Sunteți pe pagina 1din 130

www.dacoromanica.

ro
N U M E R E A P A R U T E D I N
B i b l i o t e c a M I N E R V E l i i
a 3 0 B A N I N U M A R U L

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.roR o m a ' n i i d i n A r d e a l


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

l o a l l e l s i l n i t a
r a i d -
t o r i i e n

i n t u i t i o n e .
e e i - l a l t i .
www.dacoromanica.rod i n s i - s i
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rom o l e .

R o m a n i ,www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
s i ' n
s i
www.dacoromanica.ro


I i i
d e
e t

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


I n

t i n -


www.dacoromanica.ro


e i
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
m
d a n s i i .
www.dacoromanica.ro
i i d


www.dacoromanica.ro


t h a l a m i

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.roC U

g r a l ,
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
e .
c i
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


' d e b a r


w a n e

www.dacoromanica.ro
s d - c i
n i d n e c t i .
L u n t .
www.dacoromanica.ro
p u h l i c L


www.dacoromanica.ro
s o
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.roi
www.dacoromanica.ro
r i s e r i s o m i ,
www.dacoromanica.ro


i i im i m i n g
f i u l i n i
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


t id e
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

S .
d i l i s s i l e
www.dacoromanica.ro


i i a o i a


www.dacoromanica.rol i i i
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


a h a b
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
I i i

l i i i
a t E
www.dacoromanica.roM e l v i n

i q

www.dacoromanica.ro
9 3
a n i , s i p r o f i t A n d d e s t r a m I b r A r i l e
I m p a r a t e s e i , i a r s e i m p u n e . I n o e e n t i n K l e i n
c a u t a o c r o l i r e l a V i e n a , d q r r a m A n e d e
s a s e e x i l e z e l a R o m a .
D u p i t I . e r m i n a r e a r a s b o i n l u i d e s e a p t e a n i
u r m e a z a u n t i m p d e r a s u f l a r e p e n t r u R o -
m A n i .
S e i n f i i n t e a z i t b a t a l i o a u e l e d e g r a n i e c r i T o
c A r o r a l i s c d a p a n d i n t n 1 d e a t A t a t i t 1 1 1 )
u s u r p a t d e a l t i i . I n U n g a r i a I m p r a t e a s a r e -
d u c e i o b a g i z i l e l e d e r o b o t h , l a 2 4 p e
a n s i l c ( l a i o b a g i l o r p p a c e ] l i m p m a r e k
d r e p l d e l i b e r a m i g r a t i u n e . I n A r d e a l i n s a
r e s i s t e n t a n o b l i m i i e a t i l t d e i n d g d i t a , i n
c h i m i l i t a r i z a r e a i o b a g i l o r d e p c d o m e n i i l e
r e g a l e n u s e m a i o r r m e a z a s i s t a r e a i o b a g i l o r
r a m i l n e t o t e e a d o m a i n a i n t e .
I m p a r a t e a s a K c a t > r i n a I I . s e f a c u s e s t a p a
p e M o l d o v a s i p e M u n t e n i a , s i M a r i a T e
r r e z i a e r a g a t a s a p o r n e a s c a r a s b o i u i m p ( )
t r i v a f o s t e i s a l e a l i a t e , c a s ' o s i l e a s c a a P g
r a s i t a r i l e r o m f i n e . I i i . a s e m e n e a i m p r e j u r a r i
m i s e p u t e a p u n e i n c o n f l i c t c u n o b i l i m e a .
I n u r m a i n t e r v e n i r i i l u i F r e d e r i c M a r e
r a s b o i u l a f o s t i n l a t u r r a t : E c a t e r i n a I I . l a p r i
m i t d r e p t c o m p e n s a t i u n e p e n t r u t a r i l e r o m a -
n e , p c c a r e l c c u c e r i s e , o p a r t e d i n P o I o n i a ,
i a r M a r i a T e r e z i a a W e t e a t e r e n d e a p t i r a r e
$ i e a a s i g u r a r e p e n t r n v i i t o r G a l i t i a s i B u f f )
p e c a r e p r i m i t - o d e l a R u s i e u a p r o
b r i r r e a u l t e r i o a r a P o r t i i .
A c e s t a e d i n u r i n a c t a l I m p a r a t e s e i
M a r i a T e y e z i a , c a r e m o a r e l a
I I . , c a r e i n c a
s c a u n u l i m p a r a t e s e s i e r a s i i n U n g a r i a
n o b i l i m e a .

m i l n i ,

www.dacoromanica.ro

d i n
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.roi n a t i e c
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


I l L
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

r i
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

e r i d a l U
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
_
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

Z o l a . -

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

S-ar putea să vă placă și