1< c#. Ace"tea
reprez!nt cpac!!. Cp!!! reprez!nt c!r!le %! "tau n cpac!. C1nd educatarea- care $ac
%! rlul ,1ntrulu!- "pune : =>1ntrul a plecat.+- cp!!! (c!r!le) "e urc n cpac pentru a nu
/! c)!te de ,1ntr. Jcul "e repet.
?. HAI S CONSTRUIM (JOC C5 EC@I(IAR5): Cp!!! ,r /! rgan!za&! pe du %!rur!
paralele- p"tr1ndu'"e d!"tan&a de un 2ra& ntre cp!!. B!ecare cp!l &!ne n a#2ele #1!n!
c1te un cu2. 4n /a&a pr!#!lr cp!! "e ,a tra"a pe "l l!n!e cu creta- acea"ta /!!nd l!n!a de
plecare. De la acea"t l!n!e %! perpend!cular pe acea"ta "e ,a a%eza pe "l- n /a&a /!ecru!
%!r de cp!!- c1te "c1ndur de l&!#ea !nd!cat n te#. (a captul pu" %! n /a&a /!ecre!
"c1ndur!- "e ,a de"ena cu creta un cerc- ace"ta /!!nd lcul unde cp!!! ,r tre2u! " depun
cu2ur!le dup parcurgerea tra"eulu!. B!ecare cp!l- dup e8ecutare trece la ur#a %!rulu!
re"pect!,.
REC5(I: 1) S plece la "e#nalul educatare!D
0) S #earg nu#a! pe "c1ndurD
3) S nu "e a%eze cu2ul n /a&a cerculu!.
E. CINE ARUNC PESTE SFOAR (JOC C5 MI7CEA): Se lucreaz cu grupe de c1te
? cp!! al!n!a&! n /a&a une! l!n!!! tra"ate pe "l. (a "e#nalul educatare! =Arunc.+- pr!#!! ?
cp!! arunc #!ngea de $" na!nte /r &!nt prec!"D aruncarea "e /ace la nceput cu #1na
dreap- ap!- c1nd "e re!a $cul- cu #1na "t1ng.
F. OLIE I LUPII (JOC C5 ;GRGRE): Se rgan!zeaz pe du grupe ( grup de lup! %!
alta de !). Hentru /!8area adp"tur!lr lup!lr %! !lr "e ,r ut!l!za #e"ele. Rlul
c!2anulu! ,a /! "u"&!nut de educatare.
4ntr' parte a grupe! ,r /! lup!!- !ar n cealalt parte- "u2 #e"e- ,r /! !le. (a
c#anda educatare! (c!2anulu!): =O!le la p"cut.. O!le !e" de "u2 #e"e n patru la2e
t1r1ndu'"e na!nte pe genunc)! %! pal#e ctre #!$lcul "l!! (p!an).
(a urletul unu! lup (cp!l) ale" de educatare la nceputul $culu!- t&! cp!!! (lup!!) !e"
d!n a"cunztare- #erg1nd tt n patru la2e- na!nt1nd "pre ! pentru a le pr!nde. Atunc!
cp!!! (!le) "e t1r"c repede "pre a"cunztarea lr unde ,r /! crt&! de c!2an.
(a repetarea $culu! "e ,r "c)!#2a rlur!le.
I. AVIATORII (JOC C5 A(ERCARE): Se #arc)eaz aerdr#ul de plecare- "pa&!ul
pe"te care z2ar a,!anele %! aerdr#ul de ""!re. Cp!!! (a,!anele) "e #part n grupe.
B!ecare grup are un c#andant care cnduce z2rul. A,!anele /ac e8erc!&!! de z2r pe
aerdr# "u2 cnducerea c#andantulu!- n,&1nd " z2are n /r#a&!e (r1ndur!). Dup ce
educatarea ,ede c t&! cp!!! "'au 2!%nu!t n /r#a&!a cerut- d pr!n /lu!er "e#nalul de
ncepere a $culu!. B!ecare grup "e a%eaz n /r#a&!a pre,zut %! prne%te "pre
aerdr#ul de ""!reD n capul /r#a&!e! "e a/l c#andantul grupe!. Crupa care a$unge
pr!#a la aerdr#ul de ""!re ,a pr!#! un "teag.
