Sunteți pe pagina 1din 25

Barem de activitd

in modulul de
Unitate sanitare

sectie

Se completeaza de c6tre medicul rezident si se semneaza de indrumdtor, conform baremului din


fiecare modul de pregdtire, iar rubricile necompletate se bareaz6.

curriculum. Se incepe un forrnular nou pentru

rEvaluarea va fi efecfuata dupa urmatorul


sistem de scor: 1. asistenta pasiva; 2. necesita supraveghere atenta; 3. abilitate de a efectua procedura
sub o oarecare supraveghere; 4. abilitate de a efectua procedura fara supraveghere; 5. abilitate de a superviza si de a preda procedura.

Barem de activiti

in modulul de
Procedura

/tehniea/

Unitate sanitari

sectie

Se completeaza de cdtre medicul .""iO"ni si t


fiecare modul de preg6tire, iar rubricile necornpletate se bareaz6.
*Evaluarea va
fi efecfuata dupa urmatorul sistem de scor: l. asistenta pasiva; 2. necesita supraveghere atenta; 3. abilitate de a efectua procedura
sub o oarecare supraveghere; 21. abilitate de a efectua procedura fara supraveghere; 5. abilitate de-a superviza
si de a preda procedura.

Barem de

in modulul de ........
Procedura /tehnica/

Unitate sanitarl

sectie

Se completeaza de c6tre medicui rezident si se semneaza de indrum[tor, conform baremului din curriculum. Se incepe rm fonnular nou pentru
hecare modul de pregitire, iar rubricile necompietate se bareaz6.
*Evaluarea va fi efectuata dupa urmatorul sistem de scor: 1 asistenta pasiva; 2. necesita supraveghere atenta; 3. abilitate de a efectua procedura
sub o oarecare supraveghere; 4. abilitate de a efectua procedura fara supraveghere; 5. abilitate de a superviza si de a preda procedura.

Barem de activitl

ractice in modulul de
Procedura

/tehnica/

Unitate sanitare /
sectie

baremutu

Se completeaza de c6tre medicul rezident si se semneaza de indrumitor, confonn


oentru
fiecare modul de pregdtire, iar rubricile necompletate se bareaz6.
xEvaluarea va
fl efectuata dupa urmatorul sistem de scor: 1. asistenta pasiva; 2. necesita supraveghere atenta;3. abilitate de a efectua procedura
sub o oarecare supraveghere; 4. abilitate de a efectua procedura fara supraveghere; 5. abiiitate de a superviza si de a preda procedura.

Barem de activiti

in modulul de
Procedura

/tehnical

Unitate sanitar[

sectie

seW

Se completeaza de c6tre medicul rezident siie


b
fiecare modul de preg6tire, iar n:bricile necomplelate se bareazd.
xEvaluarea va
fi efectuata dupa urmatorul sistem de scor: 1. asistenta pasiva; 2. necesita supraveghere dtenta; 3. abilitate de a efectua procedura
sub o oarecare supraveghere; 4. abilitate de a efectua procedura fara supraveghere; 5. abilitite de a superviza si de preda procedura,
a

Barem de

ice

in modulul de
Unitate sanitari

sectie

citre medicul rezident si se semneaza de indrum6tor, conform baremului din curriculum. Se incepe un formular nou pentru
fiecare modul de pregdtire, iar rubricile necompletate sebareazd.
Se completeaza de

*Evaluarea va fi efectuata dupa urmatorul sistem de scor: 1. asistenta pasiva; 2. necesita supraveghere atenta;3. abilitate de a efectua procedura
sub o oarecaro supraveghere; 4. abilitate de a efectua procedura fara supraveghere; 5. abilitate de a superviza si de a preda procedura.

Barem de

ctice in modulul de
Procedura I tehnical

SecompleteazadecEtremediculrezidentsisesemrreazadeindrum6tor,conformt
fiecare modul de pregdtire, iar rubricile necompletate sebareazl.
*Evaluarea va fi efectuata
dupa urnatorui sistem de scor: l. asistenta pasiva; 2. necesita supraveghere atenta; 3. abilitate de a efectua proaedxra
sub o oarecare supraveghere; 4. abilitate de a efectua procedura fara supraveghere; 5. abilitate de a superviza si de a preda procedura.

