Sunteți pe pagina 1din 25

EchipamenteEchipamente cucu comandcomandăă numericnumericăă

Curs ECN – Dinu Gubencu

ConsideraConsideraţţiiii generalegenerale

ComandaComanda numericnumericăă:: un procedeu de automatizare a

deplasărilor subansamblurilor mobile ale echipamentelor, care realizează ciclurile de prelucrare pe baza unor informaţii codificate ce utilizează caractere alfanumerice

UtilizareUtilizare::

la producţia individuală şi de serie mică, eventual în producţia de serie mijlocie în cazul producţiei de serie mare şi masă, se preferă maşinile clasice care sunt mai robuste, mai ieftine şi mai uşor de întreţinut

Curs ECN – Dinu Gubencu

AvantajeleAvantajele MUCNMUCN

flexibilitateflexibilitate ridicatridicatăă complexitate şi diversitate tipo-dimensională a pieselor

unicitateaunicitatea prinderiiprinderii -- diversitateadiversitatea sculelorsculelor

creş terea preciziei de prelucrare şterea preciziei de prelucrare

reducerea necesarului de maş ini-unelte şini-unelte

micş orarea spa ţ iilor de produc ţ ie şorarea spaţiilor de producţie

fiabilitatefiabilitate superioarsuperioarăă

reducereareducerea necesaruluinecesarului dede sculescule şşii dispozitivedispozitive

Curs ECN – Dinu Gubencu

AvantajeleAvantajele MUCNMUCN

capacitatecapacitate dede producproducţţieie superioarsuperioarăă

reducerea timpului de bază ă

micş orarea timpului auxiliar şorarea timpului auxiliar

reducereareducerea duratelorduratelor ciclurilorciclurilor dede fabricafabricaţţieie

eliminareaeliminarea rebuturilorrebuturilor cauzatecauzate dede operatorioperatori

competitivitatecompetitivitate înîn producproducţţiaia dede prototipuriprototipuri

Curs ECN – Dinu Gubencu

DezavantajeleDezavantajele MUCNMUCN

prepreţţulul dede costcost

omogenitateomogenitate structuralstructuralăă şşii dimensionaldimensionalăă aa semifabricatelorsemifabricatelor

fiabilitaeafiabilitaea sculelorsculelor

dificultdificultăăţţii dede întreîntreţţinereinere şşii depanaredepanare

cunocunoşştintinţţee dede programareprogramare

Curs ECN – Dinu Gubencu

SistemeSisteme dede controlcontrol

Sisteme Sisteme de de control control Controlul Controlul în în bucl bucl ă ă deschis deschis

ControlulControlul înîn buclbuclăă deschisdeschisăă

motoare pas cu pas impulsuri de curent trimise de la unitatea de control la motor fiecare impuls determină o fracţiune de rotaţie finită la motor

ă o frac ţ iune de rota ţ ie finit ă la motor Avantaje complexitate redus
ă o frac ţ iune de rota ţ ie finit ă la motor Avantaje complexitate redus
ă o frac ţ iune de rota ţ ie finit ă la motor Avantaje complexitate redus

Avantaje

complexitate redusă

cheltuieli de investiţie mai mici

cheltuieli de mentenanţă reduse

Limitări

- unitatea de control “presupune” că poziţia comandată a fost atinsă

- absenţa posibilităţilor de compensare a poziţiei

- uzual, momente mai mici

Curs ECN – Dinu Gubencu

SistemeSisteme dede controlcontrol

Sisteme Sisteme de de control control Controlul Controlul în în bucl bucl ă ă închis închis

ControlulControlul înîn buclbuclăă închisînchisăă

servomotoare de curent continuuControlul în în bucl bucl ă ă închis închis ă ă senzori de pozi ţ ionare

senzori de poziţ ionare - resolver ţionare - resolver

feedback la unitatea de control comparea informaţiilor legate de poziţia atinsă cu cele referitoare la poziţia ţintă corecţia erorilor de poziţionare