Reguli: 1) ;ate grupele prne"c n acela%! t!#p de pe aerdr#ul de plecare la "e#nalul
educatare!.
0) C#andan&!! grupelr ,r a,ea gr!$ ca /r#a&!!le " nu "e l,ea"c ntre ele.
3) Crupa care nu a putut p"tra /r#a&!a "au a ncurcat alt grup "e ntarce la
aerdr#ul de plecare %! a%teapt renceperea $culu!.
J. DOU VULPI (JOC C5 A(ERCARE): Se lucreaz pe du ec)!pe a%ezate pe un r1nd
n cl&ur!le pu"e ale "l!! (de'a latul cla"e!). 4n #!$lcul cla"e! "e ,r de"ena du cercur!
#!c!- tangente unul de altul- cu d!a#etrul pe d!agnala care ar un! du cl&ur! pu"e ale
cla"e!. D!n /!ecare ec)!p "e ,a alege c1te un cp!l (,ulpe) care ,a "ta n #!$lcul cerculu!
"u cu /a&a ctre ec)!pa ad,er" ( dec! a#2!! cp!! d!n cele du ec)!pe (,ulp!le) ,r "ta
"pate n "pate). (a un "e#nal al educatare!- ,ulp!le ,r r"t! ur#tarele cu,!nte: =7!
"unte# du ,ulp!- ! ,re# " , pr!nde#+. (a "/1r%!tul ace"tr cu,!nte ec)!pele de cp!!
,r alerga nu#a! pe tra"eul d!n $u#tatea d!n dreapta cla"e!- "c)!#21ndu'%! lcur!le ntre
e!.
4n cl!pa c1nd ncep " alerge r"pund ,ulp!lr: =7u #'e /r!c- nu #!'e /r!c+. >ulp!le
"e reped " pr!nd cp!!! d!n "t1nga lr. Cp!!! pr!n%! "unt "c%! d!n $c %! nu part!c!p la
pr!#a repetare a $culu!- ur#1nd " re!ntre n $c a2!a la a dua repetare. (a /!ecare
repetare a $culu! "e aleg al&! cp!! n rlur!le ,ulp!lr.
Reguli: 1) Cp!!! ,r alerga nu#a! dup ce ,ulp!le r"te"c ult!#ele cu,!nte %! nu au ,!e "
alerege dec1t pr!n partea dreapt
0) 7u "e aleg ,ulp! d!ntre cp!!! care au /"t pr!n%! de ,ulpe.
1<. MIEZUL NOPII (JOC C5 A(ERCARE): Hentru rgan!zare "e ,a /!8a c"u&a
!epura%!lr- ,!zu!na ,ulp!! n cl&ur!le pu"e ale cla"e!.
Se ,a alege un cp!l #a! ,!! care ,a a,ea rlul de ,ulpe- ce!lal&! cp!! "e ,r grupa n
cl&ul !epura%!lr.
4n /a&a ,!zu!n!! ,ulp!! "e ,a tra"a l!n!e cu creta pe "l- care reprez!nt gardul ,ulp!!-
ace"ta /!!nd lcul unde ,r putea a,an"a !epura%!!- /r a trece pe"te el.
(a "e#nalul educatare! (care d!r!$eaz $cul): =Hrn!&!.+ !epura%!! !e" d!n lcul lr-
"r!nd cu "pr!$!n pe pal#e p1n la gardul ,ulp!!. C1nd a$ung a!c! e! ntrea2 ,ulpea de 3 r!:
=>ulpe- c1t e cea"ul6+. (a "/1r%!tul ult!#e! ntre2r!- ,ulpea "e treze%te %! r"punde:
=M!ezul np&!!+ repez!ndu'"e "pre cp!! (!epura%!) pentru a'! pr!nde. Cp!!! alearg %! "e
regrupeaz n cl&ul de plecare (c"u&a lr).
11. IEPURAII ISTEI (JOC C5 S:RI;5RI): Se #arc)eaz pe teren 0 %an&ur! late de
0? c#- ntr' grd!n de zarza,at. 5n %ant "e g"e%te la #arg!nea "tratulu! cu ,arz- ntre
pdure %! grd!n!&- !ar cellalt ntre "tratul cu ,arz %! cel cu #rc,!. Dup "tratul cu
#rc,! "e g"e%te c1#pul. (a #arg!nea pdur!! "tau !epura%!!- !ar ntr'un alt cl& al
"tratulu! cu ,arz "t grd!narul cu pu%c.