10

Barem de activiti

in modulul de
Procedura / tehnica

Unitate sanitalid /
sectie

Se completeaza de cltre medicul rezident si se semneaza de indrumitor, conform baremului din cuniculum. Se incepe un formular nou pentru
fiecare modul de pregltire, iar rubricile necompletate se bareazd.
*Evaluarea va fi efectuata dupa urmatorul sistem de scor: 1. asistenta pasiva; 2. necesita supraveghere atenta; 3. abilitate de a efectua procedura
sub o oarecare supraveghere; 4. abilitate de a efectua procedura fara supraveghere; 5. abilitate de a superviza si de a preda procedura.

ll

Barem de activiti

in modulul de
Procedura / telnica

Unitate sanitafi, /
sectie

Se completeaza de citre medicul rezident si se sernneaza de indrurnitor, conform baremului din curriculum. Se incepe un formular nou pentru
fiecare modul de pregdtire, iar rubricile necompletate se bareazd.
+Evaluarea va fi efectuata dupa urmatorul sistem de scor: l. asistenta pasiva; 2. necesita supraveghere atenta; 3. abilitate de a efectua procedura
sub o oarecare supraveghere; 4. abilitate de a efectua procedura fara supraveghere; 5. abilitate de a superviza si de a preda pfocedura.

t2

Barem de

in modulul de
Procedura

/tehnica/

Unitate sanitari

sectie

Se completeaza de c6tre medicul rezident si se semneaza de indrumdtor, conform baremului din cuniculum. Se incepe un formular nou pentru
fiecare modul de pregdtirg iar rubricile necompletate sebueazd.

*Evaluareavafiefecfuatadupaurmatodsistemdescor: l.asistentapasiva;2.necesitasupraveghereatenta;3.abilitatedeaefectuaprocedura
sub o oarecare supraveghere; 4. abilitate de a efectua procedura fara supraveghere; 5. abilitate de a superviza si de a preda procedura.

13

Barem de

in modulul de
Procedura / tehnica

Unitate sanitafi,l
sectie

Se completeaza de cdtre medicul rezident si se semneaza de indrumator, conform Uarem


fiecare modul de pregdtire, iar rubricile necompletate se bareaz6^
*Evaluarea va fi efectuata
dupa urmatorul sistem de scor: l. asistenta pasiva; 2. necesita supraveghere atenta; 3. abilitate de a efectua procedura
sub o oarecare supraveghere; 4. abilitate de a efectua procedura fara supraveghere; 5. abilitate de a superviza si de a preda procedura.

t4

Barem de activiti

in modulul de
Procedura

/tehnica/

Unitate sanitafi,/
sectie

iiiesemnea,adeindrum[tor,conformbaremu1uidincurriculum.Seincepeunformularnoupentru
fiecare modul de pregdtire, iar rubricile necompletate se bareaztr.
*Evaluarea va fi efectuata dupa urmatorul sistem de scor: l. asistenta pasiva; 2. necesita supraveghere atenta; 3. abilitate de a efectua procedura
sub o oarecare supraveghere; 4. abilitate de a efectua procedura fara supraveghere; 5. abilitate de a superviza si de a preda procedura.

1s

Barem de activitl

in modulul de
Procedura

/tehnica/

Unitate sanitard /
sectie

fo

Se completeaza de citre medicul rezident si se semneaza de indrumltor, confonn 6a.em,rtui ain cooi"utuor. S" itte"p. un
nou pentru
fiecare modul de preg[tire, iar rubricile necompletate se bareazi.
*Evaluarea va
flr efectuata dupa urmatorul sistem de scor: l. asistenta pasiva; 2. necesita supraveghere atenta; 3. abilitate de a efectua procedura
sub o oarecare supraveghere; 4. abilitate de a efectua procedura fara supraveghere; 5. abilitate de a superviza si de a preda procedura.

t6

Barem de activiti

ractice in modulul de
Procedura / tehnica

Unitate sanitard /
sectie

*Evaluarea va fi efecfuata
dupa urmatorul sistem de scor: 1. asistenta pasiva; 2. necesita supraveghere atenta:3. abilitate de a efectua procedura
sub o oarecare supraveghere; 4. abilitate de a efectua procedura fara supraveghere; 5. abilitate de a superviza si de a preda procedura.

t7

Barem de

in modulul de
Unitate sanitari

sectie

Secompleteazadec[tremediculrezidentsisesemneazadeindrumdtor,.o'fo
fiecare modul de pregdtire, iar rubricile necompletato se bareazi.
xEvaluarea va fi
efectuata dupa urmatorul sistem de scor: 1. asistenta pasiva; 2. necesita supraveghere atenta; 3. abilitate de a efectua procedura
sub o oarecare supraveghere; 4. abilitate de a efectua procedura fara supraveghere; 5. abilitate de a superviza si de a preda procedura.