ţ ia ţ int ă corec ţ ia erorilor de pozi ţ ionare Avantaje capacitatea motoarelor
ţ ia ţ int ă corec ţ ia erorilor de pozi ţ ionare Avantaje capacitatea motoarelor
ţ ia ţ int ă corec ţ ia erorilor de pozi ţ ionare Avantaje capacitatea motoarelor

Avantaje

capacitatea motoarelor de cc de a inversa instantaneu sensul în vederea compensării erorilor de poziţie precizie de poziţionare superioară, datorată posibilităţilor de compensare: 0.001mm

momente mai mari

Limitări

- cheltuieli de investiţie ridicate

- cheltuieli de mentenanţă mai mari

Curs ECN – Dinu Gubencu

SistemSistemee dede axeaxe

Sistem Sistem e e de de axe axe OM OM - originea sistemului de axe al
Sistem Sistem e e de de axe axe OM OM - originea sistemului de axe al

OMOM - originea sistemului de axe al maşinii (0 maşină, nul punct); OPOP – originea programului-piesă, aleasă convenabil pentru precizarea coordonatelor punctelor caracteristice ale piesei; OmOm – originea de măsurare (punct de parcare), ales ca punct de start al ciclurilor de prelucrare şi de schimbare a sculei;

x,y,zx,y,z - axe principale (translaţii); A,B,CA,B,C rotaţii.

u,v,wu,v,w - axe secundare;

Curs ECN – Dinu Gubencu

ProgramareaProgramarea numericnumericăă manualmanualăă

StructuraStructura frazeifrazei

comenzile se transmit unui echipament cu comadă numerică prin intermediul unui program alcătuit din fraze sau linii

o frază conţine mai multe instrucţiuni sau cuvinte care pot fi de următoarele tipuri:

--

funcfuncţţiiii pregpregăătitoaretitoare

--

adreseadrese geometricegeometrice

--

parametriparametri dede interpolareinterpolare

--

adreseadrese tehnologicetehnologice

--

funcfuncţţiiii auxiliareauxiliare

Curs ECN – Dinu Gubencu

AdreseAdrese geometricegeometrice

Instrucţiunile X,X, Y,Y, ZZ precizează coordonatele punctului de destinaţie de-a lungul axelor respective

Formatul unei astfel de adrese (coordonatele pentru punctele de destinaţie) :

X+ 0010.105

x = 10,105 mm sau x = 10105 μ m μm

Simplificat: X 10.105

Y.01

= 10,105 mm sau x = 10105 μ m Simplificat: X 10.105 Y.01 y = 0,01

y = 0,01 mm sau y = 10 μm

Z- 0100.020

z = -100,02 mm sau z = - 10002 μ m -10002 μm

Curs ECN – Dinu Gubencu

ParametriiParametrii dede interpolareinterpolare

Parametrii I,I, J,J, KK precizează coordonatele centrului cercului la interpolările circulare sau valoarea pasului filetului, măsurate de-a lungul axelor X, Y, Z

AdreseAdrese tehnologicetehnologice

Adresa FF se utilizează pentru a preciza valoarea avansului de lucru

Adresa SS se utilizează pentru declararea treptei de turaţie; la unele maşini-unelte este necesară şi declararea gamei de turaţii cu ajutorul unei funcţii auxiliare M

Adresa DD se utilizează pentru declararea corecţiei de sculă, prin precizarea numărului memoriei în care a fost introdusă manual

Adresa TT se utilizează pentru precizarea sculei folosite la prelucrare

Curs ECN – Dinu Gubencu

FuncFuncţţiiii pregpregăătitoaretitoare dede tiptip GG

GrupaGrupa G90G90;; G91;G91; G92G92

G90G90 – declară sistemul de coordonate absolut pentru MUCN

G91G91 – declară sistemul de coordonate relative (cu origine flotantă)

