Sunteți pe pagina 1din 3

Programul de Granturi Mici (PGM) al Bancii Mondiale sprijina activitatile care sunt

legate de angajarea civica prin acordarea de finantari nerambursabile, administrate


prin intermediul birourilor Bancii Mondiale. PGM sprijina acele activitati care permit
cetatenilor sa adopte initiative care sa influenteze obtinerea rezultatelor in dezvoltare.
Aceste activitati consolideaza mecanismele de incluziune, responsabilizare si
participare precum si parteneriatele cu sectorul public, alte organizatii ale societatii
civile si sectorul privat. Pot solicita grant-uri organizatii ale societatii civile care
lucreaza pe probleme de dezvoltare. rganizatiile societatii civile trebuie sa aiba o
situatie buna, un renume pentru realizari in folosul comunitatii si solvabilitate
financiara. !e va acorda prioritate organizatiilor care nu au primit sprijin prin acest
program in anii anteriori (organizatiile nu pot primi mai mult de trei granturi intr-o
perioada de cinci ani). PGM sprijina activitatile ale carui obiectiv primar este
angajarea civica. "n plus, activitatile pot include, dar nu se limiteaza la organizarea de
conferinte si seminarii pentru dezvoltarea abilitatilor si#sau dobandirea de cunostinte$
campanii de comunicare pentru influentarea elaborarii politicilor sau eforturi
inovatoare in cadrul retelelor pentru construirea capacitatii sectorului privat. Activitati
neeligibile% programe de cercetare, programe pentru instruire academica formala,
proiecte operationale, livrarea de servicii de baza, ec&ipamente, burse sau programe
de studii, persoane individuale care fac cerere in nume propriu sau entitati fizice.
Activitatile propuse nu trebuie sa intre in competitie cu sau sa se substituie
instrumentelor Bancii Mondiale. Activitatile trebuie sa se deosebeasca in mod clar de
programele obisnuite ale Bancii Mondiale. 'aloarea unui grant poate varia intre ()))
- *))) +!,. -ormularele de cerere se pot descarca de pe pagina de "nternet a Biroului
Bancii Mondiale la adresa% .....orldban/.org.ro, rubrica Programul de Granturi
Mici. 0ererile (in limba engleza sau romana) pot fi e1pediate prin posta sau depuse
personal la Biroul Bancii Mondiale din 2omania, Bd. ,acia nr. 3(, sector 4,
Bucuresti, pana la data de 4( februarie 4))5 (data postei) cu mentiunea 6Pentru
Programul de Granturi Mici6.
Programul de Granturi Mici 4))574))3
Programul de Granturi Mici 4))574))3%
G&id pentru organiza8iile societ98ii civile (!0)
,espre program
Programul de Granturi Mici (PGM) sprijin9 activit98ile care sunt legate de angajarea
civic9 prin acordarea de granturi mici care sunt administrate prin intermediul
birourilor B9ncii Mondiale. PGM sprijin9 acele activit98i care permit cet98enilor s9
adopte ini8iative care s9 influen8eze ob8inerea rezultatelor :n dezvoltare. Aceste
activit98i consolideaz9 mecanismele de incluziune, responsabilizare ;i participare
precum ;i parteneriatele cu sectorul public, alte organiza8ii ale societ98ii civile ;i
sectorul privat.
2ezultatele angaj9rii civice
Angajarea civic9 poate s9....
- Promoveze consensul public ;i responsabilizarea la nivel local fa89 de reforme ;i
strategiile de dezvoltare prin crearea unor re8ele prin intermediul c9rora s9 fie
diseminate cuno;tin8ele, crearea unui teren comun pentru :n8elegere, :ncurajarea
cooper9rii dintre sectoarele public ;i privat, ;i uneori c&iar atenuarea unor tensiuni$
- -ac9 s9 fie auzite temerile celor s9raci ;i marginaliza8i ;i s9 asigure integrarea
opiniilor acestora :n cadrul deciziilor luate asupra politicilor ;i programelor$