18

Barem de

in modulul de
Unitate sanftare I
sectie

Se completeaza de cdtre medicul rezident si se semneaza de indrumitor, conform baremului din iunicutum. Se inc-pe un formut.ar nou pentru
fiecare modul de pregdtire, iar rubricile necompletate se bareaed.
*Evaluarea va fi efectuata
dupa urmatorul sistem de scor: L asistenta pasiva; 2. necesita supraveghere atenta; 3. abilitate de a efectua procedura
sub o oarecare supraveghere; 4" abilitate de a efectua procedura fara supraveghere; 5. abilitate de a superviza si de a preda procedura.

19

Barem de

ctice in modulul de
Unitate sanitare

sectie

*Evaluarea

va fi efectuata dupa urmatorul sistem de scor: l. asistenta pasiva; 2. necesita supraveghere atenta; 3. abilitate de a efectua procedura
sub o oarecare supraveghere; 4. abilitate de a efectua procedura fara supraveghere; 5. abilitate de a superviza si de a preda procedura.

20

Barem de activi

ractice in modulul de
Procedura / tehnica

Unitate sanitard /
sectie

Se completeaza de cdtre medicul rezident si se semneaza de indrumdtor, conform baremuiui din Juniiuiurn Se irlcepe un fomlular nou pentru
fiecare modul de pregdtirg iar rubricile necompletate sebareazL.
*Evaluarea va fi efectuata
dupa urmatorul sistem de scor: 1. asistenta pasiva; 2. necesita sirpraveghere atenta; 3. abilitate de a efectua procedura
sub o oarecare supraveghere; 4. abilitate de a efectua procedura fara supraveghere; 5. abilitate de a superviza si de a preda procedura.

2l

Barem de acti

in modulul de
Procedura

/ tehnical

Unitate sanitari

sectie

Se completeaza de cltre medicul rezident si se sernneaza de indrumitor, conform baremului din curriculum. Se incepe un formular nou pentru
fiecare modul de pregdtire, iar rubricile necompletate sebareazd".
*Evaluarea va fi efectuata dupa urmatorul
sistem de scor: L asistenta pasiva; 2. necesita supraveghere atenta; 3. abilitate de a efectua procedura
sub o oarecare supraveghere; 4. abilitate de a efectua procedirra fara supraveghere; 5. abilitate de a superviza si de a preda procedura-

22

Barem de activitl

in modulul'de
Unitate sanitar6

sectie

sesernnea'adeindrum6tor,conformbaremuluidincurriculum.Seincepeunformularnoupentru
frecare modul de pregitire, iar rubricile necompletate se bareazl"
*Evaluarea va fi efectuata dupa urmatorui sistem de scor: 1. asistenta pasiva; 2. necesita supraveghere atenta; 3. abilitate de a efectua procedura
sub o oarecare supraveghere; 4. abilitate de a efectua procedura fara supraveghere; 5. abilitate de a superviza si de a preda procedura.

23

Activitate de cercetare stiintifica / manifestiri qtiinfifice / studii clinice


Articole publicate
Revista

Titlul lucrarii............
Autorii.......
Revista

Titlul lucrarii............
Autorii......

irl'i,ltt:

.,

-:::

Lucrari comunicate (coautor)

Manifestarea

...... ...diplomadeparticipaf,enr... ........1.,.......

Titlul lucrarii............

Manifestarea

........ ...diplomadeparticiparenr...... ...../.........

Titlul lucrarii..,... ".....

Manifestarea

...... ..,diplornadeparticiparenr.........

Titlul lucrarii.........

Manifestarea

^./

.........

.....diplornadeparticiparenr.........../

Titlul lucrarii...............