G92G92 – modificarea de origine programată constând în precizarea puctului caracteristic al sculei active; nu se produce nicio deplasare, modificându-se doar conţinutul memoriilor

GrupaGrupa G94G94;; G95G95

instrucţiuni folosite pentru definirea unităţii de măsură a avansului precizat prin adresa tehnologică F:

G94G94 – mm/min G95G95 – mm/rot

InstrucInstrucţţiuneaiunea G4G4

utilizată pentru declararea temporizărilor; durata temporizării (în milisecunde) se precizează prin adresa Z

Curs ECN – Dinu Gubencu

GrupaGrupa dede instrucinstrucţţiuniiuni dede deplasare:deplasare: G0;G0; G1;G1; G2;G2; G3;G3; G33G33

G0G0 – deplasare cu avans rapid stabilit prin reglajele iniţiale ale maşinii-unelte; se utilizează pentru cursele de apropiere-retragere G1G1 – interpolare liniară cu avans de lucru a cărui valoare este stabilită prin adresa F

În sistemul de referinţă absolut:

ă prin adresa F În sistemul de referin ţă absolut : N20 G0 X( x B

N20 G0

X(x B ) Y(y B )

N25 G1

Y(y C )

F80

N20

G0

X 80

Y60

N25 G1

Y20

F80

În sistemul de referinţă relativ:

N20 G0

X( x B x A ) Y( y B – y A ) G91

N25 G1

X(x C x B ) Y(y C - y B )

N20 G0

X70

Y40

G91

N25 G1

X0

Y-40 F 80

Curs ECN – Dinu Gubencu

GrupaGrupa dede instrucinstrucţţiuniiuni dede deplasare:deplasare: G0;G0; G1;G1; G2;G2; G3;G3; G33G33

G2G2 – interpolare circulară în sens orar cu avans de lucru declarat prin adresa F G3G3 – interpolare circulară în sens trigonometric cu avans de lucru declarat prin adresa F

sens trigonometric cu avans de lucru declarat prin adresa F N25 G2 X( x B )

N25 G2 X(x B ) Y(y B ) I(I 0 ) J(J 0 ) F60

G2 X( x B ) Y( y B ) I( I 0 ) J( J 0

N25 G3 X(x B ) Y(y B ) I(I 0 ) J(J 0 ) F60

G33G33 – defineşte un ciclu de filetare, în cazul strunjirilor

Curs ECN – Dinu Gubencu

GrupaGrupa G53G53;; G54;G54; G55G55

G54,G54, G55G55 – se utilizează pentru declararea decalajelor de origine

G53G53 – se utilizează pentru anularea decalajelor de origine

GrupaGrupa G40G40;; G41;G41; G42G42

G41G41 – deplasarea punctului caracteristic al sculei pe conturul de echidistanţă al piesei, situat la o distanţă precizată prin adresa D la stânga conturului piesei în sensul avansului G42G42 – deplasarea punctului caracteristic al sculei pe conturul de echidistanţă al piesei, situat la o distanţă precizată prin adresa D la dreapta conturului piesei în sensul avansului G40G40 – anulează corecţia de echidistanţă

piesei în sensul avansului G40 G40 – anuleaz ă corec ţ ia de echidistan ţă Curs

Curs ECN – Dinu Gubencu

FuncFuncţţiiii auxiliareauxiliare

M0M0 – oprire în program

M1M1 – oprire facultativă în program care se activează prin folosirea unui buton de pe panoul comenzii numerice