Iepura%!! a%eza&! unul l1ng altul la #arg!nea pdur!!- n /a&a %an&ulu! de l1ng "tratul
cu ,arz- "tau %!'l p1nde"c pe grd!nar. Cnductrul $culu! (!epura!ca)- atent la grd!nar
c1nd ace"ta pr"e%te grd!na- anun&:
= K Crd!narul e la #a" .
Ldup n ,arza lu! gu"ta".+
C1nd prnun& cu,1ntul =zdup.+ t&! !epura%!! "ar %an&ul- "e #pr%t!e pr!n ,arz %! "e
gr2e"c " #n1nce. C1nd !epura!ca zre%te pe grd!nar c "e ndreapt "pre grd!n!&-
anun& repede:
=Crd!narul a ,en!t-
Iute la #rc,! "r!&!.+
Iepur!! "ar %an&ul n terenul cu #rc,! %! caut " #n1nce c1t #a! !ute. Crd!narul
"e u!t pr!n "tratul cu ,arz- ap! "are n cel cu #rc,!. (a apar!&!a lu! !epura!ca "tr!g:
=He c1#p , #pr%t!a&!
Ca " nu /!&! #pu%ca&!.+
Iepur!! /ug pe c1#p. Iar ,1ntrul dup e! %! trage cu pu%ca "tr!g1nd: =pc- pc.+
REC5(I: 1) Iepur!! care nu "'au pr!t la ace"t "e#nal "e cn"!der pr!n%! %! !e" d!n $cD
0) Se cn"!der #pu%ca&! %! !epur!! care n'au "r!t 2!ne %! au czut n %an&.
10. VNATUL CERBILOR (JOC C5 S:RI;5RI): Educatarea #preun cu d! cp!!
"unt ,1ntr!!- !ar re"tul cp!!lr "unt cer2!!. Cer2!! pa"c ntr' p!an la d!"tan& de 0'3
# de lcul pe"te care tre2u!e " "ar ( ap lat de ?< c#).
(a "e#nalul ,1ntrulu! (d!n garn) cer2!! tre2u!e " /ug ctre ap %! " "ar. Ce!
care au reu%!t " "ar "unt "cpa&!- !ar ce! care ua czut n ap "e cn"!der pr!n%!.
Jcul "e re!a "c)!#21ndu'"e ,1ntrul.
REC5(I: 1) 7u alearg " "ar pe"te ap dec1t la "e#nul tr#pete!.
0) >1ntr!! nu pr!nd dec1t pe ce! care nu au a$un" la ap "au care au czut n ap.
13. NFI!E STE!ULEUL (JOC C5 EC@I(IAR5): Cp!!! "unt #pr&!&! n du ec)!pe.
4n /a&a /!ecre! ec)!pe "e ,a /!8a planul ncl!nat. (a captul r!d!cat "e ,a pune #"u& cu
un ,a" pentru "tegule&e. Hr!#!! cp!! ,r a,ea n #1n c1te un "tegule&. (a "e#nalul
educatare! ,r #erge n ec)!l!2ru pe planulncl!nat- ,r n/!ge "tegule&ul n ,a"ul pregt!t l!
"e ,r ntarce- trec1nd ap! la "/1r%!tul %!rulu!.
Cp!!! ur#tr! "e ,r urca /r "tegule&e %! "e ,r ntarce cu "tegule&ele-
pred1ndu'le ur#tr!lr. Jcul "e repet n /elul ace"ta cu t&! cp!!!- ap! "e re!a de la
nceput. C1%t!ga ec)!pa care a urcat %! c2r1t crect %! n'a ncurcat "tegule&ele.
19. CURSA MIN!ILOR (JOC C5 MI7CEA): Se lucreaz cu du ec)!pe. Cp!!! "unt
a%eza&! n clan c1te unul nap!a une! l!n!! tra"ate pe "l- la d!"tan& de c!rca 3 # de
pr!#a l!n!e "e ,a tra"a alt l!n!e paralel cu pr!#a- acea"ta reprezent1nd punctul de
ntarcere al cp!!lr dup parcurgerea d!"tan&e! d!ntre cele du l!n!!- n #er"- cu l,!rea
#!nge! %! pr!nderea e!.