Cursuri si stagii practice de pregitire extracwrieulare (naiionale si intemalionale)

Titlul manifestdrii...
Organizator.
I-ocafia si

perioada...

... ......diploma de participare

nr.........../

Titlul manifestdrii...
Organizator.

Localia si perioada...

Titlul manifestdrii...
Organizator.

Localia si perioada...
Manifestari gtiintifice de specialitate la care a participat /asistat
Titlul manifestErii...

Loca{iasiperioada...
Titlul rnanifestdrii.

... ...dip1omadeparticiparenr...........l.........

"

Localiasiperioada...

... ...dip1omadeparticiparenr.........../

Titlulmanifestarii... ............

Localiasiperioada...

..... "..diplomadeparticiparenr.........../

Titlul manifestirii...
Localia si

pbrioada...

... ...diploma

Studii clinice

Titlui studiului / sponsor...


Coordonator studiu ...

Titlul studiului / sponsor..


Coordonator studiu ......

24

de participare

nr.........../

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

fl

I
I
I

I
I

tu

I
I

Ll

-a ,r

F
.Yl

t,

l
LI

*l

xs

bl

r'

fl

xlt

9l

(t>

bo

xg
60

:Y

lr

!)l

{)

ol o

ol
dl

(D

9l a

!a

r'l

()

{,)

UI

(J

a)

rh

U o
d

bo

{)
.E

I
6l

bol

.t>

w
tr
a

()

lo
lo

Lr
IA

co

tt)^

t\

0)
q

C)

ol
(sl

ial
la

IA

lL)
l.d
|t. (t)^

Cr

IV
| )Cg
lL

e
:{

to

(J

l<d

c)

c)

tg

.n

l1
IH

c)

o
r|-.1

!\

^
l-<

C)

to
|

1"{

)61

bo

()

IB

q)

b0

ql #lol
U UI

tsq

(n^

'61

t>
t9
ut\

at>r

xgt

bI)

ah

rA^l

l:''1

o)

,rl

lo r) r)

l.=
la)

C)
r r-"1

t#

l(s
IY

o
a

ta
t.vk

l>o
t

ff

()

Lii

IF

t-\
t\J x
o

U U

ra)

'=o
,cg a

e)

- 8';o

q)

L
q)

c)

<(lt

-r

)G

{t)

ta

.EI*pr
HA= fl

s#

)d
a

x$
P

c)

0)

()

a,

o
q)
lt)

o
(J

()

.q

N
rrl

rY'l

'$

'go
5C)
9.n
C)x
ox i:

c>

5 ='6*
a.g.c
-v

!YL-!

o cili ti
5F
k 0)
o'=
ii h

"8 5;F
E F
Ag | |

Eg

.9FEU
bOA tr

a)
:'1, *> v o)
-? b H,s.P

S,qfhSE
g g'es

AE

OcE

rcs
C)

ti

X
)Gl

o-E
It

)Gt

VY

-Q

>

6)

*)r!

fl

oo0
ii
-Y()
!O
L,,

's

s
tl

tl

c.)

.if
a.t

sr

l-l

c.l

c{

0)

q)

-q)
(l)L

C')

c)

l-

ct

v)O
c)

",
x>
\,

9s

EF
)qt

o
6l

.:ltr
-ts
P9s
obo

6t

;'i
\J
xg

t<

|r

c)6
r=|>
a0)

;;

'i

C)':io:

X.e
'tr F*
P,.'f .2
HHL
f'r5
ii'=

S
L
O ii 5.!l
O O
('
o 6 Gl !=

g'.i=
L./dNll

F.

a &E

t
o :=g
F:
_E e
g:gE,E E
E,s =.;
g:sF-u:gE
O H'3 g I
a{

tl

c.t
q)
t7^
C)

o
tl

()

(l)

=()

{)

v)^

q0

kL/

5c

> 6Q
.tr I C)
-:l+i o)

)61

E9
i5
0l 6r E'8o
rao
-\ l"r
AE =o.s
L' O.

x(!

x(

.Yr-(g
d

"r
qxF
b.ic)C>

S)

C)

",oi

()v

s'fi

!E*
-eo()

trc)
8;E
(g
\J
>l-

,F"

H aa5

.98+i

H9a
d'* x
lJ in

Q.r

c)

E()
*o

Xci

k0)