M2/M30M2/M30 – sfârşit de program / cu reluarea ciclului

M3M3 – pornirea arborelui principal

M5M5 – oprirea arborelui principal

M8M8 – pornirea lichidului de răcire-ungere

M9M9 – oprirea lichidului de răcire-ungere

M40M40

M48M48 – precizarea gamelor de turaţii

Curs ECN – Dinu Gubencu

EtapeleEtapele parcurseparcurse lala programareaprogramarea manualmanualăă

1. Analiza desenului de execuţie al reperului

2. Realizarea desenului de execuţie al semifabricatului

3. Stabilirea itinerarului tehnologic de prelucrare

4. Elaborarea schiţei prinderilor semifabricatului pe maşină şi stabilirea decalajelor de origine

5. Alegerea sculelor şi elaborarea schiţei de reglare a acestora (mod de amplasare, cote de reglare)

6. Alegerea unui sistem de coordonate al piesei convenabil

7. Calculul coordonatelor punctelor caracteristice ale piesei (puncte de început şi sfârşit ale entităţilor geometrice, parametri de interpolare)

8. Calculul parametrilor regimului de aşchiere şi conversia acestora în mărimi sau adrese specifice echipamentului

9. Scrierea programului-piesă

Curs ECN – Dinu Gubencu

ExempluExemplu dede programareprogramare manualmanualăă

Exemplu Exemplu de de programare programare manual manual ă ă Curs ECN – Dinu Gubencu

Curs ECN – Dinu Gubencu

TabelulTabelul cucu coordonatelecoordonatele punctelorpunctelor caracteristicecaracteristice

Pct

 

Coordonate

 

XX

YY

II

JJ

P0P0

0

-30

   

P1P1

0

0

   

P2P2

50

0

   

P3P3

50

10

   

P4P4

30

30

   

P5P5

   

30

10

P6P6

0

30

   

P7P7

-30

0

   

P8P8

15

10

   

P9P9

15

20

   

Scule utilizate:

  P9 P9 15 20     Scule utilizate : • T1 – frez ă cilindro-frontal

T1 – freză cilindro-frontală T2 – burghiu elicoidal (d=10 mm) T3 – freză deget VE – valoarea echidistanţei

Curs ECN – Dinu Gubencu

ScriereaScrierea programuluiprogramului

Pct

 

Coordonate

 

XX

YY

II

JJ

P0P0

0

-30

   

P1P1

0

0

   

P2P2

50

0

   

P3P3

50

10

   

P4P4

30

30

   

P5P5

   

30

10

P6P6

0

30

   

P7P7

-30

0

   

P8P8

15

10

   

P9P9

15

20

   
10     P9 P9 15 20     N1 G0 X0 Y-30 T1 deplasarea cu

N1 G0 X0 Y-30 T1 deplasarea cu avans rapid a frezei T1 în punctul P0

N2 G0 Z-30

deplasarea cu avans rapid pe verticală

N3 G1 G42 D2 X0 Y0 F2 M3 M8 S400

deplasarea cu avans de lucru de valoare precizată la adresa F, pe conturul de echidistanţă situat la dreapta conturului de generat, în punctul P1’, corespunzător punctului P1 de coordonate (0, 0)

Curs ECN – Dinu Gubencu

ScriereaScrierea programuluiprogramului

Pct

 

Coordonate

 

XX

YY

II

JJ

P0P0

0

-30

   

P1P1

0

0

   

P2P2

50

0

   

P3P3

50

10

   

P4P4

30

30

   

P5P5

   

30

10

P6P6

0

30

   

P7P7

-30

0

   

P8P8

15

10

   

P9P9

15

20

   
10     P9 P9 15 20     N 4 G 1 X 5 0

N4

G1 X50 Y0

N5

G1 X50 Y10

N6 G3 X30 Y30 I30 J10

deplasare liniară cu avans de lucru în P2’ de pe echidistanţa corespunzătoare punctului P2

deplasare liniară cu avans de lucru în P3’ de pe echidistanţa corespunzătoare punctului P3

interpoplare circulară în sens trigonometric pînă în punctul de coordonate (30, 30), centrul cercului avînd coordonate (30,10)

Curs ECN – Dinu Gubencu

Pct

 

Coordonate

 

XX

ZZ

II

JJ

P0P0

0

-30

   

P1P1

0

0

   

P2P2

50

0

   