- Poten8eze ;i :nt9reasc9 impactul programelor de dezvoltare oferind cuno;tin8e,
identific<nd riscuri poten8iale, direc8ion<nd asisten8a ;i merg<nd p<n9 la nivelul
comunit98ilor locale$
- Aduc9 idei inovatoare ;i solu8ii pentru dezvoltare la nivel local ;i global$
- fere calificare profesional9 ;i o capacitate m9rit9 de a oferi eficient servicii, :n
special :n medii unde sectorul public este slab dezvoltat$ ;i s9
- =mbun9t98easc9 transparen8a ;i responsabilitatea fa89 de activit98ile de dezvoltare,
contribuind la realizarea unui climat propice pentru o bun9 guvernare.
=nainte de a trimite cererea
Programul de Granturi Mici al B9ncii Mondiale poate s9 finan8eze doar o foarte mic9
parte din cererile pe care le prime;te. Multe sunt refuzate nu fiindc9 nu sunt valoroase,
ci fie pentru c9 nu r9spund obiectivelor ori criteriilor de eligibilitate ale PGM fie
cererea de fonduri dep9;e;te cu mult fondurile disponibile. =nainte de a trimite
cererea, citi8i G&idul pentru a v9 l9muri dac9 v9 :ncadra8i :n criterii. ,e asemenea
verifica8i (telefon<nd la Biroul B9ncii Mondiale sau pe .ebsite) care sunt condi8iile de
eligibilitate.
0ine poate s9 solicite un grant>
rganiza8ii ale societ98ii civile care lucreaz9 pe probleme de dezvoltare. rganiza8iile
societ98ii civile trebuie s9 aib9 o situa8ie bun9, un renume pentru realiz9ri :n folosul
comunit98ii ;i solvabilitate financiar9. !e va acorda prioritate organiza8iilor care nu au
primit sprijin prin acest program :n anii anteriori (organiza8iile nu pot primi mai mult
de trei granturi :ntr-o perioad9 de cinci ani).
0e tipuri de activit98i sunt sprijinite >
PGM sprijin9 activit98ile ale c9rui obiectiv primar este angajarea civic9. =n plus%
- Activit98ile pot include, dar nu se limiteaz9 la organizarea de conferin8e ;i seminarii
pentru dezvoltarea abilit98ilor ;i#sau dob<ndirea de cuno;tin8e$ campanii de
comunicare pentru influen8area elabor9rii politicilor sau eforturi inovatoare :n cadrul
re8elelor pentru construirea capacit98ii sectorului privat.
- Activitatea trebuie :nc&eiat9 :n timp de un an de la data acord9rii grantului.
- !e va acorda prioritate organiza8iilor care nu au fost sprijinite prin acest program :n
anii anteriori.
0are activit98i nu sunt sprijinite>
Granturile mici ?+ finan8eaz9% programe de cercetare, programe pentru instruire
academic9 formal9, proiecte opera8ionale, livrarea de servicii de baz9, ec&ipamente,
burse sau programe de studii, persoane individuale care fac cerere :n nume propriu
sau entit98i fizice. Activit98ile propuse nu trebuie s9 intre :n competi8ie cu sau s9 se
substituie instrumentelor B9ncii Mondiale$ activitatea trebuie s9 se deosebeasc9 :n
mod clar de programele obi;nuite ale B9ncii Mondiale.
0are este volumul granturilor acordate>
'aloarea unui grant poate varia :ntre ())) 7 *))) dolari !+A. =n acest an Biroului
B9ncii Mondiale din 2om<nia i-au fost aloca8i (*))) de dolari pentru PGM. PGM
finan8eaz9 rar mai mult de jum9tate din bugetul propus pentru o activitate. @ste deci
preferabil ca granturile s9 ajute la atragerea unor contribu8ii suplimentare din alte
surse. rganiza8iile care depun cerere trebuie s9 demonstreze :n ce m9sur9 un grant
din partea B9ncii Mondiale le poate ajuta s9 atrag9 fonduri de la al8i donatori.
0um se solicit9 un grant>
0erere de Grant
0ererile (:n limba engleza sau rom<na) pot fi e1pediate prin po;t9 sau depuse personal
la Biroul B9ncii Mondiale din 2om<nia, Bd. ,acia nr. 3(, sector 4, Bucure;ti, p<n9 la
data de 4( februarie 4))5 (data po;tei) cu men8iunea APentru Programul de Granturi
MiciB.
2aport final