HO

(a"

c1. cg E

iri$
L'F

!'n
i
sE6
aEd
sEd
i,
!l
!i

'!1

tYi(,}
6ant

,,
H*r E"6
76
26
,igR
,Eo-!,I E JI 'iis <HvE
,YhS 'XhS
EE5

p6

rj"$

in

8oi

OO
+E

EO
H0)

g)

E*6

C,

OE

(sRIA

:s)ho

EO)
To(q
t< L
-'!
;q
-o
!,
a.(l) \J O" t) l& \J

X
C)

<)o
.::

c)

iJ9)
6)

E lro

Ld
_g

sE
-oE6
E'frF
.qcx

E-dots

3
t;$u
e=
(d(ts
N

(,) .*
Ns,

t'a

=a)
=li
C !(\1

()
.F

cs or

6c

vo

iX{:

(D

hl,
Xts
x<=
> i^O
{rolO)
cgkd

HCa'

,o

{D

'E?E
<=:
iiq
tiv

'F*
;qo
<= jj

Glv(^
a?
<=:
(g'ii

lt)

.YX(d
Fl()c)

:8e

cr

\X(
FIC)O

X )(d ('3
Y3C)
H;irc

tr i'a

a
.t\^
I

V)

()

'E-

$r

q)

92

cs

q3
hi=
gr!
14=

c)

x!,
n.g

)GJ

o
H
o
q)

JO

=obo
,.;x
a0

!?

Tt a)
R,N

)F

't

)Gt

Ie0

()

=0)
Eb
(a=

LD'

Ets.E
(J
ar J
bo

:!J re,
O)

=6v
-YF

E E6

(){:E
aoo

c)

.9{

()

ca)
.ao

c{

Xg

95
g+:
(l

>o

\c
C)

trx

!-lE

E>

E>

F
bF
ov

o)

UA

q)

F
69
^bo

L.l

O..

rr 'lt

H>

F
tbo

eE"

3r
v**

"9
E

qio.V
:.laE

E"g g "E F

ie f$HEE
\Jg

:' 9)
ax?

'4ff
bo. E

Jr<
-\t

rC)

trld
.tt ts

b*
ov

!/ a.

4(

X
()

)(|
N

.if

()

*E
\,i

c{

tl

.+

co

(.)

t<r

c\

?{

\r

c)

ffi
E)

P
a

o
L
()

{)
C)

o
0)

q)

o
q)

a a

a
li
o
a

c)

)=
c)

o,

(.)

(}

()

X
rrl

t+{

6l

at>4

"9 *.

{.)
l.<

!r
o)

bo
c)

ax
xd

()

u:

tl

a{
i<L

EPq,
F6>
-= a'E
E.U

II

co

tlJ
()'{5"

ril
g'6
;G

9'r)!q

:!
<d
rir O

a
G

6',

.E

ba

a
4

r6
ts

EEfr

le

r"s
:E'= E ;'A

l*
l<J

I<
t.s
l!t.:
tt

6E=99
o
S
K"3

'ao
* c
gl
6
N

ts
i9

st*

l.R.

t*

t*
..:

F*E

.-! !!
|-<\
xgi
is

efis

I'X
t-

>s
o)s

E.E
,f :

E*x-0e

dg
HE

It
lB

qg
Ea

EF
3EH

N.

gqE gFs

'E

5f

l%

to\

rt

ts
l{

cri

S
e2

'O

tr:J9
o 9=

xEx
|I] o.g.1

s
R

:r
et
e6
qJ

ct

il

50\

FO\

=c\

CO

2,t =

IQ

I i:.

N-

$xe

f;;fi
$

SE AE EE
E X.E3J g

r-.i.

,oo
o:
O'-

E*FJ

oxua.-o

?)

P.o

qJ

ss

=;

E*
>: a

*EF,r{d.E
-i
B*
H;E
EEE

v)

ga

cS

9.E
O O
EE

=4
.:9:

q)

s*

K.-

EFgE

t\

E.E
?