P3P3

50

10

   

P4P4

30

30

   

P5P5

   

30

10

P6P6

0

30

   

P7P7

-30

0

   

P8P8

15

10

   

P9P9

15

20

   

N7 G1 X0 Y30

N8 G1 X0 Y0

N9 G1 G40 X-30 Y0

ScriereaScrierea programuluiprogramului

- 3 0 Y 0 Scrierea Scrierea programului programului deplasare liniar ă cu avans de lucru

deplasare liniară cu avans de lucru în P6’ de pe echidistanţa corespunzătoare punctului P6

deplasare liniară cu avans de lucru în P7’ de pe echidistanţa corespunzătoare punctului P1

deplasarea liniară în afara conturului de generat şi anularea corecţiei de echidistanţă

Curs ECN – Dinu Gubencu

ScriereaScrierea programuluiprogramului

Pct

 

Coordonate

 

XX

YY

II

JJ

P0P0

0

-30

   

P1P1

0

0

   

P2P2

50

0

   

P3P3

50

10

   

P4P4

30

30

   

P5P5

   

30

10

P6P6

0

30

   

P7P7

-30

0

   

P8P8

15

10

   

P9P9

15

20

   
10     P9 P9 15 20     N 1 0 G 0 Z 1

N10 G0 Z100 M5 M9

ridicarea sculei şi oprirea arborelui principal (M5) şi a lichidului de răcire-ungere (M9)

N11 G0 X100 Y100 G4 Z8000

deplasare rapidă în punctul de schimbare a sculei şi oprire temporară în vederea schimbării

N12 G0 X15 Y10 T2

deplasare cu avans rapid în punctul P8

N13 G1 Z-30 F1 M3 M8 S5000

găurire cu avans de lucru precizat la adresa F şi pornirea arborelui principal (M3) cu turaţia stabilită la adresa S şi a lichidului de răcire- ungere (M8)

Curs ECN – Dinu Gubencu

Pct

 

Coordonate

 

XX

ZZ

II

JJ

P0P0

0

-30

   

P1P1

0

0

   

P2P2

50

0

   

P3P3

50

10

   

P4P4

30

30

   

P5P5

   

30

10

P6P6

0

30

   

P7P7

-30

0

   

P8P8

15

10

   

P9P9

15

20

   

N14 G0 Z30 M5 M9

ScriereaScrierea programuluiprogramului

0 M 5 M 9 Scrierea Scrierea programului programului ridicarea burghiului cu avans rapid ş i

ridicarea burghiului cu avans rapid şi oprirea arborelui principal (M5) şi a lichidului de răcire (M9)

N15 G0 X100 Y100 G4 Z8000

deplasare rapidă şi temporizare pentru schimbarea sculei

N16 G0 X15 Y10 T3

deplasare rapidă a frezei deget în punctul P8

N17 G0 Z-17

poziţionare pe verticală a frezei deget

Curs ECN – Dinu Gubencu

ScriereaScrierea programuluiprogramului

Pct

 

Coordonate

 

XX

ZZ

II

JJ

P0P0

0

-30

   

P1P1

0

0

   

P2P2

50

0

   

P3P3

50

10

   

P4P4

30

30

   

P5P5

   

30

10

P6P6

0

30

   

P7P7

-30

0

   

P8P8

15

10

   

P9P9

15

20

   
10     P9 P9 15 20     N18 G1 X15 Y20 F20 M3 M8

N18 G1 X15 Y20 F20 M3 M8 S400

deplasare cu avans de lucru precizat la

N19 G0 Z30 M5 M9

N20 G0 X100 Y100

adresa F şi cu turaţia precizată la adresa S a frezei deget în punctul P9 ridicarea frezei deget cu avans rapid şi oprirea arborelui principal (M5) şi a lichidului de răcire (M9)

deplasare rapidă în punctul de schimbare a sculei

N21 M2

sfârşit de program

Curs ECN – Dinu Gubencu