(a "e#nalul educatare!- pr!#!! cp!! d!n /!ecare ec)!p prne"c l,!nd #!ngea de
p#1nt p1n la l!n!a a dua- de unde "e ntrc cu #!ngea n a#2ele #1!n! pe care predau
cp!lulu! ur#tr d!n ec)!pa re"pect!,- ap! de nclneaz la "pate. (,!rea #!ng!! n
p#1nt %! pr!nderea "e /ac cu a#2ele #1!n!- u%urel- lateral "pre dreapta- "pre a nu /! l,!t
cu p!c!arele n #er".
Ec)!pa care are #a! pu&!ne gre%el! e"te c1%t!gtare.
1?. INTAUL DIBACI (JOC C5 MI7CEA): Se lucreaz cu du ec)!pe. Cp!!! "unt
a%eza&! n clan c1te unul n /a&a une! l!n!! tra"ate pe "l. 4n /a&a celr 0 ec)!pe "e g"e"c
&!ntele (cercur! cu d!a#etrul de 1 #). (a "e#nal- pr!#a ec)!p e8ecut aruncarea cu #1na
dreapt %! trec la ur#a %!rulu!D n c#pen"a&!e "e arunc cu #1na "t1nga. Se cn"!der
&!nta%! d!2ac! cp!!! care au &!nt!t crect cu a#2ele #1!n!.
1E. VULPEA I IEPURELE (JOC C5 A(ERCARE): Cp!!! "tau n cerc- !ar unul d!ntre e!
care e"te ale" " reprez!nte ,ulpea "e a%eaz n #!$lcul cerculu!.
>ulpea trece pe la t&! cp!!!- at!nge c1nd pe unul- c1nd pe altul- "pun1nd: =Eu "unt
,ulpea- r%c,anaM Iepure pze%te'&! 2lanaM a# /ug!t eu dup t!neM Dar %! tu gne%t! prea
2!ne.M M!'a! "cpat dat'n dru#M ;ea/r n'a! " "cap! acu#.+
Cp!lul la care "e ter#!n nu#rtarea- dat cu prnun&area ult!#ulu! cu,1nt
de,!ne !epure- /uge- !ar ,ulpea caut "'l pr!nd. Iepurele pate " /ug n cerc %! n a/ara
cerculu!. El caut " !ntre n cerc pe unde ,ulpea nu "e a%teapt e,!t1nd a"t/el " /!e pr!n"
d!ntr' dat. Jcul "e ter#!n c1nd ,ulpea pr!nde !epurele.
REC5(I: 1) Iepurele are ,!e " /ug n cerc %! n a/ara cerculu!.
0) >ulpea pate " l pr!nd nu#a! n cerc %! nu n a/ara cerculu!.
1F. ORA "# (JOC C5 A(ERCARE): Jcul "e rgan!zeaz cu ntreaga grup. Educatare
/!8eaz ,!zu!na %! gardul ,ulp!!- c"u&a %! curtea g!n!lr %! cte&ul c1!nelu!. 5n cp!l ,a /!
,ulpea- el ,a "ta n ,!zu!n ntr" cu "patele ctre g!n!- cu #1!n!le la c)!D altul ,a /! c&elul
care ,a "ta n patru la2e n cte& ("u2 #a")D ce!lal&! ,r /! g!n!le. (a "e#nalul
educatare! g!n!le prne"c #erg1nd ncet- /r zg#t " nu trezea"c ,ulpea %! "e pre"c
la gardul ,upl!!. (a al d!lea "e#nal g!n!le ntrea2 de 3 r! =>ulpe- c1t e cea"ul6+. >ulpea "e
treze%te- "e /reac la c)! (a#ge%te g!n!le)- !ar n cl!pa c1nd r"punde: =Ora 1<.+ "e %!
repede " pr!nd g!n!le K g!n!le /ac zg#t- &!pD c1!nele "e treze%te %! "e repede "
pr!nd ,ulpea. Acea"ta de /r!c "e apr /ug!nd %! "cap nu#a! dac a reu%!t " !ntre dup
gardul e!- na!nte de a /! at!n" de c1!ne. C!n!le "per!ate "e retrag n curtea lr %! "e
a%eaz $"- unde "e d!)ne"c.