';E

s
s

IC

co

ts
lu
tF
.F

olt
vx

E
I
I

{E,

=
c)

I
I

\o
U)

(h

.s

ts

ls)
t\

t\
ta

(l)

ls
r<

E
.F

()

(n

,r>

)Gt

)Cg

\o
U)

\o
u,

(n

U)

v-r

*Z

v'\

\)

.%

u'\

)6

)cg

cn
)cg
H

)S
a
. !-l

ct)

Sot

c'.t

(,

c)

[ic1

.sf,

.\f,

c)

,s

rs

ca

v)

$figa

an

fr

Sot

Sor

a.E

st Ef
BitE

I
;i

oo

)Gt

xx .sa

?.1

le
cB* Btc
>x
-.|q

o0)$ 3C')
c.r'8 YC)
-9
0) C)'s .s

P3
f:s
5\ 8'-

z ZN F,F

tsq

I
)S('1

x-^

xs

)C5

s*
s

ET EU

pt,

.s

,N

-()2Ncn
q

t-

,rr

I
I

9l

()
?E \o

(u

ts

I
I

'3

o
o

lJ-

t\

o
lo
CL
o
L

t'8
t$

E
L

l$
lo
l:s
to
lo

I
I

.9

t*
to
lo
IB

)(6

\o
.t)

l$

I
I

rg

)c\t

lu
tu

I
I

Xg

'ts
!.i

.F\

t'*

t<

Eo

Li

H
)tE

+-f

lsl

I
I

.g

-g

l.sl

It

tbl
tvl

I
I

o
$-

I
I

tsl

t..t\

tt

t-.tr-

1cl*
HS

",

Fff;Ea
,!nf :

oo
9=
.=!
'O

E!
sE

tt

9;

-.r
'=o

;.d

FE
EE

g35 Eg
Egga.?E:

e;

6.96

.=

cl
c)
X
i:q

gF

'=
x

s
<E

i5
Y,'i

r')
=E

E.E
6x

.;{

EFq}

Yi!
<.,=

-i

t=!;:
=:f

EE
F.:
.=E
;{.;

ttN Eg
F-'
)
=E

;i

;H

Yq
gii
.= .

E -E A

r-i
H

c)

EE

:g

EE
gE

()

o
'5

bQ

EEESEEgEi
giEgegg

+i

E,6

b6
9'a

=
E;

c)
rtd

.El
E!
5\

ES

-n
gF
Eq
_t

EJAha

-s.s

tr-

a"
E H.-

E=o o0
'c
o-

&*
;i=

ee=
E:a$gEgr Ff*
rei;s TE.Fit $i"9E
ggEEE gF$EfiEg
;E$E$ FESE$,t

gEf

E $gs5E!

6.e

.=

FE

Et;S
oc5
E 8.E

EEE

EEE

EEfi
$E

g-rF

U.P'6
:=,Y
ts
i: ", .F
EO:

gfi

:E 9
JtrE

EegFg FSFEEfg HgF


galsg Ts**Ec EF=*
EgE$ $FFEEFg ggFF

g b
> oE

E
oto

.H-E

a
a

&Jp

&'a.E

50\

ifA
ttl

5a
5v'

5A
.5 v,

:vr
ui

tLl

co

d
o
o
!v

t\

9-.
P
x5

?E \o
(a

sf-

p1

htr\

.F\

xs

)ag

fl
)GI

qnv

\o
rt)

frto
a

mv1

t/1

a
V)

r..

v)

t\

v1

H
u)

oo

al

ra

v,)

&i

\!1

o
o
q)

.s

..f,

., $
e

xg

)Gt

/Fd ca

C)
)s .a

?sq c.

$ r'r

()

/7
A-t

<.)

v)

v)

frot

c-r

,7

-EEgg -E$a
g

k
)ft1

.q

)cg

)cg

()

a
o

)Cd c'l
V'
H

frat

v)

-Eg -g

e?'i* Fsg; EF
EEEEE
rsg$ sgE
s*s*
a:g[

F* E 'u Ei
grE H fs$

rtE9c Eg$ E
g qEE; ig$ EEEEE E Eg

a1.

()

ta

V)

q)
F

(,
c)

q
q
il
o
d

|.
(9

,g]

63

,(!

{}

tr

o0

F
E

q)
q)

a0

.2

E4

ii

1r
;-.-\
ox-

q)

N
9a

:
|r

EEz
!lv=E
ll r-l

)Gt

-trv
0 = r\
rY,
O" O.

$gEEFifigEE,FgFFEgFgEg

:v

EXii

s;a
qiSA

}Y

(l)

S-ar putea să vă placă și