Sunteți pe pagina 1din 1

Allegretto

A ruginit frunza din vii

D. G. Kiriac

mf

 

 

   

   

 

 

3

4

 

   

 

1.

A

ru

gi

nit

za

din

vii

 

Şi

du

ni

ci

o

ri

 

ca

ri

Şi

du

ni

ca

va

so

3.

în

şi

co

sit

Va

tre

ce

va

ra

pe

mf

 
 

3

   

 

 
               

             

4

 

   

   

   

 

8

 

1.

A

ru

gi

 

nit

 

za

din

vii

 

Şi

du

ni

ci

2.

o

ri

ca

ri

Şi

du

ni

ca

va

so

3.

în

   

şi

co

sit

 

Va

 

tre

ce

va

 

ra

pe

   

   

   

 

   
 

4

   

   

 

 

Pus

la

Pus

ti

i-s

 

ho

re

 

le

din

 
 

si,

A

 

te

în

bu

tu

ci

lor

în

În

a

ur

la

nu

ri

 

Şi

ho

Şi ho ra-n

sat

se

 

li.

     

 

   
                 

                 

   

 

   

   

 

   

8

 

 

cat, Pus tii sunt la nuri şi câm pii, Pus ti i-s ho re le
cat,
Pus
tii sunt
la
nuri şi câm
pii,
Pus
ti
i-s
ho
re
le
din
sat.
si,
A
tunci va
creş
te
iar,
în
bolţi,
Frun za
bu
tu
ci
lor
în
vii.
pii,
În
a
ur
la
nu
ri
le-or
Şi
ho
ra-n
sat
ne-on ve
se
li.
p
pp
9
M.
m.
m.
m.
p
pp
8
M.
m.
m.
m.