RE!ULI: 1) C1!nele nu are ,!e " pr!nd ,ulpea dac a a$un" dup gard.
0) >ulpea n'are ,!e " !ntre n curtea g!n!lr pe care le pze%te c1!nele.
1I. COPIII CURAJOI (JOC C5 A(ERCARE): Se trag 0 l!n!! la d!"tan&e de 1< # una de
alta. Ace"te l!n!! reprez!nt du ca"e. 4ntre ele- la #!$lc de a/l un cer. 4n ace"t cerc "t
cp!lul care pr!nde. Cp!!! "tau ntr'una dn ca"e.
' Sunte&! cp!! cura$%!6- ntrea2 educatarea
' Cura$%!. r"pund cp!!!$ %C!ne e cura$" " /ug.+ (a ult!#ul cu,1nt al
educatare!- cp!!! !au la /ug "pre cealalt ca". Acela care pr!nde caut " at!ng c1t #a!
#ul&! cp!!.
Ce! care "unt at!n%! !e" d!n $c %! "e a%eaz n r1nd cu /a&a la cp!!!. Jcul "e repet
p1n c1nd r#1n cp!! pr!n%!. (a repetare "e "c)!#2 cp!lul care pr!nde.
REC5(I: 1) Cp!!! " /ug !#ed!at c1nd educatarea prnun& cu,!ntele: =S /ug.+
0) Cp!lul care pr!nde are dreptul " pr!nd nu#a! p1n la l!n!a care reprez!nt
ca"a cp!!lr. Dac trece l!n!a "e alege altul n lcul lu!.
1J. BLTOACA (JOC5RI C5 S:RI;5RI): 4n ncpere- paralel cu unul d!n pere&!- "e
trage l!n!e cu cret- ap! pe"te zece pa%! #ar! "e trage alt l!n!e paralel de la un perete
la altul. Spa&!ul d!ntre ace"te du l!n!! reprez!nt 2ltaca. 4n !nter!rul 2ltace!- ntre
l!n!e %! cealalt "e de"eneaz 1<'10 cercur! #!c!- unul dup altul cu d!a#etrul apr8!#at!, de
0<'0? c#- la d!"tan& unul de altul de 3<'9< c#.
(!n!a pe care "e de"eneaz cercur!le #!c! pate /! n z!g'zag. Cercur!le reprez!nt
2l,an! pe care tre2u!e " "e treac pr!n 2ltac. Cp!!! "unt a%eza&! ntr' arecare
/r#a&!e n a/ara "pa&!ulu! d!ntre l!n!! ( pe #alul 2ltace!). (a "e#nalul educatare! cp!!!
trec pe r1nd "r!nd d!n cerc n cerc- pentru a nu cdea n ap- p1n la #alul cellalt.
REC5(I: 1) Cp!lul care a "r!t alturea de cerc a !ntrat n ap- "'a udat %! "e duce pe #al
" "e u"uce.
0) C1%t!g ace! cp!! care trec crect de la un #al la cellalt /r a clca n ap.
0<. CURSA PE NUMERE CU MIN!EA (JOC C5 MI7CEA): $cul "e rgan!zeaz pe
ec)!pe egale (0-3-9 ec)!pe dup nu#rul cp!!lr). B!ecare cp!l d!ne c)!p part un nu#r.
4n /a&a ec)!pelr "e g"e%te c1te ladcu #!ng!. Educatarea "tr!g: =7u#rul 0.+. Cp!!!
care part nu#rul 0 "e r!d!c- "e duc la lad- !au #!ngea- l,e"c de p#1nt %! pr!nd cu
a#2ele #1!n! %! cle"c ec)!pa re"pect!, cu #!ngea n #1!n!. Dup ce au cl!t duc #!ngea
n lad %! trec la lc. Se nteaz care d!ntre e! a$un" pr!#ul la lc. (a "/1r%!tul $culu!-
ec)!pa care a a,ut #a! #ul&! cncuren&! /runta%! "e cn"!der c1%t!gtarea $culu!.
01. TAFETA PICTORILOR: Cp!!! "unt #pr&!&! n du ec)!pe- egale ca nu#r-
a%ezate n /r#a&!e de %!r %! n "patele l!n!e! de plecare. 4n /a&a /!ecre! ec)!pe "e pla"eaz
c1te ta2l de "cr!"- !ar pe l!n! de plecare #a! #ulte 2uc&! de cret de d!/er!te culr!.
4na!nte de nceperea $culu! educatarea )tr&te ce anu#e tre2u!e " "e de"eneze pe
ta2l %! ce ele#ent d!n de"en tre2u!e " de"eneze /!ecare cp!l. De e8e#plu "e "ta2!le%te
de"enarea une! ca"e. (a c#anda de ncepere- pr!#!! cp!! d! /!ecare ec)!p !au 2ucat de
cret- alearg la ta2l %! de"eneaz un "!ngur ele#ent al ca"e! K de e8e#plu ' - ap! alearg
la cada %!rulu! prpr!uD prne"c ur#tr!! %.a.#.d.- p1n "e ter#!n de"enul re"pect!,
(pere&!!- acper!%ul- /ere"trele- u%!le- c%ul- pragul de la !ntrare- gardul- /lr!le d!n curte
etc). E"te declarat c1%t!gtare ec)!pa care ter#!n pr!#a- care a de"enat cel #a! crect
%! a clrat #a! 2!ne.
00. TAFETA CU OBSTACOLE: Cp!!! "unt #pr&!&! n du ec)!pe- egale ca nu#r-
a%ezate n /r#a&!e de %!r nap!a l!n!e! de plecare. 4na!ntea ec)!pelr- pe tra"eu- "e pun n
tre! lcur! c1te du cercule&e d!n #ater!al pla"t!c pe care "e "pr!$!n c1te un 2a"tn de
g!#na"t!c. D!"tan&a d!ntre 2"tacle e"te de 0 #. (a c#anda de ncepere a $culu! dat
de educatare- pr!#!! d!n /!ecare ec)!p prne"c n alergare %! "ar pe"te 2"tacle. (a
ntarcere alearg ctre cec)!p!er!- pe care ! at!ng u%r pe u#r %.a.#.d.$cul "e pate
de"/%ura %! pe perec)!- pr!n parcurgerea tra"eulu! &!n1ndu'"e de #1n. 4n ace"t caz #a!
adug# un 2"tacl /r#at d!n 3 c%ule&e cu du 2a"tane "pr!$!n!te pe el. C1%t!g ec)!pa
care ter#!n pr!#a %! parcurge crect tra"eul (/r " d2are 2a"tanele).
03. TAFETA CU ZIARUL PE CAP: Cp!!! "unt #pr&!&! n du ec)!pe- egale ca nu#r-
a%ezate pe %!rur!- nap!a l!n!e! de plecare. 4n partea pu" terenulu! de $c- n dreptul
/!ecre! ec)!pe- "e de"eneaz du cercur!. Hr!#!! d!n /!acre ec)!p au n #1n c1te un z!ar-
#ptur!t n du. (a "e#nalul educatare!- de"/ac z!arul- l a%eaz pe cap %! alearg "pre
cercul d!n /a&a lr. Dac pe parcur" cade unu! cp!l z!arul- "e pre%te- l pune d!n nu pe cap-
ap! cnt!nu. C1nd a$ung n cercur! !au z!arul de pe cap- le #pture"c %! alearg "pre
ur#tr!!- crra le predau z!arele- ap! trec la cada %!rur!lr. C1%t!g ec)!pa care a
ter#!nat pr!#a $cul.
09. ;ABE;A HAR;ILA7I(OR: Cp!!! "unt #pr&!&! n du ec)!pe- egale ca nu#r-
a%ezate pe %!rur!- nap!a l!n!e! de plecare. (a c1&!,a #etr! de acea"ta "e tra"eaz l!n!a de
""!re. (a "e#nalul educatare! pr!#!! d!n /!ecare ec)!p- d!n culcat na!nte- nda!e
genunc)!ul "t1ng- n t!#p de 2ra&ul drept e"te du" na!nte- c1t #a! departe. Depla"area "e
real!zeaz pr!n #p!ngerea n p!c!rul nd!t %! nt!nderea 2ra&ulu!. M!%carea cnt!nu cu
cellalt 2ra& %! p!c!r- altern1nd a"t/el p1n la l!n!a de ""!reD ap! pleac ur#tr!! %.a.#.d.
c1%t!g ec)!pa care a e8ecutat cel #a! 2!ne t1r1rea.